VUOROVAIKUTTEINEN	  VERKKOVIESTINTÄ	  JOHTAMISEN	  TUKENA                  11.2.2011	  Jarno	  M.	  Kopo...
JUURI	  NYT  Keskustelua vuorovaikutteisesta viestinnästä ja johtajuudesta...
VERKOTTUNUT	  MAAILMA,	  	  MIELIKUVAYHTEISKUNTA	  &	  VIESTINNÄN	  MURROSVERKKOVIESTINTÄ	  &	  SOSIAALINEN	  MEDIA?UUDIST...
VERKOTTUNUT	  MAAILMA,	  MIELIKUVAYHTEISKUNTA	  &	  VIESTINNÄN	  MURROS
Vietämme	  yhä	  enemmän	  aikaa	  vuorovaikutteisissa	  verkkoympäristöissä	  Tietoverkoissa	  tapahtuva	  toiminta	  on	...
@Digitaalisissa	  ympäristöissä	  jokaisesta	  ilmaistusta	  ja	  tallennetusta	  ajatuksesta	  tai	  toiminnasta	  tulee	...
Verkottunut	  maailma:	  ihmisten,	  asioiden,	  esineiden,	  paikkojen	  ja	  tapahtumien	  jatkuvasti	  kehittyvä	  verk...
Yksilöt	  ja	  yhteisöt	  vaikuttavat	  konkreettisesti	  toimintaympäristöjensä	  ja	  -­‐kulttuurien	  kehittymiseenYksi...
!Viestintäkulttuuri	  ja	  -­‐ekosysteemi	  on	  murroksessaViestintämallit,	  -­‐kanavat,	  -­‐prosessit	  ja	  toimijat
AVAINSANOJA Ihmislähtöisyys,	  Monikeskeisyys,	  Monikanavaisuus,	   Avoimuus,	  Läpinäkyvyys,	  Vuorovaikutteisuus
Digitaalisuuden	  myötä	  tiedon	  ja	  sisältöjen	  välittäminen,	  julkaiseminen,	  jakaminen	  ja	  muokkaaminen	  on	 ...
MIELIKUVAYHTEISKUNTA Elämme	  mielikuvayhteiskunnassa Tiedon	  määrän	  kasvaessa	  ja	  viestintäkulttuurin	   viihteelli...
Organisaation	  ja	  instituution	  brändi	  (Marimekko,	  Nokia,	  Suomen	  valtio,	  Aalto-­‐yliopisto)Henkilöbrändi	  (...
Valokuvat:	  http://www.flickr.com/photos/esrad/	  ja	  Hannes	  Heikura	  /	  HS
EXTRAThttp://www.ted.com/	  http://my.barackobama.com/	  http://the-­‐hub.net/	  
Wikileaks.info
 	  YLE,	  “Youtube-­‐sotilaat”	  esittelevät	  Puolustusvoimia
Mielikuvat	  luodaan	  tarinoiden	  avullaVerkkoviestintä	  tarjoaa	  ennen	  näkemättömän	  mahdollisuuden	  vuorovaikutt...
VERKKOVIESTINTÄ	  &	  SOSIAALINEN	  MEDIA?
Verkkoympäristöt	  ovat	  alusta	  asti	  olleet	  luonteeltaan	  sosiaalisia	  -­‐	  ne	  tarkoitettu	  yhteydenpitoa	  j...
!Sosiaalinen	  media	  ei	  ole	  yksittäinen	  digitaalinen	  palvelu,	  ympäristö	  tai	  internet-­‐sovellusSosiaalinen...
Yhteydenpito,	  olemassaolevien	  verkostojen	  vaaliminen	  ja	  uusien	  yhteyksien	  luominen	  ja	  ylläpitäminenSisäl...
Sosiaalinen	  media	  rakentuu	  dialogisista	  ja	  verkottuneista,	  jatkuvasti	  kehittyvistä	  tarinaverkostoista	  (y...
Me	  tahdomme	  liittää	  oman	  tarinamme	  toisiin,	  itsemme	  kannalta	  mielekkäisiin,	  vetovoimaisiin	  ja	  kiinno...
Tarina	  +	  Verkosto	  =	  TarinaverkostoSosiaalisessa	  mediassa	  tarinat	  luodaan	  ja	  kerrotaan	          ...
Yhteisöllisyys	  ja	  kommunikaatio	  vaativat	  ihmisten	  läsnäoloa	  -­‐	  aktiivisuutta	  sekä	  yksilö-­‐	  että	  ry...
Oikeat	  kysymykset	  ovat	  sosiaalisen	  median	  ympäristöissä	  useimmiten	  täydellisiä	  vastauksia	  tärkeämpiäRohk...
SOSIAALISEN	  MEDIAN	  YMPÄRISTÖJÄ Yhteisölliset	  verkostopalvelut Linkkien	  ja	  sisällön	  jakopalvelut Pikaviestintäp...
Julkiset	  ja	  avoimetEsim.	  Suomi24,	  Facebook,	  LinkedIn,	  Digg,	  Skype,	  Blogilista,	  Posterous,	  Twitter,	  Q...
Toimijakohtaiset	  ja	  suljetutWiki-­‐tyyppiset	  työskentely-­‐ympäristöt	  (Twiki,	  Openwiki,	  SocialText,	  Google	 ...
ESIMERKKEJÄ Wiki-­‐tyyppiset	  työskentely-­‐ympäristöt	  (Google	  Docs)	   dokumentointiin	  ja	  materiaalien	  yhteise...
!Iso	  työkalupakki,	  valinnan	  varaa	  on	  huimastiViestinnän,	  työprosessien	  ja	  johtamisen	  kannalta	  on	  tär...
UUDISTUVA	  JOHTAJUUS	  JA	  JOHTAMINEN	  
NYT
!Nykyjohtaja	  ei	  ole	  (tai	  tule	  olla)	  muuttumaton,	  hierarkiaan	  perustuvan	  arvovaltansa	  jähmettämä	  ikia...
Johtaja(kin)	  on	  ihminen
Työyhteisö	  on	  orgaaninen	  kokonaisuus	  -­‐	  prosessi,	  jossa	  sattuu	  ja	  tapahtuu	  jatkuvasti	  niin	  makro-...
The	  mark	  of	  a	  well	  educated	  person	  is	  not	  necessarily	  in	  knowing	  all	  the	  answers,	  but	  in	 ...
?Mitä	  hyötyä	  on	  vuorovaikutteisuudesta?
Johtajuus	  ja	  johtaminen	  moniulotteisena	  kehitysprosessina,	  jota	  voidaan	  jalostaa	  ja	  edesauttaa	  henkilö...
Johtajuuden	  ja	  oman	  äänen	  löytäminen	  aktiivisen	  ja	  avoimen	  vuoropuhelun	  avulla	  -­‐	  keskustelun	  kau...
Luottamukseen	  ja	  vuorovaikutteisuuteen	  perustuva	  johtajuus,	  joka	  rakentuu	  molemminpuoliseen	  kunnioitukseen...
Vuorovaikutteisen	  ja	  avoimen	  kuuntelemisen	  ja	  läsnäolon	  kautta	  johtaja	  kykenee	  aistimaan	  työyhteisössä...
Johtajuuden	  ja	  johtamisen	  kehittämisen	  kannalta	  on	  merkityksellistä	  reflektoida	  aktiivisesti	  ja	  arvioid...
UUDISTUVA	  JOHTAJUUS Vuorovaikutteinen	  yhteisöjohtaminen:	  avoin	   vuoropuhelu	  ja	  ennakoiva	  mahdollistaminen Mu...
!Avainsanoina:	  Ihmislähtöisyys,	  Monikeskeisyys,	  Monikanavaisuus,	  Avoimuus,	  Läpinäkyvyys,	  Vuorovaikutteisuus
MITÄ	  VUOROVAIKUTTEINEN	  VERKKOVIESTINTÄ	  MAHDOLLISTAA?
Yhteisölliset	  verkkoympäristöt	  ja	  sosiaalinen	  media	  vaikuttavat	  nyt	  ja	  tulevaisuudessa	  yhä	  enemmän	  j...
Sosiaalisen	  median	  hyötykäyttöön	  ja	  sen	  tarjoamiin	  uusiin	  viestintäväyliin	  suhtaudutaan	  vielä	  epäilevä...
Vuorovaikutteisten	  verkkoympäristöjen	  hyödyntäminen	  johtamisessa	  sekä	  organisaation	  sisäisessä	  ja	  ulkoises...
?Mitä	  hyötyä	  on	  vuorovaikutteisesta	  verkkoviestinnästä?	  Millä	  toimijalla	  tai	  organisaatiolla	  on	  varaa	...
Verkkoympäristöjen	  kehittymisen	  myötä	  viestintää	  ja	  tiedon	  leviämistä	  ei	  voi	  hallita	  keskitetystiTunte...
Missä	  sosiaalisen	  median	  ympäristöissä	  on	  syytä	  olla	  aktiivinen?Millainen	  osallistuminen	  ja	  viestintä	...
JOHTAJUUS	  	  TARINANA Sosiaalisessa	  mediassa	  osallistumalla	  	  johtajuudesta	   ja	  johtamisesta	  voidaan	  lu...
Sosiaalisen	  median	  väylät	  ja	  vuorovaikutteinen	  viestintä	  mahdollistavat	  uusia	  tarinankerronnan,	  kuuntele...
Viestit,	  ajatukset	  ja	  ideat	  tulevat	  uudella	  tavalla	  osaksi	  ihmisten	  arkea,	  ajatusmaailmaa	  ja	  toimi...
http://fillarikanava.hel.fi/	  http://www.nopolanews.fi	  http://www.nacka.se
TARINAT	  SOSIAALISESSA	  MEDIASSA ...	  antavat	  johdolle	  ja	  johtajalle	  mahdollisuuden	   omien	  näkökulmien	  es...
Vuorovaikutteisen	  viestinnän	  kautta	  arvot	  ja	  yhdessä	  sovitut	  päämäärät	  tulevat	  osaksi	  jokapäiväistä	  ...
Uudet	  digitaaliset	  sovellukset	  ja	  sosiaalisen	  median	  ympäristöt	  tarjoavat	  entistä	  tehokkaampia	  keinoja...
ESIMERKKEJÄ Toiminnan	  vaikutusten	  ja	  seurausten	  havainnointi	   (yksilö-­‐/ryhmätaso,	  sisäinen/ulkoinen) Tehokas...
!Aito	  vuorovaikutteisuus	  perustuu	  tavoitettavuuteen	  ja	  kuuntelemisen	  kulttuuriin.	  Tärkeintä	  on	  osoittaa	...
:(           :)Kriittinenkin	  palaute	  voidaan	  kääntää	  organisaation	  parhaaksi	  oikean	  reagoinnin	  a...
!Digitaaliset	  sovellukset,	  vuorovaikutteiset	  ympäristöt	  tai	  uudet	  viestintämuodot	  eivät	  itsessään	  tuota	...
VUOROVAIKUTTEINEN	  VIESTINTÄ	     KÄYTÄNNÖSSÄ
Vuorovaikutteisten	  viestintäkanavien	  haltuunottaminen	  ja	  ymmärtäminen	  vaatii	  pitkäjänteistä	  työtä,	  asianmu...
On	  tärkeää	  määrittää	  selvästi	  mihin	  ja	  miten	  sosiaalisia	  mediaympäristöjä	  käytetään	  -­‐	  päämäärien	 ...
Blogit:	  tiedon	  jakaminen,	  taustoitus,	  mielipiteet	  ja	  näkemykset,	  asiantuntijuus,	  keskustelun	  herättämine...
VUOROVAIKUTTEISUUS	  VIESTINNÄSSÄ
!Kaikkialla	  ei	  tarvitse	  olla...	  maalaisjärki	  auttaa.
Julkinen	  minä	  vs.	  Yksityinen	  minä
VERKKOIDENTITEETTI Nimi	  (käyttäjänimi,	  domain-­‐nimi,	  blogin	  nimi	  jne.) Rooli	  (millaisena	  näyttäytyy	  muill...
HENKILÖBRÄNDI Toimijalla/yksilöllä	  voi	  olla	  useita	  erilaisia	   verkkoidentiteettejä Eri	  roolit	  ja	  vuorovaik...
Minä	  ja	  identiteetti	  ilmenee	  verkossa	  henkilökohtaisina	  ja	  jaettuina	  mikroilmentyminä	  ja	  tarinoina	  s...
Organisaatio	  ja	  työyhteisö	  ei	  sijaitse	  yhdessä	  paikassa	  -­‐	  se	  tulee	  esille	  ja	  viestii	  jokaisen	...
Verkkoviestintään	  liittyy	  vastuuta	  sekä	  sisällön	  laadun	  että	  toiminnan	  aktiivisuuden	  ja	  jatkuvuuden	  ...
Läsnäolo	  ja	  vuorovaikutus	  uusissa	  digitaalisissa	  viestintäympäristöissä	  ei	  ole	  kampanja.	  Se	  on	  olemi...
Aito	  vuorovaikutteisuus	  lähtee	  asenteesta	  ja	  siirtyy	  tekemiseen.	  Samalla	  se	  vaatii	  omistautumista	  ja...
SOSIAALINEN	  MEDIA	  HALTUUN Askel	  kerrallaan	  -­‐	  tutustuminen	  ja	  kokeilu Medialukutaidon	  jatkuva	  kehittämi...
Verkostot	  +	  Vuoropuhelu	  +	  Osallistuminen	  +	  Luottamus	  =	           Yhteisöllisyys	  +	  Toiminta
KIITOS!Ajatuksia,	  ideoita,	  kysymyksiä	  tai	  kommentteja?jarno.koponen@lasipalatsi.fiwww.jarnokoponen.nettwitter.com/i...
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena

3,171 views

Published on

Vuorovaikutteinen viestintä johtamisen tukena

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
425
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena

 1. 1. VUOROVAIKUTTEINEN  VERKKOVIESTINTÄ  JOHTAMISEN  TUKENA 11.2.2011  Jarno  M.  Koponen
 2. 2. JUURI  NYT Keskustelua vuorovaikutteisesta viestinnästä ja johtajuudesta...
 3. 3. VERKOTTUNUT  MAAILMA,    MIELIKUVAYHTEISKUNTA  &  VIESTINNÄN  MURROSVERKKOVIESTINTÄ  &  SOSIAALINEN  MEDIA?UUDISTUVA  JOHTAJUUS  &  JOHTAMINENMITÄ  VUOROVAIKUTTEINEN  VIESTINTÄ  MAHDOLLISTAA?VERKKOVIESTINTÄ  KÄYTÄNNÖSSÄKESKUSTELUA  :)
 4. 4. VERKOTTUNUT  MAAILMA,  MIELIKUVAYHTEISKUNTA  &  VIESTINNÄN  MURROS
 5. 5. Vietämme  yhä  enemmän  aikaa  vuorovaikutteisissa  verkkoympäristöissä  Tietoverkoissa  tapahtuva  toiminta  on  arkipäivää  yhä  useammalle  ikään  katsomattaLévy,  Castells,  Turkle,  Taylor,  Boyd:  Vuorovaikutteiset  verkkoympäristöt  ovat  sosiaalisen  todellisuuden  laajentuma
 6. 6. @Digitaalisissa  ympäristöissä  jokaisesta  ilmaistusta  ja  tallennetusta  ajatuksesta  tai  toiminnasta  tulee  luonteeltaan  verkottunut  -­‐  globaalissa  mittakaavassa
 7. 7. Verkottunut  maailma:  ihmisten,  asioiden,  esineiden,  paikkojen  ja  tapahtumien  jatkuvasti  kehittyvä  verkosto  Verkottuneessa  maailmassa  fyysinen  “reaalitodellisuus”  ja  digitaalinen  kokemusavaruus  limittyvät  toisiinsa  ennen  näkemättömällä  tavalla
 8. 8. Yksilöt  ja  yhteisöt  vaikuttavat  konkreettisesti  toimintaympäristöjensä  ja  -­‐kulttuurien  kehittymiseenYksilöt,  ryhmät  ja  yhteisöt  ratkaisevana  muutosvoimanaTiedon  ja  sisältöjen  yhteisöllinen  tuottaminen,  luominen,  julkaiseminen,  jakaminen,  muokkaaminen,  kuluttaminen,  arvioiminen  jne.
 9. 9. !Viestintäkulttuuri  ja  -­‐ekosysteemi  on  murroksessaViestintämallit,  -­‐kanavat,  -­‐prosessit  ja  toimijat
 10. 10. AVAINSANOJA Ihmislähtöisyys,  Monikeskeisyys,  Monikanavaisuus,   Avoimuus,  Läpinäkyvyys,  Vuorovaikutteisuus
 11. 11. Digitaalisuuden  myötä  tiedon  ja  sisältöjen  välittäminen,  julkaiseminen,  jakaminen  ja  muokkaaminen  on  tullut  entistä  helpommaksi  Tietoverkot  avautuvat  -­‐  tietoa  ei  voi  hallita  tai  ohjailla  keskitetystiViestinnästä  ja  vaikuttamisesta  on  tullut  monikanavaista  ja  monikeskeistä
 12. 12. MIELIKUVAYHTEISKUNTA Elämme  mielikuvayhteiskunnassa Tiedon  määrän  kasvaessa  ja  viestintäkulttuurin   viihteellistyessä  mielikuvien  merkitys  korostuu Tarinoiden,  brändien  ja  näkyvyyden  merkitys   kasvaa
 13. 13. Organisaation  ja  instituution  brändi  (Marimekko,  Nokia,  Suomen  valtio,  Aalto-­‐yliopisto)Henkilöbrändi  (Tarja  Halonen,  Tanja  Karpela,  Barack  Obama,  Stephen  Elop,  Mikael  Jungner)Tietoisesti  rakennetut  mielikuviin  pohjautuvat  tarinat
 14. 14. Valokuvat:  http://www.flickr.com/photos/esrad/  ja  Hannes  Heikura  /  HS
 15. 15. EXTRAThttp://www.ted.com/  http://my.barackobama.com/  http://the-­‐hub.net/  
 16. 16. Wikileaks.info
 17. 17.    YLE,  “Youtube-­‐sotilaat”  esittelevät  Puolustusvoimia
 18. 18. Mielikuvat  luodaan  tarinoiden  avullaVerkkoviestintä  tarjoaa  ennen  näkemättömän  mahdollisuuden  vuorovaikutteiseen  tarinankerrontaanVuorovaikutteisissa  ympäristöissä  syntyy  uusia  tarinankerronnan  muotoja  ja  prosesseja
 19. 19. VERKKOVIESTINTÄ  &  SOSIAALINEN  MEDIA?
 20. 20. Verkkoympäristöt  ovat  alusta  asti  olleet  luonteeltaan  sosiaalisia  -­‐  ne  tarkoitettu  yhteydenpitoa  ja  tiedon  välittämistä  vartenSosiaalinen  media  on  brändätty  käsite  &  todellinen  ilmiöSosiaalisessa  mediassa  on  kyse  verkkoympäristöjen  sosiaalisen  ulottuvuuden  vahvistumisesta  Uusien  vuorovaikutteisuuden  muotojen  ja  -­‐tekniikoiden  syntyminen
 21. 21. !Sosiaalinen  media  ei  ole  yksittäinen  digitaalinen  palvelu,  ympäristö  tai  internet-­‐sovellusSosiaalinen  media  on  jatkuvasti  kehittyvä  ja  uusia  muotoja  saava  vuorovaikutteisen  olemassaolon  ja  viestinnän  prosessi,  joka  voidaan  tuoda  osaksi  mitä  tahansa  olemassa  olevaa  toimintaa  
 22. 22. Yhteydenpito,  olemassaolevien  verkostojen  vaaliminen  ja  uusien  yhteyksien  luominen  ja  ylläpitäminenSisältöjen  ja  tiedon  yhteisöllinen  tuottaminen,  luominen,  julkaiseminen,  jakaminen,  muokkaaminen,  kuluttaminen,  arvioiminen  jne.Verkkoympäristöt  ja  sisällöt  ovat  aktiivisia  vuorovaikutteisia  prosesseja,  eivät  staattisia  yksiköitä
 23. 23. Sosiaalinen  media  rakentuu  dialogisista  ja  verkottuneista,  jatkuvasti  kehittyvistä  tarinaverkostoista  (yksilöt,  ryhmät,  yhteisöt,  organisaatiot)Tarinat  muodostuvat  mikroilmentymistä  ja  mikrotarinoista  mm.  statuspäivityksistä,  videoista,  kommenteista,  valokuvista,  blogikirjoituksista  ja  mikroblogi-­‐kirjoituksista
 24. 24. Me  tahdomme  liittää  oman  tarinamme  toisiin,  itsemme  kannalta  mielekkäisiin,  vetovoimaisiin  ja  kiinnostaviin  tarinoihin  Sosiaalisessa  mediassa  tämä  on  helppoa  (esim.  Facebookin  ja  muiden  järjestelmien  Like-­‐toiminto,  ryhmät  ja  keskustelut,  kommentointi,  Twitterin  Follow-­‐toiminto  ja  RT  jne.)  
 25. 25. Tarina  +  Verkosto  =  TarinaverkostoSosiaalisessa  mediassa  tarinat  luodaan  ja  kerrotaan   yhdessä
 26. 26. Yhteisöllisyys  ja  kommunikaatio  vaativat  ihmisten  läsnäoloa  -­‐  aktiivisuutta  sekä  yksilö-­‐  että  ryhmätasollaKuunteleva  aktiivinen  läsnäolo  ja  mahdollistava  vuoropuhelu  korostuu
 27. 27. Oikeat  kysymykset  ovat  sosiaalisen  median  ympäristöissä  useimmiten  täydellisiä  vastauksia  tärkeämpiäRohkeus    ilmaista  keskeneräisiä  ajatuksia,  suunnitelmia  ja  ideoita  avaa  keskustelua  ja  kannustaa  osallistumaan
 28. 28. SOSIAALISEN  MEDIAN  YMPÄRISTÖJÄ Yhteisölliset  verkostopalvelut Linkkien  ja  sisällön  jakopalvelut Pikaviestintäpalvelut Blogipalvelut Mikroblogipalvelut   Wiki-­‐  ja  yhteistyöpalvelut   Media-­‐  ja  sisältöpalvelut
 29. 29. Julkiset  ja  avoimetEsim.  Suomi24,  Facebook,  LinkedIn,  Digg,  Skype,  Blogilista,  Posterous,  Twitter,  Qaiku,  Wikipedia,  Youtube,  Flickr,  Slideshare,  Quora,  Second  life...
 30. 30. Toimijakohtaiset  ja  suljetutWiki-­‐tyyppiset  työskentely-­‐ympäristöt  (Twiki,  Openwiki,  SocialText,  Google  Docs)Profiilipohjaiset,  reaaliaikaiset  yhteistyö  -­‐ympäristöt,  projektinhallintatyökalut  jne.  (Basecamp,  Campfire,  Xmind,  Creately)3D-­‐ympäristöt/virtuaalimaailmat,  jotka  yhdistelevät  eri  yhteistyö-­‐alustojen  ja  -­‐ympäristöjen  piirteitä  (I-­‐maginer,  Proton  media,  Tixeo)
 31. 31. ESIMERKKEJÄ Wiki-­‐tyyppiset  työskentely-­‐ympäristöt  (Google  Docs)   dokumentointiin  ja  materiaalien  yhteiseen  työstämiseen Blogi  oman  agendan  esiin  tuomiseksi,  näkökulmien   avaamiseksi  ja  keskustelun  herättämiseksi Facebook  ja  Twitter  auttavat  osallistumaan  keskusteluun   ja  pitämään  yhteyttä  ajasta  ja  paikasta  riippumatta LinkedIn  rekrytoinnin  apuna Skype  etätyön  välineenä
 32. 32. !Iso  työkalupakki,  valinnan  varaa  on  huimastiViestinnän,  työprosessien  ja  johtamisen  kannalta  on  tärkeä  pohtia,  mitkä  ympäristöt  ja  palvelut  palvelevat  parhaiten  omaa  ydintoimintaa  ja  sen  kehittämistä
 33. 33. UUDISTUVA  JOHTAJUUS  JA  JOHTAMINEN  
 34. 34. NYT
 35. 35. !Nykyjohtaja  ei  ole  (tai  tule  olla)  muuttumaton,  hierarkiaan  perustuvan  arvovaltansa  jähmettämä  ikiaikainen  figuuri  tammipöytänsä  takana......vaan  moniulotteinen  persoona,  joka  elää,  kokee,  tekee  virheitä,  oppii,  osallistuu,  uudistuu  ja  inspiroi.
 36. 36. Johtaja(kin)  on  ihminen
 37. 37. Työyhteisö  on  orgaaninen  kokonaisuus  -­‐  prosessi,  jossa  sattuu  ja  tapahtuu  jatkuvasti  niin  makro-­‐  kuin  mikrotasolla  Organisaation  toiminnan  ja  toimintaedellytysten  perspektiivi  on  laajentunut  esim.  ympäristövaikutukset,  arvot  jne.
 38. 38. The  mark  of  a  well  educated  person  is  not  necessarily  in  knowing  all  the  answers,  but  in  knowing  where  to  find  them.  -­‐Douglas  Everett
 39. 39. ?Mitä  hyötyä  on  vuorovaikutteisuudesta?
 40. 40. Johtajuus  ja  johtaminen  moniulotteisena  kehitysprosessina,  jota  voidaan  jalostaa  ja  edesauttaa  henkilökohtaisten  ja  jaettujen  tarinoiden  kauttaRaymond  T.  Sparrowe  (2005)  
 41. 41. Johtajuuden  ja  oman  äänen  löytäminen  aktiivisen  ja  avoimen  vuoropuhelun  avulla  -­‐  keskustelun  kautta  syntyvä  moniäänisyys  voimavaranaKouzes  ja  Pozner  (2002)  
 42. 42. Luottamukseen  ja  vuorovaikutteisuuteen  perustuva  johtajuus,  joka  rakentuu  molemminpuoliseen  kunnioitukseen  perustuvan  ammatillisen  suhteen  pohjaltaSuhde  syntyy  ja  rakentuu  ajan  myötä  käydyn  vuoropuhelun  ja  sen  kautta  löydettyjen  yhteisten  näkökulmien,  päämäärien  ja  arvopohjan  kautta  Heckscher  &  Adler  (2005)
 43. 43. Vuorovaikutteisen  ja  avoimen  kuuntelemisen  ja  läsnäolon  kautta  johtaja  kykenee  aistimaan  työyhteisössä  vallitsevia  asenteita,  tunnelmia  ja  mielialoja  yksilö-­‐  ja  ryhmätasolla
 44. 44. Johtajuuden  ja  johtamisen  kehittämisen  kannalta  on  merkityksellistä  reflektoida  aktiivisesti  ja  arvioida  kriittisesti  tehtyjä  päätöksiä  -­‐  niin  itsenäisesti  kuin  yhteisöllisesti
 45. 45. UUDISTUVA  JOHTAJUUS Vuorovaikutteinen  yhteisöjohtaminen:  avoin   vuoropuhelu  ja  ennakoiva  mahdollistaminen Muutosjohtaminen:  jatkuvat  sisäiset  ja  ulkoiset   mikro-­‐  ja  makrotason  muutokset,  strateginen   ketteryys   Tietojohtaminen:  Kasvavan  tietomäärän   suodattaminen  ja  soveltaminen,  jaettu  osaaminen  
 46. 46. !Avainsanoina:  Ihmislähtöisyys,  Monikeskeisyys,  Monikanavaisuus,  Avoimuus,  Läpinäkyvyys,  Vuorovaikutteisuus
 47. 47. MITÄ  VUOROVAIKUTTEINEN  VERKKOVIESTINTÄ  MAHDOLLISTAA?
 48. 48. Yhteisölliset  verkkoympäristöt  ja  sosiaalinen  media  vaikuttavat  nyt  ja  tulevaisuudessa  yhä  enemmän  johtamisen  arkeen,  toimintamalleihin  ja  käytäntöihin  sekä  laajemmin  organisaatioiden  ja  työyhteisöjen  viestintään
 49. 49. Sosiaalisen  median  hyötykäyttöön  ja  sen  tarjoamiin  uusiin  viestintäväyliin  suhtaudutaan  vielä  epäilevästi  suomalaisten  organisaatioiden  johtoportaassaSamaan  aikaan  tutkimukset  ovat  osoittaneet,  että  mahdollistava  vuorovaikutteinen  viestintäkulttuuri  on  yhä  merkittävämmässä  roolissa  organisaation  menestystä  ja  kehitystä  ajatellen
 50. 50. Vuorovaikutteisten  verkkoympäristöjen  hyödyntäminen  johtamisessa  sekä  organisaation  sisäisessä  ja  ulkoisessa  viestinnässä  on  riippuvainen  niiden  tarjoamien  mahdollisuuksien  ja  hyötyjen  tiedostamisesta  ja  tunnistamisesta
 51. 51. ?Mitä  hyötyä  on  vuorovaikutteisesta  verkkoviestinnästä?  Millä  toimijalla  tai  organisaatiolla  on  varaa  jättäytyä  itseään  koskevan  vuoropuhelun  tai  toiminnan  ulkopuolelle?
 52. 52. Verkkoympäristöjen  kehittymisen  myötä  viestintää  ja  tiedon  leviämistä  ei  voi  hallita  keskitetystiTuntematon  pelottaa......  kuinka  hallita  hallitsematonta.
 53. 53. Missä  sosiaalisen  median  ympäristöissä  on  syytä  olla  aktiivinen?Millainen  osallistuminen  ja  viestintä  on  minun  tai  organisaationi  kannaltani  tärkeää  ja  olennaista?  Missä  ja  mihin  on  järkevää  ja  hyödyllistä  reagoida?  
 54. 54. JOHTAJUUS    TARINANA Sosiaalisessa  mediassa  osallistumalla    johtajuudesta   ja  johtamisesta  voidaan  luoda  vuorovaikutteinen   tarina,  johon  kanssatekijät  voivat  osallistua,   vaikuttaa,  samaistua  ja  sitoutua  
 55. 55. Sosiaalisen  median  väylät  ja  vuorovaikutteinen  viestintä  mahdollistavat  uusia  tarinankerronnan,  kuuntelemisen,  läsnäolon  ja  osallistumisen  tapoja  sekä  tekniikoitaVoimavara  ja  työkalu  arkipäivän  johtamiseen
 56. 56. Viestit,  ajatukset  ja  ideat  tulevat  uudella  tavalla  osaksi  ihmisten  arkea,  ajatusmaailmaa  ja  toimintaa
 57. 57. http://fillarikanava.hel.fi/  http://www.nopolanews.fi  http://www.nacka.se
 58. 58. TARINAT  SOSIAALISESSA  MEDIASSA ...  antavat  johdolle  ja  johtajalle  mahdollisuuden   omien  näkökulmien  esiintuomiseen  ja  avaamiseen  ja   samaan  aikaan  omien  toimien  perustelemiseen,   arvioimiseen  ja  kehittämiseen Johtajuus  ( ja  johtaminen)  näyttäytyy  jaettujen   tarinoiden  kautta  dynaamisena  prosessina,  jossa   jokainen  toimija  on  jatkuvassa  muutoksen  tilassa  -­‐   myös  johtaja  itse  
 59. 59. Vuorovaikutteisen  viestinnän  kautta  arvot  ja  yhdessä  sovitut  päämäärät  tulevat  osaksi  jokapäiväistä  tekemistä  ja  toimimista  Jaetun  tarinan  kautta  tuetaan  keskustelun  avauksia  ja  moniäänisyyttäMahdollistaa  strategisten  päätösten  käytännön  vaikutusten  seuraamisen
 60. 60. Uudet  digitaaliset  sovellukset  ja  sosiaalisen  median  ympäristöt  tarjoavat  entistä  tehokkaampia  keinoja  hyödyllisen  tiedon  löytämiseenTyöyhteisössa  oleva,  jatkuvasti  kumuloituva  tieto  tulee  näkyvämmäksi  ja  tavoitettavammaksiApujoukot,  asiantuntijat,  tekijät,  näkijät  ja  johtajat  ovat  entistä  lähempänä  -­‐  läsnä  ja  tavoitettavissa  
 61. 61. ESIMERKKEJÄ Toiminnan  vaikutusten  ja  seurausten  havainnointi   (yksilö-­‐/ryhmätaso,  sisäinen/ulkoinen) Tehokas  ideoiden  arvioiminen  ja  iterointi Tiedonhankinta  ja  muokkaaminen  yhteisölliseksi  ja   avoimeksi Osaamis-­‐  ja  tietopääoma  esille  ja  saavutettavaksi
 62. 62. !Aito  vuorovaikutteisuus  perustuu  tavoitettavuuteen  ja  kuuntelemisen  kulttuuriin.  Tärkeintä  on  osoittaa  olevansa  tarvittaessa  tavoitettavissa.Kommunikaatioväylän  avaaminen  ja  moniäänisyyden  konkretisoiminen  voi  nykyään  olla  yhden  klikkauksen  tai  "status-­‐päivityksen"  päässä
 63. 63. :( :)Kriittinenkin  palaute  voidaan  kääntää  organisaation  parhaaksi  oikean  reagoinnin  avulla  
 64. 64. !Digitaaliset  sovellukset,  vuorovaikutteiset  ympäristöt  tai  uudet  viestintämuodot  eivät  itsessään  tuota  muutostaMuutoksen  mahdollistavat  ja  tekevät  ihmiset
 65. 65. VUOROVAIKUTTEINEN  VIESTINTÄ   KÄYTÄNNÖSSÄ
 66. 66. Vuorovaikutteisten  viestintäkanavien  haltuunottaminen  ja  ymmärtäminen  vaatii  pitkäjänteistä  työtä,  asianmukaisia  resursseja  ja  tulevaisuuteen  suuntaavaa  ajattelua  1.  Tiedostaminen  ja  tunnistaminen2.  Sovellukset  ja  käyttötavat3.  Läsnäolo  ja  aktiivisuus
 67. 67. On  tärkeää  määrittää  selvästi  mihin  ja  miten  sosiaalisia  mediaympäristöjä  käytetään  -­‐  päämäärien  ja  tavoitteiden  asettaminenTämä  helpottaa  niin  osallistumista,  sisällöntuottantoa  kuin  resurssien  kohdentamista  sekä  linjausten  ja  ohjeistuksen  laatimista
 68. 68. Blogit:  tiedon  jakaminen,  taustoitus,  mielipiteet  ja  näkemykset,  asiantuntijuus,  keskustelun  herättäminen  ja  verkostoituminenFacebook:  verkottuminen,  vuorovaikutteinen  läsnäolo,  yhteydenpito,  tiedottaminenTwitter:  verkottuminen,  tiedon  jakaminen,  markkinointi,  vuorovaikutteinen  läsnäoloLinkedIn:  ammatillisesti  orientoitunut  verkottuminen,  vuorovaikutteinen  läsnäolo,  yhteydenpito,  tiedottaminenSlideshare  (presentaatioiden  jakaminen),  Flickr  (valokuvien  jakaminen),  Second  Life,  Habbo  (virtuaalimaailmat)...
 69. 69. VUOROVAIKUTTEISUUS  VIESTINNÄSSÄ
 70. 70. !Kaikkialla  ei  tarvitse  olla...  maalaisjärki  auttaa.
 71. 71. Julkinen  minä  vs.  Yksityinen  minä
 72. 72. VERKKOIDENTITEETTI Nimi  (käyttäjänimi,  domain-­‐nimi,  blogin  nimi  jne.) Rooli  (millaisena  näyttäytyy  muille,  kuinka  toimii) Ympäristöt  (Facebook,  LinkedIn,  Youtube,  oma  blogi) Sisällöt  (päivitykset,  videot,  valokuvat,  kirjoitukset  jne.) Läsnäolo  ja  aktiivisuus  (mitä,  missä,  milloin,  miten,  kenelle) Verkosto  (määrittää  yksilön  identiteettiä,  näkyvät  verkostot)
 73. 73. HENKILÖBRÄNDI Toimijalla/yksilöllä  voi  olla  useita  erilaisia   verkkoidentiteettejä Eri  roolit  ja  vuorovaikuttamisen  tavat  eri  ympäristöissä,   erilainen  tapa  viestiä Rooli  +  Tyyli  +  Toiminta  +  Vuorovaikutus  +Verkostot  =   Henkilöbrändi Henkilöbrändiä  voidaan  luoda  aktiivisesti  digimediassa   (esim.  Mikael  Jungner,  Jenni  Vartiainen,  Jyrki  Kasvi)
 74. 74. Minä  ja  identiteetti  ilmenee  verkossa  henkilökohtaisina  ja  jaettuina  mikroilmentyminä  ja  tarinoina  sekä  niiden  tulkintoinaOn  syytä  olla  tietoinen  milloin  toiminta  liittyy  työasioihin,  milloin  on  esillä  yksityishenkilönä...  Toisaalta  rajanveto  elämänpiirien  välillä  on  sosiaalisissa  verkkoympäristöissä  vaikeaa
 75. 75. Organisaatio  ja  työyhteisö  ei  sijaitse  yhdessä  paikassa  -­‐  se  tulee  esille  ja  viestii  jokaisen  jäsenensä  ja  sidosryhmänsä  kauttaSosiaalisessa  mediassa  sisäisestä  viestinnästä  tulee  ulkoista  viestinääTyöyhteisön  kaikkien  jäsenien  näkyvä  viestintä  on  osa  organisaation  viestintää
 76. 76. Verkkoviestintään  liittyy  vastuuta  sekä  sisällön  laadun  että  toiminnan  aktiivisuuden  ja  jatkuvuuden  kannaltaTyöhön  liittyvästä  osallistumisesta  ja  vuorovaikuttamisesta  tulee  tehdä  osa  jokapäiväistä  tai  -­‐viikkoista  työrutiinia  Vuorovaikutteinen  viestintä  sisältää  mahdollisuuden  moniäänisyyteen  -­‐  mutta  se  on  realisoitava  käytännön  tekemisen  kautta  
 77. 77. Läsnäolo  ja  vuorovaikutus  uusissa  digitaalisissa  viestintäympäristöissä  ei  ole  kampanja.  Se  on  olemisen  ja  vaikuttamisen  tapa.Organisaation  ja  yhteisön  omalla  äänellä  on  yhä  enemmän  merkitystä  nyt  ja  tulevaisuudessa  Toimivaa,  aidosti  vuorovaikutteista  viestintää  ei  voida  kehittää  ulkoistetulla  kampanjamallilla
 78. 78. Aito  vuorovaikutteisuus  lähtee  asenteesta  ja  siirtyy  tekemiseen.  Samalla  se  vaatii  omistautumista  ja  resursseja.
 79. 79. SOSIAALINEN  MEDIA  HALTUUN Askel  kerrallaan  -­‐  tutustuminen  ja  kokeilu Medialukutaidon  jatkuva  kehittäminen Selkeät  päämäärät  ja  tavoitteet  -­‐  strategia Sopivat  sovellukset  ja  käyttötavat Ohjeistus  ja  avoin  keskustelu  organisaation  sisällä  sosiaalista   mediaa  koskien Sosiaalisen  median  koulutus
 80. 80. Verkostot  +  Vuoropuhelu  +  Osallistuminen  +  Luottamus  =   Yhteisöllisyys  +  Toiminta
 81. 81. KIITOS!Ajatuksia,  ideoita,  kysymyksiä  tai  kommentteja?jarno.koponen@lasipalatsi.fiwww.jarnokoponen.nettwitter.com/ilparone+358  40  5797010

×