54. Euskal Soziometroa -Bakea eta Bizikidetza / Sociometro Vasco 54 -Paz y Convivencia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

54. Euskal Soziometroa -Bakea eta Bizikidetza / Sociometro Vasco 54 -Paz y Convivencia

on

 • 260 views

 

Statistics

Views

Total Views
260
Views on SlideShare
260
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

54. Euskal Soziometroa -Bakea eta Bizikidetza / Sociometro Vasco 54 -Paz y Convivencia 54. Euskal Soziometroa -Bakea eta Bizikidetza / Sociometro Vasco 54 -Paz y Convivencia Document Transcript

 • 54. EUSKAL SOZIOMETROA - Bakea eta Bizikidetza - SOCIÓMETRO VASCO 54 - Paz y Convivencia - (2014ko martxoa / Marzo 2014) LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Aurkibidea / Índice 1 – Egoeraren balorazioa / Valoración de la situación.......................................................1 1.1 – Gaur eguneko eta etorkizuneko egoera / Situación actual y futura ............................................... 1 1.2 – Egoera politikoaren balorazioa (EAE eta Espainiako Estatua) / Valoración de la situación política (CAPV y Estado Español).................................................................................................. 2 1.3 – EAEko arazo nagusiak / Principales problemas de la CAPV......................................................... 3 1.4 – Norberaren arazo nagusiak / Principales problemas personales .................................................. 6 2 – Bakea eta Bizikidetza / Paz y Convivencia....................................................................9 2.1 – Bake eszenategiaren egoera / Situación del escenario de paz ..................................................... 9 2.1.1 – Bake prozesuarekiko interesa / Interés por el proceso de paz........................................... 9 2.1.2 – Egungo egoerak eragiten dituen sentimenduak / Sentimientos que causa la situación actual................................................................................................................................. 10 2.1.3 – Gaiaz hitz egiteko maiztasuna / Frecuencia con la que se habla del tema...................... 11 2.1.4 – Bake prozesua dagoen unea / Momento en el que se encuentra el proceso de paz....... 11 2.1.5 – Bake prozesuaren traba nagusiak / Obstáculos principales del proceso de paz ............. 12 2.1.6 – Ekimenak bake prozesuak aurrera egin dezan / Hechos que permitirían un avance en el proceso..................................................................................................................... 13 2.1.7 – Prozesuaren hainbat gairi buruzko iritzia / Opiniones sobre diferentes aspectos del proceso ............................................................................................................................. 15 2.2 – Eragile eta erakundeen jardueraren balorazioa / Valoración de la actuación de agentes e instituciones.................................................................................................................................. 17 2.2.1 – Eragile/erakundeen jarduera / Actuación de agentes/instituciones .................................. 17 2.2.2 – Alderdi politikoen jarduera / Actuación de los partidos políticos....................................... 20 2.2.3 – ETAk emandako pausuen nahikotasunaren gaineko iritzia / Opinión sobre la suficiencia de los pasos dados por ETA........................................................................... 22 2.2.4 – Espainiako Gobernuak Eusko Jaurlaritzarekin bakea eta bizikidetzaren politika adostu beharko lukeenaren gaineko iritzia / Opinión sobre si el Gobierno Español debe acordar con el Gobierno Vasco la política de paz y convivencia ............................ 22 2.3 – Eusko Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza Planaren balorazioa / Valoración del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco .............................................................................................. 23 2.3.1 – Ezagutza / Conocimiento .................................................................................................. 23 2.3.2 – Planarekin adostasun orokorra / Acuerdo general con el Plan......................................... 24 2.3.3 – Planaren helburu zehatzekin adostasuna / Acuerdo con objetivos concretos del Plan ... 24 2.3.4 – Bakea eta Bizikidetzan Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa / Implicación del Gobierno Vasco en la Paz y la Convivencia..................................................................................... 25 2.4 – Biktimak / Víctimas ....................................................................................................................... 26 2.4.1 – ETAren atentatuen biktimen errekonozimenduaren nahikotasuna / Suficiencia del reconocimiento a las víctimas de los atentados de ETA .................................................. 26 2.4.2 – Terrorismoaren biktimen elkarteen jokaera / Comportamiento de las asociaciones de víctimas del terrorismo...................................................................................................... 26 2.4.3 – Polizia-gehiegikerien eta talde parapolizialen biktimen errekonozimenduaren nahikotasuna / Suficiencia del reconocimiento a las víctimas de los abusos policiales y de grupos parapoliciales ................................................................................................ 27 2.4.4 – ETAko presoek eragindako minaren gainean egindako errekonozimenduaren nahikotasuna / Suficiencia del reconocimiento por parte de los y las presas de ETA del daño causado.............................................................................................................. 27 2.4.5 – Biktimekin zerikusia duten hainbat ekimenekin adostasun maila / Grado de acuerdo con diferentes iniciativas con respecto a las víctimas ...................................................... 28
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 2.5 – Espetxe politika / Política Penitenciaria........................................................................................ 29 2.5.1 – Espainiako Gobernuaren espetxe politikaren balorazioa / Valoración de la política penitenciaria del Gobierno Español.................................................................................. 29 2.5.2 – Presoen gerturatzeari buruzko iritzia / Opinión sobre el acercamiento de presos y presas ............................................................................................................................... 30 2.5.3 – Gaixotasun larriak dituzten presoak kaleratzeari buruzko iritzia / Opinión sobre la liberación de presos y presas enfermas graves ............................................................... 30 2.5.4 – ETAko presoei espetxe-onurak eskaintzeari buruzko iritzia / Opinión sobre los beneficios penitenciarios a presos y presas de ETA........................................................ 31 2.5.5 – Legearen barruan birgizarteratzearen gaineko iritzia / Opinión sobre la reinserción dentro de la legalidad........................................................................................................ 31 2.6 – Bizikidetza / Convivencia.............................................................................................................. 32 2.6.1 – Herritarren lekua bake prozesuan / Papel de la ciudadanía en el proceso de paz .......... 32 2.6.2 – Herritarrek parte hartzeko dituzten bideak / Cauces de participación para la ciudadanía......................................................................................................................... 32 2.6.3 – Eusko Legebiltzarreko Bake eta Bizikidetza Ponentziaren ezagutza eta balorazioa / Conocimiento y valoración de la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco ................................................................................................................................ 33 2.6.4 – Sortutako errezeloak eta irekitako zauriak gaindituko direnari buruzko iritzia / Opinión sobre la superación de los recelos y las heridas existentes............................................. 34 2.6.5 – Datozen urteetan bakea egonkortuko denaren itxaropena / Esperanzas de que en los próximos años se consolide la paz ............................................................................. 34 2.7 – Demokrazia eta giza eskubideak / Democracia y derechos humanos ........................................ 35 2.7.1 – Poztasuna demokraziaren funtzionamenduarekin / Satisfacción con el funcionamiento de la democracia ..................................................................................... 35 2.7.2 – Poztasuna giza eskubideen betetze mailarekin / Satisfacción con el respeto a los derechos humanos ........................................................................................................... 37 3 – Jarrera eta balio politikoak / Actitudes y valores políticos .......................................38 3.1 – Politikarekiko interesa / Interés por la política.............................................................................. 38 3.2 – Alderdi politikoren batekiko gertutasuna / Proximidad a algún partido político............................ 39 3.3 – Euskal buruzagi politikoen ezagutza, aprobazioa eta balorazioa / Conocimiento, aprobación y valoración de líderes políticos vascos....................................................................................... 40 3.4 – Alderdi politikoekiko begikotasuna / Simpatías políticas.............................................................. 44 3.5 – Ezker-eskuin eskala / Escala izquierda-derecha ......................................................................... 46 3.6 – Nazionalismo edo abertzaletasun eskala / Escala nacionalismo................................................. 47 3.7 – Euskal herritar/espainiar sentimendua / Sentimiento vasco/español........................................... 48 3.8 – Euskal Herriaren independentziari buruzko jarrera / Actitud sobre la independencia del País Vasco ........................................................................................................................................... 49 4 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica.........................................................................50 5 – Elkarrizketatutako biztanleriaren ezaugarriak / Características de la población entrevistada ...................................................................................................................51 6 – Eranskina: Emaitzak kolektiboka / Anexo: Resultados por colectivos ....................53
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 1 1 – Egoeraren balorazioa / Valoración de la situación 1.1 – Gaur eguneko eta etorkizuneko egoera / Situación actual y futura ORAIN PENTSA EZAZU ZURETZAT GARRANTZITSUENAK DIREN GAUZETAN. 0-TIK 10 PUNTUTARA DOAN ESKALA ERABILIZ -0AK BIZITZA OSO GAIZKI DOAKIZULA ESAN NAHI DU, ETA 10AK OSO ONGI-, ZURE USTEZ,… EN GENERAL, Y PENSANDO EN TODAS LAS COSAS QUE SON PARA UD. MÁS IMPORTANTES Y UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 PUNTOS, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA QUE LA VIDA LE VA MUY MAL, Y EL 10 SIGNIFICA QUE LA VIDA LE VA MUY BIEN GUZTIRA / TOTAL NOLA DOAKIZU BIZITZA…? / ¿CÓMO LE VAN A UD. LAS COSAS…? Gaur egun / Actualmente 6,2 Hemendik urtebetera / Dentro de un año 6,4 NOLA DOAZ GAUZAK EUSKADIN ZURE USTEZ…? / ¿CÓMO CREE QUE MARCHAN LAS COSAS EN EUSKADI…? Gaur egun / Actualmente 5,2 Hemendik urtebetera / Dentro de un año 5,5 ETA ESPAINIAN GAUZAK NOLA DOAZELA USTE DUZU…? / ¿Y EN ESPAÑA CÓMO CREE QUE MARCHAN LAS COSAS…? Gaur egun / Actualmente 3,4 Hemendik urtebetera / Dentro de un año 3,6 Batezbestekoak (0=oso gaizki; 10=oso ongi) / Medias (0=muy mal; 10=muy bien) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 54
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 2 1.2 – Egoera politikoaren balorazioa (EAE eta Espainiako Estatua) / Valoración de la situación política (CAPV y Estado Español) GUZTIRA / TOTAL ZURE USTEZ NOLAKOA DA EGOERA POLITIKOA EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOAN? / ¿CÓMO CALIFICARÍA UD. LA SITUACIÓN POLÍTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA: MUY BUENA, BUENA, MALA O MUY MALA? Oso ona / Muy buena 1 Ona / Buena 48 Txarra / Mala 35 Oso txarra / Muy mala 7 Ed-Ee / Ns-Nc 9 ETA ESPAINIAR ESTATUKO EGOERA POLITIKOA? / ¿Y LA SITUACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ESPAÑOL? Oso ona / Muy buena 0 Ona / Buena 8 Txarra / Mala 44 Oso txarra / Muy mala 42 Ed-Ee / Ns-Nc 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 57
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 3 1.3 – EAEko arazo nagusiak / Principales problemas de la CAPV ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? / EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA? GUZTIRA / TOTAL Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 85 Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 24 Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa / Situación política, políticos y conflicto político 20 Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua / Violencia, terrorismo, presos y proceso de paz 12 Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 11 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna / Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 10 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 9 Hezkuntza / Educación 7 Murrizketak / Recortes 5 Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 5 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas 4 Pentsioak / Pensiones 3 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) 3 Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 3 Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 2 Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,… 2 Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / Problemas relacionados con la situación lingüística 1 Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 Ingurumena / Medio ambiente 1 Beste arazo batzuk / Otros problemas 2 Bat ere ez / Ninguno 1 Ed-Ee / Ns-Nc 2 Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 60
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 4 ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? / EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA? * Presoekin lotutako arazoak “Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa” arazoen barruan egotetik “Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua” arazora pasa ditugu / Los problemas relacionados con los presos/as de ETA han pasado de estar en “Situación política, políticos y conflicto político” a “Violencia, Terrorismo, presos/as y proceso de paz”
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 5 ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? / EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA? * CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 3.013 ikerketa, 2014ko otsaileko Barometroa / CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), estudio nº 3.013, Barómetro de febrero 2014
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 6 1.4 – Norberaren arazo nagusiak / Principales problemas personales ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? / Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.? GUZTIRA / TOTAL Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 61 Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 22 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna / Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 18 Familia 13 Hezkuntza / Educación 9 Pentsioak / Pensiones 9 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 7 Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa / Situación política, políticos y conflicto político 4 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas 3 Murrizketak / Recortes 3 Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 3 Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua / Violencia, terrorismo, presos/as y proceso de paz 2 Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 2 Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 2 Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,… 1 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) 1 Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1 Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 Ingurumena / Medio ambiente 1 Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / Problemas relacionados con la situación lingüística 1 Beste arazo batzuk / Otros problemas 4 Bat ere ez / Ninguno 3 Ed-Ee / Ns-Nc 7 Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 63
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 7 ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? / Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.? * Presoekin lotutako arazoak “Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa” arazoen barruan egotetik “Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua” arazora pasa ditugu / Los problemas relacionados con los presos/as de ETA han pasado de estar en “Situación política, políticos y conflicto político” a “Violencia, Terrorismo, presos/as y proceso de paz”
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 8 ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? / Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.? * CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 3.013 ikerketa, 2014ko otsaileko Barometroa / CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), estudio nº 3.013, Barómetro de febrero 2014
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 9 2 – Bakea eta Bizikidetza / Paz y Convivencia 2.1 – Bake eszenategiaren egoera / Situación del escenario de paz 2.1.1 – Bake prozesuarekiko interesa / Interés por el proceso de paz DAKIZUN BEZALA, DUELA BI URTE INGURU ETAK BERE INDARKERIAREN BEHIN-BETIKO ETENA IRAGARRI ZUEN. ORDUTIK AURRERA EUSKAL HERRIAN BAKE ESZENATEGI BERRI BAT IREKI DA. BAKE ESZENATEGI HORREN NONDIK NORAKOEN GAINEAN NOLAKO INTERESA DUZU? / COMO UD. SABE ETA DECLARÓ EL CESE DEFINITIVO DE SU VIOLENCIA HACE ALGO MÁS DE DOS AÑOS. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE HA ABIERTO UN NUEVO ESCENARIO DE PAZ EN EL PAÍS VASCO. ¿ESTÁ UD. INTERESADO/A EN CÓMO SE ESTÁ DESARROLLANDO ESTE NUEVO ESCENARIO DE PAZ? GUZTIRA / TOTAL Interes handia / Muy interesado/a 23 Nahikoa interes / Bastante interesado/a 31 Nolabaiteko interesa / Algo interesado/a 19 Interes gutxi / Poco interesado/a 13 Batere interesik ez / Nada interesado/a 12 Ed-Ee / Ns-Nc 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 66 * ETAren su-eten garai ezberdinetan egindako galderak / Pregunta realizada durante diferentes momentos de tregua de ETA
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 10 2.1.2 – Egungo egoerak eragiten dituen sentimenduak / Sentimientos que causa la situación actual EGUN BAKE PROZESUA ZEIN UNETAN DAGOEN PENTSATUZ, ONDOKO SENTSAZIOETATIK ZEINTZUK DIRA ZURE ALDARTEA HOBEKIEN ISLATZEN DUTEN BIAK? / PENSANDO EN EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL PROCESO DE PAZ, ¿QUÉ DOS SENSACIONES DE LAS SIGUIENTES REFLEJARÍAN MEJOR SU ESTADO DE ÁNIMO? GUZTIRA / TOTAL Baikortasuna / Optimismo 46 Ilusioa / Ilusión 46 Kezka / Preocupación 27 Nahasmena / Confusión 22 Denbora galdu izanaren sentsazioa / Sensación de tiempo perdido 13 Desilusioa / Desilusión 10 Beldurra / Miedo 4 Ed-Ee / Ns-Nc 5 Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 68 * 2012an galdera ondokoa izan zen “Gaur egungo momentuan pentsatuz eta ETAren indarkeriaren amaierarekin lotuta, ondoko sentsazioetatik zeintzuk dira zure aldartea hobekien islatzen duten biak?” / En 2012 la pregunta fue “Pensando en el momento actual y en relación con el final de la violencia de ETA,¿qué dos sensaciones de las siguientes reflejarían mejor su estado de ánimo?”
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 11 2.1.3 – Gaiaz hitz egiteko maiztasuna / Frecuencia con la que se habla del tema GUZTIRA / TOTAL ZENBATERO HITZ EGITEN DUZU LAGUNEKIN, FAMILIAKOEKIN EDO LANKIDEEKIN BAKE PROZESUARI BURUZ? / ¿CON QUÉ FRECUENCIA SUELE HABLAR CON SUS AMISTADES, FAMILIARES O COMPAÑEROS/AS DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO DE PAZ? Sarritan / A menudo 15 Noizean behin / De vez en cuando 34 Inoiz ez edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 49 Ed-Ee / Ns-Nc 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 70 2.1.4 – Bake prozesua dagoen unea / Momento en el que se encuentra el proceso de paz GUZTIRA / TOTAL ZURE IRITZIZ, ZEIN EGOERATAN DAGO BAKE PROZESUA? / EN SU OPINIÓN ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL PROCESO DE PAZ? Aurrera doa / Está avanzando 28 Geldirik dago / Está estancado 58 Atzera doa / Está retrocediendo 4 Ed-Ee / Ns-Nc 10 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 71
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 12 2.1.5 – Bake prozesuaren traba nagusiak / Obstáculos principales del proceso de paz ETA ZEIN USTE DUZU DIRELA MOMENTU HONETAN BAKE PROZESUAK AURRERA EGIN DEZAN BI OZTOPO EDO ERAGOZPEN NAGUSIAK / ¿Y CUÁLES CREE QUE SON LOS DOS OBSTÁCULOS PRINCIPALES DEL PROCESO DE PAZ EN ESTE MOMENTO? GUZTIRA / TOTAL Espainiako Gobernuak aurrerapausorik ez ematea presoen egoera hobetzeko / Que el Gobierno Español no dé pasos para mejorar la situación de los presos y presas 44 Alderdi politikoak gai ez izatea adostasun nahikora iristeko gai honetan / Que los partidos políticos no sean capaces de llegar a un acuerdo suficiente en este tema 41 ETAk ez dituela armak entregatzen eta ez dela desegin / Que ETA no se haya desarmado ni disuelto 39 Biktimen elkarteek Gobernua presionatzea bere politika gogor dezan / Que las asociaciones de víctimas presionen al Gobierno para que endurezca sus posiciones 12 Ezker Abertzalearen erakundeak legez kanporatzea, eta kideak atxilotzea / Que se ilegalicen organizaciones de la izquierda abertzale y se detenga a sus miembros 10 ETAk, eta bere presoak, iraganaren gaineko autokritikarik ez egitea / Que ETA y sus presos y presas no hagan una autocrítica sobre el pasado 10 ETAko presoak ondoegi tratatuak izaten ari direla / Que se dé un trato demasiado favorable a los presos y presas de ETA 4 Beste erantzun batzuk / Otras respuestas 2 Ed-Ee / Ns-Nc 9 Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 72
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 13 2.1.6 – Ekimenak bake prozesuak aurrera egin dezan / Hechos que permitirían un avance en el proceso ETA EPE MOTZERA, ZEIN BI EKINTZEK AHALBIDETUKO LUKETE GEHIAGO BAKE PROZESUAN AURRERAPAUSOAK EMATEA? / Y A CORTO PLAZO, ¿CUÁLES SERÍAN LOS DOS HECHOS QUE, EN SU OPINIÓN, PERMITIRÍAN UN MAYOR AVANCE EN EL PROCESO DE PAZ? GUZTIRA / TOTAL ETAk armak entregatzea eta erakundea desegitea / El desarme y disolución de ETA 51 Presoak Euskal Herriko kartzelatara gerturatzea / El acercamiento a cárceles del País Vasco de los presos y presas 34 Eusko Legebiltzarreko indar politiko guztiak Bake eta Bizikidetzaren ponentziaren inguruan ados jartzea / El acuerdo de todas las fuerzas políticas en torno a la ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco 33 ETAk sortutako mina aitortzea / El reconocimiento del daño causado por parte de ETA 12 Polizia-gehiegikeriengatik sortutako mina aitortzea / El reconocimiento del daño causado por los abusos policiales 7 Ezker Abertzalearen inguruko pertsonak atxilotzeari uztea (Herrira, abokatuak…) / El cese de las detenciones de personas de sectores de la Izquierda Abertzale (Herrira, abogados/as…) 6 Tortura kasuak gehiago ikertzea / Una mayor investigación de los casos de tortura 6 Ezker Abertzaleak ETAren indarkeria kondenatzea / La condena de la violencia de ETA por parte de la Izquierda Abertzale 6 ETAko kide guztiak atxilotuak izatea / La detención de todos los miembros de ETA 6 Geratzen diren makro-epaiketetan auziperatutakoen absoluzioa (Herriko Tabernak, Segiko gazteak…) / La absolución de los encausados/as en los macrojuicios pendientes (Herriko tabernas, jóvenes de Segi..) 2 Beste / Otro 1 Ed-Ee / Ns-Nc 10 Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 75
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 14 ETA EPE MOTZERA, ZEIN BI EKINTZEK AHALBIDETUKO LUKETE GEHIAGO BAKE PROZESUAN AURRERAPAUSOAK EMATEA? / Y A CORTO PLAZO, ¿CUÁLES SERÍAN LOS DOS HECHOS QUE, EN SU OPINIÓN, PERMITIRÍAN UN MAYOR AVANCE EN EL PROCESO DE PAZ?
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 15 2.1.7 – Prozesuaren hainbat gairi buruzko iritzia / Opiniones sobre diferentes aspectos del proceso JARRAIAN BAKE PROZESUARI BURUZKO HAINBAT ESALDI IRAKURRIKO DIZKIZUT, ESANGO ZENIDAKE MESEDEZ HAUETAKO BAKOITZAREKIN OSO ADOS, NAHIKOA ADOS, NAHIKOA KONTRA EDO OSO KONTRA ZAUDEN? / A CONTINUACIÓN VOY A LEERLE UNA SERIE DE FRASES SOBRE EL PROCESO DE PAZ, ¿PODRÍA DECIRME UD. SI ESTÁ MUY DE ACUERDO, BASTANTE DE ACUERDO, BASTANTE EN DESACUERDO O MUY EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS? GUZTIRA / TOTAL BIKTIMA GUZTIEKIN EGIN BEHAR DA JUSTIZIA, BAI ETAK SORTUTAKOEKIN ETA BAITA POLIZIA INDARKERIAK SORTUTAKOEKIN ERE / SE DEBE HACER JUSTICIA CON TODAS LAS VÍCTIMAS, TANTO LAS CAUSADAS POR ETA COMO LAS DE LA VIOLENCIA POLICIAL Oso ados / Muy de acuerdo 54 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 33 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 4 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 Ed-Ee / Ns-Nc 7 ETAK AITORTU EGIN BEHAR DU BIKTIMEI SORTUTAKO MINA / ETA DEBE RECONOCER LA INJUSTICIA DEL DAÑO CAUSADO A LAS VÍCTIMAS Oso ados / Muy de acuerdo 58 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 29 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 3 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 Ed-Ee / Ns-Nc 9 EZ DA EGON BEHAR EZ GARAITURIK EZ GARAILERIK / NO DEBE HABER VENCEDORES NI VENCIDOS Oso ados / Muy de acuerdo 52 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 27 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 7 Oso kontra / Muy en desacuerdo 4 Ed-Ee / Ns-Nc 10 ARGITU GABE DAUDEN ATENTATU ETA GIZA ESKUBIDEEN URRAKETA GUZTIAK ARGITU BEHAR DIRA, EDONORK ERAGIN DITUELA ERE / SE DEBEN ACLARAR TODOS LOS ATENTADOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS NO ESCLARECIDOS, SIN IMPORTAR QUIÉN LOS HA COMETIDO Oso ados / Muy de acuerdo 61 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 28 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 3 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 Ed-Ee / Ns-Nc 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 78
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 16 JARRAIAN BAKE PROZESUARI BURUZKO HAINBAT ESALDI IRAKURRIKO DIZKIZUT, ESANGO ZENIDAKE MESEDEZ HAUETAKO BAKOITZAREKIN OSO ADOS, NAHIKOA ADOS, NAHIKOA KONTRA EDO OSO KONTRA ZAUDEN? / A CONTINUACIÓN VOY A LEERLE UNA SERIE DE FRASES SOBRE EL PROCESO DE PAZ, ¿PODRÍA DECIRME UD. SI ESTÁ MUY DE ACUERDO, BASTANTE DE ACUERDO, BASTANTE EN DESACUERDO O MUY EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS?
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 17 2.2 – Eragile eta erakundeen jardueraren balorazioa / Valoración de la actuación de agentes e instituciones 2.2.1 – Eragile/erakundeen jarduera / Actuación de agentes/instituciones BESTALDE, BAKE PROZESUARI DAGOKIONEZ, NOLA USTE DUZU JOKATZEN ARI DELA…? / POR OTRA PARTE, EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PAZ, ¿CÓMO VALORA LA ACTUACIÓN QUE ESTÁ TENIENDO...? GUZTIRA / TOTAL ESPAINIAKO GOBERNUA? / ¿EL GOBIERNO ESPAÑOL? Oso ondo / Muy bien 1 Ondo / Bien 8 Erdipurdi / Regular 27 Gaizki / Mal 33 Oso gaizki / Muy mal 24 Ed-Ee / Ns-Nc 7 EUSKO JAURLARITZA? / ¿Y EL GOBIERNO VASCO? Oso ondo / Muy bien 2 Ondo / Bien 29 Erdipurdi / Regular 44 Gaizki / Mal 14 Oso gaizki / Muy mal 3 Ed-Ee / Ns-Nc 8 ETA? / ¿Y ETA? Oso ondo / Muy bien 2 Ondo / Bien 13 Erdipurdi / Regular 33 Gaizki / Mal 26 Oso gaizki / Muy mal 11 Ed-Ee / Ns-Nc 15 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEAK? / ¿Y LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO? Oso ondo / Muy bien 1 Ondo / Bien 18 Erdipurdi / Regular 28 Gaizki / Mal 21 Oso gaizki / Muy mal 15 Ed-Ee / Ns-Nc 17 PRESOEN ESKUBIDEEN DEFENTSARAKO ELKARTEAK? / ¿Y LAS ASOCIACIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PRESOS Y PRESAS? Oso ondo / Muy bien 2 Ondo / Bien 24 Erdipurdi / Regular 31 Gaizki / Mal 16 Oso gaizki / Muy mal 6 Ed-Ee / Ns-Nc 21 NAZIOARTEKO BEHATZAILEAK? / ¿Y LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES? Oso ondo / Muy bien 3 Ondo / Bien 18 Erdipurdi / Regular 23 Gaizki / Mal 13 Oso gaizki / Muy mal 6 Ed-Ee / Ns-Nc 37 BAKEAREN ALDEKO MUGIMENDU SOZIALAK? / ¿Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA PAZ? Oso ondo / Muy bien 6 Ondo / Bien 35 Erdipurdi / Regular 23 Gaizki / Mal 8 Oso gaizki / Muy mal 3 Ed-Ee / Ns-Nc 26 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 81
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 18 BAKE PROZESUARI DAGOKIONEZ, NOLA USTE DUZU JOKATZEN ARI DELA…? / EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PAZ, ¿CÓMO VALORA LA ACTUACIÓN QUE ESTÁ TENIENDO...?
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 19 BESTALDE, BAKE PROZESUARI DAGOKIONEZ, NOLA USTE DUZU JOKATZEN ARI DELA…? / POR OTRA PARTE, EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PAZ, ¿CÓMO VALORA LA ACTUACIÓN QUE ESTÁ TENIENDO...? ESPAINIAKO GOBERNUA? / ¿EL GOBIERNO ESPAÑOL? EUSKO JAURLARITZA? / ¿Y EL GOBIERNO VASCO?
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 20 2.2.2 – Alderdi politikoen jarduera / Actuación de los partidos políticos ETA ZEIN NEURRITAN USTE DUZU ONDOKO ALDERDI POLITIKOAK LAGUNTZEN ARI DIRELA EUSKAL HERRIAN BEHIN BETIKO BAKEA LORTZEN: LAGUNTZEN ARI DIRA ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿Y EN QUÉ MEDIDA CREE QUE LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN AYUDANDO A CONSEGUIR UNA PAZ DEFINITIVA EN EL PAÍS VASCO: MUCHO, BASTANTE, POCO O NADA? GUZTIRA / TOTAL PNV Asko / Mucho 8 Nahikoa / Bastante 34 Gutxi / Poco 36 Batere ez / Nada 10 Ed-Ee / Ns-Nc 13 EH-BILDU Asko / Mucho 8 Nahikoa / Bastante 26 Gutxi / Poco 30 Batere ez / Nada 18 Ed-Ee / Ns-Nc 17 PSE-EE Asko / Mucho 2 Nahikoa / Bastante 13 Gutxi / Poco 44 Batere ez / Nada 27 Ed-Ee / Ns-Nc 15 PP Asko / Mucho 1 Nahikoa / Bastante 4 Gutxi / Poco 27 Batere ez / Nada 54 Ed-Ee / Ns-Nc 13 UPD Asko / Mucho 1 Nahikoa / Bastante 4 Gutxi / Poco 24 Batere ez / Nada 45 Ed-Ee / Ns-Nc 26 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 87
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 21 ETA ZEIN NEURRITAN USTE DUZU ONDOKO ALDERDI POLITIKOAK LAGUNTZEN ARI DIRELA EUSKAL HERRIAN BEHIN BETIKO BAKEA LORTZEN: LAGUNTZEN ARI DIRA ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿Y EN QUÉ MEDIDA CREE QUE LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN AYUDANDO A CONSEGUIR UNA PAZ DEFINITIVA EN EL PAÍS VASCO: MUCHO, BASTANTE, POCO O NADA?
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 22 2.2.3 – ETAk emandako pausuen nahikotasunaren gaineko iritzia / Opinión sobre la suficiencia de los pasos dados por ETA ETARI DAGOKIONEZ, BI ESALDI HAUETAKO ZEINEKIN DUZU ADOSTASUN HANDIAGOA? / RESPECTO A ETA, ¿CON CUÁL DE ESTAS FRASES ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDO? GUZTIRA / TOTAL Ezinbestekoa da ETAk armak entregatzea eta desegitea, Espainiako Gobernuak egiten duenaren zain egon gabe / Es imprescindible que ETA se desarme y disuelva ya, sin esperar a lo que haga el Gobierno Español 47 ETAk jada eman ditu nahikoa pausu, orain Espainiako Gobernuak egin beharko luke zerbait / ETA ha dado ya pasos suficientes, ahora debería moverse el Gobierno Español 25 ETAk zein Espainiako Gobernuak, biek eman behar dituzte pausu berriak / Deben dar pasos tanto ETA como el Gobierno Español * 19 Ed-Ee / Ns-Nc 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei / Esta opción de respuesta no se ha leído a las y los encuestados Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 90 2.2.4 – Espainiako Gobernuak Eusko Jaurlaritzarekin bakea eta bizikidetzaren politika adostu beharko lukeenaren gaineko iritzia / Opinión sobre si el Gobierno Español debe acordar con el Gobierno Vasco la política de paz y convivencia USTE DUZU ESPAINIAKO GOBERNUAK EUSKO JAURLARITZAREKIN ADOSTU BEHARKO LUKEELA BAKEA ETA BIZIKIDETZAREN GAINEKO POLITIKA? / ¿CREE UD. QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBE ACORDAR CON EL GOBIERNO VASCO LA POLÍTICA DE PAZ Y CONVIVENCIA? GUZTIRA / TOTAL Bai / Sí 85 Ez / No 7 Ed-Ee / Ns-Nc 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 92
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 23 2.3 – Eusko Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza Planaren balorazioa / Valoración del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco 2.3.1 – Ezagutza / Conocimiento GUZTIRA / TOTAL ENTZUN DUZU EZER EUSKO JAURLARITZAREN BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANARI BURUZ? / ¿HA OÍDO UD. HABLAR DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA DEL GOBIERNO VASCO? Bai / Sí 37 Ez / No 59 Ed-Ee / Ns-Nc 4 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 93 GUZTIRA / TOTAL PLANA EZAGUTZEN DUZU ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿DIRÍA UD. QUE LO CONOCE MUCHO, BASTANTE, POCO O NADA? Asko / Mucho 6 Nahikoa / Bastante 24 Gutxi / Poco 63 Batere ez / Nada 8 Ed-Ee / Ns-Nc 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Galdera hau soilik egin zaie Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza Planari buruz ezer entzun dutela esaten dutenei (%37) / Pregunta realizada sólo a quienes dicen haber oído hablar del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco (37%) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 94 ENTZUN DUZU EZER EUSKO JAURLARITZAREN BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANARI BURUZ? / ¿HA OÍDO UD. HABLAR DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA DEL GOBIERNO VASCO? PLANA EZAGUTZEN DUZU ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿DIRÍA UD. QUE LO CONOCE MUCHO, BASTANTE, POCO O NADA?
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 24 2.3.2 – Planarekin adostasun orokorra / Acuerdo general con el Plan OROKORREAN, ESADAZU MESEDEZ, BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANAREN HELBURUEKIN GEHIENBAT ADOS ZAUDEN ALA GEHIENBAT KONTRA / EN GENERAL, ¿ESTÁ UD. MÁS BIEN DE ACUERDO O MÁS BIEN EN DESACUERDO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA? GUZTIRA / TOTAL Gehienbat ados / Más bien de acuerdo 60 Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 10 Ez ados eta ez kontra / Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 Ed-Ee / Ns-Nc 14 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Galdera hau soilik egin zaie Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza Plana “asko”, “nahikoa” edo “gutxi” ezagutzen dutela esaten dutenei (%35) / Pregunta realizada sólo a quienes dicen concoer el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco “mucho”, “bastante” o “poco” (35%) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 95 2.3.3 – Planaren helburu zehatzekin adostasuna / Acuerdo con objetivos concretos del Plan BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANA EZAGUTU EDO EZ, PLANAREN HELBURUETAKO BATZUK IRAKURRIKO DIZKIZUT, ESADAZU MESEDEZ, ZURE USTEZ PLANAK HELBURU HORIETAKO BAKOITZA BILATU BEHAR DUEN ALA EZ / AL MARGEN DE SI CONOCE O NO EL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA DEL GOBIERNO VASCO, LE VOY A LEER ALGUNOS DE SUS OBJETIVOS, Y QUISIERA QUE ME DIJERA SI CREE UD. QUE EL PLAN DEBERÍA PERSEGUIR CADA UNO DE DICHOS OBJETIVOS, O NO “BAI” ESAN DUTENEN % / % DE QUIENES DICEN “SÍ” GUZTIRA / TOTAL EUSKAL HERRIKO SENTSIBILITATE POLITIKO GUZTIEN ARTEKO BIZIKIDETZA BULTZATU / PROMOVER LA CONVIVENCIA ENTRE TODAS LAS SENSIBILIDADES POLÍTICAS DEL PAÍS VASCO 88 BIKTIMA BEZALA ERREKONOZITU ESTATUKO ETA TALDE PARAPOLIZIALEN INDARKERIA JAZO ZUTENAK ERE / RECONOCER COMO VÍCTIMAS TAMBIÉN A QUIENES SUFRIERON LA VIOLENCIA ESTATAL Y PARAPOLICIAL 80 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ERREKONOZIMENDUA ETA ERREPARATZEA OSATU / COMPLETAR EL RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 78 IRAGANARI BURUZKO IRAKURKETA KRITIKOA EGIN, GUZTIOK PARTEKATU DEZAKEGUNA / HACER UNA LECTURA CRÍTICA DEL PASADO, QUE PUEDA SER COMPARTIDA POR TODOS Y TODAS 74 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 96
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 25 BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANA EZAGUTU EDO EZ, PLANAREN HELBURUETAKO BATZUK IRAKURRIKO DIZKIZUT, ESADAZU MESEDEZ, ZURE USTEZ PLANAK HELBURU HORIETAKO BAKOITZA BILATU BEHAR DUEN ALA EZ / AL MARGEN DE SI CONOCE O NO EL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA DEL GOBIERNO VASCO, LE VOY A LEER ALGUNOS DE SUS OBJETIVOS, Y QUISIERA QUE ME DIJERA SI CREE UD. QUE EL PLAN DEBERÍA PERSEGUIR CADA UNO DE DICHOS OBJETIVOS, O NO 2.3.4 – Bakea eta Bizikidetzan Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa / Implicación del Gobierno Vasco en la Paz y la Convivencia OROKORREAN, ETA EUSKO JAURLARITZARI DAGOKIONEZ, USTE DUZU BAKE ETA BIZIKIDETZAREN INGURUKO GAIETAN EUSKO JAURLARITZA INPLIKATU BEHAR DELA, ORAIN BAINO GEHIAGO, ORAIN BEZALA, ORAIN BAINO GUTXIAGO EDO EZ DELA INPLIKATU BEHAR? / EN GENERAL, SOBRE EL PAPEL DEL GOBIERNO VASCO, ¿CREE UD. QUE EL GOBIERNO VASCO DEBERÍA IMPLICARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PAZ Y LA CONVIVENCIA MÁS DE LO QUE LO HACE AHORA, LO MISMO QUE AHORA, MENOS QUE AHORA O QUE NO DEBERÍA IMPLICARSE? GUZTIRA / TOTAL Orain baino gehiago / Más que ahora 71 Orain bezala / Lo mismo que ahora 21 Orain baino gutxiago / Menos que ahora 0 Ez da inplikatu behar / No debería implicarse 1 Ed-Ee / Ns-Nc 7 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 99
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 26 2.4 – Biktimak / Víctimas 2.4.1 – ETAren atentatuen biktimen errekonozimenduaren nahikotasuna / Suficiencia del reconocimiento a las víctimas de los atentados de ETA OROKORREAN ETAK EGINDAKO ATENTATUETAKO BIKTIMEI DAGOKIENEZ, USTE DUZU GIZARTEAREN ETA ERAKUNDEEN ALDETIK NAHIKOA BABES ETA ERREKONOZIMENDU JASOTZEN ARI DIRELA? / HABLANDO EN GENERAL DE LAS VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS DE ETA ¿CREE UD. QUE ESTÁN SIENDO SUFICIENTEMENTE APOYADAS Y RECONOCIDAS POR LA SOCIEDAD Y LAS INSTITUCIONES? GUZTIRA / TOTAL Bai / Sí 54 Ez / No 30 Ed-Ee / Ns-Nc 17 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 101 2.4.2 – Terrorismoaren biktimen elkarteen jokaera / Comportamiento de las asociaciones de víctimas del terrorismo ETA ZURE USTEZ, NOLAKOA IZATEN ARI DA TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEEN JOKAERA? / Y, ¿CÓMO CREE QUE SE ESTÁN COMPORTANDO LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO? GUZTIRA / TOTAL Euren eskubideak legitimoki defendatzen baino ez dira ari / Sólo están defendiendo legítimamente sus derechos 20 Jarrera politizatuegia izaten ari dira / Están demasiado politizadas 56 Biak / Las dos * 9 Ed-Ee / Ns-Nc 14 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei / Esta opción de respuesta no se ha leído a las y los encuestados Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 102
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 27 2.4.3 – Polizia-gehiegikerien eta talde parapolizialen biktimen errekonozimenduaren nahikotasuna / Suficiencia del reconocimiento a las víctimas de los abusos policiales y de grupos parapoliciales ETA POLIZIA-INDARKERIAREN ETA TALDE PARAPOLIZIALEN BIKTIMEI DAGOKIENEZ, USTE DUZU GIZARTEAREN ETA ERAKUNDEEN ALDETIK NAHIKOA BABES ETA ERREKONOZIMENDU JASOTZEN ARI DIRELA? / Y CON RESPECTO A LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS POLICIALES Y DE GRUPOS PARAPOLICIALES ¿CREE UD. QUE ESTÁN SIENDO SUFICIENTEMENTE APOYADAS Y RECONOCIDAS POR LA SOCIEDAD Y LAS INSTITUCIONES? GUZTIRA / TOTAL Bai / Sí 20 Ez / No 58 Ez dira babestu eta errekonozitu behar / No deben ser reconocidas ni apoyadas * 2 Ed-Ee / Ns-Nc 21 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei / Esta opción de respuesta no se ha leído a las y los encuestados Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 103 2.4.4 – ETAko presoek eragindako minaren gainean egindako errekonozimenduaren nahikotasuna / Suficiencia del reconocimiento por parte de los y las presas de ETA del daño causado ETAKO PRESOEK, AGIRI BATEAN, EUREN EKINTZENGATIK SORTUTAKO KALTEA ONARTU DUTE, BAINA GAIZKI EGIN DUTELA ESAN GABE. USTE DUZU PRESOEK EMANDAKO URRATS HORI NAHIKOA DELA BAKE PROZESUAK AURRERA EGIN DEZAN EDO PROZESUAK EZ DUELA AURRERA EGINGO GAIZKI EGIN DUTELA ONARTZEN EZ DUTEN BITARTEAN? / EL COLECTIVO DE PRESOS Y PRESAS DE ETA HA RECONOCIDO EN UN COMUNICADO EL DAÑO CAUSADO POR SU ACTIVIDAD, AUNQUE SIN RECONOCER QUE HAYA SIDO UN ERROR ¿CREE UD. QUE EL PASO DADO POR EL COLECTIVO DE PRESOS Y PRESAS ES SUFICIENTE PARA AVANZAR EN EL PROCESO O QUE NO SE AVANZARÁ MIENTRAS NO RECONOZCAN TAMBIÉN SU ERROR? GUZTIRA / TOTAL Nahikoa da prozesuak aurrera egin dezan / Es suficiente para avanzar en el proceso 26 Ez du aurrera egingo gaizki egin dutela onartzen ez duten bitartean / No se avanzará mientras no reconozcan también su error 58 Ed-Ee / Ns-Nc 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 104
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 28 2.4.5 – Biktimekin zerikusia duten hainbat ekimenekin adostasun maila / Grado de acuerdo con diferentes iniciativas con respecto a las víctimas USTE DUZU EKIMEN HAUEK LAGUNDU DEZAKETELA BAKE ETA BIZIKIDETZA PROZESUAN AURRERA EGITEN: ASKO, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿HASTA QUÉ PUNTO CREE UD. QUE CADA UNA DE ESTAS INICIATIVAS PUEDE AYUDAR A AVANZAR EN EL PROCESO DE PAZ Y CONVIVENCIA EN EL PAÍS VASCO: MUCHO, POCO O NADA? GUZTIRA / TOTAL PRESO BATZUK GAIZKI EGIN DUTELA ONARTU ETA ETATIK BEREIZI IZANAK / QUE HAYA PRESOS Y PRESAS QUE HAN RECONOCIDO SU ERROR Y SE HAN DESMARCADO DE ETA Asko / Mucho 64 Gutxi / Poco 18 Batere ez / Nada 5 Ed-Ee / Ns-Nc 12 ALDE BIETAKO INDARKERIAREN BIKTIMEN ARTEKO GERTURATZEAK / LOS ACERCAMIENTOS ENTRE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE DIFERENTE SIGNO Asko / Mucho 46 Gutxi / Poco 26 Batere ez / Nada 12 Ed-Ee / Ns-Nc 15 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ETA ETAKO KIDE OHIEN ARTEKO BILKURAK / LOS ENCUENTROS ENTRE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y EXMIEMBROS DE ETA Asko / Mucho 39 Gutxi / Poco 28 Batere ez / Nada 19 Ed-Ee / Ns-Nc 14 BIKTIMEN TESTIGANTZAK ESKOLETAN / LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS EN LAS ESCUELAS Asko / Mucho 28 Gutxi / Poco 29 Batere ez / Nada 27 Ed-Ee / Ns-Nc 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 106
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 29 2.5 – Espetxe politika / Política Penitenciaria 2.5.1 – Espainiako Gobernuaren espetxe politikaren balorazioa / Valoración de la política penitenciaria del Gobierno Español BESTALDE, NOLA IKUSTEN DUZU ETAREN INDARKERIA AMAITU ONDOREN ESPAINIAKO GOBERNUAK MANTENDU DUEN ESPETXE POLITIKA? / POR OTRA PARTE, ¿QUÉ LE PARECE A UD. LA POLÍTICA PENITENCIARIA MANTENIDA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL DESDE EL CESE DE LA VIOLENCIA DE ETA? GUZTIRA / TOTAL Ondo / Bien 12 Ez ondo, ez gaizki / Ni bien ni mal 17 Gaizki / Mal 45 Gai honi buruz ez du ezer entzun / No ha oído hablar del tema 15 Ed-Ee / Ns-Nc 11 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 109 ZERGATIK USTE DUZU GAIZKI ARI DELA? / ¿POR QUÉ CREE UD. QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL ESTÁ ACTUANDO MAL? * 1999 urtean “ETAren su-etenetik” aurrerakoaz galdetu zen / En 1999 se preguntó por la mantenida desde “la tregua de ETA” ZERGATIK USTE DUZU GAIZKI ARI DELA? / ¿POR QUÉ CREE UD. QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL ESTÁ ACTUANDO MAL? GUZTIRA / TOTAL Sakabanaketa edo dispertsioa mantentzen ari delako / Por mantener la dispersión 64 Ez delako babesten ari ETAtik bereizi diren presoen birgizarteratzea edo reinserzioa / Por no apoyar la reinserción de presos y presas que se han desmarcado de ETA 17 ETAko presoekin bigunegia izaten ari delako / Por ser demasiado blando con los presos y presas de ETA 4 Beste / Otras 3 Ed-Ee / Ns-Nc 12 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Galdera hau soilik egin zaie ETAren indarkeria amaitu ondoren Espainiako Gobernuak mantendu duen espetxe politika “gaizki” ikusten dutela esaten dutenei (%45) / Pregunta realizada sólo a quienes les parece “mal” la política penitenciaria mantenida por el Gobierno Español desde el cese de la violencia de ETA (45%) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 110
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 30 2.5.2 – Presoen gerturatzeari buruzko iritzia / Opinión sobre el acercamiento de presos y presas ZURE IRITZIZ, EGUNGO EGOERAN, ESPAINIAKO GOBERNUAK PRESOAK EUSKAL HERRIKO KARTZELETARA HURBILDU BEHARKO LITUZKE? / EN SU OPINIÓN, EN LA SITUACIÓN ACTUAL ¿EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBERÍA ACERCAR A LOS PRESOS Y PRESAS VASCAS A CÁRCELES DEL PAÍS VASCO? GUZTIRA / TOTAL Bai / Sí 73 Ez / No 15 Ed-Ee / Ns-Nc 12 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 112 2.5.3 – Gaixotasun larriak dituzten presoak kaleratzeari buruzko iritzia / Opinión sobre la liberación de presos y presas enfermas graves ETA ZER IRUDITZEN ZAIZU GAIXOTASUN LARRI EDO SENDAEZIN BAT DUTEN ETAKO PRESOAK ASKATZEA, LEGEAK EZARTZEN DUEN BEZALA? / Y ¿QUÉ LE PARECE QUE SE LIBERE A LOS PRESOS Y PRESAS DE ETA QUE PADECEN ALGUNA ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY? GUZTIRA / TOTAL Ondo / Bien 71 Ez ondo, ez gaizki / Ni bien ni mal 9 Gaizki / Mal 12 Ed-Ee / Ns-Nc 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 113
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 31 2.5.4 – ETAko presoei espetxe-onurak eskaintzeari buruzko iritzia / Opinión sobre los beneficios penitenciarios a presos y presas de ETA BADIRA HAINBAT ESPETXE-ONURA LEGEAK PRESO GUZTIEI ONARTZEN DIZKIENAK, BESTEAK BESTE, BAIMENAK, ASTEBURUETAKO IRTENALDIAK, ETAB. USTE DUZU ESPETXE-ONURA HORIEK ETAKO PRESOEI ERE ESKAINI BEHAR ZAIZKIELA? / LEGALMENTE EXISTEN CIERTOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS QUE SE APLICAN A TODOS LOS PRESOS Y PRESAS EN GENERAL, COMO PERMISOS, SALIDAS DE FIN DE SEMANA, ETC. ¿LE PARECE A UD. QUE SE DEBERÍAN APLICAR DICHOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS TAMBIÉN A LOS PRESOS Y PRESAS DE ETA? GUZTIRA / TOTAL Bai / Sí 66 Ez / No 20 Ed-Ee / Ns-Nc 14 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 114 2.5.5 – Legearen barruan birgizarteratzearen gaineko iritzia / Opinión sobre la reinserción dentro de la legalidad ETA, USTE DUZU, EGUNGO EGOERAN, ESPAINIAKO GOBERNUAK, LEGEAREN BARRUAN, ETAKO PRESOEN BIRGIZAR- TERATZEA EDO REINSERZIOA ERRAZTU BEHARKO LUKEELA? / ¿Y CREE QUE, EN LA SITUACIÓN ACTUAL, EL GOBIERNO ESPAÑOL, DENTRO DE LA LEGALIDAD, DEBE FACILITAR LA REINSERCIÓN DE PRESOS Y PRESAS DE ETA? GUZTIRA / TOTAL Bai, preso guztiena salbuespenik gabe / Sí, de todos y todas sin exclusión 47 Bai, baina soilik odol-deliturik ez dutenena / Sí, pero sólo de quienes no tienen delitos de sangre 22 Ez, zigorrak oso-osorik bete behar dituzte / No, tienen que cumplir íntegramente sus penas 20 Ed-Ee / Ns-Nc 11 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 115
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 32 2.6 – Bizikidetza / Convivencia 2.6.1 – Herritarren lekua bake prozesuan / Papel de la ciudadanía en el proceso de paz BESTALDE, HERRITARREK PROZESUAREN MOMENTU HONETAN IZAN BEHAR DUTEN LEKUARI BURUZ ESALDI HAUETATIK ZEINEKIN DUZU ADOSTASUN HANDIAGOA? / POR OTRA PARTE, ¿EN CUANTO AL PAPEL QUE DEBERÍA JUGAR LA CIUDADANÍA EN ESTE MOMENTO DEL PROCESO, CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDO? GUZTIRA / TOTAL Gai hau alderdi politikoen ardura da soilik, ez herritarrena / Este tema es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos, no de la ciudadanía 26 Herritarrak orain baino modu aktiboagoan inplikatu behar dira bakea eraikitzen / La ciudadanía ha de tener una implicación más activa en la construcción de la paz 63 Ed-Ee / Ns-Nc 11 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 116 2.6.2 – Herritarrek parte hartzeko dituzten bideak / Cauces de participación para la ciudadanía ZURE USTEZ UNE HONETAN BADAUDE NAHIKOA BIDE HERRITARREK PROZESUAN PARTE HARTZEKO, ALA BEHARREZKOA LITZATEKE EKIMEN BERRIAK MARTXAN JARTZEA? / ¿CREE UD. QUE EN ESTE MOMENTO HAY SUFICIENTES CAUCES PARA QUE LA CIUDADANÍA PARTICIPE EN EL PROCESO, O SERÍA NECESARIO PONER EN MARCHA NUEVAS INICIATIVAS? GUZTIRA / TOTAL Badaude nahikoa bide / Hay suficientes cauces 20 Beharrezkoa da ekimen berriak martxan jartzea / Es necesario poner en marcha nuevas iniciativas 71 Ed-Ee / Ns-Nc 9 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Galdera hau soilik egin zaie “herritarrak orain baino modu aktiboagoan inplikatu behar direla bakea eraikitzen” esaten dutenei (%63) / Pregunta realizada sólo a quienes creen que “la ciudadanía ha de tener una implicación más activa en la construcción de la paz” (63%) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 118
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 33 2.6.3 – Eusko Legebiltzarreko Bake eta Bizikidetza Ponentziaren ezagutza eta balorazioa / Conocimiento y valoración de la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco EUSKO LEGEBILTZARREAN SAIATZEN ARI DIRA BAKE ETA BIZIKIDETZARAKO PONENTZIA BATEAN INDAR POLITIKO GUZTIAK ADOS JARTZEN. ZEIN NEURRITARAINO USTE DUZU DELA GARRANTZITSUA 0TIK 10ERAKO ESKALAN EKIMEN HAU AURRERA ATERATZEA, NON 0AK ESAN NAHI DUEN EZ DELA BATERE GARRANTZITSUA ETA 10AK OSO GARRANTZITSUA DELA? / EN EL PARLAMENTO VASCO SE ESTÁ INTENTANDO QUE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS SE PONGAN DE ACUERDO EN UNA PONENCIA SOBRE PAZ Y CONVIVENCIA. ¿HASTA QUÉ PUNTO CREE UD. QUE ES IMPORTANTE QUE SALGA ADELANTE ESA INICIATIVA, EN UNA ESCALA DE 0 A 10 EN LA QUE 0 SIGNIFICA QUE PARA UD. NO ES NADA IMPORTANTE Y 10 QUE ES MUY IMPORTANTE? Batezbestekoa (0=ez da batere garrantzitsua; 10=oso garrantzitsua da) / Medias (0=no es nada importante; 10=es muy importante) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 119 ETA ZEIN NEURRITARAINO USTE DUZU POSIBLE IZANGO DELA INDAR POLITIKO GUZTIAK ADOS JARTZEA? ERANTZUTEKO ERABILI, BERRIZ ERE, 0TIK 10ERAKO ESKALA, BAINA KASU HONETAN 0AK ESAN NAHI DU EZ DELA BATERE POSIBLE IZANGO ETA 10AK OSO POSIBLE IZANGO DELA / ¿Y HASTA QUÉ PUNTO CREE UD. QUE ES POSIBLE QUE SE PONGAN DE ACUERDO TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS? UTILICE LA MISMA ESCALA DE 0 A 10, PERO EN ESTE CASO 0 SIGNIFICA QUE NO ES NADA POSIBLE Y 10 QUE ES MUY POSIBLE Batezbestekoa (0=ez da batere posible; 10=oso posible da) / Medias (0=no es nada posible; 10=es muy posible) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 120
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 34 2.6.4 – Sortutako errezeloak eta irekitako zauriak gaindituko direnari buruzko iritzia / Opinión sobre la superación de los recelos y las heridas existentes URTE GUTXITAN GIZARTEAN SORTUTAKO ERREZELOAK ETA IREKITAKO ZAURIAK DESAGERTUKO DIRENAREN GAINEAN ZU GEHIENBAT OPTIMISTA ZARA EDO GEHIENBAT PESIMISTA? / ¿SE SIENTE UD. MÁS BIEN OPTIMISTA O MÁS BIEN PESIMISTA EN CUANTO A QUE LOS RECELOS Y LAS HERIDAS ABIERTAS EN LA SOCIEDAD DESAPARECERÁN EN POCOS AÑOS? GUZTIRA / TOTAL Gehienbat optimista / Más bien optimista 51 Gehienbat pesimista / Más bien pesimista 42 Ed-Ee / Ns-Nc 7 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 121 2.6.5 – Datozen urteetan bakea egonkortuko denaren itxaropena / Esperanzas de que en los próximos años se consolide la paz GUZTIRA / TOTAL EDONOLA ERE, HURRENGO URTEETAN EUSKAL HERRIAN BAKEA LORTUKO DEN ITXAROPENIK BA AL DUZU? / EN CUALQUIER CASO, ¿TIENE UD. ESPERANZA DE QUE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS SE CONSOLIDE LA PAZ EN EL PAÍS VASCO? Bai / Sí 81 Ez / No 13 Ed-Ee / Ns-Nc 7 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 122
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 35 2.7 – Demokrazia eta giza eskubideak / Democracia y derechos humanos 2.7.1 – Poztasuna demokraziaren funtzionamenduarekin / Satisfacción con el funcionamiento de la democracia ORO HAR, ZU OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK ALA EZ ZAUDE BATERE POZIK DEMOKRAZIAK EUSKADIN DUEN FUNTZIONAMENDUAREKIN? ETA ESPAINIAKO ESTATUAN DEMOKRAZIAK DUEN FUNTZIONAMENDUAREKIN? / ¿ESTÁ UD. MUY SATISFECHO/A, BASTANTE SATISFECHO/A, NO MUY SATISFECHO/A O NADA SATISFECHO/A CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN EUSKADI?¿Y EN EL ESTADO ESPAÑOL? GUZTIRA / TOTAL EUSKADI Oso pozik / Muy satisfecho/a 9 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 44 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 31 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 11 Ed-Ee / Ns-Nc 6 ESPAINIAKO ESTATUA / ESTADO ESPAÑOL Oso pozik / Muy satisfecho/a 3 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 19 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 35 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 36 Ed-Ee / Ns-Nc 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 123 * 2010 eta 2012an “gure” demokraziaren funtzionamenduaz galdetu zen / En los años 2010 y 2012 se preguntó por el funcionamiento de “nuestra” democracia
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 36 ZU OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK ALA EZ ZAUDE BATERE POZIK DEMOKRAZIAK ZURE HERRIAN DUEN FUNTZIONAMENDUAREKIN? / Y ¿ESTÁ UD. MUY SATISFECHO/A, BASTANTE SATISFECHO/A, NO MUY SATISFECHO/A O NADA SATISFECHO/A CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN SU PAÍS? Europako Batzordea, Eurobarometer 80, 2013ko udazkena. (Lagina: 15 urte edo gehiago) Comisión Europea, Standard Eurobarometer 80, otoño 2013. (Muestra >=15 años)
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 37 2.7.2 – Poztasuna giza eskubideen betetze mailarekin / Satisfacción con el respeto a los derechos humanos ETA ZENBATERAINO ZAUDE POZIK EUSKADIN GIZA ESKUBIDEEN ERRESPETUAREKIN: OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK ALA BATERE POZIK EZ? ETA ESPAINIAKO ESTATUAN? / Y, ¿ESTÁ UD. MUY SATISFECHO/A, BASTANTE SATISFECHO/A, NO MUY SATISFECHO/A O NADA SATISFECHO/A CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN EUSKADI? ¿Y EN EL ESTADO ESPAÑOL? GUZTIRA / TOTAL EUSKADI Oso pozik / Muy satisfecho/a 11 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 48 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 24 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 8 Ed-Ee / Ns-Nc 8 ESPAINIAKO ESTATUA / ESTADO ESPAÑOL Oso pozik / Muy satisfecho/a 4 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 23 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 34 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 27 Ed-Ee / Ns-Nc 11 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 125
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 38 3 – Jarrera eta balio politikoak / Actitudes y valores políticos 3.1 – Politikarekiko interesa / Interés por la política GUZTIRA / TOTAL ORO HAR, NOLAKO INTERESA DUZU POLITIKAZ? / EN GENERAL, ¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ UD. INTERESADO/A EN LA POLÍTICA? Interes handia / Muy interesado/a 7 Nahikoa interes / Bastante interesado/a 23 Interes gutxi / Poco interesado/a 37 Batere interesik ez / Nada interesado/a 33 Ed-Ee / Ns-Nc 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 127
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 39 3.2 – Alderdi politikoren batekiko gertutasuna / Proximidad a algún partido político GUZTIRA / TOTAL PARTIDU POLITIKOREN BATETIK HURBIL SENTITZEN ZARA? / ¿SE SIENTE PRÓXIMO/A A ALGÚN PARTIDO POLÍTICO? Oso hurbil / Muy próximo/a 6 Nahikoa hurbil / Bastante próximo/a 13 Apur bat / Algo próximo/a 14 Ez oso hurbil / Poco próximo/a 16 Batere hurbil ez / Nada próximo/a 49 Ed-Ee / Ns-Nc 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 128
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 40 3.3 – Euskal buruzagi politikoen ezagutza, aprobazioa eta balorazioa / Conocimiento, aprobación y valoración de líderes políticos vascos ORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA / AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORA UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMA INDIZEAK / ÍNDICES EZAGUTZA / CONOCIMIENTO Buruzagi politiko bakoitza ezagutzen dutenen % / % de personas que conoce a cada líder político APROBAZIOA / APROBACIÓN Biztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen % / % de personas del total de la población que asignan 5 o más puntos a cada líder político BALORAZIOA / VALORACIÓN 0tik 10erako eskalan batezbesteko puntuazioa / Puntuación media en una escala de 0 a 10 GUZTIZKOAK / TOTALES EZAGUTZA / CONOCIMIENTO (%) APROBAZIOA / APROBACIÓN (%) BALORAZIOA (Batezbestekoak 0-10) * / VALORACIÓN (Medias 0-10) * IÑIGO URKULLU 92 62 5,4 LAURA MINTEGI 61 32 4,8 PATXI LÓPEZ 95 43 4,2 ARANTZA QUIROGA 66 19 3,2 GORKA MANEIRO 49 9 2,5 * Politikari bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute / * Cada político/a ha sido valorado/a únicamente por las y los ciudadanos que la/lo conocen Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: Ezagutza / Conocimiento: 129 Aprobazioa / Aprobación: 131 Balorazioa / Valoración: 132 EZAGUTZA / CONOCIMIENTO
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 41 APROBAZIOA / APROBACIÓN Biztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen % / % de personas del total de la población que asignan 5 o más puntos a cada líder político BURUZAGI POLITIKOEN APROBAZIOA 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTOAREN ARABERA / APROBACIÓN SEGÚN VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 Norbere hautesleak / Propio electorado Emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 42 Norbere hautesleak / Propio electorado Emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos BALORAZIOA / VALORACIÓN 0tik 10erako eskalan batez besteko puntuazioa / Puntuación media en una escala de 0 a 10 Batezbestekoa (0=baloraziorik baxuena; 10=baloraziorik altuena) / Medias (0=valoración mínima; 10= valoración máxima) Politikari bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute / Cada político/a ha sido valorado/a únicamente por las y los ciudadanos que la/lo conocen
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 43 0=baloraziorik baxuena; 10=baloraziorik altuena / 0=valoración mínima; 10= valoración máxima
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 44 3.4 – Alderdi politikoekiko begikotasuna / Simpatías políticas 0-TIK 10-ERAKO ESKALA ERABILIZ, 0-AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10-AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHI DUTELARIK, ZENBATEKO SINPATIA SORTZEN DIZUTE ONDOKO ALDERDI POLITIKOEK? / ¿QUÉ GRADO DE SIMPATÍA SIENTE POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES POLÍTICAS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA NINGUNA SIMPATÍA Y EL 10 MUCHA SIMPATÍA? GUZTIRA / TOTAL EAJ / PNV 4,6 EH BILDU 3,6 PSE-EE 3,2 IU (EZKER ANITZA) 3,2 EB (EZKER BATUA) 3,1 EQUO 2,3 UPD 1,8 PP 1,6 Batezbestekoak (0=inolako sinpatiarik ez; 10=sinpatia handia) / Medias (0=ninguna simpatía; 10=mucha simpatía) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 137 * 2011n EA BILDU koalizioan sartu zen. 2012an Aralar ere koalizio horretan barneratu zen, eta EH Bildu izena hartu zuen / En el año 2011 EA pasa a formar parte de BILDU. En 2012 Aralar también se integra en la coalición, que pasa a llamarse EH Bildu ** Kategoria horretan Batasuna, HB, EH edota ezker abertzaleko beste talde batzuen datuak ere sartu dira / En esta categoría se incluyen los datos de Batasuna, HB, EH u otros grupos de la izquierda abertzale
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 45 0=inolako sinpatiarik ez; 10=sinpatia handia / 0=ninguna simpatía; 10=mucha simpatía
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 46 3.5 – Ezker-eskuin eskala / Escala izquierda-derecha GUZTIRA / TOTAL POLITIKAZ HITZ EGITEN DENEAN NORMALKI EZKERRAZ ETA ESKUINAZ HITZ EGITEN DA. ZU ZEIN TOKITAN KOKATUKO ZINATEKE, 0TIK 10ERAKO ESKALAN, ZEINETAN 0AK EZKER MUTURRA ETA 10AK ESKUIN MUTURRA ESAN NAHI DUTEN? / CUANDO SE HABLA DE POLÍTICA NORMALMENTE SE UTILIZAN LAS EXPRESIONES IZQUIERDA Y DERECHA. EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE EL 0 ES LA EXTREMA IZQUIERDA Y EL 10 LA EXTREMA DERECHA, ¿EN QUÉ LUGAR SE COLOCARÍA UD.? 4,1 Batezbestekoak (0=ezker muturra; 10=eskuin muturra) / Media (0=extrema izquierda; 10 =extrema derecha) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 143 2010aren aurretiko ikerketa guztietan, ezker-eskuin ardatza 1etik 7rako eskala bidez jaso zen. Konparatu ahal izateko, aurreko urteetako datuak berkalkulatu egin dira egungo eskalara moldatzeko / En todos los estudios anteriores al año 2010, el eje izquierda-derecha se formuló con una escala de 1 a 7. A efectos comparativos, los datos anteriores han sido recalculados para adaptarlos a la escala actual 0=ezker muturra; 10=eskuin muturra / 0=extrema izquierda; 10 =extrema derecha
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 47 3.6 – Nazionalismo edo abertzaletasun eskala / Escala nacionalismo GUZTIRA / TOTAL BESTALDE, EUSKAL NAZIONALISTA EDO ABERTZALE SENTIMENDUARI DAGOKIONEZ, ESANGO ZENIDAKE, MESEDEZ, NON KOKATUKO ZINATEKEEN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, KONTUAN HARTUTA, 0A DELA BATERE NAZIONALISTA EDO ABERTZALEA EZ ETA 10A OSO NAZIONALISTA EDO ABERTZALEA? / POR OTRA PARTE, EN REFERENCIA AL SENTIMIENTO NACIONALISTA VASCO O ABERTZALE, ¿PODRÍA DECIRME, POR FAVOR, DÓNDE SE COLOCARÍA UD. EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE 0 SIGNIFICA NADA NACIONALISTA O ABERTZALE Y EL 10 MUY NACIONALISTA O ABERTZALE? 5,1 Batezbestekoak (0=batere nazionalista ez; 10=oso nazionalista) / Medias (0=nada nacionalista; 10=muy nacionalista) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 145 0=batere nazionalista ez; 10=oso nazionalista / 0=nada nacionalista -10=muy nacionalista
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 48 3.7 – Euskal herritar/espainiar sentimendua / Sentimiento vasco/español GUZTIRA / TOTAL ETA NOLA JOTZEN DUZU ZEURE BURUA, EUSKAL HERRITARRA ALA ESPAINIARRA? / Y ENTRE SER VASCO/A Y ESPAÑOL/A ¿CÓMO SE DEFINE UD.?… Euskal herritarra bakarrik / Únicamente vasco/a 28 Euskal herritarra, espainiarra baino gehiago / Más vasco/a que español/a 21 Euskal herritarra bezain espainiarra / Tanto vasco/a como español/a 34 Espainiarra, euskal herritarra baino gehiago / Más español/a que vasco/a 4 Espaniarra bakarrik / Únicamente español/a 4 Ed-Ee / Ns-Nc 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 147 * Batez ere euskal herritarra: euskal herritarra bakarrik + euskal herritarra, espainiarra baino gehiago / Predominantemente vasco/a: únicamente vasco/a + más vasco/a que español/a. ** Batez ere espainiarra: espainiarra, euskal herritarra baino gehiago + espainiarra bakarrik / Predominantemente español/a: más español/a que vasco/a + únicamente español/a
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 49 3.8 – Euskal Herriaren independentziari buruzko jarrera / Actitud sobre la independencia del País Vasco GUZTIRA / TOTAL EUSKAL HERRIAREN INDEPEN- DENTZIARI DAGOKIONEZ ZU PERTSONALKI...? / RESPECTO AL TEMA DE LA INDEPENDENCIA DEL PAÍS VASCO... ¿USTED PERSONALMENTE...? Ados zaude / Está de acuerdo 28 Egoeraren arabera ados edo kontra egongo zinateke / Estaría o no de acuerdo, según las circunstancias 31 Kontra zaude / Está en desacuerdo 32 Ed-Ee / Ns-Nc 9 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 149
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 50 4 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica Informazio bilketa 2014ko otsailak 4a eta 12a bitartean egin zen -biak barne- galdesorta egituratu eta itxia erabiliz, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAEko) lurralde bakoitzerako lagin adierazgarri bati etxean egindako banakako elkarrizketen bidez. Lagina, 18 urte edo gehiagoko biztanleriari zuzendua, honela banatu zen: 555 pertsona Araban, 1.228 Bizkaian eta 687 Gipuzkoan, beraz, 2.470 pertsona elkarrizketatu ziren guztira. Gizabanakoen hautaketa prozedura polie- tapiko eta estratifikatuaren bidez egin zen, ausazko ibilbideak erabiliz -183 laginketa abiapunturekin 1 -, ondo- ren pertsonak sexuaren, adinaren eta lan egoeraren araberako kuoten bidez aukeratuz. Emaitzak 2012ko Hauteskunde Autonomikoetako boto oroimenaren ara- bera eta hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren ara- bera haztatu dira. Ikerketaren diseinua, emaitzen azterketa eta txostena burutzearen ardura Prospekzio Soziologikoen Kabine- teari dagozkio soilik. Bestalde, informazio bilketa Análi- sis e Investigación enpresak egin zuen, Boulevard eraikina, Gamarrako Atea, 1A 9º, 01013 Vitoria-Gasteiz helbidean dagoena. 2.470 pertsonako lagin honi dagokion lagin errorearen estimazioa, erabat ausazkoak diren laginketei egozga- rria, ±%2,0 da EAE osorako, %95,5eko konfiantza maila- rako, p=q=0,5 izanik. Inkesten %37,8 telefono bidez kontrolatu dira, %60,4 etxean bertan eta %1,8 etxean bertan zein telefono bidez. 1 Hasiera puntu fisiko zehatza ausaz lortu zen hauteskunde sekzio bakoitzeko kale “zatien” multzoen artean (azterketarako unitate geografiko txikiena), Eustatek egindako kale izendegien arabera. La recogida de información se realizó entre el 4 y el 12 de febrero de 2014 -ambos inclusive- a través de entrevista individual mediante cuestionario estructurado y cerrado, realizada a domicilio a una muestra representativa de la población de cada uno de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). La muestra, dirigida a una población de 18 y más años, se distribuyó del siguiente modo: 555 personas en Araba, 1.228 en Bizkaia y 687 en Gipuzkoa, lo que supone un total de 2.470 personas entrevistadas. La selección se realizó por procedimiento polietápico y estratificado, siguiendo rutas aleatorias -a partir de un total de 183 puntos de muestreo 1 - y con selección de los individuos por cuotas de sexo, edad y situación laboral, siendo posteriormente ponderados los resul- tados en base al recuerdo de voto en las Elecciones Autonómicas de 2012 y a la población de cada uno de los territorios. El diseño de la investigación, el análisis de los resul- tados y la elaboración del informe es responsabili- dad exclusiva del Gabinete de Prospección Socioló- gica. La recogida de información fue realizada por la empresa Análisis e Investigación, sita en el edificio Boulevard, Portal de Gamarra, 1A 9º, 01013, Vitoria- Gasteiz. El error muestral correspondiente a esta muestra de 2.470 individuos, y atribuible en el caso teórico de que la muestra hubiera sido estrictamente aleatoria, se cifra en un + 2,0% para el conjunto de la CAPV, con un nivel de confianza de 95,5% y p=q=0,5. Se ha llevado a cabo un control telefónico del 37,8% de las encuestas, un control domiciliario del 60,4%, y un control tanto telefónico como domiciliario de un 1,8% de las mismas. 1 El lugar físico concreto de inicio se obtuvo aleatoriamente del conjunto de “tramos” de calles incluidos en cada sección electoral (unidad geográfica mínima de análisis), según los callejeros elaborados por el Eustat.
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 51 5 – Elkarrizketatutako biztanleriaren ezaugarriak / Características de la población entrevistada SEXUA / SEXO Gizona / Hombre 50 Emakumea / Mujer 50 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira / Datos ponderados por la población de cada uno de los territorios ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD 18-29 22 30-45 29 46-64 28 ≥ 65 21 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira / Datos ponderados por la población de cada uno de los territorios ZEIN DA ZURE LANBIDE EDO PROFESIO NAGUSIA? / ¿CUÁL SU OCUPACIÓN PRINCIPAL? Lan ordaindua / Trabajo remunerado 36 Langabezian / En paro 15 Etxeko lanak / Trabajo doméstico 15 Ikasten nagusiki / Estudiando principalmente 11 Erretiratua, pentsioduna, ezindua / Jubilado/a, pensionista, incapacitado/a 21 Beste egoera batzuk / Otras situaciones 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira / Datos ponderados por la población de cada uno de los territorios ZUK ZER MODUZ HITZ EGITEN DUZU EUSKARAZ? / ¿SABE HABLAR EUSKERA? Oso ondo / Sí, correctamente 29 Nahikoa ondo / Sí, bastante bien 8 Zerbait dakizu / Sí, puedo hablar algo 16 Hitz batzuk dakizkizu / Sabe palabras 17 Batere ez / No, nada 31 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira / Datos ponderados por la población de cada uno de los territorios
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 52 ZEIN IKASKETA AMAITU DITUZU? / ¿QUÉ ESTUDIOS HA FINALIZADO? Batere ez, lehen mailakoak baino baxuagoak / Ninguno, menos que primarios 7 Lehen mailakoak, Oinarrizko batxilergoa, OHO, DBH / Primarios, Bachiller elemental, EGB 30 Lanbide Heziketa (LH) / Profesionales (FP) 20 Bigarren mailakoak: Goi-mailako Batxilergoa, IEE, BBB, UBI / Secundarios: Bach.superior, REM, BUP, COU 17 Erdi goi-mailakoak (Diplomaturak) / Medios superiores (Diplomaturas) 10 Goi-mailakoak (Lizentziaturak, Ingeniaritzak, Doktoretzak, Graduak…) / Superiores (Licenciaturas, Ingenierías, Doctorados, Grados…) 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira / Datos ponderados por la población de cada uno de los territorios ZEIN KLASE SOZIALETAN KOKATZEN DUZU ZURE BURUA? / ¿EN QUÉ CLASE SOCIAL SE SITUARÍA UD.? Erdi mailatik gora edo aberatsen mailan / Media- alta o acomodada 5 Erdi mailan / Media-media 49 Erdi mailatik behera edo langileenean / Media- baja u obrera 42 Ed-Ee / Ns-Nc 4 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira / Datos ponderados por la población de cada uno de los territorios JATORRIA / ORIGEN Etorkina / Inmigrante * 28 Bertakoa, familia etorkina / Nativo/a, familia inmigrante 17 Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta 13 Bertakoa eta bertako familia / Nativo/a, familia nativa 42 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira / Datos ponderados por la población de cada uno de los territorios * Sailkapen honetan etorkintzat hartzen dira EAEtik eta Nafarroatik kanpo jaiotako pertsonak / Para esta clasificación se considera inmigrantes a las personas nacidas fuera de la CAPV y Navarra ZEIN DA ZURE EGORA ZIBILA? / ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? Ezkongabea / Soltero/soltera 34 Ezkondua / Casado/casada 49 Bikotearekin bizitzen / Conviviendo en pareja 7 Banandua/ dibortziatua / Separado/a o divorciado/a 4 Alarguna / Viudo/Viuda 7 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira / Datos ponderados por la población de cada uno de los territorios
 • 54. Euskal Soziometroa: Bakea eta Bizikidetza (Landa lana: 2014/02/4-12) Sociómetro Vasco 54: Paz y Convivencia (Trabajo de campo: 4-12/02/2014) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco 53 6 – Eranskina: Emaitzak kolektiboka / Anexo: Resultados por colectivos Eranskinean azaltzen diren gurutzeetako aldagaiak ondoko taldeetatik sortu dira:  Lurraldea: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa  Sexua: Gizona eta Emakumea  Adin taldeak: 18-29, 30-45, 46-64 eta ≥ 65  Ikasteta-maila: - ≤ 1. Mailakoak (Batere ez, lehen mailakoak baino baxuagoak, Lehen mailakoak (oin. batxilergoa, OHO, DBH) - 2. mailakoak edo LH (Lanbide Heziketa edo FP II, Goi-mailako Batxilergoa, IEE, BBB, UBI, Goi mailako Lanbide Heziketa) - Goi-mailakoak (Diplomaturak, Lizentziaturak, Graduak, Doktoretzak, Graduondokoak)  Jatorria: - Immigrantea (EAEtik eta Nafarroako Foru Erkidegotik kanpo jaio bada) - Bertakoa, familia immigrantea (erkidego bietako batean jaioa eta gurasoak immigranteak ditu) - Bertakoa, familia mistoa (erkidego bietako batean jaioa eta aita edo ama immigrantea du) - Bertakoa, familia bertakoa (erkidego bietako batean jaioa, baita gurasoak ere)  Egunkaria irakurtzeko maiztasuna: - Egunero (6-7 egunetan) - Astean zenbaitetan (1-5 egunetan) - Gutxiagotan - Inoiz edo ia inoiz ez  2012ko Hauteskunde Autonomikoetako boto- oroimena: EAJ-PNV, EH BILDU, PSE-EE, PP, UPD, Besteak (besteak, zuriak eta baliogabekoak), Abstentzioa eta Ed/Ee Las variables de cruce que se presentan en este anexo se construyen a partir de los siguientes colectivos:  Territorio: Araba, Bizkaia y Gipuzkoa  Sexo: Hombre y Mujer  Grupos de edad: 18-29, 30-45, 46-64 y ≥ 65  Estudios finalizados: - ≤ Primarios (Ninguno, menos que primarios; Pri- marios, Bachiller elemental, EGB, ESO), - Secundarios o FP (Formación Profesional de Gra- do Medio o FPII; Bachillerato superior, REM, BUP, COU;Formación Profesional de Grado Su- perior) - Superiores (Diplomaturas, Licenciaturas, Grados, Doctorados, Postgrados)  Origen: - Inmigrante (si ha nacido fuera de la CAPV o de la Comunidad Foral de Navarra) - Nativo/a, familia inmigrante (si ha nacido en una de estas dos Comunidades de madre y padre inmigrantes) - Nativo/a, familia mixta (si ha nacido en una de estas dos Comunidades de madre o padre inmigrantes) - Nativo/a, familia nativa (nacido o nacida en una de estas dos Comunidades él o ella misma, el padre y la madre)  Frecuencia de lectura de periódicos: - Todos los días (6-7 días) - Varias veces por semana (1-5 días) - Menos frecuencia - Nunca o casi nunca  Recuerdo de voto en Autonómicas 2012: EAJ- PNV, EH BILDU, PSE-EE, PP, UPD, Otros (otros, blancos y nulos) , Abstención y Ns/Nc
 • 54ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 1 – Egoeraren balorazioa / Valoración de la situación 1.1 – Gaur eguneko eta etorkizuneko egoera / Situación actual y futura ORAIN PENTSA EZAZU ZURETZAT GARRANTZITSUENAK DIREN GAUZETAN. 0-TIK 10 PUNTUTARA DOAN ESKALA ERABILIZ -0AK BIZITZA OSO GAIZKI DOAKIZULA ESAN NAHI DU, ETA 10AK OSO ONGI- ZURE USTEZ, NOLA DOAKIZU BIZITZA GAUR EGUN? ETA HEMENDIK URTEBETERA NOLA USTE DUZU JOANGO ZAIZULA? BESTALDE, GAUR EGUN NOLA DOAZ GAUZAK EUSKADIN ZURE USTEZ? ETA HEMENDIK URTEBETERA NOLA JOANGO DIRA? ETA ESTATUAN GAUZAK NOLA DOAZELA USTE DUZU? ETA HEMENDIK URTEBETERA NOLA JOANGO DIRA? / EN GENERAL, Y PENSANDO EN TODAS LAS COSAS QUE SON PARA UD. MÁS IMPORTANTES Y UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 PUNTOS, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA QUE LA VIDA LE VA MUY MAL, Y EL 10 SIGNIFICA QUE LA VIDA LE VA MUY BIEN, ¿CÓMO LE VAN A UD. LAS COSAS ACTUALMENTE? ¿Y CÓMO PIENSA UD. QUE LE IRÁN DENTRO DE UN AÑO? POR OTRO LADO, ¿CÓMO CREE QUE MARCHAN LAS COSAS EN EUSKADI? ¿Y CÓMO PIENSA QUE IRÁN DENTRO DE UN AÑO? ¿Y EN EL ESTADO CÓMO CREE QUE MARCHAN AHORA LAS COSAS? ¿Y CÓMO PIENSA QUE IRÁN DENTRO DE UN AÑO? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores ZU ORAIN / UD. ACTUALMENTE 6,2 6,1 6,1 6,3 6,2 6,1 6,5 6,1 6,1 5,9 5,7 6,3 6,7 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2465) (555) (1224) (686) (1224) (1241) (537) (719) (691) (518) (950) (899) (616) ZU HEMENDIK URTEBETERA / UD. DENTRO DE UN AÑO 6,4 6,4 6,3 6,6 6,4 6,3 7,1 6,6 6,2 5,7 5,8 6,6 7,1 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2294) (523) (1149) (622) (1154) (1140) (519) (673) (631) (471) (867) (836) (591) EUSKADI ORAIN / EUSKADI ACTUALMENTE 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,0 5,7 5,2 5,0 4,9 5,0 5,3 5,4 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2443) (552) (1218) (673) (1219) (1224) (534) (712) (689) (508) (940) (895) (608) EUSKADI HEMENDIK URTEBETERA / EUSKADI DENTRO DE UN AÑO 5,5 5,4 5,5 5,5 5,6 5,3 6,1 5,5 5,3 5,1 5,2 5,6 5,7 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2333) (522) (1177) (634) (1173) (1160) (519) (681) (652) (481) (884) (852) (597) ESTATUA ORAIN / EL ESTADO ACTUALMENTE 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5 3,3 3,8 3,4 3,4 3,1 3,2 3,5 3,6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2396) (546) (1196) (654) (1199) (1197) (524) (704) (674) (494) (912) (876) (608) ESTATUA HEMENDIK URTEBETERA / EL ESTADO DENTRO DE UN AÑO 3,6 3,8 3,5 3,6 3,6 3,5 4,0 3,6 3,5 3,2 3,4 3,6 3,9 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2301) (520) (1163) (618) (1160) (1141) (512) (680) (637) (472) (859) (844) (598) Batezbestekoak (0=oso gaizki; 10=oso ongi) / Medias (0=muy mal; 10=muy bien)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 55 ORAIN PENTSA EZAZU ZURETZAT GARRANTZITSUENAK DIREN GAUZETAN. 0-TIK 10 PUNTUTARA DOAN ESKALA ERABILIZ -0AK BIZITZA OSO GAIZKI DOAKIZULA ESAN NAHI DU, ETA 10AK OSO ONGI- ZURE USTEZ, NOLA DOAKIZU BIZITZA GAUR EGUN? ETA HEMENDIK URTEBETERA NOLA USTE DUZU JOANGO ZAIZULA? BESTALDE, GAUR EGUN NOLA DOAZ GAUZAK EUSKADIN ZURE USTEZ? ETA HEMENDIK URTEBETERA NOLA JOANGO DIRA? ETA ESTATUAN GAUZAK NOLA DOAZELA USTE DUZU? ETA HEMENDIK URTEBETERA NOLA JOANGO DIRA? / EN GENERAL, Y PENSANDO EN TODAS LAS COSAS QUE SON PARA UD. MÁS IMPORTANTES Y UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 PUNTOS, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA QUE LA VIDA LE VA MUY MAL, Y EL 10 SIGNIFICA QUE LA VIDA LE VA MUY BIEN, ¿CÓMO LE VAN A UD. LAS COSAS ACTUALMENTE? ¿Y CÓMO PIENSA UD. QUE LE IRÁN DENTRO DE UN AÑO? POR OTRO LADO, ¿CÓMO CREE QUE MARCHAN LAS COSAS EN EUSKADI? ¿Y CÓMO PIENSA QUE IRÁN DENTRO DE UN AÑO? ¿Y EN EL ESTADO CÓMO CREE QUE MARCHAN AHORA LAS COSAS? ¿Y CÓMO PIENSA QUE IRÁN DENTRO DE UN AÑO? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca ZU ORAIN / UD. ACTUALMENTE 6,2 5,9 6,1 6,4 6,3 6,4 6,2 5,9 5,8 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2465) (724) (406) (319) (1016) (1001) (821) (178) (453) ZU HEMENDIK URTEBETERA / UD. DENTRO DE UN AÑO 6,4 6,2 6,3 6,6 6,5 6,5 6,5 6,2 6,0 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2294) (667) (380) (304) (943) (943) (764) (163) (414) EUSKADI ORAIN / EUSKADI ACTUALMENTE 5,2 5,5 5,1 5,0 5,0 5,2 5,3 5,2 5,0 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2443) (718) (403) (319) (1003) (993) (818) (174) (447) EUSKADI HEMENDIK URTEBETERA / EUSKADI DENTRO DE UN AÑO 5,5 5,8 5,2 5,4 5,3 5,5 5,6 5,5 5,2 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2333) (676) (385) (308) (964) (958) (783) (166) (415) ESTATUA ORAIN / EL ESTADO ACTUALMENTE 3,4 3,8 3,3 3,1 3,2 3,3 3,5 3,8 3,2 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2396) (695) (401) (312) (988) (983) (795) (175) (433) ESTATUA HEMENDIK URTEBETERA / EL ESTADO DENTRO DE UN AÑO 3,6 4,1 3,5 3,3 3,3 3,5 3,7 4,0 3,4 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2301) (660) (382) (304) (955) (952) (760) (167) (412) Batezbestekoak (0=oso gaizki; 10=oso ongi) / Medias (0=muy mal; 10=muy bien)
 • 56ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ORAIN PENTSA EZAZU ZURETZAT GARRANTZITSUENAK DIREN GAUZETAN. 0-TIK 10 PUNTUTARA DOAN ESKALA ERABILIZ -0AK BIZITZA OSO GAIZKI DOAKIZULA ESAN NAHI DU, ETA 10AK OSO ONGI- ZURE USTEZ, NOLA DOAKIZU BIZITZA GAUR EGUN? ETA HEMENDIK URTEBETERA NOLA USTE DUZU JOANGO ZAIZULA? BESTALDE, GAUR EGUN NOLA DOAZ GAUZAK EUSKADIN ZURE USTEZ? ETA HEMENDIK URTEBETERA NOLA JOANGO DIRA? ETA ESTATUAN GAUZAK NOLA DOAZELA USTE DUZU? ETA HEMENDIK URTEBETERA NOLA JOANGO DIRA? / EN GENERAL, Y PENSANDO EN TODAS LAS COSAS QUE SON PARA UD. MÁS IMPORTANTES Y UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 PUNTOS, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA QUE LA VIDA LE VA MUY MAL, Y EL 10 SIGNIFICA QUE LA VIDA LE VA MUY BIEN, ¿CÓMO LE VAN A UD. LAS COSAS ACTUALMENTE? ¿Y CÓMO PIENSA UD. QUE LE IRÁN DENTRO DE UN AÑO? POR OTRO LADO, ¿CÓMO CREE QUE MARCHAN LAS COSAS EN EUSKADI? ¿Y CÓMO PIENSA QUE IRÁN DENTRO DE UN AÑO? ¿Y EN EL ESTADO CÓMO CREE QUE MARCHAN AHORA LAS COSAS? ¿Y CÓMO PIENSA QUE IRÁN DENTRO DE UN AÑO? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc ZU ORAIN / UD. ACTUALMENTE 6,2 6,2 6,5 6,5 6,1 6,1 6,4 6,0 5,9 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2465) (510) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (509) ZU HEMENDIK URTEBETERA / UD. DENTRO DE UN AÑO 6,4 6,4 6,7 6,5 6,6 6,5 6,6 6,3 6,2 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2294) (481) (369) (178) (48) (15) (211) (528) (464) EUSKADI ORAIN / EUSKADI ACTUALMENTE 5,2 5,2 5,1 5,4 5,2 4,9 5,2 5,2 5,2 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2443) (508) (395) (184) (51) (16) (225) (565) (499) EUSKADI HEMENDIK URTEBETERA / EUSKADI DENTRO DE UN AÑO 5,5 5,7 5,4 5,8 5,5 5,4 5,3 5,4 5,4 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2333) (492) (383) (177) (49) (14) (215) (535) (468) ESTATUA ORAIN / EL ESTADO ACTUALMENTE 3,4 3,1 2,9 3,8 4,2 3,9 3,1 3,5 3,5 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2396) (498) (383) (184) (51) (16) (216) (560) (488) ESTATUA HEMENDIK URTEBETERA / EL ESTADO DENTRO DE UN AÑO 3,6 3,4 2,9 4,1 4,5 4,8 3,1 3,7 3,7 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2301) (484) (374) (178) (49) (14) (209) (534) (459) Batezbestekoak (0=oso gaizki; 10=oso ongi) / Medias (0=muy mal; 10=muy bien)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 57 1.2 – Egoera politikoaren balorazioa (EAE eta Espainiako Estatua) / Valoración de la situación política (CAPV y Estado Español) ZURE USTEZ, NOLAKOA DA EGOERA POLITIKOA EUSKADIN? / REFIRIÉNDONOS AHORA A LA SITUACIÓN POLÍTICA DE EUSKADI, ¿CÓMO LA CALIFICARÍA UD.? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Oso ona / Muy buena 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Ona / Buena 48 40 50 48 50 46 53 46 49 44 43 51 52 Txarra / Mala 35 41 34 35 35 35 30 36 37 36 35 34 37 Oso txarra / Muy mala 7 11 7 5 7 6 7 7 5 7 8 7 4 Ed-Ee / Ns-Nc 9 7 9 10 6 12 8 10 7 12 12 8 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) ETA ESPAINIAR ESTATUKO EGOERA POLITIKOA? / ¿Y LA SITUACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ESPAÑOL? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Oso ona / Muy buena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Ona / Buena 8 9 8 7 8 8 8 8 6 10 9 6 8 Txarra / Mala 44 43 43 46 46 42 46 40 47 44 40 44 50 Oso txarra / Muy mala 42 43 43 38 41 42 41 46 43 36 40 45 40 Ed-Ee / Ns-Nc 6 5 5 9 5 8 5 7 4 10 11 5 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616)
 • 58ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ZURE USTEZ, NOLAKOA DA EGOERA POLITIKOA EUSKADIN? / REFIRIÉNDONOS AHORA A LA SITUACIÓN POLÍTICA DE EUSKADI, ¿CÓMO LA CALIFICARÍA UD.? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Oso ona / Muy buena 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Ona / Buena 48 52 42 50 47 49 51 47 40 Txarra / Mala 35 30 41 33 37 37 33 35 34 Oso txarra / Muy mala 7 4 9 7 8 6 7 4 9 Ed-Ee / Ns-Nc 9 12 7 9 7 7 7 13 15 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) ETA ESPAINIAR ESTATUKO EGOERA POLITIKOA? / ¿Y LA SITUACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ESPAÑOL? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Oso ona / Muy buena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ona / Buena 8 14 5 5 5 6 9 12 7 Txarra / Mala 44 47 40 41 44 45 45 44 40 Oso txarra / Muy mala 42 30 49 51 45 44 41 32 41 Ed-Ee / Ns-Nc 6 9 6 4 5 4 5 11 12 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 59 ZURE USTEZ, NOLAKOA DA EGOERA POLITIKOA EUSKADIN? / REFIRIÉNDONOS AHORA A LA SITUACIÓN POLÍTICA DE EUSKADI, ¿CÓMO LA CALIFICARÍA UD.? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Oso ona / Muy buena 1 1 1 1 0 0 2 2 1 Ona / Buena 48 61 49 55 40 18 40 44 44 Txarra / Mala 35 29 38 32 46 73 39 33 36 Oso txarra / Muy mala 7 4 8 5 11 4 7 10 5 Ed-Ee / Ns-Nc 9 5 4 7 3 4 12 12 14 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513) ETA ESPAINIAR ESTATUKO EGOERA POLITIKOA? / ¿Y LA SITUACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ESPAÑOL? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Oso ona / Muy buena 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Ona / Buena 8 3 2 9 21 4 3 10 9 Txarra / Mala 44 50 38 49 55 46 34 42 43 Oso txarra / Muy mala 42 43 57 38 20 50 56 38 37 Ed-Ee / Ns-Nc 6 4 2 4 4 0 6 9 11 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 60ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 1.3 – EAEko arazo nagusiak / Principales problemas de la CAPV Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Ema- kumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 85 86 85 83 85 84 79 87 87 83 84 86 83 Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 24 21 26 20 25 22 26 26 23 20 20 25 28 Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa / Situación política, políticos y conflicto político 20 19 20 22 24 17 21 21 22 17 13 23 29 Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua / Violencia, terrorismo, presos/as y proceso de paz 12 8 12 12 13 11 8 10 15 12 9 10 19 Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 11 11 9 13 13 8 9 10 12 12 11 11 9 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna / Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 10 10 12 6 7 13 9 10 10 11 13 8 8 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 9 6 10 9 10 9 10 10 8 9 9 9 10 Hezkuntza / Educación 7 6 9 5 5 9 11 8 5 5 7 7 9 Murrizketak / Recortes 5 4 6 4 3 7 8 5 4 4 5 6 4 Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 5 4 5 4 5 4 2 4 6 6 4 5 5 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas 4 4 5 4 4 5 7 5 3 3 5 4 4 Pentsioak / Pensiones 3 3 4 3 3 4 1 0 2 10 6 2 1 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4 2 2 Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 3 3 4 1 3 3 1 3 2 5 3 2 3 Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 2 0 2 2 2 2 1 1 2 4 3 1 1 Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,… 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / Problemas relacionados con la situación lingüística 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 Ingurumena / Medio ambiente 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drogak / Drogas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Familia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juztizia / Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beste arazo batzuk / Otros problemas 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 Bat ere ez / Ninguno 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 Ed-Ee / Ns-Nc 2 4 1 3 2 2 4 1 1 2 3 2 1 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 61 Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 85 83 87 86 84 87 83 85 83 Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 24 19 25 30 24 25 25 21 19 Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa / Situación política, políticos y conflicto político 20 14 18 21 26 25 19 11 16 Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua / Violencia, terrorismo, presos/as y proceso de paz 12 9 10 14 14 17 11 8 5 Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 11 8 12 10 13 12 10 8 9 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna / Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 10 13 10 11 7 8 10 13 12 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 9 9 11 9 8 9 9 9 9 Hezkuntza / Educación 7 7 6 9 8 5 10 10 7 Murrizketak / Recortes 5 5 6 6 4 3 6 6 7 Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 5 4 3 4 5 4 4 2 6 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas 4 5 4 6 4 3 5 3 6 Pentsioak / Pensiones 3 6 3 1 2 2 3 5 5 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) 3 3 4 3 3 1 4 4 4 Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 3 3 3 1 3 3 3 5 2 Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 2 2 2 4 1 2 2 2 0 Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,… 2 1 1 1 3 2 1 1 1 Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / Problemas relacionados con la situación lingüística 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Ingurumena / Medio ambiente 1 0 0 1 0 1 1 0 0 Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Drogak / Drogas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Familia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juztizia / Justicia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Beste arazo batzuk / Otros problemas 2 1 2 2 3 2 2 2 1 Bat ere ez / Ninguno 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Ed-Ee / Ns-Nc 2 3 1 1 2 1 2 5 3 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas
 • 62ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 85 88 88 83 81 77 86 83 82 Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 24 25 27 19 22 41 28 22 23 Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa / Situación política, políticos y conflicto político 20 18 35 21 26 41 18 17 15 Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua / Violencia, terrorismo, presos/as y proceso de paz 12 14 20 20 10 4 10 8 6 Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 11 9 13 10 15 9 11 9 12 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna / Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 10 11 6 12 8 4 8 9 13 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 9 8 10 11 7 4 10 9 10 Hezkuntza / Educación 7 8 5 6 2 0 10 9 8 Murrizketak / Recortes 5 4 5 5 2 4 3 7 6 Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 5 3 5 6 7 0 7 4 4 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas 4 4 4 2 4 4 6 5 5 Pentsioak / Pensiones 3 3 1 8 5 4 1 2 3 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) 3 3 2 1 0 0 3 4 3 Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 3 4 2 2 2 0 3 3 3 Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 2 2 2 3 0 0 0 2 2 Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,… 2 2 3 1 0 0 1 1 1 Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / Problemas relacionados con la situación lingüística 1 0 1 2 1 0 1 2 1 Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 2 0 1 0 0 0 1 1 Ingurumena / Medio ambiente 1 0 0 0 0 0 3 1 1 Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Drogak / Drogas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Familia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Juztizia / Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beste arazo batzuk / Otros problemas 2 2 2 2 0 14 1 2 2 Bat ere ez / Ninguno 1 0 0 0 4 0 0 1 0 Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 1 2 2 0 3 3 3 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 63 1.4 – Norberaren arazo nagusiak / Principales problemas personales Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Ema- kumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 61 63 63 56 62 59 73 76 62 30 52 67 65 Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 22 17 26 17 21 23 23 26 23 16 22 24 20 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna / Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 18 19 21 13 15 21 7 14 21 31 23 15 16 Familia 13 10 17 7 12 14 7 14 14 15 14 10 15 Hezkuntza / Educación 9 6 11 6 8 9 18 10 6 3 6 10 12 Pentsioak / Pensiones 9 7 10 7 8 9 1 0 7 27 14 6 3 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 7 6 9 6 8 7 13 10 5 3 7 8 8 Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa / Situación política, políticos y conflicto político 4 3 4 5 5 4 5 3 6 4 2 5 6 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas 3 3 3 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 Murrizketak / Recortes 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua / Violencia, terrorismo, presos/as y proceso de paz 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 4 Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 2 1 2 1 1 2 0 2 2 2 1 1 2 Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,… 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 Ingurumena / Medio ambiente 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / Problemas relacionados con la situación lingüística 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 Familia eta lana bateratzea / Conciliación de la vida familiar y laboral 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Drogak / Drogas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juztizia / Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beste arazo batzuk / Otros problemas 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 Bat ere ez / Ninguno 3 2 1 6 3 3 2 2 3 6 4 3 2 Ed-Ee / Ns-Nc 7 10 4 10 7 6 6 5 7 10 7 7 5 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas
 • 64ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 61 54 73 72 57 61 63 60 56 Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 22 22 19 28 22 23 21 23 23 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna / Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 18 21 17 20 16 18 17 16 21 Familia 13 14 12 13 12 13 14 11 12 Hezkuntza / Educación 9 7 10 13 8 7 11 7 8 Pentsioak / Pensiones 9 14 5 2 8 8 7 8 13 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 7 6 9 10 7 6 8 12 8 Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa / Situación política, políticos y conflicto político 4 3 4 4 6 7 3 0 3 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas 3 3 3 3 4 3 4 5 4 Murrizketak / Recortes 3 2 3 3 3 2 4 4 2 Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 3 2 2 4 3 2 3 2 3 Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua / Violencia, terrorismo, presos/as y proceso de paz 2 1 2 2 3 3 2 1 1 Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 2 2 1 2 2 2 1 0 2 Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 2 1 3 1 1 1 2 1 2 Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,… 1 1 1 1 2 1 2 0 1 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) 1 2 1 1 0 0 2 0 1 Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1 0 0 2 1 1 1 0 0 Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 0 0 1 1 1 1 0 0 Ingurumena / Medio ambiente 1 0 0 1 1 1 1 0 0 Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / Problemas relacionados con la situación lingüística 1 1 0 0 0 1 0 0 1 Familia eta lana bateratzea / Conciliación de la vida familiar y laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drogak / Drogas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juztizia / Justicia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beste arazo batzuk / Otros problemas 4 3 3 3 4 4 4 3 4 Bat ere ez / Ninguno 3 3 2 1 4 3 2 4 4 Ed-Ee / Ns-Nc 7 7 5 4 8 7 6 10 6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 65 Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 61 55 66 54 47 54 69 65 62 Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 22 23 28 22 17 14 19 21 21 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna / Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 18 23 15 28 13 18 12 13 21 Familia 13 16 8 18 23 19 12 11 10 Hezkuntza / Educación 9 9 9 9 3 23 15 11 5 Pentsioak / Pensiones 9 10 5 15 22 9 4 4 10 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 7 6 10 5 1 0 10 9 8 Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa / Situación política, políticos y conflicto político 4 5 10 3 0 14 3 3 3 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas 3 3 3 2 0 0 5 5 4 Murrizketak / Recortes 3 2 2 5 2 4 2 3 3 Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 3 3 2 4 2 4 2 2 3 Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua / Violencia, terrorismo, presos/as y proceso de paz 2 3 4 1 2 0 2 1 1 Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 2 2 3 2 0 0 2 2 1 Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 2 2 1 2 2 0 3 1 2 Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,… 1 2 1 2 0 0 4 1 1 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) 1 1 1 1 0 0 0 2 0 Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 1 1 1 0 0 1 1 0 Ingurumena / Medio ambiente 1 0 0 1 0 0 1 0 1 Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / Problemas relacionados con la situación lingüística 1 0 1 1 0 0 1 0 1 Familia eta lana bateratzea / Conciliación de la vida familiar y laboral 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Drogak / Drogas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juztizia / Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beste arazo batzuk / Otros problemas 4 4 4 2 2 19 6 5 1 Bat ere ez / Ninguno 3 4 3 1 0 0 2 3 5 Ed-Ee / Ns-Nc 7 7 4 7 15 0 3 8 6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513) Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas
 • 66ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2 – Bakea eta Bizikidetza / Paz y Convivencia 2.1 – Bake eszenategiaren egoera / Situación del escenario de paz 2.1.1 – Bake prozesuarekiko interesa / Interés por el proceso de paz DAKIZUN BEZALA, DUELA BI URTE INGURU ETAK BERE INDARKERIAREN BEHIN-BETIKO ETENA IRAGARRI ZUEN. ORDUTIK AURRERA EUSKAL HERRIAN BAKE ESZENATEGI BERRI BAT IREKI DA. BAKE ESZENATEGI HORREN NONDIK NORAKOEN GAINEAN NOLAKO INTERESA DUZU? / COMO UD. SABE ETA DECLARÓ EL CESE DEFINITIVO DE SU VIOLENCIA HACE ALGO MÁS DE DOS AÑOS. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE HA ABIERTO UN NUEVO ESCENARIO DE PAZ EN EL PAÍS VASCO. ¿ESTÁ UD. INTERESADO/A EN CÓMO SE ESTÁ DESARROLLANDO ESTE NUEVO ESCENARIO DE PAZ? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Interes handia / Muy interesado/a 23 24 21 26 25 21 19 22 27 24 19 23 30 Nahikoa interes / Bastante interesado/a 31 26 32 31 30 32 24 29 35 34 28 31 36 Nolabaiteko interesa / Algo interesado/a 19 20 21 16 20 19 25 20 18 15 19 20 18 Interes gutxi / Poco interesado/a 13 13 14 11 13 13 17 15 11 9 15 13 9 Batere interesik ez / Nada interesado/a 12 15 11 12 11 12 13 12 8 14 15 11 7 Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 2 4 2 3 3 2 1 4 4 2 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Interes handia / Muy interesado/a 23 18 20 22 29 30 20 13 16 Nahikoa interes / Bastante interesado/a 31 30 30 30 32 34 30 34 24 Nolabaiteko interesa / Algo interesado/a 19 20 22 23 16 17 21 23 20 Interes gutxi / Poco interesado/a 13 15 14 14 10 9 15 15 15 Batere interesik ez / Nada interesado/a 12 13 12 9 11 8 11 11 21 Ed-Ee / Ns-Nc 2 4 2 2 2 1 2 5 4 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 67 DAKIZUN BEZALA, DUELA BI URTE INGURU ETAK BERE INDARKERIAREN BEHIN-BETIKO ETENA IRAGARRI ZUEN. ORDUTIK AURRERA EUSKAL HERRIAN BAKE ESZENATEGI BERRI BAT IREKI DA. BAKE ESZENATEGI HORREN NONDIK NORAKOEN GAINEAN NOLAKO INTERESA DUZU? / COMO UD. SABE ETA DECLARÓ EL CESE DEFINITIVO DE SU VIOLENCIA HACE ALGO MÁS DE DOS AÑOS. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE HA ABIERTO UN NUEVO ESCENARIO DE PAZ EN EL PAÍS VASCO. ¿ESTÁ UD. INTERESADO/A EN CÓMO SE ESTÁ DESARROLLANDO ESTE NUEVO ESCENARIO DE PAZ? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Interes handia / Muy interesado/a 23 24 48 21 27 14 23 14 17 Nahikoa interes / Bastante interesado/a 31 37 32 38 27 32 33 25 28 Nolabaiteko interesa / Algo interesado/a 19 19 12 18 12 32 24 24 19 Interes gutxi / Poco interesado/a 13 10 4 12 20 4 8 18 15 Batere interesik ez / Nada interesado/a 12 8 3 10 14 18 10 17 14 Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 1 1 1 0 1 2 5 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 68ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.1.2 – Egungo egoerak eragiten dituen sentimenduak / Sentimientos que causa la situación actual EGUN BAKE PROZESUA ZEIN UNETAN DAGOEN PENTSATUZ, ONDOKO SENTSAZIOETATIK ZEINTZUK DIRA ZURE ALDARTEA HOBEKIEN ISLATZEN DUTEN BIAK? / PENSANDO EN EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL PROCESO DE PAZ, ¿QUÉ DOS SENSACIONES DE LAS SIGUIENTES REFLEJARÍAN MEJOR SU ESTADO DE ÁNIMO? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Baikortasuna / Optimismo 46 46 47 45 47 45 49 49 46 41 46 47 46 Ilusioa / Ilusión 46 45 44 49 47 44 43 48 47 44 45 46 47 Kezka / Preocupación 27 26 28 24 23 30 23 22 29 34 25 26 32 Nahasmena / Confusión 22 22 23 21 21 23 27 22 20 19 21 22 23 Denbora galdu izanaren sentsazioa / Sensación de tiempo perdido 13 11 13 13 14 12 10 13 14 14 12 13 14 Desilusioa / Desilusión 10 11 10 11 11 10 7 9 13 12 12 9 8 Beldurra / Miedo 4 5 4 3 2 5 3 3 2 6 5 3 2 Ed-Ee / Ns-Nc 5 5 5 6 5 5 8 5 4 4 6 5 4 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Baikortasuna / Optimismo 46 45 49 50 44 44 48 53 45 Ilusioa / Ilusión 46 46 45 44 46 49 45 41 42 Kezka / Preocupación 27 26 22 22 30 29 28 22 23 Nahasmena / Confusión 22 19 25 28 22 23 21 23 23 Denbora galdu izanaren sentsazioa / Sensación de tiempo perdido 13 13 12 14 13 14 13 9 12 Desilusioa / Desilusión 10 11 9 10 10 10 12 12 8 Beldurra / Miedo 4 5 3 3 3 2 4 4 5 Ed-Ee / Ns-Nc 5 6 6 5 4 4 5 3 8 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 69 EGUN BAKE PROZESUA ZEIN UNETAN DAGOEN PENTSATUZ, ONDOKO SENTSAZIOETATIK ZEINTZUK DIRA ZURE ALDARTEA HOBEKIEN ISLATZEN DUTEN BIAK? / PENSANDO EN EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL PROCESO DE PAZ, ¿QUÉ DOS SENSACIONES DE LAS SIGUIENTES REFLEJARÍAN MEJOR SU ESTADO DE ÁNIMO Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Baikortasuna / Optimismo 46 53 46 45 38 23 53 49 40 Ilusioa / Ilusión 46 56 52 52 40 23 41 42 38 Kezka / Preocupación 27 28 33 31 32 32 23 24 23 Nahasmena / Confusión 22 21 22 21 18 37 26 23 23 Denbora galdu izanaren sentsazioa / Sensación de tiempo perdido 13 10 15 12 23 4 13 11 13 Desilusioa / Desilusión 10 9 11 11 13 9 9 9 11 Beldurra / Miedo 4 2 1 6 3 0 5 6 3 Ed-Ee / Ns-Nc 5 1 1 3 5 18 2 7 10 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513) Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas
 • 70ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.1.3 – Gaiaz hitz egiteko maiztasuna / Frecuencia con la que se habla del tema ZENBATERO HITZ EGITEN DUZU LAGUNEKIN, FAMILIKOEKIN EDO LANKIDEEKIN BAKE PROZESUARI BURUZ? / ¿CON QUÉ FRECUENCIA SUELE HABLAR CON SUS AMISTADES, FAMILIARES O COMPAÑEROS/AS DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO DE PAZ? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Sarritan / A menudo 15 16 14 17 18 13 13 15 20 12 11 16 23 Noizean behin / De vez en cuando 34 30 36 33 33 35 33 37 36 30 29 36 40 Inoiz ez edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 49 53 49 48 48 50 52 47 42 57 58 48 37 Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Sarritan / A menudo 15 11 10 16 21 23 14 3 5 Noizean behin / De vez en cuando 34 31 36 38 35 38 36 32 26 Inoiz ez edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 49 56 53 46 43 38 49 63 67 Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 1 0 1 0 1 2 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Sarritan / A menudo 15 17 38 15 9 36 14 8 9 Noizean behin / De vez en cuando 34 41 41 31 32 23 40 31 28 Inoiz ez edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 49 42 21 53 59 41 45 60 58 Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 0 1 0 0 1 1 4 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 71 2.1.4 – Bake prozesua dagoen unea / Momento en el que se encuentra el proceso de paz ZURE IRITZIZ, ZEIN EGOERATAN DAGO BAKE PROZESUA? / EN SU OPINIÓN ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL PROCESO DE PAZ? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Aurrera doa / Está avanzando 28 22 31 25 29 27 32 27 27 25 28 26 30 Geldirik dago / Está estancado 58 62 57 58 59 57 53 57 62 60 56 60 58 Atzera doa / Está retrocediendo 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 Ed-Ee / Ns-Nc 10 11 8 13 7 12 12 11 8 10 12 9 7 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Aurrera doa / Está avanzando 28 31 25 27 26 26 30 29 27 Geldirik dago / Está estancado 58 50 65 63 60 63 56 53 53 Atzera doa / Está retrocediendo 4 4 2 4 6 5 4 6 3 Ed-Ee / Ns-Nc 10 14 8 6 9 6 9 12 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Aurrera doa / Está avanzando 28 30 26 34 25 27 29 29 23 Geldirik dago / Está estancado 58 61 63 55 68 68 60 53 57 Atzera doa / Está retrocediendo 4 3 7 4 4 0 5 5 4 Ed-Ee / Ns-Nc 10 6 3 8 3 4 7 13 17 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 72ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.1.5 – Bake prozesuaren traba nagusiak / Obstáculos principales del proceso de paz ETA ZEIN USTE DUZU DIRELA MOMENTU HONETAN BAKE PROZESUAK AURRERA EGIN DEZAN BI OZTOPO EDO ERAGOZPEN NAGUSIAK / ¿Y CUÁLES CREE QUE SON LOS DOS OBSTÁCULOS PRINCIPALES DEL PROCESO DE PAZ EN ESTE MOMENTO? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Espainiako Gobernuak aurrerapausorik ez ematea presoen egoera hobetzeko / Que el Gobierno Español no dé pasos para mejorar la situación de los presos y presas 44 38 44 46 47 40 47 42 48 37 40 48 44 Alderdi politikoak gai ez izatea adostasun nahikora iristeko gai honetan / Que los partidos políticos no sean capaces de llegar a un acuerdo suficiente en este tema 41 46 40 41 40 42 43 43 44 34 40 43 41 ETAk ez dituela armak entregatzen eta ez dela desegin / Que ETA no se haya desarmado ni disuelto 39 44 40 34 39 38 30 34 42 49 39 35 43 Biktimen elkarteek Gobernua presionatzea bere politika gogor dezan / Que las asociaciones de víctimas presionen al Gobierno para que endurezca sus posiciones 12 11 11 15 14 10 13 14 14 7 9 14 14 Ezker Abertzalearen erakundeak legez kanporatzea, eta kideak atxilotzea / Que se ilegalicen organizaciones de la izquierda abertzale y se detenga a sus miembros 10 9 10 11 11 10 18 12 8 5 8 12 13 ETAk, eta bere presoak, iraganaren gaineko autokritikarik ez egitea / Que ETA y sus presos y presas no hagan una autocrítica sobre el pasado 10 9 12 7 11 9 10 12 9 10 8 9 15 ETAko presoak ondoegi tratatuak izaten ari direla / Que se dé un trato demasiado favorable a los presos y presas de ETA 4 7 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 Beste erantzun batzuk / Otras respuestas 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Ed-Ee / Ns-Nc 9 5 10 11 7 12 7 9 6 15 13 7 6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 73 ETA ZEIN USTE DUZU DIRELA MOMENTU HONETAN BAKE PROZESUAK AURRERA EGIN DEZAN BI OZTOPO EDO ERAGOZPEN NAGUSIAK / ¿Y CUÁLES CREE QUE SON LOS DOS OBSTÁCULOS PRINCIPALES DEL PROCESO DE PAZ EN ESTE MOMENTO? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Espainiako Gobernuak aurrerapausorik ez ematea presoen egoera hobetzeko / Que el Gobierno Español no dé pasos para mejorar la situación de los presos y presas 44 30 36 50 56 50 44 36 35 Alderdi politikoak gai ez izatea adostasun nahikora iristeko gai honetan / Que los partidos políticos no sean capaces de llegar a un acuerdo suficiente en este tema 41 41 48 44 38 40 44 41 39 ETAk ez dituela armak entregatzen eta ez dela desegin / Que ETA no se haya desarmado ni disuelto 39 46 38 37 34 39 40 40 36 Biktimen elkarteek Gobernua presionatzea bere politika gogor dezan / Que las asociaciones de víctimas presionen al Gobierno para que endurezca sus posiciones 12 9 10 17 14 13 12 11 10 Ezker Abertzalearen erakundeak legez kanporatzea, eta kideak atxilotzea / Que se ilegalicen organizaciones de la izquierda abertzale y se detenga a sus miembros 10 6 10 10 14 12 9 10 8 ETAk, eta bere presoak, iraganaren gaineko autokritikarik ez egitea / Que ETA y sus presos y presas no hagan una autocrítica sobre el pasado 10 9 12 12 9 11 11 9 7 ETAko presoak ondoegi tratatuak izaten ari direla / Que se dé un trato demasiado favorable a los presos y presas de ETA 4 5 8 4 3 4 5 3 5 Beste erantzun batzuk / Otras respuestas 2 2 2 2 1 2 1 1 2 Ed-Ee / Ns-Nc 9 14 7 4 8 6 8 13 16 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas
 • 74ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ETA ZEIN USTE DUZU DIRELA MOMENTU HONETAN BAKE PROZESUAK AURRERA EGIN DEZAN BI OZTOPO EDO ERAGOZPEN NAGUSIAK / ¿Y CUÁLES CREE QUE SON LOS DOS OBSTÁCULOS PRINCIPALES DEL PROCESO DE PAZ EN ESTE MOMENTO? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Espainiako Gobernuak aurrerapausorik ez ematea presoen egoera hobetzeko / Que el Gobierno Español no dé pasos para mejorar la situación de los presos y presas 44 57 81 28 11 19 43 40 29 Alderdi politikoak gai ez izatea adostasun nahikora iristeko gai honetan / Que los partidos políticos no sean capaces de llegar a un acuerdo suficiente en este tema 41 40 38 44 41 37 42 43 41 ETAk ez dituela armak entregatzen eta ez dela desegin / Que ETA no se haya desarmado ni disuelto 39 41 12 55 73 82 42 35 40 Biktimen elkarteek Gobernua presionatzea bere politika gogor dezan / Que las asociaciones de víctimas presionen al Gobierno para que endurezca sus posiciones 12 14 19 15 7 0 14 12 7 Ezker Abertzalearen erakundeak legez kanporatzea, eta kideak atxilotzea / Que se ilegalicen organizaciones de la izquierda abertzale y se detenga a sus miembros 10 7 28 4 7 0 12 12 5 ETAk, eta bere presoak, iraganaren gaineko autokritikarik ez egitea / Que ETA y sus presos y presas no hagan una autocrítica sobre el pasado 10 11 3 13 17 4 16 10 10 ETAko presoak ondoegi tratatuak izaten ari direla / Que se dé un trato demasiado favorable a los presos y presas de ETA 4 2 1 7 11 13 4 5 4 Beste erantzun batzuk / Otras respuestas 2 2 1 1 0 0 2 2 3 Ed-Ee / Ns-Nc 9 6 1 7 10 4 3 10 20 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513) Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 75 2.1.6 – Ekimenak bake prozesuak aurrera egin dezan / Hechos que permitirían un avance en el proceso ETA EPE MOTZERA, ZEIN BI EKINTZEK AHALBIDETUKO LUKETE GEHIAGO BAKE PROZESUAN AURRERAPAUSOAK EMATEA? / Y A CORTO PLAZO, ¿CUÁLES SERÍAN LOS DOS HECHOS QUE, EN SU OPINIÓN, PERMITIRÍAN UN MAYOR AVANCE EN EL PROCESO DE PAZ? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores ETAk armak entregatzea eta erakundea desegitea / El desarme y disolución de ETA 51 56 51 51 53 50 39 50 57 58 52 48 57 Presoak Euskal Herriko kartzelatara gerturatzea / El acercamiento a cárceles del País Vasco de los presos y presas 34 31 36 33 38 31 37 37 35 27 30 36 38 Eusko Legebiltzarreko indar politiko guztiak Bake eta Bizikidetzaren ponentziaren inguruan ados jartzea / El acuerdo de todas las fuerzas políticas en torno a la ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco 33 32 31 35 32 33 28 31 40 31 30 35 34 ETAk sortutako mina aitortzea / El reconocimiento del daño causado por parte de ETA 12 15 13 11 12 13 16 13 11 12 12 12 14 Polizia-gehiegikeriengatik sortutako mina aitortzea / El reconocimiento del daño causado por los abusos policiales 7 6 7 6 7 7 13 7 5 3 7 7 6 Ezker Abertzalearen inguruko pertsonak atxilotzeari uztea (Herrira, abokatuak…) / El cese de las detenciones de personas de sectores de la Izquierda Abertzale (Herrira, abogados/as…) 6 6 6 6 7 5 11 5 7 3 4 8 7 Tortura kasuak gehiago ikertzea / Una mayor investigación de los casos de tortura 6 5 6 7 5 7 11 6 4 4 5 8 4 Ezker Abertzaleak ETAren indarkeria kondenatzea / La condena de la violencia de ETA por parte de la Izquierda Abertzale 6 7 6 5 6 5 5 7 6 5 3 6 9 ETAko kide guztiak atxilotuak izatea / La detención de todos los miembros de ETA 6 8 5 6 5 6 8 6 3 6 7 5 3 Geratzen diren makro-epaiketetan auziperatutakoen absoluzioa (Herriko Tabernak, Segiko gazteak…) / La absolución de los encausados/as en los macrojuicios pendientes (Herriko tabernas, jóvenes de Segi..) 2 3 2 3 3 2 4 3 2 1 1 3 3 Beste / Otro 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 10 5 10 11 8 12 8 10 8 14 14 7 6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas
 • 76ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ETA EPE MOTZERA, ZEIN BI EKINTZEK AHALBIDETUKO LUKETE GEHIAGO BAKE PROZESUAN AURRERAPAUSOAK EMATEA? / Y A CORTO PLAZO, ¿CUÁLES SERÍAN LOS DOS HECHOS QUE, EN SU OPINIÓN, PERMITIRÍAN UN MAYOR AVANCE EN EL PROCESO DE PAZ? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca ETAk armak entregatzea eta erakundea desegitea / El desarme y disolución de ETA 51 57 54 51 46 54 51 51 47 Presoak Euskal Herriko kartzelatara gerturatzea / El acercamiento a cárceles del País Vasco de los presos y presas 34 23 30 41 43 41 33 28 25 Eusko Legebiltzarreko indar politiko guztiak Bake eta Bizikidetzaren ponentziaren inguruan ados jartzea / El acuerdo de todas las fuerzas políticas en torno a la ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco 33 30 38 35 32 34 37 23 27 ETAk sortutako mina aitortzea / El reconocimiento del daño causado por parte de ETA 12 13 14 15 11 12 11 13 17 Polizia-gehiegikeriengatik sortutako mina aitortzea / El reconocimiento del daño causado por los abusos policiales 7 8 6 6 7 6 7 11 7 Ezker Abertzalearen inguruko pertsonak atxilotzeari uztea (Herrira, abokatuak…) / El cese de las detenciones de personas de sectores de la Izquierda Abertzale (Herrira, abogados/as…) 6 3 4 7 10 7 7 5 3 Tortura kasuak gehiago ikertzea / Una mayor investigación de los casos de tortura 6 6 3 7 7 5 7 9 5 Ezker Abertzaleak ETAren indarkeria kondenatzea / La condena de la violencia de ETA por parte de la Izquierda Abertzale 6 4 8 8 5 5 7 6 3 ETAko kide guztiak atxilotuak izatea / La detención de todos los miembros de ETA 6 8 6 2 4 5 5 9 8 Geratzen diren makro-epaiketetan auziperatutakoen absoluzioa (Herriko Tabernak, Segiko gazteak…) / La absolución de los encausados/as en los macrojuicios pendientes (Herriko tabernas, jóvenes de Segi..) 2 1 2 2 4 3 2 1 2 Beste / Otro 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Ed-Ee / Ns-Nc 10 13 10 5 8 6 9 14 17 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 77 ETA EPE MOTZERA, ZEIN BI EKINTZEK AHALBIDETUKO LUKETE GEHIAGO BAKE PROZESUAN AURRERAPAUSOAK EMATEA? / Y A CORTO PLAZO, ¿CUÁLES SERÍAN LOS DOS HECHOS QUE, EN SU OPINIÓN, PERMITIRÍAN UN MAYOR AVANCE EN EL PROCESO DE PAZ? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc ETAk armak entregatzea eta erakundea desegitea / El desarme y disolución de ETA 51 59 24 67 73 77 56 50 50 Presoak Euskal Herriko kartzelatara gerturatzea / El acercamiento a cárceles del País Vasco de los presos y presas 34 40 66 21 11 9 33 32 25 Eusko Legebiltzarreko indar politiko guztiak Bake eta Bizikidetzaren ponentziaren inguruan ados jartzea / El acuerdo de todas las fuerzas políticas en torno a la ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco 33 39 35 38 20 23 39 31 28 ETAk sortutako mina aitortzea / El reconocimiento del daño causado por parte de ETA 12 11 4 19 20 9 15 15 10 Polizia-gehiegikeriengatik sortutako mina aitortzea / El reconocimiento del daño causado por los abusos policiales 7 5 6 5 11 9 9 9 5 Ezker Abertzalearen inguruko pertsonak atxilotzeari uztea (Herrira, abokatuak…) / El cese de las detenciones de personas de sectores de la Izquierda Abertzale (Herrira, Abogados/as…) 6 4 21 2 1 0 5 5 3 Tortura kasuak gehiago ikertzea / Una mayor investigación de los casos de tortura 6 5 10 3 1 9 4 7 5 Ezker Abertzaleak ETAren indarkeria kondenatzea / La condena de la violencia de ETA por parte de la Izquierda Abertzale 6 6 2 7 13 18 9 6 4 ETAko kide guztiak atxilotuak izatea / La detención de todos los miembros de ETA 6 4 1 5 21 13 5 6 5 Geratzen diren makro-epaiketetan auziperatutakoen absoluzioa (Herriko Tabernak, Segiko gazteak…) / La absolución de los encausados/as en los macrojuicios pendientes (Herriko tabernas, jóvenes de Segi..) 2 1 9 1 1 0 4 2 1 Beste / Otro 1 1 1 0 0 0 1 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 10 6 3 9 5 0 3 9 21 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513) Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas
 • 78ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.1.7 – Prozesuaren hainbat gairi buruzko iritzia / Opiniones sobre diferentes aspectos del proceso JARRAIAN BAKE PROZESUARI BURUZKO HAINBAT ESALDI IRAKURRIKO DIZKIZUT, ESANGO ZENIDAKE MESEDEZ HAUETAKO BAKOITZAREKIN OSO ADOS, NAHIKOA ADOS, NAHIKOA KONTRA EDO OSO KONTRA ZAUDEN / A CONTINUACIÓN VOY A LEERLE UNA SERIE DE FRASES SOBRE EL PROCESO DE PAZ, ¿PODRÍA DECIRME UD. SI ESTÁ MUY DE ACUERDO, BASTANTE DE ACUERDO, BASTANTE EN DESACUERDO O MUY EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuz- koa Gizona / Hombre Ema- kumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores BIKTIMA GUZTIEKIN EGIN BEHAR DA JUSTIZIA, BAI ETAK SORTUTAKOEKIN ETA BAITA POLIZIA INDARKERIAK SORTUTAKOEKIN ERE / SE DEBE HACER JUSTICIA CON TODAS LAS VÍCTIMAS, TANTO LAS CAUSADAS POR ETA COMO LAS DE LA VIOLENCIA POLICIAL Oso ados / Muy de acuerdo 54 60 56 48 56 52 55 57 52 52 53 55 55 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 33 27 34 36 31 35 38 30 34 32 33 34 34 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 4 7 5 3 5 3 3 5 5 5 4 4 5 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 7 6 5 10 6 8 4 7 6 9 9 6 5 ETAK AITORTU EGIN BEHAR DU BIKTIMEI SORTUTAKO MINA / ETA DEBE RECONOCER LA INJUSTICIA DEL DAÑO CAUSADO A LAS VÍCTIMAS Oso ados / Muy de acuerdo 58 67 61 51 58 59 55 60 56 61 58 57 60 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 29 24 29 33 30 29 32 29 32 25 28 31 30 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 9 6 8 11 7 10 8 8 8 11 11 7 6 EZ DA EGON BEHAR EZ GARAITURIK EZ GARAILERIK / NO DEBE HABER VENCEDORES NI VENCIDOS Oso ados / Muy de acuerdo 52 57 52 50 53 51 50 55 53 48 52 53 49 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 27 22 28 27 27 27 32 25 27 25 27 27 26 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 7 9 7 6 8 6 7 6 8 8 6 8 8 Oso kontra / Muy en desacuerdo 4 4 4 4 4 4 2 4 3 7 3 3 7 Ed-Ee / Ns-Nc 10 8 9 13 8 12 10 10 9 12 12 9 9 ARGITU GABE DAUDEN ATENTATU ETA GIZA ESKUBIDEEN URRAKETA GUZTIAK ARGITU BEHAR DIRA, EDONORK ERAGIN DITUELA ERE / SE DEBEN ACLARAR TODOS LOS ATENTADOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS NO ESCLARECIDOS, SIN IMPORTAR QUIÉN LOS HA COMETIDO Oso ados / Muy de acuerdo 61 68 62 55 61 60 59 62 64 57 59 62 62 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 28 19 30 30 29 27 32 27 27 28 27 28 30 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 8 7 6 11 6 9 7 7 7 11 10 6 5 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 79 JARRAIAN BAKE PROZESUARI BURUZKO HAINBAT ESALDI IRAKURRIKO DIZKIZUT, ESANGO ZENIDAKE MESEDEZ HAUETAKO BAKOITZAREKIN OSO ADOS, NAHIKOA ADOS, NAHIKOA KONTRA EDO OSO KONTRA ZAUDEN / A CONTINUACIÓN VOY A LEERLE UNA SERIE DE FRASES SOBRE EL PROCESO DE PAZ, ¿PODRÍA DECIRME UD. SI ESTÁ MUY DE ACUERDO, BASTANTE DE ACUERDO, BASTANTE EN DESACUERDO O MUY EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmi- grantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxia- gotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca BIKTIMA GUZTIEKIN EGIN BEHAR DA JUSTIZIA, BAI ETAK SORTUTAKOEKIN ETA BAITA POLIZIA INDARKERIAK SORTUTAKOEKIN ERE / SE DEBE HACER JUSTICIA CON TODAS LAS VÍCTIMAS, TANTO LAS CAUSADAS POR ETA COMO LAS DE LA VIOLENCIA POLICIAL Oso ados / Muy de acuerdo 54 51 50 59 56 58 53 54 48 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 33 32 35 33 34 32 35 31 35 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 4 6 4 3 4 4 5 6 3 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 1 2 2 1 1 2 2 1 Ed-Ee / Ns-Nc 7 10 8 3 4 5 5 8 12 ETAK AITORTU EGIN BEHAR DU BIKTIMEI SORTUTAKO MINA / ETA DEBE RECONOCER LA INJUSTICIA DEL DAÑO CAUSADO A LAS VÍCTIMAS Oso ados / Muy de acuerdo 58 63 60 63 52 60 57 68 54 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 29 25 28 28 34 29 32 20 30 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 3 2 2 2 4 3 2 4 2 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 1 1 1 2 1 2 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 9 10 10 6 8 7 7 7 14 EZ DA EGON BEHAR EZ GARAITURIK EZ GARAILERIK / NO DEBE HABER VENCEDORES NI VENCIDOS Oso ados / Muy de acuerdo 52 50 45 57 54 55 50 46 49 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 27 26 30 26 27 25 29 28 29 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 7 8 9 6 6 7 8 9 4 Oso kontra / Muy en desacuerdo 4 3 5 4 5 5 3 4 2 Ed-Ee / Ns-Nc 10 13 11 6 8 8 9 13 16 ARGITU GABE DAUDEN ATENTATU ETA GIZA ESKUBIDEEN URRAKETA GUZTIAK ARGITU BEHAR DIRA, EDONORK ERAGIN DITUELA ERE / SE DEBEN ACLARAR TODOS LOS ATENTADOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS NO ESCLARECIDOS, SIN IMPORTAR QUIÉN LOS HA COMETIDO Oso ados / Muy de acuerdo 61 58 59 67 62 65 60 55 55 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 28 27 27 28 29 27 31 27 27 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 3 3 4 2 2 2 3 9 1 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 8 11 9 3 6 5 6 8 15 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • 80ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco JARRAIAN BAKE PROZESUARI BURUZKO HAINBAT ESALDI IRAKURRIKO DIZKIZUT, ESANGO ZENIDAKE MESEDEZ HAUETAKO BAKOITZAREKIN OSO ADOS, NAHIKOA ADOS, NAHIKOA KONTRA EDO OSO KONTRA ZAUDEN / A CONTINUACIÓN VOY A LEERLE UNA SERIE DE FRASES SOBRE EL PROCESO DE PAZ, ¿PODRÍA DECIRME UD. SI ESTÁ MUY DE ACUERDO, BASTANTE DE ACUERDO, BASTANTE EN DESACUERDO O MUY EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc BIKTIMA GUZTIEKIN EGIN BEHAR DA JUSTIZIA, BAI ETAK SORTUTAKOEKIN ETA BAITA POLIZIA INDARKERIAK SORTUTAKOEKIN ERE / SE DEBE HACER JUSTICIA CON TODAS LAS VÍCTIMAS, TANTO LAS CAUSADAS POR ETA COMO LAS DE LA VIOLENCIA POLICIAL Oso ados / Muy de acuerdo 54 61 67 52 43 27 64 54 42 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 33 32 28 35 43 55 29 33 35 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 4 3 3 6 12 4 4 4 5 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 1 1 2 0 0 2 1 2 Ed-Ee / Ns-Nc 7 3 2 5 2 13 1 7 15 ETAK AITORTU EGIN BEHAR DU BIKTIMEI SORTUTAKO MINA / ETA DEBE RECONOCER LA INJUSTICIA DEL DAÑO CAUSADO A LAS VÍCTIMAS Oso ados / Muy de acuerdo 58 60 37 70 70 73 74 59 56 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 29 32 44 22 24 27 19 30 25 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 3 2 8 0 0 0 2 2 2 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 1 3 1 0 0 1 0 1 Ed-Ee / Ns-Nc 9 5 7 6 5 0 4 8 16 EZ DA EGON BEHAR EZ GARAITURIK EZ GARAILERIK / NO DEBE HABER VENCEDORES NI VENCIDOS Oso ados / Muy de acuerdo 52 59 63 48 29 23 58 54 44 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 27 25 26 32 24 37 24 29 26 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 7 6 4 6 21 32 8 5 8 Oso kontra / Muy en desacuerdo 4 2 2 4 19 9 4 2 5 Ed-Ee / Ns-Nc 10 8 5 10 8 0 6 10 18 ARGITU GABE DAUDEN ATENTATU ETA GIZA ESKUBIDEEN URRAKETA GUZTIAK ARGITU BEHAR DIRA, EDONORK ERAGIN DITUELA ERE / SE DEBEN ACLARAR TODOS LOS ATENTADOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS NO ESCLARECIDOS, SIN IMPORTAR QUIÉN LOS HA COMETIDO Oso ados / Muy de acuerdo 61 68 70 63 48 36 70 59 52 Nahikoa ados / Bastante de acuerdo 28 26 25 28 42 46 23 29 28 Nahikoa kontra / Bastante en desacuerdo 3 2 1 2 5 9 3 2 3 Oso kontra / Muy en desacuerdo 1 1 1 1 0 4 1 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 8 3 3 6 5 4 2 8 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 81 2.2 – Eragile eta erakundeen jardueraren balorazioa / Valoración de la actuación de agentes e instituciones 2.2.1 – Eragile/erakundeen jarduera / Actuación de agentes/instituciones BESTALDE, BAKE PROZESUARI DAGOKIONEZ, NOLA USTE DUZU JOKATZEN ARI DELA…? / POR OTRA PARTE, EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PAZ, ¿CÓMO VALORA LA ACTUACIÓN QUE ESTÁ TENIENDO...? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuz- koa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores ESPAINIAKO GOBERNUA? / ¿EL GOBIERNO ESPAÑOL? Oso ondo / Muy bien 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 Ondo / Bien 8 9 8 7 8 7 8 7 7 8 8 8 7 Erdipurdi / Regular 27 34 27 25 25 29 29 27 25 28 28 26 27 Gaizki / Mal 33 27 34 34 34 32 31 31 34 36 34 33 31 Oso gaizki / Muy mal 24 22 25 25 28 21 24 27 28 17 20 27 27 Ed-Ee / Ns-Nc 7 7 7 8 5 9 6 7 6 10 9 6 6 EUSKO JAURLARITZA? / ¿Y EL GOBIERNO VASCO? Oso ondo / Muy bien 2 1 2 3 3 1 3 1 2 3 2 2 2 Ondo / Bien 29 26 29 29 30 27 26 27 30 31 31 29 25 Erdipurdi / Regular 44 46 45 42 43 45 44 45 43 42 41 44 49 Gaizki / Mal 14 14 15 13 15 13 16 16 13 11 13 15 16 Oso gaizki / Muy mal 3 6 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 2 Ed-Ee / Ns-Nc 8 8 7 10 6 10 7 8 7 10 10 7 7 ETA? / ¿Y ETA? Oso ondo / Muy bien 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 Ondo / Bien 13 9 13 14 14 12 16 15 12 10 13 15 11 Erdipurdi / Regular 33 31 31 39 37 30 37 36 35 27 30 35 36 Gaizki / Mal 26 28 30 21 27 26 26 24 27 29 26 24 31 Oso gaizki / Muy mal 11 16 10 9 11 10 7 10 11 15 11 11 10 Ed-Ee / Ns-Nc 15 15 15 14 9 20 13 14 14 18 18 14 11 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEAK? / ¿Y LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO? Oso ondo / Muy bien 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 Ondo / Bien 18 20 18 16 15 20 21 17 14 20 20 18 14 Erdipurdi / Regular 28 28 28 26 27 28 28 27 28 27 27 26 31 Gaizki / Mal 21 20 22 22 25 18 22 22 23 18 18 24 23 Oso gaizki / Muy mal 15 14 14 18 19 12 11 18 19 12 11 17 21 Ed-Ee / Ns-Nc 17 15 17 17 13 21 16 15 16 21 22 15 11 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) (…)
 • 82ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco BESTALDE, BAKE PROZESUARI DAGOKIONEZ, NOLA USTE DUZU JOKATZEN ARI DELA…? / POR OTRA PARTE, EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PAZ, ¿CÓMO VALORA LA ACTUACIÓN QUE ESTÁ TENIENDO...? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores PRESOEN ESKUBIDEEN DEFENTSARAKO ELKARTEAK? / ¿Y LAS ASOCIACIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PRESOS Y PRESAS? Oso ondo / Muy bien 2 2 2 4 2 3 5 2 2 1 2 3 3 Ondo / Bien 24 21 22 27 27 20 29 23 24 19 21 26 24 Erdipurdi / Regular 31 29 32 30 31 30 28 32 34 30 28 31 36 Gaizki / Mal 16 17 17 13 17 15 16 17 17 12 15 15 18 Oso gaizki / Muy mal 6 10 5 6 7 5 3 6 6 8 6 6 6 Ed-Ee / Ns-Nc 21 23 22 20 16 26 20 19 18 30 28 19 14 NAZIOARTEKO BEHATZAILEAK? / ¿Y LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES? Oso ondo / Muy bien 3 3 3 4 4 2 3 4 4 2 2 3 4 Ondo / Bien 18 18 16 20 20 16 18 17 21 16 16 17 21 Erdipurdi / Regular 23 23 23 24 25 22 23 24 26 21 21 25 25 Gaizki / Mal 13 13 14 11 14 11 13 13 12 13 13 13 12 Oso gaizki / Muy mal 6 6 6 6 8 4 5 6 6 6 6 6 5 Ed-Ee / Ns-Nc 37 38 38 34 30 44 39 36 31 43 42 34 32 BAKEAREN ALDEKO MUGIMENDU SOZIALAK? / ¿Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA PAZ? Oso ondo / Muy bien 6 6 5 7 7 5 7 5 6 5 6 4 8 Ondo / Bien 35 34 36 35 37 34 35 32 40 33 33 36 37 Erdipurdi / Regular 23 24 23 22 23 22 21 26 23 21 22 24 24 Gaizki / Mal 8 7 8 7 7 8 7 9 7 7 7 10 5 Oso gaizki / Muy mal 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 Ed-Ee / Ns-Nc 26 26 27 25 23 29 28 25 22 30 29 25 23 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 83 BESTALDE, BAKE PROZESUARI DAGOKIONEZ, NOLA USTE DUZU JOKATZEN ARI DELA…? / POR OTRA PARTE, EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PAZ, ¿CÓMO VALORA LA ACTUACIÓN QUE ESTÁ TENIENDO...? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxia- gotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca ESPAINIAKO GOBERNUA? / ¿EL GOBIERNO ESPAÑOL? Oso ondo / Muy bien 1 1 0 0 1 1 1 1 1 Ondo / Bien 8 13 6 5 4 6 8 14 8 Erdipurdi / Regular 27 34 31 27 20 23 29 38 28 Gaizki / Mal 33 27 35 35 36 36 32 30 29 Oso gaizki / Muy mal 24 12 21 29 34 30 24 12 18 Ed-Ee / Ns-Nc 7 12 6 4 5 4 6 5 16 EUSKO JAURLARITZA? / ¿Y EL GOBIERNO VASCO? Oso ondo / Muy bien 2 3 1 2 2 2 2 4 2 Ondo / Bien 29 32 23 27 29 31 29 29 22 Erdipurdi / Regular 44 39 44 50 46 45 44 44 42 Gaizki / Mal 14 11 19 15 14 14 13 12 15 Oso gaizki / Muy mal 3 3 5 2 3 4 3 2 3 Ed-Ee / Ns-Nc 8 12 7 4 6 4 8 9 15 ETA? / ¿Y ETA? Oso ondo / Muy bien 2 1 1 2 2 2 2 0 2 Ondo / Bien 13 12 12 11 15 15 14 9 10 Erdipurdi / Regular 33 29 32 40 36 36 33 42 27 Gaizki / Mal 26 25 29 27 26 29 25 24 26 Oso gaizki / Muy mal 11 12 14 8 9 10 11 7 12 Ed-Ee / Ns-Nc 15 21 12 12 11 9 16 18 23 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEAK? / ¿Y LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO? Oso ondo / Muy bien 1 2 2 1 1 1 1 1 2 Ondo / Bien 18 23 17 20 13 13 22 26 18 Erdipurdi / Regular 28 30 29 30 25 26 28 32 28 Gaizki / Mal 21 14 23 21 27 27 20 13 15 Oso gaizki / Muy mal 15 7 14 19 21 22 13 8 9 Ed-Ee / Ns-Nc 17 24 15 10 13 11 16 20 29 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) (…)
 • 84ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco BESTALDE, BAKE PROZESUARI DAGOKIONEZ, NOLA USTE DUZU JOKATZEN ARI DELA…? / POR OTRA PARTE, EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PAZ, ¿CÓMO VALORA LA ACTUACIÓN QUE ESTÁ TENIENDO...? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxia- gotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca PRESOEN ESKUBIDEEN DEFENTSARAKO ELKARTEAK? / ¿Y LAS ASOCIACIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PRESOS Y PRESAS? Oso ondo / Muy bien 2 1 1 2 4 3 3 0 1 Ondo / Bien 24 20 20 29 27 27 25 20 15 Erdipurdi / Regular 31 26 35 35 32 33 31 36 25 Gaizki / Mal 16 15 18 16 15 17 15 14 15 Oso gaizki / Muy mal 6 6 7 4 6 7 6 4 5 Ed-Ee / Ns-Nc 21 32 20 14 16 13 21 26 38 NAZIOARTEKO BEHATZAILEAK? / ¿Y LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES? Oso ondo / Muy bien 3 2 2 5 4 5 3 4 1 Ondo / Bien 18 15 12 16 23 22 19 14 9 Erdipurdi / Regular 23 21 23 30 24 25 24 25 19 Gaizki / Mal 13 12 17 10 12 14 12 10 12 Oso gaizki / Muy mal 6 5 8 4 6 7 5 3 6 Ed-Ee / Ns-Nc 37 45 38 34 31 27 38 43 53 BAKEAREN ALDEKO MUGIMENDU SOZIALAK? / ¿Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA PAZ? Oso ondo / Muy bien 6 6 4 5 7 6 6 7 5 Ondo / Bien 35 32 33 34 40 40 37 34 24 Erdipurdi / Regular 23 21 23 27 23 23 25 22 20 Gaizki / Mal 8 7 7 8 8 8 5 6 10 Oso gaizki / Muy mal 3 3 3 1 2 3 2 1 3 Ed-Ee / Ns-Nc 26 32 29 25 21 20 25 30 38 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 85 BESTALDE, BAKE PROZESUARI DAGOKIONEZ, NOLA USTE DUZU JOKATZEN ARI DELA…? / POR OTRA PARTE, EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PAZ, ¿CÓMO VALORA LA ACTUACIÓN QUE ESTÁ TENIENDO...? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc ESPAINIAKO GOBERNUA? / ¿EL GOBIERNO ESPAÑOL? Oso ondo / Muy bien 1 0 0 2 3 0 0 1 0 Ondo / Bien 8 3 1 8 29 13 5 8 10 Erdipurdi / Regular 27 28 6 39 35 32 31 29 29 Gaizki / Mal 33 42 29 35 14 41 34 35 29 Oso gaizki / Muy mal 24 24 62 11 10 9 27 17 18 Ed-Ee / Ns-Nc 7 2 1 4 10 4 3 9 14 EUSKO JAURLARITZA? / ¿Y EL GOBIERNO VASCO? Oso ondo / Muy bien 2 4 0 4 4 0 2 2 0 Ondo / Bien 29 44 22 31 16 18 27 27 25 Erdipurdi / Regular 44 41 50 47 37 37 46 42 45 Gaizki / Mal 14 7 22 8 26 32 17 14 12 Oso gaizki / Muy mal 3 2 2 4 6 9 2 5 4 Ed-Ee / Ns-Nc 8 2 3 6 11 4 6 10 15 ETA? / ¿Y ETA? Oso ondo / Muy bien 2 1 5 1 0 0 0 1 1 Ondo / Bien 13 10 32 6 1 4 13 14 9 Erdipurdi / Regular 33 41 41 34 30 9 35 31 27 Gaizki / Mal 26 30 15 33 30 37 31 26 26 Oso gaizki / Muy mal 11 8 2 15 31 40 8 10 10 Ed-Ee / Ns-Nc 15 9 5 11 8 9 12 18 26 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEAK? / ¿Y LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO? Oso ondo / Muy bien 1 0 1 3 3 4 2 2 0 Ondo / Bien 18 13 5 26 30 13 17 22 17 Erdipurdi / Regular 28 30 19 36 40 46 27 23 28 Gaizki / Mal 21 27 28 18 12 14 29 20 17 Oso gaizki / Muy mal 15 18 41 8 5 4 15 11 8 Ed-Ee / Ns-Nc 17 12 7 9 10 18 10 21 29 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513) (…)
 • 86ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco BESTALDE, BAKE PROZESUARI DAGOKIONEZ, NOLA USTE DUZU JOKATZEN ARI DELA…? / POR OTRA PARTE, EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PAZ, ¿CÓMO VALORA LA ACTUACIÓN QUE ESTÁ TENIENDO...? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc PRESOEN ESKUBIDEEN DEFENTSARAKO ELKARTEAK? / ¿Y LAS ASOCIACIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PRESOS Y PRESAS? Oso ondo / Muy bien 2 1 10 1 0 0 3 1 1 Ondo / Bien 24 21 48 16 15 14 21 23 18 Erdipurdi / Regular 31 41 23 38 32 37 36 27 27 Gaizki / Mal 16 17 10 18 20 13 22 17 13 Oso gaizki / Muy mal 6 4 1 7 23 22 5 5 5 Ed-Ee / Ns-Nc 21 15 7 21 10 14 14 27 35 NAZIOARTEKO BEHATZAILEAK? / ¿Y LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES? Oso ondo / Muy bien 3 2 13 0 0 0 3 1 2 Ondo / Bien 18 21 33 17 10 0 14 15 13 Erdipurdi / Regular 23 31 23 26 21 42 30 21 18 Gaizki / Mal 13 10 9 16 21 14 11 13 14 Oso gaizki / Muy mal 6 4 4 5 14 18 6 6 6 Ed-Ee / Ns-Nc 37 32 18 37 33 27 35 44 47 BAKEAREN ALDEKO MUGIMENDU SOZIALAK? / ¿Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA PAZ? Oso ondo / Muy bien 6 6 10 7 9 0 8 3 4 Ondo / Bien 35 40 43 44 31 19 30 33 29 Erdipurdi / Regular 23 25 24 22 20 36 28 21 22 Gaizki / Mal 8 8 6 5 8 0 8 9 8 Oso gaizki / Muy mal 3 3 2 1 5 13 3 2 3 Ed-Ee / Ns-Nc 26 18 16 21 27 32 23 32 34 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 87 2.2.2 – Alderdi politikoen jarduera / Actuación de los partidos políticos ETA ZEIN NEURRITAN USTE DUZU ONDOKO ALDERDI POLITIKOAK LAGUNTZEN ARI DIRELA EUSKAL HERRIAN BEHIN BETIKO BAKEA LORTZEN: LAGUNTZEN ARI DIRA ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿Y EN QUÉ MEDIDA CREE QUE LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN AYUDANDO A CONSEGUIR UNA PAZ DEFINITIVA EN EL PAÍS VASCO: MUCHO, BASTANTE, POCO O NADA? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores PNV Asko / Mucho 8 7 8 8 8 7 5 5 9 11 8 7 8 Nahikoa / Bastante 34 27 36 33 37 31 34 32 35 35 31 34 39 Gutxi / Poco 36 41 36 32 36 35 38 37 37 31 34 37 35 Batere ez / Nada 10 12 8 13 11 10 9 11 9 12 12 11 8 Ed-Ee / Ns-Nc 13 13 12 14 9 17 15 15 10 11 15 12 10 EH-BILDU Asko / Mucho 8 5 9 10 10 7 10 10 8 6 6 10 10 Nahikoa / Bastante 26 21 27 28 30 22 31 25 31 19 22 29 30 Gutxi / Poco 30 31 31 28 30 30 27 32 30 31 29 30 33 Batere ez / Nada 18 24 16 17 18 18 13 14 18 27 21 16 15 Ed-Ee / Ns-Nc 17 20 17 17 12 23 19 19 13 18 23 14 12 PSE-EE Asko / Mucho 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 Nahikoa / Bastante 13 11 14 13 15 12 11 11 16 16 12 12 18 Gutxi / Poco 44 49 45 40 45 42 45 43 45 41 41 44 47 Batere ez / Nada 27 24 25 30 28 25 26 27 25 28 26 30 21 Ed-Ee / Ns-Nc 15 14 15 15 10 19 18 16 12 13 18 13 13 PP Asko / Mucho 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Nahikoa / Bastante 4 5 4 4 4 4 4 3 5 6 5 3 5 Gutxi / Poco 27 30 29 23 27 27 26 26 27 30 28 24 32 Batere ez / Nada 54 50 53 59 59 49 54 55 57 50 50 61 52 Ed-Ee / Ns-Nc 13 13 14 13 9 18 15 15 11 13 16 12 11 UPD Asko / Mucho 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 Nahikoa / Bastante 4 5 4 4 5 4 3 3 6 5 4 5 5 Gutxi / Poco 24 28 25 21 25 24 24 23 26 25 25 21 28 Batere ez / Nada 45 39 43 50 50 39 39 46 49 42 39 48 48 Ed-Ee / Ns-Nc 26 27 27 24 19 32 34 27 18 27 31 25 19 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616)
 • 88ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ETA ZEIN NEURRITAN USTE DUZU ONDOKO ALDERDI POLITIKOAK LAGUNTZEN ARI DIRELA EUSKAL HERRIAN BEHIN BETIKO BAKEA LORTZEN: LAGUNTZEN ARI DIRA ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿Y EN QUÉ MEDIDA CREE QUE LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN AYUDANDO A CONSEGUIR UNA PAZ DEFINITIVA EN EL PAÍS VASCO: MUCHO, BASTANTE, POCO O NADA? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca PNV Asko / Mucho 8 7 5 7 9 10 8 5 4 Nahikoa / Bastante 34 30 29 37 38 38 34 33 25 Gutxi / Poco 36 35 38 38 34 35 37 36 34 Batere ez / Nada 10 9 16 8 10 10 9 5 15 Ed-Ee / Ns-Nc 13 18 12 11 10 7 13 21 22 EH-BILDU Asko / Mucho 8 5 5 10 12 11 9 5 3 Nahikoa / Bastante 26 17 25 29 34 33 25 26 16 Gutxi / Poco 30 29 34 36 28 28 32 38 29 Batere ez / Nada 18 21 23 11 15 18 17 8 22 Ed-Ee / Ns-Nc 17 28 14 14 11 10 17 23 30 PSE-EE Asko / Mucho 2 3 3 0 1 2 1 4 1 Nahikoa / Bastante 13 18 12 10 11 15 13 12 11 Gutxi / Poco 44 39 41 51 46 46 45 45 37 Batere ez / Nada 27 18 29 26 32 30 25 16 27 Ed-Ee / Ns-Nc 15 21 15 13 10 8 16 23 24 PP Asko / Mucho 1 1 1 0 1 1 1 2 1 Nahikoa / Bastante 4 8 4 3 2 4 4 9 4 Gutxi / Poco 27 33 29 28 22 27 28 35 24 Batere ez / Nada 54 38 54 57 67 62 54 36 46 Ed-Ee / Ns-Nc 13 20 12 12 9 7 13 18 25 UPD Asko / Mucho 1 1 1 0 0 1 0 2 1 Nahikoa / Bastante 4 6 7 4 3 5 5 4 4 Gutxi / Poco 24 28 22 27 21 23 27 31 20 Batere ez / Nada 45 27 46 44 58 55 41 25 36 Ed-Ee / Ns-Nc 26 38 24 24 18 16 28 39 39 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 89 ETA ZEIN NEURRITAN USTE DUZU ONDOKO ALDERDI POLITIKOAK LAGUNTZEN ARI DIRELA EUSKAL HERRIAN BEHIN BETIKO BAKEA LORTZEN: LAGUNTZEN ARI DIRA ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿Y EN QUÉ MEDIDA CREE QUE LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN AYUDANDO A CONSEGUIR UNA PAZ DEFINITIVA EN EL PAÍS VASCO: MUCHO, BASTANTE, POCO O NADA? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc PNV Asko / Mucho 8 22 5 4 2 4 7 4 5 Nahikoa / Bastante 34 48 42 40 16 18 34 26 29 Gutxi / Poco 36 21 45 39 49 69 42 34 35 Batere ez / Nada 10 3 6 8 27 9 10 15 11 Ed-Ee / Ns-Nc 13 7 3 9 6 0 8 20 21 EH-BILDU Asko / Mucho 8 7 25 4 1 0 10 5 6 Nahikoa / Bastante 26 36 52 18 4 14 28 21 18 Gutxi / Poco 30 34 16 39 36 69 38 27 30 Batere ez / Nada 18 12 3 24 51 18 14 19 19 Ed-Ee / Ns-Nc 17 10 3 14 8 0 10 28 27 PSE-EE Asko / Mucho 2 1 0 4 0 4 2 1 3 Nahikoa / Bastante 13 12 7 35 7 4 21 11 11 Gutxi / Poco 44 52 50 40 45 69 43 36 41 Batere ez / Nada 27 26 39 11 41 23 25 28 21 Ed-Ee / Ns-Nc 15 9 3 9 6 0 9 23 24 PP Asko / Mucho 1 0 0 1 2 4 0 1 2 Nahikoa / Bastante 4 1 0 7 23 4 2 4 4 Gutxi / Poco 27 26 12 42 41 64 27 24 30 Batere ez / Nada 54 66 85 40 27 27 64 51 41 Ed-Ee / Ns-Nc 13 7 3 11 6 0 7 21 23 UPD Asko / Mucho 1 0 0 1 0 4 0 0 1 Nahikoa / Bastante 4 3 2 11 5 18 5 4 4 Gutxi / Poco 24 24 11 34 39 64 28 21 26 Batere ez / Nada 45 52 80 23 35 9 51 38 34 Ed-Ee / Ns-Nc 26 20 7 31 21 4 16 36 34 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 90ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.2.3 – ETAk emandako pausuen nahikotasunaren gaineko iritzia / Opinión sobre la suficiencia de los pasos dados por ETA ETARI DAGOKIONEZ, BI ESALDI HAUETAKO ZEINEKIN DUZU ADOSTASUN HANDIAGOA? / RESPECTO A ETA, ¿CON CUÁL DE ESTAS FRASES ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDO? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Ezinbestekoa da ETAk armak entregatzea eta desegitea, Espainiako Gobernuak egiten duenaren zain egon gabe / Es imprescindible que ETA se desarme y disuelva ya, sin esperar a lo que haga el Gobierno Español 47 57 47 44 47 48 41 44 49 53 49 42 52 ETAk jada eman ditu nahikoa pausu, orain Espainiako Gobernuak egin beharko luke zerbait / ETA ha dado ya pasos suficientes, ahora debería moverse el Gobierno Español 25 21 26 25 28 23 32 28 23 19 23 29 23 ETAk zein Espainiako Gobernuak, biek eman behar dituzte pausu berriak / Deben dar pasos tanto ETA como el Gobierno Español * 19 18 19 21 19 20 20 19 19 19 19 19 20 Ed-Ee / Ns-Nc 8 5 8 10 7 10 7 9 9 9 10 9 5 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Ezinbestekoa da ETAk armak entregatzea eta desegitea, Espainiako Gobernuak egiten duenaren zain egon gabe / Es imprescindible que ETA se desarme y disuelva ya, sin esperar a lo que haga el Gobierno Español 47 53 52 47 41 46 48 48 49 ETAk jada eman ditu nahikoa pausu, orain Espainiako Gobernuak egin beharko luke zerbait / ETA ha dado ya pasos suficientes, ahora debería moverse el Gobierno Español 25 17 20 27 33 28 26 19 20 ETAk zein Espainiako Gobernuak, biek eman behar dituzte pausu berriak / Deben dar pasos tanto ETA como el Gobierno Español * 19 18 18 22 20 20 18 24 19 Ed-Ee / Ns-Nc 8 13 9 5 6 6 8 9 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei / Esta opción de respuesta no se ha leído a las y los encuestados
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 91 ETARI DAGOKIONEZ, BI ESALDI HAUETAKO ZEINEKIN DUZU ADOSTASUN HANDIAGOA? / RESPECTO A ETA, ¿CON CUÁL DE ESTAS FRASES ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDO? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Ezinbestekoa da ETAk armak entregatzea eta desegitea, Espainiako Gobernuak egiten duenaren zain egon gabe / Es imprescindible que ETA se desarme y disuelva ya, sin esperar a lo que haga el Gobierno Español 47 49 17 69 67 68 55 49 46 ETAk jada eman ditu nahikoa pausu, orain Espainiako Gobernuak egin beharko luke zerbait / ETA ha dado ya pasos suficientes, ahora debería moverse el Gobierno Español 25 24 60 11 18 14 22 24 15 ETAk zein Espainiako Gobernuak, biek eman behar dituzte pausu berriak / Deben dar pasos tanto ETA como el Gobierno Español * 19 23 20 17 8 14 21 17 22 Ed-Ee / Ns-Nc 8 4 3 4 7 4 2 10 17 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513) * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei / Esta opción de respuesta no se ha leído a las y los encuestados
 • 92ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.2.4 – Espainiako Gobernuak Eusko Jaurlaritzarekin bakea eta bizikidetzaren politika adostu beharko lukeenaren gaineko iritzia / Opinión sobre si el Gobierno Español debe acordar con el Gobierno Vasco la política de paz y convivencia USTE DUZU ESPAINIAKO GOBERNUAK EUSKO JAURLARITZAREKIN ADOSTU BEHARKO LUKEELA BAKEA ETA BIZIKIDETZAREN GAINEKO POLITIKA? / ¿CREE UD. QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBE ACORDAR CON EL GOBIERNO VASCO LA POLÍTICA DE PAZ Y CONVIVENCIA? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Bai / Sí 85 88 85 85 87 84 86 84 85 88 85 87 85 Ez / No 7 7 7 7 7 7 7 9 6 5 6 7 8 Ed-Ee / Ns-Nc 8 5 8 8 6 9 7 7 9 7 9 7 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Bai / Sí 85 87 81 89 85 88 86 87 81 Ez / No 7 5 10 7 7 7 8 4 7 Ed-Ee / Ns-Nc 8 8 10 4 7 6 6 8 12 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Bai / Sí 85 92 85 93 75 91 88 84 81 Ez / No 7 5 10 4 17 0 8 7 6 Ed-Ee / Ns-Nc 8 3 5 3 9 9 4 9 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 93 2.3 – Eusko Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza Planaren balorazioa / Valoración del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco 2.3.1 – Ezagutza / Conocimiento ENTZUN DUZU EZER EUSKO JAURLARITZAREN BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANARI BURUZ? / ¿HA OÍDO UD. HABLAR DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA DEL GOBIERNO VASCO? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Bai / Sí 37 35 37 39 44 31 26 33 49 38 30 36 50 Ez / No 59 62 60 56 53 64 69 63 47 57 65 60 47 Ed-Ee / Ns-Nc 4 3 3 6 3 5 4 4 3 5 5 3 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Bai / Sí 37 30 35 38 44 52 34 31 14 Ez / No 59 65 63 58 52 44 62 67 81 Ed-Ee / Ns-Nc 4 5 2 4 4 4 3 2 5 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Bai / Sí 37 47 55 41 25 69 46 25 30 Ez / No 59 50 42 58 69 31 52 72 63 Ed-Ee / Ns-Nc 4 3 3 1 6 0 2 4 7 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 94ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco PLANA EZAGUTZEN DUZU ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿DIRÍA UD. QUE LO CONOCE MUCHO, BASTANTE, POCO O NADA? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Asko / Mucho 6 5 6 6 6 5 7 6 5 5 6 5 6 Nahikoa / Bastante 24 20 24 24 26 20 18 16 27 29 22 25 24 Gutxi / Poco 63 66 63 62 61 66 70 71 59 57 60 63 66 Batere ez / Nada 8 8 7 8 7 9 5 6 9 9 11 7 4 Ed-Ee / Ns-Nc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (947) (199) (476) (272) (545) (402) (143) (251) (353) (200) (291) (331) (325) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Asko / Mucho 6 4 6 4 7 7 4 3 6 Nahikoa / Bastante 24 20 22 27 26 30 16 12 16 Gutxi / Poco 63 64 66 66 61 57 71 75 63 Batere ez / Nada 8 12 6 3 7 6 9 10 14 Ed-Ee / Ns-Nc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (947) (222) (142) (125) (458) (534) (291) (54) (67) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Asko / Mucho 6 6 9 2 0 6 9 3 5 Nahikoa / Bastante 24 22 31 25 42 27 17 16 21 Gutxi / Poco 63 61 58 66 51 67 64 69 66 Batere ez / Nada 8 10 2 7 7 0 9 12 7 Ed-Ee / Ns-Nc 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (947) (246) (221) (73) (13) (10) (97) (141) (146) Galdera hau soilik egin zaie Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza Planari buruz ezer entzun dutela esaten dutenei (%37) / Pregunta realizada sólo a quienes dicen haber oído hablar del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco (37%)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 95 2.3.2 – Planarekin adostasun orokorra / Acuerdo general con el Plan OROKORREAN, ESADAZU MESEDEZ, BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANAREN HELBURUEKIN GEHIENBAT ADOS ZAUDEN ALA GEHIENBAT KONTRA? / EN GENERAL, ¿ESTÁ UD. MÁS BIEN DE ACUERDO O MÁS BIEN EN DESACUERDO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emaku- mea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Gehienbat ados / Más bien de acuerdo 60 62 59 60 61 58 62 59 58 63 59 59 61 Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 10 7 11 9 10 9 9 7 11 12 12 12 6 Ez ados eta ez kontra / Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 17 20 12 17 16 15 19 18 14 17 16 16 Ed-Ee / Ns-Nc 14 14 10 19 12 16 14 15 14 11 12 12 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (873) (183) (443) (247) (507) (366) (134) (237) (321) (181) (257) (307) (309) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Gehienbat ados / Más bien de acuerdo 60 61 50 60 62 62 56 55 64 Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 10 12 10 12 8 11 7 14 9 Ez ados eta ez kontra / Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 14 23 17 16 17 18 15 13 Ed-Ee / Ns-Nc 14 13 17 11 13 10 19 16 14 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (873) (194) (131) (122) (426) (502) (265) (48) (57) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Gehienbat ados / Más bien de acuerdo 60 77 56 64 55 20 54 63 46 Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 10 5 8 12 22 20 14 9 14 Ez ados eta ez kontra / Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 12 19 11 13 27 7 17 25 Ed-Ee / Ns-Nc 14 6 17 13 10 33 25 11 15 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (873) (220) (216) (68) (11) (10) (88) (125) (135) Galdera hau soilik egin zaie Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza Plana “asko”, “nahikoa” edo “gutxi” ezagutzen dutela esaten dutenei (%35) / Pregunta realizada sólo a quienes dicen concoer el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco “mucho”, “bastante” o “poco” (35%)
 • 96ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.3.3 – Planaren helburu zehatzekin adostasuna / Acuerdo con objetivos concretos del Plan BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANA EZAGUTU EDO EZ, PLANAREN HELBURUETAKO BATZUK IRAKURRIKO DIZKIZUT, ESADAZU MESEDEZ, ZURE USTEZ PLANAK HELBURU HORIETAKO BAKOITZA BILATU BEHAR DUEN ALA EZ / AL MARGEN DE SI CONOCE O NO EL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA DEL GOBIERNO VASCO, LE VOY A LEER ALGUNOS DE SUS OBJETIVOS, Y QUISIERA QUE ME DIJERA SI CREE UD. QUE EL PLAN DEBERÍA PERSEGUIR CADA UNO DE DICHOS OBJETIVOS, O NO “BAI” ESAN DUTENEN % / % DE QUIENES DICEN “SÍ” Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores EUSKAL HERRIKO SENTSIBILITATE POLITIKO GUZTIEN ARTEKO BIZIKIDETZA BULTZATU / PROMOVER LA CONVIVENCIA ENTRE TODAS LAS SENSIBILIDADES POLÍTICAS DEL PAÍS VASCO 88 92 90 82 90 86 86 89 90 86 84 88 93 BIKTIMA BEZALA ERREKONOZITU ESTATUKO ETA TALDE PARAPOLIZIALEN INDARKERIA JAZO ZUTENAK ERE / RECONOCER COMO VÍCTIMAS TAMBIÉN A QUIENES SUFRIERON LA VIOLENCIA ESTATAL Y PARAPOLICIAL 80 83 82 75 84 76 82 81 81 76 77 81 82 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ERREKONOZIMENDUA ETA ERREPARATZEA OSATU / COMPLETAR EL RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 78 83 81 70 81 74 78 79 78 75 74 77 84 IRAGANARI BURUZKO IRAKURKETA KRITIKOA EGIN, GUZTIOK PARTEKATU DEZAKEGUNA / HACER UNA LECTURA CRÍTICA DEL PASADO, QUE PUEDA SER COMPARTIDA POR TODOS Y TODAS 74 70 75 74 78 70 75 73 74 73 70 73 82 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 97 BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANA EZAGUTU EDO EZ, PLANAREN HELBURUETAKO BATZUK IRAKURRIKO DIZKIZUT, ESADAZU MESEDEZ, ZURE USTEZ PLANAK HELBURU HORIETAKO BAKOITZA BILATU BEHAR DUEN ALA EZ / AL MARGEN DE SI CONOCE O NO EL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA DEL GOBIERNO VASCO, LE VOY A LEER ALGUNOS DE SUS OBJETIVOS, Y QUISIERA QUE ME DIJERA SI CREE UD. QUE EL PLAN DEBERÍA PERSEGUIR CADA UNO DE DICHOS OBJETIVOS, O NO “BAI” ESAN DUTENEN % / % DE QUIENES DICEN “SÍ” Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca EUSKAL HERRIKO SENTSIBILITATE POLITIKO GUZTIEN ARTEKO BIZIKIDETZA BULTZATU / PROMOVER LA CONVIVENCIA ENTRE TODAS LAS SENSIBILIDADES POLÍTICAS DEL PAÍS VASCO 88 85 84 92 90 92 88 84 79 BIKTIMA BEZALA ERREKONOZITU ESTATUKO ETA TALDE PARAPOLIZIALEN INDARKERIA JAZO ZUTENAK ERE / RECONOCER COMO VÍCTIMAS TAMBIÉN A QUIENES SUFRIERON LA VIOLENCIA ESTATAL Y PARAPOLICIAL 80 74 75 87 84 85 82 76 68 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ERREKONOZIMENDUA ETA ERREPARATZEA OSATU / COMPLETAR EL RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 78 77 77 83 76 81 79 79 68 IRAGANARI BURUZKO IRAKURKETA KRITIKOA EGIN, GUZTIOK PARTEKATU DEZAKEGUNA / HACER UNA LECTURA CRÍTICA DEL PASADO, QUE PUEDA SER COMPARTIDA POR TODOS Y TODAS 74 71 69 80 77 78 77 69 61 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • 98ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANA EZAGUTU EDO EZ, PLANAREN HELBURUETAKO BATZUK IRAKURRIKO DIZKIZUT, ESADAZU MESEDEZ, ZURE USTEZ PLANAK HELBURU HORIETAKO BAKOITZA BILATU BEHAR DUEN ALA EZ / AL MARGEN DE SI CONOCE O NO EL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA DEL GOBIERNO VASCO, LE VOY A LEER ALGUNOS DE SUS OBJETIVOS, Y QUISIERA QUE ME DIJERA SI CREE UD. QUE EL PLAN DEBERÍA PERSEGUIR CADA UNO DE DICHOS OBJETIVOS, O NO “BAI” ESAN DUTENEN % / % DE QUIENES DICEN “SÍ” Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc EUSKAL HERRIKO SENTSIBILITATE POLITIKO GUZTIEN ARTEKO BIZIKIDETZA BULTZATU / PROMOVER LA CONVIVENCIA ENTRE TODAS LAS SENSIBILIDADES POLÍTICAS DEL PAÍS VASCO 88 92 93 91 87 91 88 87 81 BIKTIMA BEZALA ERREKONOZITU ESTATUKO ETA TALDE PARAPOLIZIALEN INDARKERIA JAZO ZUTENAK ERE / RECONOCER COMO VÍCTIMAS TAMBIÉN A QUIENES SUFRIERON LA VIOLENCIA ESTATAL Y PARAPOLICIAL 80 87 94 78 69 73 87 79 69 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ERREKONOZIMENDUA ETA ERREPARATZEA OSATU / COMPLETAR EL RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 78 84 75 85 87 91 85 79 65 IRAGANARI BURUZKO IRAKURKETA KRITIKOA EGIN, GUZTIOK PARTEKATU DEZAKEGUNA / HACER UNA LECTURA CRÍTICA DEL PASADO, QUE PUEDA SER COMPARTIDA POR TODOS Y TODAS 74 80 80 79 82 91 82 70 61 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 99 2.3.4 – Bakea eta Bizikidetzan Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa / Implicación del Gobierno Vasco en la Paz y la Convivencia OROKORREAN, ETA EUSKO JAURLARITZARI DAGOKIONEZ, USTE DUZU BAKE ETA BIZIKIDETZAREN INGURUKO GAIETAN EUSKO JAURLARITZA INPLIKATU BEHAR DELA, ORAIN BAINO GEHIAGO, ORAIN BEZALA, ORAIN BAINO GUTXIAGO EDO EZ DELA INPLIKATU BEHAR? / EN GENERAL, SOBRE EL PAPEL DEL GOBIERNO VASCO, ¿CREE UD. QUE EL GOBIERNO VASCO DEBERÍA IMPLICARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PAZ Y LA CONVIVENCIA MÁS DE LO QUE LO HACE AHORA, LO MISMO QUE AHORA, MENOS QUE AHORA O QUE NO DEBERÍA IMPLICARSE? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Orain baino gehiago / Más que ahora 71 74 72 69 70 72 71 72 73 68 71 71 71 Orain bezala / Lo mismo que ahora 21 19 20 23 22 19 21 20 19 23 19 21 22 Orain baino gutxiago / Menos que ahora 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 Ez da inplikatu behar / No debería implicarse 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 Ed-Ee / Ns-Nc 7 5 7 8 6 8 6 7 7 8 9 6 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Orain baino gehiago / Más que ahora 71 68 71 75 72 74 73 61 68 Orain bezala / Lo mismo que ahora 21 21 21 22 20 22 18 29 19 Orain baino gutxiago / Menos que ahora 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Ez da inplikatu behar / No debería implicarse 1 1 0 0 1 0 0 3 1 Ed-Ee / Ns-Nc 7 10 7 3 6 3 9 6 12 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • 100ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco OROKORREAN, ETA EUSKO JAURLARITZARI DAGOKIONEZ, USTE DUZU BAKE ETA BIZIKIDETZAREN INGURUKO GAIETAN EUSKO JAURLARITZA INPLIKATU BEHAR DELA, ORAIN BAINO GEHIAGO, ORAIN BEZALA, ORAIN BAINO GUTXIAGO EDO EZ DELA INPLIKATU BEHAR? / EN GENERAL, SOBRE EL PAPEL DEL GOBIERNO VASCO, ¿CREE UD. QUE EL GOBIERNO VASCO DEBERÍA IMPLICARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PAZ Y LA CONVIVENCIA MÁS DE LO QUE LO HACE AHORA, LO MISMO QUE AHORA, MENOS QUE AHORA O QUE NO DEBERÍA IMPLICARSE? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Orain baino gehiago / Más que ahora 71 67 88 68 72 55 74 70 66 Orain bezala / Lo mismo que ahora 21 30 10 26 21 27 21 19 19 Orain baino gutxiago / Menos que ahora 0 0 1 0 2 0 0 0 0 Ez da inplikatu behar / No debería implicarse 1 1 0 0 1 0 1 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 7 3 1 6 4 18 3 10 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 101 2.4 – Biktimak / Víctimas 2.4.1 – ETAren atentatuen biktimen errekonozimenduaren nahikotasuna / Suficiencia del reconocimiento a las víctimas de los atentados de ETA OROKORREAN ETAK EGINDAKO ATENTATUETAKO BIKTIMEI DAGOKIENEZ, USTE DUZU GIZARTEAREN ETA ERAKUNDEEN ALDETIK NAHIKOA BABES ETA ERREKONOZIMENDU JASOTZEN ARI DIRELA? / HABLANDO EN GENERAL DE LAS VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS DE ETA ¿CREE UD. QUE ESTÁN SIENDO SUFICIENTEMENTE APOYADAS Y RECONOCIDAS POR LA SOCIEDAD Y LAS INSTITUCIONES? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Bai / Sí 54 49 53 58 58 50 56 56 55 48 47 58 59 Ez / No 30 36 31 25 28 32 30 27 30 32 33 27 28 Ed-Ee / Ns-Nc 17 15 17 17 15 19 14 17 15 20 20 16 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Bai / Sí 54 42 47 62 63 63 53 44 41 Ez / No 30 38 36 25 22 26 31 35 33 Ed-Ee / Ns-Nc 17 20 16 13 15 11 16 21 27 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Bai / Sí 54 60 78 50 34 27 55 46 49 Ez / No 30 27 13 36 63 60 32 34 24 Ed-Ee / Ns-Nc 17 13 10 14 3 13 13 19 27 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 102ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.4.2 – Terrorismoaren biktimen elkarteen jokaera / Comportamiento de las asociaciones de víctimas del terrorismo ETA ZURE USTEZ, NOLAKOA IZATEN ARI DA TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEEN JOKAERA? / ¿CÓMO CREE QUE SE ESTÁN COMPORTANDO LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Euren eskubideak legitimoki defendatzen baino ez dira ari / Sólo están defendiendo legítimamente sus derechos 20 23 18 22 19 21 21 21 16 23 23 20 15 Jarrera politizatuegia izaten ari dira / Están demasiado politizadas 56 57 57 55 63 50 57 58 61 48 48 60 65 Biak / Las dos * 9 8 10 9 7 12 8 8 11 10 10 8 10 Ed-Ee / Ns-Nc 14 11 16 13 11 17 14 13 12 19 19 12 10 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Euren eskubideak legitimoki defendatzen baino ez dira ari / Sólo están defendiendo legítimamente sus derechos 20 26 25 15 15 16 21 27 24 Jarrera politizatuegia izaten ari dira / Están demasiado politizadas 56 44 52 66 65 66 56 46 40 Biak / Las dos * 9 9 11 9 9 9 8 11 12 Ed-Ee / Ns-Nc 14 21 12 10 12 9 15 15 24 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Euren eskubideak legitimoki defendatzen baino ez dira ari / Sólo están defendiendo legítimamente sus derechos 20 15 7 18 47 36 20 23 21 Jarrera politizatuegia izaten ari dira / Están demasiado politizadas 56 70 83 57 33 54 63 48 42 Biak / Las dos * 9 8 6 14 11 0 8 9 12 Ed-Ee / Ns-Nc 14 8 4 11 8 9 9 19 25 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513) * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei / Esta opción de respuesta no se ha leído a las y los encuestados
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 103 2.4.3 – Polizia-gehiegikerien eta talde parapolizialen biktimen errekonozimenduaren nahikotasuna / Suficiencia del reconocimiento a las víctimas de los abusos policiales y de grupos parapoliciales ETA POLIZIA-INDARKERIAREN ETA TALDE PARAPOLIZIALEN BIKTIMEI DAGOKIENEZ, USTE DUZU GIZARTEAREN ETA ERAKUNDEEN ALDETIK NAHIKOA BABES ETA ERREKONOZIMENDU JASOTZEN ARI DIRELA? / Y CON RESPECTO A LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS POLICIALES Y DE GRUPOS PARAPOLICIALES ¿CREE UD. QUE ESTÁN SIENDO SUFICIENTEMENTE APOYADAS Y RECONOCIDAS POR LA SOCIEDAD Y LAS INSTITUCIONES? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Bai / Sí 20 21 18 22 21 19 18 22 20 19 21 18 20 Ez / No 58 59 58 57 61 55 63 58 61 49 51 62 64 Ez dira babestu eta errekonozitu behar / No deben ser reconocidas ni apoyadas * 2 1 2 2 1 2 0 1 1 4 2 1 2 Ed-Ee / Ns-Nc 21 19 22 19 17 24 18 18 18 28 27 18 14 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Bai / Sí 20 23 23 18 17 19 22 20 18 Ez / No 58 45 60 66 65 66 56 46 51 Ez dira babestu eta errekonozitu behar / No deben ser reconocidas ni apoyadas * 2 2 1 0 2 2 1 6 1 Ed-Ee / Ns-Nc 21 30 17 16 16 13 21 28 31 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Bai / Sí 20 17 11 28 20 18 20 20 24 Ez / No 58 66 83 50 47 50 67 56 43 Ez dira babestu eta errekonozitu behar / No deben ser reconocidas ni apoyadas * 2 1 1 3 10 0 1 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 21 16 5 19 22 32 13 24 32 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513) * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei / Esta opción de respuesta no se ha leído a las y los encuestados
 • 104ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.4.4 – ETAko presoek eragindako minaren gainean egindako errekonozimenduaren nahikotasuna / Suficiencia del reconocimiento por parte de los y las presas de ETA del daño causado ETAKO PRESOEK, AGIRI BATEAN, EUREN EKINTZENGATIK SORTUTAKO KALTEA ONARTU DUTE, BAINA GAIZKI EGIN DUTELA ESAN GABE. USTE DUZU PRESOEK EMANDAKO URRATS HORI NAHIKOA DELA BAKE PROZESUAK AURRERA EGIN DEZAN EDO PROZESUAK EZ DUELA AURRERA EGINGO GAIZKI EGIN DUTELA ONARTZEN EZ DUTEN BITARTEAN? / EL COLECTIVO DE PRESOS Y PRESAS DE ETA HA RECONOCIDO EN UN COMUNICADO EL DAÑO CAUSADO POR SU ACTIVIDAD, AUNQUE SIN RECONOCER QUE HAYA SIDO UN ERROR ¿CREE UD. QUE EL PASO DADO POR EL COLECTIVO DE PRESOS Y PRESAS ES SUFICIENTE PARA AVANZAR EN EL PROCESO O QUE NO SE AVANZARÁ MIENTRAS NO RECONOZCAN TAMBIÉN SU ERROR? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emaku- mea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundario s o FP Goi- mailakoak / Superiores Nahikoa da prozesuak aurrera egin dezan / Es suficiente para avanzar en el proceso 26 20 23 33 27 24 29 29 25 19 23 29 24 Ez du aurrera egingo gaizki egin dutela onartzen ez duten bitartean / No se avanzará mientras no reconozcan también su error 58 70 60 50 59 57 55 56 60 60 56 57 63 Ed-Ee / Ns-Nc 16 11 17 18 14 19 16 15 15 21 21 14 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Nahikoa da prozesuak aurrera egin dezan / Es suficiente para avanzar en el proceso 26 17 22 27 33 29 24 28 22 Ez du aurrera egingo gaizki egin dutela onartzen ez duten bitartean / No se avanzará mientras no reconozcan también su error 58 60 66 60 52 58 61 56 53 Ed-Ee / Ns-Nc 16 23 11 13 15 13 15 16 25 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 105 ETAKO PRESOEK, AGIRI BATEAN, EUREN EKINTZENGATIK SORTUTAKO KALTEA ONARTU DUTE, BAINA GAIZKI EGIN DUTELA ESAN GABE. USTE DUZU PRESOEK EMANDAKO URRATS HORI NAHIKOA DELA BAKE PROZESUAK AURRERA EGIN DEZAN EDO PROZESUAK EZ DUELA AURRERA EGINGO GAIZKI EGIN DUTELA ONARTZEN EZ DUTEN BITARTEAN? / EL COLECTIVO DE PRESOS Y PRESAS DE ETA HA RECONOCIDO EN UN COMUNICADO EL DAÑO CAUSADO POR SU ACTIVIDAD, AUNQUE SIN RECONOCER QUE HAYA SIDO UN ERROR ¿CREE UD. QUE EL PASO DADO POR EL COLECTIVO DE PRESOS Y PRESAS ES SUFICIENTE PARA AVANZAR EN EL PROCESO O QUE NO SE AVANZARÁ MIENTRAS NO RECONOZCAN TAMBIÉN SU ERROR? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Nahikoa da prozesuak aurrera egin dezan / Es suficiente para avanzar en el proceso 26 27 57 17 9 4 22 22 19 Ez du aurrera egingo gaizki egin dutela onartzen ez duten bitartean / No se avanzará mientras no reconozcan también su error 58 61 28 69 84 82 72 60 56 Ed-Ee / Ns-Nc 16 12 15 14 7 14 6 19 24 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 106ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.4.5 – Biktimekin zerikusia duten hainbat ekimenekin adostasun maila / Grado de acuerdo con diferentes iniciativas con respecto a las víctimas USTE DUZU EKIMEN HAUEK LAGUNDU DEZAKETELA BAKE ETA BIZIKIDETZA PROZESUAN AURRERA EGITEN: ASKO, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿HASTA QUÉ PUNTO CREE UD. QUE CADA UNA DE ESTAS INICIATIVAS PUEDE AYUDAR A AVANZAR EN EL PROCESO DE PAZ Y CONVIVENCIA EN EL PAÍS VASCO: MUCHO, POCO O NADA? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emaku- mea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores PRESO BATZUK GAIZKI EGIN DUTELA ONARTU ETA ETATIK BEREIZI IZANAK / QUE HAYA PRESOS Y PRESAS QUE HAN RECONOCIDO SU ERROR Y SE HAN DESMARCADO DE ETA Asko / Mucho 64 66 67 58 65 63 66 64 67 58 59 66 70 Gutxi / Poco 18 18 18 19 19 18 19 17 17 21 20 18 16 Batere ez / Nada 5 7 5 6 6 5 3 8 5 4 5 5 6 Ed-Ee / Ns-Nc 12 9 11 16 10 15 12 11 10 16 17 10 8 ALDE BIETAKO INDARKERIAREN BIKTIMEN ARTEKO GERTURATZEAK / LOS ACERCAMIENTOS ENTRE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE DIFERENTE SIGNO Asko / Mucho 46 46 46 47 49 44 45 49 48 43 41 47 55 Gutxi / Poco 26 24 28 24 26 26 31 26 26 22 25 28 25 Batere ez / Nada 12 16 12 12 13 12 10 14 12 14 12 13 12 Ed-Ee / Ns-Nc 15 13 15 17 12 18 14 12 14 22 22 13 7 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ETA ETAKO KIDE OHIEN ARTEKO BILKURAK / LOS ENCUENTROS ENTRE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y EXMIEMBROS DE ETA Asko / Mucho 39 40 38 41 45 33 33 40 41 42 36 39 45 Gutxi / Poco 28 27 27 30 27 29 34 26 28 24 27 29 28 Batere ez / Nada 19 23 21 14 17 21 21 23 17 16 18 21 18 Ed-Ee / Ns-Nc 14 10 14 15 11 16 13 11 13 18 19 11 8 BIKTIMEN TESTIGANTZAK ESKOLETAN / LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS EN LAS ESCUELAS Asko / Mucho 28 30 29 25 31 26 33 31 28 21 26 28 32 Gutxi / Poco 29 27 29 31 29 29 34 29 29 24 27 31 30 Batere ez / Nada 27 30 28 25 26 28 20 28 28 31 25 29 29 Ed-Ee / Ns-Nc 16 13 14 19 14 17 12 12 16 23 23 12 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 107 USTE DUZU EKIMEN HAUEK LAGUNDU DEZAKETELA BAKE ETA BIZIKIDETZA PROZESUAN AURRERA EGITEN: ASKO, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿HASTA QUÉ PUNTO CREE UD. QUE CADA UNA DE ESTAS INICIATIVAS PUEDE AYUDAR A AVANZAR EN EL PROCESO DE PAZ Y CONVIVENCIA EN EL PAÍS VASCO: MUCHO, POCO O NADA? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca PRESO BATZUK GAIZKI EGIN DUTELA ONARTU ETA ETATIK BEREIZI IZANAK / QUE HAYA PRESOS Y PRESAS QUE HAN RECONOCIDO SU ERROR Y SE HAN DESMARCADO DE ETA Asko / Mucho 64 62 66 73 62 68 64 60 57 Gutxi / Poco 18 18 15 16 21 18 19 19 20 Batere ez / Nada 5 5 5 3 6 6 6 5 4 Ed-Ee / Ns-Nc 12 14 14 7 11 8 12 15 19 ALDE BIETAKO INDARKERIAREN BIKTIMEN ARTEKO GERTURATZEAK / LOS ACERCAMIENTOS ENTRE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE DIFERENTE SIGNO Asko / Mucho 46 42 43 46 51 55 45 40 34 Gutxi / Poco 26 25 26 31 26 25 28 25 25 Batere ez / Nada 12 14 13 12 11 11 12 17 16 Ed-Ee / Ns-Nc 15 20 18 11 12 9 15 18 26 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ETA ETAKO KIDE OHIEN ARTEKO BILKURAK / LOS ENCUENTROS ENTRE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y EXMIEMBROS DE ETA Asko / Mucho 39 38 32 38 43 48 36 31 28 Gutxi / Poco 28 28 31 29 27 26 31 31 26 Batere ez / Nada 19 17 20 22 20 16 19 23 24 Ed-Ee / Ns-Nc 14 17 17 11 10 9 14 14 21 BIKTIMEN TESTIGANTZAK ESKOLETAN / LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS EN LAS ESCUELAS Asko / Mucho 28 29 28 28 27 30 29 28 24 Gutxi / Poco 29 25 31 34 30 31 29 35 25 Batere ez / Nada 27 23 25 28 30 29 25 22 29 Ed-Ee / Ns-Nc 16 22 16 10 12 10 18 15 22 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • 108ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco USTE DUZU EKIMEN HAUEK LAGUNDU DEZAKETELA BAKE ETA BIZIKIDETZA PROZESUAN AURRERA EGITEN: ASKO, GUTXI EDO BATERE EZ? / ¿HASTA QUÉ PUNTO CREE UD. QUE CADA UNA DE ESTAS INICIATIVAS PUEDE AYUDAR A AVANZAR EN EL PROCESO DE PAZ Y CONVIVENCIA EN EL PAÍS VASCO: MUCHO, POCO O NADA? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc PRESO BATZUK GAIZKI EGIN DUTELA ONARTU ETA ETATIK BEREIZI IZANAK / QUE HAYA PRESOS Y PRESAS QUE HAN RECONOCIDO SU ERROR Y SE HAN DESMARCADO DE ETA Asko / Mucho 64 74 58 72 65 50 76 63 55 Gutxi / Poco 18 16 21 14 26 18 16 19 19 Batere ez / Nada 5 2 11 3 7 9 5 6 4 Ed-Ee / Ns-Nc 12 8 10 10 2 23 4 13 22 ALDE BIETAKO INDARKERIAREN BIKTIMEN ARTEKO GERTURATZEAK / LOS ACERCAMIENTOS ENTRE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE DIFERENTE SIGNO Asko / Mucho 46 50 61 52 29 41 57 43 37 Gutxi / Poco 26 25 24 23 39 18 27 27 26 Batere ez / Nada 12 12 8 10 29 18 9 13 13 Ed-Ee / Ns-Nc 15 13 7 15 4 23 7 17 25 TERRORISMOAREN BIKTIMEN ETA ETAKO KIDE OHIEN ARTEKO BILKURAK / LOS ENCUENTROS ENTRE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y EXMIEMBROS DE ETA Asko / Mucho 39 44 53 45 38 36 46 32 30 Gutxi / Poco 28 28 26 27 30 27 31 32 25 Batere ez / Nada 19 18 14 15 31 23 18 21 20 Ed-Ee / Ns-Nc 14 10 7 13 1 14 5 15 25 BIKTIMEN TESTIGANTZAK ESKOLETAN / LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS EN LAS ESCUELAS Asko / Mucho 28 26 24 36 26 54 36 29 25 Gutxi / Poco 29 32 33 30 33 27 36 29 21 Batere ez / Nada 27 30 33 22 31 4 22 25 27 Ed-Ee / Ns-Nc 16 12 10 12 10 14 6 16 27 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 109 2.5 – Espetxe politika / Política Penitenciaria 2.5.1 – Espainiako Gobernuaren espetxe politikaren balorazioa / Valoración de la política penitenciaria del Gobierno Español BESTALDE, NOLA IKUSTEN DUZU ETAREN INDARKERIA AMAITU ONDOREN ESPAINIAKO GOBERNUAK MANTENDU DUEN ESPETXE POLITIKA? / POR OTRA PARTE, ¿QUÉ LE PARECE A UD. LA POLÍTICA PENITENCIARIA MANTENIDA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL DESDE EL CESE DE LA VIOLENCIA DE ETA? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Ema- kumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Ondo / Bien 12 12 10 16 13 12 12 10 13 14 13 12 12 Ez ondo, ez gaizki / Ni bien ni mal 17 15 18 15 17 17 14 17 16 20 18 16 17 Gaizki / Mal 45 36 48 43 51 38 44 45 51 38 36 48 54 Gai honi buruz ez du ezer entzun / No ha oído hablar del tema 15 29 13 14 12 19 21 17 10 15 18 15 11 Ed-Ee / Ns-Nc 11 8 11 12 7 14 9 11 10 13 15 9 7 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) ZERGATIK USTE DUZU GAIZKI ARI DELA? / ¿POR QUÉ CREE UD. QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL ESTÁ ACTUANDO MAL? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Sakabanaketa edo dispertsioa mantentzen ari delako / Por mantener la dispersión 64 56 65 65 66 62 62 65 68 60 59 68 65 Ez delako babesten ari ETAtik bereizi diren presoen birgizarteratzea edo reinserzioa / Por no apoyar la reinserción de presos y presas que se han desmarcado de ETA 17 17 18 17 16 18 17 18 17 16 20 14 19 ETAko presoekin bigunegia izaten ari delako / Por ser demasiado blando con los presos y presas de ETA 4 9 4 2 3 5 7 4 3 4 4 5 3 Beste / Otras 3 10 1 4 3 2 1 2 3 4 3 3 2 Ed-Ee / Ns-Nc 12 8 13 12 11 13 13 11 9 16 15 10 11 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1176) (209) (646) (321) (670) (506) (251) (341) (373) (211) (362) (462) (352) Galdera hau soilik egin zaie ETAren indarkeria amaitu ondoren Espainiako Gobernuak mantendu duen espetxe politika “gaizki” ikusten dutela esaten dutenei (%45) / Pregunta realizada sólo a quienes les parece “mal” la política penitenciaria mantenida por el Gobierno Español desde el cese de la violencia de ETA (45%)
 • 110ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco BESTALDE, NOLA IKUSTEN DUZU ETAREN INDARKERIA AMAITU ONDOREN ESPAINIAKO GOBERNUAK MANTENDU DUEN ESPETXE POLITIKA? / POR OTRA PARTE, ¿QUÉ LE PARECE A UD. LA POLÍTICA PENITENCIARIA MANTENIDA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL DESDE EL CESE DE LA VIOLENCIA DE ETA? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Ondo / Bien 12 17 11 12 9 11 14 15 12 Ez ondo, ez gaizki / Ni bien ni mal 17 18 21 16 15 18 16 17 15 Gaizki / Mal 45 29 40 51 58 56 42 30 31 Gai honi buruz ez du ezer entzun / No ha oído hablar del tema 15 22 15 15 11 8 18 25 23 Ed-Ee / Ns-Nc 11 15 13 6 8 7 10 14 19 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) ZERGATIK USTE DUZU GAIZKI ARI DELA? / ¿POR QUÉ CREE UD. QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL ESTÁ ACTUANDO MAL? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Sakabanaketa edo dispertsioa mantentzen ari delako / Por mantener la dispersión 64 53 65 58 71 67 61 57 64 Ez delako babesten ari ETAtik bereizi diren presoen birgizarteratzea edo reinserzioa / Por no apoyar la reinserción de presos y presas que se han desmarcado de ETA 17 26 14 20 14 17 21 13 12 ETAko presoekin bigunegia izaten ari delako / Por ser demasiado blando con los presos y presas de ETA 4 7 7 5 2 3 3 6 10 Beste / Otras 3 2 4 3 2 3 3 1 2 Ed-Ee / Ns-Nc 12 12 10 14 12 10 13 23 12 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1176) (212) (172) (171) (621) (594) (375) (60) (144) Galdera hau soilik egin zaie ETAren indarkeria amaitu ondoren Espainiako Gobernuak mantendu duen espetxe politika “gaizki” ikusten dutela esaten dutenei (%45) / Pregunta realizada sólo a quienes les parece “mal” la política penitenciaria mantenida por el Gobierno Español desde el cese de la violencia de ETA (45%)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 111 BESTALDE, NOLA IKUSTEN DUZU ETAREN INDARKERIA AMAITU ONDOREN ESPAINIAKO GOBERNUAK MANTENDU DUEN ESPETXE POLITIKA? / POR OTRA PARTE, ¿QUÉ LE PARECE A UD. LA POLÍTICA PENITENCIARIA MANTENIDA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL DESDE EL CESE DE LA VIOLENCIA DE ETA? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Ondo / Bien 12 9 4 20 42 18 6 12 11 Ez ondo, ez gaizki / Ni bien ni mal 17 17 5 24 29 19 17 19 15 Gaizki / Mal 45 54 84 34 14 32 57 34 35 Gai honi buruz ez du ezer entzun / No ha oído hablar del tema 15 13 5 13 9 13 14 24 17 Ed-Ee / Ns-Nc 11 7 2 9 7 18 6 11 21 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513) ZERGATIK USTE DUZU GAIZKI ARI DELA? / ¿POR QUÉ CREE UD. QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL ESTÁ ACTUANDO MAL? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Sakabanaketa edo dispertsioa mantentzen ari delako / Por mantener la dispersión 64 69 77 49 23 29 69 59 56 Ez delako babesten ari ETAtik bereizi diren presoen birgizarteratzea edo reinserzioa / Por no apoyar la reinserción de presos y presas que se han desmarcado de ETA 17 18 12 30 32 29 13 19 18 ETAko presoekin bigunegia izaten ari delako / Por ser demasiado blando con los presos y presas de ETA 4 1 1 3 29 14 4 7 7 Beste / Otras 3 2 2 4 0 0 3 3 3 Ed-Ee / Ns-Nc 12 9 9 14 16 29 11 13 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1176) (273) (333) (61) (8) (4) (117) (189) (191) Galdera hau soilik egin zaie ETAren indarkeria amaitu ondoren Espainiako Gobernuak mantendu duen espetxe politika “gaizki” ikusten dutela esaten dutenei (%45) / Pregunta realizada sólo a quienes les parece “mal” la política penitenciaria mantenida por el Gobierno Español desde el cese de la violencia de ETA (45%)
 • 112ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.5.2 – Presoen gerturatzeari buruzko iritzia / Opinión sobre el acercamiento de presos y presas ZURE IRITZIZ, EGUNGO EGOERAN, ESPAINIAKO GOBERNUAK PRESOAK EUSKAL HERRIKO KARTZELETARA HURBILDU BEHARKO LITUZKE? / EN SU OPINIÓN, EN LA SITUACIÓN ACTUAL ¿EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBERÍA ACERCAR A LOS PRESOS Y PRESAS VASCAS A CÁRCELES DEL PAÍS VASCO? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Bai / Sí 73 65 72 79 77 69 72 74 75 71 70 76 74 Ez / No 15 24 16 10 13 17 16 15 11 18 17 13 14 Ed-Ee / Ns-Nc 12 11 13 12 10 14 12 11 13 11 14 11 12 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Bai / Sí 73 64 67 77 82 80 71 63 67 Ez / No 15 19 18 13 11 13 15 19 18 Ed-Ee / Ns-Nc 12 17 16 11 7 8 14 18 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Bai / Sí 73 85 97 65 40 46 73 72 63 Ez / No 15 7 1 21 52 36 14 15 17 Ed-Ee / Ns-Nc 12 8 1 14 7 18 13 14 20 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 113 2.5.3 – Gaixotasun larriak dituzten presoak kaleratzeari buruzko iritzia / Opinión sobre la liberación de presos y presas enfermas graves ETA ZER IRUDITZEN ZAIZU GAIXOTASUN LARRI EDO SENDAEZIN BAT DUTEN ETAKO PRESOAK ASKATZEA, LEGEAK EZARTZEN DUEN BEZALA? / Y ¿QUÉ LE PARECE QUE SE LIBERE A LOS PRESOS Y PRESAS DE ETA QUE PADECEN ALGUNA ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Ondo / Bien 71 67 68 76 76 65 63 69 76 72 68 72 74 Ez ondo, ez gaizki / Ni bien ni mal 9 7 10 9 8 10 14 8 8 9 9 10 9 Gaizki / Mal 12 20 13 9 10 15 16 14 9 12 14 11 11 Ed-Ee / Ns-Nc 8 6 9 7 6 10 7 10 7 8 9 7 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Ondo / Bien 71 63 64 73 78 81 67 55 63 Ez ondo, ez gaizki / Ni bien ni mal 9 11 10 10 7 6 11 18 11 Gaizki / Mal 12 15 16 12 9 9 14 18 14 Ed-Ee / Ns-Nc 8 11 10 6 6 4 9 10 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Ondo / Bien 71 79 94 72 46 50 74 66 61 Ez ondo, ez gaizki / Ni bien ni mal 9 8 2 8 18 9 8 13 9 Gaizki / Mal 12 9 3 15 34 32 13 13 12 Ed-Ee / Ns-Nc 8 4 2 4 2 9 6 8 18 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 114ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.5.4 – ETAko presoei espetxe-onurak eskaintzeari buruzko iritzia / Opinión sobre los beneficios penitenciarios a presos y presas de ETA BADIRA HAINBAT ESPETXE-ONURA LEGEAK PRESO GUZTIEI ONARTZEN DIZKIENAK, BESTEAK BESTE, BAIMENAK, ASTEBURUETAKO IRTENALDIAK, ETAB. USTE DUZU ESPETXE-ONURA HORIEK ETAKO PRESOEI ERE ESKAINI BEHAR ZAIZKIELA? / LEGALMENTE EXISTEN CIERTOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS QUE SE APLICAN A TODOS LOS PRESOS Y PRESAS EN GENERAL, COMO PERMISOS, SALIDAS DE FIN DE SEMANA, ETC. ¿LE PARECE A UD. QUE SE DEBERÍAN APLICAR DICHOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS TAMBIÉN A LOS PRESOS Y PRESAS DE ETA? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Bai / Sí 66 64 65 69 72 60 70 67 66 61 59 69 73 Ez / No 20 26 20 18 17 23 19 21 18 23 24 18 17 Ed-Ee / Ns-Nc 14 9 15 13 11 17 10 13 16 15 17 13 10 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Bai / Sí 66 57 60 72 73 75 64 57 53 Ez / No 20 27 23 17 15 16 21 24 27 Ed-Ee / Ns-Nc 14 16 17 11 12 9 14 19 20 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Bai / Sí 66 71 94 55 53 41 76 63 55 Ez / No 20 16 4 30 44 36 17 23 21 Ed-Ee / Ns-Nc 14 13 2 14 3 23 7 14 25 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 115 2.5.5 – Legearen barruan birgizarteratzearen gaineko iritzia / Opinión sobre la reinserción dentro de la legalidad ETA, USTE DUZU, EGUNGO EGOERAN, ESPAINIAKO GOBERNUAK, LEGEAREN BARRUAN, ETAKO PRESOEN BIRGIZARTERATZEA EDO REINSERZIOA ERRAZTU BEHARKO LUKEELA? / ¿Y CREE QUE, EN LA SITUACIÓN ACTUAL, EL GOBIERNO ESPAÑOL, DENTRO DE LA LEGALIDAD, DEBE FACILITAR LA REINSERCIÓN DE PRESOS Y PRESAS DE ETA? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Bai, preso guztiena salbuespenik gabe / Sí, de todos y todas sin exclusión 47 36 46 52 55 39 46 49 50 40 38 51 54 Bai, baina soilik odol-deliturik ez dutenena / Sí, pero sólo de quienes no tienen delitos de sangre 22 27 23 18 20 24 21 18 24 26 25 21 19 Ez, zigorrak oso-osorik bete behar dituzte / No, tienen que cumplir íntegramente sus penas 20 29 19 19 17 23 24 22 16 19 22 19 18 Ed-Ee / Ns-Nc 11 8 12 11 8 14 9 11 10 14 14 9 9 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Bai, preso guztiena salbuespenik gabe / Sí, de todos y todas sin exclusión 47 33 42 50 58 56 47 31 33 Bai, baina soilik odol-deliturik ez dutenena / Sí, pero sólo de quienes no tienen delitos de sangre 22 28 24 23 17 21 21 26 26 Ez, zigorrak oso-osorik bete behar dituzte / No, tienen que cumplir íntegramente sus penas 20 25 23 19 15 16 21 29 25 Ed-Ee / Ns-Nc 11 14 11 8 10 7 11 13 17 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Bai, preso guztiena salbuespenik gabe / Sí, de todos y todas sin exclusión 47 55 83 33 24 23 53 40 35 Bai, baina soilik odol-deliturik ez dutenena / Sí, pero sólo de quienes no tienen delitos de sangre 22 24 9 30 23 37 23 24 23 Ez, zigorrak oso-osorik bete behar dituzte / No, tienen que cumplir íntegramente sus penas 20 13 5 28 49 31 16 25 20 Ed-Ee / Ns-Nc 11 8 4 9 3 9 7 11 23 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 116ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.6 – Bizikidetza / Convivencia 2.6.1 – Herritarren lekua bake prozesuan / Papel de la ciudadanía en el proceso de paz BESTALDE, HERRITARREK PROZESUAREN MOMENTU HONETAN IZAN BEHAR DUTEN LEKUARI BURUZ ESALDI HAUETATIK ZEINEKIN DUZU ADOSTASUN HANDIAGOA? / POR OTRA PARTE, ¿EN CUANTO AL PAPEL QUE DEBERÍA JUGAR LA CIUDADANÍA EN ESTE MOMENTO DEL PROCESO, CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDO? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Gai hau alderdi politikoen ardura da soilik, ez herritarrena / Este tema es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos, no de la ciudadanía 26 26 26 27 24 29 22 26 23 35 32 25 18 Herritarrak orain baino modu aktiboagoan inplikatu behar dira bakea eraikitzen / La ciudadanía ha de tener una implicación más activa en la construcción de la paz 63 66 64 60 67 59 71 65 67 49 53 66 73 Ed-Ee / Ns-Nc 11 8 10 13 9 13 8 10 10 15 15 8 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Gai hau alderdi politikoen ardura da soilik, ez herritarrena / Este tema es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos, no de la ciudadanía 26 32 26 23 23 24 28 28 27 Herritarrak orain baino modu aktiboagoan inplikatu behar dira bakea eraikitzen / La ciudadanía ha de tener una implicación más activa en la construcción de la paz 63 55 63 70 67 69 62 55 55 Ed-Ee / Ns-Nc 11 13 11 8 10 7 10 17 18 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 117 BESTALDE, HERRITARREK PROZESUAREN MOMENTU HONETAN IZAN BEHAR DUTEN LEKUARI BURUZ ESALDI HAUETATIK ZEINEKIN DUZU ADOSTASUN HANDIAGOA? / POR OTRA PARTE, ¿EN CUANTO AL PAPEL QUE DEBERÍA JUGAR LA CIUDADANÍA EN ESTE MOMENTO DEL PROCESO, CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDO? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Gai hau alderdi politikoen ardura da soilik, ez herritarrena / Este tema es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos, no de la ciudadanía 26 27 12 31 34 36 24 31 25 Herritarrak orain baino modu aktiboagoan inplikatu behar dira bakea eraikitzen / La ciudadanía ha de tener una implicación más activa en la construcción de la paz 63 66 85 62 57 54 71 56 54 Ed-Ee / Ns-Nc 11 7 3 7 9 9 4 12 21 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 118ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.6.2 – Herritarrek parte hartzeko dituzten bideak / Cauces de participación para la ciudadanía ZURE USTEZ UNE HONETAN BADAUDE NAHIKOA BIDE HERRITARREK PROZESUAN PARTE HARTZEKO, ALA BEHARREZKOA LITZATEKE EKIMEN BERRIAK MARTXAN JARTZEA? / ¿CREE UD. QUE EN ESTE MOMENTO HAY SUFICIENTES CAUCES PARA QUE LA CIUDADANÍA PARTICIPE EN EL PROCESO, O SERÍA NECESARIO PONER EN MARCHA NUEVAS INICIATIVAS? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Badaude nahikoa bide / Hay suficientes cauces 20 20 17 24 23 16 20 15 21 23 21 18 19 Beharrezkoa da ekimen berriak martxan jartzea / Es necesario poner en marcha nuevas iniciativas 71 71 73 68 70 73 71 77 70 63 68 72 73 Ed-Ee / Ns-Nc 9 9 10 8 8 11 8 8 8 14 11 9 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1595) (367) (810) (418) (842) (753) (380) (477) (472) (266) (523) (606) (466) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Badaude nahikoa bide / Hay suficientes cauces 20 24 16 18 18 21 18 20 18 Beharrezkoa da ekimen berriak martxan jartzea / Es necesario poner en marcha nuevas iniciativas 71 61 77 77 73 73 72 69 66 Ed-Ee / Ns-Nc 9 14 7 5 8 6 10 12 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1595) (410) (262) (224) (699) (709) (525) (105) (252) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Badaude nahikoa bide / Hay suficientes cauces 20 19 15 23 41 24 21 17 20 Beharrezkoa da ekimen berriak martxan jartzea / Es necesario poner en marcha nuevas iniciativas 71 76 78 66 48 76 70 73 65 Ed-Ee / Ns-Nc 9 5 8 10 12 0 9 10 15 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1595) (337) (336) (116) (28) (9) (155) (331) (283) Galdera hau soilik egin zaie “herritarrak orain baino modu aktiboagoan inplikatu behar direla bakea eraikitzen” esaten dutenei (%63) / Pregunta realizada sólo a quienes creen que “la ciudadanía ha de tener una implicación más activa en la construcción de la paz” (63%)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 119 2.6.3 – Eusko Legebiltzarreko Bake eta Bizikidetza Ponentziaren ezagutza eta balorazioa / Conocimiento y valoración de la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco EUSKO LEGEBILTZARREAN SAIATZEN ARI DIRA BAKE ETA BIZIKIDETZARAKO PONENTZIA BATEAN INDAR POLITIKO GUZTIAK ADOS JARTZEN. ZEIN NEURRITARAINO USTE DUZU DELA GARRANTZITSUA 0TIK 10ERAKO ESKALAN EKIMEN HAU AURRERA ATERATZEA, NON 0AK ESAN NAHI DUEN EZ DELA BATERE GARRANTZITSUA ETA 10AK OSO GARRANTZITSUA DELA? / EN EL PARLAMENTO VASCO SE ESTÁ INTENTANDO QUE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS SE PONGAN DE ACUERDO EN UNA PONENCIA SOBRE PAZ Y CONVIVENCIA. ¿HASTA QUÉ PUNTO CREE UD. QUE ES IMPORTANTE QUE SALGA ADELANTE ESA INICIATIVA, EN UNA ESCALA DE 0 A 10 EN LA QUE 0 SIGNIFICA QUE PARA UD. NO ES NADA IMPORTANTE Y 10 QUE ES MUY IMPORTANTE? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores 8,1 8,3 8,0 8,0 8,0 8,1 7,9 8,0 8,1 8,2 8,0 8,1 8,0 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2388) (545) (1180) (663) (1198) (1190) (517) (697) (672) (502) (912) (876) (600) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 8,1 8,0 8,1 8,0 8,1 8,1 8,0 7,8 8,1 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2388) (705) (391) (312) (980) (982) (800) (174) (421) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc 8,1 8,4 8,3 8,1 7,2 7,6 8,1 7,9 8,0 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2388) (500) (386) (184) (51) (15) (223) (553) (476) Batezbestekoa (0=ez da batere garrantzitsua; 10=oso garrantzitsua da) / Medias (0=nada importante; 10=muy importante)
 • 120ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ETA ZEIN NEURRITARAINO USTE DUZU POSIBLE IZANGO DELA INDAR POLITIKO GUZTIAK ADOS JARTZEA? ERANTZUTEKO ERABILI, BERRIZ ERE, 0TIK 10ERAKO ESKALA, BAINA KASU HONETAN 0AK ESAN NAHI DU EZ DELA BATERE POSIBLE IZANGO ETA 10AK OSO POSIBLE IZANGO DELA / ¿Y HASTA QUÉ PUNTO CREE UD. QUE ES POSIBLE QUE SE PONGAN DE ACUERDO TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS? UTILICE LA MISMA ESCALA DE 0 A 10, PERO EN ESTE CASO 0 SIGNIFICA QUE NO ES NADA POSIBLE Y 10 QUE ES MUY POSIBLE Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores 3,7 3,7 3,7 3,9 3,7 3,8 3,6 3,6 3,8 3,9 3,9 3,6 3,7 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2374) (542) (1179) (653) (1190) (1184) (518) (696) (668) (492) (904) (871) (599) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 3,7 4,4 3,5 3,3 3,5 3,7 3,9 3,9 3,5 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2374) (689) (385) (314) (986) (976) (796) (172) (419) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc 3,7 3,8 3,4 4,1 3,6 3,1 3,6 3,7 3,8 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2374) (500) (390) (184) (50) (16) (224) (548) (462) Batezbestekoa (0=ez da batere posible; 10=oso posible da) / Medias (0=no es nada posible; 10=es muy posible)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 121 2.6.4 – Sortutako errezeloak eta irekitako zauriak gaindituko direnari buruzko iritzia / Opinión sobre la superación de los recelos y las heridas existentes URTE GUTXITAN GIZARTEAN SORTUTAKO ERREZELOAK ETA IREKITAKO ZAURIAK DESAGERTUKO DIRENAREN GAINEAN ZU GEHIENBAT OPTIMISTA ZARA EDO GEHIENBAT PESIMISTA? / ¿SE SIENTE UD. MÁS BIEN OPTIMISTA O MÁS BIEN PESIMISTA EN CUANTO A QUE LOS RECELOS Y LAS HERIDAS ABIERTAS EN LA SOCIEDAD DESAPARECERÁN EN POCOS AÑOS? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Gehienbat optimista / Más bien optimista 51 46 51 55 53 49 50 54 55 46 52 50 53 Gehienbat pesimista / Más bien pesimista 42 49 42 38 41 43 42 41 40 46 41 43 41 Ed-Ee / Ns-Nc 7 4 7 7 6 7 7 5 6 8 7 7 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Gehienbat optimista / Más bien optimista 51 57 51 50 48 51 53 54 49 Gehienbat pesimista / Más bien pesimista 42 36 42 47 45 43 42 38 42 Ed-Ee / Ns-Nc 7 8 7 3 7 6 6 8 9 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Gehienbat optimista / Más bien optimista 51 53 52 57 47 32 45 53 49 Gehienbat pesimista / Más bien pesimista 42 43 43 39 42 59 51 43 38 Ed-Ee / Ns-Nc 7 3 4 4 11 9 4 5 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 122ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 2.6.5 – Datozen urteetan bakea egonkortuko denaren itxaropena / Esperanzas de que en los próximos años se consolide la paz EDONOLA ERE, HURRENGO URTEETAN EUSKAL HERRIAN BAKEA LORTUKO DEN ITXAROPENIK BA AL DUZU? / EN CUALQUIER CASO, ¿TIENE UD. ESPERANZA DE QUE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS SE CONSOLIDE LA PAZ EN EL PAÍS VASCO? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Bai / Sí 81 79 80 81 82 79 76 81 84 81 79 79 85 Ez / No 13 16 13 12 12 14 16 14 10 12 14 14 10 Ed-Ee / Ns-Nc 7 5 6 7 5 8 8 5 7 7 7 7 5 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Bai / Sí 81 83 80 84 78 83 82 81 74 Ez / No 13 10 13 12 15 13 13 12 15 Ed-Ee / Ns-Nc 7 7 7 4 7 4 6 7 12 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Bai / Sí 81 86 83 88 80 86 83 76 76 Ez / No 13 11 12 10 11 14 14 17 11 Ed-Ee / Ns-Nc 7 2 5 2 10 0 4 7 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 123 2.7 – Demokrazia eta giza eskubideak / Democracia y derechos humanos 2.7.1 – Poztasuna demokraziaren funtzionamenduarekin / Satisfacción con el funcionamiento de la democracia ORO HAR, ZU OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK ALA EZ ZAUDE BATERE POZIK DEMOKRAZIAK EUSKADIN DUEN FUNTZIONAMENDUAREKIN? / ¿ESTÁ UD. MUY SATISFECHO/A, BASTANTE SATISFECHO/A, NO MUY SATISFECHO/A O NADA SATISFECHO/A CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN EUSKADI? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Oso pozik / Muy satisfecho/a 9 10 7 11 9 9 6 10 10 8 11 8 7 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 44 40 45 46 43 45 49 39 46 44 44 46 43 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 31 32 32 28 32 30 31 31 31 31 28 30 37 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 11 13 10 10 12 9 8 14 9 10 10 12 10 Ed-Ee / Ns-Nc 6 4 6 6 3 8 6 6 4 7 8 5 3 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Oso pozik / Muy satisfecho/a 9 13 9 6 7 8 9 6 11 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 44 51 39 44 42 43 48 44 41 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 31 25 33 35 34 34 31 30 27 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 11 5 14 11 13 12 8 9 12 Ed-Ee / Ns-Nc 6 7 6 5 5 3 5 10 10 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Oso pozik / Muy satisfecho/a 9 9 4 11 14 14 5 9 9 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 44 54 34 58 43 27 46 42 40 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 31 29 42 21 31 37 32 30 29 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 11 5 18 6 11 23 15 12 9 Ed-Ee / Ns-Nc 6 2 3 4 1 0 2 7 12 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 124ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ETA ESPAINIAKO ESTATUAN DEMOKRAZIAK DUEN FUNTZIONAMENDUAREKIN? /¿Y EN EL ESTADO ESPAÑOL? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Oso pozik / Muy satisfecho/a 3 5 2 4 3 3 2 5 3 2 3 3 3 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 19 18 19 18 18 19 15 17 19 23 19 17 19 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 35 39 33 34 35 34 38 29 38 33 35 34 35 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 36 32 38 35 38 34 35 41 35 33 31 39 39 Ed-Ee / Ns-Nc 8 7 7 10 6 10 9 8 5 9 11 7 4 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Oso pozik / Muy satisfecho/a 3 6 3 2 1 3 4 3 3 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 19 28 17 12 13 16 18 19 24 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 35 35 34 38 33 34 36 37 32 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 36 20 39 41 45 41 36 30 28 Ed-Ee / Ns-Nc 8 11 7 6 7 6 7 10 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Oso pozik / Muy satisfecho/a 3 1 1 5 7 18 2 4 4 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 19 14 6 31 44 4 18 18 20 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 35 42 24 40 34 37 37 34 32 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 36 39 67 21 14 41 40 34 27 Ed-Ee / Ns-Nc 8 4 2 4 1 0 3 10 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 125 2.7.2 – Poztasuna giza eskubideen betetze mailarekin / Satisfacción con el respeto a los derechos humanos ETA ZENBATERAINO ZAUDE POZIK EUSKADIN GIZA ESKUBIDEEN ERRESPETUAREKIN: OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK ALA BATERE POZIK EZ? / Y, ¿ESTÁ UD. MUY SATISFECHO/A, BASTANTE SATISFECHO/A, NO MUY SATISFECHO/A O NADA SATISFECHO/A CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN EUSKADI? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Oso pozik / Muy satisfecho/a 11 15 10 12 12 11 11 14 10 10 11 13 9 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 48 42 49 49 49 48 51 46 49 48 47 45 54 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 24 29 25 22 25 24 24 24 26 24 23 25 26 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 8 7 9 8 9 7 8 9 8 9 9 9 6 Ed-Ee / Ns-Nc 8 6 8 8 5 10 7 7 7 9 9 7 5 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Oso pozik / Muy satisfecho/a 11 18 10 8 8 11 12 9 11 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 48 52 42 46 49 49 50 48 43 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 24 19 29 31 25 26 25 22 22 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 8 5 10 9 10 9 7 9 10 Ed-Ee / Ns-Nc 8 7 9 7 7 5 6 12 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Oso pozik / Muy satisfecho/a 11 10 6 13 12 9 9 15 12 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 48 58 41 61 44 36 47 45 44 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 24 21 35 16 28 37 29 24 23 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 8 5 15 4 13 18 9 8 8 Ed-Ee / Ns-Nc 8 6 2 6 3 0 5 8 15 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 126ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ETA ESPAINIAKO ESTATUAN? /¿Y EN EL ESTADO ESPAÑOL? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Oso pozik / Muy satisfecho/a 4 7 3 6 5 4 5 6 3 4 4 5 5 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 23 25 24 20 22 24 23 24 23 23 25 20 25 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 34 38 33 34 36 32 36 32 36 33 31 34 39 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 27 21 28 27 28 26 26 27 28 26 25 30 25 Ed-Ee / Ns-Nc 11 10 11 12 9 13 11 11 9 14 15 11 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Oso pozik / Muy satisfecho/a 4 8 4 1 3 5 4 3 6 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 23 31 21 21 18 20 25 26 25 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 34 33 34 37 35 38 35 34 26 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 27 17 29 32 33 30 26 25 24 Ed-Ee / Ns-Nc 11 12 12 8 11 7 10 13 20 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Oso pozik / Muy satisfecho/a 4 2 1 5 7 13 3 7 5 Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 23 21 7 38 31 32 25 25 23 Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 34 40 31 34 35 28 39 33 32 Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 27 28 55 14 20 28 26 22 20 Ed-Ee / Ns-Nc 11 8 5 9 6 0 8 12 20 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 127 3 – Jarrera eta balio politikoak / Actitudes y valores políticos 3.1 – Politikarekiko interesa / Interés por la política ORO HAR, NOLAKO INTERESA DUZU POLITIKAZ? / EN GENERAL, ¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ UD. INTERESADO/A EN LA POLÍTICA? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Ema- kumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Interes handia / Muy interesado/a 7 5 8 8 10 4 8 8 9 5 3 8 13 Nahikoa interes / Bastante interesado/a 23 18 23 24 27 19 19 22 28 22 15 23 36 Interes gutxi / Poco interesado/a 37 33 38 36 36 38 43 38 37 29 35 40 35 Batere interesik ez / Nada interesado/a 33 43 30 32 26 39 30 32 26 43 46 29 16 Ed-Ee / Ns-Nc 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Interes handia / Muy interesado/a 7 5 6 8 10 13 5 2 2 Nahikoa interes / Bastante interesado/a 23 15 19 25 30 33 22 12 9 Interes gutxi / Poco interesado/a 37 38 39 39 34 33 44 39 32 Batere interesik ez / Nada interesado/a 33 41 36 29 26 21 29 45 57 Ed-Ee / Ns-Nc 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Interes handia / Muy interesado/a 7 6 18 9 7 18 7 4 4 Nahikoa interes / Bastante interesado/a 23 27 42 32 23 18 31 13 13 Interes gutxi / Poco interesado/a 37 44 29 31 41 32 39 34 39 Batere interesik ez / Nada interesado/a 33 23 10 28 29 31 23 49 42 Ed-Ee / Ns-Nc 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 128ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 3.2 – Alderdi politikoren batekiko gertutasuna / Proximidad a algún partido político PARTIDU POLITIKOREN BATETIK HURBIL SENTITZEN ZARA? / ¿SE SIENTE PRÓXIMO/A A ALGÚN PARTIDO POLÍTICO? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Oso hurbil / Muy próximo/a 6 4 6 7 8 4 4 5 7 10 6 6 8 Nahikoa hurbil / Bastante próximo/a 13 10 14 11 14 12 10 10 15 16 11 12 16 Apur bat / Algo próximo/a 14 13 15 13 16 12 14 12 15 13 10 17 15 Ez oso hurbil / Poco próximo/a 16 14 16 18 17 16 20 17 16 13 15 17 18 Batere hurbil ez / Nada próximo/a 49 58 47 48 43 54 51 54 44 46 56 47 40 Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Oso hurbil / Muy próximo/a 6 5 2 6 10 10 5 1 3 Nahikoa hurbil / Bastante próximo/a 13 9 9 14 17 17 13 6 6 Apur bat / Algo próximo/a 14 11 12 14 17 17 13 9 10 Ez oso hurbil / Poco próximo/a 16 15 18 20 16 16 19 18 13 Batere hurbil ez / Nada próximo/a 49 59 57 44 39 39 48 64 66 Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 2 2 2 2 2 1 2 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Oso hurbil / Muy próximo/a 6 11 18 9 5 4 4 1 1 Nahikoa hurbil / Bastante próximo/a 13 21 27 22 12 14 11 4 3 Apur bat / Algo próximo/a 14 18 21 20 19 18 11 8 9 Ez oso hurbil / Poco próximo/a 16 20 16 13 18 27 21 15 15 Batere hurbil ez / Nada próximo/a 49 30 17 36 43 36 52 71 68 Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 1 1 2 0 1 2 4 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 129 3.3 – Euskal buruzagi politikoen ezagutza, aprobazioa eta balorazioa / Conocimiento, aprobación y valoración de líderes políticos vascos ORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA / AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORA UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMA EZAGUTZA (%) / CONOCIMIENTO (%) Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores PATXI LÓPEZ 95 93 96 95 97 94 92 95 98 96 92 97 98 IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 92 87 93 92 94 89 85 91 97 93 89 92 96 ARANTZA QUIROGA 66 59 63 73 71 61 47 65 80 66 55 67 80 LAURA MINTEGI 61 54 60 65 67 55 49 57 74 61 51 61 77 GORKA MANEIRO 49 47 46 56 55 43 34 47 62 51 41 47 64 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) EZAGUTZA (%) / CONOCIMIENTO (%) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca PATXI LÓPEZ 95 90 98 98 98 98 97 95 88 IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 92 84 94 96 96 97 93 87 80 ARANTZA QUIROGA 66 50 64 69 77 82 64 47 42 LAURA MINTEGI 61 44 58 66 74 77 58 42 38 GORKA MANEIRO 49 32 49 49 62 66 44 31 31 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • 130ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA / AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORA UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMA EZAGUTZA (%) / CONOCIMIENTO (%) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc PATXI LÓPEZ 95 98 99 97 98 100 98 90 95 IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 92 98 99 94 95 86 97 82 90 ARANTZA QUIROGA 66 76 87 61 70 73 69 49 61 LAURA MINTEGI 61 67 90 53 53 82 68 42 61 GORKA MANEIRO 49 58 77 40 43 63 51 34 45 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 131 APROBAZIOA: Biztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen % / APROBACIÓN: % de personas del total de la población que asignan 5 o más puntos a cada líder político APROBAZIOA (%) / APROBACIÓN (%) Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 62 56 64 62 65 60 55 54 69 71 62 62 64 PATXI LÓPEZ 43 43 43 42 42 44 41 37 41 53 48 41 37 LAURA MINTEGI 32 28 33 33 37 28 30 29 41 28 23 35 42 ARANTZA QUIROGA 19 17 18 20 20 17 10 16 22 24 17 19 21 GORKA MANEIRO 9 13 10 7 11 7 4 9 12 12 7 9 13 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) APROBAZIOA (%) / APROBACIÓN (%) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 62 62 54 63 66 69 65 52 48 PATXI LÓPEZ 43 58 44 35 32 40 43 57 41 LAURA MINTEGI 32 18 25 35 45 45 30 20 15 ARANTZA QUIROGA 19 21 18 18 17 23 19 11 13 GORKA MANEIRO 9 10 9 9 9 13 9 5 5 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) APROBAZIOA (%) / APROBACIÓN (%) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 62 87 62 71 64 41 65 50 52 PATXI LÓPEZ 43 44 19 81 52 32 45 40 40 LAURA MINTEGI 32 44 75 21 14 9 37 17 21 ARANTZA QUIROGA 19 23 8 26 56 32 14 11 17 GORKA MANEIRO 9 9 4 16 23 32 7 7 8 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • 132ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA / AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORA UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMA BALORAZIOA / VALORACIÓN Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Ema- kumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 5,4 5,2 5,5 5,4 5,4 5,4 5,2 5,0 5,5 6,0 5,6 5,4 5,2 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2042) (433) (1055) (554) (1070) (972) (395) (584) (620) (443) (733) (752) (557) LAURA MINTEGI 4,8 4,6 4,9 4,9 4,8 4,8 5,4 4,7 4,8 4,6 4,6 5,0 4,8 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1319) (262) (684) (373) (758) (561) (233) (360) (461) (265) (384) (495) (440) PATXI LÓPEZ 4,2 4,4 4,2 4,1 4,1 4,3 4,1 3,9 4,1 4,7 4,6 4,0 3,8 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2148) (468) (1101) (579) (1108) (1040) (443) (620) (634) (451) (773) (806) (569) ARANTZA QUIROGA 3,2 3,4 3,2 3,0 3,2 3,2 2,7 2,9 3,2 3,7 3,2 3,1 3,2 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1437) (284) (734) (419) (803) (634) (228) (413) (497) (299) (438) (532) (467) GORKA MANEIRO 2,5 3,0 2,6 2,0 2,4 2,6 2,1 2,4 2,5 2,6 2,4 2,4 2,5 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1020) (205) (517) (298) (615) (405) (150) (280) (374) (216) (296) (364) (360) Batezbestekoa (0=baloraziorik baxuena; 10=baloraziorik altuena) / Medias (0=valoración mínima; 10=valoración máxima) Politikari bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute / Cada político/a ha sido valorado/a únicamente por las y los ciudadanos que la/lo conocen
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 133 BALORAZIOA / VALORACIÓN Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 5,4 5,8 4,9 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,1 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2042) (529) (325) (273) (915) (925) (690) (121) (299) LAURA MINTEGI 4,8 4,3 4,2 5,0 5,2 5,0 4,7 5,1 4,3 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1319) (256) (194) (182) (687) (719) (399) (62) (135) PATXI LÓPEZ 4,2 5,4 4,1 3,7 3,5 4,0 4,2 5,0 4,4 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2148) (572) (355) (287) (934) (934) (736) (142) (329) ARANTZA QUIROGA 3,2 4,3 3,1 3,2 2,7 3,1 3,3 3,5 3,1 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1437) (289) (219) (203) (726) (769) (449) (63) (154) GORKA MANEIRO 2,5 3,5 2,8 2,4 2,0 2,4 2,5 2,7 2,5 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1020) (171) (151) (132) (566) (598) (294) (34) (93) BALORAZIOA / VALORACIÓN Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 5,4 6,7 4,9 5,5 5,3 3,8 5,2 4,9 5,2 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2042) (482) (377) (164) (45) (14) (193) (400) (367) LAURA MINTEGI 4,8 5,2 6,5 4,0 3,3 2,7 4,7 4,1 4,0 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1319) (311) (340) (85) (25) (10) (124) (192) (232) PATXI LÓPEZ 4,2 3,9 2,8 6,1 4,4 3,8 4,1 4,2 4,4 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2148) (487) (384) (177) (46) (15) (208) (444) (387) ARANTZA QUIROGA 3,2 3,1 1,8 4,1 5,4 4,1 3,0 3,0 3,6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1437) (362) (333) (105) (33) (10) (135) (224) (235) GORKA MANEIRO 2,5 2,4 1,1 3,9 4,6 4,6 2,6 2,5 2,8 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1020) (260) (280) (66) (20) (8) (90) (147) (149) Batezbestekoa (0=baloraziorik baxuena; 10=baloraziorik altuena) / Medias (0=valoración mínima; 10=valoración máxima) Politikari bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute / Cada político/a ha sido valorado/a únicamente por las y los ciudadanos que la/lo conocen
 • 134ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA / AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORA UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMA BALORAZIOA / VALORACIÓN Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 0-3 12 14 11 11 12 11 11 15 12 8 10 12 15 4-6 46 43 48 46 48 45 44 47 52 42 42 47 52 7-10 25 21 26 25 27 23 18 19 26 36 25 25 23 Ed-Ee / Ns-Nc 9 9 8 11 7 11 11 11 7 8 11 9 6 Ez du ezagutzen / No conoce 8 13 7 8 6 11 15 9 3 7 11 8 4 LAURA MINTEGI 0-3 12 15 12 12 14 10 7 13 17 12 11 11 17 4-6 28 24 28 29 32 24 22 24 37 27 20 29 38 7-10 12 9 12 12 14 10 13 11 13 10 9 13 15 Ed-Ee / Ns-Nc 9 7 7 13 7 11 8 9 7 11 11 8 6 Ez du ezagutzen / No conoce 39 46 40 35 33 45 51 43 26 39 49 39 23 PATXI LÓPEZ 0-3 30 26 31 31 33 27 29 34 33 23 23 33 37 4-6 44 44 44 44 45 43 43 40 47 47 41 45 49 7-10 12 14 13 10 12 13 10 11 12 17 17 11 6 Ed-Ee / Ns-Nc 9 9 8 9 7 10 10 10 6 9 11 8 6 Ez du ezagutzen / No conoce 5 7 4 5 3 6 8 5 2 4 8 3 2 ARANTZA QUIROGA 0-3 30 26 30 33 35 26 24 33 38 24 23 32 40 4-6 23 19 23 26 26 21 14 20 30 27 19 23 30 7-10 4 6 5 2 4 4 2 3 4 6 4 4 5 Ed-Ee / Ns-Nc 8 8 6 11 6 10 7 9 7 8 9 8 5 Ez du ezagutzen / No conoce 34 41 37 27 29 39 53 35 20 34 45 33 20 GORKA MANEIRO 0-3 26 21 25 30 32 20 18 25 34 25 20 25 37 4-6 12 13 13 10 14 10 7 10 16 13 8 12 19 7-10 2 3 2 1 2 2 0 2 3 2 2 2 2 Ed-Ee / Ns-Nc 9 9 6 14 6 12 8 9 8 10 11 8 6 Ez du ezagutzen / No conoce 51 53 54 44 45 57 66 53 38 49 59 53 36 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 135 ORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA / AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORA UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMA BALORAZIOA / VALORACIÓN Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 0-3 12 7 16 12 13 12 11 9 12 4-6 46 41 48 50 49 49 50 37 37 7-10 25 26 17 23 27 30 23 23 17 Ed-Ee / Ns-Nc 9 10 13 11 7 5 9 18 14 Ez du ezagutzen / No conoce 8 16 6 4 4 3 7 13 20 LAURA MINTEGI 0-3 12 11 17 13 12 15 12 6 10 4-6 28 19 24 28 37 38 26 19 12 7-10 12 5 8 15 17 17 10 6 5 Ed-Ee / Ns-Nc 9 9 10 10 8 7 10 10 10 Ez du ezagutzen / No conoce 39 56 42 34 26 23 42 58 62 PATXI LÓPEZ 0-3 30 13 29 37 42 36 32 16 22 4-6 44 43 48 45 44 46 45 49 37 7-10 12 24 11 7 5 11 12 15 14 Ed-Ee / Ns-Nc 9 10 10 8 7 5 7 14 14 Ez du ezagutzen / No conoce 5 10 2 2 2 2 3 5 12 ARANTZA QUIROGA 0-3 30 14 28 30 45 41 27 16 19 4-6 23 21 24 27 24 30 23 15 14 7-10 4 7 2 5 2 5 4 2 3 Ed-Ee / Ns-Nc 8 8 10 8 7 6 9 14 8 Ez du ezagutzen / No conoce 34 50 36 31 23 18 36 53 58 GORKA MANEIRO 0-3 26 10 22 26 40 40 21 10 12 4-6 12 10 13 13 13 16 12 6 6 7-10 2 3 3 1 2 3 2 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 9 9 11 8 8 6 9 15 11 Ez du ezagutzen / No conoce 51 68 51 51 38 34 56 69 69 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • 136ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA / AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORA UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMA BALORAZIOA / VALORACIÓN Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA / EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 0-3 12 4 16 8 18 32 15 14 10 4-6 46 36 63 56 47 54 53 40 45 7-10 25 55 15 25 27 0 21 16 17 Ed-Ee / Ns-Nc 9 4 3 5 3 0 8 12 19 Ez du ezagutzen / No conoce 8 2 1 6 5 14 3 18 10 LAURA MINTEGI 0-3 12 8 5 16 22 41 17 12 15 4-6 28 41 36 28 18 23 36 17 24 7-10 12 12 44 2 4 0 8 5 6 Ed-Ee / Ns-Nc 9 6 5 7 9 18 7 8 16 Ez du ezagutzen / No conoce 39 33 10 47 47 18 32 58 39 PATXI LÓPEZ 0-3 30 36 57 6 31 46 36 26 21 4-6 44 51 37 52 46 36 46 40 44 7-10 12 8 2 37 17 9 12 12 11 Ed-Ee / Ns-Nc 9 3 3 3 5 9 4 11 19 Ez du ezagutzen / No conoce 5 2 1 3 2 0 2 10 5 ARANTZA QUIROGA 0-3 30 38 67 18 9 18 36 23 20 4-6 23 31 17 33 45 46 27 14 20 7-10 4 3 0 6 13 0 1 3 6 Ed-Ee / Ns-Nc 8 5 3 4 3 9 5 9 16 Ez du ezagutzen / No conoce 34 24 13 39 30 27 31 51 39 GORKA MANEIRO 0-3 26 36 62 13 7 4 29 17 16 4-6 12 14 9 18 20 41 14 8 10 7-10 2 1 0 4 7 4 1 1 3 Ed-Ee / Ns-Nc 9 5 6 6 9 13 6 8 16 Ez du ezagutzen / No conoce 51 42 23 60 57 37 49 66 55 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 137 3.4 – Alderdi politikoekiko begikotasuna / Simpatías políticas 0-TIK 10-ERAKO ESKALA ERABILIZ, 0-AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10-AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHI DUTELARIK, ZENBATEKO SINPATIA SORTZEN DIZUTE ONDOKO ALDERDI POLITIKOEK? / ¿QUÉ GRADO DE SIMPATÍA SIENTE POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES POLÍTICAS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA NINGUNA SIMPATÍA Y EL 10 MUCHA SIMPATÍA? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Ema- kumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores EAJ / PNV 4,6 4,1 4,9 4,4 4,6 4,7 4,5 4,2 4,6 5,2 4,5 4,8 4,6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2233) (518) (1107) (608) (1136) (1097) (470) (655) (641) (467) (838) (830) (565) EH BILDU 3,6 3,0 3,8 3,7 3,9 3,4 4,4 3,8 3,7 2,7 3,1 4,0 3,9 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2142) (490) (1059) (593) (1104) (1038) (452) (631) (623) (436) (779) (805) (558) PSE-EE 3,2 3,3 3,4 2,9 3,2 3,2 3,2 3,0 3,2 3,4 3,2 3,1 3,4 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2232) (517) (1105) (610) (1136) (1096) (477) (651) (638) (466) (834) (829) (569) IU (EZKER ANITZA) 3,2 2,8 3,3 3,1 3,3 3,0 3,5 3,1 3,4 2,7 2,6 3,4 3,7 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1892) (417) (942) (533) (1013) (879) (375) (564) (586) (367) (668) (710) (514) EB (EZKER BATUA) 3,1 2,6 3,2 3,0 3,2 2,9 3,5 3,0 3,2 2,6 2,5 3,3 3,5 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1916) (423) (955) (538) (1022) (894) (391) (569) (593) (363) (673) (714) (529) EQUO 2,3 2,3 2,4 2,2 2,6 2,0 2,4 2,5 2,3 2,0 1,6 2,5 3,2 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1023) (267) (458) (298) (555) (468) (221) (324) (300) (178) (381) (370) (272) UPD 1,8 1,8 2,0 1,5 1,9 1,7 1,9 1,5 1,9 2,0 1,8 1,8 1,9 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1943) (428) (959) (556) (1033) (910) (389) (575) (595) (384) (690) (728) (525) PP 1,6 1,8 1,8 1,3 1,7 1,5 1,5 1,4 1,6 2,0 1,7 1,5 1,7 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2213) (510) (1093) (610) (1128) (1085) (468) (653) (633) (459) (822) (824) (567) Batezbestekoak (0=inolako sinpatiarik ez; 10=sinpatia handia) / Medias (0=ninguna simpatía - 10=mucha simpatía)
 • 138ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 0-TIK 10-ERAKO ESKALA ERABILIZ, 0-AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10-AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHI DUTELARIK, ZENBATEKO SINPATIA SORTZEN DIZUTE ONDOKO ALDERDI POLITIKOEK? / ¿QUÉ GRADO DE SIMPATÍA SIENTE POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES POLÍTICAS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA NINGUNA SIMPATÍA Y EL 10 MUCHA SIMPATÍA? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca EAJ / PNV 4,6 4,5 3,9 4,8 5,0 4,9 4,8 4,5 3,9 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2233) (606) (370) (298) (959) (950) (751) (145) (380) EH BILDU 3,6 2,9 3,0 4,0 4,3 4,0 3,7 3,5 2,6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2142) (538) (364) (293) (947) (937) (715) (135) (348) PSE-EE 3,2 3,9 3,2 2,9 2,8 3,2 3,4 3,2 3,0 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2232) (615) (367) (296) (954) (951) (746) (146) (382) IU (EZKER ANITZA) 3,2 2,9 3,0 3,4 3,3 3,4 3,4 2,8 2,3 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1892) (453) (326) (253) (860) (860) (619) (111) (295) EB (EZKER BATUA) 3,1 2,7 2,9 3,2 3,3 3,3 3,2 2,8 2,2 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1916) (448) (326) (266) (876) (878) (624) (115) (292) EQUO 2,3 1,9 2,0 2,5 2,6 2,7 2,3 1,9 1,5 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1023) (262) (182) (142) (437) (465) (309) (64) (180) UPD 1,8 2,4 2,0 1,7 1,4 1,7 2,1 2,1 1,5 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1943) (459) (327) (271) (886) (879) (633) (123) (301) PP 1,6 2,3 1,6 1,2 1,3 1,5 1,6 2,2 1,6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2213) (594) (370) (295) (954) (943) (743) (146) (374) Batezbestekoak (0=inolako sinpatiarik ez; 10=sinpatia handia) / Medias (0=ninguna simpatía - 10=mucha simpatía)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 139 0-TIK 10-ERAKO ESKALA ERABILIZ, 0-AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10-AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHI DUTELARIK, ZENBATEKO SINPATIA SORTZEN DIZUTE ONDOKO ALDERDI POLITIKOEK? / ¿QUÉ GRADO DE SIMPATÍA SIENTE POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES POLÍTICAS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA NINGUNA SIMPATÍA Y EL 10 MUCHA SIMPATÍA? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc EAJ / PNV 4,6 7,1 4,5 4,6 4,2 2,8 3,9 3,8 3,7 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2233) (501) (393) (179) (49) (15) (217) (491) (388) EH BILDU 3,6 4,1 7,1 2,5 1,5 1,6 3,3 3,0 2,5 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2142) (479) (395) (169) (49) (15) (212) (461) (362) PSE-EE 3,2 3,2 2,4 5,8 2,9 2,9 3,0 2,8 3,0 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2232) (489) (393) (184) (49) (15) (215) (502) (385) IU (EZKER ANITZA) 3,2 3,5 4,0 3,9 2,4 2,9 4,4 2,5 2,2 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1892) (418) (372) (154) (46) (15) (198) (380) (309) EB (EZKER BATUA) 3,1 3,5 3,9 3,3 2,3 2,6 4,2 2,5 2,2 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1916) (423) (380) (149) (44) (16) (197) (394) (313) EQUO 2,3 2,6 3,3 2,9 2,0 2,3 4,1 1,5 1,4 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1023) (181) (198) (76) (24) (11) (118) (224) (191) UPD 1,8 1,6 ,7 3,3 3,5 4,4 1,6 1,7 1,7 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1943) (429) (381) (145) (44) (16) (196) (405) (327) PP 1,6 1,4 ,6 2,1 4,7 2,1 1,1 1,5 1,6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2213) (486) (395) (179) (49) (16) (217) (495) (376) Batezbestekoak (0=inolako sinpatiarik ez; 10=sinpatia handia) / Medias (0=ninguna simpatía - 10=mucha simpatía)
 • 140ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 0-TIK 10-ERAKO ESKALA ERABILIZ, 0-AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10-AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHI DUTELARIK, ZENBATEKO SINPATIA SORTZEN DIZUTE ONDOKO ALDERDI POLITIKOEK? / ¿QUÉ GRADO DE SIMPATÍA SIENTE POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES POLÍTICAS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA NINGUNA SIMPATÍA Y EL 10 MUCHA SIMPATÍA? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Ema- kumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores EAJ / PNV 0-3 27 35 24 28 27 26 25 32 27 22 29 25 26 4-6 40 36 39 42 42 37 42 39 41 37 35 42 43 7-10 23 22 26 19 23 24 20 19 23 31 23 24 21 Ed-Ee / Ns-Nc 11 7 11 11 8 13 13 11 8 11 13 9 10 EH BILDU 0-3 40 50 37 41 39 42 30 39 42 51 46 36 38 4-6 29 26 32 26 32 26 30 30 31 24 23 32 34 7-10 16 12 16 19 19 14 23 17 16 9 12 20 18 Ed-Ee / Ns-Nc 14 12 15 13 11 18 17 14 10 16 19 11 11 PSE-EE 0-3 46 48 43 51 46 46 43 49 49 41 45 48 44 4-6 36 35 39 31 38 33 38 33 34 38 31 37 41 7-10 8 10 8 7 7 9 7 6 9 10 11 6 6 Ed-Ee / Ns-Nc 10 7 11 11 8 13 12 11 8 11 13 8 9 PP 0-3 70 70 68 74 70 70 69 74 74 63 67 74 71 4-6 16 18 16 14 19 13 15 13 15 20 15 16 18 7-10 3 4 3 1 3 3 3 2 2 5 4 2 2 Ed-Ee / Ns-Nc 11 8 12 11 9 14 14 11 9 12 14 9 9 UPD 0-3 58 57 55 65 62 55 50 63 65 53 54 60 63 4-6 17 16 20 13 19 16 19 14 17 19 16 18 17 7-10 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 Ed-Ee / Ns-Nc 22 24 23 19 16 27 29 22 14 25 27 20 16 EB (EZKER BATUA) 0-3 39 47 37 41 41 38 31 41 43 41 43 38 37 4-6 32 24 34 31 36 29 34 31 36 26 24 35 41 7-10 5 5 5 7 6 5 7 5 6 3 4 6 7 Ed-Ee / Ns-Nc 23 23 24 21 17 29 28 23 14 30 30 21 15 IU (EZKER ANITZA) 0-3 38 43 35 40 39 36 28 40 39 41 42 35 34 4-6 32 26 34 33 36 29 33 30 37 27 24 36 40 7-10 6 6 7 5 7 5 7 6 8 3 4 7 8 Ed-Ee / Ns-Nc 24 25 25 22 18 30 31 23 16 28 30 22 18 EQUO 0-3 27 34 24 30 27 27 24 28 30 25 33 24 23 4-6 10 11 11 10 13 8 11 10 12 8 7 12 14 7-10 3 4 3 4 4 3 3 5 2 2 2 2 6 Ed-Ee / Ns-Nc 59 51 63 56 56 62 61 57 55 64 58 61 58 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 141 0-TIK 10-ERAKO ESKALA ERABILIZ, 0-AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10-AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHI DUTELARIK, ZENBATEKO SINPATIA SORTZEN DIZUTE ONDOKO ALDERDI POLITIKOEK? / ¿QUÉ GRADO DE SIMPATÍA SIENTE POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES POLÍTICAS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA NINGUNA SIMPATÍA Y EL 10 MUCHA SIMPATÍA? Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca EAJ / PNV 0-3 27 27 38 22 23 24 25 26 34 4-6 40 34 35 46 44 45 41 37 28 7-10 23 21 18 24 26 25 24 18 21 Ed-Ee / Ns-Nc 11 17 10 8 6 6 10 19 17 EH BILDU 0-3 40 44 48 38 35 39 38 36 49 4-6 29 21 30 31 34 32 32 24 20 7-10 16 8 11 21 24 22 15 15 7 Ed-Ee / Ns-Nc 14 26 11 10 7 7 15 25 24 PSE-EE 0-3 46 33 45 53 54 50 43 38 45 4-6 36 35 37 36 35 37 38 35 28 7-10 8 16 8 2 4 7 8 8 10 Ed-Ee / Ns-Nc 10 16 10 9 7 6 10 19 16 PP 0-3 70 56 72 79 78 76 71 55 64 4-6 16 20 17 12 14 16 16 19 15 7-10 3 6 2 0 1 1 3 8 3 Ed-Ee / Ns-Nc 11 18 10 9 7 6 11 18 18 UPD 0-3 58 41 58 64 70 67 54 47 53 4-6 17 20 17 19 15 18 18 22 11 7-10 2 3 4 1 2 2 4 1 2 Ed-Ee / Ns-Nc 22 36 20 16 13 13 24 29 34 EB (EZKER BATUA) 0-3 39 36 44 40 40 41 36 38 42 4-6 32 21 28 35 41 39 33 22 21 7-10 5 5 8 6 4 7 5 6 2 Ed-Ee / Ns-Nc 23 37 21 19 15 13 26 34 35 IU (EZKER ANITZA) 0-3 38 34 43 35 40 40 34 38 40 4-6 32 24 28 36 39 38 34 21 23 7-10 6 6 9 7 5 8 7 5 3 Ed-Ee / Ns-Nc 24 37 20 23 16 15 26 36 34 EQUO 0-3 27 26 30 29 26 27 24 28 32 4-6 10 8 9 10 14 14 9 9 7 7-10 3 3 3 5 3 4 3 2 3 Ed-Ee / Ns-Nc 59 63 58 56 58 55 64 61 59 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • 142ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 0-TIK 10-ERAKO ESKALA ERABILIZ, 0-AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10-AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHI DUTELARIK, ZENBATEKO SINPATIA SORTZEN DIZUTE ONDOKO ALDERDI POLITIKOEK? / ¿QUÉ GRADO DE SIMPATÍA SIENTE POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES POLÍTICAS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA NINGUNA SIMPATÍA Y EL 10 MUCHA SIMPATÍA? Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc EAJ / PNV 0-3 27 3 26 28 31 58 37 34 32 4-6 40 29 60 50 53 23 47 35 31 7-10 23 65 13 18 13 9 13 16 11 Ed-Ee / Ns-Nc 11 2 1 4 3 9 3 15 26 EH BILDU 0-3 40 32 3 59 83 63 47 46 43 4-6 29 47 31 27 10 28 38 24 21 7-10 16 14 65 3 4 0 11 10 5 Ed-Ee / Ns-Nc 14 6 0 11 3 9 4 20 31 PSE-EE 0-3 46 48 69 7 46 45 54 51 40 4-6 36 43 29 59 44 37 36 29 29 7-10 8 5 1 33 7 9 5 7 6 Ed-Ee / Ns-Nc 10 5 1 1 3 9 4 13 26 PP 0-3 70 79 97 68 22 68 87 70 57 4-6 16 16 2 25 53 32 10 13 14 7-10 3 0 0 2 22 0 0 3 2 Ed-Ee / Ns-Nc 11 5 0 4 3 0 3 14 28 UPD 0-3 58 67 91 36 41 27 73 54 48 4-6 17 17 5 37 41 60 14 14 12 7-10 2 1 0 5 10 13 2 2 2 Ed-Ee / Ns-Nc 22 15 4 22 9 0 11 29 38 EB (EZKER BATUA) 0-3 39 36 35 36 59 58 32 42 39 4-6 32 42 52 37 27 42 40 22 19 7-10 5 6 8 6 4 0 18 4 2 Ed-Ee / Ns-Nc 23 16 4 21 10 0 11 31 40 IU (EZKER ANITZA) 0-3 38 34 32 30 59 40 29 41 40 4-6 32 42 52 43 35 46 35 21 17 7-10 6 6 9 10 0 4 26 4 2 Ed-Ee / Ns-Nc 24 17 6 18 6 9 9 34 41 EQUO 0-3 27 20 25 20 40 36 25 31 30 4-6 10 11 19 16 7 32 14 7 6 7-10 3 2 6 2 7 0 16 1 1 Ed-Ee / Ns-Nc 59 66 51 62 47 32 45 62 63 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 143 3.5 – Ezker-eskuin eskala / Escala izquierda-derecha POLITIKAZ HITZ EGITEN DENEAN NORMALKI EZKERRAZ ETA ESKUINAZ HITZ EGITEN DA. ZU ZEIN TOKITAN KOKATUKO ZINATEKE, 0TIK 10ERAKO ESKALAN, ZEINETAN 0AK EZKER MUTURRA ETA 10AK ESKUIN MUTURRA ESAN NAHI DUTEN? / CUANDO SE HABLA DE POLÍTICA NORMALMENTE SE UTILIZAN LAS EXPRESIONES IZQUIERDA Y DERECHA. EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE EL 0 ES LA EXTREMA IZQUIERDA Y EL 10 LA EXTREMA DERECHA, ¿EN QUÉ LUGAR SE COLOCARÍA UD.? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores 4,1 4,3 4,1 4,0 4,0 4,2 3,9 3,9 4,0 4,5 4,4 3,9 3,9 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2213) (489) (1115) (609) (1138) (1075) (472) (637) (635) (469) (834) (804) (575) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 4,1 4,5 3,9 3,8 3,9 3,9 4,1 4,4 4,4 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2213) (624) (355) (299) (935) (928) (746) (152) (380) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc 4,1 4,5 2,7 3,8 5,7 4,1 3,2 4,3 4,4 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2213) (485) (390) (180) (48) (14) (200) (490) (406) Batezbestekoak (0=ezker muturra; 10=eskuin muturra) / Media (0=extrema izquierda; 10 =extrema derecha)
 • 144ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco POLITIKAZ HITZ EGITEN DENEAN NORMALKI EZKERRAZ ETA ESKUINAZ HITZ EGITEN DA. ZU ZEIN TOKITAN KOKATUKO ZINATEKE, 0TIK 10ERAKO ESKALAN, ZEINETAN 0AK EZKER MUTURRA ETA 10AK ESKUIN MUTURRA ESAN NAHI DUTEN? / CUANDO SE HABLA DE POLÍTICA NORMALMENTE SE UTILIZAN LAS EXPRESIONES IZQUIERDA Y DERECHA. EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE EL 0 ES LA EXTREMA IZQUIERDA Y EL 10 LA EXTREMA DERECHA, ¿EN QUÉ LUGAR SE COLOCARÍA UD.? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores 0-3 30 26 30 32 34 27 35 33 33 20 23 34 36 4-6 55 55 56 52 55 55 47 53 55 63 57 52 54 7-10 5 7 4 5 4 5 6 3 4 8 8 3 4 Ed-Ee / Ns-Nc 10 12 10 10 7 13 12 12 8 9 12 10 7 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 0-3 30 20 33 40 35 36 30 24 22 4-6 55 60 52 53 52 52 56 53 58 7-10 5 7 3 2 5 4 5 7 5 Ed-Ee / Ns-Nc 10 13 12 6 8 7 9 16 15 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc 0-3 30 21 70 40 4 32 52 24 18 4-6 55 70 27 54 64 59 37 58 58 7-10 5 5 2 3 28 0 1 4 3 Ed-Ee / Ns-Nc 10 5 2 3 4 9 9 14 21 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 145 3.6 – Nazionalismo edo abertzaletasun eskala / Escala nacionalismo BESTALDE, EUSKAL NAZIONALISTA EDO ABERTZALE SENTIMENDUARI DAGOKIONEZ, ESANGO ZENIDAKE, MESEDEZ, NON KOKATUKO ZINATEKEEN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, KONTUAN HARTUTA, 0A DELA BATERE NAZIONALISTA EDO ABERTZALEA EZ ETA 10A OSO NAZIONALISTA EDO ABERTZALEA? / POR OTRA PARTE, EN REFERENCIA AL SENTIMIENTO NACIONALISTA VASCO O ABERTZALE, ¿PODRÍA DECIRME, POR FAVOR, DÓNDE SE COLOCARÍA UD. EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE 0 SIGNIFICA NADA NACIONALISTA O ABERTZALE Y EL 10 MUY NACIONALISTA O ABERTZALE? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores 5,1 4,5 5,1 5,4 5,2 5,1 5,5 5,1 5,2 4,8 4,8 5,3 5,3 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2247) (512) (1132) (603) (1145) (1102) (492) (656) (637) (462) (835) (833) (579) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 5,1 4,0 4,3 5,6 6,1 5,6 4,9 4,7 4,6 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2247) (627) (368) (304) (948) (943) (753) (160) (384) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc 5,1 6,3 7,4 3,3 3,4 2,0 4,3 4,7 4,5 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2247) (495) (388) (173) (50) (16) (205) (499) (421) Batezbestekoak (0=batere nazionalista ez; 10=oso nazionalista) / Medias (0=nada nacionalista; 10=muy nacionalista)
 • 146ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco BESTALDE, EUSKAL NAZIONALISTA EDO ABERTZALE SENTIMENDUARI DAGOKIONEZ, ESANGO ZENIDAKE, MESEDEZ, NON KOKATUKO ZINATEKEEN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, KONTUAN HARTUTA, 0A DELA BATERE NAZIONALISTA EDO ABERTZALEA EZ ETA 10A OSO NAZIONALISTA EDO ABERTZALEA? / POR OTRA PARTE, EN REFERENCIA AL SENTIMIENTO NACIONALISTA VASCO O ABERTZALE, ¿PODRÍA DECIRME, POR FAVOR, DÓNDE SE COLOCARÍA UD. EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE 0 SIGNIFICA NADA NACIONALISTA O ABERTZALE Y EL 10 MUY NACIONALISTA O ABERTZALE? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Ema- kumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores 0-3 21 29 21 18 22 20 15 21 22 25 22 20 21 4-6 43 41 45 40 41 45 45 45 41 42 45 42 39 7-10 27 22 26 30 31 23 32 25 29 22 20 30 33 Ed-Ee / Ns-Nc 9 8 8 12 7 12 8 10 8 11 12 8 6 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 0-3 21 31 29 14 12 19 23 21 22 4-6 43 45 45 49 39 40 43 50 47 7-10 27 11 16 32 42 35 25 18 16 Ed-Ee / Ns-Nc 9 13 10 5 7 6 9 11 15 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc 0-3 21 10 8 42 44 63 28 20 21 4-6 43 41 20 46 42 37 46 52 47 7-10 27 46 71 5 13 0 18 15 13 Ed-Ee / Ns-Nc 9 3 2 7 1 0 8 13 18 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 147 3.7 – Euskal herritar-espainiar ardatzean norbere burua kokatzea / Autoubicación en el eje vasco-español ETA NOLA JOTZEN DUZU ZEURE BURUA, EUSKAL HERRITARRA ALA ESPAINIARRA? / Y ENTRE SER VASCO/A Y ESPAÑOL/A ¿CÓMO SE DEFINE UD.?… Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakum ea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Euskal herritarra bakarrik / Únicamente vasco/a 28 19 25 37 30 26 34 28 27 26 24 32 30 Euskal herritarra, espainiarra baino gehiago / Más vasco/a que español/a 21 19 22 21 21 21 21 25 21 17 18 24 23 Euskal herritarra bezain espainiarra / Tanto vasco/a como español/a 34 42 36 28 34 35 30 31 38 37 37 30 35 Espainiarra, euskal herritarra baino gehiago / Más español/a que vasco/a 4 6 4 3 4 4 2 3 3 7 6 3 2 Espaniarra bakarrik / Únicamente español/a 4 7 5 2 3 6 2 3 4 8 7 2 3 Ed-Ee / Ns-Nc 8 8 8 10 8 9 10 10 8 6 8 9 8 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Euskal herritarra bakarrik / Únicamente vasco/a 28 7 20 30 47 38 23 19 20 Euskal herritarra, espainiarra baino gehiago / Más vasco/a que español/a 21 15 21 31 23 20 25 13 19 Euskal herritarra bezain espainiarra / Tanto vasco/a como español/a 34 41 47 34 24 29 37 38 38 Espainiarra, euskal herritarra baino gehiago / Más español/a que vasco/a 4 8 3 1 2 2 3 7 7 Espaniarra bakarrik / Únicamente español/a 4 12 3 0 0 3 4 6 7 Ed-Ee / Ns-Nc 8 17 5 4 4 7 7 17 10 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454)
 • 148ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco ETA NOLA JOTZEN DUZU ZEURE BURUA, EUSKAL HERRITARRA ALA ESPAINIARRA? / Y ENTRE SER VASCO/A Y ESPAÑOL/A ¿CÓMO SE DEFINE UD.?… Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Euskal herritarra bakarrik / Únicamente vasco/a 28 37 76 3 4 0 16 21 21 Euskal herritarra, espainiarra baino gehiago / Más vasco/a que español/a 21 33 17 15 7 0 26 22 19 Euskal herritarra bezain espainiarra / Tanto vasco/a como español/a 34 25 4 60 59 59 44 35 38 Espainiarra, euskal herritarra baino gehiago /Más español/a que vasco/a 4 1 0 8 12 9 0 5 4 Espaniarra bakarrik / Únicamente español/a 4 1 0 8 11 18 4 4 6 Ed-Ee / Ns-Nc 8 2 2 6 7 14 10 13 13 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)
 • ProspekzioSoziologikoenKabinetea–EuskoJaurlaritzakoLehendakaritza/ GabinetedeProspecciónSociológica-PresidenciadelGobiernoVasco 149 3.8 – Euskal Herriaren independentziari buruzko jarrera / Actitud sobre la independencia del País Vasco EUSKAL HERRIAREN INDEPENDENTZIARI DAGOKIONEZ ZU PERTSONALKI...? / RESPECTO AL TEMA DE LA INDEPENDENCIA DEL PAÍS VASCO... ¿USTED PERSONALMENTE...? Guztira / Total LURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDAD IKASKETAK / ESTUDIOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 18-29 30-45 46-64 >=65 ≤ 1. mailakoak / ≤ Primarios 2. mailakoak edo LH / Secundarios o FP Goi- mailakoak / Superiores Ados zaude / Está de acuerdo 28 24 26 32 31 24 36 31 26 18 22 34 27 Egoeraren arabera ados edo kontra egongo zinateke / Estaría o no de acuerdo, según las circunstancias 31 26 32 33 30 32 35 34 30 27 30 31 35 Kontra zaude / Está en desacuerdo 32 42 32 27 31 32 23 27 35 41 34 28 33 Ed-Ee / Ns-Nc 9 7 11 8 8 11 6 9 9 14 14 7 5 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (555) (1228) (687) (1228) (1242) (537) (720) (693) (520) (953) (901) (616) Guztira / Total JATORRIA / ORIGEN EGUNKARIA IRAKURTZEKO MAIZTASUNA / FRECUENCIA DE LECTURA DE PERIÓDICO Inmigrantea / Inmigrante Bertakoa, familia inmigrantea / Nativo/a, familia inmigrante Bertakoa, familia mistoa / Nativo/a, familia mixta Bertakoa, familia bertakoa / Nativo/a, familia nativa Egunero / Todos los días Astean zenbaitetan / Varias veces por semana Gutxiagotan / Menos frecuencia Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca Ados zaude / Está de acuerdo 28 18 21 27 38 32 28 25 20 Egoeraren arabera ados edo kontra egongo zinateke / Estaría o no de acuerdo, según las circunstancias 31 26 30 41 33 32 33 27 29 Kontra zaude / Está en desacuerdo 32 41 39 28 22 30 31 32 35 Ed-Ee / Ns-Nc 9 14 10 5 7 5 9 16 16 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (727) (406) (319) (1018) (1003) (822) (178) (454) Guztira / Total 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA / RECUERDO VOTO AUTONÓMICAS 2012 EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD Besteak / Otros Abst. Ed-Ee / Ns-Nc Ados zaude / Está de acuerdo 28 30 73 5 10 0 18 25 18 Egoeraren arabera ados edo kontra egongo zinateke / Estaría o no de acuerdo, según las circunstancias 31 41 23 25 14 37 40 34 31 Kontra zaude / Está en desacuerdo 32 24 2 62 71 63 37 29 33 Ed-Ee / Ns-Nc 9 5 1 8 4 0 5 12 18 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2470) (511) (396) (186) (51) (16) (225) (572) (513)