Principles of programming in scala

360 views

Published on

Basics of Scala programming

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Principles of programming in scala

 1. 1. SCALA ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ Jakub Kohout, leden 2014 Hradec Králové 1
 2. 2. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • • • • • Základy jazyka Syntaxe Základní konstrukty Kolekce Podpora distribuovaných aplikací a konkurenčního programování 2
 3. 3. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Zásady objektového paradigmatu programování – – – – – Abstrakce Zapouzdření Dědičnost Polymorfismus SOLID design principles* • Single responsibility principle • Open closed principle • Liskov substitution principle • Interface segregation principle • Dependency injection – Favor composition over inheritance – DRY (don‘t repeat yourself) *http://javarevisited.blogspot.cz/2012/03/10-object-oriented-design-principles.html 3
 4. 4. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Zásady funkcionálního paradigmatu programování – no method side effects • metody by měly vždy vracet stejný výpočet při stejných vstupních datech --> opačné oproti imperativnímu styly programování – immutable variables • neměnné proměnné (list, set, map) – Rekurze (tail recursion, accumulator), labda kalkulus „=>“ – metody jsou méně spletité, jsou více znovupoužitelné a spolehlivé – metody by měly komunikovat s prostředím pouze skrze vstupní argumenty a návratové hodnoty 4
 5. 5. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • scalable language • určený pro psaní malých skriptů i rozsáhlých systémů, • běží na standardní JVM, i nestandartní JVM (Dalvik) • Scala kód je kompilován do bytekódu – kompilátor pro Scalu vytvořen tvůrcem kompilátoru Javy • dokáže využívat všechny existující Java knihovny, podpora .NET • v případě absence IDE, je možné použít kompilátor SBT s interpretem příkazů REPL • propaguje kombinaci objektově orientovaného a funkcionálního konceptu programování • díky konstruktům funkcionálního jazyka umožňuje psát snadno a velmi rychle jednoduché algoritmy • díky konstruktům OO jazyka umožňuje snadno vytvářet rozsáhlé systémy • scala je čistě objektový orientovaný jazyk, ne jako Java* • vše je objekt - i volání anonymní funkce * Scala neumožňuje vytvařet statické proměnné a metody, nemá primitivní typy 5
 6. 6. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • výkonnost kódu většinou stejná jako Java • scala využívá hodně knihoven Javy, obohacuje je – konverze mezi datovými typy, práce s kolekcemi – využívá i primitivní typy Javy (o jejich použití rozhoduje kompilátor) • Scala is not just a nicer Java. • je to bohatší jazyk, odstraňuje nadbytečný kód - o polovinu kratší programy Java zápis class MyClass { private int index; private String name; public MyClass(int index, String name) { this.index = index; this.name = name; } } Scala zápis class MyClass(index: Int, name: String){ } 6
 7. 7. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Prvky programovacího jazyka Scala – syntaxe z Java, C# * – exekuční model, class knihovny, základní datové typy z Javy – uniform object model ze Smalltalku (pak Ruby) – přístup k funkcionálnímu programování je z SML, OCaml, F# – funkce vyššího řádu - Haskel, ML – actor concurency library - Erlang – další Lisp, C++, Iswim, Algol, Simula, Beta • úplné novinky – traits - umožňuje snadnou kompozici objektů – abstract types - více OO alternativa ke generickým typům – pattern matching • Jazyky které kombinují funkcionální a objektový přístup k progamování • Ruby, Python, Smalltalk *syntaxe Java a C# převzata z C, C++ 7
 8. 8. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • staticky typovaný jazyk • výhody – odstraňuje hodně kompilačních chyb (například zabrání pokusu nastavit do Int proměnné třeba Boolean hodnotu) – lepší dokumentace kódu – pohodlnější refaktoring - opravíte jednu část kódu a okamžitě vidíte, které další části byly opravou zasaženy • nevýhody – běžně bývají více "ukecané" 8
 9. 9. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Proměnné – val - values (neměnné) – var - variables (proměnné) – typ není nutné většinou deklarovat explicitně (odvozen) – hodnota proměnné je vyhodnocena okamžitě – lazy val - hodnota proměnné je vyhodnocena až při prvním použití – obsahuje pouze referenční datové typy, i když kompilátor následně používá Java primitivní typy, tam kde je to možné kvůli výkonnosti • N-tice (Tuples) – n-tice hodnot libovolných datových typů val pair = ("value" , 1022 ) val (label, number) = pair pair._1 pair._2 pair.swap 9
 10. 10. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Metody – s návratovým typem (nemusí být většinou explicitně uveden) def func(x: Int, y: Int):Int = x + y •funkce je vyhodnocena při zavolání •návratový typ je nutné uvést pokud je funkce volána rekurzivně – bez návratového typu def func(x: Int, y: Int) {} •kód je vyhodnocen při každém volání – anonymní funkce, uložená do proměnné val f = (x: Int) => x + 1 •kod je vyhodnocen pouze jednou f(4) > res4: Int = 5 – částečné volání metody def func(x: Int, y: Int, z: Int): Int = x + y + z val f = func(2, _: Int, _: Int) * f(3, 4) > res6: Int = 9 *vytvoří funkci! tj. Objekt pomocí metody apply, apply volá func pouze jednou 10
 11. 11. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Metody – Funkce vyššího řádu (higher order functions) • jsou to metody, které přebírají nějakou funkci jako parametr, nebo vrací funkci jako návratový typ def suma(f: Int => Int): (Int, Int) => Int = { def sumf(a: Int, b: Int): Int = if (a < b) f(a) + sumf(a + 1, b) else f(b) sumf } 11
 12. 12. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Metody – Currying • rozdělení více vstupních parametrů do skupin za účelem postupného provedení funkce • konstrukt patří do takzvaných control abstractions def suma(f: Int => Int)(a: Int, b: Int): Int = { if (a < b) f(a) + suma(f)(a + 1, b) else f(b) } val partialResult = suma(x => x * x * x)_ val result = partialResult(1, 10) • jiný zápis a volání fce def suma(a: Int, b: Int)(f: Int => Int): Int = { if (a < b) f(a) + suma(a + 1, b)(f) else f(b) } suma(1,10) { x => x * x * x } 12
 13. 13. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Metody – Proměnná délka argumentů metody  def transform(f: Int => Int)(numbers: Int*) = {    numbers.map(number => f(number))  }  transform(x => x*x)(1, 2, 3, 4, 5)   – volání funkce, která nemá parametry - může být bez závorek --> function – parametry metod jsou defaultně val – return nemusí být explicitně v metodách uvedeno, Scala vrací výsledek posledního výpočtu metody – je vhodné psát metody bez klíčového slova return, podporuje to funkční dekompozici a vytváření malých(přehlednějších) funkcí 13
 14. 14. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Třídy – stejně jako v Javě – proměnná bez modifikátoru je defaultně public (private, protected musí být uvedeno explicitně) class MyClass(c: String) {        val color = c                def printColor() {               println(color)        }   }   val cla = new MyClass("cerna" )                     cla.color                                         cla.printColor – nemají statické proměnné a metody •statické proměnné v Javě* jsou v rozporu se zásadami OOP - narušuje zapouzdření *statické proměnné jsou používány jako náhražka scoped proměnných(session), problémem je, že mohou být změněny, například, když v dané JVM běží dvě instance programu, který má stejné statické proměnné (tyto proměnné jsou v JVM pouze jednou, sdíleny oběma programy) 14
 15. 15. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Trait – Kolekce polí a chování, které mohou rozšiřovat nějakou třídu – třída může být rozšiřována jedním, nebo více traity – pro rozšíření třídy o trait se používá klíčové slovo with – Jedním ze zásad SOLID (interface segregation principle) je následující: • když třída implementuje interface, měla by implementovat všechny jeho metody • stává se, že v aplikaci existuje několik implementací jednoho interface, ale ne každá třída potřebuje implementovat všechny metody trait Car {    val brand: String  }  trait Shiny {    val shineRefraction: Int  }  class BMW extends Car with Shiny {    val brand = "BMW"    val shineRefraction = 12  } 15
 16. 16. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Objekty – objekt představuje singleton – využívány jako Factory se statickými metodami – objekt se může jmenovat stejně jako třída, pokud je takový definován ve stejném zdrojovém souboru jako daná třída, pak se nazývá class companion object – třída a její companion objekt mohou sdílet své privátní proměnné – nemohou přebírat parametry v konstruktoru, protože nemohou být instanciovány – jsou inicializovány při prvním přístupu k nim 16
 17. 17. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Pattern matching – používáno pro dekompozici datových struktur – nahrazuje např. použití instanceOf nebo switch - case , nebo ifelse statementu val value = "1"                                  val result = value match {     case "1" => "one"     case "2" => "two"     case _ => "nothing"   } – Pattern match lze provádět i na úrovni tříd • je potřeba definovat takzvané case classes abstract class Expr case class Var(name: String) extends Expr case class Number(num: Double) extends Expr case class UnOp(operator: String, arg: Expr ) extends Expr 17
 18. 18. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • for – nejedná se o klasický cyklus, ale o kombinaci jiný konstruktů – může být plně nahrazen kontrukty: map, flatMap, filter – klasický: for(i <- 1 to 10) {   println(i) } – dvojí iterace: for{i <- 1 to 10     j <- 1 to 10} yield (i,j) 18
 19. 19. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Kolekce (immutable) – List  – Stream  • Podobné jako list, vždy je vyhodnocena jen hlava, tělo je  vyhodnoceno až na požádání – Vector  – Range  • Seřazená rovnoměrně rozdělená sekvence čísel – String  • Jako v Javě, implicitně je konvertován na Seq[Char] – Map  – Set  • Bez duplicit 19
 20. 20. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Kolekce (immutable) – xs exists p // true if there is at least one element for which predicate p is true – xs forall p // true if p(x) is true for all elements – xs zip ys // returns a list of pairs which groups elements with same index together – xs unzip // opposite of zip: returns a pair of two lists – xs.flatMap f // applies the function to all elements and concatenates the result – xs.sum // sum of elements of the numeric collection – xs.product // product of elements of the numeric collection – xs.max // maximum of collection – xs.min // minimum of collection – xs.flatten // flattens a collection of collection into a single-level collection – xs groupBy f // returns a map which points to a list of elements – xs distinct // sequence of distinct entries (removes duplicates) 20
 21. 21. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Podpora reaktivního programování – Rx library – Try[T] – ošetření chyb – Future[T] – asynchronní zpracování, ošetření chyb – Observable[T] – asynchronní zpracování streamu – Scheduler – provedení bloku kódu v nové vlákně • Aktéři – akka library – Pro vývoj systémů postavených na základě lidské interakce – Aktéři jsou nezávislé entity, které si mezi sebou zasílají zprávy 21
 22. 22. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Aktéři object BankAccount { case class Deposit(amount: BigInt) { require(amount > 0) } case class Withdraw(amount: BigInt) { require(amount > 0) } case object Done case object Failed } class BankAccount extends Actor { import BankAccount._ var valance = BigInt(0) def receive = { case Deposit(amount) => balance += amount sender ! Done case Withdraw(amount) if amount <= balance => balance -= amount sender ! Done case _ => sender ! Failed } } 22
 23. 23. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Shrnutí – Výhody • Jazyk umožňující jak funkcionální tak objektový styl programování • Rošiřitelný • Bohatší jazyk, více konstruktů • Podpora asynchronního zpracování • Podpora distribuovaného zpracování – akka • Kód je kratší a přehlednější • Výkonnost přibližně stejná jako Java – Nevýhody • Blížící se Java 8 ? 23
 24. 24. SCALA - ZÁKLADY FUNKCIONÁLNÍHO PROGRAMOVÁNÍ • Zdroje – http://twitter.github.io/scala_school/ – http://docs.scala-lang.org/tutorials/tour/tour-of-scala.html – http://www.tutorialspoint.com/scala/ • Online kurzy – https://www.coursera.org/course/progfun – https://www.coursera.org/course/reactive 24

×