E-book: Voice of the Customer (Lean Six Sigma)

1,722 views

Published on

In dit e-book vind je meer informatie over de achtergrond van de Voice of the Customer (VOC). Wat is een VOC?, waarom zou ik als organisatie een VOC uitvoeren?, hoe kan ik een VOC uitvoeren?, en hoe vertaal ik een Voice of the Customer naar kritieke-proces indicatoren (KPI’s). Naast een link naar een gratis VOC-template (inclusief instructies) vind je ook aanvullende informatie m.b.t. Lean SixSigma tools.
Wij hopen dat dit e-book jou kan helpen bij het uitvoeren van jouw eigen Voice of the Customer.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E-book: Voice of the Customer (Lean Six Sigma)

 1. 1. 4/20/2011E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book | leansixsigmatools.nl
 2. 2. VOICE OF THE CUSTOMER 2011IntroductieBij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klantcentraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en) naar dewens(en) en het koppelen van die wensen aan de operationeleuitvoering door de organisatie, is wat een Voice of the Customer (VOC)echte meerwaarde geeft voor organisaties die echt klantgericht willenwerken.In dit e-book vind je meer informatie over de achtergrond van de Voiceof the Customer (VOC). Wat is een VOC?, waarom zou ik als organisatieeen VOC uitvoeren?, hoe kan ik een VOC uitvoeren?, en hoe vertaal ikeen Voice of the Customer naar kritieke-proces indicatoren (KPI’s).Naast een link naar een gratis VOC-template (inclusief instructies) vindje ook aanvullende informatie m.b.t. Lean SixSigma tools.Wij hopen dat dit e-book jou kan helpen bij het uitvoeren van jouweigen Voice of the Customer.Dit e-book mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt wordendoor middel van druk print, elektronisch of op welke andere wijze danook worden opgeslagen in een database of ander computer- ofbewaarsysteem, echter zonder dit document te wijzigen.Stuur dit e-book door naar iedereen, die de informatie volgens jou kangebruiken.Op de website www.leansixsigmatools.nl kun je nog meeraanvullende informatie, templates en voorbeelden vinden m.b.t. LeanSixSigma tools.Succes!2011 leansixsigmatools.nl, Versie 1.00, Mei 2011 2
 3. 3. VOICE OF THE CUSTOMER 2011InhoudIntroductie .................................................................... 21. Wat is een Voice of the Customer? ................................ 4 1.1 Wat is het doel van een Voice of the Customer? ......... 4 1.2 Wanneer gebruik ik een Voice of the Customer? ......... 5 1.3 Wat is het resultaaat van een Voice of the Customer? . 62. Hoe werkt een Voice of the Customer? .......................... 7 2.1 Voorbeelden VOC-tools m.b.t. reactieve methode ....... 7 2.2 Voorbeelden VOC-tools m.b.t proactieve methode ...... 83. Hoe vertaal je een VOC naar KPI’s? .............................. 9 3.1 Wat is een KPI? ..................................................... 9 3.2 VOC naar KPI ...................................................... 104. Voorbeeld Voice of the Customer (VOC to KPI) template 11 4.1 Instructies voor het invullen van een Voice of the Customer .................................................................. 115. Voice of the Customer Lessons Learned ....................... 13 Aanvullende informatie ............................................... 15 Dislaimer .................................................................. 15 Over ons ................................................................... 15Literatuur .................................................................... 16 3
 4. 4. VOICE OF THE CUSTOMER 2011 1. Wat is een Voice of the Customer?De Voice of the Customer is een vertaling van de (kwaliteits)requirements (eisen, wensen, verwachtingen) die stakeholders hebbent.o.v. de output van bedrijfsprocessen. Deze output kan bestaan uitproducten, diensten of informatie die door een organisatie geleverdworden.Een Voice of the Customer (VOC) is een (markt)onderzoek techniek metals doel het gedetaillieerd in kaart brengen van eisen en wensen vangebruikers (stakeholders) met betrekking tot een product, dienst ofproces.1.1 Wat is het doel van een Voice of the Customer?Het doel van een VOC kan gericht zijn op: In kaart brengen van de stakeholders requirements; Verzamelen feedback voor het maken van ontwerpspecificaties voor een nieuw product / dienst; Duidelijkheid creëeren m.b.t. projectdoelstellingen, goals, targets etc. 4
 5. 5. VOICE OF THE CUSTOMER 20111.2 Wanneer gebruik ik een Voice of the Customer?Er zijn verschillende redenen waarom een een organisatie een VOC kanuitvoeren: Bij aanvang van een project; Opstellen specificaties voor een nieuw product; Productontwikkeling en/of uitbreiden dienstverlening; In kaart brengen eisen en wensen gebruikers van bedrijfsprocessen.Belangrijk:Het uitvoeren van een VOC heeft alleen een toegevoegde waardenwanneer de organisatie en haar medewerkers open staan omaanpassingen in de organisatie en het proces te doen om de klant (nog)beter te kunnen helpen. Wanneer dit het geval is, dan is een VOC trajecteen prima basis.Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 5
 6. 6. VOICE OF THE CUSTOMER 20111.3 Wat is het resultaaat van een Voice of the Customer? Organisatie of proceseigenaar heeft duidelijk overzicht van de stakeholders requirements m.b.t. een bedrijfsproces, product, dienst of informatiebehoefte. Stakeholders zijn op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen die de organisatie kan leveren. Key Performance Indicators (Kritieke proces-indicatoren) zijn geidentificeerd op basis van de stakeholder requirements. Deze KPI’s kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van de output te monitoren.Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 6
 7. 7. VOICE OF THE CUSTOMER 2011 2. Hoe werkt een Voice of the Customer?Voor het uitvoeren van een Voice of the Customer zijn er tweemethodes. In de praktijk worden technieken uit beide methodes doorelkaar gebruikt.2.1 Voorbeelden VOC-tools m.b.t. reactieve methode • Serviceafdeling (technische support) • Klantenservice (klachten, vragen, informatieaanvraag, advies) • Rechtzaken • Financiële rapportages (betalingachterstanden, verkoopresultaten) • Teruggestuurde producten (returns) • Gebruik van garantie • Activiteit op website(-s)Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 7
 8. 8. VOICE OF THE CUSTOMER 20112.2 Voorbeelden VOC-tools m.b.t proactieve methode • Interviews • Projectteams (focus groepen) • Surveys • Benchmarking • Observeren klanten, processen • Marktonderzoek, marktmonitoring • Performance Management • Audits en Inspecties 8
 9. 9. VOICE OF THE CUSTOMER 2011 3. Hoe vertaal je een VOC naar KPI’s?3.1 Wat is een KPI?Key performance indicators (ook wel kritieke prestatie-indacotoren),afgekort KPI’s, zijn meetwaarden of variabelen om de prestaties vaneen organisatie te analyseren. KPI’s zijn gerelateerd aan de visie,strategie en de daarmee samenhangende doelstellingen van eenorganisatie. Door deze te combineren met de output (requirements) vaneen VOC is dit een uistekend managementinstrument om je organisatieop te sturen.Het vaststellen van KPI’s is een belangrijk proces. De KPI moet preciesdatgene weergeven, wat men wil meten. Over de definitie van een KPImoet de organisatie dan ook grondig nadenken.Een goed definieerde KPI moet voldoen aan het SMART-principe:Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar, Tijdsgebonden. Kritieke Wat betekent Proces- Requirement deze Indicatoren requirement? (KPI)Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 9
 10. 10. VOICE OF THE CUSTOMER 2011Voorbeeld requirement: Levering Bestelling Stakeholder Betekenis? KPI Requirement •Alle • Binnen 3 •Aantal bestellingen dagen nadat bestellingen wil ik op tijd order is geleverd ontvangen. ontvangen bij binnen drie leverancier. werkdagen. Algemeen Specifiek Moeiljk meetbaar Eenvoudig meetbaar3.2 VOC naar KPI KPI: Aantal bestellingen geleverd binnen drie werkdagen. Requirement: Op tijd leveren. Meetbare KPI: Aantal bestellingen geleverd binnen drie werkdagen. Specificate: > 95% : Groen 90-95% : Geel < 90% : Rood 10
 11. 11. VOICE OF THE CUSTOMER 2011 4. Voorbeeld Voice of the Customer (VOC to KPI) templateEr zijn verschillende mogelijkheden om een VOC te maken. Hetonderstaande figuur is een voorbeeld van een VOC-template waarbijzowel de kritieke kwaliteits-attributen en kritieke prestatie-indacatoreningevuld kunnen worden. Deze template inclusief instructies is gratisbeschikbaar als excel-file. Downloaden doe je via deze link.4.1 Instructies voor het invullen van een Voice of the CustomerOp basis van onze ervaringen m.b.t. het uitvoeren van een VOC hebbenwij een eenvoudig stappenplan opgezet. Dit VOC stappenplan bestaat uit6 opeenvolgende stappen. Iedere afzonderlijke stap bestaat uit een ofmeer tools die gebruikt kunnen worden. Wanneer welke tools gebruiktworden is geheel afhankelijk van de situatie en persoonlijke voorkeur.Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 11
 12. 12. VOICE OF THE CUSTOMER 2011 Stappenplan VOC VOC-toolsStap 1: • SIPOCIventariseer wie je stakeholders • Flowcharts / Procedures(klanten zijn). • Afspraken/contracten (Quality Agreements)Stap 2: Stel de volgende vragen aan deIdentificeeer de stakeholders geindentificeerde stakeholders?requirements door gebruik te • Wat heb jij nodig als output van hetmaken van de reactieve en proces?proactieve technieken. • Stel dat we het proces geheel opnieuw zouden ontwerpen, wat zouden we dan zeker moeten toevoegen? • Wat is de gewenste doorlooptijd dat de output beschikbaar is? • Hoeveel ben jij bereidt te betalen/investeren?(financieel, resources, kennis) • Welke verbeteringen zou jij maken m.b.t. het huidige proces?Stap 3: • Maak een flowchart om het proces inBepaal welke aspecten van het kaart te brengen en identificeer deberijfsproces verantwoordelijk punten in het proces waar dezijn om aan de requirement(-s) stakeholder requirement(-s) wordente voldoen. gerealiseerd.Stap 4: • Probeer om de requirement teBepaal de specificaties voor de quantificeren.requirements. • Soms is de requirement van een stakeholder reeds al gespecifieerd: o VB: Ik wil mijn order binnen 24 uur geleverd hebben.Stap 5: • Kritieke kwaliteits-attributen zijnBepaal voor het bedrijfsproces attributen die voldoen aan deof specificaties wat de kritieke requirements die ervoor zorgen dat dekwaliteits-attributen zijn. stakeholder(-s) tevreden zijn met de(KWA). (Critical Quality uiteindelijke output van hetAttributes). bedrijfsproces.Stap 6: • In de praktijk is een KPI vaak vanBepaal welke kritieke toepassing op meerdere Kritischekwaliteits-attributen in Kwaliteits Attributen.aanmerking komen voor KPI’s. 12
 13. 13. VOICE OF THE CUSTOMER 20115. Voice of the Customer Lessons Learned • Om een VOC succesvol en efficient uit te voeren is de hulp van een expert aangeraden. • Gebruik zoveel mogelijk de proactieve methodes om stakeholder requirements in kaart te brengen. Daarnaast kunnen reactive methodes gebruikt worden als aanvullende bronnen. • Tijdens de interactie met de stakeholders: o Gebruik de APEX/Lean methode om de requierment duidelijk te krijgen. Stel de vraag: Wat bekent dat precies? Herhaal deze vraag todat de daadwerkelijke requirement duidelijk is. o Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen m.b.t. in hoeverre de stakeholder(-s) tevreden zijn met het huidige proces? o Zijn ze tevreden met huidige output van het proces en met de mensen met wie ze samenwerken? Krijgen ze daadwerkelijk de output die ze verwachten en zijn de mensen die het proces beheren daadwerkelijk gefocussed op de tevredenheid van de stakeholder(-s)? o Probeer het aantal vragen zo laag mogelijk te houden. o Voorkom lange vragenlijsten. o Bepaal per type stakeholder welke methode voor het verzamelen van gegevens het beste aansluit bij de persoon in kwestie.  Voorbeelden: One-on-one interviews voor key stakeholders (belangrijkste klanten, Management). 13
 14. 14. VOICE OF THE CUSTOMER 2011  Groep discussies zodat stakeholders elkaar kunnen inspireren. • Verifieer met de stakeholders dat wat de oganisatie of proces kan leveren is acceptabel. Wanneer alle requirements zijn verzamelend en analyseerd is het belangrijk om dit te communiceren met de betreffende stakeholders. • De meest ideale situatie is dat beide alle partijen een overeenkomst kunnen afsluiten waarin beschreven wordt dat de uiteindelijke output voldoet aan de requirements van de stakeholder(-s). • Een goed gedefinieerde KPI voldoet aan de volgende voorwaarden: o De KPI is een vertaling van de belangrijkste stakeholder requirements m.b.t. de stakeholder(-s) perceptie op kwaliteit. o De KPI is meetbaar. o Op basis van vooraf gestelde criteria (specificatie) kan bepaald worden of de requirement is behaald.Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 14
 15. 15. VOICE OF THE CUSTOMER 2011Aanvullende informatieAlle informatie in dit e-book is ook online beschikbaar op de websiteleansixsigmatools.nlDislaimerAlle voorbeelden, templates en sjablonen mogen voor eigen gebruikworden gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.Aan het downloaden van de content op leansixsigmatools.nlzijn geenkosten verbonden.Aan de verstrekte informatie op leansixsigmatools.nlkunnen geenrechten worden ontleend.Leansixsigmatools.nlkan niet garanderen dat dit e-book of de websitefoutloos of ononderbroken functioneert.Leansixsigmatools.nlaanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor deinhoud van dit e-book en de website en de verstrekte informatie.De afnemer(s) van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze enhet gebruik van de informatie.De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen,bewerken of verspreiden voor commerciële doeleinden.Over onsDit e-book is een onderdeel van de website leansixsigmatools.nl watwij beheren met als doel het voorzien in een specifiekeinformatiebehoefte. Wij staan open voor feedback om zo onze informatienog beter af te stemmen op de behoefte van de bezoekers. 15
 16. 16. VOICE OF THE CUSTOMER 2011LiteratuurVoor het schrijven van dit e-book hebben wij gebruikt gemaakt van devolgende bronnen:Website www.leansixsigmatools.nl; artikelen over Lean Six Sigma.Website perfectcustomerexperience.com; artikel over VOC.Website surveyadvantage.com; artikel over VOC.Website vitalelogistiek; artikel over VOC.Website sixsigma.nl; artikel over VOC. 16

×