χειμωνιατικη επαναληψη

10,102 views
10,161 views

Published on

Δραστηριότητες επανάληψης στα μαθηματικά σε χειμερινό φόντο.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,102
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,455
Actions
Shares
0
Downloads
259
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

χειμωνιατικη επαναληψη

  1. 1. Βάψε το καςκόλ με κίτρινο, πορτοκαλί και πράςινο. Έπειτα ςυμπλιρωςε τον πίνακα. Χρϊμα Αξία Σφνολο Κίτρινο: 2 Πορτοκαλί: 5 Πράςινο: 10 Βάψε γαλάηιεσ , μοβ και γκρι τισ χιονονιφάδεσ. Έπειτα ςυμπλιρωςε τον πίνακα. Χρϊμα Αξία Σφνολο Γαλάηιεσ : 3 Κάνε τισ χιονοπροςκζςεισ : Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr Μοβ: 4 Γκρι: 5
  2. 2. Βρεσ τον κανόνα και ςυνζχιςε. Πόςα κρφβει ο χιονάνκρωποσ κάτω από το καπζλο του; Ασ φτιάξουμε μια αχνιςτι κοφπα κακάο! Χρωματίηουμε τθν κοφπα μασ όπωσ μασ αρζςει. Κόβουμε το περίγραμμα. Τϊρα κα βάλουμε ηάχαρθ. Πόςουσ κφβουσ κζλεισ; Μπορείσ να βάλεισ από 1 ωσ και 4. Τουσ κολλάμε πάνω ςτο κακάο μασ. Ασ δοφμε τϊρα πϊσ ιπιαν όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ το κακάο τουσ. Φτιάχνουμε μια γραφικι παράςταςθ. Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr
  3. 3. Πόςα παιδιά ζβαλαν ζναν κφβο ηάχαρθσ; Πόςα παιδιά ζβαλαν δφο κφβουσ ηάχαρθσ; Πόςα παιδιά ζβαλαν τρεισ κφβουσ ηάχαρθσ; Πόςα παιδιά ζβαλαν τζςςερισ κφβουσ ηάχαρθσ; Πόςοι κφβοι ηάχαρθσ χρθςιμοποιικθκαν από τα παιδιά που πιραν ζναν κφβο ςτο κακάο τουσ; Πόςοι κφβοι ηάχαρθσ χρθςιμοποιικθκαν από τα παιδιά που πιραν δφο κφβουσ ςτο κακάο τουσ; Πόςοι κφβοι ηάχαρθσ χρθςιμοποιικθκαν από τα παιδιά που πιραν τρεισ κφβουσ ςτο κακάο τουσ; Πόςοι κφβοι ηάχαρθσ χρθςιμοποιικθκαν από τα παιδιά που πιραν τζςςερισ κφβουσ ςτο κακάο τουσ; Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr

×