Rols a desplegar per part dels equips directius

2,395 views
2,141 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rols a desplegar per part dels equips directius

 1. 1. Rols a desplegar per part dels Equips directius Juliol 2011 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
 2. 2. Desenvolupament legislatiu <ul><li>LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) </li></ul><ul><li>LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació) </li></ul><ul><li>Decret d’autonomia (Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius). DA </li></ul><ul><li>Decret direcció (Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent). DD </li></ul>
 3. 3. Conceptes <ul><li>Autonomia (pedagògica, organitzativa i de gestió) </li></ul><ul><li>Projecte Educatiu (PEC) </li></ul><ul><li>Projecte de Direcció (PdD) </li></ul><ul><li>Normes d’organització i funcionament (NOFC) </li></ul><ul><li>Lideratge distribuït </li></ul><ul><li>Delegació de funcions </li></ul><ul><li>Autoritat pública </li></ul><ul><li>Nomenament d’òrgans </li></ul><ul><li>Atribucions en matèria de personal (pendent de desplegament) </li></ul><ul><li>Avaluació de la funció directiva </li></ul><ul><li>Personal directiu professional </li></ul>
 4. 4. Òrgans de govern - LEC <ul><li>El director/a. </li></ul><ul><li>El claustre. </li></ul><ul><li>L'equip directiu. </li></ul><ul><li>El consell escolar. </li></ul><ul><ul><li>Òrgans unipersonals de direcció: director, secretari, cap d'estudis (i els que s'estableixin per reglament o en exercici de l'autonomia organitzativa del centre). </li></ul></ul>
 5. 5. El director/a <ul><li>Responsable de </li></ul><ul><ul><li>organització, funcionament i administració, </li></ul></ul><ul><ul><li>direcció pedagògica i </li></ul></ul><ul><ul><li>cap de tot el personal. </li></ul></ul><ul><li>Funcions: </li></ul><ul><ul><li>de representació, </li></ul></ul><ul><ul><li>de direcció i lideratge pedagògics </li></ul></ul><ul><ul><li>de lideratge de la comunitat escolar </li></ul></ul><ul><ul><li>d’organització, funcionament i gestió del centre </li></ul></ul><ul><ul><li>de cap del personal </li></ul></ul><ul><li>S’exerceixen en el marc de l'autonomia dels centres, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent, el PEC i el PdD, i comporten l'exercici d'un lideratge distribuït i del treball en equip. </li></ul><ul><li>Control </li></ul><ul><ul><li>Social: Consell escolar </li></ul></ul><ul><ul><li>Acadèmic i administratiu: Administració </li></ul></ul>
 6. 6. Funcions de representació <ul><li>Representar el centre davant les instàncies administratives i socials, i li correspon traslladar a l'Administració educativa les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les propostes que siguin pertinents. </li></ul><ul><li>Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre. </li></ul><ul><ul><li>Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives adoptades per l'Administració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Presidir el claustre i el consell escolar, presidir el consell de direcció, si n’hi ha, i presidir els actes acadèmics. </li></ul></ul>
 7. 7. Funcions de direcció i lideratge pedagògic <ul><li>Formular la proposta inicial de PEC i les posteriors modificacions. </li></ul><ul><li>Vetllar per la realització de les concrecions curriculars (PEC), el seu compliment i la seva avaluació. </li></ul><ul><li>Assegurar l'aplicació dels criteris d'organització pedagògica i curricular , i dels plantejaments del PEC (tutoria, compromís educatiu, coeducació, inclusió). </li></ul><ul><li>Garantir que el català sigui la llengua vehicular i d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Coordinar l‘ED i dirigir totes les activitats del centre (PGA). </li></ul><ul><li>Impulsar l'avaluació de: PEC, funcionament del centre, aplicació del PdD. </li></ul><ul><li>Participar en l'avaluació del personal del centre </li></ul><ul><ul><li>Atribució: facultat d'observació de la pràctica docent a l'aula i de l'actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent, i facultat de requerir del professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que consideri necessària. </li></ul></ul><ul><li>Impulsar la coordinació del PEC amb els d'altres centres (xarxes). </li></ul>
 8. 8. Funcions amb relació a la comunitat escolar <ul><li>Formulació i compliment de la carta de compromís i garantir el funcionament dels procediments de relació amb les famílies. </li></ul><ul><li>Afavorir la convivència , garantir el compliment de les normes i adoptar les mesures disciplinàries segons les NOFC. </li></ul><ul><ul><li>Facultat d'intervenció per exercir funcions d'arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa. </li></ul></ul><ul><li>Garantir l'exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar. </li></ul><ul><li>Assegurar la participació efectiva del consell escolar i del claustre. </li></ul><ul><li>Establir canals de relació amb les AMPAs </li></ul><ul><li>Promoure la implicació del centre en l'entorn i el compromís de cooperació en la prestació del Servei d‘Educació , en el marc de la zona educativa. </li></ul>
 9. 9. F uncions relatives a l'organització i funcionament del centre <ul><li>Impulsar l'elaboració, aprovació i aplicació de les NOFC i les seves adequacions al PEC. </li></ul><ul><li>Proposar la PGA, coordinar-ne l’aplicació i retre'n comptes (Memòria anual). </li></ul><ul><li>Proposar les plantilles de llocs de treball docent en concordança amb el PEC i amb els canvis en l'oferta educativa i d'acord amb criteris d'estabilitat per a cursos escolars successius. </li></ul><ul><ul><li>la resolució sobre la plantilla, en sentit diferent al proposat haurà de ser expressament motivada. </li></ul></ul><ul><li>Proposar el llocs docents: </li></ul><ul><ul><li>a proveir per concurs general per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent i </li></ul></ul><ul><ul><li>llocs docents singulars a proveir per concursos específics ( a desenvolupar ), i. </li></ul></ul><ul><ul><li>els llocs de treball que s'han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial ( a desenvolupar ) </li></ul></ul>
 10. 10. Funcions en matèria de gestió <ul><li>Emetre la documentació oficial acadèmica, formular la proposta d'expedició de títols, visar les certificacions acadèmiques. </li></ul><ul><li>Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa (Llei de protecció de dades). </li></ul><ul><li>Dirigir la gestió econòmica del centre, l'aplicació del pressupost, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments. </li></ul><ul><li>Obtenir i acceptar recursos econòmics i materials addicionals per la rendibilització de l'ús de les instal·lacions del centre. </li></ul><ul><li>Contractar béns i serveis i actuar com a òrgan de contractació. </li></ul><ul><li>Dirigir i gestionar el personal del centre (facultat d'observació de la pràctica docent a l'aula i del control de l'actuació dels òrgans de coordinació docent). </li></ul><ul><li>Gestionar el manteniment del centre i la millora de les instal·lacions i instar el Departament perquè hi faci les accions de millora oportunes. </li></ul><ul><li>Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament. </li></ul>
 11. 11. Funcions com a cap de personal <ul><li>Nomenar els òrgans unipersonals de direcció i de coordinació; assignar-los responsabilitats específiques i proposar l'assignació dels complements retributius corresponents. </li></ul><ul><li>Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació docent i les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l'aplicació del PEC. </li></ul><ul><li>Proposar la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris: </li></ul><ul><ul><li>interins de 1r any </li></ul></ul><ul><ul><li>incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició. </li></ul></ul><ul><ul><li>remoció del lloc de funcionaris destinats en el centre, com a conseqüència de l'avaluació de l'activitat docent ( a desenvolupar ). </li></ul></ul><ul><li>Seleccionar el personal interí per cobrir substitucions temporals que no abasten tot el curs, i nomenar-lo ( a desenvolupar ) </li></ul><ul><li>Intervenir en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial ( a desenvolupar ). </li></ul><ul><li>Fomentar la participació del professorat en activitats de formació en funció de les necessitats derivades del PEC. </li></ul><ul><li>Accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí i a la informació del personal docent i PAS </li></ul>
 12. 12. Atribucions en matèria de personal <ul><li>Assignació de la jornada especial als funcionaris docents adscrits al centre. </li></ul><ul><li>Resoldre sobre les faltes d'assistència i de puntualitat no justificades de tot el personal del centre. </li></ul><ul><li>Comunicar les jornades no treballades per l’exercici del dret de vaga. </li></ul><ul><li>Potestat disciplinària en relació amb les faltes lleus comeses pel personal que presti serveis al centre (procediment sumari). </li></ul><ul><li>Formular proposta d'incoació d'expedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre </li></ul><ul><li>Formular proposta d'incoació d'expedients contradictoris i no disciplinaris (adopció de mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients). </li></ul>
 13. 13. Lideratge distribuït <ul><li>Equip Directiu </li></ul><ul><li>Òrgan executiu de govern dels centres públics. Treball coordinat , d’acord amb les instruccions del director/a i les funcions específiques legalment establertes. </li></ul><ul><li>Consell de direcció </li></ul><ul><li>Els centres poden constituir un consell de direcció . </li></ul><ul><ul><li>El director/a nomena els membres de l'equip directiu i del consell de direcció (prèvia comunicació al Claustre i al Consell Escolar). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tots els membres cessen en les seves funcions al final del mandat del director (o quan aquest cessa). </li></ul></ul><ul><ul><li>Els membres de l'equip directiu són responsables de la gestió del PdD . </li></ul></ul><ul><ul><li>El director/a pot delegar en els membres de l'equip directiu determinades funcions. </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>El director/a, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions. </li></ul><ul><li>El director/a, en l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès superior de l'infant. </li></ul><ul><li>Les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessària a les altres autoritats de les administracions públiques. </li></ul><ul><li>Les direccions poden sol·licitar i han de rebre informació dels diferents sectors de la comunitat educativa del centre i dels altres òrgans de l'Administració educativa, amb la finalitat de disposar de la informació suficient del seu centre i de la zona educativa per a l'exercici eficient i eficaç de les seves funcions. </li></ul><ul><li>El director/a respon del funcionament del centre i del grau d'assoliment dels objectius del PEC, d'acord amb el PdD, i ret comptes davant el CE i l'Administració. </li></ul>Autoritat pública
 15. 15. Projecte de direcció <ul><li>ordena el desplegament i l'aplicació del PEC per al període de mandat, </li></ul><ul><li>concreta l'estructura organitzativa del centre, </li></ul><ul><li>estableix les línies d'actuació prioritàries a desenvolupar, </li></ul><ul><li>incorpora indicadors per a avaluar l'exercici de la direcció, </li></ul><ul><li>incorpora elements per a l'aprofundiment en l'exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre. </li></ul><ul><li>La seva implementació orienta i vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre. </li></ul><ul><li>Es concreta, cada curs, mitjançant la PGA. </li></ul>
 16. 16. Formació i reconeixement <ul><li>S’encomana a entitats i institucions públiques o privades de prestigi reconegut, o a les universitats. </li></ul><ul><li>La superació dels programes de formació es considera un mèrit preferent en el procediment de selecció de director/a. </li></ul><ul><li>L'avaluació positiva en els successius mandats permet la consolidació d'un grau personal docent superior al que tindria reconegut si no hagués exercit la direcció. </li></ul>
 17. 17. Avaluació de la funció directiva <ul><li>La Inspecció d'Educació és l'òrgan per mitjà del qual es vehicula preferentment la col·laboració en l'exercici de les funcions avaluadores de l'exercici de la direcció que siguin encomanades a l'Agència d’Avaluació. El Consell escolar col·labora en el procés d'avaluació. </li></ul><ul><li>L'avaluació de l'exercici de la direcció inclou: </li></ul><ul><ul><li>El resultat de l'avaluació del centre, que té en compte els resultats expressats en els indicadors de progrés establerts en el PEC del centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>L'aplicació del PdD i els resultats obtinguts mesurats mitjançant els indicadors del projecte de direcció. </li></ul></ul><ul><ul><li>L'exercici de les funcions assignades. </li></ul></ul>
 18. 18. Selecció director/a <ul><li>Selecció </li></ul><ul><ul><li>Procés en que participen comunitat educativa i Administració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Selecció dels candidats més idonis i amb major suport (concurs de mèrits (igualtat, publicitat, mèrit i capacitat). </li></ul></ul><ul><li>Requisits </li></ul><ul><ul><li>Requisits administratius </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecte de Direcció (objectius, línies d’actuació, avaluació). </li></ul></ul><ul><li>Nomenament </li></ul><ul><ul><li>Formació inicial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Període de 4 anys (renovació prèvia avaluació positiva). </li></ul></ul><ul><li>Reconeixement </li></ul><ul><ul><li>Retribució específica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mèrit en la provisió de llocs de treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació al final del mandat: reconeixement. </li></ul></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><ul><li>Possibilitat d’elaborar plans d’avaluació de la funció directiva </li></ul></ul>
 19. 19. Perfil <ul><li>Formació </li></ul><ul><li>Característiques personals </li></ul>

×