Your SlideShare is downloading. ×
0
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
ประมวลจริยธรรม !
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ประมวลจริยธรรม !

365

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
365
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่
 • 2. จริย - ความประพฤติ - กริยาที่ควรประพฤติ ธรรม - คุณความดี
 • 3. จริยธรรม - ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติปฏิบัติ - ศีลธรรม(ความ ประพฤติที่ดีที่ชอบ) - กฎศีลธรรม
 • 4. จรรยา - ความประพฤติที่ดี - กริยาที่ควรประพฤติในหมู่ คณะ เช่น จรรยาแพทย์ จรรยาบรรณ ประมวลความประพฤติที่ผู้ ประกอบอาชีพแต่ละอย่าง กำาหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่ง
 • 5. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  กระบวนการที่บุคคลภายนอก ผู้เป็นกลางได้รับการร้องขอ จากคู่พิพาทหรือศาลแต่งตั้ง  พบปะช่วยเหลือคู่พิพาทให้ สามารถแก้ไขข้อพิพาทด้วย ความสมัครใจร่วมกัน
 • 6.  ผลของการระงับข้อพิพาทใน ลักษณะนี้เรียกว่าการ ตกลงยอมความกัน  และการไกล่เกลี่ยเป็นการ ดำาเนินการด้วยความสมัครใจ  คู่พิพาทอาจถอนตัวจากการไกล่ เกลี่ยขณะใดก็ได้ก่อนทุกฝ่ายจะ ลงนามในสัญญาประนีประนอม ยอมความ
 • 7. ผู้ประนีประนอมผู้ประนีประนอม  บุคคลผู้เป็นกลาง ไม่เป็นบุคคลผู้เป็นกลาง ไม่เป็น ตัวแทนฝ่ายใดตัวแทนฝ่ายใด  ทำาหน้าที่สนับสนุน อำานวยทำาหน้าที่สนับสนุน อำานวย ความสะดวก และส่งเสริมความสะดวก และส่งเสริม ให้มีการระงับข้อพิพาทที่ให้มีการระงับข้อพิพาทที่ เกิดขึ้นเกิดขึ้น  เป็นผู้รับผิดชอบรักษาเป็นผู้รับผิดชอบรักษา
 • 8. ผู้ประนีประนอมผู้ประนีประนอม --มาจากมาจาก ไหนไหน?? -- ปีปี25422542 ได้มีการแก้ไขได้มีการแก้ไข ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งเพื่อให้มีบุคคลความแพ่งเพื่อให้มีบุคคล ภายนอกมาช่วยศาลในการไกล่ภายนอกมาช่วยศาลในการไกล่ เกลี่ยระงับข้อพิพาทประมวลเกลี่ยระงับข้อพิพาทประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรามาตรา 2020 ทวิวรรคสองทวิวรรคสอง บัญญัติว่าบัญญัติว่า ““เมื่อศาลเห็นสมควรเมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ร้องขอ ศาลอาจแต่งตั้งบุคคลร้องขอ ศาลอาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเป็นผู้หรือคณะบุคคลเป็นผู้
 • 9. และต่อมามีระเบียบคณะและต่อมามีระเบียบคณะ กรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่ากรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่า ด้วยการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พพ..ศศ..๒๕๔๔๒๕๔๔ ข้อ ๖ข้อ ๖ ““เมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลเมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาล ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือ องค์คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้ง ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลผู้พิพากษา ข้าราชการศาล ยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกผู้ยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกผู้ ใดผู้หนึ่งหรือหลายคนเป็นใดผู้หนึ่งหรือหลายคนเป็น ผู้ผู้ ประนีประนอมประนีประนอม เพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือ ศาลในการศาลในการไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยคดีเรื่องใดคดีเรื่องใด
 • 10. ต่อมามีข้อกำาหนดของต่อมามีข้อกำาหนดของ ประธานศาลฎีกาว่าด้วยการประธานศาลฎีกาว่าด้วยการ ไกลเกลี่ยพไกลเกลี่ยพ..ศศ..๒๕๕๔ โดยมติ๒๕๕๔ โดยมติ ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา ซึ่งออกตามความในประมวลซึ่งออกตามความในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งแพ่ง ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ต้องข้อ ๑๒ ในกรณีที่ต้อง ดำาเนินการไกล่เกลี่ย ผู้รับผิดดำาเนินการไกล่เกลี่ย ผู้รับผิด ชอบราชการศาลหรือองค์ชอบราชการศาลหรือองค์
 • 11. ประมวลจริยธรรมผู้ประมวลจริยธรรมผู้ ประนีประนอมประนีประนอม หมวดที่ ๑หมวดที่ ๑ อุดมการณ์ของผู้อุดมการณ์ของผู้ ประนีประนอมประนีประนอม
 • 12. ข้อ ๑ หน้าที่สำาคัญของผู้ข้อ ๑ หน้าที่สำาคัญของผู้ ประนีประนอมคือประนีประนอมคือ -- ช่วยเหลือ สนับสนุนการช่วยเหลือ สนับสนุนการ เจรจาระหว่างคู่ความให้บรรลุถึงเจรจาระหว่างคู่ความให้บรรลุถึง แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อ นำาไปสู่การระงับข้อพิพาทนำาไปสู่การระงับข้อพิพาท -- โดยจักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยโดยจักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลางความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลาง ปราศจากอคติปราศจากอคติ -- ประพฤติตนถูกต้องตามประพฤติตนถูกต้องตาม กฎหมายและทำานองคลองธรรมกฎหมายและทำานองคลองธรรม
 • 13. -- มีความรู้และความเข้าใจในมีความรู้และความเข้าใจใน ปรัชญาการปรัชญาการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างถ่องแท้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างถ่องแท้ และและ -- มีความพร้อมที่จะเสียสละมีความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อส่วนรวมเป็นสำาคัญเพื่อส่วนรวมเป็นสำาคัญ -- ทั้งจักต้องแสดงให้เป็นที่ทั้งจักต้องแสดงให้เป็นที่ ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่าประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่า ตนปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัดตนปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัด
 • 14. คำาอธิบายคำาอธิบาย การไกล่เกลี่ยเป็นการระงับข้อการไกล่เกลี่ยเป็นการระงับข้อ พิพาททางเลือกที่จะทำาให้ข้อพิพาททางเลือกที่จะทำาให้ข้อ พิพาทระงับลงด้วยความพึงพอใจพิพาทระงับลงด้วยความพึงพอใจ ของคู่ความ และเป็นการลดของคู่ความ และเป็นการลด ปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การ พิจารณาของศาลพิจารณาของศาล ดังนั้นดังนั้น -- ผู้ประนีประนอมจึงต้องผู้ประนีประนอมจึงต้อง ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่
 • 15. -- ทั้งนี้จะต้องระวังไม่ทำาตนทั้งนี้จะต้องระวังไม่ทำาตน เป็นตัวแทนของฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใด และดำารงไว้ซึ่งฝ่ายใด และดำารงไว้ซึ่ง -- ความเป็นกลางความเป็นกลาง -- ปราศจากอคติปราศจากอคติ -- อยู่ในศีลธรรมอันดีอยู่ในศีลธรรมอันดี -- ยึดมั่นในคุณธรรมยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรมและจริยธรรม
 • 16. - กระทำาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นกระทำาในสิ่งที่ถูกต้องเป็น ธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างมี จิตสำานึกจิตสำานึก -- ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต -- เสมอภาค และเสมอภาค และ -- เสียสละเพื่อส่วนรวมเสียสละเพื่อส่วนรวม อย่างเต็มกำาลังความสามารถอย่างเต็มกำาลังความสามารถ มีความรอบคอบ รวดเร็วมีความรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
 • 17. -- เข้าใจในระบบงานไกล่เข้าใจในระบบงานไกล่ เกลี่ย โดยคำานึงถึงเกลี่ย โดยคำานึงถึง ประโยชน์ของราชการและคู่ประโยชน์ของราชการและคู่ ความเป็นสำาคัญความเป็นสำาคัญ -- มุ่งถึงมุ่งถึง ประโยชน์และวิธีการต่าง ๆประโยชน์และวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำาให้คู่ความตกลงกันที่จะทำาให้คู่ความตกลงกัน ได้ได้ -- เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาแก่ประชาชนศรัทธาแก่ประชาชน
 • 18. อคติอคติ หมายความว่าหมายความว่า การกระทำาสิ่งที่ไม่ควรทำาการกระทำาสิ่งที่ไม่ควรทำา ซึ่งเป็นความประพฤติที่ผิดซึ่งเป็นความประพฤติที่ผิด ด้วยความลำาเอียง คือ ด้วยด้วยความลำาเอียง คือ ด้วย ความไม่เที่ยงธรรมมีอยู่ ๔ความไม่เที่ยงธรรมมีอยู่ ๔ ประการประการ
 • 19. 1.1. ฉันทาคติ ลำาเอียงเพราะฉันทาคติ ลำาเอียงเพราะ ความรักความรัก การกระทำาสิ่งที่ไม่ควรการกระทำาสิ่งที่ไม่ควร กระทำา ด้วยความ ชอบพอกระทำา ด้วยความ ชอบพอ รักใคร่กัน เช่นการให้ลาภรักใคร่กัน เช่นการให้ลาภ ให้ยศก็ดี การตัดสินคดีให้ยศก็ดี การตัดสินคดี ความ หรือการตัดสินอื่นๆก็ความ หรือการตัดสินอื่นๆก็ ดี ด้วยอำานาจความพอใจรักดี ด้วยอำานาจความพอใจรัก
 • 20. 2.2. โทสาคติ ลำาเอียงเพราะโทสาคติ ลำาเอียงเพราะ โกรธเกลียดโกรธเกลียด การกระทำาสิ่งที่ไม่ควรกระทำาการกระทำาสิ่งที่ไม่ควรกระทำา ด้วยความ เกลียดชังไม่ชอบกันด้วยความ เกลียดชังไม่ชอบกัน เช่นการไม่ให้ลาภไม่ให้ยศก็ดีเช่นการไม่ให้ลาภไม่ให้ยศก็ดี การตัดสินคดีความ หรือการตัดการตัดสินคดีความ หรือการตัด สินอื่นๆก็ดี ด้วยอำานาจความสินอื่นๆก็ดี ด้วยอำานาจความ เกลียดชัง ทำาให้เสียความเป็นเกลียดชัง ทำาให้เสียความเป็น ธรรมธรรม
 • 21. 3.3. โมหาคติ ลำาเอียงเพราะเขลาโมหาคติ ลำาเอียงเพราะเขลา การกระทำาสิ่งที่ไม่ควรการกระทำาสิ่งที่ไม่ควร กระทำา ด้วยความ โง่กระทำา ด้วยความ โง่ เขลา เช่นการให้ลาภยศเขลา เช่นการให้ลาภยศ หรือไม่ให้ก็ดี การตัดสินคดีหรือไม่ให้ก็ดี การตัดสินคดี ความ หรือการตัดสินอื่นๆก็ความ หรือการตัดสินอื่นๆก็ ดี ด้วยอำานาจความโง่เขลาดี ด้วยอำานาจความโง่เขลา ทำาให้เสียความเป็นธรรมทำาให้เสียความเป็นธรรม
 • 22. 4.4. ภยาคติ ลำาเอียงเพราะภยาคติ ลำาเอียงเพราะ กลัวกลัว การกระทำาสิ่งที่ไม่ควรการกระทำาสิ่งที่ไม่ควร กระทำา ด้วยความกลัว เช่นกระทำา ด้วยความกลัว เช่น การให้ลาภยศหรือไม่ให้ก็ดีการให้ลาภยศหรือไม่ให้ก็ดี การตัดสินคดีความ หรือการการตัดสินคดีความ หรือการ ตัดสินอื่นๆก็ดี ด้วยอำานาจตัดสินอื่นๆก็ดี ด้วยอำานาจ ความกลัว ทำาให้เสียความความกลัว ทำาให้เสียความ เป็นธรรมเป็นธรรม

×