INZERCE
TEPLICKÝ
www.teplickydenik.cz
Postrach zahrádkářů polapen
Fantomy bílinských zahrádek zatkli policisté ve spoluprá...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teplický deník - 20 10 2011 Article about LGTH Comenius project

153 views
91 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
153
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teplický deník - 20 10 2011 Article about LGTH Comenius project

  1. 1. INZERCE TEPLICKÝ www.teplickydenik.cz Postrach zahrádkářů polapen Fantomy bílinských zahrádek zatkli policisté ve spolupráci se strážníky přímo při činu Bílina - Strážníci Městské po- licie Bílina přistihli zloděje přímo při pokusu o vloupání do zahradní chatky. Dvojice zlodějů se právě pokoušela vy- páčit dveře, když se jim za zá- dy objevila hlídka MP. Infor- moval o tom mluvčí bílin- ských strážníků František Krejčí. „V pondělí krátce po třetí hodině ranní prováděla hlíd- ka MP Bílina kontrolu za- hrádkářské kolonie na Praž- ském předměstí. Jejich po- zornost upoutalo bledé miho- tavé světlo kapesní svítilny v blízkostijednézchat.Zlodějisi svítili do okna chaty a tipova- li, jestli chata „stojí za ránu“. Strážníci se nepozorovaně přiblížili k chatě, kde spatřili dva lupiče, kteří se pokoušeli vypáčit dveře,” uvedl mluvčí městské policie. Oba pachatelé sice na oka- mžik ztuhli leknutím, přesto se pokusili o útěk. Jednoho zloděje zadrželi strážníci ihned na místě. Druhý pachatel se strážní- kům na chvíli ztratil ve tmě, ale za okamžik vběhl přímo „do náručí“ přivolané hlídce Policie ČR. Jak uvedl policejní zdroj, staršího z pachatelů hned dru- hý den policie obvinila z krá- deže vloupáním do nejméně deseti bílinských zahradních chatek. Tento 37letý recidi- vista byl v minulosti již za ma- jetkovou trestnou činnost od- souzen, proto mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Jeho kumpánovi a ještě i tře- tímu muži, který v předešlých vloupáních taktéž figuroval, hrozí dva roky kriminálu. Celková škoda na odcizených věcech a poškozených objek- tech přesáhla částku devade- sáti tisíc korun. Skončila letní sezona, a tak na zimu zůstanou chaty bez ži- vota. Policie proto nabádá, aby si lidé odnesli všechny hodnot- névěcidomuavrátilijesemaž na jaře. Policisté chystají přes zimu zostřené kontroly v ko- loniích a na opuštěných cha- tových osadách. (fk, pem) Zloději si nejprve obchází terén, a když to stojí za to, tak začnou loupit Na místě zanechají škodu na dveřích nebo oknech. A ta je mnohdy vyšší, než samotný lup, který si odnesou. V zimě pak opuštěné chaty vy- hledávají také bezdomovci, kte- ří se tu snaží tajně přespávat. Policie mimo sezonu chystá kontroly zahradních kolonií a osad. Číslo dne 8 V sobotu 22. října od 13.00 hodin proběhne v Oseku v pořadí již 8. parforsní hon. Jako každoročně proběhne za- čátek na prostranství, kde stá- vají kolotočářské atrakce v prů- běhu srpnové osecké pouti a po- té koně i jezdci vyrazí do okolních lesů, luk a polí na předem urče- nou trať s různými přírodními překážkami. Délka trati je přibližně 2,5 - 3 ho- diny. „Zveme tímto všechny mi- lovníky koní do Oseka, na již za- vedený tradiční hon,” zve všech- ny pořadatelka akce S. Janouš- ková. ZAUJALO NÁS Šanci 2012 pořádají v Duchcově Duchcov - Gymnázium a Střední průmyslová škola Du- chcov pořádají prezentační akci středních škol a odbor- ných učilišť zaměřenou na vý- běr dalšího studia a uplatně- ní na trhu práce Šance 2012. Akce pod patronací úřadu práce se koná v aule pořada- telské školy 25.11. od 10 do 17 hodin, 26.11. od 9 do 17 hodin a 27.11. od 9 do 16 hodin. (re) Hledají společně poklady svých zemí Žáci z Oseka spolupracují na mezinárodním projektu s Poláky, Italy a Španěly Osek - Žáci ze Základní školy v Oseku si užívali od pátku společně se zahraničními ka- marády z Itálie, Polska a Špa- nělka dobrodružnou honbu za pokladem a poznáním v rám- ci mezinárodního projektu. Let’s Go On a Treasure Hunt! je název mezinárodního projektu finančně podpoře- ného programem Comenius, kterého se kromě žáků ZŠ Osek účastní i děvčata a chlapci z polského Grybówa, italského Ercolana a španěl- ského Castellonu. „Žáci se společně vydali hledat poklady ve svých ze- mích a v průběhu dvouletého projektu mají za úkol je před- stavit svým kamarádům. Ve čtvrtek se účastníci projektu sjeli do Oseka a pár dní už pil- ně pracují, cestují po naší vlasti a žasnou nad krásou na- šeho kulturního i přírodního dědictví. Polákům Praha připomněla jejich Krakow, všichni se po- divili nad krásou NP České Švýcarsko a byli ohromeni Pravčickou branou, stejně tak i projížďkou na loďkách v Ti- ché soutěsce. Navíc měli to štěstí, že se mohli dozvědět spoustu informací o historii tohoto místa od jednoho z nej- povolanějších – pana Mi- roslava Radoně, kurátora ge- ologických sbírek Regionál- ního muzea v Teplicích,” po- psala nám průběh projektu je- ho autorka a organizátorka Jana Šímová. Projekt, kterého se účastní víc než tři desítky dětí spolu s pedagogickým doprovodem, však není zdaleka určen jen pro náruživé cestovatele – i zruční jedinci si v něm najdou to své. V oseckém Domu dětí a mlá- deže Deštník si účasníci vy- zkoušeli košíkářské řemeslo, vyrobili si korálkový přívě- šek na mobil, ve škole pak v úterý vyráběli adventní ka- lendáře a herní plán pro sou- těž, která celý projekt dopro- vází. A ti, co si rozumí s počíta- čem,seuplatnízáhy,protožeje čeká práce na přípravě pre- zentací, slideshow, videí… Zkrátka se zdá, že si děti pro- gram pěkně užívají a že se i v malém Oseku dají zažít velké věci. Včera jsme celou výpravu zastihli v Regionálním muzeu v Teplicích, kde je expozicemi provázel Miroslav Radoň. Ob- divovali zde sbírku hodin, porcelánu, děvčatům se nej- víc líbil modrý zámecký po- koj,kterýbyhnedvyměnilyza svůj pokojíček. Chyběla už španělská vý- prava, která musela odcesto- vat už o den dříve, delší než tří- denní nepřítomnost v lavicích prý tamní přísné předpisy žá- kům nedovolují. „Dětem se líbilo na výle- tech. I naše osecké, zejména ty mladší říkaly, že jsou poprvé u Pravčické brány a některé i poprvé v Praze. Komunikač- ním jazykem je angličtina, ale často také ruce a nohy,” smála se paní učitelka Šímová. Její slova, že nejvíce si rozuměli s Poláky, vzhledem k naší po- dobné mentalitě, nám potvr- dili i žáci. „Nejlíp jsme si po- povídali s Poláky, Italové a Španělé moc nemluví,” řekli nám. Osecké setkání sice končí, ale žáci nezoufají. Jak nám prozradila autorka a koordi- nátorka projektu Jana Šímo- vá, vyučující anglického jazy- ka, během tohoto a příštího školního roku žáky čekají ješ- tě tři společná setkání – v břez- nu v Itálii, v říjnu v Polsku a v květnu 2013 proběhne závě- rečné ve Španělsku. A co se bude dít do té doby, než se děti znova setkají? Ty naše české prozkoumají, co jim nabízejí regionální pro- jekty Po stopách praotce Če- cha a Brána do Čech. (ot) www.teplickydenik.cz V Regionálním muzeu v Teplicích si žáci z Oseka a ze škol z Polska a Itálie prohlédli společně se svými uči- teli expozice v doprovodu Miroslava Radoně. Foto: Deník/ Zdeněk Traxler POZVÁNKA V Oseku budou mít letos poslední trh Osek - V sobotu 22. října. od 8.00 hodin se uskuteční na par- kovišti na Tyršově ulici v Oseku poslední farmářský trh v letošním roce. Kromě již tra- dičního sortimentu bude mož- né zakoupit i dušičkovou vazbu. (re) DOBRÁ ZPRÁVA pro maminky z Krupky Mateřská škola Písnička Krup- ka, v ulici Du- kelských hrdi- nů, může podle informace ředi- telky Věry Cíchové ještě přijmout 5 dětí a jedno dí- tě do speciální logopedické třídy. Rodiče, kteří mají zá- jem, si mohou předem sjednat návštěvu MŠ na tel. čísle 417861681 nebo 774111239, ne- bo e-mailem na pisnic- ka.ms@volny.cz. Čtěte uvnitř Tepličtí basketbalisté nezaváhali Teplice - V minulé sezoně tep- ličtí basketbalisté vyhráli II. ligu. Prokousali se i kvalifi- kací o vyšší soutěž, v novém ročníku jsou ale opět pouze druholigoví. Na I. ligu totiž ne- našli dostatečné finanční pro- středky. ...18 Den Zítra Bio 6/10 2� 6/2 6/10 Noc POČASÍ Století Češi Přibývá jich a každý má na věk jiný recept ...11 Svátek fotbalu Jak si vedla Plzeň proti Barceloně? www.denik.cz/lmplzen 1000776810_W 59.90 ! SSuper cena!uper cena! na uskladnění 20. 10. – 23. 10. 2011 25 kg25 kg -- baleníbalení 1 kg = 2,40 K1 kg = 2,40 K BramboryBrambory ČTVRTEK 20. ŘÍJNA 2011 - ČÍSLO 246 13 KČ / PŘEDPLATNÉ 11 KČ 9 771802 072014 1 1 2 4 6

×