Milena Šupálková, Kamila Hebelková: Finanční a právní aspekty – změny pravidel, nový participants portal (Horizont 2020)

 • 687 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
687
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020 7. dubna 2014, Brno Milena Šupálková, Kamila Hebelková NCP pro finanční a právní otázky H2020 2 Základní dokumenty Finanční nařízení č. 966/2012 Pravidla účasti v H2020 Modelové grantové dohody Anotovaná modelová grantová dohoda Pracovní programy Výzvy Finanční nařízení: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm Ostatní: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html Kdo může získat financování Právní subjekty usazené v: 1) EU-28 vč. zámořských území a teritorií ČS 2) Země přidružené k H2020 – Albánie, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Makedonie, Island, Izrael, Moldávie, Černá hora, Norsko, Srbsko, Turecko 3) Ostatní třetí země – Země automaticky způsobilé k financování EU (seznam viz. Guideline on Third country participation in H2020) – Země, které mohu být způsobilé k financování EU, pokud: • Existuje bilaterální dohoda mezi EU a třetí zemí • Výzva takto stanoví • Účast třetích zemí je EK považována za nezbytnou Financování mohou získat také: • Mezinárodní organizace za předpokladu, že většina jejich členů jsou členské země EU nebo země přidružené k H2020 • Organizace financované na základě bilaterální dohody mezi EU a organizací či organizace jejichž účast je pro danou akci nezbytná 3
 • 2. 2 4 Základní typy projektů VYNIKAJÍCÍ VĚDA VEDOUCÍ POSTAVENÍ EVROPSKÉHO PRŮMYSLU SPOLEČENSKÉ VÝZVY Marie Sklodowska-Curie Výzkumné a inovační akce Inovační akce Koordinační a podpůrné akce ERA-NET CofundERC Nástroj pro MSP Fast track to innovation Typ projektu definován vždy ve výzvě („Type of action: …“) PCP Cofund - Veřejné zakázky v předobchodní fázi PPI Cofund - Veřejné zakázky na inovativní řešení Finanční pravidla 5 6 Finanční pravidla - shrnutí • Jednotná sazba financování bez ohledu na typ příjemce a aktivit vykonávaných v projektu – EU proplácí až 100% uznatelných nákladů – limit pro inovační akce 70% (výjimka pro neziskové organizace: 100%) • Jednotná sazba financování nepřímých (režijních) nákladů – 25 % přímých nákladů (bez subdodávek) • MGA definuje kritéria, která musí být splněna, aby byl náklad uznatelný (související s projektem, skutečně vynaložený, vzniklý v době trvání projektu, zanesen v účetní evidenci, v souladu s běžnou praxí, vynaložený efektivně,…) a zároveň identifikuje neuznatelné náklady (odpočitatelná DPH, kurzové ztráty, lehkomyslné a nadměrné výdaje, náklady vykázané v jiném projektu financovaném EU, apod.)
 • 3. 3 Základní kategorie uznatelných nákladů Přímé náklady •osobní náklady •subdodávky •ostatní přímé náklady –cestovné –odpisy vybavení, infrastruktury nebo jiných aktiv –ostatní zboží a služby Nepřímé náklady = 25 % přímých nákladů (bez subdodávek a nepeněžitých příspěvků poskytnutých třetími stranami, které nebyly používány v prostorách účastníka) 7 Osobní náklady – základní principy • Uznatelný náklad pokud existuje pracovněprávní vztah mezi příjemcem grantu a pracovníkem (pracovní smlouva, DPP, DPČ) Příjemce si může nárokovat: • Základní mzdu/plat (basic remuneration) = odměna za plnění běžných pracovních povinností pracovníka. Zahrnuje pouze nárokové složky: Tarif, odvody na sociální a zdravotní pojištění, zákonné příplatky, 13. plat, … • Bonusy (additional remuneration) = odměna za plnění nadstandardních pracovních úkolů pracovníka. Vyplácet si je mohou pouze neziskové organizace za předpokladu, že: – vyplácení bonusů je běžnou praxí příjemce – kritéria pro výpočet bonusů jsou obecně aplikovatelná (bez ohledu na zdroj financování) – max. 8000€/výzkumníka/rok • Timesheets: Pracovníci podílející se na projektu mají povinnost vést výkazy práce; Výjimka: Pracovníci, kteří pracují výhradně na projektu timesheets vést nemusí. 8 Osobní náklady fyzických osob a majitelů MSP nepobírajících mzdu • u FO a majitelů MSP nepobírající mzdu se mzda stanovuje na základě fixní hodinové sazby vycházející ze sazeb z pracovního programu Marie Skłodowska Curie (viz Rozhodnutí EK C(2013) 8197): – výjimka: fixní sazbu mohou využít také vlastníci MSP, kteří si mzdu vyplácejí, pokud prokáží, že se vztahuje výhradně k řízení MSP (měsíční příspěvek na mzdu pro zkušené výzkumníky v IF MSC/143) * (korekční koeficient příslušné země/100) • hodinová sazba je předem specifikovaná v Annexu II GA. Celková výše osobních nákladů se odvíjí od počtu jednotek (hodin) odpracovaných na projektu. • celkový počet hodin vykázaných v grantech EU nesmí převýšit 1720 hodin. 9
 • 4. 4 Ostatní přímé náklady Cestovné • Vyplácení cestovného se řídí se běžnou praxí příjemce • Musí být prokázána nezbytnost pro projekt • Nákladnější cesty je vhodné předem konzultovat s EK Odpisy vybavení, infrastruktury a jiných aktiv • Uznatelným nákladem je zpravidla účetní odpis (nikoliv pořizovací. cena) • Pokud majetek není využíván výhradně v projektu, je možné nárokovat si pouze příslušnou část účetního odpisu Ostatní zboží a služby • Pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s prováděním projektových prací (překlad dokumentů, výtisk brožur, Osvědčení o finančních výkazech, …) • Na rozdíl od subdodávek spadají tyto N do základu pro výpočet nepřímých nákladů a není nutné je předem uvést v Annexu I GA 10 Subdodávky • subdodavatel = třetí strana, která nepodepisuje GA, ale přímo se podílí na projektových úkolech (action tasks). • charakteristické znaky subdodávky: – smlouva mezi příjemcem a subdodavatelem je založena na obchodních podmínkách – subdodavatel nepracuje pod přímým dozorem příjemce a není mu hierarchicky podřízen – subdodavatel se zodpovídá příjemci (nikoliv EU) – rozsah subdodávek je zpravidla limitovaný – subdodávky mezi partnery nejsou povoleny – činnosti koordinátora spojené s řízením konsorcia definované v čl. 41.2b) MGA nemůže vykonat subdodavatel • výběr subdodavatele: – nejlepší poměr kvalita/cena – veřejní zadavatelé se musí řídit národní legislativou upravující zadávání veřejných zakázek • subdodávky musí být předem naplánovány v Annexu I a II GA – ve výjimečných případech může (nemusí!) PO subdodávku dodatečně schválit bez nutnosti změny GA 11 Rozpočet projektu • Rozpočet projektu je zakotven v Annexu II GA – Jedná se o odhad uznatelných nákladů projektu, od kterého se odvíjí maximální výše grantu • Čemu věnovat pozornost: – Respektování běžné praxe organizace – Předvídání inflace, pohybu kurzu, růstu mezd, apod. – Plánování subdodávek – Apod. • MGA povoluje přesuny rozpočtu v průběhu realizace projektu – Mezi jednotlivými nákladovými kategoriemi nebo mezi příjemci navzájem – U přesunů spojených s významnými změnami plánu prací je nutná změna GA 12
 • 5. 5 Platby v projektu 13 • Komu? – platby zasílá EK na účet koordinátora, který je následně rozděluje mezi partnery v konsorciu • Zálohová platba - na začátku projektu (zpravidla 100% průměrného příspěvku EU/vykazované období) - automaticky ponížena o odvod do garančního fondu (GF) • Průběžné platby - po schválení průběžných zpráv Evropskou komisí (výše se odvíjí od finančních výkazů) - max. do výše 85 % schváleného příspěvku EU (GF 5 % a zádržné 10 %) • Platba zůstatku - po schválení závěrečné zprávy - závěrečné vyrovnání předchozích plateb a vykázaných nákladů příjemcem (vč. převodu z garančního fondu a zádržného) Směnný kurz •Při sestavování rozpočtu –Směnný kurz není stanoven •Pro účely finančního vykazování –Průměr denních kurzů ECB za dané vykazované období –K výpočtu mohou příjemci využít on-line nástroj dostupný na stránkách ECB: http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/ html/index.en.html 14 Kontroly a audity • Posouzení finanční kapacity se provádí pouze u koordinátorů, za předpokladu, že požadovaný příspěvek EU na projekt je roven nebo převýší 500 tis. EUR • Osvědčení o finančních výkazech (CFS) – předkládá se pouze 1x na konci projektu – pouze příjemci požadující příspěvek ≥ 325. tis. EUR (do limitu se nezapočítávají položky, které nejsou založeny na skutečných N (s výjimkou unit costs) • Osvědčení o metodologii (CoMUC) – předkládá se na dobrovolné bázi – pouze příjemci vykazující průměrné osobní N • Audity EK – mohou být provedeny až do 2 let po vyplacení zůstatku 15
 • 6. 6 Specifika akcí Marie Skłodowska Curie - RISE 16 17 Finanční pravidla MSC - RISE - základní principy • Grant pokryje 100% uznatelných nákladů projektu • Příspěvek EU je vyplácen formou jednotkových nákladů = fixní částky za jednotku (člověko-měsíc). Od počtu jednotek potřebných pro řešení projektu se odvíjí uznatelné náklady projektu. • Uznatelné náklady: – Náklady na vyslané pracovníky • Příspěvek na náklady související s vysláním pracovníka (2000 EUR/člověko- měsíc) – Institucionální náklady • Příspěvek na výzkum, školení a networking (1800 EUR/člověko-měsíc) • Příspěvek na management a nepřímé N (700 EUR/člověko-měsíc) •Režim vyslání – Před vysláním musí pracovníci minimálně 6 měsíců pracovat na výzkumných a inovačních aktivitách v prostorách příjemce nebo partnerské organizace – Během vyslání se musí pracovníci věnovat celým svým úvazkem projektu Finanční příspěvek EU • Příspěvek na náklady související s vysláním pracovníka – Pokrývá náklady na cestovné, ubytování a pobyt výzkumníka během vyslání – Mzdu vyslaného pracovníka příspěvek nepokrývá – Příspěvek může být vyplácen různými způsoby v závislosti na dohodě mezi partnery projektu • Příspěvek na výzkum, školení a networking + Příspěvek na management a nepřímé náklady – Jsou spravovány příjemcem – Odvíjí se od počtu spotřebovaných jednotek (tj. od počtu měsíců, které výzkumník skutečně strávil na projektu) • Kalkulace celkového maximálního příspěvku EU probíhá automaticky, z údajů uvedených v části A projektového návrhu při podávání návrhu projektu. 18
 • 7. 7 Specifika Nástroje pro MSP 19 Fázovaný přístup • Grant pokryje 70% uznatelných nákladů projektu (Výjimka: 100% u fáze 2 v oblasti Zdraví) • 1. fáze (zpracování studie udržitelnosti) – 6 měsíců – Pevně stanovená částka („lump sum“): 50 000 EUR – Zálohová platba 40% z lump sum • 2. fáze (demonstrační aktivity) – 12-24 měsíců – Příspěvek EU: 0,5 – 2,5 mil. EUR • 3. fáze (uvedení na trh) – Bez přímého financování – Možné využití finančních nástrojů H2020 20 Participant Portal 21
 • 8. 8 • Portál pro administraci evropských výzkumných projektů (7. RP, H2020, CIP) • Neregistrovaným uživatelům umožňuje přístup k: • výzvám k předklání projektových návrhů • online příručce k H2020 • relevantním dokumentům • podpůrným službám a FAQ • Registrovaní uživatelé skrze PP mohou: • předložit projektový návrh • podepsat grantovou dohodu • administrovat projekt po celou dobu jeho trvání 22 Návrh Negociace Reportování http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 23 . . . VÝZVY DOKUMENTY 24 Online manuál pro H2020
 • 9. 9 Projektový návrh – krok za krokem 1) Registrace jednotlivce v PP (účet ECAS) – 1 e-mail = 1 ECAS (European Commission Autentication Service) 2) Registrace organizace v PP (získání PIC) – PIC (Participation Identification Code) slouží k identifikaci organizace – Organizacím vlastnícím PIC (ze 7. RP) odpadá administrativní zátěž spojená s předkládáním finančních a právních informací o organizaci – Aktualizaci informací a nominaci osob, které elektronicky podepisují grantové dohody a finanční výkazy zajišťuje LEAR (Legal Entitiy Appointed Representative) 3) Registrace projektového návrhu skrze PP 25 26 Jak vytvořit účet ECAS Klíčovým údajem pro účet ECAS je funkční e-mail 27 Registrace organizace = získání PIC Pouze organizace, které ještě neprošly validací (nevlastní PIC)!
 • 10. 10 28 Předkládání projektových návrhů Právní aspekty 29 30 Konsorciální smlouva • Obecné ustanovení v MGA – povinnost uzavřít pokud výzva/WP nestanoví jinak • Obsah: – Interní organizace – Přístup k Participant Portalu – Distribuce EU příspěvku – Duševní vlastnictví – Řešení sporů – Odpovědnost, důvěrné informace • Modelova konsorciální smlouva DESCA pro Horizont 2020 http://www.h2020.cz/files/DESCA-2020-Version-1-February-2014.pdf
 • 11. 11 31 Background vs. Results • Background – Stávající znalosti – Znalosti, které účastníci projektu mají před přistoupením ke GA, které jsou potřebné pro projekt a jsou identifikované v písemné formě • Results - Výsledky – Výsledky projektu (např. data, znalosti, informace…) vytvořené v průběhu projektu – Vlastnictví vs. Spoluvlastnictví • Základní režim stanovený v GA – Převod Přístupová práva • Důvody – realizace práce na projektu – následné využití vlastních výsledků • Finanční podmínky – Bezplatně – Rozumné a spravedlivé podmínky • Časové podmínky – Po dobu trvání projektu – Po dobu stanovenou po skončení projektu 32 Stávající znalosti + Výsledky Ochrana výsledků Povinnost chránit výsledky – Komerční/průmyslové využití – Ochrana možná, odůvodněná, rozumná…. Příjemce se rozhodne nechránit výsledky nebo přestat chránit výsledky – EU může převzít vlastnictví Žádosti musí obsahovat následující text: 33
 • 12. 12 Využití výsledků Povinnost vyvinout úsilí k využití výsledků – Lhůta 4 roky po skončení projektu (článek 3 GA) – Přímo/nepřímo – Převod/licence Využívání: v dalším výzkumu, rozvoj výsledků, vytváření služeb, standardizační aktivity….. 34 Šíření výsledků Povinnost šířit výsledky – Pokud nebrání oprávněné zájmy příjemce – Vhodnými prostředky Povinnost oznámit záměr ostatním příjemcům – 45 dní předem – Příjemci mohou namítat ve lhůtě 30 dní Příjemce zamýšlí nechránit výsledky a chce šířit – Oznámí Komisi – převzetí vlastnictví Pokud není dohodnuto jinak 35 Využití a šíření výsledků Additional obligations – Pokud stanoveno v pracovním programu – Lhůta pro splnění – 4 roky po skončení projektu (článek 3 GA) Při nesplnění stanovených povinností možnost sankce 36
 • 13. 13 37 Otevřený přístup k publikacím • Obecný princip • Upraveno v Pravidlech účasti, v modelové grantové dohodě, vydán Průvodce (Guidelines on Open Access in H2020) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf 38 Otevřený přístup k publikacím = Bezplatný online přístup • Neexistuje právně závazná definice OA – ale Berlínská/Budapešťská Deklarace – Základní prvky – číst, stahovat, tisknout…. – Ale i kopírovat, distribuovat, těžit – Minimum v H2020 – online, stahování, tisk • Recenzované vědecké publikace – články v časopisech • Náklady uznatelné 39 Otevřený přístup - publikace • V 7.RP pilotní projekt • V H2020 obecný princip • Postup: 1. Uložit kopii publikované (recenzované) verze článku 2. Uložit data k ověření výsledků prezentovaných v publikaci 3. Zajistit Otevřený Přístup k uloženým publikacím 4. Zajistit Otevřený Přístup k bibliografickým metadatům
 • 14. 14 40 Otevřený přístup – pracovní program • H2020 – pilotní projekty – Stanoveno v pracovním programu/výzvě Budoucí a vznikající technologie (FET) Evropské výzkumné infrastruktury – část e-Infrastruktury Průlomové a průmyslové technologie (LEIT) – část ICT Společenské výzvy: •Zajištěná, čistá a účinná energie – část Smart Cities and communities •Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny – kromě surovin •Evropa v měnícím se světě - inkluzivní, inovativní a reflexivní společnost •Věda se společností a pro společnost 41 Otevřený přístup k datům • Která data se ukládají? Data: • Informace, zejména fakta a čísla, sesbírané s cílem dalšího zkoumání a které představují základ pro výpočty • Statistiky, výsledky experimentů, měření a pozorování • V MGA „digital research data“ 42 Otevřený přístup k datům Postup: 1. Povinnost uložit data v repozitáři 2. Povinnost přijmout opatření k bezplatnému zpřístupnění, využití, šíření a reprodukování těchto dat třetím stranám – Data potřebná k ověření výsledků obsažených ve vědeckých publikacích, co nejdříve – Jiná data podle data management plan (Annex I.), ve lhůtách zde uvedených; – Vždy související metadata 3. Povinnost poskytnout informace – prostřednictvím repozitáře – o nástrojích a instrumentech, které má příjemce k dispozici a které jsou potřebné pro ověření výsledků – Pokud je to možné, poskytnout tyto nástroje a instrumenty
 • 15. 15 43 Otevřený přístup k datům • Data management plan (DMP) vs. Data management – Součást návrhu projektu je data management • Tam, kde relevantní – DMP až během prvních šesti měsíců projektu • Dokument stanovující jako bude s daty nakládáno během projektu i po jeho skončení – Příjemci se mohou účastnit i dobrovolně – Příjemci se mohou kdykoliv rozhodnout se nadále neúčastnit • Odůvodnění v DMP 44 Otevřený přístup k datům • Výjimka ze stanovených povinností v případě: – Ochrany výsledků projektu – Zachování mlčenlivosti – Projektů z oblasti Security – Ochrany osobních údajů – Zpřístupnění konkrétních vědeckých dat (vzniklých v projektu) by ohrozilo dosažení hlavního cíle projektu podle Annexu I. A nezpřístupnění je odůvodněno v Data Management Plan – Existuje jiný oprávněný důvod pro neúčast v OA k datům Možnost opt-out neznevýhodní žadatele při hodnocení!! Zdroj: Prezentace EK, 16.10.2013 PROJEKTOVÝ NÁVRH 45
 • 16. 16 Zdroj: Prezentace EK 16.10.2013 PROJEKTOVÝ NÁVRH 46 Projektový návrh • Ochrana – Strategie, interní postupy….. • Využití – Zvláštní orgán, schopnost využít, užitečnost…. • Šíření – Kdo? Jak? Komu? • IP management – Spoluvlastnictví, smlouvy, důvěrné informace…… 47 Shrnutí • Věnovat pozornost definicím • Úplata za poskytování přístupových práv • Spoluvlastnictví! • Povinnosti spojené s výsledky projektu • Otevřený přístup k publikacím a datům • Změna v hodnocení 48
 • 17. 17 Zdroje a kontakty 49 Národní webové stránky k H2020 50 www.h2020.cz Finanční dotazy: supalkova@tc.cz matouskova@tc.cz Právní dotazy: hebelkova@tc.cz kratenova@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz