Javno zalaganje i javne politike

850 views
785 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
850
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Javno zalaganje i javne politike

 1. 2. Sadržaj Teoretski deo: javna politika, javno zalaganje, lobiranje, tipovi javnog zalaganja; Praktični deo: strateško planiranje javnog zalaganja, faze planiranja, izrada akcionog plana; Završni deo: Realizacija i praćenje akcionog plana javnog zalaganja. 17. mart 2011 ©InTER
 2. 3. Javna Politika (Public policy) Javna politika se može definisati kao pravac delovanja, regulatornih mera, zakona, prioriteta i programa državnih ili lokalnih organa vlasti po određenom pitanju. Donošenje javnih politika je složen i višestran proces koji podrazumeva sadejstvo brojnih pojedinaca i interesnih grupa koji se takmiče ili sarađuju u uticaju na političare da se ponašaju na određeni način. U tom kontekstu, javno zagovaranje se može definisati kao pokušaj da se utiče na javnu politiku kroz edukaciju političara , lobiranje i kroz političke pritiske . 17. mart 2011 ©InTER
 3. 4. <ul><li>Javno zalaganje </li></ul><ul><li>Javno zalaganje je aktivna promocija rešenja nekog problema, kroz: </li></ul><ul><ul><li>usmeravanje pažnje zajednice na neku važnu temu/problem; </li></ul></ul><ul><ul><li>usmeravanje donosioca odluka na odabir dobrog rešenja. </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 4. 5. <ul><li>Javno zalaganje </li></ul><ul><li>Javno zalaganje podrazumeva rad na pridobijanju struktura vlasti: vlada, ministarstva, lokalna samouprava, opštinska uprava, privatni sektor, javne institucije (škole ili zdravstvene institucije), itd., u cilju : </li></ul><ul><ul><li>promeni starih ili uvođenju novih javnih politika, zakona, pravila, programa ili budžeta tj. odluka na nivou institucija javnog i privatnog sektora. </li></ul></ul><ul><ul><li>povećanje efikasnosti i transparentnosti rada javnog i privatnog sektora. </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 5. 6. Javno zalaganje Javno zalaganje ne podrazumeva sukob sa strukturama vlasti već sistematski pristup u cilju postizanja željenog rešenja. Sinonimi za javno zalaganje su : zagovaranje, zalaganje, advokatiranje, zauzumanje, navijanje, apelovanje, advocacy 17. mart 2011 ©InTER
 6. 7. Lobiranje Lobiranje je posebni vid javnog zalaganja koji se uglavnom odnosi na neformalno obraćanje članovima parlamenta u nameri da se utiče na zakonodavstvo. Pojam lobiranje je nastao u Engleskoj od riječi „lobby“ zbog toga što su se zastupnici engleskog parlamenta nalazili s predstavnicima različitih interesnih skupina u predvorju (lobby-u) Donjeg doma. 17. mart 2011 ©InTER
 7. 8. <ul><li>Tipovi javnog zalaganja </li></ul><ul><li>Zalaganje je dinamičan, aktivni proces , koji se događa u određenom vremenskom periodu (kratak ili dug). </li></ul><ul><li>Tipovi javnog zalaganja su: </li></ul><ul><ul><li>Zalaganje u kriznim momentima , koje karakteriše aktivnosti koje su odgovor na donošenje odluka u kriznim momentima; </li></ul></ul><ul><ul><li>Zalaganje po određenom pitanju, koje predstavlja zalaganje po jednom ili jednokratnom pitanju ili problemu; </li></ul></ul><ul><ul><li>Reprezentativno zalaganje, predstavlja formalni vid zalaganja određenih grupa po određenim pitanjima. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kratkoročno zalaganje je slično zalaganjem u kriznim momentima ili zalaganjem po određenom pitanju. Zalaganje će se baviti jednim problemom i završiće se kad se problem reši. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dugoročno zalaganje se odnosi na zalaganje po pitanju više problema, bilo istovremeno ili kontinuirano.i neće se završiti kad se problem bude rešio. </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 8. 9. <ul><li>Tipovi javnog zalaganja </li></ul><ul><ul><li>Direktno zalaganje </li></ul></ul><ul><ul><li>Indirektno (grassroots) zalaganje; </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 9. 10. <ul><li>Direktno zalaganje </li></ul><ul><li>Direktno zalaganje podrazumeva vid komunikacije sa donosiocima odluka, sve u cilju donošenja željene javne politike. </li></ul><ul><li>Da bi ovakav vid komunikacije bio zalaganje, moraju se zadovoljiti sledeća dva kriterijuma: </li></ul><ul><ul><ul><li>komunikacija mora da se odnosi na konkretnu javnu politiku; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>komunikacija mora sadržati određeno mišljenje o toj javnoj politici. </li></ul></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 10. 11. <ul><li>Indirektno zalaganje </li></ul><ul><li>(zalaganje na osnovnom nivou) </li></ul><ul><li>Indirektno zalaganje se odnosi na aktivnosti komuniciranja sa krajnjim korisnicima, sve u cilju uticaja na donosioce odluka da donesu željenu javnu politiku. </li></ul><ul><li>Da bi ovakav vid komunikacije bio zalaganje, moraju se zadovoljiti sledeća tri kriterijuma: </li></ul><ul><ul><ul><li>komunikacija mora da se odnosi na konkretanu javnu politiku; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>komunikacija mora sadržati određeno mišljenje o toj javnoj politici; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>komunikacija će ohrabriti krajnje korisnike da preuzmu akciju u cilju uticaja na donošenje željene javne politike. </li></ul></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 11. 12. <ul><li>Uspešno javno zagovaranje </li></ul><ul><li>Javno zalaganje treba biti proaktivno a ne reaktivno </li></ul><ul><ul><li>Mnoge organizacije prave grešku čekajući prvo da se desi problem pa onda da organizuju svoje aktivnosti; </li></ul></ul><ul><li>Uspešno javno zagovaranje je više od komunikacije sa donosiocima odluka - u Srbiji svi diskutuju sa svima o svačemu! </li></ul><ul><li>Javno zagovaranje je najefikasnije kad se sistematski planira kroz izradu strategije za javno zalaganje, koja sa dobro osmišljenim aktivnostima cilja na uticanje na ljude koji donose odluke. </li></ul>17. mart 2011 ©InTER
 12. 13. <ul><li>Pre nego da počnemo javno zagovaranje </li></ul><ul><li>Analiza kapaciteta Centra </li></ul><ul><li>Čime se Centar bavi? </li></ul><ul><ul><li>Ko su osnivači Centra? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ko su klijenti Centra </li></ul></ul><ul><ul><li>Čije interese zastupa Centar? </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Reputacija Centra: </li></ul><ul><ul><li>Kakvu reputaciju ima Centar medju donosiocima odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kakvu reputaciju ima Centar medju svojim klijentima? </li></ul></ul><ul><ul><li>Da li Vaši osnivači/klijenti veruju da Centar zastupa široke interese a ne samo interese pojedinih interesnih grupacija? </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Odnosi sa donosiocima odluka: </li></ul><ul><li>Kakvi su Vaši odnosi sa donosiocima odluka? Da li Vas oni slušaju? Da li u okviru centra imate pojedince koji su uticajni na donosioce odluka? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Resursi centra: </li></ul><ul><ul><li>Sa kojim ljudskim i finansijskim sredstvima Centar raspolaže? </li></ul></ul><ul><ul><li>Koje resurse može staviti na raspolaganje u realizaciji aktivnosti javnog zagovaranja? </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 13. 14. Analiza kapaciteta Centra Grupni rad (15 min) Grupa 1: Čime se Centar bavi?   Grupa 2: Kakva je reputacija Centra? Grupa 3: Kakvi su odnosi Centra sa donosiocima odluka:?   Grupa 4: Kakvi su resursi centra? 17. mart 2011 ©InTER
 14. 15. <ul><li>Promocija rada Centra </li></ul><ul><li>Da bi se Centar nametnuo kao akter u javnom zagovaranju, potrebno je vršiti promociju rada Centra koju je moguće izvesti kroz sledeće aktivnosti: </li></ul><ul><ul><li>Pisanje redovnih članaka u lokalnim novinama o aktivnostima i uslugama Centra . U ovim člancima objasniti važnu ulogu Centra u razvoju zajednica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Iznošenje u javnosti primera koji ilustruju uspešno realizovane aktivnosti Centra ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribucija godišnjih finansijskih i narativnih (programskih) izveštaja partnerima i saradnicima iz javnog i privatnog sektora na lokalnim, regionalnim i nacionalnim nivou. </li></ul></ul><ul><ul><li>Najmanje jednom godišnje organizovati posetu Centru za lokalne, regionalne i nacionalne zvaničnike, uključujuči poslanike i odbornike. </li></ul></ul><ul><ul><li>Najmanje jednom godišnje posetiti sve parntnere i legislatore na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 15. 16. Osnovni koraci u zagovaranju 17. mart 2011 ©InTER
 16. 17. <ul><li>Korak 1: Strateško planiranje </li></ul><ul><li>Strateško planiranje je proces donošenja odluka putem koga analiziramo sadašnjost, osmišljavamo željenu budućnost i pronalazimo načine da stignemo dotle. </li></ul><ul><ul><li>Strateški planovi se uglavnom odnose na period of 4-5 godina </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER Kako da stignemo tamo?
 17. 18. <ul><li>Strategija javnog zagovaranja </li></ul><ul><li>Strategije javnog zagovaranja imaju za cilj uticaj na donosioce odluka na lokalnom, regionalnom, nacionalnom (ili medjunarodnom nivou), posebno vodeči računa o tome: </li></ul><ul><ul><li>Ko odlučuje – visoki predstavnici lokalne vlasti, sudije, ministri, savetnici, direktori, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Šta se odlučuje – politike, zakoni, nacionalni prioriteti, usluge, programi, budžeti </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako se odlučuje – pristup građana informacija i samom procesu, obim konsultacija, polaganje računa i pristupačnost donosiocima odluka građanima i drugim zainteresovanima </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 18. 19. <ul><li>Strateško planiranje javnog zagovaranja </li></ul><ul><li>Strateško Planiranje uključuje sledeće aktivnosti: </li></ul><ul><ul><li>Odabir problema ili teme za javno zagovaranje i njihovo testiranje; </li></ul></ul><ul><ul><li>Istraživanje teme/problema; </li></ul></ul><ul><ul><li>Određivanje ciljeva – šta želite da postignete (kratkoročno i dugoročno); </li></ul></ul><ul><ul><li>Planiranje resursa – šta su Vaši resursi/sredstva i planovi za njihovu nadogradnju; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciljna publika; </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikovanje saveznika i protivnika; </li></ul></ul><ul><ul><li>Odabir instrumenata i taktike koje će se primeniti za kreiranje poruke i kanala komunikacije; </li></ul></ul><ul><ul><li>Izrada akcionog plana , uključujući i planiranje načina na koji će se proceniti uspeh </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 19. 20. 1.a Odabir problema Fokus – postoji veliki broj problema i treba biti svestan da ne možete sve njih rešiti. Izaberite jedan ili par problema na koje želite da usresredite vaše resurse; Realnost - problem koji ste izabrali mora biti realanu odnosu na vaše mogućnosti, polje delovanja kao i na resurse sa kojima raspolažete; Relevantnost – analizirajte koliko je izabrano problem važan za vašu ciljnu grupu/zajednicu (možda je relevantan vama ali ne i većem delu zajednice). 17. mart 2011 ©InTER Grupna vežba: brainstorming i odabir problema: 10 minuta
 20. 21. <ul><li>1.b Testiranje odabranih problema - </li></ul><ul><li>“ Testiranje” odabranih problema – odaberite dva ili tri problema koja želite da rešite zalaganjem, a zatim odgovorite na sledeća pitanja: </li></ul><ul><li>Šta znamo o tom problemu? Da li smo to samo čuli, ili su naše informacije pouzdane? </li></ul><ul><li>Ko donosi odluku o tom problemu? Da li je taj problem uopšte rešiv u sadašnjoj konstelaciji odnosa u zajednici? </li></ul><ul><li>Da li je taj problem prioritet za zajednicu? Koliko ljudi je zahvaćeno problemom? </li></ul>17. mart 2011 ©InTER Grupna vežba: testiranje odabranih problema: 10 minuta
 21. 22. <ul><li>2. Istraživanje odabranih problema </li></ul><ul><li>Potrebno je preduzeti detaljno i opsežno istraživanje problema koje želite rešiti javnim zagovaranjem. U tu svrhu potrebno je odgovoriti na sledeća pitanja </li></ul><ul><li>Kako je ovaj problem nastao? </li></ul><ul><li>Ko je ugrožen problemom i koje su tačno posledice? </li></ul><ul><li>Da li se neko trenutno bavi rešavanjem tog problema? </li></ul><ul><li>U čijoj je moći da reši problem (zakonski okvir i ključni donosioci odluka)? </li></ul><ul><li>Koje su prepreke i kako ih prevazići? </li></ul><ul><li>Da li postoje moguće negativne posledice ukoliko se primeni rešenje koje vi predlažete? </li></ul>17. mart 2011 ©InTER Grupna vežba: diskusija o poznavanju odabranih problema: 10 minuta
 22. 23. <ul><li>3. Određivanje ciljeva </li></ul><ul><li>U određivanju ciljeva potrebno je voditi računa o tome da oni budu: </li></ul><ul><ul><li>određeni – cilj mora biti jasno definisan u odnosu na problem </li></ul></ul><ul><ul><li>vremenski organičeni - zavisno od problema, ciljevi se mogu postavljati za jako duge periode, ili kao specifičniji ciljevi koji su ostvarivi u kratkoročnijem periodu. </li></ul></ul><ul><li>Dugoročni cilj javnog zalaganja je očekivana promena, dugoročni rezultat rada na javnom zalaganju. Što je duži vremenski period cilja, to su veći resursi neophodni za realizaciju cilja. </li></ul><ul><li>Kratkoročni/specifični ciljevi se fokusiraju na konkretne promene u zajednici i razvijaju kod grupe osećaj da se radi nešto korisno. Time se održava visok nivo motivacije u zajednici na duge staze. </li></ul><ul><li>Ciljevi javnog zajaganja trebaju biti SMART </li></ul>17. mart 2011 ©InTER Grupna vežba: određivanje ciljeva iz odabranih problema: 15 minuta
 23. 24. <ul><li>4. Planiranje resursa </li></ul><ul><li>Pre nastavka daljih aktivnosti na planiranju aktivnosti javnog zalaganja, morate biti sigurni šta vam je potrebno, odnosno znati kako ćete doći do sredstava neophodnih da završite svoju akciju. To podrazumeva: </li></ul><ul><ul><li>Dovoljan broj ljudi s kojima ćete raditi, bilo onih koji će biti plaćeni ili volonteri; </li></ul></ul><ul><ul><li>Da ljudi sa kojima radite imaju sva potrebna znanja i veštine, kao i pristup informacijama i sl.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Novčana sredstva ili mogućnosti za prikupljanje istih; </li></ul></ul><ul><ul><li>Uslove za rad, kao što je pristup kompjuterima, kancelarija, kontakti sa medijima itd; </li></ul></ul><ul><ul><li>Dovoljan broj ljudi koji vas podržavaju iz zajednice ukoliko planirate javne akcije/manifestacije; </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER Grupna vežba: planiranje resursa za realizaciju ciljeva : 10 minuta
 24. 25. <ul><li>5. Ciljana publika </li></ul><ul><li>Ciljana publika su one grupe na koje ciljamo svojim akcijama javnog zalaganja kako bismo ih ubedili da donesu određene odluke. </li></ul><ul><li>Ciljane publike trebaju biti određene za svaki kratkoročni cilj; </li></ul><ul><li>Po stepenu uticaja na rešenje problema, pravimo razliku između: </li></ul><ul><ul><li>Primarnu ciljanu publiku – to su oni koji donose odluke; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekundarnu ciljanu publiku – to su oni koji mogu uticati na one koji odluke; </li></ul></ul><ul><li>Potrebno je uraditi analizu svake ciljane publike i napraviti kartu moći njihovog uticaja na dati problem. </li></ul>17. mart 2011 ©InTER Grupna vežba: određivanje ciljne publike identifikovanih ciljeva: 15 minuta
 25. 26. <ul><li>6. Identifikovanje saveznika i protivnika </li></ul><ul><li>Saveznici i protivnici spadaju takođe u ciljanu publiku. </li></ul><ul><ul><li>Saveznici su važni pojedinci i institucije koji imaju interesa da reše problem na način na koji ste vi definisali. </li></ul></ul><ul><ul><li>Protivnici su oni činioci koji vam se suprostavljaju u rešavanju problema. Jako je važno znati ko vam se suprostavlja i zašto (koji su njihovi interesi u odnosu na dati problem?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Neutralni su oni kojih se taj problem ne dotiče. </li></ul></ul><ul><li>Prilikom rešavanja problema, potrebno je da povećate broj saveznika a smanjite broj protivnika ili neutrališete njihov uticaj. </li></ul>17. mart 2011 ©InTER Grupna vežba: identifikovanje saveznika i protivnika: 10 minuta
 26. 27. <ul><li>7. Instrumenti i taktike u javnom zagovaranju </li></ul><ul><li>Sledeći instrumenti i taktike javnog zagovaranja se mogu koristiti u okviru strategija: </li></ul><ul><ul><li>pisanje pisama; </li></ul></ul><ul><ul><li>ankete javnog mnjenja; </li></ul></ul><ul><ul><li>sastanaci sa predstavnicima vlasti/institucija; </li></ul></ul><ul><ul><li>prisustvo na sednicama lokalne skupštine; </li></ul></ul><ul><ul><li>podnošenje zahteva ili žalbi; </li></ul></ul><ul><ul><li>organizovanje konferencija za štampu; </li></ul></ul><ul><ul><li>prisustvo u radio ili TV emisijama; </li></ul></ul><ul><ul><li>organizovanje javnih manifestacija i raznovrsnih uličnih akcija. </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER Grupna vežba: identifikovati instrumente i taktike delovanja za realizaciju ciljeva: 10 minuta
 27. 28. <ul><li>8. Izrada akcionog plana </li></ul><ul><li>Akciono planiranje podrazumeva proces definisanja konkretnih mera i aktivnosti od čije se primene očekuje da će u određenom vremenskom periodu doprineti ostvarivanju ciljeva strategije; </li></ul><ul><li>Akciono planiranje se takođe odnosti i na specifične akcije u cilju rešavanja neplaniranih i neposrednih problema; </li></ul><ul><li>Akcioni planovi se uglavnom odnose na jednu godinu </li></ul><ul><li>*** </li></ul><ul><li>Akcioni plan za javno zagovaranje treba da oslikava strateški cilj kao i tehnike koje su izabrane za zagovaranje u odnosu na uslove u kojima se aktivnost odvija. </li></ul>17. mart 2011 ©InTER
 28. 29. <ul><li>8. Izrada akcionog plana </li></ul><ul><li>Akcioni plan treba da sadrži sledeće elemente: </li></ul><ul><ul><li>Cilj na koji se aktivnost odnosi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciljane grupe; </li></ul></ul><ul><ul><li>Izabrane tehnike zagovaranja; </li></ul></ul><ul><ul><li>Akcije/Aktivnosti; </li></ul></ul><ul><ul><li>Osoba/osobe zadužene za realizaciju aktivnosti; </li></ul></ul><ul><ul><li>Vremenski okvir; </li></ul></ul><ul><ul><li>Budžet; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ostali resursi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Plan za monitoring aktivnosti; </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 29. 30. <ul><li>8. Izrada akcionog plana </li></ul><ul><li>Akcije/aktivnosti koje odaberete treba da budu: </li></ul><ul><ul><li>Relevantne za postizanje cilja; </li></ul></ul><ul><ul><li>U skladu sa odabranim stilom/tehnikom; </li></ul></ul><ul><ul><li>U granicama raspoloživih finansijskih mogućnosti i resursa; </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivišući za grupu koja sprovodi proces zalaganja ; </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER Dobar akcioni plan treba biti detaljan ali i fleksibilan da omogući promenu taktike ili aktivnosti u skladu sa promenom političkih, društvenih, ekonomskih ili drugih okolnosti.
 30. 31. 8. Izrada akcionog plana Matrica akcionog plana bi trebalo da izgleda na sledeći način: 17. mart 2011 ©InTER Grupna vežba: popunjavanje matrice u odnosu u skladu sa predhodnim vežbama: 20 minuta Cilj zagovaranja Ciljane grupe Izabrane tehnike zagovaranja Akcije / Aktivnosti Odgovorna Osoba Vremenski okvir Budžet Ostali resursi Monitoring Cilj 1 CG 11 TZ 1 A11 A12 A13 TZ 2 A21 A22 Cilj 2 CG 21 TZ 3 A31 TZ 4 A41 CG 22 TZ 5 A51
 31. 32. <ul><li>Korak 2: Realizacija aktivnosti </li></ul><ul><li>Realizacija procesa zalaganja i predviđenih aktivnosti se odvija prema usvojenom akcionom planu; </li></ul><ul><li>Saveti za organizacije i institucije koje vrše javno zalaganje: </li></ul><ul><li>Proveriti činjenice koje se koriste u svrhu javnog zalaganja – važno je uvek znati izvore informacija koje se iznose u javnost. Iznošenje netačnih informacije mogu narušiti kredibilitet osobe i/ili organizacije. </li></ul><ul><li>Raditi u skladu sa mogućnostima i iskustvom članova grupe. Važno je proceniti sposobnosti osoba iz organizacije kojima se poveravaju određene aktivnosti i uloge i uskladiti aktivnosti u skladu sa znanjem i kapacitetom izvršilaca. </li></ul>17. mart 2011 ©InTER
 32. 33. <ul><li>Korak 2: Realizacija aktivnosti </li></ul><ul><li>Planirati “male pobede”. Zagovaranje je dug proces i često može demotivisati članove uključene u proces. Zato je potrebno razraditi plan koji sukcesivno i parcijalno postiže rezultate (korak po korak) kako bi se jasno video pomak u ispunjenju svake faze zalaganja. </li></ul><ul><li>Pažljivo raditi na stvaranju koalicija i obezbeđivanju podrške od samog početka. Važno je uključiti sto više aktera da vas podrže u javnom zagovaranju ali takođe treba biti pažljiv u odabiru partnera za zajedničke akcije zagovaranja (neki akteri mogu doneti više štete nego koristi). </li></ul>17. mart 2011 ©InTER
 33. 34. <ul><li>Korak 2: Realizacija aktivnosti </li></ul><ul><li>Saveti u radu sa javnošću i medijima: </li></ul><ul><ul><li>Izgraditi vlastiti identitet u javnosti i naglasiti vrednosti i dostignuća organizacije. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uvek iznositi tvrdnje koje možete potkrepiti valjanim dokazima; </li></ul></ul><ul><ul><li>Predstaviti problem i istaći potrebu/e na najprimereniji način; </li></ul></ul><ul><ul><li>Naglasiti pozitivne promene koje se dešavaju u zajednici; </li></ul></ul><ul><li>Saveti u radu sa javnim institucijama (lokalnim samoupravama, parlamentom, vladom, i ostalim institucijama): </li></ul><ul><ul><li>Iskoristiti usvojene Zakone, uredbe, odluke i ostale javne politike u cilju uspešnog zalaganja na vašu temu. </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 34. 35. <ul><li>Korak 3: Procena uspeha </li></ul><ul><li>Kao i u svakoj drugoj vrsti intervencije, potrebno je uraditi temeljnu analizu procesa zagovaranja i proceniti uspeh realizovanih aktivnosti. </li></ul><ul><li>S tim u vezi, potrebno je uraditi sledeće: </li></ul><ul><ul><li>Prikupiti sve informacije koje pokazuju u kojoj je meri proces javnog zalaganja bio uspešan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvršiti temeljnu analizu celog procesa; </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikovati naučene lekcije koje će biti korisne za buduće inicijative zalaganja. </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 35. 36. <ul><li>Nešto za kraj </li></ul><ul><li>Devet zlatnih pravila uspešnog javnog zalaganja </li></ul><ul><li>S tim u vezi, potrebno je uraditi sledeće: </li></ul><ul><ul><li>Postavite jasan cilj; </li></ul></ul><ul><ul><li>Definišite ciljne grupe; </li></ul></ul><ul><ul><li>Šaljite kratke prijemčive poruke; </li></ul></ul><ul><ul><li>Dobro planirajte; </li></ul></ul><ul><ul><li>Dajte jasna upustva saradnicima; </li></ul></ul><ul><ul><li>Iznesite argumente zašto je ova aktivnost važna baš sada; </li></ul></ul><ul><ul><li>Uskladite plan i taktiku sa ciljnom grupom; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pažljivo izračunajte troškove; </li></ul></ul><ul><ul><li>Koristite priznate stučnjake kada je to potrebno </li></ul></ul>17. mart 2011 ©InTER
 36. 37. Hvala na pažnji Sve primedbe i sugestije su dobrodošle. Kontakt detalji: Dragiša Mijačić InTER - Beograd [email_address] www.lokalnirazvoj.org 17. mart 2011 ©InTER

×