που λες , είδα...(5)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

που λες , είδα...(5)

on

 • 4,429 views

Μαζί με το έγγραφο "πτωσεις , αριθμοί , εποπτικό για άσκηση παρουσίασης".

Μαζί με το έγγραφο "πτωσεις , αριθμοί , εποπτικό για άσκηση παρουσίασης".

Statistics

Views

Total Views
4,429
Views on SlideShare
444
Embed Views
3,985

Actions

Likes
0
Downloads
66
Comments
0

11 Embeds 3,985

http://taksiasterati.blogspot.gr 3805
http://taksiasterati.blogspot.com 139
http://www.taksiasterati.blogspot.gr 28
http://tasuperdefterakia.blogspot.gr 4
http://taksiasterati.blogspot.ae 2
http://taksiasterati.blogspot.ch 2
http://taksiasterati.blogspot.ca 1
http://taksiasterati.blogspot.de 1
http://taksiasterati.blogspot.co.uk 1
http://taksiasterati.blogspot.com.es 1
http://taksiasterati.blogspot.be 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  που λες , είδα...(5) που λες , είδα...(5) Presentation Transcript

  • Που λεσ, είδα…(5) Βιβλίο Β΄ ςελ. 14 Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/
  • Μιπωσ ςασ Ποιοσ κυμίηει κάτι ζγραψε αυτό το ποίθμα το ποίθμα; αυτό;
  • Ο Αίςωποσ ιταν Μιπωσ γνωρίηετε ζνασ αρχαίοσ κάποιον άλλο μφκο ςοφόσ που με τα του Αιςϊπου; παραμφκια του Κοιτάξτε και ςτθ προςπακοφςε να βιβλιοκικθ ςασ! διδάξει τθ ςωςτι Νομίηω ότι είδα ςυμπεριφορά. κάτι…
  • Ποια ςυμπεριφορά προςπακεί να μασ διδάξει ο Αίςωποσ με αυτι τθν ιςτορία;
  • Ποιο άρκρο τισ Ασ κοιτάξουμε κα λζξεισ με ςκοφρα βάλουμε γράμματα. μπροςτά;
  • Πϊσ λζμε τα 3 Θυμθκείτε! Τα ουςιαςτικά που άρκρα είναι: παίρνουν μπροςτά ο , θ , το το άρκρο ο;
  • Κάκε ομάδα κα Προςπακιςτε να τα Ζχετε όρεξθ για ζνα πρζπει να βρει βρείτε μζςα από τισ διαγωνιςμό; αρςενικά ερωτιςεισ. ουςιαςτικάόμωσ! Προςοχι που να τελειϊνουν ςε –ασ, Πρζπει να είςτε γριγοροι! όπωσ ο κόρακασ
  • Τι ιταν ο Ηρακλισ;
  • Τι είναι ο Φεβρουάριοσ;
  • Ποιο ψάρι είναι αυτό;
  • Ποια εποχι είναι αρςενικό;
  • Στθν ιςτορία με τθν Ιταλία και τθν Ελλάδα , τι ιταν θ Ιταλία;
  • Στο ποδόςφαιρο ποιοσ προςζχει να μθν μπει γκολ;
  • Πϊσ λζμε αυτόν που γνωρίηει πάρα πολλά ςτον τομζα του;
  • Σε ποιον πλθρϊνουμε αυτό που αγοράςαμε;
  • Ασ μετριςουμε πόςα αρςενικά βρικαμε!
  • Δείτε εδϊ τι Είναι ςωςτι θ Τι πρζπει να ςυμβαίνει. αλλάξουμε; πρόταςθ;
  • Τι πρζπει να Δείτε εδϊ τι Είναι ςωςτι θ αλλάξουμε; ςυμβαίνει. πρόταςθ;
  • ΗΠϊσ κα αλεποφ Κάτι δεν είναι φωνάηατε εςείσ φωνάηει το ςωςτό… το γίγαντα; γίγαντα. ΟΓίγαντα ! Εεε ! ! γίγαντασ! Εεε ΟΓίγαντα! γίγαντασ!
  • Όπωσ βλζπετε τα ουςιαςτικά αλλάηουν ανάλογα με το πϊσ τα χρθςιμοποιοφμε.
  • Ασ δοφμε ζνα ακόμθ.
  • Κι αν είναι πολλοί;
  • Ο βοθκόσ κα μοιράςει ςε όλουσ από ζνα αρςενικό ουςιαςτικό. Πρζπει να βρείτε ςε ποια εικόνα ςτον πίνακα και ςε ποια ερϊτθςθ ταιριάηει να μπει δίπλα.