แนวคิดพื้นฐานและหลักการสำคัญของกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค    อาจารยอิทธิพล ปรีติประสงค    สถาบันแห...
อะไรคือแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อ       ปลอดภัยและสรางสรรค !   การพัฒนาสังคมโดยใชสื่อสรางสรรคเพื่อส...
เจตนารมยที่แทจริงของกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อ      ปลอดภัยและสรางสรรค  เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ เพื่อสง...
อะไรคือหลักการสำคัญของกฎหมายกองทุนสื่อปลอดภัย         และสรางสรรค !   (๑) การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน   !  ...
อะไรคือหลักการสำคัญของกฎหมายกองทุนสื่อปลอดภัย         และสรางสรรค !   (๒) การสรางความเทาเทียมและลดความเหลืื่อม...
อะไรคือหลักการสำคัญของกฎหมายกองทุนสื่อปลอดภัย         และสรางสรรค !   (๓) การมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะ ประชา...
อะไรคือหลักการสำคัญของกฎหมายกองทุนสื่อปลอดภัย         และสรางสรรค !   (๔) การสรางการเปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อสรา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Basic concept and fundamental principal for safe and creative media fund provision

368
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
368
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Basic concept and fundamental principal for safe and creative media fund provision

 1. 1. แนวคิดพื้นฐานและหลักการสำคัญของกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค  อาจารยอิทธิพล ปรีติประสงค  สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 
 2. 2. อะไรคือแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสรางสรรค !   การพัฒนาสังคมโดยใชสื่อสรางสรรคเพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู !   การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใชสื่อเพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู สำหรับเด็ก สอดคลองกับ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก !   การสนับสนุนการพัฒนาสื่อเพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็ก เปนบทบาทหลักของรัฐ !   การสรางความยั่งยืนของระบบการสนับสนุนโดยใชกฎหมาย 
 3. 3. เจตนารมยที่แทจริงของกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสรางสรรค  เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ เพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู สำหรับ “เด็ก เยาวชน”  พิจารณาไดจาก หลักการเหตุผล และ วัตถุประสงคของกองทุน  
 4. 4. อะไรคือหลักการสำคัญของกฎหมายกองทุนสื่อปลอดภัย และสรางสรรค !   (๑) การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน  !   มีความคลองตัว รวดเร็ว  !   สรางนวัตกรรมของการบริหารจัดการที่ทำใหเกิดความยั่งยืนของกองทุน และ ผุรับทุน  !   สรางระบบการสนับสนุนแบบครบวงจร (กองทุน = การพัฒนาความรู , การสรางกระแส สังคมและกิจกรรมสังคม , งานวิจัยเพื่อสรางฐานความรูและพัฒนาความรูรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต , การตลาดการลงทุน , การสนับสนุนดานอุปกรณ โครงสรางพื้นฐาน , สถาบันผลิตนักวิชาชีพ , การสนับสนุนดานงบประมาณ)  !   ที่มาของเงินในกองทุนตองมีความแนนอน เพียงพอ   !   กองทุนสามารถลงทุน รวมลงทุน เพื่อทำใหเกิดรายไดในกองทุนได  !   สรางระบบการสนับสนุนที่เปนการระดมทุนทางสังคม  !   การสรางระบบแรงจูงใจโดยอาศัยกลไกทางกฎหมาย เชน กฎหมายภาษี  !   พิจารณาไดจาก วัตถุประสงคของกองทุน และ รูปแบบของการสนับสนุน 
 5. 5. อะไรคือหลักการสำคัญของกฎหมายกองทุนสื่อปลอดภัย และสรางสรรค !   (๒) การสรางความเทาเทียมและลดความเหลืื่อมล้ำในการเขาถึงกองทุน  !   ตองกระจายโอกาสในการเขาถึงระบบการสนับสนุนจากกองทุนฯอยางทั่วถึงและเทาเทียม  !   ตองจัดการตออุปสรรคที่ทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงและใชประโยชนจากกองทุน   !   เหลื่อมล้ำเพราะปญหาเรื่องการจัดการฐานขอมูล  !   เหลื่อมล้ำเพราะระบบ การเขียนขอเสนอโครงการ หรือการรายงานความกาวหนากับระบบ เอกสาร  !   เหลืื่อมล้ำเพราะการจัดการ แนวคิดของคนบริหาร หรือ การถูกแทรกแซงจากนโยบาย  !   ขอเสนอในการพัฒนาเพื่อสรางความเทาเทียม คือ (๑) การสรางระบบการจัดการฐาน ขอมูล (๒) การสรางระบบการพิจารณาโครงการที่เนนการพัฒนาผูเสนอโครงการ (๓) การสรางระบบการติดตามรายงานผลการดำเนินการโดยการทำงานรวมระหวางกองทุน และเครือขายในพื้นที่ของโครงการ (๔) การกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการ บริหารกองทุน (๕) การติดตามประเมินผลที่สังคมสามารถรวมตรวจสอบได 
 6. 6. อะไรคือหลักการสำคัญของกฎหมายกองทุนสื่อปลอดภัย และสรางสรรค !   (๓) การมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะ ประชาชนใน ระดับทองถิ่น  !   อะไรคือการมีสวนรวม  !   สามารถสะทอนปญหา ผลกระทบที่ตนเองไดรับจากสื่อและไดรับการตอบสนองถึงแนวทาง ในการจัดการปญหา  !   สามารถสะทอนความตองการและรวมกำหนดทิศทางของการสนับสนุนของกองทุน  !   สามารถติดตามและรวมตรวจสอบผลการทำงานของกองทุน   !   ขอเสนอในการพัฒนาระบบของการมีสวนรวม (๑) การจัดสมัชชาสื่อปลอดภัยและ สรางสรรคประจำป โดยจัดสมัขชาในระดับทองถิ่นและในกลุมประเด็น เพื่อเปนพื้นที่แลก เปลี่ยนเรียนรู จัดการความรู นำเสนผลการทำงาน เสังคราะหองคความรู กำหนดทิศทาง ของการทำงาน นำเสนอนโยบาย (๒) การจัดตั้งสภาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคระดับจัง หวั 
 7. 7. อะไรคือหลักการสำคัญของกฎหมายกองทุนสื่อปลอดภัย และสรางสรรค !   (๔) การสรางการเปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อสรางความยั่งยืนในการ พัฒนามนุษย  !   อะไรคือการสรางการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความยั่งยืน  !   เปาหมายของกองทุนในระดับทั่วไป คือ การสงเสริมการพัฒนาสื่อเด็กและเยาวชน  !   เปาหมายในระดับลึก คือ สรางการเปลี่ยนแปลงดานแนวคิดตอสื่อเด็ก เยาวชน การสรางจิต วิญญาณประชาชาติในการใชสื่อเพื่อการพัฒนาซึ่งเปนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงในระยะ ยาว  !   ขอเสนอในการทำงาน  !   สรางสื่อตนแบบเพื่อสรางกระแส  !   การตอยอดคุณคาของผลลัพธทางสังคม เศรษฐกิจ  !   การใหความสำคัญกับการพัฒนาความรูใหกับคนทำงาน ไปสู การพัฒนาเครือขายคนทำงาน  

×