Your SlideShare is downloading. ×
0
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Vervanging hoe doe je dat?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Vervanging hoe doe je dat?

502

Published on

Presentatie over vervanging, gegeven tijdens de Netwerkdag Kerngroep Diwanet, 10 mei 2012 in Amersfoort

Presentatie over vervanging, gegeven tijdens de Netwerkdag Kerngroep Diwanet, 10 mei 2012 in Amersfoort

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
502
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Vervangen, hoe doe je dat? Ingmar Koch 10 mei 2012
 • 2. Ingmar Koch ikoch@brabant.nlProvinciale Archiefinspectie
 • 3. Voorafvervanging =substitutie =vervanging
 • 4. Nog meer vooraf Vervanging ishet probleem niet!
 • 5. Digitale groeicijfersDataproductie van het Britse ministerie van Cultuur (circa 500 fte):1998: Volledige werken van Shakespeare per dag2003: Volledige werken van Shakespeare per uur2010: Volledige werken van Shakespeare per secondeBron: Recordkeeping, september 2008(http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/record-keeping- sep-08.pdf)
 • 6. Digitale groeicijfers in MB per dagDataproductie van het Britse ministerie van Cultuur Bron: Recordkeeping, september 2008 (http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/reco
 • 7. Hoeveel cd’s zijn dat in 2010?Ruim 600 per dag
 • 8. En nog meer voorafTwee typen digitale informatie
 • 9. EindigOneindig
 • 10. Dat was vooraf
 • 11. Vervanging =Reproductie van archiefbescheiden, met hetdoel om tot vernietiging van deoorspronkelijke archiefbescheiden over tegaan.De reproducties nemen daarna de plaatsvan de originelen in en moeten alsarchiefbescheiden behandeld worden.
 • 12. De zorgdrager is bevoegdarchiefbescheiden te vervangen door reprodukties, teneinde de aldusvervangen bescheiden te vernietigen. Archiefwet 1995, artikel 7
 • 13. Voor de vervanging van archiefbescheiden die niet als te vernietigen wordenaangemerkt (…) is een machtiging vereist van Onze minister dan wel (…) van gedeputeerde staten. Archiefwet 1995, artikel 7
 • 14. De zorgdrager besluit tot vervanging van archiefbescheiden door reprodukties slechtsindien de vervanging geschiedt met juiste envolledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens. Archiefbesluit 1995, artikel 6
 • 15. Verschil tussen V en B? V BZorgdrager is bevoegd √ √Zorgdrager moet besluit nemen √ √Besluit moet gepubliceerd worden √ √Reproducties (blijvend) juist en volledig √ √Archivaris moet (positief) adviseren √ √GS moeten goedkeuren − √ Vervalt binnenkort helemaal
 • 16. Dat was vervanging
 • 17. Beleidsregel•Verschillende beleidsregels•Soorten vervanging
 • 18. Van 12 Gedeputeerde Staten voor:
 • 19. Alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
 • 20. Alle waterschappen
 • 21. Alle regio’s
 • 22. Van de minister van OCW voor:
 • 23. En de twaalf provincies
 • 24. Provinciale beleidsregel Een regel vooralle vormen van vervanging
 • 25. Digitalisering & Verfilming
 • 26. Backlog & Routinematig
 • 27. Dat was beleidsregel
 • 28. Toetsingscriteria•Beschrijving archiefbescheiden•Beschrijving vervangingsproces•Technische inrichting
 • 29. Beschrijving archiefbescheiden• Inhoud, structuur en vorm• Tijdstip en taak• Samenhang met andere archiefbescheiden• Waarde voor cultureel erfgoed• Belang van de informatie
 • 30. Beschrijving vervangingsproces (1)• Selectieproces – Archiefstukken – Kleur• Voorbereiding documenten• Scanproces• Registratieprocedure
 • 31. Beschrijving vervangingsproces (2)• Opname in beheerssysteem• Kwaliteitsprocedures – Juistheid – Volledigheid – Leesbaarheid – Terugvindbaarheid• Vernietigingsprocedure
 • 32. Technische inrichting• Bestandsformaat• Kwaliteit van de reproducties
 • 33. Dat was toetsingscriteria
 • 34. Bijzondere aandachtspunten
 • 35. Volledigheid Lees-Juistheid Controles baarheid Terugvind- baarheid
 • 36. Volledigheid
 • 37. Leesbaarheid
 • 38. Terugvindbaarheid
 • 39. Juistheid
 • 40. Controlesystematiek
 • 41. Controlesystematiek•Frequentie•Omvang•Fouttolerantie•Correctiemethoden
 • 42. Procedure van vervangingMachtiging voor vervanging Alleen bij B-stukken Generiek Besluit tot vervanging Bij B- en V-stukken Generiek Verklaring van vervanging bij “vernietiging” Bij B- en V-stukken Specifiek
 • 43. Aandachtspunten
 • 44. Ontwikkelingen•Wijziging interbestuurlijk toezicht
 • 45. Wet Revitalisering Generiek Toezicht• Toezicht in principe door naast hogere overheid• Versterking van horizontale verantwoording en kwaliteitsborging• Gelijkwaardigheid van de bestuurslagen (vertrouwen)• Sober, selectief en proportioneel
 • 46. En dat ziet er dan zo uit Provincie GS ToezichtInformatie Horizontale verantwoording Dagelijks Algemeen Bestuur Horizontale controle Bestuur
 • 47. De Archiefwet 1995 wordt gewijzigd:AIn artikel 7 vervallen de tweede en derde volzin.BDe artikelen 33 en 34 vervallen.CDe artikelen 38 en 39 worden vervangen door:Artikel 38Met betrekking tot de uitvoering van deze wet door het dagelijksbestuur zijn de artikelen 124, 124a, 124c tot en met 124i alsmedehoofdstuk XVII van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
 • 48. Artikel 7De zorgdrager is bevoegd archiefbescheiden te vervangendoor reprodukties, teneinde de aldus vervangenbescheiden te vernietigen. Voor de vervanging vanarchiefbescheiden die niet als te vernietigen wordenaangemerkt in de in artikel 5 bedoelde lijsten, is eenmachtiging vereist van Onze minister dan wel, indien hetarchiefbescheiden betreft voor de bewaring waarvan eenandere dan een rijksarchiefbewaarplaats is aangewezen,van gedeputeerde staten. Deze machtiging houdt tevenseen machtiging tot vernietiging in.
 • 49. Artikel 7De zorgdrager is bevoegd archiefbescheiden te vervangendoor reprodukties, teneinde de aldus vervangenbescheiden te vernietigen.
 • 50. Aanvulling wijziging artikel 7Wijziging kan later in werking tredenOnderzoek naar noodzakelijke aanvullingenin wet- en regelgeving
 • 51. Artikel 381. Overeenkomstig een door provinciale staten vast te stellen verordening oefenen gedeputeerde staten toezicht uit op de aan het dagelijks bestuur in artikel 35, eerste lid, opgedragen zorg voor de archiefbescheiden. Zij bedienen zich daartoe van de in artikel 28 genoemde provinciale inspecteur.
 • 52. Artikel 382. Het dagelijks bestuur onderwerpt de plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting of verandering van inrichting van een archiefbewaarplaats of tot ingebruikneming van gebouwen of gedeelten van gebouwen als archiefbewaarplaats, aan de goedkeuring van gedeputeerde staten. […]
 • 53. Artikel 391. Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ingeval het dagelijks bestuur niet aan de in artikel 35, eerste lid, genoemde verplichting voldoen.
 • 54. Nieuw artikel 38Met betrekking tot de uitvoering van dezewet door het dagelijks bestuur zijn deartikelen 124, 124a, 124c tot en met 124ialsmede hoofdstuk XVII van deGemeentewet van overeenkomstigetoepassing.
 • 55. Gemeentewet artikel 124 evWanneer […] het college […] een bij of krachtens eenandere dan deze wet gevorderde beslissing niet of nietnaar behoren neemt dan wel bij of krachtens eenandere dan deze wet gevorderde handeling niet of nietnaar behoren verricht, of anderszins een bij ofkrachtens een andere dan deze wet gevorderdresultaat niet, niet tijdig of niet naar behoren tot standbrengt, besluiten gedeputeerde staten […] daarinnamens […] het college […] te voorzien ten laste vande gemeente.
 • 56. Wat blijft in de Archiefwet?Verplichte melding archiefverordeningen aan GSMachtigingen voor vervreemding, opschorting overbrengingstermijn en beperking van openbaarheid
 • 57. Gevolgen voor archivarissen Versterking / verzwaring horizontaal toezicht (interne controle) Verslaglegging wordt verplicht Toezicht op beheer wordt horizontaal toezicht op gehele archiefketen Maar, ook toezicht op archiefbewaarplaats en beheer© Jan Banning van overgebrachte archieven?
 • 58. Dat was ontwikkelingen
 • 59. Vragen?
 • 60. www.slideshare.com/ingmarioDraaikolk - http://www.flickr.com/photos/tolomea/4852616645/ARRA I - http://www.seniorplaza.nl/Jar50%20-%20Arra%201%20computer%20onbruikbaar.jpgNumber snake - http://www.designforchildren.co.uk/wp-content/uploads/imagiplay-number-snake-puzzle.jpgMobius Tattoo - http://www.flickr.com/photos/spacemanbob/1084139169/Quality checked check yes - http://www.flickr.com/photos/withassociates/5091295528/in/photostream/Hokusai, The Great Wave off Kanagawa - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Wave_off_Kanagawa.jpgSigns-3452 - http://www.flickr.com/photos/ahaglund/5727481333/in/photostream/Bent arrow - http://www.flickr.com/photos/abridgeover/393200326/in/photostream/Mel McC, Metadata Man - http://www.flickr.com/photos/melomcc/3339786669/in/photostream/Jan Banning, India - http://malieveld.files.wordpress.com/2009/03/ambtenaar_india1.jpg?w=450

×