“GƏNCLƏRİN İNKİŞAFINDA İCTİMAİ- İNZİBATİ TƏSİSATLAR VƏ GƏNCLƏR     TƏŞKİLATLARININ ROLU” AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİNİN NƏZƏRİ...
kategoriyadan olan hədəf qrupların ayrı ayrı məsələlərdəki yanaşmasını müəyyən etmək baxımdan eynidərəcədə əhəmiyyətlidir....
18-21 yaş: Bu yaş qrupundan olanların daha çox təmas nöqtələri isə ali və orta ixtisas məktəbləri,dostları, ailə mühiti, g...
(Respondentlərin                   Yaş qrupunun        Respondenlərin       sayı)X (yaş s...
Bu göstəricilərə əsasən demək mümkündür ki, respublika tabeçiliyində olan şəhərlərdə qadın respondentlərdigər regionlardan...
Cinsi mənsubiyyətinə görə ayrı ayrılıqda təhsil səviyyəsinin müqayisəli təhlilində isə aşağıdakı mənzərənimüşahidə etmək m...
Sorğunun nəticələrindən məlum olur ki, respondentlərin böyük hissəsinin ixtisası humanitar elmlərdir:Bu bölgü gənclər təşk...
Gənclər      Ailə   Orta məktəb  Ali və orta  Dost şəbəkəsi   Gənclər   İş yerləri   Gənclərqrupu/mühit...
-Bakı şəhəri üzrə 96 respondent yəni, ümumi işsizlərin 42,1%, paytaxt respondentlərinin isə 45,07%-iişsizdir. Bakı şəhəri ...
Bu cədvəldən belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, gənclər təşkilatlarına üzv olanlar arasında 18-21yaş qrupu xüsusi ilə fərq...
partiyaya üzv olanlardan 30 nəfəri dövlət sektorunda, 36 nəfər ictimai sektorda, 12 nəfər özəl sektordaişlədiklərini, digə...
Bu cədvəldən göründüyü kimi gənclər təşkilatlarının tədbirlərində mütəmadi iştirak edənlərin 93,15%-iməhz gənclər təşkilat...
istədikləri balı verə bilərdi. Buradakı şərt ona xidmət edirdi ki, respondentlər onların inkişafında xüsusi roluolan iki q...
Mühitlər/regionlar             Paytaxt (213 respondent)           Gəncə, Sumqayıt və        ...
(+11.52%)          (+7.26%)          (-4.57%)          (-10.04%)Dost şəbəkələri   4.143  3.9...
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1

583 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gənclərin nəzərində gənclər təşkilati1

 1. 1. “GƏNCLƏRİN İNKİŞAFINDA İCTİMAİ- İNZİBATİ TƏSİSATLAR VƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATLARININ ROLU” AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİNİN NƏZƏRİ İLƏ SOSİOLOJİ SORĞUNUN HESABATI 1.GİRİŞ:Bu sorğu "Gənclərin Rəyi" Araşdırma Mərkəzi (Təşəbbüs Qrupu) tərəfindən həyata keçirilmişdir. Sorğuda14-29 yaş arasında 519 gənc onlayn sistemi ilə qoşulmuşdur. Sorğu 14 sualdan ibarət idi və onlardan 8 sualrespondentlərin şəxsi əlamətlərini, digər 6 sual isə əsas məsələlərlə bağlı respondentlərin reaksiyasını əhatəedirdi. Sorğunun məqsədi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının gənclərin nəzərində hansımövqedə olmasını və gənclər təşkilatlarından olan gözləntiləri aşkar etməkdir. Bu sorğu eyni zamandagənclərin inkişafında gənclər təşkilatlarının töhfəsinin digər sosial təsisatlarla müqayisə edilməsi, habeləhansı sahələrdə onların təsirli və ya təsirsiz olmasına da imkan yaratdı. Hamıya məlumdur ki, hər bir gənciniştirakında onu əhatə edən və təmasda olduğu mühitlər güclü təsir edir. Ümumilikdə götürsək hər bir gəncininkişafında əsas 3 mühit- ailə, təhsil və bunlardan kənar olan dost və ya buna bənzər şəbəkə mühitlərimövcuddur. Hesab edirik ki, dəyişkənlik baxımdan mühitləri 2 qrupa- dinamik və statik mühitlərə bölməkvə təsnifatlaşdırmaq mümkündür. Ailə mühiti və təhsil mühiti ənənələrlə institutlaşdığı üçün və digərmühitlərə qapalı olduğu üçün statik bir mühit hesab etmək mümkündür. Bununla yanaşı bu muhitlərinxaricində dost və ya buna bənzər mühitlər isə nisbətən açıq və yenilənən bir mühit olduğu üçün dinamikmühit hesab etmək mümkündür. Bu sorğunun nəticələri həm də gənclərin mühitlərə olan münasibətini daifadə edir. Araşdırmanın nəticələri göstərdi ki, müxtəlif meyarlara görə (yaş, təhsil, məşğuliyyət) fərqlikategoriyadan olan gənclərin mühitlərə olan münasibəti də fərqlənir. Belə bir versiya mövcuddur ki,gənclərin mühitlərlə təmas nöqtələri sorğunun nəticələrinə təsirsiz ötüşməyəcək. Misal üçün heç vaxtgənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərində iştirak etməyən və onların fəaliyyətlərindən bəhrələnməyən gəncləringənclər təşkilatlarına münasibəti ictimai fəal gənclərdən fərqlənəcək. Eləcə də gözləntiləri də dəyişməlidir.Sorğu fərqli kategoriyaya bölünən gənclərin ayrı ayrı qruplarının əsas suallara verilən cavabları müqayisəlişəkildə təhlil edilmişdir. Bu araşdırmanın əsas hipotezi ondan ibarətdir ki, respondentlər gənclərininkişafında daha çox töhfəsi olan mühitləri seçərkən özlərinin daha çox və uzun müddətdə təmasdaolduğu mühitlərin töhfəsini daha yüksək qiymətləndirəcək. Sorğu mövcud gənclərin ailə, məktəb, dost və digər sosial təsisatlara olan münasibətini nümayişetdirməklə yanaşı bu məsələdə mental faktorların mövqeyini də müəyyən etməyə imkan yaradır. Hamıyaməlumdur ki, ailə təsisatı, ailə məişət münasibətlərində mental faktorların rolu danılmazdır. Hər nə qədərdəyərlər qloballaşsa da valideynlərdən gənclərə keçən dəyərlər onların gələcək seçimlərinə və inkişafınamühüm təsir göstərir. Maraqlı məqamlardan biri də budur ki, bu sorğuda mühit gənclər təşkilatlarınıngələcək fəaliyyətinin qurulmasına kömək edəcək. Sorğunun nəticələri gənclərin inkişafında müxtəlif təsisatların gələcək strategiyalarınınhazırlanmasına kömək edəcək. Bu baxımdan nəticələr hər bir təsisat, xüsusi ilə gənclər təşkilatları üçünvəziyyətin ilkin təhlili xarakteri daşıyır. İlkin təhlil gələcəkdə daha böyük və spesifik araşdırmalarınaparılmasına zəmin yaradacaq və gənclərin inkişafı ilə bağlı siyasi təhlil (policy paper) sənədlərininyazılmasında köməkçi vasitə kimi istifadə edilə bilər. Bütün bunlarla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, sorğu yalnız internet istifadəçisi olan gənclər arasındakeçirilmişdir. Maddi resusrların qıtlığı üzbəüz sorğunun keçirilməsini və müxtəlif sosial təbəqədən olangənclər arasında sorğunun keçirilməsini məhdudlaşdırmışdır. Sorğu nəticələrinin təhlil metodologiyası buçatışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün əsas suallara verilən cavabları müxtəlif təbəqədən olanrespondentlərə görə müqayisəli şəkildə təhlil etmişdir. Bununla da müxtəlif təbəqələrin yanaşmaları vətrendlər müəyyən edilmişdir. Hər bir sosial təbəqə və hədəf qrup üçün trendin müəyyən edilməsi həminhədəf qrupun inkişafı üçün spesifik siyasətin və tədbirlərin seçilməsinə imkan yaradacaq. Eyni zamanda hərbir ayrı təbəqənin problemlərini də bu təhlillə müəyyən etmək mümkündür. Şübhəsiz bu sorğunun əhatə dairəsini genişləndirmək daha dolğun məlumatlar əldə etməsinə imkanyaradardı. Xüsusi ilə informasiya axınından və gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərindən heç bir şəkildəbəhrələnməyən gənclərin münasibətini öyrənmək maraqlı olardı. Lakin yuxarıda qeyd edildiyi kimi bununüçün maddi resusrların cəlb edilməsi vacibdir. 2.RESPONDENTLƏR Ümumilikdə 14 may-30 iyun tarixləri arasında keçirilən sorğuda 519 gənc iştirak etmişdir.Respondentlərin xüsusiyyətlərini, habelə müxtəlif kategoriyalar üzrə təsnifatlaşdırmaq və onların sosialstatusunu müəyyən etmək üçün sorğuda 6 sual nəzərdə tutulmuşdur. Bu 6 sualdan hər biri müxtəlif
 2. 2. kategoriyadan olan hədəf qrupların ayrı ayrı məsələlərdəki yanaşmasını müəyyən etmək baxımdan eynidərəcədə əhəmiyyətlidir. Respondentlərin şəxsi xüsusiyyətlərini müəyyən etmək baxımdan ilk sual yaşadığıyer olması idi. YAŞAYIŞ YERİ: Yaşayış yeri sualı respondentin yaşayış yerindəki mühitin, şəraitin və imkanlarınınonun inkişafına və onu əhatə edən mühitin formalaşmasında ən vacib suallardan biridir. İkinci bir məsələgənclərin inkişafında resurs təminatı, sosial obyektlər, informasiya axını, təhsil təsisatları, məşğuluq və digərkomponentlərin mövcudluğunda regionlar arasında fərqlər mövcuddur. Son dövrlərdə region gənclərinininkişafını nəzərdə tutan layihələrə üstünlük verilməsi əslində resurs təminatının regionların xeyrinədəyişdirilməsinə xidmət edir. Bizim sorğunun əsas hipotezlərindən biri də budur ki, bu fərq verilənsuallara cavablarda öz əksini tapmalıdır və cavablarda fərqlər yaranacaq. Beləliklə sorğuda iştirak edən519 respondentin yaşadıqları yerə görə cavabları aşağıdakı şəkildə olmuşdur: s/s Yaşadığı şəhər/rayon Respondentlərin Ümumi sayı respondenlərə nisbəti 1 Bakı 213 41.04 2 Gəncə 30 5.78 3 Sumqayıt 183 35.26 4 Mingəçevir 3 0.58 5 Lənkəran 36 6.94 6 Şəki 9 1.73 7 Abşeron 3 0.58 8 Ağstafa 9 1.73 9 Bərdə 3 0.58 10 Qax 6 1.16 11 Quba 9 1.73 12 Saatlı 3 0.58 13 Samux 3 0.58 14 Ucar 3 0.58 15 Şamaxı 3 0.58 - Respondentlərdən 213 nəfər, yəni respondentlərin 41,62%-i paytxat sakinləridir. - Respondentlərdən 216 nəfər, yəni respoindentlərin 41,62%-i respublika tabeliyində olan şəhərlərin- Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərinin sakinləridir. Sumqayıt 183 nəfər, Gəncə 30 nəfər, Mingəçevir 3 nəfər - Digər 90 nəfər isə müxtəlif rayonlar: Abşeron-3 nəfər, Ağstafa -9 nəfər, Bərdə 3 nəfər, Lənkəran 36 nəfər, Qax-6 nəfər, Quba 9 nəfər, Saatlı-3 nəfər, Samux -3 nəfər, Şəki-9 nəfər, Ucar- 3 nəfər, Şamaxı- 3 nəfər Sorğu internetdə onlayn sistemi ilə aparıldığı üçün yalnız internetdən istifadə edənlər iştirak etmişdir.Şübhəsiz buna görə də regiondan olan respondentlərin sayı paytaxt və respublika tabeliyində olanşəhərlərdən olan respondentlərlə müqayisədə qat qat aşağıdır. Arzuolunan hal o idi ki, regionlardan olangənclərin iştirakı daha çox olsun. Bölgüdə diqqəti cəlb edən məqamlardan biri isə r Sumqayıtrespondentlərinin sayının digər regionlarla müqayisədə qat qat çox olmasıdır. Bu onunla əlaqədərdir ki,sorğu Sumqayıt təşkilatı tərəfindən həyata keçirilib və sorğunun piarı Sumqayıt şəhərində daha yüksəksəviyyədə təşkil olunmuşdur. Bununla yanaşı təhlil metodologiyası bu fərqdən irəli gələn çatışmamazlıqlarıaradan qaldırmağa imkan yaradacaq. İkincisi isə onlayn sorğunun üstün cəhətlərindən biri bu idi ki, sorğudaiştirak tam könüllü olmuşdur ki, bu da suallara verilən cavabların səmimiliyinə zəmanət verir. YAŞ:Respondentləri təsnifatlaşdıran ikinci bir məsələ isə onların yaş kategoriyasına görə bölgüsüidi. 14-29 yaş arası şəxslər gənc sayılsa da şübhəsiz hər yaşın öz psixologiyası var. Eyni zamanda müxtəlifyaşda olan respondentlərin təmas nöqtələri və mühitləri fərqlidir. Fərqli mühit və təmas nöqtələri hadisələrəvə məsələlər yanaşmaları fərqləndirir. Bütün bunları nəzərə alaraq respondentlər yaş kategoriyasına görə 4qrupa bölünmüşdür. 14-17 yaş: Bu yaş qrupundan olanların daha çox təmas nöqtəsi orta məktəb və ailədir. İstisnahallarda ali və ya orta ixtisas məktəbləri də təmas nöqtələri ola bilər. Lakin bu yaş qrupunda olanlar ali vəorta ixtisas məktəblərinin ən yaxşı halda 1-ci kursunda təhsil alanlar ola bilər.
 3. 3. 18-21 yaş: Bu yaş qrupundan olanların daha çox təmas nöqtələri isə ali və orta ixtisas məktəbləri,dostları, ailə mühiti, gənclər təşkilatları və nadir hallarda iş yerləri ola bilər. 22-25 yaş: Bu yaş qrupundan olanlarda isə təmas nöqtələri ailə, dost, iş yerləri ola bilər. Bir qismindəisə gənclər təşkilatları önəmli yer tuta bilər. 26-29 yaş: Bu yaş qrupundan olanların daha çox təmas nöqtələri iş yerləri, dost və ailə mühitləri olabilər. Göründüyü kimi müxtəlif yaş qrupunda olanlarda ortaq təmas nöqtələri olsa da onları fərqləndirəntəmas nöqtələri də mövcuddur. Bu yaş kategoriyasında olanların təmas nöqtələri arasında gənclərtəşkilatlarının rolu 18-21 yaş və 22-25 yaş kategoriyasında olanlara nisbətən zəif ola bilər. Bundan sonrakıbölmələrin birində gənclərin təmas nöqtələri bölməsində bu məsələ daha ətraflı təhlil ediləcək. Respondentlərin yuxarıda qeyd edilən yaş qrupları üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir.Sorğuda iştirak edən respondentlərin çoxu daha çox 18-21 yaş qrupunda olanlar təşkil edir. Daha sonra isə22-25 yaş qrupunda olanlar isə respondentlərin təxminən 33%-ni təşkil edir. Bu bölgü ilə respondentlərinorta yaşını müəyyən etmək mümkündür. Bunu tapmaq üçün hər yaş qrupunun orta yaşını tapmaq sonra isəhəmin orta yaşı müvafiq yaş qrupunu cavablandıran respondentlərin sayına vurmaq lazımdır. Hər yaşkategoriyası üzrə alınan məbləğlər toplanaraq ümumi respondentlərin sayına bölünür. 2-ci cədvəldərespondentlərin orta yaşı hesablanmışdır: (Respondentlərin Yaş qrupunun Respondenlərin sayı)X (yaş s/s Yaş qrupu ortalaması sayı qrupunun ortalaması)1 14-17 (14+15+16+17):4=15.5 21 325.52 18-21 (18+19+20+21):4=19.5 222 43293 22-25 (22+23+24+25):4=23.5 171 4018.54 26-29 (26+27+28+29):4=27.5 105 2887.5Cəmi 11560.5Ortalama yaş: (Cəmi/519) 22.27Bu minvalla paytaxt sakinləri üzrə respondentlərin orta yaşı aşağıdakı kimidir. (Respondentlərin Yaş qrupunun Respondenlərin sayı)X (yaş s/s Yaş qrupu ortalaması sayı qrupunun ortalaması)1 14-17 (14+15+16+17):4=15.5 9 139.52 18-21 (18+19+20+21):4=19.5 105 2047.53 22-25 (22+23+24+25):4=23.5 63 1480.54 26-29 (26+27+28+29):4=27.5 36 990Cəmi 4657.5Ortalama yaş: (Cəmi/213) 21.86Respublika tabeçiliyində olan şəhərlərdə yaşayan respondentlərin yaş ortalaması(Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevir-87 respondent üzrə)
 4. 4. (Respondentlərin Yaş qrupunun Respondenlərin sayı)X (yaş s/s Yaş qrupu ortalaması sayı qrupunun ortalaması)1 14-17 (14+15+16+17):4=15.5 6 932 18-21 (18+19+20+21):4=19.5 87 1696.53 22-25 (22+23+24+25):4=23.5 81 1903.54 26-29 (26+27+28+29):4=27.5 42 1155Cəmi 4848Ortalama yaş: (Cəmi/216) 22.44Digər rayonlar üzrə respondentlərin yaş ortalaması (87 respondent) (Respondentlərin Yaş qrupunun Respondenlərin sayı)X (yaş s/s Yaş qrupu ortalaması sayı qrupunun ortalaması)1 14-17 (14+15+16+17):4=15.5 3 46.52 18-21 (18+19+20+21):4=19.5 30 5853 22-25 (22+23+24+25):4=23.5 27 634.54 26-29 (26+27+28+29):4=27.5 27 742.5Cəmi 2008.5Ortalama yaş: (Cəmi/87) 23.09Ümumilikdə belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, yaşayış yerlərinə görə respondentlərin yaş ortalamasındamüəyyən fərqlər mövcuddur. Region respondentlərinin yaş ortalaması (23.09 yaş) Bakı (21.86 yaş) vərespublika tabeçiliyində olan şəhərlərin (22.44 yaş) respondentlərindən 1-1.5 yaş böyükdür. Yəni regiondainternet istifadəçiləri nisbətən yaşlıdır.CİNSİYYƏT: Respondentlərin cinsiyyətinə görə bölgüsü sorğudakı məsələlər münasibətdə fərqli cinsikategoriyaya görə fərqlənən qrupların ayrı ayrılıqda münasibətini öyrənmək həm də Azərbaycan gənclərininməsələlərə yanaşmasında gender fərqlərini öyrənmək baxımdan maraqlı olardı. Bizim əsas hipotezimizondan ibarətdir ki, əsas suallara cavablarda qadın və kişi respondenlərin reaksiyası fərqli olacaq.Beləliklə sorğuda iştirak edən 519 respondentin cinsi mənsubiyyətə görə bölgüsü aşağıdakı kimidir. Cədvəldən göründüyü kimi sorğuda iştirak edən respondenlərin cinsi mənsubiyyəti arasında fərqnormadan çoxdur. Qadın cinsinə mənsub olanlar sorğuya daha az maraq göstəriblər. Respondentlərinregionlara üzrə cinsi mənsubiyyətə görə bölgüsü isə aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. Bakı şəhəri üzrə Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir Digər regionlar Sayı Faizlə Ümumi Sayı Faizlə Ümumi Sayı Faizlə Ümumi göstəricidən göstəricidən göstəricidən fərqi (%-lə) fərqi (%-lə) fərqi (%-lə)Cinsi/regionlar -64.16% -64.16% -64.16% (kişilər), - (kişilər), - (kişilər), - 35.84% 35.84% 35.84% (qadınlar) (qadınlar) (qadınlar)Kişi 138 64,79 +0.63 132 61,11 -3.68 63 70 +5.84Qadın 75 35,21 -0.63 84 38,89 +3.68 27 30 -5.84
 5. 5. Bu göstəricilərə əsasən demək mümkündür ki, respublika tabeçiliyində olan şəhərlərdə qadın respondentlərdigər regionlardan olan qadınlara nisbətən sorğuda daha fəal iştirak ediblər. Yaş qrupları üzrə cinsi bölgü isə aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 14-17 yaş 18-21 yaş 22-25 yaş 26-29 yaşCinsi/ sayı Faizlə Ümumi Sayı Faizlə Ümumi sayı Faizlə Ümumi sayı Faizlə Ümumi yaş göstəricidən göstəricidən göstəricidən göstəricidən fərqi (%-lə) fərqi (%-lə) fərqi (%-lə) fərqi (%-lə)Kişi 9 42.86 -21.3 135 60.81 -3.35 102 59.65 -4.51 87 82.86 +18.7Qadın 12 57.14 +21.3 87 39.19 +3.35 69 40.35 +4.51 18 17.14 -18.7Bu cədvəldəki göstəricilər onu göstərir ki, qadınların yaşı çoxaldıqca onların sorğuya marağı da azalır. Beləki, 14-17 yaş qrupu üzrə qadın respondentlərin həmin yaş qrupundakı payı ilə ümumi respondenlərdəqadınların payı arasında fərq +21.3 % olduğu halda (57.17%-35,84), analoji göstərici 18-21 yaş qrupu üzrə+3.35, 22-25 yaş qrupu üzrə +4.51%, lakin 26-29 yaş qrupu üzrə -18.7%-dir. Bu şübhəsiz cinsi mənsubiyyətgörə müqayisəli orta yaş həddinə də öz təsirini göstərəcək. Aşağıdakı cədvəl hər iki cins üçün yaşortalamasını verməkdədir:Qadınların orta yaşı: (Respondentlərin Yaş qrupunun Respondenlərin sayı)X (yaş s/s Yaş qrupu ortalaması sayı qrupunun ortalaması)1 14-17 (14+15+16+17):4=15.5 12 1862 18-21 (18+19+20+21):4=19.5 87 1696.53 22-25 (22+23+24+25):4=23.5 69 1621.54 26-29 (26+27+28+29):4=27.5 18 495Cəmi 186 3999Ortalama yaş: (Cəmi/186) 21.5 Kişilərin orta yaşı: (Respondentlərin Yaş qrupunun Respondenlərin sayı)X (yaş s/s Yaş qrupu ortalaması sayı qrupunun ortalaması)1 14-17 (14+15+16+17):4=15.5 9 139.52 18-21 (18+19+20+21):4=19.5 135 2632.53 22-25 (22+23+24+25):4=23.5 102 23974 26-29 (26+27+28+29):4=27.5 87 2392.5Cəmi 333 7561.5Ortalama yaş: (Cəmi/333) 22.71Göründüyü kimi orta yaşa görə qadın və kişilər arasında (21.5-22.71) 1.21 yaş fərqi mövcuddur. Yəni ortahesabla qadın respondentlər kişi respondentlərə nisbətən 1.21 yaş gəncdir. Hesab edirik ki, bu bölgü üzrətəhlil qadınların gənclər təşkilatları və digər qurumlara münasibətində öz təsirini göstərəcək. Bizimhipotezimiz bundan ibarətdir ki, bu trend eyni zamanda ictimai sektora göstərilən fəallıqda yaş/genderəlaqəsinin güclü təsiri mövcuddur. İctimai sektora maraq səviyyəsi isə gənclərin inkişafında mühitlər vətəsisatların qiymətləndirilməsində öz əksini tapacaq. Bunu yoxlamaq üçün əsas sualların (10-12-cisualların) cavablarının təhlilində yaş/gender əlaqəsi üzrə müqayisəli təhlilin aparılması vacibdir. Yaşçoxaldıqca qadın respondentlərin sayının az olması məsələsində ilk ağla gələn səbəblərdən biri mentalfaktorlardır. Daha yuxarı yaşlı gənc qadınlarda ailə-məişət məsələlərin digər məsələlərə nisbətən prioritetolması əsas səbəblərdən biri ola bilər.TƏHSİL SƏVİYYƏSİ: Ümumilikdə 519 respondentin təhsil səviyyəsi aşağıdakı kimidir
 6. 6. Cinsi mənsubiyyətinə görə ayrı ayrılıqda təhsil səviyyəsinin müqayisəli təhlilində isə aşağıdakı mənzərənimüşahidə etmək mümkündür: Təhsil Cəmi Kişi Qadın Təhsil səviyyəsinə Ümumi kişi/qadın səviyyəsi/say görə nisbəti ilə fərqi kişilərin/qadınlara nisbəti 1 2 3 4 5= (3./4.) 6=5.- (333/186 (1,79))Ali 252 177 75 2.36 +0.57Natamam ali 210 129 81 1.59 -0.19Orta ixtisas 21 15 6 2.5 +0.71Natamam orta 15 6 9 0.66 -1.12ixtisasOrta 15 3 12 0.25 -1.54Natamam orta 6 3 3 1 -0.79Cədvəl eyni təhsil statusunda olan kişi/qadın nisbəti ilə ümumi kişi və qadın nisbətinin müqayisəli təhlilininəzərdə tutur. Ümumi kişi/qadın nisbəti 1.79 (333/186)-dir. Cədvələ nəzər yetirsək müşahidə etməkmümkündür ki, kişi respondentlərin təhsil səviyyəsi qadın respondentlərə nisbətən daha yüksəkdir. Xüsusiilə orta təhsil statusunda bu fərq daha qabarıq görünür. Belə ki müvafiq təhsil səviyyəsi üzrə kişi/qadınnisbəti 0.25 olduğu halda ali təhsil üzrə müvafiq göstərici 2.36-dir. Bunların ümumi kişi/qadın nisbətiarasında fərq isə müvafiq olaraq +0.57 və -1.54-dir. Bu onunla əlaqədərdir ki, qadın respondentlərin ortayaşı kişi respondentlərə nisbətən azdır və onların bir çoxu təhsillərini tamamlamayıblar. Bu cədvəldəaxırıncı sütundakı fərqlər də onu göstərir ki, natamam təhsil statusunda qadın respondentlər nisbətənüstünlük təşkil edir. Natamam təhsil statusu ali, orta ixtisas və orta təhsil müəssilərində təhsil alan gəncrespondentlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu baxımdan gələcək bölmələrdə gənclərin təmas nöqtələribaxımında natamam təhsil statusunda olan gənclərin ayrılıqda təhlil edilməsi çox vacibdir. Bu suallamüəyyən etmək mümkün olmuşdur ki, respondentlərdən 231 nəfərin hal hazırda təhsil müəssisələri iləgündəlik təmas nöqtəsi mövcuddur. Bu gənclərin inkişafında təhsil mühitlərin qiymətləndirilməsinəmüəyyən dərəcədə təsir göstərəcək.RESPONDENTLƏRİN İXTİSASI: Respondentlərin təhsil səviyyəsinin müəyyən edilməsi onların maraqdairələrinin tam müəyyən edilməsi üçün kifayət etmir. Eyni zamanda onların təhsillərində seçdikləri ixtisasonların maraq dairələrinin müəyyən qədər ölçülməsinə kömək edir. Buna görə də respondentlərin ixtisasbölgüsü də əsas suallara verilən cavablarla peşə seçimi və marağı arasında əlaqəyə müəyyən qədər xidmətedə bilər. Beləliklə respondentlərin ixtsaslar üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir:
 7. 7. Sorğunun nəticələrindən məlum olur ki, respondentlərin böyük hissəsinin ixtisası humanitar elmlərdir:Bu bölgü gənclər təşkilatlarına üzvlük, onların tədbirlərində iştirak və gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərininqiymətləndirilməsində humanitar ixtisaslı və dəqiq-texniki elmlər ixtisaslı respondentlər arasında fərqli olubolmamasını müəyyən etmək baxımdan faydalıdır. Ümumilikdə belə bir streotip mövcuddur ki, ictimaisektora maraq göstərənlərin böyük çoxluğunun təhsili daha çox humanitar elmlər üzrədir. Hesab edirikki, araşdırmada bu hipotezin yoxlanılması vacibdir və mümkün olacaq. 2.RESPONDENTLƏRİN TƏMAS NÖQTƏLƏRİ Sorğunun əsas hipotezlərindən biri budur ki, respondentlər daha çox hansı mühitlərlə təmasdaolurlarsa gənclərin inkişafında həmin mühitlərin daha əhəmiyyətli olduğunu qeyd edəcəklər. Bu baxımdannövbəti 4 sual- Gənclər təşkilatlarına uzvlük, siyasi partiyalara üzvlük, gənclər təşkilatlarının tədbirlərindəiştirak səviyyəsi, işlədiyi sektor suallarına cavablar sorğuda iştirak edən gənc respondentlərin təmasnöqtələrini müəyyən etmək üçün əhəmiyyətlidir. Əslində bundan əvvəlki respondentlərin təhsil səviyyəsisualı da müəyyən qədər respondentlərin təmas nöqtələrini müəyyən etmək baxımından faydalı oldu.Ümumilikdə elə mühitlər mövcuddur ki, gənclərin o mühitlərlə təmas nöqtələri zəruridir. Bu mühitlər ailə,məktəb, dost mühitidir. Lakin gəncin inkişaf səviyyəsinə görə gənclər təşkilatları, iş yerləri və ali məktəbmühitləri mövcuddur ki, bu mühitlərlə hər gəncin deyil bəzi gənclərin təmas nöqtələri olur. Bu baxımdantəmas nöqtələrinə daxil olmaq motivləri əsasında mühitləri iki hissəyə zəruri və könüllü mühitlərə bölməkmümkündür. Mühitlərin dəyişkənliyi və digər təsirlərə açıq olub olmamasına görə isə iki mühitə bölməkmümkündür. Adətən ailə və məktəb mühiti kənar təsirlərə qapalı və aktyorları dəyişmədiyi üçün bu mühitlərstatik mühitlərdir. Lakin digər mühitlərdə isə aktyorlarda dəyişiklik ola bilər və kənar təsirlərə nisbətəaçıqdır. Bu baxımdan digər mühitlər- gənclər təşkilatları, dost mühiti, iş yerləri və gənclər siyasəti iləməşğul olan dövlət strukturlarını nisbətən dinamik mühit kimi xarakterizə etmək mümkündür. Ümumilikdə gənclərin müxtəlif yaş və sosial statuslarına görə təsnifatlaşdırsaq onların mühitlərlətəmas nöqtələri aşağıdakı sxemdə verilmişdir. Sxemdə yaşıl rəngdə verilən təmas nöqtələri yaşıl, dinamikmühitlər isə şərti olaraq göy rəngdə verilmişdir. Rənglərin tündlüyü həmin mühitlərlə sıx, rənglərin nisbətənaçıqlığı isə həmin mühitlərlə təmasın nisbətən seyrək olduğunu göstərir. CƏDVƏL: GƏNCLƏRİN MÜHİTLƏRLƏ TƏMAS NÖQTƏLƏRİ
 8. 8. Gənclər Ailə Orta məktəb Ali və orta Dost şəbəkəsi Gənclər İş yerləri Gənclərqrupu/mühitlər ixtisas təşkilatları siyasəti ilə məktəbi məşğul olan dövlət strukturlarıMəktəbli (14-17 yaş)Tələbə (17-21yaş)İşsizlər (22-29yaş)İşləyənlər (22-29 yaş)Ictimai fəaltələbə gənclər(17-21 yaş)İctimai fəalişsiz gənclər(22-29 yaş)Ictimai fəalişləyəngənclər (22-29yaş) Gənclərin təmas nöqtələrinin sıxlığı daha çox ünsiyyət (birgə) vaxt və resursların paylaşımı iləəlaqədərdir. Cədvəldə hazırlanan rənglər məhz gənclərin daha çox vaxt keçirdiyi mühitlər, yəni gündəlikhəyatında vaxt bölgüsünü bu mühitlər arasında necə bölüşdürməsindən və eyni zamanda resursları hansımühitdən əldə etmə kriteryası əsasında ümumi emprik müşahidələr, məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə mövcudstreotiplər və mülahizələr əsasında hazırlanmışdır. Buna görə də bu cədvəldəki rəngləmələr istənilən haldamüzakirələrə açıqdır və müzakirələr əsasında müəyyən düzəlişlər etmək mümkündür. Belə ki, ailə mühiti vədost mühiti hamı üçün fərdi xarakter daşıyır. Bu baxımdan ailə və dost şəbəkəsindəki mühitlər bəzənmünasibətlərdə həll edici rol oynaya bilər. Bununla bərabər bu cədvəl gənclərin mühitlərlə təmas nöqtələrinivə təmasın keyfiyyəti haqqında ümumi məlumat verə bilir. Araşdırmamızın növbəti 4 sualının təhlili məhzbu cədvəlin təməlində qurulması nəzərdə tutulur. Gənclərin mühitlərlə təmas nöqtələrini tam müəyyən edilməsi həm də hipotezlərimizin nə qədərdoğru olub olmadığına kömək edəcək. MƏŞĞULLUQ: Bununla bağlı ilk sual işləyən gənclər və onların sektorlar üzrə bölgüsü ilə bağlıolmuşdur. Beləliklə sorğuda iştirak edən gənclər məşğulluğa məsələsinə münasibətdə aşağıdakı şəkildəcavab vermişdir: İşsiz gənclərdən 156 nəfəri yəni ümumi işsizlərin 68,42%-i təhsillərini başa vurmamış (natamam ali,natamam orta və natamam orta ixtisas təhsilli), 72 nəfəri isə yəni 31,58 %-i təhsil pilləsini bitirmişgənclərdir. Bunlardan 60 nəfəri yəni təhsil pilləsini başa vurmuş işsiz gənclərin 83,33%-i ali təhsilli, 6 nəfəryəni 8.33%-i orta təhsilli və 6 nəfər isə 8.33%-i isə orta ixtisas təhsillidir. Maraqlı məqam bundan ibarətdirki, ali təhsillilər ümumi respondentlərin 49%-ni təşkil etməsinə baxmayaraq ümumi işsizlər arasında payı83,33%-dir. Yəni ali təhsillilər digər təhsil statusunda olanlara nisbətən təxminən 2 dəfə çox işsizdir. İşləməyən şəxslərin regionlar üzrə bölgüsü isə aşağıdakı kimidir:
 9. 9. -Bakı şəhəri üzrə 96 respondent yəni, ümumi işsizlərin 42,1%, paytaxt respondentlərinin isə 45,07%-iişsizdir. Bakı şəhəri üzrə işsiz 96 respondentdən 69-u yəni, ümumi şəhər üzrə işsiz gənclərin 71,88%-i isəümumi Bakı şəhəri üzrə təhsillərini başa vurmamış respondentlərdir.-Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevir şəhəri üzrə 102 respondent yəni, ümumi işsizlərin 44,73%, həmin regionunrespondentlərinin isə 47,22%-i işsizdir. Bu 112 respondentdən 66-ı yəni, ümumi 3 şəhər üzrə işsiz gənclərin58,93%-i isə bu şəhərlər üzrə təhsillərini başa vurmamış respondentlərdir.- Digər rayonlar üzrə 30 respondent yəni, ümumi işsizlərin 13,16%, həmin regionun respondentlərinin isə33,33%-i işsizdir. Bu 30 respondentdən 21-ı yəni, ümumi region üzre işsiz gənclərin 70%-i isə bu regionlarüzrə təhsillərini başa vurmamış respondentlərdir.GƏNCLƏR TƏŞKİLATLARINA ÜZVLÜK: Bu sual gənclərin mühitlərlə təmas nöqtələrini müəyyənetməklə yanaşı gənclər təşkilatına üzv olan və olmayan gənclərin əsas suallara cavablarında fərqlitendesiyanın olub olmadığını müəyyən etmək üçün çox vacib idi. Eyni zamanda ictimai fəallıq baxımındanrespondentlərin fərqləndirilməsi ayrı ayrı gənclər kategoriyasını müəyyən edib müqayisəli təhlilə imkanyaradır. Ümumilikdə 519 respondent bu suala aşağıdakı şəkildə cavab vermişdir. Respondentlərdən 342nəfər, yəni respondentlərin 65,89%-i gənclər təşkilatlarına üzv olduqlarını, digər 177 nəfər, yənirespondentlərin 34,11%-i isə gənclər təşkilatlarına üzv olmadıqlarını qeyd ediblər. Regionlar üzrə bubölgüdə hansı fərqlərin olub olmadığını müəyyən etmək üçün aşağıdakı cədvələ nəzər yetirmək lazımdır. Bubizə regionlararası ictimai fərqin olub olmadığını müəyyən etməyə imkan yaradacaq. Aşağıdakı cədvəldəmüqayisə üçün əsas metodologiya ayrı ayrı regionlar üzrə gənclər təşkilatlarına üzv olanlar/ümumi gənclərtəşkilatlarına üzv olanlara olan nisbəti ilə həmin regionun respondentlərin ümumi sayı/ümumirespondentlərin sayı nisbəti arasındakı fərqlər müqayisə edilir ümumi respondentlərə olan olanların nisbəti ilə ümum respontlərin nisbitələri arasına üzv üzv üzv üzv Region gənclərinin sayının olanların ümumi sayda nisbəti təşkilatına təşkilatına təşkilatına təşkilatına olanların ümumi sayı Regionlar/Əmsallar nisbəti (faizlə) olanların sayı Gənclər Gənclər Gənclər Gənclər fərq 1. 2. 3.=(1./2*100% 4. 5.= (3.-4.) )Bakı şəhəri üzrə 123 342 35.96 213 (41.04%) -5.08%Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir 144 342 42,11 216 (41,61%) +0.5%şəhərləri üzrəDigər regionlar üzrə 75 342 21,92 90 (17,34%) +4.58 % Bu cədvəldən göründüyü kimi, gənclər təşkilatlarına üzv olanlar region respondentlərində nisbətəndaha yüksək səviyyədədir. Gənclər təşkilatlarına üzv olmaqla bağlı ayrı ayrı yaş kategoriyaları üzrə həmin qaydada təhlil dəaşağıdakı cədvəldə verilmişdir. üzrə olanların nisbəti ilə ümum respontlərin nisbitələri arasına üzv üzv üzv üzv nisbəti ümumi olanların ümumi sayda nisbəti təşkilatına təşkilatına təşkilatına təşkilatına respondentlərə olan kayegoriyası gənclərinin sayının olanların ümumi sayı Yaş qrupu/Əmsallar olanların sayı Gənclər Gənclər Gənclər Gənclər (faizlə) fərq Yaş 1. 2. 3.=(1./2*100% 4. 5.= (3.-4.) )14-17 yaş 9 342 2.63% 21 (4.04%) -1.41 %18-21 yaş 189 342 55.26% 222 (42,77%) +12.49 %22-25 yaş 90 342 26.31% 171 (32.95%) -6.64 %26-29 yaş 54 342 15,79% 105 (20.23%) -4,44 %
 10. 10. Bu cədvəldən belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, gənclər təşkilatlarına üzv olanlar arasında 18-21yaş qrupu xüsusi ilə fərqlənir. Onlar gənclər təşkilatlarına üzv olan respondentlərin 55,26 %-ni təşkil etdiyihalda 18-21 yaş qrupunun ümumi respondentlərdə payı 42,77%-dir. Yəni bu o deməkdir ki, gənclərtəşkilatlarına üzv olmaq baxımından 18-21 yaş qrupu 12,49% digər yaş qruplarına nisbətən daha fəaldır. Gənclərin məşğuliyyət vəziyyətinə görə ayrı ayrı kategoriyalar üzrə gənclər təşkilatlarına üzv olmaqməsələsinə gəldikdə isə aşağıdakı mənzərə ilə rastlaşmaq mümkündür. Məşğuliyyət kayegoriyası üzrə Məşğuliyyə kategoriyası üzrə gənclər olanların nisbəti ilə ümum respontlərin nisbitələri arasına üzv üzv üzv üzv respondentlərə olan nisbəti təşkilatlarına üzv olanlara gənclərinin sayının ümumi olanların eyni kategoriyasa təşkilatına təşkilatına təşkilatına təşkilatına ümumi olan gənclərdə payıMəşğuliyyət qrupu/Əmsallar olanların sayı olanların Gənclər Gənclər Gənclər Gənclər (faizlə) nisbəti fərq 1. 2. 3.=(1./2.*100 4.=(1./342*100 5.= (4.-2.) %) %)İşləməyən gənclər 165 228 72,36% 48.24% +4.31 % (43.93%)Dövlət sektoru 36 69 (13,29%) 52,17% 10.52% -2.77 %Özəl sektor 42 111 37,83% 12.28% -9.1 % (21.38%)İctimai sektor 99 111 89,19% 28,98% +7,6 % (21.38%)Bu cədvəldə axırıncı sütundakı fərqlər bunu deməyə imkan yaradır ki, özəl sektorda işləyən gənclərdəgənclər təşkilatlarına üzv olmaq meylliliyi ümumi orta göstəricidən 9,1% aşağıdır. Bu kategoriyadan olangənclərin yalnız 37,83%-i gənclər təşkilatlarına üzv olduqlarını qeyd ediblər. Lakin ictimai sektordaişləyənlərin 89,19%-i isə gənclər təşkilatlarına üzv olduqlarını qeyd etmişdir. Bu kategoriyadan olanlargənclər təşkilatlarına üzv olmaq meylliliyi ümumi orta göstəricidən 7,6% yüksəkdir. İşləməyən gənclərdənisə 72,36%-i gənclər təşkilatlarına üzv olduqlarını qeyd ediblər. Bu göstəriciyə görə onlar dövlət və özəlsektorda işləyən gənclər qabaqlayır. Ümumilikdə belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, işləyən gənclərgənclər təşkilatları ilə təmas nöqtələri digər kategoriyadan olan gənclər nisbətən daha aşağı səviyyədədir.Təmas nöqtələri ilə bağlı tərtib etdiyimiz rəngli cədvəldə göstərilən rəng açıqlığı müəyyən qədər bizimhipotezimizi doğruldur.Gənclər təşkilatına üzv olmaq məsələsinə gender kontekstindən düşünsək aşağıdakı nəticəyə gəlməkmümkündür: Məşğuliyyət kayegoriyası üzrə Məşğuliyyə kategoriyası üzrə gənclər olanların nisbəti ilə ümum respontlərin nisbitələri arasına üzv üzv üzv üzv respondentlərə olan nisbəti təşkilatlarına üzv olanlara gənclərinin sayının ümumi olanların eyni kategoriyasa təşkilatına təşkilatına təşkilatına təşkilatına ümumi olan gənclərdə payı Cinsiyyət/Əmsallar olanların sayı olanların Gənclər Gənclər Gənclər Gənclər (faizlə) nisbəti fərq 1. 2. 3.=(1./2.*100 4.=(1./342*100 5.= (4.-2.) %) %)Kişi 219 333 65,76% 64.03% -0.13 % (64.16%)Qadın 123 186 66,12% 35.97% +0.13 % (35,84%)Bu cədvəlin nəticələrinə əsasən gənclər təşkilatlarına üzv olmaq baxımından qadınlar və kişilər eyni fəallıqnümayiş etdiriblər. Onlar arasında fərq çox cüzidir.SİYASİ PARTİYALARA ÜZVLÜK: Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, gənclər təşkilatlarına üzvolmağa münasibətdən fərqli olaraq yalnız 153 nəfər, yəni respondentlərin yalnız 29,48%-i hər hansı birsiyasi partiyaya mənsub olduğunu qeyd etmişdir. Onlardan 138 nəfəri, yəni siyasi partiya mənsubiyyətiolanların 90,19%-i eyni zamanda hər hansı bir gənclər təşkilatına üzv olduqlarını qeyd ediblər. Siyasi
 11. 11. partiyaya üzv olanlardan 30 nəfəri dövlət sektorunda, 36 nəfər ictimai sektorda, 12 nəfər özəl sektordaişlədiklərini, digər qalan 75 nəfər isə tələbə və ya işsiz olduqlarını qeyd ediblər. Siyasi partiyaya üzvlükməsələsində özəl sektorun meylliliyi nisbətən zəifdir. Aşağıdakı cədvəl məşğuliyyətə münasibət üzrə ayrıayrı kategoriyaların siyasi partiyaya üzvlük məsələsindəki vəziyyətinə aydınlıq gətirir. Məşğuliyyət kayegoriyası üzrə Məşğuliyyə kategoriyası üzrə olanların nisbəti ilə ümum respontlərin nisbitələri arasına üzv Siyasi Partiyaya üzv olanların respondentlərə olan nisbəti Siyasi partiyalara üzv olanların Siyasi partiyalara üzv olanların kategoriyada olan ümumi siyasi partiyalara üzv gənclərinin sayının ümumi təşkilatınaMəşğuliyyət qrupu/Əmsallar olanlara nisbəti gənclərdə payı Gənclər (faizlə) eyni fərq sayı 1. 2. 3.=(1./2.*100 4.=(1./153*100 5.= (4.-2.) %) %)İşləməyən/tələbə gənclər 75 228 32,89% 49.02% +5.09 % (43.93%)Dövlət sektoru 30 69 (13,29%) 43,47% 19.61% +6.32 %Özəl sektor 12 111 10,81% 7.84% -13.54 % (21.38%)İctimai sektor 36 111 32,43% 23,52% +2,14 % (21.38%)Bununla yanaşı yaş qrupları, cinsiyyət, region mənsubiyyəti üzrə siyasi partiyaya üzvlük məsələsinə təhliledərsək gənclər təşkilatlarına üzvlük sualında meydana gələn nəticələr yaranacaq. Belə ki, siyasi partiyayaüzv olanların 90%-i eyni zamanda hər hansı bir siyasi partiyaya üzv olduqlarını da bildiriblər.Gənclərin mühitlərlə təmaslarının müəyyən etmək baxımından ən vacib suallardan biri isə onların gənclərtəşkilatlarının fəaliyyəti ilə hansı səviyyədə maraqlandığını müəyyən etmək idi. Ümumilikdə respondentlərbu suala aşağıdakı şəkildə cavab veriblər. Ümumiyyətlə bir qayda olaraq gənclər təşkilatlarına üzv olanların gənclər təşkilatlarının təşkil etdiyitədbirlərdə daha sıx iştirak etməsi gözlənilir. Bu müstəvidən yanaşaraq sorğudakı respondentlər üçün bununnə dərəcədə etibarlı olub olmadığını aşağıdakı cədvəldə görmək mümkündür. Gənclər təşkilatlarına üzv olanlar Gənclər təşkilatlarına üzv olmayanlar Həmin Müvafiq Həmin Müvafiq Say cavabdakı kategoriyada Fərq Say cavabdakı kategoriya Fərq Cavablar/gənclər payı (%-lə) olanların payı (%-lə) da ümumi olanların kategoriyaları respondentlərd ümumi əki payı respondent lərdəki payı 1 2 3 4 5= (3.-4.) 6 7 8 9.=(7.-8.)Mütəmadi (219 nəfər) 204 93,15 65,89 +27,26 15 6.85 34.11 -27.26Bəzən (219 nəfər) 129 58,90 65,89 -6.99 90 41.1 34.11 +6.99Heç birində (81 nəfər) 9 11,11 65,89 -54.78 72 88.89 34.11 +54.78CƏMİ 342 177
 12. 12. Bu cədvəldən göründüyü kimi gənclər təşkilatlarının tədbirlərində mütəmadi iştirak edənlərin 93,15%-iməhz gənclər təşkilatlarına üzv olanlardır. Gənclər təşkilatlarına üzv olanlar respondentlərin 65,89%-nitəşkil etdiyini nəzərə alsaq deməli gənclər təşkilatlarına üzv olanlar digər kategoriyada üzv olanlara nisbətən27,26% daha çox gənclər təşkilatları ilə təmasda olurlar. Sorğu nəticələrinə əsasən gənclər təşkilatlarınıntədbirlərində mütəmadi iştirak edənlərin 42,46%-i yəni 93 nəfəri paytaxt sakinlərinin payına düşür. Nəzərəalsaq ki, paytaxt sakinləri ümumi respondentlərin 41,04%-ini təşkil edir fəallıq baxımından paytaxt sakinləriilə region sakinləri arasında ciddi bir fərq yoxdur.Sorğu nəticələrinə gənclər təşkilatlarının tədbirlərinə mütəmadı şəkildə gedənlərin 52,05%-i, yəni 114 nəfərtəhsillərini tamamlamamış tələbələrdir. Nəzərə alsaq ki, tələbələr ümumi respondentlərin 44,51 %-ini təşkiledir o zaman tələbələrin fəallığı digər təbəqələrə nisbətən 7-8% yüksəkdir. Gənclərin məşğuliyyətəmünasibəti də gənclər təşkilatlarının tədbirlərinə də müəyyən mənada təsir göstərir. Aşağıdakı cədvəllərməhz gənclərin məşğuliyyət sektoruna görə respondentlərin gənclər təşkilatlarının tədbirlərində iştiraksəviyyəsini göstərir: İşləməyənlər və tələbələr Ictimai sektorda işləyənlər Həmin Müvafiq Həmin Müvafiq Say cavabdakı kategoriyada Fərq Say cavabdakı kategoriya Fərq Cavablar/gənclər payı (%-lə) olanların payı (%-lə) da ümumi olanların kategoriyaları respondentlərd ümumi əki payı respondent lərdəki payı 1 2 3 4 5= (3.-4.) 6 7 8 9.=(7.-8.)Mütəmadi (219 nəfər) 93 42,46 43,93 -1,47 84 38.35 21.39 +16.96Bəzən (219 nəfər) 108 49,31 43,93 +5.38 24 10.96 21.39 -10.43Heç birində (81 nəfər) 27 33,33 43,93 -10.6 3 3.70 21.39 -17.69CƏMİ 228 111 Dövlət sektorunda işləyənlər Özəl sektorda işləyənlər Həmin Müvafiq Həmin Müvafiq Say cavabdakı kategoriyada Fərq Say cavabdakı kategoriya Fərq Cavablar/gənclər payı (%-lə) olanların payı (%-lə) da ümumi olanların kategoriyaları respondentlərd ümumi əki payı respondent lərdəki payı 1 2 3 4 5= (3.-4.) 6 7 8 9.=(7.-8.)Mütəmadi (219 nəfər) 27 12,33 13,29 -1,47 15 6.85 21.39 -14.54Bəzən (219 nəfər) 24 10,96 13,29 -2.33 63 28.77 21.39 +7.38Heç birində (81 nəfər) 18 22,23 13,29 +8.94 33 40.74 21.39 +19.35CƏMİ 69 111Bu cədvəllərdən belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, özəl sektorda işləyən gənclər digər sektordaişləyən gənclərə nisbətən 15-20% gənclər təşkilatlarının tədbirlərində daha az iştirak edirlər. Gənclərtəşkilatlarının tədbirlərində iştirak səviyyəsinə görə birinci yerdə ictimai sektorda işləyənlər, sonra isətələbələr və işləməyən şəxslər, sonra isə dövlət sektorunda və axırıncı yerdə isə özəl sektorda işləyənlərgəlir. Dövlət sektorunda işləyənlərin bu məsələdə zəifliyi çox cüzidir.Bu minvalla bizim sorğuda iştirak edən respondentlərin mühitlərlə təmas nöqtələrinin kəmiyyət baxımındanmənzərəsini müəyyən etmək mümkündür. Bundan sonra araşdırmamızın növbəti mərhələsində yuxarıdagənclərin mühitlərlə olan təmas nöqtələrinin keyfiyyəti ilə suallara verilən cavabları müqayisə edərəkyuxarıdakı cədvəlin respondentlərimiz üçün nə qədər etibarlı olduğunu müəyyən edəcəyik. Bundan sonrakıbölmə gənclərin mühitlərə və mühitlərlə təmas nöqtələrinə verilən reaksiyalarla bağlı olacaq. 3. RESPONDENTLƏRİN MÜHİTLƏRƏ(TƏMAS NÖQTƏLƏRİNƏ) MÜNASİBƏTİ Mövzu ilə bağlı ilk sual bundan ibarətdir ki, gənclərin inkişafından aşağıdakı qurumlar (mühitlər)hansı dərəcədə təsirlidir. Respondentlər üçün təklif olunan qurumlar (mühitlər) orta təhsil məktəbləri, ali vəorta ixtisas məktəbləri, Gənclər və İdman Nazirliyi (yerli strukturları daxil olmaqla), ailə, gənclərtəşkilatları, dost şəbəkələri, iş yerləri (əmək kollektivləri) idi. Respondentlər hər bir mühiti öz münasibətini5 bal üzrə qiymətləndirməliydi və şərtə görə 5 balı maksimum iki cavaba verə bilər və digərlərinə isə
 13. 13. istədikləri balı verə bilərdi. Buradakı şərt ona xidmət edirdi ki, respondentlər onların inkişafında xüsusi roluolan iki qurumu digərlərindən fərqləndirə bilsin. Ümumi olaraq cavablar aşağıdakı kimi formalaşıb: 1. Orta təhsil məktəbləri: 1 bal-114 nəfər, 2 bal-99 nəfər, 3 bal-147 nəfər, 4 bal-96 nəfər, 5 bal-63 nəfər.Orta təhsil məktəblərinə respondentlərin verdiyi orta qiymət 2.798 bal təşkil edir. 2. Ali və orta ixtisas məktəbləri: 1 bal-51 nəfər, 2 bal-60 nəfər, 3 bal-126 nəfər, 4 bal-174 nəfər, 5 bal- 108 nəfər. Ali və orta ixtisas məktəblərinə respondentlərin verdiyi orta qiymət 3.439 bal təşkil edir. 3. Ailə: 1 bal-39 nəfər, 2 bal-51 nəfər, 3 bal-144 nəfər, 4 bal-168 nəfər, 5 bal-117 nəfər. Ailə qurumuna respondentlərin verdiyi orta qiymət 3.526 bal təşkil edir. 4. Gənclər və İdman Nazirliyi (yerli strukturlar daxil olmaqla): 1 bal-87 nəfər, 2 bal-105 nəfər, 3 bal-90 nəfər, 4 bal-144 nəfər, 5 bal-93 nəfər. Bu quruma isə respondentlərin verdiyi orta qiymət 3.098 bal təşkil edir. 5. Gənclər təşkilatları: 1 bal-42 nəfər, 2 bal-39 nəfər, 3 bal-102 nəfər, 4 bal-111 nəfər, 5 bal-225 nəfər. Bu quruma isə respondentlərin verdiyi orta qiymət 3.843 bal təşkil edir. 6. Dost şəbəkələri: 1 bal-18 nəfər, 2 bal-30 nəfər, 3 bal-102 nəfər, 4 bal-162 nəfər, 5 bal-192 nəfər. Dost şəbəkələrinə respondentlərin verdiyi orta qiymət 3.924 bal təşkil edir. 7. İş yerləri: 1 bal-66 nəfər, 2 bal-78 nəfər, 3 bal-177 nəfər, 4 bal-132 nəfər, 5 bal-66 nəfər. İş yerlərinə respondentlərin verdiyi orta qiymət 3.104 bal təşkil edir.Orta qiymətin hesablanması verilən bala həmin bala verilən respondenlər vurulur və sonra cəmlənib ümumirespondentlərin sayına bölünmüşdür. Misal üçün orta təhsil məktəblərində bu cür hesablanmışdır. (114*1bal)+ (99*2 bal)+ (147*3 bal)+ (96*4 bal)+ (63*5 bal)/519=2.798 bal. Bu nəticələrə əsasən gənclərininkişafında ilk üç yerdə dostlar şəbəkəsi (3.924), gənclər təşkilatları (3.843 bal) və ailə qurumu (3.526 bal)gəlir. İlk iki yerdə gələn mühitlər gənclərin kommunikativ inkişafını təmin edən qurumlardır. Gənclərinkommunikativ inkişafı anlayışı onların hər hansı bir icma və ya qrupa məxsus olma motivləri ilə izahedilməkdədir. Əslində gənclərin bu cür seçimi çox normal qarşılanmalıdır. Gənclərin inkişafının indivudalmərhələsində gənc hər hansı bir sahədə xüsusi fərqlənir. Bu hər hansı bir idman növündə və ya mədəniyyətvə incəsənət sahəsində, intellekt və ya elmi araşdırma, menecerlik və ya müxtəlif sahədə özünüyetişdirməsidir ki, bu, gəncin inkişafının indivudal mərhələsidir. Lakin təcrübə göstərir ki, gənclərininkişafının indivudal mərhələsi heç də hər zaman onların inkişafı üçün kifayət etmir. İndivudal inkişafıümumi inkişafda reallaşdırmaq üçün kommunikativ inkişaf mərhələsi daha vacibdir. Bir gənc hər hansı birsahədə nə qədər güclü olsa da onu öz inkişafı və karyerasına tətbiq etmək üçün ətrafındakı mühitlər onutanımalıdır və bilməlidir. Əgər bu indivudal inkişaf kommunikativ inkişafla tanıdılmasa və gəncsosyallaşmasa həmin indivudal bacarıqların gəncin inkişafına heç bir faydası olmayacaq. Sorğuda gənclərinqurumlarla bağlı cavabları onu göstərir ki, onlar inkişafın kommunikativ mərhələsinə daha çox üstünlükverirlər. Dost mühiti və gənclər təşkilatları daha çox dinamik mühitdir. Bu mühitlər gənclərin inkişafındaəsasən şəbəkələşmə, ünsiyyət, bilik, bacarıq və müəyyən vərdişlərin aşılanması ilə bərabər informasiya kimiqeyri-maddi resurslarla öz töhfələrini verirlər. Üçüncü yerdə gələn ailə mühiti isə gənclərin inkişafında dahaçox maddi təchizatla dəstək olurlar. Əslində bu sorğudan belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, gəncləröz inkişaflarında nisbətən qeyri-maddi resursları maddi resurslardan daha üstün tuturlar. Sorğunun maraqlınəticələrindən biri də budur ki, respondentlər gənclərin inkişafında ailə mühitini 3-cü sırada (3.526 balla)ailə mühitini görürlər. Növbəti sıralarda isə ali və orta ixtisas məktəbləri (3.439 balla), iş yerləri (3.104) vəGənclər və İdman Nazirliyi (3.098 balla) gəlir. Ən axırıncı yerdə isə orta təhsil məktəbləri (2.798 balla)gəlir. Sıralamaya baxdıqda növbəti sıralarda gələn mühitlər nisbətən statik mühitlərdir. Əslində ailəmühitinin gənclərin inkişafına təsir edən ən mühüm mühit olsa da statik mühit olması ona verilən dəyərətəsir etmişdir. Halbuki ailə maddi təchizat baxımdan gənclərin inkişafına ən böyük təsir edən qurumdur.Nəzər almaq lazımdır ki, gənclər maddi baxımdan ailədən kifayət qədər asılı bir təbəqədir. Bu faktolmasaydı bəlkə də ailə mühiti daha aşağı sıralarda olardı. Bununla bərabər ailə daxili münasibətlər, ailədəkimənəvi mühit və motivasiya da rol oynayır. Lakin mühitlərin seçilməsi səbəblərini sorğuda müəyyən etməkmümkün deyil. Göstərilən nəticələr respondentlərin ümumi nəticələridir. Lakin bu nəticələr regionalmənsubiyyət, məşğuliyyət, cinsi mənsubiyyət, ictimai sektora münasibətindən də çox asılıdır. Məhz bufaktorlara görə təsnifatlaşdırılmış gənclər qruplarını nəzərə alsaq düşünürük ki, nəticələr fərqli ola bilər.Məsələn şəhər və rayon yerlərində yaşayan gənclərin bu suala cavabları fərqli ola bilər. Yaxud gənclərtəşkilatlarına üzv olan və üzv olmayan gənclərin mühitlərə münasibəti eyni deyil. Ən azından gənclərininkişafında gənclər təşkilatlarının rolunu eyni dərəcədə qiymətləndirməyə bilərlər. Bütün bu hipotezlərinsorğuda necə əks olunduğunu öyrənmək üçün regional mənsubiyyət, cinsi mənsubiyyət, məşğuliyyət, ictimaisektora münasibətə görə təsnifatlaşdırılmış qruplar üzrə sorğu nəticələrini qiymətləndirmək bizim müəyyəntrendlərin tapılmasına kömək edəcək. Beləliklə ilk əvvəl sorğu nəticələrini regional mənsubiyyətə görəqiymətləndirsək aşağıdakı nəticələri əldə etmək mümkündür:
 14. 14. Mühitlər/regionlar Paytaxt (213 respondent) Gəncə, Sumqayıt və Digər rayonlar (90 respondent) Mingəçevir (216 respondent) Regional Ümumi Fərq Regional Ümumi Fərq Regional Ümumi Fərq göstərici göstərici göstərici göstərici göstərici göstəriciOrta təhsil məktəbləri 2.760 2.798 -0.038 2.763 2.798 -0.035 2.967 2.798 +0.169 (1.35%) (1.25%) (6.04%)Ali və orta ixtisas 3.408 3.439 -0.031 3.389 3.439 -0.050 3.633 3.439 +0.194məktəbləri (0.90%) (0.90%) (5.64%)Ailə 3.619 3.526 0.093 3.500 3.526 -0.026 3.367 3.526 -0.159 (2.64%) (0.74%) (4.51%)Gənclər və İdman 3.028 3.098 -0.070 3.041 3.098 -0.057 3.4 3.098 0.302Nazirliyi (yerli idarələr (2.26%) (1.18%) (9.75%)daxil olmaqla)Gənclər Təşkilatları 3.662 3.843 -0.181 3.847 3.843 0.004 4.267 3.843 0.424 (4.71%) (0.10%) (11.03%)Dost şəbəkələri 3.929 3.924 0.005 3.944 3.924 0.020 3.867 3.924 -0.057 (0.12%) (0.51%) (1.45%)İş yerləri 2.986 3.104 -0.118 3.222 3.104 +0.118 3.100 3.104 -0.004 (3.80%) (3.80%) (0.13%)Ümumiyyətlə bu cədvəldən görünür ki, paytaxt və respublika tabeçiliyində olan Gəncə, Sumqayıt vəMingəçevir şəhərlərindən olan respondentlərin mühitlərə olan münasibətləri ümumi göstəricidən ciddişəkildə fərqlənmir. Hər iki kategoriyadan olan respondentlərin mühitlərin qiymətləndirilməsində sıralamasıümumi göstəricidə olduğu kimidir. Yəni burada da gənclər yüksək qiyməti dost şəbəkələri, gənclərtəşkilatları və ailə mühitinə daha çox yüksək qiymət vermişdir. Bununla bərabər regionlarda bu sıralamafərqlənir. Onlarda ən yüksək orta qiymət gənclər təşkilatlarına (4.267 bal- ümumi orta göstəricidən 11,03%artıq) verilmiş, ikinci yerdə dost şəbəkələri (3.867 bal-ümumi orta göstəricidən 1.45% aşağı), üçüncü yerdəisə Gənclər və İdman Nazirliyi (yerli idarələr daxil olmaqla) (3.4 bal-ümumi orta göstəricidən 9,75% artıq)gəlir. Ali və orta ixtisas məktəbləri isə bu respondentlərdə isə 3.633 balla 4-cü yerdə gəlir. Ailə mühiti isə 5-ci yerdə gəlir. Bu baxımdan region gəncləri ilə paytaxt və böyük şəhərlərdəki respondentlər fərqlənir. Bu nəticələr arasında fərqlərin müxtəlif motivləri ola bilər. Bakı və respublika tabeçiliyində olanşəhərlərdə gənclər təşkilatlarının çoxluğu, digər rayonlara nisbətən gənclərin asudə vaxtının keçirilməsi üçünsosial obyektlərin çoxluğu mühitlərarası rəqabəti gücləndirdiyi üçün şəhər respondentlərinin mühitləriqiymətləndirməsinə təsir göstərmiş və qiymətləndirmə balları daha mühitlər arasında daha balanslı şəkildəpaylanılmışdır. Rayonlarda isə gənclər təşkilatlarının çox az olması və eyni zamanda şəhərlərə nisbətənsosyal obyektlərin azlığı onları gənclər təşkilatlarına daha çox bağlamışdır. Gənclər və İdman Nazirliyitəsisatına münasibətin daha yüksək qiymətləndirilməsi də gənclər təşkilatlarının bu qurumla əməkdaşlığınəticəsində yaranmışdır. Dolayısı ilə region gənclərinin təmasda olan mühitlərin sayı az olduqda, yənialternativlər az olduqda onlar mövcud mühitləri daha yüksək balla qiymətləndirməyə meyllidirlər. Ali vəorta ixtisas məktəblərinin region gəncləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsi və ailə mühitinin daha arxaplana keçməsi də bunu sübut edən əsas məqamlardan biridir. Əslində bu onu sübut edir ki, gənclər omühitləri yüksək qiymətləndirir ki, o mühitlərlə təması daha uzun müddətli olur. Bu suala cavabda ən maraqlı məqam isə respondentlərin yaş kategoriyası üzrə təhlili olardı. Fərqliyaş qruplarının bu sualı necə cavablandırmasını isə aşağıdakı cədvəldə görmək mümkündür. 14-17 yaş qrupu (21 18-21 yaş qrupu 22-25 yaş qrupu 26-29 yaş qrupu nəfər) (222 nəfər) (171 nəfər) (105 nəfər)Mühitlər/yaş qrupu üzrə Yaş üzrə Yaş üzrə Yaş üzrə göstərici göstərici göstərici göstərici göstərici göstərici göstərici Ümumi Ümumi Ümumi Ümumi göstərici Fərq Fərq Fərq Fərq YaşOrta təhsil 2.571 2.798 -0.227 3.067 2.798 +0.269 2.684 2.798 -0.114 2.457 2.798 -0.341 (-8.11%) (+9.61%) (-4.07%) (-12.19%)məktəbləriAli və orta ixtisas 3.143 3.439 -0.296 3.864 3.439 +0.425 3.246 3.439 -0.193 2.914 3.439 -0.525məktəbləri (-8.60%) (+12.36% (-5.61%) (-15.26%) )Ailə 3.714 3.526 +0.188 3.635 3.526 +0.109 3.561 3.526 +0.035 3.200 3.526 -0.326 (+5.33%) (+3.09%) (+0.99% (+9.24%) )Gənclər və İdman 2.857 3.098 -0.241 3.459 3.098 +0.361 2.894 3.098 -0.204 2.714 3.098 -0.384Nazirliyi (yerli (-7.78%) (+11.65% (-6.58%) (-12.39%) )idarələr daxilolmaqla)Gənclər Təşkilatları 4.286 3.843 +0.443 4.122 3.843 +0.279 3.667 3.843 -0.176 3.457 3.843 -0.386
 15. 15. (+11.52%) (+7.26%) (-4.57%) (-10.04%)Dost şəbəkələri 4.143 3.924 +0.219 4.094 3.924 +0.170 3.754 3.924 -0.170 3.800 3.924 -0.124 (+5.58%) (+4.33%) (-4.33%) (-3.16%)İş yerləri 3.286 3.104 +0.182 3.230 3.104 +0.126 3.175 3.104 +0.071 2.686 3.104 -0.418 (+5.86%) (+4.05%) (+2.28% (-13.47%) )Ümumilikdə dəyərləndirsək bunu müşahidə etmək mümkündür ki, hər bir qurum (mühitlərə) verilən qiymətyaş çoxaldıqca azalmağa doğru gedir. Aşağıdakı qrafik mühitlərin göstəricilərinin müqayisə etməsinə imkanyaradır . Eyni zamanda mühitlərə verilən qiymətlərə görə onların ardıcıllığı da bir qayda olaraq pozulmayıb.Lakin 14-17 yaş və 18-21 yaş qruplarında ilk sırada Gənclər Təşkilatları, ikinci yerdə dost şəbəkələri, 3-cüyerdə isə ailə mühiti gəlir. 14-17 yaş qrupunda olanların bir qismi məktəbli olduğu üçün bizim gözlənti vəhipotezimizə görə orta təhsil məktəbləri digər qurum/mühitlərə görə daha yüksək qiymət almalıydı. Lakin buyaş qrupunda olanlar orta təhsil məktəblərinə ümumi göstəricidən 8.11% aşağı qiymət verərək orta hesabla2.571 bal vermişdir. Bu yaş qrupunda maraqlı nəticələrdən biri isə budur ki, 21 yaşdan sonra gənclərinqurumlara olan etimadı getdikcə azalır. Yalnız dost şəbəkələrində isə azalma nisbəti aşağı səviyyədədir.Maraqlı nəticələrdən biri isə budur ki, iş yerləri mühitlərinə 26-29 yaş qrupu ən aşağı etimad göstərir.Əslində bu yaş qrupunda olan şəxslər daha çox işləyən şəxslərdir və hipotezimizin gözləntilərinə uyğunolaraq onlar daha çox etimad göstərməliydilər. Bununla yanaşı 14-17 yaş və 18-21 yaş qrupunda olanşəxslərin ali və orta ixtisas məktəblərinə olan etimadını müqayisə etsək görərik ki, ali və orta ixtisasməktəbləri ən yüksək nəticəni məhz 18-21 yaş qrupunda əldə edə bilmişdir. Əslində bunu Gənclər və İdmanNazirliyi və gənclər təşkilatları üçün də aid etmək mümkündür. Ümumi mülahizələrə əsasən deməkmümkündür ki, 18-21 yaş qrupunda olan şəxslər gənclər təşkilatları, ali məktəblər və Gənclər və İdmanNazirliyi kimi mühitlərlə daha sıx təmasda olurlar. Bu isə öz nəticəsini sorğuda göstərmişdir. Gənclərinictimai həyatını digər mühitlərə nisbətən daha çox tənzimləyən Gənclər Təşkilatları və Gənclər və İdmanNazirliyində 22 yaşdan sonra kəskin azalmaların baş verməsi bununla əlaqədərdir ki, gənclər 22 yaşdanetibarən daha çox karyeraları haqqında daha çox düşünməyə başlayırlar ki, bu da öz növbəsində onlarınictimai fəaliyyəti tənzimləyən mühitlərlə əlaqəsini zəiflədir. Ailə və dost mühitləri ilə təmas bütün yaşqruplarında davamlı olduğu üçün bu mühitlərdə azalma tempi nisbətən daha aşağıdır. Yəni hipotezimizi buməsələlərdə özünü doğruldur. Gənclərin qurumlara olan etimadı onlarla təmasın hansı səviyyədə və nədərəcədə davamlı, uzun müddətli olması ilə düz mütənasibdir. Ümumilikdə götürsək bütün mühitlər üzrə ənyüksək göstərici 18-21 yaş qrupundadır. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, 18-21 yaşqrupunda olan şəxslər gənclərin inkişafına təsir göstərən qurumları daha təsirli hesab edir. Əslinə bu eynizamanda o mənaya da gəlir ki, 18-21 yaş qrupu digər yaş qrupları ilə müqayisədə qurumlardan gözləntiləridaha yüksəkdir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi qurumlar arasında gənclərin ictimai fəaliyyətini tənzimləyən qurumlarda vardır. Ümumiyyətlə biz ana hipotezdən yola çıxaraq bu hipotezi irəli sürürük ki, ictimai fəal olan gəncləictimai fəallığı olmayan gəncin ictimai fəaliyyəti tənzimləyən qurumlara münasibəti fərqli olmalıdır və bueyni zaman digər mühitlərə olan münasibətdə də dəyişiklər yaradacaq. Yəni qurumlara münasibətdə hər ikiqrupun müqayisəli təhlilini aparmaq üçün araşdırmamızda respondentləri iki qrupa ayırmalıyıq. Bumüstəvidə qrupu ayırmaq üçün respondentləri gənclər təşkilatlarına üzv olub olmadığına görə bölmək

×