Projecte individual de treball

 • 248 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
248
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Cri te ris per fer presentacions 1- Clar senzill i sense embolics 2. Consistent sintètic i suficient 3. Progressiu de més general a més específic 4. Simple pensar amb qui ho rebrà 5. Bon tamany de lletra ni això ni això 6. Els sons, gràfics i efectes distreuen √ els oportuns
 • 2.  
 • 3. Etapa : 2n cicle d’ESO Nivell : 3r curs Àrea: Anglès Irene Tort Cots
 • 4.
  • ⋄ Finalitat d’introduir quatre obres literàries angleses a l’alumnat.
  • ⋄ Literatura com a instrument per reflectir la identitat cultural d’un territori i com a eina d’aprenentatge creatiu.
  • ⋄ Ús de models de textos literaris adaptats.
  • ⋄ Importància del treball cooperatiu.
  • ⋄ Millorar l’expressió escrita anglesa en forma de text narratiu.
 • 5.
   • ⋄ Crear i produir de forma escrita (i oral) el final d’un text narratiu literari prenent com a model un text literari treballat a l'aula utilitzant procediments de planificació i elements lingüístics per a la cohesió interna de les idees (precisió lèxica, connectors, signes de puntuació) i aplicant les estratègies per a la correcció lingüística i revisió gramatical d’aquests, tot mostrant interès per la millora de l'expressió pròpia i aliena i respectant les opinions d'altri.
  • FIL CONDUCTOR: la Literatura
 • 6.
  • Ordenar i comprendre petits fragments d’obres literàries adaptades per tal de construir un text narratiu coherent i amb estructura.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Comprendre, apreciar i valorar la literatura com a instrument d’identitat cultural d’un territori i moment específics.
  • Competència artística i cultural.
  •   Expressar en temps passat hàbits i costums de moments històrics i culturals específics.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Tractament de la informació i competència digital.
  • Competència artística i cultural.
  • Elaborar una carta informal tot utilitzant els continguts treballats.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Plantejar dubtes i prendre decisions sobre actituds i valors establerts en un moment determinat.
  • Competència social i ciutadana.
  • Competència d’aprendre a aprendre.
  • Escriure el final d’una obra literària utilitzant els recursos i continguts treballats sobre aspectes gramaticals i de vocabulari del text narratiu.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Interactuar en la producció oral i representació d’un fragment escrit en prosa.
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Desenvolupar i avaluar projectes individuals i col·lectius amb confiança, responsabilitat i sentit crític.
  • Competència personal d’autonomia i iniciativa.
  • Competència d’aprendre a aprendre.
 • 7.
  • INICIALS
  • • Avaluació inicial: Concurs literari
  • Grups de 4 alumnes
  • Power point, projector, pantalla, papers i gomets
  • S.1 (10-15min.)
  • • Objectiu: literatura?
  •   Grup classe
  • Power point, projector, pantalla i novel·les
  •   S.1 (20 min.)
  •  
  •  
  •  
  •  
 • 8.
  • DESENVOLUPAMENT
  • • Descobrim trossets literaris
  • Grups de 4-5 alumnes
  • Trossos de paper tallats
  • S.1 (10-15 min.)
  •    • Ens agrada el final?
  •   Grups classe
  • Projecció d’històries completes i fitxa explicativa de l’avaluació
  • S.1 (15 min.)
  • • Frankenstein or the Modern Prometheus
  • Grup responsable de 4-5 alumnes
  • Trossets de paper tallats
  • S.2 (10 min.)
  • • Perspectives diferents
  • Grup classe
  • Pissarra i guix
  • S.2 (10 min.)
  •   • El descobriment de la carta i com escriure una carta informal
  • Grup classe
  • Cartes projectades, projector i pantalla
  • S.2 (25 min.)
  • (...)
 • 9.
  • SÍNTESI
  • • Concurs literari: autoavaluació
  • Individual
  • Ordinadors i internet
  • S.7 (20 min.)
  •  
  • • Presentació i coavaluació dels finals de les obres a nivell escrit al blog i a nivell oral de forma llegida
  •      Grups de 4-5 alumnes i grup classe
  • Rúbriques d’avaluació
  • S. 8 i 9
 • 10.
  • • Avaluació inicial
  • • Avaluació contínua: basada en les activitats que s’aniran fent a l’aula o a casa juntament amb l’actitud i comportament de l’alumnat. Els descriptors seran en forma de rúbrica i graduats de l’1 al 4.
  • • Avaluació final: El petit projecte en si (l’expressió escrita del final de l’obra i la conseqüent representació) serà important i hi haurà tan la coavaluació entre ells/es, autavaluació com l’ avaluació amb rúbrica per part del/a professor/a .
  •  
  • √ Participació en converses i simulacions breus, relatives a situacions habituals o d’interès personal i amb finalitats comunicatives diferents, utilitzant les convencions pròpies de la conversa i les estratègies necessàries per resoldre les dificultats durant la interacció.
  • √ Comprendre la informació general i l’específica dels textos narratius escrits adaptats.
  • √ Elaborar de forma semi controlada els finals dels textos narratius tenint cura del registre, el lèxic, les estructures, i alguns elements de cohesió i coherència per marcar la relació entre idees i fer-los entenedors als destinataris.
  • √ Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera en diferents contextos de comunicació, com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres.
  • √ Participar en l’autocorrecció i l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres, i mostrar una actitud activa i de confiança en la capacitat d’aprenentatge de llengües.
  • √ Participar activament en el treball col·laboratiu.
 • 11.  
 • 12.
  • Donar més temps per aquells alumnes que mostrin més dificultats.
  • Proporcionar ajuda i atenció individualitzada per reforçar i consolidar continguts.
  • Proporcionar agrupaments flexibles per així potenciar la diversificació d’aquests i donar més oportunitats d’aprenentatge als alumnes.
  • Proveir de suports i materials específics segons convingui (materials més manipulatius, suports gràfics, tecnològics...).
  • Reforçar positivament a l’alumne per fomentar una motivació de l’alumne envers l’aprenentatge i contribuir positivament a l’autoestima del nen a nivell emocional.
  • Prioritzar, en aquesta unitat, qüestions referides a llenguatge oral, escrit, expressió de l’alumne d’idees, emocions... També reforçar aspectes manipulatius, de cura personal, d’ autonomia....
  • Donar instruccions molt directes i concretes per a la correcta realització de la tasca.
  • Material tan de reforç i d’ampliació tant pels alumnes que necessitin més suport com per aquells que tinguin assolits els aprenentatges de forma més ràpida i eficaç.  
  • En el cas dels alumnes amb necessitats educatives especials :
  • Els alumnes podran realitzar la majoria d’activitats però ho faran amb més suport individualitzat amb l’ajuda dels companys o de la mestra en qüestió.
  • Si cal, ajustarem objectius i continguts prioritzant uns objectius i continguts per sobre dels altres. Si finalment fos necessari, es concretarien aquestes decisions en adaptacions curriculars individualitzades en coordinació amb els especialistes.
 • 13.
  • Irene Tort Cots