χριστούγεννα στον κόσμο, βελγιο

9,206 views

Published on

περισσότερα στο http://taksiasterati.blogspot.gr

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,189
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

χριστούγεννα στον κόσμο, βελγιο

 1. 1. Χριςτοφγεννα ςτον κόςμο Δεφτερο ταξίδι: Βζλγιο Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
 2. 2. Αφινουμε τθν Ολλανδία και πάμε Βζλγιο! Ασ το βροφμε ςτο χάρτθ.
 3. 3. Είμαςτε εδϊ! Θα φτάςουμε εδϊ!
 4. 4. Αφοφ το Βζλγιο είναι τόςο κοντά , κα πάμε με το τρζνο!
 5. 5. Αυτι είναι Ασθ ςθμαία δοφμε τθ του χϊρα! Βελγίου.
 6. 6. Ολλανδικά Στο Βζλγιο, παιδιά, ςυμβαίνει κάτι πολφ παράξενο. Μιλάνε 2 γλϊςςεσ! Γαλλικά και φλαμανδικά (ολλανδικά). Γαλλικά
 7. 7. Εκτόσ από 2 γλϊςςεσ Στο μζροσ που μιλάνε Στο μζροσ που μιλάνε ζχουν και 2ζρχεται που γαλλικά ζρχεται ςτισ 5 ολλανδικά Αγίουσ ςτισ φζρνουν Pereο Δεκεμβρίου ο δϊρα. 5 Δεκεμβρίου Noel ο πατζρασ των Sinterklaas, που είδαμε Χριςτουγζννων δθλαδι. χκεσ ςτθν Ολλανδία!
 8. 8. Μπορείτε να βρείτε ςτο χάρτθ ποφ ζρχεται ο Pere Noel και ποφ Sinterklaas;
 9. 9. Και οι 2 Αγιοι ζρχονται λίγεσ μζρεσ νωρίτερα Τα καλά που ιταν ςτοΤα παιδιά παιδιά Βζλγιο για να δοφν παίρνουν… ποια παιδιάπαίρνουν… άτακτα ιταν ιςυχα και ποια όχι.
 10. 10. Όπωσ και ςτθν Ολλανδία , ζτςι και ςτο Βζλγιο τα παιδιά βάηουν το παποφτςι τουσ και εκεί τουσ φζρνει τα δϊρα ο Άγιοσ.
 11. 11. Σε κάποιεσ περιοχζσ του Βελγίου το πρωί των Χριςτουγζννων φτιάχνουν κορϊνεσ από ζλατα και κεριά και γυρνάνε ςτθν πόλθ ι το χωριό και τραγουδάνε κάλαντα.
 12. 12. Τι περιλαμβάνει το χριςτουγεννιάτικο τραπζηι τουσ όμωσ;
 13. 13. Παραδοςιακό γλυκό για μετά το φαγθτό των Χριςτουγζννων είναι το kerststronk, κερςτςτρονκ.
 14. 14. Ακόμθ ζνα παραδοςιακό γλυκό είναι ζνα γλυκό ψωμί που φτιάχνουν ςε ςχιμα του νεογζννθτου Χριςτοφ, το λζνε cougnou ι queniole
 15. 15. Ζνα από τα πιο αγαπθμζνα χριςτουγεννιάτικα ςφμβολα των Βζλγων είναι το αςτζρι.
 16. 16. Τζλοσ , μια ςπουδαία χριςτουγεννιάτικθ παράδοςθ των Βζλγων είναι να ςτζλνουν ευχετιριεσ κάρτεσ ςε ςυγγενείσ , φίλουσ , αλλά και απλοφσ γνωςτοφσ!
 17. 17. Ασ βροφμε πϊσ εφχονται καλά Χριςτοφγεννα οι Βζλγοι!

×