Informator 2010 2011

3,309 views

Published on

Credit: http://benedyktyni.eu/

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informator 2010 2011

 1. 1. Informator czerwiec 2010 – czerwiec 2011
 2. 2. Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż On sam powie: Gościem byłem i przyjęliście mnie. Wszystkim trzeba też okazywać należny szacunek, a zwłaszcza braciom w wierze oraz pielgrzymom. (Reguła św. Benedykta 53, 1-2)
 3. 3. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu Benedyktyński Instytut Kultury „Chronić dobro” Informator czerwiec 2010 – czerwiec 2011
 4. 4. +pax! Upływ czasu przynosi weryfikację przyjętych założeń, rozszerzając zarazem ho- ryzonty możliwych do podjęcia działań. Odnosi się to również do sytuacji, w której znajduje się obecnie nasz Benedyktyński Instytut Kultury „Chronić dobro”. Rozpoczynając trzeci rok swego istnienia (a drugi pełny sezon działalności), mamy już pewne rozeznanie, na ile koncepcja jego ideowej i sprawczej tożsamości spraw- dza się w zetknięciu tak z odbiorcą, jak i z otaczającą rzeczywistością. Chociaż wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, cieszy już teraz spore zainteresowanie naszy- mi propozycjami. W 2009 roku Muzeum Opactwa zwiedziło ok. 55 tysięcy osób. Oznacza to, iż co najmniej dwa razy tyle gości odwiedziło opactwo, dzięki czemu nasz program mógł być realizowany w wielu wymiarach. Trzeba pamiętać, iż Kra- ków jest miastem o szczególnie szerokiej ofercie kulturalnej – nie tylko z racji bo- o. Bernard Sawicki OSB, gactwa zabytków i miejsc historycznych, lecz także ze względu na obecność blisko opat tyniecki 50 muzeów, 80 galerii czy rozmaitych festiwali. Najprościej byłoby więc, nie bez sa- tysfakcji, zwyczajnie stwierdzić trafność oferty Instytutu „Chronić dobro”. Dotychczasowa działalność Instytutu zdecydowanie potwierdza, iż swoje zna- czenie zawdzięcza on organicznemu związkowi z opactwem – czyli konkretnemu i trwałemu zanurzeniu w niemal tysiącletnią aurę tynieckiego wzgórza, co pięk- nie oddaje określenie będące zarazem tytułem książki o. Frédérica Debuyst OSB z belgijskiego przeoratu Clerlande (nb. klasztoru Benedyktyńskiej Kongrega- cji Zwiastowania, do której należy też opactwo tynieckie) – „chrześcijański ge- niusz miejsca”. Każdy klasztor benedyktyński jest – z racji składanego przez benedyktynów ślubu stałości – miejscem, z którym mnisi wiążą całe swe życie. Musi on więc stanowić jakąś szczególną wartość – pomnażaną poprzez dozgon- ne zaangażowanie i starania kolejnych pokoleń mnichów. Jest to wartość syntezy i harmonii powstałych w wyniku wzajemnego powiązania architektury, krajobrazu i rytmu dnia; teologii, sztuki i historii; przyrody, antropologii i liturgii. Jest to zara- zem podstawa benedyktyńskiego pokoju, płynącego z pełnego równowagi (czy ra- czej umiaru) łączenia tych elementów w rozmaite konfiguracje. Nasze doświadczenia z dotychczasowej działalności Instytutu zdają się wskazywać, iż za taką właśnie „benedyktyńską” stylistyką tęskni świat, nieustannie „obijający się” o krańcowości. To ona ośmiela nas do proponowania jakichkolwiek wydarzeń kul-
 5. 5. Benedyktyński Instytut Kultury „Chronić dobro” turalnych, edukacyjnych czy rekolekcyjnych obecnego sezonu. Każda bowiem z przygotowanych przez nas propozycji na swój sposób czerpie z owego tynieckie- go „geniuszu miejsca”, będąc taką czy inną jego emanacją. Instytut „Chronić do- bro” – chcąc nie chcąc – coraz bardziej staje się forum, na którym opactwo może skutecznie pełnić swoją misję we współczesnym świecie. Dlatego też przedstawia- ny program obecnego sezonu wypada odczytywać jako próbę uchwycenia i odda- nia benedyktyńskiej syntezy, zbierającej w jedno rozmaite, często pozornie bardzo od siebie odległe, aspekty ludzkiego działania. Modlitwa i praca, natura i łaska, cia- ło i duch, jednostka i wspólnota – oto osie, które wyznaczają kształt tej syntezy. Proponujemy więc spotkania z poszczególnymi mnichami, niekiedy – jak o. Leon – bardzo popularnymi, ale też programy tematyczne, np. „Rekolekcje w przestrze- ni sztuki”, rekolekcje „Z pogranicza zaświatów”, „Rekolekcje odnowienia wiary” czy „Rekolekcje z postem wg św. Hildegardy”. Powyższe propozycje rekolekcyjne w naturalny sposób zostają uzupełnione przez programy praktyczne, mające za- zwyczaj charakter otwartych warsztatów. Tak się dzieje w przypadku „Skryptorium”, „Warsztatów chorałowych” czy programu „Benedyktyńskiej szkoły zarządzania”. Granica między rekolekcjami i warsztatami w pewnym sensie musi pozostać płynna. To samo powiedzieć można o wydarzeniach par excellence artystycznych, zawar- tych w naszym programie, które także wyraźnie przenika tyniecki „geniusz miej- sca”. W pierwszym rzędzie dotyczy to inaugurowanego w tym roku Benedyktyń- skiego Lata Muzycznego, którego bazą jest synteza dotychczasowych Tynieckich Recitali Organowych z Festiwalem Muzyki Klasztorów Benedyktyńskich Europy – ale też projektu „Chopin mistyczny”, który pragnie ukazać pokrewieństwo aury tynieckiego opactwa z duchem muzyki Chopina. Czyżby więc „geniusz miejsca” okazywał się owocem syntezy? W tradycji benedyktyńskiej na pewno. Wszystkim naszym Gościom pozostaje więc życzyć, by skorzystanie z naszego zaproszenia po- mogło w dokonywaniu syntezy we własnym życiu – tak, byśmy osiągnęli właściwą nam oryginalność, by nie rzec genialność. Potrzeba do tego cierpliwości i zapału, ale stawka jest wysoka. I dla każdego chyba pożądana. Może tym ostatecznie tłu- maczy się fenomen „geniuszu” Tyńca? 4/5
 6. 6. Andrea Sabbatini, „Ostatnia rozmowa św. Benedykta i jego siostry św. Scholastyki”, przed 1530 r. MUZEUM OPACTWA W TYŃCU W odbudowanej w 2008 r. części klasztoru – dawnej wielkiej bibliotece – na parterze oraz w podziemiu mieści się Muzeum Opactwa. Ekspozycja składa się z dwóch części. W pomieszczeniach podziemia, w ramach wystawy stałej, można zobaczyć romańskie deta- le architektoniczne (kapitele, trzonki i bazy kolumn, fragmenty trzynastowiecznych płytek posadz- kowych z kościoła), kopię kielicha i pateny z jednego z pierwszych pochówków opackich – od- kryte podczas wykopalisk na terenie kościoła w latach 60. XX w. Zachowane kapitele kolumn z przełomu XI i XII w., zdobione ornamentem roślinno-geometrycznym należą do najpiękniej- szych przykładów polskiej sztuki romańskiej. Ponadto prezentowane są także pozostałości prehi- storycznego osadnictwa (przedmioty codziennego użytku, narzędzia, naczynia) oraz średniowiecz- na ceramika – odnalezione w trakcie prac wykopaliskowych na terenie klasztoru i w jego okolicy w latach 50. XX w. W salach na parterze prezentowane są wystawy czasowe. Eksponowane w nich zabytki pocho- dzą ze zbiorów tynieckich zachowanych na miejscu oraz tych, które w XIX w. po kasacie opactwa zostały przewiezione do Tarnowa i gdzie są obecnie przechowywane w skarbcu tamtejszej katedry, jak również ze zbiorów Opactwa Benedyktynek w Staniątkach. Do końca lutego 2011 zapraszamy na ekspozycję zatytułowaną: „Dziedzictwo św. Benedykta i św. Scholastyki – Reguła wypełniona miłością”. Inspiracją dla obecnej wystawy stała się biogra- fia św. Benedykta pióra papieża Grzegorza Wielkiego († 604), zamieszczona w drugiej księdze jego Dialogów. Grzegorz, opowiadając o życiu Benedykta, przytacza epizod spotkania Benedykta z jego siostrą Scholastyką, która była mniszką. Ich spotkanie opisane przez Grzegorza stało się inspiracją dla artystów, czego przykładem jest prezentowany po raz pierwszy obraz „Ostatnia rozmowa św. Benedykta i jego siostry św. Scholastyki” namalowany przed 1530 r. przez Andrea Sabbatiniego.
 7. 7. Muzeum Opactwa w Tyńcu Zgodnie z opowiadaniem Grzegorza na wystawie zostaje pokazanych kilka epizodów z życia Muzeum Opactwa w Tyńcu Benedykta i Scholastyki. Osiemnastowieczny obraz przedstawia scenę nauczania Reguły przez ul. Benedyktyńska 37, Benedykta – ukazuje go w otoczeniu mnichów i mniszek. W zaprezentowanych wydaniach Reguły 30-398 Kraków dla wspólnot żeńskich zamieniano pierwsze jej słowa Słuchaj, synu na Słuchaj córko, adaptując ją tym samym do potrzeb życia mniszek. Kolejnymi przywołanymi tematami są: śmierć Scholastyki, Zwiedzanie indywidualne: a następnie Benedykta. Umiłowanie Eucharystii i jej centralne miejsce w życiu Benedykta i jego ndz.-pt.: 10.00–18.00 mnichów przybliżają zgromadzone na ekspozycji przedmioty, związane ze sprawowaniem litur- sobota: 10.00–17.00 gii: kielichy – w tym gotycki, bogato zdobiony kielich z pateną ufundowany przez opata An- drzeja Ożgę w 1480 r. – oraz monstrancja i ornat. O czci, jaką otaczano Benedykta i Schola- Zwiedzanie Opactwa stykę, świadczą nie tylko poświęcone im liturgiczne teksty, które można zobaczyć w zebranych z przewodnikiem na wystawie księgach. Świadectwem kultu i pamięci jest także kunsztowny relikwiarz św. Be- (w miarę dostępności zwiedzanie nedykta, który został wykonany – jak podaje umieszczona na nim inskrypcja – ze składek ty- również kościoła) nieckich mnichów. Grzegorz podkreśla w swoim opowiadaniu, że Benedykt i Scholastyka du- Początek o pełnych godzinach: chem byli zawsze jednym w Bogu. Pięknie przedstawił to autor monstrancji (1679), umieszcza- pn.-pt.: 9.00–12.00, jąc po jej bokach ich posążki, z dłońmi wskazującymi na Eucharystycznego Chrystusa – źró- 14.00–17.00 dło jedności. sobota: 9.00–14.00, Ponadto zapraszamy do oglądania interaktywnej prezentacji „Benedyktyni. Jedność Europy” 16.00–17.00 na temat historii monastycyzmu, klasztorów benedyktyńskich na starym kontynencie, w Polsce niedziela: 10.00, 12.00–18.00 i oczywiście dziejów Tyńca. Z filmu „Dzień z życia mnicha” można dowiedzieć się o życiu co- Zwiedzanie dla grup zorganizo- dziennym tynieckiej wspólnoty. Prezentowane są również różne wydania Reguły św. Benedyk- wanych po wcześniejszej rezer- ta, gdyż – mimo upływu wieków – to ona wciąż określa i kształtuje rytm życia współczesnych wacji (Możliwość zamówienia gospodarzy tynieckiego wzgórza. przewodnika także w językach obcych). Informacje, rezerwacje: tel.: 012 688 54 52 pn.-ndz.: 7.00–21.00 muzeum@bik.benedyktyni.pl Warsztaty dla dzieci i młodzieży: tel.: 012 688 54 59, 508 272 037 pn.-pt.: 8.00–16.00 warsztaty@bik.benedyktyni.pl Pełna oferta na stronie: www.benedyktyni.eu Zastrzegamy możliwość zmian. Prosimy o wcześniejsze spraw- dzenie godzin otwarcia muzeum. Sala romańska Fot.: A. Szklarek 6/7
 8. 8. REKOLEKCJE SIERPIEŃ 2010 16–22.08.2010 Rekolekcje z postem wg św. Hildegardy str. 14 9–12.09.2010 Tynieckie Spotkania Medytacyjne: „Kwestia smaku” str. 10 WRZESIEŃ 2010 16–19.09.2010 Rekolekcje „Z pogranicza zaświatów” str. 15 4–10.10.2010 Rekolekcje z postem wg św. Hildegardy str. 14 PAŹDZIERNIK 2010 8–10.10.2010 W przestrzeni sztuki: „Od pisania do medytacji – zapisać i odczytać siebie” str. 11 11–14.11.2010 Tynieckie Spotkania Medytacyjne: „Dar czystości” str. 10 11–14.11.2010 Duchowość benedyktyńska dla świeckich: „Ordo et pax – ład i porządek w życiu” str. 9 LISTOPAD 2010 15–18.11.2010 Rekolekcje dla kapłanów str. 13 19–21.11.2010 Rekolekcje odnowienia wiary str. 13 GRUDZIEŃ 2010 16–19.12.2010 Tynieckie Spotkania Medytacyjne: „Konieczność hojności” str. 10 5–9.01.2011 Duchowość benedyktyńska dla świeckich: „Dziesięciokrąg – fundamenty str. 9 STYCZEŃ 2011 duchowości chrześcijańskiej” 6–9.01.2011 Tynieckie Spotkania Medytacyjne: „Oblicza radości” str. 10 3–6.02.2011 Duchowość benedyktyńska dla świeckich: „Acedia w życiu codziennym” str. 9 LUTY 2011 17–20.02.2011 Rekolekcje odnowienia wiary str. 13 26–27.02.2011 Tynieckie Spotkania Medytacyjne: „Drogi cierpliwości” str. 10 10–13.03.2011 Duchowość benedyktyńska dla świeckich: „Przezwyciężanie acedii – duchowej depresji” str. 9 MARZEC 2011 28.03–3.04.2011 Rekolekcje z postem wg św. Hildegardy str. 14 7–10.04.2011 Rekolekcje „Z pogranicza zaświatów” str. 15 8–10.04.2011 W przestrzeni sztuki. „Ciało” str. 11 KWIECIEŃ 2011 8–10.04.2011 O. Leon zaprasza do Tyńca str. 12 28.04–1.05.2011 Tynieckie Spotkania Medytacyjne: „Trud prostoty” str. 10 MAJ 2011 26–29.05.2011 Tynieckie Spotkania Medytacyjne: „Skarb gorliwości” str. 10 CZERWIEC 2011 24–26.06.2011 O. Leon zaprasza do Tyńca str. 12 LIPIEC 2011 4–7.07.2011 Rekolekcje dla kapłanów str. 13 Zastrzegamy możliwość zmian. Aktualny program na www.benedyktyni.eu
 9. 9. Rekolekcje Gradułał Skawinki, ok.1460 r., Inicjał S: Zesłanie Ducha Świętego, Wł. Biblioteka Narodowa w Warszawie Fot.: Archiwum opactwa DUCHOWOŚĆ BENEDYKTYŃSKA DLA ŚWIECKICH Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym Prowadzący: i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz o. Włodzimierz Zatorski OSB drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości. Terminy: (z Prologu Reguły św. Benedykta) 11–14.11.2010 „Ordo et pax Adresat: – ład i porządek w życiu” Osoby zainteresowane duchowością benedyktyńską i jej zastosowaniem w codziennym ży- ciu, wyrażające gotowość uczestnictwa w naszym klasztornym rytmie. 5–9.01.2011 „Dziesięciokrąg – fundamenty Zarys tematu: duchowości chrześcijańskiej” Charakterystycznym rysem duchowości benedyktyńskiej jest całościowe podejście do życia. Nie koncentruje się ona jedynie na ćwiczeniach duchowych, takich jak np. asceza, czy okre- 3–6.02.2011 ślonych modlitwach, ale obejmuje całego człowieka z jego codziennymi obowiązkami i zwykły- „Acedia w życiu codziennym” mi czynnościami oraz, co jest bardzo istotne, jego relacjami z innymi ludźmi. Zasadnicze hasło św. Benedykta Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony wyrasta ze świadomości życia w obecno- 10–13.03.2011 ści Bożej. Św. Benedykt pragnął nadać życiu człowieka właściwy porządek, proporcje i harmo- „Przezwyciężanie acedii nię. Do zasadniczych ćwiczeń duchowych podczas rekolekcji, poza konferencjami, należą: czy- – duchowej depresji” tanie Pisma Świętego, świadomy udział w liturgii, medytacja i życie braterskie. W kolejnych spo- tkaniach rekolekcyjnych staramy się odsłaniać różne wartości duchowe obecne w przekazanej Rozpoczęcie: piątek – godz. 17.00 przez św. Benedykta Regule. Podczas trwania rekolekcji prosimy o zachowanie milczenia i skupienia. W wolnych chwilach Zakończenie: niedziela – godz. 14.00 będzie okazja do osobistej modlitwy, spaceru lub pracy. Można się także umówić na spowiedź lub rozmowę z prowadzącym lub innym mnichem (za pośrednictwem prefekta gości). Przewidywany koszt udziału: 150,00 zł + opłata za pobyt W programie m.in.: Dwie msze św. z homilią tylko dla grupy (ok. 40 min), cztery konferencje o charakterze wy- kładu (po ok. 40 min), dwa moduły lectio divina o charakterze ćwiczeń (ok. 40 min) oraz spo- 8/9 tkanie podsumowujące; uczestnictwo w klasztornej liturgii godzin.
 10. 10. TYNIECKIE SPOTKANIA MEDYTACYJNE Prowadzący: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, o. Jan Paweł Konobrodzki OSB w ciszy i ufności leży wasza siła. (Iz 30,15) Terminy: 9–12.09.2010 Adresat: „Kwestia smaku” Osoby chcące wejść w medytację i wyrażające gotowość uczestnictwa w naszym klasztor- nym rytmie. 11–14.11.2010 „Dar czystości” Zarys tematu: Medytować – to otwierać się wewnętrznie na tajemnicę własnego istnienia, otaczających nas 16–19.12.2010 ludzi i świat, w którym żyjemy. Medytacja pozwala uchwycić głębszy i pełniejszy sens nadany „Konieczność hojności” wszystkiemu przez Boga. Porządkuje myślenie, wprowadza pokój serca i wskazuje zadania co- dzienności. W miejscu, gdzie wiele pokoleń mnichów mozolnie i wiernie próbowało i wciąż pró- 6–9.01.2011 buje odnaleźć pełnię sensu życia, pragniemy zaprosić wszystkich, którzy tego sensu szukają, do „Oblicza radości” spędzenia kilku chwil razem. Możliwość uczestniczenia w rytmie dnia klasztornego, wyznaczo- nego pulsacją liturgii i pracy, jest doskonałą przestrzenią dla zatrzymania się i pochylenia nad py- 17–20.02.2011 taniem o sens i cel naszego życia: oto droga medytacji – tak bardzo potrzebnej i poszukiwanej „Drogi cierpliwości” przez dzisiejszego człowieka. 28.04–1.05.2011 W programie: „Trud prostoty” Dwie msze św. z homilią tylko dla grupy (ok. 40 min), cztery konferencje o charakterze wy- kładu (po ok. 40 min), dwa moduły lectio divina o charakterze ćwiczeń (po ok. 40 min) oraz spot- 26–29.05.2011 kanie podsumowujące; uczestnictwo w klasztornej liturgii godzin. „Skarb gorliwości” 20–23.06.2011 „Odkrywanie pokory” Rozpoczęcie: czwartek – godz. 17.00 Zakończenie: niedziela – godz. 14.00 Koszt udziału: 200,00 zł + opłata za pobyt Fot.: A. Szklarek
 11. 11. Rekolekcje W PRZESTRZENI SZTUKI Zarys tematu: Prowadzący: Tradycja benedyktyńska bardzo silnie zrośnięta jest z doświadczeniem piękna. Odnajduje- o. opat Bernard Sawicki OSB my je nie tylko w architekturze klasztornej, ale także w liturgii i duchowości, tworzących cha- Magdalena Rybak rakterystyczny benedyktyński „styl”: zadziwienie światem i pochylenie nad tajemnicą człowie- ka – wartości tak bliskie i ważne dla współczesnego człowieka. Takie jest źródło naszej propo- Termin: zycji spojrzenia na sprawy wiary, ale i naszego życia, poprzez sztukę. Proponujemy uczynić to 8–10.10.2010 w dialogu z artystami – z całą świadomością zawartego w tym ryzyka i szansy. W tym sezonie podejmujemy działania aktywne. Ich zamiarem będzie doświadczenie sztu- Rozpoczęcie: ki jako ekspresji prawdy o człowieku. Jest to wszak droga integralnego doświadczenia siebie piątek – godz. 17.00 – od zejścia w głąb, ku otwarciu na Boga. Do medytacji, modlitwy, rachunku sumienia prowa- Zakończenie: dzić nas będą ćwiczenia interaktywne opatrzone, jak zwykle, „kontrapunktem teologicznym”. niedziela – godz. 14.00 W przestrzeni sztuki: „Od pisania do medytacji – zapisać i odczytać siebie” Koszt udziału: 200,00 zł + opłata za pobyt O pisaniu Pisanie to droga w głąb. Zapisując, zobaczysz lepiej, odczujesz więcej, pełniej doświad- czysz siebie. A potem opowiesz swoją historię. Odnajdziesz swoją wrażliwość, poznasz swo- ją mapę, ruszysz swoją ścieżką. Pisanie to droga do doświadczenia swojej istoty, istoty życia. O medytacji Pisanie to droga do medytacji. Każdy z nas jest rękopisem. Każdy ma za zadanie odczy- tać siebie. Krok po kroku schodzisz w głąb. Zaczynasz widzieć, co w sobie „piszesz”. Medy- tacja daje przestrzeń na to widzenie. Patrzeć, nie oceniać. Przyjmować, uwalniać. Na kartce i w sobie. O kursie Pisanie to odczytywanie. Każdy jest Pisarzem. Każdy pisze „w sobie”, nie każdy zapisuje. A wystarczy zacząć. Zapisując, lepiej odczytamy siebie. Zobaczymy, poznamy, zrozumiemy. Le- piej też odczytamy siebie w życiu. Lepiej zaczniemy życiem pisać. Piątek 20.30-21.30 „Każdy jest Pisarzem” Sobota 8.00-12.30 „Obudzić się do pisania” 14.00-18.30 „Zobaczyć ” Niedziela 9.00-13.00 „Przyjmować i uwalniać” Każdy z czterech modułów składa się z różnych ćwiczeń pisarskich. Każdy moduł rozpo- czyna refleksja biblijna, a kończy medytacja. . 10/11
 12. 12. W PRZESTRZENI SZTUKI Prowadzący: W przestrzeni sztuki: „Ciało” o. opat Bernard Sawicki OSB dr Katarzyna Bruzda Chrześcijaństwo jest relacyjne – zarówno w Trójjedynym Bogu, w Jego stosunku do człowie- dr Małgorzata Konarska ka, jak też we Wcieleniu i Tajemnicy Paschalnej. Dynamika relacji ogniskuje się w sakramentach, w których spotykają się słowo z ciałem, wydarzenie ze swym znaczeniem, rytuał, symbol i sens. Termin: Idąc tym tropem, będziemy chcieli odświeżyć naszą świadomość sakramentalności wiary 8–10.04.2011 i jej konkretnego dla nas znaczenia. Pomoże nam w tym refleksja teologiczna, praca wyobraźni, medytacja z malowaniem, relaksacje, wizualizacje – jak też rozmaite formy pracy z ciałem, swo- Rozpoczęcie: bodny ruch i elementy medytacyjnego teatru tańca. piątek – godz. 17.00 Do pracy ruchowej i medytacji potrzebny będzie wygodny, luźny strój i wygodne obuwie Zakończenie: oraz karimata i koc. niedziela – godz. 14.00 Koszt udziału: 200,00 zł + opłata za pobyt OJCIEC LEON ZAPRASZA DO TYŃCA Prowadzący: Zarys tematu: o. Leon Knabit OSB Jezus powiedział wyraźnie: Idźcie i nauczajcie! A to nie było łatwe. Wielu ludziom się nie podobało. Ile trzeba było walki o wolność wypowiedzi, o wolność słowa... A dzisiaj? Jakże czę- Terminy: sto, rzekomo w imię tej wolności, mówi się, że nauczanie nie może nikomu zagrażać, że trze- 8–10.04.2011 ba ostrożnie, by nie urazić... A jeśli jednak to jest Prawda? To trzeba iść i nauczać. I dawać 24–26.06.2011 świadectwo... Rozpoczęcie: piątek – godz. 17.00 Zakończenie: niedziela – godz. 14.00 Przewidywany koszt udziału: 150,00 zł + opłata za pobyt Fot.: Sz. Brzóska
 13. 13. Rekolekcje REKOLEKCJE ODNOWIENIA WIARY …odnawiać się duchem w waszym myśleniu. Prowadzący: (Ef 4,23) o. Jan Paweł Konobrodzki OSB o. Jacek Paszko OSB Cel: Jeśli chcemy zrobić ze swoim życiem coś dobrego, trzeba nam rosnąć przez głębsze pozna- Terminy: nie Boga (Kol 1,10). To konsekwencja wyboru Chrystusa za Mistrza i Przyjaciela. Zapraszamy 19–21.11.2010 do udziału w „Rekolekcjach odnowienia wiary”, by „słuchać nauk Mistrza i nakłaniać ku nim 4–6.02.2011 ucho swego serca” (Reguła św. Benedykta, Prolog). Rozpoczęcie: Adresaci: piątek – godz. 17.00 Osoby, które pragną głębszej przyjaźni z Chrystusem. Zakończenie: niedziela – godz. 14.00 Przewidywany koszt udziału: 150,00 zł + opłata za pobyt REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW Aby owocniej służyć ludziom... Prowadzący: o. Jacek Paszko OSB Adresaci: Kapłani diecezjalni i zakonni. Terminy: 15–18.11.2010 Cel: 4–7.07.2011 Kierując się długoletnią tradycją, proponujemy kapłanom udział w rekolekcjach dla nich przygotowanych i prowadzonych. Chcemy podzielić się z nimi tym, co tworzy fundament ży- Rozpoczęcie: cia benedyktyńskiego. Okazuje się to czymś bardzo uniwersalnym i – jak przyznają sami kapła- Pierwszego dnia o godz. 20.45 ni – może stanowić i dla nich pewien punkt odniesienia oraz cenną pomoc w ich życiu ducho- – mszą św. z nauką wstępną wym i posłudze duszpasterskiej. Zakończenie: godz. 14.00 Plan dnia: 9.00 – I konferencja 11.00 − Msza św. 16.00 – II konferencja Przewidywany koszt udziału: 150,00 zł + opłata za pobyt 12/13
 14. 14. REKOLEKCJE Z POSTEM WEDŁUG ŚW. HILDEGARDY Prowadzący: Adresat: Alfreda Walkowska W rekolekcjach mogą wziąć udział wszyscy dorośli, którym nie przeszkadza choroba i pra- o. Jan Paweł Konobrodzki OSB gną doświadczyć duchowej jedności modlitwy i postu. Przeciwwskazania do podjęcia postu wg Hildegardy to: nerwice, choroby psychiczne, ostre infekcje, wyniszczenie organizmu spowodo- Terminy: wane chorobą nowotworową, gruźlica, ogólny bardzo zły stan zdrowia, a także melancholia, py- 16–22.08.2010 cha, brak umiaru, niestałość. 4–10.10.2010 28.03–3.04.2011 Zarys tematu: Jeżeli masz problem z modlitwą, zacznij pościć – ta sentencja o. Piotra Rostworowskiego Rozpoczęcie: wyraża odwieczną mądrość, która pozostaje aktualna. Od najdawniejszych czasów post należał poniedziałek – godz. 17.00 do podstawowych praktyk religijnych. Dzisiaj praktykują go także ludzie w innych, pozareligijnych Zakończenie: celach. Jednak ścisłe powiązanie postu, jałmużny i modlitwy potwierdzają wszystkie religijne niedziela – godz. 14.00 tradycje i epoki. Podczas tygodniowych rekolekcji podejmujemy post polegający na ograniczeniu się jedynie Koszt udziału: do picia soków i napojów (woda, różne herbaty). Post wg św. Hildegardy służy leczeniu zarówno 500,00 zł + opłata za pobyt duszy, jak i ciała. Właściwie przeprowadzony w sposób łagodny i bezpieczny oczyszcza ciało i duszę przy zachowaniu pełnej witalności, dobrego samopoczucia i nastroju bez odczucia głodu. Aby przygotować się do rekolekcji z postem, prosimy: ● Odwiedzić lekarza pierwszego kontaktu (jeśli jest taka potrzeba) i poprosić o opinię na temat zdolności do podjęcia postu ● Powiadomić o chorobach przewlekłych i zabrać ze sobą wystarczającą ilość leków zalecanych przez lekarza ● Zastosować 2-3 dniową dietę wprowadzającą – dużo jabłek (najlepiej pieczonych lub gotowanych), orkisz, ograniczyć spożycie białka zwierzęcego. Każda seria rekolekcyjna ma inny temat duchowych refleksji. Uczestnicy rekolekcji są zapraszani do udziału w modlitwie liturgicznej mnichów, do indywidualnej medytacji, wprowadzani w osobiste czytanie Pisma Świętego oraz włączają się w przygotowanie pitych napojów. Każdy uczestnik ma możliwość indywidualnej rozmowy z mnichem.
 15. 15. Rekolekcje REKOLEKCJE „Z POGRANICZA ZAŚWIATÓW” Adresat: Prowadzący: Ludzie wierzący lub poszukujący sensu życia. o. Marian Kanior OSB Zarys tematu: Terminy: W świetle nauki Kościoła katolickiego każdy człowiek po śmierci przechodzi sąd szczegóło- 16–19.09.2010 wy, w wyniku którego dostąpi wiecznego szczęścia życia z Bogiem (niebo) lub odrzucenia przez 7–10.04.2011 Boga (piekło). Osoby zainteresowane losem człowieka po śmierci ziemskiej są zaproszone do wzięcia udziału w spotkaniu rekolekcyjno-modlitewnym w opactwie tynieckim. Podczas rekolek- Rozpoczęcie: cji przewidziane są konferencje na następujące tematy: czwartek – godz. 17.00 Zakończenie: ● Śmierć – koniec czy metamorfoza naszego życia niedziela – godz. 14.00 ● Zagadnienie czyśćca – pomoc duszom czyśćcowym ● Kontakty z ludźmi zmarłymi Koszt udziału: ● Zmartwychwstanie w świetle nauki Kościoła 150,00 zł + opłata za pobyt ● Problem reinkarnacji – prawda czy fałsz Zagadnienia te będą omawiane w oparciu o Pismo Święte, naukę Kościoła katolickiego oraz prawowiernych teologów. Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w modlitwach mni- chów. Przewidziana jest szeroko pojęta dyskusja na powyższe tematy z wyłączeniem zagadnień związanych ze spirytyzmem, seansami spirytystycznymi, magią, wróżbiarstwem, astrologią itp. Serdecznie zachęcamy do udziału osoby, które przeżyły śmierć kliniczną lub mogą dać świadec- two o wydarzeniach paranormalnych. Fot.: T. Mazurkiewicz 14/15
 16. 16. WARSZTATY LIPIEC 2010 19–24.07.2010 Skryptorium – kaligrafia i iluminacje str. 18 SIERPIEŃ 2010 23–28.08.2010 Skryptorium – kaligrafia i iluminacje str. 18 2–5.09.2010 Tynieckie warsztaty relaksacyjno-medytacyjne str. 23 13–16.09.2010 Tynieckie warsztaty antydepresyjne str. 25 WRZESIEŃ 2010 23–26.09.2010 Kryzys w małżeństwie str. 20 24–26.09.2010 Czytanie Pisma św. – Lectio Divina, „List św. Jakuba – praktyczne wskazania” str. 25 18–21.10.2010 Tynieckie warsztaty relaksacyjno-medytacyjne str. 23 25–28.10.2010 Tynieckie warsztaty antydepresyjne str. 25 30.09–02.10.2010 Benedyktyńska szkoła zarządzania: blok I str. 19 PAŹDZIERNIK 2010 30.09–3.10.2010 Tynieckie warsztaty relaksacyjno-medytacyjne str. 23 1–3.10.2010 Skryptorium – kaligrafia str. 17 1–3.10.2010 Kryzys półmetku życia? Recepty Anzelma Grüna OSB str. 24 19–21.11.2010 Benedyktyńska szkoła zarządzania: blok II – Duchowość lidera str. 20 LISTOPAD 2010 22–27.11.2010 Skryptorium – kaligrafia i iluminacje str. 18 25–28.11.2010 Powrót do Harmonii – Program zdrowia wg św. Hildegardy z Bingen (dla zaawansowanych) str. 24 GRUDZIEŃ 2010 10–12.12.2010 Warsztaty chorałowe str. 17 13–16.01.2011 Małżeństwo – Mały Kościół: kurs dla narzeczonych str. 21 13–16.01.2011 Tynieckie warsztaty relaksacyjno-medytacyjne str. 23 14–16.01.2011 Skryptorium – kaligrafia str. 17 STYCZEŃ 2011 21–23.01.2011 Benedyktyńska szkoła zarządzania: blok II – Tworzenie wspólnoty w firmie str. 20 27–30.01.2011 Tynieckie warsztaty antydepresyjne str. 25 27–30.01.2011 Czytanie Pisma Św. – Lectio Divina str. 25 Rz 7 i 8 – tajemnica nieprawości i Boże miłosierdzie 10–12.02.2011 Benedyktyńska szkoła zarządzania: blok I str. 19 10–13.02.2011 Kryzys w małżeństwie str. 20 18–20.02.2011 Kryzys półmetku życia? Recepty Anzelma Grüna OSB str. 24 LUTY 2011 21–26.02.2011 Skryptorium – kaligrafia i iluminacje str. 18 25–27.02.2011 Benedyktyńska szkoła człowieczeństwa – Jak zachować radość i energię w pracy zawodowej? str. 22 26–27.02.2011 „Medytacje z poezją” str. 21 4–6.03.2011 Skryptorium – kaligrafia str. 17 MARZEC 2011 17–20.03.2011 Małżeństwo – Mały Kościół: kurs dla narzeczonych str. 21 24–27.03.2011 Tynieckie warsztaty antydepresyjne str. 25 KWIECIEŃ 2011 11–16.04.2011 Skryptorium – kaligrafia i iluminacje str. 18 6–8.05.2011 Benedyktyńska szkoła człowieczeństwa – Jak zachować radość i energię w pracy zawodowej? str. 22 7–8.05.2011 „Medytacje z poezją” str. 21 16–19.05.2011 Tynieckie warsztaty relaksacyjno-medytacyjne str. 23 MAJ 2011 19–21.05.2011 Benedyktyńska szkoła zarządzania: blok I str. 19 19–22.05.2011 Powrót do Harmonii – Program zdrowia wg św. Hildegardy z Bingen (dla początkujących) str. 24 30.05.–2.06.2011 Tynieckie warsztaty relaksacyjno-medytacyjne str. 23 3–5.06.2011 Skryptorium – kaligrafia str. 17 CZERWIEC 2011 10–12.06.2011 Warsztaty chorałowe str. 17 16–19.06.2011 Tynieckie warsztaty relaksacyjno-medytacyjne str. 23 Zastrzegamy możliwość zmian. Aktualny program na www.benedyktyni.eu
 17. 17. Warsztaty WARSZTATY CHORAŁOWE Adresat: Prowadzący: Zapraszamy osoby zainteresowane chorałem gregoriańskim, wyrażające gotowość uczest- o. opat Bernard Sawicki OSB nictwa w naszym klasztornym rytmie. Terminy: Zarys tematu: 9–12.12.2010 Już od pięciu lat kilka razy w roku sympatycy i praktycy chorału gregoriańskiego spotyka- 9–12.06.2011 ją się w Tyńcu, by zgłębiać tajniki tego niezwykłego śpiewu. Celem i kulminacją tych spotkań jest wykonanie niedzielnych śpiewów mszalnych podczas liturgii wraz z konwentem tynieckim. Rozpoczęcie: Przygotowują do tego zajęcia praktyczne (także z emisji głosu), przeplatane wyjaśnieniami teo- czwartek – godz. 17.00 retycznymi. Ważnym uzupełnieniem jest zawsze ceniona przez wszystkich „medytacja chora- Zakończenie: łowa”. niedziela – godz. 14.00 Może się zdawać nieprawdopodobne, ale każda edycja warsztatów odkrywa nowe aspek- ty chorału w sposób atrakcyjny zarówno dla amatorów, jak i wytrawnych śpiewaków. Dodat- kowo, dysponując przygotowanymi na warsztaty materiałami, uczestnicy mogą włączać się we Koszt udziału: wszystkie modlitwy mnichów. Całość dopełnia uczestnictwo w rytmie życia klasztoru i niezapo- 150,00 zł + opłata za pobyt mniana atmosfera podczas skądinąd niełatwej pracy w grupie. SKRYPTORIUM – KALIGRAFIA Adresat: Prowadzący: Wszyscy, których fascynuje piękno w wydaniu średniowiecznym bez względu na wiek oraz Barbara Bodziony doświadczenie plastyczne. Terminy: Warsztaty weekendowe: 1–3.10.2010 Cykl czterech spotkań, w ramach których zapoznamy się z różnymi stylami pisma średnio- „Uncjała” wiecznego. Każde spotkanie będzie poświęcone innej stylistyce, każdemu towarzyszyć będzie wykład ilustrowany slajdami. Warsztaty otworzą przed Wami pasjonujący świat średniowieczne- 14–16.01.2011 go skryptorium: dowiemy się, jak powstawały rękopisy i jak je zdobiono, poznamy różne style „Minuskuła karolińska” pism. Nauczymy się pisać piórem ze ściętą stalówką, wyćwiczymy rękę, by poddawała się har- monijnym kształtom liter. Dowiemy się, jak komponować kaligrafowany tekst, by tworzyć: kart- 4–6.03.2011 ki, zaproszenia, wizytówki etc. W ramach warsztatów każdy wykona krótki tekst: motto, cy- „Bastarda flamandzka” tat z dekoracyjnym inicjałem. Zapraszamy do udziału w całym cyklu warsztatów; jest też możli- wość uczestniczenia w jednym wybranym weekendzie. Ze względu na konieczność pracy w ma- łej grupie liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. 3–5.06.2011 „Fraktura” Rozpoczęcie: piątek – godz. 16.00 Zakończenie: niedziela – godz. 14.00 Koszt udziału wraz z materiałami: 16/17 205,00 zł + opłata za pobyt
 18. 18. Prowadzący: Barbara Bodziony Terminy: •Kaligrafia 22–27.11.2010 „Uncjała i Bastarda flamandzka” 21–26.02.2011 „Minuskuła karolińska i fraktura” Całość programu cyklu weekendowego będzie realizo- wana w czasie dwóch tygodni warsztatów. •Iluminatorstwo 19–24.07.2010 „ABC iluminatora” 23–28.08.2010 „Studium inicjału” 13–18.12.2010 „Pracownia iluminatora – Boże Narodzenie” SKRYPTORIUM – KALIGRAFIA I ILUMINACJE 11–16.04.2011 „Pracownia iluminatora Warsztaty tygodniowe – Wielkanoc” Zarys tematu: Warsztaty obejmują 39 godzin od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–13.00 i 15.30–18.30, Rozpoczęcie: sobota 9.00–13.00. Poznamy na nich podstawowe techniki średniowiecznego iluminatorstwa. Przy- poniedziałek – godz. 9.00 gotujemy wspólnie farby z pigmentów wg średniowiecznych receptur. Poznamy paletę barw ilumina- Zakończenie: tora, nauczymy się precyzyjnie nakładać kolory. W ramach zajęć będziemy wykonywać kopie średnio- sobota – godz. 14.00 wiecznych miniatur. Dowiemy się też, jak powstawały rękopisy, jakich technik używano do ich ozda- biania i jak styl dekoracji iluminatorskiej zmieniał się w czasie. W ramach warsztatów sierpniowych Koszt udziału prześledzimy rozwój stylistyczny inicjału, który dokonał się w średniowieczu. Codziennie będziemy wraz z materiałami: wykonywać kopię lub własny projekt w danej stylistyce. W edycji grudniowej będziemy się zajmować 410,00 zł + opłata za pobyt ikonografią Bożego Narodzenia, a warsztaty wiosenne poświęcone będą ikonografii Zmartwychwstania.
 19. 19. Warsztaty BENEDYKTYŃSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA „Benedyktyńska szkoła zarządzania” to cykl warsztatów oparty o wartości i zasady zawar- Prowadzący te w Regule św. Benedykta, wpisujący się zarazem w nurt coraz bardziej powszechnego od- Ryszard Kołodziej czytywania jej w kategoriach współczesnego zarządzania. Prowadzący warsztaty to mnisi oraz o. opat Bernard Sawicki OSB osoby świeckie, które w swoim życiu (osobistym oraz zawodowym i publicznym) starają się wy- korzystywać zasady duchowości benedyktyńskiej w praktyce kierowania organizacją. Terminy 30.09–2.10.2010 Blok I – Kurs skutecznego przywództwa 10–12.02.2011 19–21.05.2011 Adresat: Osoby zarządzające firmami i organizacjami non-profit, menedżerowie, liderzy wspólnot Rozpoczęcie: chrześcijańskich. czwartek – godz. 17.30 Zakończenie: Cel kursu: sobota – godz. 18.00 Stworzenie warunków i pomoc w znalezieniu równowagi w życiu osób aktywnych zawodo- wo, kierujących innymi ludżmi. Punktem wyjścia jest potwierdzone doświadczeniem przekonanie Koszt udziału: o niezwykłej aktualności zaleceń Reguły św. Benedykta w dzisiejszym świecie. Dotyczy ona ko- 400,00 zł + opłata za pobyt nieczności powiązania efektywnego przewodzenia innymi ze świadomym i skutecznym kierowa- niem własnym życiem, jak też przestrzegania odpowiednich standardów w relacjach (w tym za- leżności), wypracowywaniu decyzji czy realizacji określonych zadań. Kluczową kategorią jest tu trudna umiejętność zachowania równowagi pomiędzy rozmaitymi aspektami złożonych procesów i działań zarządczych. Równoległa analiza funkcjonowania klasztoru i firmy umożliwia odkrycie skutecznych sposobów poprawy jakości tych aspektów zarządzania. Oczekiwane rezultaty: ● Aktywne zapoznanie się z zasadami i metodami zarządzania sobą oraz zarządzania innymi w oparciu o Regułę św. Benedykta ● Zwiększona integracja przyjętego systemu wartości ze stylem własnego działania ● Wypracowanie założeń własnej misji życiowej. Zdefiniowanie najważniejszych domen aktywności, określenie celów długofalowych oraz sposobów i warunków realizacji ● Praktyczne zapoznanie się z metodami planowania własnego czasu ● Poznanie warunków, zasad i metod budowania skutecznego przywództwa. Od uczestników oczekujemy gotowości do udziału w klasztornym rytmie życia, a także go- towości do dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu. Na sąsiedniej stronie: Sakramentarz tyniecki, ok. 1060 r., Inicjał całostronicowy T: Ukrzyżowanie, Wł. Biblioteka Narodowa w Warszawie 18/19 Fot.: Archiwum opactwa
 20. 20. BENEDYKTYŃSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA Prowadzący: Blok II o. Włodzimierz Zatorski OSB Zarys tematu: Terminy: Człowiek jest integralną całością, dlatego gdziekolwiek jest i cokolwiek robi, musi być sobą. Je- 19–21.11.2010 żeli chce dobrze żyć i sprawnie działać, musi zintegrować się na najgłębszym poziomie duchowym. „Duchowość lidera” Tylko wówczas jego praca nie będzie kłóciła się z jego życiem prywatnym i obie dziedziny mogą stać się dla niego przestrzenią rozwoju. Podobnie, zespół ludzi pracujących w firmie nie może zo- 21–23.01.2011 stać sprowadzony do automatów wyzbywających się swojej osobowości. Całościowe i harmonijne „Tworzenie wspólnoty w firmie” potraktowanie siebie i innych pozwala wspierać się we wspólnym rozwoju. Fundamentem dla takie- go wzrostu są wartości duchowe nadające właściwą orientację w życiu. Święty Benedykt 1500 lat temu napisał Regułę, w której starał się harmonijnie i we właściwym porządku zorganizować całe Rozpoczęcie: życie wspólnoty mnichów, obejmujące nie tylko modlitwę, ale także pracę, zwykłe domowe obo- piątek – godz. 17.00 wiązki, odpoczynek i wzajemne relacje. Jego uczniowie i naśladowcy przez wieki zbudowali pod- Zakończenie: waliny kultury i cywilizacji Europy. Warto dzisiaj skorzystać z ich bogatego doświadczenia przy bu- niedziela – godz. 14.00 dowaniu własnego życia i pracy. Podczas warsztatów proponujemy udział w rytmie klasztornego dnia opartego na modlitwie chórowej i pracy, medytacje indywidualne, ćwiczenie w indywidualnym Koszt udziału: czytaniu tekstów duchowych (lectio divina), konferencje oparte na Regule św. Benedykta na tema- 400,00 zł + opłata za pobyt ty związane z władzą we wspólnocie, indywidualne spotkania z mnichem oraz wymianę doświad- czeń i myśli z innymi uczestnikami. Warsztaty umożliwiają także bardziej zaawansowaną pracę indywidualną, pozwalającą na głęb- sze wejście w życie klasztorne i pełny udział w modlitwie liturgicznej. KRYZYS W MAŁŻEŃSTWIE Prowadzący: Adresat: Beata Helizanowicz Małżonkowie przeżywający poważne trudności w relacjach wzajemnych, poszukujący pomocy jeden z mnichów z uwzględnieniem własnej relacji z Panem Bogiem. Terminy: Zarys tematu: 23–26.11.2010 Spotkanie jest propozycją dla wszystkich małżeństw, które borykają się z poważnymi proble- mami w relacjach, wynikającymi często ze wzajemnego ranienia się i trudności z prowadzeniem 10–13.02.2010 konstruktywnego dialogu. Paradoksalnie, kryzys w małżeństwie może stać się szansą zbudowa- nia na nowo więzi pomiędzy małżonkami i pogłębienia wzajemnej relacji. Wymaga to jednak silnej Rozpoczęcie: motywacji i niejednokrotnie pomocy kogoś z zewnątrz w przekroczeniu powstałych barier. Współ- czwartek – godz. 16.00 praca z ojcem i psychologiem w czasie sesji daje możliwość sięgnięcia do źródeł problemu, a rów- Zakończenie: nocześnie do tych zasobów, które pomogą w odbudowaniu relacji. niedziela – godz. 14.00 Warunki udziału: Koszt udziału: Decyzja uczestniczenia w pełni w proponowanym spotkaniu, podjęta przez każdą z osób; ko- 240,00 zł + opłata za pobyt nieczna jest gotowość nawiązania dialogu ze współmałżonkiem i chęć przezwyciężenia kryzysu.
 21. 21. Warsztaty MAŁŻEŃSTWO – MAŁY KOŚCIÓŁ Kurs dla narzeczonych Adresat: Prowadzący: Zapraszamy pary narzeczonych przygotowujące się do wspólnego życia, a także młode mał- o. Włodzimierz Zatorski OSB żeństwa pragnące pogłębić swoje relacje. Beata Helizanowicz Zarys tematu: Terminy: Małżeństwo i rodzina to wybór i zadanie na całe życie. Jak do niego podejść? Jak budować 13–16.01.2011 wzajemną miłość? Jak przygotować się i przyjąć dzieci, które się urodzą? Jak je wychowywać, 17–20.03.2011 samemu wychowując siebie? Te i podobne pytania stają przed młodymi ludźmi, którzy przygo- towują się do życia małżeńskiego lub już taki związek zawarli i w praktyce muszą rozwiązywać Rozpoczęcie: pierwsze zasadnicze problemy. Może wydać się to nieco dziwne, ale w Regule św. Benedykta, czwartek – godz. 17.00 napisanej dla mnichów, można odnaleźć mądre zasady budowania wspólnoty rodzinnej. Dzieje Zakończenie: się tak, ponieważ starał się on założyć „szkołę służby Pańskiej”, czyli wspólnotę budowaną na niedziela – godz. 14.00 więzi z Bogiem i wokół Niego, starał się praktycznie budować wspólnotę małego Kościoła. Mał- żeństwo chrześcijańskie natomiast jako sakrament ze swej istoty powinno być taką wspólno- Koszt udziału: tą. W czasie trwania rekolekcji spróbujemy dotknąć tematu z różnych perspektyw – uwzględ- 200,00 zł + opłata za pobyt niając także uwarunkowania medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, mające znaczenie dla przeżywania relacji małżeńskich i rodzinnych. Oparcie na fundamencie duchowym z równocze- snym rozwijaniem umiejętności pomocnych w tworzeniu więzi jest najlepszym przygotowaniem do przeżywania blasków i cieni życia małżeńskiego. UWAGA: Rekolekcje są traktowane jako oficjalne przygotowanie do małżeństwa dla narzeczo- nych za zgodą Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. MEDYTACJE Z POEZJĄ Cykl warsztatów „Medytacje z poezją” poświęcony jest dziełom wybitnych twórców, głów- Prowadzący: nie z kręgu kultury anglosaskiej (liryka średniowieczna, angielscy poeci metafizyczni XVII wieku, prof. Małgorzata Grzegorzewska dzieła Williama Szekspira, wiersze Gerarda Manley’a Hopkinsa oraz Thomasa Stearnsa Eliota Grzegorz Wołoszyn w przekładach Stanisława Barańczaka, Czesława Miłosza i innych). Pragniemy połączyć czy- o. Jan Paweł Konobrodzki OSB tanie z refleksją, pozwalającą nie tylko rozmawiać o poezji, lecz przede wszystkim, niejako „z wnętrza” wiersza, spojrzeć na własne doświadczenie egzystencjalne. Niespieszna, wnikli- Terminy: wa lektura wybranego tekstu stanowić będzie wprowadzenie do medytacji, w czasie której bę- 26–27.02.2011 dziemy próbowali wejść głębiej w opisywane przez poetę tajemnice słowa, dialogu, samotno- 7–8.05.2011 ści i milczenia. Program warsztatów uwzględnia również możliwość uczestnictwa w Liturgii Go- dzin. Strategia ta znajduje swoje zakorzenienie i uzasadnienie w samych tekstach, które planu- Rozpoczęcie: jemy zaprezentować w trakcie kolejnych spotkań. Wiele z nich wyrasta wprost z tradycji medy- sobota – godz. 16.00 tacji chrześcijańskiej (dotyczy to szczególnie poezji epok dawnych). Pierwsze spotkanie poświę- Zakończenie: cimy ciszy, która wybrzmiewa w wierszach jednego z najwybitniejszych angielskich metafizy- niedziela – godz. 19.00 ków XVII wieku, George’a Herberta. Zaproszenie kierujemy do studentów i wykładowców kie- runków filologicznych; nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących poznać wzajemne przeni- Koszt udziału kania się Słowa i słów. 40 zł + koszt pobytu 20/21
 22. 22. BENEDYKTYŃSKA SZKOŁA CZŁOWIECZEŃSTWA – JAK ZACHOWAĆ RADOŚĆ I ENERGIĘ W PRACY ZAWODOWEJ Prowadzący: Cel: o. Włodzimierz Zatorski OSB Analiza problemu tzw. „wypalenia zawodowego” oraz próba odnalezienia źródeł energii i ra- Beata Helizanowicz dości płynącej z pracy. Terminy: Adresat: 25–27.02.2011 Wszyscy, którzy doświadczają wrażenia utraty sensu wykonywanego zawodu i poszukują 6–8.05.2011 sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Rozpoczęcie: Zarys tematu: czwartek – godz. 17.00 Współczesna rzeczywistość pracy naznaczona jest silnym napięciem psychicznym wywoła- nym stresem – konkurencją, koniecznością szybkiego reagowania, dużą odpowiedzialnością, co- Zakończenie: raz szybszym tempem życia oraz coraz większym pochłonięciem kwestiami zawodowymi. Ota- niedziela – godz. 14.00 czający nas „wyścig szczurów” staje się często czymś, co niepostrzeżenie zaczyna wciągać i nas. Efektem bywa permanentne zmęczenie, wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja pracy, obni- Koszt udziału: żone poczucie dokonań osobistych, rozczarowanie, niechęć do dalszego podejmowania wysiłku. 150,00 zł + opłata za pobyt Człowiek czuje się wewnętrznie „wypalony”. Proponowane szkolenie jest okazją do pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu mechani- zmów psychologicznych, odpowiedzialnych za subiektywne przeżywanie działalności zawodo- wej. Może stać się ono jednak czymś więcej, z racji miejsca, gdzie się odbywa. Tradycyjnie przy- pisywane Benedyktynom hasło „Módl się i pracuj” stawia nas wobec pytań o sens i cel naszego życia i pracy, o nasze wartości i priorytety, a także wprowadza w rzeczywistość przekraczającą wymiar psychologiczny. Człowiek jako jedność fizyczno-psychiczno-duchowa tutaj właśnie może szukać powrotu do równowagi. Spotkanie będzie więc próbą dotknięcia wszystkich aspektów naszego funkcjonowania na płaszczyźnie zawodowej. Poruszymy następujące tematy: ● Przyczyny, dynamika rozwoju i konsekwencje wypalenia zawodowego ● Moje wartości i priorytety – ich wpływ na jakość pracy ● Moje granice i ich znaczenie ● Jak sobie radzić z trudnymi emocjami ● Sposoby organizacji pracy, współpraca w zespole ● Stres – jego przyczyny, sposoby przeciwdziałania ● Duchowość pracy
 23. 23. Warsztaty TYNIECKIE WARSZTATY RELAKSACYJNO-MEDYTACYJNE Warsztaty relaksacyjno-medytacyjne prezentują proste i skuteczne metody relaksacji, które Prowadzący: uczestnicy poznają, pokonując 3 poziomy ćwiczeń. o. Jan Paweł Konobrodzki OSB Andrzej Strużyk Ćwiczenia sensomotoryczne usprawniają wrażliwość na bodźce zewnętrzne i wewnętrz- ne, uczą swobodnego dostępu do informacji zwrotnych płynących z naszego organizmu w for- Terminy z Wieliczką: mie odczuć i emocji. Są podstawą do tworzenia tzw. mapy własnego ciała, a więc dostępnej re- 2–5.09.2010 prezentacji neuronalnej poszczególnych partii ciała. Poprzez odzwierciedlanie i zapamiętywa- 30.09–3.10.2010 nie w CUN stanów napięcia i rozluźnienia mięśni oraz samego procesu ich rozluźniania uczest- 13–16.01.2011 nicy uczą się wewnętrznej kontroli własnych stanów psychofizjologicznych („trening fal alfa”). 16–19.06.2011 Stosowane przy bezsenności, depresji, zaburzeniach nerwicowych, stanach stresu, przemęcze- nia lub wypalenia, wspierają rozwój osobisty, zwiększają wiarę i pewność siebie, kreatywność, wzmacniają profil psychoimmunologiczny. Terminy bez Wieliczki: 18–21.10.2010 Ćwiczenia rozwijające umiejętność wszechstronnego i swobodnego korzystania z wła- 16–19.05.2011 snej wyobraźni, poprzez kreowanie i zwiększanie jej dostępności połączone z ćwiczeniami od- 30.05.–2.06.2011 dechowymi i medytacyjnymi są niezbędne w stosowaniu wielu technik relaksacyjnych, przeciw- lękowych, wizualizacyjnych. Rozpoczęcie: poniedziałek lub czwartek Ćwiczenia psychoneuromięśniowe (powinny być poprzedzone ćwiczeniami sensomoto- – godz. 14.00 rycznymi i gimnastyką wyobraźni) polegają na uczeniu wybranych partii mięśni ruchów rozkur- Zakończenie: czowych poprzez ich „odpamiętywanie” lub wyobrażenie. Praktyka terapeutyczna wykazuje, że czwartek lub niedziela konsekwentne przywoływanie wyobrażania ćwiczenia relaksacyjnego mięśnia uruchamia i roz- – godz. 14.00 budowuje odpowiednią strukturę neuronalną (połączenia komórek nerwowych), która pobudza ten mięsień do ruchów odprężających, mimo iż nie wykonujemy tego ruchu dobrowolnie. Sku- Koszt udziału: teczność ćwiczeń potwierdzana jest pomiarem ciśnienia krwi oraz pulsu przed i po warsztatach. 750,00 zł + opłata za pobyt Należy przywieźć ze sobą prześcieradło i ciśnieniomierz. lub 540 + koszty pobytu (bez Wieliczki) W tym sezonie w programie znajduje się również kilkugodzinna sesja relaksacyjna w komo- rze solnej Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego Kopalni Soli w Wieliczce (szcze- góły na www.benedyktyni.eu). 22/23 Fot.: Tomasz Mazurkiewicz
 24. 24. POWRÓT DO HARMONII – Program zdrowia według św. Hildegardy z Bingen Prowadzący: Alfreda Walkowska Zarys tematu: o. Jacek Paszko OSB Odkrywane na nowo dzieło św. Hildegardy z Bingen (1098–1179) – średniowiecznej be- nedyktyńskiej mniszki, autorki prac z zakresu teologii, medycyny, przyrodoznawstwa i zioło- Terminy: lecznictwa, poetki, kompozytorki, wizjonerki – cieszy się obecnie coraz większą popularnością 25–28.11.2010 w środowiskach naukowych i artystycznych Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Dziełami (dla zaawansowanych) św. Hildegardy fascynują się fizycy atomowi oraz historycy astronomii i medycyny, dostrzega- jąc w nich wiele sformułowań, które o setki lat wyprzedzają podstawowe odkrycia tych nauk. Warsztaty „Powrót do harmonii” mają na celu propagowanie wiedzy na temat medyczne- 19–22.05.2011 go systemu św. Hildegardy z Bingen. Jej rozważania tworzą zespół różnych treści możliwych (dla początkujących) do rozpatrywania na kilku płaszczyznach. Najważniejszą jest płaszczyzna teologiczna – praw- dy wiary chrześcijańskiej są fundamentem rozważań Hildegardy i głównym jej punktem odnie- Rozpoczęcie: sienia. Równocześnie medycyna św. Hildegardy to coś więcej niż tylko system diagnozowania piątek – godz. 17.00 i leczenia chorób – to sposób na zdrowe, spełnione, wolne od zbędnych obciążeń, szczęśliwe Zakończenie: życie. Dzięki zastosowaniu jej nauk człowiek doznaje uzdrowienia ciała i duszy, a jeśli się na to niedziela – godz. 14.00. godzi – następuje uporządkowanie jego relacji z Bogiem. Tematyka zajęć obejmuje: medycynę św. Hildegardy, złote reguły życia wg św. Hildegardy, niezbędne elementy diety, środki leczni- Koszt udziału: cze, posty, zabiegi, terapie naturalne. 250,00 zł + opłata za pobyt KRYZYS PÓŁMETKU ŻYCIA? Recepty o. Anselma Grüna Prowadzący: Adresat: o. Konrad Małys OSB Osoby przeżywające „kryzys wieku średniego” lub się go obawiające. Terminy: Tempo współczesnej cywilizacji wywołuje często iluzję, że jedynie okres dojrzałej młodości, 3–5.09.2010 a więc lata między 20-tym a 30-tym rokiem życia to czas, w którym żyje się najpełniej. Póź- 18–20.02.2011 niej już czeka człowieka tylko nieuchronne „opadanie w dół”. A przecież do pełnej miary czło- wieczeństwa dojrzewamy przez całe życie. Każdy kolejny jego etap to krok w głąb z zachowa- niem najistotniejszych treści dotychczasowego doświadczenia. Powierzchowne rozumienie sie- Rozpoczęcie: bie, podtrzymywane komercyjną promocją produkcyjnej młodości (odbierającą młodości wła- piątek – godz. 17.00 ściwy jej dynamizm wewnętrzny) sprawia, że około czterdziestego roku życia często przycho- Zakończenie: dzą kryzysy: poczucie niezrealizowania, egzystencjalnej pustki, braku sensownej perspektywy. niedziela – godz. 14.00. W poszukiwaniu odpowiedzi na istotne pytania, jakie człowiek zadaje sobie w tym okresie, tkwi klucz do dalszej drogi, odkrycie głębszego wymiaru swojego życia i źródło duchowej siły. Koszt udziału: 150,00 zł + opłata za pobyt
 25. 25. Warsztaty CZYTANIE PISMA ŚW. – LECTIO DIVINA Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17) Prowadzący: – pisze św. Paweł. Wydaje się, że w tej sentencji św. Paweł doskonale wyraża istotę praktyki lec- o. Włodzimierz Zatorski OSB tio divina. Poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże mamy szansę spotkać się z Chrystusem. Święty Hieronim napisał nawet: „Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Dlate- Terminy: go lectio divina jest podstawową praktyką duchową chrześcijanina. Ono usposabia nas do zro- 23–26.09.2010: zumienia naszego zakorzenienia w Chrystusie, a przez to rodzi nas do nowego życia w Nim. List św. Jakuba W rekolekcjach lectio divina staramy się odczytać Boże Słowo skierowane do nas osobiście. – praktyczne wskazania 27–30.01.2011: Rz 7 i 8 – tajemnica nieprawości i Boże miłosierdzie Rozpoczęcie: piątek – godz. 17.00 Zakończenie: niedziela – godz. 14.00 Koszt udziału: 150,00 zł + opłata za pobyt TYNIECKIE WARSZTATY ANTYDEPRESYJNE Adresat: Prowadzący: Osoby przygnębione, w stanach zniechęcenia, w apatii oraz członkowie rodzin oraz osoby o. Jan Paweł Konobrodzki OSB pragnące towarzyszyć, pomagać innym w wychodzeniu z cierpienia. Ewa Rudzka-Jasińska Krzysztof Kotrys Zarys tematu: Zdajemy sobie sprawę z narastających problemów związanych z zaburzeniami nastroju (de- Terminy: presja), funkcjonowania życiowego (uzależnienia) i deficytem wiary. Wiemy też, jak szerokie 13–16.09.2010 kręgi zataczają konsekwencje tych zaburzeń: cierpi nie tylko osoba dotknięta, ale także jej ro- 25–28.10.2010 dzina, znajomi i bliscy, pojawiają się problemy w pracy i zdrowiu fizycznym. 27–30.01.2011 Będąc świadomymi w/w zjawisk, chcemy im wyjść naprzeciw i podjąć próbę połączenia na- 24–27.03.2011 uki z duchowością. Nasze doświadczenia wskazują na psychoedukację jako metodę dobrze sprawdzającą się w poszerzaniu wiedzy i poczucia bezpieczeństwa. Redukcja lęku zwiększa sa- Rozpoczęcie: moodpowiedzialność i samorealizację. Chcemy też zaprezentować jedną z metod psychoterapii poniedziałek lub czwartek depresji (i innych zaburzeń), jaką jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT). – godz. 17.00 Miejsce odbywania się warsztatów, opactwo tynieckie, gwarantuje, że będą one okazją do umocnienia swojej wiary (a to ona przecież czyni cuda) i do odświeżenia swojej relacji z Bogiem. Zakończenie: czwartek lub niedziela – godz. 14.00 Koszt udziału: 220,00 zł + opłata za pobyt 24/25
 26. 26. WARSZTATY DLA DZIECI (przedszkola i szkoły podstawowe) Grupy do 30 osób. W czasach smoka wawelskiego Podczas zwiedzania klasztornego muzeum dzieci mają okazję obejrzeć najstarsze zabytki arche- Czas trwania warsztatu: 1,5 godz. ologiczne związane ze wzgórzem tynieckim, a także poznać tajemnicze dzieje miejsca sprzed fun- dacji klasztoru. Drugą część zajęć stanowią warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wyko- Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 18,00 zł nują naczynia i ozdoby z gliny. Zamówienia i informacje: Tynieckie opowieści od poniedziałku do piątku Zwiedzając klasztorny dziedziniec i lapidarium, uczestnicy poznają legendy związane z Tyńcem w godz. 8.00–16.00 („O Walterze, Heligundzie i Wisławie”, „O tynieckiej studni”) oraz wybrane wydarzenia i posta- tel.: 012 688 54 59, 508 272 037 cie historyczne (Rycheza, Kazimierz Odnowiciel). Następnie dzieci biorą udział w warsztatach pla- e-mail: warsztaty@bik.benedyktyni.pl stycznych, w czasie których wykonują strój dla wybranej przez siebie postaci – historycznej bądź legendarnej. Kamienne stwory Średniowieczny świat pełen był smoków, gryfów i innych potworów. Dzieci poznają cechy charak- terystyczne dla rzeźby romańskiej, oglądając przykłady z Polski i innych krajów, a następnie zwie- dzają klasztorne lapidarium. Podczas warsztatów plastycznych dzieci próbują „zrekonstruować” w glinie zniszczoną rzeźbę lwa tynieckiego. Romańskie wzornictwo W trakcie zajęć dzieci mają możliwość poznania bogatego świata ornamentów romańskich. Pod- czas zwiedzania lapidarium oglądają piękne motywy roślinne i plecionkowe na kapitelach romań- skich kolumn oraz płytkach posadzkowych. Następnie wzory te są wykorzystywane w trakcie warsztatów plastycznych do samodzielnego projektowania ornamentów wykonywanych za pomo- cą szablonów i stempli. Zawód: skryba Warsztat poświęcony jest tajnikom pracy średniowiecznego skryby i iluminatora, ale również hi- storii książki od zwojów i tabliczek aż do wynalezienia druku. Zwiedzając klasztorne lapidarium oraz oglądając prezentację multimedialną, dzieci będą mogły przekonać się, jak długi proces pro- wadził do powstania współczesnej książki. W czasie warsztatów plastycznych uczestnicy spróbu- ją sami wcielić się w rolę skryby. W klasztornych murach Kim jest mnich? Czy każdy zakonnik jest mnichem? Jak wygląda dzień za klasztornym murem? Co się kryje za furtą? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi na warsztacie poświęco- nym klasztorom i ich roli w średniowiecznym społeczeństwie. Następnie wspólnie zaprojektujemy średniowieczny klasztor.
 27. 27. Oferta edukacyjna WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) Tabliczka, zwój, kodeks i co dalej? – historia książki: od glinianej tabliczki po literaturę. Grupy do 30 osób Zajęcia mają na celu ukazanie historii przekazu pisanego i jego technik. Młodzież w trakcie wy- kładu dowie się, jakimi materiałami operowano (glina, patyk, sznurek, papirus, pergamin, drew- Czas trwania warsztatu: 1,5 godz. no itp.), jaki im nadawano kształt (tabliczka, zwój, kodeks, inna forma przestrzenna) i dlacze- Koszt od osoby ze zwiedzaniem go. W czasie zajęć zastanawiać się będziemy również nad układem tekstu na stronie, krojem i materiałami: 13,00 zł czcionki oraz edycją książki. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właściwe zakom- ponowanie strony jest takie ważne dla estetyki książki. Zamówienia i informacje: od poniedziałku do piątku Sztuka romańska w Polsce i w Europie w godz. 8.00–16.00 Celem zajęć jest ukazanie różnorodności architektury wczesnego średniowiecza w Małopolsce tel.: 012 688 54 59, 508 272 037 na przykładzie zabudowy wzgórza wawelskiego od X–XIII w. oraz opactwa tynieckiego. Archi- e-mail: warsztaty@bik.benedyktyni.pl tektura – jej forma i funkcja – zostanie przedstawiona na szerokim tle historycznym oraz w kon- tekście najciekawszych europejskich przykładów romańskiej sztuki i architektury. Historyczne początki Małopolski Zajęcia mają na celu przedstawienie najstarszych dziejów Małopolski, od Bolesława Chrobrego do zjednoczenia Polski przez Władysława Łokietka. Dzieje historyczne zostaną opowiedziane językiem dzieł sztuki. W trakcie zajęć będzie poruszony problem władzy królewskiej i sposobu jej obrazowania oraz roli, jaką odgrywał Kościół we wczesnych wiekach. W klasztornych murach W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z klasztorną regułą, rozkładem dnia mnicha, naj- ważniejszymi pomieszczeniami w opactwie oraz historią ruchu monastycznego. Przykład Opac- twa Benedyktynów w Tyńcu posłuży przybliżeniu młodzieży roli zakonów w średniowiecznej Eu- ropie oraz ukaże ich wpływ na krajobraz kulturowy i religijny epoki. Wieki ciemne i blaski średniowiecza – postrzeganie średniowiecza przez wieki, dziedzic- two średniowieczne w sztuce kolejnych stuleci po dzień dzisiejszy. Zajęcia mają na celu ukaza- nie percepcji dziedzictwa wieków średnich przez artystów kolejnych pokoleń, a zwłaszcza arty- stów tworzących w XIX i XX wieku. Prześledzimy wątki związane ze średniowieczem (literatu- rą, sztuką i architekturą), zobaczymy jak zmieniało się postrzeganie średniowiecznego dorobku w kolejnych epokach aż po kulturę pop (komiks, film, teatr, muzyka). Fot.: M. Sztwiertnia 26/27 Zastrzegamy możliwość zmian. Aktualny program na www.benedyktyni.eu
 28. 28. ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Wielkość grupy: do 30 osób Co ziemia kryje w sobie? Wprowadzenie w zagadnienia archeologii. Czas trwania warsztatu: 1,5 godz. Gdy przekazy pisemne milczą, co mogą nam powiedzieć przedmioty wydobyte z ziemi? Na to Koszt od osoby ze zwiedzaniem pytanie dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie interaktywnych zajęć, które przybliżą im zna- i materiałami: 18,00 zł czenie badań archeologicznych dla historii, pracę archeologa i jego narzędzia. Następnie, po za- poznaniu się z miejscowymi znaleziskami prezentowanymi w tynieckim muzeum, uczestnicy przy- stąpią do twórczej rekonstrukcji wydobytych przedmiotów. Zamówienia i informacje: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00 tel.: 012 688 54 59, 508 272 037; e-mail: warsztaty@bik.benedyktyni.pl www.benedyktyni.eu Wielkość grupy: 25-50 osób Gęsie pióro – warsztaty kaligrafii. Czas trwania warsztatów Podczas warsztatów można poznać początki piśmiennictwa, średniowieczny warsztat pisarza, ze zwiedzaniem: 2 godz. a także samemu spróbować sił w tym wcale niełatwym zajęciu. Na pamiątkę wszyscy uczestnicy Koszt od osoby ze zwiedzaniem otrzymują certyfikat pobytu w opactwie. i materiałami: 24,00 zł Fot.: A. Szklarek
 29. 29. Rodzinne Podr óże w Cza sie Ciekawy i twórczy sposób na spędzenie w opactwie tynieckim niedzielnego popołudnia dla dzieci i dorosłych To propozycja skierowana do rodziców z dziećmi – zarówno przedszkolnymi, jak i nastoletnimi – dzięki której całe rodziny będą mogły odkryć wiele zakamarków opactwa tynieckiego i poznać ciekawostki dotyczące życia klasztornego oraz spędzić wspólnie czas na twórczym działaniu (prace plastyczne, gry). Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.benedyktyni.eu Na kolejne Rodzinne podróże w czasie zapraszamy: 27 czerwca, 25 lipca, 22 sierpnia, 26 września 2010 Koszt warsztatu: 25 zł od rodziny Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację pn.–pt. 8.00–16.00 tel. 012 688 54 57 lub 508 272 037 e-mail: warsztaty@bik.benedyktyni.pl
 30. 30. WYDARZENIA KULTURALNE 6.06.2010 „Chopin mistyczny” – spotkanie „Chopinowska synteza paradoksów” str. 36 6.06.–31.06.2010 Plenerowa wystawa „Chopin mistyczny” na dziedzińcu opactwa str. 36 13.06.2010 Święto ogrodów w opactwie tynieckim str. 36 19.06.2010 „Chopin mistyczny” – recital fortepianowy Macieja Grzybowskiego str. 36 CZERWIEC 2010 19-20.06.2010 IV Dni Benedyktyńskie – święto klasztoru 20.06.2010 Rodzinne podróże w czasie str. 29 20.06.2010 „Chopin mistyczny” – Artur Dutkiewicz Solo Piano „Chopin inspiracje str. 36 – jazzowe mazurki” 3.07.2010 Koncert w Staniątkach – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 34 4.07.2010 Koncert w Tyńcu – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 34 10.07.2010 Koncert w Staniątkach – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 34 11.07.2010 Koncert w Tyńcu – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 34 LIPIEC 2010 17.07.2010 Koncert w Staniątkach – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 34 18.07.2010 Koncert w Tyńcu – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 34 24.07.2010 Koncert w Staniątkach – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 34 25.07.2010 Koncert w Tyńcu – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 34 31.07.2010 Koncert w Staniątkach – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 34 1.08.2010 Koncert w Tyńcu – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 34 6.08.2010 Recital organowy w Tuchowie – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 35 6.08–14.09.2010 Wystawa „Antoni Rząsa. Rzeźba” 8.08.2010 Recital organowy w Tyńcu – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 35 14–15.08.2010 Cracovia Sacra 14.8.2010 Recital organowy w Tyńcu – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 35 SIERPIEŃ 2010 15–31.08.2010 Wystawa Stowarzyszenia ECCLESIA „Ikona – święta przestrzeń” 15.08.2010 Recital organowy w Tuchowie – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 35 21.08.2010 Recital organowy w Tuchowie – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 35 22.08.2010 Rodzinne podróże w czasie str. 29 22.08.2010 Recital organowy w Tyńcu – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 35 28.08.2010 Recital organowy w Tuchowie – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 35 29.08.2010 Recital organowy w Tyńcu – Benedyktyńskie Lato Muzyczne str. 35 19.09.2010 Koncert w Staniątkach str. 41 WRZESIEŃ 2010 26.09.2010 Rodzinne podróże w czasie str. 29
 31. 31. Wydarzenia kulturalne PAŹDZIERNIK 2010 23.10.2010 Tyniec – kwiaty w liturgii str. 38 7.11.2010 Koncert w Staniątkach str. 40 7.11.2010 „Chopin mistyczny” – koncert Orkiestry Akademii Beethovenowskiej str. 36 LISTOPAD 2010 27.11.2010 Pokaz układania ikebany liturgicznej str. 38 28.11.2010 Spektakl Tynieckiej Grupy Teatralnej „Statua Memnona” 12.12.2010 Spektakl Tynieckiej Grupy Teatralnej „Statua Memnona” GRUDZIEŃ 2010 18.12.2010 Tyniec – kwiaty w liturgii str. 38 16.01.2011 Koncert fortepianowy „Bajki na cztery ręce” – Magdalena Hirsz, Wojciech Jasiński STYCZEŃ 2011 22.01.2011 Tyniec – kwiaty w liturgii str. 38 30.01.2011 Koncert w Staniątkach str. 40 LUTY 2011 26.02.2011 Tyniec – kwiaty w liturgii str. 38 26.03.2011 Tyniec – kwiaty w liturgii str. 38 MARZEC 2011 27.03.2011 Koncert w Staniątkach str. 40 2.04.2011 „Ludus Passionis” Schola Teatru Węgajty str. 37 KWIECIEŃ 2011 15.04–3.05.2011 „Cisza” – wystawa Stowarzyszenia ŚCIEŻKA str. 39 22.05.2011 Spektakl Tynieckiej Grupy Teatralnej „Statua Memnona” MAJ 2011 28.05.2011 Tyniec – kwiaty w liturgii str. 38 29.05.2011 Koncert w Staniątkach str. 40 CZERWIEC 2011 11–12.06.2011 V Dni Benedyktyńskie – święto klasztoru Zastrzegamy możliwość zmian. Aktualny program na www.benedyktyni.eu 30/31
 32. 32. M. Janowski, J. Wiatrowski, J. Pochwalski, „Extra domum”, 1762–1770 Fot.: archiwum opactwa w Tyńcu BENEDYKTYŃSKIE LATO MUZYCZNE Czerwiec–sierpień 2010 Szukaj pokoju i idź za nim Tyniec, Staniątki, Tuchów (Prolog Reguły św. Benedykta oparty na Psalmie 34 (33), 14-15) „Benedyktyńskie Lato Muzyczne” powstało z połączenia dwóch wydarzeń muzycznych odbywających się w opactwie tynieckim: Tynieckich Recitali Organowych kontynuowanych od 1972 roku oraz zapoczątkowanego w 2008 roku Festiwalu Muzyki z Klasztorów Benedyk- tyńskich Europy. Nowa formuła Festiwalu ma stanowić unikalną syntezę wartości najważniej- szych i uniwersalnych, a wynikających z połączenia genius loci wzgórza tynieckiego z jego ty- siącletnią historią, otwarciem na współczesne idee, potrzeby ludzi oraz szeroko pojętego dzie- dzictwa kulturowego i tradycji benedyktyńskiej. Programy kolejnych edycji Benedyktyńskiego Lata Muzycznego inspirowane będą fragmentami Reguły benedyktyńskiej. Tegoroczne motto Szukaj pokoju i idź za nim to słowa św. Benedykta z Prologu Reguły, ukazujące ostateczną perspektywę, roztaczającą się przed osobą wkraczającą na drogę życia klasztornego. Pokój jest centralną wartością benedyktyńską i ma charakter dynamiczny: nie jest czymś oczywistym i danym, ale wymaga aktywności, konsekwencji i wysiłku. Nie przekre- śla to bynajmniej jego wartości – wręcz przeciwnie, czyni go szczególnie upragnionym i mile widzianym. Po raz pierwszy koncerty w ramach projektu będą się odbywać także poza opactwem ty- nieckim: w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Staniątkach oraz w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Pani Ziemi Tarnowskiej w Tuchowie, dawnej prepozyturze opactwa tynieckiego.

×