Tracer ch532 chiller kontrol cihazi kullanici kilavuzu aqua stream 2 language turkish (735.3 kb)

445 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tracer ch532 chiller kontrol cihazi kullanici kilavuzu aqua stream 2 language turkish (735.3 kb)

 1. 1. TRACER CH532Chiller kontrol cihazýKullanýcý Kýlavuzu CG-SVU01C-TR S T
 2. 2. Genel bilgiler Önsöz Teslim Alma Bu Montaj Çalýþmalarý ve Bakým Ünite siteye vardýðýnda ulaþým esnasýnda talimatlarý TRACER CH532 chiller kontrol hasar görüp görmediðini kontrol edin. cihazýnýn kullanýcý tarafýndan takma, Bir hasar gözlemleniyorsa veya sadece baþlatma, çalýþtýrma ve düzenli þüpheleniliyorsa, taþýyýcýya 24 saat bakýmýnda iyi bir alýþtýrma için kýlavuz içinde iadeli taahhütlü bir mektupla olarak verilmiþtir. bildirin. Ayný zamanda yerel Trane Satýþ Söz konusu talimatlar, bu donanýmýn Bürosuna da haber verin. sürekli baþarýlý bir þekilde çalýþtýrýlmasý Ünite teslimattan sonra 3 gün içerisinde için gerekli tam servis prosedürlerini incelenmelidir. Bir hasar gözlemlenirse kapsamaz. Kendini kanýtlamýþ bir servis son taþýyýcýyý iadeli taahhütlü mektupla þirketi ile bakým sözleþmesi yapýlarak, bilgilendirin ve yerel satýþ bürosuna kalifiye bir servis teknisyeni haber verin. kullanýlmalýdýr. Genel bilgiler Garanti Bu el kitabý hakkýnda. Garanti, imalatçý firmanýn genel þart ve Bu el kitabýnýn gerekli yerlerinde güvenlik koþullarýna dayanýr. Donanýmda imalatçý önlemi uyarýlarý verilmiþtir. firmanýn yazýlý izni olmadan deðiþiklik Kiþisel güvenliðiniz ve bu makinenin yapýlýrsa veya onarýlýrsa, çalýþtýrma düzgün bir þekilde çalýþmasý için söz sýnýrlarý aþýlýrsa veya kumanda sistemi ya konusu güvenlik önlem ve uyarýlarýna da elektrik devreleri üzerinde deðiþiklik dikkatli bir þekilde uymanýz gereklidir. yapýlýrsa garanti geçersizdir. Ýmalatçý firma, kalifiye olmayan personel Yanlýþ kullaným, bakým eksikliði veya tarafýndan yürütülen montaj veya servis üreticinin talimatlarýna uyulmamasýndan iþlemleri için hiç bir yükümlülük kabul kaynaklanan hasar garanti etmez. yükümlülükleri kapsamýnda deðildir. Kullanýcý "Bakým" kurallarýna uymazsa bu, garanti ve yükümlülüklerin imalatçý tarafýndan iptal edilmesine yol açabilir.2 © 2007 Trane CG-SVU01C-TR
 3. 3. Ýçindekiler Önsöz 2 Garanti 2 Teslim alma 2 Genel bilgiler 2 TRACER CH532 Sunum 4 Donaným mimarisi 5 Üniteyi baþlatmak/durdurmak 9 Menüler 10 Ekran menüsü: “Veri ekraný” 11 Müþteri ayarlarý menüsü: “Ayarlar” 12 Saat Ayarý menüsü: “Saat” 15 Ünite konfigürasyon menüsü: “Konfigürasyon” 17 Alarmlar 22 Lon Talk seçeneði ® 25 Güvenlik önerileri 32 Bakým sözleþmesi 32 Eðitim 32CG-SVU01C-TR 3
 4. 4. TRACER CH532 Sunum Önemli not: Bu belge yazýlým versiyonu 3.0a sahip TRACER CH532de bulunan tüm fonksiyonlarýn açýklamalarýný içerir ve nasýl programlanacaðýný anlatýr. Belirli parametreler sadece kalifiye personel tarafýndan uyarlanmalýdýr. Her hangi bir parametreyi deðiþtirmeden önce deðiþikliðin, donanýmýn iyi ve güvenli çalýþmasýna hiç bir etkide bulunmayacaðýný kontrol edin. Çalýþma daima sýnýflanan limitler içerisinde olmalýdýr. Dahili kontrol terminali özellikleri: Bir LCD ekran (1), arka aydýnlatmalý 4 satýr x 20 karakter 6 düðme (2)den (7)ye 1 2 3 4 Prg Esc 5 6 7 Þekil 1 - TRACER CH532 kullanýcý arabirimi 2. Alarm düðmesi: 7. Onaylama düðmesi Alarmlarý görüntülemek veya elle Mevcut görüntülenen ekranda satýrdan sýfýrlamak için kullanýlýr. En az bir alarm satýra geçmeye ve ayar verilerinin tespit edildiðinde kýrmýzý LED yanar. onaylanmasýna olanak tanýr. Prg 3. Program düðmesi: Çeþitli çalýþtýrma parametrelerinin ayarlanmasýna olanak tanýr (güvenlik parametreleri, eþikler). Esc 4. Escape (çýkýþ) düðmesi: Varsayýlan ayarlara geri dönülmesine olanak tanýr. 5. 6. Aþaðý ve Yukarý Oklarý Mevcut görüntülenen ekranýn ve kontrol parametreleri deðerlerinin ayarlarýnýn yönetilmesine olanak tanýr.4 CG-SVU01C-TR
 5. 5. Donaným mimarisi Þekil 2 - TRACER CH532 giriþleri ve çýkýþlarý 9 9 Esc Prg 11 10CG-SVU01C-TR 5
 6. 6. Donaným mimarisi 1. Tablo - TRACER CH532 Genel taným Madde Taným 1 24 V Güç beslemesi (G+, GO-) 2 Sarý LED (Güç açýk) Kýrmýzý LED (Alarm) 3 5V güç kaynaðý 4 Üniversal Analog giriþler: NTC, 0/1V, 0/10V, 0/20mA, oran) 5 Pasif Analog Giriþler (NTC, PT1000, AÇIK/KAPALI) 6 Analog Çýkýþlar (0/10V) 7 Dijital Giriþler (24 Vac / Vdc) 8 Dijital Giriþler (230 Vac ya da 24 Vac / Vdc) 9 Röle dijital çýkýþý 10 Kullanýcý arabirimi 11 Ýletiþim arabirimi6 CG-SVU01C-TR
 7. 7. Donaným mimarisi2. Tablo - Giriþler ve çýkýþ özet listesi TRACER CH532 Orta TRACER CH532 Büyük Tek devreli üniteler Çift devreli ünitelerAl: Çýkýþ suyu sýcaklýðý sensörü B3: NTC B3: NTCAl: Giriþ suyu sýcaklýðý sensörü B4: NTC B4: NTCAI: Dýþ hava sýcaklýk sensörü B5: NTC B5: NTC lAI: Emme basýncý devresi 1 - LP1 transdüser B1: oran B1: oranAI: Emme basýncý devresi 2 - LP2 transdüser B6: oranAI: Tahliye basýncý devresi 1 - HP1 transdüser B2: oran B2: oranAI: Tahliye basýncý devresi 2 - HP2 transdüser B7: oranAI: Harici su ayar noktasý sýfýrlamasý (seçenek) B8: 0..10V-0..20mA B8: 0..10V-0..20mAAI: Kullanýlmýyor B6, B7 B9, B10DI: Kompresör C devresi 1 arýzasý ID1: 24Vac ID1: 24VacDI: Kompresör C devresi 2 arýzasý ID17: 24VacDI: Kompresör A devresi 1 arýzasý ID3: 24Vac ID3: 24VacDI: Kompresör B devresi 1 arýzasý ID4: 24Vac ID4: 24VacDI: Kompresör A devresi 2 arýzasý ID11: 24VacDI: Kompresör B devresi 2 arýzasý ID12: 24VacDI: Yüksek basýnç Kesme devresi 1 - HP1 düðmesi ID14H: 230Vac ID14H: 230VacDI: Yüksek basýnç Kesme devresi 2 - HP2 düðmesi ID15H: 230VacDI: Yardýmcý ayar noktasý Açýk/Kapalý ID8: 24Vac ID8: 24VacDI: Fan devresi 1 arýzasý ID5: 24Vac ID5: 24VacDI: Fan devresi 2 arýzasý ID18: 24VacDI: Devre 1 Açýk/Kapalý (veya Ünite Açýk/Kapalý CH 532 orta) ID13H: 230Vac ID13H: 230VacDI: Devre 2 Açýk/Kapalý ID16H: 230VacDI: Su akýþý kontrol giriþi ID2: 24Vac ID2: 24VacDI: Su pompasý 1 arýzasý ID9: 24Vac ID9: 24VacDI: Su pompasý 2 arýzasý ID10: 24Vac ID10: 24VacDI: Arýzalar harici sýfýrlama ID6: 24Vac ID6: 24VacDI: Soðutma / Isýtma modu düðmesi ID7: 24Vac ID7: 24VacDI: Kullanýlmýyor ID11, ID12 -DO: Kompresör A devresi 1 çýkýþý NO7: NO-230Vac NO7: NO-230VacDO: Kompresör B ve C devresi 1 çýkýþý NO8: NO-230Vac NO8: NO-230VacDO: Kompresör A devresi 2 çýkýþý NO13: NO-230VacDO: Kompresör B ve C devresi 2 çýkýþý NO14: NO-230VacDO: Fan 1 çýkýþ Wye (Y) kontaktör - devre 1 NO3: NO-230Vac NO3: NO-230VacDO: Fan 1 çýkýþ Delta (D) kontaktör - devre 1 NO4: NO-230Vac NO4: NO-230VacDO: Fan 2 çýkýþ devresi 1 NO5: NO-230Vac NO5: NO-230VacDO: Fan 3 çýkýþ devresi 1 NO6: NO-230Vac NO6: NO-230VacDO: Fan 1 çýkýþ Wye (Y) kontaktör - devre 2 NO15: NO-230VacDO: Fan 1 çýkýþ Delta (D) kontaktör - devre 2 NO16: NO-230VacDO: Fan 2 çýkýþ devresi 2 NO17: NO-230VacDO: Fan 3 çýkýþ devresi 2 NO18: NO-230VacDO: Su pompasý 1 NO1: NO-230Vac NO1: NO-230VacDO: Su pompasý 2 NO2: NO-230Vac NO2: NO-230VacDO: Antifriz ýsýtýcý NC12: NO-230Vac NC12: NO-230VacDO: Devre 1 arýzasý NO9: NO-230Vac NO9: NO-230VacDO: Devre 2 arýzasý NO11: NO-230VacDO: Ünite durumu veya ek ýsýtma talebi NO10: NO-230Vac NO10: NO-230VacDO: Kullanýlmýyor NO11, NO13 -AO: Hýz invertörü - fan devresi 1 - HP1 çýkýþý Y1: 0..10V Y1: 0..10VAO: Hýz invertörü - fan devresi 2 - HP2 çýkýþý Y2: 0..10VAO: 4-yollu vana devresi 1 Y3: 0..10V + CONVONOFF Y3: 0..10V + CONVONOFFAO: Kullanýlmýyor Y4 Y4AO: 4-yollu vana devresi 2 Y5: 0..10V + CONVONOFFAO: Kullanýlmýyor Y6AO: Kullanýlmýyor Y2 Y2Açýklamalar:AI: Analog GiriþDI: Dijital GiriþAO: Analog ÇýkýþDO: Dijital ÇýkýþCONVONOFF: AÇIK/KAPALI konvertörCG-SVU01C-TR 7
 8. 8. Donaným mimarisi TRACER CH532 müþterilerine aþaðýdakileri yapmak üzere giriþleri veya çýkýþlarý kullanma imkaný sunar: - analog bir giriþ kullanarak harici su ayar noktasý sýfýrlamasýný kullanma. (bkz. þekil 3) - yardýmcý bir ayar noktasý kullanma - ünitenin veya bir devrenin uzaktan kumanda açma/kapatmasýný baðlama - arýzalarý sýfýrlama - bir Soðutma/Isýtma düðmesi uzaktan kumandasý baðlama - bir devre arýzasýný görüntüleme Not: Harici su ayar noktasý Harici sinyal giriþlerine dayanarak aktif ayar noktasýný 0°Cden 20°Cye denkleþtirmek mümkün olacaktýr. Bu fonksiyon sadece otomatik ayar noktasý sýfýrlama fonksiyonu ile beraber kullanýlabilir. Þekil 3 Su ayar noktasý 5 4 1 Dýþ hava sýcaklýðý 2 3 1. Çýkýþ suyu sýcaklýðý ayar noktasý 2. Minimum deðer 3. Maksimum deðer 4. Sýfýrlama = 20°C 5. Aktif ayar noktasý Tablo 3: Müþteri Giriþleri ve çýkýþlar özet listesi TRACER CH532 Orta TRACER CH532 Büyük Tek devreli üniteler Çift devreli üniteler AI Harici su ayar noktasý sýfýrlamasý (seçenek) B8: 0..10V-0..20mA DI Yardýmcý ayar noktasý Açýk/Kapalý ID8: 24Vac DI Devre 1 Açýk/Kapalý (veya Ünite Açýk/Kapalý tek devreli üniteler için) ID13H: 230Vac DI Devre 2 Açýk/Kapalý - ID16H: 230Vac DI Arýzalar harici sýfýrlama ID6: 24Vac DI Soðutma / Isýtma modu düðmesi ID7: 24Vac DO Devre 1 arýzasý NO9: NO-230Vac DO Devre 2 arýzasý - NO11: NO-230Vac DO Ünite durumu veya ek ýsýtma talebi NO10: NO-230Vac Açýklamalar: AI: Analog Giriþ DI: Dijital Giriþ DO: Dijital Çýkýþ8 CG-SVU01C-TR
 9. 9. Üniteyi baþlatmak/durdurmak Üniteye güç verildikten sonra (ana baðlantý 2. Üniteyi durdurmak ayýrma düðmesi kapalý) TRACER CH532 1. Herhangi bir menüden çýkmak ve aþaðýdaki ekrana geri döner: varsayýlan ekrana geri dönmek için Esc TRACER CH532 V3.0 tuþuna basýn. 01/05/04 00:00 Su Sýcaklýðý 20,0°C 2. 3 saniye boyunca tuþuna OFF BY KEYB. basýldýðýnda ünite duracaktýr ve aþaðýdaki ekran görüntülenecektir: Satýr 2 o andaki tarih ve saati görüntüler Satýr 3 o andaki çýkýþ suyu sýcaklýðýný görüntüler Ünite Kapatýldý Satýr 4 ünite durumunu görüntüler: OFF BY KEYB = Yerel durma UNIT ON = Ünite çalýþýyor 3. Varsayýlan ayarlar ekranýna geri Esc dönmek için tuþuna basýn Esc Her hangi bir ekrandan tuþuna basmak bu ekrana geri döndürecektir. Not: Elektrik kesilmesi durumunda ünite elektrik kesilmeden önceki durumunda 1. Üniteyi baþlatmak: (çalýþma modu, ayar noktalarý...) yeniden baþlayacak ve varsayýlan ayar ekraný 1. tuþuna basýn görüntülenecektir. 2. Aþaðýdaki ekran görüntülenecektir: Durum Ünitesi OFF BY KEYB. Üniteyi aç? N 3. tuþuna basýn 4. "N"den "Y"ye geçmek için ya da tuþuna basýn 5. tuþuna basýn. Aþaðýdaki ekran görüntülenecektir: TRACER CH532 V3.0 01/05/04 00:00 Su Sýcaklýðý 20,0°C ÜNÝTE AÇIKCG-SVU01C-TR 9
 10. 10. Menüler TRACER CH532 kullanýcýnýn çalýþma Menülere eriþmek parametrelerini görüntülemek veya Görüntülenen herhangi bir ekrandan ayarlamak üzere 4 menüye eriþmesine Esc olanak tanýr: tuþuna basýn, TRACER CH532 bundan sonra aþaðýdaki ekraný • “Veri ekraný” menüsü - Bu menü görüntüleyecektir: kullanýcýnýn tüm çalýþma parametrelerini Veri Ekraný gözünün önüne getirmesine olanak tanýr: Ayarlar - Su ve hava sýcaklýklarý Saat - Soðutucu gaz basýnçlarý Konfigürasyon - Doymuþ soðutucu gaz sýcaklýklarý - Kompresörlerin durumu - Kompresör çalýþma saatleri 1. veya tuþlarý, imlecin satýrdan - Kompresörlerin devreye girme sayýsý satýra hareket etmesine, böylece - Ünite çalýþma modu 4 menüden birini seçmesine olanak - Kompresör arýzasý sayaçlarý tanýr. • “Ayarlar” menüsü - Bu menü þifre Not: Yapýlan seçim büyük karakterlerle korumalýdýr. Aþaðýdaki ayarlara eriþime gösterilir olanak tanýr: 2. Bir satýr seçildiði zaman, seçimi - Ayar noktalarý - Soðutma ve ýsýtmanýn dengelenmesi onaylamak için tuþuna basýn. için ayar noktalarý 3. Esc tuþuna basýlmasý, menü seçim - Ünite çalýþma onaylamasý modundan çýkartacak ve varsayýlan - Müþteri giriþleri ve çýkýþlarý ekrana geri döndürecektir. • “Saat” menüsü - Bu menü þifre korumalýdýr. Aþaðýdaki ayarlara eriþime olanak tanýr: - Haftanýn günü, saat, tarih - Günlük veya haftalýk program - Saatlik bölge programlamasý • “Konfigürasyon” menüsü - Bu menü þifre korumalýdýr. Aþaðýdakileri ayarlamaya veya deðiþtirmeye olanak tanýr: - Ünite tanýmý - Kompresör zamanlayýcýlarý - Yüksek basýnç kontrolü - Dead band, antifriz ve ýsýtýcý ayar noktalarý - Sensör ve transdüser tipleri - Çalýþma korumalarý - Soðutma modu sýnýrlarý - Buz çözücü parametreleri - Kompresör alarmlarý10 CG-SVU01C-TR
 11. 11. Ekran menüsü: “Veri ekraný”Menü ekranýndan “Veri Ekraný” 3. Soðutucu gaz doymuþ sýcaklýklarý Komp. A1 (Cmp A1) 000000 Baþlamaseçeneðini seçin ve daha sonra Komp. B1 C1 (Cmp B1 C1) 000000 Baþlama Doy. Scaklk CDS1 (Sat Temp CDS1) 00,0°Ctuþuna basýn Komp. A2 (Cmp A2) 000000 Baþlama Doy. Scaklk CDS2 (Sat Temp CDS2) 00,0°C Komp. B2, C2 (Cmp B2 C2) 000000 Baþlama Doy. Scaklk EVP1 (Sat Temp EVP1) 00,0°C veya tuþuna basýlmasý, Doy. Scaklk EVP2 (Sat Temp EVP2) 00,0°Cburadan sonra gösterildiði gibi 1den 8e Baþlatmalar ilk baþlatmadan bu yanakadar ekranlarda dolaþýma olanak kompresörlerin devreye girme sayýsýný Doy. Scaklk CDS1 (Sat Temp CDS1) =saðlayacaktýr: gösterir. Yoðuþma sýcaklýðý devre 1 Doy. Scaklk CDS2 (Sat Temp CDS2) =Menü, menüdeki birinci maddeden 7. Çalýþma modu Yoðuþma sýcaklýðý devre 2 (sadece çiftsonuncu maddeye kadar göz atmayý devre üniteleri)saðlayacak þekilde baðlýdýr. Mod Soðutma Doy. Scaklk EVP1 (Sat Temp EVP1) = Ayarnok (Stp) Yerel 07,0°C Buharlaþma sýcaklýðý devre 1 Dev1 (Ckt1) Faal Dev2 (Ckt2) Faal Doy. Scaklk EVP2 (Sat Temp EVP2) = Çks. Su Scaklk (Lvg Wat Temp) 08,0°C Gir. Su Scaklk (Ret Wat Temp) 12,0°C Buharlaþma sýcaklýðý devre 2 (sadece çift Hav. Scaklk (Amb Temp) 28,0°C devre üniteleri) Mod = Çalýþma modu Aktif AyN (Active StP) 07,0°C - Soðutma (Cooling) = Soðuk su üretimi 4, 5 ve 6. ekranlarýn açýklamalarý: - Isýtma (Heating) = Sýcak su üretimi1. Su ve hava sýcaklýklarý Komp. A1 (Cmp A1) = Kompresör A/ (Sadece heat pump chillerler)Çkþ. Su Scaklk (Lvg Wat Temp) = devre 1 AyarNok (Stp) Yerel 07,0°CÇýkýþ suyu sýcaklýðý Komp. B1/C1 (Cmp B1/C1) = - Stp = Mevcut ayar noktasýGir. Su Scaklk (Ret Wat Temp) = Kompresör B ve C/devre 1 - Yerel = Ayar Noktasýnýn Kaynaðý Komp. A2 (Cmp A2) = Kompresör A/ Yerel = Yerel olarak tanýmlananGiriþ suyu sýcaklýðýDýþ Hav. Scaklk (Amb Temp) = devre 2 (sadece çift devre üniteleri) soðutma ya da ýsýtma ayar noktasý Komp. B2/C2 (Cmp B2/C2) = Harici (Extern) = Harici temas ileDýþ hava sýcaklýðýAktif AyN (Active StP) = Kompresör B ve C/devre 2 (sadece çift saðlanan yardýmcý ayar noktasý yaAktif su ayar noktasý devre üniteleri) da çalýþma modu Otomatik (Auto) = Otomatik Komp. A1 (Cmp A1) Off (Kapalý) sýfýrlama ya da günlük/haftalýk Komp. B1 C1 (Cmp B1 C1) Off (Kapalý) programdan alýnan ayar noktasý HP dev1 (HP ckt1) 00,0 bar Komp. A2 (Cmp A2) Off (Kapalý) HP dev2 (HP ckt2) 00,0 bar Uzaktan (Remote) = Denetçi Komp. B2, C2 (Cmp B2 C2) Off (Kapalý) LP dev1 (LP ckt1) 00,0 bar tarafýndan ayar noktasý LP dev2 (LP ckt2) 00,0 bar 4. Kompresörlerin durumu Olasý Durum: Dev1/Dev2 (Ckt1/Ckt 2) = Çalýþan devreler2. Soðutucu gaz basýnçlarý Off (kapalý) = Kompresör durdu - Faal (Enable) = Devre çalýþýr durumdaHP dev1 (HP ckt1) = Yoðuþma Basýncý On (açýk) = Kompresör çalýþýyor - Faal deðil (Disable) = Devre çalýþýrdevre 1 Rec.On = Kompresör kýsa çevrim durumda deðilHP dev2 (HP ckt2) = Yoðuþma Basýncý önlemeden sonra çalýþacaktýrdevre 2 (sadece çift devre üniteleri) 8. Kompresör arýzasý sayaçlarý Rec.Off = Kompresör kýsa çevrimLP dev1 (LP ckt1) = Buharlaþma Basýncý önlemeden sonra duracaktýr CMP arýzalarýnýn sayýsýdevre 1 Cpt A1:0 Cpt A 2:0LP dev2 (LP ckt2) = Buharlaþma Basýncý Komp. A1 (Cmp A1) 000000 Saat Cpt B1:0 Cpt B 2:0devre 2 (sadece çift devre üniteleri) Komp. B1 C1 (Cmp B1 C1) 000000 Saat Cpt C1:0 Cpt C 2:0 Komp. A2 (Cmp A2) 000000 Saat Komp. B2, C2 (Cmp B2 C2) 000000 Saat Bu menü geçmiþten baðýmsýz olarak 5. Kompresörlerin çalýþma zamaný kompresör arýzalarýnýn sayýsýný gösterir. Saatler (Hrs) ilk baþlatýldýðýndan bu yana kompresörün çalýþtýðý saatlerin tam sayýsýný gösterir.6. Kompresörlerin devreye girme sayýsýCG-SVU01C-TR 11
 12. 12. Müþteri ayarlarý menüsü: “Ayarlar”Menü ekranýndan “Ayarlar” seçeneðini Soðutma Ayarnok (Cooling Stp) = Soðuk 2.1 Soðutma modu ayar noktasý su ayar noktasý (-12 ile 20°C arasý - sýfýrlamasýseçin ve daha sonra tuþuna basýn. fabrika ayarý: 7°C) Görüntülenen parametrelerden birineAþaðýdaki ekran görüntülenecektir: Isýtma Ayarnok (Heating Stp) = Sýcak su ayar noktasý (20 ile 60°C arasý - fabrika eriþmek için, tuþuna basýn ve deðeri Kullanýcý þifresi ayarý: 45°C) veya tuþunu kullanarak deðiþtirin. Yardýmcý su Ayarnok (Aux Wat Stp) = 0000 Yardýmcý ayar noktasý (-12 ile 60°C arasý Deðeri tuþuna basarak onaylayýn. - fabrika ayarý: 10°C) Yard. Su (Aux Wat) = Harici kaynaktan Soðuk su sýfýrlama (Cold water reset) N"0000" þifresini girin (fabrika ayarý) yardýmcý ayar noktasý: Baþlangýç Noktasý (Start Point) 20,0°C Bitiþ Noktasý (End Point) 30,0°C tuþuna basýn ve imleç þifrenin ilk Faal (Enable) = Yardýmcý ayar noktasý Delta Sýfýrlama (Reset Delta) 10,0°C onaylandýalanýna girecektir. veya tuþuna Faal deðil (Disable) = Yardýmcý ayarbasýlmasý deðeri 0 ile 9999 arasýnda noktasý onaylanmadý Soðuk Su Sýfýrlama: Dýþ hava sýcaklýðýna göre soðuk su ayar noktasý dengelemedeðiþtirecektir. veya tuþuna 2. Otomatik soðutma ve ýsýtma modu Y = Faalbasýlý tutarak sayýlar daha hýzlý ayar noktalarý sýfýrlamasý N = Faal deðil (fabrika ayarý)deðiþtirilebilir. TRACER CH532, dýþ hava sýcaklýðýna Baþlangýç Noktasý: Baþlangýç Noktasý göre soðuk ve/veya sýcak su ayar (-15 ile 50°C arasý - fabrika ayarý: 20°C)Þifreyi onaylamak için tuþuna basýn. noktalarýný dengeleme imkanýný sunar. Bitiþ Noktasý: Bitiþ Noktasý (-15 ile 60°C Otomatik ayar noktasý sýfýrlama programý arasý - fabrika ayarý: 30°C) su sýcaklýðý ayar noktasýný (soðutma ve Delta Sýfýrlama: Delta büyüklüðü tuþuna basmak, buradan (-15 ile 15°C arasý - fabrika ayarý: 10°C) ýsýtma modu) dýþ hava sýcaklýðýylasonra gösterildiði gibi 1. ekrandan 5e deðiþtirmenize imkan saðlar.kadar dolaþýma olanak saðlayacaktýr: 3. Isýtma modu ayar noktasý sýfýrlamasý Bu fonksiyon harici ayar noktasý sýfýrlama fonksiyonu ile beraber kullanýlabilir. (Sadece heat pump chillerler)1. Ayar noktalarý Görüntülenen parametrelerden birine Þekil 4 Soðutma Ayar noktasý (Cooling StP) 07,0°C eriþmek için tuþuna basýn ve deðeri Isýtma Ayar noktasý (Heating StP) 45,0°C Yard. Su Ayar N (Aux Wat Stp) 10,0°C veya tuþlarýný kullanarak Yard. Su (Aux Wat) Faal deðil 5 deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak 4 1 onaylayýn.Görüntülenen parametrelerden birineeriþmek için, basýn ve deðeri Sýcak su sýfýrlama (Hot water reset) Nveya tuþlarýný kullanarak deðiþtirin. 2 Dýþ hava 3 Baþlangýç Noktasý (Start Point) 20,0°C sýcaklýðý Bitiþ Noktasý (End Point) 30,0°CDeðeri tuþuna basarak onaylayýn. Delta Sýfýrlama (Reset Delta) 10,0°C 1. Çýkýþ suyu sýcaklýðý ayar noktasý 2. Baþlangýç noktasý 3. Bitiþ noktasý Sýcak su sýfýrlama: Dýþ hava sýcaklýðýna Soðutma Ayar noktasý (Cooling StP) 07,0°C 4. Delta sýfýrlama göre sýcak su ayar noktasý dengeleme Isýtma Ayar noktasý (Heating StP) 45,0°C 5. Aktif ayar noktasý Y = Faal Yard. Su Ayar N (Aux Wat Stp) 10,0°C Yard. Su (Aux Wat) Faal deðil N = Faal deðil (Fabrika ayarý) Sýfýrlama baþlangýç noktasýnýn aþaðýsýnda Baþlangýç Noktasý: Baþlangýç Noktasý su sýcaklýðý ayar noktasý normal ayarda (-15 ile 50°C arasý - fabrika ayarý: 20°C) olacaktýr. Baþlangýç ve bitiþ noktalarý Bitiþ Noktasý: Bitiþ Noktasý arasýnda, ayar noktasý, dýþ hava sýcaklýðý (-15 ile 60°C arasý - fabrika ayarý: 30°C) ile orantýlýdýr. Bitiþ noktasýndan sonra ayar Delta Sýfýrlama: Delta büyüklüðü noktasý maksimum veya minimum (-15 ile 15°C arasý - fabrika ayarý: 10°C) deðerinde kalacaktýr.12 CG-SVU01C-TR
 13. 13. Müþteri ayarlarý menüsü: “Ayarlar”4. Çalýþma modu Komp sýr (Com seq): Kompresör sýralamaGörüntülenen parametrelerden birine 1-2: sabit düzen 2 Tek devre Çift devreeriþmek için tuþuna basýn ve deðeri Baþlama sýrasý A1, B1 A1, A2, B1, B2 Durma sýrasý B1, A1 B2, B1, A2, A1 veya tuþlarýný kullanarak 2-1: sabit düzen 1 Tek devre Çift devredeðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak Baþlama sýrasý B1, A1 A2, A1, B2, B1 Durma sýrasý A1, B1 B1, B2, A1, A2onaylayýn. Rotasyon Tek devre Çift devre Baþlama sýrasý A1, B1 A1, A2, B1, B2 Durma sýrasý A1, B1 A1, A2, B1, B2 Mod Soðutma Otomatik (Auto) (varsayýlan fabrika ayarý) Komp. Sýr (Comp seq) Otomatik (Auto) Dev1 (Ckt1) Faal (Enable) Dev2 (Ckt2) Faal (Enable) Otomatik (Auto) sýralamasý, eþit sayýda Ana. Giriþ Harici ayar noktasý sýfýrlamasý baþlama ve durma ile eþit sayýda Y = Faal kompresör çalýþma saatine sahip olmak N = Faal deðil üzere tasarlanmýþtýr. Kompresör baþlama Pompa Zamanlayýcý: Ünitenin durmasýMod: Çalýþma modu sýrasý en az çalýþma saatine sahip (klavye veya harici kontak tarafýndan) Soðutma (Cooling): Soðuk su kompresörleri öncelik sýrasýna koyacaktýr. ve pompanýn durmasý arasýndaki süre üretme (varsayýlan fabrika ayarý) Dev1/2 (Ckt1/2): Devre 1/2 çalýþma (1 ile 10 dak arasýnda - fabrika ayarý = Isýtma (Heating): Sýcak su Faal (Enable): Devre çalýþýyor 1 dak) üretimi (Sadece heat pump Faal deðil (Disable): Devre chillerler) çalýþmýyor 6. Müþteri çýkýþlarý konfigürasyonu Harici (Extern): (harici kontrol) Not: Devre 1 ve 2nin her ikisinin deNot: Soðutmadan ýsýtma moduna devreden çýkarýlmasý mümkündür.geçerken veya ýsýtmadan soðutma Alarm Dýþ (Alarm Out): Sadece MR (MR only) Su pompasý çalýþýr durumda tutulacaktýr Durum Dýþ (State Out): Ünite durumumoduna geçerken, ünite tekrar Pompa Zamanlayýcý (Pump Timer): 01 dakçalýþmadan önce 15 s duracaktýr. 5. Müþteri Giriþleri ve ÇýkýþlarýChiller su akýþý oraný ayarýný yapmak için, Görüntülenen parametrelerden birine1. ve 2. devreleri devreden çýkartýn vedaha sonra üniteyi tekrar çalýþtýrýn. eriþmek için, tuþuna basýn ve deðeri Varsayýlan I/O: (NO9 / NO11) Bu çýkýþ, devrenin durumu ile ilgili bilgi veya tuþlarýný kullanarak vermek için kullanýlacaktýr: deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak Bir konfigürasyon parametresi bu devre onaylayýn. ile ilgili aþaðýda gösterilen üç göstergeden birini seçme imkaný verecektir: HEPSÝ (ALL): Tüm Alarmlar (manuel ve otomatik sýfýrlama) Analog Giriþ (Analog Input) 0..10V LA dýþýnda HEPSÝ (ALL But LA): Ana. Giriþ Faal deðil (Disable) Düþük dýþ ortam alarmý olmadan tüm alarmlar Sadece MR (MR only): Analog Giriþ: Sinyal tipi Sadece manuel sýfýrlama 0..10V (fabrika ayarý) alarmlarý (fabrika ayarý) 0..1V Durum çýkýþý (Status output): (NO10) 0..20mA Isý Ekle (Add Heat): 4..20mA Ek bir ýsýtma talebini gösterir Not: Toplam geniþlik, % 0(0V, OA veya Ünite Durumu (Unit State) 4 mA) ve %100 (10V, 1V veya 20 mA) En azýndan bir kompresörün arasýnda +20°C deðerindeki delta ON (açýk) olduðunu bildiren veri sýfýrlamasýna denk gelecektir gönderir (fabrika ayarý)CG-SVU01C-TR 13
 14. 14. Müþteri ayarlarý menüsü: “Ayarlar” 7.Uzaktan Modu Görüntülenen parametrelerden birine eriþmek için tuþuna basýn ve deðeri veya tuþlarýný kullanarak deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak onaylayýn. Chiller kontrol Modu: Yerel Uzaktan Yerel: Ayar noktalarý modül üzerinden girilir. BMSden gönderilen talimatlar hesaba katýlmaz. Uzaktan: BMSden gönderilen talimatlar hesaba katýlýr.14 CG-SVU01C-TR
 15. 15. Saat Ayarý menüsü: “Saat”Menü ekranýndan, “Saat” seçeneðini 2. AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) program tipiseçin ve daha sonra tuþuna basýn . Devreye sokulduðu zaman bu programAþaðýdaki ekran görüntülenecektir: ünitenin çalýþmasýný kontrol edecektir (On/Off). Bu program kullanýcýnýn Kullanýcý þifresi aþaðýdakileri yapmasýna olanak tanýyacaktýr: 0000 - Günlük ve/veya haftalýk çalýþma arasýnda bir seçim yapmak - Çalýþýr durumda olduðu günleri veVarsayýlan "0000" þifresini girin (fabrika saatleri tanýmlamakayarý) - Her bir mod için çalýþma ayar noktalarýný tuþuna basýn ve imleç þifrenin ilk tanýmlamak (soðutma ve ýsýtma) Operatör veya harici kontrol tarafýndanalanýna girecektir. veya tuþuna seçilen çalýþma modu hesaba katýlacaktýr.basýlmasý deðeri 0dan 9999a kadar Örnek: Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturdayartýracaktýr. veya tuþuna basýlý 00:00tutarak sayýlar daha hýzlý deðiþtirilebilir. 02:00 04:00 06:00Þifreyi onaylamak için tuþuna basýn. 08:00 Example 10:00 Operation enable 12:00 from Monday to Friday 14:00 from 8:00 to 18:00 veya tuþuna basmak, buradan 16:00sonra gösterildiði gibi ekran 1den 3e 18:00 20:00kadar dolaþýma olanak saðlayacaktýr: 22:001. Saat ayarý Görüntülenen parametrelerden birineGörüntülenen 4 parametreden birine eriþmek için, tuþuna basýn ve deðerieriþmek için, veya tuþuna basýn veya tuþlarýný kullanarakve deðeri deðiþtirin. Deðeri tuþuna deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarakbasarak onaylayýn onaylayýn.Pzt (Mon): Haftanýn günü Program Saat Açma/Kapama (On/Off) Ünitesi Pzt (Mon) Haftalýk N Saat 00:00 Günlük N Tarih 00/00/00 Haftalýk (Weekly): Haftalýk program Pzt (Mon): Pazartesi (fabrika ayarý) Y: Faal Sal (Tue): Salý N: Faal deðil (fabrika ayarý) Çar (Wed): Çarþamba Günlük (Daily): Günlük program Per (Thu): Perþembe Y: Faal Cu (Fri): Cuma N: Faal deðil (fabrika ayarý) Cmt (Sat): Cumartesi Pz (Sun): PazarSaat (Hour): Saat (saat/dakika)Tarih (Date): Tarih ayarý (gün/ay/yýl)CG-SVU01C-TR 15
 16. 16. Saat Ayarý menüsü: “Saat”2.1 Haftalýk program Not: Otomatik veya harici ayar noktalarý Baþlatma (Start): Baþlatma ZamanýGörüntülenen parametrelerden birine dengelemesi veya harici ayar noktasý, Soðutma AyarNok (Cooling Stp) = standart ayar noktasýný deðiþtirecektir. Soðutma modu ayar noktasýeriþmek için tuþuna basýn ve deðeri Ancak 1, 2, 3 veya 4 saat bölgeleri için (-20 ile 20°C arasý - fabrika ayarý: 7°C) veya tuþlarýný kullanarak tanýmlanan ayar noktalarýný Isýtma AyarNok (Heating StP): Isýtma etkilemeyecektir. modu ayar noktasý - Sadece heat pumpdeðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak chillerler (20 ile 60°C arasý fabrika ayarý:onaylayýn. Saatlik bölge programýný geçerli bir hale 45°C) Program getirmek için tuþuna basýn ve 2,3 ve 4. bölgelere eriþmek için Haftalýk (Weekly) Baþlatma (Start) Pzt (Mon) deðeri veya kullanarak veya tuþuna basýn. Programlama Duruþ (Stop) Cu (Fri) parametreleri için yukarýda açýklandýðý deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak þekilde devam edin.Baþlatma (Start): Baþlatma günü onaylayýn.Duruþ (Stop): Duruþ günü Program Saatlik bölge (Hourly zone)2.2 Günlük programGörüntülenen parametrelerden birine Faal deðil (Disable)eriþmek için tuþuna basýn ve deðeri Faal deðil (Disable): Program yok veya tuþlarýný kullanarak Faal (Enable): Program kullanýlýyordeðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak 3.1 Tanýmlama Bölgelerionaylayýn. Görüntülenen parametrelerden birine Program eriþmek için tuþuna basýn ve deðeri Günlük (Daily) Baþlatma (Start) 00:00 veya tuþlarýný kullanarak Duruþ (Stop) 00:00 deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarakBaþlatma (Start): Baþlatma Zamaný onaylayýn.Duruþ (Stop): Duruþ zamaný Bölge #1 Baþlatma (Start) 00:003. Saat Bölgesi Soðutma Ayar noktasý (Cooling StP) 07,0°CGünlük/haftalýk program soðutma modu Isýtma Ayar noktasý (Heating StP) 45,0°Cve ýsýtma modu ayar noktalarýnýbelirlemenize olanak tanýr. Bir güniçerisinde aþaðýdaki gibi farklý ayarnoktalarý ile dört çalýþma bölgesitanýmlamak mümkün olacaktýr:Örnek: Time Std setpoint Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Setpoint 07:00 08:00 Std Stp 09:00 10:00 Stp 1 11:00 Operating Stp 2 12:00 hours 13:00 Starting at 8:00-18:00 Starting at 14:00 10:00 Stp 3 11:00 Starting at 15:00 13:00 16:00 Starting at Stp 4 17:00 16:00 18:0016 CG-SVU01C-TR
 17. 17. Ünite Konfigürasyon Menüsü: “Konfigürasyon”Menü ekranýndan “Konfigürasyon” Þekil 5 - Tek pompa çalýþmasý (Single pump operation)seçeneðini seçin ve daha sonra Not: 5 ila 8. þekiller, Ünite Kapalý (Off)tuþuna basýn. ünitenin klavye veya harici kontakAþaðýdaki ekran görüntülenecektir: tarafýndan kapatýldýðý anlamýna gelir Kullanýcý þifresi 0000 OnVarsayýlan "0000" þifresini girin (fabrikaayarý) Pompa tuþuna basýn ve imleç þifrenin ilk Onalanýna girecektir. veya tuþuna Offbasýlmasý deðeri 0dan 9999a kadar tartýracaktýr. veya tuþuna basýlýtutarak sayýlar daha hýzlý deðiþtirilebilir.Þifreyi onaylamak için tuþuna basýn. Þekil 6 - Çift pompa çalýþmasý (Dual pump operation) veya tuþuna basmak, buradan Onsonra gösterildiði gibi ekran 1den 11e Ünitekadar dolaþýma olanak saðlayacaktýr: Off1. Ünite tanýmýGörüntülenen 4 parametreden birine eriþmek On Pompa 1için tuþuna basýn ve deðeri Offveya tuþlarýný kullanarak deðiþtirin. OnDeðeri tuþuna basarak onaylayýn. Pompa 2 Off Ünite tipi: Chiller Soð. gaz (Refrg) R407C t Fanlar/devre (Fans/ckt) 3 Su pompasý Tek Ýkiz pompalar kullanýldýðýnda her birUnit Type: Ünite tipi baþlangýçta ve ayrýca pompanýn Chiller: Sadece soðutma çalýþmasýnda bir arýza meydana gelmesi Isý pompasý: Heat pump chiller durumunda bir pompa deðiþmesiSoð. gaz (Refrg): Soðutucu gaz R407C, meydana gelecektir.R134a, R410A ya da R22Fanlar/devre (Fans/ckt): Devre baþýna fan Þekil 7 - Tek pompa korumasý (Single pump protection)sayýsý: 1, 2 ya da 3Not: Fanlarýn sayýsýný 0 olarak ayarlamak Pompabütün fanlarý durduracak, ancak korumasý-kompresörlerin HP anahtarý tarafýndan giriþidurduruluncaya kadar çalýþmasýna olanaktanýyacaktýr. Ünite durdu (manuel sýfýrlama)Su Pompasý (Water pump): Su pompasý tipi Pompa Tek (Single): Tek pompa kontrolü Çift (Dual): Ýki pompa kontrolü korumasý-Not: Pompa çalýþmasý çýkýþýSu pompalarý tek veya çift olabilir. Normalçalýþma koþullarýnda pompanýn kapanmasýnýgeciktirmek için bir zamanlayýcý kullanýlýr.Zamanlayýcý, her bir ünitenin baþlamasýndasýfýrlanýr.CG-SVU01C-TR 17
 18. 18. Ünite Konfigürasyon Menüsü: “Konfigürasyon”þekil 8 - Çift pompa korumasý (Dual pump protection) Pompa 1 Pompa korumasý giriþi Pompa 2 Arýza sýfýrlama Pompa 1 Mesaj 46* Mesaj 46* Çalýþma Faal/Faal Deðil Mesaj 47* Pompa 2 Pompa 1 Ünite durdu Pompa kontrolü çýkýþlarý (manuel sýfýrlama) Pompa 2* mesajýn anlamý için "alarmlar"bölümüne bakýn18 CG-SVU01C-TR
 19. 19. Ünite Konfigürasyon Menüsü: “Konfigürasyon” 2. Kompresör zamanlayýcýlarý 4. Kontrol dead bandlarý Görüntülenen parametrelerden birine Görüntülenen parametrelerden birine eriþmek için tuþuna basýn ve deðeri eriþmek için tuþuna basýn ve deðeri veya tuþlarýný kullanarak veya tuþlarýný kullanarak deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak onaylayýn. onaylayýn. ACC 1. Baþlama 2 dak Dead band Komp.(Dead band Cmp) 03,0°C ACC Açýk-Açýk (ACC On-On) A O 5 dak Min Açýk-Açýk (On-On) A O 240 s AntiFriz (Antifreeze) 02,0°C Min Kapalý-Kapalý (Off-Off): K O 015 s Isýtýcý (Heater) 03,0°C ACC 1. Baþlatma (1st Start): Ýlk Dead band Komp. (Dead band Cmp): baþlatmada kompresör kýsa çevrimi (0 ile 60 dak. arasý - fabrika ayarý: 2 dak) Su sýcaklýðý civarýndaki kompresör ACC Açýk-Açýk (On-On): Ayný A O regülasyon dead bandý (0,4 ile 8,0°C - kompresörün 2 defa devreye girmesi fabrika ayarý: 3,0°C) arasýndaki kýsa çevrim (2 ile 10 dak. AntiFriz (AntiFreeze): Soðuk su sýcaklýk arasý - fabrika: 5 dak) sýnýrý (-15 ile 10°C arasý - fabrika ayarý: Min Açýk-Açýk (On-On): Kompresör A O 2°C) eklemek için minimum süre (5 ile 240 s Isýtýcý (Heater): Dýþ hava sýcaklýðýna göre arasý - fabrika ayarý: 240 s) Min Kapalý-Kapalý (Off-Off): Kompresör K O buharlaþtýrma ýsýtýcý ayar noktasý çýkarmak için minimum süre (1 ile 120 s (0 ile 10°C arasý- fabrika ayarý: 3°C) arasý fabrika ayarý 15 s) 5. Kýþ Donma Korumasý 3. HP Kontrol Görüntülenen parametrelerden birine CW Üst Limit (CW High Limit) 15°C Pmp Çevrimi KAPALI (Pmp Cycle OFF)10 dak Kýþ Donma Koruma Pompasý eriþmek için tuþuna basýn ve deðeri (WinFreezeProtPmp) Evet Kont Pompasý gerekiyor veya tuþlarýný kullanarak deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak onaylayýn. Soðutulmuþ su yüksek seviyesi: (10 ile 25°C arasý: fabrika ayarý 15°C) Su pompasý çevrimi KAPALI: Fan kontrolü (Fan control) 1Hýzlý (5 ile 15 dak. arasý: fabrika ayarý 10 dak) Fan Kntrl Ayar Nk (Fan Ctrl Stp) 13,0 b Kýþ Donma korumasý - pompalý: Dead band Fan (Dead band Fan) 06,0 b Hayýr ➨ Isýtýcý veya Etilen Glikol Fan Min Açýk-Açýk (On-On) A O 10 s gerekiyor Evet ➨ Kontrol Pompasý Fan Kontrol: Fan tipi: 1 hýzlý (1 speed): 1 Hýzlý Fan gerekiyor 2 hýzlý (2 speed): 2 Hýzlý Fan Invert: Ýnvertör Fan Kont AyarNok (Fan Ctrl StP): Fan kontrol ayar noktasý (10 ile 30 bar arasý - fabrika ayarý: 13 bar) Dead band Faný: Fan regülasyon dead band (2 ile 8 bar arasý - fabrika ayarý: 6 bar) Fan Min Açýk-Açýk (Fan Min On-On): A O Fan eklemek için minimum süre (5 ile 15 s arasý, fabrika ayarý 10 s)CG-SVU01C-TR 19
 20. 20. Ünite Konfigürasyon Menüsü: “Konfigürasyon” 6. Sensörler ve transdüserler 7. Çalýþma limitleri Görüntülenen parametrelerden birine Görüntülenen parametrelerden birine eriþmek için tuþuna basýn ve deðeri eriþmek için tuþuna basýn ve deðeri veya tuþlarýný kullanarak veya tuþlarýný kullanarak deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak onaylayýn. onaylayýn. Sýcaklýk sondasý (Temp probe) NTC LP (Doy Scaklk) (Sat Temp) -4°C 4 Zamanlayýcý (Timer) LP: 60 s Basýnç probu (Press probe) Oran HP Soðut Ayar N (HP Cool StP): 28,0 bar HP Isý Ayar N (HP Heat StP): 28,0 bar Scaklk Probu (Temp probe): Sensör tipi: LP Doy. Scaklk (LP (Sat Temp)): Düþük NTC (fabrika ayarý) buharlaþma basýncý sýnýrý (-25 ile 0°C PT100 arasý - fabrika ayarý: -4°C) Basýnç Probu (Press probe): Basýnç Zamanlayýcý (Timer) LP: Kompresörün transdüseri: çalýþmasýndan sonra düþük basýnç 0..10V arýzasý zamanlayýcýsý (0 ile 300 s arasý - 0..1V fabrika ayarý: 60s) 0..20mA HP Soðutma Ayar Nok (HP Cool StP): oran (fabrika ayarý) Soðutma modunda yüksek basýnç sýnýrý (15 ile 40 bar arasý - fabrika ayarý: Min LP Aralýðý (Min LP Range) 0,0 bar (1) 28 bar) Maks LP Aralýðý (Max LP Range) 20,0 bar (1) HP Isýtma Ayar Nok (HP Heat StP): Isýtma Min HP Aralýðý (Min HP Range) 1,0 bar (1) modunda yüksek basýnç sýnýrý Maks HP Aralýðý (Max HP Range) 46,0 bar (1) (15 ile 40 bar arasý - fabrika ayarý: 28 bar) Min LP Aralýðý (Min LP Range): 0V, 0mA veya 4mAdaki basýnç (-1,0 ile 1,0 bar 8. Analog Çýkýþ (hýz invertörü için) arasý - fabrika ayarý: 0,0 bar) (1) Not: Bu ekran yalnýzca HP kontrol Maks LP Aralýðý (Max LP Range): 10V, menüsünde “Invert” seçildiði zaman 1V, 20mA veya 5Vdaki basýnç (9,3 ile görüntülenir (§3e bakýnýz) 50 bar arasý - fabrika ayarý: 20 bar) (1) Görüntülenen parametrelerden birine Min HP Aralýðý (Min HP Range): 0V, 0mA veya 4mAdaki basýnç (-1,0 ile 1,0 bar eriþmek için tuþuna basýn ve deðeri arasý - fabrika ayarý: 1,0 bar) (1) veya tuþlarýný kullanarak Maks HP Aralýðý (Max HP Range): 10V, 1V, 20mA veya 5Vdaki basýnç (9,3 ile deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak 50 bar arasý - fabrika ayarý: 46 bar) (1) onaylayýn. (1) Bu ayar Danfoss oransal basýnç transdüseri içindir. Carel basýnç Analog çýkýþ transdüseri için, fabrika ayarlarý aþaðýdaki gibidir: Düþük OV 08,0 bar Min LP Aralýðý (Min LP Range): -1,0 bar Yüksek 10V 16,0 bar Maks LP Aralýðý (Max LP Range): 9,3 bar Min HP Aralýðý (Min HP Range): 0,0 bar Düþük 0V: Minimum fan hýzý Maks HP Aralýðý (Max HP Range): (0 ile 10 bar arasý - fabrika ayarý: 8 bar) 34,5 bar Yüksek 10V: Maksimum fan hýzý (11 ile 40 bar arasý - fabrika ayarý: 16 bar)20 CG-SVU01C-TR
 21. 21. Ünite Konfigürasyon Menüsü: “Konfigürasyon” 9. Çalýþma sýnýrlarý (soðutma) 11. Buz çözme çevriminin sonlandýrýlmasý Görüntülenen parametrelerden birine Düþük Hava Soðutmasý (Low Amb Cooling)Açýk (On) Düþük Dýþ Hava Sýnýrý (Low Amb Limit) -10,0°C 1 eriþmek için tuþuna basýn ve deðeri CW Üst Limit (CW High Limit) Açýk (On) CW Üst Limit (CW High Limit) 15,0°C veya tuþlarýný kullanarak deðiþtirin. Deðeri tuþuna basarak onaylayýn. Düþük dýþ hava sýcaklýðý sýnýrlamasý: Açýk (On): (fabrika ayarý) Düþük Dur AyarNok (Term. StP) 20,0 bar dýþ hava sýcaklýðý sýnýrlý Kurutma süresi (Drying time) 12 s Kapalý (Off): Düþük dýþ hava Maks Buz Çözme (Max Defrost) 7 dak Min çevrim (Min cycle) 25 dak sýcaklýðý sýnýrlý deðil Düþük dýþ hava sýnýrý (Low ambient limit): -20 ile 20°C arasý: fabrika ayarý -10°C Durd Ayar Nok (Term StP): Buz çözme Soðutulmuþ su üst sýnýrlamasý (Chilled durdurma ayar noktasý (10 ile 30 bar water high limitation): arasý - fabrika ayarý: 20 bar) Açýk (On): Yüksek su sýcaklýðý Kurutma süresi (Drying time): Kurutma sýnýrlý (fabrika ayarý) süresi (5 ile 30 saniye arasý - fabrika Kapalý (Off): Yüksek su sýcaklýðý ayarý: 12 s) sýnýrlý deðil Maks Buz Çözme (Max Defrost): Soðutulmuþ su yüksek seviyesi (Chilled Maksimum buz çözme süresi water high limit): 10 ile 20 °C arasý: (5 ile 30 dakika arasý - fabrika ayarý: Fabrika ayarý 15°C 7 dak) Min çevrim (Min cycle): Buz çözme 10. Buz çözme talebi ayar noktasý çevrimi arasýndaki minimum süre (15 ile 60dak arasý - fabrika ayarý: 25 dak) Düþük Hava Isýsý (Low Amb Heat) -10,0°C 1 Ayar Nok Min Scaklk (StP Min Temp) 10,0°C Not: Çift devreler, iki baðýmsýz soðutucu Maks Buz Çözme (Max Defrost) 16°C gaz devresine sahiptir. Buz çözme Ayar Nok Maks Scaklk (StP Min Temp) 23°C çevrimi, sadece buz çözme çevrimine gereksinimi olan devrede gerçekleþir. Diðer devre gerekiyorsa normal Düþük dýþ hava ýsýtma (Low ambient çalýþmasýna devam edecektir. heating): -20 ile 20°C arasý: fabrika ayarý -10°C Minimum dýþ hava ayar noktasý (Setpoint at minimum ambient): 1 ile 30°C arasý, (fabrika ayarý 10°C) Maksimum dýþ hava (Maximum ambient): -20 ile 20°C arasý: (fabrika ayarý 16°C) Maksimum dýþ hava ayar noktasý (Setpoint at maximum ambient): 1 ile 30°C arasý, (fabrika ayarý 23°C)CG-SVU01C-TR 21
 22. 22. Alarmlar 1. Alarm ekraný ve Sýfýrlama 2. Alarm geçmiþi Ünitedeki bir arýza kullanýcý arabirimi TRACER CH532 ile 200 olay tarafýndan veya her bir soðutma kaydedilebilir. Her kayýt arýza tanýmýný, maddesi devresi için bir tane olmak sýfýrlama tipini, emri ve meydana geldiði üzere 2 dijital çýkýþ vasýtasýyla gösterilir. gün ve zamaný verecektir. Alarmlar 3 kategoriye bölünür: - Uyarý. Ünitede bir arýza olduðunu tuþuna 5 saniye boyunca basýlmasý gösterir, ama ünite çalýþýr durumda kaydedilen son olaya eriþimi tutulabilir. Kullanýcý arabirimi ekranýnda saðlayacaktýr. bir mesaj görüntülenir. Bu mesajlar Daha sonra tuþlarýný geçmiþ listesine kaydedilmez. kullanmak, kullanýcýnýn bütün geçmiþi - Otomatik sýfýrlama ile ilgili arýza: görüntülemesine olanak tanýr. Arýzanýn sebebi yok olduðunda, arýza (olasý mesajlar için 5. tabloya bakýn) iptal edilir ve ünite normal olarak çalýþmaya devam eder. Kullanýcý arabirimi ekranýnda görüntülenen mesaj kaybolur ama arýzalar geçmiþ listesine kaydedilir. I/O parametresi bir devre arýzasýný göstermek üzere ayarlanmýþsa, dijital çýkýþ vasýtasýyla arýza iletilir. - Manuel sýfýrlama ile ilgili arýza: Arýzanýn sebebi yok olduðunda, ünitenin tekrar çalýþmasý için manuel olarak yeniden baþlatýlmasý gerekir. Kullanýcý arabirimi ekranýnda görüntülenen mesaj kaybolur ve arýzalarýn geçmiþ listesine kaydedilir. I/O parametresi bir devre arýzasýný göstermek üzere ayarlanmýþsa, dijital çýkýþ vasýtasýyla arýza iletilir. Bir alarm meydana geldiðinde, lambasý kýrmýzý yanacaktýr. tuþuna basýlmasý ilk olarak alarm mesajýný görüntüler (olasý mesajlar için tablo 4e bakýnýz) Alarm mesajý görüntülendiðinde, gerekirse tuþuna basarak varsayýlan ayarlarý sýfýrlayýn.22 CG-SVU01C-TR
 23. 23. Alarmlar4. tablo - Durum, uyarýlar ve alarm mesajlarýNo Mesaj Sýfýrlama Tipi Ünite durumu Taným1 Alarm Yok (No Alarm) - Ünite Açýk Ana ekrandaki ünite durumuna bakýn2 Har. Dev1 Dur (Ext. Ckt1 Stop) - Devre 1 Kapalý Dijital Giriþle Devre 1 Kapalý (Çift devre üniteleri)3 Har. Dev2 Dur (Ext. Ckt2 Stop) - Devre 2 Kapalý Dijital Giriþle Devre 2 Kapalý (Çift devre üniteleri)4 Kullanýcý Dev1 Durdurmasý (User Ckt1 Stop) - Devre 1 Kapalý Ayarlarla Devre 1 Faal Deðil (klavye vasýtasýyla)5 Kullanýcý Dev2 Durdurmasý (User Ckt2 Stop) - Devre 2 Kapalý Ayarlarla Devre 2 Faal Deðil (klavye vasýtasýyla)6 Uzaktan Dev1 Durdurmasý (Remote Ckt1 Stop) - Devre 1 Kapalý Denetimle Devre 1 Faal Deðil7 Uzaktan Dev2 Durdurmasý (Remote Ckt2 Stop) - Devre 2 Kapalý Denetimle Devre 2 Faal Deðil8 Saat Ünitesi Durdurmasý (Clock Unit Stop) - Ünite Kapalý Programla Ünite Kapalý (Günlük, Haftalýk)9 Operatör Durdurmasý (Operator Stop) - Ünite Kapalý Operatörle Ünite Kapalý (klavye vasýtasýyla)10 Dev1 Buz çözme (Ckt1 Defrost) - Ünite Açýk Devre 1 Buz Çözme Aþamasýnda11 Dev2 Buz çözme (Ckt2 Defrost) - Ünite Açýk Devre 2 Buz Çözme Aþamasýnda12 Uyarý Komp. 1 Bakým (Warning Comp. 1 Maintenance) Manuel Ünite Açýk13 Uyarý Komp. 2 Bakým (Warning Comp. 2 Maintenance) Manuel Ünite Açýk Eþikten yukarýda olan kompresör çalýþma saatleri ünite konfigürasyonunda14 Uyarý Komp. 3 Bakým (Warning Comp. 3 Maintenance) Manuel Ünite Açýk tanýmlanmýþtýr. Kompresörün her bir baþlatýlmasý 3 çalýþma saatine eþittir.15 Uyarý Komp. 4 Bakým (Warning Comp. 4 Maintenance) Manuel Ünite Açýk16 Alarm Hava Sensörü (Alarm Air Sensor) Otomatik Ünite Kapalý Arýzalý Hava sensörü -17 Alarm Dev 1 Arýza (Alarm Ckt 1 Fault) Manuel Devre 1 Kapalý CMP A1 ve (B1 veya C1) arýzalarýnýn eþ zamanlý manuel sýfýrlanmasý18 Alarm Dev 2 Arýza (Alarm Ckt 2 Fault) Manuel Devre 2 Kapalý CMP A2 ve (B2 veya C2) arýzalarýnýn eþ zamanlý manuel sýfýrlanmasý19 Alarm Dev1 HP Limiti (Alarm Ckt1 HP Limit) Otomatik Ünite Açýk Yüksek HP dev1 için kompresör B1C1 Kapalý20 Alarm Dev1 Sýnýrlamasý (Alarm Ckt1 Limiting) Otomatik Ünite Açýk Sýcak su veya düþük LP dev1 için kompresör B1C1 Kapalý21 Alarm Dev2 HP Limiti (Alarm Ckt2 HP Limit) Otomatik Ünite Açýk Yüksek HP dev2 için kompresör B2C2 Kapalý22 Alarm Dev2 Sýnýrlamasý (Alarm Ckt2 Limiting) Otomatik Ünite Açýk Sýcak su veya düþük LP dev2 için kompresör B2C2 Kapalý23 Alarm Komp. A1 Arýza (Alarm Comp. A1 Fault) Otomatik/Manuel CMP A1 kapalý CMP A1 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manu24 Alarm Komp. B1 Arýza (Alarm Comp. B1 Fault) Otomatik/Manuel CMP B1 Kapalý CMP B1 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manu25 Alarm Komp. C1 Arýza (Alarm Comp. C1 Fault) Otomatik/Manuel CMP C1 Kapalý CMP C1 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manu26 Alarm Komp. A2 Arýza (Alarm Comp. A2 Fault) Otomatik/Manuel CMP A2 Kapalý CMP A2 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manu27 Alarm Komp. B2 Arýza (Alarm Comp. B2 Fault) Otomatik/Manuel CMP B2 Kapalý CMP B2 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manu28 Alarm Komp. C2 Arýza (Alarm Comp. C2 Fault) Otomatik/Manuel CMP C2 Kapalý CMP C2 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manu29 Alarm Har. Ayar Noktasý Sinyali (Alarm Ext. Setpoint Signal) Otomatik Ünite Kapalý Arýzalý cihaz veya yanlýþ cihaz konfigürasyonu30 Alarm Fan Korumasý 1 (Alarm Fan Protection 1) Otomatik Ünite Açýk Devre 1de arýzalý fan31 Alarm Fan Korumasý 2 (Alarm Fan Protection 2) Otomatik Ünite Açýk Devre 2de arýzalý fan32 Alarm HP Dev1 Arýzasý (Alarm HP Ckt1 Fault) Manuel Devre 1 Kapalý Yüksek Basýnç Kesme devresi 133 Alarm HP Dev2 Arýzasý (Alarm HP Ckt2 Fault) Manuel Devre 2 Kapalý Yüksek Basýnç Kesme devresi 234 Alarm HP Sensörü Dev1 (Alarm HP Sensor Ckt1) Otomatik Devre 1 Kapalý Arýzalý basýnç sensörü HP135 Alarm HP Sensörü Dev2 (Alarm HP Sensor Ckt2) Otomatik Devre 2 Kapalý Arýzalý basýnç sensörü HP236 Alarm Düþük Dýþ Hava (Alarm Low Ambient) Otomatik Ünite Kapalý Ünitenin çalýþmasý için dýþ hava sýcaklýðý çok düþük37 Alarm Düþük Su Scaklk (Alarm Low Water Temp) Manuel Ünite Kapalý LWT < antifriz veya INT (antifriz-EWT)<=10°Cxsaniye38 Alarm LP Dev1 Arýzasý (Alarm LP Ckt1 Fault) Otomatik/Manuel Devre 1 Kapalý Devre 1de emme basýncý çok düþük39 Alarm LP Dev2 Arýzasý (Alarm LP Ckt2 Fault) Otomatik/Manuel Devre 2 Kapalý Devre 2de emme basýncý çok düþük40 Alarm LP Sensörü Dev1 (Alarm LP Sensor Ckt1) Otomatik Devre 1 Kapalý Arýzalý basýnç sensörü LP141 Alarm LP Sensörü Dev2 (Alarm LP Sensor Ckt2) Otomatik Devre 2 Kapalý Arýzalý basýnç sensörü LP242 Alarm Ünitesi Arýzalý (Alarm Unit Fault) Manuel Ünite Kapalý Bütün kompresörler arýzalý43 Alarm Su Akýþý (**) (Alarm Water Flow (**) Auto) Otomatik Ünite Kapalý Su akýþý yok.44 Alarm Su Giriþi Sensörü (Alarm Water In Sensor) Otomatik Ünite Açýk Arýzalý geri dönüþ suyu sensörü45 Alarm Su Çýkýþý Sensörü (Alarm Water Out Sensor) Otomatik Ünite Kapalý Arýzalý çýkýþ suyu sensörü46 Alarm Su Pompasý 1 (Alarm Water Pump1) Manuel Ünite Açýk Arýzalý su pompasý 147 Alarm Su Pompasý 2 (Alarm Water Pump2) Manuel Ünite Açýk Arýzalý su pompasý 2(**) 1 dakikadan daha uzun süren bir su akýþý alarmýndan sonra ünite kapandýðý zaman, arýzayý sýfýrlamak için birimi Kapatmak ve Açmak þarttýr. Su pompasý hala çalýþýyorsa arýza otomatik olarak sýfýrlanacaktýr. Ünite çalýþýr durumda olmadýðýnda, eðer bir su akýþ alarmý oluþursa, arýzayý sýfýrlamak için ünitenin açýlýp kapanmasý gereklidir.CG-SVU01C-TR 23
 24. 24. Alarmlar5. Tablo - Geçmiþ olaylarýn kaydýMesaj yok Sýfýrlama Tipi Ünite durumu TanýmGeçmiþ Yok (No History) Otomatik Ünite Açýk Hiç bir alarm kaydedilmediHava Sensörü (Air Sensor) Otomatik Ünite Kapalý Arýzalý sensör, menzil dýþý -30..+80°C (kýsa devre veya açýk devre)Su Giriþi Sensörü (Water In Sensor) Otomatik Ünite Açýk Arýzalý sensör, menzil dýþý -30..+80°C (kýsa devre veya açýk devre)Su Çýkýþý Sensörü (Water Out Sensor) Otomatik Ünite Kapalý Arýzalý sensör, menzil dýþý -30..+80°C (kýsa devre veya açýk devre)Lp Sensörü Dev1 (Lp Sensor Ckt1) Otomatik Devre 1 Kapalý Arýzalý sensör, menzil dýþý 0..10V, 0..1V, 0..20mA veya 4..20mA konfigürasyonu takibenHp Sensörü Dev1 (Hp Sensor Ckt1) Otomatik Devre 2 Kapalý Arýzalý sensör, menzil dýþý 0..10V, 0..1V, 0..20mA veya 4..20mA konfigürasyonu takibenLp Sensörü Dev2 (Lp Sensor Ckt2) Otomatik Devre 1 Kapalý Arýzalý sensör, menzil dýþý 0..10V, 0..1V, 0..20mA veya 4..20mA konfigürasyonu takibenHp Sensörü Dev2 (Hp Sensor Ckt2) Otomatik Devre 2 Kapalý Arýzalý sensör, menzil dýþý 0..10V, 0..1V, 0..20mA veya 4..20mA konfigürasyonu takibenFan Korumasý 1 (Fan Protection 1) Otomatik Ünite Açýk Devre 1deki bir fan arýzalýFan Korumasý 2 (Fan Protection 2) Otomatik Ünite Açýk Devre 2deki bir fan arýzalýLp Dev1 arýzalý (Lp Ckt1 fault) Otomatik veya Manuel Devre 1 Kapalý Lp devre 2 ayar noktasýnýn altýnda. 1 saat içerisinde 3 arýzadan sonra manuel sýfýrlamaLp Dev2 arýzalý (Lp Ckt2 fault) Otomatik veya Manuel Devre 2 Kapalý Lp devre 1 ayar noktasýnýn altýnda. 1 saat içerisinde 3 arýzadan sonra manuel sýfýrlamaDüþük Su Scaklk (Low Water Temp) Manuel Ünite Kapalý LWT < antifriz INT (antifriz-EWT)<=10°CxsaniyeKomp. A1 Arýza (Comp. A1 Fault) Otomatik veya Manuel CMP A1 kapalý CMP A1 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manuel sýfýrlamaKomp. B1 Arýza (Comp. B1 Fault) Otomatik veya Manuel CMP B1 Kapalý CMP B1 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manuel sýfýrlamaKomp. C1 Arýza (Comp. B1 Fault) Otomatik veya Manuel CMP C1 Kapalý CMP C1 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manuel sýfýrlamaKomp. A2 Arýza (Comp. A2 Fault) Otomatik veya Manuel CMP A2 Kapalý CMP A2 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manuel sýfýrlamaKomp. B2 Arýza (Comp. B2 Fault) Otomatik veya Manuel CMP B2 Kapalý CMP B2 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manuel sýfýrlamaKomp. C2 Arýza (Comp. C2 Fault) Otomatik veya Manuel CMP C2 Kapalý CMP C2 arýzasý > 35 dak veya 3 saat 30 dak içerisinde 6 arýza var ise Manuel sýfýrlamaHp Dev1 Arýzalý (Hp Ckt1 Fault) Manuel Devre 1 Kapalý Yüksek basýnç anahtarý kesme devresi 1Hp Dev2 Arýzalý (Hp Ckt2 Fault) Manuel Devre 2 Kapalý Yüksek basýnç anahtarý kesme devresi 2Dev1 Arýzalý (Ckt1 Fault) Manuel Devre 1 Kapalý Eþzamanlý arýzalar kompresör A1 ve (B1 veya C1)Dev2 Arýzalý (Ckt2 Fault) Manuel Devre 2 Kapalý Eþzamanlý arýzalar kompresör A2 ve (B2 veya C2)Ünite Arýzalý (Unit Fault) Manuel Ünite Kapalý Tüm kompresörlerde eþ zamanlý arýzalarHar. Ayar noktasý Sinyali (Ext Setpoint Signal) Otomatik Ünite Kapalý Arýzalý sensör, menzil dýþý 0..10V, 0..1V, 0..20mA veya 4..20mA konfigürasyonu takibenDüþük Dýþ Hava ( Low Ambient) Otomatik Ünite Kapalý Ünite açýkken hava sýcaklýðý ayar noktasýnýn altýndaSu Pompasý 1 (Water Pump 1) Manuel Ünite Açýk Su pompasý #1de arýzaSu Pompasý 2 (Water Pump 2) Manuel Ünite Açýk Su pompasý #2de arýzaSu akýþý (Water Flow) Otomatik Ünite Kapalý Su akýþýnýn 4 saniyeden daha uzun süre kaybolmasý sonucu pompa manuel ünite mod deðiþtirme ile yeniden baþlatýlýr.Buz çözme Dev1 (Defrost Ckt1) Otomatik Ünite Açýk Devre 1de buz çözmeBuz çözme Dev2 (Defrost Ckt2) Otomatik Ünite Açýk Devre 2de buz çözme24 CG-SVU01C-TR
 25. 25. LonTalk® seçeneði Taným Lon arabirimi, TP/FT-10 kanalda kullanýlmak üzere onaylanmýþ bir Echelon FTT-10 alýcý kullanýr. Bu kanal, aþaðýdaki temel özelliklerle karakterize edilir: •• Tek að sýnýfýnda en fazla 60 düðüm içerir • Veri hýzý: 78 125 kbps •• Maksimum uzaklýk: 1400 metre • Önerilen topoloji: ikili uç sonlandýrýcýsýna sahip papatya zinciri (105 ohm) Daha detaylý bilgi için, resmi LonWorks® FTT-10A ücretsiz topology transeiver kullanýcý kýlavuzuna ve resmi LonWorks® LonMark® layer 1-6 interoperability guidelines version 3.0 talimatlarýna bakýnýz Bu belgeler ve ilave bilgiler www.lonmark.org web sayfasýnda mevcuttur Þekil 9 1. Tracer CH532ye baðlantý dakikalýðýna iki pime kýsa devre yaptýrýn. 2. LonWorks® aðýna (GND,A,B) terminal Servis pimi sadece düðüm montaj bloðu aþamasýnda mevcuttur. Pim devreye 3. Servis pimi girdiði zaman düðüm LonWorks® 4. Yeþil durum LEDi içerisinde tanýmlanmak üzere gereken 5. Kýrmýzý servis LEDi bilgileri içeren bir yayýn mesajý gönderir. Servis pimini devreye sokmak için sadece bir tornavidanýn ucunu veya benzer bir alet kullanarak birCG-SVU01C-TR 25

×