BELAJAR CARA BELAJAR
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Julai 2001
KANDUNGAN
•Pengenalan
•Objektif Modul
•Rasional Belajar Cara Belajar
•Apakah Belajar Cara Belajar ?
•Peranan Guru dan Muri...
1. OBJEKTIF MODUL
 Menjelaskan konsep BCB.
 Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran.
 Membimbing guru mengenal p...
 Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran.
 Melatih murid memperoleh maklumat tambahan
di luar waktu sekolah.
 Bela...
 Murid berupaya belajar sendiri tanpa guru.
 Murid menggunakan pengetahuan rakan dan
bahan lain sebagai sumber pembelaja...
 Belajar Cara Belajar adalah proses teknikBelajar Cara Belajar adalah proses teknik
pembelajaran sama ada bersama guru at...
Kemahiran Belajar
 Kemahiran belajar perlu dikuasai olehKemahiran belajar perlu dikuasai oleh
setiap murid untuk meraih k...
Kemahiran Belajar
–Kemahiran MendengarKemahiran Mendengar
–Kemahiran MembacaKemahiran Membaca
–Kemahiran MenulisKemahiran ...
a. Kemahiran Mendengar
Apa yang didengarApa yang didengar ..........pelbagai teks..........pelbagai teks
seperti:seperti:
...
Mengapa perlu didengar....
untuk mendapatkan:
 MaklumatMaklumat
 FaktaFakta
 DataData
 PengetahuanPengetahuan
 Penjel...
Siapa yang didengar ….
 Sesiapa sahaja yangSesiapa sahaja yang
•• memberi maklumatmemberi maklumat
•• memberi penjelasanm...
b. Kemahiran Membaca
 SkimmingSkimming
Untuk maklumat ringkas dan pantasUntuk maklumat ringkas dan pantas
Baca tajuk, pen...
Bacaan Intensif
 Untuk Maklumat TerperinciUntuk Maklumat Terperinci
strategi : SQ3Rstrategi : SQ3R
Survey - pendahuluan, ...
Baca Laju
 Boleh baca laju dan faham kandunganBoleh baca laju dan faham kandungan
 Tumpuan sepenuhnya masa membacaTumpua...
Menulis Cepat
Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiranMenulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran
menulis dengan kepant...
Mencatat Nota
 Mencatat nota adalah aktiviti merekodMencatat nota adalah aktiviti merekod
fakta,maklumat dan isi penting ...
Mengingat
 Mengingat ialah proses pembelajaran yangMengingat ialah proses pembelajaran yang
berkaitan dengan kefahaman da...
Bagaimana meningkatkan
kemahiran mendengar
 •• Motivasikan diri untuk memberiMotivasikan diri untuk memberi
sepenuh tumpu...
KEMAHIRAN MAKLUMATKEMAHIRAN MAKLUMAT
KEMAHIRAN MAKLUMAT
Keupayaan mengumpul maklumat secaraKeupayaan mengumpul maklumat secara
berkesan ialah suatu aspek kemah...
Definisi Maklumat
Maklumat ialahMaklumat ialah
pengetahuan,data,butiran,fakta,pengetahuan,data,butiran,fakta,
keterangan, ...
Definisi Kemahiran MaklumatDefinisi Kemahiran Maklumat
Keupayaan seseorang mengenal pastiKeupayaan seseorang mengenal past...
Kemahiran maklumat terdiri daripada:Kemahiran maklumat terdiri daripada:
 Kemahiran perpustakaanKemahiran perpustakaan
 ...
SUMBER
MAKLUMAT
Bahan bercetak
Bahan audiovisual
Sumber berasaskan komputer
Contohnya buku, majalah, monograf,surat
khabar...
JENIS SUMBER/BAHANJENIS SUMBER/BAHAN
1.1. JurnalJurnal
2.2. Laporan /StatistikLaporan /Statistik
3.3. Kertas KerjaKertas K...
MENGENAL PASTI MASALAH DAN
MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN
• Memahami tugasanMemahami tugasan
• Menggunakan pelbagai sumber rujuk...
MENILAI DAN MENGUMPULKAN MAKLUMATMENILAI DAN MENGUMPULKAN MAKLUMAT
• Gunakan teknik imbasan dan luncuranGunakan teknik imb...
Kemahiran Menemu Ramah
Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah
individu tertentu seperti tokoh, pakar dalam bidang
ber...
 Tentukan maklumat yang diperlukan.Tentukan maklumat yang diperlukan.
 Kenal pasti tokoh atau orang yang hendakKenal pas...
 Tepati janji temuTepati janji temu
 Beradab dan gunakan bahasa yang santunBeradab dan gunakan bahasa yang santun
(mempe...
Dalam era ledakan maklumat, terlalu banyak
maklumat yang perlu diingati. Oleh itu, kita perlu
mengetahui cara mengesan mak...
KAEDAH MENGESAN MAKLUMAT DAN
MERUJUK KEPADA BAHAN DI PSS
menggunakan denganmenggunakan dengan
kad katalog pembacakad katal...
MENGGUNAKAN LACI KAD KATALOG
Ada tiga jenis laci kad katalogAda tiga jenis laci kad katalog ::
•• Laci kad pengarangLaci k...
Pada amnya, pusat sumber sekolah menggunakan
Sistem Perpuluhan Dewey. Berdasarkan sistem ini,
terdapat sepuluh kelas maklu...
Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku
Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan, kulitSetiap bahagian buku iaitu kulit hada...
Terdapat dua jilid ensiklopedia:
Jilid maklumat umum atau jilid makro
Jilid maklumat terperinci jilid mikro
Pilih jilid ya...
KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA KAMUS
Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat
tentang perkataan dalam satu atau lebih da...
MAKLUMAT YANG TERDAPAT DALAM KAMUS
1.1. Pecahan makna bagi entri dan subentriPecahan makna bagi entri dan subentri
(litera...
MENGESAN MAKLUMAT DARIPADA KAMUS
1. Perkataan atau kata masukan
disusun mengikut abjad.
2. Pada sudut atas kiri setiap hal...
4. Buka terus halaman yang bermula dengan
huruf pertama kata yang ingin dicari
maknanya. Setelah dapat halaman, cari
perka...
Senarai enjin pencarian:
 Infoseek (http://www.go.com)Infoseek (http://www.go.com)
 Alta Vista (http://www.altavista.com...
CONTOH ENJIN PENCARIANCONTOH ENJIN PENCARIAN
1. Pergi ke mana-mana pelayar Internet
seperti Netschape, Internet Explorer dan
sebagainya yang tertera pada skrin utama.
...
pilihan Bahasa Melayu. Selepas kata carian
ditaip, skrin akan memaparkan laman-laman
web yang akan memberikan rangkaian ya...
STRATEGI METAKOGNISISTRATEGI METAKOGNISI
An intellect is someone whose mind watches itself.An intellect is someone whose m...
Metakognisi ialah kesedaran tentang hal yang
diketahui dan apa yang tidak diketahui.
Kesedaran diri mengenai fikiran dan p...
STRATEGI METAKOGNISI
I.I. Merancang apa yang inginMerancang apa yang ingin
dipelajari.dipelajari.
Ii.Ii. Memantau kemajuan...
KEMAHIRAN MERANCANG
• Meramal
• Menyediakan diri
• Membuat perancangan
KEMAHIRAN MEMANTAU
Kemahiran ini memerlukan:Kemahiran ini memerlukan: Murid bertanyaMurid bertanya
soalan seperti:soalan s...
KEMAHIRAN MENILAI
Murid perlu membuat refleksi:
Mengapa kemahiran, nilai dan pengetahuan dapat
dikuasai ?
Bagaimanakah ses...
CARA MENGAJAR METAKOGNISI
Metakognisi tidak perlu diajar sebagaiMetakognisi tidak perlu diajar sebagai
satu mata pelajaran...
STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN
METAKOGNISI
MERANCANGMERANCANG
 SebelumSebelum aktiviti pembelajaran dimulakan,aktiviti pembe...
KEPENTINGAN MENYOAL PADA SEMUA
PERINGKAT METAKOGNISI
Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan
fikiran.
Galakkan...
Bincang dengan murid tentang pemilihan mereka dari
segi kesan baik dan buruk sebelum keputusan dibuat.
Ini akan membantu p...
Guru harus memberikan peluang kepada murid
untuk membuat refleksi dan mengkategorikan
tindakan mereka mengikut dua atau le...
Bagaimanakah
tindakan itu
harus diberikan
pengiktirafan?
Apakah tindakan
yang
membanggakn
diri anda?
MENGAMBIL KREDIT
Guru...
Pelajar harus menanyakan beberapa soalan:
“Apakah informasi yang diperlukan?”
“Apakah alatan yang diperlukan?”
“Apakah kem...
MENGGALAKKAN IDEA DARIPADA MURID
Guru boleh membantu murid dalam metakognisi
dengan mengemukakan frasa-frasa tertentu atau...
MEMBERIKAN LABEL BAGI SESUATU
TINDAKAN
Guru boleh menyedarkan pelajar tentang tingkah laku
kognitif mereka dengan memberik...
Biasanya murid mengeluarkan perkataan
seperti“tidak adil’, ‘tidak baik’, “sangat tegas.”
Guru perlu bertanya dan menjelask...
MAIN PERANAN DAN SIMULASI
 
Dengan kaedah main peranan murid dapat
membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan
membua...
Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu
pengalaman dalam buku log/ harian sepanjang pengalaman itu. I...
• Contoh teladan oleh guru dan menjadi
ikutan oleh murid adalah proses sangat
berkesan.
• Untuk tujuan ini, guru hendaklah...
PENGURUSAN MASA
Murid yang berjaya biasanya mempunyai:Murid yang berjaya biasanya mempunyai:
1.1. Jadual waktuJadual waktu...
Apakah jadual waktu dan
Perancangan ?
Jadual WaktuJadual Waktu
Pembahagian masa hari ke hari yang terperinciPembahagian ma...
Bagaimana menghasilkan jadual
waktu persendirian?
 Tentukan masa untuk sesuatuTentukan masa untuk sesuatu
mata pelajaran....
Selain belajar, masa harus
diperuntukkan untuk :
 Berehat.Berehat.
 Membuat kerja rumah.Membuat kerja rumah.
 Bersukan....
Apakah kelebihan mempunyai
jadual waktu?
 Mengurangkan pembaziran waktu.Mengurangkan pembaziran waktu.
 Fokus pada pelaj...
GAYA PEMBELAJARAN
Mengapa perlu mengenal pasti gaya
pembelajaran?
 Setiap individu mempunyai gaya pembelajaranSetiap indi...
Apakah Gaya Pembelajaran?
1.1. Gaya pembelajaran VAKGaya pembelajaran VAK
2.2. Gaya pembelajaran Dunn & DunnGaya pembelaja...
1. Gaya pembelaran VAK
VISUALVISUAL
AUDITORIAUDITORI
KINESTETIKKINESTETIK
2. Gaya Dunn & Dunn
Berasaskan beberapa aspek :Berasaskan beberapa aspek :
 Alam SekitarAlam Sekitar
 EmosiEmosi
 Sosio...
Alam Sekitar
 BunyiBunyi
 CahayaCahaya
 SuhuSuhu
 PolaPola
Emosi
 MotivasiMotivasi
 KetabahanKetabahan
 Tanggung jawabTanggung jawab
 StrukturStruktur
Sosiologi
 SendiriSendiri
 PasanganPasangan
 Rakan SebayaRakan Sebaya
 PasukanPasukan
 GuruGuru
 Pelbagai caraPelbag...
Fizikal
 PersepsiPersepsi
 MakanMakan
 WaktuWaktu
 GerakanGerakan
Psikologi
 Global atau AnalitikGlobal atau Analitik
 Otak Kiri atau Otak KananOtak Kiri atau Otak Kanan
 Impulsive atau...
PERSEDIAAN MENGHADAPI
PEPERIKSAAN
PeperiksaanPeperiksaan
memberikanmemberikan
pelbagai pengalamanpelbagai pengalaman
RISAU...
SEBELUM PEPERIKSAAN
 BersediaBersedia
 LatihanLatihan
 Tidur secukupnyaTidur secukupnya
 YakinYakin
 Makan secukupnya...
SEMASA PEPERIKSAAN
 Baca arahan denganBaca arahan dengan
telititeliti
 Anggarkan masaAnggarkan masa
 Teruskan kepadaTer...
GURU PERLU:
 Bantu murid tekunBantu murid tekun
belajar.belajar.
 Tingkatkan minatTingkatkan minat
murid terhadap kerjam...
Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu
Tingkatan :Tingkatan : EmpatEmpat
MasaMasa :: 80 minit80 minit
Tajuk :Tajuk : Ber...
Aras 1 (i) Mendengar dan memahami pelbagai teks.
(ii) Mengenal pasti dan menyatakan gambaran
umum dan idea utama dalam pel...
Kemahiran bahasa: Mendengar, membaca dan
menulis
Sistem bahasa: Kosa kata
Ilmu: Sukan
Peraturan Sosiobudaya: bekerjasama, ...
Langkah pengajaran dan pembelajaran:
1. Murid mendengar rakaman audio muzik
montaj rancangan sukan TV, dan
bersoal jawab t...
3.3. Murid dan guru bersoal jawab untukMurid dan guru bersoal jawab untuk
mendapatkan gambaran keseluruhanmendapatkan gamb...
7. Murid membaca teks yang diedarkan dan
mengesan perkataan sukar serta
merujuk kamus untuk mengetahui makna
perkataan men...
Belajar cara belajar
Belajar cara belajar
Belajar cara belajar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Belajar cara belajar

731 views
615 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Belajar cara belajar

 1. 1. BELAJAR CARA BELAJAR Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Julai 2001
 2. 2. KANDUNGAN •Pengenalan •Objektif Modul •Rasional Belajar Cara Belajar •Apakah Belajar Cara Belajar ? •Peranan Guru dan Murid •Kemahiran Belajar Cara Belajar •Kemahiran Maklumat •Strategi Metakognitif •Pengurusan Masa •Persediaan Peperiksaan •Contoh Rancangan Pelajaran
 3. 3. 1. OBJEKTIF MODUL  Menjelaskan konsep BCB.  Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran.  Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran.  Membantu guru mengaplikasi BCB dalam p & p  Membantu guru melatih guru lain BCB  Menyediakan contoh rancangan p & p
 4. 4.  Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran.  Melatih murid memperoleh maklumat tambahan di luar waktu sekolah.  Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk belajar seumur hidup. 2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR
 5. 5.  Murid berupaya belajar sendiri tanpa guru.  Murid menggunakan pengetahuan rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran.  Murid menilai tahap pembelajaran sendiri. 3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR
 6. 6.  Belajar Cara Belajar adalah proses teknikBelajar Cara Belajar adalah proses teknik pembelajaran sama ada bersama guru atau tidakpembelajaran sama ada bersama guru atau tidak 4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR
 7. 7. Kemahiran Belajar  Kemahiran belajar perlu dikuasai olehKemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk meraih kecemerlangansetiap murid untuk meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan.dalam peperiksaan dan kehidupan.  Kemahiran belajar melibatkan beberapaKemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti:kemahiran seperti:
 8. 8. Kemahiran Belajar –Kemahiran MendengarKemahiran Mendengar –Kemahiran MembacaKemahiran Membaca –Kemahiran MenulisKemahiran Menulis –Kemahiran Mengambil NotaKemahiran Mengambil Nota –Kemahiran MengingatKemahiran Mengingat
 9. 9. a. Kemahiran Mendengar Apa yang didengarApa yang didengar ..........pelbagai teks..........pelbagai teks seperti:seperti: Arahan LakonanArahan Lakonan  Puisi BeritaPuisi Berita  Ucapan SyarahanUcapan Syarahan  Lagu TaklimatLagu Taklimat  Pengumuman PeneranganPengumuman Penerangan
 10. 10. Mengapa perlu didengar.... untuk mendapatkan:  MaklumatMaklumat  FaktaFakta  DataData  PengetahuanPengetahuan  PenjelasanPenjelasan  Penghayatan – muzik, puisi, bunyiPenghayatan – muzik, puisi, bunyi
 11. 11. Siapa yang didengar ….  Sesiapa sahaja yangSesiapa sahaja yang •• memberi maklumatmemberi maklumat •• memberi penjelasanmemberi penjelasan •• membuat pertanyaanmembuat pertanyaan •• memberi pendapatmemberi pendapat
 12. 12. b. Kemahiran Membaca  SkimmingSkimming Untuk maklumat ringkas dan pantasUntuk maklumat ringkas dan pantas Baca tajuk, pendahuluan dan rumusanBaca tajuk, pendahuluan dan rumusan  Scanning/Scanning/ ImbasanImbasan Untuk maklumat lebih dalam daripadaUntuk maklumat lebih dalam daripada skimmingskimming Baca pendahuluan, rumusan dan babBaca pendahuluan, rumusan dan bab Perhatikan kata kunci, konsep, rajah, grafik, dataPerhatikan kata kunci, konsep, rajah, grafik, data
 13. 13. Bacaan Intensif  Untuk Maklumat TerperinciUntuk Maklumat Terperinci strategi : SQ3Rstrategi : SQ3R Survey - pendahuluan, tajuk, ringkasanSurvey - pendahuluan, tajuk, ringkasan Question –tajuk jadi soalan – jawabQuestion –tajuk jadi soalan – jawab Read – baca perenggan untuk maklumatRead – baca perenggan untuk maklumat Recite – ringkaskan, refrasakan perengganRecite – ringkaskan, refrasakan perenggan Review – lihat nota semula, pastikan ingat isiReview – lihat nota semula, pastikan ingat isi
 14. 14. Baca Laju  Boleh baca laju dan faham kandunganBoleh baca laju dan faham kandungan  Tumpuan sepenuhnya masa membacaTumpuan sepenuhnya masa membaca  Kesan isi penting melalui tanda:Kesan isi penting melalui tanda: tulisantulisan condongcondong// bergarisbergaris//tebaltebal graf/gambar rajah/peta mindagraf/gambar rajah/peta minda  Membuat catatan notaMembuat catatan nota
 15. 15. Menulis Cepat Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiranMenulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi danmenulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Olehtulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh itu, menulis cepat memerlukan unsur:itu, menulis cepat memerlukan unsur:  Kelajuan menulisKelajuan menulis  Tulisan yang boleh dibacaTulisan yang boleh dibaca
 16. 16. Mencatat Nota  Mencatat nota adalah aktiviti merekodMencatat nota adalah aktiviti merekod fakta,maklumat dan isi penting daripadafakta,maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca, dilihat atau didengar.bahan yang dibaca, dilihat atau didengar.  Mencatat nota berlaku dalam semua situasiMencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah, ceramah,belajar seperti semasa kuliah, ceramah, penerangan, temuduga, membaca buku ataupenerangan, temuduga, membaca buku atau bahan lain.bahan lain.
 17. 17. Mengingat  Mengingat ialah proses pembelajaran yangMengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman danberkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria dengarpenggunaan deria dengar dan deria dengar dan deria lihat yang baik.dan deria lihat yang baik.  Mengingat juga ialah satu kemahiran untukMengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut ataumengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telahmenulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa jam.berlaku selepas beberapa jam.
 18. 18. Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar  •• Motivasikan diri untuk memberiMotivasikan diri untuk memberi sepenuh tumpuan dan perhatian kepadasepenuh tumpuan dan perhatian kepada  pembelajaran hari itupembelajaran hari itu  •• Menumpukan perhatian pada apaMenumpukan perhatian pada apa  yang diperkatakan, ditunjukkan dan ditulisyang diperkatakan, ditunjukkan dan ditulis • •• Memandang ke arah guru.Memandang ke arah guru.
 19. 19. KEMAHIRAN MAKLUMATKEMAHIRAN MAKLUMAT
 20. 20. KEMAHIRAN MAKLUMAT Keupayaan mengumpul maklumat secaraKeupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah suatu aspek kemahiranberkesan ialah suatu aspek kemahiran belajar cara belajar yang penting.belajar cara belajar yang penting.
 21. 21. Definisi Maklumat Maklumat ialahMaklumat ialah pengetahuan,data,butiran,fakta,pengetahuan,data,butiran,fakta, keterangan, atau cerita tentangketerangan, atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorangsesuatu perkara atau seseorang
 22. 22. Definisi Kemahiran MaklumatDefinisi Kemahiran Maklumat Keupayaan seseorang mengenal pastiKeupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dankeperluan maklumat mencari dan mengumpulkan, mengurus dan mengolahmengumpulkan, mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagimaklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu.memenuhi keperluan tertentu.
 23. 23. Kemahiran maklumat terdiri daripada:Kemahiran maklumat terdiri daripada:  Kemahiran perpustakaanKemahiran perpustakaan  Kemahiran belajarKemahiran belajar  Kemahiran penyelidikanKemahiran penyelidikan  Kemahiran komunikasi dan penyampaianKemahiran komunikasi dan penyampaian
 24. 24. SUMBER MAKLUMAT Bahan bercetak Bahan audiovisual Sumber berasaskan komputer Contohnya buku, majalah, monograf,surat khabar, jurnal dan laporan. Contohnya filem, video, aset, cakera laser, mirofilem, mikrofis, pita magnetik Contohnya dalam talian dan luar talian, cakera padat, dan internet. Contohnya ibu bapa, guru, pakar bidang, tokoh dan sebagainya. Sumber berasaskan manusia SUMBER MAKLUMAT
 25. 25. JENIS SUMBER/BAHANJENIS SUMBER/BAHAN 1.1. JurnalJurnal 2.2. Laporan /StatistikLaporan /Statistik 3.3. Kertas KerjaKertas Kerja 4.4. PatenPaten 5.5. Standard/PiawaianStandard/Piawaian 6.6. Tesis/DisertasiTesis/Disertasi 7.7. Katalog PerdaganganKatalog Perdagangan 8.8. EnsiklopediaEnsiklopedia 9.9. KamusKamus 10.10. TesaurusTesaurus 11.11. Atlas/PetaAtlas/Peta 12.12. GazetiarGazetiar 13.13. Brosur/risalahBrosur/risalah 14.14. AkhbarAkhbar 15.15. Majalah/BuletinMajalah/Buletin 16.16. Buku teks/rujukanBuku teks/rujukan 17. Buku Tahunan17. Buku Tahunan 18. Monograf18. Monograf 19. Buku log/diari19. Buku log/diari 20. Kitab suci/Hadith20. Kitab suci/Hadith 21. Almanak21. Almanak 22. Indeks22. Indeks 23. Abstrak23. Abstrak 24. Bibliografi24. Bibliografi 25. Ulasan/Resensi25. Ulasan/Resensi 26. Direktori26. Direktori 27. Biografi27. Biografi 28. Buku Panduan /Manual28. Buku Panduan /Manual 29. Pangkalan Data29. Pangkalan Data Dalam TalianDalam Talian 30. Internet30. Internet 31. CD-ROM31. CD-ROM
 26. 26. MENGENAL PASTI MASALAH DAN MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN • Memahami tugasanMemahami tugasan • Menggunakan pelbagai sumber rujukanMenggunakan pelbagai sumber rujukan • Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumatMembaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat • Membina soalan asasMembina soalan asas • Menentukan maklumat yang diperlukanMenentukan maklumat yang diperlukan • Mengenal pasti skop sumberMengenal pasti skop sumber • Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsirMembuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir semula masalahsemula masalah
 27. 27. MENILAI DAN MENGUMPULKAN MAKLUMATMENILAI DAN MENGUMPULKAN MAKLUMAT • Gunakan teknik imbasan dan luncuranGunakan teknik imbasan dan luncuran • Pilih bahan, baca, dengar dan tontonPilih bahan, baca, dengar dan tonton • Pastikan sumber sama ada sumber primerPastikan sumber sama ada sumber primer atau sekunderatau sekunder • Mentafsir maklumat visual seperti graf,Mentafsir maklumat visual seperti graf, peta dan carta.peta dan carta. • Kumpulkan bukti., alasan dan butiran yangKumpulkan bukti., alasan dan butiran yang dapat menyokong pandangan/hujahdapat menyokong pandangan/hujah • Menilai sumber maklumat dan laman webMenilai sumber maklumat dan laman web untuk mendapatkan yang tepat, bolehuntuk mendapatkan yang tepat, boleh dipercayai, diperakui, dan sesuai dandipercayai, diperakui, dan sesuai dan
 28. 28. Kemahiran Menemu Ramah Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah individu tertentu seperti tokoh, pakar dalam bidang berkenaan, orang kenamaan atau orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa.
 29. 29.  Tentukan maklumat yang diperlukan.Tentukan maklumat yang diperlukan.  Kenal pasti tokoh atau orang yang hendakKenal pasti tokoh atau orang yang hendak ditemu ramah.ditemu ramah.  Selidik kesesuaian tokoh tersebut denganSelidik kesesuaian tokoh tersebut dengan maklumat yang dikehendaki (latar belakangmaklumat yang dikehendaki (latar belakang tokoh, bidang pekerjaan dan sebagainya).tokoh, bidang pekerjaan dan sebagainya).  Buat janji temu dengan tokoh (tarikh, masaBuat janji temu dengan tokoh (tarikh, masa dan tempat).dan tempat).  Sediakan dan susun soalan untukSediakan dan susun soalan untuk mencungkil maklumat yang dikehendaki.mencungkil maklumat yang dikehendaki.  Sediakan alat perakam, kamera danSediakan alat perakam, kamera dan sebagainya mengikut keperluan.sebagainya mengikut keperluan. PERSEDIAAN MENEMU RAMAH
 30. 30.  Tepati janji temuTepati janji temu  Beradab dan gunakan bahasa yang santunBeradab dan gunakan bahasa yang santun (memperkenalkan diri, menggunakan gelaran dan(memperkenalkan diri, menggunakan gelaran dan ganti nama diri yang betul, menyatakan tujuan, danganti nama diri yang betul, menyatakan tujuan, dan mengucapkan terima kasih).mengucapkan terima kasih).  Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokohBersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokoh bercerita atau menyampaikan maklumat.bercerita atau menyampaikan maklumat.  Adakan hubungan mata dan mendengar denganAdakan hubungan mata dan mendengar dengan teliti.teliti.  Kemukakan soalan yang telah disediakan; ubah suaiKemukakan soalan yang telah disediakan; ubah suai soalan jika perlu.soalan jika perlu.  Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam bukuGunakan alat perakam dan catat butiran dalam buku catatan.catatan.  Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambarDapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambar foto dan lain-lain).foto dan lain-lain). SEMASA MENEMU RAMAH
 31. 31. Dalam era ledakan maklumat, terlalu banyak maklumat yang perlu diingati. Oleh itu, kita perlu mengetahui cara mengesan maklumat dengan cekap tanpa perlu mengingat semuanya. KEMAHIRAN MEMBUAT RUJUKAN
 32. 32. KAEDAH MENGESAN MAKLUMAT DAN MERUJUK KEPADA BAHAN DI PSS menggunakan denganmenggunakan dengan kad katalog pembacakad katalog pembaca mikrofismikrofis dengandengan
 33. 33. MENGGUNAKAN LACI KAD KATALOG Ada tiga jenis laci kad katalogAda tiga jenis laci kad katalog :: •• Laci kad pengarangLaci kad pengarang •• Laci kad perkaraLaci kad perkara •• Laci kad judulLaci kad judul Anda boleh menggunakan satu daripada lacIAnda boleh menggunakan satu daripada lacI tersebut berdasarkan maklumat yang andatersebut berdasarkan maklumat yang anda ada seperti maklumat pengarang, perkaraada seperti maklumat pengarang, perkara dan / atau judul.dan / atau judul.
 34. 34. Pada amnya, pusat sumber sekolah menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey. Berdasarkan sistem ini, terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu: 000-099000-099 Karya AmKarya Am 100-199100-199 FalsafahFalsafah 200-299200-299 AgamaAgama 300-399300-399 Sains KemasyarakatanSains Kemasyarakatan 400-499400-499 BahasaBahasa 500-599500-599 Sains TulenSains Tulen 600-699600-699 TeknologiTeknologi 700-799700-799 Kesenian dan HiburanKesenian dan Hiburan 800-899800-899 KKesusasteraanesusasteraan 900-999900-999 Geografi, Sejarah dan BiografiGeografi, Sejarah dan Biografi
 35. 35. Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan, kulitSetiap bahagian buku iaitu kulit hadapan, kulit belakang, halaman judul, halaman kandungan, indeks,belakang, halaman judul, halaman kandungan, indeks, bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkanbibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan maklumat yang tertentumaklumat yang tertentu ..
 36. 36. Terdapat dua jilid ensiklopedia: Jilid maklumat umum atau jilid makro Jilid maklumat terperinci jilid mikro Pilih jilid yang mengandungi perkataanPilih jilid yang mengandungi perkataan atau huruf yang pertama yang dicapatau huruf yang pertama yang dicap dengan huruf besar yang berkaitandengan huruf besar yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikesandengan maklumat yang hendak dikesan sepertiseperti SUNGAI, TOKOH, TEMPAT,SUNGAI, TOKOH, TEMPAT, dandan KEJADIANKEJADIAN.. KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA ENSIKLOPEDIAKEMAHIRAN MERUJUK KEPADA ENSIKLOPEDIA
 37. 37. KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA KAMUS Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau makna, asal usul, ejaan, sebutan, silabikasi, penggunaan dan kedudukan semasa yang disusun mengikut urutan abjad. Terdapat dua jenis kamus:Terdapat dua jenis kamus: • kamus umumkamus umum • kamus khas atau kamus istilahkamus khas atau kamus istilah..
 38. 38. MAKLUMAT YANG TERDAPAT DALAM KAMUS 1.1. Pecahan makna bagi entri dan subentriPecahan makna bagi entri dan subentri (literal dan idiomatik)(literal dan idiomatik) 2.2. Jenis kataJenis kata 3.3. Maklumat etimologiMaklumat etimologi 4.4. Label penggunaanLabel penggunaan 5.5. Rujuk silangRujuk silang 6.6. VarianVarian 7.7. EjaanEjaan 8.8. SebutanSebutan 9.9. IstilahIstilah 10.10.PeribahasaPeribahasa 11.11.Contoh ayatContoh ayat
 39. 39. MENGESAN MAKLUMAT DARIPADA KAMUS 1. Perkataan atau kata masukan disusun mengikut abjad. 2. Pada sudut atas kiri setiap halaman dalam kamus tertulis kata pertama. 3. Pada sudut atas kanan tertulis kata terakhir bagi halaman tersebut.
 40. 40. 4. Buka terus halaman yang bermula dengan huruf pertama kata yang ingin dicari maknanya. Setelah dapat halaman, cari perkataannya. Fabulous fabulous – wonderful a fabulous day It was a fabulous week. Everything went well entri frasa ayat Keterangan makna
 41. 41. Senarai enjin pencarian:  Infoseek (http://www.go.com)Infoseek (http://www.go.com)  Alta Vista (http://www.altavista.com)Alta Vista (http://www.altavista.com)  Yahoo (http://www.yahoo.com)Yahoo (http://www.yahoo.com)  Google (http://www.google.com)Google (http://www.google.com)  Lycos (http://www.lycos.com)Lycos (http://www.lycos.com)  Cari (http://www.cari.com.my)Cari (http://www.cari.com.my)
 42. 42. CONTOH ENJIN PENCARIANCONTOH ENJIN PENCARIAN
 43. 43. 1. Pergi ke mana-mana pelayar Internet seperti Netschape, Internet Explorer dan sebagainya yang tertera pada skrin utama. 2. Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada ruang yang ditetapkan. 3. Taip kata carian (search word/search term) yang berkait dengan perkara , topik atau tugasan yang dicari. 4. Sebagai contoh jika anda ingin membuat tugasan tentang ‘keris’ taipkan keris jika enjin carian yang dipilh menyediakan versi Bahasa Melayu atau taip ‘dagger’ sekiranya tiada CARA MENCARI MAKLUMAT DARIPADA INTERNETCARA MENCARI MAKLUMAT DARIPADA INTERNET
 44. 44. pilihan Bahasa Melayu. Selepas kata carian ditaip, skrin akan memaparkan laman-laman web yang akan memberikan rangkaian yang berkaitan dengan kata carian yang dimasukkan. 4. Klik halaman web (web page) yang dipaparkan untuk menentukan sama ada kandungannya sesuai dengan maklumat yang dikehendaki. 5. Cuba kata carian yang lain sekiranya anda masih tidak memperoleh maklumat yang sesuai atau kurang lengkap. Selamat Mencuba!
 45. 45. STRATEGI METAKOGNISISTRATEGI METAKOGNISI An intellect is someone whose mind watches itself.An intellect is someone whose mind watches itself. - Albert Camus- Albert Camus Metakognisi ialah kebolehan mengetahui apa yang kitaMetakognisi ialah kebolehan mengetahui apa yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui.ketahui dan yang tidak kita ketahui. (Costa, A.L.:1981)(Costa, A.L.:1981)
 46. 46. Metakognisi ialah kesedaran tentang hal yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Kesedaran diri mengenai fikiran dan pembelajaran merupakan perkara penting dalam aspek metakognisi. Apabila kesedaran ini wujud, murid dapat mengawal fikirannya untuk merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari . Pengertian MetakognisiPengertian Metakognisi
 47. 47. STRATEGI METAKOGNISI I.I. Merancang apa yang inginMerancang apa yang ingin dipelajari.dipelajari. Ii.Ii. Memantau kemajuanMemantau kemajuan pembelajaran diripembelajaran diri.. IiiIii Menilai apa yangMenilai apa yang dipelajari.dipelajari. PelajarPelajar mengawal pembelajarannyapembelajarannya dengan:dengan:
 48. 48. KEMAHIRAN MERANCANG • Meramal • Menyediakan diri • Membuat perancangan
 49. 49. KEMAHIRAN MEMANTAU Kemahiran ini memerlukan:Kemahiran ini memerlukan: Murid bertanyaMurid bertanya soalan seperti:soalan seperti:  Adakah ini membawa makna kepada saya?Adakah ini membawa makna kepada saya?  Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan?Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan?  Apakah soalan yang harus saya tanyakan?Apakah soalan yang harus saya tanyakan?
 50. 50. KEMAHIRAN MENILAI Murid perlu membuat refleksi: Mengapa kemahiran, nilai dan pengetahuan dapat dikuasai ? Bagaimanakah sesuatu dapat dijalankan ? Dengan pengetahuan itu pelajaran baru dipelajari dengan strategi yang sesuai.
 51. 51. CARA MENGAJAR METAKOGNISI Metakognisi tidak perlu diajar sebagaiMetakognisi tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran. Metakognisisatu mata pelajaran. Metakognisi perlu disisipkan dalam kaedahperlu disisipkan dalam kaedah mengajarmengajar, perkembangan, perkembangan staf danstaf dan proses penyeliaan.proses penyeliaan.
 52. 52. STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN METAKOGNISI MERANCANGMERANCANG  SebelumSebelum aktiviti pembelajaran dimulakan,aktiviti pembelajaran dimulakan, guru mengajarkan peraturan yang patutguru mengajarkan peraturan yang patut dipatuhi , strategi untuk menanangi masalahdipatuhi , strategi untuk menanangi masalah dan hala tuju yang harus diikuti.dan hala tuju yang harus diikuti.  Semasa aktiviti itu dilaksanakan, guru perSemasa aktiviti itu dilaksanakan, guru perlulu memberi peluang kepada murid untukmemberi peluang kepada murid untuk berkongsi kemajuan, proses pemikiran danberkongsi kemajuan, proses pemikiran dan pandangan tingkah laku mereka.pandangan tingkah laku mereka.  SelepasSelepas aktiviti pembelajaran, guru perluaktiviti pembelajaran, guru perlu meminta murid menilai sejauh manameminta murid menilai sejauh mana peraturan itu dipatuhiperaturan itu dipatuhi ..
 53. 53. KEPENTINGAN MENYOAL PADA SEMUA PERINGKAT METAKOGNISI Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan fikiran. Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri mereka sendiri sebelum, semasa dan selepas membaca, mendengar, melihat dan menonton sesuatu.
 54. 54. Bincang dengan murid tentang pemilihan mereka dari segi kesan baik dan buruk sebelum keputusan dibuat. Ini akan membantu pelajar mengikuti proses metakognisi . PEMILIHAN SECARA PERSETUJUAN BERSAMAPEMILIHAN SECARA PERSETUJUAN BERSAMA
 55. 55. Guru harus memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka mengikut dua atau lebih kriteria penilaian sama ada - membantu atau menghalang; - yang disukai dan tidak disukai; atau - baik dan buruk sesuatu aktiviti. MENILAI DENGAN PELBAGAI KRITERIA
 56. 56. Bagaimanakah tindakan itu harus diberikan pengiktirafan? Apakah tindakan yang membanggakn diri anda? MENGAMBIL KREDIT Guru harus meminta pelajar mendapatkan maklum balas daripada rakan dengan mengajukan soalan seperti:
 57. 57. Pelajar harus menanyakan beberapa soalan: “Apakah informasi yang diperlukan?” “Apakah alatan yang diperlukan?” “Apakah kemahiran yang diperlukan untuk melakukan tingkah laku berkenaan?” Soalan ini akan memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada pelajar tentang batasan yang diketahui dan apa yang perlu diketahui. Justeru, keyakinan murid dapat dipertingkatkan. MENINGKATKAN KEYAKINAN PELAJARMENINGKATKAN KEYAKINAN PELAJAR
 58. 58. MENGGALAKKAN IDEA DARIPADA MURID Guru boleh membantu murid dalam metakognisi dengan mengemukakan frasa-frasa tertentu atau memparafrasa pernyataan pelajar untuk menggalakkan mereka berfikir dengan lebih mendalam. Contohnya: GURU: Apa yang ingin anda nyatakan saya ialah … GURU: Saya rasa anda ingin memberitahu saya tentang …
 59. 59. MEMBERIKAN LABEL BAGI SESUATU TINDAKAN Guru boleh menyedarkan pelajar tentang tingkah laku kognitif mereka dengan memberikan label bagi tindakan itu dengan memuji dan memberi kan pengiktirafan seperti: “Bagus, kamu sedang membuat satu rangka tindakan yang baik bagi …” “ Apa yang kamu semua buat adalah satu eksperimen yang baik.” “Kamu sangat memberi kerjasama dan bantuan kepada rakan dan itu adalah satu sifat yang baik.”  
 60. 60. Biasanya murid mengeluarkan perkataan seperti“tidak adil’, ‘tidak baik’, “sangat tegas.” Guru perlu bertanya dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan “tidak adil”, “tidak baik”, atau “sangat tegas” kepada murid. MENERANGKAN MAKSUD PERKATAANMENERANGKAN MAKSUD PERKATAAN
 61. 61. MAIN PERANAN DAN SIMULASI   Dengan kaedah main peranan murid dapat membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan membuat modifikasi secara metakognitif tingkah laku dan sifat peranan tersebut. Simulasi memberi mereka peluang untuk memikirkan bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi berlainan.
 62. 62. Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu pengalaman dalam buku log/ harian sepanjang pengalaman itu. Ini membantu murid: - Mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan mereka dalam bentuk simbolik / grafik. - Melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan persepsi asal dengan keputusan baru. - Mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara membuat keputusan. - Mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan yang dialami. MENULIS JURNALMENULIS JURNAL
 63. 63. • Contoh teladan oleh guru dan menjadi ikutan oleh murid adalah proses sangat berkesan. • Untuk tujuan ini, guru hendaklah menunjukkan dengan jelas bagaimana guru merancang, mengenal pasti dan menilai sesuatu tingkah lakunya supaya murid dapat mencontohinya. MEMBERIKAN TELADANMEMBERIKAN TELADAN
 64. 64. PENGURUSAN MASA Murid yang berjaya biasanya mempunyai:Murid yang berjaya biasanya mempunyai: 1.1. Jadual waktuJadual waktu 2.2. PerancanganPerancangan yang tersusun danyang tersusun dan sistematiksistematik..
 65. 65. Apakah jadual waktu dan Perancangan ? Jadual WaktuJadual Waktu Pembahagian masa hari ke hari yang terperinciPembahagian masa hari ke hari yang terperinci dan merangkumi:dan merangkumi: 1. Sesi pembelajaran1. Sesi pembelajaran 2. Aktiviti-aktiviti lain.2. Aktiviti-aktiviti lain. PerancanganPerancangan Pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaranPandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain.dan aktiviti-aktiviti lain.
 66. 66. Bagaimana menghasilkan jadual waktu persendirian?  Tentukan masa untuk sesuatuTentukan masa untuk sesuatu mata pelajaran.mata pelajaran.  Pilih keutamaan.Pilih keutamaan.  Tumpuan kepada topik sukar.Tumpuan kepada topik sukar.  Pembahagian sama rata hari kePembahagian sama rata hari ke hari.hari.  Pilih masa yang paling sesuai.Pilih masa yang paling sesuai.  Peruntukan masa untuk aktiviti-Peruntukan masa untuk aktiviti- aktiviti lain.aktiviti lain.
 67. 67. Selain belajar, masa harus diperuntukkan untuk :  Berehat.Berehat.  Membuat kerja rumah.Membuat kerja rumah.  Bersukan.Bersukan.  Membantu ibu bapaMembantu ibu bapa  Aktiviti yang diminatiAktiviti yang diminati  Kelas tambahanKelas tambahan
 68. 68. Apakah kelebihan mempunyai jadual waktu?  Mengurangkan pembaziran waktu.Mengurangkan pembaziran waktu.  Fokus pada pelajaran.Fokus pada pelajaran.  Teratur.Teratur.  Mengambil kira semua mata pelajaran.Mengambil kira semua mata pelajaran.  Keutamaan.Keutamaan.  Melatih diri supaya tidak menangguhkanMelatih diri supaya tidak menangguhkan kerja.kerja.
 69. 69. GAYA PEMBELAJARAN Mengapa perlu mengenal pasti gaya pembelajaran?  Setiap individu mempunyai gaya pembelajaranSetiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza.yang berbeza.  Fokus terhadap apa yang diperlajariFokus terhadap apa yang diperlajari  Memaksimumkan hasil pembelajaran.Memaksimumkan hasil pembelajaran.
 70. 70. Apakah Gaya Pembelajaran? 1.1. Gaya pembelajaran VAKGaya pembelajaran VAK 2.2. Gaya pembelajaran Dunn & DunnGaya pembelajaran Dunn & Dunn
 71. 71. 1. Gaya pembelaran VAK VISUALVISUAL AUDITORIAUDITORI KINESTETIKKINESTETIK
 72. 72. 2. Gaya Dunn & Dunn Berasaskan beberapa aspek :Berasaskan beberapa aspek :  Alam SekitarAlam Sekitar  EmosiEmosi  SosiologiSosiologi  FizikalFizikal  PsikologiPsikologi
 73. 73. Alam Sekitar  BunyiBunyi  CahayaCahaya  SuhuSuhu  PolaPola
 74. 74. Emosi  MotivasiMotivasi  KetabahanKetabahan  Tanggung jawabTanggung jawab  StrukturStruktur
 75. 75. Sosiologi  SendiriSendiri  PasanganPasangan  Rakan SebayaRakan Sebaya  PasukanPasukan  GuruGuru  Pelbagai caraPelbagai cara
 76. 76. Fizikal  PersepsiPersepsi  MakanMakan  WaktuWaktu  GerakanGerakan
 77. 77. Psikologi  Global atau AnalitikGlobal atau Analitik  Otak Kiri atau Otak KananOtak Kiri atau Otak Kanan  Impulsive atau RefleksifImpulsive atau Refleksif
 78. 78. PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN PeperiksaanPeperiksaan memberikanmemberikan pelbagai pengalamanpelbagai pengalaman RISAURISAU SUKASUKA DUKADUKA KECEWAKECEWA dan sebagainya….dan sebagainya….
 79. 79. SEBELUM PEPERIKSAAN  BersediaBersedia  LatihanLatihan  Tidur secukupnyaTidur secukupnya  YakinYakin  Makan secukupnyaMakan secukupnya  AwalAwal  TenangTenang  Jangan mengulang kaji pada saat-saat akhirJangan mengulang kaji pada saat-saat akhir
 80. 80. SEMASA PEPERIKSAAN  Baca arahan denganBaca arahan dengan telititeliti  Anggarkan masaAnggarkan masa  Teruskan kepadaTeruskan kepada soalan yang lebihsoalan yang lebih mudahmudah  Jangan panikJangan panik  releksreleks
 81. 81. GURU PERLU:  Bantu murid tekunBantu murid tekun belajar.belajar.  Tingkatkan minatTingkatkan minat murid terhadap kerjamurid terhadap kerja sekolah.sekolah.  Bantu murid memberiBantu murid memberi perhatian.perhatian.  Ajar murid teknikAjar murid teknik belajar yang betulbelajar yang betul
 82. 82. Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan :Tingkatan : EmpatEmpat MasaMasa :: 80 minit80 minit Tajuk :Tajuk : Berita / Laporan SukanBerita / Laporan Sukan Bidang :Bidang : MaklumatMaklumat ddan Interpersonalan Interpersonal Hasil pembelajaran:Hasil pembelajaran:  7.17.1       Mengenal pasti dan menyatakanMengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea, utama dan isigambaran keseluruhan, idea, utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yangpenting tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.didengar, dibaca dan ditonton.  7.27.2 Memahami dan menyatakan maksudMemahami dan menyatakan maksud
 83. 83. Aras 1 (i) Mendengar dan memahami pelbagai teks. (ii) Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. 1.4            Bersoal jawab secara bertatasusila dengan                     menggunakan soalan pelbagai aras.  Aras 1 (v) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman, dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila. Kemahiran bahasa: Mendengar, membaca dan menulis Sistem bahasa: Kosa kata
 84. 84. Kemahiran bahasa: Mendengar, membaca dan menulis Sistem bahasa: Kosa kata Ilmu: Sukan Peraturan Sosiobudaya: bekerjasama, bertolak ansur dan patriotisme Kemahiran bernilai tambah: - Belajar Cara Belajar (merujuk kamus, membuat nota ringkas dan metakognisi) - Kajian Masa Depan
 85. 85. Langkah pengajaran dan pembelajaran: 1. Murid mendengar rakaman audio muzik montaj rancangan sukan TV, dan bersoal jawab tentang irama, lagu tema yang didengar. (set induksi) 2. Guru mengemukakan soalan sebelum memperdengarkan rakaman audio laporan sukan dan mencatat isi penting kepada murid. (metakognisi)
 86. 86. 3.3. Murid dan guru bersoal jawab untukMurid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhanmendapatkan gambaran keseluruhan kandungan dan format laporan sukan yangkandungan dan format laporan sukan yang didengar.didengar. 4. Murid mendengar rakaman audio temu bual4. Murid mendengar rakaman audio temu bual dengan seorang ahli sukandengan seorang ahli sukan terkenal dan menyenaraikan isi penting.terkenal dan menyenaraikan isi penting. (kemahiran mencatat isi)(kemahiran mencatat isi) 5.5. Murid menyenaraikan isi penting danMurid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan denganmembandingkan jawapan dengan senarai isi yang disediakan oleh guru.senarai isi yang disediakan oleh guru. 6.6. Guru mengedarkan teks temu bual danGuru mengedarkan teks temu bual dan menerangkan cara mengesan isimenerangkan cara mengesan isi penting dalam teks tersebut. (kemahiranpenting dalam teks tersebut. (kemahiran mengenal isi penting)mengenal isi penting)
 87. 87. 7. Murid membaca teks yang diedarkan dan mengesan perkataan sukar serta merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan mengikut konteks kemahiran merujuk. 8. Murid menjalankan main peranan sebagai pemain badminton negara dan wartawan. Murid mengulas tentang teknik penyoalan dan kata yang digunakan dalam temu bual. Guru membuat ulasan dan rumusan. 9. Murid menulis semula perbualan yang diikuti dalam bentuk dialog

×