Labdarības Skola. Skolotāja rokasgrāmata

3,170 views

Published on

Interesantas, praktiskas labdarības metodes, kurās iesaistīt skolēnus. Labdarības organizāciju, pašvaldības iestāžu kontakti, kurās iesaistīt brīvrpātīgos, nodot mantiskos ziedojumus

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Labdarības Skola. Skolotāja rokasgrāmata

 1. 1. Skolotāja rokasgrāmata SatursLabdarības Skola. Kustība ar mērķi bērnus, jauniešus aktīvi iesaistīt 1labdarībā  Kas ir labdarība? 1  Labdarības organizācijas 1  Labdarības organizācija vai pašvaldības iestāde? 2Labdarība skolā 3  Projektu nedēļas plāns 3Darbs ar skolēniem klasēs 4  Prāta vētra 4  Idejas īstenošanas plāna sastādīšana 5Praktiski piemēri Projektu nedēļas aktivitātēm labdarības jomā 7  Brīvprātīgais darbs 7  Ekskursijas 8  Izstāde 8Mantu vākšanas kampaņa 8Ziedojumi pārtikas bankai, zupas virtuvei 9  Mākslinieciska kompozīcija no konservu kārbām 10Ziedojumu vākšanas kampaņas 10  Ziedojumu kastītes 11  Fotostudija 11  Izlozes, loterijas, spēles 11Labdarību skaidrojoši uzdevumi klasē 12  Labo darbu eglīte 12  Labdarības alfabēts 14  Maršruta kartes izveide „Skola – labdarības organizācija” 15  Gaišās nākotnes veidošana 16  Vēlmes un vajadzības 18  Komplimentu spēle 23  Labdarības projekts 24Labdarības organizāciju un pašvaldības iestāţu katalogs 27
 2. 2. Skolotāja rokasgrāmataLabdarības Skola. Kustība ar mērķi bērnus, jauniešus aktīviiesaistīt labdarībāKustības mērķis:  veicināt līdzjūtību,  veicināt iecietību,  veidot izpratni par daţādiem sociāliem slāņiem, sabiedrības problēmām,  iesaistīt bērnus problēmu risināšanā  veicināt līdzdalību, atsaucību  veidot piederības sajūtu videi, kurā dzīvo (angļu: giving back to community).RīkiKomunikācija, sadarbība, līdzdalība, pienākumu un atbildību dalīšana.Kas ir labdarība?Labdarība ir tad, kad cilvēks ziedo savu laiku, zināšanas, mantu vai naudu kādam, kuramtas ir nepieciešams, par to neprasot atlīdzību.Labdarības aktivitātes var dalīt (Charity Aid Foundation labdarības aktivitāšu dalījums):  Brīvprātīgā darba, laika ziedojums – ziedoju savas zināšanas, laiku, darbu, prasmes,  Ziedojumu vākšana (ziedoju pats, palīdzu savākt ziedojumus – fundraising (angļu val.), kur ziedojumi nav tikai nauda, bet arī lietas),  Palīdzība apkārtējiem – piemēram, svešam vecam cilvēkam izkāpt no tramvaja, uznest iepirkumu maisiņu u.tml.Labdarības organizācijasLabdarības organizācijās veido uz brīvprātības pamata apvienojušies cilvēki, lai risinātuproblēmas, kuras daţādu iemeslu dēļ nerisina vai, viņuprāt, neefektīvi risina valstspārvalde.Labdarības organizācijas meklē iespējas problēmu risināšanai:  iedziļinoties un izpētot konkrēto situāciju, tās risinājumu iespējas,  piedāvājot savu, bieţi vien no valsts pārvaldes alternatīvu redzējumu problēmas risināšanā,  risinot problēmu, īstenojot konkrētas aktivitātes,  piesaistot līdzekļus - ziedojumus, projektu finansējumu, mantas, cilvēkresurus – problēmas risināšanai. 1
 3. 3. Skolotāja rokasgrāmata  Labdarības organizācijas bieţi vien apvienojas cilvēki, kuri paši ir piedzīvojuši, savā personīgajā dzīvē tieši saskārušies ar konkrēto problēmu. Līdz ar to šīs organizācijas uz problēmu skatās no risināšanas efektivitātes viedokļa – kas palīdzības saņēmējam nepieciešams visvairāk.Labdarības organizācija vai pašvaldības iestāde?Bieţi vien labdarības organizācijas veic pašvaldības funkcijas sociālās palīdzības jomā.Šis salīdzinājums varētu ļaut labāk izšķirt, ar kuru partneri sadarboties konkrētā mērķaīstenošanai. Labdarības organizācija konkrēto problēmu risina brīvprātīgi, to darīt organizācijai nav obligāts pienākums. Organizācijai ir pienākums un atbildībaPašvaldības iestādei ir uzdevums risināt ziedotāju, sadarbības partneru priekšā. Jakonkrēto situāciju, novirzīt resursus un labdarības organizācijai uzticēts veiktaktivitātes tās risināšanai. kādu pašvaldības funkciju, tam novirzot finansējumu, organizācijai ir pienākums to nodrošināt. Šajā gadījumā organizācija pilda pašvaldības darba uzdevumu. Ja organizācija ir ļoti veiksmīgi darbojiesPašvaldības iestādei ir infrastruktūra – un viņai ir izdevies no uzņēmumiem,iestādes, darbinieki, transports, ārvalstu fondiem piesaistīt līdzekļus, arī tāaprīkojums. Tomēr tas bieţi vien ir var būt izveidojusi savas iestādes, ieguvusinepietiekams. transportu, aprīkojumu. Labdarības organizācijā darbinieki parPašvaldības iestādei var būt vairāk resursu savu darbu visbieţāk nesaņemproblēmas veiksmīgai risināšanai. atalgojumu, to veic ārpus sava tiešā darba.Pašvaldības iestādē darbojas speciālisti, Organizācijas darbojas vairāk arprofesionāļi ar atbilstošu izglītību. Tomēr individuālu pieeju, jo bieţi vienuz problēmas risinājumu var skatīties organizācijā darbojas cilvēki, kas pašivispārīgi, no malas un distancēti. saskārušies ar konkrēto problēmu. Labdarības organizācijas var piedāvātPašvaldība var piedāvāt valsts atbalstītu alternatīvus risinājumus medicīnas,palīdzību. veselības aprūpes, profilakses un citos jautājumos. 2
 4. 4. Skolotāja rokasgrāmataLabdarība skolāDaudzās skolās veiksmīgi tiek īstenotas daţādas labdarības aktivitātes, aicinot ziedotmantas, veltot brīvprātīgo darbu, organizējot ziedojumu vākšanas kampaņas.Labdarības Skolu kustības ideja ir skolu obligātā mācību procesa ietvaros, konkrēti,Projektu nedēļas laikā, projekta mērķi nospraust ar labdarības ideju.Projektu nedēļas norise Labdarības Skolas kustības ietvaros  Izziņot skolēniem, ka šī gada Projekta nedēļa ir labdarība. Informācija skolas mājas lapā, sociālajos tīklos, plakāti skolas telpās, kurus var veidot paši skolēni (variet izmantot Labdarības Skolas plakāta paraugu, kas pieejams www.labaribasfaktors.lv sadaļā Labdarības Skola, apakšsadaļā Skolotājiem)  Skolotājiem apzināt vietējās labdarības organizācijas, pašvaldības iestādes, ar kurām sadarboties projektu nedēļas ietvaros (Rokasgrāmatas sadaļa „Organizāciju katalogs”).  Īstenot labdarības aktivitātes Projektu nedēļas ietvaros.  Labdarības projektu procesu fiksēt, fotogrāfijas ievietot Inbox.lv galerijā  Labdarības projektu prezentācijas ar fotogrāfijām sūtīt uz lskola@inbox.lv.Projektu nedēļas plāns: 1. Pirmdiena, atklāšana. a. Vietējā vai nacionālā mēroga slavenība, skolēnu autoritāte uzstājas ar savu redzējumu par labdarību, pieredzi, aicinājumu, jo skolēni ieklausās un seko autoritātēm. b. Vietējo labdarības organizāciju prezentācija. c. Filma par labdarību (pieejama un lejuplādējama www.labdaribasfaktors.lv sadaļā Labdarības skola, kā arī www.draugiem.lv/lskola). d. Darbs klasēs - labdarības mērķa nospraušana, darba plāna sastādīšana, atbildību un pienākumu sadalījums 2. Otrdiena, trešdiena a. Labdarības idejas īstenošana 3. Ceturtdiena a. Labdarības idejas īstenošanas noslēgums un prezentācijas sagatavošana par paveikto 4. Piektdiena, Labdarības projektu nedēļas noslēgums. 3
 5. 5. Skolotāja rokasgrāmataDarbs ar skolēniem klasēsTieši klases ietvaros skolēni, skolotāja vadībā nolems, ko tieši vēlas īstenot šīs projektunedēļas ietvaros.Prāta vētra par to, ko klase vēlas paveikt šajā Labdarības projektu nedēļāPrāta vētras metode (angļu: brainstorming) - problēmas risināšanas, mērķunospraušanas metode, kurā piedalās vairāki dalībnieki, kuri pēc iespējas vairāk izsakasavas idejas, no kurām vēlāk tiek izvēlētas tikai daţas kā iespējamie problēmasrisinājumi.Ideju ģenerēšanas procesā ir būtiski nevis orientēties uz ideju novērtējumu, bet gan uzideju ģenerēšanu. Kā arī ideju radīšanas posmā tiek izslēgta jebkāda kritika, tostarppozitīvi vērtējumi.Etapi  Problēmas formulēšana, mērķa nospraušana - būtisks procesa posms, kurā maksimāli precīzi definē problēmu, nosprauţ mērķi.  Ideju ģenerēšana - piedāvāt pēc iespējas vairāk ideju, tostarp arī tādas, kas var likties absurdas un pavisam nereālas. Visas idejas tiek pierakstītas visiem redzamā veidā (uz tāfeles, papīra lapām).  Ideju apkopošanas, analīze un atlase - šajā posmā tiek izvēlētas vislabākās, piemērotākās idejas.Kā atlasīt idejas?Lai bērnos rosinātu interesi, ir ļoti svarīgi, lai uzsāktā iniciatīva viņiem patīk. Tādēļ svarīgsatlases posms ir:  „Vai tiešām gribam īstenot šo ideju?”  „Vai ideja ir saistīta ar labdarību?”Bieţi vien skolēni neizvērtē reālās iespējas konkrētu situāciju risināšanai. Tādēļ:  „Vai ideja vispār ir īstenojama, mērķis sasniedzams?”Izvērtējot:  „Vai mums ir pietiekami daudz naudas, mantu, laika, iesaistīto cilvēku resursu, konkrētā mērķa sasniegšanai?”Atbildes uz šiem jautājumiem ļauj izkristalizēt ar prāta vētras metodi paustās idejas. Jaatbildes nav viennozīmīgas, kā arī – lai izvērtētu, cik lielā mērā ir vai nav iespējamsrealizēt konkrēto ideju, to var novērtēt mērījumu skalā, piemēram, no 1 līdz 5, kur 5 iraugstākā atzīme.Sekojoši, ideja, kurai piešķirts visvairāk punktu, atzīta par vispiemērotāko, un tiekīstenota. 4
 6. 6. Skolotāja rokasgrāmataJa nav iespējams vienoties par konkrētās idejas īstenošanu, vai arī viedokļi dalās,iespējams nospraust vairākus labdarības mērķus un vienas klases ietvaros īstenotvairākus labdarības projektus. Situācijā, ja no konkrētu skolēnu puses nav jūtamaieinteresētība un vēlme darboties, var piedāvāt skolēnam spēlēt labdarības spēliinternetā, kas pieejama portālā Inbox.lv games.inbox.lv sadaļā, kā arīwww.labdaribasfaktors.lv sadaļā Labdarības Skola.Idejas īstenošanas plāna sastādīšanaAtbilstoši izvēlētajai aktivitātei, izveidojiet īsu aktivitāšu plānu, kas atbild uz šādiemjautājumiem:  Mērķis – Ko darīsim, kas būs rezultāts?  Aktivitāšu plāns – Kur, kad, kā, ko, kas dara?  Pienākumu un atbildību sadalījums – Kas, ko, kā dara?  Monitorings – Vai viss norit pēc plāna?Plāns var tikt rakstīts uz tāfeles un būt pieejams visu Projekta nedēļas laiku.Atbildību sadalījums  Labdarība ideja ir, piemēram, vietējās slimnīcas rotaļtelpu apgādāt ar rotaļlietām un bērnu grāmatām.  Pienākumu sadalīšana, dalīšanās komitejās  Organizatoriskā komiteja – atbildīga par idejas praktisko organizēšanu un īstenošanu. Piemēram, nolemj, kurā vietā tiks vākti mantiskie ziedojumi. Līdz kuram datumam tie tiks vākti. Kad tiks nogādāti slimnīcai. Kā tiks transportēti.  Komunikāciju komiteja. Tā būs atbildīga par publicitātes aktivitātēm – sagatavos informāciju par projekta gaitu, rezultātiem, prezentēs tos Labdarības nedēļas noslēguma pasākumā. Sagatavos informāciju Organizatoriskās komitejas un Finanšu komitejas vajadzībām.  Finanšu komiteja. Tā būs atbildīga par rezultātu apkopošanu, uzskaiti, izdalīšanu. Piemēram – labdarības projekta ietvaros savāktas 350 mīkstās rotaļlietas, 50 grāmatas, 20 kancelejas preces. Sastādīts saraksts, kuru parakstījuši Finanšu komitejas atbildīgie un to kopā ar mantām nodevuši slimnīcas vadībai.  Bērni paši izvēlas, kurā komitejā vēlas darboties. Ja iztrūkst interesentu konkrētā komitejā, notiek izloze vai konsensuss tiek panākts pārrunu veidā. 5
 7. 7. Skolotāja rokasgrāmataNoteikti - katrā klasē savs žurnālistsNoteikti jābūt vismaz vienam cilvēkam klasē, kurš pilda ţurnālista funkcijas- fiksē katruprojekta dienas izstrādes gaitu, augšuplādējot dienā paveikto www.inbox.lv LabdarībasSkola galerijā (sūtot bildes uz Lskola@inbox.lv, kur norādīts skola un klase, kurasaktivitātes tiek fiksētas, kā arī labdarības idejas nosaukums un īss procesa apraksts.)Piemērs„Parīzes mākslas skolas” jaunieši gatavo plakātus labdarības akcijai pilsētas centrā, kasnotiks 2012.gada 8.februārī. Akcijas ietvaros jaunieši aicinās cilvēkus aizdomāties parglobālo sasilšanu un katra indivīda atbildību šīs problēmas mazināšanā.Projekta rezultātu apkopojumsLabdarības projekts ir noslēgts, kad paveikts ieplānotais un kas svarīgi – sagatavotaprezentācija un tā atsūtīta uz Lskola@inbox.lv.Prezentācijai nav noteikts garums un ierobeţojums. Tā var tikt veidota Power Pointprezentācijas formā, vai Word dokumentā, bet tā noteikti jāpapildina ar attēliem, lai tovarētu ievietot internetā. Prezentācija var būt arī video formātā, tajā var būt ieskanētizīmējumi vai attēli.Prezentācijai jāatbild uz sekojošiem jautājumiem:  Kas īstenoja konkrēto projektu (skolas nosaukums, kā arī klase vai komanda),  Kas bija mērķis, ko vēlējāmies sasniegt?  Kā to darījām?  Ko paveicām?  Kāds ir izmērāms rezultāts? (cik mantu savākts, cik ideju radīts, cik cilvēkiem palīdzēts u.tml.)  Atziņas, novērojumi, secinājumi. 6
 8. 8. Skolotāja rokasgrāmataPraktiski piemēri Projektu nedēļas aktivitātēm labdarībasjomāBrīvprātīgais darbsŠīs rokasgrāmatas pielikumā atradīsiet labdarības organizāciju un pašvaldības iestāţukatalogu, kurā apkopotas tās organizācijas un iestādes jūsu novadā, kurāmnepieciešama brīvprātīgo palīdzība.Sazinieties ar organizācijas pārstāvjiem. Vienojaties par laiku, kad klase var dotiesekskursijā pie organizācijas vai uz pašvaldības iestādi, vai arī uzaiciniet organizācijas vaipašvaldības iestādes pārstāvi uz klasi.Kad noskaidrots, kāda veida brīvprātīgā palīdzība nepieciešama, ļaujiet skolēniemizvēlēties, kādus pienākumus katrs gribētu veikt, lai palīdzētu organizācijas darbā.Savām vēlmēm atbilstošs un piemērots brīvprātīgā darba veids ir viens no galvenajiempriekšnoteikumiem veiksmīgam brīvprātīgajam darbam.Vienojaties par konkrētu stundu skaitu, vai arī dienu skaitu, cik ilgi un kad bērni pavadīsbrīvprātīgajā darbā. Informējiet bērnu vecākus par to, kur viņu atvases pavadīs savulaiku.Ja vecākiem ir iebildumi pret bērnu līdzdalību, konkrētie bērni var spēlēt labdarībasspēli internetā, kas pieejama games.inbox.lv, kā arī www.labdaribasfaktors.lv sadaļāLabdarības Skola, un šādā veidā īstenot labdarības projektu.Vēstules paraugs vecākiem Datums, vieta Skolēnu vecāki!Mūsu skola šogad piedalās Labdarības Skolas programmā, kas paredz Projektu nedēļaslaikā veikt konkrētas labdarības aktivitātes.Klases ietvaros šogad esam nolēmuši brīvprātīgi palīdzēt ___________ (organizācijasnosaukums) darbā, veicot konkrētus pienākumus, kurus uzticēs organizācija.Šī organizācija/iestāde ikdienā rūpējas par ______________________ (3-5 teikumu aprakstspar organizācijas darbu no organizāciju kataloga). Vairāk par viņu darbu variet uzzināt_______________ (mājas lapas adrese, telefons).Ja dažādu iemeslu dēļ jums nav pieņemama jūsu bērna līdzdalība šajās aktivitātēs, lūdzulīdz _________ dariet to zināmu rakstiski vai piezvanot.Plašāka informācija par Labdarības skolas kustību pieejama šeit: www.labaribasfaktors.lvsadaļā Labarības Skola, kā arī www.draugiem.lv/lskola. Klases audzinātāja (vārds, uzvārds, kontakttālrunis). 7
 9. 9. Skolotāja rokasgrāmataNofotografējiet līdzdalību un brīvprātīgā darba aktivitātes! Lai jums visiem paliek pozitīvapiemiņa par kopā paveikto darbu!EkskursijasEkskursija uz vietējo dzīvnieku patversmi, zupas virtuvi, veco ļauţu pansionātu, bērnunamu u.c. palīdzības iestādēm ļauj bērniem uzzināt un iepazīt ne tikai organizāciju vailabdarības iestādes darbu, kura tā veic, bet arī satikt un iepazīt cilvēkus, kuri tajosdarbojas, dzīvo un uzturas.Ekskursiju vai apvienot ar klases sagatavotu priekšnesumu, nelielām dāvaniņām vaispēlēm, kurās iesaistīt palīdzības saņēmējus.Par šīm ekskursijām un praktisku iepazīšanos, arī vēlams informēt bērnu vecākus,sagatavojot vēstules (pielikums „ Vēstules paraugs vecākiem” pie Brīvprātīgā darbaapraksta).IzstādeVienojaties par izstādes mērķi – piemēram, informēt par sociālo nevienlīdzību, bērnu arīpašām vajadzībām ikdienu, daţādām labdarības iespējām, globālās sasilšanas tēmuu.tml.Izvēlaties izstādes norises vietu un formātu, sadaliet pienākumus mākslas darbutapšanā, izstādes rīkošanā, popularizēšanā.Aiciniet izstādi apmeklēt bērnu vecākus, radus un draugus. Izstādes ietvaros variet vāktziedojumus konkrētam palīdzības mērķim.Nofotografējiet izstādi! Lai jums visiem paliek pozitīva piemiņa par kopā paveiktodarbu!Mantu vākšanas kampaņaIzvēlēties mērķi – piemēram, bērni, kas dzīvo trūkumā. Noskaidrojiet, kas palīdzbērniem, kas dzīvo trūkumā jūsu novadā, pilsētā, pagastā.Sazinieties ar konkrētām atbildīgajām institūcijām, ar kurām vēlaties sadarboties(labdarības organizācijas, pašvaldības sociālie dienesti, bērnu aprūpes centri, u.tml.)Noskaidrojiet, ko tieši vajag šīs iestādes palīdzības saņēmējiem. Laikus noskaidrojietlietu nogādāšanas noteikumus – vai ziedojumi jānogādā jums pašiem, vai arī tiem varatbraukt pakaļ.Uzaiciniet pārstāvi no labdarības organizācijas vai pašvaldības iestādes uz klasi, lai viņšpastāstītu par savu darbu. Vai arī brauciet ciemos pie viņiem.Izveidojiet sarakstu ar vajadzīgajām lietām. Vienojieties par mantisko ziedojumuvākšanas termiņu, mantu iepakošanas noteikumiem, vajadzīgo daudzumu, mantu 8
 10. 10. Skolotāja rokasgrāmatastāvokli (lietas nedrīkst būt salauztas vai saplēstas, netīras, nolietotas līdz tādamlīmenim, kad vairāk nav lietojamas).Iesaistiet bērnu ģimenes mantisko ziedojumu nogādāšanā: sadaliet tos daţādostransportlīdzekļos, aiciniet palīdzēt labdarības organizāciju, pašvaldības iestādi, ar kuraspalīdzību mantiskie ziedojumi tiks nogādāti tiešajiem palīdzības saņēmējiem.Nofotografējiet ziedojumu nodošanas brīdi! Lai jums visiem paliek pozitīva piemiņa parkopā paveikto darbu!Ziedojumi pārtikas bankai, zupas virtuveiPārtikas pakas, konkrētu produktu ziedojumu akcijas ir veids, kā praktiski palīdzēt tiem,kuri dzīvo trūkumā. Tā ir iespēja runāt ar skolēniem par to, ka ir cilvēki, kuriem ikdienātrūkst līdzekļu siltai maltītei. Tomēr par šo tēmu jārunā uzmanīgi, ņemot vērā reāluiespēju, ka kāds no klases biedriem ir bijis šādā situācijā vai arī viņu ģimenes bijušas vaijoprojām dzīvo trūkumā, saņemot palīdzību no labdarības organizācijām vaipašvaldības iestādēm.Konkrētu produktu ziedojums – vienojaties klases ietvaros, ka vāksiet ziedojumuspārtikas bankai vai vietējai zupas virtuvei. Sazinieties ar atbildīgo organizāciju, kuranodrošina pārtikas dalīšanu vai zupas virtuves darbu, un noskaidrojiet, kāda veidapārtika nepieciešama, kāda pārtika tiek pieņemta.Vienojaties klases ietvaros, kādā formā veiksiet labdarības akciju – vai nu vienojaties, kakatrs bērns atnesīs to produktu vai tos produktus, kurus var atnest, ņemot vērā savasģimenes iespējas palīdzēt, vai arī sadaliet vajadzīgo produktu apjomu bērnu starpā.Pārtikas ziedojumu akciju varat izvērst centralizēti visas skolas ietvaros, iedalot vaiizlozējot katras klases produktu grozu. Piemēram, 1a klases bērni nesīs burkānus, 1 bklase – kartupeļus, 2 a klases bērni nesīs auzu pārslas, 2 b klases bērni – griķus u.tml.Pagatavojiet maltīti pašiIesaistiet bērnus vēl vairāk, rīkojot pašgatavotu maltīšu ziedojumu akciju. Ļaujietbērniem izvēlēties, kuru ēdienu viņi kopā ar ģimeni gribētu pagatavot.Noteikti vispirms jānoskaidro, vai konkrētā pārtikas paku izdales vieta pieņem gatavasmaltītes, vai tās ir iespējams uzglabāt u.tml.Vienojaties par veidu, kā maltīte tiek nogādāta (visticamāk, uzreiz uz konkrēto zupasvirtuvi).Nofotografējiet ziedojumu nodošanas brīdi! Lai jums visiem paliek pozitīva piemiņa parkopā paveikto darbu! 9
 11. 11. Skolotāja rokasgrāmataMākslinieciska kompozīcija no konservu kārbāmJa vienkārša pārtikas paku ziedojumu akcija jūsu klasei šķiet pārāk vienkārša, un vēlatiespiešķirt tai radošu dzirksti, variet veidot mākslas darbus – kompozīcijas vai figūras, noatnestajām pārtikas konservu kārbām.Vienojaties, kuras klases piedalās izstādes veidošanā, kur skolas telpās notiks mākslasdarbu izstāde. Ļaujiet vaļu bērnu fantāzijai, tomēr svarīgi ievērot drošības apsvērumus,lai neviens neciestu no nenostiprinātām konservu kārbām.Sadaliet pienākumus, kas paredz arī konservu kārbu nogādāšanu pārtikas bankai vaizupas virtuvei.Noteiki iemūžiniet konservu kārbu mākslas darbu tapšanu un darba rezultātu!Ziedojumu vākšanas kampaņasZiedojumu vākšana var būt kā tiešais projekta mērķis vai arī papildinoša aktivitāte kādaicitai labdarības aktivitātei.Piemēram, izstāde, koncerts, izrāde, kurā ieeja ir par ziedojumiem. Vai arī bērnu radītasdāvanas, kuras saņem katrs ziedotājs, piemēram, bērnu zīmēti apsveikumi, kurus saņemkatrs ziedotājs. Vai mājās pagatavoti kārumi, rokdarbi, skaistas fotogrāfijas u.tml.Svarīgi nospraust konkrētu mērķi, kam ziedojumi tiek vākti. To variet izvēlēties paši, vaiarī sazinoties ar labdarības organizācijām vai pašvaldības iestādēm, kuras sniedzpalīdzību konkrētai mērķgrupai.Tieši sadarbībā ar šīm organizācijām vai pašvaldības iestādēm ieteicams rīkot ziedojumupiesaisti.Jo tieši konkrētā organizācija vai pašvaldības iestāde būs jūsu īstenotās akcijas ietvarossavākto ziedojumu saņēmējs. Tie būs atbildīgi par ziedojuma izlietojumu. Šīsorganizācijas vai pašvaldības iestādes vārdā, vai sadarbībā ar šo iestādi, ziedojumi irjāpiesaista. 10
 12. 12. Skolotāja rokasgrāmataLatvijas likumdošanas ietvaros tieši labdarības organizācijām vai pašvaldības iestādēm (kāarī reliģiskajām organizācijām) ir ziedojumu vākšanas un administrēšanas funkcija.Lai veicinātu ziedojumu piesaisti, ieteicams to darīt atraktīvi un ar izdomu.Ziedojumu kastītesZiedojumi jāvāc ziedojumu kastītēs. Nav noteiktas formas, kādai jābūt ziedojumukastītei. Tomēr uz kastītes jābūt atspoguļotam ziedojuma mērķim, kā arī organizācijasvai pašvaldības iestādes nosaukumam, ar kuru sadarbībā ziedojumi tiek vākti.Ziedojumu kastītei jābūt aizzīmogotai (organizācijas pārstāvja paraksts, datums, kadkastīte aizzīmogota).Ziedojuma kastītē savākto ziedojumu uzskaite jāveic, piedaloties vismaz 3 pārstāvjiem,no kuriem viens ir ziedojuma saņēmējs – organizācija vai pašvaldības iestāde, kuraiziedojumi tiks nodoti konkrētā mērķa sasniegšanai.Ziedojumu summu norāda pieņemšanas – nodošanas aktā, kuru palīdz sagatavotlabdarības organizācija vai pašvaldības iestāde.FotostudijaSkolēni izveido fotostudijas stendu, nodrošinot interesantus tērpus, maskas, parūkas,daţādus rekvizītus (bise, pīpe, hūte, ūsas utml.), kā arī izveido fotografēšanās fonu.Izveidotajā stendā par ziedojumu iespējams nofotogrāfēties. Sadarbībā ar vietējofotostudiju var vienoties par atsevišķu samaksu bildes arī attīstīt.Izlozes, loterijas, spēlesDaţādas spēles, loterijas un izlozes, atrakcijas ar ziedojumu piesaistes mērķi ir veids, kāpadarīt ziedojumu piesaisti interesantu ne tikai tās dalībniekiem, bet arī organizētājiem.  Labdarības balonu izloze – piepūstos balonos ir ievietotas tukšās un pilnās lozes. Tukšajās lozēs ir pateicība par atsaucību un palīdzību labdarībai, bet pilnajās – simboliskas dāvaniņas no atbalstītāja.  Labdarības spēles, sacensības – piemēram, labdarības šautriņu turnīrs, gumijas pīlīšu makšķerēšana no vanniņas u.c. 11
 13. 13. Skolotāja rokasgrāmataLabdarību skaidrojoši uzdevumi klasēUzdevumi par labdarību, kas bērniem ļauj labāk izprast daţādos labdarības jēdzienusProjektu nedēļas ietvaros.Labo darbu eglīteUzdevums: Tiks veidota bērnu paveikto labo darbu apkopojums, motivējot bērnuspaveikt arvien vairāk labu darbu.Vajadzīgie materiāli:  Tāfele, uz kuras uzzīmēt egli  Līmlapiņas, uz kurām tiks rakstīti bērnu vārdi  Flomasteri  Izdrukātas labo darbu lapas, kur sanummurētā veidā bērni var rakstīt labos darbusMērķis:  Motivēt skolēnus labiem darbiem,  Ar ikdienas piemēriem demonstrēt, ka būt labam ir svarīgi un viegli,  Mācīt bērnus atpazīt labos darbus.Apraksts:Aktivitāti uzsākot, bērniem izskaidro akcijas noteikumus: katru dienu jādara pēciespējas vairāk labu darbu. Skolotājs nolasa labo darbu piemērus, kas sagatavoti zemāk.Skolēns katru paveikto labo darbu pieraksta „Labo darbu eglītes” lapā un nākošajādienā atdod skolotājam.Skolēni kopā ar skolotāju vienojas, cik ilgi noritēs akcija. Skolotājs kolekcionē un saskaitakatra bērna labi paveiktos darbus. Labo darbu veikums tiek apkopots labo darbu eglē. Labo darbu rezultātus skolotājs kārto tā, ka bērnu vārdi ar visvairāk labajiem darbiemtiek rindoti egles galotnē, pārējie dilstošā secībā izkārtoti egles pārējās daļās. Egles zarussadala, atbilstoši labo darbu sarakstam, piemēram, apakšējie zari 1-5 darbi dienā, vidējā6-10 u.tml. Bērnu vārdus uzraksta uz zaļām līmlapiņām, pielīmē atbilstošajā egles daļā.Akcijas noslēgumā visi bērni tiek uzslavēti par labi paveiktajiem darbiem.Skolotājs ar skolēniem pārrunā:  Vai darīt labu bija grūti? Kas bija visgrūtākais?  Ko jūs izjutāt, kad bijāt paveikuši labu darbu?  Vai vecāki, vecvecāki, māsas, brāļi, citi skolas biedri pamanīja, ka darāt labus darbus?  Vai vecāki bija priecīgi, kad jūs palīdzējāt viņu darbos?  Varbūt varam kopā apņemties turpmāk katru dienu izdarīt labu darbu? 12
 14. 14. Skolotāja rokasgrāmataPielikums Nr. 1 Labo darbu lapaSkolēna vārds, uzvārds __________________________________Nr. Labā darba apraksts 1 2 3Pielikums Nr. 2.Labo darbu piemēri:Pieskatīt bērnus vecākiem ar maziem bērniem (vecumā no 12 g.v.), nodot vecāsgrāmatas bibliotēkai, sagatavot pārtikas paciņu trūkumcietējiem, notīrīt grafitti no mājusienām, kādam sniegt palīdzīgu roku, palīdzēt kādam mācīties, palīdzēt kaimiņamsakopt dārzu, atvērt kādam durvis, palaist kādu pa priekšu rindā, piedāvāt kādamdraudzību, savākt segas, kuras nodot bezpajumtniekiem, pateikt „paldies” policistiemun ugunsdzēsējiem, uzrakstīt pateicības vēstuli kādam, kurš bijis nozīmīgs tavā dzīvē,palīdzēt klasesbiedram pildīt mājas darbus, palīdzēt kādai labdarības organizācijai,parādīt ceļu, palasīt grāmatu bērnam vai vecam cilvēkam, iznest atkritumu spaini,pateikt „ labrīt”, sakārtot istabu, aizsūtīt kādam elektronisko kartiņu, apmeklēt kādu,kurš saslimis, būt jaukam pret kādu, kurš tev nepatīk, pagatavot maltīti, nomazgāttraukus, iedrošināt un atbalstīt kādu, uzdāvināt kādam ziedus, pateikt paldies vecākiemun vecvecākiem par to, ka viņi ir, pateikt paldies, izkāpjot no autobusa, uzslavēt kādu,piemēram, vecāku par viņa bērna sasniegumiem, apciemo kādu, kurš jūtas vientuļš,uzraksti „paldies” kartiņu kādam, piedot kādam, dalīties ar savām mantām, pametottelpu, izslēgt gaismu, apēst pilnībā veselīgu maltīti, piezvanīt vai apciemot vecvecākus,būt pateicīgam, būt pozitīvam, runāt un atbildēt laipni un pieklājīgi, sākt krāt naudiņukādai labdarības idejai, pajautāt, vai kādam nevajag Tavu palīdzību un sniegt to,uzvesties pieklājīgi, arī internetā, dalīties ar lietussargu lietainā dienā u.c. 13
 15. 15. Skolotāja rokasgrāmataPielikums Nr. 3.Labo darbu eglīte:Labdarības alfabētsVeidojot labdarības alfabētu, skolēniem veidosies izpratne par daţādām labdarībasiespējām, par aktivitātēm, kas ietver labdarību.Uzdevums: uz tāfeles vai lielām papīra lapām izveidot labdarības alfabētuVajadzīgie materiāli:  Nelielos papīra gabaliņos sagriezti papīri, uz kuriem rakstīti burti  Trauks izlozei (burka, bļoda u.tml.)  Tāfele  10 papīra lapas  Pildspalvas skolēniemApraksts:Sadaliet alfabētu grupās pa 5 un 6. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z 14
 16. 16. Skolotāja rokasgrāmataSadaliet klases skolēnu skaitu 4 daļās, un katram skolēnam izveidojiet vienu lapiņu, kurāuzrakstīts viens no alfabēta burtu salikumiem.Ļaujiet bērnam izlozēt viņa alfabēta burtu salikumu. Klase ar izlozes palīdzību tieksadalīta 4 grupās.Katrai grupai ir uzdevums atrast maksimāli daudz vārdu, kas saistīti ar labdarību,atbilstoši burtiem, kas ir viņu izlozētajā lapiņā.Piemēram, A – atbalstīt grūtā brīdi, apkopt slimu cilvēku, apciemot vientuļnieku u.tml.Šos vārdus darba grupa saraksta uz vienas A4 lapas. Kad darbs grupās pabeigts unkatram alfabēta burtam atrasti labdarības vārdi, grupu pārstāvji katrs nolasa viena burtalabdarības vārdus.Darba lapas skolēni nodod skolotājam. Skolotājs darba grupu darba laikā uz tāfelesizveidojis alfabētu, atstājot brīvu vietu viena vai divu labdarības vārdu ierakstam.Skolotājs vēlreiz nolasa daţādos labdarības vārdus pa vienam alfabēta burtam. Klasebalsojot nosaka, kurš vārds ir vispiemērotākais un atbilstošākais labdarības tēmai. Toskolotājs vai kāds brīvprātīgais uzraksta uz tāfeles pie konkrētā alfabēta burta.Nofotografējiet tapušo alfabētu! Lai jums visiem paliek pozitīva piemiņa par kopā paveiktodarbu!Maršruta kartes izveide „Skola – labdarības organizācija”Uzdevums: uz lielās papīra lapas izveidot maršruta karti no skolas uz labdarībasorganizāciju.Vajadzīgie materiāli:  Viena A3 vai A1 balta vai citas krāsas lapa,  Zīmuļi, krītiņi vai flomasteri  Līme  Šķēres  Ţurnāli  Dators, projektors, interneta pieslēgums (ja nav iespējams nodrošināt klasē, der arī izdruka no interneta)Atrodiet Maps.google.com savu skolu. Izvēlaties vietējo labdarības organizāciju vaipašvaldības iestādi – dzīvnieku patversmi, dienas centru, zupas virtuvi, veco ļauţupansionātu u.tml. – kuram vēlaties palīdzēt brīvprātīgā kārtā un atrodiet arī to kartē.Uz projektora parādiet ceļu no savas skolas uz izvēlēto organizāciju. Ja šo iespēju naviespējams nodrošināt, ar skolēniem apspriediet izdruku no interneta ar šo maršrutu. Arskolēniem atpazīstiet citus objektus, kas ir šajā ceļā. 15
 17. 17. Skolotāja rokasgrāmataSadaliet pienākumus – kurš zīmēs ceļu, kurš izgriezīs vai uzzīmēs skolu, organizāciju,kurai palīdzēsiet, pārējos kartē redzamos objektus.Piestipriniet karti redzamā vietā.Nofotografējiet, lai jums paliek piemiņa par labi kopā paveikto daru!Pārrunājiet ar skolēniem:Ko dara labdarības organizācija vai pašvaldības iestāde, kas atrodas kartē? Kāda veidapalīdzību tā sniedz? Kā skolēni var palīdzēt ar savu darbu? Kas nepieciešams šīsorganizācijas palīdzības saņēmējiem? Kādēļ viņiem nepieciešama līdzcilvēku palīdzība?Gaišās nākotnes veidošana„Gaišās nākotnes” veidošana ir uzdevums, kas ļauj skolēniem vizualizēt savu labākaspasaules redzējumu.Skolēni tiek aicināti novērtēt savu klasi, skolu, apkārtni, pilsētu, tautu, valsti un/vaipasauli kopumā. Skolēni novērtē pasauli tādu, kāda tā, viņuprāt, ir šobrīd un iedomājas,kādu to gribētu redzēt un kādai tai, viņuprāt, vajadzētu būt.Mērķis:Šis uzdevums veicina izpratni, veido empātiju, līdzjūtību un pašizpausmi. Vienlaikusmāca saskatīt pozitīvo negatīvā situācijā.Gaišās nākotnes veidošanas aktivitāte ir sākumposms daudziem projektiem, idejām,problēmu risinājumiem. Ar šo metodi iesaka uzsākt daţādu labdarības mērķunospraušanu un sasniegšanu.Uzdevums: izveidot klases nākotnes redzējuma vizuālu apkopojumuVajadzīgie materiāli:  Vienāda izmēra papīrs, vēlams mākoņa vai apaļā formā (var būt zilā krāsā), aptuveni 21,5 cm X 27,9 cm katram skolēnam  A1 izmēra papīrs  Zīmuļi, krītiņi, flomasteri  LīmePārrunājiet ar skolēniem kopienas jēdzienu skolēnu pieredzes kontekstā, kur kopiena irapkārtējie cilvēki un vide, kurā mēs visi dzīvojam. Kopienas jēdzienu skatiet māju,skolas, draugu, apkārtnes, pilsētas, valsts, arī pasaules jēdzienu kontekstā.Kopienas definīcija skan: Kopiena ir cilvēku grupa, kam raksturīgas kopīgas teritoriālas,ekonomiskas, sociālas vai kultūras intereses.Lūdziet skolēnus noteikt, ko labu savā kopienā viņi pamana un novērtē, kā arī – kas irjāuzlabo vai jāmaina. 16
 18. 18. Skolotāja rokasgrāmataVeidojiet sarakstu: Labs Uzlabojams vai maināmsIzdaliet katram skolēnam savu gaišās nākotnes lapu.Aiciniet skolēnus iztēloties, kādu viņi redz pasauli pēc 10 gadiem pozitīvā variantā. Kādavarētu būt kopiena, valsts, pasaule, ja visi kopā censtos to uzlabot? Skolēniem ir brīvavaļa izpausmei – viņi var zīmēt, krāsot, rakstīt, veidot kolāţas u.tml.Kad katrs savu darbu pabeidzis, ļaujiet visiem vai tiem, kuri vēlas, dalīties ar savuredzējumu.Piefiksējiet skolēnu idejas un domas, izkristalizējiet galvenās intereses tēmas unobjektus. Tas noderēs, plānojot konkrētos labdarības projektus.Pielīmējiet visus skolēnu darbus uz centralizētā nākotnes redzējuma lapas. Tonovietojiet redzamā vietā un diskutējiet ar skolēniem par to, kā sasniegt šos ideālus, kasir galvenie šķēršļi šo ideālu realizācijai.Nofotografējiet, lai jums paliek piemiņa par labi kopā paveikto darbu! 17
 19. 19. Skolotāja rokasgrāmataVēlmes un vajadzībasŠis uzdevums skaidro jēdzienu ‘vēlmes’ un ‘vajadzības’ atšķirību. Skolēni mācās šosjēdzienus atšķirt, kā arī uzzina, kā cilvēki var palīdzēt šīs vajadzības nodrošināt.Uzdevuma rezultātā, skolēni vairāk izprot citu vajadzības, kā arī tiek motivēti domāt parto, kā var paši palīdzēt. Skolēni tiek iepazīstināti ar jēdzienu „filantropija”.Mērķis:  Definēt jēdzienu filantropija un filantrops  Diskutēt par to, kā palīdzēt tiem, kuri nevar nodrošināt savas pamatvajadzībasVajadzīgie materiāli:  Tāfele  Ilustrācijas, zīmējumi, kolāţas, kas apzīmē mājas, ēdienu, ūdeni, apģērbu, medicīnisko palīdzību, skolu.  Ilustrācija ar klaiņojošu suni vai kaķi  divas A4 lapa katram skolēnam, no kurām viena ir balta, bet otra jau ar sagatavotiem pamatvajadzību simboliem  Zīmuļi, flomasteri  Līmlapiņas vai mazas lapiņas, kuras var pielīpēt (18 katram bērnam)  Līme, ja līmlapiņu vietā lietosiet daţādus papīrusApraksts:Uz tāfeles vai redzamā vietā piestipriniet cilvēka pamatvajadzību attēlus vai simbolus:  mājas, ēdiens, ūdens, apģērbs, medicīniskā palīdzība, skola.Izskaidrojiet skolēniem, ka šīs ir katra cilvēka pamatvajadzības.Paņemiet klaiņojošā suņa vai kaķa attēlu un lūdziet bērnus padomāt- ja bērns šodzīvnieku paņemtu pie sevis mājās, kas dzīvniekam būtu nepieciešams? Silta māja,rūpes un mīlestība, ēdiens un dzēriens u.tml. Mēģiniet demonstrēt atšķirību starpdzīvnieka pamatvajadzībām un vēlmēm, kuras dzīvnieks gribētu saņemt, bet kuras navprimāras – rotaļlieta, našķis u.tml.Izdaliet katram bērnam A4 lapu, kurā sagatavoti vajadzību simboli. Lūdziet augšējā malābērnam uzzīmēt kādu varoni, simbolu un dot viņam vārdu. 18
 20. 20. Skolotāja rokasgrāmataVajadzību simbolu lapa Bērna zīmēts varonis Varoņa vārds Mājas Skola Pārtika Ūdens Medicīniskā palīdzība Apģērbs 19
 21. 21. Skolotāja rokasgrāmataIzdaliet katram bērnam tukšu līmlapiņu vai arī lapiņu līmlapiņas formā, kurā bērnsuzzīmē māju. Lūdziet skolēnu uzlīmēt lapiņu uz A4 lapas atbilstošajā laukā.Izdaliet lapiņas katram simbolam. Uz katras bērnam jāuzzīmē savs simbols: ēdiens,apģērbs, medicīniskā palīdzība, ūdens, pārtika. Lapiņa ar attiecīgo simbolu jāuzlīmē uztai paredzētās vietas A4 lapā.Kad visas lapiņas aizpildītas, uzsveriet, ka tagad visas varoņa pamatvajadzības irnodrošinātas. Varoņi ir paēduši, viņiem ir mājas, ūdens, apģērbs, skola, viņi var saņemtmedicīnisko palīdzību.Vēlmes un vajadzībasUz tāfeles vienā tāfeles pusē uzrakstiet cilvēku vajadzības, otrā pusē cilvēku daţādākāsvēlmes, piemēram, vēlme izklaidēties, jaunas rotaļļietas, saldumi utml.Uzsveriet, ka vajadzības ir tās, bez kurām cilvēks nevar izdzīvot. Savukārt vēlmes navobligātas, tās ir lietas, kuri cilvēki vēlas, nevis viņiem tās vajag.Izdaliet līmlapiņu otro kārtu, kur daļai skolēnu neizdaliet mājas simbolu, daļai neizdalietapģērba, pusei pārtikas simbolu līmlapiņas.Kad bērni aizpildījuši tās lapiņas, kuras viņiem piešķirtas, jautājiet bērniem, vai visi laukiaizpildīti.Noskaidrojiet, kuriem bērniem trūkst kuru pamatvajdzību lapiņu.Uzsveriet, ka jums ir izskaidrojums tam, kādēļ daudziem bērniem trūkst konkrētu lapiņu.Nopietni paziņojiet, ka skolēnu varoņu ciematiņā noticis ugunsgrēks un daudziemvaroņiem vairāk nav māju, sadegusi visa pārtika un apģērbs.Pajautājiet bērniem, kuriem trūkst pārtikas simbola, kā viņu varoņi jūtās. Kā jūtās tievaroņi, kuriem nav māju, apģērba simbolu?Jautājiet klasei – kā citi zīmētie varoņi varētu palīdzēt tiem, kuriem nav māju, pārtikas,apģērba? Kur varoņi varētu vērsties pēc palīdzības?Uz tāfeles pierakstiet skolēnu risinājumus un ieteikumus problēmu risināšanai.Zem daţādiem risinājumiem uzrakstiet vārdu „ filantropija” un jautājiet, vai bērni zina šīvārda nozīmi.Paskaidrojiet, ka filantropija tiešā tulkojumā nozīmē cilvēkmīlestība, bet praktiski tasnozīmē ziedot savu laiku, zināšanas, mantas vai laiku, lai palīdzētu citiem, par tonesagaidot atlīdzību.Aplūkojiet vēlreiz daţādos skolēnu ieteikumus krīzes situāciju risināšanai. Vienojaties,kuri risinājumi ietver sevī filantropijas, labdarības aktivitātes. Vienojaties, kuraspiedāvātās palīdzības formas ietver laika un zināšanu ziedošanu, kuras ietver naudas unmantu ziedošanu.Uzdodiet skolēniem mājas darbu – kopā ar vecākiem aizpildiet uzdevumu, kaspaskaidrots vēstulē vecākiem. 20
 22. 22. Skolotāja rokasgrāmataVēstules paraugs bērnu vecākiem Datums, vieta. Skolēnu vecāki!Mūsu skola šogad piedalās Labdarības Skolas programmā, kas paredz Projektu nedēļaslaikā veikt konkrētas labdarības aktivitātes.Mēs apgūstam cilvēka pamatvajadzības. Mācāmies arī par organizācijām un cilvēkiem, kuripalīdz citiem nodrošināt viņu pamatvajadzības.Pārrunājiet ar savu bērnu par Jums zināmajiem cilvēkiem vai organizācijām, kuras palīdzgrūtībās nonākušiem. Kuras palīdz ar pārtiku, apģērbu, sniedz medicīnisko palīdzību, sniedzpatvērumu vai cita veida palīdzību.Kopā ar savu bērnu uzzīmējiet vai izveidojiet kolāžu par kādu no šīm palīdzības formām,tādējādi demonstrējot filantropijas būtību – palīdzību ar mantu, naudas, zināšanu unveltītā laika ziedojumu kopējam labumam, par to nesagaidot atlīdzību.Piemēram, zupas virtuves darbu, bērnu lietu apmaiņas punktu, patversmi u.tml. Zīmējumaaizmugurē lūdzam aprakstīt, kas attēlots zīmējumā vai kolāžā.Katrs bērns pastāstīs par šo kopdarbu klasē.Pateicoties par līdzdalību, Klases audzinātāja (vārds, uzvārds, tālrunis).Otrā diena:Skolēni stāsta savu pieredzi ar mājas darbu. Tie skolēni, kuri vēlas, paskaidro, kas viņumājas darbos attēlots, minot – kas, kad, kur, kā un kādēļ tur attēlots. Citi skolēni varuzdot uzvedinošus vai paskaidrojošus jautājumus.Pārrunājiet ar skolēniem:  Kuri mājas darbi attēloja palīdzību mājās?  Kuri mājas darbi attēloja palīdzību skolā?  Kuros tika attēlota palīdzība pilsētas ietvaros?  Kuros attēlots laika, zināšanu ziedojums?  Kuros tika attēlots naudas, mantas ziedojums?Nolasiet skolēniem īsu stāstu: „Koki ir ļoti svarīgi. Koku lapas attīra gaisu. Viņu zaros putni vij savas ligzdas. Koki sniedz patvērumu karstā laikā. No kokiem top kokmateriāli. No tiem būvē mājas, veido mēbeles. No kokiem darina papīru. Ko labu dod koka saknes? Tās neattīra gaisu. Putni tajās nevar vīt ligzdas. Tās nesniedz patvērumu. No tām neceļ mājas un nedarina papīru. Šķiet, ka saknes nav svarīgas. Bet pagaidiet! Bez saknēm koks nevarētu nostāvēt. Bez saknēm koks nevarētu uzņemt ūdeni un augt. Bez saknēm koks nomirtu. Izrādās, ka koka saknes ir ļoti svarīgas!” 21
 23. 23. Skolotāja rokasgrāmataPārrunājiet šo piemēru: kad jūs kādam palīdzat, kādā veidā mēs esam koka saknes, kāšajā stāstā? Kam mēs sniedzam palīdzību? Kādēļ ir svarīgi, lai katram ir pietiekami daudzēdiena un dzēriena?Stāsts:„Laimai dzimšanas dienā uzdāvināja kaķēnu. Par to viņa sen sapņoja. Laimas māmiņa armeiteni pārrunāja viņas atbildību un pienākumus pret mazo kaķēnu. Māmiņa gribējabūt droša, ka Laima saprot, cik svarīgi ir parūpēties par mazo kaķēnu. Laima piekrita.Māmiņa uz laiku devās prom no Latvijas, atstājot Laimu un kaķēnu vecmāmiņasuzraudzībā.Kad māmiņa atbrauca, viņa jautāja Laimai, kā viņām ar kaķēnu klājās. „Tas bija tik jautri!”,Laima atzina, „kaķēns ir tik pieklājīgs!”. Māmiņa ieklausījās un jautāja: „Ko tu domā ar to,ka kaķēns ir pieklājīgs?” „ Nu, kad kaķēns ir izsalcis, viņš saka „ lūdzu, pabaro mani!”, bet,kad paēd, tad saka „mīļš paldies!”, Laima lepni norādīja. „Kā tad tas notiek?”, pārsteigtajautāja māmiņa. „Kad kaķēns uz mani skatās, mīļi pieglauţas, es zinu, ka viņš ir izsalcis.Kad viņš ir paēdis, viņš laiza muti un ar ķepiņu mazgā sejiņu. Es domāju, ka tā viņš mansaka ‘paldies!’.Pārrunājiet šo piemēru: bieţi vien cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība, bet viņi tonelūdz. Viņi bieţi vien nevar palūgt palīdzību, un arī nevar pateikt paldies. Ja mēs kādampalīdzam, kā mēs redzēsim, ka cilvēkam nepieciešama palīdzība? Kā redzēsim, ka esamviņam palīdzējuši?Stāsts:„Tēti, man tiešām vajag jaunu mugursomu” , teica Jānis. „Visiem zēniem klasē irmugursoma ar Vāģiem, izņemot mani!”. „Vai tad mēs Tev nenopirkām jaunumugursomu mācību gada sākumā?”, jautāja tētis. „Jā, bet es gribu tādu, kā citiembērniem!”, Jānis uzstāja. „Tad Tev vajag jaunu somu, vai arī Tu gribi jaunu somu? Jo, kadTev tiešām kaut ko vajag, tas ir svarīgi, jo bez tā tu nevarētu izdzīvot. Bet, kad Tu kaut kogribi, Tev tas nav vajadzīgs, lai izdzīvotu”, tētis paskaidroja. Jānis apmulsa. „Mēs tikkopaēdām pusdienas, vai ne? tētis jautāja. „Jā!”, Jānis atbildēja. „Tad Tu esi paēdis undotajā brīdī neko ēdamu Tev vairāk nevajag, vai ne?” „ Domāju, ka nē”, Jānis piekrita. „Jaes Tev tagad piedāvātu šokolādes konfekti, vai Tu to ņemtu tādēļ, ka to Tev vajag vaitādēļ, ka Tu to gribi?”. Jānis saprata atšķirību.Pārrunājiet šo piemēru: Vai Jānim tiešām vajadzēja jaunu somu? Palīdzot kādam, mēstiešām gribam, lai palīdzība saņem tos, kuriem to tiešām vajag, nevis tos, kuri vēlas kautko vairāk, nekā viņiem jau ir. Kādēļ tas ir svarīgi? 22
 24. 24. Skolotāja rokasgrāmataKomplimentu spēleNereti uzmundrinājums, kompliments, labs vārds cilvēkam sniedz vairāk kā praktiskapalīdzība. Šī uzdevuma mērķis ir nodemonstrēt komplimentu efektu un iedarbību.Nepieciešamie materiāli:  Lapiņas izlozei  Izlozes trauks (burka, šķīvis u.tml.)  Nelielas baltas vai krāsainas lapiņas (piemēram, 76mmx127mm)  Pildspalva katram bērnam1. variantsUz mazām lapiņām uzrakstiet katra skolēna vārdu. Vārdu lapiņas iemetiet izlozes traukā.Ļaujiet katram bērnam izvilkt savu lozi un uzzināt, par kuru bērnu viņam būs jārakstakomplimenti.Katram skolēnam izdaliet baltu lapiņu. Aiciniet rakstīt komplimentu - labo par toskolēnu, kura vārdu skolēns izlozēja. Aiciniet rakstīt patiesību un tikai labo, pozitīvo.Demonstrējiet piemērus: „ Zane man paskaidro, kad es kaut ko nesaprotu”, „Voldemārsman palīdz noskriet krosu”, „Jana vienmēr cenšas izšķirt strīdus”.Kad komplimenti sarakstīti, aiciniet tos skaļi nolasīt. Publisks novērtējums ceļ bērnupašapziņu, iedrošina labiem darbiem turpmāk.2.variantsNepieciešamie materiāli:  A4 lapa katram skolēnam  Papīra līmlente (skočs) parastā kancelejas līmlente (skočs)  Viens flomasters katram bērnamIzdaliet katram bērnam A4 lapu un papīra skoču. Mērķis: katram bērnam uz muguraspiestirpināt baltu A4 lapu.Skolēni ar flomasteri katrs uzraksta vienu komplimentu, pozitīvu novērojumu,novēlējumu katram skolēnam. Raksta uz lapas, kas piestiprinātas pie bērna muguras.Nav mērķis panākt, ka visi bērni uzraksta komplimentus visiem, bet būtu vēlams, laikatrs bērns saņemtu vismaz 10 komplimentus, kas uzrakstīti viņam uz papīra, kaspiestiprināts pie muguras.Kad komplimentu rakstīšana beigusies, bērni var noņemt lapas no savas muguras unredzēt, ko klases biedri labu par viņu uzrakstījuši.Bērni, kuri publiski kautrējas paust savu novērtējumu, to var paust šādā veidā. Lapas arlabajiem vārdiem var palikt pie komplimentu saņēmēja. 23
 25. 25. Skolotāja rokasgrāmataLabdarības projekts – soli pa solimŠī uzdevuma mērķis ir soli pa solim virzīt skolēnus labdarības projekta īstenošanā.Skolēni klases ietvaros darbosies, izplānojot konkrētu labdarības projektu. Katrs skolēnsbūs atbildīgs, ieguldot savu laiku, zināšanas, pieredzi, iespējams, mantas, lai sasniegtulabdarības mērķi.Nolasiet skolēniem šo palīdzības lūgumu:Palīdzēsim pensionāru ģimenei4. novembra naktī Jaunpils novadā pensionāru Astrīdas Busovcovas un Pāvela Rakovaģimenes piemājas saimniecībā "Graudi", ugunsgrēkā sadega viss siens, kas bija sagādāts 15govīm (227 ruloni). Siens atradās netālu no viņu fermas tuvējā šķūnī. Kaut gan iespējamieugunsgrēka vaininieki ir apzināti, tas neglābj šo strādīgo ģimeni no iztikas avotazaudējuma, jo bez barības lopi nevar izdzīvot ziemas periodā. Ģimenē vēl ir jāskolo jaunākāmeita, kas mācās Liepājas universitātes 2. kursā par pirmsskolas skolotāju un jāatmaksākredīts, kas ņemts, lai atjaunotu kūti.Lai nebūtu jāzaudē visa saimniecība, lūdzam palīdzēt barības iegādē gan ar sienu, gan arnaudu, lai varētu to iegādāties.Palīdzēt ģimenei var, ziedojot portālā Labdarības Faktors stāstam ”Palīdzēsim pensionāruģimenei” vai arī sazinoties pensionāru biedrību „Jaunpils”: Austra Sipeniece, tālruņanumurs: 26314801, E-pasts: austra.sipeniece@inbox.lvJautājiet skolēniem: „Ja mēs gribētu palīdzēt šai ģimenei, kas mums būtu jāpaturprātā?” Uzsveriet, ka ir svarīgi būt organizētiem, ievērot konkrētus soļus, lai visi varētuveiksmīgi palīdzēt. Pielietojiet 8 soļu metodi mērķa sasniegšanā, kas palīdzēs izstrādātlabdarības projektu, kuru īstenojiet, sadalot klasi mazākās grupās.8 soļi mērķa sasniegšanā 1. Izvēlaties problēmu, kuru vēlaties risinātPārdomājiet, kura problēma ir tuva un saprotama vairumam skolēnu? Nav grūtību atrastproblēmas, bet grūtības rada izvēlēties vienu, kuru risināt. 2. IzpētietIzpētiet šīs problēmas būtību. Sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, labdarībasorganizācijām, kuras saskaras ar daţādiem jautājumiem. Kaut visi vēlamies uzticētiescilvēkiem, ir svarīgi pārbaudīt informāciju, pirms steidzamies palīgā. Vai ģimenei tiešāmnepieciešama palīdzība? Varbūt nepieciešamie līdzekļi jau savākti? Varbūt saņēmusipašvaldības atbalstu? 3. Iespējamais risinājumsKādā veidā varētu palīdzēt? Piedāvājiet iespējamos problēmas risinājumus. Izvēlatiesvienu no tiem, kurš ir atbilstošākais konkrētajā situācijā, kuru aktivitātes iespējamsīstenot, ņemot vērā pieejamos resursus un iespējas. 24
 26. 26. Skolotāja rokasgrāmata 4. Sadaliet pienākumusAtrodiet cilvēkus, kuri ir ar mieru palīdzēt risināt problēmu. Svarīgi, lai cilvēki ir motivētiun tiešām gatavi palīdzēt – ieguldīt savu laiku un resursus, lai atrisinātu problēmu. 5. Aiciniet atsaukties citusIzstrādājiet aktivitāšu plānu. Viens nav cīnītājs – lai veiksmīgi sasniegtu mērķi, jāaicinaatsaukties citi līdzcilvēki. Kā šos cilvēkus sasniegsim? Kā mēs aicināsim atsaukties? Kādaveida palīdzību lūgsim? Līdz kuram datumam, kādā formātā, kas veidos informāciju, kaspublicēs, kas popularizēs? 6. Lūdziet ziedotAiciniet ziedot naudu, mantas, palīdzību, lai kopā sasniegtu izvirzīto mērķi! Vērojietatsaucību – vai tā ir pietiekama? Varbūt kaut kas jāmaina aicinājumā? 7. Rīkojieties!Atbilstoši savāktajiem ziedojumiem – mantām, palīgiem, naudas ziedojumiem – risinietkonkrēto situāciju. Steidzieties palīgā, nogādājiet mantiskos ziedojumus, pārskaitietnaudas ziedojumus. 8. NovērtējietKas izdevās kā plānots, kas bija mazāk veiksmīgi? Kas no sākotnējā uzstādījuma tikapaveikts, kas neizdevās? Ar ko nebijāt rēķinājušies? Ko neparedzējāt? Kas bija pozitīvais,ko ieguvāt? Vai izdevās palīdzēt? Kādas atziņas radās, īstenojot labdarības projektu? 25
 27. 27. Skolotāja rokasgrāmata Labdarĥbas organizāciju unpašvaldĥbas iestāžu katalogs. 26
 28. 28. Labdarĥbas organizāciju un pašvaldĥbas iestāžu katalogs. Rĥga Organizācijas Brĥvprātĥgie, Kontakt-Nr. Nosaukums Darbĥbas apraksts Mantiskie ziedojumi Tālrunis E-pasts Mājas lapa darbĥbas joma kādam darbam persona Fonds ir sagatavojis izglĥtojošus materiālus, Vides un sniedzis lekcijas un organizējis pasākumus Brĥvprātĥgie, lai Dzĥvnieku drauga Lupatiņas, avĥzes, segas,1 dzĥvnieku un konkursus skolēniem. Katru mēnesi palĥdzētu patversmē 67500491 dzd@latnet.lv www.dzd.lv fonds dzĥvnieku rotaļlietas aizsardzĥba patversmi apmeklē skolēni no Rĥgas un „Dzĥvnieku Draugs” citām pilsētām un lauku ciematiem. Vācam no iedzĥvotājiem Vācam no iedzĥvotājiem drēbes, pārtiku un Sazinoties un drēbes, pārtiku un visādus Sociālā Latvijas Humānās visādus sadzĥves priekšmetus. Izdalām tos Rihards2 vienojoties ar sadzĥves priekšmetus. 67515109 lhpc2@inbox.lv www.lhpc.lv palĥdzĥba palĥdzĥbas centrs tiem kam tie ir vajadzĥgi. Paralēli strādā Krieviņš organizāciju Izdalām tos tiem kam tie ir cietumos. vajadzĥgi. Biedrĥbas mērķis ir ieviest praksē paliatĥvās aprūpes koncepciju Latvijā, atbalstĥt neizārstējami slimos bērnusun viņu Sazinoties un Palĥdzĥba Bērnu paliatĥvās Sazinoties un vienojoties dr. Anda4 ģimenes locekļus, informēt sabiedrĥbu par vienojoties ar 67064443 hospis@bkus.lv www.palliative.lv bērniem aprūpes biedrĥba ar organizāciju Jansone paliatĥvās aprūpes nepieciešamĥbu, organizāciju aktualitātēm un iesaistĥtsabiedrĥbu palĥdzĥbas sniegšanā. Organizē brĥvprātĥgos Sadarbĥbā ar pašvaldĥbām izveidotas izbraukumus pie Samariešu apvienĥbas struktūrvienĥbas veciem vientuļiem Sociālā Latvijas Samariešu konkrētu pakalpojumu sniegšanai - krĥzes cilvēkiem, lai palĥdzētu Sazinoties un vienojoties Andris5 67518098 andris@samariesi.lv www.samariesi.lv palĥdzĥba apvienĥba centrs bērniem un sievietēm, bērnu nams, uzkopt viņu ar organizāciju Bērziņš pansionāti, grupu dzĥvoklis, nakts dzĥvesvietas. Nodrošina patversme, sociālās mājas un citas. Paēdušai Latvijai darbu. Ir brĥvprātĥgo kustĥba. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrĥba Sazinoties un Veselĥbas Dzĥvĥbas koks ir vadošā organizācija Latvijā, Gunita6 Dzĥvĥbas koks vienojoties ar 67625339 dzĥvibaskoks@dzivibaskoks.lv www.dzivibaskoks.lv veicināšana kas apvieno onkoloģiskos pacientus un Berķe organizāciju viņu tuviniekus. Labdarĥbas nodibinājums "Palĥdzēsim.lv" Dažādu pasākumu Palĥdzĥba kopš 2009.g. sākuma palĥdz Latvijā Bērnu drēbes, apģērbi,7 Palĥdzēsim.lv organizēšana bērniem 67808577 info@palidzesim.lv www.palidzesim.lv Ilze Skuja bērniem dzĥvojošiem bērniem, kuriem ir veselĥbas, sadzĥves preces u.c. un jauniešiem sadzĥves vai citas problēmas. Latvijas Sniedz palĥdzĥbu mazturĥgām, daudzbērnu Sociālā maznodrošināto ģimenēm, vecākiem, kuri bērnus audzina Mantu šķirošana, dažādi Apavi, apģērbi, sadzĥves8 67575505 lma-dace@latnet.lv www.lma-dace.lv palĥdzĥba atbalsta biedrĥba vieni paši, bāreņu bērniem, pensionāriem pasākmi preces utml. "Dace" un invalĥdiem. 26
 29. 29. Organizācijas Brĥvprātĥgie, Kontakt-Nr. Nosaukums Darbĥbas apraksts Mantiskie ziedojumi Tālrunis E-pasts Mājas lapa darbĥbas joma kādam darbam persona Hroniski slimo bērnu un viņu vecāku vispusĥgas sociālās un medicĥniskās Hroniski slimo Palĥdzĥba rehabilitācijas iespējamĥbas paplašināšana, Bērnu drēbes, apģērbi, Mudĥte9 bērnu draugu Dažādi pasākumi 29182048 mudite.paegle@wire.lv bērniem slimo bērnu un maznodrošināto ģimeņu sadzĥves preces u.c. Paegle biedrĥba "Sūrābele" interešu aizstāvĥba pašvaldĥbas un likumdošanas institūcijās MARTA ir sieviešu tiesĥbu aizstāve un Sazinoties un Sociālā Resursu centrs Sazinoties un vienojoties10 iestājas par jebkuras vardarbĥbas novēršanu vienojoties ar 67378539 centrs@marta.lv www.marta.lv Iluta Lace palĥdzĥba sievietēm "Marta" ar organizāciju pret sievieti. organizāciju Asociācijas mērķis ir palĥdzēt sievietēm Latvijas Sieviešu Sazinoties un Sociālā invalĥdēm kļūt par pilntiesĥgām sabiedrĥbas11 invalĥdu asociācija vienojoties ar Materiāli rokdarbiem 67552518 aspazija@apollo.lv www.sustento.lv/resource/show/14 palĥdzĥba loceklēm, kā arĥ aizstāvēt viņu intereses un "Aspazija" organizāciju tiesĥbas. Мы осуществляем проекты, направленные на просвещение населения, организуем лекции, курсы, семинары, вытавки. Осуществляем благотворительную деятельность, в Sazinoties un Palĥdzĥba основном помогая детским домам и Sazinoties un vienojoties12 Biedrĥba Irini vienojoties ar 67613194 rini@zb.lv irini.lv - bērniem многодетным семьям. Обсуждаем ar organizāciju organizāciju вопросы воспитания подрастающего поколения. Поддерживаем гуманитарные проекты. Выделяем стипендии и гранты школьникам и студентам. Palĥdzēt nabadzĥgākajiem no Sazinoties un Sociālā Nodibinājums Apģērbi, apavi, sadzĥves Sanita13 nabadzĥgajiem: bezpajumtniekiem, sociāli vienojoties ar 29804336 nova.vita.latvia@gmail.com - palĥdzĥba "Nova Vita" priekšmeti Čevere mazaizsargātajām iedzĥvotāju grupām. organizāciju KAC darbojas Rĥgā un Kurzemes rajonā, lai Raquel Sociālā Biedrĥba "Kopienas palĥdzētu veicināt sabiedrĥbas attĥstĥbu,14 gramātas kac.latvija@inbox.lv www.kaclatvia.blogspot.com Moreno palĥdzĥba Attĥstĥbas centrs" tehnisko sadarbĥbu, humanitāro palĥdzĥbu Garcia un sociālā jūtĥguma izglĥtĥbu. Mērķis ir radĥt sociālu kustĥbu, kuras Vides un dalĥbnieki ne vien emocionāli atbalsta videi Sazinoties un Sanita15 dzĥvnieku homo ecos draudzĥgas idejas, bet arĥ praktizē vienojoties ar 29107362 homoecos@homoecos.lv www.homoecos.lv Rĥbena aizsardzĥba dzĥvesveidu, kas nenodara kaitējumu videi organizāciju un cilvēkam. Sazinoties un Sociālā Labdarĥbas fonds Sazinoties un vienojoties16 Palĥdzĥba trūcĥgām ģimenēm vienojoties ar 27148038 lf-radisana@inbox.lv www.lf-radisana.ucoz.lv palĥdzĥba "Radĥšana" ar organizāciju organizāciju 27
 30. 30. Organizācijas Brĥvprātĥgie, Kontakt-Nr. Nosaukums Darbĥbas apraksts Mantiskie ziedojumi Tālrunis E-pasts Mājas lapa darbĥbas joma kādam darbam persona Celt rajona iedzĥvotāju-invalĥdu, vientuļo Sazinoties un Sociālā Sazinoties un vienojoties Brigita17 Gaismas Stars pensionāru un sociālā riska ģimeņu vienojoties ar 67272873 gaismastars@inbox.lv www.gaismasstars.lv palĥdzĥba ar organizāciju Siliņa labklājĥbu organizāciju Lai atbalstĥtu šo cilvēku iniciatĥvu un labo gribu, pēc individuālas vienošanās biedrĥba apmaksā dzĥvnieku Apzinoties katru ĥpatni kā vērtĥbu, rūpēties sterilizācijas izdevumus par jebkura dzĥvnieka labturĥbu un Vides un un, ja nepieciešams, Dzĥvnieku pansija aizsardzĥbu, un ĥpaši nodrošināt tiesĥbas un Sazinoties un vienojoties Solvita18 dzĥvnieku sniedz palĥdzĥbu 27803333 ulubele@ulubele.org ulubele.org Ulubele dot iespēju dzĥvot dzĥvniekiem, kuriem ar organizāciju Štrausa aizsardzĥba dzĥvnieku barĥbas jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams iegādē. Kopš 2006.gada atrast ĥpašnieku. sākuma biedrĥbas brĥvprātĥgie palĥgi nodrošina ar dzĥvnieku barĥbu vairākas kaķu saimes. Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) ir biedru un brĥvprātĥgo organizācija, kuras darbĥba pamatā aptver visu Latvijas teritoriju. Sociālā Latvijas Sarkanais Visdažādākās Aija19 Katrā reģionā darbojas LSK komiteja ar Mantas, apavi, apģērbi 67336653 aija.jansone@redcross.lv www.redcross.lv palĥdzĥba krusts palĥdzĥbas jomās Jansone nodaļām pilsētās, pagastos un organizācijās, sniedzot palĥdzĥbu pēc iespējas tuvāk iedzĥvotāju dzĥves vietām. 28
 31. 31. Labdarĥbas organizāciju un pašvaldĥbas iestāžu katalogs. Valmiera Organizācijas Novads/ Brĥvprātĥgie, Kontakt-Nr. Nosaukums Darbĥbas apraksts Mantiskie ziedojumi Tālrunis E-pasts Mājas lapa darbĥbas joma Pilsēta kādam darbam persona Attĥstĥt kopienu filantropiju un mērķtiecĥgas ziedošanas tradĥcijas Vidzemē, kā arĥ sekmēt vietējās Sadzĥves priekšmeti, www.vnf.lv Valmieras novada kopienas izaugsmi, atbalstot nozĥmĥgas kancelejas piederumi, fonds Kopienas vietējo iedzĥvotāju iniciatĥvas Brĥvprātĥgie dežuranti rotaļlietas, sporta 64281792 Twitter: ValmierasFonds1 Valmiera (Labdarĥbas vnf@vnf.lv Ansis Bērziņš attĥstĥba visdažādākajās jomās. Labdarĥbas Labdarĥbas noliktavā inventārs, trauki, apavi, 20258200 noliktava) noliktava ir vieta, kur ikviens var pārtikas produkti, Facebook.com/ Garā iela 10 nogādāt lietošanas kārĥbā esošas, bet konservi. ValmierasFonds pašiem vairs nevajadzĥgas lietas, lai tur tās atrastu sev jaunus saimniekus. Izveidotu videoreklāmu jilvalmiera.wordpress.com/ VNF JIL rĥkotajam projektu Dažādas mēbeles VNF JIL mērķis ir caur dažādām konkursam Valmieras un (dĥvāni, krēsli, galdi un Twitter: @VNFJIL, Lapa VNF Jauniešu ideju jauniešiem jēdzĥgām un saistošām Kopienas Valmieras apkaimes audumi), lai iespējami Gundega2 Valmiera laboratorija, Garā aktivitātēm neformālā gaisotnē 27820430 laboratorija@vnf.lv attĥstĥba jauniešiem un iespējams, radošāk iekārtotu draugiem.lv: VNF Siliņa iela 10 veicināt jauniešu brĥvprātĥgo darbu un iesaistĥtos citās projektu jauniešu tikšanās vietu Jauniešu ideju lĥdzdalĥbu vietējā kopienā. konkursa popularizēšanas Garā ielā 10. laboratorija un ĥstenošas aktivitātēs 2-4 vidusskolēni, kuri var Latvijas SOS bērnu palĥdzēt mācĥbu Sociālā ciematu asociācijas Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās priekšmetu apguvē Baiba palĥdzĥba, Valmieras ciemats rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina 64220856 valmiera@sosbca.lv;3 Valmiera pamatskolas skolēniem, www.sosbernuciemati.lv Liepiņa, palĥdzĥba (Valmieras SOS ģimenes tipa aprūpi bērniem, kas 20221590 baiba.liepina@sosbca.lv dalĥties savā dzĥves pedagoģe bērniem bērnu ciemats), palikuši bez vecāku gādĥbas. pieredzē ar pusaudžiem Ganĥbu iela 3 sarunās Sociālā Skolas piederumi Latvijas SOS Bērnu Sportisku aktivitāšu vai palĥdzĥba, bērniem - ciematu asociācijas Sniedz atbalstu bērnu audzināšanā, brĥvā laika pavadĥšanas palĥdzĥba rakstāmpiederumi, projekts "Ģimeņu māca vecākiem bērnu audzināšanas aktivitāšu organizēšanai Agita4 bērniem un Valmiera klades , burtnĥcas, 29244687 agita@sosbca.lv www.sosbernuciemati.lv stiprināšana un prasmes, māca brĥvo laiku pavadĥt kopā ģimenēm, arĥ mazo bērnu Dreiblate ģimenēm, mācĥbu grāmatas (kas atbalsts Valmierā", ģimenē sociāli pieņemamā veidā. pieskatĥšanai uz vietas sociālā tiek izmantotas Stacijas iela 26 pasākuma laikā rehabilitācija Valmieras skolās) Dažāda veida sporta Cilvēki ar Valmieras rajona Palĥdzēt cilvēkiem inventārs, balvas Regulāri organizē sporta nodarbĥbas,5 ĥpašām Valmiera invalĥdu sporta ratiņkrēslos nokļūt uz uzvarētāju 26566026 sandra_vilne@inbox.lv Sandra Vilne secensĥbas, sporta dienas. vajadzĥbām klubs "Stars S" sporta aktivitātēm godalgošanai sacensĥbās 29

×