χειμωνιατικη επαναληψη

 • 5,014 views
Uploaded on

Δραστηριότητες επανάληψης στα μαθηματικά σε χειμερινό φόντο.

Δραστηριότητες επανάληψης στα μαθηματικά σε χειμερινό φόντο.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
5,014
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10

Actions

Shares
Downloads
103
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Βάψε το καςκόλ με κίτρινο, πορτοκαλί και πράςινο. Έπειτα ςυμπλιρωςε τον πίνακα. Χρϊμα Αξία Σφνολο Κίτρινο: 2 Πορτοκαλί: 5 Πράςινο: 10 Βάψε γαλάηιεσ , μοβ και γκρι τισ χιονονιφάδεσ. Έπειτα ςυμπλιρωςε τον πίνακα. Χρϊμα Αξία Σφνολο Γαλάηιεσ : 3 Κάνε τισ χιονοπροςκζςεισ : Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr Μοβ: 4 Γκρι: 5
 • 2. Βρεσ τον κανόνα και ςυνζχιςε. Πόςα κρφβει ο χιονάνκρωποσ κάτω από το καπζλο του; Ασ φτιάξουμε μια αχνιςτι κοφπα κακάο! Χρωματίηουμε τθν κοφπα μασ όπωσ μασ αρζςει. Κόβουμε το περίγραμμα. Τϊρα κα βάλουμε ηάχαρθ. Πόςουσ κφβουσ κζλεισ; Μπορείσ να βάλεισ από 1 ωσ και 4. Τουσ κολλάμε πάνω ςτο κακάο μασ. Ασ δοφμε τϊρα πϊσ ιπιαν όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ το κακάο τουσ. Φτιάχνουμε μια γραφικι παράςταςθ. Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr
 • 3. Πόςα παιδιά ζβαλαν ζναν κφβο ηάχαρθσ; Πόςα παιδιά ζβαλαν δφο κφβουσ ηάχαρθσ; Πόςα παιδιά ζβαλαν τρεισ κφβουσ ηάχαρθσ; Πόςα παιδιά ζβαλαν τζςςερισ κφβουσ ηάχαρθσ; Πόςοι κφβοι ηάχαρθσ χρθςιμοποιικθκαν από τα παιδιά που πιραν ζναν κφβο ςτο κακάο τουσ; Πόςοι κφβοι ηάχαρθσ χρθςιμοποιικθκαν από τα παιδιά που πιραν δφο κφβουσ ςτο κακάο τουσ; Πόςοι κφβοι ηάχαρθσ χρθςιμοποιικθκαν από τα παιδιά που πιραν τρεισ κφβουσ ςτο κακάο τουσ; Πόςοι κφβοι ηάχαρθσ χρθςιμοποιικθκαν από τα παιδιά που πιραν τζςςερισ κφβουσ ςτο κακάο τουσ; Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr