Excellence | Reliability | Contribution | Passion & Dedication | Diversity

Kā kļū t par sirdsgudru uzņē mumu
jeb
kā veido...
Kurš ir sirdsgudrs?

2.
Kas ir vietējā kopiena?

3.
Kāpēc vērts ieguldīt vietējā kopienā?

4.
Kurš redz labāk?

5.
Piem ē rs: Baltinavas lielais ledus

Avots: www.ltv.lv, raidījums «Province»
6.
Kādi ir galvenie princ ipi?
1. Soc iālo vajadzību vai problēm u identific ēšana
2. Partnerība
3. Plānošana un vadība
4. Da...
Kāpēc jādefinē stratēģija un
princ ipi sabiedrības
atbalstam ?

1. Caurspīdīgum a laikm ets un tā diktēta uzvedība
2. Vien...
Vienm ēr ir izvēle

9.
Ilustr ā ciju avoti:
•
•
•
•
•
•

10.

http:/ / w w w .brilles24.lv/ w ayfarer/ w ayfarer-brilles/
http:/ / w w w .flic kr...
Paldies par uzm anību!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kā kļūt par sirdsgudru uzņēmumu jeb kā veidot stratēģiskas attiecības ar vietējo kopienu?

349 views
196 views

Published on

Atbildīga biznesa novērtējuma atklāšanās pasākumā 2013. gada 12. decembrī.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ja meklētājprogrammā ierakstām vārdu «sirdsgudrs», tad rezultātos parādās dažādu sabiedrībā cienījamu cilvēku fotogrāfijas. Tostarp arī dzejnieks Imants Ziedonis. Tas ir cilvēks, kurš ir darījis vairāk, nekā sagaida no dzejnieka. Viņš ar sociālām un vides aktivitātēm ir savulaik radījis pievienoto vērtību savai vietējai kopienai.
   
  Tas pats attiecas uz organizācijām. Tātad būt sirdsgudram nozīmē radīt pievienoto vērtību. Dot vairāk nekā no Tevis sagaida citi vai vairāk nekā nosaka likums.
 • Mēs dzīvojam laikmetā, ko raksturo kardināla caurskatāmība un pieaugošas prasības. Organizācijām un uzņēmumiem tas jāņem vērā. Īpaši vietējā kopienā. Ar vietējo kopienu nereti saprot vienkāršoti sabiedrību, bet ar atbalstu vietējai kopienai – labdarību.
   
  Sociālās atbildības kontekstā vietējā kopiena ir kopiena, kurā dzīvo, strādā, tirgojas indivīdi, ģimenes un organizācijas. Līdz ar to atbalsts vietējai kopienai var attiekties gan uz indivīdu, gan uz vidi, gan uz veselību, gan uz nodarbinātību, gan infrastruktūru, gan citām organizācijām, kas darbojas šai vietējā kopienā. Kopienu var skatīt ne tikai ģeogrāfiskā griezumā, kad vienojoša ir fiziskā vide, bet arī interešu griezumā. Kopiena dala ne tikai telpu, bet arī vajadzības, resursus un riskus.
   
  Piemēram, vietējās kopienas iedzīvotājus uztrauc tas, lai vide, kurā tie dzīvo, ir droša un veselīga. Tas organizācijai jāņem vērā un jāierauga, kurai no vajadzībām vai problēmām uzņēmums var kļūt par daļu no risinājuma.
 • Mērķtiecīga sabiedrības atbalsta politika nav atrauta no uzņēmuma darbības specifikas. Tai ir atbalstoša funkcija.
   
  Stratēģiska pieeja sabiedrības atbalstam veicina uzņēmuma reputācijas nostiprināšanu, tas savukārt veicina gan esošo, gan potenciālo darbinieku lojalitāti uzņēmumam, iespēju lepoties ar savu darbavietu.
   
  Tā rezultātā uzņēmums iegūst motivētus darbiniekus un veselīgāku biznesa attīstību, jo līdz ar reputācijas nostiprināšanos pieaug arī uzņēmuma klientu uzticība un konkurētspēja, kas rezultējas konkrētā biznesa attīstībā.
   
 • Ja runājam par maziem uzņēmumiem, tad jāsaka, ka tiem ir asāka redze. Tie tuvāk redzēt vietējās kopienas vajadzības un problēmjautājumus, kā arī vieglāk var tajos iesaistīties, jo tas tiešā veidā attiecas arī uz pašu organizāciju, tās darbiniekiem, to ģimenēm.
 • No 17 min līdz 19 min
  Lai ilustrētu, kā vietējā kopiena var uzlabot savu dzīves kvalitāti gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, jāmin Baltinavas zemnieku izveidotais hokeja laukums pierobežā.
   
  Baltinavā daži vietējie zemnieki kopīgiem spēkiem uzbūvēja kārtīgu hokeja laukumu ar visiem bortiem, apgaismojumu un komentētāju skaļruņiem. Ierasto sponsoru reklāmu vietā uz apmalēm ir uzpindzelēti septiņu zemnieku saimniecību nosaukumi.
   
  Īstermiņā tā ir iespēja piedāvāt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu vietējai sabiedrībai, pasargājot no dīkdienības un alkoholisma, bet ilgtermiņā šīs pašas zemnieku saimniecības iegūst sportiskus, veselīgus un motivētus potenciālos darbiniekus. Ieguvēji ir visa vietējā kopiena, iegūstot gan drošu vidi, gan veselīgu izklaidi, pilnveidojot sociālās attiecības.
   
 •  
  Lai veidotu stratēģisku sabiedrības atbalsta politiku, var ņemt vērā šos principus. Vispirms identificējam vajadzību vai problēmu, kura eksistē un kuras risināšanai mums ir nepieciešamie resursi. Nosakām mērķus. Tad izpētām, kam vēl tas ir aktuāli un kurš vēl varētu piedalīties.
   
  Mazo uzņēmumu lielais spēks ir tieši partnerībā un sadarbībā. Kad tas ir skaidrs, skatāmies, kā organizējam īstenošanu, kurš un par ko atbild, kurš uzrauga. Īstenošanā iesaistām arī darbiniekus, klientus un piegādātājus, jo īpaši, ja viņi ir vietējās kopienas daļa. Pirms sākt darīt noteikti jādefinē pašiem sev mērķi (ideāli, ja izmērāmi), kā arī tas, kā tiks novērtēts paveiktais.
 • Bieži vien rodas jautājums, kāpēc, īpaši mazam uzņēmuma, ir jādefinē un jāpublisko savi sabiedrības atbalsta principi. Te ir vairāki argumenti par labu tam.
 • Vienmēr pastāv izvēle gan indivīdam, gan organizācijai, kur un kā tie vēlas dzīvot. Jo augstāka būs dzīves kvalitāte vietējā kopienā, jo veiksmīgāka būs organizācijas attīstība ilgtermiņā.
 • Kā kļūt par sirdsgudru uzņēmumu jeb kā veidot stratēģiskas attiecības ar vietējo kopienu?

  1. 1. Excellence | Reliability | Contribution | Passion & Dedication | Diversity Kā kļū t par sirdsgudru uzņē mumu jeb kā veidot stratēģ iskas attiecī bas ar vietē jo kopienu? Kitija Balcare, «Hauska & Partner» korporat ī vo attiec ī bu konsultante Korporat ī v ā s ilgtsp ē jas un atbild ī bas instit ū ta eksperte 12.12.2013.
  2. 2. Kurš ir sirdsgudrs? 2.
  3. 3. Kas ir vietējā kopiena? 3.
  4. 4. Kāpēc vērts ieguldīt vietējā kopienā? 4.
  5. 5. Kurš redz labāk? 5.
  6. 6. Piem ē rs: Baltinavas lielais ledus Avots: www.ltv.lv, raidījums «Province» 6.
  7. 7. Kādi ir galvenie princ ipi? 1. Soc iālo vajadzību vai problēm u identific ēšana 2. Partnerība 3. Plānošana un vadība 4. Darbinieku, klientu un piegādātāju iesaiste 5. Novērtējum s 7.
  8. 8. Kāpēc jādefinē stratēģija un princ ipi sabiedrības atbalstam ? 1. Caurspīdīgum a laikm ets un tā diktēta uzvedība 2. Vienlīdzīga un godīga pieeja proc edūrai 3. Sadarbības un partnerības veidošana; ietekm es pušu iesaiste 4. Efektīvāka darba organizāc ija 5. Konkrēts un skaidrs m ehānism s 6. Lom u sadalījum s un atbildības noteikšana 7. Regulārs jautājum s dienaskārtībā 8.
  9. 9. Vienm ēr ir izvēle 9.
  10. 10. Ilustr ā ciju avoti: • • • • • • 10. http:/ / w w w .brilles24.lv/ w ayfarer/ w ayfarer-brilles/ http:/ / w w w .flic kriver.c om / photos/ sniegaklubs/ popular-interesting/ http:/ / w w w .gillespiehouseinn.c om / Environm ent/ environm ent.htm http:/ / w w w .fish-journal.c om / 2011/ 08/ goldfish.htm l http:/ / c apitalc am paignm agic .c om / c apital-c am paign-basic s-7steps-to-suc c ess/ http:/ / level343.c om / artic le_arc hive/ 2013/ 02/ 08/ are-you-anindustry-leader/
  11. 11. Paldies par uzm anību!

  ×