แนวคิดซีอีโอ ผู้นำำแห่งกำรแข่งขันในเวทีโล CEO for Global Competitive Leader                  1
แนวคิดซีอีโอกำรเปลี่ยนแปลงกำรวัดผลงำน - เทคโนโลยีสำรสนเทศ       -ภำวะผู้นำำ  - สร้ำงโอกำสให้คน กดันสองทำง     ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลงปลียนแปลง  ่              - เทคโนโลยีผสมประสำนำศำสตร์--->ทำำให้โลกเปลี่ยนแปลง ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลง (ต่อ1) กรคือสิ่งมีชีวิต       - กำรเปลี่ยนแปลงโลกไม่เป็นเส้นตรงำงสมดุลให้องค์กรมีประสิ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลง (ต่อ2)ท่ำนต้องมีสำำนึกและเชื่อมั่นต่อกำรเปลียนแปลง                   ่  ...
แนวคิดซีอีโอ : ภำวะผู้นำำซีอีโอ ต้องเป็นผูนำำในกำรเปลี่ยนแปลง         ้ไม่ต้องรอให้พร้อม เดินหน้ำทันที แล้วทำำไปแก...
แนวคิดซีอีโอ : เป้ำหมำยทำำให้องค์กรดีขึ้นเรื่อย ๆเป้ำหมำยควำมสุขของลูกค้ำหรือผูรับบริกำร                ้แล...
แนวคิดซีอีโอ : วิสัยทัศน์                    สบำยๆสำำนึกในเป้ำหมำย คือมีวสัยทัศน์ที่มีควำมหมำย     ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรสื่อสำร ป็นซีอโอ ท่ำนต้องเป็นนักสื่อสำร ที่สำมำรถำนโปรดทรำบ    ี               ทุกท่ ย...
แนวคิดซีอีโอ : กล้ำคิดนอกกรอบ                   คิดนอกกรอบดีกว่ำยุคใหม่ตองมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์  ...
แนวคิดซีอีโอ : ควำมคล่องตัวงกล้ำที่จะทำำให้องค์กรนั้นมีควำมกะทัดรัดคล่องตัวค์กรเล็กจะมีควำมคล่องตัวปรับตัวบสนองต่อเหตุกำรณ...
แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ โครงสร้ำงองค์กรใหม่     - วัฒนธรรมขององค์กรทียึดเอำลูกค้ำ/ประชำชน          ...
นวคิดซีอีโอ : จุดอ่อนคนไทยในยุคโลกำภิวอ่ำนออกเขียนได้ในยุคโลกำภิวัฒน์ (Global Literacy) หมำยถึง1. กำรรูภำษำอังกฤษ ต้องหำทำ...
แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงทีมงำน ปล่อยพลังสมองของทีมงำน ชี้ให้ทมงำนเห็นโทษแห่งกำรไม่ปรับตัวเปลียนแ             -  ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรกระจำยอำำนำจลดอำำนำจส่วนกลำง แล้วกระจำยอำำนำจไปสู่คนหน้ำงำนจงอย่ำเป็นผู้หวงอำำนำจ คือขำดควำมสำมำรถในกำรก...
นวคิดซีอีโอ : กำรลดอำำนำจส่วนกลำงลงสู่พ               เปลี่ยนแปลง  ผูบริหำรระดับสูง            ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรวัดผลงำนอยำกให้แต่ละจังหวัด วัด GDP ของจังหวัด                     17
แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงโอกำสให้คนด้อยโอก คนจนไม่กล้ำหวังสูง เพรำะกลัวสุดเอื้อม คนที่มควำมสำมำรถพิเศษ ต้องมำแสวงหำโอกำสในเมือ ...
แนวคิดซีอีโอ : กำรรำยงำน มีกำรรำยงำนหลำยทิศทำง ไม่ใช่แค่นำยเดียว รต้องเชือมโยงแบบเครือข่ำยไม่ใช่แบบเส้นตรงทำงเดียว    ...
แนวคิดซีอีโอ : วิธีกำรทำำงำนกระบบที่เหมำะสมทีสุดผสมผสำน หลักกำรบริหำรเบื้องต้น           ่      - ประยุกต์...
คิดซีอีโอ : แผนภูมิกระบวนกำรทำำงำนของ         งำนนโยบำยจำกส่วนกลำง กำำหนดภำรกิจที่ชัดเจน       CEO จัดเจ้ำ...
แนวคิดซีอีโอ : ทำำให้ลูกค้ำประชำชนพอใชำนิยม 3 ข้อ ทำำให้พ้นจำกควำมยำกจนทำำเพื่อลดรำยจ่ำย ให้ลูกค้ำ/ประชำชนทำำเพื่อเพิ่มรำย...
แนวคิดซีอีโอ : โปร่งใสยอมรับได้-  ธุรกิจใต้ดินต้องหมดไป-  ไม่มีกำรรับเงินใต้โต๊ะ-  ตรงไปตรงมำโปร่งใส ที่ระบบบัญชี และกำ...
แนวคิดซีอีโอ : จงรู้จักชีวิตจริงรู้จักชีวิตจริง (Real Alive) สมดุลงำน-สมดุลครอบครัวไม่เข้ำใจ ก็ไม่มีทำงที่จะเป็นนักบริหำรท...
แนวคิดซีอีโอ : ควำมรู้ภูมิปัญญำล--->ข่ำวสำร --->ควำมรู้ --->ภูมิปัญญำ อนกำรเจำะเลือดขององค์กรมำตรว            ...
นวคิดซีอีโอ : เอำมำจัดลำำดับใหม่แล้วเกิดใำจัดลำำดับใหม่แล้วเกิดใหม่ (Rebirth)ำยเรื่องที่เรำทำำวันนีคือ สิงที่เคยทำำแล้วล้ม...
แนวคิดซีอีโอ : เทคโนโลยีสำรสนเทศน่วยงำนมีเว็บไซต์ของตัวเอง      - ระบบรับจ่ำยกำรเงินอัตโนมัติ โยงกัน         ...
แนวคิดซีอีโอ : ผลักดันสองทำง- ต้องเป็นทุนนิยมที่มีอุดมกำรณ์      คนรวย                     พัฒนำ...
แนวคิดซีอีโอ : ต้องเข้ำใจมิติของกำรเงิน -  ถ้ำไม่เข้ำใจเรื่องมิติกำรเงินแล้ว ท่ำนจะไม่คล่องตัวในกำรใช้เงิน -  คนที่เก่...
แนวคิดซีอีโอ : กำรตลำดกลยุทธ์ทุกอย่ำงเป็น Demand Strategy อำสินค้ำไปโชว์ ให้ลูกค้ำกดเล่น สังเกต แล้วเอำข้อมูลมมำขำยให้ตรงใ...
แนวคิดซีอีโอ : เรียนรู้ตลอดชีวิต ำกเห็นพนักงำน เรียนรู้ตลอดชีวอ่ำนหนังสือ ก็เอำมำเล่ำให้คนอื่นฟัง             ...
แนวคิดซีอีโอ : ชำตินิยมองค์กรนิยมษฐกิจทุนนิยม หำกไม่มีชำตินิยมก็จะล้มเหลวมีควำมรักในองค์กรในชำติ เป็นกุญแจแห่งควำมสำำเร็จ ...
แนวคิดซีอีโอ : บริหำรจัดกำร- องค์กรเป็นสิ่งมีชีวิต- จะต้องมีกำรปรับตัว- จะต้องบริหำรจำกข้ำงล่ำงขึ้นมำ แม้นกระทั่งภำรโรงก็...
แนวคิดซีอีโอ : นักบริหำรจัดกำร1. ปรับตัวเข้ำกับนำย เพรำะนำยเป็นคนประเมินผลเรำ2. ทำำงำนเป็นทีม3. เรำจะถูกประเมินด้วยควำมเป็...
แนวคิดซีอีโอ : ประเมินคนด้วยสมรรถนะ  - ตั้งใจดี ผิดพลำดไม่เคยตำย  - คนเกียจคร้ำน คนขี้โกง ต้องตำยแน่  - ควำมผิดพลำดของค...
อ้ำงอิง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรื่อง ประเทศไทยในบริบทใหม่ขแข่งขันในเวทีโลก (Thailand in New Competitive Land ธีเปิดกำรประช...
สวัส    37
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แนวคิด CEO

564
-1

Published on

เป็น Power Point ที่ดีมากๆอีกไฟล์ อยากแบ่งปันครับ...

Published in: Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • ขอบคุณครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
564
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวคิด CEO

 1. 1. แนวคิดซีอีโอ ผู้นำำแห่งกำรแข่งขันในเวทีโล CEO for Global Competitive Leader 1
 2. 2. แนวคิดซีอีโอกำรเปลี่ยนแปลงกำรวัดผลงำน - เทคโนโลยีสำรสนเทศ -ภำวะผู้นำำ - สร้ำงโอกำสให้คน กดันสองทำง - ผลัเป้ำหมำย ด้อยโอกำส - ต้องเข้ำใจมิตของกำรเง ิวิสยทัศน์ ั - กำรรำยงำน - กำรตลำดกำรสือสำร ่ - วิธีกำรทำำงำน - เรียนรู้ตลอดชีวิตกล้ำคิดนอกกรอบ ำให้ลูกค้ำ/ประชำชน ยม องค์กรนิยม - ทำ - ชำตินิควำมคล่องตัว พอใจ - บริหำรจัดกำรสร้ำงวัฒนธรรมใหม่ งใสยอมรับได้ - โปร่ - ประเมินคนด้วยจุดอ่อนคนไทยในยุค ักชีวิตจริง สมรรถนะ - จงรู้จโลกำภิวัฒน์ - ควำมรู้ภูมิปญญำ ักระจำยอำำนำจ- เอำมำจัดลำำดับใหม่ แล้วเกิดใหม่ 2
 3. 3. แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลงปลียนแปลง ่ - เทคโนโลยีผสมประสำนำศำสตร์--->ทำำให้โลกเปลี่ยนแปลง ภำพ + สื่อสำร --->กลินออกจำกคอมพิว ชีว ่ ฐกิจ------->ทำำให้วิทยำสำสตร์เป็นเทคโนโลยี ชีวภำพ + นำโน ---->ทำำให้ผกรักษำโรคเบ ัรกิจ ------->เอำเทคโนโลยีมำเป็นธุรกิจ ได้ โดยไม่ต้องกินยำ กปลี่ยนแปลงเร็วมำก ---->ทำำให้ไวรัสเข้ำร่ำงกำยไปรักษำตรงจุด คอุตสำหกรรม ---> มำเป็นยุคเทคโนโลยีข่ำว ต้องฉีดยำ โดยไม่มูล ----> แล้วมำเป็นยุคเศรษฐกิจระดับโมเลกุล ทีสุดในกำรแข่งขัน - คนเป็นสิ่งสำำคัญ ่ - เทคโนโลยีชีวภำพ ต้องทำำให้คนในองค์กรฉลำด - นำโนเทคโนโลยี - ต้องเปลียนให้ดีขึ้น ่ - วัสดุศำสตร์ำแนวคิดจำกวิทยำศำสตร์ ----> มำเป็นกำรค้ำล้วก็เข้ำมำอยู่ในชีวิตประจำำวัน 3
 4. 4. แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลง (ต่อ1) กรคือสิ่งมีชีวิต - กำรเปลี่ยนแปลงโลกไม่เป็นเส้นตรงำงสมดุลให้องค์กรมีประสิทธิภำพสูงำนำยไม่ได้ เพรำะมันซับซ้อน เริ่มทำ สุดงจำำเป็นเหมือนร่ำงกำยมนุษย์- ควำมรู้ใหม่ๆ---->เป็นแรงขับเคลือนต่อเศรษฐก ่ เปรียบเทียบองค์กรเหมือนร่ำงกำยมนุษย์ - กำรเปลี่ยนแบบนำนๆ เปลียนครั้ง ใช้ไม่ได้แล้ว ่เป็นส่วนๆ เดียวนีต้องปรับตัวตลอดเวลำ ๋ ้ กำรทำำงำนก็ต้องสัมพันธ์กันทุกส่วน - โลกแข่งขันกันที่ควำมรู้ ต้องใช้ปัญญำ สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัว องค์กรก็เช่นกัน - สังคมไทยสะสมทุนทำงปัญญำน้อยไป ปรับตัวในเชิงโครงสร้ำงและวัฒนธรรม - ทุนปัญญำสมับใหม่ไม่มีแนวคิดคน สัตว์เปลี่ยนสเปซี่ได้ หำกปรับปรับตัวช้ำไป น้อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของโลก - ตัวนำนๆ เรำก็จะถอยหลัง ในที่สุดเรำก็จะตกโลก - จงเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่ำหยุดนิ่ง -คนจบปริญญำสูงๆ ไม่อ่ำนหนังสือ ไม่ได้ฉลำดกว่ำคนจบกำรศึกษำน้อย แต่อำนหนังสือทุกวัน ่ 4
 5. 5. แนวคิดซีอีโอ : กำรเปลี่ยนแปลง (ต่อ2)ท่ำนต้องมีสำำนึกและเชื่อมั่นต่อกำรเปลียนแปลง ่ สีแดงโดยไม่ต้องให้มีภัยคุกคำมให้เปลียนแปลง ่Jack Welch บอกว่ำ ต้องเปลียนก่อนทีจะถูก ่ ่บังคับให้เปลียน ่คนเปลียนแบบจนมุม จะเปลี่ยนแบบไม่มีท่ำ ่ถ้ำเปลียนแบบรู้ตวก่อนว่ำจะต้องเปลี่ยน ต้องเดิน ่ ัได้เท่ห์สง่ำงำม สีนำ้ำเงินเดินผิดก็ต้องเข็ดกันบ้ำง ต้องปรับปรุงแก้ไขปรับองค์กรของเรำโดยด่วน แก้ไขวัฒนธรรมที่ออนแอ ่ผิดพลำดมำโดยด่วน สีม่วง 5
 6. 6. แนวคิดซีอีโอ : ภำวะผู้นำำซีอีโอ ต้องเป็นผูนำำในกำรเปลี่ยนแปลง ้ไม่ต้องรอให้พร้อม เดินหน้ำทันที แล้วทำำไปแก้ไป ก้ำวทีสองย่อมมีก้ำวแรกก่อน ่จงปฏิรูปองค์กร หน่วยงำนที่คล้ำยๆ กันก็เอำมำรวมกันอยำกเห็นผูนำำที่คนไทยต้องกำรคือ ไม่เห็นแก่ตัว ้องค์กรใหญ่ ท่ำนจะต้องเป็นหัวหน้ำของผู้นำำคือทุกองค์กรเล็กๆ มีผนำำ ท่ำนก็เป็นหัวหน้ำ ู้องค์กรใหญ่ ถ้ำทำำไม่ได้ ท่ำนก็เป็นซีอีโอไม่ได้ 6
 7. 7. แนวคิดซีอีโอ : เป้ำหมำยทำำให้องค์กรดีขึ้นเรื่อย ๆเป้ำหมำยควำมสุขของลูกค้ำหรือผูรับบริกำร ้และควำมก้ำวหน้ำขององค์กรเอำลูกค้ำหรือประชำชน เป็นศูนย์กลำงไม่มีอะไรสมบูรณ์ระหว่ำงเป้ำหมำยและอุดมกำรณ์ 7
 8. 8. แนวคิดซีอีโอ : วิสัยทัศน์ สบำยๆสำำนึกในเป้ำหมำย คือมีวสัยทัศน์ที่มีควำมหมำย ิจะออกยุทธศำสตร์ไม่ได้ หำกไม่มวิสัยทัศน์ ีคุณจะไปไหน (อยำกเห็นอยำกเป็น)Where we want to go?คุณจะไปได้อย่ำงไร (ยุทธวิธี)How to get there?แล้วออกมำเป็นแผนปฏิบัติกำร (แผนกำร)ที่จะนำำไปสู่จุดที่ท่ำนอยำกเห็นอยำกเป็น 8
 9. 9. แนวคิดซีอีโอ : กำรสื่อสำร ป็นซีอโอ ท่ำนต้องเป็นนักสื่อสำร ที่สำมำรถำนโปรดทรำบ ี ทุกท่ ยทัศน์ของตนมำบอกให้ผอื่นรู้ ู้ ำร่วมปฏิบัติ ร่วมเดินทำง ไปด้วยกันให้เขำรู้วำไม่ได้พำเขำไปลงนรก แต่จะพำเขำเดิน ่ ทิศทำงที่พบกับควำมก้ำวหน้ำห้ลูกน้องเชือถือ ท่ำนต้องไม่เป็นคนขี้โกหก ท่ำนต้อง ่ คคลที่น่ำเชือถือ ไม่หลอกลวง เสียสละตรงไปตรงมำ ่ คคลกล้ำได้กล้ำเสีย พร้อมที่จะเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ห้ทรำบว่ำ ท่ำนวำงแผน แล้วเดินทันที ไม่ใช่วำงแผนแล้ว น เดินไปเลยไม่ตองกลัวผิด ผิดแล้วรีบแก้ ้ให้ทรำบว่ำ คนที่นั่งทับปัญหำไว้ เลวร้ำยกว่ำคนที่ทำำแล้วญหำไม่ได้บปัญหำไว้ 10 ปี ก็ชำไป 10 ปี ้ 9
 10. 10. แนวคิดซีอีโอ : กล้ำคิดนอกกรอบ คิดนอกกรอบดีกว่ำยุคใหม่ตองมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ ้ รของตนเอง ให้มีชองทำงที่จะสำมำรถ มอง ่ กกรอบองค์กรของตน คือคิดนอกกรอบห้หลุดออกจำกกรอบเดิมๆ แล้วเรำจะเห็นว่ำนมำนั้นผิดอย่ำงไร จะได้แก้ไข ผูนำำต้องกล้ำคิด ้ มือนเดิมก็ได้ผลเหมือนเดิม ก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ำจะต้องเป็นตัวของตัวเองในชีวตจริง ิ 10
 11. 11. แนวคิดซีอีโอ : ควำมคล่องตัวงกล้ำที่จะทำำให้องค์กรนั้นมีควำมกะทัดรัดคล่องตัวค์กรเล็กจะมีควำมคล่องตัวปรับตัวบสนองต่อเหตุกำรณ์ต่อปัญหำได้เร็วที่สุดวคิดเดิม ยิ่งใหญ่ยิ่งได้เปรียบ แนวคิดใหม่แข่งขันกันที่ควำมเร็ว ร็วได้ องค์กรต้องกะทัดรัดปรับตัวได้ปรับตัวอย่ำงไร ทิศทำงอย่ำงไร ต้องมีข้อมูลที่ดีงให้มีลำำดับชันน้อย ้ทำำงำนที่มีควำมรู้ ที่สำมำรถตัดสินใจได้ มีควำมรู้นอน มีฐำนข้อมูลดีอยู่ในมือ สำมำรถตัดสินใจได้ำงแม่นยำำถูกต้อง 11
 12. 12. แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ โครงสร้ำงองค์กรใหม่ - วัฒนธรรมขององค์กรทียึดเอำลูกค้ำ/ประชำชน ่ ต้องไปสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรใหม่ศูนย์กลำงให้ได้ เป็น งค์กรปรับตัวได้ง่ำย ตอบสนองต่อปัญหำ รู้จักใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ - วัฒนธรรมที่ กำรพัฒนำได้อย่ำงรวดเร็ว ตอบสนองต่ปัญหำและบริหำรจัดกำร ในกำรแก้ อ บำยให้เกิดควำมสุขต่อลูกค้ำ-/ประชำชน สำมำรถปลดปล่อยศักยภำพและพล วัฒนธรรมที่วดเร็ว สมองของคนในองค์กรให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ดมำก ให้ ที่สุด ีที่สุด ง่ำยที่สุด จะเกิดควำมเข้มแข็ง - อย่ำไปรังเกียจพวกที่ชอบพูดอะไรแผลงๆ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผูนำำ ้ ประหลำดๆ แต่สร้ำงสรรค์ จงมองไปว่ำ เป็นธรร ให้องค์กรของท่ำน มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำำให้ - วัฒนธรรมผิดๆ ต้องเลิก วัฒนธรรมดีๆ ต้องเพิ่มเ กำรสัมผัสต่อกำรตอบสนองต่อปัญหำ - จงเปลียนทัศนคติของท่ำน ่ คิดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของท่ำน 12
 13. 13. นวคิดซีอีโอ : จุดอ่อนคนไทยในยุคโลกำภิวอ่ำนออกเขียนได้ในยุคโลกำภิวัฒน์ (Global Literacy) หมำยถึง1. กำรรูภำษำอังกฤษ ต้องหำทำงส่งเสริมกำรใช้งำน ้2. อินเทอร์เน๊ต ส่งเสริมแล้ว เริ่มแพร่หลำย3. ควำมเข้ำใจวัฒนธรรมนำนำชำติ (International Culture) - ต้องสังคมกับเขำ - ต้องเข้ำใจวัฒนธรรมของเขำองแข่งกันรวยแข่งกันจนในโลกยุคใหม่ (Technology Literacy)ภำษำดิจิตอล 0,1,-1,0 มำเป็นภำษำคอมพิวเตอร์ภำษำยีน (Genetic Code) ATCG มำทำำแผนที่พันธุกรรมภำษำบทประพันธ์ มำต่อกันก็ลอเลืองมำขำยได้ ื ่ 13
 14. 14. แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงทีมงำน ปล่อยพลังสมองของทีมงำน ชี้ให้ทมงำนเห็นโทษแห่งกำรไม่ปรับตัวเปลียนแ - ี ่ ำนให้สนุก และท้ำทำย คือกำรล่มสลำยทีมงำนให้แข็งแกร่ง ก่อนออกไปสนำมแข่ง ด ให้เขำคิด วำงแผนร่วมกัน - มุ่งเน้นให้เขำพู ห้ทมงำนไม่กลัวควำมยำกง่ำยใดๆ ทังสิมกัน เห็นทิศทำงร่วมกัน ี ทำำงำนร่ว ้น ้ ำรเปลี่ยนแปลงปรับตัวงแนวคิดทีมงำนไม่ให้ยึดติดอยู่กับที่เดิมปไม่รอด และยินดีต่อกำรเปลี่ยนแปลง 14
 15. 15. แนวคิดซีอีโอ : กำรกระจำยอำำนำจลดอำำนำจส่วนกลำง แล้วกระจำยอำำนำจไปสู่คนหน้ำงำนจงอย่ำเป็นผู้หวงอำำนำจ คือขำดควำมสำมำรถในกำรกระจำยอำำนำจคนที่กระจำยอำำนำจคือคนที่มีอำำนำจ คนที่ไม่กระจำยอำำนำจคือคนที่กำำลังหมดอำำนำจ เพรำะทำำงำนไม่สำำเร็จ 15
 16. 16. นวคิดซีอีโอ : กำรลดอำำนำจส่วนกลำงลงสู่พ เปลี่ยนแปลง ผูบริหำรระดับสูง ้ ผูบริหำรระดับสูง(กลำง) ้ ผูบริหำรระดับกลำง ้ ผูบริหำรระดับกลำง(ภูมิภำค) ้ ผูบริหำรระดับพื้นที่ ้ ผูบริหำรระดับพื้นที(ท้องถิ่น) ้ ่ - ผูอยู่ติดกับงำนและลูกค้ำ ้ - ไม่ได้รับอำำนำจ ประชำชน - ไม่ได้รับมอบภำรกิจที่ชดเจน ั - รู้ปัญหำดี - แก้ปัญหำเร็ว - มีแต่งำนเปิดแพรคลุมป้ำย 16
 17. 17. แนวคิดซีอีโอ : กำรวัดผลงำนอยำกให้แต่ละจังหวัด วัด GDP ของจังหวัด 17
 18. 18. แนวคิดซีอีโอ : สร้ำงโอกำสให้คนด้อยโอก คนจนไม่กล้ำหวังสูง เพรำะกลัวสุดเอื้อม คนที่มควำมสำมำรถพิเศษ ต้องมำแสวงหำโอกำสในเมือ ี ที่บ้ำนนอก ไม่มีโอกำส ต้องทำำเพื่อสร้ำงให้เกิดโอกำสในภูมิภำค 18
 19. 19. แนวคิดซีอีโอ : กำรรำยงำน มีกำรรำยงำนหลำยทิศทำง ไม่ใช่แค่นำยเดียว รต้องเชือมโยงแบบเครือข่ำยไม่ใช่แบบเส้นตรงทำงเดียว ่ยบพิธีกำรไม่มีควำมสำำคัญ เรื่องควำมสำำเร็จของงำนญที่สุด โทรศัพท์มำก็ได้ งใจทำำงำนแล้วถูกกลั่นแกล้ง ให้พบกับ ซีอโอ ได้ ทุกเมื่อ ี ลำ หำกยุ่งก็ให้รอเดียว ๋ำยงำนแบบตำมสำยบังคับบัญชำทำงเดียว ไม่มแล้ว ไม่ได้ผล ี 19
 20. 20. แนวคิดซีอีโอ : วิธีกำรทำำงำนกระบบที่เหมำะสมทีสุดผสมผสำน หลักกำรบริหำรเบื้องต้น ่ - ประยุกต์ให้คล้องกับองค์กร หำเจ้ำภำพ บริหำรร่วมกัน คอยติดตำม คอย่ำเป็นผูจัดกำรทีไม่มีประสิทธิภำพคอยให้กำำลังใจ เชียร์ให้เขำทำำงำน ้ ่ จ้ำงคนเพิ่มตลอดเวลำ สอนให้เขำทำำงำนถูกต้อง เอำวัตถุดิบมำเพิ่ม ของบประมำณเพิ่ม นผูจัดกำรที่มีวิธีกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ้ ำให้คนทำำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพช้วัตถุดบทรัพยำกรป้อนอย่ำงประหยัด ิช้เงินอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 20
 21. 21. คิดซีอีโอ : แผนภูมิกระบวนกำรทำำงำนของ งำนนโยบำยจำกส่วนกลำง กำำหนดภำรกิจที่ชัดเจน CEO จัดเจ้ำภำพดูแลทุกภำรกิจ+ ลงมือปฏิบัติ - สื่อสำรให้เข้ำใจ - ปลุกเร้ำให้เห็น+ มอบอำำนำจให้เจ้ำภำพ ทำำไปแก้ เดินไปด้วยกัน ไป กำรรับทรำบปัญหำทุกตำรำงนิ้ว ดูเป้ำ - บอกทิศทำง ทำำเพื่ออะไร = น้อยดี มำกดี หมำย ควำมเป็นอยู+ ควำมก้ำวห ่ งำนแก้ปัญหำ มีจุดวัด ตำมลูกบอลล์ งำนนำำหน้ำลูกบอลล์ แข็งแรง อ่อนแ ช่วยกันพิจำรณำว่ำเป็นไปไ วิเครำะห์ปัญหำ อ ผูเกี่ยวข้องทำำให้ดีขึ้น รับปรุงแก้ไข ้ ป มองไปข้ำง แบ่งงำนกันทำำ หน้ำ นักวิชำกำร ทบทวนจะทำำอะไรให้ดีกว่ำและจ้ำภำพมีเ ดูศกยภำพ ั ตัวเอง แตกต่ำงจำกเดิม ร่วมกันกำำหนดทิศทีจะไป ่ ช่วยกันคิด แบ่งปันควำมร่วมกันวำงแผนทำำโดยไม่ต้องรอสมบูรณ์ คิด 21
 22. 22. แนวคิดซีอีโอ : ทำำให้ลูกค้ำประชำชนพอใชำนิยม 3 ข้อ ทำำให้พ้นจำกควำมยำกจนทำำเพื่อลดรำยจ่ำย ให้ลูกค้ำ/ประชำชนทำำเพื่อเพิ่มรำยได้ ให้ลูกค้ำ/ประชำชนขยำยโอกำสให้กับ ลูกค้ำ/ประชำชน เพิ่มเติม ำรทำำสังคมให้ดีให้สะอำด (ปรำศจำกยำเสพติด และผู้มีอิท 22
 23. 23. แนวคิดซีอีโอ : โปร่งใสยอมรับได้- ธุรกิจใต้ดินต้องหมดไป- ไม่มีกำรรับเงินใต้โต๊ะ- ตรงไปตรงมำโปร่งใส ที่ระบบบัญชี และกำรเสียภำษี- ลูกน้องของใครทำำไม่ดี ต้องย้ำยนำยด้วย- ต้องอยู่ดวยควำมดี ้- ตรงไปตรงมำ เพื่อสร้ำงโอกำสให้คนจน คนด้อยโอกำ 23
 24. 24. แนวคิดซีอีโอ : จงรู้จักชีวิตจริงรู้จักชีวิตจริง (Real Alive) สมดุลงำน-สมดุลครอบครัวไม่เข้ำใจ ก็ไม่มีทำงที่จะเป็นนักบริหำรที่ดีได้ 24
 25. 25. แนวคิดซีอีโอ : ควำมรู้ภูมิปัญญำล--->ข่ำวสำร --->ควำมรู้ --->ภูมิปัญญำ อนกำรเจำะเลือดขององค์กรมำตรว - ข้อมูลก็เหมือมูลเรำยังไม่มี ถ้ำมีกล้ำสมัยแล้ขภำพ องค์กรก็เหมือนคนนันแหละเทียบเคีย ็ สุ ว ่อนขององค์กรคือ ใช้ประโยชน์จำก ุกอย่ำง ได้ท ลไม่เป็นข้อมูล ---> ขำดปัญญำ(ไม่ฉลำด)มูลดี -->ก็เอำไปวิเครำะห์-->ก็จะเกิดควำมรู้ รู้ว่ำดีหรือแย่ตรงไหน -->ก็เกิดกำรแก้ไขปรุง -->จนเกิดภูมิปัญญำ รอบรู้คือ ควำมแม่นยำำในกำรแก้ปัญหำ องอำยหำกข้อมูลของท่ำนแย่ อน ครำวหน้ำก็ปรับปรุงใหม่ 25
 26. 26. นวคิดซีอีโอ : เอำมำจัดลำำดับใหม่แล้วเกิดใำจัดลำำดับใหม่แล้วเกิดใหม่ (Rebirth)ำยเรื่องที่เรำทำำวันนีคือ สิงที่เคยทำำแล้วล้มเหลวในอดีต ้ ่มำจัดใหม่ ทำำใหม่แล้วสำำเร็จที่เรำทำำวันนี้ เรำเอำหลำยๆทฤษฏีมำรวมกัน เป็นเรื่องใหม่เก กฏว่ำสำำเร็จำง กำรผัดผักใส่หมูเอำผักใส่ก่อน ---> ผักเละ หมูไม่สกุ อำหมูผัดก่อน แล้วค่อยใส่ผัก ---> ผัดผักใส่หมูอร่อยดี 26
 27. 27. แนวคิดซีอีโอ : เทคโนโลยีสำรสนเทศน่วยงำนมีเว็บไซต์ของตัวเอง - ระบบรับจ่ำยกำรเงินอัตโนมัติ โยงกัน - ไม่ต้องเบิกเงินสดย์บัญชำกำรข้อมูล - ไม่ต้องเขียนเช๊ดลูกทีเป็น e-service ติดต่อกับลูกค้ำ/ประชำชน มโยงไปทัว ่ - เชื่อ ่ ช้ระบบ ICT กับกำรบริหำรกำรจัดกำรของ CFO : Chief Financial Officer -ยงำนสมุดโลกอยู่ในอินเทอร์เน็ต รู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวินำทีขวนขวำยหำควำมรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนำตัวเอง งค์กร 27
 28. 28. แนวคิดซีอีโอ : ผลักดันสองทำง- ต้องเป็นทุนนิยมที่มีอุดมกำรณ์ คนรวย พัฒนำแล้ว รำกหญ้ำ คนจน สะพำน ยังไม่พัฒนำ ปัญหำ ทุนนิยมทำำให้คนไม่พร้อมต่อสู้ จะอ่อนแอลง แนวคิดใหม่ ต้องผลักดัน 2 ทำง 1. ดันให้คนเก่งไปข้ำงหน้ำ 2. จูงคนที่ยังไม่พัฒนำ เดินข้ำมไปด้วย ท่ำนคือ สะพำน 28
 29. 29. แนวคิดซีอีโอ : ต้องเข้ำใจมิติของกำรเงิน - ถ้ำไม่เข้ำใจเรื่องมิติกำรเงินแล้ว ท่ำนจะไม่คล่องตัวในกำรใช้เงิน - คนที่เก่งเรื่องกำรเงิน สำมำรถเสกกระดำษเป็นเงินได้ - คนที่ไม่ประสำเรื่องกำรเงิน มีเงินอยู่แท้ๆ ก็กลำยเป็นกระดำษ - คนที่เสกกระดำษเป็นเงินได้ มี 2 ข้อ คือ 1. ควำมน่ำเชื่อถือ (Trust and Confidence) 2. ควำมรอบรู้ในกำรลงทุน ทีจะใช้เม็ดเงินที่ได้จำกกำรเสกกระดำษเป็นเงินนันให้เกิด ่ ้ ประโยชน์สูงสุดได้อย่ำงไร 29
 30. 30. แนวคิดซีอีโอ : กำรตลำดกลยุทธ์ทุกอย่ำงเป็น Demand Strategy อำสินค้ำไปโชว์ ให้ลูกค้ำกดเล่น สังเกต แล้วเอำข้อมูลมมำขำยให้ตรงใจ ทั้งรูปแบบสีสนักำรตัดสินใจซื้อของในโลกนี้80% เป็นกำรตัดสินใจของผู้หญิง 30
 31. 31. แนวคิดซีอีโอ : เรียนรู้ตลอดชีวิต ำกเห็นพนักงำน เรียนรู้ตลอดชีวอ่ำนหนังสือ ก็เอำมำเล่ำให้คนอื่นฟัง - ิตนหนังสือบ้ำง - ซีอีโอ ต้องเป็นผูนำำ และเป็นผูสอนด้วย ้ ้ เรื่องใหม่ๆ บ้ำง - เชิญคนที่มีควำมรู้ดๆ มำบรรยำย ีครำะห์ข้อมูลองค์กรตัวเองบ้ำง -เป็นอย่ำใจ เปิดสมอง มีสมำธิ จงเปิด งไรกำรเป็นอย่ำงไร ดูควำมเป็นไปได้ อยใจให้ว่ำง แล้วข้อมูลจะเข้ำมำมำกมำย ปล่ ำงเคียงบ้ำง เพื่อปรับปรุง - ถ้ำไม่มีสมำธิ ฟังเท่ำไรก็ไม่รู้เรื่อง ำรเปลียนแปลง ตื่นตัวหน่อย - หนังสือที่อ่ำนเป็นตำำรำทีเรียนกันในระดับ ่ ่ ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ปริญญำโท ปริญญำเอก กำรพูดก็จะประยุกต ำรประชุมปรึกษำแลกเปลี่ยนควำมรู้ ำรำ มำเป็นภำษำชำวบ้ำน เพื่อควำมเข้ำใ ในตำฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กร วต้องใช้งำน ต้องเอำมำวิจัยค้นคว - เรียนมำแล้ - มัวทะเลำะกัน เพรำะคนไม่รู้กำำลังเถียงกับ คนไม่รู้ ถ้ำรู้จริงก็คงไม่ต้องเถียง 31
 32. 32. แนวคิดซีอีโอ : ชำตินิยมองค์กรนิยมษฐกิจทุนนิยม หำกไม่มีชำตินิยมก็จะล้มเหลวมีควำมรักในองค์กรในชำติ เป็นกุญแจแห่งควำมสำำเร็จ 32
 33. 33. แนวคิดซีอีโอ : บริหำรจัดกำร- องค์กรเป็นสิ่งมีชีวิต- จะต้องมีกำรปรับตัว- จะต้องบริหำรจำกข้ำงล่ำงขึ้นมำ แม้นกระทั่งภำรโรงก็ตองถูกบริหำรจัดกำร ้- แม้นสุนัขข้ำงถนน หำกนำำมำฝึก ก็สำมำรถทำำให้มันฉลำดได้ ใช้ประโยชน์ได้ ดมยำเสพติดได้ ดมระเบิดได้ ถ้ำปล่อยมันไป มันก็คงเป็นหมำข้ำงถนนต่อไป- เป็นผูบริหำรต้องรู้วิธกำรจัดกำร ้ ี- องค์กรที่ไม่มีกำรบริหำรจัดกำร หำกไร้วัฒนธรรมไร้ศลธรรม ี ก็ไม่ต่ำงจำกแก้งค์ 33
 34. 34. แนวคิดซีอีโอ : นักบริหำรจัดกำร1. ปรับตัวเข้ำกับนำย เพรำะนำยเป็นคนประเมินผลเรำ2. ทำำงำนเป็นทีม3. เรำจะถูกประเมินด้วยควำมเป็นผูนำำ และกำรบริหำร ไม่ใช่ดำนเทคน ้ ้4. ใฝ่รู้จนเป็นวิถีชีวิต5. มอบหมำยงำน และทำำให้ลูกน้องภูมิใจ6. ให้เวลำกับงำนมำกกว่ำเวลำครอบครัว7. สร้ำงบุคคลิกภำพ และกำรแต่งกำยให้ดูภูมิฐำน8. สนับสนุนและปฏิบัติตำมนโยบำยบริษัทอย่ำงยิ่งยวดเต็มที่9. มีเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่กลมกลืนกับสังคม10. ต้องหำคนสนับสนุนให้เติบโตขึ้น 34
 35. 35. แนวคิดซีอีโอ : ประเมินคนด้วยสมรรถนะ - ตั้งใจดี ผิดพลำดไม่เคยตำย - คนเกียจคร้ำน คนขี้โกง ต้องตำยแน่ - ควำมผิดพลำดของคน * พลำดเพรำะว่ำควำมไม่รู้ ให้อภัยได้ * เข้ำใจผิด ตั้งใจดี ให้อภัยได้ - กำรให้รำงวัล และลงโทษชัดเจน - จะลงโทษใคร ตำำหนิใคร เพรำะสมรรถนะอย่ำงเดียว ไม่ใช่เพรำะไม่ชอบหน้ำ - ทำำงำนให้ดที่สุด คือกำรเอำใจนำยแล้ว ี - มำวันเกิดแล้วได้ดี แท้จริงแล้วไม่เกี่ยวกัน 35
 36. 36. อ้ำงอิง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรื่อง ประเทศไทยในบริบทใหม่ขแข่งขันในเวทีโลก (Thailand in New Competitive Land ธีเปิดกำรประชุมเชิงปฏิบติกำร กำรพัฒนำผู้นำำกำรบริหำร ั ปลี่ยนแปลง ณ อำคำรคอนเวนชันเซ็นต์เตอร์ ่ แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพคเมืองทองธำนี จังหวัดนสำร์ที่ 16 สิงหำคม 2546 เวลำ 09:40 น. 36
 37. 37. สวัส 37
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×