Solárna daň | Annamária Tóthová, DHP

428 views
393 views

Published on

Energie-portal.sk a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizovali dňa 21. októbra 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave diskusiu na tému Solárna daň. Videozáznam nájdete na www.konzervativizmus.sk

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
428
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Solárna daň | Annamária Tóthová, DHP

  1. 1. SOLÁ RNA DAŇ Prá vne aspekty Dvořá Hager & Partners, advoká k tska kancelá s.r.o. ria, 21.10.2013 Mag. Annamá Tó thová ria
  2. 2. Českárepublika 2 •Odvod za elektrinu zo slnečné ho žiarenia § 7a a nasl. zá kona č. 180/2005 Sb. (dnes 165/2012 Sb.) •Odvod vo výške 26 % výkupnej ceny alebo 28 % zelené ho bonusu •Počas obdobia 1.1.2011 až 31.12.2013 •Pre zariadenia uvedené do prevá dzky od 1.1.2009 do 31.12.2010 •Formou zrá žky alebo výberom •Platca – prevá dzkovateľ prenosovej alebo distribučnej sú stavy
  3. 3. Ná Ú lez stavního soudu ČR – I. • Ná Ú lez stavné ho sú ČR z 15.5.2012, č. Pl. Ú 17/11 du S • Ná skupiny sená vrh torov bol zamietnutý • Dô vody ná vrhu: • • • • Spä tnáú innosť č Diskriminá cia Legitímne očaká vania Zá sah do pokojné ho užívania majetku 3
  4. 4. Ná Ú lez stavního soudu ČR – II. – Odô vodnenie sú du 4 • Nepraváretroaktivita je za istých podmienok dovolená • Legitímne očaká vania sa týkajú prá pokojné ho užívania va majetku (v širokom zmysle slova) • Zrušenie starej a prijate novej prá vnej ú pravy vždy vedie k zá sahu do princípu rovnosti a ochrany dô very občana v prá – kolízia s iným verejným zá vo ujmom alebo zá kladným prá vom a slobodou • Dodržanie garancie 15 ročnej doby ná vratnosti investície zachovaná(predloženie výpočtov) • Odvrá tenie negatívnych sociá lno-ekonomických dopadov
  5. 5. Ná Ú lez stavního soudu ČR – III. – Zá ver 5 • Obmedzenie štá tnej podpory výroby elektriny zo slnečné ho žiarenia je pri zachovaní garancie ná vratnosti legitímne • Princíp prá vnej istoty nie je možné stotožniť s požiadavkou absolú tnej nemennosti prá vnej ú pravy, ktorápodlieha taktiež sociá lno-ekonomickým zmená m a ná rokom kladeným na stabilitu štá tneho rozpočtu • Ú stavný sú vykoná len abstraktné posú d va denie a nevylučuje, že v individuálnych prípadoch doľahne niektoré zo skú maných ustanovení na výrobcu ako likvidačné alebo zasahujú samotnú majetkovú podstatu ce výrobcu (teda protiú stavné )
  6. 6. Rozsudky Najvyššieho sprá vneho sú ČR – III. du •5 Afs 7/2013 z 29.4.2013 •8 Afs 67/2012 z 30.4.2013 •2 Afa 17/2013 z 24.7.2013 •5 Afs 81/2012 z 23.9.2013 •... •VŠETKY ZAMIETNUTÉ 6
  7. 7. Ďakujem za Vašu pozornosť! Dvořá Hager & Partners k advoká tska kancelá ria, s.r.o. Cintorínska 3/a 811 08 Bratislava annamaria.tothova@dhplegal.com www.dhplegal.com T: F: + 421 2 327864 - 11 + 421 2 327864 - 41 7

×