Τετάρτθ 19 Ιουνίου, 2013Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράυωνστον “κόσμο” του e-businessΙωάννθσ ΜελετλίδθσBusiness Development M...
Ποιοί είμαςτε ...• H CIMA Software είναι εταιρεία τεχνολογίασ θ οποία αναπτφςει και υποςτθρίηειτο εξειδικευμζνο λογιςμικό ...
Στον κόςμο του e-business υπάρχουν “ζγγραφα”• “e-business” …– H χρήςη τεχνολογιών πληροφορικήσ και επικοινωνίασ (ICT) για ...
Documents in “e-business” world...DistributeFind & ProcessCollaborateWorkflow
e-Documents & e-Business …• Αναγνωρίςτε τα διαφορετικά “documents” ςτισ δικζσςασ διαδικαςίεσ, από ...– Τισ επιχειρθςιακζσ ...
EXAMPLES …
e-Autoloan …
e-Autoloan …
Invoices365 …
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟYΜΕΙωάννθσ ΜελετλίδθσBusiness Development ManagerEMEAIoannis.Meletlidis@docuclass.eu
e-Business World 2013 - Μελετλίδης Ιωάννης: Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

e-Business World 2013 - Μελετλίδης Ιωάννης: Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων

254 views
210 views

Published on

Η παρουσίαση αυτή έγινε στα πλαίσια του Συνεδρίου e-Business World 2013, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου, στο Divani Caravel στην Αθήνα.

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

e-Business World 2013 - Μελετλίδης Ιωάννης: Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων

 1. 1. Τετάρτθ 19 Ιουνίου, 2013Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράυωνστον “κόσμο” του e-businessΙωάννθσ ΜελετλίδθσBusiness Development ManagerEMEAIoannis.Meletlidis@docuclass.eu
 2. 2. Ποιοί είμαςτε ...• H CIMA Software είναι εταιρεία τεχνολογίασ θ οποία αναπτφςει και υποςτθρίηειτο εξειδικευμζνο λογιςμικό DocuClass© για τθν διαχείριςθ εγγράφων, ψθφιακοφπεριεχομζνου και τθν αυτοματοποίθςθ / βελτιςτοποίθςθ ψθφιακϊν ροϊνεργαςίασ.• Ιδρφκθκε το 2003 ςτο Pittsburg τθσ Pennsylvania, US – όπου βρίςκονται και τακεντρικά γραφεία• Διατθρεί γραφεία ςτθν Λατινικι Αμερικι (Λίμα, Περοφ), Ευρϊπθ (Ακινα) κακϊσκαι δίκτυο εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργατϊν ςε όλο τον κόςμο• Είναι ςτρατθγικόσ ςυνεργάτθσ τθσ Ricoh Corporation (platinum partner) & τθσKODAK US• Υποςτθρίηει με τα προιόντα & τισ υπθρεςίεσ τθσ “document-centric” e-businessprocesses μεγάλων επιχειριςεων ςε όλο τον κόςμο ...
 3. 3. Στον κόςμο του e-business υπάρχουν “ζγγραφα”• “e-business” …– H χρήςη τεχνολογιών πληροφορικήσ και επικοινωνίασ (ICT) για τηνυποςτήριξη των δραςτηριοτήτων τησ επιχείρηςησ• Τα ζγγραφα ζχουν αλλάξει “μορφι” ςε ςχζςθ με ταπαραδοςιακά ζντυπα ...– XML, ebXML, etc– WEB Orders, submitted forms, applications …– EDI messages– e-Signed Documents– e-Statements– e-Invoices– …
 4. 4. Documents in “e-business” world...DistributeFind & ProcessCollaborateWorkflow
 5. 5. e-Documents & e-Business …• Αναγνωρίςτε τα διαφορετικά “documents” ςτισ δικζσςασ διαδικαςίεσ, από ...– Τισ επιχειρθςιακζσ ςασ ανάγκεσ• Τθν “επικοινωνία” ςασ με ςυνεργάτεσ & πελάτεσ• Τθν διεκπεραίωςθ των εςωτερικϊν ςασ διαδικαςιϊν– Τισ φορολογικζσ και ελεγκτικζσ ςασ υποχρεϊςεισ• Παραςτατικά (άυλα και φυςικά)• Αξιολογιςτε κατά πόςο τα “core” ςυςτιματά ςασκαλφπτουν τισ ανάγκεσ ...– Αυτόματθσ θλεκτρονικισ αρχειοκζτθςθσ, διανομισ,δθμοςίευςθσ και επεξεργαςίασ τουσ– Αυτοματοποίθςθσ ι βελτιςτοποίθςθσ των διαδικαςιϊν πουβαςίηονται ςε αυτά– Φορολογικοφσ ι άλλουσ κανονιςμοφσ & υποχρεϊςεισ
 6. 6. EXAMPLES …
 7. 7. e-Autoloan …
 8. 8. e-Autoloan …
 9. 9. Invoices365 …
 10. 10. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟYΜΕΙωάννθσ ΜελετλίδθσBusiness Development ManagerEMEAIoannis.Meletlidis@docuclass.eu

×