AA.VV., Un percorso tra le violenze del Novecento nella provincia di Trieste, IRSML, Trieste 2006.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

AA.VV., Un percorso tra le violenze del Novecento nella provincia di Trieste, IRSML, Trieste 2006.

on

 • 1,807 views

AA.VV., Un percorso tra le violenze del Novecento nella provincia di Trieste, IRSML, Trieste 2006.

AA.VV., Un percorso tra le violenze del Novecento nella provincia di Trieste, IRSML, Trieste 2006.

Statistics

Views

Total Views
1,807
Views on SlideShare
1,343
Embed Views
464

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 464

http://www.italia-resistenza.it 464

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

AA.VV., Un percorso tra le violenze del Novecento nella provincia di Trieste, IRSML, Trieste 2006. Document Transcript

 • 1. 2 Volume pubblicato con il contributodella Provincia di Trieste Za objavo knjige je prispevalaTržaška pokrajina
 • 2. 3 ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA DEŽELNI INŠTITUT ZA ZGODOVINO OSVOBODILNEGA GIBANJA V FURLANIJI JULIJSKI KRAJINIUN PERCORSO TRA LE VIOLENZE DEL NOVECENTO NELLA PROVINCIA DI TRIESTEPO POTEH NASILJA V 20. STOLETJU V TRŽAŠKI POKRAJINI
 • 3. © copyright 2006 byIstituto regionale per la storia del movimentodi liberazione nel Friuli Venezia GiuliaStampato nella tipografia Adriatica (Trieste) nel dicembre 2006Tiskala tiskarna Adriatica (Trst), december 2006ISBN: 88-95170-02-4Traduzioni / Prevod: Lea Caharija (italiano-sloveno) (italijanš ina-slovenš ina)Cartografia / Kartografija: Franco CecottiRicerche fotografiche / Fotografske raziskave: Fabio Todero, Angelo VisintinReferenze fotografiche: Archivio fotografico dell’Istituto regionale per la storia del mo- vimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia; Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte del Comune di Trieste; Sezione storia- Biblioteca nazionale slovena e degli studiFotografski viri: Fotografski arhiv Deželnega inštituta za zgodovino osvobodil- nega gibanja v Furlaniji Julijski krajini; fototeka Tržaških me- stnih muzejev zgodovine in umetnosti ob ine Trst; Slovenska na- rodna in študijska knjižnica - Odsek za zgodovinoProgetto grafico / Grafika: Paolo MagnaniEditing: Sergio ZuccaIstituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia GiuliaDeželni inštitut za zgodovino osvobodilnega gibanja v Furlaniji Julijski krajini34136 Trieste / TrstSalita di Gretta 38Tel./fax 040 44004www.irsml.it e-mail: irsml@irsml.it
 • 4. 5IndiceKazaloPrefazione ......................................................................................................7Predgovor ......................................................................................................7Introduzione.................................................................................................11Uvod.............................................................................................................11L’assalto a «Il Piccolo» ...............................................................................19Napad na «Il Piccolo» .................................................................................19Il rogo del Narodni dom ..............................................................................29Požig Narodnega doma ...............................................................................29I fucilati di Basovizza ..................................................................................37Bazoviške žrtve.............................................................................................37La devastazione della Sinagoga...................................................................47Razdejanje v Sinagogi..................................................................................47Gli impiccati di via Ghega...........................................................................57Obešeni v ulici Ghega..................................................................................57La Risiera di San Sabba...............................................................................63Rižarna Svete Sobote ...................................................................................63Gli incendi di Caresana e Malchina.............................................................73Požigi v Ma kovljah in Mavhinjah ..............................................................73La foiba di Basovizza ..................................................................................81Fojba v Bazovici ..........................................................................................81L’eccidio di via Imbriani .............................................................................91Pokol v Ulici Imbriani .................................................................................91Il «Centro Raccolta Profughi» di Padriciano.............................................101Zbirni begunski center v Padri ah ............................................................101I caduti di piazza Sant’Antonio Nuovo e di piazza Unità d’Italia.............109Padli na Trgu Svetega Antona Novega in na Trgu Zedinja Italije ...........109
 • 5. 6 Indice Kazalo Bibliografia orientativa ............................................................................. 119 Okvirna bibliografija................................................................................. 119 Cartografia................................................................................................. 123 Kartografija............................................................................................... 123
 • 6. 7 Quando l’Istituto regionale per Ko je Deželni inštitut za zgodo-la storia del movimento di libera- vino osvobodilnega gibanja v Fur-zione nel Friuli Venezia Giulia laniji-Julijski krajini Tržaški po-sottopose alla Provincia di Trieste krajini predložil prošnjo za prispe-una richiesta di contributo per la vek pri publikaciji te knjige, sempubblicazione di questo volume takoj podala pozitivno mnenje,espressi immediatamente parere kajti pobuda bi lahko prispevala kfavorevole perché l’iniziativa non poznavanju tragedij, ki so zazna-poteva che contribuire a favorire movale zgodovino 20. stoletja v Ju-la conoscenza delle tragedie che lijski krajini. Kot so že avtorji ko-hanno segnato la storia del Nove- rektno zapisali, publikacije ne grecento nella Venezia Giulia. Come brati kot primer možnega “spomi-correttamente dichiarato dagli au- na, s katerim se vsi strinjamo”, am-tori, la pubblicazione va letta non pak kot vodnik, ki med pregledomcome esempio di una possibile krajev in spomenikov, pokaže na«memoria condivisa», ma come drame iz komaj preteklega stoletjauna guida che nel percorrere, at- in služi kot priro en pripomo ek zatraverso l’individuazione di luo- razmislek, za spoznavanje in zaghi e monumenti, i drammi del se- prepoznavanje razli nih spominov.colo da poco trascorso, si propone Dogodkov, na katere spominja income agile strumento alla rifles- jih analizira, seveda ne moremosione, alla conoscenza e al ricono- postaviti na isto raven, ker nisoscimento delle diverse memorie. imeli istih matric niti istih motiva-Gli episodi ricordati e analizzati cij. Izogibati se poenostavitvam, kinon possono infatti essere posti v asih spremljajo zgodovinsketutti sullo stesso piano, poiché ekskurze za široko potrošnjo, po-
 • 7. 8 non ebbero le medesime matrici né meni gledati na dogodke brez pre- le stesse motivazioni. Rifuggire tvarjanja in laži ter priznati pravo dalla semplificazione che alle vol- težo dejstvom in protagonistom. te rischia di accompagnare gli Upam, da bo ta knjiga, za katero excursus storiografici destinati alla upam, da bo našla pot v šole, pred- larga divulgazione, significa non vsem druge stopnje, prispevala k solo guardare gli avvenimenti sen- podrobnejšemu in manj sektaškemu za infingimenti, ma anche ricono- poznavanju dogodkov, ki so zazna- scere giusto peso ai fatti ed ai pro- movali Trst in celotno pokrajino v tagonisti. Spero che questo libro, stalnem prepletanju sožitja in bo- di cui auspico la distribuzione nel- le ine, upanja in razblinjenih iluzij, le scuole, specie quelle di secondo grozodejstev in mistifikacij, in ki so grado, possa contribuire a una co- predolgo asa zakrivali dejansko noscenza più dettagliata e meno razumevanje, kaj je pomenilo biti faziosa delle vicende che segnaro- prebivalec Julijske krajine v pre- no Trieste e la sua provincia in una teklem stoletju. Slataper je v uvodu costante altalenanza di conviven- v svoj edini roman Moj Kras, napi- za e di lacerazione, di speranze e sal: «Rad bi vam povedal: Rodil di frante illusioni, di atrocità e di sem se na Krasu, v hišici s slamna- mistificazioni che per troppo tem- to posteljo, rni od dežja in dima. po hanno offuscato una compren- Rad bi vam povedal: Rodil sem se sione reale di cosa abbia voluto di- na Hrvaškem, v velikem hrastovem re essere cittadini della Venezia gozdu. Rad bi vam povedal: Rodil Giulia nel secolo scorso. Slataper, sem se na moravski nižini ….Rad bi nell’incipit del suo unico romanzo, vas zavedel, a mi ne bi verjeli”. Be- Il mio Carso, ricorda: «Vorrei dir- sede, ki v anafori ni konstrukciji vi: Sono nato in Carso, in una ca- pokažejo na sociološko kompleks- supola col tetto di paglia annerita nost tržaškega tkiva. Dejansko je dalle piove e dal fumo. Vorrei dir- bilo dolga leta nemogo e prepoz- vi: Sono nato in Croazia, nella nati mnoštvo izvorov, porekel in grande foresta di roveri. Vorrei tradicij, kar je pomenilo odpoveda- dirvi: Sono nato nella pianura mo- ti se kulturi, ki se je skozi stoletja rava ….Vorrei ingannarvi, ma non tako kompleksno prepletala. mi credereste». Parole che richia- Sedaj so tematike druga ne: mano nella costruzione anaforica, upam, da bo v novi razširjeni Ev- la complessità del tessuto sociolo- ropi sožitje postalo spoštovanje in
 • 8. gico triestino. Di fatto per lunghi da ne bo ve govora o strpnosti,anni è stato poi impossibile rico- ampak o enakosti.noscere la molteplicità di origini edi tradizioni, rinunciando a una Maria Teresa Bassa Poropatcultura che nei secoli si era fatta Predsednica Tržaške pokrajinecomposita. I tempi sono ora diversi: nellanuova Europa allargata spero chela convivenza diventi rispetto eche non si parli più di tolleranzama di uguaglianza.Maria Teresa Bassa PoropatPresidentedella Provincia di Trieste
 • 9. 11IntroduzioneUvod Gli storici sono ormai concor- Zgodovinarji se strinjajo, da jedi nel giudicare la Venezia Giulia Julijska krajina «laboratorij» se-come un «laboratorio» della con- danjosti v Srednji Evropi, se pravi,temporaneità nell’Europa centra- da je kot nekakšno ozemlje ome-le, vale a dire come un territorio jenih dimenzij, na katerem so se,di limitate dimensioni sul quale si žal, mo no skoncentrirali nekaterisono concentrati in maniera – najpomembnejši in uni ujo i poja-sfortunatamente – esemplare alcu- vi sodobnega asa. Naj spomnimoni dei fenomeni più significativi e samo na nekatere: nacionalna na-devastanti dell’età contempora- sprotja, prepletena s socialniminea. Ricordiamone solamente al- konflikti; masovne vojne; nepred-cuni: i contrasti nazionali intrec- videni u inki razpada ve nacio-ciati a conflitti sociali; le guerre di nalnih imperijev; uveljavljanjemassa; gli effetti imprevisti della protidemokrati nih režimov, ki sodissoluzione degli imperi plurina- si prizadevali vsiljevati svoje tota-zionali; l’affermarsi di regimi an- litarne zahteve lokalni, popolnomatidemocratici impegnati ad impor- razdeljeni družbi; sprožitev ras-re le loro pretese totalitarie su di nih pregonov in ustvarjanje naci-una società locale profondamente sti nega «koncentracijskega uni-divisa; lo scatenamento delle per- verzuma»; prisilna razseljevanjasecuzioni razziali e la creazione ljudstev, ki so nepopravljivo spre-dell’«universo concentrazionario» minjala nacionalno konfiguracijonazista; i trasferimenti forzati di nekega ozemlja; versko preganja-popolazione capaci di modificare nje v imenu državnega ateizma;irreversibilmente la configurazio- konfliktna situacija Vzhod-Zahodne nazionale di un territorio; le vzdolž ene od meja hladne vojne.
 • 10. 12 Introduzione Uvod persecuzioni religiose in nome Lahko bi rekli, da je šlo za sintezo dell’ateismo di stato; la conflittua- velikih tragedij preteklega stoletja, lità est-ovest lungo una delle fron- ki se se združevale na tem prgiš u tiere della guerra fredda. Una sin- zemlje. tesi, potremmo dire, delle grandi Omenjeni dogodki so seveda tragedie del secolo scorso, concen- porodili bole e, mo no ob utene trata su questo fazzoletto di terra. in pogosto protislovne spomine, ki Vicende del genere hanno natu- so jih zgodovinska kultura in ita- ralmente generato memorie dolen- lijanske institucije v preteklosti ti, risentite e spesso contrastanti; slabo priznavale in ki so tudi zato memorie che talvolta hanno trova- dolgo predstavljali bolj težko za- to scarso riconoscimento da parte celjivo rano kot pa bogastvo. Av- della cultura storica e delle istitu- torji te publikacije ne nameravajo zioni italiane, e che anche per que- zgraditi neke vrste «spomina, s ka- sto hanno a lungo rappresentato terim se vsi strinjajo», tudi zato, più che una ricchezza, una piaga ker so prepri ani, da se spominov, difficile da rimarginare. Di fronte teh tipi nih trenutkov subjektivno- al peso del passato, gli autori di sti in bistvenih kamen kov v mo- questa pubblicazione non intendo- zaiku zgodovinske rekonstrukcije, no certo puntare, con la loro opera, ne da manipulirati. Nasprotno, alla costruzione di una sorta di menimo, da sta prav priznanje in «memoria condivisa», anche per- spoštovanje razli nih spominov ché convinti che le memorie, mo- podlaga civiliziranega življenja in mento tipico di soggettività e mat- demokrati ne rasti dolo ene skup- tone essenziale della ricostruzione nosti. Pot, ki smo si jo za rtali, si v storica, non vanno manipolate. Al tem smislu želi prese i nekatere contrario, riteniamo che al fondo najbolj škodljive poenostavitve, della vita civile e della crescita de- preko katerih sta politi na propa- mocratica di una comunità stiano ganda in medijska banalizacija proprio il riconoscimento e il ri- pogosto poskušali predstaviti do- spetto delle diverse memorie. In godke ob italijanski vzhodni meji: questo senso, il percorso che ab- takšno je na primer nasprotje med biamo disegnato si propone di su- Rižarno in fojbami. Zgodovinska perare alcune delle semplificazioni stvarnost je veliko bolj kompleks- più deleterie attraverso le quali na, a jo je zato kljub vsemu mo- propaganda politica e banalizza- go e predstaviti.
 • 11. Introduzione 13 Uvodzione mediatica hanno cercato so- Izbrali smo nekaj lokacij -vente di presentare le vicende del stavb, ulic in trgov v Trstu, krajevconfine orientale italiano, come ad v Tržaški pokrajini, ki primernoesempio la contrapposizione tra simbolizirajo logiko nasilja, veza-Risiera e Foibe. La realtà storica è no na nacionalna in rasisti na po-ben più articolata, ma non per que- liti na nasprotja, ki so pogubilasto impossibile da rappresentare. družbo v Julijski krajini 20. sto- Abbiamo scelto quindi alcuni letja. Seveda nasilje ni bilo izklju -luoghi – edifici, vie e piazze della na lastnost tistega stoletja. Tudi vcittà di Trieste, località della Pro- prejšnjih desetletjih v Trstu nivincia – che si prestano a simbo- manjkalo epizod politi nega nasi-leggiare le logiche di violenza le- lja: incidenti iz julija 1868, ki sogate ai contrasti politici, nazionali se za eli z manifestacijo pri vol-e razziali, che hanno travolto la so- tah Chiozza, ko so se spori medcietà giuliana del Novecento. Cer- ob ino in škofom zaradi nadzoratamente, la violenza non è stata pa- nad osnovnim šolstvom razrasli vtrimonio esclusivo della storia no- nacionalni konflikt, pa spopadivecentesca. Episodi di violenza med teritorialno milico – ki jepolitica non sono mancati a Trieste predstavljala slovenske okoliškenei decenni precedenti: gli inci- kmete – in manifestanti, so v no identi del luglio 1868, originati da na 13. julij povzro ili smrt dveh iz-una manifestazione partita dai Por- med njih; dejavnost «petar-tici di Chiozza, quando il contrasto darjev», mladih italijanskih nacio-tra il Comune e il vescovo per il nalistov, ki so med 1868. in 1892.controllo dell’istruzione elementa- letom sprožili nekaj peklenskihre assunse tinte di conflitto nazio- strojev v bližini državnih uradovnale e gli scontri fra la milizia ter- ali bivališ habsburških funkcio-ritoriale – espressione dei contadi- narjev; pa bomba «alla Orsini», kini sloveni dei dintorni – e i mani- jo je 2. avgusta 1882 morda vrgelfestanti provocarono (nella notte Guglielmo Oberdan na sprevoddel 13) due morti fra questi ultimi; veteranov habsburške vojske in jel’attività dei «petardieri», cioè dei ubila nekega fanta, nekaj oseb pagiovani nazionalisti italiani che, je bilo ranjenih; 20. decembratra il 1868 e il 1892, fecero esplo- istega leta so obesili samega Gu-dere alcuni ordigni nelle vicinan- glielma Oberdana, ki je priznal,ze di uffici statali o presso il domi- da je pripravljal atentat na cesarja
 • 12. 14 Introduzione Uvod cilio di funzionari asburgici; la Franca Jožefa (na Trgu Oberdan, bomba «alla Orsini» lanciata il 2 v Sakrariju, ki mu je posve en, sta agosto 1882 – forse da Guglielmo ohranjeni celica in predprostor, Oberdan - su un corteo di veterani kjer je bil zaprt pred usmrtitvijo); dell’esercito austroungarico, che pokol 14.-15. februarja 1902, ko je causò la morte di un ragazzo e al- na Velikem trgu (danes Trg Ze- cuni feriti; l’impiccagione, il 20 dinjenja Italije) vojska z orožjem dicembre di quello stesso anno, del pregnala sprevod kurja ev v av- medesimo Guglielmo Oberdan, strijskem Lloydu, pri emer je bilo reo confesso di aver preparato un med stavkajo imi 14 mrtvih. attentato contro l’imperatore Fran- Šlo je predvsem za epizode, ki cesco Giuseppe (in piazza Ober- so dvigale veliko prahu v mestu, dan, nel Sacrario a lui dedicato, vajenem togega avstrijskega le- sono conservate la cella e l’anti- galizma in prepre evanja raz- cella in cui venne recluso prima raš anja le po besedah ostrih kon- dell’esecuzione); l’eccidio del 14- fliktov. S prvo svetovno vojno pa 15 febbraio 1902, quando in piaz- se je vse spremenilo. Antagonizem za Grande (oggi piazza dell’Unità iz prejšnjih desetletij, okrepljen s d’Italia) la truppa disperse con le poveli evanjem mo i s strani ve- armi un corteo di fuochisti del jega dela kulturnikov ob koncu Lloyd Austriaco provocando 14 19. stoletja, je eksplodiral na uni- morti tra gli scioperanti. ujo na in. Nasilje kot stalni in Si trattava appunto, però, di bistveni element politi nega boja, episodi, che proprio per questo fe- je v crescendu prišlo do vrhunca cero scalpore in una città abituata med drugo svetovno vojno in v po- al rigido legalismo austriaco, che vojnem obdobju, ko je logika impediva il deragliamento dei con- uni evalne vojne in masovnega re- flitti, aspri solo a parole. Con la volucionarnega nasilja potegnila s Grande guerra invece, tutto cam- seboj tudi civilno družbo. Izginila biò. La carica di antagonismo che je tradicija sožitja in integracije, si era accumulata nei decenni pre- ki je bila zna ilna za Trst v 18. in cedenti, esasperata dall’esaltazio- ve jem delu 19. stoletja, se pravi, ne della forza compiuta da buona še preden sta se uveljavili masov- parte della cultura tardo ottocente- na nacionalna in politi na identi- sca, esplose in maniera devastante teta. Tradicija sožitja je imela e la violenza divenne elemento svoje korenine že v zna ilni strp-
 • 13. Introduzione 15 Uvodcorrente, ed essenziale, della lotta nosti iz 16. stoletja, ko se je mestopolitica, in un crescendo che trovò znalo izogniti dramati nim ranamil suo culmine nel secondo conflit- zaradi verskih konfliktov.to mondiale e nel seguente dopo- Na podlagi teh razmišljanj smoguerra, quando le logiche della pripravili itinerar med kraji - sim-guerra di sterminio e della violenza boli nasilja v 20. stoletju v tistemrivoluzionaria di massa travolsero delu «laboratorija Julijske kraji-la società civile. Venne così meno ne», ki predstavlja ozemlje da-la tradizione di convivenza e di in- našnje Tržaške pokrajine. Kot pe-tegrazione che aveva caratterizza- riodi ne pojave smo izbrali za e-to Trieste nel Settecento e per buo- tek Prve svetovne vojne in ekso-na parte dell’Ottocento, prima dus prebivalcev Julijske krajine indell’affermarsi delle identità nazio- Dalmacije, kajti prav v tem asov-nali e della politica di massa, ma nem obdobju so se najbolj uvelja-che affondava le sue radici in un vili mehanizmi, ki so generirali po-costume di tolleranza avviatosi già liti no nasilje. Travmati nih do-nel corso del Cinquecento, quando godkov v Julijski krajini ni manj-la città aveva saputo evitare le kalo niti pozneje, naj spomnimo ledrammatiche lacerazioni dovute ai na konec Petdesetih let, ko se jeconflitti religiosi dell’epoca. ve kot dvajset tiso oseb – Trža- Muovendo dunque da queste anov in istrskih ezulov – vkrcaloconsiderazioni, abbiamo costruito na ladje in odplulo v Avstralijo,un itinerario fra i luoghi-simbolo ker so izgubili upanje, da bi v do-della violenza novecentesca in movini imeli dostojanstveno pri-quella parte del «laboratorio giu- hodnost; vendar ta migracijski tokliano» che coincide con il territo- ni neposredno povezan z logikorio dell’attuale provincia di Trie- politi nega nasilja.ste. Come fenomeni periodizzanti Želimo pa poudariti, da strani,abbiamo scelto lo scoppio della ki jih sedaj prebirate, ne predsta-Prima guerra mondiale e l’esodo vljajo iz rpnega seznama epizoddei giuliano-dalmati, perché è nacionalne in politi ne nestrpno-all’interno di quest’arco tempora- sti v 20. stoletju, niti seznama žrtevle che i meccanismi generatori del- tistih ponavljajo ih se sezon smr-la violenza politica espressero il ti. Obiskovalcem in bralcem pre-massimo della loro efficacia. Epi- prosto ponujamo eno izmed števil-sodi traumatici per la società giu- nih možnih poti, ki bi njim, a tudi
 • 14. 16 Introduzione Uvod liana non mancarono nemmeno samim prebivalcem Trsta, omogo- dopo, basti pensare che alla fine ila na rigorozen in spoštljiv na in degli anni Cinquanta più di venti- pristopiti k zgodovini prejšnjega mila persone, fra triestini ed esuli stoletja v Julijski krajini. istriani, s’imbarcarono per l’Au- Pot je razdeljena na dvanajst stralia, disperando di poter trovare kataloških kartic, vsaka izmed njih in patria un futuro dignitoso; ma vsebuje sinteti ni opis kraja in ti- dietro tale flusso migratorio è più stega, kar se je tam dogajalo. Na- difficile scorgere logiche di vio- pisane so tako, da je omogo ena lenza politica. kontekstualizacija dejstev zgodo- Le pagine che state leggendo vinskega dogajanja, ki jih je po- non costituiscono perciò – vorrem- vzro ilo. Vsaka kartica vsebuje tu- mo fosse ben chiaro – un elenco di slike in zemljevid ter nujno po- esaustivo degli episodi di intolle- trebna navodila za dostop do do- ranza nazionale e politica del No- lo enega kraja. Zemljevid Trsta in vecento, né un albo delle vittime di zemljevid Tržaške pokrajine omo- quelle ripetute stagioni di morte. go ata celovit vpogled v opisane Quello che proponiamo ai lettori e kraje. Minimalna bibliografija nu- ai visitatori è semplicemente un di izhodiš a za nadaljnja po- possibile percorso, fra i molti che glabljanja. Odlo ili smo se, da bi si possono disegnare, che agevoli bilo koristno vklju iti tudi nekaj chi viene a Trieste, ed anche quan- zgodovinskih zemljevidov, ki se ti ci vivono, nell’accostarsi in ma- nanašajo na evolucijo italijanske niera rigorosa e rispettosa alla sto- vzhodne meje v 20. stoletju, saj se ria giuliana del secolo scorso. dobro zavedamo, da se je med do- Il percorso è articolato in undi- godki v Julijski krajini sicer zelo ci schede, ciascuna delle quali težko orientirati. comprende una sintetica descrizio- ne del sito e di quel che vi è acca- duto, scritta in modo da contestua- lizzare i fatti nel processo storico che li ha generati. Ogni scheda è accompagnata da immagini e da una cartina di riferimento, nonché dalle indicazioni indispensabili per raggiungere il sito medesimo. Una
 • 15. Introduzione 17 Uvodmappa della città di Trieste ed unadella provincia consentono una vi-sione d’insieme dei luoghi descrit-ti. Una bibliografia minima offrespunti per ulteriori approfondi-menti. Infine, abbiamo ritenutoutile inserire anche alcune cartestoriche riguardanti l’evoluzionedel confine orientale d’Italia nelcorso del Novecento, ben sapendocome altrimenti sia assai difficileorientarsi fra gli avvenimenti giu-liani.
 • 16. 19L’assalto a «Il Piccolo»Napad na “Il Piccolo” Angelo Visintin Le devastazioni avvenute a Razdejanje, do katerega jeTrieste il 23 e 24 maggio 1915, in prišlo v Trstu med 23. in 24. ma-seguito alla divulgazione della no- jem 1915, po objavi vesti, da jetizia sull’entrata in guerra dell’Ita- Italija stopila v vojno, je še dolgolia, hanno a lungo impresso la me- ostalo vtisnjeno v spomin tega me-moria bellica nella città e nella sta, postalo pa je tudi intenziven inVenezia Giulia e si sono poste co- nujen sklic v iredentisti ni publici-me riferimento intenso e impre- stiki med celotnim trajanjem voj-scindibile della pubblicistica irre- ne, prav tako pa v nacionalisti nidentista, perdurante il conflitto, e produkciji v naslednjih desetlet-della produzione nazionalista, nei jih. Šele pred kratkim je vse to po-decenni successivi. Solo recente- stalo predmet kriti ne ocene o na-mente sono divenute l’occasione silju, ki je ozna evalo svetovnodi una riflessione critica sulle vio- konfiguracijo.lenze che hanno caratterizzato la Trst je bil že deset mesev v voj-conflagrazione mondiale. ni z Antanto. Pred za etkom so- Trieste si trovava in guerra vražnosti je mesto predstavljalocontro l’Intesa già da dieci mesi. eno od gospodarsko najbolj obe-Prima dell’inizio delle ostilità la tajo ih mest v habsburškem cesar-città costituiva una delle più pro- stvu in v Evropi. Štelo je okrogmettenti realtà economiche 230.000 prebivalcev. V 19. stoletjudell’Impero asburgico e dell’Eu- je Trst poudaril svojo pomorsko inropa. La sua popolazione assom- trgovsko usmeritev ter postal edenmava a circa 230.000 abitanti. Nel od središ za razvejano trgovanjecorso dell’Ottocento Trieste ave- s Srednjo Evropo. Ladjedelništvo,va accentuato la sua proiezione metalurgija, luška dejavnost, fi-
 • 17. 20 L’assalto a «Il Piccolo» Napad na “Il Piccolo” marittima ed emporiale e si era tra- sformata in uno dei centri di snodo dei commerci per l’Europa di mez- zo. L’industria delle costruzioni navali e quella metallurgica, l’atti- vità portuale, le società finanziarie e i gruppi assicurativi rappresenta- vano le sorgenti principali dell’e- conomia cittadina. Trieste costitui- va all’epoca uno spazio cosmopo- lita, un vero incrocio di comunità ed etnie, appagate dal comune in- teresse per il profitto. Sul finire del secolo XIX la situazione politica e nazionale aveva però assunto toni più radicali e si era fatto aspro il contrasto tra i gruppi politicizzati della maggioritaria componente Palazzo Tonello, sede de “Il Piccolo” italiana, i liberal-nazionali che ge- Pala a Tonello, sedež dnevnika stivano il potere politico in città, e “Il Piccolo” della comunità slovena. Il sociali- nan ne družbe in zavarovalniške smo, seppur oscillante tra gli svi- grupacije so predstavljali glavne luppi riformisti dell’«austro- vire prihodkov mestnega gospo- marxismo» e le posizioni rivolu- darstva. Trst je bilo kozmopolit- zionarie, estendeva la sua articola- sko mesto, pravo križiš e skupno- ta presenza organizzativa e capaci- sti in narodnosti, ki so živele v tà di mobilitazione. skupnem interesu za dobi ek. Ob La successione degli avveni- koncu 19. stoletja je nacionalna in menti nell’estate 1914 era stata in- politi na situacija dobila bolj ra- calzante. Il 28 giugno l’erede al trono imperiale Francesco Ferdi- dikalne tone in zaostrila so se na- nando e sua moglie Sofia vennero sprotja med spolitiziranimi skupi- assassinati a Sarajevo. Il 2 luglio, nami ve inske italijanske kompo- proprio a Trieste, le salme dei due nente - nacionalnimi liberalci, ki principi, traslate da una nave da so upravljali s politi no mo jo v guerra, furono accompagnate da mestu ter slovensko skupnostjo.
 • 18. L’assalto a «Il Piccolo» 21 Napad na “Il Piccolo”un mesto corteo funebre alla Sta- Socializem, ki je sicer nihal medzione Centrale, da dove partirono reformisti nim «avstro-marksiz-verso la capitale per le cerimonie mom» ter revolucionarnimi sta-ufficiali e la definitiva sepoltura. Il liš i, je širil svojo razvejano orga-28 luglio ebbe luogo la dichiara- nizacijsko prisotnost in sposobnostzione di guerra alla Serbia, seguita mobilizacije.tre giorni dopo dalla proclamazio-ne della mobilitazione generale. Zaporedje dogodkov poleti le-Trieste e il circondario contribui- ta 1914 je bilo prete e. 28. junijarono subito allo sforzo bellico con sta bila v Sarajevu ubita cesarskioltre 32.000 uomini, impegnati prestolonaslednik Franc Ferdi-perlopiù in Galizia. Gli effetti del- nand in njegova soproga Sofija. 2.la guerra, sottolineati dalla chiusu- julija so trupli obeh princev prav vra dei confini, si fecero sentire Trstu prenesli z vojaške ladje insull’attività del porto, sulla produ- pospremili v žalnem sprevodu nazione industriale, sulle condizioni Glavno postajo, od koder staeconomiche della popolazione, se- odpotovali v glavno mesto na ura-gnate sempre più dal rincaro dei dni dokon ni pokop. 28. julija jeprezzi, dalla disoccupazione, dalla sledila vojna napoved Srbiji, ki jeriduzione dei servizi. Molti giova- prišla tri dni po razglasitvi splošneni triestini varcavano intanto fortu- mobilizacije. Trst je s svojo okoli-nosamente la frontiera per evitare co v vojskovanje takoj prispevaldi combattere sotto le bandiere au- ve kot 32.000 mož, ki so delovalistriache. Una parte si arruolerà ve inoma v Galiciji. U inki vojne,nell’esercito italiano, costituendo ki jih je poudarilo še zaprtje meja,il nucleo più numeroso dei volon- so bili vidni v pristaniški dejav-tari giuliani irredenti. nosti, v industrijski proizvodnji, v 23 maggio 1915, domenica di ekonomskem stanju prebivalstva,Pentecoste. Nel primo pomeriggio, ki je vse bolj ob utilo rast cen,poco dopo le 15.30, ma preceduta brezposelnost, zmanjšanje storit-da giorni di tensione latente, si dif- venih dejavnosti. Mnogi mladifuse nella città la notizia della di- Trža ani so prebegnili ez mejo,chiarazione di guerra da parte da bi se izognili bojevanju pod av-dell’Italia. Repentinamente si for- strijsko zastavo. Nekaj se jih jemarono in diverse parti del centro prijavilo v italijansko vojsko, kjercittà assembramenti di cittadini se je oblikovalo najbolj števil no
 • 19. 22 L’assalto a «Il Piccolo» Napad na “Il Piccolo” La sede de “Il Piccolo” devastata dall’incendio Sedež dnevnika “Il Piccolo”, ki ga je uni il požar provenienti soprattutto dai quartie- jedro iredentisti nih prosto- ri popolari (Barriera, San Giaco- voljcev iz Julijske krajine. mo, Cittavecchia). In Piazza Gol- 23. maj 1915 – Binkoštna ne- doni venne subito assaltata, al mo- delja. Zgodaj popoldne, nekoliko mento senza successo, la sede de po 15.30, se je po dnevih latentne «Il Piccolo», il quotidiano locale napetosti, po mestu razširila vest o su posizioni filoitaliane e liberal- italijanski napovedi vojne. Na raz- nazionali. Più oltre, una parte della li nih koncih mesta so se z veliko folla si riversò verso l’edificio del- naglico oblikovale skupine ob a- la Lega Nazionale: si trattava di nov, ki so prihajali predvsem iz un’associazione connotata forte- proletarskih etrti (Trg pri Stari mente nel senso della difesa e del- mitnici, Sveti Jakob, Staro mesto). lo sviluppo dell’italianità, operante Na Trgu Goldoni so brez uspeha nel contesto della cultura e napadli sedež dnevnika “Il Picco- dell’educazione popolare con asili lo”, lokalnega asnika na proita- e scuole in tutta la Venezia Giulia. lijanskih in liberalno-nacionalnih Fu attaccato e dato alle fiamme. pozicijah. Nekoliko dlje se je Nel frattempo, in un altro punto množica usmerila proti zgradbi della città, il rione popolare di San Nacionalne lige: šlo je za združe- Giacomo, fu danneggiato il ricrea- nje, za katero sta bila zna ilna
 • 20. L’assalto a «Il Piccolo» 23 Napad na “Il Piccolo”torio dello stesso sodalizio. In cen- mo na obramba in razvijanje itali-tro, intanto, dopo aver nuovamente janskosti, delovalo pa je v kontek-- e inutilmente - cercato di appic- stu kulture in vzgoje, ker je imelocare il fuoco al «Piccolo», i mani- vrtce in šole po vsej Julijski kraji-festanti si accanirono contro un al- ni. Zgradbo so napadli in zažgali.tro simbolo dell’identità italiana, il Med tem asom pa so poškodovalimonumento a Giuseppe Verdi rekreacijski center istega(inaugurato nell’ottobre 1913, in združenja, vendar v proletarskemoccasione del centenario verdia- delu mesta – Svetem Jakobu. Vno), sfigurato a martellate e insudi- središ u mesta so manifestanticiato. Fu poi la volta, in un cre- spet brez uspeha poskušali zažgatiscendo di violenza incendiaria, sedež dnevnika “Il Piccolo”, natodella Ginnastica Triestina, storica pa so se znesli nad drugim simbo-società attiva nell’ambito sporti- lom italijanske identitete, spome-vo. Qui si ebbe, per una fatalità, nikom skladatelja Giuseppa Ver-l’unica vittima della giornata. Tor- dija (odkritega oktobra 1913, obnati di nuovo verso la sede de «Il stoletnici umetnikovega rojstva),Piccolo» - erano ormai le nove di ki so ga poškodovali s kladivom insera - i dimostranti riuscirono alla premazali. Nato so v crescendufine a devastare e a mandare a fuo- požigalskega nasilja napadli zgo-co la redazione e la tipografia del dovinsko športno združenje “Gin-giornale. La polizia ritenne di non nastica Triestina”. Usoda je hote-poter intervenire e di impedire la la, da je tu prišlo tudi do edinedistruzione, o non riuscì a farlo per žrtve. Množica se je proti 21. urile scarse forze; ai vigili del fuoco spet vrnila k sedežu dnevnika “Ilaccorsi fu interdetta l’azione con- Piccolo” ter kon no uspela razde-tro le fiamme. Furono intanto presi jati in požgati redakcijo ter tiskar-di mira i caffè del centro in fama no asnika. Policija je menila, dadi frequentazioni irredentiste: ne more posredovati in prepre iti«Volti di Chiozza», «Fabris», uni evanje, ali pa ni uspela zara-«San Marco», «Milano», «Edi- di premajhnega števila zaposle-son», «Stella Polare». Erano altre- nih; gasilcem so prepre ili gaše-sì iniziati, sin dal tardo pomerig- nje požara. Nato so za tar e izbra-gio, dapprima sporadicamente, poi li kavarne v središ u mesta, kjer soin maniera sempre più decisa e se po navadi zbirali iredentisti:meticolosa, la devastazione, il sac- “Volti di Chiozza”, “Fabris”,
 • 21. 24 L’assalto a «Il Piccolo» Napad na “Il Piccolo” Un’altra immagine di piazza Goldoni Še ena podoba Goldonijevega trga cheggio, finanche il rogo, di nego- “San Marco”, “Milano”, “Edi- zi e magazzini dei triestini filoita- son”, “Stella Polare”. Pozno po- liani e dei cosiddetti «regnicoli» poldne se je za elo sprva spora- (comunemente insultati con l’epi- di no, nato pa vse bolj odlo no in teto di «pigne»), i sudditi del Re- natan no uni evanje, plenjenje, in gno d’Italia che risiedevano nella tudi požiganje trgovin in skladiš città. La notte triestina fu tutta filoitalijanskih Trža anov, tako- punteggiata dai fuochi degli incen- imenovanih “regnicoli” (zagovor- di. I vandalismi, i saccheggi e gli nikov kraljevine, z nadimkom “pi- atti di intimidazione continuarono gne”), podanikov italijanskega l’indomani, perdendo tuttavia vi- kraljestva, ki so živeli v mestu. gore, anche per l’intervento Tržaška no je bila vsa zaznamo- dell’autorità pubblica e per l’af- vana s požari. Vandalizem, ple- flusso di reparti dell’esercito. Non njenje in ustrahovanje se je na- si dimentichi che a poche decine di daljevalo še naslednjega dne, e- chilometri stavano iniziando le prav je množica izgubljala na ostilità con le forze italiane. Il mo i, tudi zaradi posredovanja ja- martedì successivo la situazione vne oblasti in zaradi prihoda vo- era pienamente ritornata sotto con- jaških enot. Ne smemo pozabiti, da trollo. so se nekaj deset kilometrov stran La giunta comunale, espressio- za enjale sovražnosti z italijansko ne delle forze liberal-nazionali, fu vojsko. Naslednjega torka je bila
 • 22. L’assalto a «Il Piccolo» 25 Napad na “Il Piccolo”commissariata lo stesso 23 mag- situacija spet pod popolnim nad-gio. Le associazioni irredentiste zorom.vennero sciolte. Fu imposto lo sta- Ob inski odbor, izraz liberal-to d’assedio. I rappresentanti più no-nacionalnih sil, je prišel podin vista del ceto colto italofilo e komisariat še istega 23. maja. Ire-dell’ambiente irredentistico furono dentisti na združenja so razpustili.arrestati e relegati come «politica- Oklicano je bilo izredno stanje.mente sospetti» (politisch-Ver- Najvidnejši predstavniki italofil-dächtige) in campi e luoghi di con- skega razreda in predstavniki ire-fino: Göllersdorf, Sitzendorf, dentisti nih krogov so bili aretira-Rashalaa. Quasi diecimila sudditi ni in kot “politi no sumljivi” (po-italiani, sotto la tutela del consola- litisch-Verdächtige) poslani v kon-to statunitense, abbandonarono la finacijo: Göllersdorf, Sitzendorf,città, venendo rimpatriati attraver- Rashalaa. Skoraj deset tiso ita-so la Svizzera. I «regnicoli» ma- lijanskih podanikov je pod zaš itoschi in età di servizio militare ven- ameriškega konzulata zapustilonero senz’altro internati. mesto in se vrnilo v državo preko Allo scoppio del conflitto mon- Švice. Rojalisti moškega spola,diale Trieste aveva conosciuto epi- primerni za služenje vojaškega ro-sodi d’intolleranza a carico della ka, so bili takoj internirani.comunità serba e dei sostenitori V za etku svetovne vojne jesloveno-croati dell’unità e indi- Trst poznal epizode nestrpnosti dopendenza slave. Con l’entrata in srbske skupnosti ter do slovensko-guerra dell’Italia, le violenze si in- hrvaških zagovornikov slovanskedirizzarono verso i «regnicoli» e i enotnosti in neodvisnosti. Z vsto-triestini fautori dell’italianità delle pom Italije v vojno se je nasiljeterre giuliane. Risulta ancor oggi usmerilo proti zagovornikom kra-difficile stabilire quanta parte della ljevine in Trža anom – zagovorni-popolazione della città e quali kom italijanskosti v Julijski kraji-componenti sociali nella fattispe- ni. Še danes je težko dolo iti, ko-cie ebbero un ruolo centrale nello likšen del mestnega prebivalstvasviluppo dei moti di piazza. in katere družbene komponente soL’agiografia patriottica, e non so- imele glavno vlogo pri nastajanjulo, ha imputato sbrigativamente nemirov na ulici. Domoljubna ha-dei fatti la «teppaglia» o gli «au- giografija, in ne samo ta, je za tastriacanti» (o «cieca folla», o vul- dejanja površno obdolžila “sodr-
 • 23. 26 L’assalto a «Il Piccolo» Napad na “Il Piccolo” gus pecus o ancora «canaglia aiz- go” ali “avstrijakante” (ali “slepo zata e pagata e armata»), parte in- množico” ali vulgus pecus ali nominabile, residua e marginale di “nahujskane, pla ane in obo- una popolazione integralmente e rožene kanalje”), gnusen in mar- irriducibilmente filoitaliana. Si ginalni del prebivalstva, ki je bilo trattò, probabilmente, di un com- v celoti in nepopravljivo proita- posito e per certi versi inedito lijansko. Verjetno je šlo za zaplete- schieramento - in ogni caso, centi- no in v dolo eni meri neznano gi- naia di persone - formato da ele- banje – v vsakem primeru na stoti- menti lealisti, provenienti per lo ne ljudi – sestavljeno iz lojalnih più dalla piccola borghesia impie- elementov, ki so ve inoma izhajali gatizia, e soprattutto da frange del iz uradniškega malomeš anstva, popolino minuto, giovani e donne predvsem pa iz frakcij malih ljudi, in particolare. Pronto alla prote- mladine in še posebej žensk. To gi- sta, ondeggiante nelle motivazioni, banje, pripravljeno na protest z facile ad essere strumentalizzato, vedno razli nimi motivi, s katerim esso aveva già agito nei moti «per je bilo lahko manipulirati, je sa- il pane» soltanto un mese prima e, mo mesec prej delovalo v nemirih precedentemente, in altri atti di ri- “za kruh”, v preteklosti pa že bellismo urbano (nel 1898, 1902, ve krat v uli nih uporih (v letih 1907). Il Lumpenproletariat trie- 1898, 1902, 1907). Tržaški Lum- stino, portatore di un primitivo, penproletariat, nosilec primitivne- vago e confuso sentimento dinasti- co e di un sordo, atavico spirito di ga, nejasnega in konfuznega dina- rivalsa sociale, trovò negli avveni- sti nega ustva ter tihega, atavi- menti un’occasione irripetibile di nega duha družbenega revanša, protagonismo, che coniugò più o je v teh dogodkih naletel na nepo- meno spontaneamente in forme di novljivo priložnost za protagoni- esproprio violento dei beni e nello zem, ki je bolj ali manj spontano spregio ai «signori» liberal-nazio- prešel v oblike nasilne ekspropria- nali e forestieri. Ciò, nondimeno, cije lastnine in v zani evanje libe- non consente di poter parlare di ralno-nacionalnih “gospodov” ter una Trieste popolare sostenitrice tujcev. To pa vendarle ne dopuš a, dell’Austria contrapposta, sul li- da bi o Trstu govorili kot o vse- vello nazionale e di classe, alle éli- splošen zagovorniku Avstrije, ki je tes borghesi favorevoli all’Italia. bila na nacionalni in razredni rav-
 • 24. L’assalto a «Il Piccolo» 27 Napad na “Il Piccolo” È complesso anche definire ni postavljena nasproti meš anskil’operato delle autorità. L’ineffica- eliti, podpornici Italijecia delle misure a protezione della Zapleteno je tudi definirati de-proprietà e la titubanza della con- lovanje oblasti. Do neu inkovitostidotta della forza pubblica sembra- ukrepov za zaš ito lastnine in ne-no dovute maggiormente alla re- odlo nosti javnih sil je morda boljpentinità e tumultuosità degli even- vodilo nenadno in hrupno nizanjeti, a disfunzioni di impiego e a ca- dogodkov ter neustrezno angažira-renza di personale che a un piano nje in premajhno število persona-deliberato di provocazione antita- la, kot pa odlo en na rt protiita-liana e di vendetta di stato. Certa- lijanske provokacije in državnegamente, la propaganda austriaca pre- maš evanja. Seveda je avstrijskasentò questi disordini - sbandierati propaganda te nerede prikazalacome spontanei e volontari, seppur kot spontane in prostovoljne, e-da esecrare - quale argomento per prav gnusne, a kot argument, ki jetestimoniare l’adesione e la fedeltà pri al o zvestobi Trsta Habsburža-della città agli Asburgo. nom. • KJE SE NAHAJA• DOVE SI TROVA Pot za nemo na obali na Rivi Considerando quale punto di III. novembra, nato gremo po Uli-partenza la Riva III Novembre, si ci Mazzini (v tistih asih je bilapercorre via Mazzini (all’epoca Nova ulica), kjer je na številki 6via Nuova), nella quale al numero imela sedež Nacionalna liga, nacivico 6 aveva sede la Lega Nazio- kar spominja tudi ploš a, ki jo jenale, come ricorda anche una tar- Liga namestila leta 1991 ob stolet-ga, collocata dalla Lega nel 1991, nici združenja. Na koncu ulice pri-in occasione del centenario di que- demo do Trga Goldoni. Na desnisto sodalizio. Al termine della stra- je Pala a Tonello, na vogalu z njo,da si giunge in piazza Goldoni. proti stopniš u Velikanov in tune-Guardando sulla destra, sono si- lom Sandrinelli, pa je manjša pa-tuati Palazzo Tonello e, all’angolo la a: v tistih asih je bila sedežcon questo verso la scalinata dei dnevnika «Il Piccolo». e gremoGiganti e la galleria Sandrinelli, nekoliko nazaj po Ulici Mazzini inuna palazzina: al tempo costituiva- gremo v Ulico Imbriani, pridemo
 • 25. 28 L’assalto a «Il Piccolo» Napad na “Il Piccolo” no la sede de «Il Piccolo». Percor- na Trg Svetega Ivana, kjer se rendo a ritroso un breve tratto di nahaja Verdijev spomenik. Ko pri- via Mazzini ed imboccata via Im- demo do Ulice Carducci in jo briani si arriva in piazza San Gio- pre kamo, se znajdemo pred Vol- vanni, dove si può osservare il mo- tami Chiozza, kjer je bila kavarna numento a Verdi. Raggiunta via z istim imenom, nekoliko naprej pa Carducci e attraversatala, ci si tro- je na Ulici Battisti še danes zgodo- va ai Portici di Chiozza, dove era vinska kavarna «San Marco». Na posto il caffé che ne portava il no- križiš u z ulico Rossetti se napoti- me, e, poco più innanzi, in via Bat- mo po njej in ko pridemo v Drevo- tisti, ove è ancor oggi situato lo red XX. septembra, gremo po str- storico caffé «San Marco». All’in- mini, ki nas pripelje do pre ne uli- crocio con via Rossetti si imbocca ce “della Ginnastica”, kjer se še quest’ultima e, superato viale XX danes nahaja telovadnica te ve Settembre, ci si incammina lungo kot stoletne ustanove. un’erta che conduce alla trasversa- le via della Ginnastica, dove tutto- ra si colloca la palestra della più che centenaria istituzione.
 • 26. 29Il rogo del Narodni domPožig Narodnega doma Anna Maria Vinci Il 13 luglio 1920 venne dato 13. julija 1920 so v Trstualle fiamme a Trieste l’Hotel požgali Hotel Balkan, na sedežuBalkan situato nella sede del Na- Narodnega doma, najpomem-rodni dom, il più importante cen- bnejšega kulturnega in politi negatro culturale e politico delle orga- središ a slovenskih organizacij vnizzazioni slovene in città. Co- mestu. Zgrajen je bil v za etku sto-struito agli inizi del secolo (venne letja (odprt je bil leta 1904) po so-inaugurato nel 1904), secondo dobnih arhitektonskih na elih inuna concezione architettonica mo- po na rtu slavljenega arhitektaderna e su progetto del celebrato Maksa Fabianija. Nastajal je varchitetto Max Fabiani, esso sor- o itnem nasprotju z vetom, ki sogeva in palese contrasto con il ve- ga italijanski liberalni nacionalistito posto dai liberal-nazionali ita- postavljali na vse, kar bi pou-liani a qualsiasi manifestazione darjalo pomen in vitalnost sloven-che indicasse l’importanza e la vi- ske prisotnosti znotraj mestnih zi-talità della presenza slovena dov. Narodni dom je nosil v sebi šeall’interno delle mura urbane. Il neko drugo simboli no vrednost:Narodni dom racchiudeva dun- bil je otipljiv znak mo nega vzpo-que un’alta valenza simbolica: era na in uveljavljanja slovenske na-il segno tangibile del riscatto di cionalne skupnosti. Požig je takojquel gruppo nazionale in prepo- povzro il preobrat vlog in je s pla-tente ascesa. Il rogo divenne subi- meni, ki so bili dobro vidni izto il segno del rovesciamento del- razli nih koncev mesta, pokazalle parti e mostrò, con le fiamme agresivno prisotnost fašizma. Vi-che ben si potevano scorgere da deti je bil skoraj kot sveto slavje,diversi punti della città, l’aggres- kot smrt in o iš enje: v ponovnem
 • 27. 30 Il rogo del Narodni dom Požig Narodnega doma siva presenza del fascismo. Sem- brò quasi una celebrazione sacra, di morte e purificazione: nella reinvenzione della storia che il fa- scismo operava per gli eventi na- zionali e locali, lo scenario mae- stoso di quel rogo diventò il mito delle origini della nuova Italia al confine. La documentazione ci permet- te ora di aggiungere notazioni inte- ressanti alla ricostruzione dei fatti, per quanto l’esatta dinamica delle provocazioni/reazioni non sia an- Il Narodni dom incendiato cora chiarissima. «Cittadini aprite Narodni dom po požigu gli occhi, tendete le orecchie, spia- te agli usci, squadrate la gente che odkrivanju zgodovine, kot je faši- vi passa d’accanto. Non vedete? zem obravnaval dogodke na na- Non sentite? Dovunque intorno a cionalni in lokalni ravni, je scena- noi si nasconde l’insidia». Era rij tistih plamenov postal mit o iz- Francesco Giunta, il capo indi- voru nove Italije na meji. scusso del fascismo giuliano, a Sedaj nam dokumentacija pri parlare in tal modo poco prima del rekonstrukciji dejstev omogo a 13 luglio e certo non contava dodajanje zanimivih opomb, e- quanto di vero ci fosse nel suo di- prav natan na dinamika provoka- re: contava la radicalità della dico- cij/reakcij še vedno ni popolnoma tomia bene/male, contavano le jasna. «Ob ani, odprite o i, na- «voci» che volevano «costruire» pnite ušesa, opazujte vhodna vra- una determinata rappresentazione ta, dobro premerite od nog do gla- della realtà di sospetti e paure. ve ljudi, ki gredo mimo vas. Ne vi- Già da alcuni giorni il Commis- dite? Ne slišite? Povsod okrog nas sario generale civile Mosconi ed il se skrivajo pasti». Tako je pred 13. responsabile della pubblica sicu- julijem govoril Francesco Giunta, rezza per la Venezia Giulia aveva- nedvomni vodja fašizma v Julijski no avvertito le autorità centrali di krajini. Ni bilo pomembno, koliko un fermento che percorreva la po- resnice je bilo v njegovih besedah,
 • 28. Il rogo del Narodni dom 31 Požig Narodnega domapolazione slovena, anzi si parlava pomembna je bila radikalnostdi «un ritorno baldanzoso come ai dihotomije dobro/zlo, veljale soprimi giorni dell’armistizio ad una «govorice», ki so hotele «konstrui-proclività a manifestazioni politi- rati» dolo eno predstavo resni -che che vengono per ora trattenute nosti strahu in sumni enja.dai capi, a Trieste e nel contado». Že nekaj dni sta civilni Gene- Più volte le autorità periferiche ralni komisar Mosconi in odgo-avevano sollecitato una presenza vorni za javno varnost v Julijskipiù cospicua di forze dell’ordine, krajini opozarjala osrednjo oblastmentre con timore guardavano na razburkanost duhov med slo-all’inevitabile smobilitazione del- venskim prebivalstvom, govorilole truppe: nel gennaio del 1920 se je celo, da «v Trstu in soseš inierano tuttavia calcolati di stanza - kot se je dogajalo v prvih dnehnella sola zona di Trieste (la città premirja - prihaja do predrznegadi Trieste, nonché le aree pretta- vra anja k politi nim manifesta-mente slave di Volosca e S. Pietro cijam, ki jih trenutno vodje za-del Carso) circa 15.000 soldati di držujejo».fanteria, rispetto ai 18.000 ancora Lokalne oblasti so ve krat za-dislocati sul finire del 1919. Nei htevale ve jo prisotnost policije,primissimi giorni di luglio c’era medtem ko so s strahom gledale naquindi un clima sospeso nell’attesa neizogibno demobilizacijo vo-del peggio: la stampa metteva in jaških enot: januarja 1920 je biloguardia; i fascisti venivano chia- okrog Trsta stacioniranih okrogmati a raccolta dalle parole di 15.000 pehotnih vojakov (mestoGiunta; provocazioni di infiltrati Trst ter isto slovenska obmo jaavvenivano proprio all’interno od Vološ a in Pivke – Šempetra nadell’Hotel Balkan. Bastava una Krasu), v primerjavi z 18.000, kiscintilla. I tragici fatti di Spalato, so bili tam še proti koncu letanella Dalmazia ancora occupata 1919. V prvih dneh julija je bilodalle truppe alleate in attesa della ozra je napeto, pri akovati pa jepace, con gli scontri violenti avve- bilo celo poslabšanje: tisk je opo-nuti tra ufficiali italiani e cittadini minjal; Francesco Giunta je poz-jugoslavi (l’offesa alla bandiera val fašiste, naj se zberejo; infiltri-italiana fu il motivo immediato del ranci v Hotelu Balkan so od tamcontendere), provocarono la mor- za eli s provokacijami. Zadoš alate di un ufficiale – il Capitano di je le iskrica. Tragi ni dogodki v
 • 29. 32 Il rogo del Narodni dom Požig Narodnega doma Il Narodni dom in fiamme Narodni dom v plamenih corvetta Tommaso Gulli, cui è de- Splitu, v Dalmaciji, ki so ga še za- dicato un tratto delle rive triestine sedale zavezniške ete v pri ako- – e del motorista Rossi. Il clamore vanju miru, ter silni spopadi med raggiunse subito Trieste. Giunta ed italijanskimi astniki in jugoslo- i suoi uomini organizzarono un co- vanskimi državljani (neposredni mizio affollatissimo e, al primo vzrok spora je bila žalitev italijan- grave incidente, diedero l’impres- ske zastave), so povzro ili smrt sione di avere già predisposto lo enega od uradnikov – korvetnega scenario della mobilitazione citta- dina, avendo ben chiari i punti da kapitana Tommasa Gullija, kate- colpire in tempi molto rapidi. Le remu je posve en del tržaške rive – forze dell’ordine, poste a difesa ter motorista Rossija. Truš je delle zone più sensibili, non sem- takoj prišel do Trsta. Giunta in brarono sufficientemente pronte njegovi možje so organizirali izre- ad affrontare l’attacco. dno števil ni shod in ob prvem in- Michele Risolo, apologeta del cidentu so dali vtis, da že imajo primo fascismo, ritrasse il volto pripravljen scenarij za mobiliza- cupo della città e l’ondeggiare di cijo ljudi, saj so imeli jasno do- una folla incontenibile (si parla di lo ene to ke, ki bi jih bilo treba v 2.000 persone nelle note del Com- kratkem napasti. Policija, ki je bi- missariato generale) che tuttavia la nameš ena na najbolj ob utlji-
 • 30. Il rogo del Narodni dom 33 Požig Narodnega domaseppe organizzarsi in «tre colon- vih podro jih, ni bila dovolj pri-ne», dopo l’uccisione di un mani- pravljena za tak spopad.festante, indirizzandosi contempo- Michele Risolo, apologet za-raneamente verso tre punti della etkov fašizma, je prikazal temnocittà: l’obiettivo del Balkan era il plat mesta in valovanje nezadržneprincipale, ma non l’unico. množice (v zapisih Generalnega komisariata je govora o 2000 ose- La reazione delle istituzioni fu bah), ki se je po uboju nekega ma-in sintonia col risentimento che nifestanta dobro organizirala vandava ingrossando le file dei par- «tri kolone», ter se tako isto asnotecipanti alla manifestazione: nes- usmerila na tri mestne to ke: Ho-suno pensò ad impedirla in quel tel Balkan je bil prvi cilj, a ne edi-clima infuocato («Quest’ufficio ni.non ha creduto di porre limitazio- Reakcija institucij je bila vni di sorta»), sebbene restasse la sozvo ju z nejevoljo, zaradi katerepreoccupazione di prevenire assal- je število udeležencev manifesta-ti contro cittadini e proprietà slave cije vedno bolj naraš alo. V ti-presenti in città. L’elenco delle in- stem razžarjenem ozra ju pa jecongruenze è lungo, palesando la nih e ni poskušal prepre iti («Našdebolezza di chi non seppe (e assai urad ni razmišljal, da bi zadevoprobabilmente non volle) imporre kakorkoli omejil»), eprav je osta-l’ordine in una città allo sbando. jala skrb, da bi prepre ili napadeLe autorità centrali, su sollecita- proti slovenskim ob anom in nji-zione delle proteste a stampa o ri- hovi lastnini. Seznam protislovij jeservate, per conto delle principali dolg in izkazuje šibkost tistih, kisedi consolari presenti a Trieste niso znali (zelo verjetno pa tudi ni-(quella americana in particolare), so hoteli) vzpostaviti reda v me-volevano informazioni ed indagi- stu, prepuš enem toku dogodkov.ni rapide (sullo sfondo era sempre Osrednja oblast je na pobudoin piedi la delicata vicenda diplo- tiskanih ali tajnih protestov, žele-matica che portò al trattato di Ra- la hitre informacije in preiskave vpallo) e fu subito evidente l’affan- imenu glavnih prisotnih konzular-n o d el l e a u t o r i t à p e r i f e r i c h e nih sedežev (predvsem ameriške-nell’opera di ricostruzione dei fat- ga), sa je bila v ozadju vednoti, che stavano assumendo un rilie- ob utljiva diplomatska zadeva, kivo internazionale. je privedla do Rapalske pogodbe.
 • 31. 34 Il rogo del Narodni dom Požig Narodnega doma Il rogo del Balkan bruciò su Takoj je bila jasna pretirana skrb una città piena d’odio e di paure: in napor perifernih oblasti pri la corsa dei violenti, che il coman- rekonstrukciji dejstev, ki so dobi- dante della Legione dei carabinie- vala že mendarodne razsežnosti. ri di Trieste preferì definire «esa- Požig Balkana je žgal v tem sperati», interessò le sedi del gior- mestu, polnem sovraštva in strahu: nale socialista «Il Lavoratore» e di divjanje nasilnežev, ki jih je ko- quello dei liberali sloveni «Edi- mandant Legije karabinjerjev v nost», proseguendo poi contro «uf- Trstu raje definiral kot «ogor e- fici e locali e case private di perso- ne», se je nadaljevalo na sedežih ne slave o ostili alla nostra occupa- socialisti nega asnika «Il Lavo- zione», non trascurando l’edificio ratore» in asnika slovenskih libe- della rappresentanza ufficiale di ralcev «Edinost», potem pa so šli Belgrado a Trieste: la bandiera del še nad «lokalne pisarne in zasebna Regno SHS esposta dai balconi di stanovanja slovenskih in hrvaških quel palazzo, venne strappata, lan- prebivalcev, ali tistih, ki so na- ciata tra la folla e calpestata. sprotovali naši okupaciji», pri e- «Non si ebbero però né vittime mer niso pozabili na poslopje u- – minimizzava il tenente colonnel- radnega beograjskega predstav- lo dei carabinieri - né violenze gra- ništva v Trstu: zastavo Kraljevine vi alle persone»: gli incendi appic- SHS, izobešeno na balkonih pala- cati alle «banche slave», ad altri e, so razcefrali, vrgli med množi- luoghi di ritrovo, ad abitazioni, co in jo pomendrali. rientravano così solo per sommi «Ni pa bilo niti žrtev – je mini- capi nel conto dei danni redatto dal miziral podpolkovnik kara- comandante della Legione, sulla binjerjev – niti hudega nasilja nad base di un modo di sentire non del ljudmi»: podtaknjene požare v tutto estraneo a quello che la “slovanskih bankah«, drugih loka- schiera degli scalmanati agitatori lih, kjer so se zbirali ter stano- di piazza esprimeva più prosaica- vanjih, so le grobo šteli med po- mente con la forza. Molti furono vzro eno škodo, o kateri je po- tuttavia gli arrestati durante quella ro al komandant Legije. Njegov giornata particolare, non pochi i na in razmišljanja se ni veliko feriti, ma di inchieste più accurate razlikoval od tistega, ki je gnal e di interrogatori non ci fu traccia: trume vro eglavih agitatorjev in restò così nell’incertezza anche se je prozai no izražal s silo. Ti-
 • 32. Il rogo del Narodni dom 35 Požig Narodnega domaquel dato sottolineato immediata- stega tako posebnega dne so sicermente, circa la presenza di bom- aretirali veliko ljudi, veliko je bilobe, di «un enorme cumulo di mu- tudi ranjenih, vendar pa o bolj na-nizioni» dentro l’Hotel Balkan e di tan nih preiskavah ali zaslišanjiharmati circolanti nell’edificio, co- ni bilo niti sledu: negotov je ostalme causa non secondaria del di- tudi tisti neposredno omenjeni po-vampare furibondo del fuoco. Dif- datek o prisotnosti bomb, o «ve-ficile pensare ad una simile «san- liki koli ini municije» v notranjo-tabarbara» proprio a ridosso della sti Hotela Balkan in o oboroženihcaserma situata a pochissima di- osebah, ki naj bi krožile po stavbi,stanza, in piazza Oberdan; assolu- kar naj bi bil sekundarni vzrok zatamente imprecisa la ricostruzione tako hitro razplamtevanje požara.della «provocazione» partita Težko bi verjeli takšni «smodnišni-dall’interno del Balkan. L’imma- ci» prav za hrbtom vojaške kasar-gine delineata rimanda piuttosto ne, ki je stala na Trgu Oberdan.ad una sorta di autogiustificazione Popolnoma nenatan na je bila tu-per le forze dell’ordine: essa di rekonstrukcija «provokacije», kiavrebbe assunto ben presto tutta la naj bi se za ela v notranjosti Hote-pregnanza di un luogo comune cui la Balkan. Prikazana podoba spo-i fascisti avrebbero fatto ricorso minja bolj na neke vrste samoo-molto spesso per giustificare le pravi ilo za sile javnega reda: in«devastazioni» delle sedi sociali- to je kmalu postala pretveza, h ka-ste, slovene e croate. teri so se fašisti zelo pogosto za- Quello che è certo è che da ora, tekali, ko so hoteli opravi iti «pu-mentre le ripercussioni dei fatti di stošenje» po socialisti nih sloven-Trieste mettevano in allarme tutta skih in hrvaških sedežih.l’area per il timore di dimostrazio- Gotovo pa je, da so od takrat,ni e di altri fatti di sangue, non ko je u inek dogodkov v Trstu alar-c’era più pudore nel mascherare miral vse obmo je zaradi strahuquel fiancheggiamento tra forze pred demonstracijami in drugimidell’ordine e nazionalisti e squadre krvavimi odgodki, brez sramu za e-fasciste: la documentazione riesce li prikrivati sodelovanje med sila-ad occultare, ma solo fino ad un mi javnega reda, nacionalisti tercerto punto, atteggiamenti, silenzi fašisti nimi škvadrami. Vendar pae collusioni che traspaiono nelle dokumentacija uspeva le do do-pagine «confezionate» dagli orga- lo ene meje prikriti obnašanje, za-
 • 33. 36 Il rogo del Narodni dom Požig Narodnega doma ni periferici dello Stato per il go- mol ana dejstva, pajdaške spo- verno centrale. razume, ki se razodevajo na stra- neh perifernih državnih glasil, “konstruiranih” za osrednjo vlado. • DOVE SI TROVA. Il palazzo, restaurato di recen- • KJE SE NAHAJA. te, dopo anni di abbandono, è si- tuato all’angolo tra via Filzi e via Pala a, ki je bila dolga leta za- Galatti, nello spazio segnato da puš ena in nedavno restavrirana, piazza Oberdan. Vi ha sede la se nahaja na vogalu Ulice Filzi in Scuola Superiore di Lingue Mo- Ulice Galatti, v prostoru, ki ga oz- derne per Interpreti e Traduttori e na uje Trg Oberdan. V njem ima il Centro Informativo Sloveno, sedež Visoka šola za moderne chiamato proprio «Narodni dom». jezike, za tolma e in prevajalce ter Slovenski informacijski center, imenovan prav «Narodni dom».
 • 34. 37I fucilati di BasovizzaBazoviške žrtve Tristano Matta Il Monumento agli eroi di Ba- Spomenik bazoviškim herojemsovizza, sorge presso l’omonima je postavljen v istoimenskem krajulocalità del Carso, sul luogo na Krasu, na mestu nekdanjegadell’ex poligono militare in cui il vojaškega poligona, kjer so bili 6.6 settembre 1930 Zvonimir Miloš, septembra 1930 ustreljeni Zvoni-Fran Maruši , Ferdo Bidovec e mir Miloš, Franc Maruši , FerdoAlojz Valen i furono fucilati in Bidovec in Alojz Valen i potem,esecuzione della condanna a mor- ko jih je na smrt obsodilo Special-te comminata nei loro confronti no sodiš e za obrambo države.dal Tribunale speciale per la dife- Da bi razumeli in po zgodovin-sa dello Stato. ski plati ocenili dogajanja okrog atentata, za katerega so štirje fan- Le vicende dell’attentato di cui tje veljali kot glavni krivci, okrogi quattro furono considerati diret- procesa, ki ga je vodilo Specialnoti responsabili, del processo cui fašisti no sodiš e ter okrog njiho-furono sottoposti dal Tribunale ve ustrelitve, o emer še po tolikihspeciale fascista e della loro fuci- desetletjih obstajajo razli ne oce-lazione, sulle quali ancora oggi a ne in polemike politi no-ideološketanti decenni di distanza si regi- narave, bi jih morali ustreznostrano valutazioni di segno diver- vklju iti v kontekst takratnega a-so e polemiche di carattere politi- sa.co-ideologico, devono – per esse- Ob koncu Dvajsetih let je v Ju-re comprese e valutate sul piano lijski krajini fašisti ni režim uspelstorico – essere opportunamente skoraj v celoti zbrisati vsako zako-inquadrate nel loro contesto tem- nito delovanje slovenske in hr-porale. vaške manjšine na gospodarskem,
 • 35. 38 I fucilati di Basovizza Bazoviške žrtve Cerimonia al Monumento dei fucilati di Basovizza (1954) Sve anost pred spomenikom bazoviških junakov (1954)
 • 36. I fucilati di Basovizza 39 Bazoviške žrtve Alla fine degli anni Venti, nella kulturnem in društvenem po-Venezia Giulia il regime fascista dro ju. Dodatno je do ekstremnihera ormai riuscito a cancellare situacij zaostril politiko poitalijan-presso che del tutto ogni attività evanja takoimenovanih «tujerod-legale delle minoranze slovena e cev», ki so jo za ele že liberalnecroata, in ambito economico, cul- vlade takoj po prvi svetovni vojni.turale ed associativo. Acuendo e Pod vplivom vse bolj razširjenegaportando alle estreme conseguenze nacionalizma, je režim na rtovalla politica di italianizzazione dei in izvajal natan no ter radikalnocosiddetti «allogeni», già avviata politiko uni evanja ekonomskih indai governi liberali nell’immediato kulturnih podlag ve kot pol mi-primo dopoguerra sotto l’influenza lijona Slovencev in Hrvatov, ki sodel nazionalismo dilagante, il regi- po Rapalski pogodbi postalime aveva pianificato e condotto državljani Kraljevine Italije. Toun’accurata e radicale politica di politiko raznarodovanja so samesmantellamento delle basi econo- lokalne fašisti ne oblasti imenova-miche e culturali dell’oltre mezzo le «obmejno iš enje». Njene glav-milione di slavi che in seguito al ne etape so bile: ukinitev kultur-Trattato di Rapallo erano divenuti nih, poklicnih, športnih in rekrea-cittadini del Regno d’Italia. Di cijskih društev, kjer so se združe-questa politica di snazionalizza- vali pripadniki manjšine; izbriszione, che fu definita dalle stesse njihovih šolskih in vzgojnih insti-autorità fasciste locali una «bonifi- tucij; prisilna italijanizacijaca di confine», furono tappe fon- priimkov, imen in krajevnih imen;damentali la soppressione delle as- ukinitev tiska in celo «romaniza-sociazioni culturali, professionali, cija» verskih obredov ter poskussportive e ricreative che organiz- prepovedi uporabe materinegazavano gli appartenenti alla mino- jezika pri verskih obredih. Šlo jeranza, la cancellazione delle loro za sklop kapilarnih ukrepov, ki soistituzioni scolastiche ed educati- bili vsi usmerjeni v nedosegljiv ci-ve, la forzata italianizzazione dei lj, da bi izbrisali nacionalno zavestnomi e della toponomastica, la manjšine, kar je Elio Apih (edensoppressione della stampa e persi- od najve jih zgodovinarjev Ju-no la «romanizzazione» delle fun- lijske krajine 20. stoletja) u inko-zioni del culto ed il tentativo di vito sintetiziral v na elo poskusavietare l’uso della madre lingua «kulturnega genocida».
 • 37. 40 I fucilati di Basovizza Bazoviške žrtve nelle funzioni religiose. Un com- Tako radikalna politika seveda plesso di provvedimenti capillari, ni mogla spodbujati postopne asi- tutti miranti all’irraggiungibile milacije manjšin v novo državo in obiettivo di cancellare la stessa co- je neizogibno – kot so najavljale scienza nazionale della minoranza, številne natan ne ocene nekaterih che Elio Apih (uno dei maggiori osebnosti samega režima – po- storici giuliani del Novecento) ha vzro ila naraš ajo i upor proti efficacemente sintetizzato nel con- italijanski državi in njeni raznaro- cetto di tentato «genocidio cultura- dovalni politiki, tako s strani pred- le». stavnikov kulturne elite, kot števil- Una politica così radicale, lun- nih mladih Slovencev in Hrvatov. gi dal favorire la prospettiva di una Ni slu aj, da je ve inska kompo- graduale assimilazione nel nuovo nenta antifašizma v Julijski kraji- stato delle minoranze, finiva inevi- ni, ki je bila tudi najbolj zakore- tabilmente – come denunciavano ninjena na ozemlju, nastala prav del resto alcune più attente valuta- na slovenski in hrvaški matrici in zione di una parte degli esponenti je iz njene nacionalno-liberalne dello stesso regime – col provoca- veje ob koncu Dvajsetih let nastala re l’opposizione, in forme via via ilegalna organizacija TIGR, più energiche, allo Stato italiano odlo ena, da bo delovala po vzoru ed alla sua politica di snazionaliz- irske ilegalne armade nacionali- zazione, da parte di esponenti sti nega gibanja IRA in uporabila dell’élite culturale e di molti gio- tudi inštrumente terorizma ter po- vani sia sloveni che croati. Non è liti nega nasilja. Kratica je bila un caso che la componente mag- sestavljena iz za etnic mest in oze- gioritaria, e più radicata nel territo- melj (Trst, Istra, Gorica in Reka), rio, dell’antifascismo nella Vene- ki so nacionalno pripadala Slo- zia Giulia sia stata proprio quella vencem in Hrvatom. Delovanje TI- di matrice irredentista slovena e GRA je zajemalo antifašisti no croata e che dalla sua ala di indi- propagando s širjenjem ilegalnega rizzo nazional-liberale sia nata, al- tiska, ki so ga pripravljali na kraju la fine degli anni Venti, un’orga- samem ali je prihajal iz bližnje Ju- nizzazione clandestina, il TIGR, goslavije, organiziranje te ajev decisa ad operare sull’esempio slovenskega in hrvaškega jezika in dell’IRA (l’armata clandestina del kulture, zajemalo pa je tudi atenta- movimento nazionalista irlande- te, špijonažo in sabotaže. S to kon-
 • 38. I fucilati di Basovizza 41 Bazoviške žrtvese) utilizzando anche gli strumenti spirativno dejavnostjo je TIGRdel terrorismo e della violenza po- vzpostavil stike z jugoslovanskimilitica. La sigla era formata dalle iredentisti nimi organizacijami teriniziali delle città e dei territori z vidnimi italijanskimi antifašisti -(Trieste, Istria, Gorizia e Rijeka/ nimi osebnostmi.Fiume) che essa rivendicava S preiskavami, ki so jih opraviliall’appartenenza nazionale slove- med dokaznimi postopki pred pro-na e croata. Le attività cui il TIGR cesi iz let 1930 in 1931, so ugoto-si dedicò comprendevano, oltre al- vili, da so pripadniki TIGRA nala propaganda antifascista, con la ozemlju Julijske krajine opravilidiffusione di stampa clandestina okrog sto nasilnih dejanj, med ka-prodotta in loco o proveniente dal- terimi je bilo 13 kaznovalnih aten-la vicina Jugoslavia e l’organizza- tatov proti Slovencem, za katere sozione di corsi di lingua e cultura menili, da sodelujejo z režimom,slovena e croata, anche la realizza- 13 napadov na kasarne in škvadri-zione di attentati, azioni di spio- sti ne patrulje ter 18 požarov vnaggio e sabotaggio, stabilendo in šolah in vrtcih. V ve ini primerovquesta attività cospirativa pure je šlo za demonstrativne atentate, scontatti con organizzazioni irre- katerimi so nameravali prepre itidentistiche jugoslave e con espo- širjenje profašisti nega obnašanjanenti italiani della Concentrazione med prebivalstvom ter pove atiantifascista. njegovo nezadovoljstvo in srd. Po- Le indagini, svolte nel corso leg teh pa je bilo tudi nekaj po-dell’istruttoria dei processi che membnejših akcij, tako s politi ne-contro l’organizzazione furono ce- ga, kot kazenskega vidika, kot jelebrati nel 1930 e nel 1931, indivi- bilo streljanje na sprevod ob a-duarono circa un centinaio di azio- nov, ki so jih vodili na volitve obni violente compiute dagli espo- pazinskem Plebiscitu leta 1929 innenti del TIGR nel territorio della je bila ena oseba ubita. Napad soVenezia Giulia, tra cui 13 attentati opravili pripadniki TIGRA iz Istre,punitivi contro sloveni ritenuti col- za kar so v Pulju na smrt obsodililaboratori del regime, 13 attacchi a Hrvata Vladimirja Gortana.caserme e pattuglie squadriste e 18 Takrat se je Specialno sodiš e pr-incendi di scuole ed asili. Nella vi preselilo na vzhodno mejo, sajmaggior parte dei casi si trattò di je želelo poudariti represijo, ki joattentati dimostrativi miranti ad je fašizem izvajal nad slovenskim
 • 39. 42 I fucilati di Basovizza Bazoviške žrtve impedire la diffusione di atteggia- in hrvaškim iredentizmom ter proti menti filofascisti tra la popolazio- njemu zoperstaviti ostre opozoril- ne ed a sollevare il malcontento e ne ukrepe. la collera della stessa. Accanto a Februarja 1930 je tržaška veja questi, ebbero tuttavia luogo anche TIGRA, ki je delovala pod ime- atti di peso più rilevante, sia dal nom Borba, organizirala atentat punto di vista politico che da quel- proti uredništvu dnevnika «Il Po- lo delle conseguenze penali, come polo di Trieste», glasila lokalne l’attacco a colpi di fucile – che fe- fašisti ne stranke, ki je veljalo za ce una vittima – contro una colon- politi no pomemben cilj, ker je na na di elettori condotti al voto in svojih straneh podpiralo raznaro- occasione del Plebiscito del 1929 a dovalne akcije režima. V atentatu Pisino, per opera di esponenti del je izgubil življenje novinar Guido TIGR dell’Istria, per il quale fu Neri, bili pa so še trije ranjeni. Na condannato a morte a Pola il croa- kraju atentata so pustili tudi izvod to Vladimir Gortan, in quella che asopisa “Giustizia e Libertà” iz fu la prima trasferta del Tribunale novembra 1929, kjer je bil povzet speciale al confine orientale, deci- Mussolinijev lanek iz asov, ko je sa per sottolineare la particolare slednji še bil socialist. Ob tisti pri- attenzione che il fascismo volle at- ložnosti je bodo i fašisti ni duce tribuire alla repressione dell’attivi- trdil: «Brez diskusije trdim, da tà irredentistica slovena e croata e bombe v normalnih asih ne mo- la volontà di contrapporre ad essa rejo predstavljati pripomo ka za misure esemplari. socialisti no akcijo. Ko pa vas Nel febbraio 1930, il ramo trie- neka vlada, pa naj bo to repu- stino del TIGR – che operava sotto blikanska ali monarhisti na pre- la denominazione Borba (Lotta) – ganja, ali vas vrže iz zakona in organizzò un attentato contro la re- loveštva, oh! takrat pa ne bi smeli dazione de «Il Popolo di Trieste», preklinjati nasilja, ki odgovori na l’organo del partito fascista loca- nasilje, pa eprav povzro i ne- le, che era stato individuato come dolžne žrtve». Policijske preiska- obiettivo politicamente rilevante ve, ki jim je odlo ilno pomagala per il sostegno che sulle sue pagi- gosta informacijska mreža organi- ne forniva all’azione snazionaliz- zacije za represijo protifašisti ne- zatrice del regime. Nell’attentato ga gibanja OVRA, so se usmerile perse la vita il giornalista Guido proti tržaški celici TIGRA, ki je bi-
 • 40. I fucilati di Basovizza 43 Bazoviške žrtveNeri e vi furono altri tre feriti. Sul la tako kot celotna organizacija, želuogo dell’attentato venne lasciato nekaj mesecev podvržena preiska-anche un numero di «Giustizia e vam, iz katerih je bilo razvidno, daLibertà» del novembre 1929 che se je razširila po mestu, na Krasuriproduceva un passo di Mussolini, in na Goriškem.dei tempi in cui era ancora sociali- Preiskava je osvetlila poveza-sta. In quell’occasione, il futuro ve med atentatom na fašisti ni a-duce del fascismo aveva sostenuto sopis in med drugimi pomembni-«Convengo senza discussione che mi dejanji, med katerimi je bil tu-le bombe non possono costituire, di demonstrativni atentat na Sve-in tempi normali, un mezzo tilnik zmage ter nekaj atentatov ind’azione socialista. Ma quando un požigov šol v Zgoniku, Katinari ingoverno, sia repubblicano, sia mo- Proseku. Skoraj celotno mrežo TI-narchico, vi perseguita o vi getta GRA so aretirali in organiziralifuori dalla legge e dall’umanità, proces po dveh lo enih postopkih.oh! allora non bisognerebbe male- Prvi, ki so ga organizirali v Trstudire la violenza che risponde alla septembra 1930, je imel velik od-violenza, anche se fa vittime inno- mev v lokalnem in nacionalnemcenti». Le indagini di polizia, coa- tisku in je izpostavil ekzemplarnostdiuvate in modo determinante dal- obsodb proti «slovanskim terori-la fitta rete informativa stom». Pred Specialnim sodiš emdell’OVRA, si indirizzarono ver- se je poleg Miloša, Maruši a, Bi-so la cellula triestina del TIGR, dovca in Valen i a, znašlo še 14che del resto, come l’intera orga- manjših obtožencev. Kratka ob-nizzazione, era già da alcuni mesi ravnava se je zaklju ila s smrtnosottoposta ad indagini che ne ave- obsodbo prvih štirih, ki so veljalivano rilevato l’estensione in città, za krivce napada na državo, ker jenel Carso e nel Goriziano. bil – kot je možno prebrati v L’istruttoria mise in luce i col- obrazložitvi obsodbe - «usmerjenlegamenti tra l’attentato al giorna- proti fašisti nemu asopisu v Ju-le fascista ed altri episodi rilevanti, lijski krajini, to Sodiš e pa je, vtra i quali un precedente atto dimo- skladu z veljavnimi zakoni razgla-strativo contro il Faro della Vitto- silo, razsodilo in posvarilo, da jeria ed alcuni attentati incendiari a fašizem vstopil v institucije javne-scuole di Sgonico, Cattinara e Pro- ga prava in je osnova režima tesecco. Pressoché l’intera rete del države. Kdor napade fašizem v
 • 41. 44 I fucilati di Basovizza Bazoviške žrtve TIGR fu arrestata e processata in due distinti procedimenti. Il primo, celebrato a Trieste nel settembre 1930, suscitò grande eco nella stampa locale e nazionale, che sot- tolineò il carattere esemplare delle condanne emesse contro i «terrori- sti slavi». Comparvero davanti al Tribunale speciale, accanto a Mi- loš, Maruši , Bidovec e Valen i , altri 14 imputati minori. Il breve dibattimento si concluse con la condanna a morte dei primi quat- tro, ritenuti colpevoli di attentato contro lo Stato, dato che – come si legge nella motivazione della sen- tenza – esso era stato «diretto con- tro il giornale del Fascismo della Venezia Giulia, dopo che questo Tribunale, in armonia con le leggi Il Monumento vigenti, ha proclamato, sentenziato Spomenik ed ammonito che il Fascismo, en- trato ormai nelle istituzioni di di- njegovih izrazih in telesih, napade ritto pubblico, è fondamento del tudi državo». Omenjeni napad na Regime e dello Stato e che chi at- fašisti no državo so sodniki Spe- tenta al Fascismo, nelle sue mani- cialnega sodiš a (ki so svoj sklep festazioni e nei suoi organi, attenta opredelili kot “ukrep zakonite allo Stato». Questo attacco allo obrambe civilizacije proti barbar- Stato nazione fascista fu dunque stvu”) ocenili za takega, ki si za- ritenuto dai giudici del Tribunale služi najstrožjo kazen: poleg štirih speciale (che definirono la loro de- smrtnih obsodb so ostalih pet cisione un «provvedimento di le- obtožencev obsodili na ve kot 15 gittima difesa della civiltà contro let zapora. la barbarie») meritevole della san- 6. septembra 1930 ob 5.44 zju- zione più dura: oltre alle quattro traj je na bazoviškem poligonu šti- condanne a morte, cinque imputa- ri mlade obsojence, Zvonimirja
 • 42. I fucilati di Basovizza 45 Bazoviške žrtveti furono condannati ad oltre 15 Miloša (iz Sušaka, 27 let), Franaanni di reclusione. Maruši a (Trža ana, 24 let), Fer- Alle 5.44 della mattina del 6 da Bidovca (Trža ana, 22 let) insettembre 1930, al poligono di ti- Alojza Valen i a (Trža ana, 34ro di Basovizza, i quattro giovani let), ustrelil eksekucijski oddelekcondannati, Zvonimir Miloš (di 58. bataljona rnih srajc, lanovSussak, 27 anni), Fran Maruši Prostovoljne milice za nacionalno(triestino, di 24 anni), Ferdo Bido- varnost.vec (triestino, 22 anni) e Alojz Va- Po izvršitvi smrtne obsodbe inlen i (triestino, 34 anni), furono v naslednjih letih so kljub repre-fucilati alle spalle da un plotone sivnem delovanju in režimskemud’esecuzione del 58° battaglione nadzoru, na razli nih predelihCamice nere della Milizia volonta- Krasa organizirali manifestacijeria per la sicurezza nazionale. in komemoracije v spomin štirih Dopo l’esecuzione della sen- padlih, ki so v slovenskem kolekti-tenza e negli anni successivi, no- vnem spominu že kmalu za elinostante l’azione repressiva e di veljati za prve mu enike aktivne-controllo del regime, in varie loca- ga in zavestnega odpora proti si-lità del Carso si tennero manifesta- stemati nemu raznarodovanju, kizioni in commemorazione dei ga je izvajal fašizem. Šele septem-quattro caduti, che nella memoria bra 1945 so v spomin na njihovocollettiva slovena vennero ben tragi no usodo postavili primerenpresto considerati i primi martiri spomenik.della resistenza attiva e consape-vole all’opera di snazionalizzazio-ne sistematica operata dal fasci- • KJE SE NAHAJAsmo. Solo nel settembre 1945 fueretto il sobrio monumento che ri- Kdor prihaja iz avtocestnegacorda la loro tragica sorte. priklju ka, mora slediti tablam v smeri mednarodnega slovensko- italijanskega mejnega prehoda• DOVE SI TROVA Pesek ter peljati po cesti proti Bazovici. Po križiš u, ki na levo Per chi arriva dal raccordo au- vodi v center kraja ter po približnotostradale, è necessario seguire le 800 metrih, še vedno na levi, vindicazioni in direzione del valico bližini cestarske hiše, se nahaja
 • 43. 46 I fucilati di Basovizza Bazoviške žrtve internazionale italo-sloveno di Pe- makadamska pot, ki vodi k Astro- se/Pesek percorrendo la Strada per nomskem observatoriju Urania: Basovizza/Bazovica. Superato il spomenik se nahaja približno 300 bivio che verso sinistra immette metrov od križiš a, na desni, gle- nel centro abitato della località, dano od Observatorija. dopo circa 800 metri, ancora sulla sinistra, in prossimità di una casa cantoniera, si trova la strada carra- reccia che conduce all’Osservato- rio astronomico Urania carsica: il monumento è a circa 300 metri dal bivio, sulla destra rispetto all’Os- servatorio.
 • 44. 47La devastazione della SinagogaRazdejanje v Sinagogi Silva Bon All’inizio del Novecento, gra- V za etku 20. stoletja je Židov-zie alla sua prosperità e al suo tas- ska skupnost doživela velik razcvetso di crescita, la Comunità ebraica in števil no rast tako, da je za uti-cominciò ad avvertire l’esigenza la potrebo po koncentraciji svojihdi concentrare tutta l’attività cul- kulturnih dejavnosti v eni samiturale in un unico luogo che, per stavbi, ki naj bi bila, skladno s po-sancire un’equiparazione ai genti- ložajem plemenitih, dovolj pro-li, fosse adeguatamente dimensio- storna in veli astna. Tako je v dra-nato e maestoso. Così, nel dram- mati nem obdobju od druge polo-matico periodo che va dalla se- vice Tridesetih pa do prve polovi-conda metà degli anni Trenta alla ce Štiridesetih let, sinagoga posta-prima metà degli anni Quaranta la referen na to ka, simboli ni emblem in dejanski kraj antisemit-del Novecento, la Sinagoga di- skega preganjanja.venne punto di riferimento, em-blema simbolico e spazio reale Predvsem potem, ko je junijadella persecuzione antisemita. 1940 Italija stopila v vojno z naci- sti no Nem ijo, se je preganjanje, Specialmente dopo l’entrata in ki ga je zaukazal Mussolini, še za-guerra dell’Italia a fianco della ostrilo in sinagoga je postalaGermania nazista, nel giugno predmet hudih žalitev s katerimi so1940, la persecuzione voluta da pacali po spomeniku in tako priza-Mussolini si acuì e la Sinagoga fu deli celotno krajevno Židovskooggetto di sfregi che imbrattaro- skupnost.no il monumento, diventando of- Fotografski material, ki smo gafese destinate a colpire tutta la pridobili iz zasebnih arhivov, pri-Comunità ebraica locale. kazuje mladoporo ence iz vojne-
 • 45. 48 La devastazione della Sinagoga Razdejanje v Sinagogi La Sinagoga deturpata dai fascisti nel 1941 Sinagoga po fašisti ni mazaški akciji leta 1941 Documenti fotografici, giunti ga obdobja ali deklice v Bat Mi- fino a noi da archivi privati, ritrag- tzvà, ki se smehljajo v pozah pred gono sposi di guerra o bambine al fotografom, v ozadju, na stebrih Bat Mitzvà che in quegli anni sor- vhoda z Ulice Svetega Fran iška, ridono in posa tra svastiche, croci pa so kljukasti križi in liktorski uncinate e fasci littori, dipinti sui fašisti ni snopi. pilastri dell’entrata di via San Crescendo antisemitskega so- Francesco. vraštva je mogo e tolma iti z v- Il crescendo di odio antisemita klju itvijo Italije v totalno vojno. si spiega con il coinvolgimento Protagonisti so bili dijaki in štu- dell’Italia nellavventura della dentje Višjih zavodov in GUF-a guerra totale. Ne furono protagoni- ter skupine škvadristov, ki so okto- sti alcuni studenti degli Istituti su- bra 1941 na fasado sinagoge ve - periori e del GUF nonché gruppi krat odvrgli stekleni ke rde ega di squadristi che nell’ottobre 1941 rnila. Tudi ostale institucionalne lanciarono a più riprese bottigliette stavbe, kot je Nastanitveni center dinchiostro rosso contro la faccia- židovskih emigrantov ter Židovska ta principale della Sinagoga. An- srednja šola v Ulici del Monte, so che altre sedi istituzionali, come bile popackane z žaljivimi napisi
 • 46. La devastazione della Sinagoga 49 Razdejanje v Sinagogil’Alloggio degli emigranti ebrei e in obmetavane s kamenjem; napisla Scuola media ebraica di via del in Davidova zvezda sta bili prekri-Monte, vennero imbrattate da ta z barvnim premazom, na vhod-scritte e colpite da sassi; linsegna nih stopnicah pa so narisalie la stella di David furono coperte kljukaste križe in liktorske snope.di vernice e sugli scalini dellin- Kvestor Capobianco je na tagresso vennero dipinti fasci littori ponavljajo a se nasilna dejanjae croci uncinate. odlo no reagiral ter okrepil nad- Il questore Capobianco, di zorno službo okrog židovskegafronte a questi ripetuti atti di vio- cerkvenega hrama, vendar solenza, intervenne con decisione isto asno agenti Posebne policijeper intensificare il servizio dordi- ugotavljali, da so «na fasadah si-ne e la vigilanza al Tempio israeli- nagoge zasledili številne napise:tico ma, proprio nello stesso lasso “ZMAGALI BOMO”, poleg pa sodi tempo, gli agenti di PS constata- bili naslikani kljukasti križi in lik-vano che «sulle tre facciate della torski snopi ter še posamezni napi-Sinagoga figurano numerosissime si, kot na primer: “Smrt Judom” –scritte: “VINCEREMO” con em- skoraj vse v lovekovi višini in zblemi fascio littorio e croce unci- velikanskimi rkami».nata, nonché qualche scritta: Ker so se zlo inska dejanja kar“Morte ai giudei”, quasi tutte ese- naprej vrstila, je Židovska skup-guite ad altezza duomo a caratteri nost reagirala z dopisom kvestor-cubitali». ju, kjer je povzela seznam utrpelih Dato il susseguirsi continuo di vandalskih dejanj, ki so se vrstilaatti criminosi, la Comunità israeli- dan za dnem, poslabšala pa so setica reagì con una lettera di segna- tudi z maltretiranjem pripadnikovlazione al Questore, lettera che Skupnosti.riassumeva lelenco degli atti van- Sam kvestor je izjavil dobesed-dalici subiti, verificatisi a ritmo no naslednje: «Prebivalstvo z ne-giornaliero, aggravati da numerosi godovanjem komentira, da somaltrattamenti a membri della Co- predmet pretepov pogosto starejšimunità. ljudje in se obenem pritožuje, da s Lo stesso Questore dichiarò te- strani vodij partije in oblasti pri-stualmente: «La popolazione com- manjkuje zagotovil». Nekolikomenta, non certo favorevolmente, pozneje še tole: «med popoldan-che sovente oggetto di percosse skim sobotnim verskim obredom
 • 47. 50 La devastazione della Sinagoga Razdejanje v Sinagogi vengono fatte persone d’età avan- za šolarje, so fašisti ne bande zata e lamenta la mancanza di ga- obkolile zgradbo sinagoge ter gro- ranzia da parte dei dirigenti del zile z represalijami proti zbranim partito e delle autorità». Poco do- vernikom». po, «durante la funzione religiosa Višek manifestacij in atentatov pomeridiana del sabato, destinata je leta 1942 sovpadel z obiskom alla scolaresca, bande di fascisti Roberta Farinaccija v Trstu. Sled- circondarono l’edificio della Sina- nji je že dolga leta na rtno objav- goga, minacciando rappresaglie ljal skrajno agresivne in contro le persone convenute». hujskaške lanke proti tržaškim Židom. Obtoževal jih je, da so pe- L’acme delle manifestazioni e tokolonaši, notranja fronta, ki je degli attentati sembra dover coin- vzdrževala stike z «anglo-komuni- cidere, nel 1942, con la presenza a sti no-judovsko» internacionalo. Trieste di Roberto Farinacci che, Ko se je bližal dan prihoda «ra- certamente non a caso, pubblicava sa» iz Cremone, ob komemoraciji da anni articoli estremamente ag- dvajsete obletnice pohoda na Rim, gressivi ed istigatori contro gli so po mestu krožili alarmisti ni ebrei triestini, accusati di formare glasovi, ki so jih zbrale tudi obla- una quinta colonna, un fronte in- sti, da imajo namre škvadristi te- terno che manteneva relazioni con rotisti ni plan: «Govorilo se je ce- linternazionale «anglo-comunista- lo, da nameravajo zažgati sinago- giudaica». Avvicinandosi il gior- go», da bi Farinacci naletel na še no dellarrivo del «ras» di Cremo- kade e se ruševine in, da jih je na, in occasione della commemo- “prefekt pozval, naj tega ne sto- razione del ventesimo anniversario rijo». della marcia su Roma, circolarono Strahotnega požara ni bilo, in città voci allarmistiche, raccolte vendar pa se je nad sinagogo zgr- anche dalle autorità, su un progetto nila druga na, grozovita demon- terroristico degli squadristi: «Si strativna akcija, ki gotovo ni bila vociferava addirittura che questi nenadna in na videz neosnovana. pensassero dincendiare la Sinago- Lokalne oblasti so v zapisnik napi- ga» per far trovare a Farinacci le sale naslednje: «18. julija 1942 rovine ancora fumanti e che «il nov, a veliko hujši napad na ce- prefetto li avesse diffidati dal far- rkveni hram: škvadristi so vstopili lo». v notranjost in za sabo pustili pra-
 • 48. La devastazione della Sinagoga 51 Razdejanje v Sinagogi Il paventato incendio venne vo razdejanje: prevrnjene in po-evitato, ma una diversa, feroce lomljene klopi, lestenci zmetani naazione dimostrativa, non certo im- tla, požgane ali na druge na ineprovvisa e solo apparentemente in- uni ene knjige, dve oltarni meno-giustificata, si verificò contro la roth popolnoma zviti v neuspelemSinagoga. Così verbalizzarono le po sku su, da bi jih p relo mili,autorità locali: «Il 18 luglio 1942 poškodovana sakralna oprema».nuovo assalto, ma ben più grave, Krivec za to dramati no in van-al Tempio: gli squadristi penetra- dalsko razdejanje v sinagogi je bi-rono nellinterno compiendo una la skupina kakih petnajstih posa-devastazione: banchi rovesciati e meznikov. Pozneje so ugotovili, daspaccati, lampadari abbattuti al je bilo med njimi tudi sedem škva-suolo, libri bruciati o distrutti in dristov. Njihov položaj se je otežilaltro modo, le due menorath tudi zaradi suma, da je «med vdo-dell’altare completamente ritorte rom v sinagogo eden od neidentifi-nel vano tentativo di spezzarle, ar- ciranih škvadristov imel ob sebiredi sacri danneggiati». bombe SIPE». Dell’episodio drammatico e Istega dne, ko so poskusili uni-vandalico della devastazione della iti sinagogo, so za tar o izbraliSinagoga fu responsabile un grup- tudi Židovski oratorij in prostorepo di una quindicina di individui, Nastanitvenega centra židovskihtra i quali più tardi si accertò la emigrantov s katerim je upravljalpresenza di sette squadristi, la cui Odbor za pomo . Tam so škvadri-posizione fu aggravata dal sospet- sti polomili nekaj klopi in omar,to che «all’atto dellirruzione nella strgali nekaj knjig verske narave,Sinagoga uno degli squadristi non razbili šipe na nekaj oknih, vlomi-identificato fosse provvisto di li skozi nekaj vrat. Bilo je tudibombe SIPE». nekaj primerov nasilja nad Židi, ki Lo stesso giorno della tentata so ga zagrešili fašisti in “gufini”.distruzione della Sinagoga venne- Ti so žrtve pomazali in trpin ili,ro presi di mira anche l’Oratorio jim obrili lase, zastraševali njiho-israelitico ed i locali dell’Alloggio ve spremljevalce, napadali pa soper gli emigranti ebrei, gestito dal tako na cesti, kot z vdiranjem vComitato di assistenza; qui gli zasebna stanovanja.squadristi ruppero alcune panche e Ob teh grozovitih dejstvih jedegli armadi, lacerarono vari libri posredoval tudi predsednik
 • 49. 52 La devastazione della Sinagoga Razdejanje v Sinagogi di carattere religioso, fracassarono Tržaške židovske skupnosti, Enrico i vetri di alcune finestre, scassina- Horitzky-Orsini, ki je vložil prija- rono diverse porte. Inoltre si veri- vo na tožilstvo. V poro ilu prebe- ficarono casi di violenze su ebrei remo: «napadalci so s seboj pri- da parte di elementi fascisti e «gu- nesli tudi veliko koli ino skobljan- fino» che imbrattarono e maltratta- cev (nekaj jih je ostalo, ker niso rono le vittime rasando loro i ca- vseh uni ili plameni) in steklenic pelli, intimidirono chi li accompa- špirita (tudi od teh je bila ena gnava, compiendo le loro aggres- najdena), ki so jih zažgali. Isto a- sioni tanto per strada quanto intro- sno so prevra ali klopi, bes bogo- ducendosi in abitazioni private. skrunskega pustošenja se je znesel Su questi fatti gravissimi inter- tudi nad oltarjem. Tam so prevrni- venne il presidente della Comunità li in na kosce zdrobili štiri starin- israelitica di Trieste, Enrico Hori- ske stebre iz belgijskega marmor- tzky-Orsini, che sporse denuncia ja, dva veli astna bronasta sve - alla Procura. Nella Sinagoga – si nika sta bila razkosana in deloma legge nella relazione – gli aggres- zvita. Na tla so pometali in poško- sori «avevano recato seco anche dovali ve drugih sve nikov in una quantità di trucioli (dei quali ostale cerkvene opreme. Iz jasnih alcuni non distrutti dalle fiamme znakov je videti, da so napadalci rimasti sul posto) e fiaschi di spiri- brez uspeha razbijali in poskušali to (ed anche di questi uno fu rinve- vdreti v Sakralno skrinjo s svitki nuto) ai quali fu appiccato il fuoco. Zakona. Plameni pa so zajeli nekaj Contemporaneamente venivano klopi in molitvenikov, jeziki plame- rovesciati banchi e la furia della nov so se razplamteli po vsem pro- sacrilega devastazione si scatena- storu in se širili navzven. Varuhi va contro l’altare. Ivi venivano ro- cerkvenega hrama so se nemo no vesciati e ridotti in pezzi quattro upirali oboroženi drhali, obvestili pilastri di marmo belga di fattura so gasilce, ki so nemudoma prišli antica, due maestosi candelabri di in uspeli pogasiti požar še preden bronzo in parte smembrati in parte se je bolj razširil. Medtem so na- contorti; gettati a terra e danneg- padalci šli ven na isto ulico, po ka- giati vari candelabri ed altri sacri teri so prišli in se oddaljili. arredi. Da segni manifesti risulta Kraljeva Kvestura je bila telefon- che gli aggressori colpirono, ten- sko obveš ena. Na oba kraja na- tando di forzarla, l’Arca sacra con- pada je poslala svoje funkcionarje,
 • 50. La devastazione della Sinagoga 53 Razdejanje v Sinagogitenente i rotoli della Legge senzaperò riuscirvi. Intanto il fuoco ave-va intaccato alcuni banchi e libri dipreghiera e le volute di fumo cheavevano invaso tutto l’ambiente siespandevano verso l’esterno. I cu-stodi del Tempio, impotenti ad op-porsi alla turba armata, avvertiva-no i vigili del fuoco, che, pronta-mente accorsi, riuscivano a spe-gnere lincendio prima che assu-messe più vaste proporzioni. Nelfrattempo gli aggressori uscivanoper la stessa via attraverso la qua-le erano entrati e si allontanarono.La R. Questura avvertita telefoni-camente inviò su tutti i due postidelle invasioni propri funzionari i La Sinagoga oggiquali però vi giunsero a devasta- Sinagoga daneszione compiuta». Il presidente così concludeva il ki pa so na lice mesta prispeli, kodocumento, dando prova di fer- je bilo pustošenja že konec».mezza e di piena consapevolezza Predsednik je tako zaklju ildel significato dell’offesa patita: svoj dopis in dokazal trdno zave-«Gli atti che qui si denunciano era- danje o pomenu utrpele žalitve:no evidentemente intesi ad offen- «Prijavljena dejanja so bila o itnodere la religione israelitica, culto namenjena žaljenju židovske vere,ammesso nello Stato, mediante di- ki je v državi dovoljena. To sostruzione e vilipendio delle cose opravili z uni evanjem in oma-che ne formano oggetto e sono deževanjem sakralnih predmetovconsacrate al culto o destinate ne- za bogoslužno dejavnost. Ome-cessariamente all’esercizio dello njeno bogoskrunsko razdejanjestesso. Si è perciò che, rispetto alla cerkvenega hrama je ve jega po-sacrilega devastazione del Tem- mena od materialne škode, ki pa jepio, passa in seconda linea il dan- vsekakor ogromna in znaša veno materiale, il quale tuttavia am- deset tiso lir (polomljeni, zažga-
 • 51. 54 La devastazione della Sinagoga Razdejanje v Sinagogi monta a parecchie diecine di mi- ni, poškodovani in ukradeni pred- gliaia di lire (per oggetti infranti, meti) – kajti v glavnem cerkvenem bruciati, danneggiati e mancanti – hramu je zmanjkalo nekaj bogo- poiché anche dal Tempio Maggio- služnih obla il. Škoda je ogromna re risultano mancanti alcuni para- tudi zaradi stroškov gašenja poža- menti sacri – nonché per gli ingen- ra, pa e ne omenjamo uni enja u- ti danni occasionati dall’opera di metniških del in nenadomestljvih spegnimento dell’incendio) a tace- starinskih predmetov, priraslih k re dal fatto che andarono distrutti srcu vsakega tržaškega Žida – to oggetti d’arte e cimeli insostituibi- so venci z zlatimi jagodami in tri- li e particolarmente cari al cuore di barvni trakovi z zlatimi resami, ogni ebreo triestino, quali le ghir- položeni ob vznožju ploš e, ki spo- lande con bacche dorate e nastri minja na dvajset tržaških Židov – tricolori con frange auree deposte prostovoljcev, padlih za osvobodi- ai piedi della lapide che ricorda i tev Trsta». venti ebrei triestini volontari di Za dokaz vandalskih uni eval- guerra caduti per la redenzione di nih dejanj v sinagogi je ostalo Trieste». nekaj fotografij iz notranjosti cer- kvenega hrama, ki jih je uspel pos- A documentare gli atti vandali- neti nek pogumen fotograf: iz njih ci di devastazione della Sinagoga, je mogo e to no dolo iti obseg in- rimangono alcune fo tografie cidentov. dell’interno del Tempio, scattate Po nemški okupaciji in ustano- da un coraggioso fotografo: esse vitvi Operativne cone za Jadran- danno lesatta impressione della sko Primorje, je sinagoga ostala portata degli incidenti. odprta do januarja 1944. Nato je Dopo l’istituzione della Zona postala skladiš e za zaplenjeno la- d’Operazioni Litorale Adriatico, in stnino iz židovskih stanovanj. Ve- seguito all’occupazione tedesca, la liko knjig, slik in preprog je bilo Sinagoga rimase aperta fino al brez reda nametanih in redke foto- gennaio 1944. Successivamente, grafije iz tistega obodbja pri ajo o divenne magazzino dei beni raz- opustošenju posve enega hrama. ziati dagli immobili di proprietà Pozimi v letih 1943-1944 je bi- ebraica, e moltissimi libri, quadri e lo zagrešenih še nekaj protizakoni- tappeti furono ammassati confusa- tih odvzemov lastnine iz zgradb mente: poche immagini dell’epo- Tržaške židovske skupnosti ter na-
 • 52. La devastazione della Sinagoga 55 Razdejanje v Sinagogica testimoniano la messa a soq- silja nad njihovimi prebivalci. Ta-quadro del luogo sacro. ko je prišlo do vdora v Dobrodel- Nell’inverno 1943-44 vennero no ustanovo Gentilomo, azila, kiperpetrati altri sequestri illegali so jo ustanovili židovski dobrodel-degli edifici della Comunità ebrai- niki že v drugi polovici 19. sto-ca triestina e violenze contro chi li letja. Od tam so deportirali okrogabitava. Così l’irruzione nella Pia petinšestdeset starcev in bolnikov.Casa Gentilomo, asilo fondato da Carlo Morpurgo, sekretarbenefattori ebrei ancora nella se- Skupnosti v vlogi stika za vse Žide,conda metà dell’Ottocento, portò ki niso mogli zbežati iz mesta, jealla deportazione dei circa sessan- bil po nasilnem zaprtju Urada de-tacinque vecchi ed ammalati che portiran skupaj s uvajem in neka-vi erano ricoverati. terimi zaposlenimi. Odvedli so jih Carlo Morpurgo, segretario v taboriš e smrti Auschwitz, od ko-della Comunità, che mantenne der se nih e izmed njih ni vrnil.funzioni di riferimento per tutti gli Marca 1944 so nacisti razgla-ebrei che non erano in grado di sili Trst za Judenfrei. Iz mesta sofuggire dalla città, dopo la chiusu- odvedli 708 oseb, 512 med njimi jera forzata degli Uffici fu deportato, gotovo pomrlo po taboriš ih, ven-assieme al custode e ad altri dipen- dar pa je skoraj nemogo e rekon-denti, nel Lager di Auschwitz, do- struirati popolnoma zanesljive inve tutti trovarono la morte. to ne podatke. Nel marzo 1944 Trieste poté es- Junija 1945 je vojaški rabinsere dichiarata dai nazisti Juden- britanske vojske, rav Liptscitz, si-frei. Dalla città erano state preleva- nagogo ponovno odprl za bogo-te ben 708 persone, 512 delle quali služje. Z njim so dogodek po asti-sono le vittime ad oggi accertate. È li tudi predsednik Skupnosti, Hori-però pressoché impossibile rico- tzky-Orsini, Aldo Osterman izstruire dati certi ed assoluti. Mladinskega židovskega krožka Nel giugno 1945 la Sinagoga fu ter gospod Cesana.riaperta al culto dal rabbino milita-re dell’esercito britannico rav Lip- • KJE SE NAHAJAtscitz, assieme al presidente dellaComunità Horitzky-Orsini, ad Al- Monumentalna stavba sinago-do Osterman, del Circolo giovani- ge, Beth ha Kenesseth, židovskile ebraico, e al signor Cesana. hram, glavni kultni kraj Tržaške
 • 53. 56 La devastazione della Sinagoga Razdejanje v Sinagogi • DOVE SI TROVA židovske skupnosti, sta v letih 1908-1912 zgradila arhitekta Rug- L’edificio monumentale della gero in Arduino Berlam. Pro elje Sinagoga, la Beth ha Kenesseth, il je obrnjeno na današnjo Ulico Do- Tempio ebraico, luogo principale nizetti, roža in dnevni vhod pa sta di culto della Comunità ebraica di na Ulici Svetega Fran iška 19. Do Trieste, viene eretto negli anni tja najlaže pridete po Ulici C. Bat- 1908-1912 dagli architetti Rugge- tisti, od Volt Chiozza in do ro e Arduino Berlam. La facciata križanja z Ulico Donizetti, druga principale guarda sulla attuale via pre na ulica na levo, kjer boste za- Donizetti, ma il rosone e l’accesso gledali to veli astno stavbo. quotidiano si aprono in via San Francesco 19. Per raggiungerla, conviene percorrere via Battisti dai Portici di Chiozza fino ad in- crociare via Donizetti, seconda tra- versa a sinistra, dove si erge la mole dell’edificio.
 • 54. 57Gli impiccati di via GhegaObešeni v Ulici Ghega Marina Rossi Nel febbraio 1944 il generale Februarja 1944 je generalLudwig Kübler, comandante della Ludwig Kübler, komandant Wehr-Wehrmacht nel «Litorale», terri- machta v “Primorju”, ozemlju, kitorio amministrato direttamente ga je upravljal Reich in kjer so ve-dal Reich, riscontrato il grave pe- liko nevarnost predstavljali parti-ricolo costituito dai partigiani, im- zani, ukazal «teror proti terorju,partì l’ordine «terrore contro ter- oko za oko, zob za zob», ker «jerore, occhio per occhio, dente per prav in potrebno vse tisto, kar vodidente», perché «è giusto e neces- k uspehu». Kübler je svojim pod-sario tutto ciò che conduce al suc- rejenim zagotavljal: «Š itil bomcesso». Kübler assicurò i suoi sot- vsak ukrep, ki se bo ujemal s temtoposti: «Coprirò personalmente na elom». Tisto leto v pokrajinahogni misura che sia conforme a Videm, Trst, Gorica, Pulj, Reka,questo principio». Nelle province Ljubljana, ki so sestavljale Opera-di Udine, Trieste, Gorizia, Pola, tivno cono Jadranskega PrimorjaFiume, Lubiana, costituenti la (Adriatisches Küstenland), eska-Operationszone Adriatisches Kü- laciji nasilja ni bilo videti konca.stenland (Zona d’operazioni Lito- V Trstu je bil odpor, organizi-rale Adriatico) l’incremento della ran v tajne mreže tovarn, v Skupi-violenza in quell’anno non ebbe ne partizanske akcije (Gruppi disosta. azione partigiana – GAP), v A Trieste la resistenza orga- Odbor za narodno osvoboditevnizzata nella rete clandestina delle (Comitato di Liberazione Nazio-fabbriche, nei GAP (Gruppi di nale – CLN), izpostavljen velikemuazione partigiana), nel CLN (Co- nacisti nemu represivnemu apara-mitato di liberazione nazionale), tu (Gestapo), lokalnim kolabora-
 • 55. 58 Gli impiccati di via Ghega Obešeni v Ulici Ghega fu esposta ai gravi rischi derivanti cionistom (Specialni inšpektorat dall’apparato repressivo nazista za javno varnost v Julijski krajini), (Gestapo), da quello del collabora- dejavnosti infiltrirancev in spe- zionismo locale (Ispettorato Spe- cialne milice - Mestne straže, ki jo ciale di Pubblica Sicurezza per la je ustanovil župan Cesare Pagnini Venezia Giulia), dall’attività degli v dogovoru s prefektom Brunom infiltrati e da una speciale milizia, Coceanijem. To mu je uspelo na la Guardia civica, istituita dal po- podlagi sklepa gauleiterja Friedri- destà Cesare Pagnini in accordo cha Rainerja o ustanovitvi proti- col prefetto Bruno Coceani, in ba- partizanskih enot. Do pokola v uli- se ad un’ordinanza del Gauleiter ci Ghega je prišlo v tem splošnem Friedrich Rainer sulla costituzio- ozra ju nasilja in dvajset dni po ne di unità antipartigiane. ustrelitvi 71 antifašistov na Op i- La strage di via Ghega rientrò nah. in questo clima di violenza genera- Na kraški planoti so 3. aprila lizzata ed avvene appena venti na streliš u na Op inah ustrelili giorni dopo la fucilazione di 71 71 talcev, kot povra ilni ukrep za antifascisti ad Opicina. atentat, ki so ga prejšnji dan iz- Sull’altipiano carsico, il 3 apri- vedli partizani v tamkajšnji kino- le, nel Poligono di tiro di Opicina, dvorani. Takrat je bilo ubitih 7 in seguito ad un attentato compiu- nemških vojakov. Trupla talcev so to il giorno precedente dai parti- naslednjega dne sežgali v krema- giani presso il cinema del luogo in toriju Rižarne pri Sveti Soboti. cui 7 soldati tedeschi avevano per- Z ustanovitvijo operativne co- so la vita, furono qui fucilati per ne Jadranskega Primorja (Adriati- rappresaglia 71 ostaggi, i cui corpi sches Künstenland), so pala o vennero bruciati il giorno succes- Rittmeyer, v ob inski lasti od leta sivo nel forno crematorio della Ri- 1914, nemške oblasti spremenile v siera di San Sabba. Deutsches Soldatenheim (Vojaški Con l’istituzione della Zona di dom), zbirališ e in menzo za operazioni Litorale Adriatico, pa- vojake ter astnike Wehrmachta. lazzo Rittmeyer, proprietà comu- Zaradi nacisti ne represalije ima nale dal 1914, fu trasformato dalle stavba od 23. aprila 1944 žalostni autorità germaniche in Solda- sloves. Dan prej, 22. aprila 1944, tenheim (Casa del soldato), ritro- je v polni menzi vojakov in ast- vo e mensa per soldati ed ufficiali nikov eksplodirala bomba v torbi,
 • 56. Gli impiccati di via Ghega 59 Obešeni v Ulici Ghegadella Wehrmacht. L’edificio rima-se tristemente famoso per la rap-presaglia compiutavi dai nazisti il23 aprile 1944. Il giorno preceden-te, il 22 aprile, nella sala mensa af-follata di soldati ed ufficiali in at-tesa del pranzo, esplose una bom-ba, lasciata in una borsa sotto untavolo, da due partigiani d’origineazerbaigiana, Mechti Husein Zade(Mihajlo) e Mirdamat Seidov(Ivan Ruskij), prigionieri sovieticiinquadrati nella Wehrmacht, maoperanti come sabotatori per ilFronte di Liberazione Sloveno(Osvobodilna Fronta). Nell’atten-tato perirono cinque soldati tede-schi. La reazione nazista fu imme- Gli ostaggi impiccati all’interno deldiata: nella notte tra il 22 ed il 23 palazzoaprile, dalle carceri del Coroneo e Obešeni talci v notranjosti poslopjadei Gesuiti, vennero prelevati 51ostaggi civili, partigiani e politici ki sta jo pod mizo pustila dva par-italiani, sloveni e croati. Fatti tizana azerbajdžanskega porekla,scendere da un camion e scortati Mechti Husein Zade (Mihajlo) inall’interno furono impiccati ad uno Mirdamat Seidov (Ivan Ruskij),ad uno, chi alla balaustra delle sca- sovjetska zapornika Wehrmachta,le, chi alle finestre, ed esposti, per oba sta za slovensko Osvobodilnodue giorni, a monito per la popola- fronto delovala kot saboterja. Vzione. Tra gli ostaggi vi furono ra- atentatu je bilo ubitih pet nemškihgazze e ragazzi in giovanissima vojakov. Nacisti na reakcija je bi-età: Carlo Krizai di 16 anni, Giu- la takojšnja: v no i med 22. in 23.seppe Turk di 17, come Giulio del- aprilom so iz zapora Coroneo inla Gala di GL e della Gioventù Jezuitskega zapora odpeljali 51Antifascista Italiana (GAI), Lucia- talcev - civilistov, slovenskih, ita-no Soldat di 18. Tra le donne Lau- lijanskih in hrvaških partizanovra Petracco Negrelli, Zora ter politi nih zapornikov. Prisilili
 • 57. 60 Gli impiccati di via Ghega Obešeni v Ulici Ghega Germec, Maria Turk. Laura Pe- so jih, da so izstopili iz kamiona, tracco fu arrestata assieme allo pospremili so jih v notranjost stav- studente universitario Marco Efti- be in jih drugega za drugim obesi- miadi, cui toccò la stessa sorte. li: nekatere na stopniš ne ograje, Militi della Guardia civica furono druge pa na okna in jih tako dva obbligati, dai comandi germanici, dni pustili na ogled v opozorilo a svolgere servizio di vigilanza al- prebivalstvu. Med talci so bili ze- le salme esposte. lo mladi fantje in dekleta: Karlo Il fratello di Laura Petracco, Križaj je imel 16 let, Jože Turk 17, Silvano di 18 anni, fu tratto dalle prav tako kot Giulio della Gala iz carceri ed impiccato nei pressi del- gibanja Pravica in svoboda (Giu- la stazione ferroviaria di Prosecco stizia e libertà - GL) in Italijanske con altri 10 suoi compagni il 29 protifašisti ne mladine (Gioventù maggio 1944. Prosecco svolse un Antifascista Italiana - GAI), Lu- ruolo importante sia nella lotta an- cijan Soldat, 18. Med dekleti so bi- tifascista d’anteguerra che nella le: Laura Petracco Negrelli, Zora successiva lotta di liberazione; nel Germec, Marija Turk. Laura Pe- 1941 vi era sorto il primo nucleo tracco je bila aretirana skupaj s dell’Osvobodilna Fronta e l’inte- študentom Marcom Eftimiadijem, ra area ebbe un ruolo strategico di ki je doživel isto usodo. Nemške collegamento tra la rete clandesti- oblasti so prisilile pripadnike Me- na della città di Trieste, l’altipiano stne straže, da nadzorujejo izpo- ovest e l’entroterra sloveno. Alla stavljena trupla. forza del movimento partigiano 29. maja 1944 so brata Laure corrispose una violenza repressiva Petracco, osemnajstletnega Silva- inaudita al punto che, dopo l’ecci- na, izvlekli iz zapora in obesili v dio del 29 maggio, suscitarono bližini železniške postaje na Pro- molto allarme i lavori per la co- seku, skupaj s še desetimi tovariši. struzione di un forno crematorio Prosek je odigral pomembno vlo- nei pressi dell’attuale monumento go v protifašisti nem boju tako ai caduti, progetto interrotto dalla pred vojno, kot v osvobodilni bor- liberazione. bi. Leta 1941 se je tam oblikovalo La sera del 27 marzo 1945 un prvo jedro Osvobodilne fronte in gruppo di gappisti portarono a ter- celotno obmo je je odigralo stra- mine un’azione di sabotaggio in- teško vlogo povezovanja med ile- cendiando i fusti di benzina depo- galno mrežo v mestu Trst, zahodno
 • 58. Gli impiccati di via Ghega 61 Obešeni v Ulici Ghegasitati all’interno di un’autorimessa kraško planoto in slovenskim zale-tedesca sita in via Massimo d’Aze- djem. Tej veliki mo i partizanske-glio, senza causare vittime. Duran- ga gibanja so zoperstavili neza-te la fuga, due degli attentatori fu- slišano represivno nasilje, ki jerono fermati da una pattuglia della prišlo do to ke, da so po pokoluGuardia civica: uno riuscì a scap- 29. maja za eli na rtovati dela zapare, l’altro, Giorgio De Rosa, fu krematorij v bližini mesta, kjer se-consegnato ai tedeschi. L’indoma- daj stoji spomenik padlim. Projektni le SS arrestarono altri tre del pa ni bil realiziran, ker je prejgruppo partecipante all’azione. prišla svoboda.Bastonati crudelmente nella sede Na ve er 27. marca 1945 sodell’Ispettorato Speciale e riconse- nekateri lani Skupine partizan-gnati alle SS, Giorgio De Rosa, ske akcije podtaknili ogenj vSergio Cebroni, Remigio Visini, nemški garaži, ki je bila v UliciLivio Stocchi, d’età tra i 17 ed i 21 D’Azeglio. V atentatu ni bilo žrtev.anni, furono pubblicamente impic- Dva lana skupine je patrulja Me-cati la mattina del 28 marzo, sul stne straže presenetila na begu :luogo dell’attentato, a ganci rudi- enemu je uspelo zbežati, drugega,mentali. Giorgia de Roso, so izro ili Nemcem. Naslednjega dne je SS aretirala še tri sodelujo e v akciji. Na Spe-• DOVE SI TROVA cialnem inšpektoratu so jih okrut- Al numero civico n. 12 della no pretepli in jih ponovno predali SS. To so bili Giorgio De Rosa,centralissima via Ghega, l’arteria Sergio Cebroni, Remigio Visini,che delimita il borgo Teresiano e Livio Stocchi, stari od 17 do 21 let.collega la Stazione centrale (ex 28. marca zjutraj so jih na zasilnihFerrovia Meridionale) al centro kavljih obesili na kraju atentata.città, l’edificio ottocentesco, eredi-tato dal Comune dalla famiglia deRittmeyer nel 1914, è sede dal • KJE SE NAHAJA1954 del Conservatorio di musica«Giuseppe Tartini». Una lapide, Na številki 12 osrednje Uliceposta sulla facciata nel 1947, ricor- Ghega, pomembne prometne žile,da l’eccidio. ki razmejuje Tereziansko predme-
 • 59. 62 Gli impiccati di via Ghega Obešeni v Ulici Ghega La via d’Azeglio, ubicata nei stje in povezuje glavno postajo pressi dell’Ospedale Maggiore, (bivšo Južno železnico) s centrom parte da piazza dell’Ospitale, facil- mesta, stoji stavba iz 19. stoletja, mente raggiungibile da piazza ki jo je družina Rittmeyer leta Goldoni, e finisce a largo Niccoli- 1914 zapustila ob ini. Tam je od ni. Al numero civico 13, sulla fac- leta 1954 tudi sedež Konzervato- ciata di un’autorimessa, un lapide rija «Giuseppe Tartini». Na con i nomi ricorda le 4 vittime. pro elje stavbe so leta 1947 posta- vili ploš o v spomin na pokol. Ulica d’Azeglio, blizu glavne bolnišnice Ospedale Maggiore in Trga Goldoni, te e do Trga Nicoli- ni. Na pro elju stavbe s hišno šte- vilko 13, v kateri je garaža, je ploš a, ki spominja na 4 žrtve.
 • 60. 63La Risiera di San SabbaRižarna Svete Sobote Tristano Matta All’indomani dell’armistizio Po premirju septembra 1943 indel settembre 1943 e dell’occupa- po nemški okupaciji Trsta, je Hit-zione nazista di Trieste, fu forma- ler formaliziral ustanovitev takoi-lizzata da Hitler la creazione menovane Operationszone Adriati-dell’Operationszone Adriatisches sches Küstenland (OZAK, Operati-Küstenland (OZAK, Zona d’ope- vna cona Jadranskega Primorja),razioni Litorale Adriatico), posta ki je bila pod neposredno nemškosotto la diretta amministrazionetedesca, con a capo l’ex Gauleiter upravo in jo je vodil bivši koroškidella Carinzia Friedrich Rainer. gauleiter, Friedrich Rainer. Ome-Tale zona, comprendente anche le njena cona, ki je zajemala tudi po-province di Udine, Gorizia, Pola, krajine Videm, Gorica, Pulj, RekaFiume e Lubiana, oltre a costituire in Ljubljana, in je predvidevala tu-in prospettiva un possibile am- di morebitno širitev ozemlja Rei-pliamento del territorio del Reich, cha, je v okviru obstoje ega kon-rivestiva, nel quadro del conflitto flikta imela pomembno vlogoin corso, un importante ruolo di sti iš a med balkansko fronto incerniera tra il fronte balcanico e fronto, ki se je odprla v Italiji.quello apertosi in Italia. La pre- Mo an odpor v Julijski krajini, dosenza di una forte resistenza katerega je prišlo na slovenski innell’area della Venezia Giulia,sorta da parte slovena e croata già hrvaški strani že v asu nacifaši-dall’epoca dell’aggressione nazi- sti ne agresije na Jugoslavijofascista alla Jugoslava (nell’apri- (aprila 1941), in kateremu se jele del 1941), cui andava ad ag- pridružil še italijanski, ki je imelgiungersi la resistenza italiana che svoje oporne to ke predvsem v
 • 61. 64 La Risiera di San Sabba Rižarna Svete Sobote aveva i suoi punti di forza soprat- tutto nel Friuli orientale e nel Monfalconese, costituiva infatti per l’occupante nazista un indub- bio problema per la stabilità della zona stessa, che inoltre, dal punto di vista strategico, prestava il fian- co all’eventualità di uno sbarco al- leato in prossimità del confine me- ridionale del Reich. A capo dei servizi di sicurezza, della polizia e delle SS della zona, allo scopo di garantire il manteni- La Risiera mento dell’ordine e la repressione Rižarna dell’attività dei partigiani, fu chia- vzhodni Furlaniji in okrog Trži a, mato ad affiancare Rainer il Grup- je za nemško okupacijo nedvomno penführer della SS Odilo Lotario predstavljal problem, tako za sta- Globocnik, nazista austriaco an- bilnost samega obmo ja, kot s ch’egli, originario della stessa Tri- strateškega vidika, saj je bil pod- este. Già responsabile dell’Aktion pora morebitnemu izkrcanje zavez- Reinhard, l’operazione di stermi- nikov v bližini južne meje Reicha. nio di 1,7 milioni di ebrei polac- chi mediante la creazione dei cam- Da bi zagotovili ohranjanje re- pi di sterminio di Belzec, Sobibor da in zatiranje partizanske dejav- e Treblinka, Globocnik portò con nosti, je bil za vodjo varnostne sé a Trieste un nucleo di 92 SS te- službe in lokalne SS imenovan desche, ucraine e austriache, com- Odilo Lotario Globo nik, po rodu ponenti l’Einsatzkommando Trža an, ki naj bi pomagal Rai- Reinhard (EKR), agli ordini di nerju, Gruppenführerju pri SS. Christian Wirth, prima, e di Dietri- Kot nekdanji odgovorni za Aktion ch Allers, poi. Questi «specialisti» Reinhard, operacijo za uni enje in crimini di guerra, che avevano 1,7 milijona poljskih Židov v tabo- maturato in buona parte la loro riš ih smrti Belzec, Sobibor in esperienza dal 1939 nell’ambito Treblinka, je Globo nik v Trst pri- dell’Aktion Tiergarten 4 (T4) - peljal skupino 92 esesovcev iz l’eliminazione in segreto di deci- Nem ije, Ukrajine in Avstrije, ki
 • 62. La Risiera di San Sabba 65 Rižarna Svete Sobotene di migliaia di cittadini tedeschi so sestavljali takoimenovano Ein-malati di mente e disabili -, mutua- satzkommando Reinhard (EKR),rono inevitabilmente anche nella najprej pod vodstvom ChristianaZona d’operazioni Litorale Adria- Wirtha, kasneje pa Dietricha Al-tico i modelli repressivi già messi lersa. Ti «specialisti» za vojne zlo-in atto in Polonia. ine so svoje izkušnje ve inoma Ciò può concorrere a spiegare nabirali od leta 1939 dalje v sklo-il fatto che a Trieste, nell’ambito pu Aktion Tiergarten 4 (T4) – ko jedel sistema repressivo così costitu- šlo za tajno uni enje na desetineito, e precisamente nell’ambito tiso ev duševnih bolnikov in inva-delle attività della sezione coman- lidov nemške narodnosti. Svoje re-data da Wirth e Allers, sia stato in- presivne vzorce, ki so jih prejstallato l’unico Lager nazista dota- uveljavljali na Poljskem, so neiz-to di forno crematorio operante in bežno posnemali tudi v OperativniItalia e nell’Europa occidentale coni Jadranskega Primorja.occupata. Il Polizeihaftlager della Ta dejstva nam lahko poja-Risiera, fu ricavato all’interno di snijo, kako in zakaj je bilo v Trstu,un ex opificio per la lavorazione v sklopu tako organiziranega re-del riso e di cereali, nel rione peri- presivnega sistema, to neje v sklo-ferico di San Sabba, non lontano pu aktivnosti sekcije pod vod-dallo stadio di Valmaura. Funzio- stvom Wirtha in Allersa, ustano-nò a partire dall’ottobre del 1943 vljeno nacisti no taboriš e smrti sfino alla liberazione nel maggio krematorijem, ki je delovalo v Ita-1945, non solo come campo di de- liji in okupirani zahodni Evropi.tenzione di polizia, come indica la Polizeihaftlager v Rižarni so po-denominazione attribuitagli dai stavili v notranjost nekdanje to-nazisti, ma come campo misto: varne za predelavo riža in žitaric,eminentemente di «transito» per ki je stala v obrobni mestni etrtigli ebrei catturati nella zona e nelle Svete Sobote, v bližini stadionaaree vicine (Veneto, Jugoslavia) e Valmaura. Taboriš e je delovalodestinati alla deportazione nei od oktobra 1943 do osvoboditve,campi di sterminio (Auschwitz, meseca maja 1945. Ni bilo le poli-Ravensbruck), campo di transito, cijski zapor, kot nakazuje poime-ma anche di detenzione, tortura ed novanje, ki so mu ga nadeli naci-eliminazione per esponenti della sti, ampak tudi mešano taboriš e.resistenza, partigiani, ostaggi civi- Pretežno je služilo kot «tranzit» za
 • 63. 66 La Risiera di San Sabba Rižarna Svete Sobote li. Per questa funzione anche come Žide, ujete na bližnjih obmo jih campo di eliminazione, i nazisti, (Veneto, Jugoslavija) in dolo ene dopo aver utilizzato in un primo za deportacijo v taboriš a smrti tempo, per la cremazione dei cada- (Auschwitz, Ravensbruck). Tabo- veri, il forno dell’essiccatoio già riš e pa je imelo tudi funkcijo za- esistente, nel marzo del 1944 lo fe- pora ter kraja za mu enje in po- cero adattare a rudimentale forno boj vidnih predstavnikov upor- crematorio da Erwin Lambert, già ništva, partizanov, talcev in civili- costruttore di alcuni impianti della stov. V ta namen so nacisti v morte della T4 e di Treblinka. za etku za sežig trupel uporablja- Accanto a queste due funzioni li obstoje o tovarniško sušilno principali, per le quali fu utilizza- pe , marca 1944 pa jo je v zasilni to il cortile interno dell’opificio ed krematorij predelal Erwin Lam- i fabbricati su di esso prospicienti, bert, ki je skonstruiral nekaj takih all’interno di uno dei quali furono naprav smrti v taboriš ih T4 in ricavate apposite micro-celle che Treblinka. funzionarono spesso come antica- Taboriš u in vsem prej navede- mera della morte, il campo di San nim funkcijam je torej služilo to- Sabba fu utilizzato anche come de- varniško notranje dvoriš e in posito dei beni razziati agli ebrei okrog stoje e stavbe, kjer so izde- deportati e, relativamente al primo lali tudi mikro celice, ki so pogo- cortile ed ai fabbricati che su di es- sto služile za zadnjo pot pred smr- so insistevano, come caserma per tjo. Poleg tega je taboriš e Svete l’acquartieramento di reparti mili- Sobote služilo tudi kot skladiš e za tari ed altri internati destinati lastnino, ki so jo zaplenili deporti- all’utilizzo come forze ausiliarie, ranim Židom. Stavbe ob dvoriš u nonché – infine - come punto di so postale kasarna za vojaške eno- partenza e raccordo per operazio- te in druge internirance, ki so jih ni di rastrellamento nell’area del uporabili kot pomožno delovno si- Carso e dell’Istria. lo, nazadnje pa tudi kot štartna in Per San Sabba transitarono ol- povezovalna to ka za vojaško tre 1.450 ebrei, provenienti dalla iš enje terena na obmo ju Krasa regione, dal Veneto e dalla Croa- in Istre. zia. Tra loro, 700 circa furono i de- Skozi Sveto Soboto je šlo ve portati razziali triestini, una venti- kot 1.450 Židov, ki so prihajali iz na soltanto dei quali fecero ritorno regije, iz Veneta in iz Hrvaške.
 • 64. L’interno della Risiera di San Sabba Dvoriš e Rižarne
 • 65. 68 La Risiera di San Sabba Rižarna Svete Sobote Le celle Celice dai campi di sterminio. Di 28 ebrei Med njimi je bilo okrog 700 è stata accertata l’uccisione all’in- tržaških deportirancev, od katerih terno del Lager. Tuttora controver- se je iz koncentracijskih taboriš so, invece, è il numero complessi- vrnilo le kakšnih dvajset. Za 28 vo delle altre vittime (partigiani Židov je gotovo, da so bili usmr e- italiani, sloveni, croati, ostaggi, ci- ni znotraj taboriš a. Vendar pa je vili…): le stime proposte vanno da še vedno ve nasprotujo ih si po- un minimo di 2.000, stabilito sulla datkov o celotnem številu drugih scorta delle testimonianze rese all’epoca del processo celebrato žrtev (italijanskih, slovenskih, hr- nel 1976 contro alcuni esponenti vaških partizanov, talcev, civili- dell’EKR, ad un massimo di circa stov…): ocene se gibljejo od naj- 5.000, ipotizzato da Ferruccio manj 2.000, dolo enih na podlagi Fölkel sulla base di stime dell’atti- pri anj na procesu, ki je bil orga- vità del forno crematorio. niziran leta 1976 proti nekaterim Si trattò dunque, nel caso della vodilnim iz EKR, pa do najve Risiera, di un Lager vero e pro- okrog 5.000, kakor je predvidel prio, che costituì un ingranaggio Ferruccio Fölkel na podlagi ocen dell’apparato concentrazionario delovanja krematorija.
 • 66. La Risiera di San Sabba 69 Rižarna Svete Sobotenazista creato in Europa, certo mi- Rižarna je torej bila pravo kon-nore, per numero dei detenuti e centracijsko taboriš e, ki je pred-delle vittime, rispetto ai grandi stavljalo mehanizem nacisti negacampi di sterminio e di concentra- koncentracijskega aparata v Evro-mento, ma che ne riprodusse pie- pi, sicer manjšega obsega po števi-namente la complessità. Un «mi- lu zapornikov in žrtev v primerja-crocosmo – come ha scritto Elio vi z velikimi taboriš i smrti, a je vApih – delle forme e modi della celoti posnemalo njihovo komplek-politica nazista di repressione e snost. «Mikrokozmos – kot je zapi-sterminio». sal Elio Apih – oblik in na inov Dopo la Liberazione, la Risie- nacisti ne politike represije inra fu adibita dal Governo Militare množi nih pobojev».Alleato a campo di raccolta per di- Po osvoboditvi je Zavezniškasplaced persons e in seguito, fino vojaška vlada Rižarno spremenilaal 1954, a campo profughi per gli v zbirno taboriš e za displaceditaliani in esodo dall’Istria e dalla persons, pozneje, do leta 1954, paJugoslavia dopo il Trattato di pace v begunsko središ e za Italijane, kidel 1947. Negli anni successivi, il so bežali iz Istre in Jugoslavije pocomplesso della Risiera fu lascia- podpisu Mirovne pogodbe letato in stato d’abbandono e degrado 1947. V naslednjih letih so Rižar-e fu parzialmente distrutto da un no zanemarili, deloma pa jo je ce-incendio. Solo negli anni Sessanta lo uni il požar. Šele v Šestdesetihil percorso verso l’oblio cui sem- letih se je pot pozabe, kateri je bilobrava destinato l’ex Lager nazista, nekdanje nacisti no taboriš e na-fu interrotto dalla decisione della menjeno, prekinila s sklepomPresidenza della Repubblica di Predsedstva republike, da ji dodeliconferirgli la dignità di monumen- status nacionalnega spomenika,to nazionale, vincolando come kamor so bili zaradi zgodovinske-area di interesse storico il cortile ga pomena vklju eni notranje dvo-interno, le micro-celle e l’area do- riš e, mikro celice in obmo je, nave sorgeva il forno crematorio, di- katerem je stal krematorij, ki so gastrutto dai tedeschi in fuga il 29 beže i Nemci uni ili 29. aprilaaprile 1945. 1945. Ciò permise, negli anni succes- To je ob ini Trst omogo ilo, dasivi, al Comune di Trieste di ban- je v naslednjih letih prav za ob-dire un concorso nazionale per la mo je Rižarne razpisala nacional-
 • 67. 70 La Risiera di San Sabba Rižarna Svete Sobote progettazione del «Museo della ni nate aj za projektiranje «Mu- Resistenza a Trieste» nell’area zeja odporništva v Trstu». Na na- della Risiera, al quale parteciparo- te aj se je priglasilo veliko arhi- no numerosi architetti e che vide tektov, zmagal pa je projekt vincitore il progetto presentato tržaškega arhitekta Romana Boj- dall’architetto triestino Romano ka, ki je imel to prednost, da je Boico, che ebbe il merito tra l’altro predlagal neobhodno potrebno ši- di proporre un indispensabile am- ritev obmo ja, da so v spomeniški pliamento dell’area vincolata, in prostor zajeli še stavbe z vojaškimi modo da comprendere nell’area skupnimi spalnicami, mlin in ga- monumentale anche gli edifici del- raže. le camerate, il molino ed il garage. Dodelava spomenika in preure- La monumentalizzazione e la ditev prostorov v muzej so bili musealizzazione portate a termine kon ani v prvi polovici Sedemde- nella prima metà degli anni Settan- setih let, kar je pomenilo pomem- ta hanno segnato una tappa impor- ben korak k temu, da je Rižarna tante nello stabilire la Risiera-mo- postala spomenik in «kraj spomi- numento come un «luogo della na» ne le za mesto, ampak za vso memoria» non solo per la città, ma državo. Skoraj so asni proces, ki per l’intero Paese. Il quasi contem- je leta 1976 potekal proti posled- poraneo processo celebrato nel njim odgovornim še žive im naci- 1976 contro gli ultimi responsabi- stom, je po svoji plati pomembno li nazisti allora ancora rintracciabi- prispeval - ne glede na skromen li ha contribuito significativamen- sodni izid, saj je bil v odsotnosti te da parte sua – al di là della mo- obsojen na dosmrtno je o le Jo- destia dell’esito giudiziario, che seph Oberhauser, zadnji koman- vide la condanna in contumacia dant taboriš a – k obujanju spomi- all’ergastolo del solo Joseph Obe- na na tragedije, ki so se dogajale v rhauser, ultimo comandante del Rižarni. V kolektivni zavesti in campo – al risveglio della memo- identiteti mesta pa se je za elo tudi ria delle tragedie di cui la Risiera po asno, a postopno osvajanje era stata teatro, dando l’avvio al dejstva o tamkajšnjih dogajanjih. lento ma progressivo inglobamen- Ta proces še vedno poteka, eden to di quelle tragedie nella memoria od njegovih pomembnih trenutkov collettiva e nell’identità della cit- je tudi dejstvo, da so v Devetdese- tà. Un processo ancora in corso, di tih letih ponovno spodbudili kako-
 • 68. La Risiera di San Sabba 71 Rižarna Svete Sobotecui costituisce momento rilevante vostno kulturno dejavnost, ki jo jeanche il rilancio che dagli anni predlagal prav Mestni muzejNovanta l’attività culturale di qua- Rižarna in prispeval k temu, da jelità proposta dal Civico Museo postal eden najbolj obiskanih mu-della Risiera ha evidenziato, con- zejev, obenem pa dejaven kraj spo-tribuendo a farne non solo uno dei mina, odprt vsemu mestu in z njimmusei maggiormente visitati, ma v stalni interakciji.anche un luogo della memoria atti-vo, aperto alla città ed in grado diinteragire con essa. • KJE SE NAHAJA Za tiste, ki prihajajo s kraške planote in z avtoceste, priporo a-• DOVE SI TROVA mo vožnjo po novi nadvoznici v Per chi proviene dall’altipiano smeri Center/VII. pomol, pa tja doe dall’autostrada, è consigliabile izhoda za Valmauro (Stadion «Ne-percorrere la nuova sopraelevata reo Rocco»). Iz Ulice Valmaurain direzione Centro/Molo VII fino zavijete na desno na Ulico Gio-all’uscita di Valmaura (Stadio vanni Palatucci, kjer se pri številki«Nereo Rocco»). Da via Valmau- 5 nahaja vhod v Nacionalni spo-ra, svoltare a destra in via Palatuc- menik.ci, dove al n. 5 si trova l’ingresso Za tiste, ki prihajajo s središ aal Monumento Nazionale. Per chi mesta in iz Rive, je priporo ljivoproviene dal centro città e dalle peljati po Ulici Giulio Cesare (naRive, è consigliabile percorrere via koncu Riv levo), nato po PrehoduGiulio Cesare (al termine delle Ri- Svetega Andreja in po novi nad-ve, a sinistra), quindi il Passeggio voznici v smeri Valmaure (izhodSant’Andrea per imboccare la za Stadion «Nereo Rocco»). ZNuova Sopraelevata in direzione glavne postaje pa vozijo naslednjidi Valmaura (Uscita Stadio «Ne- lokalni avotbusi: 8, 19, 20, 21 inreo Rocco»). Linee autobus, in 23.partenza dalla Stazione centrale, Mestni muzej Svete Sobote je zann. 8, 19, 20, 21 e 23. obiskovalce odprt od 9.00 do Il Civico Museo della Risiera 19.00 ter daje na razpolago tudidi San Sabba è aperto al pubblico didakti no in informacijsko službodalle 9 alle 19 e mette a disposi- (rezervacije na tel. 040-308686 ali
 • 69. 72 La Risiera di San Sabba Rižarna Svete Sobote zione dei visitatori anche un servi- 040- 636969). Vstop je prost. zio didattico (su prenotazione – Obisk zajema ogled obmo ja tel. 040-308686 o 040- 636969) ed nekdanjega taboriš a (odtis kre- un servizio informativo. L’ingres- matorijske pe i, celica smrti, so è libero. La visita comprende mikro celica, «Dvorana križev», l’area dell’ex Lager (impronta del garaža), zgodovinsko razstavo, ki forno crematorio, cella della mor- jo je v garaži uredil Elio Apih, in te, micro-celle, la «Sala delle cro- Muzej v pritli ju zgradbe nekdanje ci», il garage), la Mostra storica al- kasarne. lestita nello stesso garage a cura di Elio Apih ed il Museo, ubicato al piano terreno dell’edificio già adi- bito a caserma.
 • 70. 73Gli incendi di Caresana e MalchinaPožigi v Ma kovljah in Mavhinjah Aleksej Kalc Caresana (Maèkolje) è uno di Ma kovlje so ena tistih sloven-quei villaggi sloveni del circonda- skih vasi tržaškega okrožja, ki sorio di Trieste che, tra il 1943 e il bile med leti 1943 in 1945 žrtve1945, subirono numerose e pesan- hudega fašisti nega in nacisti ne-ti violenze fasciste e naziste. An- ga nasilja. Še preden je fašizemcor prima che il fascismo conqui- prevzel oblast, so italijanske na-stasse il potere, le forze nazionali- cionalisti ne sile izkazale svojoste italiane già avevano manife- nestrpnost do slovenskega in hr-stato la loro intolleranza nei con- vaškega prebivalstva. Od italijan-fronti della popolazione slovena e ske vojaške okupacije Julijskecroata. A partire dall’occupazione krajine, ki je leta 1920 z Rapalskomilitare italiana della Venezia pogodbo uradno postala del ita-Giulia - che nel 1920, con il Trat- lijanskega ozemlja, je bilo velikotato di Rapallo era divenuta uffi- trpin enja, izsiljevanja, za-cialmente parte del territorio ita- straševanja in nasilja nad prebi-liano - fu perpetrata una serie di valci ter njihovo lastnino. Tako jeangherie, ricatti, intimidazioni e bil demantiran general Petitti diviolenze nei confronti di persone Roreto, ki je od prevzema oblasti ve delle loro proprietà. Vennero Julijski krajini ob koncu leta 1918,così smentite le promesse del ge- neitalijanskemu, a v tej regijinerale Petitti di Roreto che, assu- ve inskemu prebivalstvu, zagotav-mendo nel tardo 1918 il potere ljal zaš ito narodnostnih pravic innella Venezia Giulia, aveva ga- ve je blagostanje, kot ga je imelorantito alla popolazione non ita- pod Avstrijo.liana, maggioritaria nella regio- Ob parlamentarnih volitvah le-ne, una tutela dei diritti nazionali ta 1921 so fašisti sprovocirali ne-
 • 71. 74 Gli incendi di Caresana e Malchina Požigi v Ma kovljah in Mavhinjah e un benessere superiori a quelli rede ter poskušali Slovencem in goduti sotto l’Austria. Hrvatom prepre iti volitve svojih In occasione delle elezioni par- kandidatov v italijanski parlament. lamentari del 1921 i fascisti, pro- Na dan volitev so pr ebiv alc i vocando disordini, cercarono di Ma kovelj odbili fašisti ni vojni impedire agli sloveni e ai croati di pohod, s katerim so slednji hoteli votare per i propri candidati al par- prepre iti volitve slovenskega kan- lamento italiano. Il giorno delle didata Josipa Wilfana. Nasled- elezioni, gli abitanti di Caresana njega dne, 15. maja, so se škvadri- sventarono una spedizione fasci- sti vrnili skupaj z vojaško enoto, sta, volta ad impedire il voto per il vdrli na sedež v Ospu in zažgali candidato sloveno Josip Wilfan. Il volilne listi e. Pred tem so se v giorno seguente, 15 maggio, gli kraju Križpot spopadli z doma ini squadristi ritornarono accompa- in enega ubili. Takrat so fašisti gnati da un reparto di militari, ir- streljali in ranili tudi župnika v ruppero nel seggio di Ospo (Osp) e Ospu, ki jim je prepre il vdor v bruciarono le schede elettorali. In župnijo. Kazenski pohod se je precedenza, presso la località Cro- zaklju il v Ma kovljah, kjer so ciata di Prebenico (Križpot), si zažgali tri hiše in tri kmetijska po- erano scontrati con gli abitanti del slopja. luogo uccidendone uno. Nell’oc- V za etku meseca oktobra 1943 casione i fascisti spararono e feri- so Ma kovlje doživele drugi, še rono anche il parroco di Ospo, che hujši udarec. Na ozemlju ob ine aveva loro impedito di irrompere Dolina in po vsem predelu regije nella parrocchia. La spedizione severne Istre so se že od konca leta punitiva terminò a Caresana, dove 1941 širili ideali odporništva; sre- furono incendiate tre abitazioni e di leta 1942 se je okrepilo Sloven- tre fabbricati rurali. sko osvobodilno gibanje, ki je de- All’inizio del mese di ottobre lovalo v okviru Osvobodilne fron- 1943 Caresana subì un secondo e te. Partizani, ki so tvegali in se peggiore colpo. Nel territorio del spustili do Milj, so izvedli nekaj comune di San Dorligo della Val- sabotažnih akcij: avgusta 1942 so le (Dolina) e in tutta la regione na primer razstrelili dva stebra dell’Istria settentrionale sin dalla elektri nih daljnovodov. Baza po- fine del 1941 si erano diffusi gli vezav odporniškega gibanja med ideali della Resistenza; verso la Trstom in Brkini je delovala v vasi
 • 72. Gli incendi di Caresana e Malchina 75 Požigi v Ma kovljah in MavhinjahL’asilo di Malchina incendiato nel 1944Vrtec v Mavhinjah po požigu leta 1944metà del 1942, si era consolidato il Korošci - Santa Barbara vse do le-Movimento di liberazione sloveno ta 1943, ko so jo morali zaradiche agiva nell’ambito del Fronte di ovaduštva prestaviti v Ma kovlje.liberazione (Osvobodilna fronta). I 18. aprila 1943 je bil ustanovljenpartigiani, arrischiandosi a scende- Okrožni odbor Osvobodilne fron-re fino a Muggia, eseguirono alcu- te za slovensko južno Primorsko, vne azioni di sabotaggio: nell’ago- igar jurisdikciji je bil tudisto 1942, ad esempio, fecero salta- omenjeni kraj.re due piloni della linea elettrica. Slovensko Osvobodilno gi-La base per i collegamenti del mo- banje se je razmahnilo predvsem vvimento resistenziale fra Trieste e obdobju po kapitulaciji Italije ini monti Berchini (Brkini) si trova- prebivalci Ma kovelj ter drugihva nella località di Santa Barbara vasi tržaškega okrožja so vanj pri-(Korošci) fino al 1943 quando, do- stopili kot aktivisti; okrog šestde-po una delazione, dovette essere set mož je stopilo v jugoslovanskespostata a Caresana. Il 18 aprile partizanske enote. Mnogi izmed1943 fu costituito il Comitato di- njih so prišli iz Specialnih bataljo-strettuale del Fronte di liberazione nov (nebojne enote Italijanskeper il Litorale sloveno (Primorska) kraljeve vojske, ki so jih ve inoma
 • 73. 76 Gli incendi di Caresana e Malchina Požigi v Ma kovljah in Mavhinjah meridionale, nella cui giurisdizio- sestavljali Slovenci in Hrvati, ker ne si trovava anche questa località. so jih hoteli oddaljiti od italijan- Il Movimento di liberazione sko-jugoslovanske meje) in se iz sloveno prese slancio soprattutto italijanskih zbirnih centrov pri- nel periodo successivo alla capito- družili partizanskim enotam. lazione dell’Italia e gli abitanti di Po razpadu Italije, septembra Caresana, come quelli di altri paesi 1943, so nemške okupacijske sile del circondario triestino, vi aderi- poskušale uni iti Osvobodilno gi- rono come attivisti; una sessantina banje, ki se je medtem mo no di uomini entrò nei reparti parti- okrepilo. V za etku oktobra so na giani jugoslavi. Tra loro molti, severu Istre, ki je bila pod nadzo- provenienti dai Battaglioni specia- rom partizanskih sil, nacisti za eli li (unità non combattenti del Regio šesto ofenzivo, ki je ostala v spo- esercito italiano, formate prevalen- minu kot «požigalna ofenziva». 2. temente da sloveni e croati con oktobra pono i so oddelki pehote l’intento di allontanarli dalla fron- in oklepniki odšli z vzhodnega tiera italo - jugoslava), raggiunsero obrobja Trsta in s planote pri le formazioni partigiane dai centri Žavljah ter se v bližini kraja Oreh di raccolta in Italia. pri Škofijah spopadli s partizan- Dopo il crollo dell’Italia nel set- skimi formacijami, ki jih niso tembre 1943, le forze di occupazio- uspele zaustaviti. Premo ni ne tedesche cercarono di distrugge- nemški oddelki so po istili skoraj re il Movimento di liberazione, il vse vasi v ob ini Dolina. quale aveva notevolmente amplia- V Ma kovljah so preiskali vse to la propria influenza. Nei primi hiše, odvedli nekaj moških, ubili giorni di ottobre, nella zona setten- enega, ki je poskušal zbežati, po- trionale dell’Istria che era sotto il poldne, ko so prebivalci že upali, controllo delle forze partigiane, i da je najhujše mimo, pa so požga- nazisti sferrarono la sesta offensi- li še vas. Iz nemških pogovorov so va, ricordata con il nome di «offen- sicer uspeli razbrati njihove name- siva incendiaria». La notte del 2 ot- ne, a jih niso uspeli prepre iti. tobre, reparti di fanteria e corazzati, Uspelo jim je rešiti del živine in se partiti dalla periferia orientale di poskriti po vinogradih. Samo Trieste e dall’altipiano di Aquili- osemnajst hiš od šestdesetih je nia (Žavlje), si scontrarono con for- ostalo nedotaknjenih, dvainštiride- mazioni partigiane che non riusci- set pa je bilo popolnoma uni e-
 • 74. Gli incendi di Caresana e Malchina 77 Požigi v Ma kovljah in Mavhinjahrono a bloccarli nei pressi delle No- nih. Nemci so nadaljevali s svojoghere (Oreh), vicino ad Albaro Ve- uni evalno ekspedicijo tudi v so-scovà (Škofije). I soverchianti re- sednji vasi Prebeneg, kjer soparti tedeschi rastrellarono quasi požgali še enajst hiš.tutti i villaggi del comune di San Ta tragi ni dan pa še ni bilDorligo. zaklju en. Pono i je enajst vaš a- A Caresana perquisirono tutte nov, katerim sta se pridružila šele case, prelevarono alcuni uomini, dva italijanska antifašista, zapusti-ne uccisero uno che tentava di fug- lo vas, da bi se izognili nacisti nigire e in seguito, quello stesso po- ofenzivi in vstopili v partizanskemeriggio, quando gli abitanti or- enote. 3. oktobra so jih na planotimai speravano che il peggio fosse Lipnik blizu Rakitovca zajeli in po-passato, incendiarono il paese. Dai strelili. Rešil se je samo eden, ki jediscorsi uditi dai tedeschi, essi ne bil hudo ranjen, a se mu je vendaravevano compreso le intenzioni, ez nekaj dni uspelo vrniti v vas insenza però riuscire a farli desiste- obvestiti sovaš ane o pokolu.re. Riuscirono a mettere in salvo Med nemško okupacijo je bilosolo una parte del bestiame e si na- današnje ozemlje ob ine Devin-scosero nei vigneti. Solo diciotto Nabrežina prepredeno z oskrbo-case su settanta rimasero intatte, valnimi potmi za nemško vojsko.quarantadue furono completamen- Zato so bile železniške proge inte distrutte. I tedeschi continuaro- elektri ne linije pogosto tar a sa-no la loro spedizione distruttiva botaž, ki so jih izvedli pripadnikinel vicino villaggio di Prebenico Osvobodilnega gibanja. 27. fe-(Prebeneg), dove incendiarono al- bruarja 1944 so nemške ete obko-tre undici case. lile 16 vasi tega obmo ja in polo- Quella tragica giornata non era vile 366 oseb. Vse moške medperò ancora finita. Nella notte, un- šestnajstim in šestdesetim letom sodici uomini del paese, a cui si era- deportirali, predvsem na prisilnono aggregati due antifascisti italia- delo v Scheitenbach na Bavar-ni, lasciarono il villaggio per sot- skem. Doma so ostale le ženske ztrarsi all’offensiva nazista e rag- otroci in starci.giungere le formazioni partigiane. Ko so partizani pognali v zrakIl 3 ottobre furono catturati sull’al- železniški viadukt pri Moš enici, jetipiano di Lipnik, vicino a Rakito- nemška komanda v Sesljanu, sku-vec, e furono fucilati. Se ne salvò paj z vojaki Italijanske kraljeve
 • 75. 78 Gli incendi di Caresana e Malchina Požigi v Ma kovljah in Mavhinjah solo uno, che, benché gravemente vojske in domobranci, slovenskimi ferito, riuscì a tornare dopo qual- kolaboracionisti s postojanke v che giorno in paese e comunicare Vižovljah, ukazala požig vasi Ma- agli abitanti la notizia delle ucci- vhinje, Cerovlje, Vižovlje in Medja sioni. vas ter izgon prebivalcev. 16. av- Durante il periodo dell’occupa- gusta 1944 so ob 4.30 zjutraj zione tedesca, il territorio Nemci, domobranci in privrženci dell’odierno comune di Duino– Italijanske socialne republike Aurisina (Devin-Nabrežina) era obkolili vse omenjene vasi ter za- percorso dalle vie di approvvigio- povedali prebivalcem, da v dvajse- namento dell’esercito tedesco. Per tih minutah poberejo svoje stvari questo motivo le linee ferroviarie e in jih naložijo na vozove. Nato so quelle elettriche furono spesso za eli pleniti in požigati hiše. Pre- bersaglio di sabotaggi da parte del bivalce so najprej odvedli v Se- Movimento di liberazione. Il 27 sljan, ker pa ni bilo transporata za febbraio 1944 le truppe tedesche Nem ijo, so jih pozneje izpustili. circondarono 16 villaggi di questa V Mavhinjah so bile požgane area e rastrellarono 366 persone. vse hiše, razen župniš a, cerkve in Tutti gli uomini dai sedici ai ses- šole. V Cerovljah, kjer je bilo pri- sant’anni furono deportati, soprat- bližno štirideset hiš, je bila uni e- tutto al lavoro coatto a Scheitenba- na prakti no cela vas, z izjemo ch in Baviera. Rimasero a casa so- treh hiš. Podobna usoda je dolete- lo i bambini, le donne e i vecchi. la tudi Medjo vas. V Vižovljah so Quando i partigiani fecero sal- zažgali skoraj polovico hiš, ostale tare in aria il viadotto ferroviario pa so ohranili, ker je bil v njih se- presso Moschenizza (Moš enica), dež domobrancev. il comando tedesco di Sistiana (Sesljan), assieme ai militi della RSI e ai domobranci, cioè i colla- • KJE SE NAHAJA borazionisti sloveni della stazione di Visogliano, decise di bruciare i e prihajate iz avtoceste in villaggi di Malchina (Mavhinje), ho ete priti v Ma kovlje, morate Ceroglie (Cerovlje), Visogliano iti po nadvoznici, izstopiti na odce- (Vižovlje) e Medeazza (Medja pu proti tovarni Grandi Motori v vas) e di trasferirne gli abitanti. Il Boljuncu in peljati po pokrajinski 16 agosto 1944, alle 4.30 del mat- cesti, ki vas hitro pripelje v vas.
 • 76. Gli incendi di Caresana e Malchina 79 Požigi v Ma kovljah in Mavhinjahtino, i tedeschi, i domobranci e irepubblichini accerchiarono tuttiquesti paesi e intimarono agli abi-tanti di raccogliere in venti minutile loro cose, quindi caricarle suicarri. Dopodiché cominciarono arazziare e incendiare le case. Lagente fu portata dapprima a Sistia-na e in seguito, per mancanza di Targa commemorativa dell’incendi ditrasporti per la Germania, liberata. Caresana del 1943 A Malchina bruciarono tutte le Ploš a v spomin na požig Ma koveljcase, eccetto la parrocchia, la chie- leta 1943sa e la scuola. A Ceroglie, che e prihajate iz centra mesta,contava circa quaranta case, fu di- morate peljati po Rivah, na drevo-strutto quasi tutto il paese, tranne redu Elizejske poljane zapeljete natre case. Simile sorte toccò a Me- nadvoznico in peljete do izhoda zadeazza. A Visogliano furono bru- tovarno Grandi Motori. Ko seciate circa la metà delle case, il re- vzpenjate proti vasi, boste na levisto fu risparmiato, in quanto vi si videli spomenik padlim v osvobo-trovava la sede dei domobranci. dilni borbi. Spominska ploš a, na- meš ena na zgradbi na trgu ob ce- rkvi, spominja na dogodke iz okto-• DOVE SI TROVA bra 1943. Per raggiungere Caresana, pro- e prihajate iz avtoceste invenendo dall’autostrada, bisogna ho ete priti v Mavhinje, morate iz-prendere la Sopraelevata, uscire stopiti na odcepu za Sesljan in izallo svincolo per la fabbrica Gran- središ a kraja zapeljati na po-di Motori di Bagnoli della Rosan- krajinsko cesto v smeri za Vižovlje,dra e immettersi sulla strada pro- Mavhinje in Cerovlje.vinciale che in breve conduce al Iz središ a mesta pa morate itipaese. Arrivando dal centro città, na cesto za Miramare, nato popercorse le Rive, si entra nella So- obalni cesti do Sesljana, od koderpraelevata in viale Campi Elisi, nadaljujete tako, kot je opisanocon uscita sempre alla Grandi Mo- zgoraj. V vsakem od požganihtori. Salendo verso l’abitato, sulla krajev je ob ina Devin-Nabrežina
 • 77. 80 Gli incendi di Caresana e Malchina Požigi v Ma kovljah in Mavhinjah sinistra un monumento ricorda i postavila spominsko ploš o, ki na- caduti della lotta di liberazione. vaja: «To vas so leta 1944 v uni e- Una lapide posta su un caseggiato valnem besu požgali nacifašisti. della piazza attigua alla chiesa, ri- Nell’anno 1944 questo paese è corda i fatti dell’ottobre 1943. stato distrutto dalla furia nazifa- Per raggiungere Malchina, pro- scista». venendo dall’autostrada, si esce al- lo svincolo di Sistiana, e, dal cen- tro dell’abitato, si prende la strada provinciale in direzione di Viso- gliano, Malchina e Ceroglie. Dal centro città si imbocca viale Mira- mare, poi la strada costiera fino a Sistiana e da qui si prosegue come sopra. In ognuna delle località in- cendiate, una lapide, posta dal Co- mune di Duino-Aurisina, ricorda che «To vas so leta 1944 v uni e- valnem besu požgali nacifašisti. Nell’anno 1944 questo paese è sta- to distrutto dalla furia nazifasci- sta».
 • 78. 81La foiba di BasovizzaFojba v Bazovici Raoul Pupo Il «pozzo della miniera» di Ba- «Rudniški jašek» v Bazovici, kisovizza, pur non essendo una vera sicer ni prava fojba – se pravi na-foiba – cioè un inghiottitoio natu- ravna vrta a kraških polj – je po-rale tipico dei terreni carsici – è stal simbol sezone smrti, ki ji pra-divenuto il simbolo della stagio- vijo «Julijske fojbe». S tem izra-ne di morte chiamata «le foibe zom so poimenovani vsi pokoli, kigiuliane». Con tale espressione si jih je izvedla jugoslovanska stranintendono le stragi compiute da v Julijski krajini v jeseni leta 1943 ter spomladi leta 1945. Izraz paparte jugoslava nella Venezia nosi v sebi nekaj dvoumnosti: sa-Giulia nell’autunno del 1943 e mo del žrtev je bil dejansko ponella primavera del 1945. Il termi- streljanju odvržen v fojbe, ve je jene presenta alcune ambiguità: so- bilo namre število tistih, ki solo una parte delle vittime infatti umrli na druga ne na ine in se ni-venne effettivamente gettata nelle so vrnili iz deportacije. Izrednofoibe dopo la fucilazione, mentre težko je dolo iti, koliko je bilo ubi-più numerosi furono coloro che tih in okrog tega je veliko razli nihperirono in maniera diversa o non ocen: najbolj zanesljive govorijo ofecero ritorno dalla deportazione. 600-700 žrtvah v letu 1943, ko jeStabilire quanti furono gli uccisi è bila v to vpletena predvsem hr-difficilissimo e molte sono le sti- vaška Istra, ter ve kot 10.000 are-me in proposito: le più attendibili tiranih, od katerih je nekaj tisoparlano di 600-700 vittime nel izginilo med Trstom in Gorico v1943 – quando ad essere coinvol- letu 1945.ta fu soprattutto l’Istria – e di più Po 8. septembru 1943 so Istrodi 10.000 arrestati, alcune miglia- nekaj tednov skoraj popolnoma
 • 79. 82 La foiba di Basovizza Fojba v Bazovici ia dei quali scomparvero, fra Trie- okupirale jugoslovanske partizan- ste e Gorizia nel 1945. ske sile, ki so oklicale priklju itev Dopo l’8 settembre 1943 ozemlja k Jugoslaviji in od- l’Istria fu per alcune settimane oc- stranjevale «sovražnike ljudstva». cupata quasi completamente dalle Tako so bili prizadeti predvsem forze partigiane jugoslave, che vodilni fašisti nega režima in par- proclamarono l’annessione del ter- tije, v asih skupaj z družinskimi ritorio alla Jugoslavia e procedet- lani, predstavniki italijanske tero all’eliminazione dei «nemici države, lastniki podjetij in del popolo». Furono così colpiti splošneje, tisti, ki so najbolj pred- esponenti del regime e del partito stavljali italijansko skupnost. V fascista – talvolta assieme ai loro stanju popolne zmešnjave, ko so se familiari –, rappresentanti dello hrvaški kmetje uprli italijanskim stato italiano, dirigenti d’azienda posestnikom, so se nacionalni in e, più in generale, le figure più politi ni vzroki za masovno nasi- rappresentative delle comunità ita- lje in za «kon ni obra un» s fašiz- liane. In una situazione di generale mom pomešali z elementi družbe- confusione, in cui i contadini croa- nega boja, nasprotij interesov in ti si sollevarono contro i possidenti osebnimi zamerami. Ve ino areti- italiani, le motivazioni nazionali e ranih so obsodili na smrt po politiche delle violenze di massa e skrajšanem postopku in nato la «resa dei conti» con il fasci- ustrelili. Trupla, skupaj s še živimi smo, si confusero con elementi di zaporniki, so zmetali v fojbe. lotta sociale, contrasti d’interesse e Najbolj znana se nahaja v kraju rancori personali. La maggior par- Vineš, blizu Labina. Nekaj so jih te degli arrestati fu condannata a zmetali v rudniške jaške ali kar v morte dopo giudizi sommari e fu- morje. Izkopavanja so se za ela že cilata. I corpi, in alcuni casi assie- jeseni, potem ko so Istro zasedli me a prigionieri ancor vivi, venne- Nemci, po ofenzivi, v kateri je bilo ro gettati nelle foibe – la più cele- med civilnim prebivalstvom na ti- bre delle quali si trova a Vines, so e mrtvih. presso Albona – in pozzi minerari Prve dni maja 1945, ko je pro- o dispersi in mare. Le riesumazio- padel nacizem in je prišlo do jugo- ni iniziarono già nel corso dell’au- slovanske okupacije, je v Julijsko tunno, dopo che l’Istria venne oc- krajino pljusknil val masovnega cupata dai tedeschi a seguito di nasilja. Slednje se je sprožilo na
 • 80. Il nuovo monumento alla foiba di Basovizza Novi spomenik pri fojbi v Bazovici
 • 81. 84 La foiba di Basovizza Fojba v Bazovici un’offensiva che fece migliaia di vseh jugoslovanskih ozemljih, kjer morti fra la popolazione civile. je osvoboditev izpod nacizma so- Ai primi di maggio del 1945, vpadla s prevzemom oblasti, ki je con il crollo del potere nazista e prešla v roke partizanov in komu- l’occupazione da parte dell’eserci- nistov. Italijanski in nemški vojaki to jugoslavo, la Venezia Giulia fu so se predali Titovi vojski, po hi- raggiunta dall’ondata di violenze trih obsodbah so jih precej pobili, di massa che si scatenò in tutti i druge pa premestili v taboriš a, territori jugoslavi, dove la libera- kjer jih je ogromno pomrlo zaradi zione dai tedeschi coincise con la podhranjenosti in grdega rav- presa del potere da parte del movi- nanja. Za Italijane je bilo tabo- mento partigiano a guida comuni- riš e v Borovnici pri Ljubljani še sta. I militari italiani e tedeschi ar- posebno zloglasno. Pripadnike resisi alle truppe di Tito, decimati slovenskih in hrvaških kolabora- dalle fucilazioni sommarie, venne- cionisti nih formacij pa so vse po- ro trasferiti nei campi di prigionia bili. in cui la denutrizione e i maltratta- Med civilnim prebivalstvom so menti provocarono una mortalità oblasti opravile radikalno «pre- altissima. Per gli italiani, partico- ventivno istko». V Julijski krajini larmente famigerato risultò il cam- je to pomenilo masovne aretacije po di Borovnica, presso Lubiana. lanov nacifašisti nega represiv- Gli appartenenti alle formazioni nega aparata, fašisti nih kadrov, collaborazioniste slovene e croate kolaboracionistov, a tudi italijan- furono invece uccisi tutti. skih partizanov, ki niso sprejemali Quanto ai civili, le autorità pro- hegemonije jugoslovanskega osvo- cedettero ad una radicale «epura- bodilnega gibanja, nekaj vidnih zione preventiva» della società. lanov Narodnega osvobodilnega Nella Venezia Giulia ciò comportò odbora v Julijski krajini, nekaj slo- l’arresto in massa dei membri vanskih antikomunistov ter ob a- dell’apparato repressivo nazifasci- nov brez posebne politi ne pre- sta, dei quadri del fascismo giulia- teklosti, a zanesljivih pro-Italija- no, di elementi collaborazionisti, nov. Represija je obra unavala s ma anche di partigiani italiani che fašizmom, a je težila tudi k od- non accettavano l’egemonia del stranjevanju vseh, tudi le poten- movimento di liberazione jugosla- cialnih nasprotnikov priklju itve vo e di alcuni esponenti del CLN Julijske krajine k Titovi Jugosla-
 • 82. La foiba di Basovizza 85 Fojba v Bazovicigiuliano, assieme ad alcuni slavi viji. Zato so v regiji preganjalianticomunisti e a molti cittadini precej ve Italijanov kot Sloven-privi di particolari trascorsi politici cev, nekatere so tudi usmrtili. Ju-ma di sicuro orientamento filo-ita- goslovansko osvobodilno gibanjeliano. La repressione, oltre a fare i je imelo tradicionalne slovenske inconti con il fascismo, mirava ad hrvaške zahteve po ozemljih vz-eliminare tutti gli oppositori, an- hodno od So e in s tem pripomo-che solo potenziali, all’annessione glo, da je slovensko prebivalstvo vdella Venezia Giulia alla Jugosla- Julijski krajini preseglo nezau-via di Tito. Per questo, nella regio- panje do komunizma, ki je neko-ne a venir perseguitati furono assai liko pozneje v Sloveniji in na Hr-più gli italiani che gli slavi, alcuni vaškem spodbudil gibanje domo-dei quali pure trovarono la morte. brancev v eni in ustašev v drugi,Infatti, l’assunzione da parte del oboje pa so po vojni mo no zatrli.movimento di liberazione jugosla- Italijansko prebivalstvo je bilovo delle tradizionali rivendicazioni ve inoma proti priklju itvi k Jugo-slovene e croate sui territori ad est slaviji. Represija se je zato osredo-dell’Isonzo aveva in genere fatto to ila nanj, želela je obglaviti vo-superare alla popolazione slava dilni razred in prestrašiti celotnodella Venezia Giulia quella diffi- narodnostno skupnost ter takodenza nei confronti del comuni- obrzdati vsako željo po odporu.smo che poco più in là, in Slovenia Del aretiranih so takoj pobili,e Croazia, aveva alimentato rispet- ve ino pa so poslali v taboriš a,tivamente il movimento dei domo- kjer so doživeli podobno usodo kotbranci e quello ustaša, entrambi vojaki. Njihovo vra anje na domo-duramente repressi nel dopoguer- ve se je za elo ob koncu poletja inra. Invece, la popolazione italiana se nadaljevalo še v naslednjih le-era in maggioranza contraria tih, a za nekaj tiso osebami se jeall’annessione alla Jugoslavia, e su izgubila vsaka sled.di essa pertanto si concentrò O tem, kaj se je dejansko zgodi-l’azione repressiva, per decapitar- lo v Bazovici, so vesti nezanesljive.ne la classe dirigente e per intimi- Med 29. in 30. aprilom 1945 je bildire l’intero gruppo nazionale in kraj prizoriš e silnih bojev medmodo da bloccarne qualsiasi vel- nemškimi in jugoslovanskimileità di resistenza. Parte degli arre- vojaškimi enotami; zdi se, da sostati venne subito eliminata, la mrtve Nemce, trupla konjev in
 • 83. 86 La foiba di Basovizza Fojba v Bazovici maggioranza venne inviata nei vojaški material odstranili tako, campi di prigionia, ove trovò sorte da so vse pometali v jamo, ki je bi- simile a quella dei militari. I rim- la globoka približno 200 metrov. patri cominciarono alla fine Nato so se v Trstu za ele širiti ve- dell’estate per proseguire nei mesi sti o sumari nih usmrtitvah prav v e negli anni successivi, ma di alcu- Bazovici. Po vsem tem, ko so se ju- ne migliaia di detenuti si è persa goslovanske sile umaknile in je bi- ogni notizia. la ustanovljena Zavezniška Su quel che effettivamente ac- vojaška vlada, so poleti angleške cadde a Basovizza, le notizie sono oborožene sile opravile nekaj incerte. Fra il 29 e il 30 aprile preiskav v rudniškem jašku, rezul- 1945 la località fu teatro di violen- tati pa so bili dokaj skromni, tako ti combattimenti tra formazioni zaradi nezadostnih sredstev, ki so germaniche e jugoslave; pare che jih pri tem uporabili, kot tudi zato, caduti tedeschi, carcasse di cavalli ker so v brezno zmetali veliko ko- e materiali militari siano stati li ino vsakršnega materiala, sgombrati precipitandoli nella vo- vklju no z neeksplodirano muni- ragine, originariamente profonda cijo. Tudi ob naslednjih preiska- più di 200 metri. Successivamente, vah so naleteli na podobne težave, si diffuse a Trieste la notizia di to pa je povzro ilo najrazli nejše esecuzioni sommarie avvenute ocene o številu trupel, ki so se proprio a Basovizza. A seguito di dejansko nahajala v breznu. Po ciò, ritiratesi le truppe jugoslave drugi strani so se pojavljale vesti, ed instaurato un Governo Militare ki so jih takrat zbrale zavezniške Alleato (GMA), nel corso informacijske službe med dell’estate le forze armate britan- tamkajšnjim prebivalstvom, kjer je niche compirono nel pozzo della bilo govora o nekaj sto pripad- miniera alcuni sondaggi, che però nikih tržaške Kvesture, ki naj bi jih diedero risultati assai scarsi, sia ustrelili v Bazovici po vojaškem per l’insufficienza dei mezzi im- procesu, njihova trupla pa naj bi piegati, sia perché nell’abisso era tudi vrgli v brezno. stata gettata un gran mole di mate- V Petdesetih letih so brezno riale di ogni tipo, comprese muni- uporabljali za odlagališ e odpad- zioni inesplose. Anche successive kov, vse do leta 1959, ko so ga esplorazioni si scontrarono con le prekrili s ploš o iz armiranega be- medesime difficoltà, e ciò fece sì tona, ki ga je postavil Generalni
 • 84. La foiba di Basovizza 87 Fojba v Bazoviciche si diffondessero le stime piùdiverse sul numero delle salme ef-fettivamente presenti nella voragi-ne. D’altre parte, notizie raccolteall’epoca dai servizi d’informazio-ne alleati interrogando gli abitantidel posto, parlano di alcune centi-naia di appartenenti alla questuradi Trieste che sarebbero stati fuci-lati a Basovizza dopo un processosommario ed i cui corpi sarebberostati gettati nel pozzo. Nel corso degli anni Cinquantala voragine fu utilizzata come di- Lapide descrittiva della foibascarica fino a quando, nel 1959, fu Opisna spominska ploš a bazoviskechiusa con una lastra di cemento fojbearmato per opera del Commissa- komisariat pri Ministrstvu zariato generale per le onoranze ai obrambo, zadolžen za pogrebnecaduti del ministero della Difesa, sve anosti v ast padlih. Tako soassieme alla foiba 149 di Monrupi- storili tudi s fojbo 149 v Repenta-no, entro la quale è accertata la bru, v kateri so z gotovostjo ugoto-presenza di corpi di caduti tede- vili prisotnost trupel nemškihschi. vojakov. Sempre nei pressi di Basoviz-za, si trova anche la foiba Plutone, V bližini Bazovice se nahaja tu-di dimensioni assai minori ma ri- di precej manjša fojba Pluton, kimasta al suo stato naturale e nella pa je ostala nedotaknjena in v ka-quale furono gettati nella primave- tero so spomladi leta 1945 pome-ra del 1945 i corpi di 18 persone tali trupla 18 oseb, ki so jih areti-arrestate dalle autorità jugoslave e rale jugoslovanske oblasti, pobilapoi uccise da un gruppo di sedi- pa jih je skupina samozvanih par-centi partigiani autonominatosi tizanov skupine «Lete i oddelek».«Squadra Volante», che furono Slednjo je pozneje aretirala samasuccessivamente arrestati dalle jugoslovanska oblast. Leta 1980 jestesse autorità jugoslave. Nel 1980 bila fojba v Bazovici, ki je med temla foiba di Basovizza, divenuta nel asom postala spomenik vsem
 • 85. 88 La foiba di Basovizza Fojba v Bazovici frattempo il memoriale di tutte le žrtvam pokolov v letih 1943 in vittime delle stragi del 1943 e del 1945, proglašena za spomenik na- 1945, venne dichiarata monumen- cionalnega pomena, obmo je pa je to di interesse nazionale e l’area fu uredila tržaška ob ina. Leta 1992 sistemata a cura del Comune di je bila fojba proglašena za nacio- Trieste. Nel 1992 la foiba è stata nalni spomenik, leta 2006 pa je dichiarata monumento nazionale Ob ina Trst predvidela novo ure- ed una nuova fase di monumenta- ditev spomenika, kamor naj bi na- lizzazione, che prevede la copertu- mestili kovinski pokrov ter uredili ra in metallo della precedente la- center za obiskovalce. stra di cemento e la realizzazione di un centro visite, è stata avviata dal Comune di Trieste nel 2006. • KJE SE NAHAJA Fojba se nahaja v bližini isto- imenskega kraja v Tržaški pokraji- • DOVE SI TROVA ni, nekoliko stran od državne ce- La foiba di Basovizza è situata ste št. 14, ki pelje do bližnje ita- nei pressi dell’omonima località, lijansko-slovenske meje Pesek. Do in provincia di Trieste, a poca di- kraja lahko z avtoceste A4 Benetke stanza dalla strada statale n. 14, – Trst pridete z avtomobilom, na- che conduce al vicino valico inter- daljujete po priklju ku avtoceste nazionale italo - sloveno di Pese. Il in v smeri za Trst – pristaniš e. Na sito è raggiungibile in automobile koncu avtoceste nadaljujete po dall’autostrada A4 Venezia – Trie- državni cesti št. 202, ki se spuš a s ste, proseguendo per il raccordo kraškega roba proti morju, po pri- autostradale e seguendo sempre le bližno dveh kilometrih izstopite na indicazioni per Trieste – porto. Al desni strani na takoimenovan «bi- termine del tratto autostradale, si vij v obliki rke H» ter takoj obr- prosegue per la statale 202 che nete na levo v smeri Bazovica - scende dal ciglione carsico verso il Reka. mare e, dopo un paio di chilometri, Kdor prihaja iz obalne ceste ali si esce sulla destra al cosiddetto iz mesta, lahko sledi oznakam, ki «bivio ad H», per girare poi subito usmerjajo proti Fojbi v Bazovici - a sinistra in direzione Basovizza – Nacionalni spomenik - tako, da Fiume. Chi invece proviene dalla gre po Ulici Fabio Severo, jo vso
 • 86. La foiba di Basovizza 89 Fojba v Bazovicistrada costiera e dal centro città, prevozi in pri velikem ovinku Fac-può seguire la segnaletica che in- canoni nadaljuje naravnost po ce-dica la Foiba di Basovizza – Mo- sti v smeri Bazovica - Reka, na ka-numento Nazionale, imboccando tero se naveže prejšnja pot. Tikla via Fabio Severo e percorrendo- pred Bazovico vas vodi ena pot vla tutta fino alla grande curva Fac- križiš u na desno proti vasi, levacanoni, alla cui altezza proseguirà pa proti meji s Slovenijo. Na-diritto lungo la strada per Basoviz- daljujete po tej poti, v višini prvihza – Fiume, sulla quale si immette bazoviških hiš pa je na desni ozkaanche il precedente percorso. Su- enosmerna pot, omejena s klasi -bito prima di Basovizza, un bivio nimi zidovi iz kraškega kamna zconduce a destra verso il paese e, a oznakami za Fojbo v Bazovici.sinistra, verso il confine con la Greste po njej in ko ste mimoSlovenia. Si procede in quest’ulti- športnega igriš a, pridete nama direzione ma, all’altezza delle obširno ravan, na kateri se nahajaprime case di Basovizza, si trova spomenik. V Bazovico pa lahkosulla destra una stretta stradina a pridete tudi z avtobusom št. 39, kisenso unico delimitata dai classici pelje z osrednje tržaške železniškemuretti di pietra carsica, con l’in- postaje. Iz centra Bazovice pa dodicazione Foiba di Basovizza. La spomenika z lahkoto pridete tudisi imbocca e, superato un impianto peš.sportivo, si arriva in un’ampia e želite priti do fojbe Pluton,spianata sulla quale sorge il monu- v centru Bazovice morate zaviti namento. Infine, Basovizza può esse- levo od župniš a ter slediti oz-re raggiunta con l’autobus n. 39 in nakam za Padri e in Treb e. Kopartenza dalla stazione ferroviaria ste izven naselja, ob pokopališ u,di Trieste Centrale. Dal centro del zavijete po poti na desno protipaese si può arrivare al sito como- Gropadi, ki vodi v smeri zemljiš a,damente a piedi. poraslega z makijo. Po približno Per raggiungere invece la foiba tristo metrih, ob manjši razširitviPlutone, dal centro di Basovizza si na levo, greste preko nizkega kam-svolta a sinistra della parrocchia- nitega zidu, ki se nahaja na na-le, seguendo la segnaletica per Pa- sprotni strani od voziš a. Na enemdriciano e Trebiciano. Usciti od kamnov je napis «Brezno Plu-dall’abitato, in corrispondenza del ton» - tam se spustite v dno dolinecimitero, si prende la strada a de- in sledite markaciji med zelenjem.
 • 87. 90 La foiba di Basovizza Fojba v Bazovici stra con indicazione Gropada che V bližini skalnate stene se odpira s’inoltra nella macchia. Percorsi brezno. Morate pa biti kar previd- circa quattrocento metri, in corri- ni in se ne smete nagibati, ker je spondenza di un piccolo slargo odprtina v isti višini kot teren in sulla sinistra, si supera un basso ima na eni strani strmino, pokrito muretto di pietre a secco posto sul s suhim listjem. Od tu se jašek lato opposto della carreggiata – navpi no spuš a kakšnih sto me- una delle quali reca l’iscrizione trov, nato pa nadaljnjih sto metrov «Abisso Plutone» - e si scende sul poteka po nekoliko nagnjeni po- fondo di una dolina seguendo un vršini. tratturo marcato tra la vegetazione. Qui, in corrispondenza di una pa- rete rocciosa si apre la voragine. Bisogna prestare una certa atten- zione a non sporgersi in quanto l’imboccatura è a livello del terre- no e da un lato presenta una sco- scesa erta ricoperta da foglie sec- che. Da qui il pozzo scende in ver- ticale per un centinaio di metri, per poi proseguire per altri cento su di un piano inclinato. Foiba Plutone
 • 88. 91L’eccidio di via ImbrianiPokol v Ulici Imbriani Raoul Pupo Sabato 5 maggio 1945, a metà V soboto, 5. maja 1945, se jedella mattina, una folla di cittadini sredi dopoldneva zbrala množicasi radunò in piazza dell’Unità per ob anov na Trgu zedinjenja, da bidirigersi poi lungo le Rive fino al po Rivah šla do bližnjega «Hotelavicino «Hotel de la Ville» (attual- de la Ville» (sedaj so tam pisarnemente ospita gli uffici della «Fin- družbe Fincantieri), sedeža ko-cantieri») sede del comando della mande II. novozelandske divizije.Seconda Divisione neozelandese. Novozelandci so prispeli v mestoI neozelandesi erano arrivati in 2. maja popoldne, ob zaklju ku ti-città nel pomeriggio del 2 maggio, stega, kar so imenovali «tekma zaa conclusione di quella che è stata Trst»: zelo nenavadna tekma, kerchiamata la «corsa per Trieste»: je tekla le jugoslovanska ljudskauna corsa in realtà ben strana, dal armada, ki si je za zaklju ek svojemomento che a correre fu soltanto ofenzive postavila dosego linije obl’Armata popolare jugoslava, che So i, kar pomeni osvoboditev vsehaveva posto quale meta della suaoffensiva finale il raggiungimento tistih ozemelj, za katere so Sloven-della linea dell’Isonzo, vale a dire ci in Hrvati menili, da so njihovala liberazione di tutti quelli che lastna «etni na ozemlja» in kate-sloveni e croati ritenevano propri rih priklju itev k Jugoslaviji so«territori etnici» e la cui annessio- partizanska telesa oklicala že letane alla Jugoslavia era stata procla- 1943. Da bi dosegli omenjenimata fin dal 1943 dagli organismi rezultat, ki je bil življenjskega po-partigiani. Per raggiungere tale ri- mena, je ljudska armada velikosultato, considerato di vitale im- tvegala ter je za nekaj dni presta-portanza, l’Armata popolare ave- vila osvoboditev Ljubljane in Za-
 • 89. 92 L’eccidio di via Imbriani Pokol v Ulici Imbriani va corso rischi non indifferenti e greba, ker je dala prednost Trstu aveva posposto di alcuni giorni la in Gorici. liberazione di Lubiana e di Zaga- Nasprotno pa je za angloame- bria a quella di Trieste e Gorizia. ri ane, ki so bili udeleženi v kon- Viceversa, per gli anglo-ameri- ni ofenzivi proti Nemcem, priori- cani impegnati anch’essi nell’of- teto predstavljalo uni enje fensiva finale contro i tedeschi, la nemških et v Italiji in ne dostop priorità era la distruzione delle do vzhodnih meja polotoka. Zahte- truppe germaniche in Italia e non il ve, ki so v tej smeri prihajale od raggiungimento dei confini orien- italijanske vlade, so zato padle v tali della penisola. Le sollecitazio- vodo in Julijski krajini so se enote ni provenienti in tal senso dal go- VIII. britanske armade približale verno italiano erano perciò cadute dokaj previdno, ker so se zavedale, nel vuoto ed alla Venezia Giulia le da bodo stopile na politi no mini- unità dell’Ottava Armata britanni- rano polje. Jugoslovanske zahteve ca si erano avvicinate con un certa so bile znane, tako kot tudi nas- prudenza, consapevoli che si sa- protovanje prebivalstva in ita- rebbero avventurate su di un terre- lijanskih odporniških sil, kar je zo- no politicamente minato. Le riven- prno spominjalo na «grški prece- dicazioni jugoslave infatti erano dens», se pravi neprijetno situa- note, come pure la contrarietà ad cijo, ko so se ete Njenega Ve- esse di parte della popolazione e li anstva znašle v Gr iji takoj po delle forze resistenziali italiane, il osvoboditvi, v trenutku nepri ako- che richiamava fastidiosamente al- vane eksplozije državljanske voj- la mente il «precedente greco», va- ne. Še bolj zaskrbljujo e je bilo le a dire la scomoda situazione in dejstvo, da ni bilo mogo e skleniti cui le truppe di Sua Maestà si era- nobenega predhodnega dogovora no trovate in Grecia subito dopo la z Jugoslovani glede delitve con v liberazione, al momento dell’im- Julijski krajini in so bile zato bri- previsto esplodere della guerra ci- tanske sile prisiljene napredovati v vile. Fatto ancor più preoccupan- popolni praznini politi nih navo- te, nessun accordo preventivo si dil. Vojaške zahteve pa so bile ja- era rivelato possibile con gli jugo- sne: v predvidevanju nove kam- slavi in merito ad una divisione panje za zasedbo Avstrije, je bilo delle zone di occupazione nella bistvenega pomena pridobiti pod Venezia Giulia, e pertanto le forze zavezniški nadzor tržaško prista-
 • 90. Via Imbriani, 1946: primo anniversario dell’eccidio Ulica Imbriani, leta 1946: prva obletnica poboja
 • 91. 94 L’eccidio di via Imbriani Pokol v Ulici Imbriani britanniche erano costrette ad niš e. S kon nim naskokom so No- avanzare in un assoluto vuoto di vozelandci prišli v mesto, kjer so indicazioni politiche. Le esigenze še potekali mo ni boji med jugo- militari tuttavia erano chiare: nel- slovanskimi enotami IV. armade, la previsione di una nuova campa- ki so vkorakale v mesto dan prej, gna da condurre per l’occupazio- in nemško garnizijo. Kiwiji (nadi- ne dell’Austria, era essenziale as- mek, ki so ga nadeli novozeland- sumere in mano alleata il control- skim vojakom) so uspeli sprejeti lo del porto di Trieste. Con uno nemško predajo ter pridobiti nad- scatto finale quindi, i neozelande- zor nad železnico in pristaniš em. si erano arrivati in città mentre an- V mestu pa so imeli komando cora infuriavano i combattimenti Jugoslovani. V zadnjih dneh aprila fra le unità jugoslave della Quarta so v Trstu potekala burna po- Armata che erano entrate nel capo- gajanja med razli nimi komponen- luogo giuliano il giorno prima, e la tami odporništva. Na eni strani je guarnigione tedesca. I kiwi (so- bil Narodnoosvobodilni odbor prannome attribuito ai soldati neo- (CLN), iz katerega so prejšnjo zelandesi) dunque erano riusciti ad jesen izstopili komunisti, ki so se accogliere la resa germanica e ad odlo ili, da bodo podpirali priklju- ottenere il controllo delle installa- itev mesta k socialisti ni Jugosla- zioni portuali e ferroviarie. viji. Narodnoosvobodilni odbor In città, però, comandavano gli (CLN) je imel tik pred vstajo proti jugoslavi. Gli ultimi giorni di apri- nacistom na razpolago nekatere le avevano visto a Trieste freneti- na skrivaj zbrane partizanske bri- che trattative fra le diverse compo- gade, ki so jih v ve ji meri sestav- nenti della resistenza. Da una parte ljali mladi fantje, železni arji in vi era il Comitato di liberazione lani Mestne straže. Prav tako so nazionale (CLN), dal quale bile na njegovo razpolago enote nell’autunno precedente erano Finan ne straže, ki so v Trstu, kot usciti i comunisti, che avevano v ostalih delih severne Italije, bile scelto di sostenere l’annessione pod komando Enote prostovoljcev della città alla Jugoslavia sociali- za svobodo (Corpo volontari della sta ; a disposizione del CLN, libertà - CVL). Pripravljene so bi- nell’imminenza dell’insurrezione le na klju no vlogo v vstaji, kot se contro i tedeschi stavano alcune je na primer zgodilo v Milanu. Na brigate partigiane radunate clande- drugi strani pa je bila slovenska
 • 92. L’eccidio di via Imbriani 95 Pokol v Ulici Imbrianistinamente in città – formate in Osvobodilna fronta (OF), kateri sobuona parte da ragazzi, ferrovieri e pripadali tako slovenski kot ita-militi della Guardia civica – e le lijanski komunisti iz Trsta in ki jeunità della Guardia di finanza che politi no spodbujala delovanje ko-– a Trieste come nel resto dell’Ita- munisti nih masovnih organiza-lia settentrionale – si erano poste cij, med prvimi Delavsko enotnost.agli ordini del Corpo volontari del- Na številnih sestankih, ki so sila libertà (CVL), pronte a svolgere sledili v mesecu aprilu, so se stra-un ruolo cruciale nell’insurrezio- ni poskušale dogovoriti o sestavine, come sarebbe ad esempio acca- institucij, ki bi morale voditi mestoduto a Milano. Dall’altra stava il po osvoboditvi ter ga zastopatiFronte di liberazione sloveno (OF) pred Jugoslovani in zavezniki.cui aderivano i comunisti sia slo- Sporazum pa ni bil mogo , saj jeveni che italiani di Trieste e che OF zahtevala ustanovitev Sloven-ispirava politicamente l’azione sko-italijanskega izvršnega anti-delle organizzazioni di massa co- fašisti nega odbora (SIIAO), v ka-muniste, prima fra tutte Unità ope- terem bi imeli predstavniki Narod-raia. noosvobodilnega odbora (CLN) le Nel corso degli incontri susse- marginalno vlogo. Narodnoosvo-guitisi nel mese di aprile, le parti bodilni odbor (CLN) je namreavevano cercato di raggiungere un predlagal paritetno zastopstvo,accordo sulla composizione delle kjer bi predsedstvo prevzel nek ita-istituzioni che avrebbero dovuto lijanski komunist, ki ne biguidare la città dopo la liberazio- sprejemal priklju itve k Jugosla-ne e rappresentarla di fronte agli viji kot predpogoj. Ni šlo niti za bi-jugoslavi ed agli anglo-americani. zantinizem niti za igre mo i, am-L’intesa però si rivelò impossibi- pak za odlo itev o tem, ali se bodole, perché l’OF chiedeva la costitu- tržaški antifašisti odlo ili za skup-zione di un Comitato esecutivo an- no telo, ki bi bilo ali pro-italijan-tifascista italo-sloveno (CEAIS), sko, pro-jugoslovansko ali nevtral-in cui i rappresentanti del CLN no. Seveda bi lahko vsaka odavrebbero svolto un ruolo margi- rešitev vplivala na usodo mesta innale, mentre il CLN proponeva zato nobena od obeh komponent niuna rappresentanza paritaria e l’as- bila pripravljena popustiti. Tako jesunzione della presidenza da parte bilo nemogo e sprožiti enotnodi un comunista italiano che non vstajo proti Nemcem: Narodnoo-
 • 93. 96 L’eccidio di via Imbriani Pokol v Ulici Imbriani avesse accettato la pregiudiziale svobodilni odbor (CLN), ki ga je annessionista jugoslava. Non si vodil don Edoardo Marzari, je trattava né di bizantinismi né di imel za vojaškega vodjo polkov- giochi di potere, ma di decidere se nika Antonia Fondo Savia. Ko- gli antifascisti triestini avrebbero manda mesta jugoslovanske vojske espresso un organo comune schie- je imela za komandanta Martina rato in senso filo-italiano, filo-ju- Greifa in za politi nega komisarja goslavo o neutrale. Naturalmente, Franca Štoko – tako so organizi- l’una o l’altra soluzione avrebbe rali dve lo eni vstaji, ki sta se potuto influire sul destino della za eli neodvisno druga od druge città, e quindi nessuna delle due med 29. in 30. aprilom. O itno je componenti era disposta a transi- šlo za dve konkuren ni pobudi – edinstven pojav v evropskem od- gere. Di conseguenza, lanciare porništvu. Dejansko pa so se parti- un’insurrezione unitaria contro i zani pod vodstvom Narodnoosvo- tedeschi risultò impossibile: il bodilnega odbora (CLN) in Ko- CLN – alla cui guida stava don mande mesta bojevali drug ob Edoardo Marzari, avendo come drugem proti Nemcem in dosegli comandante militare il colonnello pomembne rezultate, kot je bila Antonio Fonda Savio – e il Co- rešitev pristaniških naprav. mando di città (CCT) dell’esercito 1. maja so v mesto vkorakale jugoslavo – avente come coman- redne ete jugoslovanske vojske, ki dante Martin Greif e quale com- pa niso uspele zavzeti zadnjih missario politico Franc Štocka – nemških postojank: grad Svetega organizzarono perciò due insurre- Justa in sodno pala o, kjer so se zioni distinte che scattarono, indi- boji nadaljevali vse do prihoda pendentemente l’una dall’altra, tra novozelandskih enot. Med tem a- il 29 e il 30 aprile. Erano, con tutta som so elementi Delavske enotno- evidenza, due iniziative concor- sti za eli razoroževati partizane renziali – caso unico nell’ambito Korpusa prostovoljcev za svobo- della resistenza europea – ma di bo, jugoslovanske komande pa so fatto nei due giorni seguenti i par- zahtevale, da italijanske formacije tigiani agli ordini del CLN e del pridejo pod njihovo oblast. V taki CCT combatterono fianco a fian- situaciji in v izogib prelivanju krvi co contro i tedeschi, riuscendo an- med vstajniki in zavezniško vojsko, che a conseguire risultati significa- kot je bila jugoslovanska, se je Na-
 • 94. L’eccidio di via Imbriani 97 Pokol v Ulici Imbrianitivi, come la salvezza delle instal- rodnoosvobodilni odbor (CLN)lazioni portuali. odlo il, da umakne svoje ete iz Il 1° maggio entrarono in città bojev, da shrani orožje na varnale truppe regolari dell’esercito ju- mesta in razpusti svoje enote. Vgoslavo, che non riuscirono però naslednjih dneh so nekaj italijan-ad avere ragione degli ultimi capi- skih partizanov aretirali, prav takosaldi tedeschi, il Castello di San tudi nekaj finan nikov. Številni iz-Giusto e il palazzo di giustizia, do- med njih se nikoli niso vrnili iz de-ve i combattimenti proseguirono portacije. Sicer pa so bili ukazi, kifino all’arrivo delle unità neoze- so jih vrhovi slovanske komuni-landesi. Nel frattempo, elementi di sti ne partije izrekli v Trstu de-Unità operaia cominciarono a di- lujo im etam, popolnoma jasni:sarmare i partigiani del CVL e i vse oborožene sile, ki ne bi prešlecomandi jugoslavi pretesero che le pod oblast Komande mesta, biformazioni italiane si ponessero ai veljale za sovražne in bi jih temuloro ordini. Di fronte a tale situa- primerno tudi obravnavali. Tudizione, per evitare il rischio di spar- vsak poskus, da bi v Trstu ustano-gimento di sangue tra gli insorti ed vili druga no antifašisti no upra-un esercito alleato, qual era quello vo od jugoslovanske, bi pomeniljugoslavo, il CLN decise di ritirare za etek državljanske vojne. Takile proprie truppe dal combattimen- ukazi so na isto raven postavilito, di depositare le armi in luoghi Nemce, fašiste in partizane iz Na-sicuri e sciogliere le proprie unità. rodnoosvobodilnega odboraNei giorni successivi alcuni parti- (CLN), kar je odprlo pot areta-giani italiani vennero arrestati e cijam, deportacijam in metanju vcosì pure i finanzieri, molti dei fojbe.quali non tornarono dalla deporta- 3. maja je Komanda mesta for-zione. Del resto, gli ordini imparti- malno prevzela vso oblast, medtemti dai vertici del partito comunista pa so angloameriške sile akale,sloveno alle truppe operanti a Tri- da bi diplomacija razvozlalaeste erano chiarissimi: tutte le for- zapletene vozle okrog nedogo-ze armate che non fossero passate vorjenega prekrivanja okupa-agli ordini del Comando di città cijskih con. Jugoslovanske vojaškeandavano considerate quali nemi- oblasti so vzele situacijo krepko vche e trattate di conseguenza; inol- svoje roke, ukazale policijsko uro,tre, ogni tentativo di costituire a zasegle deponirana sredstva pri
 • 95. 98 L’eccidio di via Imbriani Pokol v Ulici Imbriani Trieste un’amministrazione antifa- italijanski banki, zasegle arhive scista diversa da quella jugoslava pri kvesturi in prefekturi, prevzele doveva venir ritenuto un inizio di nadzor nad informiranjem in do- guerra civile. Ordini del genere lo ile premik ure, da bi se poenoti- ponevano sullo stesso piano tede- le «s preostalo Jugoslavijo». Pri- schi, fascisti e partigiani del CLN, pravljal se je teren za priklju itev. aprendo la strada agli arresti, alle V tej napeti situaciji se je 5. deportazioni, agli infoibamenti. maja zjutraj razširila vest o sko- Il 3 maggio il CCT assunse for- rajšnjem prihodu generala Clarka, malmente tutti i poteri, mentre i komandanta V. ameriške armade, comandi anglo-americani manten- to pa je bila spodbuda za proita- nero una posizione di attesa, la- lijansko manifestacijo, ki je želela sciando che fossero le diplomazie generalu podati druga no podobo a sbrogliare l’intricata matassa le- od tiste, ki so jo nudile jugoslovan- gata ad una sovrapposizione non ske oblasti. Sprevod se je izpred concordata di zone di occupazio- Hotela de la Ville povzpel po Kor- ne. Da parte loro, le autorità mili- zu in po vzporedni Ulici Mazzini, tari jugoslave presero saldamente vse do Trga Goldoni. Tu so in pugno la situazione, imponendo množico nagovorili z nekega okna il coprifuoco, confiscando i valori in vrnila se je na Korzo, da bi šla depositati presso la Banca d’Italia, po Ulici Imbriani in se usmerila sequestrando gli archivi della Que- proti spomeniku Guglielma Ober- stura e della Prefettura, assumendo dana na istoimenskem trgu. V Uli- il controllo dell’informazione e ci Imbriani pa je neka jugoslovan- decretando lo spostamento ska patrulja za ela streljati na ma- dell’ora legale per uniformarsi «al nifestante: trije so bili na mestu resto della Jugoslavia». Insomma, mrtvi: Carlo Murra, Graziano No- si preparava il terreno all’annes- velli in Mirano Sanzin, etrti - sione. Carlo Burla, pa je umrl nekaj dni In questa situazione di tensio- pozneje. Okrog štirideset oseb je ne, la mattina del 5 maggio si dif- bilo ranjenih. Po pokolu je Ko- fuse in città la voce dell’imminen- manda mesta prepovedala vse na- te arrivo del generale Clark, co- cionalisti ne manifestacije, vendar mandante della Quinta Armata so za take veljale le proitalijan- americana, e ciò offrì il destro ad ske, projugoslovanske pa so še kar una manifestazione di italianità, naprej potekale.
 • 96. L’eccidio di via Imbriani 99 Pokol v Ulici Imbrianidestinata ad offrire all’alto ufficia-le americano un’immagine diver-sa da quella proposta dalle autori-tà jugoslave. Dopo aver sostato da-vanti all’«Hotel de la Ville», ilcorteo risalì il corso e la parallelavia Mazzini fino piazza Goldoni.Qui la folla fu arringata da una fi-nestra, poi ritornò nel Corso conl’intenzione di svoltare per via Im-briani e dirigersi verso il Sacrariodi Guglielmo Oberdan nell’omoni-ma piazza. In via Imbriani peròuna pattuglia jugoslava aprì il fuo-co sui manifestanti: tre morironosubito – Carlo Murra, GrazianoNovelli e Mirano Sanzin – unquarto – Carlo Burla – decedettealcuni giorni dopo, una quarantinarimasero feriti. Dopo l’eccidio, il Via Imbriani, targa commemorativaCCT proibì tutte le manifestazio- (1947)ne di carattere nazionalista: tali pe- Ulica Imbriani, spominska ploš arò erano considerate solo quelle fi- (1947)lo-italiane, mentre quelle filo-ju-goslave continuarono a svolgersi Narodnoosvobodilni odborregolarmente. (CLN) se je vrnil v ilegalo in tam Il CLN dunque ritornò in clan- ostal do sredine junija. Šele 9. ju-destinità, e dovette rimanervi sino nija so v Beogradu podpisali po-alla metà di giugno. Solo il 9 giu- godbo, ki je predvidela delitev Ju-gno infatti venne firmato a Belgra- lijske krajine na dve okupacijskido un accordo che prevedeva la di- coni: na Cono A s Trstom in z Go-visione della Venezia Giulia in rico pod zavezniško vojaško upra-due zone di occupazione: la zona vo in cono B, zaupano jugoslovan-A, con Trieste e Gorizia, sottopo- ski vojaški upravi. Takrat so jugo-sta ad un governo militare alleato, slovanske ete morale zapustitie la zona B affidata ad un’ammini- Trst.
 • 97. 100 L’eccidio di via Imbriani Pokol v Ulici Imbriani strazione militare jugoslava. Di • KJE SE NAHAJA conseguenza, le truppe jugoslave Ulica Imbriani je prva desna dovettero abbandonare Trieste. pre na ulica na Korzo Italija, ko se s Trga Goldoni spuš amo na Borzni trg. Na številki 2 je Nacio- • DOVE SI TROVA nalna liga leta 1947 postavila La via Imbriani è la prima tra- ploš o, ki spominja na poboj. Na versale destra del corso Italia, isti stavbi, na vogalu s Korzom, pa scendendo da piazza Goldoni ver- stoji relief, ki ga je leta 2005 po- so piazza della Borsa. Al numero stavila Tržaška pokrajina v spo- civico 2, una lapide posta nel 1947 min na Giovannija Tallerija. dalla Lega Nazionale ricorda l’ec- cidio. Sullo stesso edificio, all’an- golo con corso Italia, un bassori- lievo di Giovanni Talleri, ivi collo- cato dalla Provincia di Trieste nel 2005, commemora l’accaduto.
 • 98. 101Il «Centro Raccolta Profughi» diPadricianoZbirni begunski center v Padri ah Raoul Pupo Il Centro Raccolta Profughi Zbirni begunski center (ZBC) v(CRP) di Padriciano fu utilizzato Padri ah so uporabljali od 1948.dal 1948 – ma le prime baracche do leta 1976. Prve barake so zgra-furono edificate tra il 1950 e il dili leta 1950 in 1951. Leta 19541951 e nel 1954 il campo ospitava je v centru bilo že 5.000 oseb. Vgià 5.000 persone - al 1976 per njem so sprejemali ezule iz oze-dare rifugio agli esuli provenienti melj Severnega Jadrana, ki sodai territori alto-adriatici già ap- neko pripadala Kraljevini Italiji,partenenti al regno d’Italia, passa- po drugi svetovni vojni pa soti nel secondo dopoguerra sotto il prešla pod jugoslovansko upravo.controllo jugoslavo. L’esodo de- Eksodus Istranov, Re anov in Dal-gli istriani, fiumani e dalmati fu matincev je bil dolgotrajen pojav:un fenomeno lungo: iniziò nel za el se je leta 1944, ko so za-1944 con l’abbandono di Zara, di- puš ali Zadar, ki so ga uni ila za-strutta dai bombardamenti alleati, vezniška bombardiranja, uradnoed ebbe termine ufficialmente nel pa se je kon al leta 1956. V celoti1956. Nel complesso riguardò ol- je zajel etrt milijona oseb (ocenetre un quarto di milione di perso- so nezanesljive), v ve ini po zave-ne (le stime sono incerte), nella sti Italijanov. Glavno gonilo je bi-massima parte di sentimenti ita- lo politi no-nacionalne narave: poliani. La spinta principale che razli nih poteh in razli nih ritmih,mosse gli esuli fu di natura politi- od obmo ja do obmo ja, so razli -co-nazionale: attraverso vari per- ne komponente italijanskega pre-corsi e con differenti ritmi da zo- bivalstva bile prisiljene v spoz-na a zona, le diverse componenti nanje, da ohranjanje nacionalnedella popolazione italiana furono identitete ni bilo mogo e, zaradi
 • 99. 102 Il «Centro Raccolta Profughi» di Padriciano Zbirni begunski center v Padri ah costrette a rendersi conto che man- sprememb, ki jih je jugoslovanski tenere la loro identità nazionale komunisti ni režim uvedel na era impossibile, viste le trasforma- njihovi rodni zemlji. Do tega zioni introdotte dal regime comu- zaklju ka so prišle tudi skupine nista jugoslavo nella loro terra di italijanskega delavskega razreda origine. A tale conclusione giunse- komunisti ne usmeritve, ki so v ro anche i nuclei di classe operaia za etku pozitivno sprejele per- italiana di orientamento comunista spektivo priklju itve k socialisti ni che in un primo momento avevano Jugoslaviji, a so ob sre anju z re- accolto favorevolmente la prospet- alnostjo Titovega režima kmalu tiva dell’annessione alla Jugosla- spremenile mišljenje. K temu do- via socialista, ma che a seguito dajmo še posplošeni strah – de- dell’impatto con la realtà del regi- diš ino grozovitega obdobja fojb – me di Tito cambiarono rapidamen- ki ga je utrjevalo nasilje vsega po- te idea. A ciò si aggiunsero la pau- vojnega obdobja – preganjanje ra generalizzata – eredità della sta- ljudi in nekonformisti nih katego- gione terribile delle foibe e confer- rij, politi no zatiranje in stiska za- mata dallo stillicidio di violenze radi kriti nega ekonomskega che punteggiò tutto il dopoguerra stanja. Lahko govorimo o eksodu- –, le persecuzioni mirate contro in- su kot procesu izgona neke nacio- dividui e categorie non conformi- nalne skupine, do katerega ni ste, l’oppressione politica e il disa- prišlo zaradi zakonskih ukrepov, gio per la critica situazione econo- ampak zaradi pritiskov v okolju. mica. Si può dunque parlare Eksodus Italijanov, ki je za seboj dell’esodo come di un processo di potegnil tudi dolo eno število Slo- espulsione di un gruppo nazionale vencev in Hrvatov, predstavlja avvenuto a seguito non di provve- zgodovinski zlom za Severni del dimenti di legge, ma di pressioni Jadrana, ker je – za razliko od ambientali. L’esodo degli italiani, sprememb suverenosti, do katerih che trascinò con sé anche alcune je prihajalo v prejšnjih desetletjih aliquote di popolazione slovena e in stoletjih, od Benetk do Avstrije croata, costituisce una frattura sto- in nato v Italiji – pomenil izginotje rica per l’area alto-adriatica in neke avtohtone nacionalne skupi- quanto – diversamente dai cambi ne, italijanske torej, ter tako prelo- di sovranità avvenuti nei decenni e mil kontinuiteto, ki je trajala od secoli precedenti, da Venezia obdobja romanizacije dalje.
 • 100. Il «Centro Raccolta Profughi» di Padriciano 103 Zbirni begunski center v Padri ahall’Austria e poi all’Italia – ha se- Znotraj tega velikega pojavagnato la scomparsa di un gruppo lo imo dva glavna vala pre-nazionale autoctono, quello italia- seljevanja. Prvi se je odvijal medno, spezzando una continuità che leti 1948 in 1951, potem, ko je 15.durava dall’epoca della romaniz- septembra 1947 za ela veljati Mi-zazione. rovna pogodba, ki je Jugoslaviji All’interno di tale grande feno- dodelila Zadar, Reko in skoraj vsomeno sono distinguibili due onda- Istro. im je bila znana odlo itevte principali. La prima avvenne tra mirovne konference, so poletiil 1948 e il 1951, dopo cioè che il 1946 za eli odhajati prvi prebival-Trattato di pace, entrato in vigore ci Pulja, kjer je takrat vladala an-il 15 settembre del 1947, ebbe at- gloameriška oblast: ta eksodus jetribuito alla Jugoslavia Zara, Fiu- bil preventiven, vezan na strahme e quasi tutta l’Istria. Appena pred tistim, kar bi se zgodilo v me-conosciuta la decisione della Con- stu po vzpostavitvi jugoslovanskeferenza della pace, nell’estate del oblasti, ki so jo tamkajšnji prebi-1946, i primi a partire furono gli valci že okusili za nekaj tednovabitanti di Pola, allora governata spomladi 1945. Masovni beg, ki paprovvisoriamente dagli anglo- se je za el pozimi leta 1946, je vamericani: l’esodo fu in questo ca- nekaj mesecih spraznil mesto.so preventivo, legato al timore di Ve ina Italijanov iz Reke in Istreciò che sarebbe accaduto in città je šlo v begunstvo pozneje, ko sodopo l’instaurazione del potere ju- izkoritili možnost iz mirovne po-goslavo, che i polesani avevano godbe, da lahko optirajo za ita-già sperimentato per alcune setti- lijansko državljanstvo in se prese-mane nella primavera del 1945. lijo na polotok. Ve ina ezulov izIniziata nell’inverno del 1946, la tega drugega vala ni prešla skozifuga in massa svuotò la città nel Trst, kjer je tedaj vladala za asnagiro di pochi mesi. La maggior angloameriška uprava, ampak soparte degli italiani di Fiume e se razselili po vsej Italiji. Tako sodell’Istria prese invece la via odprli ve kot sto ZBC, pri emerdell’esilio più tardi, avvalendosi so uporabili stara taboriš a za in-della possibilità, concessa dal ternirance in vojaške zapornike,Trattato di pace, di optare per la kasarne, šole in podobno; najboljcittadinanza italiana e di trasferir- znani zbirni centri so bili: Altamu-si nella penisola. Nel caso di que- ra, Fertilia, Fossoli, La Spezia,
 • 101. 104 Il «Centro Raccolta Profughi» di Padriciano Zbirni begunski center v Padri ah sta prima ondata, il grosso degli Laterina, Tortona, Torino, kjer so esuli non passò per Trieste – allora begunci preživeli nekaj let v skraj- governata provvisoriamente da no težkih pogojih. un’amministrazione militare an- V drugem valu so odhajali ezuli glo-americana – ma venne sventa- iz Cone B na Svobodnem tržaškem gliato in tutta Italia. Furono così teritoriju (STT), katerega ustano- aperti più di un centinaio di CRP vitev je predvidela mirovna po- utilizzando vecchi campi per inter- godba, a je propadla zaradi hlad- nati e prigionieri di guerra, caser- ne vojne. Glavna mesta v Coni B me, scuole, e così via; tra i più noti so bila: Koper, Izola, Piran, ricordiamo quelli di Altamura, Umag, Buje in Novigrad, v kate- Fertilia, Fossoli, La Spezia, Lateri- rih je skoraj v celoti prebivalo ita- na, Tortona, Torino, dove i profu- lijansko prebivalstvo. Do leta ghi vissero per alcuni anni in con- 1954 je v Coni vladala jugoslo- dizioni di estremo disagio. vanska vojaška uprava, ki je aka- La seconda ondata fu costituita la na ustanovitev STT, a že od kon- dagli esuli provenienti dalla zona ca leta 1953 je prebivalstvo B del Territorio Libero di Trieste dojelo, da bo cona za stalno ostala (TLT), la cui creazione era previ- v jugoslovanskih rokah: za elo se sta dal Trattato di pace ma s’inca- je masovno izseljevanje, ki je po- gliò sulle secche della guerra fred- stalo popolno, ko je Londonski me- da. I centri principali della zona B morandum 26. oktobra 1954 do- erano Capodistria, Isola, Pirano, lo il dejansko delitev STT med Ita- Umago, Buie e Cittanova, tutti lijo in Jugoslavijo, kar je omogo i- abitati quasi integralmente da ita- lo vrnitev Cone A s Trstom Italiji, liani. Fino al 1954 la zona venne Cona B pa je ostala Jugoslaviji. amministrata da un governo mili- Na celotnem obmo ju Severne- tare jugoslavo in attesa della costi- ga Jadrana, ki je pripadlo Jugo- tuzione del TLT, ma già alla fine slaviji, je ostalo nekaj ve kot del 1953 la popolazione si rese 20.000 Italijanov (a podatki so ne- conto che la zona sarebbe rimasta zanesljivi), deloma ideološko veza- stabilmente in mano jugoslava: ni na Titov režim, deloma pa zato, iniziò così l’esodo di massa, che ker niso mogli zbežati. divenne totalitario dopo che il Me- Ezuli iz Cone B so se ve inoma morandum di Londra, entrato in ustavili v Trstu in Gorici, za silo vigore il 26 ottobre 1954, ebbe sta- so jih naselili v nekaterih begun-
 • 102. Padriciano, Centro Raccolta Profughi (2006) Padri e, Zbirni begunski center (2006)
 • 103. 106 Il «Centro Raccolta Profughi» di Padriciano Zbirni begunski center v Padri ah bilito la spartizione di fatto del skih centrih: poleg centra v Pa- TLT fra Italia e Jugoslavia, con- dri ah, so ostale ustanovili tudi v sentendo il ritorno della zona A, Silosu (ogromna stavba ob želez- con Trieste, all’Italia, e lasciando niški postaji), v Rižarni Sv. Sobote la zona B alla Jugoslavia. in v številnih zasilnih prostorih. Complessivamente, in tutta Povsod so bili življenjski pogoji l’area nord adriatica passata alla zelo težavni: tesni in nezdravi pro- Jugoslavia rimasero poco più di stori, premajhne in nezadostne sa- 20.000 (ma i dati ufficiali sono po- nitarije, popolno pomanjkanje co attendibili) italiani, in parte le- družinske zasebnosti, medtem, ko gati ideologicamente al regime di so pohištvo, ki so ga begunci pri- Tito ed in parte impossibilitati a peljali s seboj, natla ili v nekaj fuggirne. pristaniških skladiš , kjer je deset- Gli esuli dalla zona B si ferma- letja ostalo pozabljeno. Šele pred rono in maggioranza a Trieste e kratkim se je nekaj te lastnine Gorizia, e trovarono prima ospita- rešilo popolnega propada in služi lità in alcuni campi profughi: oltre kot material za razstavo v ZBC v che a Padriciano, centri di raccolta Padri ah in bo predstavljala jedro vennero istituiti presso il Silos muzeja Mestnega muzeja istrske, (l’enorme edificio a fianco della reške in dalmatinske kulture, ki ga stazione ferroviaria), nella Risiera urejajo v neki zgodovinski pala i v di San Sabba e in molti altri locali središ u mesta, v Ulici Torino. di fortuna. Ovunque le condizioni di vita erano assai precarie: gli spazi angusti e malsani, i servizi • KJE SE NAHAJA igienici sovraffollati, totale la mancanza d’intimità familiare, ZBC v Padri ah se nahaja na mentre le masserizie che i profu- pokrajinski cesti, ki iz Op in pelje ghi avevano potuto portare con sé v Bazovico, na levi strani krožiš a. vennero ammassate in alcuni ma- Kdor želi priti tja in prihaja z gazzini del porto, dove rimasero avtom iz mesta, mora najprej priti dimenticate per decenni. Solo re- na kraški rob vzdolž Ulice Fabio centemente parte di tale patrimo- Severo, po cesti za Op ine, nato nio è stata salvata dalla distruzione gre na Narodno cesto, pelje ez ed ha offerto materiali per la mo- križiš e štirih cest, ki po eni strani stra allestita presso il CRP di Pa- vodi na avtocesto za Benetke, po
 • 104. Il «Centro Raccolta Profughi» di Padriciano 107 Zbirni begunski center v Padri ahdriciano e costituirà il nucleo del drugi pa v pristaniš e. Nadaljuje-Civico Museo della Civiltà Istria- te naravnost in ko pridete v sre-na, Fiumana e Dalmata, in corso di diš e Op in, zavijete na desnoallestimento in un palazzo storico proti Bazovici. e pa prihajate zdel centro città, in via Torino. avtoceste, morate po cestninski postaji Lizert nadaljevati vzdolž priklju ka na avtocesto v smeri• DOVE SI TROVA Trst – pristaniš e Industrijska co- na. Izognete se križiš u za mejni Il CRP di Padriciano è situato prehod Ferneti i, ki vodi v Ljub-sulla strada provinciale che da ljano, in nadaljujete do izhoda zaOpicina porta a Basovizza, sul lato Padri e. Ko pridete na pokrajin-sinistro della rotabile. Per chi vo- sko cesto, nadaljujete na desno vglia recarvisi in automobile prove- smeri proti Bazovici in po pri-nendo dalla città, conviene innan- bližno 900 metrih, ko ste peljalizitutto raggiungere il ciglione car- mimo naselja Padri e, najdete nasico lungo l’itinerario via Fabio levi strani vhod v nekdanji begun-Severo, strada per Opicina, via ski center. Na kraj lahko prideteNazionale, superare il quadrivio tudi z avtobusom št. 39, ki imache conduce da un lato all’auto- zadnjo postajo na Trgu svobode.strada per Venezia e dall’altro al e želite obiskati ZBC in raz-porto, continuare diritti e, giunti stave v njem, se morate obrniti nanel centro della frazione di Opici- Deželni zavod za istrsko-reško-na, svoltare a destra in direzione dalmatinsko kulturo - Istituto re-Basovizza. Provenendo invece gionale per la cultura istriano-fiu-dall’autostrada, dopo la barriera mano-dalmata (IRCI) v Trstu, kidel Lisert si prosegue lungo il rac- ima sedež na Trgu rde ega mostucordo autostradale in direzione 2, Trst (Tel. 040639188; E-mail:Trieste - Porto e Zona industriale, irci@iol.it).si evita il bivio per il valico di Fer-netti che condurrebbe a Lubiana, siprosegue fino all’uscita di Padri-ciano. Arrivati sulla strada provin-ciale si prosegue a destra in dire-zione Basovizza e dopo circa 900metri, passato l’abitato di Padricia-
 • 105. 108 Il «Centro Raccolta Profughi» di Padriciano Zbirni begunski center v Padri ah no, si trova sulla sinistra l’entrata dell’ex campo profughi. Il sito è raggiungibile anche con il bus n. 39, il cui capolinea si trova in piazza della Libertà. Per poter visitare il CRP e le mostre che vi sono allestite è ne- cessario rivolgersi all’Istituto re- gionale per la cultura istriano – fiumano - dalmata (IRCI) di Trie- ste, la cui sede si trova in piazza Ponterosso 2, Trieste (tel. 040639188; e-mail: irci@iol.it). Foiba Plutone
 • 106. 109I caduti di piazza Sant’Antonio Nuovo e dipiazza Unità d’ItaliaPadli na Trgu Svetega Antona Novega inna Trgu Zedinjenja Italije Raoul Pupo Ai primi di novembre del 1953 V za etku novembra 1953 je bi-la situazione a Trieste era tesissi- la situacija v Trstu skrajno napeta.ma. La città era governata dagli V mestu je bila angloameriškaanglo-americani, che nella prima- oblast, ki so jo spomladi leta 1945vera del 1945 erano stati salutati Italijani pozdravili kot osvobodi-dalla maggioranza degli italiani telja, ker je vzpostavitev Zavez-come liberatori, perché l’instaura- niške vojaške vlade (ZVV) pomeni-zione del Governo Militare Allea- la umik jugoslovanskih et in pre-to (GMA) aveva significato il riti- nehanje takoimenovanih «ljudskihro delle truppe jugoslave e la ces- oblasti». Tudi v naslednjih letih jesazione dei cosiddetti «poteri po- ZVV še naprej š itila Italijane terpolari». Anche negli anni succes- na lokalni ravni uveljavljala poli-sivi il GMA aveva continuato a tiko «omejevanja» glede Sovjetskeproteggere gli italiani, applicando zveze, za katero je Jugoslavijasu scala locale la politica del veljala kot zavzet inštrument. Tako«contenimento» nei confronti je bila nevarnost morebitnega ju-dell’Unione Sovietica, di cui la goslovanskega posega v Trstu pre-Jugoslavia era considerata zelan- pre ena, komunisti so bili posta-te strumento. Così, la minaccia di vljeni – delno pa so se tudi samiun eventuale colpo di mano jugo- tako postavili – na rob politi negaslavo su Trieste era stata sventata, življenja in za ela se je izgradnjai comunisti era stati posti – e in demokrati nega sistema, epravparte si erano messi da soli – al pod strogim zavezniškim nadzo-margine della vita politica e si era rom. Leta 1947 je Mirovna pogod-avviata la costruzione di un siste- ba predvidela ustanovitev Svobod-ma democratico, seppur sotto nega tržaškega teritorija (STT)
 • 107. 110 I caduti di piazza Sant’Antonio Nuovo e di piazza Unità d’Italia Padli na Trgu Svetega Antona Novega in na Trgu Zedinjenja Italije stretto controllo alleato. Nel 1947 pod okriljem Združenih narodov, il Trattato di pace aveva previsto vendar pa se je izkazalo, da je la costituzione di un Territorio Li- njegova ustanovitev nemogo a: bero di Trieste (TLT) sotto l’egida tako je ZVV še naprej upravljala z delle Nazioni Unite, ma la sua co- ozemljem Cone A in s Trstom, ki je stituzione si era rivelata impossibi- postal «branik Zahoda», Jugoslo- le: così, il GMA aveva continuato vani pa so upravljali sosednjo Co- ad amministrare la zona A con Tri- no B. Proti koncu Štiridesetih let este, definita «un baluardo se je situacija spremenila. Potem, dell’Occidente» e gli jugoslavi la ko je Tito leta 1948 prekinil s Sta- contigua zona B. Alla fine degli linom, je Jugoslavija izstopila iz anni Quaranta però, la situazione sovjetske orbite in je postala zelo era mutata. Dopo la rottura fra Tito koristen strateški tampon za NA- e Stalin del 1948, la Jugoslavia era TO na Balkanskem polotoku in tik uscita dall’orbita sovietica ed era pred vrati Italije. Zato so se oblaki diventata un utilissimo cuscinetto hladne vojne odmaknili od Julijske strategico per la NATO nella peni- krajine, vladi v Londonu in sola balcanica ed alle stesse porte Washingtonu pa sta za eli pri- d’Italia. Di conseguenza, le ombre tiskati na tisti v Rimu in v Beogra- della guerra fredda si erano ritirate du, da bi prijateljsko nadaljevali z dalla Venezia Giulia e i governi di radzelitvijo STT. Londra e di Washington avevano Tudi v Trstu se je odnos ZVV cominciato a premere su quelli di spremenil in zavezniki so za eli Roma e Belgrado affinché proce- podpirati lokalno avtonomisti no dessero amichevolmente alla spar- gibanje, ki se je borilo za ustano- tizione del TLT. vitev STT. Vendar pa Angleži in Anche a Trieste l’atteggiamen- Ameri ani niso resni no želeli, da to del GMA era cambiato e gli an- bi STT ugledal lu sveta: nasprot- glo-americani avevano comincia- no, želeli so le imprej umakniti to ad appoggiare un movimento svoje ete iz Trsta, avtonomisti na indipendentista locale, che si bat- grožnja pa bi lahko samo pomaga- teva per la costituzione del TLT. la omeh ati pogajalsko stališ e Non che inglesi ed americani desi- italijanske vlade in jo prepri ati, derassero per davvero che il Terri- da bi se odrekla Coni B. Tako so torio Libero vedesse la luce: al se prijateljski odnosi med Italijani contrario, ciò che a loro importava v Trstu in zavezniškimi oblastniki
 • 108. Chiesa di S. Antonio Nuovo: gli incidenti del novembre 1953 Cerkev Sv. Antona Novega: neredi v novembru 1953
 • 109. 112 I caduti di piazza Sant’Antonio Nuovo e di piazza Unità d’Italia Padli na Trgu Svetega Antona Novega in na Trgu Zedinjenja Italije era soltanto ritirare al più presto le poslabšali in marca 1952 je ita- proprie truppe da Trieste, ma la lijanska civilna policija, v kateri minaccia indipendentista poteva so bili lokalni elementi, vodili pa aiutare ad ammorbidire la posizio- so jih angleški astniki, nasilno ne negoziale del governo italiano, prekinila proitalijansko demon- convincendolo a rinunciare alla stracijo. Nekoliko pozneje je Lon- zona B. Così, i rapporti amichevoli donski sporazum z dne 9. maja fra gli italiani di Trieste e i gover- 1952 dovolil udeležbo nekaterih nanti alleati si erano incrinati, tan- italijanskih funkcionarjev v ZVV, a to che nel marzo del 1952 una di- se ozra je vseeno ni spremenilo. mostrazione filo-italiana era stata Italijani v Trstu so Zavezniško violentemente dispersa dalla poli- vojaško vlado sprejemali kot kolo- zia civile, formata da elementi lo- nialno oblast in so se združevali cali al comando di ufficiali inglesi. okrog ob inske uprave, ki jo je vo- Poco dopo, l’accordo di Londra dil Istran Gianni Bartoli; nasprot- del 9 maggio 1952 aveva consenti- no pa za ZVV glavna nevarnost pri to la partecipazione di alcuni fun- popolnem obvladovanju Cone A ni zionari italiani al GMA, ma il cli- prihajala od komunistov, ampak ma non era mutato. Gli italiani di od italijanskih domoljubov. Trieste percepivano ormai il Go- Zaradi nesposobnosti italijan- verno Militare Alleato come un ske in jugoslovanske vlade, da bi potere coloniale e si stringevano dosegli sporazum, so v jeseni leta attorno al Comune, retto 1953 Angleži in Ameri ani skleni- dall’istriano Gianni Bartoli; vice- li, da nekoliko pritisnejo na situa- versa, per il GMA la principale cijo: z dvostransko noto z dne 8. minaccia al suo assoluto controllo oktobra sta vladi v Londonu in della zona A non veniva più dai Washingtonu sporo ili svoj na- comunisti, ma dai patrioti italiani. men, da zaklju ita z ZVV in da Vista l’incapacità del governo predata upravljanje Cone A Ita- italiano e di quello jugoslavo di liji. Ta korak pa ni imel pri akova- raggiungere un accordo, nell’au- nega odziva: Jugoslavija je zagro- tunno del 1953 inglesi ed americani zila z vojaško intervencijo, e bi decisero di forzar loro la mano: con italijanske sile stopile v Trst, Ita- la Nota Bipartita dell’8 ottobre i lija pa je nekaj divizij namestila na governi di Londra e di Washington mejo in pogajanja so bila blokira- comunicarono la propria intenzione na.
 • 110. I caduti di piazza Sant’Antonio Nuovo e di piazza Unità d’Italia 113 Padli na Trgu Svetega Antona Novega in na Trgu Zedinjenja Italijedi por termine al GMA e di conse-gnare l’amministrazione della zo-na A all’Italia. La mossa però nonebbe il seguito previsto: la Jugosla-via minacciò un intervento militarequalora le truppe italiane fosseroentrate a Trieste, l’Italia schierò al-cune divisioni alla frontiera e il ne-goziato si bloccò. Nel frattempo, a Trieste afflui-vano armi in quantità. Nel timoredi un colpo di mano jugoslavo, ipartiti filo-italiani avevano datovita ad alcune unità paramilitari,formate da giovani ed ex partigia- Piazza S. Antonio Nuovo: targa com-ni, che venivano addestrate in memorativaFriuli dall’esercito italiano. Di ar- Trg Sv. Antona Novega: spominskami disponevano alcuni gruppi di ploš aestrema destra, variamente colle-gati ai servizi segreti italiani e dif- V tem asu se je v Trst stekalaficilmente controllabili da chiun- velika koli ina orožja. V strahuque. Armati erano anche i comuni- pred jugoslovanskim napadom, sosti guidati da Vittorio Vidali, che proitalijanske stranke oblikovaledopo la rottura del 1948 erano di- nekaj paravojaških enot, v katerihvenuti fieramente avversi a Tito, e so bili mladi fantje in bivši parti-che avevano fatto sapere di esser zani, ki jih je v Furlaniji usposa-pronti a sparare sugli jugoslavi, se bljala italijanska vojska. Zquesti avessero invaso la città. orožjem so razpolagale nekatere In una situazione così incande- skupine skrajne desnice, ki so bilescente, le celebrazioni del 4 no- na razli ne na ine povezane z ita-vembre, anniversario della vittoria lijansko tajno službo in jih je biloitaliana nella Prima guerra mon- zelo težko kontrolirati. Oboroženidiale e quindi della «redenzione» pa so bili tudi komunisti, ki jih jedi Trieste, vennero concordemen- vodil Vittorio Vidali, in so po spo-te giudicate come il possibile inne- ru leta 1948 odlo no nasprotovalisco di una crisi in città. Le forze fi- Titu ter dali vedeti, da so pripra-
 • 111. 114 I caduti di piazza Sant’Antonio Nuovo e di piazza Unità d’Italia Padli na Trgu Svetega Antona Novega in na Trgu Zedinjenja Italije lo-italiane erano decise a far sentir vljeni streljati na Jugoslovane, e la voce dell’opinione pubblica pa- bi napadli mesto. triottica che anelava al ritorno V tako burni situaciji so sogla- dell’Italia, il GMA temeva un col- sno menili, da bi proslavljanje 4. po di mano italiano e si preparò a novembra, obletnice italijanske fronteggiarlo con tutti i mezzi. Co- zmage v Prvi svetovni vojni in me misura preventiva, il coman- «odrešenju» Trsta, lahko pomenilo dante del GMA, il generale inglese sprožitev krize v mestu. Proita- Winterton, proibì l’esposizione lijanske sile so se odlo ile, da bo- della bandiera italiana – segno di do dvignile svoj glas in glas javne- sovranità – dagli edifici pubblici. ga domoljubnega mnenja, ki je Il sindaco rifiutò l’imposizione per želelo vrnitev k Italiji. ZVV se je sottolineare l’italianità della città. zbala italijanskega napada in se je Erano le premesse di una sfida pripravila na protinapad z vsemi simbolica che avrebbe avuto con- sredstvi. Komandant ZVV, an- seguenze tragiche. gleški general Winterton, je pre- Il 3 novembre, festa di San ventivno prepovedal izobešenje Giusto, il tricolore venne esposto italijanske zastave – znaka suvere- dal municipio, ma fu fatto subito nosti – na javnih stavbah. Župan ritirare dalla polizia. Il 4 novembre je zavrnil ukaz in tako poudaril il Comitato per la difesa dell’ita- italijanskost mesta. To so bili lianità, presieduto dal sindaco Bar- predpogoji za simboli ni izziv, ki toli, organizzò un «pellegrinaggio pa je imel tragi ne posledice. tricolore» a Redipuglia. Al ritorno, 3. novembra, na dan Svetega parte dei manifestanti, ingrossati Justa, so na ob inski stavbi vseeno da elementi provenienti dall’Ita- izobesili trobojnico, a jo je policija lia, si recò in corteo verso il muni- takoj odstranila. 4. novembra je cipio per riesporvi la bandiera, ma Odbor za obrambo italijanskosti, venne dispersa dalla polizia. Se- ki mu je predsedoval župan Barto- guirono altri scontri in diversi pun- li, organiziral «tribarvno ro- ti del centro cittadino. La mattina manje» v Sredipolja. Ob povratku del 5 novembre gli studenti diser- se je del manifestantov, ki so jih tarono in blocco le lezioni e scese- spotoma okrepili še elementi iz ro in piazza per protestare contro il drugih delov Italije, v sprevodu comportamento della Polizia civile usmeril proti ob inski stavbi, da bi e il divieto di esporre la bandiera. ponovno razobesil zastavo, a jih je
 • 112. I caduti di piazza Sant’Antonio Nuovo e di piazza Unità d’Italia 115 Padli na Trgu Svetega Antona Novega in na Trgu Zedinjenja ItalijeGli scontri più gravi avvennero da- tudi tokrat policija pregnala. Sle-vanti alla chiesa di Sant’Antonio dilo je še nekaj spopadov naNuovo: parte dei dimostranti si ri- razli nih delih v središ u mesta. 5.fugiò all’interno del tempio, ma novembra zjutraj so dijaki in štu-venne inseguita dai poliziotti del dentje množi no izostali od poukaNucleo mobile antisommossa, che in šli na trg, da bi protestirali pro-malmenarono anche alcuni fedeli. ti obnašanju civilne policije inDi fronte alla profanazione, il par- prepovedi, da bi razobesili zasta-roco decise di celebrare una ceri- vo. Do najhujših spopadov jemonia di «riconciliazione della prišlo pred cerkvijo Svetega Anto-chiesa violata con spargimento di na: del demonstrantov se je za-sangue», che si svolse il pomerig- tekel v stavbo, a so jim sledili lanigio. Chiamata dal suono delle mobilnega jedra enote za pre-campane, accorse folla e ricomin- pre evanje nemirov, ki so pretepliciarono gli incidenti: sottoposti ad tudi nekaj vernikov. Zaradi oskru-una sassaiola, i poliziotti aprirono nitve se je duhovnik odlo il, dail fuoco ferendo 13 persone ed uc- opravi obred “sprave cerkve, ki jecidendone due, il quindicenne stu- bila oskrunjena s krvjo”, kar jedente Pietro Addobbati e Antonio storil popoldne. Zaradi zvonjenjaZavadil, colpito da un proiettile zvonov, se je v cerkvi zbrala ve-vagante mentre transitava lungo il lika množica ljudi in za eli so secorso Italia. La notizia dell’acca- incidenti: policaje so za eli obme-duto attizzò la sommossa: la Ca- tavati s kamenjem in slednji somera del lavoro proclamò lo scio- za eli streljati na slepo ter takopero generale, industriali ed eser- ranili 13 oseb, dve pa ubili: pet-centi dichiararono la serrata e la najstletnega dijaka Pietra Addob-giunta comunale chiese la conse- batija in Antonia Zavadila, ki ga jegna in caserma della Polizia civile, zadel metek, ko je pre kal Korzoil che venne interpretato dal gene- Italija. Novica o dogodku je spod-rale Winterton come la conferma budila vstajo: Delavska zbornicadell’esistenza di un piano teso a je oklicala splošno stavko, indu-minare l’autorità del GMA. Il gior- strijci in trgovci so oklicali izpr-no successivo, 6 novembre, i tu- tje, ob inska uprava pa je zahteva-multi raggiunsero il culmine, assu- la izro itev lanov Civilne policijemendo forme da guerriglia urba- v kasarno, kar je general Winter-na. Vari cortei attraversarono la ton tolma il kot potrditev obstoja
 • 113. 116 I caduti di piazza Sant’Antonio Nuovo e di piazza Unità d’Italia Padli na Trgu Svetega Antona Novega in na Trgu Zedinjenja Italije città devastando fra l’altro la sede na rta za spodkopanje oblasti del Fronte dell’indipendenza, ed in ZVV. 6. novembra so izgredi dose- piazza dell’Unità si svolse una ve- gli vreliš e in prevzeli podobo me- ra e propria battaglia: a più riprese, stne gverile. V raznih sprevodih so gruppi di manifestanti cercarono množice hodile po mestu in med di assalire la Prefettura lanciando drugim uni ile sedež Fronte za o- anche alcune bombe a mano e, da samosvojitev, na Trgu Zedinjenja parte sua, la Polizia civile fece ri- pa je prišlo do prave bitke: skupi- petutamente fuoco sulla folla ucci- ne manifestantov so ve krat po- dendo quattro persone – Francesco skušale napasti Prefekturo in od- Paglia, Saverio Montano, Leonar- vrgle nekaj ro nih bomb, Civilna do Manzi ed Erminio Bassa – e fe- policija pa je po svoji plati ve krat rendone molte altre. A questo pun- streljala na množico in pri tem so to, il GMA fece uscire dalle caser- bile ubite štiri osebe – Francesco me le truppe anglo-americane, che Paglia, Saverio Montano, Leonar- presidiarono in forze il centro cit- do Manzi in Erminio Bassa, mno- tadino, mentre il vescovo Antonio go pa je bilo ranjenih. Takrat je Santin ed alcuni emissari del go- ZVV ukazala svojim angloame- verno italiano si adoperavano per riškim enotam, da so prišle iz ka- riportare la calma. Effettivamente, sarn in zavarovale središ e mesta, gli scontri cessarono, anche perché škof Antonio Santin in nekaj emi- non avevano alcuno sbocco politi- sarjev italijanske vlade pa so po- co, dal momento che la sorte della skušali pomiriti duhove. Spopadi città si decideva in ben altre sedi, so dejansko ponehali tudi zato, ker decisamente impermeabili agli niso imeli nobenega politi nega umori della piazza triestina. izhoda, saj so o usodi mesta I tumulti avevano coinvolto un odlo ali isto na drugih koncih, numero piuttosto limitato di perso- kjer so bili popolnoma neob utljivi ne, mentre invece ai funerali delle za stanje duha na tržaških ulicah. vittime partecipò una folla enor- V izgredih je sodelovalo dokaj me. L’8 novembre, il corteo fune- omejeno število ljudi, vendar pa se bre guidato dal vescovo, dalle au- je pogreba žrtev udeležila ogrom- torità civili italiane e dai rappre- na množica. 8. novembra je po- sentati dai partiti, compresi i co- grebni sprevod, ki so ga vodili munisti, si mosse dalla cattedrale škof, italijanske civilne oblasti in di San Giusto verso il cimitero di predstavniki strank, vklju no s ko-
 • 114. I caduti di piazza Sant’Antonio Nuovo e di piazza Unità d’Italia 117 Padli na Trgu Svetega Antona Novega in na Trgu Zedinjenja ItalijeSant’Anna. Lungo i quattro chilo- munisti, potekal od katedrale Sve-metri di percorso si assieparono tega Justa proti pokopališ u Svete150 mila persone, mentre la Poli- Ane. Na štirih kilometrih poti se jezia civile si tenne prudentemente nabralo 150 tiso ljudi, Civilnaalla larga. Quasi tutta la città si ri- policija pa je opazovala z varneconobbe in quei morti per l’Italia razdalje. Skoraj vse mesto se jeed affermò coralmente il disperato prepoznalo v tistih mrtvih za Ita-bisogno che l’Italia tornasse il pri- lijo in enoglasno potrdilo silovitoma possibile. Oramai infatti tra potrebo po tem, da bi se ItalijaGMA e popolazione si era scavato imprej vrnila. Med ZVV in prebi-un abisso: per gli italiani di Trieste valstvom je nastal prepad: zala situazione si era fatta insosteni- tržaške Italijane je situacija posta-bile, e quando la soluzione si sa- la nevzdržna in ko se je skoraj enorebbe finalmente profilata quasi un leto za tem pokazala rešitev z Lon-anno dopo, con il memorandum di donskim memorandumom, ki jeLondra che affidava all’Italia upravljanje s Cono A dodelil Ita-l’amministrazione della zona A, il liji, so si tako oddahnili, da jesollievo sarebbe stato tale da la- ostalo v senci dejstvo, da je rešitevsciare in ombra il fatto che la sal- mesta pomenila obsodbo za ostalevezza della città equivaleva alla Italijane, ki so ostali v Coni B.condanna per gli altri italiani,quelli della zona B. • KJE SE NAHAJA• DOVE SI TROVA Trg Svetega Antona se nahaja Piazza Sant’Antonio si trova na za etku Velikega kanala in je valla radice del Canal grande e co- bistvu predprostor pred neoklasi -stituisce il sagrato del grande tem- nim templjem, zgrajenim v 18. sto-pio neoclassico eretto nel XVIII letju. Pod monumentalno oboka-secolo. Sotto il porticato, alla de- nim stebriš em, desno od vhoda vstra dell’ingresso nell’edificio sa- cerkev, je leta 1991 Nacionalna li-cro, una lapide collocata dalla Le- ga postavila spominsko ploš o inga Nazionale nel 1991 e una più nekoliko manjšo tablo (posve enopiccola targa (dedicata questa a Pierinu Addobbatiju in AntoniuPierino Addobbati e ad Antonio Zavadilu), ki spominjata na padleZavadil) ricordano i caduti. iz tistih dni.
 • 115. 118 I caduti di piazza Sant’Antonio Nuovo e di piazza Unità d’Italia Padli na Trgu Svetega Antona Novega in na Trgu Zedinjenja Italije Anche in piazza dell’Unità, già Tudi na Trgu Zedinjenja, ki se piazza Grande, aperta sul mare e je neko imenoval Veliki trg, in se centro della vita sociale e politica odpira na morje ter predstavlja di Trieste, sulla facciata del palaz- središ e družbenega in politi nega zo contrassegnato dal numero civi- življenja v Trstu, je Ob ina na fa- co 3, una targa, collocata dal co- sado pala e s številko 3 leta 1964 mune cittadino nel 1964, è dedica- namestila tablo, posve eno ob a- ta ai cittadini morti nei tragici fatti nom, ki so bili ubiti med tragi ni- del novembre 1953. mi dogodki v novembru 1953.
 • 116. 119Bibliografia orientativaOkvirna bibliografija• Opere generali• Splošna delaApih E., Italia, fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia 1918-1943,Laterza, Bari 1966; Apih E., Trieste, Laterza, Roma-Bari 1988;Fascismo, foibe, esodo. Le tragedie del Confine orientale, Atti delConvegno organizzato dall’Associazione nazionale ex deportati politici edalla Fondazione Memoria della Deportazione, Trieste, Teatro Miela, 23settembre 2004, s.e., Milano 2005; Finzi R., Magris C., Miccoli G. (acura di), Storia d’Italia dall’Unità ad oggi. Le regioni. Il Friuli-VeneziaGiulia, Einaudi, Torino 2002; Friuli e Venezia Giulia. Storia del ’900,Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel FriuliVenezia Giulia-Trieste, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 1997;Gomba B., Trst-Trieste - dve imeni, ena identiteta, Narodni muzej–Tržaška založba, Ljubljana-Trst 1993; I rapporti italo-sloveni 1880-1956. Relazione della Commissione storico-culturale italo-slovena /Slovensko italijanski odnosi 1880-1956. Poro ilo Slovensko-italijanskezgodovinsko-kulturne komisije, Capodistria-Koper 2000; Kacin WohinzM., Pirjevec J., Storia degli sloveni in Italia 1866-1998, Marsilio,Venezia 1998; Stranj P., La comunità sommersa. Sloveni in Italia dalla Aalla Ž, Editoriale stampa triestina, Trieste 1992
 • 117. 120 Bibliografia orientativa Okvirna bibliografija • La prima guerra mondiale • Prva svetovna vojna Cecotti F. (a cura di), «Un esilio che non ha pari». 1914-1918. Profughi, internati ed emigrati di Trieste, dell’Isontino e dell’Istria, Irsml FVG, LEG 2001; Fabi L., Trieste 1914-1918. Una città in guerra, MGS press, Trieste 1996; Rossi M., Prigionieri dello Zar. Soldati giuliani dell’esercito austro-ungarico nei lager della Russia (1914-1918), Mursia, Milano 1997; Svoljšak P., Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 1991; Todero F., Morire per la patria. I volontari del Litorale austriaco nella Grande Guerra, Gaspari Editore, Udine 2005 • Fra le due guerre • Obdobje med vojnama Apollonio A., Dagli Asburgo a Mussolini. Venezia Giulia 1918-1922, Istituto regionale per la cultura istriana, LEG, Gorizia 2001; Apollonio A., Venezia Giulia e fascismo 1922-1935. Una società post-asburgica negli anni di consolidamento della dittatura mussoliniana, Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata, LEG, Gorizia 2004; Bon S., Gli ebrei a Trieste 1930-1945. Identità, persecuzioni, risposte, Irsml FVG, LEG, Gorizia 2000; Kacin Wohinz M., Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev: 1921-1928, Lipa, Koper, Založništvo tržaškega tiska, Trst 1977; Kacin Wohinz M., Prvi antifašizem v Evropi: Primorska 1925-1935: bazoviškim žrtvam ob šestdeseti obletnici, Lipa, Koper 1990; Mattiussi D., Il Partito Nazionale Fascista a Trieste. Uomini e organizzazione del potere 1919-1932, Irsml FVG, Trieste 2002; Visintin A., L’Italia a Trieste. L’operato del governo militare italiano nella Venezia Giulia. 1918-19, Irsml FVG, LEG, Gorizia 2000
 • 118. Bibliografia orientativa 121 Okvirna bibliografija• La seconda guerra mondiale e la resistenza• Druga svetovna vojna in odporništvoBuvoli A., Cecotti F., Patat L., Atlante storico della lotta di liberazioneitaliana nel Friuli Venezia Giulia. Una Resistenza di confine 1943-1945,Presidenza del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, IrsmlFVG, Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione-Udine,Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione e dell’etàcontemporanea-Pordenone, Centro isontino di Ricerche eDocumentazione Storica e Sociale «L. Gasparini»-Gradisca, Pasian diPrato 2005; Capire la Risiera. A Trieste un lager del sistema nazista, Attidel corso di formazione per le guide didattiche alla Risiera di San Sabbadi Trieste, gennaio-febbraio 1995, Comune di Trieste, Civici Musei diStoria ed Arte, Trieste 1996; Confini, Resistenze, Memorie,«Qualestoria», a. XXXIII, 2006, n. 1; Ferenc T., Primorska predvseljudsko vstajo 1943: Južnoprimorski odred in Gregor i eva brigada,Partizanska knjiga, Ljubljana, Založništvo tržaškega tiska, Trst 1983;Fogar G., Trieste in guerra 1940-1945. Società e Resistenza, Irsml FVG,Trieste 1999; Pahor M., Delavska enotnost: prispevek k zgodovinidelavskega gibanja v Trstu / Unita operaia: contributo alla storia delmovimento operaio a Trieste, Zveza sindikatov Slovenije, Ljubljana1986; Scalpelli A. (a cura di), San Sabba. Istruttoria e processo per illager della Risiera, ANED, Mondadori, Milano 1988; Spazzali R.,…L’Italia chiamò. Resistenza politica e militare italiana a Trieste 1943-1947, LEG, Gorizia 2003; Troha N., La legge inflessibile di Roma. Ilfascismo e la lotta di liberazione nella Venezia Giulia 1941–43, Društvopiscev zgodovine NOB, Ljubljana 2004; Verginella M, Volk S., ColjaK., Storia e memoria degli sloveni del Litorale: fascismo, guerra eresistenza, Irsml FVG, Trieste 1994; Vinci A. (a cura di), Trieste inguerra. Gli anni 1938-1943, Irsml FVG, Trieste 1992
 • 119. 122 Bibliografia orientativa Okvirna bibliografija • Le foibe • Fojbe Oliva G., Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell’Istria, Mondadori, Milano 2002; Pupo R., Spazzali R., Foibe, Bruno Mondadori, Milano 2003 ; Rumici G., Infoibati 1943-1945. I nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti, Mursia, Milano 2002; Valdevit G. (a cura di), Foibe. Il peso del passato. Venezia Giulia 1943-1945, Irsml FVG, Marsilio, Venezia 1997. • Il secondo dopoguerra • Obdobje po drugi svetovni vojni Delbello P. (a cura di), I ragazzi del ’53. L’insurrezione di Trieste cinquant’anni dopo, Comune di Trieste, I. Svevo, Trieste 2003; Pupo R., Guerra e dopoguerra al confine orientale d’Italia, Del Bianco Editore, Udine 1999; Valdevit G. (a cura di), La crisi di Trieste. Maggio-giugno 1945. Una revisione storiografica, Irsml FVG, Trieste 1995; Valdevit G., La questione di Trieste 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, Irsml FVG, Franco Angeli, Milano 1986; Verrocchio A. (a cura di), Trieste tra ricostruzione e ritorno all’Italia 1945-1954, Irsml FVG, Comune di Trieste, Trieste 2004; Troha N., Komu Trst: Slovenci in Italijani med dvema državama, Modrijan, Ljubljana 1999; Troha N., Politika slovensko-italijanskega bratstva: (slovansko-italijanska antifašisti na unija v coni A Julijske krajine v asu od osvoboditve do uveljavitve mirovne pogodbe), Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998
 • 120. 123 Bibliografia orientativa Okvirna bibliografija • L’esodo dei giuliano-dalmati • Množi en odhod italijanskega prebivalstva Cattaruzza M., Dogo M., Pupo R. (a cura di), Esodi. Trasferimenti forzati di popolazione nel Novecento europeo, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2000; Colummi C., Ferrari L., Nassisi G., Trani G., Storia di un esodo. Istria 1945-1956, Irsml FVG, Trieste 1980; Crainz G., Il dolore e l’esilio. L’Istria e le memorie divise d’Europa, Donzelli, Roma 2005; Oliva G., Profughi. Dalle foibe all’esodo. La tragedia degli italiani d’Istria, Fiume, Dalmazia, Mondadori, Milano 2005; Pupo R., Il lungo esodo. Istria. Le persecuzioni, le foibe, l’esilio, Rizzoli, Milano 2005; Volk S., Esuli a Trieste: bonifica nazionale e rafforzamento dellitalianità sul confine orientale, Kappa Vu, Udine 2004; Volk S., Ezulski skrbniki: vloga in pomen begunskih organizacij ter urejanje vprašanja istrskih beguncev v Italiji v lu i begunskega asopisja 1945- 1963, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno- raziskovalno središ e Republike Slovenije, Koper 1999
 • 121. Litorale austriaco 1866-1918Avstrijsko Primorje 1866 - 1918
 • 122. Venezia Giulia 1918-1943Julijska krajina 1918 - 1943
 • 123. Litorale Adriatico 1943-1945Jadransko Primorje 1943 - 1945
 • 124. Territorio Libero di Trieste 1947-1954Svobodno tržaško ozemlje 1947 - 1954