OpenBIM – ProgramskriftInledning                                 Inriktning       ...
BIM-utvecklingen i sektorn                            Mål för OpenBIM:s arbete inom sektorn  ...
2. EFFEKTER FÖR RESPEKTIVE AKTÖR                       Effekter    Byggherrar         ...
OpenBIM:s uppgift och                            Projekt                    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OpenBIM Programskrift

369 views
313 views

Published on

OpenBIM - Swedish sector association with the mission to advance the development of BIM towards tangible, concrete goals. Website: http://www.openbim.se

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OpenBIM Programskrift

 1. 1. OpenBIM – ProgramskriftInledning Inriktning BIM används och utvecklas idag hos många företag bland sektornsOm OpenBIM aktörer. Var och en arbetar för att optimera användningen i sin delpro-OpenBIM är ett sektorgemensamt utvecklingsprogram som startade cess och för att skapa konkurrensfördelar. Det är en positiv utveckling,2009. Programmet bedrivs i föreningsform och finansieras av intres- men den sker oftast som en effektivisering begränsad inom befintligasenter som aktivt engageras i projekt, intressentgrupper, workshops och processer.seminarier. Programskriften är ursprungligen utarbetad våren 2009; den Det som saknas, och det som inte enskilda aktörer kan lösa, är helhets-förändras successivt och ska genomgå en total översyn vart tredje år. perspektivet, där användningen optimeras mellan aktörer och mellanDenna utgåva är version 4, omarbetad våren 2012. skeden enligt figur 1. De stora vinsterna uppstår i samordningen och därför behövs gemensamma satsningar.Programskriften är indelad i två huvuddelar, utöver inledningen, där den OpenBIM ska därför:första ”BIM-utveckling i sektorn” beskriver OpenBIM:s syn på BIM, det • Ha fokus på sektorns gemensamma resultat av tillämpning medlångsiktiga målet med BIM för sektorn samt de metoder som behövs BIM – effektiviserade processer i alla led – utvecklande konkurrensför att nå målet. Den andra delen ”OpenBIM:s uppgift och verksamhet” genom gemensamma strukturer och definition av information.beskriver hur programmet OpenBIM praktiskt arbetar med frågorna. • Vara en satsning där ömsesidig förståelse hos de olika aktörerna och branschgemensamma definitioner är ledord i processutveck-Vision lingen, och där BIM (ByggnadsInformationsModeller) används som verktyg för att effektivisera processerna i stor skala.OpenBIM – ett bättre samhällsbyggande med hjälp av BIMKonkret innebär en uppnådd vision: • Att bästa möjliga IT-hjälpmedel och öppna standarder utnyttjas för att stimulera effektiva processer inom samhällsbyggandet. • Att ett öppet, digitalt och lättillgängligt sätt att hantera information rörande byggd miljö har bidragit till starkt kund- och brukarfokus, bästa möjliga arkitektoniska och tekniska kvalitet, effektiva processer, låga kostnader och minimal miljöpåverkan inom samhällsbyggandet. • En nationell samsyn och praxis inom samhällsbyggnadssektorn gällande standardiserade och vedertagna process- data- och begreppsmodeller, med relevant deltagande i och hänsynstagande till motsvarande internationellt arbete. Figur 1. BIM som kittet mellan aktörer och mellan skeden
 2. 2. BIM-utvecklingen i sektorn Mål för OpenBIM:s arbete inom sektorn OpenBIM ska verka för att driva den gemensamma BIM-utvecklingenAllmänt om BIM mot konkreta mål. Det övergripande effektmålet med BIM är:Begreppet BIM ges olika betydelser i olika sammanhang och kan därföribland orsaka missförstånd eller oklarheter. Inom OpenBIM användsbegreppet för båda nedanstående betydelser. • Att uppnå effektiviseringar i byggandet och förvaltningen, innebä- rande en fokusering på frågor om BIM, så att man senast år 2013 • BIM kan utläsas Building Information Model och avser då den eller kan avläsa ett tydligt genomslag på kostnaderna inom byggande de modeller som utgör en digital objektsbaserad representation av och förvaltning. en byggnad eller en anläggning. För att detta ska ske krävs gemensamma definitioner och arbets- • BIM kan utläsas Building Information Modeling och avser då ett sätt inom tre områden med var sitt projektmål: arbetssätt, dvs processen att skapa och använda en eller flera 1. En process som säkerställer delaktighet och verksamhetskrav, byggnadsinformationsmodeller i bygg- eller anläggningsprocessen. med god arkitektur, goda tekniska lösningar och livscykelekono- Det finns olika nivåer av BIM-användning, och gränserna för vad min i fokus. som benämns BIM är inte alltid klara. Inom OpenBIM menar vi att 2. Gemensamma begrepp och klassificeringar avseende objekt, följande fyra kriterier ska vara uppfyllda för att begreppet BIM ska för god kommunikation i processen. användas: 3. Gemensamma definitioner av datamodeller, för god kommuni- 1. En eller flera objektsorienterade modeller kation i processen. 2. Egenskaper är kopplade till objekten OpenBIM ska ha huvudfokus på arbete med processer enligt punkt 1. 3. Relationer finns mellan objekt Med processer avses de arbetssätt, rutiner och informationsleveranser 4. Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen/ inom och mellan aktörer och skeden som krävs för att optimera nyttan modellerna med den digitala informationshanteringen.Med modeller ovan avses även andra typer av modeller än geometris- Det övergripande effektmålet kan brytas ner i ett antal effekter för sek-ka, exempelvis modeller för tidplanering, ekonomistyrning, beräkningar torn totalt och för respektive aktör enligt tabellerna 1 och 2. På sammaoch simuleringar. sätt kan projektmålen ovan brytas ned i ett antal förutsättningar somIbland används även begreppet VDC – Virtual Design and Construc- krävs för att nå målen.tion – eller på svenska: virtuell projektering och byggande. Begreppet Tabell 1 visar effekt och förutsättningar för sektorn.innefattar tre delar: produkten (det planerade byggnadsobjektet), orga-nisationen (som ska planera, bygga och förvalta detta) och processen Tabell 2 visar vad detta innebär för olika aktörer.(som organisationen ska följa under arbetet). 1. EFFEKTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SEKTORN Effekter och förutsättningar för sektorn Förutsättningar som måste uppnås • Tillgång till rätt information genom proces- • Gemensam definition av informationsleve- serna ranser (process) • Bättre informationsflöde • Gemensam definition/syn på begrepp • Optimerade lösningar genom möjlighet till • Gemensam definition/syn på datamodeller ökat antal alternativa lösningar och format • Bättre samordning • Utbildad personal hos alla aktörer • Färre fel i projektering, produktion och • Tydliga kravformuleringar mot alla aktörer i förvaltning alla led • Minskad tidsåtgång • Definierad juridik för klargörande av ansvar, • Minskade kostnader äganderätt och nyttjanderätt av information • Ökad produktivitet • Ökad kvalitet i process och produkt • Effektivare processer • Bättre produkter åt kunden • Rätt kvalitet • Lägre kostnader • KonkurrensfördelarTabell 1. Effekter och förutsättningar för sektorn
 3. 3. 2. EFFEKTER FÖR RESPEKTIVE AKTÖR Effekter Byggherrar • Fler alternativa lösningar • Tydligare visualisering för beslut • Högre kvalitet och lägre kostnader Projektörer • Bättre samordning genom visualisering • Effektivare delprocess genom integration • Kvalitetssäkrad information • Färre fel i projekteringen • Konkurrensfördelar Entreprenörer • Bättre förståelse genom visualisering • Minskad tidsåtgång (integration) • Lägre kostnader (integration) • Färre fel i produktionen • Konkurrensfördelar Förvaltare • Bättre förståelse genom visualisering • Strukturerade informationsleveranser • Minskade förvaltningskostnader • Effektivare förvaltningsverksamhet Slutkund/Brukare • Fler alternativa lösningar • Tydligare visualisering för förståelse och påverkanTabell 2. Effekter för olika aktörerMetod 3. Ökad delaktighet av intressenter och brukare genom att engagera rätt aktörer vid rätt tillfälle i processen.För att nå målen bör arbetet med BIM i konkreta bygg- och anlägg-ningsprojekt ta sikte på följande tre punkter: Ett genomslag för BIM i större skala förutsätter att metodiken tillämpas brett i bygg-, anläggnings- och förvaltningsprocesserna. Från att ha varit1. Konsekvent användning av BIM (ByggnadsInformations- ett verktyg för entusiastiska pionjärer behöver processer och arbetssätt Modeller) för visualisering, integration mellan olika informationsmo- föras ut för bred tillämpning i alla företag och verksamheter, vilket i sig deller och automatisering av processer bl.a. för maskinstyrning och förutsätter följande: industriell produktion. • Ger processer som stimulerar arbetsglädje, kreativitet och kun- • Behov av standardisering av leveransspecifikationer och -uppfyll- skapsutveckling och möjliggör intelligenta samarbeten mellan olika else för ofta förekommande informationsleveranser, baserade på specialister. (inter)nationella informationsklassifikationer för definition av info mation. • Behov av standardisering av ofta förekommande processer. • Behov av utformning av standardavtal som innebär att frågor som • Behov av ökat inslag av BIM-baserade processer på relevanta högskoleutbildningar. ansvar för information, äganderätt, nyttjanderätt etc anpassas till arbetssättet .2. Att med hjälp av BIM ta fram och analysera ett ökat antal alterna- tiva lösningar • Ger möjlighet att enklare än med dagens teknik göra simuleringar och undersöka olika alternativ, för att säkerställa att bästa lösning väljs vid olika beslutstillfällen. • Ger möjlighet till förbättrad ändringshantering där förändringar kan införas med bibehållen kvalitet och där förändringar ses som en naturlig del av processen. • Behov av indelning av byggnader och anläggningar i funktionella delar med definierade gränssnitt för att kunna bygga breda bygg- nadsinformationsmodeller som enkelt kan användas för olika analyser Figur 2. Tre samverkande delar för en gemensam BIM-utveckling.
 4. 4. OpenBIM:s uppgift och Projekt Arbetet utgår från agerande i verkliga byggprojekt och förvaltningssitua- tioner med en stark tyngdpunkt på informationsarbete med implemente-verksamhet ring. I samband med detta kan även mer grundläggande och långsiktiga forsknings- och utvecklingsprojekt initieras.Mot bakgrund av behovs- och målbilden ovan ska OpenBIM verkagenom att initiera och stödja sektorsgemensamma initiativ som främjar Projektarbete kan ske på tre nivåer:de tre punkterna ovan. 1. TillämpningsprojektBland de tre samverkande delarna i figur 2 ska OpenBIM ha fokus på Korta, enkla projekt för användning och effektivisering av BIM-tillämp-”processer”, men också arbeta för att initiera och samordna initiativ för ningar i olika delprocesser. Intressentföretagen driver oftast projektende andra två: ”begrepp” och ”datamodeller”. själva. OpenBIM:s roll är att sprida goda erfarenheter, och få förslag till mer långsiktiga utvecklings- och forskningsprojekt.Verksamheten ska utgöras av att: • Uppmärksamma, initiera och driva frågor om övergripande proces- 2. Utvecklingsprojekt Lite längre projekt, med finansiering från företag som går samman, standardisering i Sverige i en internationell kontext. från Vinnova, KK-stiftelsen och/eller SBUF. • Skapa ett utökat offentligt engagemang och finansiering av erfor- derlig processutveckling. 3. Forskningsprojekt • Utgöra ett aktivt nätverk inom och utom medlemskretsen för infor- Normalt fleråriga projekt med kunskapsuppbyggnad på högskolor mationsprocesserna. och universitet. Finansiärer är ofta Formas, Formas-IQS, forsknings- • Samverka med andra föreningar och institutioner med närliggande stiftelser, EU:s forskningsprogram etc. verksamhet, såväl avseende framtagning, utbildning, vidareut- bildning och implementering som förvaltning av standarder och Projekt genomförs med projektledning från intressentkretsen och/eller hjälpmedel. från nära anknutna högskolor och institut.Arbetet bedrivs genom intressentgrupper, projekt samt genom informa- Information och kommunikationtion och kommunikation. Nedan beskrivs arbetet översiktligt. I verksam- En viktig faktor för programmet är en aktiv kommunikation, där rele-hetsplanen för respektive år detaljeras beskrivningen med specifika vanta behov och goda idéer (speciellt om snabbt implementerbaraaktiviteter. projekt) kommer in till programmet och att programmet når ut med bra information såväl inom intressentgruppen som till externa aktörer. Kom-Intressentgrupper munikation sker genom följande kanaler:Intressentgrupper är mindre kretsar inom olika områden bestående avpersoner med intresse av och särskild expertis inom vissa frågor. Intres- • Nyhetsbrev, en gång per månad •sentgrupperna kan också vid behov brytas ned till mindre arbetsgrupper Webbplatsför att hantera specifika frågor. Genom arbete med dessa grupper kanOpenBIM få mer djup inom programarbetet och engagera fler intres- • Workshops och projektredovisningarsenter aktivt i programarbetet. Intressentgrupperna har till uppgift att • Seminarier på central och regional nivåsammanställa och diskutera metod- och processutvecklingsfrågor, samt • Medverkan i externa seminarieratt initiera tillämpnings-, utvecklings- och forskningsprojekt. Gruppernasäkerställer dessutom rapportering av goda tillämpningsexempel. • Presentationer på mässor och konferenser DEFINITION AV ”OPEN” OpenBIM vill se konkreta och direkta tillämpningar som Styrgruppen och projektledningen inom OpenBIM ser till att visar praktisk nytta. Vi ser dessa tillämpningar som en tydlig deltagande aktörer inte utesluter andra aktörer och att det demonstration och en katalysator för processutveckling. finns en sund balans mellan direkta tillämpningar och lång- För att möjliggöra dessa direkta tillämpningar, utan omfat- siktiga branschgemensamma IT-strategiska frågor. tande utvecklingsinsatser, har vi valt att utgå från dagens tekniska lösningar som finns på marknaden. Tillämpningar Läs mer om OpenBIM på www.openbim.se av dagens teknik innebär att vi är öppna för alla BIM-relate- Här hittar du även programblad för avslutade projekt samt rade lösningar som idag finns på marknaden och som visar kontaktuppgifter till program- och teknikansvariga personer på nyttan för processerna i samhällsbyggandet. inom vår organisation. ”Open” definierar vi som ett transparent arbetssätt som möjliggör att alla intressenter kan ta del av projektmetodik och -resultat. Valda IT-lösningar ska inte utesluta en framtida tillämpning av branschgemensamma format eller klassifika- tioner.

×