Vem är du och varför skall jag bry mig?<br />
Hur många människor möter du under en livstid?<br />
Media?<br />
Everybody’s media<br />
Brand You<br />
In a worldofabundance the curator rules<br />
This makes my lifebetter<br />
Attprata med eller till någon<br />
Syfte<br />Mål<br />Budskap<br />
Målgrupp<br />Konkurrenter<br />Kanaler<br />
Guidelines<br />Vad<br />Vem<br />När<br />Var<br />Hur<br />
<ul><li>1, 5 miljstatusuppdaterarvarjedag
2 av 3 personersökersvaromhälsa & medicinpånätet
Kraftigminskningavrädslanföratthandla. Endastvarfjärdesvenskärräddförkreditkortsbedrägerier. </li></li></ul><li>5 miljoner...
Skapaettvisitkort<br />
Se till att ALLA kanläsavisitkortet<br />
SkapaFacebooksida<br />
Dominerasavjournalister, konsulterochopionsbildare<br />En tiondelavtwittrarnastårför 80 % avinläggen<br />I Sverigefinnsd...
6,5 mdrsökningar per månad<br />Rörligt material är den starkastväxandetrendenpånätet<br />Personligintroduktionförnyakund...
<ul><li>6% avSverigesbefolkningbloggar
Detfinns en halvmiljonaktivabloggar
Hälftenavkvinnorna 26-45 årläserbloggar</li></li></ul><li>
Media<br />Möte<br />Människor<br />Möjligheter<br />
Att nå ut i sociala medier<br />Innehåll och spridning<br />Bestäm ämnen<br />Hitta forum <br />Var kompis med opinionsbil...
Metod – Steg för steg<br />1.<br />2.<br />3.<br />4.<br />OmvärldsbevakningVad söker personer<br />På internet?<br />Traf...
Omvärldsanalys<br />- Förstå dina potentiella kunder. Ställ frågor<br />- Vad söker personerna på? Analysera din trafik<br...
Sharing is caring<br />
Sociala Medier<br />Några av världens mest besökta sidor är dessa. Har de något gemensamt? <br />80% söker med Google och ...
Fler besökare!<br />Bloggar<br />Twitter<br />Facebook<br />Hemsida<br />Youtube<br />
 Konvertering<br /><ul><li>1. Fånga besökarens intresse direkt
2. Använd rubriker som lockar och är tydliga
3. Underhåll med bilder, text och video
4. Väck engagemang, exempelvis via tester
5. Nyckelord: kunskap, service och dialog
6. Besökaren vill bli ”matad” med information, som är enkel att hitta
7. Testa. Vad fungerar på din målgrupp? Gör mer av det!</li></li></ul><li>
Process questions to be handled within project<br />Vem äger er Facebook-sida?<br />Vem sköter supportärenden?<br />Vem ta...
Inläggsstrategi<br />Välj ditt ämne<br />Relevanta nyckelord<br />Viktiga nyckelpersoner<br />Dominerande organisationer<b...
It’s the economy, stupid<br />
Wikileak<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Att lyckas med sociala medier

818 views
759 views

Published on

En genomgång av hur du bygger varumärke och relationer med hjälp av sociala medier

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
818
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Dittpersonligavarumärkeladdardittföretagsvarumärke I socialamedier. Förattdärmöts vi sommänniskor. Precissom I en butikeller via telefonuppskattasettbemötandesomkännsverkarpersonligtochserviceinriktat. Hurvill du bliuppfattadav den sommöter dig ochdittföretag? Vilka fem sakervill du attniskaförknippas med?
 • Lady Gagasframgångstips:Skapadittegetsignum, ochglöminteattfortsättautvecklas. Vi lever I en föränderligtid. Umgås med rätt folk I din egenochandranärliggandebranscher. Duktiga, inspirerandeexpertersom du hänvisar till ochplacerar dig självisällskap med. Dethjälper din målgruppattförknippa dig med rättvärderingar o stärkerdittvarumärkeArbeta smart – användsocialamedierförattvårdadittnätverkibranschenochdinakundrelationer.
 • Tack varenätetochsocialamedierharinformationsbrusetaldrigvaritstörre. Därförvänder vi oss till vänner, bekanta,kollegor, experterochkändisarförattbliguidade.
 • Personersomvinnerförtroende I en målgruppkanguidadem till olikatyperavprodukterochtjänster.
 • En målbildför demöten du skapar med människor via socialamedier. Hurbidrar du med värde I detinformationsbrussomfinns? Blikonkretochfråga just dinakunderochkollegorvad du kanbidra med.
 • Minst en gång per årvill du mätahurnöjdadinakunderär med dinainsatser? Gördetenkeltgenomattanvändafrågebatterietpå Facebook. Frågavad de tyckerom din Facebooksida, hemsida, e-shop, blogg, nyhetsbrev, prislista med mera.
 • DEL 2 – SAMTALETS KONSTFacktermerärettvanligtsättattsignalera sin kompetens. Särskiltför den somärosäker.Amerikanerskommunikativaslagfärdighetbyggerpåenkelhet. Om du vill ha chansenattövertyga se till attallaförstår.Förtioår sedan bestod 70 procentavetttidningsuppslagav text. 30 procentavbild. UTTRYCK DIG ENKELT, SÄRSKILT NÄR ÄRENDET ÄR KOMPLICERAT OCH/ELLER VIKTIGT. ANVÄND GÄRNA BILDER ELLER METAFORERPRATA MED FOLK FRÅN SAMMA VÅNING, INTE ÖVERVÅNINGEN OCH INTE UNDERVÅNINGEN
 • Den sombehöversenastenyttgårofta till nyhetskällornapå Twitter
 • Socialamedierger en frihetatthittasittegetuttryckssätt. Kanskeärdittsättattuppdaterahemsidanellerbloggenattläsa in en kortljudfil med mobiltelefonennär du kör in till jobbetpåmorgonen? Eller atttwittraochkopplaihop den med Facebooksidan, såatt du uppdaterarbäggeinklusivehemsidanpådetsättet.
 • Ingenkanvara bra påallt. Dessutomärtidochresurseroftabegränsade. Väljhellreuttresaker, som du villblikändänattförsökatäcka in allt. Däremotkan du länka till andra bra sidor, bloggarochexpertsajterförattgedinakunder bra service.
 • Medieföretagslåssomflyktigabesökarepånätet. Aftonbladet.seär en gammalrävsomfortfarandeär en av de bästa I klassen. Utanattförsökablikvällstidningkan du sneglapåhur de sätterrubrikerpåartiklarinomdittämnesområdeochnärligganden.
 • Gratisärgottochdetärpopulärtattanvändatävlingarochutlottningarförattengagera sin publik. Detblir dock lättettlockbetesominte biter påkundersomärbereddaattbetaladinaordinariepriser. Användgärnasocialamedierochhemsidaförattprovaolikaprodukter, prisnivåerochkampanjer. Rättanväntärdetsom en ständigtpågåendekundundersökning. Syftetär dock atthelatidenvaskafram de erbjudandesomskaparlönsamhet I din verksamhetochlojalakundersomgärnarekommenderar dig till sittnätverk.
 • Kritikochifrågasättandeär en del avvardagennär du möterkunder I socialamedier. Oftaspridsryktensnabbtom du inteärlikasnabb med attgåutochpunkteradem.
 • Fem reglerförkrishantering I socialamedier:Svarapåsak, gåaldrig till angrepellerkritisera en personHåll en korrekt ton ochhänvisa till faktaHar du begåttettmisstag, erkänndetochberättahur du tänkeråtgärdaskadanSe till att ha information omvilkasomstårbakomföretaget, vilkaprodukterochtjänsternitillhandahållerochvadsomingår I dem, samtinstruktionerför den somärmissnöjd. MötOlle I grindengenomatt visa din ambition att se till attkundenärnöjdochkänner sig korrektbehandlad. Tempo! Attinte ha fåttsvarpåettheltdygnärmycketlångtid I socialamedier. Mångaandrakanhinna se hurlångsamochdärmeddålig service företagettillhandahåller.
 • Härhittar du mängderav tips, mallar, boktipsochannanhjälpförattbyggavarumärkeochrelationer med hjälpavsocialamedier. Adressenärwww.mediababe.se
 • Boken ‘Mediababe – niosteg till framgång med hjälpav media’ är en guide. Med stegsomärlättaattföljavisar den hur du presentera dig självochdittföretagochskapar en effektivnärvaro I socialamedier. Måletför en mediababeärattblilättatthittaför en potentiellkund, arbetsgivare, samarbetspartner, journalist, bloggareochandrautvaldamålgrupper.
 • Att lyckas med sociala medier

  1. 1. Vem är du och varför skall jag bry mig?<br />
  2. 2. Hur många människor möter du under en livstid?<br />
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5. Media?<br />
  6. 6. Everybody’s media<br />
  7. 7. Brand You<br />
  8. 8.
  9. 9. In a worldofabundance the curator rules<br />
  10. 10.
  11. 11.
  12. 12. This makes my lifebetter<br />
  13. 13.
  14. 14. Attprata med eller till någon<br />
  15. 15. Syfte<br />Mål<br />Budskap<br />
  16. 16. Målgrupp<br />Konkurrenter<br />Kanaler<br />
  17. 17. Guidelines<br />Vad<br />Vem<br />När<br />Var<br />Hur<br />
  18. 18.
  19. 19.
  20. 20. <ul><li>1, 5 miljstatusuppdaterarvarjedag
  21. 21. 2 av 3 personersökersvaromhälsa & medicinpånätet
  22. 22. Kraftigminskningavrädslanföratthandla. Endastvarfjärdesvenskärräddförkreditkortsbedrägerier. </li></li></ul><li>5 miljonersvenskarfinnspånätet, 4 avdempå Facebook<br />Snittid 23 min/användare/dag<br />Gulasidorna<br />Privatochprofessionellt<br />Fliken ‘utbildning o arbete’ offentlig<br />Kortauppdateringarellerlångablogginlägg<br />Feedbackkultur<br />
  23. 23. Skapaettvisitkort<br />
  24. 24.
  25. 25.
  26. 26. Se till att ALLA kanläsavisitkortet<br />
  27. 27.
  28. 28.
  29. 29.
  30. 30. SkapaFacebooksida<br />
  31. 31.
  32. 32.
  33. 33.
  34. 34.
  35. 35. Dominerasavjournalister, konsulterochopionsbildare<br />En tiondelavtwittrarnastårför 80 % avinläggen<br />I Sverigefinnsdet 36 000 aktivatwitterkonton<br />Nyckeln till Twitter är information<br />
  36. 36.
  37. 37.
  38. 38.
  39. 39.
  40. 40. 6,5 mdrsökningar per månad<br />Rörligt material är den starkastväxandetrendenpånätet<br />Personligintroduktionförnyakunder<br />Introduktiontill fördjupningpåhemsidan, broschyrerellerpersonligtmöte<br />Multiplattform – sammafilmklipp visas på<br />YouTube<br />Hemsida<br />Facebook<br />Twitter<br />
  41. 41.
  42. 42. <ul><li>6% avSverigesbefolkningbloggar
  43. 43. Detfinns en halvmiljonaktivabloggar
  44. 44. Hälftenavkvinnorna 26-45 årläserbloggar</li></li></ul><li>
  45. 45.
  46. 46. Media<br />Möte<br />Människor<br />Möjligheter<br />
  47. 47. Att nå ut i sociala medier<br />Innehåll och spridning<br />Bestäm ämnen<br />Hitta forum <br />Var kompis med opinionsbildare<br />Hitta spindlar<br />Bli en nyhetsbyrå<br />Analys – utvärdering - förbättring<br />
  48. 48. Metod – Steg för steg<br />1.<br />2.<br />3.<br />4.<br />OmvärldsbevakningVad söker personer<br />På internet?<br />Trafik Hur man får fler besökare till sidan<br />KonverteringHur ska en sida se ut för att locka till sig köpare? <br />MätningMäta beökare och resultat <br />
  49. 49. Omvärldsanalys<br />- Förstå dina potentiella kunder. Ställ frågor<br />- Vad söker personerna på? Analysera din trafik<br />- Vad har personer för problem inom din bransch? Lyssna!<br />- Hur kan du erbjuda lösningen på din sida? 3 stjärnor<br />
  50. 50. Sharing is caring<br />
  51. 51. Sociala Medier<br />Några av världens mest besökta sidor är dessa. Har de något gemensamt? <br />80% söker med Google och 47% köper <br />4,4 miljoner aktiva medlemmar i Sverige <br />Ett enkelt sätt att bli personlig. <br />Hitta uppslag att skriva om på Facebookoch bloggen. <br />Skapa eget konto för att sökmotoroptimera hemsidan. <br />
  52. 52. Fler besökare!<br />Bloggar<br />Twitter<br />Facebook<br />Hemsida<br />Youtube<br />
  53. 53. Konvertering<br /><ul><li>1. Fånga besökarens intresse direkt
  54. 54. 2. Använd rubriker som lockar och är tydliga
  55. 55. 3. Underhåll med bilder, text och video
  56. 56. 4. Väck engagemang, exempelvis via tester
  57. 57. 5. Nyckelord: kunskap, service och dialog
  58. 58. 6. Besökaren vill bli ”matad” med information, som är enkel att hitta
  59. 59. 7. Testa. Vad fungerar på din målgrupp? Gör mer av det!</li></li></ul><li>
  60. 60. Process questions to be handled within project<br />Vem äger er Facebook-sida?<br />Vem sköter supportärenden?<br />Vem tar hand om leads?<br />Hur skall negativa kommentarer bemötas?<br />Vem sköter marknadsföringen av sidan?<br />Vem sköter den tekniska utvecklingen?<br />Hur skall arbetet och målet med FB-sidan planeras, utvärderas och utvecklas? <br />
  61. 61. Inläggsstrategi<br />Välj ditt ämne<br />Relevanta nyckelord<br />Viktiga nyckelpersoner<br />Dominerande organisationer<br />Inflytelserika bloggare <br />Media som bevakar ämnet?<br />Avgränsa <br />
  62. 62. It’s the economy, stupid<br />
  63. 63.
  64. 64. Wikileak<br />
  65. 65.
  66. 66. Be the star youare<br />
  67. 67.
  68. 68.
  69. 69.
  70. 70.
  71. 71. 0709-620 699<br />

  ×