inici
Carme Callés
Barcelona, 28 d’octubre de 2010
Serveis de col·laboració
interadministrativa
inici
El Consorci AOC
Col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l’adopció
i desenvolupament de polítiques...
inici
Què és?
Conjunt de serveis desenvolupats pel Consorci AOC per facilitar
l’intercanvi telemàtic de dades i certificat...
inici
Via Oberta
Canal segur
Seguretat jurídica
Seguretat tècnica
Seguretat en el control de l’ús del sistema
inici
Via Oberta
Seguretat jurídica
L’organisme que cedeix les dades i documents (emissor) ho fa
per a unes finalitats det...
inici
Via Oberta
Seguretat jurídica
Convenis de col·laboració
Formularis de sol·licitud de serveis
inici
Via Oberta
Seguretat tècnica
Ús de canals xifrats
Identificació dels extrems de la connexió amb l’ús de signatura
el...
inici
Via Oberta
Seguretat tècnica
Integritat
inici
Via Oberta
Seguretat tècnica
Confidencialitat
inici
Via Oberta
Seguretat tècnica
Disponibilitat
inici
Via Oberta
Seguretat en el control de l’ús del sistema
Detecció de comportaments irregulars dels usuaris (s’autentiq...
inici
Via Oberta
Responsable d’IOP
Interlocutor únic amb el Consorci AOC per temes d’IOP
Vetlla per l’adequada gestió i ac...
inici
Via Oberta
Com es sol·licita?
1
Adherir-se al Conveni
Marc d’ Interoperabilitat
2
Designar un responsable
d’interope...
inici
Via Oberta
Administració General de l’Estat (AGE)
Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)
Estar al corren...
inici
Via Oberta
Administració General de l’Estat (AGE)
Direcció General de Trànsit (DGT)
Informe de vehicle
Comunicació...
inici
Via Oberta
Administració de la Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC)
Dades del Tí...
inici
Via Oberta
Administració de la Generalitat de Catalunya
En breu: Departament d’Economia i Finances
Dades del Regist...
inici
Via Oberta
Administracions locals
Ajuntaments i Diputacions o Consells Comarcals (per delegació)
Dades de residènci...
inici
Col·legis professionals
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil (CORPME)
Registre de la Propietat (REG ...
inici
Via Oberta
Entitats emissores. Actuacions que han de dur a terme per
publicar els seus serveis a Via Oberta
Definir ...
inici
Via Oberta
L’impacte en l’administració emissora
Estalvi en recursos per atendre requeriments de serveis d’altres
ad...
inici
Via Oberta
Entitats requeridores. Actuacions que han de dur a terme
per consumir els serveis de Via Oberta
Determina...
inici
Via Oberta
L’impacte en l’administració tramitadora
Adequació de la normativa dels procediments que incorporin la po...
inici
Via Oberta
Orientació de serveis segons els àmbits de gestió de
l’administració
Ajuts, subvencions i beques
Serveis ...
inici
Via Oberta
*Normes reguladores que atribueixen l’ens la competència per conèixer les dades i documents
Actuació Serv...
inici
Via Oberta
Demostració d’ús d’un servei de VO
Bona pràctica. Contractació administrativa
inici
Via Oberta
Demostració d’ús d’un servei de VO
Bona pràctica. Contractació administrativa
inici
“propi”
Via Oberta
Demostració d’ús d’un servei de VO
Bona pràctica. Contractació administrativa
inici
Via Oberta
Demostració d’ús d’un servei de VO
Bona pràctica. Contractació administrativa
inici
Via Oberta
Demostració d’ús d’un servei de VO
Bona pràctica. Contractació administrativa
inici
Codi de verificació
Nom de la persona,
dia i hora que s’ha
realitzat la consulta
Via Oberta
Demostració d’ús d’un se...
inici
Via Oberta
Demostració d’ús d’un servei de VO
Bona pràctica. Contractació administrativa
inici
Carme Callés
Via Oberta
Demostració d’ús d’un servei de VO
Bona pràctica. Contractació administrativa
inici
Més informació
Guia d’ús dels serveis Via Oberta per a les entitats locals catalanes
(publicada al web del Consorci ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Carme Calles

813 views

Published on

Published in: Travel, Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Línia estratègica d’actuació
  INTEROPERABILITAT.- Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AP per millorar la seva eficàcia i eficència > serveis de col·laboració interadministrativa.
 • Dades i cetificats necessaris per a la tramitació administrativa
  Dret reconegut a l’article 6.2 b) de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
  Nota. LAECSP Art. 6.2.b):
  Dret del ciutadà a no aportar dades o documents que estiguin en poder de les administracions,
  amb el consentiment de l’interessat en els termes de la LOPD o una norma amb rang de llei ho prevegi.
  Les AP utilitzaran mitjans electrònics per obtenir aquesta informació.
 • I per als més escèptics (els que dubten o desconfien de la tecnologia...) posem l’accent en què Via Oberta compleix totes les condicions de seguretat:
  Tècnica: Mitjançant l’ús de la signatura electrònica i l’intercanvi xifrat de la informació es garanteix la integritat, la confidencialitat i el no repudi de la informació que viatja per la xarxa. Però també:
  Seguretat Jurídica: 1. L’existència del CMI per a l’impuls i el desenvolupament de la IOP dels sistemes d’informació de les Admin.Catalanes, signat per la GC, Localret, aj Bcn i el CAOC, i al qual poden adherir-se els ens locals mitjançant acord de la junta de govern 2. Els convenis entre el Consorci i altres administracions públiques per incorporar serveis al Catàleg de Dades i Documents Electrònics, 3. Altres convenis específics entre l’emissor i els ens locals que regulen aspectes formals dels intercanvis... 4. El fet que en cada consulta individualitzada de dades, l’empleat públic ha d’acreditar la seva identitat, el núm. d’expedient en tràmit i la finalitat de la seva consulta que s’haurà d’escollir entre les autoritzades per al seu ens i 5. Cadascun dels formularis de sol·licitud de servei en els quals s’acredita:
  L’existència d’una finalitat legítima (procediment pel qual són necessàries les dades i/o documents)
  Una norma que permet a l’ens efectuar la sol·licitud de les dades
  El consentiment del titular o en el seu cas la norma que l’excepciona
  Seguretat en el control de l’ús del sistema: VO permet la detecció de comportaments irregulars dels usuaris, controlant l’ús que fan de la informació, emmagatzemant traces de la seva activitat – data i hora de la transacció, servei consultat, finalitat... – i utilitzant mecanismes d’autenticació forta basat en certificats digitals.
 • Informació no manipulada per persones no autoritzades (Funcions de hash i signatura electrònica)
 • Només els usuaris autoritzats poden accedir al sistema i a les dades (xifratge de la informació)
 • Sistema i dades sempre disponibles
 • Informe de situació de persona física a data determinada: La resposta serà si la persona es troba en situació d’alta laboral a la data determinada consultada o no.
  Informe acreditació agrària per compte pròpia: Per acreditar la situació d’alta en l’activitat agrària i el tipus de règim (règim especial agrari o treballadors autònoms) És necessari per ser beneficiari de determinats ajuts.
 • Nota de localització: Dóna informació sobre els Registres de la Propietat on el titular té propietats.
  Nota simple informativa: Conté la següent informació:
  - Descripció de la finca (situació física, superfície, quota de participació en els elements comuns en cas de propietat horitzontal)
  - Titular de la plena propietat
  - Si té càrregues o no (hipoteca, embargaments, demandes, concurs de creditors...)
  Nota mercantil:
  Proporciona informació sobre diferents aspectes (Però a més dades sol·licitades, més honoraris)
  - CIF, nom complet de la denominació social, domicili social,...
  - Capital social
  - Representació social: Administradors, apoderats, auditors...
  - Estat de comptes
  - Llibres legalitzats
  - Actes inscrits publicats al BORME
 • Article 135.4 L’adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  Apartat 22. El artículo 135 queda redactado en los siguientes términos:
  (…) 2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, (…)
 • L’AP requeridora ha d’emmagatzemar electrònicament els documents obtinguts a través de Via Oberta (ja sigui en un PC – organitzant un sistema de carpetes: directoris, subdirectoris... Fylesystem – o bé en un Gestor documental)
  En funció de si l’expedient al que s’incorpora es gestiona en suport paper o en suport electrònic es plantegen dues alternatives:
 • 1. Imprimir i arxivar en suport paper (el document imprès incorpora un codi de verificació que permet en qualsevol moment verificar que es correspon amb l’original electrònic)
  2. Emmagatzemar electrònicament (el document electrònic incorpora signatura electrònica, tant de l’emissor de les dades, com del Consorci AOC, que garantitza la integritat i autenticitat de la informació)
 • EN REALITAT, Via Oberta interactua de forma integrada amb els sistemes dels organismes emissors per intercanviar dades amb plenes garanties tècniques i jurídiques, però ho fa en un format al que no està acostuma l’empleat públic. Per això, VO emet/construeix uns documents amb un estil de visualització estandaritzada, recolzats en format PDF i signats electrònicament.
  Així, el documents que general VO integra:
  Fitxers amb les dades originals signades electrònicament per l’organisme emissor, que garanteix la seva autenticitat, integritat i no repudi
  Document en format PDF, clar, entenedor i imprimible, signat electrònicament pel Consorci, que garanteix la integritat del document
  Codi de verificació del PDF que permet determinar si la consulta s’ha originat des de la PCI del Consorci AOC
 • Carme Calles

  1. 1. inici Carme Callés Barcelona, 28 d’octubre de 2010 Serveis de col·laboració interadministrativa
  2. 2. inici El Consorci AOC Col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l’adopció i desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant l’impuls i la promoció d’iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de serveis d'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Missió
  3. 3. inici Què és? Conjunt de serveis desenvolupats pel Consorci AOC per facilitar l’intercanvi telemàtic de dades i certificats entre administracions i entitats públiques Objecte: Facilitar el dret de la ciutadania de no aportar documents que ja estiguin en poder de les pròpies administracions.
  4. 4. inici Via Oberta Canal segur Seguretat jurídica Seguretat tècnica Seguretat en el control de l’ús del sistema
  5. 5. inici Via Oberta Seguretat jurídica L’organisme que cedeix les dades i documents (emissor) ho fa per a unes finalitats determinades i segons unes condicions, protocols i criteris especificats per ell en els convenis de col·laboració subscrits amb el Consorci AOC. L’ens receptor de les dades i documents (requeridor) es fa responsable de l’ús que en farà d’aquestes, utilitzant-les només per a les finalitats autoritzades i en el marc d’un procediment administratiu concret, que queden recollides en els formularis de sol·licitud d’accés als serveis.
  6. 6. inici Via Oberta Seguretat jurídica Convenis de col·laboració Formularis de sol·licitud de serveis
  7. 7. inici Via Oberta Seguretat tècnica Ús de canals xifrats Identificació dels extrems de la connexió amb l’ús de signatura electrònica Identificació amb certificat electrònic de l’empleat públic (T- CAT) quan l’accés a les dades i documents es realitza a través d’EACAT, i de certificat de dispositiu segur quan es realitza mitjançant els propis sistemes (integració Serveis Web)
  8. 8. inici Via Oberta Seguretat tècnica Integritat
  9. 9. inici Via Oberta Seguretat tècnica Confidencialitat
  10. 10. inici Via Oberta Seguretat tècnica Disponibilitat
  11. 11. inici Via Oberta Seguretat en el control de l’ús del sistema Detecció de comportaments irregulars dels usuaris (s’autentiquen mitjançant certificats personals o d’òrgan) Autorització de finalitats i procediments administratius Document de seguretat del servei Via Oberta Auditoria anual Responsable d’interoperabilitat (IOP) de cada ens
  12. 12. inici Via Oberta Responsable d’IOP Interlocutor únic amb el Consorci AOC per temes d’IOP Vetlla per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització Designa i autoritza als usuaris dins el seu ens que podran accedir als serveis de Via Oberta
  13. 13. inici Via Oberta Com es sol·licita? 1 Adherir-se al Conveni Marc d’ Interoperabilitat 2 Designar un responsable d’interoperabilitat 3 Sol·licitud d’accés per servei i finalitats
  14. 14. inici Via Oberta Administració General de l’Estat (AGE) Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) Estar al corrent d’obligacions tributàries Dades de l’IRPF i nivell de renda Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) Estar al corrent de pagament amb la SS Informe d’alta laboral a data concreta Acreditació d’activitat agrària per compte pròpia Direcció General de Policia (DGP) Dades d’identitat (en substitució fotocòpia DNI/NIF o NIE) Institut Nacional d’Estadística (INE) Dades de residència (en substitució fotocòpia volant d’empadronament) Catàleg de dades i documents disponibles
  15. 15. inici Via Oberta Administració General de l’Estat (AGE) Direcció General de Trànsit (DGT) Informe de vehicle Comunicació de deutors de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) En breu: Direcció General del Cadastre (CADASTRE) Dades cadastral Titularitat d’un bé immoble En breu: Instituto Nacional de Empleo (INEM) Dades de prestacions d’atur Imports de prestacions actuals i per períodes Catàleg de dades i documents disponibles
  16. 16. inici Via Oberta Administració de la Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) Dades del Títol de Família Nombrosa (TFN) Grau de discapacitat Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) Dades de residència/convivència Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) Certificat d’inscripció demandant d’ocupació Certificat d’últim període d’inscripció i de períodes d‘inscripció Certificat de perceptor de prestacions econòmiques per atur Certificat de dades personals que consten al SOC Certificat demandant d’ocupació no ocupat (DONO) Catàleg de dades i documents disponibles
  17. 17. inici Via Oberta Administració de la Generalitat de Catalunya En breu: Departament d’Economia i Finances Dades del Registre de Licitadors (RELI) En breu: Departament de Treball Dades del Registre de Cooperatives i Societats En breu: Departament de Justícia Dades del Registre d’Entitats Jurídiques Catàleg de dades i documents disponibles
  18. 18. inici Via Oberta Administracions locals Ajuntaments i Diputacions o Consells Comarcals (per delegació) Dades de residència del padró municipal d’habitants Dades de convivència del padró municipal d’habitants Actualment, hi ha 715 ajuntaments amb el Padró Municipal d’Habitants disponible telemàticament  Representa el 86,84 % de la població de Catalunya Catàleg de dades i documents disponibles
  19. 19. inici Col·legis professionals Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil (CORPME) Registre de la Propietat (REG PRO) Nota localització de propietats Nota simple informativa de titulars i càrregues sobre finques Registre Mercantil (REG MER) Nota mercantil sobre societats i representants Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC); Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificció de Barcelona (CAATEEB); Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) Documents visats Dades tècniques Via Oberta Catàleg de dades i documents disponibles
  20. 20. inici Via Oberta Entitats emissores. Actuacions que han de dur a terme per publicar els seus serveis a Via Oberta Definir en detall l’oferta de dades i certificats telemàtics Incorporar la seva oferta al Catàleg de dades i certificats Establir un conveni per facilitar les dades Implantar la porta d’accés a les dades i un entorn de proves Entrada en producció
  21. 21. inici Via Oberta L’impacte en l’administració emissora Estalvi en recursos per atendre requeriments de serveis d’altres administracions. Canvi cultural
  22. 22. inici Via Oberta Entitats requeridores. Actuacions que han de dur a terme per consumir els serveis de Via Oberta Determinar quins dades i certificats són els que l’interessa Efectuar, si s’escau, les adaptacions informàtiques i realitzar proves d’integració Adherir-se als convenis que regulen l’intercanvi d’informació Desenvolupar un pla d’actuació normativa i organitzativa de substitucions de documents en paper per dades telemàtiques
  23. 23. inici Via Oberta L’impacte en l’administració tramitadora Adequació de la normativa dels procediments que incorporin la possibilitat de no justificar requisits documentalment. Adequació dels formularis de sol·licitud, perquè quan s’escaigui incorporin la fórmula de consentiment a la cessió de dades. Adequació organitzativa: Per part dels òrgans gestors (tramitadors) dels procediments afectats. Per part de les unitats que han de fer possible els accessos a la informació telemàtica (àrees d’organització). Per part de les àrees TIC que han de poder adaptar els aplicatius que gestionen els procediments a les consultes telemàtiques. Nova conceptualització de la gestió documental. Beneficis derivats de la veracitat de la informació. Beneficis derivats de la possibilitat d’incorporar noves fonts d’informació a la resolució d’expedients (sense sobrecarregar al ciutadà).
  24. 24. inici Via Oberta Orientació de serveis segons els àmbits de gestió de l’administració Ajuts, subvencions i beques Serveis Socials Contractació pública Processos selectius Llicències i permisos administratius Gestió d’ingressos públics (tributs) Notificacions i comunicacions administratives Vegeu Guia breu d’ús dels serveis Via Oberta
  25. 25. inici Via Oberta *Normes reguladores que atribueixen l’ens la competència per conèixer les dades i documents Actuació Servei VO Emissor Normativa Verificar que l’adjudicatari està al corrent d’obligacions tributàries Estar al corrent d’obligacions tributàries AEAT Art 135.4 L30/2007 de contractes del sector públic; apartat 22 L34/2010 que modifica l’art 135 de la L30/2007 Verificar que l’adjudicatari està al corrent de pagament amb la SS Estar al corrent de pagament TGSS Àmbit Contractació pública Finalitat: Adjudicació de contracte
  26. 26. inici Via Oberta Demostració d’ús d’un servei de VO Bona pràctica. Contractació administrativa
  27. 27. inici Via Oberta Demostració d’ús d’un servei de VO Bona pràctica. Contractació administrativa
  28. 28. inici “propi” Via Oberta Demostració d’ús d’un servei de VO Bona pràctica. Contractació administrativa
  29. 29. inici Via Oberta Demostració d’ús d’un servei de VO Bona pràctica. Contractació administrativa
  30. 30. inici Via Oberta Demostració d’ús d’un servei de VO Bona pràctica. Contractació administrativa
  31. 31. inici Codi de verificació Nom de la persona, dia i hora que s’ha realitzat la consulta Via Oberta Demostració d’ús d’un servei de VO Bona pràctica. Contractació administrativa
  32. 32. inici Via Oberta Demostració d’ús d’un servei de VO Bona pràctica. Contractació administrativa
  33. 33. inici Carme Callés Via Oberta Demostració d’ús d’un servei de VO Bona pràctica. Contractació administrativa
  34. 34. inici Més informació Guia d’ús dels serveis Via Oberta per a les entitats locals catalanes (publicada al web del Consorci AOC, www.aoc.cat) Bústia d’informació: implantacio@aoc.cat Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU): 902 901 080

  ×