Book of the law aleister crowley - persian translation

559
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
559
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Book of the law aleister crowley - persian translation

 1. 1. ‫ﻛﺘﺎب ﺷﺮﻳﻌﺖ‬‫ﻟﻴﺒﺮ ال - 022‬ ‫دﻳﻜﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ:‬ ‫814 - آﻳﻮاس‬ ‫ﺑﺮ:‬‫666 - اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ‬ ‫)آﻟﻴﺴﺘﺮ ﻛﺮاوﻟﻲ(‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ اي اﺳﺖ از:‬‫‪Liber AL vel Legis‬‬ ‫‪SUB FIGVRÂ‬‬ ‫‪CCXX‬‬ ‫‪As Delivered by‬‬ ‫814=‪XCIII‬‬ ‫‪VNTO‬‬ ‫‪DCLXVI‬‬
 2. 2. ١ ‫ﻛﺘﺎب ﺷﺮﻳﻌﺖ‬ :‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ اي اﺳﺖ از‬The Book Of the Law / Liber AL vel Legis (Zepand@gmail.com) ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺳﭙﻨﺪ‬ 1384 ‫ﻣﺮداد‬ July 2005 ١
 3. 3. ‫٢‬ ‫دﻳﻜﺘﻪ ﺷﺪه در:‬ ‫9،8 و 01 آورﻳﻞ 4091‬ ‫ﭼﺎپ اول:‬‫ﻧﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻟﻜﺎن ﻛﻪ ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﻚ را در ﻫﻢ ﻛﻮﺑﻴﺪ، 2191‬ ‫ﭼﺎپ دوم:‬ ‫ﻧﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول، ﻛﻪ ﻏﺮب را در ﻫﻢ ﻛﻮﺑﻴﺪ.‬ ‫ﭼﺎپ ﺳﻮم:‬ ‫ﻧﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ ﻛﻪ ﺧﺎور دور را در ﻫﻢ ﻛﻮﺑﻴﺪ.‬ ‫ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم:‬ ‫ﻧﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﻛﻪ ﺗﻤﺪن را در ﻫﻢ ﻛﻮﺑﻴﺪ.‬ ‫٢‬
 4. 4. ‫٣‬ ‫دﻳﺒﺎﭼﻪ اي ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﺎن‬ ‫ﭼﻨﺎن ﻛﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻲ، ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑ‪‬ﻮ‪‬د.‬ ‫اﻳﻦ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻘﺪس آﻟﻴﺴﺘﺮ ﻛﺮاوﻟﻲ1 ﺑﻪ وي دﻳﻜﺘﻪ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ )ر.ج. ﻓﺼﻞ اﻟﻒ(.‬ ‫ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل درك ﻛﺎﻣﻞ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺸﻲ وﺳﻴﻊ در ﺣﻮزه‬ ‫اﺳﻄﻮره ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺼﺮ و ﻳﻮﻧﺎن، ﻛﺎﺑﺎﻻ2 )ﻋﻠﻮم رﻣﺰي ﻳﻬﻮد(، ﺟﻤﺎﺗﺮﻳﺎ3 )ﻋﻠﻮم رﻣﺰي اﻋﺪاد ﻛﺎﺑﺎﻻ(، ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﺗﺎروت و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫4‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ‬ ‫)آﻟﻴﺴﺘﺮ ﻛﺮاوﻟﻲ( اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. )ﻓﺼﻞ اول، 63(. ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ در اﻳﻦ آدرس ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت آﻟﻴﺴﺘﺮ ﻛﺮاوﻟﻲ، اﻧﺠﻤﻦ ‪ Ordo Templi Orientis‬ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎر ‪OTO‬‬‫)ﺗﺎﺳﻴﺲ در 8011 ﻣﻴﻼدي( ﺑﻨﻴﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ-ﺟﺎدوﻳﻲ-ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻠﻤﺎ5 ﻗﺮار داد.‬ ‫در »ﺗﻮﺿﻴﺢ« )ص 7( ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ:‬ ‫»ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد.«‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺳﺨﻦ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬‫ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ آﻧﻘﺪر ﺳﻤﺒﻠﻴﻚ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﭘﻴﺶ داورﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن‬ ‫آن را درك ﻛﻨﻨﺪ.‬ ‫اﻳﻦ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺟﺎدوﻳﻲ اﺳﺖ. ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺮار اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺟﺎدوﻳﻲ ﺑﻮده‬‫اﺳﺖ و دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر راﻳﮕﺎن آﻧﻬﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. اﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﺴﻴﺎري ﺟﺎدوﮔﺮان را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ.‬ ‫وﻟﻲ ﻫﻤﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻋﻈﻢ دوراﻧﻬﺎ ﻗﻠﺒﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ. ﻣﺎ در ﺳﻮﻣﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺗﺤﻮل »اﻧﺴﺎن«‬ ‫ﻗﺮار دارﻳﻢ. آﻧﺎن ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎ را ﺑﺎ راﻧﺪه و ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ ﻛﺎري ﻧﻴﺴﺖ: ﺑﮕﺬار در ﻣﺤﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ... )ﻓﺼﻞ دوم، 12(‬ ‫ﻋﺸﻖ، ﺷﺮﻳﻌﺖ، ﻋﺸﻖ، ﺧﻮاﻫﺶ ﺑ‪‬ﻮد.‬ ‫ﺳﭙﻨﺪ‬ ‫،‬ ‫ﻣﺮداد 4831،‬ ‫5002 ‪July‬‬ ‫1‬ ‫)7491-5781( ‪Aleister Crowley‬‬ ‫2‬ ‫‪Qabalah‬‬ ‫3‬ ‫‪Gematria‬‬ ‫4‬ ‫‪Master Therion‬‬ ‫5‬ ‫‪Thelema‬‬ ‫٣‬
 5. 5. ‫٤‬ ‫ﻓﺼﻞ اﻟﻒ. ﻛﺘﺎب‬ ‫1. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻴﻦ ﻇﻬﺮ و ﺳﺎﻋﺖ 1 ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ در ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻫﺸﺘﻢ، ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ آورﻳﻞ 4091 در‬ ‫ﻗﺎﻫﺮه دﻳﻜﺘﻪ ﺷﺪ.‬‫دﻳﻜﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮد را آﻳﻮاس ﻧﺎﻣﻴﺪ و ادﻋﺎ ﻛﺮد »ﭘﻴﺸﻜﺎر ﻫﻮر−ﭘﺎر−ﻛﺮات« اﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﻐﺎم رﺳﺎﻧﻲ از‬ ‫1‬ ‫ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ، ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‫او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺎﻓﻮق ﻫﺮ ﻧﮋاد اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺳﺨﻦ‬ ‫ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎري را دارد؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ و ﻗﺪرﺗﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬‫2. او داﻧﺶ ﺧﻮد را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ار رﻣﺰﻧﮕﺎري در ﻋﺒﺎرات ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ ﻧﻬﺎﻧﻲ‬ ‫را اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ وﻗﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺎﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎي وي در ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. و‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ.‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﺰاﻣﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎي درﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ‬‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ادﻋﺎي وي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻜﺎك ﺗﺮﻳﻦ ادراﻛﺎت ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮ زﺣﻤﺖ او را ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺼﻴﺮت رﻫﻨﻤﻮن ﻛﺮده اﺳﺖ.‬ ‫از ﺳﻮي دﻳﮕﺮزﺑﺎن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰي ﺳﺎده، روﺷﻦ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و درژرف ﺗﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎق وﺟﻮدش ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ.‬ ‫3. ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺎد و ﻛﺘﺎب آﻳﻮاس در وﻗﺎﻳﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ.‬ ‫اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.‬ ‫4. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻣﻞ دﻻﻳﻞ وﻗﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻳﻜﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روﻧﻮﺷﺘﻲ از ﭼﺎپ دﺳﺖ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ اي از اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ در اﻋﺘﺪاﻟﻴﻦ ﺧﺪاﻳﺎن2 ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫1‬ ‫‪Aiwass‬‬ ‫2 .‪.Equinox of the Gods, by: Aleister Crowley, The Master Therion‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ اﺑﺘﻴﺎع از ‪www.amazon.com‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ رایﮕﺎن: ‪http://www.hermetic.com/crowley/eoftg‬‬ ‫٤‬
 6. 6. ‫٥‬ ‫ﻓﺼﻞ ب. ﮔﻴﺘﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺷﺮح ﮔﻴﺘﻲ اﺳﺖ.‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮت1، وﺳﻌﺖ، و ﻫﺪﻳﺖ2، ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اي از اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را دارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. )اﻳﻦ‬ ‫اﻧﮕﺎره ﺑﺮاي ﺗﻌﺎرف ﻧﻮﺷﺘﺎري، ﺑﺎ ﻧﻮت، اﻟﻬﻪ ﻣﺼﺮي ﻧﻤﺎد ﭘﺮدازي ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﻧﻲ ﺧﻤﻴﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎق آﺳﻤﺎن‬ ‫ﺷﺐ. ﻫﺪﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎﻟﺪار در ﻗﻠﺐ ﻧﻮت ﻧﻤﺎدﭘﺮدازي ﺷﺪه اﺳﺖ.(‬ ‫ﻫﺮ واﻗﻌﻪ وﺣﺪﺗﻲ از ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻜﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ آن اﺳﺖ.‬ ‫»ﻫﺮ ﻣﺮد و زﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺘﺎره اﺳﺖ«، ﺟﻤﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ واﻗﻌﻪ ﻧﻮ، ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ وي را ﺧﻮدآﮔﺎه ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.‬‫ﺑﺪﻳﻦ رو ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺎ ﮔﻴﺘﻲ ﺧﻮد را دارد وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ آن، ﮔﻴﺘﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ را درﺑﺮ ﮔﻴﺮد.‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ، ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‬‫آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻘﺎط آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ اﺳﺖ.‬‫ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﮔﺮ دوﺳﺘﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﮕﺬرد، ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ او را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ. ﻣﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ او را.‬ ‫وﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻳﻢ او ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﭼﻴﺰي ﻛﻪ از ﺑﺪن او ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ، ﺑﻠﻜﻪ در‬ ‫ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ از ﻛﻴﻔﻴﺎت او ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ او را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و او را ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ، ﻫﻢ ﻋﻘﻴﺪه ﺷﺪن در اﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻗﻮي ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺎ ﻧﻤﻲ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻴﺰي ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد در ﻣﻮرد او ﺑﺪاﻧﻴﻢ.‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺗﻼش ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ را آﺷﺘﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ.‬ ‫1‬ ‫‪Nuit‬‬ ‫2‬ ‫‪Hadit‬‬ ‫٥‬
 7. 7. ‫٦‬ ‫1‬ ‫ﻓﺼﻞ ج. ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗ‪‬ﻠ‪‬ﻤﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﻮك ﺳﺎده اي را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.‬ ‫»ﭼﻨﺎن ﻛﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻲ، ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑ‪‬ﻮ‪‬د.«‬ ‫»ﻋﺸﻖ، ﺷﺮﻳﻌﺖ، ﻋﺸﻖ، ﺧﻮاﻫﺶ ﺑ‪‬ﻮد.«‬ ‫»ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻓﺮاي ﭼﻨﺎن ﻛﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻲ ﻧﺒ‪‬ﻮد.«‬ ‫اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺪار ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ.‬‫1 ‪ Thelema‬ﻟﻐﺖ یﻮﻧﺎﻧﯽ )‪ (θελημα‬ارادﻩ اﺱﺖ و ارزش ﻋﺪدﯼ ﺁن ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺸﻖ در یﻮﻧﺎﻧﯽ یﮑﺴﺎن اﺱﺖ.‬ ‫٦‬
 8. 8. ‫٧‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﭼﻨﺎن ﻛﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻲ، ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮ‪‬د.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد.‬ ‫ﻫﺮآﻧﻜﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ورزد، ﺑﻴﻢ و ﺧﻄﺮ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮد. ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮم ﺑﺎﺷﺪ.‬‫آﻧﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻧﻮن ﻃﺎﻋﻮن.‬ ‫ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻦ روﺷﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ.‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻓﺮاي ﭼﻨﺎن ﻛﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻲ ﻧﺒ‪‬ﻮد.‬ ‫ﻋﺸﻖ، ﺷﺮﻳﻌﺖ، ﻋﺸﻖ، ﺧﻮاﻫﺶ ﺑ‪‬ﻮد.‬ ‫ﻣﻮﺑﺪ اﻣﻴﺮان،‬ ‫ا َﻧﺦ−ف−ن−ﺧُﻨﺴﻮ‬ ‫٧‬
 9. 9. ٨ ‫ﻓﺼﻞ اول‬1. Had! The manifestation of Nuit. .‫1. ﻫﺪ! ﻧﻤﻮد ﻧﻮت‬2. The unveiling of the company of heaven. .‫2. ﭘﺮده دري اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺸﺖ‬3. Every man and every woman is a star. .‫3. ﻫﺮ ﻣﺮد و ﻫﺮ زن ﻳﻚ ﺳﺘﺎره اﺳﺖ‬4. Every number is infinite; there is no difference. .‫4. ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ؛ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ‬5. Help me, o warrior lord of Thebes, in my unveiling before the Children of Men. .‫5. ﻛﻤﻜﻢ ﻛﻦ، اي ﺳﺮور ﺗﺒﺲ، در ﭘﺮده دري درﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺴﺎن‬6. Be thou Hadit, my secret centre, my heart & my tongue! .‫6. ﺑﺎش ﺗﻮ ﻫﺪﻳﺖ، ﺳﺮ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ، ﻗﻠﺐ ﻣﻦ و زﺑﺎن ﻣﻦ‬7. Behold! it is revealed by Aiwass the minister of Hoor-Paar-kraat. .‫7. ﻫﺎن! آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻮﺳﻂ آﻳﻮاس، ﭘﻴﺸﻜﺎر ﻫﻮر−ﭘﺎر−ﻛﺮات‬8. The Khabs is in the Khu, not the Khu in the Khabs. .‫8. ﺧﺎﺑﺰ در ﺧﻮ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺧﻮ در ﺧﺎﺑﺰ‬9. Worship then the Khabs, and behold my light shed over you! !‫9. آﻧﮕﻪ ﺧﺎﺑﺰ را ﻋﺒﺎدت ﻛﻦ، و ﺑﺮ ﻧﻮرم ﺑﺮ ﺗﻮ اﻓﻜﻨﺪه ﺑﻨﮕﺮ‬10. Let my servants be few & secret: they shall rule the many and the known. .‫01. ﺑﮕﺬار ﺧﺎدﻣﻴﻨﻢ ﻗﻠﻴﻞ و ﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﺑﺒﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ راﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎر و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬11. These are fools that men adore; both their Gods and their men are fools. .‫11. اﻳﻨﺎن ﻧﺎداﻧﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﻨﺪ؛ ﺧﺪاﻳﺎﻧﺸﺎن و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﺸﺎن ﻧﺎداﻧﻨﺪ‬12. Come forth, o Children, under the stars, & take your fill of love. .‫21. ﭘﻴﺶ آﻳﻴﺪ، اي ﻓﺮزﻧﺪان، زﻳﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻋﺸﻖ را ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻳﺪ‬13. I am above you and in you. My ecstasy is in yours. My joy is to see your joy. .‫31. ﻣﻦ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﻤﺎﻳﻢ و درون ﺷﻤﺎ. ﺣﻆ ﻣﻦ در از ﺑﺮاي ﺷﻤﺎﺳﺖ‬14. Above, the gemmed azure is The naked splendour of Nuit; She bends in ecstasy to kiss The secret ardours of Hadit. The winged globe, the starry blue, Are mine, O Ankh-af-na-khonsu! .14 ،‫ﻓﺮاي ﮔﻮﻫﺮﻻﺟﻮرد اﺳﺖ‬ ‫ﻓﺮﻋﺮﻳﺎن ﻧﻮت؛‬ ٨
 10. 10. ٩ ،‫در ﺣﻆ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد‬ .‫ﺷﻮق ﻣﺤﺮم ﻫﺪﻳﺖ‬ ،‫ﮔﻮي ﺑﺎﻟﺪار، آﺑﻲ ﺳﺘﺎره ﮔﻮن‬ !‫ﻣﺎل ﻣﻨﻨﺪ؛ اي ا َﻧﺦ−ف−ن−ﺧُﻨﺴﻮ‬15. Now ye shall know that the chosen priest and apostle of infinite space is theprincepriest the Beast; and in his woman called the Scarlet Woman is all power given.They shall gather my children into their fold; they shall bring the glory of the stars intothe hearts of men. ‫51. ﺣﺎل ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺑﺪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده وﺳﻌﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود، دﻳﻮ،اﻣﻴﺮ−ﻣﻮﺑﺪ اﺳﺖ؛ و‬ ‫در زﻧﺶ، زن ﻣﺨﻤﻠﻲ، ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت ﻧﻬﺎده ﺷﺪه. ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را در ﺣﺼﺎر ﺧﻮد ﮔﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورﻧﺪ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻼل‬ .‫ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻪ ﻗﻠﻮب اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎورﻧﺪ‬16. For he is ever a sun, and she a moon. But to him is the winged secret flame, and toher the stooping starlight. ‫61. ﻛﻪ او ﻫﻤﻮاره ﺧﻮرﺷﻴﺪي اﺳﺖ، و اؤ1 ﻳﻚ ﻣﺎه. وﻟﻲ ﺑﻪ اوﺳﺖ ﺑﺎرﻗﻪ رﻣﺰي ﺑﺎﻟﺪار، و ﺑﻪ اؤﺳﺖ‬ .‫ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر ﺧﻤﻴﺪه‬17. But ye are not so chosen. .‫71. وﻟﻲ ﺗﻮ ﺑﺪان ﺷﻜﻞ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻧﺸﺪي‬18. Burn upon their brows, o splendrous serpent. .‫81. ﺷﻌﻠﻪ زن ﺑﺮ اﺑﺮواﻧﺸﺎن، اي ﻣﺎر ﭘﺮﺷﻜﻮه‬19. O azure-lidded woman, bend upon them! .‫91. اي زن ﻻﺟﻮرد ﭼﺸﻢ، ﺑﺮ آﻧﺎن ﻃﺎق زن‬20. The key of the rituals is the secret word which I have given unto him. .‫02. ﻛﻠﻴﺪ آﻳﻴﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﻪ اي رﻣﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻬﺎ دادم‬21. With the God & the Adorer I am nothing; they do not see me. They are as upon theearth;I am Heaven, and there is no other God than me and my lord Hadit. ‫12. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺪا و ﺳﺘﺎﻳﺸﮕﺮ ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻢ؛ آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ.آﻧﺎن ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻨﺪ؛ ﻣﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺴﺘﻢ، و‬ .‫ﺧﺪاي دﻳﮕﺮي ﺟﺰ ﻣﻦ و ﺳﺮورم ﻫﺪﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‬22. Now, therefore, I am known to ye by my name Nuit, and to him by a secret namewhich I will give him when at last he knoweth me. Since I am Infinite Space and theinfinite stars thereof, do ye also thus. Bind nothing! Let there be no difference madeamong you between any one thing & any other thing; for thereby there cometh hurt. ‫22. ﺣﺎل، ﺑﺪاﻧﺴﻮ، ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﻮت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ام، و ﺑﻪ او ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻲ رﻣﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ وي ﻛﻪ در‬ ‫ﻏﺎﻳﺖ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ وﺳﻌﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻢ و ﺳﺘﺎره ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤﺪود آن، ﺗﻮ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻨﻲ. اﺳﻴﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺒﺎش! ﻣﮕﺬار ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ واﺣﺪ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺪان راه‬ .‫ﻫﻤﺎﻧﺎ زﻳﺎن آﻳﺪ‬ .‫1 واژﻩ اؤ در ایﻦ ﻡﺘﻦ ﺑﺮاﯼ اﺵﺎرﻩ ﺑﻪ ﺱﻮم ﺵﺨﺺ ﻡﻔﺮد ﻡﻮﻧﺚ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺱﺖ. م‬ ٩
 11. 11. ١٠23. But whoso availeth in this, let him be the chief of all! .‫32. وﻟﻲ ﻫﺮ آﻧﻜﻪ از اﻳﻦ ﺳﻮد ﺑﺮد، ﺑﮕﺬار ﺳﺎﻻر ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ‬24. I am Nuit, and my word is six and fifty. .‫42. ﻣﻦ ﻧﻮت ﻫﺴﺘﻢ، و ﻛﻠﻤﻪ ام ﺷﺶ و ﭘﻨﺠﺎه‬25. Divide, add, multiply, and understand. .‫52. ﺑﺨﺶ ﻛﻦ، ﺟﻤﻊ ﻛﻦ، ﺿﺮب ﻛﻦ و ﺑﻔﻬﻢ‬26. Then saith the prophet and slave of the beauteous one: Who am I, and what shall bethe sign? So she answered him, bending down, a lambent flame of blue, all-touching, allpenetrant, her lovely hands upon the black earth, & her lithe body arched for love, andher soft feet not hurting the little flowers: Thou knowest! And the sign shall be myecstasy, the consciousness of the continuity of existence, the omnipresence of my body. ،‫62. ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺮده ﻳﮕﺎﻧﻪ زﻳﺒﺎ: ﻣﻦ ﻛﻴﻢ، و ﻧﺸﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭘﺲ اؤ ﺑﻪ وي ﭘﺎﺳﺦ داد‬ ‫ﻃﺎق زده، ﺷﻌﻠﻪ اي ﻣﻼﻳﻢ آﺑﻲ، ﺑﺴﻴﺎر اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻓﺬ، دﺳﺘﺎن دﻟﭙﺬﻳﺮش ﺑﺮ ﺑﺎﻻي زﻣﻴﻦ ﺳﻴﺎه، و ﺑﺪن‬،‫ﻧﺮﻣﺶ ﺧﻤﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻬﺮ، و ﭘﺎي ﻧﺮﻣﺶ ﻛﻪ زﻳﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻠﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ: ﺗﻮ داﻧﺴﺘﻲ! و آﮔﺎﻫﻲ از اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد‬ .‫ﺣﻀﻮر ﺑﺪن ﻣﻦ، ﻧﺸﺎن ﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬27. Then the priest answered & said unto the Queen of Space, kissing her lovely brows,and the dew of her light bathing his whole body in a sweet-smelling perfume of sweat: ONuit, continuous ne of Heaven, let it be ever thus; that men speak not of Thee as One butas None; and let them speak not of thee at all, since thou art continuous! ‫72. آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺑﺪ ﭘﺎﺳﺦ داد و ﺑﻪ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮي وﺳﻌﺖ ﮔﻔﺖ، ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ اي ﺑﺮ اﺑﺮوان دﻟﭙﺬﻳﺮش، و ﺑﺮ ژاﻟﻪ‬ ،‫ﻧﻮرش ﻛﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن وي را در ﻋﻄﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮي ﻋﺮق اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﻲ ﻛﺮد: اي ﻧﻮت، ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺪوام ﺑﻬﺸﺖ‬ ‫ﺑﮕﺬار ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ آﻧﺎن از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻞ ﻫﻴﭻ؛ و ﻣﮕﺬار اﺑﺪا از ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ، از آﻧﺮو‬ !‫ﻛﻪ ﻣﺪاوﻣﻲ‬28. None, breathed the light, faint & faery, of the stars, and two. .‫82. ﻫﻴﭻ، دم زد ﻧﻮر را، ﺿﻌﻒ و ﭘﺮي را، از ﺳﺘﺎرﮔﺎن، و دو‬29. For I am divided for loves sake, for the chance of union. .‫92. ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ام، ﺑﺮاي ﺷﺎﻧﺲ وﺣﺪت‬30. This is the creation of the world, that the pain of division is as nothing, and the joy ofdissolution all. .‫03. اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ، ﻛﻪ درد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﭻ اﺳﺖ، و ﻟﺬت اﻧﺤﻼل ﻫﻤﻪ‬31. For these fools of men and their woes care not thou at all! They feel little; what is, isbalanced by weak joys; but ye are my chosen ones. ‫13. ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎداﻧﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺪوﻫﻬﺎﻳﺸﺎن اﺑﺪا ﻏﻢ ﺗﻮ ﻧﺪارﻧﺪ؛ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ، ﺑﺎ ﻟﺬات ﺳﺴﺖ ﻣﺘﻌﺎدل‬ .‫ﻣﻲ ﺷﻮد؛ وﻟﻲ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻨﻲ‬32. Obey my prophet! follow out the ordeals of my knowledge! seek me only! The joysof my love will redeem ye form all pain. This is so: I swear it by the vault of my body; bymy sacred heart and tongue; by all I can give, by all I desire of ye all! ١٠
 12. 12. ١١‫23. اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻦ ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ ﻣﻦ! ارداﻟﻲ1 ﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﻦ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎن! ﻓﻘﻂ ﻣﺮا ﺑﺠﻮي! ﻟﺬات ﻋﺸﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮ را از ﻫﻤﻪ دردﻫﺎ رﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ: ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺪﻧﻢ ﻗﺴﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرم؛ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و زﺑﺎن ﻣﻘﺪﺳﻢ؛ ﺑﺎ ﻫﺮ‬ !‫آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ دارم‬33. Then the priest fell into a deep trance or swoon, & said unto the Queen of Heaven;Write unto us the ordeals; write unto us the rituals; write unto us the law! ‫33. ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﺴﻪ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻴﻘﻲ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮي ﺑﻬﺸﺖﮔﻔﺖ؛ ارداﻟﻲ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ؛‬ !‫آﻳﻴﻨﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ؛ ﺷﺮﻳﻌﺖ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ‬34. But she said: the ordeals I write not, the rituals shall be half known and halfconcealed: the law is for all. ‫43. وﻟﻲ اؤ ﮔﻔﺖ: ارداﻟﻲ ﻫﺎ را ﻧﻨﻮﻳﺴﻢ، آﻳﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﻤﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺨﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي‬ .‫ﻫﻤﻪ اﺳﺖ‬35. This that thou writest is the threefold book of law. .‫53. اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ‬36. My scribe Ankh-af-na-khonsu, the priest of the princes, shall not in one letter changethis book; but lest there be folly, he shall comment thereupon by the wisdom of Ra-Hoor-Khu-it. ‫63. ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ، ا َﻧﺦ−ف−ن−ﺧُﻨﺴﻮ، ﻣﻮﺑﺪ اﻣﻴﺮان، ﻧﺒﺎﻳﺴﺖ اي ﻛﺘﺎب ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ﺣﺮف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ؛ وﻟﻲ‬ .‫ﻣﺒﺎدا ﻧﺎﺑﺨﺮدي ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ وي ﺑﺎ داﻧﺎﻳﻲ را−ﻫﻮر−ﺧﻮﻳﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﺖ‬37. Also the mantras and spells, the obeah and the wanga; the work of the wand and thework of the sword; these he shall learn and teach. ‫73. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ذﻛﺮﻫﺎ و اوراد، ﻃﻠﺴﻢ2 و اﻓﺴﻮن3، ﻛﺎرﻛﺮد ﻋﺼﺎ4 و ﻛﺎرﻛﺮد ﺷﻤﺸﻴﺮ را؛ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ .‫ﺑﻴﺎﻣﻮزد و ﺑﻴﺎﻣﻮزاﻧﺪ‬38. He must teach, but he may make severe the ordeals. .‫83. او ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزش دﻫﺪ، وﻟﻲ او ﺑﺎﻳﺪ ارداﻟﻲ ﻫﺎ را ﺳﺨﺖ ﻛﻨﺪ‬39. The word of the law is θελημα. (ΘΕΛΗΜΑ) (ΘΕΛΗΜΑ) .‫ اﺳﺖ‬θελημα5 ‫93. ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ‬40. Who calls us Thelemites will do no wrong. if he look but close into the word. Forthere are therein Three Grades, the Hermit, and the Lover, and the Man of earth. Do whatthou wilt shall be the whole of the Law. ‫ﻤﺎﻳﺖ ﺑﻨﺎﻣﺪ ﺧﻄﺎ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻛﻪ در ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻨﮕﺮد ﺑﻞ دﻗﻴﻖ. ﭼﺮا ﻛﻪ در آن ﺳﻪ رﺗﺒﻪ‬‫ﻠ‬‫04. آﻧﻜﻪ ﻣﺎ را ﺗ‬ .‫د‬‫ﻮ‬‫ﻫﺴﺖ، ﺗﺎرك دﻧﻴﺎ، ﻋﺎﺷﻖ، و ﻣﺮد زﻣﻴﻦ6. ﭼﻨﺎن ﻛﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻲ، ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑ‬41. The word of Sin is Restriction. O man! refuse not thy wife, if she will! O lover, if .‫1 ﺁیﻴﻨﻬﺎﯼ ﻡﺸﻘﺖ ﺑﺎر. م‬ 2 obeah 3 wanga 4 wand ‫5 ﺕِﻤﺎ‬ ‫ِﻠ‬ .‫6 اﺵﺎرﻩ ایﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺱﻪ ﮐﺎرت ﺕﺎروت. م‬ ١١
 13. 13. ١٢thou wilt, depart! There is no bond that can unite the divided but love: all else is a curse.Accursed! Accursed be it to the aeons! Hell! ‫14. ﻛﻠﻤﻪ ﮔﻨﺎه، ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ.اي ﻣﺮد! ﻫﻤﺴﺮت را را رد ﻣﻜﻦ، اﮔﺮ اؤ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ! اي ﻋﺎﺷﻖ، اﮔﺮ ﺗﻮ‬ ‫ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻲ، رواﻧﻪ ﺷﻮ! ﻣﻴﺜﺎﻗﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه را ﻳﻜﻲ ﻛﻨﺪ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ: ﻫﻤﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻔﺮﻳﻦ اﺳﺖ. ﻧﻔﺮﻳﻦ‬ !‫ﺷﺪه! ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎد در اﻋﺼﺎر! ﺟﻬﻨﻢ‬42. Let it be that state of manyhood, bound and loathing. So with thy all; thou hast noright but to do thy will. ‫24. ﺑﮕﺬار آن ﺣﺎل ﺗﻜﺜﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﻨﻔﻮر. ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﮕﺎﻧﺘﺎن، ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﺣﻖ ﻧﺪاري ﺟﺰ اﻧﺠﺎم اراده‬ .‫ات‬43. Do that, and no other shall say nay. .‫34. آن ﻛﻦ، و ﻫﻴﭻ دﻳﮕﺮي ﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ‬44. For pure will, unassuaged of purpose, delivered from the lust of result, is every wayperfect. .‫44. ﺑﺮاي اراده ات، ﺑﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻘﺼﻮد، آزاد از ﺷﻬﻮت ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻫﻤﻪ ره ﻛﻤﺎل اﺳﺖ‬45. The Perfect and the Perfect are one Perfect and not two; nay, are none! !‫54. ﻛﻤﺎل و ﻛﻤﺎل ﻳﻚ ﻛﻤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ دو؛ ﻧﻪ! ﻫﻴﭽﻨﺪ‬46. Nothing is a secret key of this law. Sixty-one the Jews call it; I call it eight, eighty,four hundred & eighteen.‫64. ﻫﻴﭻ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﺮي اﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ. ﺷﺼﺖ و ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻨﺪش ﻳﻬﻮدﻳﺎن، ﻣﻦ آن را ﻫﺸﺖ، ﻫﺸﺘﺎد، ﭼﻬﺎر‬ .‫ﺻﺪ و ﻫﺠﺪه ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻢ‬47. But they have the half; unite by thine art so that all disappear. .‫74. وﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﻤﻪ را دارﻧﺪ؛ ﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺎل ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬48. My prophet is a fool with his one, one, one; are not they the Ox, and none by theBook? ‫ ﺧﻮد ﻧﺎدان اﺳﺖ، ﻳﻚ، ﻳﻚ؛ ﮔﺎوﻧﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ، و ﻫﻴﭻ در ﻛﺘﺎب؟‬‫84. ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮم در ﻳﻚ‬49. Abrogate are all rituals, all ordeals, all words and signs. Ra-Hoor-Khuit hath taken hisseat in the East at the Equinox of the Gods; and let Asar be with Isa, who also are one.But they are not of me. Let Asar be the adorant, Isa the sufferer; Hoor in his name andsplendour is the Lord initiating. ‫94. ﻣﻨﺴﻮﺧﻨﺪ ﻫﻤﻪ آﻳﻴﻨﻬﺎ، ﻫﻤﻪ ارداﻟﻲ ﻫﺎ، ﻫﻤﻪ ﻛﻠﻤﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻬﺎ. را−ﻫﻮر−ﺧﻮﻳﺖ ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد را در‬ ‫ﺮ1 ﺑﺎ اﻳﺴﺎ2 ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻟﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ‬‫ﺷﺮق در اﻋﺘﺪاﻟﻴﻦ ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ؛ و ﺑﮕﺬار ا َﺳ‬ .‫ر آﻏﺎزﮔﺮ اﺳﺖ‬‫ﺮ ﺳﺘﺎﻳﺸﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﺴﺎ رﻧﺠﺒﺮ؛ ﻫﻮر در ﻧﺎم و ﺟﻼﻟﺶ ﺳﺮو‬‫ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﮕﺬار ا َﺳ‬50. There is a word to say about the Hierophantic task. Behold! there are three ordeals inone, and it may be given in three ways. The gross must pass through fire, let the fine betried in intellect, and the lofty chosen ones in the highest. thus ye have star & star, system& system; let not one know well the other! 1 Asar 2 Isa ١٢
 14. 14. ١٣ ‫05. ﻛﻼﻣﻲ درﻣﻮرد وﻇﻴﻔﻪ ﻛﺸﻴﺶ اﻋﻈﻢ وﺟﻮد دارد. آﮔﺎه ﺑﺎش! ﺳﻪ ارداﻟﻲ در ﻳﻜﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﺎن ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻳﺪ از آﺗﺶ ﺑﮕﺬرد، ﺑﮕﺬار آﮔﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺗﺎوان آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮد، و‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﮔﺰاف ﺗﺮ. ﭘﺲ ﺗﻮ ﺳﺘﺎره داري و ﺳﺘﺎره، اﺳﻠﻮب و اﺳﻠﻮب؛ ﻣﮕﺬار ﻳﻜﻲ از دﻳﮕﺮي ﺑﻪ‬ !‫ﺧﻮﺑﻲ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ‬ 51. There are four gates to one palace; the floor of that palace is of silver andgold; lapis lazuli & jasper are there; and all rare scents; jasmine and rose, and theemblems of death. Let him enter in turn or at once the four gates; let him stand on thefloor of the palace. Will he not sink? Amn. Ho! warrior, if thy servant sink? But there aremeans and means. Be goodly therefore: dress ye all in fine apparel; eat rich foods anddrink sweet wines and wines that foam! Also, take your fill and will of love as ye will,when, where and with whom ye will! But always unto me. ‫15. ﭼﻬﺎر دروازه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎخ وﺟﻮد دارد؛ ﻛﻒ آن ﻛﺎخ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ اﺳﺖ؛ ﺳﻨﮓ ﻻﺟﻮرد و ﻳﺸﻢ‬ ‫آﻧﺠﺎﺳﺖ؛ و ﻫﻤﻪ راﻳﺤﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر؛ ﻳﺎﺳﻤﻦ و ﮔﻞ ﺳﺮخ، و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮگ. ﺑﮕﺬار ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻳﻜﺒﺎره وارد‬ ‫ﭼﻬﺎر دروازه ﺷﻮد؛ ﺑﮕﺬار روي ﻛﻒ ﻛﺎخ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ. ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟ آﻣﻦ. ﻫﺎي! ﺟﻨﮕﺠﻮ، اﮔﺮ ﺧﺎدﻣﺖ ﻓﺮو رود؟‬ ‫وﻟﻲ آﻧﺠﺎ اﺳﺒﺎﺑﻬﺎ و اﺳﺒﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺖ. آﻧﺠﺎ ﻓﺎﺧﺮ ﺑﺎش: ﺧﻮد را در رﺧﺘﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﭙﻮﺷﺎن. ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺑﺨﻮر و‬ ‫ﺷﺮاﺑﻬﺎي ﮔﻮارا ﺑﻨﻮش و ﺷﺮاﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ! ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻟﺒﺮﻳﺰ و اراده ﻋﺸﻖ را ﺑﺮﮔﻴﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ‬ .‫ﻛﻪ در ﻣﻜﺎن، زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﻜﻪ ﺗﻤﻨﺎ داري اراده ﻣﻲ ﻛﻨﻲ! وﻟﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻣﻦ‬ 52. If this be not aright; if ye confound the space marks: They are one; or saying,They are many; if the ritual be not ever unto me; then expect the direful judgments of RaHoor Khuit!‫ﻮد؛ اﮔﺮ ﻣﺒﻬﻮت ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪي: آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﺎ ﮔﻮﻳﻲ، ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ؛ اﮔﺮ آﻳﻴﻦ ﺑﺮ‬‫25. اﮔﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒ‬ !‫ﻮد؛ آﻧﮕﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻣﻬﻴﺐ از را−ﻫﻮر−ﺧﻮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎش‬‫ﻣﻦ ﻧﺒ‬ 53. This shall regenerate the world, the little world my sister, my heart & mytongue, unto whom I send this kiss. Also, o scribe and prophet, though thou be of theprinces, it shall not assuage thee nor absolve thee. But ecstasy be thine and joy of earth:ever To me! To me ! ‫35. اﻳﻦ، ﺟﻬﺎن را ﺗﺬﻫﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، ﺟﻬﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ، ﻗﻠﺒﻢ و زﺑﺎﻧﻢ، ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اؤ ﺑﻮﺳﻪ‬ .‫ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻢ‬ 54. Change not as much as the style of a letter; for behold! thou, o prophet, shaltnot behold all these mysteries hidden therein. ‫45. اﺳﻠﻮب ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪه؛ ﺗﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻲ! ﺗﻮ، اي ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ، ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻫﻤﻪ‬ .‫اﻳﻦ رﻣﻮز ﻣﺨﻔﻲ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻲ‬ 55. The child of thy bowels, he shall behold them. .‫55. ﻛﻮدك اﻋﻤﺎﻗﺖ، او از آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ 56. Expect him not from the East, nor from the West; for from no expected housecometh that child. Aum! All words are sacred and all prophets true; save only that theyunderstand a little, solve the first half of the equation, leave the second unattacked. Butthou hast all in the clear light, and some, thou not all, in the dark. ١٣
 15. 15. ١٤ ‫65. او را ﻧﻪ از ﺷﺮق و ﻧﻪ از ﻏﺮب ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش؛ ﭼﺮا ﻛﻪ آن ﻛﻮدك از ﻣﻨﺰل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎري ﻧﻤﻲ‬ ‫آﻳﺪ. آم! ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻘﺪﺳﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮان راﺳﺘﻴﻦ؛ ﻓﻘﻂ آﻧﺎﻧﻜﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ را رﻫﺎﻳﻲ ده، ﻧﻴﻤﻪ اول‬ ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﺣﻞ ﻛﻦ، دوﻣﻲ را دﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻳﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﮕﺬار. وﻟﻲ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ را در ﻧﻮري روﺷﻦ داري، و ﺑﺮﺧﻲ را، ﻧﻪ‬ .‫ﻫﻤﻪ را ، در ﺗﺎرﻳﻜﻲ‬ 57. Invoke me under my stars! Love is the law, love under will. nor let the foolsmistake love; for there are love and love. there is the dove, and there is the serpent.Choose ye well! He, my prophet, hath chosen, knowing the law of the fortress, and thegreat mystery of the House of God. All these old letters of my book are aright; but ‫ צ‬isnot the Star. This also is secret; my prophet shall reveal it to the wise. ‫ﻮد. ﻣﮕﺬار اﺑﻠﻬﺎن ﻋﺸﻖ را اﺷﺘﺒﺎه‬‫75. ﻣﺮا زﻳﺮ ﺳﺘﺎره ﻫﺎﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻛﻦ! ﻋﺸﻖ، ﺷﺮﻳﻌﺖ، ﻋﺸﻖ، ﺧﻮاﻫﺶ ﺑ‬ ،‫ﻛﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ. آﻧﺠﺎ ﻛﺒﻮﺗﺮ اﺳﺖ؛ و آﻧﺠﺎ ﻣﺎر اﺳﺖ. ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ! او‬‫ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ ﻣﻦ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻗﺎﻧﻮن دژ و رﻣﺰ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﻣﻲ داﻧﺪ. ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺣﺮوف ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ‬ ‫درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﻲ צ ﺳﺘﺎره ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺳﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ داﻧﺎﻳﺎن آﺷﻜﺎر ﺧﻮاﻫﺪ‬ 1 .‫ﻛﺮد‬ 58. I give unimaginable joys on earth: certainty, not faith, while in life, upondeath; peace unutterable, rest, ecstasy; nor do I demand aught in sacrifice. ‫85. ﻣﻦ در زﻣﻴﻦ ﻟﺬات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮري ﻣﻲ دﻫﻢ: ﻗﻄﻌﻴﺖ، ﻧﻪ اﻳﻤﺎن، در زﻧﺪﮔﻲ، در ﻣﺮگ؛ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ‬ .‫زﺑﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﻲ، ﺳﻜﻮن، ﺧﻠﺴﻪ؛ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ‬ 59. My incense is of resinous woods & gums; and there is no blood therein:because of my hair the trees of Eternity. ‫95. ﻋﻄﺮ ﺑﺨﻮر ﻣﻦ ﭼﻮب ﺻﻤﻐﻲ و ﺻﻤﻎ اﺳﺖ؛ و ﺧﻮﻧﻲ در آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮي ﻣﻦ درﺧﺘﺎن‬ .‫اﺑﺪﻳﺖ‬ 60. My number is 11, as all their numbers who are of us. The Five Pointed Star,with a Circle in the Middle, & the circle is Red. My colour is black to the blind, but theblue & gold are seen of the seeing. Also I have a secret glory for them that love me. ‫95. ﻋﺪد ﻣﻦ 11 اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪد ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺘﺎره ﭘﻨﺞ ﭘﺮ، ﺑﺎ داﻳﺮه اي در ﻣﻴﺎن، و‬‫داﻳﺮه ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﻛﻮران ﺳﻴﺎه اﺳﺖ، وﻟﻲ آﺑﻲ و ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﺎﻳﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ .‫ﻣﻦ ﺑﺮاي آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ورزﻧﺪ ﺟﻼﻟﻲ ﺳﺮي دارم‬ 61. But to love me is better than all things: if under the night stars in the desertthou presently burnest mine incense before me, invoking me with a pure heart and theSerpent flame therein, thou shalt come a little to lie in my bosom. For one kiss wilt thouthen be willing to give all; but whoso gives one particle of dust shall lose all in that hour.Ye shall gather goods and store of women and spices; ye shall wear rich jewels; ye shallexceed the nations of the earth in splendour & pride; but always in the love of me and soshall ye come to my joy. I charge you earnestly to come before me in a single robe, andcovered with a rich headdress. I love you! I yearn to you! Pale or purple, veiled or ،Lon Milo Duquette ‫، ﻧﻮﺵﺘﻪ‬Understanding Aleister Crowley’s THOTH TAROT ‫1 ﻡﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب‬ .‫٣٠٠٢، ﺻﻔﺤﻪ ١٩. م‬ ١٤
 16. 16. ‫٥١‬‫,‪voluptuous, I who am all pleasure and purple and drunkenness of the innermost sense‬‬‫!‪desire you. Put on the wings, and arouse the coiled splendour within you: come unto me‬‬ ‫16. وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ: اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺰودي زﻳﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﺐ در ﺻﺤﺮا‬ ‫ﻋﻄﺮ ﺑﺨﻮر ﻣﺮا در ﭘﻴﺸﮕﺎﻫﻢ ﺑﺴﻮزاﻧﻲ، ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﺧﺎﻟﺺ و ﺟﺮﻗﻪ ﻣﺎر در آن، اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪن در آﻏﻮش ﻣﻦ‬‫ﺧﻮاﻫﻲ آﻣﺪ. ﺗﻮ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﻮﺳﻪ آرزو داري ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺪﻫﻲ؛ وﻟﻲ او ﻛﻪ ﻳﻚ ذره ﻏﺒﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ در آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﭼﻴﺰ را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺳﺒﺎب و ذﺧﺎﻳﺮ زﻧﺎن و ادوﻳﻪ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﻴﺪ؛ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺖ‬ ‫ﺟﻮاﻫﺮات ﻓﺎﺧﺮ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ؛ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺟﻼل و ﻏﺮور از ﻣﻠﻞ زﻣﻴﻦ ﭘﺒﺸﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؛ وﻟﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻋﺸﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻟﺬت ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻴﺪ رﺳﻴﺪ. از ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻳﻚ ﻗﺒﺎي واﺣﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻳﻲ،‬ ‫ﮔﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﻮﺷﻲ ﻓﺎﺧﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. دوﺳﺘﺖ دارم! ﻣﺸﺘﺎﻗﺖ ﻫﺴﺘﻢ! ﻛﻢ ﻧﻮر ﻳﺎ ارﻏﻮاﻧﻲ، ﻣﺤﺠﺐ ﻳﺎ‬ ‫ﺷﻬﻮﺗﺮان، ﻣﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺶ، ارﻏﻮاﻧﻲ و ﻣﺴﺖ دروﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻢ، ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻮام. ﺑﺎﻟﻬﺎ را ﺑﺮﭘﻮش‬ ‫و ﺟﻼل ﭘﻴﭽﻴﺪه دروﻧﺖ را ﺑﻴﺪار ﻛﻦ: ﺑﺮ ﻣﻦ آي!‬ ‫‪62. At all my meetings with you shall the priestess say - and her eyes shall burn‬‬‫‪with desire as she stands bare and rejoicing in my secret temple - To me! To me! calling‬‬‫.‪forth the flame of the hearts of all in her love-chant‬‬ ‫26. در ﺗﻤﺎم ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺶ ﺑﺎﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ – و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﺑﺮﻫﻨﻪ‬ ‫اﻳﺴﺘﺎده و ﺳﺮﺧﻮش ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺮي ﻣﻦ اﺳﺖ - ﺑﻪ ﻣﻦ! ﺑﻪ ﻣﻦ! ﺑﺎرﻗﻪ ﻗﻠﻮب ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻋﺸﻘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫را ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﺪ.‬ ‫‪63. Sing the rapturous love-song unto me! Burn to me perfumes! Wear to me‬‬‫!‪jewels! Drink to me, for I love you! I love you‬‬‫36. آﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺷﻮراﻧﮕﻴﺰ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﻮان! ﻋﻄﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺴﻮزان! ﺑﺮاﻳﻢ ﺟﻮاﻫﺮات ﺑﭙﻮش! ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻨﻮش، ﭼﺮاﻛﻪ دوﺳﺘﺖ دارم! دوﺳﺘﺖ دارم!‬ ‫‪64. I am the blue-lidded daughter of sunset; I am the naked brilliance of the‬‬‫.‪voluptuous night-sky‬‬ ‫46. ﻣﻦ دﺧﺘﺮ آﺑﻲ ﭼﺸﻢ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪم؛ ﻣﻦ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺮﻳﺎن آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ﺷﻬﻮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻢ.‬ ‫!‪65. To me! To me‬‬ ‫56. ﺑﻪ ﻣﻦ! ﺑﻪ ﻣﻦ!‬ ‫.‪66. The Manifestation of Nuit is at an end‬‬ ‫66. ﻇﻬﻮر ﻧﻮت ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ.‬ ‫٥١‬
 17. 17. ١٦ ‫ﻓﺼﻞ دوم‬1. Nu! the hiding of Hadit. .‫1. ﻧﻮ! ﺧﻔﺎي ﻫﺪﻳﺖ‬2. Come! all ye, and learn the secret that hath not yet been revealed. I, Hadit, am thecomplement of Nu, my bride. I am not extended, and Khabs is the name of my House..‫2. ﺑﺸﺘﺎﺑﻴﺪ! ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ، و ﺳﺮي را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن آﺷﻜﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﻦ، ﻫﺪﻳﺖ، ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻮ، ﻋﺮوﺳﻢ ﻫﺴﺘﻢ‬ .‫ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ام، و ﺧﺎﺑﺰ ﻧﺎم ﻣﻨﺰل ﻣﻦ اﺳﺖ‬3. In the sphere I am everywhere the centre, as she, the circumference, is nowhere found. .‫3. در ﮔﻮي، ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻣﺮﻛﺰم، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اؤ، ﻣﺤﻴﻂ، ﺟﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‬4. Yet she shall be known & I never. .‫4. ﻫﻤﭽﻨﺎن اؤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ‬5. Behold! the rituals of the old time are black. Let the evil ones be cast away; let thegood ones be purged by the prophet! Then shall this Knowledge go aright. ‫5. آﮔﺎه ﺑﺎش! آﻳﻴﻨﻬﺎي ﻫﺎي زﻣﺎن دور ﺳﻴﺎﻫﻨﺪ. ﺑﮕﺬار ﭘﻠﻴﺪان راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﮕﺬار ﻧﻴﻜﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ ﭘﺎﻟﻮده‬ .‫ﺷﻮﻧﺪ! آﻧﮕﺎه اﻳﻦ داﻧﺶ در ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‬6. I am the flame that burns in every heart of man, and in the core of every star. I am Life,and the giver of Life, yet therefore is the knowledge of me the knowledge of death. ‫6. ﻣﻦ ﺑﺎرﻗﻪ اي ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻗﻠﻮب ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻲ ﺳﻮزد، و در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ. ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻢ، و‬ .‫دﻫﻨﺪه زﻧﺪﮔﻲ، آﻧﮕﺎه ﻛﻪ داﻧﺶ ﻣﻦ وﺟﻮد دارد داﻧﺶ ﻣﺮگ‬7. I am the Magician and the Exorcist. I am the axle of the wheel, and the cube in thecircle. "Come unto me" is a foolish word, for it is I that go. ‫7. ﻣﻦ ﺟﺎدوﮔﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺲ. ﻣﻦ ﻣﺤﻮر ﭼﺮﺧﻢ، و ﻣﻜﻌﺐ درون داﻳﺮه. »ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻦ آي« ﻟﻔﻆ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ‬ .‫اي اﺳﺖ، ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ روم‬8. Who worshipped Heru-pa-kraath have worshipped me; ill, for I am the worshipper. .‫8. آﻧﻜﻪ ﻫﻮر−ﭘﺎ−ﻛﺮات را ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ، ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪه ام‬9. Remember all ye that existence is pure joy; that all the sorrows are but as shadows;they pass & are done; but there is that which remains. ‫9. ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﻟﺬت ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ؛ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﻤﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﻨﺪ؛ ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ و ﺑﻪ‬ .‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﻨﺪ؛ وﻟﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ‬10. O prophet! thou hast ill will to learn this writing. .‫01. اي ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ! ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اي اﻳﻦ ﻣﻜﺘﻮب را ﺑﻴﺎﻣﻮزي‬11. I see thee hate the hand and the pen; but I am stronger. .‫11. ﻣﻲ داﻧﻢ ﺗﻮ از دﺳﺖ و ﻗﻠﻢ ﻣﺘﻨﻔﺮي؛ وﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﻮي ﺗﺮم‬12. Because of me in Thee which thou knewest not. .‫21. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ در ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ‬ ١٦
 18. 18. ١٧13. for why? Because thou wast the knower, and me. .‫31. ﺑﻪ ﭼﻪ رو؟ ﭼﻮن ﺗﻮ داﻧﻨﺪه ﺑﻮدي، و ﻣﻦ‬14. Now let there be a veiling of this shrine: now let the light devour men and eat them upwith blindness! .‫41. ﺣﺎل ﺑﮕﺬار ﺣﺠﺎﺑﻲ از اﻳﻦ زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺎل ﺑﮕﺬار ﻧﻮر ﻣﺮدان را ﺑﺒﻠﻌﺪ و آﻧﺎن را ﻛﻮر ﺑﺨﻮرد‬15. For I am perfect, being Not; and my number is nine by the fools; but with the just Iam eight, and one in eight: Which is vital, for I am none indeed. The empress and theKing are not of me; for there is a further secret. ‫51. ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻠﻢ، ﻫﻴﭻ ﻫﺴﺘﻢ؛ و ﻋﺪدم در ﻧﻈﺮ اﺑﻠﻬﺎن ﻧﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﺑﺎ داد ﻫﺸﺘﻢ، و ﻳﻚ در ﻫﺸﺖ: ﻛﻪ ﺣﺘﻤﻲ‬ .‫اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺑﻲ ﺷﻚ ﻧﻬﻢ. ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ و ﺷﺎه از ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻦ؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﺳﺮ واﻻﺗﺮي ﻫﺴﺖ‬16. I am the Empress & the Hierophant. Thus eleven, as my bride is eleven, .‫61. ﻣﻦ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ و ﻛﺸﻴﺶ اﻋﻈﻢ ﻫﺴﺘﻢ. ﭘﺲ ﻳﺎزده، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮوﺳﻢ ﻛﻪ ﻳﺎزده اﺳﺖ‬17. Hear me, ye people of sighing! The sorrows of pain and regret Are left to the dead and the dying, The folk that not know me as yet. .17 !‫ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻴﺪ، اي ﻣﺮدم ﻧﻈﺎره ﮔﺮ‬ ‫ﻏﻤﻬﺎي درد و اﻓﺴﻮس‬ ،‫ﺑﺮاي ﻣﺮده و ﻣﺮدﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬارده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬ .‫ﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‬18. These are dead, these fellows; they feel not. We are not for the poor and sad: the lordsof the earth are our kinsfolk. ‫81. اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺮدﮔﺎﻧﻨﺪ، اﻳﻦ اﻓﺮاد، اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎ از ﺑﺮاي ﺿﻌﻴﻒ و ﻏﻢ آﻟﻮد ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ: ﺳﺮوران زﻣﻴﻦ‬ .‫ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬19. Is a God to live in a dog? No! but the highest are of us. They shall rejoice, ourchosen: who sorroweth is not of us. ‫91. آﻳﺎ ﻳﻚ ﺧﺪا را زﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ﺳﮓ رواﺳﺖ؟ ﺧﻴﺮ! وﻟﻲ واﻻﺗﺮﻳﻨﺎن از ﻣﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎدي ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه‬ .‫ﻣﺎ: آﻧﻜﻪ ﻏﻢ ﻣﻲ ﺑﺮد از ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ‬20. Beauty and strength, leaping laughter and delicious languor, force and fire, are of us. .‫02. زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﻗﺪرت، ﺧﻨﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻟﺬﻳﺬ، ﻧﻴﺮو و آﺗﺶ، از ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬21. We have nothing with the outcast and the unfit: let them die in their misery. For theyfeel not. Compassion is the vice of kings: stamp down the wretched & the weak: this isthe law of the strong: this is our law and the joy of the world. Think not, o king, upon thatlie: That Thou Must Die: verily thou shalt not die, but live. Now let it be understood: Ifthe body of the King dissolve, he shall remain in pure ecstasy for ever. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! The Sun, Strength & Sight, Light; these are for the servants of the Star andthe Snake. ١٧
 19. 19. ‫٨١‬ ‫12. ﻣﺎ را ﺑﺎ راﻧﺪه و ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ ﻛﺎري ﻧﻴﺴﺖ: ﺑﮕﺬار در ﻣﺤﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ. ﭼﺮاﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺪردي‬ ‫ﻓﺴﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ: ﺑﺮ رﻧﺠﻮر و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺰن: اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻮي اﺳﺖ: اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ و ﻟﺬت ﺟﻬﺎن‬ ‫اﺳﺖ. ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ، اي ﺷﺎه، ﺑﻪ آن دروغ: ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻤﻴﺮي: ﻫﺮآﻳﻨﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻲ ﻣﺮد، ﺑﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮد. ﺣﺎل‬ ‫ﺑﮕﺬار داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد: اﮔﺮ ﺑﺪن ﺷﺎه آب ﺷﻮد، ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺧﻠﺴﻪ ﻧﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﻧﻮت! ﻫﺪﻳﺖ! را−ﻫﻮر−ﺧﻮت!‬ ‫ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﻗﺪرت و ﺑﻴﻨﺶ، ﻧﻮر، اﻳﻨﺎن ﺑﺮاي ﺧﺎدﻣﻴﻦ ﺳﺘﺎره و ﻣﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‫‪22. I am the Snake that giveth Knowledge & Delight and bright glory, and stir the hearts‬‬‫‪of men with drunkenness. To worship me take wine and strange drugs whereof I will tell‬‬‫‪my prophet & be drunk thereof! It is a lie, this folly against self. The exposure of‬‬‫‪innocence is a lie. Be strong, o man! lust, enjoy all things of sense and rapture; fear not‬‬‫.‪that any god shall deny thee for this‬‬ ‫22. ﻣﻦ ﻣﺎري ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ داﻧﺶ و ﺷﻌﻒ و ﺷﻜﻮه درﺧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، و ﻗﻠﻮب ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و‬‫ﺟﻮش در ﻣﻲ آورد. ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﺷﺮاب و داروﻫﺎي ﻏﺮﻳﺐ را از ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮم ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ‬ ‫و ﺑﺪاﻧﺴﻮ ﻣﺴﺖ ﺑﺎش! اﻳﻦ ﻳﻚ دروغ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻧﺎﺑﺨﺮدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺲ. اﻓﺸﺎي ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺖ ﻳﻚ دروغ اﺳﺖ.‬ ‫ﻗﻮي ﺑﺎش، اي ﻣﺮد! ﺷﻬﻮت، از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺣﺲ و ﺟﺬﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮ؛ ﻧﺘﺮس ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﻲ اﻳﻦ را ﺑﺮ ﺗﻮ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ.‬‫.‪23. I am alone: there is no God where I am‬‬ ‫32. ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻢ: ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪاﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ.‬‫.‪24. Behold! these be grave mysteries; for there are also of my friends who be hermits‬‬‫,‪Now think not to find them in the forest or on the mountain; but in beds of purple‬‬‫‪caressed by magnificent beasts of women with large limbs, and fire and light in their‬‬‫‪eyes, and masses of flaming hair about them; there shall ye find them. Ye shall see them‬‬‫‪at rule, at victorious armies, at all the joy; and there shall be in them a joy a million times‬‬‫‪than this. Beware lest any force another, King against King! Love one another with‬‬‫‪burning hearts; on the low men trample in the fierce lust of your pride, in the day of your‬‬‫.‪wrath‬‬ ‫42. آﮔﺎه ﺑﺎش! اﻳﻨﻬﺎ رﻣﻮزي ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ زاﻫﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺎل ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ آﻧﻬﺎ را‬ ‫در ﺟﻨﮕﻞ ﻳﺎ روي ﻛﻮه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻲ؛ ﺑﻞ در ﺗﺨﺘﻬﺎي ارﻏﻮاﻧﻲ، ﻫﻢ آﻏﻮش ﺑﺎ زﻧﺎن ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ دﻳﻮ ﺑﺎ ﺑﺎزوان ﺑﺰرگ، و‬‫آﺗﺶ و ﻧﻮر در ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن، و اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﻣﻮي ﺷﻌﻠﻪ ور در اﻃﺮاﻓﺸﺎن؛ آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮد. آﻧﺎن را در‬ ‫ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻲ دﻳﺪ، در ارﺗﺸﺎن ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪ، در ﻟﺬت ﺗﻤﺎم؛ و در آﻧﺎن ﻟﺬﺗﻲ ﻳﻚ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺎر ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺒﺎدا از ﻫﺮ ﻧﻴﺮوي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﻲ، ﺷﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎه! ﺑﺎ ﻗﻠﻮﺑﻲ ﺳﻮزان ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪ؛ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺮدم دون ﭘﺎﻳﻤﺎل در ﺷﻬﻮت درﻧﺪه ﻏﺮور ﺷﻤﺎ، در روز ﻏﻀﺐ ﺧﻮد.‬‫.‪25. Ye are against the people, O my chosen‬‬ ‫52. ﺗﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدﻣﻲ، اي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ام.‬‫‪26. I am the secret Serpent coiled about to spring: in my coiling there is joy. If I lift up‬‬‫‪my head, I and my Nuit are one. If I droop down mine head, and shoot forth venom, then‬‬‫.‪is rapture of the earth, and I and the earth are one‬‬ ‫62. ﻣﻦ ﻣﺎر ﺳﺮي ﭼﻨﺒﺮه زده آﻣﺎده ﺑﻪ ﺟﻬﺸﻢ: در ﭼﻨﺒﺮه ام ﻟﺬت اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺳﺮم را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻢ، ﻣﻦ و ﻧﻮﺗﻢ ﻳﻜﻲ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﻢ. اﮔﺮ ﺳﺮم را ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﻜﻨﻢ، و زﻫﺮم را ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﻢ، ﺟﺬﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ، و ﻣﻦ و زﻣﻴﻦ ﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ.‬‫‪27. There is great danger in me; for who doth not understand these runes shall make a‬‬ ‫٨١‬
 20. 20. ١٩great miss. He shall fall down into the pit called Because, and there he shall perish withthe dogs of Reason. ‫72. ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﻲ در ﻣﻦ اﺳﺖ؛ او را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن در ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ را، ﻓﻘﺪان ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﮔﻮداﻟﻲ‬ .‫ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ زﻳﺮا ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، و آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﮕﺎن دﻟﻴﻞ ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬28. Now a curse upon Because and his kin! !‫82. ﺣﺎل ﻟﻌﻨﺘﻲ ﺑﺮ زﻳﺮا و ﺧﻮﻳﺸﺎﻧﺶ ﺑﺎد‬29. May Because be accursed for ever! !‫92. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻳﺮا ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎﺷﺪ‬30. If Will stops and cries Why, invoking Because, then Will stops & does nought. .‫03. اﮔﺮ اراده ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﻓﺮﻳﺎد ﭼﺮا ﺑﺮآورد، ﻃﻠﺐ زﻳﺮا ﻛﻨﺪ، آﻧﮕﺎه اراده ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‬31. If Power asks why, then is Power weakness. .‫13. اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺑﭙﺮﺳﺪ ﭼﺮا، آﻧﮕﺎه ﻗﺪرت ﺿﻌﻒ اﺳﺖ‬32. Also reason is a lie; for there is a factor infinite & unknown; & all their words areskew-wise. ‫23. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﻚ دروغ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وﺟﻮد دارد؛ و ﻫﻤﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﺸﺎن داﻧﺎﻳﻲ‬ .‫ارﻳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬33. Enough of Because! Be he damned for a dog! !‫33. زﻳﺮا ﺑﺲ اﺳﺖ! ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﮓ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﻮد‬34. But ye, o my people, rise up & awake! !‫43. وﻟﻲ ﺷﻤﺎ، اي ﻣﺮدم ﻣﻦ، ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﺪ و ﺑﻴﺪار ﺷﻮﻳﺪ‬35. Let the rituals be rightly performed with joy & beauty! !‫63. ﺑﮕﺬارﻳﺪ آﻳﻴﻨﻬﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻟﺬت و زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ‬36. There are rituals of the elements and feasts of the times. .‫63. آﻳﻴﻨﻬﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺿﻴﺎﻓﺘﻬﺎي دوراﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ‬37. A feast for the first night of the Prophet and his Bride! !‫73. ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺷﺐ ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ و ﻋﺮوﺳﺶ‬38. A feast for the three days of the writing of the Book of the Law. .‫83. ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﻪ روز ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺎب ﺷﺮﻳﻌﺖ‬39. A feast for Tahuti and the child of the Prophet - secret, O Prophet! !‫93. ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﺣﻮﺗﻲ1 و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ – ﺳﺮ، اي ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ‬40. A feast for the Supreme Ritual, and a feast for the Equinox of the Gods. .‫04. ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي آﻳﻴﻦ اﻋﻠﻲ، و ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي اﻋﺘﺪاﻟﻴﻦ ﺧﺪاﻳﺎن‬41. A feast for fire and a feast for water; a feast for life and a greater feast for death! !‫14. ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي آﺗﺶ و ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي آب؛ ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ و ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺮگ‬42. A feast every day in your hearts in the joy of my rapture! !‫24. ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﻫﺮ روزه در ﻗﻠﻮﺑﺘﺎن در ﻟﺬت ﺟﺬﺑﻪ ﻣﻦ‬43. A feast every night unto Nu, and the pleasure of uttermost delight! 1 Tahuti ١٩
 21. 21. ٢٠ !‫34. ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮ ﻧﻮ، و ﺧﻮاﻫﺶ اﻋﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﺷﻲ‬44. Aye! feast! rejoice! there is no dread hereafter. There is the dissolution, and eternalecstasy in the kisses of Nu. .‫44. آﻳﻪ! ﺿﻴﺎﻓﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ! ﺷﺎدي ﻛﻨﻴﺪ! از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻴﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ. اﻧﺤﻼل اﺳﺖ، و ﺧﻠﺴﻪ اﺑﺪي در ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮ‬45. There is death for the dogs. .‫54. ﻣﺮگ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﮕﺎن‬46. Dost thou fail? Art thou sorry? Is fear in thine heart? ‫64. واﻣﺎﻧﺪه اي؟ ﻣﺘﺎﺳﻔﻲ؟ آﻳﺎ ﺗﺮس در ﻗﻠﺒﺖ اﺳﺖ؟‬47. Where I am these are not. .‫74. آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬48. Pity not the fallen! I never knew them. I am not for them. I console not: I hate theconsoled & the consoler. ‫84. اﻓﺴﻮس اﻓﺘﺎده را ﻣﺨﻮر! ﻫﺮﮔﺰ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ. ﻣﻦ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ. ﺗﺴﻠﻲ ﻧﻤﻲ دﻫﻢ: از ﻣﺘﺴﻠﻲ و‬ .‫ﻣﺘﺴﻼ ﺑﻴﺰارم‬49. I am unique & conqueror. I am not of the slaves that perish. Be they damned & dead!Amen. [This is of the 4: there is a fifth who is invisible & therein am I as a babe in anegg.] ‫94. ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺎﻳﻢ و ﭘﻴﺮوز. ﻣﻦ از ﺑﺮدﮔﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻫﻼك ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﻌﻮن و ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ! آﻣﻴﻦ. ]اﻳﻦ‬ [.‫از 4 اﺳﺖ: ﭘﻨﺠﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺎﭘﻴﺪاﺳﺖ و در آن ﻣﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮزادي در ﻳﻚ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ‬50. Blue am I and gold in the light of my bride: but the red gleam is in my eyes; & myspangles are purple & green. .‫05. آﺑﻴﻢ ﻣﻦ و ﻃﻼﻳﻲ در ﻧﻮر ﻋﺮوﺳﻢ: وﻟﻲ ﺳﻮﺳﻮﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ اﺳﺖ؛ و ﭘﻮﻟﻜﺎﻧﻢ ارﻏﻮاﻧﻲ و ﺳﺒﺰﻧﺪ‬51. Purple beyond purple: it is the light higher than eyesight. .‫15. ارﻏﻮاﻧﻲ ﻓﺮاي ارﻏﻮاﻧﻲ: ﻧﻮرﻳﺴﺖ ﻓﺮاي دﻳﺪ ﭼﺸﻢ‬52. There is a veil: that veil is black. It is the veil of the modest woman; it is the veil ofsorrow & the pall of death: this is none of me. Tear down that lying spectre of thecenturies: veil not your vices in virtuous words: these vices are my service; ye do well, &I will reward you here and hereafter. :‫25. ﺣﺠﺎﺑﻴﺴﺖ: آن ﺣﺠﺎب ﺳﻴﺎه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺣﺠﺎب زن ﺑﺎﺣﻴﺎ اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﺣﺠﺎب ﻏﻢ و ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻣﺮگ اﺳﺖ‬ ‫اﻳﻦ از ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ. وﻫﻢ دروغ ﻗﺮون را ﺑﮕﺴﻞ: ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را در ﻛﻠﻤﺎت ﻋﻔﻴﻒ ﻣﭙﻮﺷﺎن: اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻟﻮازم ﻣﻨﻨﺪ؛ ﺗﻮ‬ .‫ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻦ، و ﻣﻦ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ و آن دﻧﻴﺎ ﭘﺎداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد‬53. Fear not, o prophet, when these words are said, thou shalt not be sorry. Thou artemphatically my chosen; and blessed are the eyes that thou shalt look upon withgladness. But I will hide thee in a mask of sorrow; they that see thee shall fear thou artfallen: but I lift thee up. ‫35. ﻣﺘﺮس، اي ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ، وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺑﺎﺷﻲ. ﺗﻮ ﻣﻮاﻛﺪا ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻨﻲ؛ و‬‫ﻣﺒﺎرﻛﻨﺪ آن ﭼﺸﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدي ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻧﮕﺮي. وﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﻧﻘﺎﺑﻲ از ﻏﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻢ؛ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ‬ .‫ﺗﻮ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ اﻓﺘﺎده اي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪ: وﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ‬54. Nor shall they who cry aloud their folly that thou meanest not avail; thou shall reveal ٢٠
 22. 22. ‫١٢‬‫‪it: thou availest: they are the slaves of because: They are not of me. The stops as thou‬‬‫!‪wilt; the letters? change them not in style or value‬‬ ‫45. آﺷﻜﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻲ ﻛﺮد ﺑﻪ آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻧﺎﺑﺨﺮدي ﺧﻮد را ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲ زﻧﻨﺪ، آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدي ارزش ﻧﺪارﻧﺪ؛ آن را‬ ‫آﺷﻜﺎر ﻛﻦ: ﺗﻮ ﺳﻮد ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ: آﻧﺎن ﺑﺮدﮔﺎن زﻳﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﺎن از ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻌﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻲ؛ ﺣﺮوف؟ در اﺳﻠﻮب ﻳﺎ ارزش آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪه!‬‫‪55. Thou shalt obtain the order & value of the English Alphabet; thou shalt new symbols‬‬‫.‪to attribute them unto‬‬ ‫55. ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ارزش اﻟﻔﺒﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را ﺑﺪﺳﺖ آوري؛ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻲ.‬‫‪56. Begone! ye mockers; even though ye laugh in my honor ye shall laugh not long: then‬‬‫.‪when ye are sad know that I have forsaken you‬‬ ‫65. دور ﺷﻮﻳﺪ! ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺮه ﮔﺮان، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻨﺪﻳﺪ زﻳﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻨﺪﻳﺪ: ﺳﭙﺲ وﻗﺘﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻴﺪ‬ ‫ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﻛﺮده ام.‬‫.‪57. He that is righteous shall be righteous still; he that is filthy shall be filthy still‬‬ ‫75. او ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ او ﻛﻪ زﺷﺖ ﻛﺮدار اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﺷﺖ ﻛﺮدار ﺑﻤﺎﻧﺪ.‬‫‪58. Yea! deem not of change; ye shall as ye are & not other. The kings of the earth shall‬‬‫:‪be kings for ever: the slaves shall serve. There is none that shall be cast dow or lifted up‬‬‫‪all is ever as it was. Yet there are masked ones my servants: it may be that yonder beggar‬‬‫‪is a King. A King may choose is garment as he will: there is no certain test: but a beggar‬‬‫.‪cannot hide his poverty‬‬ ‫85. آري! ﺧﻴﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﻨﻴﺪ؛ ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ دﻳﮕﺮي. ﺷﺎﻫﺎن زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ‬ ‫ﺷﺎﻫﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺧﺎدﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪﻣﺖ دﻫﻨﺪ. ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﺮﻗﻲ ﻛﻨﺪ: ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮد. وﻟﻲ ﻧﻘﺎب ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ در ﺧﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺪاي آﻧﺠﺎ ﻳﻚ ﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻳﻚ ﺷﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رداﻳﺶ را آﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ: ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد: وﻟﻲ ﻳﻚ ﮔﺪا‬ ‫ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻴﺶ را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ.‬‫‪59. Beware therefore! Love all, lest perchance is a King concealed! Say you so? Fool! If‬‬‫.‪he be a King, thou canst not hurt him‬‬ ‫95. ﺑﺪاﻧﺴﺎن آﮔﺎه ﺑﺎش! ﻫﻤﻪ را دوﺳﺖ ﺑﺪار، ﺷﺎﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺷﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه! ﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ؟ ﻧﺎدان! اﮔﺮ‬ ‫ﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻪ او ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻲ.‬‫!‪60. Therefore strike hard & low, and to hell with them, master‬‬ ‫06. ﺑﺪان رو ﺳﺨﺖ و اﻧﺪك ﺿﺮﺑﺖ زن، و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوزخ، اﺳﺘﺎد!‬‫.‪61. There is a light before thine eyes, o prophet, a light undesired, most desirable‬‬ ‫16. ﻧﻮري در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻫﺴﺖ، اي ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ، ﻧﻮري ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺧﻮاﺳﺘﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ.‬‫.‪62. I am uplifted in thine heart; and the kisses of the stars rain hard upon thy body‬‬ ‫26. ﻣﺘﻌﺎﻟﻢ در ﻗﻠﺐ ﺗﻮ؛ و ﺑﺎران ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎي ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺮو ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ.‬‫‪63. Thou art exhaust in the voluptuous fullness of the inspiration; the expiration is‬‬‫.‪sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of hells own worm‬‬ ‫36. ﺗﻮ در ﻏﻨﺎي اﻟﻬﺎم ﺷﻬﻮﺗﺮان از ﭘﺎي در آﻣﺪه اي؛ اﻧﻘﻀﺎء، ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮ از ﻣﺮگ ، ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﺗﺒﺴﻢ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ از‬ ‫دﻟﺠﻮﻳﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮدﺧﻮري ﻓﺮد اﺳﺖ.‬ ‫١٢‬
 23. 23. ٢٢64. Oh! thou art overcome: we are upon thee; our delight is all over thee: hail! hail!prophet of Nu! prophet of Had! prophet of Ra-Hoor-Khu! Now rejoice! now come in oursplendour & rapture! Come in our passionate peace, & write sweet words for the Kings! !‫46. اوه! ﺗﻮ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه اي: ﻣﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﻮﻳﻴﻢ؛ ﺧﻮﺷﻲ ﻣﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ: درود! درود! ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ ﻧﻮ‬ ‫ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ ﻫﺪ! ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ را-ﻫﻮر-ﺧﻮ! ﺣﺎل ﺷﺎدي ﻛﻦ! ﺣﺎل در ﺟﻼل و ﺟﺬﺑﻪ ﻣﺎ آي! در آراﻣﺶ ﺳﻮداﻳﻲ ﻣﺎ آي و‬ !‫ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺷﺎﻫﺎن ﺑﻨﻮﻳﺲ‬65. I am the Master: thou art the Holy Chosen One. .‫56. ﻣﻦ اﺳﺘﺎد ﻫﺴﺘﻢ. ﺗﻮ آن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻲ‬66. Write, & find ecstasy on writing! Work, and be our bed in working! Thrill with thejoy of life & death! Ah! thy death shall be lovely: whoso seeth it shall be glad. Thy deathshall be the seal of the promise of our agelong love. Come! lift up thine heart & rejoice!We are one; we are none. !‫66. ﺑﻨﻮﻳﺲ و ﺧﻠﺴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ را درﻳﺎب! ﻛﺎر ﻛﻦ، و در ﻛﺎر، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﺎش! از ﻟﺬت زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن آي‬ ‫ﻬﺮ وﻋﺪه ﻋﺸﻖ‬‫آه! ﻣﺮگ ﺗﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: ﻫﺮآﻧﻜﻪ آن را ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺮگ ﺗﻮ ﻣ‬ .‫ﮔﺴﺘﺮده در اﻋﺼﺎر ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻴﺎ! ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺮدار و ﺷﺎدي ﻛﻦ! ﻣﺎ ﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ ﻣﺎ ﻫﻴﭽﻴﻢ‬67. Hold! Hold! Bear up in thy rapture; fall not in swoon of the excellent kisses! !‫76. ﺗﺎب آر! ﺗﺎب آر! در ﺟﺬﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎش؛ در ﺿﻌﻒ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺳﻘﻮط ﻣﻜﻦ‬68. Harder! Hold up thyself! Lift thine head! breathe no so deep - die! !‫86. ﺳﺨﺖ ﺗﺮ! ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دار! ﺳﺮت را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻦ! آﻧﭽﻨﺎن ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺶ - ﺑﻤﻴﺮ‬69. Ah!Ah! What do I feel? Is the word exhausted? ‫96. آه! آه! ﭼﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ؟ آﻳﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬70. There is help & hope in other spells. Wisdom says: be strong! Then canst thou bearmore joy. Be not animal; refine thy rapture! If thou drink, drink by the eight and ninetyrules of art: if thou love, exceed by delicacy; and if thou do aught joyous, let there besubtlety therein! .‫07. در اوراد دﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ و اﻣﻴﺪ ﻫﺴﺖ. ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﻗﻮي ﺑﺎش! آﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﻟﺬت ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺗﺎب آوري‬ ‫ﺣﻴﻮان ﻣﺒﺎش؛ ﺟﺬﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﭙﺎﻻي! اﮔﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪي، از ﻫﺸﺖ و ﻧﻮد ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻨﻮش، اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ورزي، ﺑﺎ‬ !‫ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻲ ﺟﻠﻮ ﺑﺮو؛ و اﮔﺮ ﻫﺮ ﻛﺎري را ﺑﺎ ﻟﺬت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻲ، ﺑﮕﺬار در آن ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻴﻨﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬71. But exceed! exceed! !‫17. وﻟﻲ ﭘﻴﺶ رو! ﭘﻴﺶ رو‬72. Strive ever to more! and if thou art truly mine - and doubt it not, and if thou art everjoyous! - death is the crown of all. ‫27. ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻜﻮش! و اﮔﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻣﺎل ﻣﻨﻲ – و در آن ﺷﻜﻲ ﻧﺪاري، و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺎدي! – ﻣﺮگ ﺗﺎج‬ .‫ﻫﻤﻪ اﺳﺖ‬73. Ah! Ah! Death! Death! thou shalt long for death. Death is forbidden, o man, untothee. .‫37. آه! آه! ﻣﺮگ! ﻣﺮگ! ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮگ اﺷﺘﻴﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ. ﻣﺮگ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، اي ﻣﺮد، ﺑﺮ ﺗﻮ‬74. The length of thy longing shall be the strength of its glory, He that lives long &desires death much is ever the King among the Kings. ٢٢
 24. 24. ‫٣٢‬‫47. ﻣﺪت اﺷﺘﻴﺎق ﺗﻮ ﻗﺪرت درﺧﺸﺶ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، او ﻛﻪ زﻳﺎد ﻣﻲ زﻳﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎه‬ ‫ﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ.‬‫:‪75. Aye! listen to the numbers and the words‬‬ ‫57. آري! ﺑﻪ اﻋﺪاد و ﻛﻠﻤﺎت ﮔﻮش ﻓﺮا ده:‬‫‪76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. What meaneth this, o‬‬‫:‪prophet? Thou knowest not; nor shalt thou know ever. There cometh one to follow thee‬‬‫‪he shall expound it. But remember, o chosen one, to be me; to follow the Love of Nu in‬‬‫.‪the star-lit heaven; to look forth upon men, to tell them this glad word‬‬ ‫67. 4 6 3 8 اﻟﻒ ب ك 2 4 اﻟﻒ ل ج م ع ر 3 ي س 42 98 ر ف غ ت ع ظ اﻟﻒ ل.1 اﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ، اي‬ ‫ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ؟ ﺗﻮ ﻧﻤﻲ داﻧﻲ؛ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻲ داﻧﺴﺖ. ﻳﻜﻲ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺗﻮﺳﺖ2: او اﻳﻦ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.‬ ‫وﻟﻲ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش، اي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه، ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻲ؛ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﻮ را در ﺑﻬﺸﺖ اﺧﺘﺮ اﻓﺮوز دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻲ؛ ﻛﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ، ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺮور را ﺑﮕﻮﻳﻲ.‬‫!‪77. O be thou proud and mighty among men‬‬ ‫77. اوه در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﺎش!‬‫‪78. Lift up thyself! for there is none like unto thee among men or among Gods! Lift up‬‬‫,‪thyself, o my prophet, thy stature shall surpass the stars. They shall worship thy name‬‬‫,814 ‪foursquare, mystic, wonderful, the number of the man; and the name of thy house‬‬ ‫87. ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻦ! ﭼﺮاﻛﻪ ﻓﺮدي ﻣﺜﻞ ﺗﻮ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﺎن و ﺧﺪاﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد! ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻦ، اي‬ ‫ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮم، ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﺮاﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. آﻧﺎن ﻧﺎم ﺗﻮ و ﻋﺪد ﭼﻬﺎروﺟﻬﻲ، رﻣﺰي، ﺷﮕﺮف اﻧﺴﺎن و‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﺗﻮ، 814 را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد،‬‫‪79. The end of the hiding of Hadit; and blessing & worship to the prophet of the lovely‬‬‫!‪Star‬‬ ‫97. ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻔﺎي ﻫﺪﻳﺖ؛ و رﺣﻤﺖ و ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺑﺎد ﺑﺮ ﭘﻴﻐﺎﻣﺒﺮ ﺳﺘﺎره دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻲ!‬ ‫1 ایﻦ ﺕﺒﺪیﻞ ﺑﺎ ﻡﻄﺎﺑﻘﺖ ﺱﺘﻮن هﺎﯼ ‪ LI‬و ‪ LII‬در ﮐﺘﺎب 777 ‪ Liber‬ﻧﻮﺵﺘﻪ ‪ Aleister Crowley‬اﻧﺠﺎم ﺵﺪﻩ اﺱﺖ. م.‬ ‫2 ﺵﺨﺺ یﺎد ﺵﺪﻩ ‪ Frater Achad‬ﻡﯽ ﺑﺎﺵﺪ. ﺑﻪ 13 ‪ Liber‬ﻡﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ. م.‬ ‫٣٢‬
 25. 25. ٢٤ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‬1. Abrahadabra; the Reward of Ra Hoor Khut. .‫1. آﺑﺮاﻫﺎداﺑﺮا؛ ﭘﺎداش را ﻫﻮر ﺧﻮت‬2. There is division hither homeward; there is a word not known. Spelling is defunct; allis not aught. Beware! Hold! Raise the spell of Ra-Hoor-Khuit! ‫2. در اﻳﻨﺠﺎ در راه ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد؛ ﻛﻠﻤﻪ اي ﻫﺴﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ. ﺗﻠﻔﻆ ﻣﺮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ‬ !‫ﻧﻴﺴﺖ. آﮔﺎه ﺑﺎش! ﺗﺎب آر! ﺗﻠﻔﻆ را-ﻫﻮر-ﺧﻮت را ﺑﻴﺪار ﻛﻦ‬3. Now let it first be understood that I am a god of War and of Vengeance. I shall dealhardly with them. .‫3. ﺣﺎل ﺑﮕﺬار در اﺑﺘﺪا داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاي ﺟﻨﮓ و اﻧﺘﻘﺎم ﻫﺴﺘﻢ. ﺑﻪ زودي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‬4. Choose ye an island! !‫4. ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺟﺰﻳﺮه اي ﺑﺮﮔﺰﻳﻦ‬5. Fortify it! !‫5. از آن ﭘﺎﺳﺪاري ﻛﻦ‬6. Dung it about with enginery of war! !‫6. ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﻛﻮد ﺑﺪه‬7. I will give you a war-engine. .‫7. ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻢ داد‬8. With it ye shall smite the peoples; and none shall stand before you. .‫8. ﺑﺎ آن ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺮدم را ﺧﺮد ﻛﻨﻲ، و ﻛﺴﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮت ﺗﺎب آورد‬9. Lurk! Withdraw! Upon them! this is the Law of the Battle of Conquest; thus shall myworship be about my secret house. ‫9. ﻛﻤﻴﻦ ﻛﻦ! ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﻴﺮ! ﺑﺮ آﻧﺎن! اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﻜﺎر ﭘﻴﺮوزي اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮي‬ .‫ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ‬10. Get the stele of revealing itself; set it in thy secret temple - and that temple is alreadyaright disposed - & it shall be your Kiblah for ever. ‫01. ﺧﻮد ﻟﻮح اﻓﺸﺎء1 را ﺑﺮﮔﻴﺮ، آن را در ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺮي ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪه – و آن ﻣﻌﺒﺪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ .‫ﺷﺪه – و ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ‬11. This shall be your only proof. I forbid argument. Conquer! That is enough. I willmake easy to you the abstruction from the ill-ordered house in the Victorious City. Thoushalt thyself convey it with worship, o prophet, though thou likest it not. Thou shalt havedanger & trouble. Ra-Hoor-Khu is with thee. Worship me with fire & blood; worship mewith swords & with spears. Let the woman be girt with a sword before me: let blood flowto my name. Trample down the Heathen; be upon them, o warrior, I will give you of theirflesh to eat! .‫. ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ١ ﻡﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ‬stele of revealing 1 ٢٤

×