Eenadu Promoters Pledging  Mar 19, 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Eenadu Promoters Pledging Mar 19, 2009

on

 • 801 views

Mr. Jagannadham Thunuguntla, explains about the pledging of shares by the Promoters'..

Mr. Jagannadham Thunuguntla, explains about the pledging of shares by the Promoters'..

Statistics

Views

Total Views
801
Views on SlideShare
800
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Eenadu Promoters Pledging Mar 19, 2009 Presentation Transcript

 • 1. ®Ω÷.50,474 éÓô’x †÷uúµMx: Ææûuª ç èπ◊綵ºéÓùç ØË°ü¿∑uç™ éπç°-F© v°¢÷ô®Ω’x NNüµ¿ Õ - -æ æÁ- ● ¶«uçèπ◊© ´ü¿l ûª†ë« °öÀ† Ê≠®Ωx N´-®√-©†’ ûª°pæ EÆJí¬ ¢Á©úçî√- d - - -æ -x Õ - v°æ¢Á÷-ô®Ω’x ûª†-ë« Â°-öÀd-† Ê≠®Ωx -¢Á·-ûªhç N©’´ ©çô÷ ÂÆH NCµç*† E•ç-ü¿µ†©’ ûªT† v°¶«¢√ØËo îª÷§ƒ®·. í∫ú*† - æµ -Õ ● -N-´®√-©’ -¢Á-©x-úÕç-*-† éπç-°-F-©’ 440 È®çúø’ ØÁ©™x Ææ’´÷®Ω’ 440 éπç°-F©èπ◊ îÁçC† v°æ¢÷ô®Ω’x Ê≠®Ω†’ - Á- x ûª†ë« °öÀ†ô’x N´-®√©’ •ßª’ôÂ- °-ö«d®Ω’. Ñ ûª†ë«© ¢Á·ûªhç N©’´ -d - ®Ω÷.50,474 éÓô’xí¬ ™„éπûL†ô’x û√ñ«í¬ äéπ Åüµ¿uߪ’†ç ¢Á©úç*çC. - -Ë - - -x Õ - ï†-´J™ ÂÆH û√ñ« E•çüµ¿†©’ Å´’-™xéÀ ´*a† ûª®√yûª èπÿú≈ ö«ö« - ví∫÷°ˇ éπç°-F©’, Ææ’ñ«xØ˛, É≤ƒpû˝, ñ„vj °é¬¨¸ Å≤Ú-Æß’Ë ö¸q ´çöÀ Cí∫ñ«© -æ -œ _ v°æ¢÷ô®Ω’x Ê≠®Ω†’ ûª†ë« °ôdúç í∫´’-Ø√®Ω|ç. v°æ´·ê v¶éπÍ- ®> ÆæçÆæn Á- x ø áÆˇáçÆ‘ é¬u°œô™¸ Ñ Åüµ¿uߪ’Ø√Eo îË°öçC. ö«ö« õ„M ÆæKy-ÂÆÆˇ - - -- -æ dÀ ´’£æ…®√-≠™E 49.7¨»ûªç ¢√ö«†’ v°¢÷ô®Ω®·† Ø√©’í∫’ ö«ö« ví∫÷°æ¤ - - Zæ æ Á - - -x ÆæçÆæ©’ ûª†ë« °ôdúç éÌûªh v§ƒñ„èπ◊©èπ◊ Eüµ¿’© ©¶µºuûª Ææ´’Ææu†’ Ææ÷*- n ø - -d Ææ’hçü¿E Åüµ¿uߪ’†ç Ê°®ÌçC. ´·ë«uç-¨»-LO... - - ✦ ûª†-ë«™x î√™«-´-®Ωèπ◊ •’™¸ ´÷È®ö¸ 鬩ç-™ ØË ïJ-í¬®·. Ê≠®Ωxèπ◊ ¶µ«K N©’-´©’ Ö†o Æ洒ߪ÷Eo ÇÆæ-®√í¬ îËÆæ’-éÌE Eüµ¿’© ÆæO’-éπ-®Ωù î˨»®Ω’. ✦ É≤ƒpû˝™  28.98¨»ûªç, Ææ’ñ«xØ˛ á†-Kb™  25.85¨»ûªç, ö«ö« Æ‘d™ ¸™ 13.54¨»ûªç, öÃÆ‘-á-Æˇ™  11.14¨»ûªç v°æ¢Á÷-ô®Ωx Ê≠®Ω’x ûª†- ë«™ ÖØ√o®·. ✦ Eüµ¿’© ÆæO’-éπ-®Ωù ¢Á·û√hEo °æJ-í∫-ù-†-™ éÀ BÆæ’-èπ◊çõ‰ ®Ω÷.5,485 ´’®Ó È®ç-úø’ éπç°-F-©’ éÓôxûÓ öÃÆ‘-áÆˇ ûÌL ≤ƒn†ç™ Öçúøí¬, ®Ω÷.2,506 éÓôxûÓ ö«ö« °æ´®˝ È®çúÓ ≤ƒn†ç™ ÖçC. Ñ éÀçC ®ç-ú’ éπç°F©’ û√-ñ«í¬ •’-ü¢√®Ωç ≤ƒdé˙ áéqaç@©èπ◊ Ææ- - - È ø Â-- - - -¿µ -Í ¥-- ✦ éπ≥ƒd™x Ö†o Nïß˝’ ´÷™«u ûª† ߪ·ØÁõú˛ ÆœpJ-ö¸q-™E ®Ω÷.2,241 -j „ ´÷-î√®Ωç Åç-Cç-î√®·. - éÓôx N©’-¢† Ê≠®Ω†’ ûª†ë« °ö«d®Ω’. ö«ö« õ„MÆKy-ÂÆÆˇ ´’£æ…®√≠æZ jÁ x - -æ - á≤ƒ®˝qd ÆæçÆæèπ◊ îÁçC† v°æ¢÷ô®˝ äéπ®Ω’ ÆæçÆæ™ 7.54 ¨»ûªç n Á- n Ê≠®Ωx ûª†ë« ü∆y®√ DE v°¢÷ô®Ω’x ®Ω÷.2,178 éÓôx†’ ÆæO’-éπJç-î√®Ω’. æÁ- - ¢√ö«èπ◊ Ææç•ç-Cç* Ææ’´÷®Ω’ 9.07éÓôx Ê≠®Ω†’ ûª†ë« °ö«d®Ω’. µ x ✦ õ„é˙q-õ„j™ ¸ ®Ωçí∫ç™ Åûªu-Cµ-éπçí¬ 44 éπç°-F©’; ™£æ«, ¢Á’iEçí˚ ÆæçÆæ™ 3.32 ¨»ûªç ¢√ö«èπ◊ Ææç•ç-Cç*† Ææ’´÷®Ω’3.30 éÓôxèπ◊ n µ- ®Ωçí∫ç™ 43; õ„é¬o-©@ ®Ωçí∫ç™ 39; E®√tùç, Æœn®√Æœh ®Ωçí∫ç™ °jí¬ Ê≠®Ω†’ ûª´’ v°æ¢÷ô®Ω’x ´÷È®öx ûª†ë« °öÀ†ô’x áØ˛Æ-‘ - x Á- -d 31; §∂ƒ®√t ®Ωçí∫ç™ 27 éπç°-F© îÌ°æ¤p† ûª†-ë«-©†’ ¢Á©x-úÕç-*† ᙸ ÉçúøÆZ‘Æˇ ûÁL°çC. - -œ ñ«G-û√™ ÖØ√o®·.