SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA  Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti          na st...
Výzva KaHR-21SP-1202  Dôležité údaje  Podpora – Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)+ štátny rozpočet SR  Posky...
Výzva KaHR-21SP-1202  Oprávnenosť žiadateľa  -  Sú podniky súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby    ...
Výzva KaHR-21SP-1202  Veľkosť podniku  Kategória podniku  Počet      Ročný obrat             Ročná ...
Výzva KaHR-21SP-1202    Miesto realizácie projektu    V rámci výzvy je možné poskytnúť pomoc na projekty    re...
Výzva KaHR-21SP-1202  Miesto realizácie projektu   Pre posúdenie kritérií oprávnenosti je rozhodujúce miesto   reali...
Výzva KaHR-21SP-1202  Intenzita a výška pomoci   Maximálna intenzita pomoci na projekt nepresiahne :   40 % celkovýc...
Výzva KaHR-21SP-1202  Intenzita a výška pomoci   Žiadateľ je povinný použiť iba jednu intenzitu na   všetky položk...
Výzva KaHR-21SP-1202  Doba fyzickej realizácie projektu  -  Aktivity projektu je možné začať realizovať až po nadobud...
Výzva KaHR-21SP-1202   Oprávnené projekty (aktivity projektu)     Oprávnené sú projekty zamerané na :   1. Rekonšt...
Výzva KaHR-21SP-1202   Oprávnené projekty (aktivity projekty)    3. Rekonštrukciu a modernizáciu systému výroby a roz...
Výzva KaHR-21SP-1202   Oprávnené projekty (aktivity projektu)     6. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t.j. ...
Výzva KaHR-21SP-1202   Podnik v ťažkostiach    Za podnik v ťažkostiach sa považuje :   a) V prípade spoločnosti, k...
Výzva KaHR-21SP-1202   Výnimka pre identifikáciu podniku v   ťažkostiach     Výnimku pre identifikáciu podniku v ť...
Výzva KaHR-21SP-1202   Prieskum trhu pred predložením   ŽoNFP     Žiadateľ je povinný vykonať prieskum trhu pred p...
Výzva KaHR-21SP-1202   Vykonanie verejného obstarávania    Pri obstarávaní tovarov, prác a služieb je žiadateľ/prijí...
Výzva KaHR-21SP-1202   Vykonanie verejného obstarávania     V rámci aktuálneho znenia zákona č. 25/2006 o VO je  ...
Výzva KaHR-21SP-1202   Postup VO pre zákazku s nízkou   hodnotou    Zákon o VO nedostatočne definuje spôsob obstará...
Výzva KaHR-21SP-1202   Vykonanie verejného obstarávania   -  Ak žiadateľ vyhlási VO pred nadobudnutím účinnosti zmluv...
Výzva KaHR-21SP-1202   Oprávnené výdavky     Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s     real...
Výzva KaHR-21SP-1202   Neoprávnené výdavky   -  Úroky z úverov z pôžičiek;   -  Leasing;   -  Poistné platené d...
Výzva KaHR-21SP-1202   Neoprávnené výdavky   -  Výdavky na verejné obstarávanie realizované v     zmysle Zákona č...
Výzva KaHR-21SP-1202   Merateľné ukazovatele     Merateľné ukazovatele majú úzku súvislosť s cieľmi     projektu...
Výzva KaHR-21SP-1202   Merateľné ukazovatele     Merateľné ukazovatele je možné deliť z     hľadiska:   -  1....
KaHR-21SP-1202   Merateľné ukazovatele   b.)merateľné ukazovatele horizontálnych priorít   - Informačná spoločnosť-...
KaHR-21SP-1202   Nefinančné projektové merateľné   ukazovatele     ENERGETICKÉ UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU...
KaHR-21SP-1202   Nefinančné projektové merateľné   ukazovatele     ENERGETICKÉ UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU...
KaHR-21SP-1202   Prehľad povinnosti vypĺňania   merateľných ukazovateľov    Členenie     Typ     Názov me...
KaHR-21SP-1202   Merateľné ukazovatele horizontálnych   priorít                            ...
Výzva KaHR-21SP-1202   Mechanizmus poskytnutia pomoci           Predloženie žiadosti   Registrácia a    ...
Výzva KaHR-21SP-1202   Predkladanie ŽoNFP   - ŽoNFP vypracovať výlučne vyplnením elektronického formulára    podľa ...
Výzva KaHR-21SP-1202   Pracoviská SIEA     Slovenská inovačná a energetická agentúra     Sekcia štrukturálnych f...
Výzva KaHR-21-SP-1202   Kontakt pre nezodpovedané otázky      fondy@siea.gov.sk33
Výzva KaHR-21SP-1202     Ďakujeme za pozornosť         SIEA34
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Výzva: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby

1,691
-1

Published on

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,691
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Výzva: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby

 1. 1. SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci Kód výzvy KaHR-21SP-1202 (V zmysle výzvy vyhlásenej 23. marca 2012) SIEA, Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Apríl 20121
 2. 2. Výzva KaHR-21SP-1202 Dôležité údaje Podpora – Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)+ štátny rozpočet SR Poskytovateľ pomoci – MH SR ako riadiaci orgán pre OP KaHR Vykonávateľ pomoci – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie 2.1. – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci  Dátum vyhlásenia výzvy: 23. marca 2012  Dátum uzávierky výzvy: 25. júna 2012  Indikatívna výška finančných prostriedkov: 34 000 000 EUR2
 3. 3. Výzva KaHR-21SP-1202 Oprávnenosť žiadateľa - Sú podniky súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods.(2)Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2011 - Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú : - Mikro, malí a strední podnikateľ (ďalej len „MSP“) a veľký podnikateľ, - Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I Nariadenia Komisie (ES) č.800/2008 zo 6.augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách ) - Pomoc je možné poskytnúť aj veľkému podnikateľovi – ktorý nespadá pod def. MSP, nezamestnáva viac ako 1 000 a výška jeho ročného obratu nepresiahne 50 mil.EUR.3
 4. 4. Výzva KaHR-21SP-1202 Veľkosť podniku Kategória podniku Počet Ročný obrat Ročná bilančná suma pracovníkov: Ročná pracovná alebo jednotka (RPJ) Stredný < 250 ≤50 mil. eur ≤43 mil. eur (40 mil. eur v roku 1996) alebo (27 mil. eur v roku 1996) Malý < 50 ≤10 mil. eur ≤10 mil. eur (7 mil. eur v roku 1996) alebo (5 mil. eur v roku 1996) Mikro < 10 ≤2 mil. eur ≤2 mil. eur (predtým nedefinované) alebo (predtým nedefinované)4
 5. 5. Výzva KaHR-21SP-1202 Miesto realizácie projektu V rámci výzvy je možné poskytnúť pomoc na projekty realizované v regiónoch patriacich pod Cieľ Konvergencia: - Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj) - Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) - Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj)5
 6. 6. Výzva KaHR-21SP-1202 Miesto realizácie projektu Pre posúdenie kritérií oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Miesto realizácie oprávneného projektu musí byť len jedno v oprávnenom území. Oprávneným môže byť aj projekt predložený žiadateľom so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji, ale len za podmienky, že projekt je realizovaný na území samosprávnych krajov, ktoré sú vo výzve zadefinované ako oprávnené miesto realizácie projektu Upozornenie : Žiadateľ sa zaviaže, že investícia zostane zachovaná v regióne prijímajúcom pomoc najmenej počas doby udržateľnosti projektu 5 rokov.6
 7. 7. Výzva KaHR-21SP-1202 Intenzita a výška pomoci Maximálna intenzita pomoci na projekt nepresiahne : 40 % celkových oprávnených výdavkov na projekt realizovaný na území :(Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja) 50 %celkových oprávnených výdavkov na projekt realizovaný na území: (Žilinského , Banskobystrického, Prešovského a Košického samosprávneho kraja ) Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 €. Maximálna výška pomoci na projekt nesmie presiahnúť 2 000 000 €. Celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil.EUR, pričom celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené.7
 8. 8. Výzva KaHR-21SP-1202 Intenzita a výška pomoci Žiadateľ je povinný použiť iba jednu intenzitu na všetky položky rozpočtu projektu, ale nie je povinný zvoliť maximálnu intenzitu pomoci. V prípade , že žiadateľ vzhľadom na miesto realizácie projektu zvolí maximálnu intenzitu pomoci platí, že celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť v prípade projektov s miestom realizácie projektu: Stredné Slovensko a Východné Slovensko výšku 4 000 000 € na projekt Západné Slovensko výšku 5 000 000 € na projekt8
 9. 9. Výzva KaHR-21SP-1202 Doba fyzickej realizácie projektu - Aktivity projektu je možné začať realizovať až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP - Začatím realizácie aktivít projektu sa ale nerozumie vykonanie predbežných štúdií na posúdenie realizovateľnosti projektov, ani začatie realizovania VO - Projekt musí byť fyzicky ukončený najneskôr v priebehu 24 mesiacov od začatia prác na projekte. - Projekt je fyzicky ukončený v momente zrealizovania všetkých oprávnených i neoprávnených výdavkov dodávateľovi a premietnutia do účtovníctva prijímateľa v zmysle podmienok pre oprávnenosť výdavkov. - Pomoc je poskytovaná formou NFP a to refundáciou na základe predložených účtovných dokladov.9
 10. 10. Výzva KaHR-21SP-1202 Oprávnené projekty (aktivity projektu) Oprávnené sú projekty zamerané na : 1. Rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb a to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to : - Zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov; - Rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov; - Rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia; 2. Rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení na báze fosilných palív za účelom zvýšenia energetickej účinnosti, alebo za účelom využitia biomasy ;10
 11. 11. Výzva KaHR-21SP-1202 Oprávnené projekty (aktivity projekty) 3. Rekonštrukciu a modernizáciu systému výroby a rozvodu stlačeného vzduchu; 4. Zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií; 5. Výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody;11
 12. 12. Výzva KaHR-21SP-1202 Oprávnené projekty (aktivity projektu) 6. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t.j. výstavba : - Malých vodných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom 2 MW; - Zariadení na energetické využitie biomasy s využitím tepla s minimálnym inštalovaným výkonom 50kWe, a maximálnym inštalovaným výkonom 30 MWt alebo 10MWe; - Zariadení na výrobu biometánu ; - Zariadení na energetické využitie bioplynu, biometánu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo skládkového plynu; - Zariadení na využitie aerotermálnej alebo hydrotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla ; - Zariadení na energetické využitie geotermálnej energie s priamym využitím geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;uvedené nezahŕňa prieskumné vrty. - Súčasťou oprávnených projektov podľa bodov 2 a 6 môžu byť aj: - Vybudovanie prípojky pre zariadenie na výrobu elektriny do lokálnej alebo regionálnej distribučnej sústavy12
 13. 13. Výzva KaHR-21SP-1202 Podnik v ťažkostiach Za podnik v ťažkostiach sa považuje : a) V prípade spoločnosti, ktoré povinne vytvárajú základné imanie , ak sa viac ako polovica jej základného imania prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov – obidve podmienky musia byť splnené súčasne, alebo b) V prípade spoločnosti, kde aspoň určitý podiel členov ručí neobmedzene za dlhy firmy, ak sa prekryla stratou viac ako polovica kapitálu v účtoch firmy a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov – obidve podmienky musia byť splnené súčasne, alebo c) Ak spĺňa kritériá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na to, aby sa stala predmetom konania vo veci kolektívnej insolventnosti, t.j. podľa zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii nachádza v úpadku. Podnik je v úpadku, ak je platobne neschopný, alebo predlžený.13
 14. 14. Výzva KaHR-21SP-1202 Výnimka pre identifikáciu podniku v ťažkostiach Výnimku pre identifikáciu podniku v ťažkostiach majú - Stredné, malé a mikro podniky, ktoré boli v čase posudzovania podmienok podniku v ťažkostiach založené najmenej 3 roky - Veľké podniky, ak od začiatku ich operácií v oblasti aktivít s ktorými súvisí predkladanie ŽoNFP, boli tieto aktivity zapísané v príslušnom registri(obchodný, resp.živnostenský) k času posudzovania podniku v ťažkostiach menej ako 3 roky - Bod c) však ostáva v platnosti pre veľký podnik, stredný , malý a mikro podnik - Jedným zo vstupov pre vyhodnotenie naplnenia podmienok pre identifikáciu podniku v ťažkostiach je účtovná závierka žiadateľa za rok 2011 (príloha č.7 ŽoNFP)14
 15. 15. Výzva KaHR-21SP-1202 Prieskum trhu pred predložením ŽoNFP Žiadateľ je povinný vykonať prieskum trhu pred podaním ŽoNFP - Na základe prieskumu trhu určí žiadateľ predpokladanú hodnotu zákazky a stanoví výšku výdavkov za stavebné práce, tovary a služby - Tieto položky budú súčasťou rozpočtu projektu - Žiadateľ je povinný vypracovať zápisnicu z prieskumu trhu - Do rozpočtu žiadateľ uvádza výšku oprávnených výdavkov a z nich výšku určí aplikáciou maximálnej intenzity pomoci 40 %, resp. 50 % výšku žiadaného NFP - Písomne osloví aspoň 3 potenciálnych záujemcov - Zadávateľ vyhodnotí predložené ponuky na základe najnižšej ceny po jednotlivých logických celkoch15
 16. 16. Výzva KaHR-21SP-1202 Vykonanie verejného obstarávania Pri obstarávaní tovarov, prác a služieb je žiadateľ/prijímateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. v platnom znení a v súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľom Žiadateľ je oprávnený začať proces VO : a. Najskôr v deň predloženia ŽoNFP vykonávateľovi b. Najneskôr však do 45 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP Upozornenie : VO je žiadateľ povinný vykonať v čase po predložení ŽoNFP vykonávateľovi, predkladá ako povinnú prílohu č.2 ŽoNFP prieskum trhu na obstaranie služieb, tovarov a prác16
 17. 17. Výzva KaHR-21SP-1202 Vykonanie verejného obstarávania V rámci aktuálneho znenia zákona č. 25/2006 o VO je žiadateľ povinný postupovať nasledovne : i) Ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 10 000EUR(ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác) postupuje žiadateľ v súlade so zákonom 25/2006Z.z. postupom obstarávania pre podprahovú zákazku, pričom pri zadávaní tejto zákazky nie je žiadateľ povinný vykonať činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby ii) Ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako v bode i), postupuje žiadateľ v súlade so zákonom č.25/2006Z.z. postupom obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou, pričom nie je žiadateľ povinný vykonať činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby17
 18. 18. Výzva KaHR-21SP-1202 Postup VO pre zákazku s nízkou hodnotou Zákon o VO nedostatočne definuje spôsob obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou požaduje poskytovateľ nasledovné - Výsledkom postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou na dodanie, tovaru a služieb bolo uzatvorenie odberateľsko- dodávateľskej zmluvy - Výsledkom musí byť napr. kúpna zmluva, resp. zmluva o dielo a pod. - Len formou objednávky, alebo podpísanie zmluvy o budúcej zmluve nie je dostatočné a nebude akceptované - Na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou je žiadateľ povinný použiť PRIESKUM TRHU18
 19. 19. Výzva KaHR-21SP-1202 Vykonanie verejného obstarávania - Ak žiadateľ vyhlási VO pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP, je povinný v zmluve s dodávateľom , ktorá sa uzatvára ako výsledok VO zabezpečiť odkladaciu podmienku účinnosti tejto odberateľsko-dodávateľskej zmluvy na nadobudnutie účinnosti zmluvy o NFP - S povinnosťou dodávateľa predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (formát MS Excel) aj každú zmenu - S povinnosťou strpieť výkon kontroly/auditu overovania kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP19
 20. 20. Výzva KaHR-21SP-1202 Oprávnené výdavky Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu na : - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku; - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, t.j. obstarávacia cena softvéru pričom podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie presiahnúť 25% z celkových oprávnených výdavkov na projekt; - Obstarávacia cena dlhodobého majetku je definovaná podľa §25 ods. (6) písm.a)zákona č.431/2002;20
 21. 21. Výzva KaHR-21SP-1202 Neoprávnené výdavky - Úroky z úverov z pôžičiek; - Leasing; - Poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky a penále; - Poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane; - Výdavky na odstavenie atómových elektrární z prevádzky; - Výdavky na nákup pozemkov, nehnuteľností a ich rekonštrukcie; - Výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; - Výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku; - Výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov/prístrojov/zariadení novými strojmi/prístrojmi/zariadeniami s takou istou výkonnosťou; - Všetky osobné výdavky; - Prevádzkové výdavky; - Výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o NFP(projektu) a projektovým riadením;21
 22. 22. Výzva KaHR-21SP-1202 Neoprávnené výdavky - Výdavky na verejné obstarávanie realizované v zmysle Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; - Zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je prijímateľ platiteľ DPH v súlade s Nariadením EK č.1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES č.1685/2000; - Výdavky na marketing - Iné výdavky nesúvisiace s projektom22
 23. 23. Výzva KaHR-21SP-1202 Merateľné ukazovatele  Merateľné ukazovatele majú úzku súvislosť s cieľmi projektu a programu.  Prostredníctvom merateľných ukazovateľov sa sleduje dosahovanie cieľov na úrovni projektu i operačného programu.  Upozornenie : Odporúčame žiadateľom plánovať hodnoty merateľných ukazovateľov dostatočne objektívne a hlavne reálne.23
 24. 24. Výzva KaHR-21SP-1202 Merateľné ukazovatele Merateľné ukazovatele je možné deliť z hľadiska: - 1.predmetu na : - a)všeobecné merateľné ukazovatele - i. ukazovatele finančného zamerania - ii. ukazovatele energetického zamerania24
 25. 25. KaHR-21SP-1202 Merateľné ukazovatele b.)merateľné ukazovatele horizontálnych priorít - Informačná spoločnosť-IS - Trvalo udržateľný rozvoj -TUR - Marginalizované rómske komunity-MRK - Rovnosť príležitostí 2. Sledovaného obdobia na : a. Merateľné ukazovatele výsledku b. Merateľné ukazovatele dopadu25
 26. 26. KaHR-21SP-1202 Nefinančné projektové merateľné ukazovatele ENERGETICKÉ UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU Výsledok Dopad Aktivita Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti Zateplená plocha (m2) Úspora energie priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia (vykazovanie aj ich energetickej náročnosti zlepšením tepelnoizolačných (GJ/rok) v rámci HP TUR) vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie (vykazovanie aj objektov v rámci HP TUR) Rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to: Počet nových a/alebo Úspora energie technicky (GJ/rok) rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, zhodnotených systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov, (vykazovanie aj zariadení (počet) v rámci HP TUR) rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív za účelom zvýšenia energetickej účinnosti, alebo za účelom využitia biomasy Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu.26 Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody
 27. 27. KaHR-21SP-1202 Nefinančné projektové merateľné ukazovatele ENERGETICKÉ UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU Výsledok Dopad Aktivita Počet nových/modernizova Úspora energie (GJ/ Zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby ných systémov rok) a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; monitorovania uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných (vykazovanie aj a/alebo riadenia v rámci HP TUR) technológií. (počet)(vykazovanie aj v rámci HP TUR) Zvýšený inštalovaný Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba: výkon zariadenia malých vodných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom do 2 MW; Zodpovedajúci zariadení na energetické využitie biomasy s využitím tepla s minimálnym Obnoviteľným Výroba energie z inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a maximálnym inštalovaným zdrojom energie obnoviteľných výkonom 30 MWt alebo 10 MWe (MW) zdrojov energie zariadení na výrobu biometánu; (vykazovanie aj (MWh/rok) zariadení na energetické využitie bioplynu, biometánu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo skládkového plynu; v rámci HP TUR) zariadení na využitie aerotermálnej alebo hydrotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; zariadení na energetické využitie geotermálnej energie s priamym využitím27 geotermálnej energie, alebo s použitím tepelného čerpadla; uvedené nezahŕňa prieskumné vrty.
 28. 28. KaHR-21SP-1202 Prehľad povinnosti vypĺňania merateľných ukazovateľov Členenie Typ Názov merateľného povinnosť vykazovania plánovaná relevancia ukazovateľov ukazovateľa ukazovateľa ukazovateľa hodnota k HP Finančné Dopad Nárast pridanej hodnoty povinný >0 nie ukazovatele Dopad Nárast tržieb povinný >0 nie povinne voliteľný (výber áno Výsledok Zateplená plocha podľa zamerania >0 projektu/aktivít projektu) HP TUR Počet nových a/alebo povinne voliteľný (výber Výsledok technicky zhodnotených podľa zamerania >0 nie zariadení projektu/aktivít projektu) Počet áno nových/modernizovanýc povinne voliteľný (výber Výsledok h systémov podľa zamerania >0 Nefinančné monitorovania a/alebo projektu/aktivít projektu) HP IS ukazovatele - riadenia energetické Zvýšený inštalovaný ukazovatele výkon zariadenia povinne voliteľný (výber áno Výsledok zodpovedajúci podľa zamerania >0 obnoviteľným zdrojom projektu/aktivít projektu) HP TUR energie Výroba energie z povinne voliteľný (výber Dopad obnoviteľných zdrojov podľa zamerania >0 nie energie projektu/aktivít projektu) povinne voliteľný (výber28 áno Dopad Úspora energie podľa zamerania >0 projektu/aktivít projektu) HP TUR
 29. 29. KaHR-21SP-1202 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít Vykazovanie Ukazovatele sledovania horizontálnych politík ES MJ Typ v ŽoNFP Informačná spoločnosť Tab. 12 a 15A Počet nových/modernizovaných systémov monitorovania ŽoNFP a/alebo riadenia Počet Výsledok Trvalo udržateľný rozvoj Zateplená plocha m2 Výsledok Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci Tab. 12 a 15B obnoviteľným zdrojom energie MW Výsledok ŽoNFP Úspora energie (GJ/rok) Dopad Počet novovytvorených pracovných miest Počet Výsledok Počet novovytvorených pracovných miest Počet Dopad Marginalizované rómske komunity Tab. 12 a 15C Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK Počet Výsledok ŽoNFP Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK Počet Dopad Rovnosť príležitostí Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu Počet Výsledok Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi Počet Výsledok Počet novovytvorených pracovných miest obsadených Tab. 12 a 15D ženami Počet Výsledok ŽoNFP Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu Počet Dopad Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi Počet Dopad Počet novovytvorených pracovných miest obsadených29 ženami Počet Dopad
 30. 30. Výzva KaHR-21SP-1202 Mechanizmus poskytnutia pomoci Predloženie žiadosti Registrácia a Výzva na SIEA formálna kontrola Podpis zmluvy Výberová komisia Odborné posudzovanie Implementácia projektu Overovanie splnenia podmienok Do 24 mesiacov poskytnutia30 ukončenie projektu pomoci
 31. 31. Výzva KaHR-21SP-1202 Predkladanie ŽoNFP - ŽoNFP vypracovať výlučne vyplnením elektronického formulára podľa Príručky pre žiadateľa prostredníctvom verejnej časti ITMS ( www.itms.sk) - Odoslať ŽoNFP do systému ITMS do dátumu uzávierky výzvy, t.j. 25. júna 2012 - Následne po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP žiadateľ cez aplikáciu vytlačí vyplnenú žiadosť o NFP v papierovej forme - Podpísať štatutárnym orgánom žiadateľa (v zmysle výpisu z Obchodného registra), opečiatkovať a doplniť všetky povinné prílohy a doručiť na SIEA - Bratislava31
 32. 32. Výzva KaHR-21SP-1202 Pracoviská SIEA  Slovenská inovačná a energetická agentúra Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27 tel.: 02/58 248 401, fax.:02/53 421 019 fondy@siea.gov.sk  Regionálna pobočka Trenčín Hurbanova 59, 911 00 Trenčín tel.: 032/7437 446, fax: 032/7408222  Regionálna pobočka Banská Bystrica Rudlovská cesta 53, 974 28 Banská Bystrica tel.: 048/4714 600, fax: 048/4148664  Regionálna pobočka Košice Krivá 18, 040 01 Košice tel.: 055/ 6786 532 , fax: 055/67 86 41132
 33. 33. Výzva KaHR-21-SP-1202 Kontakt pre nezodpovedané otázky fondy@siea.gov.sk33
 34. 34. Výzva KaHR-21SP-1202 Ďakujeme za pozornosť SIEA34

×