كمك دولت ايتاليا به برنأمهٔ ھمبستگی ملی
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

كمك دولت ايتاليا به برنأمهٔ ھمبستگی ملی

 • 250 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
250
On Slideshare
249
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 1

http://www.nawihewad.af 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ٔ‫ه‬‫برنأم‬ ‫به‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫كمك‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫ما‬ ‫بودن‬ ‫پيشقدم‬ ‫اھميت‬
 • 2. 2 ‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫براي‬2011‫ايتاليا‬ ‫انكشافی‬ ‫ھای‬ ‫ھمکاری‬ ‫دفتر‬ ‫توسط‬-‫است‬ ‫رسيده‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫کابل‬ ‫در‬ ‫ايتاليا‬ ‫سفارت‬. ‫احي‬ ‫وزارت‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ٔ‫ه‬‫برنام‬ ٔ‫ه‬‫عام‬ ‫اطالعات‬ ‫ادارۀ‬ ‫حمايت‬ ‫از‬ ‫ما‬‫أ‬‫ميباشيم‬ ‫گذار‬ ‫سپاس‬ ‫دھات‬ ‫انکشاف‬ ‫و‬.              
 • 3. 3 ‫ايتاليا‬ ‫انكشافی‬ ‫ھای‬ ‫ھمکاری‬ ‫دفتر‬ ‫رئيس‬ ،‫بورتوالن‬ ‫آلبرتو‬ ‫آقای‬ ‫پيام‬      ‫ن‬‫ي‬‫ب‬ ‫ۀ‬‫ع‬‫ام‬‫ج‬ ‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫دولت‬ ‫مشترک‬ ‫ھای‬ ‫كوشش‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫ت‬‫اس‬ ‫ی‬‫باق‬ ‫انكشاف‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫طوالنی‬ ‫راه‬ ‫ھم‬ ‫ھنوز‬ ، ‫المللی‬.‫از‬ ‫شده‬ ‫تطبيق‬ ‫ھای‬ ‫فعاليت‬ ‫جمله‬‫ه‬‫ون‬‫م‬‫ن‬ ‫ی‬‫ل‬‫م‬ ‫ی‬‫ھمبستگ‬ ‫برنامه‬ ، ‫ه‬‫ك‬ ‫ت‬‫اس‬ ‫وب‬‫خ‬ ‫ار‬‫ت‬‫اخ‬‫س‬ ‫ک‬‫ي‬ ‫اد‬‫ج‬‫اي‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ھ‬ ‫ت‬‫ي‬‫موفق‬ ‫از‬ ‫يی‬ ‫ت‬‫اس‬ ‫د‬‫اش‬‫ب‬‫ي‬‫م‬ ‫ی‬‫اي‬‫ت‬‫روس‬ ‫ع‬‫وام‬‫ج‬ ‫ای‬‫ھ‬ ‫نيازمندی‬ ‫پاسخگوی‬: ‫ۀ‬‫رص‬‫ع‬ ‫در‬ ‫ان‬‫ن‬‫ي‬‫نش‬ ‫ا‬‫ت‬‫روس‬ ‫ده‬‫رن‬‫ي‬‫گ‬ ‫ر‬‫ب‬ ‫در‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫است‬ ‫سيستم‬ ‫نيازمند‬ ‫شناسايی‬‫يہ‬‫انکشاف‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫ميباشدو‬ ‫شان‬ ‫ای‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫پيشقدم‬ ‫روستايی‬.‫از‬ ‫ی‬‫ك‬‫ي‬ ‫ردم‬‫م‬ ‫دادن‬ ‫ت‬‫وي‬‫اول‬ ‫ق‬‫ح‬ ‫مل‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامه‬ ‫ھای‬ ‫ستراتيژی‬‫ی‬‫ل‬‫وي‬‫م‬‫ت‬ ‫ث‬‫ي‬‫ح‬‫ب‬ ‫ه‬‫ك‬ ‫بوده‬ ‫ميگردد‬ ‫حمايت‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫كننده‬. ‫از‬ ‫ش‬‫ي‬‫ب‬ ‫ا‬‫ي‬‫ال‬‫ت‬‫اي‬ ‫ی‬‫انکشاف‬ ‫ھای‬ ‫ھمکاری‬ ‫دفتر‬1500‫روژۀ‬‫پ‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرعی‬1200،‫رات‬‫ھ‬ ‫و‬‫چ‬‫م‬‫ھ‬ ‫ی‬‫ات‬‫والي‬ ‫در‬ ‫قريه‬ ‫ی‬‫ال‬‫م‬ ‫ت‬‫اي‬‫م‬‫ح‬ ‫ان‬‫ي‬‫ام‬‫ب‬ ‫و‬ ‫بادغيس‬ ،‫لوگر‬ ،‫کابل‬ ، ‫وردک‬ ، ‫فراه‬ ‫است‬ ‫نموده‬.‫در‬ ‫ی‬‫ي‬ ‫گسترده‬ ‫ھای‬ ‫نظارت‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫در‬130 ‫د‬‫ي‬‫ف‬‫ت‬‫مس‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ت‬‫ب‬‫صح‬ ‫زمينۀ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فرعی‬ ‫پروژۀ‬ ‫از‬ ‫قريه‬ ‫شد‬ ‫مردم‬ ‫نظريات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرديده‬ ‫مساعد‬ ‫نيز‬ ‫شوندگان‬.‫ن‬‫اي‬ ‫در‬ ‫ات‬‫ري‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ن‬‫ازاي‬ ‫بعضی‬ ‫ميباشد‬ ‫مردم‬ ‫روزمرۀ‬ ‫زندگی‬ ‫درسطح‬ ‫وبھبود‬ ‫برنامۀ‬ ‫ھای‬ ‫موفقيت‬ ‫نمايانگر‬ ‫که‬ ‫رسيده‬ ‫بچاپ‬ ‫رساله‬.‫ل‬‫مساي‬ ‫اين‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بيان‬ ‫ميباشد‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫و‬ ‫ايتاليا‬ ‫مردم‬ ‫ناپذير‬ ‫خستگی‬ ‫تعھد‬ ‫نتايج‬. ‫بورتوالن‬ ‫البرتو‬ ‫ر‬‫ئ‬‫ھمکاری‬ ‫دفتر‬ ‫يس‬‫ھای‬‫ايتا‬ ‫انکشافی‬‫ليا‬  
 • 4. 4 ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫اجراييوی‬ ‫رئيس‬ ، ‫عصمتی‬ ‫طارق‬ ‫محمد‬ ‫آقای‬ ‫پيـام‬ ‫انکشاف‬ ‫و‬ ‫احيا‬ ‫وزارت‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫انكشافی‬ ‫مؤفق‬ ‫ھای‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫يكی‬ ‫دھات‬ ‫مختلف‬ ‫شرکای‬ ‫با‬ ‫ھمکاری‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫بوده‬ ‫مردمی‬ ‫ميگردد‬ ‫تطبيق‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫بشمول‬ ‫المللی‬ ‫بين‬. ‫يک‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫روستا‬ ‫جوامع‬ ‫حمايت‬ ‫جھت‬ ‫را‬ ‫مؤثر‬ ‫مشارکت‬ ‫انكشافی‬ ‫ھای‬ ‫ھمکاری‬ ‫دفتر‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫نشين‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫ترويج‬ ‫ايتاليا‬.‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫حمايت‬ ‫از‬ ‫ميخواھند‬ ‫افغانستان‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫ايتاليا‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫جانبۀ‬ ‫ھمه‬ ‫ھای‬ ‫كمک‬ ‫نمايند‬ ‫قدردانی‬ ‫و‬ ‫سپاس‬ ‫اظھار‬. ‫ث‬‫باع‬ ‫بلکه‬ ، ‫روستا‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫زندگی‬ ‫سطح‬ ‫بھبود‬ ‫باعث‬ ‫تنھا‬ ‫نه‬ ‫المللی‬ ‫بين‬ ‫جامعۀ‬ ‫مشاركت‬ ‫با‬ ،‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫قريه‬ ‫انکشافی‬ ‫ھای‬ ‫شورا‬ ‫ايجاد‬ ‫توسط‬ ‫حكومتداری‬ ‫ساختار‬ ‫انكشاف‬.‫اد‬‫ج‬‫اي‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫اين‬ ‫اساسی‬ ‫دستاوردھای‬ ‫در‬ ‫ادی‬‫ص‬‫ت‬‫اق‬ ‫و‬ ‫ی‬‫اع‬‫م‬‫ت‬‫اج‬ ‫اف‬‫ش‬‫ك‬‫ان‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ر‬‫ج‬‫من‬ ‫كه‬ ‫روستايی‬ ‫جوامع‬ ‫نھادی‬ ‫ظرفيت‬ ‫و‬ ‫ھا‬ ‫بنا‬ ‫زير‬ ، ‫مردمی‬ ‫سرمايۀ‬ ‫ميباشد‬ ،‫ميشود‬ ‫کشور‬ ‫سراسر‬. ‫از‬ ‫را‬ ‫ی‬‫ل‬‫ح‬‫م‬ ‫داری‬‫ت‬‫وم‬‫ک‬‫ح‬ ‫و‬ ‫ت‬‫تقوي‬ ‫را‬ ‫دھات‬ ‫انكشاف‬ ‫روند‬ ‫تا‬ ‫ميکند‬ ‫تالش‬ ‫مداوم‬ ‫بصورت‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫مردمی‬ ‫موفق‬ ‫ابتکارات‬ ‫ھاو‬ ‫ساختار‬ ‫منحيث‬ ‫قريه‬ ‫انکشافی‬ ‫شوراھای‬ ‫طريق‬-‫د‬‫اي‬‫م‬‫ن‬ ‫ج‬‫تروي‬ ،‫انکشافی‬.‫ن‬‫ئ‬‫م‬‫ط‬‫م‬ ‫ن‬‫م‬ ‫دارد‬ ‫ان‬‫ن‬‫ي‬‫نش‬ ‫ا‬‫ت‬‫روس‬ ‫رای‬‫ب‬ ‫دار‬‫اي‬‫پ‬ ‫ات‬‫ب‬‫ث‬ ‫آوردن‬ ‫رادر‬ ‫كليدی‬ ‫نقش‬ ‫قريه‬ ‫انکشافی‬ ‫ھای‬ ‫شورا‬ ‫که‬ ‫ھستم‬.‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫چ‬‫م‬‫ھ‬ ‫ه‬‫وج‬‫ت‬ ‫ل‬‫اب‬‫ق‬ ‫ک‬‫م‬‫ک‬ ،‫د‬‫اش‬‫ميب‬ ‫ما‬ ‫مشترک‬ ‫ھدف‬ ‫که‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫ثبات‬ ‫و‬ ‫صلح‬ ‫ترويج‬ ‫برای‬ ‫قريه‬ ‫انکشافی‬ ‫شوراھای‬ ‫است‬ ‫كرده‬. ،‫سپاس‬ ‫اظھار‬ ‫با‬ ‫عصمتی‬ ‫طارق‬ ‫محمد‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫اجراييوی‬ ‫رئيس‬ ‫دھات‬ ‫انکشاف‬ ‫و‬ ‫احيأ‬ ‫وزارت‬
 • 5. 5 ‫مندرجات‬ ‫فھرست‬     ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫ايتاليا‬ ‫انكشافی‬ ‫ھای‬ ‫ھمکاری‬...................................................6 ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫به‬ ‫نگاھی‬….............................................................7 ‫ما‬ ‫بودن‬ ‫پيشگام‬.....................................................................................8 ‫مردم‬ ‫نظريات‬......................................................................................9 ‫توجه‬ ‫مرکز‬‫ھرات‬ ‫در‬............................................................................12 ‫ھرات‬:‫ھا‬ ‫فھاليت‬ ‫بھترين‬ ‫برای‬ ‫نقاطی‬.....................................................14 ‫ھا‬ ‫نقشه‬.............................................................................................16        
 • 6. 6 ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫ايتاليا‬ ‫انكشافی‬ ‫ھای‬ ‫ھمکاری‬ www.coopitafghanistan.org     ،‫دھات‬ ‫انكشاف‬ ‫و‬ ‫زراعت‬ ‫امنيت‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫حكومتداری‬.   ‫ايتاليا‬ ‫انكشافی‬ ‫ھای‬ ‫دفترھمکاری‬‫ک‬‫م‬‫ک‬ ‫الش‬‫ت‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ات‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫د‬ ‫رون‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ؤث‬ ‫م‬ ‫ای‬ ‫ھ‬ ‫روژه‬ ‫پ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬‫ك‬ ‫ازی‬‫س‬ ‫ت‬‫ي‬‫رف‬‫ظ‬ ‫ت‬‫داش‬ ‫ر‬‫ظ‬‫ن‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫افغانستان‬ ، ‫وده‬‫ب‬ ‫ی‬‫ان‬‫غ‬‫اف‬ ‫ت‬‫ي‬‫ک‬‫ال‬‫م‬ ‫و‬ ‫پايدار‬ ‫توسعۀ‬ ‫آن‬ ‫ھدف‬ ‫ميباشد‬. ‫سال‬ ‫پايان‬ ‫از‬2001‫از‬ ‫ش‬‫ي‬‫ب‬ ‫روز‬‫ام‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ا‬‫ت‬500 ‫چندين‬ ‫و‬ ‫جانبه‬ ‫دو‬ ‫ھای‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫يورو‬ ‫ميليون‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعھد‬ ، ‫جانبه‬. ‫ه‬‫ک‬ ‫بوده‬ ‫اضطراری‬ ‫ھای‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ھمکاری‬ ‫اولين‬ ‫آن‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ا‬‫ھ‬ ‫ال‬‫س‬ ‫ول‬‫ط‬ ‫در‬ ‫ی‬‫اف‬‫ش‬‫ك‬‫ان‬ ‫ای‬‫ھ‬ ‫برنامه‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬. ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬49‫غ‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫به‬ ‫پروژه‬217‫ون‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫م‬ ‫ميباشد‬ ‫اجرأ‬ ‫درحال‬ ‫ذيل‬ ‫ساحات‬ ‫در‬ ‫يورو‬: ،‫بشردوستانه‬ ‫ھای‬ ‫کمک‬ ،‫صحی‬ ،‫يی‬ ‫بنا‬ ‫زير‬ ،‫قضايی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫جندر‬   ‫عکس‬:‫فورمينتينی‬ ‫لوکا‬
 • 7. ‫به‬ ‫نگاھی‬‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫ه‬‫ام‬‫رن‬‫ب‬ ‫ن‬‫اي‬‫ال‬‫س‬ ‫در‬2003‫و‬ ‫ا‬‫ي‬‫اح‬ ‫وزارت‬ ‫ط‬‫وس‬‫ت‬ ، ‫ی‬‫ان‬‫ھ‬‫ج‬ ‫ک‬‫ان‬‫ب‬ ‫ی‬‫ال‬‫م‬ ‫ت‬‫اي‬‫م‬‫ح‬ ‫ا‬‫ب‬ ، ‫ات‬‫دھ‬ ‫اف‬‫انکش‬ ‫ان‬‫گ‬ ‫د‬‫ن‬‫ن‬‫ک‬ ‫ل‬‫وي‬‫تم‬ ‫ساير‬ ‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫بازسازی‬ ‫صندوق‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫افتتاح‬ ‫برنامه‬ ‫مستقيم‬.‫ی‬‫ل‬‫م‬ ‫ی‬‫گ‬‫ھمبست‬ ‫برنامۀ‬ ‫ۀ‬‫ع‬‫وس‬‫ت‬ ‫و‬ ‫بازسازی‬ ‫ھای‬ ‫برنامه‬ ‫ھای‬ ‫شاخص‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫ميرود‬ ‫بشمار‬ ‫افغانستان‬ ‫دولت‬ ‫دھات‬. ،‫اد‬‫ج‬‫اي‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫اساسی‬ ‫ھدف‬ ‫ث‬‫ي‬‫ح‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ه‬‫ري‬‫ق‬ ‫ی‬‫اف‬‫ش‬‫ک‬‫ان‬ ‫ای‬‫ھ‬ ‫ورا‬‫ش‬ ‫ظ‬‫ف‬‫وح‬ ‫ت‬‫تقوي‬ ‫ی‬‫اع‬‫اجتم‬ ‫وانکشاف‬ ‫محلی‬ ‫حکومتداری‬ ‫مؤثر‬ ‫نھادھای‬- ‫ميباشد‬ ‫اقتصادی‬. ‫سال‬ ‫از‬2003‫ی‬‫ل‬‫م‬ ‫ی‬‫گ‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫م‬‫ھ‬ ‫ۀ‬‫ام‬‫رن‬‫ب‬ ‫رف‬‫اينط‬ ‫به‬ 27,877‫ات‬ ‫والي‬ ‫ام‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫اف‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ان‬ ‫ورای‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫ش‬‫ي‬‫ب‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫س‬ؐ‫سي‬ ‫تأ‬ ‫افغانستان‬57,718‫روژۀ‬‫پ‬ ، ‫ز‬‫اري‬‫ك‬ ‫بازسازی‬ ‫مانند‬ ‫انكشافی‬‫ت‬‫اخ‬‫س‬‫رق‬‫ب‬ ، ‫ل‬‫پ‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫مالی‬ ‫حمايت‬ ‫را‬ ‫وغيره‬).‫اگست‬ ‫نھم‬ ‫اساس‬ ‫به‬ 2011.( ‫ۀ‬‫ام‬‫رن‬‫ب‬ ،‫ی‬‫راي‬‫اج‬ ‫ای‬‫ھ‬ ‫ت‬‫ي‬‫رف‬‫ظ‬ ‫ازی‬‫س‬ ‫بسيج‬ ‫برای‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬28‫ر‬‫ي‬‫غ‬ ‫ی‬‫ل‬‫وم‬ ‫ی‬‫ل‬‫ل‬‫م‬‫ال‬ ‫ن‬‫ي‬‫ب‬ ‫سازمان‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫را‬ ‫د‬‫ح‬‫ت‬‫م‬ ‫ل‬‫ل‬‫م‬ ‫سازمان‬ ‫ھای‬ ‫نھاد‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تعين‬ ‫برنامه‬ ‫گان‬ ‫کننده‬ ‫تسھيل‬ ‫عنوان‬.‫ه‬‫وج‬‫ت‬ ‫مھارت‬ ‫باالی‬ ‫برنامه‬ ‫کنندۀ‬ ‫تسھيل‬ ‫ھمکاران‬ ‫از‬ ‫بسياری‬ ‫از‬ ‫اب‬‫ن‬‫ت‬‫اج‬ ‫و‬ ‫ل‬‫وفص‬ ‫ل‬‫ح‬ ‫ث‬‫اع‬‫ب‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫د‬‫اش‬‫ب‬‫ي‬‫م‬ ‫ی‬‫اي‬‫ھ‬ ‫اری‬‫ي‬‫بس‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫سازی‬ ‫بسيج‬ ‫اول‬ ‫مرحلۀ‬ ‫در‬ ‫اختالفات‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ھ‬ ‫ت‬‫ي‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬ ‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫چ‬ ‫اھميت‬ ‫شاھد‬ ‫نشينان‬ ‫روستا‬ ‫از‬ ‫ميباشند‬ ‫زده‬ ‫جنگ‬ ‫اجتماع‬. ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫سوم‬ ‫مرحلۀ‬ ‫ملی‬:‫است؟‬ ‫جديد‬ ‫چيز‬ ‫چه‬ ‫انکشافی‬ ‫شوراھای‬ ‫به‬ ‫کمکی‬ ‫ھای‬ ‫بسته‬ ‫وتوسعۀ‬ ‫تکميل‬ ‫برای‬16000‫سرتاسری‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫قريۀ‬ ‫افغانستان‬ ‫دھات‬. ‫به‬ ‫کمکی‬ ‫ھای‬ ‫بسته‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫کردن‬ ‫فراھم‬12000‫شورا‬ ‫را‬ ‫کمکی‬ ‫ھای‬ ‫بسته‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫که‬ ‫جات‬ ‫قريه‬ ‫انکشافی‬ ‫ی‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫مؤفقانه‬. ‫زنان‬ ‫پايدار‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫به‬ ‫توجه‬. ‫قبلی‬ ‫مراحل‬: 2003–2006:‫مرحلۀ‬‫ملی‬ ‫برنامۀھمبستگی‬ ‫اول‬. 2007–2010:‫ملی‬ ‫برنامۀھمبستگی‬ ‫دوم‬ ‫مرحلۀ‬. ‫عکس‬:‫فورمينتينی‬ ‫لوکا‬ 7
 • 8. 8 ‫ما‬ ‫بودن‬ ‫پيشگام‬ ‫عبدل‬‫برای‬ ‫سالم‬ ‫آشاميدنی‬ ‫آب‬ ‫خواستار‬ ،‫بود‬ ‫خود‬ ‫اطفال‬ ‫جاويد‬‫به‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫سرک‬ ‫خواستار‬ ‫بود‬ ‫مكتب‬. ‫ليلما‬‫بود‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫مند‬ ‫آرزو‬. ‫شان‬ ‫قريۀ‬‫كند‬ ‫كمك‬ ‫را‬ ‫آنھا‬ ‫توانست‬. ‫ما‬‫فراھم‬ ‫آنھا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکانات‬ ‫فقط‬ ‫دھند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫اين‬ ‫تا‬ ‫نموديم‬. ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫به‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫كمك‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫ايتاليا‬ ‫انكشافی‬ ‫ھای‬ ‫ھمكاری‬ ‫دفتر‬2008‫ا‬‫ب‬ ‫را‬ ‫ی‬‫ل‬‫م‬ ‫ی‬‫گ‬‫ت‬‫ھمبس‬ ‫برنامۀ‬ ‫بدينسو‬20 ، ‫ر‬‫لوگ‬ ، ‫كابل‬ ، ‫وردک‬ ، ‫فراه‬ ، ‫ھرات‬ ‫واليات‬ ‫برای‬ ‫بالعوض‬ ‫ھای‬ ‫کمک‬ ‫از‬ ‫يورو‬ ‫ميليون‬ ‫ميكند‬ ‫حمايت‬ ‫باميان‬ ‫و‬ ‫بادغيس‬.‫از‬ ‫بيش‬1500‫در‬ ‫پروژه‬1200‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫يا‬ ً‫ا‬‫تمام‬ ‫قريه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مالی‬ ‫مين‬ ‫تأ‬.  ‫ﻋﮑﺲ‬:‫ﻣﯿﻨﺘﯿﻨﯽ‬ ‫ﻓﻮر‬ ‫ﻟﻮﮐﺎ‬ 
 • 9. 9 ‫مردم‬ ‫نظريات‬ ‫محل‬:‫ھرات‬ ‫واليت‬ ‫انجيل‬ ‫ولسوالی‬ ، ‫عبدالباقی‬ ‫ميرزا‬ ‫حاجی‬ ‫قريۀ‬. ‫پروژه‬ ‫بخش‬:‫آب‬ ‫فاضل‬ ‫و‬ ‫آشاميدنی‬ ‫آب‬ ‫تھيۀ‬. ‫ه‬‫ري‬‫ق‬ ‫انكشافی‬ ‫شورای‬ ‫دار‬ ‫خزانه‬" :‫اب‬‫خ‬‫ت‬‫ان‬ ‫از‬ ‫ردم‬‫م‬ ‫ميباشند‬ ‫خرسند‬ ‫خود‬.‫ی‬‫دن‬‫ي‬‫ام‬‫آش‬ ‫آب‬ ‫ۀ‬‫ك‬‫ب‬‫ش‬ ‫ه‬‫ك‬‫ي‬‫ت‬‫وق‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دگ‬ ‫زن‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫راوان‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ول‬ ‫ھ‬ ‫س‬ ، ‫ت‬ ‫اس‬ ‫ده‬ ‫ش‬ ‫داث‬ ‫اح‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فرآھم‬ ‫ھا‬ ‫خانواده‬ ‫روزمرۀ‬.‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫آنھا‬ ‫اری‬‫م‬‫ي‬‫ب‬ ‫ورد‬‫م‬ ‫در‬ ‫نيست‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫آشاميدنی‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫باشند‬ ‫نگران‬ ‫آيد‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫ناپاک‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫ھاييكه‬." ،‫ت‬‫والي‬ ‫ن‬‫اي‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ی‬‫ل‬‫م‬ ‫ی‬‫گ‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫م‬‫ھ‬ ‫برنامۀ‬ ‫گسترش‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اک‬‫اپ‬‫ن‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫ی‬‫اش‬‫ن‬ ‫مختلف‬ ‫ھای‬ ‫بيماری‬ ‫به‬ ‫ھا‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫اسھال‬ ‫مانند‬‫معده‬ ‫التھاب‬‫مبتال‬‫بودند‬.‫ت‬‫وق‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ميشد‬ ‫سپری‬ ‫آشاميدنی‬ ‫آب‬ ‫نمودن‬ ‫فراھم‬ ‫برای‬ ‫شان‬ ‫زياد‬. ،‫ه‬‫ري‬‫ق‬ ‫ردم‬‫م‬ ‫ورت‬‫مش‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ه‬‫قري‬ ‫انكشافی‬ ‫شورای‬ ‫اعضای‬ ‫ا‬‫ي‬‫ال‬‫ت‬‫اي‬ ‫ت‬‫دول‬ ‫رف‬‫ط‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫آشاميدنی‬ ‫آب‬ ‫شبکۀ‬ ‫احداث‬ ‫د‬‫ان‬ ‫داده‬ ‫رار‬‫ق‬ ‫ت‬‫وي‬‫اول‬ ‫در‬ ‫ميشود‬ ‫مالی‬ ‫تمويل‬.‫از‬ ‫ردم‬‫م‬ ‫شاھد‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دموکراتيک‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫انتخابات‬ ‫روند‬ ‫طريق‬ ‫ارای‬‫ک‬ ‫ورای‬‫ش‬ ‫ک‬‫ي‬ ،‫ت‬‫اس‬ ‫بوده‬ ‫زنان‬ ‫و‬ ‫مردان‬ ‫مشارکت‬ ‫انتخابی‬-‫اند‬ ‫آورده‬ ‫بوجود‬ ‫شان‬ ‫قريۀ‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫انكشافی‬. ‫ھا‬ ‫سكتور‬ ‫توسط‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫از‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫حمايت‬
 • 10. 10 ‫محل‬:‫قريۀ‬‫لوگر‬ ‫واليت‬ ‫برک‬ ‫برکی‬ ‫ولسوالی‬ ،‫صديق‬. ‫پروژه‬ ‫سكتور‬:‫آب‬ ‫فاضل‬ ‫و‬ ‫آشاميدنی‬ ‫آب‬. "‫گفت‬ ‫قريه‬ ‫گان‬ ‫باشنده‬ ‫از‬ ‫تن‬ ‫يک‬ ‫کريم‬ ‫محمد‬:‫ۀ‬‫ام‬‫رن‬‫ب‬ ‫توسط‬ ‫آشاميدنی‬ ‫آب‬ ‫ھای‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ای‬‫ھ‬ ‫ه‬‫ري‬‫ق‬ ‫از‬ ‫آب‬ ‫آوردن‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫مجبور‬ ‫زنان‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫قريه‬ ‫در‬ ‫آشاميدنی‬ ‫آب‬ ‫منبع‬ ‫ھيچگونه‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫فاصلۀ‬ ‫تا‬ ‫دست‬ ‫دور‬2-3‫کيلومتربودند‬.‫ھرقريۀ‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬10-15‫ت‬‫اس‬ ‫آب‬ ‫اه‬‫چ‬ ‫يك‬ ،‫فاميلی‬. ‫در‬ ‫ا‬‫ي‬‫ال‬‫ت‬‫اي‬ ‫ت‬‫دول‬ ‫ھای‬ ‫كمک‬ ‫از‬ ‫بخصوص‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫از‬ ‫صديق‬ ‫قلعۀ‬ ‫ساکنان‬ ‫روھمه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫ميباشند‬ ‫سپاسگزار‬ ‫بسيار‬ ‫آشاميدنی‬ ‫آب‬ ‫نمودن‬ ‫فراھم‬."   ‫اينجا‬146‫ه‬‫ك‬ ‫وده‬‫ب‬ ‫ه‬‫ري‬‫ق‬ ‫ن‬‫اي‬ ‫ن‬‫اک‬‫س‬ ‫فاميل‬ ‫داری‬‫ال‬‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬‫زراع‬ ‫ق‬‫ري‬‫ط‬ ‫از‬ ‫آنان‬ ‫بسياری‬ ‫مياورند‬ ‫بدست‬ ‫پول‬. ‫ده‬‫آم‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫گرد‬ ‫قريه‬ ‫انكشافی‬ ‫شورای‬ ‫اعضای‬ ‫ر‬‫ف‬‫ح‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫م‬‫ي‬‫م‬‫تص‬ ، ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫بحث‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ي‬‫دل‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ی‬‫دن‬‫ي‬‫ام‬‫آش‬ ‫آب‬ ‫ای‬‫ھ‬ ‫اه‬‫چ‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫ی‬‫الزم‬ ‫رورت‬‫ض‬ ‫كه‬ ‫صحی‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫گرفتند‬ ‫بود‬ ‫شان‬ ‫قريۀ‬. ‫وحقايق‬ ‫ارقام‬ ‫ھا‬ ‫کمک‬ ‫از‬ ‫زيادی‬ ‫حدود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واليتی‬ ‫ھرات‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫دريافت‬ ‫را‬)68.(% ‫ميباشد‬ ‫ھا‬ ‫فعالـيت‬ ‫اصـلی‬ ‫سکـتور‬ ‫ترانسـپورت‬ )28.1.(%
 • 11. 11 ‫محل‬:‫ھرات‬ ‫واليت‬ ‫كروخ‬ ‫ولسوالی‬ ،‫آب‬ ‫سر‬. ‫پروژه‬ ‫سكتور‬:‫برق‬ ‫انرژی‬. ‫قريه‬ ‫انكشافی‬ ‫شورای‬ ‫عضو‬ ‫يك‬:"‫وده‬‫ب‬ ‫ه‬‫قري‬ ‫مردم‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫پيشرفت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫كمك‬ ‫است‬.‫د‬‫ن‬‫وان‬‫ت‬‫ي‬‫م‬ ‫ا‬‫آنھ‬ ‫بلکه‬ ‫نبوده‬ ‫سوخت‬ ‫مواد‬ ‫خريد‬ ‫برای‬ ‫پول‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫ھا‬ ‫خانواده‬ ‫بخاطريکه‬ ‫كنند‬ ‫گذاری‬ ‫سرمايه‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ذخيره‬ ‫را‬ ‫خويش‬ ‫پول‬."                       ‫است‬ ‫شده‬ ‫مستفيد‬ ‫برق‬ ‫كوچك‬ ‫ھای‬ ‫بند‬ ‫بازسازی‬ ‫از‬ ‫قريه‬ ‫ساکنان‬ ‫ساير‬ ‫مانند‬ ،‫ﷲ‬ ‫بسم‬.‫از‬‫ي‬‫ن‬ ‫که‬ ‫آنجايی‬ ‫از‬ ‫ل‬‫ک‬‫ش‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫اش‬ ‫رمه‬ ‫ازدياد‬ ‫با‬ ‫ميتواند‬ ‫او‬ ‫نبوده‬ ‫سوخت‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫پول‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫ببرد‬ ‫پيش‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫مثبت‬.‫گويد‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫قسميكه‬" :‫ن‬‫م‬ ،‫روژه‬‫پ‬ ‫شدن‬ ‫عملی‬ ‫از‬ ‫قبل‬40‫د‬‫ن‬‫ف‬‫وس‬‫گ‬ ‫و‬ ‫ز‬‫ب‬ ‫رأس‬ ‫حاضربه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫داشتم‬70‫ۀ‬‫ام‬‫رن‬‫ب‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ا‬‫ي‬‫ايتال‬ ‫دولت‬ ‫ھای‬ ‫ھمكاری‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫يافته‬ ‫ازدياد‬ ‫رأس‬ ‫ميباشم‬ ‫سپاسگزار‬ ‫واقعا‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬."    
 • 12. 12 ‫توجه‬ ‫مرکز‬ ‫حيث‬ ‫به‬ ‫ھرات‬ ‫شده‬ ‫تطبيق‬ ‫ھای‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫نگاھی‬ ‫آن‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ادی‬‫زي‬ ‫ای‬‫ھ‬ ‫ك‬‫م‬‫ك‬ ‫ا‬‫ي‬‫ال‬‫ت‬‫اي‬ ‫ت‬‫دول‬ ‫رف‬‫ط‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫والياتی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ھرات‬ ،‫غربی‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫ی‬‫گ‬‫ت‬‫س‬‫ھمب‬ ‫برنامۀ‬ ‫به‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫تعھد‬ ‫با‬ ‫بادغيس‬ ‫و‬ ‫فراه‬ ‫واليات‬ ‫با‬ ‫مقايسه‬ ‫در‬ ‫ھمواره‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫اولويت‬ ‫در‬ ‫ملی‬.‫سال‬ ‫از‬2008‫بدينسو‬773‫در‬ ‫ی‬‫رع‬‫ف‬ ‫پروژۀ‬15‫ت‬‫والي‬ ‫ن‬‫اي‬ ‫ی‬‫وال‬‫ولس‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تطبيق‬.                           ‫ا‬‫ب‬ ‫آشاميدنی‬ ‫آب‬ ‫ھای‬ ‫شبكه‬ ‫احداث‬ ‫پروژۀ‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬209‫د‬‫اش‬‫ب‬‫ي‬‫م‬ ‫روژه‬‫پ‬.‫ورت‬‫پ‬‫رانس‬‫ت‬ ‫و‬ ‫اری‬‫ي‬‫آب‬ ‫ده‬‫ش‬ ‫ق‬‫ي‬‫ب‬‫ط‬‫ت‬ ‫ه‬‫ري‬‫ق‬ ‫ط‬‫وس‬‫ت‬ ،‫وع‬‫ن‬ ‫ن‬‫اي‬ ‫از‬ ‫زيادی‬ ‫ھای‬ ‫پروژه‬ ‫كه‬ ‫بوده‬ ‫مھم‬ ‫موضوعات‬ ‫جملۀ‬ ‫از‬ ‫ھمچنان‬ ‫است‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ذيل‬ ‫شكل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طوری‬.  ‫ھرات‬ ‫واليت‬ ‫ھای‬ ‫ولسوالی‬ ‫به‬ ‫تعھد‬
 • 13. 13 ‫است‬ ‫شده‬ ‫تمويل‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫بوديجۀ‬ ‫كه‬ ‫بخش‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫فرعی‬ ‫ھای‬ ‫پروژه‬ ‫تعداد‬
 • 14. 14 ‫ھرات‬:‫کارھا‬ ‫بھترين‬ ‫مرکز‬ ‫ھا‬ ‫قريه‬ ‫باالی‬ ‫شده‬ ‫تمويل‬ ‫ھای‬ ‫پروژه‬ ‫ تأثيرات‬  
 • 15. 15 ‫خاص‬ ‫آگاھی‬ ‫جايزه‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬“‫مردم‬ ‫به‬ ‫دھی‬ ‫اولويت‬“‫وسيع‬ ‫آوردھای‬ ‫دست‬ ‫بخاطر‬ ‫را‬ ‫جھانی‬ ‫بانک‬ ‫مارچ‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫اھداف‬ ‫در‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬2011‫آورد‬ ‫بدست‬.
 • 16. 16 ‫است‬ ‫شده‬ ‫مالی‬ ‫حمايت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ايتاليا‬ ‫توسط‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫که‬ ‫افغانستان‬ ‫کشور‬ ‫واليات‬. ‫ھا‬ ‫نقشه‬ ‫سالگی‬ ‫يک‬ ‫سن‬ ‫در‬:129‫ھزار‬ ‫در‬. ‫سالگی‬ ‫پنج‬ ‫درسن‬:158‫ھزار‬ ‫در‬. ‫مادران‬ ‫ومير‬ ‫مرگ‬:1600‫ھزار‬ ‫در‬. ‫خانم‬ ‫ھر‬ ‫اطفال‬ ‫تعداد‬:6.3. ‫عمر‬ ‫طول‬:43‫سال‬. ‫سواد‬ ‫سطح‬:26) %‫جھان‬ ‫در‬ ‫نرخ‬ ‫ترين‬ ‫پايين‬ ‫با‬ ‫کشور‬ ‫چھارمين‬(. ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬:0.349)174‫در‬ ‫درجه‬178.( ‫ارقام‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫مساحت‬:652230‫مربع‬ ‫متر‬ ‫کيلو‬. ‫واليات‬ ‫تعداد‬:34. ‫ھا‬ ‫ولسوالی‬:398. ‫نفوس‬ ‫تعداد‬:‫حدود‬ ‫در‬32‫مليون‬. ‫قومی‬ ‫ھای‬ ‫گروپ‬:42%‫پشتون؛‬27%‫تاجک؛‬9%‫ھزاره؛‬14%‫؛‬ ‫ازبک‬14% ‫ديگران‬. ‫نشين‬ ‫روستا‬ ‫نفوس‬:74.% ‫اطفال‬ ‫ومير‬ ‫مرگ‬
 • 17. 17     ‫غربی‬ ‫مناطق‬ ‫ھای‬ ‫ولسوالی‬ ‫به‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫مالی‬ ‫ھای‬ ‫کمک‬ ‫سھم‬)‫آمريکايی‬ ‫دالر‬ ‫به‬.(
 • 18. 18 ‫است‬ ‫شده‬ ‫تمويل‬ ‫غربی‬ ‫مناطق‬ ‫ھای‬ ‫ولسوالی‬ ‫در‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫مالی‬ ‫وجوه‬ ‫توسط‬ ‫ھاييكه‬ ‫پروژه‬ ‫تعداد‬.
 • 19. 19   ‫آمريكايی‬ ‫دالر‬ ‫به‬ ‫باميان‬ ‫و‬ ‫لوگر‬ ، ‫وردگ‬ ، ‫كابل‬ ‫واليات‬ ‫به‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫مالی‬ ‫ھای‬ ‫کمک‬ ‫سھم‬. ‫يا‬ ‫داخلی‬ ‫ھای‬ ‫ھمکاری‬IC ‫ناروی‬ ‫پروژوی‬ ‫دفتر‬/‫يا‬ ‫افغانستان‬ ‫دھات‬ ‫انکشاف‬ ‫نھادبرای‬ NPO/RRA ‫يا‬ ‫نجات‬ ‫الملی‬ ‫بين‬ ‫کميته‬IRC ‫يا‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫بشر‬ ‫اسکان‬ ‫مرکز‬.UN Habitat ‫ما‬ ‫ساحوی‬ ‫ھمکاران‬ ‫با‬ ‫ايتاليا‬10‫قسمت‬ ‫در‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫نھاد‬ ‫ويک‬ ‫دولتی‬ ‫غير‬ ‫سازمان‬ ‫دارد‬ ‫ھمکاری‬ ‫ملی‬ ‫ھمبستگی‬ ‫برنامۀ‬ ‫ھای‬ ‫پروژه‬ ‫تطبيق‬ ‫تسھيل‬. ACTION AID ‫يا‬ ‫انسانی‬ ‫ھای‬ ‫کمک‬ ‫ھنگی‬ ‫ھما‬CHA ‫يا‬ ‫خان‬ ‫آغا‬ ‫انکشافی‬ ‫شبکه‬AKDN ‫يا‬ ‫ديش‬ ‫بنگله‬ ‫دھات‬ ‫انکشاف‬ ‫کميته‬BRAC ‫يا‬ ‫افغان‬ ‫گان‬ ‫کننده‬ ‫عودت‬ ‫به‬ ‫دنمارک‬ ‫ھای‬ ‫کمک‬ ‫کميته‬ DACAAR ‫يا‬ ‫افغانستان‬ ‫برای‬ ‫سويدن‬ ‫کميته‬SCA ‫يا‬ ‫سنايی‬ ‫انکشافی‬ ‫دفتر‬SDO
 • 20. 20 ‫است‬ ‫شده‬ ‫تمويل‬ ‫باميان‬ ‫و‬ ‫لوگر‬ ، ‫وردك‬ ، ‫كابل‬ ‫واليات‬ ‫در‬ ‫ايتاليا‬ ‫دولت‬ ‫مالی‬ ‫وجوه‬ ‫توسط‬ ‫ييكه‬ ‫ھا‬ ‫پروژه‬ ‫تعداد‬.
 • 21. 21