ประมวลจริยธรรม !

829 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
829
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประมวลจริยธรรม !

 1. 1. นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่
 2. 2. จริย - ความประพฤติ - กริยาที่ควรประพฤติ ธรรม - คุณความดี
 3. 3. จริยธรรม - ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติปฏิบัติ - ศีลธรรม(ความ ประพฤติที่ดีที่ชอบ) - กฎศีลธรรม
 4. 4. จรรยา - ความประพฤติที่ดี - กริยาที่ควรประพฤติในหมู่ คณะ เช่น จรรยาแพทย์ จรรยาบรรณ ประมวลความประพฤติที่ผู้ ประกอบอาชีพแต่ละอย่าง กำาหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่ง
 5. 5. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  กระบวนการที่บุคคลภายนอก ผู้เป็นกลางได้รับการร้องขอ จากคู่พิพาทหรือศาลแต่งตั้ง  พบปะช่วยเหลือคู่พิพาทให้ สามารถแก้ไขข้อพิพาทด้วย ความสมัครใจร่วมกัน
 6. 6.  ผลของการระงับข้อพิพาทใน ลักษณะนี้เรียกว่าการ ตกลงยอมความกัน  และการไกล่เกลี่ยเป็นการ ดำาเนินการด้วยความสมัครใจ  คู่พิพาทอาจถอนตัวจากการไกล่ เกลี่ยขณะใดก็ได้ก่อนทุกฝ่ายจะ ลงนามในสัญญาประนีประนอม ยอมความ
 7. 7. ผู้ประนีประนอมผู้ประนีประนอม  บุคคลผู้เป็นกลาง ไม่เป็นบุคคลผู้เป็นกลาง ไม่เป็น ตัวแทนฝ่ายใดตัวแทนฝ่ายใด  ทำาหน้าที่สนับสนุน อำานวยทำาหน้าที่สนับสนุน อำานวย ความสะดวก และส่งเสริมความสะดวก และส่งเสริม ให้มีการระงับข้อพิพาทที่ให้มีการระงับข้อพิพาทที่ เกิดขึ้นเกิดขึ้น  เป็นผู้รับผิดชอบรักษาเป็นผู้รับผิดชอบรักษา
 8. 8. ผู้ประนีประนอมผู้ประนีประนอม --มาจากมาจาก ไหนไหน?? -- ปีปี25422542 ได้มีการแก้ไขได้มีการแก้ไข ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งเพื่อให้มีบุคคลความแพ่งเพื่อให้มีบุคคล ภายนอกมาช่วยศาลในการไกล่ภายนอกมาช่วยศาลในการไกล่ เกลี่ยระงับข้อพิพาทประมวลเกลี่ยระงับข้อพิพาทประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรามาตรา 2020 ทวิวรรคสองทวิวรรคสอง บัญญัติว่าบัญญัติว่า ““เมื่อศาลเห็นสมควรเมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ร้องขอ ศาลอาจแต่งตั้งบุคคลร้องขอ ศาลอาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเป็นผู้หรือคณะบุคคลเป็นผู้
 9. 9. และต่อมามีระเบียบคณะและต่อมามีระเบียบคณะ กรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่ากรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่า ด้วยการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พพ..ศศ..๒๕๔๔๒๕๔๔ ข้อ ๖ข้อ ๖ ““เมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลเมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาล ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือ องค์คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้ง ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลผู้พิพากษา ข้าราชการศาล ยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกผู้ยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกผู้ ใดผู้หนึ่งหรือหลายคนเป็นใดผู้หนึ่งหรือหลายคนเป็น ผู้ผู้ ประนีประนอมประนีประนอม เพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือ ศาลในการศาลในการไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยคดีเรื่องใดคดีเรื่องใด
 10. 10. ต่อมามีข้อกำาหนดของต่อมามีข้อกำาหนดของ ประธานศาลฎีกาว่าด้วยการประธานศาลฎีกาว่าด้วยการ ไกลเกลี่ยพไกลเกลี่ยพ..ศศ..๒๕๕๔ โดยมติ๒๕๕๔ โดยมติ ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา ซึ่งออกตามความในประมวลซึ่งออกตามความในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งแพ่ง ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ต้องข้อ ๑๒ ในกรณีที่ต้อง ดำาเนินการไกล่เกลี่ย ผู้รับผิดดำาเนินการไกล่เกลี่ย ผู้รับผิด ชอบราชการศาลหรือองค์ชอบราชการศาลหรือองค์
 11. 11. ประมวลจริยธรรมผู้ประมวลจริยธรรมผู้ ประนีประนอมประนีประนอม หมวดที่ ๑หมวดที่ ๑ อุดมการณ์ของผู้อุดมการณ์ของผู้ ประนีประนอมประนีประนอม
 12. 12. ข้อ ๑ หน้าที่สำาคัญของผู้ข้อ ๑ หน้าที่สำาคัญของผู้ ประนีประนอมคือประนีประนอมคือ -- ช่วยเหลือ สนับสนุนการช่วยเหลือ สนับสนุนการ เจรจาระหว่างคู่ความให้บรรลุถึงเจรจาระหว่างคู่ความให้บรรลุถึง แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อ นำาไปสู่การระงับข้อพิพาทนำาไปสู่การระงับข้อพิพาท -- โดยจักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยโดยจักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลางความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลาง ปราศจากอคติปราศจากอคติ -- ประพฤติตนถูกต้องตามประพฤติตนถูกต้องตาม กฎหมายและทำานองคลองธรรมกฎหมายและทำานองคลองธรรม
 13. 13. -- มีความรู้และความเข้าใจในมีความรู้และความเข้าใจใน ปรัชญาการปรัชญาการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างถ่องแท้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างถ่องแท้ และและ -- มีความพร้อมที่จะเสียสละมีความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อส่วนรวมเป็นสำาคัญเพื่อส่วนรวมเป็นสำาคัญ -- ทั้งจักต้องแสดงให้เป็นที่ทั้งจักต้องแสดงให้เป็นที่ ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่าประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่า ตนปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัดตนปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัด
 14. 14. คำาอธิบายคำาอธิบาย การไกล่เกลี่ยเป็นการระงับข้อการไกล่เกลี่ยเป็นการระงับข้อ พิพาททางเลือกที่จะทำาให้ข้อพิพาททางเลือกที่จะทำาให้ข้อ พิพาทระงับลงด้วยความพึงพอใจพิพาทระงับลงด้วยความพึงพอใจ ของคู่ความ และเป็นการลดของคู่ความ และเป็นการลด ปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การ พิจารณาของศาลพิจารณาของศาล ดังนั้นดังนั้น -- ผู้ประนีประนอมจึงต้องผู้ประนีประนอมจึงต้อง ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่
 15. 15. -- ทั้งนี้จะต้องระวังไม่ทำาตนทั้งนี้จะต้องระวังไม่ทำาตน เป็นตัวแทนของฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใด และดำารงไว้ซึ่งฝ่ายใด และดำารงไว้ซึ่ง -- ความเป็นกลางความเป็นกลาง -- ปราศจากอคติปราศจากอคติ -- อยู่ในศีลธรรมอันดีอยู่ในศีลธรรมอันดี -- ยึดมั่นในคุณธรรมยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรมและจริยธรรม
 16. 16. - กระทำาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นกระทำาในสิ่งที่ถูกต้องเป็น ธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างมี จิตสำานึกจิตสำานึก -- ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต -- เสมอภาค และเสมอภาค และ -- เสียสละเพื่อส่วนรวมเสียสละเพื่อส่วนรวม อย่างเต็มกำาลังความสามารถอย่างเต็มกำาลังความสามารถ มีความรอบคอบ รวดเร็วมีความรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
 17. 17. -- เข้าใจในระบบงานไกล่เข้าใจในระบบงานไกล่ เกลี่ย โดยคำานึงถึงเกลี่ย โดยคำานึงถึง ประโยชน์ของราชการและคู่ประโยชน์ของราชการและคู่ ความเป็นสำาคัญความเป็นสำาคัญ -- มุ่งถึงมุ่งถึง ประโยชน์และวิธีการต่าง ๆประโยชน์และวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำาให้คู่ความตกลงกันที่จะทำาให้คู่ความตกลงกัน ได้ได้ -- เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาแก่ประชาชนศรัทธาแก่ประชาชน
 18. 18. อคติอคติ หมายความว่าหมายความว่า การกระทำาสิ่งที่ไม่ควรทำาการกระทำาสิ่งที่ไม่ควรทำา ซึ่งเป็นความประพฤติที่ผิดซึ่งเป็นความประพฤติที่ผิด ด้วยความลำาเอียง คือ ด้วยด้วยความลำาเอียง คือ ด้วย ความไม่เที่ยงธรรมมีอยู่ ๔ความไม่เที่ยงธรรมมีอยู่ ๔ ประการประการ
 19. 19. 1.1. ฉันทาคติ ลำาเอียงเพราะฉันทาคติ ลำาเอียงเพราะ ความรักความรัก การกระทำาสิ่งที่ไม่ควรการกระทำาสิ่งที่ไม่ควร กระทำา ด้วยความ ชอบพอกระทำา ด้วยความ ชอบพอ รักใคร่กัน เช่นการให้ลาภรักใคร่กัน เช่นการให้ลาภ ให้ยศก็ดี การตัดสินคดีให้ยศก็ดี การตัดสินคดี ความ หรือการตัดสินอื่นๆก็ความ หรือการตัดสินอื่นๆก็ ดี ด้วยอำานาจความพอใจรักดี ด้วยอำานาจความพอใจรัก
 20. 20. 2.2. โทสาคติ ลำาเอียงเพราะโทสาคติ ลำาเอียงเพราะ โกรธเกลียดโกรธเกลียด การกระทำาสิ่งที่ไม่ควรกระทำาการกระทำาสิ่งที่ไม่ควรกระทำา ด้วยความ เกลียดชังไม่ชอบกันด้วยความ เกลียดชังไม่ชอบกัน เช่นการไม่ให้ลาภไม่ให้ยศก็ดีเช่นการไม่ให้ลาภไม่ให้ยศก็ดี การตัดสินคดีความ หรือการตัดการตัดสินคดีความ หรือการตัด สินอื่นๆก็ดี ด้วยอำานาจความสินอื่นๆก็ดี ด้วยอำานาจความ เกลียดชัง ทำาให้เสียความเป็นเกลียดชัง ทำาให้เสียความเป็น ธรรมธรรม
 21. 21. 3.3. โมหาคติ ลำาเอียงเพราะเขลาโมหาคติ ลำาเอียงเพราะเขลา การกระทำาสิ่งที่ไม่ควรการกระทำาสิ่งที่ไม่ควร กระทำา ด้วยความ โง่กระทำา ด้วยความ โง่ เขลา เช่นการให้ลาภยศเขลา เช่นการให้ลาภยศ หรือไม่ให้ก็ดี การตัดสินคดีหรือไม่ให้ก็ดี การตัดสินคดี ความ หรือการตัดสินอื่นๆก็ความ หรือการตัดสินอื่นๆก็ ดี ด้วยอำานาจความโง่เขลาดี ด้วยอำานาจความโง่เขลา ทำาให้เสียความเป็นธรรมทำาให้เสียความเป็นธรรม
 22. 22. 4.4. ภยาคติ ลำาเอียงเพราะภยาคติ ลำาเอียงเพราะ กลัวกลัว การกระทำาสิ่งที่ไม่ควรการกระทำาสิ่งที่ไม่ควร กระทำา ด้วยความกลัว เช่นกระทำา ด้วยความกลัว เช่น การให้ลาภยศหรือไม่ให้ก็ดีการให้ลาภยศหรือไม่ให้ก็ดี การตัดสินคดีความ หรือการการตัดสินคดีความ หรือการ ตัดสินอื่นๆก็ดี ด้วยอำานาจตัดสินอื่นๆก็ดี ด้วยอำานาจ ความกลัว ทำาให้เสียความความกลัว ทำาให้เสียความ เป็นธรรมเป็นธรรม

×