που λες , είδα...(5)

13,114 views
13,954 views

Published on

Μαζί με το έγγραφο "πτωσεις , αριθμοί , εποπτικό για άσκηση παρουσίασης".

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,114
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
291
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

που λες , είδα...(5)

 1. 1. Που λεσ, είδα…(5) Βιβλίο Β΄ ςελ. 14 Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/
 2. 2. Μιπωσ ςασ Ποιοσ κυμίηει κάτι ζγραψε αυτό το ποίθμα το ποίθμα; αυτό;
 3. 3. Ο Αίςωποσ ιταν Μιπωσ γνωρίηετε ζνασ αρχαίοσ κάποιον άλλο μφκο ςοφόσ που με τα του Αιςϊπου; παραμφκια του Κοιτάξτε και ςτθ προςπακοφςε να βιβλιοκικθ ςασ! διδάξει τθ ςωςτι Νομίηω ότι είδα ςυμπεριφορά. κάτι…
 4. 4. Ποια ςυμπεριφορά προςπακεί να μασ διδάξει ο Αίςωποσ με αυτι τθν ιςτορία;
 5. 5. Ποιο άρκρο τισ Ασ κοιτάξουμε κα λζξεισ με ςκοφρα βάλουμε γράμματα. μπροςτά;
 6. 6. Πϊσ λζμε τα 3 Θυμθκείτε! Τα ουςιαςτικά που άρκρα είναι: παίρνουν μπροςτά ο , θ , το το άρκρο ο;
 7. 7. Κάκε ομάδα κα Προςπακιςτε να τα Ζχετε όρεξθ για ζνα πρζπει να βρει βρείτε μζςα από τισ διαγωνιςμό; αρςενικά ερωτιςεισ. ουςιαςτικάόμωσ! Προςοχι που να τελειϊνουν ςε –ασ, Πρζπει να είςτε γριγοροι! όπωσ ο κόρακασ
 8. 8. Τι ιταν ο Ηρακλισ;
 9. 9. Τι είναι ο Φεβρουάριοσ;
 10. 10. Ποιο ψάρι είναι αυτό;
 11. 11. Ποια εποχι είναι αρςενικό;
 12. 12. Στθν ιςτορία με τθν Ιταλία και τθν Ελλάδα , τι ιταν θ Ιταλία;
 13. 13. Στο ποδόςφαιρο ποιοσ προςζχει να μθν μπει γκολ;
 14. 14. Πϊσ λζμε αυτόν που γνωρίηει πάρα πολλά ςτον τομζα του;
 15. 15. Σε ποιον πλθρϊνουμε αυτό που αγοράςαμε;
 16. 16. Ασ μετριςουμε πόςα αρςενικά βρικαμε!
 17. 17. Δείτε εδϊ τι Είναι ςωςτι θ Τι πρζπει να ςυμβαίνει. αλλάξουμε; πρόταςθ;
 18. 18. Τι πρζπει να Δείτε εδϊ τι Είναι ςωςτι θ αλλάξουμε; ςυμβαίνει. πρόταςθ;
 19. 19. ΗΠϊσ κα αλεποφ Κάτι δεν είναι φωνάηατε εςείσ φωνάηει το ςωςτό… το γίγαντα; γίγαντα. ΟΓίγαντα ! Εεε ! ! γίγαντασ! Εεε ΟΓίγαντα! γίγαντασ!
 20. 20. Όπωσ βλζπετε τα ουςιαςτικά αλλάηουν ανάλογα με το πϊσ τα χρθςιμοποιοφμε.
 21. 21. Ασ δοφμε ζνα ακόμθ.
 22. 22. Κι αν είναι πολλοί;
 23. 23. Ο βοθκόσ κα μοιράςει ςε όλουσ από ζνα αρςενικό ουςιαςτικό. Πρζπει να βρείτε ςε ποια εικόνα ςτον πίνακα και ςε ποια ερϊτθςθ ταιριάηει να μπει δίπλα.

×