e-Business World 2013 - Τσάμη Βαλέρια: Nice to meet you Greek e-shopper!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

e-Business World 2013 - Τσάμη Βαλέρια: Nice to meet you Greek e-shopper!

on

 • 297 views

Η παρουσίαση αυτή έγινε στα πλαίσια του Συνεδρίου e-Business World 2013, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου, στο ...

Η παρουσίαση αυτή έγινε στα πλαίσια του Συνεδρίου e-Business World 2013, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου, στο Divani Caravel στην Αθήνα.

Statistics

Views

Total Views
297
Views on SlideShare
287
Embed Views
10

Actions

Likes
1
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 10

http://www.e-businessworld.gr 10

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

e-Business World 2013 - Τσάμη Βαλέρια: Nice to meet you Greek e-shopper! e-Business World 2013 - Τσάμη Βαλέρια: Nice to meet you Greek e-shopper! Presentation Transcript

 • Nice to meet you Greek e-shopper!
 • 21%των Ελλήνων έχουν κάνει τουλάχιςτον μία αγορά online το τελευταίο 6μηνο ΈρευναWEB ID, Ιανουάριοσ – Μάρτιοσ 2013 Βάςη: Σύνολο πληθυςμού 13-70
 • 53 57 61 65 70 73 42 48 56 62 68 71 2008 2009 2010 2011 2012 Q1-2013 Χρόςη Η/Υ Χρόςη Internet ΈρευναWEB ID. Βάςη: Σύνολο πληθυςμού 13-70 % Η ςχέςη των Ελλήνων με την τεχνολογία αλλάζει……
 • + + + + + + + + Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι κάνουν εύκολη την πρόςβαςη ςτο Internet…
 • … και η υπηρεςία μπαίνει ςτα Ελληνικά νοικοκυριά…. 70% έχουν πρόςβαςη ςτο internet ςτο νοικοκυριό τουσ! Έρευνα DoubleTriple Play, Ιανουάριοσ – Μάρτιοσ 2013 Βάςη: Σύνολο πληθυςμού 13-70 63 25 2 4 Σταθερό ςύνδεςη Mobile internet Mobile broadband internet Άλλη πρόςβαςη Η πρόςβαςη είναι μέςα από: %
 • 49% 37% 25% 4% 2%1% … ενώ οι ςυςκευέσ με τισ οποίεσ κανείσ μπορεί να έχει πρόςβαςη αυξάνονται και ποικίλουν Έρευνα DoubleTriple Play, Ιανουάριοσ – Μάρτιοσ 2013 Βάςη: Σύνολο πληθυςμού 13-70
 • … το ίδιο και οι τρόποι με τουσ οποίουσ μπορεί κανείσ να βρει αυτό που ζητά 20%ϋχουν κατεβϊςει apps ΠανελλήνιαΈρευνα ΚινητήσΤηλεφωνίασ, Ιανουάριοσ – Μάρτιοσ 2013 Βάςη: Σύνολο πληθυςμού 13-70
 • Μύα κοινωνύα που ςταδιακϊ οδηγεύται ςτη digital εποχό (1)
 • 2010 2011 2012 11 29 33 40 41 35 41 48 43 45 58 61 62 66 75 ΢ΥΟΛΕΙΑ Σ΢ΙΓΑΡΑ ΓΤΜΝΑ… CD/ΜΟ… ΣΗΛΕΦ… ΣΡΟΦΙ… SUPER… ΜΕΣΑΚ… ΟΜΟΡ… ΚΑΛΛΤ… ΕΝΣΤΠΑ ΣΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΠΛ… ΕΝΔΤ΢… ΔΙΑ΢Κ… 13 28 38 43 46 40 45 54 52 52 63 69 69 72 77 15 32 41 48 50 50 54 56 58 60 66 74 76 80 84 Περικοπέσ εξόδων % Η οικονομική κρίςη: νέα & απρόςμενη πραγματικότητα… Έρευνα Bari Lifestyles. Βάςη: Σύνολο πληθυςμού 13-70
 • Προ κρίςησ ΢την κρίςη Αυθόρμητοσ Συγκρατημένοσ Κινητοποιείται από επιθυμία Κινητοποιείται από ανάγκη Pleasure-shopping Smart-shopping A spender A picker Χαλαρόσ Αγχωμένοσ & απαιτητικόσ Κοινωνικά αδιάφοροσ Κοινωνικά ευαιςθητοποιημένοσ O Έλληνασ καταναλωτήσ…
 • Ένασ καταναλωτόσ ςε «εγρόγορςη» που αναζητϊ λύςεισ (2)
 • 2008: 600 καταςτόματα 2010: 1.200 καταςτόματα 2013: 2.500 καταςτόματα Εκτίμηςη αριθμού Ελληνικών e-shops Πηγή: Στοιχεία ELTRUN H αγορά των e-shops: γρήγορα αναπτυςςόμενη…
 • Μύα αγορϊ ανοδικό & εξελιςςόμενη (3)
 • • Η μετϊβαςη ςτη digital εποχό (1) •H αλλαγό των καταναλωτών λόγω κρύςησ (2) • Η ανϊπτυξη των e-shops (3) Όλα λειτουργούν ςυνδυαςτικά….
 • 632 698 840 948 1,280 1,375 2008 2009 2010 2011 2012 Q1-2013 Εκτύμηςη ςε χιλιϊδεσ ϊτομα Το e-commerce αναπτύςςεται: ςε καταναλωτϋσ*…. ΈρευναWEB ID. Βάςη: Σύνολο πληθυςμού 13-70 9 10 12 14 19 21 2008 2009 2010 2011 2012 Q1-2013 % επύ του πληθυςμού 13-70 ετών *E-shoppers τελευταίων 6 μηνών
 • 632 698 840 948 1,280 1,375 2008 2009 2010 2011 2012 Q1-2013 Εκτύμηςη e-shoppers ςε χιλιϊδεσ ϊτομα …Αλλϊ και ςε δαπϊνη* (παρϊ τα ςημεύα των καιρών) ΈρευναWEB ID. *Δαπάνη για αγορέσ on line τελευταίων 6 μηνών Μϋςο Ποςό που ϋχουν δαπανόςει 550 € 510 € 680 € 600 € 506 € 490 € 2008 2009 2010 2011 2012 Q1-2013
 • Έρευνα τησ Focus Bari ςε 60 επαγγελματίεσ του χώρου 4th DistanceSelling & E-commerce, Μάρτιοσ 2013 Οι προβλϋψεισ των ειδικών εύναι επύςησ αιςιόδοξεσ 43 45 18 77 98% 95%“Πωσ προβλέπετε την πορεία του e-commerce ςτην Ελλάδα ςτο άμεςο μέλλον;” ΢ε αριθμό χρηςτών ΢ε αξία / τζίρο ΠΟΛΤ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΛΤ ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΡΚΕΣΑ ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΡΚΕΣΑ ΑΝΟΔΙΚΗ
 • E-shoppers: ποιοι εύναι? % ΈρευναWEB ID, Ιανουάριοσ – Μάρτιοσ 2013
 • E-shoppers: τι αγορϋσ κϊνουν? 11 12 13 13 14 17 18 18 25 31 Κινητή τηλεφωνία Ξενοδοχεία / διακοπέσ Εκδηλώςεισ / Κινηματογράφοσ Computer Hardware Βιβλία Ηλεκτρικά είδη Είδη υπόδηςησ Gadget/Μικροαντικείμενα/Αναμνηςτι… Αεροπορικά/Ακτοπλοΰκά ειςιτήρια Ρούχα/Αξεςουάρ Είδη που έχουν αγοράςει ςτουσ τελ. 6 μήνεσ: % ΈρευναWEB ID, Ιανουάριοσ – Μάρτιοσ 2013 Βάςη: Ε-shoppers 13-70, Πανελλαδικά
 • E-shoppers: τι αγορϋσ κϊνουν? Αγορέσ που έχουν κάνει ςτουσ τελ. 6 μήνεσ: ΈρευναWEB ID, Ιανουάριοσ – Μάρτιοσ 2013 Βάςη: Ε-shoppers 13-70, Πανελλαδικά
 • E-shoppers: Εύναι ικανοποιημϋνοι? 93% ικανοποιημϋνοι ΈρευναWEB ID, Ιούνιοσ – Δεκέμβριοσ 2012 Βάςη: Ε-shoppers 13-70, Πανελλαδικά
 • Αρκετού όμωσ ακόμα, προβληματύζονται για τισ online αγορϋσ….. ΈρευναWEB ID, Ιανουάριοσ – Μάρτιοσ 2013 Βάςη: Ενεργοί χρήςτεσ internet 13-70 Πανελλαδικά % 63 Προβληματύζονται 44 13 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Υποκλοπη Προςωπικοσ Ελεγχοσ Ενοχληςη
 • 88 85 84 75 72 63 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2009 2010 2011 2012 Q1-2013 Προβληματύζονται Το θετικό εύναι πωσ ςταδιακϊ γύνονται όλο και λιγότεροι… ΈρευναWEB ID. Βάςη: Ενεργοί χρήςτεσ internet 13-70 Πανελλαδικά %
 • Και (όπωσ πιςτεύουν οι χρόςτεσ internet) οι προβληματιςμού μπορούν να μειωθούν… OnlineΈρευνα ςε Ενεργούσ χρήςτεσ internet 15-54 Πανελλαδικά 8th Internet & E-business Innovation Forum, Δεκέμβριοσ 2012 % 61 52 50 0 10 20 30 40 50 60 70 Τηλϋφωνο και ςτοιχεύα ςε εμφανϋσ ςημεύο Τestimonials από καταναλωτϋσ Πιςτοποιητικό αςφϊλειασ SSL 25 23 18 13 0 10 20 30 40 50 60 70 Πιςτοπούηςη από αναγνωριςμϋνο Ελληνικό Φορϋα Mϋλοσ Ελληνικού Συνδϋςμου e-commerce Άρθρα/αναφορϋσ ςε ϋγκυρα ΜΜΕ Βρϊβευςη από γνωςτό θεςμό Τα πιο ςημαντικά ςτοιχεία που βοηθούν να εμπιςτευτείσ ένα e-shop:
 • Αυτό που δεν πρϋπει να ξεχνϊμε….. 52 47 Τιμό Εμπιςτοςύνη / αςφϊλεια Πρακτικϊ θϋματα *1οσ ςε ςημαντικότητα παράγοντασ ςτισ online αγορέσ OnlineΈρευνα ςε Ενεργούσ χρήςτεσ internet 15-54 Πανελλαδικά 8th Internet & E-business Innovation Forum, Δεκέμβριοσ 2012 Ευκολύα - ταχύτητα Εξοικονόμηςη Πληθώρα επιλογών
 • Σασ ευχαριςτώ πολύ!