Daň z pridanej hodnoty v SR a EÚ 2011

1,268 views
1,182 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Daň z pridanej hodnoty v SR a EÚ 2011

 1. 1. Zmeny v daňovej legislatíveDaň z pridanej hodnoty v SR a EÚJuraj Ontko
 2. 2. Vývoj v DPH legislatívev SR
 3. 3. Vývoj legislatívy v oblasti DPH v SR1. Hlavné udalosti v DPH oblasti v roku 20102. Novela zákona o DPH od 1. januára 20113. Očakávané legislatívne iniciatívy v DPH v roku 2011, výhľad do budúcna8. február 2011 Strana 3 Daňový seminár
 4. 4. 1. Hlavné udalosti v DPH oblasti v roku 2010► Krátky retrospektívny pohľad na DPH v roku 2010 ► Balíček DPH – 1.1.2010 – prieskum BusinessEurope ► Odpočítanie dane pri kúpe a nájme osobných aut ► Zmena v momente zdanenia opakovaných dodaní ► Zjednodušenie vrátenia dane z iných členských štátov ► Elektronizácia (súhrnný výkaz, Instrastat hlásenia) ► Nesystémové zavedenie tretej sadzby (dnes zrušená) ► Širší prístup k judikatúre NSSR (web) ► Aktívnejší prístup daňovej správy ku kontrolám8. február 2011 Strana 4 Daňový seminár
 5. 5. Balíček DPH – prieskum BusinessEurope► Postrehy podnikov z 15 členských krajín EÚ: ► Oneskorené prijatie lokálnych noriem, minimálny čas na úpravu IT systémov a prípravu na zmeny ► Problém so zdaňovaním služieb v momente ich dodania namiesto na báze momentu ich vyfakturovania ► Absencia pravidiel pre „zúčastňujúcu sa prevádzkareň“ ► Rozdiely v zdanení skladovacích služieb a kompozitných plnení (opravy) ► Zásadné problémy s vrátením dane z EÚ za rok 2009 (napr. nekompatibilita IT systémov, vyžadovanie plných mocí v členskom štáte vrátenia DPH)► Odporúčania na zmeny pre Európsku komisiu8. február 2011 Strana 5 Daňový seminár
 6. 6. Daňové kontroly – prehľad► Nálezy z daňových kontrol v období 2004 - 2009 v tisícoch EUR 500 000 435 549 400 000 380 868 289 523 278 815 300 000 278 686 261 865 200 000 100 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Zdroje: Daňové riaditeľstvo SR, Štatistický úrad SR8. február 2011 Strana 6 Daňový seminár
 7. 7. Daňové kontroly v roku 2009► Počet daňových kontrol podľa druhu dane 12000 10873 10000 8000 6000 3602 4000 2731 1908 564 2000 98 53 0 Zdroje: Daňové riaditeľstvo SR, Štatistický úrad SR8. február 2011 Strana 7 Daňový seminár
 8. 8. Daňové kontroly v roku 2009► Podiel jednotlivých druhov daní na celkovej sume nálezov 2,5% 0,3% 0,3% 0,1% 26,9% DPH Daň z príjmov PO Daň z príjmov FO 69,9% Účtovníctvo Závislá činnosť Iné Zdroje: Daňové riaditeľstvo SR, Štatistický úrad SR8. február 2011 Strana 8 Daňový seminár
 9. 9. Daňové kontroly – prehľad ► Priemerný nález na jednu kontrolu v tis. EUR 25 21,980 20 17,830 15 11,280 10 9,270 8,260 7,410 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Zdroje: Daňové riaditeľstvo SR, Štatistický úrad SR8. február 2011 Strana 9 Daňový seminár
 10. 10. Daň určená podľa pomôcok v roku 2009► Stalo sa v 1 619 prípadoch► Dorubených 263 716 tis. €► 61 % z celkového dosiahnutého objemu nálezov za Daňovú správu SR► Najvyšší podiel na celkovom objeme nálezov z dane určenej podľa pomôcok má DPH vo výške 161 981 tis. €, t.j. 61 %. Zdroje: Daňové riaditeľstvo SR, Štatistický úrad SR8. február 2011 Strana 10 Daňový seminár
 11. 11. Oznámenia o podozrení zo spáchania trestnýchčinov - 2009► Daňová správa SR oznámila orgánom činným v trestnom konaní celkom 3 343 podozrení zo spáchania trestného činu.► Celková vyčíslená ujma 364 645 246,64 €.► Podiel jednotlivých druhov daní na vyčíslenej ujme Iné 2,80% DzP FO 4,77% DzP PO 19,34% DPH 73,09% Zdroje: Daňové riaditeľstvo SR, Štatistický úrad SR8. február 2011 Strana 11 Daňový seminár
 12. 12. 2. Novela zákona o DPH od 1. januára 2011► Dodanie tepla, chladu a podobných tovarov► Zvýšenie základnej sadzby na 20%, zrušenie 6%-nej sadzby ► Otázka prechodov na novú sadzbu a návratu späť o niekoľko rokov – flexibilita nastavení softvéru, správna fakturácia, preddavky, atď.► § 19 ods. 3 – opakované dodania tovarov a služieb – návrat do 2009 ► „Amnestia“ - pravidlá roku 2009 ticho akceptované aj v roku 2010► Použitie tovaru na iné ako podnikateľské účely (nehnuteľnosti, stavebné práce), predĺženie doby sledovania na 20 rokov ► Aplikačné nejasnosti - Ako merať pomer nepodnikateľskej časti a ako zmenu použitia? Ako aplikovať schému v súvislosti s § 54 (paralelne, doplnkovo)?► Vstupné pri vzdelávacích a iných podobných podujatiach► Predĺženie lehoty pre nárokovanie zahraničnej DPH► Rozšírenie tuzemského samozdanenia – emisie, registrovaná zahraničná osoba § 69 ods. 2 (IČ DPH 202xxx)8. február 2011 Strana 12 Daňový seminár
 13. 13. 3. Očakávané legislatívne iniciatívy v DPH v roku 2011, výhľad do budúcna► Návrh opatrení MF SR na boj s daňovými podvodmi na DPH ► Zavedenie inštitútu finančnej zábezpeky pre osoby, u ktorých je odôvodnená obava, že vymoženie, či zaplatenie dane bude neúspešné ► Zavedenie spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti za nezaplatenú daň ► Predkladanie elektronických kontrolných výkazov o uskutočnených a prijatých plneniach (osobitné záznamy) ► Rozšírenie tuzemského samozdanenia (stavebné práce, predaj nehnuteľností, ...) ► Povinnosť bezhotovostnej platby v obchodnom styku nad 3 000 eur ► Zefektívnenie využívania softvérových nástrojov (AIS, ISK, DWH, ...) a využitie na identifikáciu podvodov ► Jednoduchšie rušenie registrácií a fikcia nulovej ekonomickej činnosti pri nepodaní priznania ► Zriadenie špecializovaných daňových senátov na súdoch8. február 2011 Strana 13 Daňový seminár
 14. 14. 3. Očakávané legislatívne iniciatívy v DPH v roku 2011, výhľad do budúcna► Opatrenia na zvýšenie rozpočtových príjmov v oblasti DPH ► Odporučenie „dobrovoľnej“ registrácie nezdaniteľných právnických osôb pri prijatí tovaru z EÚ► Zmeny z titulu povinnej implementácie európskych smerníc ► Čl. 56 – od 1. januára 2013 miesto dodania služieb prenájmu (iného ako krátkodobého) dopravných prostriedkov nezdaniteľným osobám sa mení na miesto8. február 2011 Strana 14 Daňový seminár
 15. 15. Legislatívne iniciatívy voblasti nepriamych daní vEÚ
 16. 16. Legislatívne iniciatívy v nepriamych daniach -EÚ► Návrh nariadenia Rady EÚ o implementačných opatreniach k Smernici (Recast) – znovelizuje Nariadenie 1777/2005► Novela Smernice č. 2006/112/EC k pravidlám fakturácie – č. 2010/45/EU► Návrh novely Smernice a návrh Nariadenia k oslobodeniu poisťovacích a finančných služieb – COM (2007) 0746 / 7478. február 2011 Strana 16 Daňový seminár
 17. 17. Návrh nariadenia Rady EÚ o implementačnýchopatreniach k Smernici (Recast) – COM (2009) 0672► Posledná verzia z 2. decembra 2010 politicky schválená 18.1.2011, čaká na schválenie Radou EÚ, platnosť od 1. júla 2011► Zatiaľ platné Nariadenie Rady 1777/2005 bude zrušené – vydané na základe čl. 397 Smernice (opatrenia na implementáciu)► Platné nariadenie sumarizuje nezáväzné smernice VAT Committee od r. 1977 do r. 2003 – priama účinnosť► Aktualizované nariadenie zohľadňuje tiež Balíček DPH z r. 2010► Zaujímavé oblasti v nariadení: ► Sídlo (bydlisko) zákazníka ► Pojem prevádzkarne, pojem EEIG ► Miera zúčastnenia sa prevádzkarne na dodaní služby ► Vstup na podujatia8. február 2011 Strana 17 Daňový seminár
 18. 18. Novela Smernice k pravidlám fakturácie2010/45/EU► Zverejnená 22. júla 2010 v OJ pod L189► Implementácia členskými štátmi do 31.12.2012► Hlavné oblasti: 1. Odstránenie prekážok pri elektronickej fakturácii (archivácia stále po starom) 2. Zrušenie zdanenia presunov tovarov pre účely ocenenia (povinnosť záznamov) 3. Zavedenie zdanenia na konci mesiaca pri „priebežných“ dodaniach tovarov cezhranične 4. Možnosť zavedenia odvodu / odpočítania DPH až po platbe faktúry 5. Doplnené pravidlá pre vystavovanie faktúr (odlíšenie typov zdanenia, lehota na vystavenie, limit €100 na zjednodušený doklad) 6. Možnosť pre členské štáty zaviesť povinnosť vystavenia faktúr aj na oslobodené služby8. február 2011 Strana 18 Daňový seminár
 19. 19. Návrh novely Smernice a Nariadenia k poisťovacím afinančným službám – COM (2007) 0746 / 747► Zatiaľ návrh – počas Belgického predsedníctva vo fáze diskusií, schválenie možno počas maďarského predsedníctva► Ambícia modernizovať a vyjasniť, redukovať administratívu► Obsahuje nové definície oslobodených služieb► Návrh „cost-sharing“ ustanovení vypadol zo súčasného znenia, rovnako aj „option to tax“► Nové definície – môžu ovplyvniť zaradenie niektorých služieb medzi zdaniteľné/oslobodené, treba preveriť tesne pred implementáciou► Znenie textu podlieha zmenám. Hlavné zmeny sa týkajú aj: ► zdaňovania faktoringu (financovanie aj del-credere riziko oslobodené) ► oslobodenia podporných služieb („back-office“) pri poistení► Maďarské predsedníctvo identifikovalo šesť otvorených oblastí na ďalšiu diskusiu: (i) oddelenie poistenia od záruky, (ii) prevod kontraktov, (iii) faktoring, (iv) finančný a operatívny leasing, (v) deriváty a (vi) outsourcing8. február 2011 Strana 19 Daňový seminár
 20. 20. Otázky?8. február 2011 Strana 20 Daňový seminár
 21. 21. Ďakujem za pozornosťOddelenie nepriamych daní Ernst & Young, k.s.Juraj OntkoTel.: +421 233 339 110E-mail: juraj.ontko@sk.ey.com
 22. 22. Informácie uvedené v tejto prezentácii majú všeobecný charakter a ich výhradným cieľom je poskytovať iba rámcový prehľad príslušných tém. Tieto informácie nemožno považovať za úplné alebo dostatočné na rozhodovanie ani ich nemožno použiť namiesto poradenstva poskytovaného odborným poradcom. Ernst & Young, k.s., nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené konaním či zanedbaním zo strany osôb používajúcich túto prezentáciu.8. február 2011 Strana 22 Daňový seminár

×