Your SlideShare is downloading. ×
0
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
สอนภาพประเทศไทย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

สอนภาพประเทศไทย

1,438

Published on

ภาพประเทศไทย

ภาพประเทศไทย

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,438
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Relationships
 • Transcript

  • 1.    อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก   ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา   ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา   แด่ศาสดา สมณะ พระพุทธโคดม          ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี   สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม   เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม   ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา          คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า   ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา   พระศาสน์คงอยู่ยง คู่องค์กษัตรา   พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • 2. อนาคตประเทศไทย คลื่นลูกที่ 1 คลื่นลูกที่ 2 คลื่นลูกที่ 3 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม ชีวภาพ นาโน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ : The Future of Thailand - อนาคตประเทศไทย คำบรรยายผ่านดาวเทียม การสัมมนาวิสัยทัศน์ประเทศไทย 31 พ . ค . 2547 ศูนย์ฯ สิริกิตติ์ 2 ความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 1 ความเปลี่ยนแปลงของโลก 3 อนาคตประเทศไทย : ข้อเสนอการพัฒนาองค์ความรู้
  • 3.
   • มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน Green Society”
   • แนวคิดพื้นฐานยังคงยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ยึดหลัก
   • “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
   • คำนึงถึง
   • ดำเนินการในทางสายกลาง
   • ความสมดุลและยั่งยืน
   • ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล
   • การมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก
   • การเสริมสร้างคุณภาพคน
   • เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา
   กรอบแนวคิดของแผนฯ 10
  • 4.  
  • 5.  
  • 6.  
  • 7. ภาพอนาคตประเทศไทย 2562 กับทางออกประเทศไทย
   • สถาบันคลังสมองของชาติ 
   • ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
   • องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
   การแถลงผลการศึกษาภาพอนาคตประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้าเรื่อง“ อนาคตประเทศไทย 2562 ” โดย ระดมสมองจากผู้รู้และผู้ทรงคุณวุฒิหลายกลุ่ม หลายวัยที่เป็น ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ นักวิชาการ นักพัฒนา ศิลปิน สื่อมวลชน ตลอดจนเยาวชน ซึ่งใช้เวลาในการศึกษากว่า 1 ปี จนได้ผลสรุปภาพอนาคตของประเทศไทย
  • 8. แนวโน้มภาพอนาคต ( Scenario) ของประเทศไทย สังคม 3 ภาพ
  • 9. เกาเหลาไม่งอก ภาพแห่งสังคมกลียุค
  • 10. ความคิดทางการเมือง หยั่งรากลึกในสังคม คอร์รัปชั่น ไม่มีวันสิ้นสุด พวกพ้องเข้มแข็ง ท้องถิ่นอ่อนแอ มาตรฐานการศึกษาต่ำ สงครามกลางเมืองที่ลุกลามจากเมืองหลวงสู่เมืองใหญ่ ในส่วนภูมิภาค
  • 11. น้ำพริกปลาทู ภาพของสังคมไทยที่เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
  • 12. เศรษฐกิจเข้มแข็งมุ่งผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ ระบบเกษตรอินทรีย์แพร่หลายและมีองค์กรรองรับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ สังคมไทยเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเคารพความแตกต่าง หลากหลาบของความคิด ความเชื่อ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์และเพศสภาวะ
  • 13. ต้มยำกุ้งน้ำโขง
  • 14. ความร่วมมือทางมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศไทยกับ สมาชิกอาเซียน เกิดการเคลื่อนย้าย ทั้งการค้า การลงทุน แรงงาน องคความรู้  ภาษา วัฒนธรรม  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมี ความยืดหยุ่นขึ้น สถาบันการศึกษานานาชาติจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
  • 15. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ . ศ . 2552-2559 วิสัยทัศน์ คือ “ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ”
   • เป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ
   • พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
   • ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
   • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
   ระยะแรก พ . ศ . 2552-2554 ระยะที่สอง พ . ศ . 2555-2559
  • 16.
   • การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนการศึกษา
   • การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
   • การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
   • การมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียน / ประชาคมโลก
   • การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
   • การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และพ่อแม่ผู้ปกครอง
   นโยบายที่สำคัญ 7 ประการ
  • 17.
   • การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
   • การส่งเสริมให้มีสมัชชาการศึกษาในระดับจังหวัด / กลุ่มจังหวัด และระดับชาติ
   • การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการวิจัยและพัฒนา
   นโยบายการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
  • 18. สมาชิกสมัชชา / ระบบการบริหาร ภาครัฐ ภาคประชาชน นโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา
    • - การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    • - การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
    • - การนำแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
   • ความต้องการด้านการศึกษาของประชาชน
    • - คุณภาพการศึกษา
    • - การขยายโอกาสทางการศึกษา
    • - การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
   องค์ความรู้ กิจกรรม สมัชชา การศึกษา
  • 19.
   • เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาสารสนเทศผลการปฏิบัติด้านการศึกษา (Educational Performance Indicator: EPI) และผลการพัฒนาคน (Human Achievement Index: HAI) ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับชาติ
   • เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เรียนรู้ความก้าวหน้าของการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาคน รวมทั้งช่องว่างของการพัฒนาที่น่าห่วงใยในระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับชาติ
   • เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาคนรวมทั้งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และการนำแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับชาติ
   วัตถุประสงค์ของสมัชชาการศึกษา
  • 20. สมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สมัชชาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับชาติ สมัชชาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด สมัชชาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด สมัชชาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด สมัชชาการศึกษา ระดับจังหวัด
  • 21.
   • สมาชิกภาครัฐ
   • จำนวนร้อยละ 50 มีทั้งสมาชิกรับเชิญและสมาชิกที่รับสมัครเข้าร่วมประชุมสมัชชา 4 กลุ่ม ได้แก่
   • ผู้แทนองค์กรใช้กำลังคนซึ่งเป็นผลผลิตจากการศึกษาทุกภาคส่วน
   • ผู้แทนองค์กรการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
   • ผู้แทนองค์กรบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสื่อสารมวลชน
   • สมาชิกภาคประชาชน / เอกชน
   • จำนวนร้อยละ 50 มีทั้งสมาชิกรับเชิญและสมาชิกที่รับสมัครเข้าร่วมประชุมสมัชชา 6 กลุ่ม ได้แก่
   • ผู้รับบริการการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
   • ผู้แทนองค์กรใช้กำลังคนซึ่งเป็นผลผลิตจากการศึกษาทุกภาคส่วน
   • ผู้แทนองค์กรจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
   • ผู้แทนองค์กรบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
   • ผู้แทนองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม
   • ผู้แทนสื่อสารมวลชน
  • 22. องค์กรภาคประชาชน ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด เครือข่ายวิจัย ทางการศึกษา ระดับจังหวัด ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ ( ผอ . สพท . 1) สพท . อปท .
    • คณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
   • คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • ผู้อำนวยการวิทยาลัยเอกชน
   • ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดกระทรวงอื่น
    • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
   • สพท .
   • สถานศึกษารัฐ / เอกชน
   • อบต . – อบจ . – เทศบาล
    • ประธานสภานักเรียน / นักศึกษา
   • ประธานสภาเด็ก / เยาวชน
   • นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
   • องค์กรชุมชน
   • องค์กรประชาสังคม
  • 23. กิจกรรม
   • 1. ให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมัชชาให้บรรลุเป้าหมาย 3 ด้าน คือ
   • พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
   • ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
   • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
   2. ให้เสนอแนะหัวข้อวิจัย เป็นประเด็นการวิจัยเพื่อหาทางแก้ปัญหาและให้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

  ×