• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Phan tich-tai-chinh-va-nang-cao-hieu-qua-tai-chinh-cua-tong-cty-hang-khong-viet-nam.diendandaihoc.vn
 

Phan tich-tai-chinh-va-nang-cao-hieu-qua-tai-chinh-cua-tong-cty-hang-khong-viet-nam.diendandaihoc.vn

on

 • 278 views

 

Statistics

Views

Total Views
278
Views on SlideShare
278
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
17
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Phan tich-tai-chinh-va-nang-cao-hieu-qua-tai-chinh-cua-tong-cty-hang-khong-viet-nam.diendandaihoc.vn Phan tich-tai-chinh-va-nang-cao-hieu-qua-tai-chinh-cua-tong-cty-hang-khong-viet-nam.diendandaihoc.vn Document Transcript

  • Chuyên t t nghi p PH N M U M t doanh nghi p mu n t n t i và phát tri n b n v ng c n ph i có cácho t ng: nghiên c u nhu c u th trư ng, phân tích tình hình hi n t i c a c n nkinh t , c a chính doanh nghi p, t ó, v ch ra các chi n lư c phát tri n ng nh n và dài h n, nh m m c ích cu i cùng là tăng giá tr tài s n cho ch s h u.M t trong nh ng ho t ng quan trong ó là phân tích tài chính và ánh giá hi uqu tài chính, thông qua ó t m các gi i pháp nâng cao hi u qu tài chính ,cũng như nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh trong tương lai c a doanhnghi p. T ng công ty hàng không Vi t Nam là doanh nghi p Nhà nư c có quy môl n, ho t ng kinh doanh v n t i hàng không là ch y u, l y Hóng hàng kh ngqu c gia làm nũng c t. T ng c ng ty ó cú óng góp to l n trong qu tr nh pháttri n n n kinh t qu c dõn núi chung và ngành v n t i hàng kh ng núi ri ng. c bi t trong i u ki n khu v c hoá, qu c t hoá như hi n nay, th v n t i hàngkh ng ngày càng c n thi t và óng vai trũ quan tr ng, kh ng th thi u, ph c vcho ti n tr nh h i nh p qu c t c a t nư c. Chính v v y, y u c u t ra iv i T ng công ty – Vietnam Airlines và các ơn v thành viên là ph i i trư cm t bư c, t o n n móng v ng ch c cho s phát tri n lâu dài c a t nư c. Trong qu tr nh th c t p t i phũng Tài chính u tư c a T ng công ty, ư c s giúp c a Th y giáo: Th.S ng Anh Tu n, cùng các chú, các côtrong phũng, k t h p v i nh ng ki n th c ó h c và c, em ó t m hi u,nghi n c u, và hoàn thành chuy n t t nghi p nghiên c u v tình hình tàichính c a T ng c ng ty là: Phân tích tài chính và nângcao hi u qu tài chínhc a T ng c ng ty Hàng kh ng Vi t Nam. Chuyên này g m ba chương chính:Chu Th Phương - TCDN 44D 1 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p • Chương I: Lý thuy t chung v Phân tích tài chính và ánh giá hi u qu tài chính c a doanh nghi p. • Chương II: Phân tích tài chính và ánh giá hi u qu tài chính T ng công ty Hàng không Vi t Nam. • Chương III: Gi i pháp nâng cao hi u qu tài chính c a T ng công ty. Do th i gian h n h p và tr nh cũn nhi u h n ch , n n chuy n cũnnh ng thi u sút. R t mong nh n ư c s góp ý ph b nh c a Th y ng AnhTu n, và c a chú Thu , cô H ng, cùng các cô chú khác trong Phũng Tài chính u tư - Ban tài chính c a T ng công ty hàng không Vi t Nam, em có ths m hoàn thành chuyên m t cách t t nh t. Em xin chõn thành c m ơn! Hà N i, tháng 04 năm 2006 Sinh vi n th c hi n: Chu Th Phư ngChu Th Phương - TCDN 44D 2 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Chương I: Lý thuy t chung v Phân tích tài chính và ánh giá hi u qu tài chính I. M t s v n chung. M t doanh nghi p t n t i và phát tri n v nhi u m c ti u khác nhau như:t i a hoá l i nhu n, t i a hoá doanh thu trong ràng bu c t i a hoá l i nhu n,t i a hoá ho t ng h u ích c a các nhà lónh o doanh nghi p v.v…song t tc các m c tiêu c th ó u nh m m c tiêu bao trùm nh t là t i a hoá giá trtài s n cho các ch s h u. B i l , m t doanh nghi p ph i thu c v các ch sh u nh t nh: chính h ph i nh n th y giá tr u tư c a h tăng lên; khi doanhnghi p t ra m c tiêu là tăng giá tr tài s n cho các ch s h u, doanh nghi p ó t nh t i s bi n ng c a th trư ng, các r i ro trong ho t ng kinhdoanh.Qu n lý tài chính doanh nghi p chính là nh m th c hi n m c ti u ó. Qu n lý tài chính là s tác ng c a các nhà qu n lý t i các ho t ng tàichính c a doanh nghi p, ư c th c hi n thông qua cơ ch qu n lý tài chínhdoanh nghi p - ư c hi u là t ng th các phương pháp, các h nh th c và c ngc ư c v n d ng qu n lý các ho t ng tài chính c a doanh nghi p trongnh ng i u ki n c th nh m m c tiêu nh t nh. Trong ó, nghiên c u phântích tài chính là m t khõu quan tr ng trong qu n lý tài chính . Phân tích tài chính là s d ng các phương pháp và các công c cho phépx lý các thông tin k toánvà các thông tin kh c v qu n lý nh m ánh giátình hình tài chính c a m t doanh nghi p, ánh giá r i ro, m c và ch t lư nghi u qu ho t ng c a doanh nghi p ó. Hay nói cách khác, phân tích tài chínhlà vi c thu th p, phân tích các thông tin k toán và các thông tin khác ánhgiá th c tr ng và xu hư ng tài chính, kh năng ti m l c c a doanh nghi p nh mm c ích m b o an toàn v n tín d ng. Yêu c u c a phân tích tài chính là ánhChu Th Phương - TCDN 44D 3 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pgiá nh ng i m m nh và i m y u v tình hình tài chính và ho t ng kinhdoanh c a doanh nghi p qua ó ánh giá t ng quát tình hình ho t ng c adoanh nghi p, d báo nh ng b t n trong ho t ng kinh doanh c a doanhnghi p. Trong phân tích tài chính, nhà phân tích ph i thu th p, s d ng m i ngu nthông tin: thông tin n i b doanh nghi p và thông tin bên ngoài doanh nghi p;thông tin s lư ng và thông tin giá tr . Nh ng thông tin ó giúp các nhà phântích có th ưa ra ư c nh ng nh n xét, k t lu n chính xác và tinh t . ánhgiá m t cách cơ b n tình hình tài chính c a doanh nghi p th thông tin ktoántrong n i b doanh nghi p là quan tr ng b c nh t. Các thông tin ktoán ư c ph n ánh khá y trong các báo cáo tài chính k toán, bao g m: - B ng cân i k toán - B o c o k t qu kinh doanh - Báo cáo lưu chuy n ti n t - Thuy t minh báo cáo tài chính ( chưa ph bi n ) Tuy nhiên, theo ch hi n hành ngày nay, các doanh nghi p thu c ho t ng kinh doanh có trách nhi m ph i công khai báo cáo tài chính năm trongB ng c ng khai báo cáo tài chính . B ng công khai báo cáo tài chính bao g mcác thông tin liên quan n tình hình tài chính , k t qu ho t ng kinhdoanh,…Thông qua ó, các nhà phân tích có th ti n hành phân tích, xem xét và ưa ra nh n nh v tình hình tài chính , k t qu kinh doanh,…c a doanhnghi p. 1. B ng cân i k toán ( B ng cân i tài s n ) B ng cân i k toán là m t báo cáo tài chính mô t t nh tr ng tài chínhc a m t doanh nghi p t i m t th i i m nh t nh nào ó. ây là m t báo cáotài chính có ý nghĩa quan tr ng iv im i i tư ng có quan h s h u, quanh kinh doanh và quan h qu n lý v i doanh nghi p. Th ng thư ng, B ng cân i k toán ư c tr nh bày dư i d ng b ng cân i s dư các tài kho n k toán:m t bên ph n ánh tài s n va m t bên ph n ánh ngu n v n c a doanh nghi p.Chu Th Phương - TCDN 44D 4 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Bên tài s n ph n ánh giá tr c a toàn b tài s n hi n có n th i i m l pbáo cáo thu c quy n qu n lý và s d ng c a doanh nghi p: Tài s n c nh; Tàis n lưu ng. Bên ngu n v n ph n ánh s v n h nh thành các lo i tài s n cú c adoanh nghi p n th i i m l p báo cáo: V n c a ch và các kho n n . Các kho n m c trên B ng cân i k toán ư c s p x p theo kh năngchuy n hoá thành ti n – t nh thanh kho n – gi m d n t tr n xu ng. V m t kinh t , bên tài s n ph n ánh quy mô và k t c u các lo i tài s n;bên ngu n v n ph n ánh cơ c u tài tr , cơ c u v n cũng như kh năng cl pv tài chính c a doanh nghi p. Nh n vào B ng cõn i k toán, nhà phân tích có th nh n bi t ư c lo ih nh doanh nghi p, quy m , m c t ch c a doanh nghi p. B ng cân i tàis n là m t tài li u quan tr ng nh t giúp cho các nhà phân tích ánh giá ư c khnăng cân b ng tài chính, kh năng thanh toán và kh năng cân i v n c adoanh nghi p. 2. B o c o k t qu kinh doanh ( B o c o thu nh p ) B o c o k t qu kinh doanh cũng là m t trong nh ng tài li u quan tr ngtrong Phân tích tài chính. B o c o k t qu kinh doanh cho bi t s d ch chuy nc a ti n trong qu tr nh s n xu t – kinh doanh c a doanh nghi p và cho ph p dt nh kh năng ho t ng c a doanh nghi p trong tương lai. Báo cáo k t qu kinhdoanh giúp các nhà phân tích so sánh doanh thu v i s ti n th c nh p qu khibán hàng hoá, d ch v ; so sánh t ng chi phí phát sinh v i s ti n th c xu t qu v n hành doanh nghi p. Trên cơ s doanh thu và chi phí, có th xác nh ư c k t qu ho t ng kinh doanh là l hay lói trong m t th i kỳ. Như v y, Báo cáo kêt qu kinh doanh ph n ánh k t qu ho t ng s nxu t kinh doanh, ph n nh tình hình tài chính c a doanh nghi p trong th i kỳnh t nh. Nó cung c p nh ng thông tin t ng h p v tình hình tài chính và k tqu s d ng các ti m năng v v n, lao ng k thu t và tr nh qu n lý s nxu t – kinh doanh c a doanh nghi p, có các kho n m c ch y u: doanh thu tChu Th Phương - TCDN 44D 5 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pho t ng s n xu t kinh doanh; doanh thu t ho t ng tài chính; doanh thu tưho t ng b t thư ng và các chi phí tương ng. 3. Báo cáo lưu chuy n ti n t ( Báo cáo ngân qu ) ánh giá v kh năng chi tr c a m t doanh nghi p c n t m hi u vtình hình ngõn qu c a doanh nghi p, bao g m: - Xác nh ho c d baó dũng ti n th c nh p qu ( thu ngõn qu ): dũngti n nh p qu t ho t ng kinh doanh; dũng ti n nh p qu t ho t ng u tưtài chính; dũng ti n nh p qu t ho t ng b t thư ng. - Xác nh ho c d báo dũng ti n th c xu t qu ( chi ngõn qu ) : dũngti n xu t qu th c hi n s n xu t kinh doanh; dũng ti n xu t qu th c hi n ho t ng u tư, tài chính; dũng ti n xu t qu th c hi n ho t ng b t thư ng. Trên cơ s dũng ti n nh p và xu t qu , nhà phõn t ch th c hi n cõn ingân qu xác nh s dư ngân qu cu i kỳ. T ó, thi t l p m c d phũng t ithi u cho doanh nghi p nh m m c ti u m b o chi tr . 4. Thuy t minh báo cáo tài chính Thuy t minh báo cáo tài chính s cung c p b sung cho các nhà qu n lýnh ng thông tin chi ti t, c th hơn v m t s tình hình li n quan n ho t ngkinh doanh trong kỳ c a doanh nghi p. Tuy nhiên, ngày nay thuy t minh báocáo tài chính v n chưa th c s ph bi n, c bi t i v i các doanh nghi p nhvà v a thư ng không áp d ng. 5. B ng c ng khai báo cáo tài chính Theo ch hi n hành ( i u 32, i u 33 - Lu t k toán ) các doanhnghi p ( ơn v k toán ) thu c ho t ng kinh doanh có trách nhi m ph i côngkhai báo cáo tài chính năm trong th i h n m t năm hai mươi ngày, k t ngàyk t thúc kỳ k toán năm. N i dung công khai báo cáo tài chính c a ơn v ktoán bao g m các thông tin liên quan n tình hình tài s n, n ph i tr và v nch s h u; k t qu ho t ng kinh doanh; tình hình tr ch l p và s d ng cácqu ; tình hình thu nh p c a ngư i lao ng. Vi c công khai báo cáo tài chínhChu Th Phương - TCDN 44D 6 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p ư c th c hi n theo các h nh th c như: phát hành n ph m, thông báo b ng vănb n, niêm y t và các h nh th c kh c theo quy nh c a pháp lu t. i v i các doanh nghi p Nhà nư c ( bao g m các T ng công ty nhànư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty Nhà nư c, cáccông ty Nhà nư c c l p, công ty c ph n nhà nư c, công ty có c ph n ho ccó v n góp chi ph i c a Nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m tthành viên và công ty trách nhi m h u h n nhà nư c có hai thành viên tr lên)theo quy nh t i Quy t nh s 192/2004/Q – TTg và thông tư s 29/2005/TT– BTC ph i th c hi n công khai các n i dung thông tin tài chính v : tình hình tàichính , k t qu ho t ng kinh doanh, vi c trích l p s d ng các qu doanhnghi p, các kho n óng góp cho ngân sách nhà nư c c a doanh nghi p, cáckho n thu nh p và thu nh p b nh quõn c a ngư i lao ng, s v n góp và hi uqu góp v n c a nhà nư c t i doanh nghi p. Căn c vào B ng công khai m t sch tiêu tài chính theo quy nh, các nhà phân tích tài chính s ti n hành phântích, xem xét và ưa ra nh n nh v tình hình tài chính , k t qu kinhdoanh,…c a doanh nghi p. 6. Các phương pháp Phân tích tài chính doanh nghi p. phân tích tình hình tài chính c a m t doanh nghi p, các nhà phõnt ch c n ph i c và hi u ư c các báo cáo tài chính, nh n bi t ư c và t ptrung vào các ch tiêu tài chính liên quan tr c ti p t i m c tiêu phân tích. T ó,s d ng các phương pháp phân tích ánh giá và nh n bi t xu th thay i tìnhhình tài chính c a doanh nghi p. M t trong nh ng phương pháp phân tích ư c áp d ng ph bi n làphương pháp t s - phương pháp trong ó các t s ư c s d ng phântích. ó là các t s ơn ư c thi t l p b i ch tiêu này so v i ch tiêu khác. âylà phương pháp có tính hi n th c cao v i các i u ki n áp d ng ngày càng ư cb sung và hoàn thi n. V nguyên t c, phương pháp t s c n ph i xác nh ư c các ngư ng – các t s tham chi u. ánh giá tình hình tài chính c am t doanh nghi p c n k t h p phương pháp t s v i phương pháp so sánhChu Th Phương - TCDN 44D 7 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pso sánh các t s c a doanh nghi p v i các t s tham chi u. Khi phân tích, nhàphân tích thư ng so sánh theo th i gian ( so sánh kỳ này v i kỳ trư c ) nh nbi t xu th thay i tình hình tài chính c a doanh nghi p, theo kh ng gian ( sos nh v i m c trung b nh ngành ) ánh giá v th c a doanh nghi p trongngành. Ngoài ra, chỳng ta cũn cú th s d ng phương pháp phân tích tài chínhDUPONT. B n ch t c a phương pháp là tách m t t s t ng h p ph n ánh s csinh l i c a doanh nghi p như: Thu nh p trên tài s n ( ROA ), Thu nh p sauthu trên v n ch s h u ( ROE ) thành tích s c a chu i các t s có m i quanh nhân qu v i nhau. i u ó cho phép phân tích nh hư ng c a các t s ó i v i t s t ng h p. Như v y, v i phương pháp này, chúng ta có th nh n bi t ư c các nguyên nhân d n n các hi n tư ng t t, x u trong ho t ng c adoanh nghi p. 7. ánh giá hi u qu tài chính doanh nghi p Tuy nhi n, n u ch Phân tích tài chính th chưa nh n xét, ánh giá,hay ưa ra nh ng quy t nh qu n lý quan tr ng cho các nhà qu n lý cũng nhưnh ng i tư ng quan tâm n doanh nghi p. qu n lý tài chính c a doanhnghi p cú hi u qu th các nhà qu n lý c n ph i th c hi n khõu cu i c ng là ánh giá hi u qu tài chính. ánh giá chính xác hi u qu c a ho t ng tài chính c i ti n các dây chuy n công tác, nâng cao năng su t trong ho t ng tàichính trong tương lai. Trên cơ s các t s tài chính ó t nh to n ư c, các nhàqu n lý s d ng các ch ti u khoa h c, phương pháp so sánh, phân tích ánhgiá hi u qu tài chính c a doanh nghi p. T ó ph n ánh úng, r ràng, và sõus c hơn v tình hình tài chính c a doanh nghi p, c ng nh ng h ng m c kinhdoanh quan tr ng có nh hư ng t i s phát tri n kinh doanh trong tương lai c adoanh nghi p. N i dung chính c a ánh giá hi u qu tài chính c a doanh nghi p baog m: • ánh giá năng l c thanh toánChu Th Phương - TCDN 44D 8 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p • ánh giá năng l c cân iv n • ánh giá năng l c kinh doanh • ánh giá năng l c thu l i • ánh giá t ng h p hi u qu tài chính Như v y, ánh giá úng và sâu s c tình hình tài chính c a m t doanhnghi p, các nhà qu n lý tài chính c n Phân tích tài chính, t ó ánh giá hi uqu tài chính c a doanh nghi p. II. Phân tích và ánh giá hi u qu tài chính doanh nghi p. 1. Phõn t ch kh i qu t tình hình tài chính Xem x t tình hình chung là xem x t s thay i v t ng tài s n và ngu nv n qua các chu kỳ kinh doanh - thư ng là 1 năm. S thay i này ph n ánh sthay i v quy mô tài chính c a doanh nghi p (Tuy nhiên ó ch ơn thu n làs thay i v s lư ng mà chưa gi i thích g v hi u qu , ch t lư ng tài chính). ánh giá t ng tài s n tăng lên ch y u h ng m c nào (tài s n c nh/ tài s nlưu ng) và ư c h nh thành t ngu n nào (tăng lên kho n n hay v n chs h u tăng) Ngoài ra, c n ph i phân tích k t c u tài s n và ngu n v n. V k t c u tàis n c n xem xét T su t u tư: T su t u tư = (Tài s n c nh + u tư dài h n) / T ng tài s n T l này ph n ánh c i m khác nhau gi a các ngành ngh kinh doanh.Chính sách kinh doanh c a doanh nghi p ( có doanh nghi p u tư tài s n, códoanh nghi p không u tư mà i thuê…). T l này thư ng cao các ngànhkhai thác, ch bi n d u khí ( n 90%), ngành công nghi p n ng ( n 70%) vàth p hơn các ngành thương m i, d ch v (20%). Ngoài ra, t l này cũng ph nánh m c n nh s n xu t kinh doanh lâu dài. T l này tăng lên, ph n ánhChu Th Phương - TCDN 44D 9 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pdoanh nghi p ang n l c u tư cho m t chi n lư c dài hơn nh m t m ki m l inhu n n nh lâu dài trong tương lai. V ngu n v n, vi c phân tích t p trung vào cơ c u và tính n nh c angu n v n, v n ch s h u, v n vay ngân hàng, v n vay c ông v.v…v n chs h u chi m t l càng cao càng t t, càng m b o an toàn cho doanh nghi p. C n xem x t tình hình m b o v n cho ho t ng kinh doanh thông quach tiêu V n lưu chuy n: V n lưu chuy n = (Tài s n lưu ng+ u tư ng n h n) - N ng n h n Thông qua ch tiêu này th y ư c khái quát v tính ch c ch n n nhc a tài chính doanh nghi p. Yêu c u c a ch tiêu này là ph i dương và càng caocàng t t. + N u ch tiêu này dương bi u hi n tài s n c nh ư c tài tr v ng ch cb ng ngu n v n n nh, không x y ra t nh tr ng s d ng ngu n v n ng n h n u tư tài s n c nh. Có kh năng thanh toán n ng n h n. Ngư c l i, n uch tiêu này có giá tr âm, có nghĩa là doanh nghi p ó s d ng ngu n v n ng nh n u tư tài s n c nh. Tài s n c nh không ư c tài tr y b ngngu n v n n nh làm cho kh năng thanh toán c a doanh nghi p không mb o. Các ch tiêu trên ch có th là nh ng bi u hi n ban u v tình hình tàichính c a doanh nghi p, giỳp cho các nhà phõn t ch, các i tư ng quan tâmcó cái nh n kh i qu t v tình hình tài chính c a doanh nghi p. có th hi u úng, sâu s c v tình hình tài chính c a doanh nghi p, các nhà phõn t ch c nPhân tích tài chính doanh nghi p th ng qua các ch s tài chính . 2. Phân tích tài chính Như ó c p trên, phân tích tài chính doanh nghi p, các nhà qu nlý cú nhi u phương pháp s d ng, nhưng phương pháp truy n th ng và ph bi nnh t là phương pháp t s , ư c k t h p v i phương pháp so sánh. V v y,trư c h t chuyên xin ư c tr nh bày Phân tích tài chính theo phương pháp tChu Th Phương - TCDN 44D 10 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi ps và thông qua ó, các nhà qu n lý có th ánh giá ư c hi u qu tài chính c adoanh nghi p Trong phân tích tài chính, các t s tài chính ư c s p x p thành cácnhóm chính: - Nhóm các t s thanh kho n – ánh giá năng l c thanh toán - Nhóm các t s ũn cõn n - ánh giá năng l c cân iv n - Nhúm các t s ho t ng – ánh giá năng l c kinh doanh - Nhóm các t s l i nhu n – ánh giá năng l c thu l i M i nhóm t s có nhi u t s mà trong t ng trư ng h p các t s ư cl a ch n s ph thu c vào b n ch t, quy mô và m c ích c a ho t ng phântích tài chính. 2.1. Các t s thanh kho n – ánh giá năng l c thanh toán Năng l c thanh toán c a doanh nghi p là năng l c tr ư cn áo h nc a các lo i ti n n c a doanh nghi p, là m t tiêu chí quan tr ng ph n ánh tìnhhình tài chính và năng l c kinh doanh c a doanh nghi p, ánh giá m t m t quantr ng v hi u qu tài chính c a doanh nghi p, thông qua vi c ánh giá và phântích v m t này có th th y r nh ng r i ro tài chính c a doanh nghi p Năng l c tài chính th p không nh ng ch ng t doanh nghi p b căngth ng v ti n v n, không có ti n chi tiêu trong vi c kinh doanh hàng ngày,mà cũn ch ng t s quay vũng c a ng v n không nhanh nh y, khó có ththanh toán ư c các kho n n n h n, th m chí doanh nghi p có th ng trư cnguy cơ b phá s n. V trong qu tr nh kinh doanh, ch c n m c thu l i c a ti n u tư l n hơn lói su t v n vay s cú l i cho c ông nhưng vay n quá nhi u slàm tăng r i ro c a doanh nghi p. Vay v n kinh doanh có th làm tăng l inhu n c a c phi u t ó làm tăng giá tr c ph n c a doanh nghi p, nhưng r iro tăng lên th tr n m c nào ó cũng làm gi m giá tr c ph n. Năng l c thanh toán c a doanh nghi p g m: thanh toán n ng n h n vàthanh toán n dài h n, trong ó n trung và dài h n ch y u là cùng ti n lóitrong qu tr nh kinh doanh thanh toán. N ng n h n ch y u là trông vàoChu Th Phương - TCDN 44D 11 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pnăng l c lưu ng và tài s n lưu ng c a doanh nghi p làm m b o. Vi c ánh giá năng l c thanh toán c a doanh nghi p ph i bao g m c hai m t: ánhgiá năng l c thanh toán n ng n h n và năng l c thanh toán n dài h n. Năng l c thanh toán n ng n h n là năng l c chi tr các kho n n ng nh n. Các kho n n ng n h n cũn ư c g i là các kho n n lưu ng, t c là cáckho n n có th i h n trong vũng m t năm. Lo i n này ph i thanh toán b ngti n m t ho c các tài s n lưu ng khác. Các kho n n này có r i ro cao iv itài chính c a doanh nghi p. N u không thanh toán úng h n th s làm chodoanh nghi p ph i ng trư c nguy cơ v n . Trong B ng cân i tài s n, cáckho n n ng n h n và tài s n lưu ng có quan h i ng, ph i dùng tài s n lưu ng i phó v i các kho n n ng n h n. a. T s luân chuy n tài s n lưu ng - Kh năng thanh toán hi n hành (The current ratio – Rc ) C ng th c t nh: Rc = Tài s n lưu ng / Các kho n n ng n h n Trong ó, tài s n lưu ng bao g m ti n, các ch ng khoán ng n h n dchuy n như ng, các kho n ph i thu và d tr ( t n kho ). Cũn n ng n h n baog m: các kho n vay ng n h n ngõn hàng thương m i và các t ch c tín d ngkhác, các kho n ph i tr nhà cung c p, các kho n ph i tr , ph i n p khác. C tàis n lưu ng và n ng n h n u có th i gian nh t nh - thư ng là m t năm. T s kh năng thanh toán hi n hành là thư c o kh năng thanh toánng n h n c a doanh nghi p, cho bi t m c các kho n n c a các ch n ng nh n ư c trang tr i b ng các tài s n có th chuy n i thành ti n trong m t giai o n tương ương v i th i h n c a các kho n n ó. T s này có ư c ch p thu n hay không tuỳ thu c vào s so sánh v i giátr trung b nh c a ngành và so s nh v i các t s c a năm trư c. Khi giá tr c a t s này gi m có nghĩa là kh năng tr n c a doanhnghi p gi m và cũng là d u hi u báo trư c nh ng khó khăn tài chính ti m tàng.Ngư c l i, khi giá tr c a t s này cao hơn, có nghĩa là kh năng thanh toán nChu Th Phương - TCDN 44D 12 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pc a doanh nghi p tăng, là d u hi u áng m ng. Tuy nhiên, khi giá tr c a t snày quá cao th cú nghĩa là doanh nghi p ó u tư quá nhi u vào tài s n lưu ng. i u này có th do s qu n tr tài s n lưu ng cũn chưa hi u qu nên cũnqu nhi u ti n m t nhàn r i ho c do qu nh u n ph i ũi v.v…làm gi m l inhu n c a doanh nghi p. Núi chung, t s luõn chuy n tài s n lưu ng hay ts thanh toán hi n hành trong kho ng 1 – 2 là v a, nhưng trong th c t khi phântích t s này c n k t h p v i c i m ngành ngh khác nhau và các y u tkhác như: cơ c u tài s n lưu ng c a doanh nghi p, năng l c bi n ng th c tc a tài s n lưu ng. Có ngành có t s này cao, nhưng cũng có ngành ngh cót s này th p, không th nói chung chung ư c và cũng không th d a vào kinhnghi m ư c…. Ngoài ra, khi ánh giá kh năng thanh toán các kho n n ng n h n khi n h n, chúng ta c n ph i quan tâm n ch tiêu: V n lưu ng rũng b. V n lưu ng rũng C ng th c t nh: V n lưu ng rũng = T ng tài s n lưu ng – T ng n ng n h n. V n lưu ng rũng cũn ư c g i là v n kinh doanh, là ph n tài s n lưu ng vư t quá các kho n n ng n h n, là m t ch tiêu quan tr ng ánh giánăng l c thanh toán c a doanh nghi p. Tình hình v n lưu ng không ch quantr ng i v i n i b doanh nghi p mà cũn là m t ch ti u ư c d ng r ng róiư c lư ng nh ng r i ro tài chính c a doanh nghi p. Trong trư ng h p các nhânt khác như nhau, doanh nghi p có v n lưu ng rũng càng cao càng t t v càngcú th th c hi n ư c nhi m v tài chính trong kỳ. V v n lưu ng rũng là m tch tiêu quan tr ng ư c lư ng các r i ro tài chính, cho nên tình hình v n kinhdoanh cũn nh hư ng t i năng l c vay n t o v n. Lư ng v n lưu ng rũngcao hay th p ư c quy t nh b i m c ti n m t vào ra c a doanh nghi p. Cónghĩa, n u lư ng ti n m t vào ra c a doanh nghi p kh ng cú t nh chính x c thdoanh nghi p ó c n ph i duy tr nhi u v n lưu ng rũng chu n b tr nChu Th Phương - TCDN 44D 13 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p áo h n trong kỳ. Do ó, cho th y tính khó d oán c a lư ng ti n m t và tínhkhông i u hoà c a lư ng ti n vào ra làm cho doanh nghi p ph i duy tr m tm c v n lưu ng rũng c n thi t. Trong th c t , ngư i ta thư ng hay so sánh lư ng v n lưu ng v i các trs c a năm trư c xác nh lư ng v n có h p lý hay kh ng. V quy m c adoanh nghi p là kh c nhau n n so s nh gi a các doanh nghi p kh c nhau làkh ng cú ý nghĩa. Kh năng áp ng nghĩa v thanh toán, m r ng quy mô s n xu t kinhdoanh và kh năng n m b t th i cơ thu n l i c a nhi u doanh nghi p ph thu cvào V n lưu ng rũng. Do v y mà nhi u doanh nghi p th hi n s phát tri ns tăng trư ng V n lưu ng rũng. Tuy nhiên, trong nhi u trư ng h p, t s luân chuy n tài s n lưu ng - ts thanh toán hi n hành – không ph n ánh chính xác kh năng thanh toán, don u hàng t n kho là nh ng lo i hàng hoá khó bán th doanh nghi p r t khó bi nchúng thành ti n. Do v y, khi phân tích, chúng ta c n ph i quan tâm nt sthanh toán nhanh. c. T s thanh to n nhanh ( The quick Ratio – Rq ) C ng th c t nh: Rq = ( Tài s n lưu ng – Hàng t n kho ) / các kho n n ng n h n Trong ó, tài s n lưu ng tr i hàng t n kho cũn ư c g i là tài s nvũng quay nhanh. Do hàng t n kho ( D tr ) là các tài s n cú t nh thanh kho nth p nh t trong t ng tài s n lưu ng, m t nhi u th i gian và d b l nh t khibán nên không ư c tính vào t s thanh toán nhanh. T s thanh toán nhanh cho bi t kh năng hoàn tr các kho n n ng n h nkhông ph thu c vào vi c bán tài s n d tr ( t n kho ). Do ó, có th th y t sthanh toán nhanh ph n ánh chính xác hơn, chân th c hơn v kh năng thanh toánng n h n. T s thanh toán nhanh th p hơn năm trư c có nghĩa là nh ng thay ivchính sách tín d ng và cơ c u tài tr ó làm kh năng thanh toán c a doanhChu Th Phương - TCDN 44D 14 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pnghi p y u i, và ngư c l i. Tuy nhiên, t s này cũng c n tuỳ theo s c n thi tc a ngành: các ngành ngh khác nhau th y u c u i v i t s thanh toánnhanh cũng khác nhau. Ví d , các ngành d ch v th c n ti u th nhi u ti n m t,các kho n c n thu l i tương i ít, do ó cho phép duy tr t s này th p hơn 1.Ngoài ra, v các kho n n c a doanh nghi p kh ng th t p trung thanh toán vàocùng m t th i kỳ, nên t su t thanh toán nhanh nh hơn 1 không có nghĩa làkhông an toàn mà ch c n lư ng tài s n lưu ng nhanh l n hơn nh ng kho n nc n ph i tr ngay trong kỳ g n nh t là có th ch ng t r ng tính an toàn ư c m b o. 2.2. Các t s ho t ng – ánh giá năng l c kinh doanh Năng l c kinh doanh c a doanh nghi p là năng l c tu n hoàn c a v ndoanh nghi p, là m t m t quan tr ng ánh giá hi u qu tài chính c a doanhnghi p. V v n c a doanh nghi p ư c s d ng u tư vào các lo i tài s n:tài s n lưu ng và tài s n c nh, nên c n ph i o lư ng hi u qu s d ng t ngtài s n, và t ng b ph n c u thành t ng tài s n. Nói chung, s tu n hoàn v n c adoanh nghi p là s v n ng th ng nh t c a v n ti n t , v n s n xu t, v n hànghoá – d ch v . Trong ó, s v n ng c a hàng hoá – d ch v có ý nghĩa quantr ng v hàng ho , d ch v cú ư c tiêu dùng th m i th c hi n ư c giá tr , thuh i ư c v n và hoàn thành vũng tu n hoàn c a v n. Do v y, nhà qu n lý cú thth ng qua m i quan h và s bi n ng c a tình hình ti u th s n ph m, d ch vvà chi m d ng v n c a doanh nghi p phân tích tình hình v n ng c a v n.Tình hình v n ng v n c a doanh nghi p t t, ch ng t tr nh qu n lý kinhdoanh c a doanh nghi p cao, hi u su t s d ng ti n v n cao. Ngư c l i, sch ng t hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p là th p. Các t s ho t ng ư c s d ng ánh giá năng l c kinh doanh, baog m các t s : T s vũng quay hàng t n kho ( Vũng quay d tr ); Kỳ thu ti nb nh quõn; Hi u qu s d ng tài s n c nh; Hi u qu s d ng toàn b tài s n. a. T s vũng quay hàng t n kho – Vũng quay d tr ( Inventory Ratio– Ri )Chu Th Phương - TCDN 44D 15 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p C ng th c t nh: Ri = Doanh thu thu n / Hàng t n kho. Trong ó, doanh thu thu n là doanh s c a toàn b hàng hoá tiêu th trongkỳ không phân bi t ó thu ti n hay chưa, tr i ph n hoa h ng chi t kh u, gi mgiá hay hàng hoá b tr l i. Cũn hàng ho t n kho bao g m các lo i nguy n v tli u, s n ph m d dang, thành ph m, v t li u ph cũn t n trong kho. l nc aquy mô t n kho tuỳ thu c vào s k t h p c a nhi u y u t như: ngành kinhdoanh, th i i m phân tích, mùa v ,…Trong quá tr nh t nh to n chỳng ta c nph i lưu ý: m c d doanh thu ư c t o ra trong su t năm, nhưng giá tr hàng t nkho trong B ng cân i là m c t n kho t i m t th i i m c th , do v y khi tínhchúng ta ph i l y giá tr t n kho trung b nh năm. T s này o lư ng m c doanh s bán liên quan nm c t n kho c acác lo i hàng hoá thành ph m, nguyên v t li u, là ch tiêu ph n ánh năng l c tiêuth hàng hoá và t c vũng quay hàng t n tr , ng th i ư c lư ng hi u su tqu n lý hàng t n tr c a doanh nghi p và là căn c ngư i qu n lý tài chínhbi t ư c doanh nghi p b v n vào lư ng tr hàng quá nhi u hay không. Do ó,nh n chung hàng t n kho lưu thông càng nhanh càng t t. N u m c quay vũnghàng t n kho qu th p, ch ng t lư ng hàng t n quá m c, s n ph m b tích ngho c tiêu th không t t s là m t bi u hi n x u trong kinh doanh. V hàng t ntr cũn tr c ti p li n quan n năng l c thu l i c a doanh nghi p. Cho nên trongtrư ng h p l i nhu n l n hơn không, s l n quay vũng hàng t n kho nhi uch ng t hàng l n tr ch chi m d ng s v n nh , th i gian tr hàng ng n, hàngti u th nhanh, thu l i s càng nhi u. b. Kỳ thu ti n b nh quõn ( Average Collection Period – ACP ) C ng th c t nh: ACP = Các kho n ph i thu / Doanh thu b nh quõn m t ngày Trong ó, các kho n ph i thu là nh ng hoá ơn bán hàng chưa thu ti n cóth là hàng bán tr ch m, hàng bán ch u hay bán ư c mà chưa thu ti n, cáckho n t m ng chưa thanh toán, các kho n tr trư c cho ngư i bán.Chu Th Phương - TCDN 44D 16 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Doanh thu b nh quõn ngày = T ng doanh thu / 360 Trong Phân tích tài chính, kỳ thu ti n b nh quõn ư c s d ng ánhgiá kh năng thu ti n trong thanh toán, cũng là m t ch tiêu quan tr ng ánhgiá năng l c kinh doanh c a doanh nghi p. V r ng n u các kho n ph i thu c adoanh nghi p kh ng ư c thu h i s , úng h n th kh ng nh ng gõy t n th t ng n cho doanh nghi p mà cũn nh hư ng t i năng l c kinh doanh. S ngàytrong kỳ b nh quõn th p ch ng t doanh nghi p không b ng v n trong khâuthanh toán, không g p ph i nh ng kho n n khó ũi, t c thu h i n nhanh vàhi u qu qu n lý cao. T nh lưu ng c a tài s n m nh, năng l c thanh toán ng nh n r t t t, v m t m c nào ó có th kho l p nh ng nh hư ng b t l i c at su t lưu ng th p. ng th i, vi c nâng cao m c quay vũng c a các kho nph i thu cũn cú th làm gi m b t kinh ph thu n và t n th t t n ng v n, làmcho m c thu l i c a vi c u tư tài s n lưu ng c a doanh nghi p tăng lêntương i. Ngư c l i, n u t s này cao th doanh nghi p c n ph i ti n hànhphõn t ch chính s ch b n hàng t m ra nguy n nhõn t n ng n . Trongnhi u trư ng h p, có th do k t qu th c hi n m t chính sách tín d ng nghiêmkh c, các i u ki n tr n hà kh c làm cho lư ng tiêu th b h n ch , nên côngty mu n chi m lĩnh th trư ng thông qua bán hàng tr ch m hay tài tr nên cóKỳ thu ti n b nh quõn cao. i u áng lưu ý khi phõn t ch là k t qu phõn t ch cú th ư c ánh giálà r t t t, nhưng do k thu t tính toán ó che d u nh ng khuy t i m trong vi cqu n tr các kho n ph i thu. Nên c n ph i phân tích nh kỳ các kho n ph i thu s m phát hi n nh ng kho n n khó ũi có bi n pháp x lý k p th i. c. Hi u qu s d ng tài s n c nh ( The Fixed Assets Utilization –FAU ) C ng th c t nh: FAU = Doanh thu thu n / Giá tr tài s n c nhChu Th Phương - TCDN 44D 17 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Trong ó, giá tr tài s n c nh là giá tr thu n c a các lo i tài s n c nhtính theo giá tr ghi s k toán, t c nguyên giá c a tài s n c nh kh u tr ph nhao mũn tài s n c nh d n n th i i m tính. T s này cũn ư c g i là M c quay vũng c a tài s n c nh, ph n ánhtình hình quay vũng c a tài s n c nh, và là m t ch tiêu ư c lư ng hi u su ts d ng tài s n c nh. Như v y, t s này cho bi t hi u qu s d ng v n u tưvào tài s n c nh c a doanh nghi p, hay nói cách khác là m t ng tài s n c nh t o ra ư c bao nhiêu ng doanh thu trong m t năm. T s này cao ch ngt tình hình ho t ng c a doanh nghi p t t ó t o ra doanh thu thu n cao so v itài s n c nh, ch ng t vi c u tư vào tài s n c nh c a doanh nghi p là xác áng, cơ c u h p lý, hi u su t s d ng cao. Ngư c l i, n u vũng quay tài s n c nh không cao th ch ng t hi u su t s d ng th p, k t qu i v i s n xu tkhông nhi u, năng l c kinh doanh c a doanh nghi p kh ng m nh. M t kh c, ts cũn ph n nh kh năng s d ng h u hi u tài s n các lo i. d. Hi u qu s d ng toàn b tài s n ( The Total Assets Utilization –TAU ) C ng th c t nh: TAU = Doanh thu thu n / T ng tài s n cú Trong ó, t ng tài s n có là t ng toàn b giá tr tài s n c a doanh nghi pbao g m c tài s n c nh và tài s n lưu ng t i th i i m tính toán và d a trêngiá tr theo s sách k toán. T s này cũn ư c g i là vũng quay toàn b tài s n, nú cho bi t hi u qus d ng toàn b các lo i tài s n c a doanh nghi p, ho c th hi n m t ng v n u tư vào doanh nghi p ó em l i bao nhiêu ng doanh thu. N u như trong các th i kỳ, t ng m c tài s n c a doanh nghi p u tương i n nh, ít thay i th t ng m c b nh quõn cú th d ng s b nh quõn c am c t ng tài s n u kỳ và cu i kỳ. N u t ng m c tài s n có s thay i bi n ng l n th ph i t nh theo tài li u t m hơn ng th i khi tính m c quay vũngChu Th Phương - TCDN 44D 18 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pc a t ng tài s n th các tr s phõn t và m u s trong c ng th c ph i l y trongc ng m t th i kỳ. M c quay vũng c a t ng tài s n là ch ti u ph n nh hi u su t s d ngt ng h p toàn b tài s n c a doanh nghi p, ch ti u này càng cao càng t t. Gitr c a ch ti u càng cao, ch ng t c ng m t tài s n mà thu ư c m c l i íchcàng nhi u, do ó tr nh qu n lý tài s n càng cao th năng l c thanh toán vànăng l c thu l i c a doanh nghi p càng cao. N u ngư c l i th ch ng t các tàis n c a doanh nghi p chưa ư c s d ng có hi u qu . 2.3. Các t s v ũn cõn n - ánh giá v năng l c cân iv n Năng l c cân i v n chính là kh năng t ch v m t tài chính c a doanhnghi p. Các nhà qu n lý c n ánh giá hi u qu huy ng v n nh m mb o t ư c hi u qu s d ng v n t i a. i u này không nh ng quan tr ng iv idoanh nghi p mà nó cũn là m i quan tâm hàng u c a các nhà u tư, các nhàcung c p, ngân hàng cho vay,… N u kh năng t ch tài chính c a doanhnghi p l n m nh s t o ni m tin cho các i tư ng có liên quan, do ó t o thu nl i cho doanh nghi p v nhi u m t trong kinh doanh và tăng ngu n v n kinhdoanh cho doanh nghi p. Các t s v ũn cõn n ư c dùng o lư ng ph n v n góp c a các chs h u doanh nghi p so v i ph n tài tr c a các ch n i v i doanh nghi p. ũn cõn n tăng làm gia tăng ti m năng t o ra l i nhu n và ng th i cũng làmtăng r i ro cho các ch s h u. V tăng v n b ng cách vay n làm tăng khnăng v n c a doanh nghi p nên nguy cơ không thu h i ư c n c a các chn tăng, và n u doanh nghi p thu ư c l i nhu n t ti n vay th l i nhu n dànhcho các ch doanh nghi p s tăng áng k . Nhóm các t s v ũn cõn n g m cú: T s n ; T s v kh năng thanhtoán lói vay; T s v kh năng thanh toán các chi phí c nh. a. T s n ( Debt Ratio – Rd ) C ng th c t nh: Rd = T ng s n / T ng tài s n cúChu Th Phương - TCDN 44D 19 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Trong ó, t ng s n g m toàn b các kho n n ng n h n và dài h n t ith i i m l p báo cáo tài chính. Cũn t ng tài s n cú bao g m tài s n lưu ng vàtài s n c nh hay là t ng toàn b kinh phí u tư cho s n xu t kinh doanh c adoanh nghi p trong ph n bên trái c a B ng cân i k toán. T s này ư c s d ng xác nh nghĩa v c a ch doanh nghi p iv i các ch n trong vi c góp v n. Thông thư ng các ch n thích t s này v aph i v t s này càng th p th kho n n vay càng ư c m b o trong trư ngh p doanh nghi p b ph s n. Cũn các ch s h u th ch t s này cao v hmu n l i nhu n tăng nhanh. Tuy nhiên n u t s n quá cao th doanh nghi pd b rơi vào t nh tr ng m t kh năng thanh toán. có nh n nh úng v t snày c n ph i k t h p v i các t s khác n a. b. Kh năng thanh toán lói vay - s l n cú th tr lói ( Times InterestEarned Ratio – Rt ) C ng th c t nh: Rt = EBIT / Chi ph tr lói Trong ó, EBIT là Thu nh p trư c thu và tr lói, ph n nh s ti n màdoanh nghi p cú th s d ng tr lói vay. Chi ph tr lói vay bao g m: ti n lóitr cho các kho n vay ng n h n, ti n lói cho các kho n vay trung và dài h n,ti n lói c a các h nh th c vay mư n khác. ây là m t kho n tương i n nhvà có th tính trư c ư c. T s này cho bi t kh năng thanh toán lói vay b ng thu nh p trư c thuc a doanh nghi p, hay nói cách khác là cho bi t m c l i nhu n m b o khnăng tr lói hàng năm như th nào. Vi c không tr ư c các kho n n này s thhi n kh năng doanh nghi p có nguy cơ b phá s n. 2.4. Các t s l i nhu n – ánh giá năng l c thu l i Các t s trên ph n ánh hi u qu t ng ho t ng riêng bi t. ph n ánht ng h p nh t hi u qu s n xu t – kinh doanh và hi u năng qu n lý, chỳng ta c nph i t nh to n các t s l i nhu n. Th ng qua các t s l i nhu n, các nhàqu n lý ánh giá năng l c thu l i c a doanh nghi p, là kh năng thu ư c l iChu Th Phương - TCDN 44D 20 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pnhu n c a doanh nghi p. V l i nhu n là k t qu cu i c ng trong kinh doanhc a doanh nghi p, thu ư c l i nhu n là m c tiêu ch y u c a s t n t i c adoanh nghi p là m t m t quan tr ng trong ánh giá thành tích tài chính c adoanh nghi p. Các i tư ng liên quan: nhà u tư, ch s h u, nhà qu n lý,… u quan tâm n năng l c thu l i c a doanh nghi p. Năng l c thu l i c a doanh nghi p r t quan tr ng i v i nh ng ngư icho vay, v l i nhu n thu n c a doanh nghi p là m t trong nh ng ngu n ti nch y u thanh toán n . Không th tư ng tư ng n i khi m t doanh nghi pthua l liên miên có th có kh năng thanh toán m nh. Năng l c thu l i cũng là m i quan tâm hàng u c a các nhà u tư muac ph n. V các c ông thu l i u tư là thông qua c t c, mà toàn b c t cl i t l i nhu n t nh c a doanh nghi p mà có. Hơn n a i v i công ty có thamgia th trư ng ch ng khoán th cú s tăng trư ng c a l i nhu n làm cho các c ông có thêm l i v giá c phi u trên th trư ng. Năng l c thu l i c a doanh nghi p cũng quan tr ng i v i các nhà qu nlý v t ng l i nhu n và l i nhu n thu n là nh ng ch ti u ánh giá thành tíchkinh doanh c a nh ng ngư i qu n lý. L i nhu n c a doanh nghi p bao g m: - L i nhu n kinh doanh: là ngu n g c ch y u c a l i nhu n doanhnghi p, là l i nhu n có ư c thông qua ho t ng s n xu t kinh doanh. L inhu n kinh doanh là do l i nhu n c a các nghi p v kinh doanh chính và các l inhu n c a các doanh nghi p khác c u thành. L i nhu n kinh doanh là m t chtiêu ánh giá thành tích kinh doanh c a doanh nghi p. - Các kho n thu chi ngoài kinh doanh: là các kho n thu chi không cóquan h tr c ti p i v i các ho t ng kinh doanh s n xu t c a doanh nghi p.Tuy không có quan h tr c ti p i v i các ho t ng kinh doanh nhưng cáckho n thu chi ngoài kinh doanh v n là m t trong nh ng nhân t làm tăng ho cgi m l i nhu n v nú cũng em l i thu nh p ho c ph i chi ra i v i doanhChu Th Phương - TCDN 44D 21 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pnghi p v n có nh hư ng r t l n i v i t ng l i nhu n và l i nhu n thu n c adoanh nghi p. - Thu nh p ngoài kinh doanh: là nh ng kho n thu không có quan h tr cti p v i nh ng ho t ng s n xu t kinh doanh. Thu nh p ngoài kinh doanh lành ng thu nh p mà không t n phí ti n v n c a doanh nghi p, tr n th c t là m tlo i thu nh p thu n tuý, doanh nghi p kh ng ph i m t m t lo i chi ph nào. Vv y, v m t h ch to n k toánc n ph i phõn chia ranh gi i gi a thu nh p kinhdoanh và thu nh p ngoài kinh doanh. Các kho n thu nh p ngoài kinh doanh baog m ti n tăng lên c a tài s n c nh, thu nh p thu n trong vi c s p x p tài s nc nh, thu nh p do bán tài s n vô h nh, thu nh p trong các giao d ch phi ti nt , các kho n thu ti n ph t, các kho n thu v kinh ph ào t o.v.v… Các t s l i nhu n áng chú ý: a. T s l i nhu n thu n tr n doanh thu ( Net Profit Margin on Sales –Rp ) C ng th c t nh: Rp = ( L i nhu n thu n / Doanh thu thu n ) x 100 T s này ph n ánh c m t ng doanh thu thu n th cú bao nhi u ph ntrăm l i nhu n. S bi n ng c a t s này ph n ánh s bi n ng c a v hi uqu hay nh hư ng c a các chi n lư c tiêu th , nâng cao ch t lư ng s n ph m.N u t s này gi m th doanh nghi p c n phõn t ch và t m bi n pháp gi m cáckho n chi ph nâng cao t l l i nhu n, t ó tăng kh năng thu l i c a doanhnghi p. b. T s l i nhu n thu n tr n t ng tài s n cú ( Net Return on AssetsRatio – Rc ) C ng th c t nh: Rc = ( L i nhu n thu n / T ng tài s n cú ) x 100 T s này o lư ng kh năng sinh l i c a m t ng v n u tư vào doanhnghi p. Hay nói cách khác là t s này ph n ánh năng l c thu l i c a doanhnghi p khi s d ng toàn b các ngu n kinh t c a m nh.Chu Th Phương - TCDN 44D 22 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Cơ s doanh nghi p ti n hành các ho t ng kinh doanh là ph i có tàis n nh t nh, ng th i các h nh th i c a tài s n cũng ph i ư c b trí h p lý các tài s n c th ư c s d ng m t cách có hi u qu . Trong m t th i kỳ nh t nh, n u doanh nghi p chi m h u và hao phí ít tài s n, mà l i nhu n thu ư ccàng nhi u th năng l c thu l i c a tài s n là ư c lư ng vi c v n d ng có hi uqu các tài s n và là m t phương th c ph n ánh hi u qu u tư v t ng th , ng th i quan tr ng i v i nh ng ngư i qu n lý và nh ng ngư i u tư.Nh ng ngư i qu n lý doanh nghi p thư ng quan tâm t i năng l c thu l i c a tàis n có cao hơn m c l i nhu n b nh quõn c a tài s n xó h i và cao hơn m c l inhu n tài s n trong ngành hay không. Và trong m t th i kỳ nh t nh, do c i m kinh doanh và các nhân t h n ch khác nhau, năng l c thu l i c a cácngành ngh khác nhau cũng s khác nhau: có ngành thu l i cao và có ngành thul i th p. c. T s l i nhu n thu n trên v n c ph n thư ng ( Re ) C ng th c t nh: Re = ( L i nhu n thu n / V n c ph n thư ng ) x 100 T s này o lư ng m c l i nhu n trên m c u tư c a các ch s h u.Các nhà u tư r t quan tâm n t s này, v ây là kh năng thu nh p c a hcó th nh n ư c n u h quy t nh u tư vào doanh nghi p. Doanh l i c a m i c phi u ph thông ph n ánh m c doanh l i c am i m t c phi u ph thông nói chung. Các nhà u tư thư ng dùng m c doanhl i m i c phi u làm tiêu chu n quan tr ng ánh giá hi u qu kinh doanh c adoanh nghi p. Nói chung, ch tiêu này càng cao th ch ng t l i nhu n ư cchia cho m i c phi u càng nhi u, hi u ích u tư c a c ông cũng càng t t.Ngư c l i th càng k m. d. T s thu nh p sau thu tr n v n ch s h u ( Doanh l i v n ch sh u – ROE ) C ng th c t nh: ROE = Thu nh p sau thu / V n ch s h uChu Th Phương - TCDN 44D 23 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p T s này ph n ánh kh năng sinh l i c a v n ch s h u và ư c các nhà u tư c bi t quan tâm khi h quy t nh b v n u tư vào doanh nghi p.Tăng m c doanh l i v n ch s h u là m t m c tiêu quan tr ng nh t trong ho t ng qu n lý tài chính doanh nghi p. e. Doanh l i tài s n ( ROA ) C ng th c t nh: ROA = Thu nh p trư c thu và lói vay / Tài s n cú Ho c: ROA = Thu nh p sau thu / Tài s n cú ây là ch tiêu t ng h p nh t ư c dùng ánh giá kh năng sinh l ic am t ng v n u tư. Tuỳ thu c vào tình hình c th c a doanh nghi p ư cphân tích và ph m vi so sánh mà ngư i ta l a ch n thu nh p trư c thu và lóivay ho c thu nh p sau thu so sánh v i t ng tài s n. 5. M t s v n c n chú ý khi phân tích và ánh giá hi u qu tàichính theo phương pháp t s . Trong qu tr nh phõn t ch ánh giá tình hình tài chính c a doanhnghi p, chỳng ta thư ng có nh ng nh n nh v các t s tài chính là chúng caohay th p. ưa ra nh ng nh n nh này, chúng ta ph i d a trên các h nh th cli n h c a các t s này. Do ó, c n xem xét ba v n : - Khuynh hư ng phát tri n: Chúng ta c n ph i xem xét khuynh hư ngbi n ng qua th i gian ánh giá t s ang x u i hay t t lên. Do ó, khiphân tích các t s tài chính c a doanh nghi p c n ph i so sánh v i các giá trc a nh ng năm trư c ó t m ra khuynh hư ng phát tri n c a nó. - So s nh v i t s c a các doanh nghi p kh c c ng ngành: Vi c so s nhcác t s tài chính c a doanh nghi p v i các doanh nghi p khác trong ngành vàv i tiêu chu n c a ngành cũng cho phép ngư i phân tích rút ra nh ng nh n nhcó ý nghĩa v v th c a doanh nghi p tr n th trư ng, s c m nh tài chính c acông ty so v i các i th c nh tranh. Trên cơ s ó có th ra nh ng quy nhphù h p v i kh năng c a công ty.Chu Th Phương - TCDN 44D 24 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p - Nh ng c i m c thù c a doanh nghi p: H u h t các doanh nghi p u có nh ng c i m riêng t o ra s khác bi t, nó ư c th hi n trong côngngh , u tư, r i ro, a d ng hoá s n ph m và nhi u lĩnh v c khác. Do ó, m idoanh nghi p c n ph i thi t l p m t tiêu chu n cho chính nó. Các doanh nghi pnày s có nh ng giá tr khác nhau trong các t s tài chính c a chúng. Ngoài ra, khi tr nh bày các t s tài chính c n ph i c n th n, v : Trongth c t , các kho n m c c a b ng cõn i tài s n có th ch u nh hư ng r t l nc a cách tính toán m ng n ng tình hình th c, các h t nh to n này cú th che ynh ng giá tr th t c a các t s tài chính. M t tr ng i khác gây tr ng i vi c thhi n chính xác các t s tài chính là s khác bi t gi a giá tr theo s sách k toánvà th giá c a các lo i tài s n và trái quy n trên các lo i tài s n. C n thi t h t s cc n th n i v i nh ng khác bi t này và ph i so sánh các k t qu c a các t sv m t th i gian và v i c các doanh nghi p khác cùng ngành. Tuy nhiên, cácgiá tr ngành ch là các t s dùng tham kh ơ ch không ph i là giá tr màdoanh nghi p c n t t i. Nh ng quan ni m th n tr ng này không có nghĩa là sso sánh các t s là kh ng cú ý nghĩa, mà là c n ph i cú các ch ti u c th chot ng ngành s d ng làm chu n m c chung trong ngành. Nói tóm l i, vi c thi t l p các t s tài chính m t cách khách quan, chínhxác là i u quan tr ng và ph c t p, nó d n ư ng cho các nhà qu n tr nh n nhv khuynh hư ng tương lai c a doanh nghi p. 6. ánh giá t ng h p hi u qu tài chính b ng phương pháp phân tíchDupont N u ch ánh giá riêng b t kỳ m t lo i ch tiêu tài chính nào u không ánh giá m t cách toàn di n hi u qu tài chính và thành qu kinh doanh c adoanh nghi p. Ch phõn t ch m t các h h th ng và t ng h p các ch ti u tàichính th m i cú th ánh giá ư c h p lý và toàn di n i v i hi u qu tàichính. Do ó, trên cơ s các ch tiêu tài chính ó t nh to n, chỳng ta c n ánhgiá t ng h p hi u qu tài chính c a doanh nghi p b ng các phương pháp:phương pháp cho i m Volvo, phương pháp phân tích Rada, phương pháp phânChu Th Phương - TCDN 44D 25 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi ptích Dupont…Sau ây, xin ư c tr nh bày v phương pháp phân tích Dupont vb ng phương pháp này chúng ta có th n m b t ư c nguyên nhân c a nh ngthay i trong tình hình tài chính c a doanh nghi p, t ó ưa ra nh ng gi ipháp nh m nâng cao hi u qu tài chính c a doanh nghi p. - Phương pháp phân tích tài chính Du Pont B n ch t c a phương pháp DUPONT là tách m t t s t ng h p ph n ánhs c sinh l i c a doanh nghi p như thu nh p trên tài s n ( ROA ), thu nh p sauthu trên v n ch s h u ( ROE ) thành tích s c a chu i các t s có m i quanh nhân qu v i nhau. i u ó cho phép phân tích nh hư ng c a các t s ó i v i t s t ng h p. Phương pháp phân tích DUPONT là phân tích t ng h p tình hình tàichính c a doanh nghi p. Th ng qua quan h c a m t s ch ti u ch y uph n ánh thành tích tài chính c a doanh nghi p m t cách tr c quan, r ràng.Th ng qua vi c s d ng phương pháp phân tích DUPONT phân tích t trênxu ng không nh ng có th t m hi u ư c t nh tr ng chung c a tài chính doanhnghi p, c ng các quan h cơ c u gi a các ch tiêu ánh giá tài chính, làm r cácnhõn t nh hư ng làm bi n ng tăng gi m c a các ch tiêu tài chính ch y u,cùng các v n cũn t n t i mà cũn cú th giỳp các nhà qu n lý doanh nghi plàm ưu hoá cơ c u kinh doanh và cơ c u ho t ng tài chính, t o cơ s cho vi cnâng cao hi u qu tài chính doanh nghi p. * Trong qu tr nh phõn tích có th th c hi n tách các ch tiêu ROE vàROA như sau: ROE = TNST / VCSH = (TNST / TS) x (TS / VCSH) = ROA x EM ROA = TNST / TS = (TNST / DT) x (DT / TS) = PM x AU ROE = PM x AU x EM Trong ó: ROE: Doanh l i v n ch s h u TNST: Thu nh p sau thu VCSH: V n ch s h uChu Th Phương - TCDN 44D 26 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p TS: Tài s n ROA: Doanh l i tài s n EM: S nhõn v n PM: Doanh l i ti u th AU: Hi u su t s d ng tài s n c a doanh nghi p Như v y, phương pháp Dupont giúp nhà phân tích nh n bi t ư c các y ut cơ b n tác ng t i ROE c a m t doanh nghi p là: kh năng tăng doanh thu;công tác qu n lý chi ph ; qu n lý tài s n và ũn b y tài chính . III. Các gi i pháp nâng cao hi u qu tài chính c a doanhnghi p. Hi u qu tài chính c a doanh nghi p th hi n qua: • N ăng l c thanh toán • N ăng l c cân iv n • Năng l c kinh doanh • Năng l c thu l i Như v y, nâng cao hi u qu tài chính c a doanh nghi p có nghĩa doanhnghi p c n th c hi n các chi n lư c ng n h n và dài h n làm tăng các năng l ctrên c a doanh nghi p. nâng cao năng l c thanh toán, doanh nghi p c n có ch qu n lý t t i v i: Tài s n lưu ng, Các kho n n ng n h n, và Hàng t n kho. Hay nóicách khác, doanh nghi p c n gi i quy t các v n tài chính ng n h n liên quanch t ch t i qu n lý tài s n lưu ng c a doanh nghi p. nâng cao năng l c cân i v n, các nhà qu n lý c n quan tâm n:chính sách tín d ng tài chính, chính sách huy ng v n tăng v n ch s h ulàm tăng tính t ch c a doanh nghi p. i u này có ý nghĩa quan tr ng v li nquan nm c tin tư ng vào s m b o an toàn cho các món n , liên quan n r i ro phá s n c a doanh nghi p.Chu Th Phương - TCDN 44D 27 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p nâng cao năng l c kinh doanh, các nhà qu n lý c n qu n lý t t nângcao hi u qu s d ng tài s n, tăng t c các vũng quay ti n và vũng quay Hàng t nkho. i v i năng l c sinh l i th nhà qu n lý c n k t h p các gi i pháp,chính s ch tác ng lên t t c các ho t ng tài chính c a doanh nghi p. Nhàqu n lý c n cú c i nh n t ng qu t v tình hình tài chính hi n t i c a doanhnghi p, t ó ưa ra nh ng quy t nh úng n trên m i phương di n, v năngl c sinh l i c a m t doanh nghi p ch i nh hư ng c a t t c các ho t ng,không ít th nhi u. Trong ó, doanh nghi p c n t p trung gi i quy t các v nliên quan n: T ng doanh thu, T ng chi ph , L i nhu n sau thu c a doanhnghi p. Tóm l i, nâng cao hi u qu tài chính c a doanh nghi p, các nhà qu nlý c n cú t m nh n bao qu t tình hình hi n t i c a doanh nghi p, t ó ưa racác chính sách, cơ ch th c hi n có tác ng t t th hi n trên các ch tiêu tàichính c a doanh nghi p, làm tăng giá tr tài s n cho các ch s h u. có th hi u m t cách sâu s c lý thuy t v phân tích và ánh giá hi uqu tài chính th các h t t nh t là i vào phân tích tình hình tài chính c a m tdoanh nghi p trong th c t , và doanh nghi p mà chuyên ưa ra phân tích ây là T ng công ty Hàng không Vi t Nam - m t trong nh ng doanh nghi pNhà nư c l n nh t c a Vi t Nam, trong ó l y Vietnam Airlines làm nũng c t.Chu Th Phương - TCDN 44D 28 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Chương II: Phõn t ch tình hình tài chính c a T ng c ng ty Hàng kh ng Vi t Nam – Vietnam Airlines Coporation I. Khái quát v c i m ho t ng c a T ng công ty hàngkhông Vi t Nam 1. Kh i qu t v T ng c ng ty hàng kh ng Vi t Nam B t u t năm 1956, v i i ngũ máy bay ch 5 chi c, Hàng không Vi tNam ó m ư ng bay qu c t u tiên t i B c Kinh, Viên Chăn vào năm1976,… n tháng 4 năm 1993, Hóng Hàng Kh ng Qu c Gia Vi t Nam(VietnamAirlines ) ư c thành l p, là doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c C chàng không Dân d ng Vi t Nam. n ngày 27 tháng 5 năm 1995, Th tư ngChính ph ó ký quy t nh thành l p T ng công ty Hàng không Vi t Nam (VietNam Airlines Corporation ) theo quy t nh s 328/TTg c a Th tư ngChính ph và ho t ng theo i u l t ch c. Ho t ng c a T ng công ty Hàngkhông Vi t Nam ư c phê chu n theo N 04/CP vào ngày 27/01/1996. T ngcông ty có tr s chính t i: 200 Nguy n Sơn - Qu n Long Biên – Gia Lâm – HàN i. T ng công ty Hàng không Vi t Nam do Chính ph quy t nh thành l p làT ng công ty Nhà nư c có quy mô l n, l y Hóng hàng kh ng Qu c gia làmnũng c t và bao g m các ơn v thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p,doanh nghi p h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p có quan h g n bó v i nhauv l i ích kinh t , tài chính, công ngh , thông tin, ào t o, nghiên c u, ti p th ,ho t ng trong ngành hàng không, nh m tăng cư ng tích t , t p trung, phâncông chuyên môn hoá và h p tác s n xu t th c hi n nhi m v Nhà nư c giao,nâng cao kh năng và hi u qu kinh doanh c a các ơn v thành viên và c a toànT ng công ty, áp ng nhu c u c a n n kinh t . V i nhi m v th c hi n kinhdoanh, d ch v , v v n t i hàng không i v i hàng khách, hàng hoá trong nư cvà nư c ngoài theo quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành hàngkhông dân d ng c a Nhà nư c, cung ng d ch v thương m i k thu t hàngkhông và các ngành có m i quan h g n bó v i nhau trong dây chuy n kinhdoanh v n t i hàng không, xây d ng k ho ch phát tri n, u tư, t o ngu n v n,Chu Th Phương - TCDN 44D 29 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pthuê, cho thuê, mua s m máy bay, b o dư ng, s a ch a trang thi t b , kinhdoanh xu t nh p kh u v t tư, thi t b , nhiên li u cho ngành hàng không, liêndoanh liên k t v i các t ch c kinh t trong nư c và ngoài nư c, kinh doanh cácngành ngh khác theo quy nh c a pháp lu t. * Ph m vi và ngành ngh kinh doanh: • V n chuy n hành kh ch và hàng ho • Các d ch v hàng kh ng • Nh n và g i hàng ho • H th ng t ch và h th ng phân ph i toàn c u • Làm i lý cho các hóng hàng kh ng nư c ngoài • V n chuy n m t t • Du l ch • Thu kho hàng • S a ch a và b o dư ng máy bay và các thi t b • Xõy d ng c ng tr nh hàng kh ng • D ch v su t ăn • S n xu t hàng ti u d ng • Qu ng c o, thi t k và in n • Xu t kh u và nh p kh u • B t ng s n • Tư v n u tư • Thuê và ào t o nhân viên • Kh ch s n • Xăng d u Theo ngành ngh kinh doanh, các thành viên c a T ng công ty mnhi m t ng ch c năng ư c phân thành các nhóm chính như sau: • Kinh doanh v n t i hàng không: ch y u là do Vietnam Airlines m nhi m. • Kinh doanh bay d ch v : do công ty bay d ch v VASCO m nh n • Cung ng các d ch v hàng không ng b ( d ch v kĩ thu t thương m i m t t và d ch v s a ch a b o dư ng máy bay ) doChu Th Phương - TCDN 44D 30 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p các ơn v thu c kh i h ch toán t p trung m nhi m, bao g m các xí nghi p thương m i m t t : N i Bài, à N ng, Tân Sơn Nh t, các xí nghi p s a ch a máy bay A75, A76. • Cung ng các d ch v thương m i các c ng hàng không sân bay: do các công ty d ch v hàng không sân bay N i Bài, à N ng, Tân Sơn Nh t m nhi m là ch y u. • Kinh doanh nhiên li u hàng không: do công ty xăng d u hàng không th c hi n • Kinh doanh xu t nh p kh u chuy n ngành do c ng ty xu t nh p kh u hàng kh ng th c hi n là ch y u dư i h nh th c nh p u th c cho Vietnam Airlines và các ơn v thành viên khác. • Kinh doanh xõy d ng chuy n ngành và dõn d ng do c ng ty c ng tr nh hàng kh ng và c ng ty tư v n kh o sát thi t k hàng không m nhi m v i th trư ng có kh năng m r ng nhưng thi u n nh. • Các ho t ng s n xu t và cung ng d ch v khác T ng công ty hàng không Vi t Nam là m t doanh nghi p Nhà nư c cóquy mô r t l n, g m: 22 doanh nghi p thành viên ư c chia thành hai kh i: 14 ơn v thu c kh i h ch toán c l p và 8 ơn v thu c kh i ph thu c. ng uc a T ng công ty là cơ quan u nóo bao g m H i ng qu n tr 7 thành viên doTh tư ng Chính ph tr c ti p ch nh, trong ó có m t u viên kiêm ch c vT ng giám c, tr lý cho T ng giám c là 6 Phú t ng giám c, bên dư i làcác phũng ban. Cơ c u t ch c ho t ng và b máy ho t ng c a T ng công ty ư c th hi n sơ sau:Chu Th Phương - TCDN 44D 31 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pChu Th Phương - TCDN 44D 32 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pChu Th Phương - TCDN 44D 33 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Hi n t i, VietNam Airlines bay th ng n hơn 32 a i m qu c t và n i a. V i hơn 24 văn phũng, chi nh nh và hàng ch c i lý toàn c u, VietNamAirlines t o i u ki n thu n l i cho hành khách. Ngày 20/10/2002, VietNam Airlines chính th c ra m t bi u tư ng Bôngsen vàng - bi u tư ng v a mang tính hi n i v a mang b n s c văn hoá dân t cVi t Nam, ây là m c ánh d u s chuy n m nh m t cách toàn di n c aVietNam Airlines trong chi n lư c nâng cao thương hi u và v th c a Hónghàng kh ng qu c gia Vi t Nam trong hàng kh ng dõn d ng c a khu v c và thgi i. B ng sen vàng 2. Quy tr nh v n chuy n b ng ư ng hàng không c a T ng c ng tyHàng kh ng Vi t Nam – Vietnam Airlines. T ng công ty hàng không Vi t Nam v i ch c năng chính là v n t i b ng ư ng hàng không. Có th mô t các quá tr nh v n chuy n hành kh ch và hàngho qua các sơ như sau:Chu Th Phương - TCDN 44D 34 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pChu Th Phương - TCDN 44D 35 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p 3. Kh i qu t tình hình ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c v n t ihàng không c a T ng công ty nh ng năm g n ây. K t khi thành l p n nay, T ng công ty hàng không Vi t Nam – Hónghàng kh ng qu c gia làm nũng c t – ó kh ng ng ng phát tri n liên t c và v ngm nh, ngày càng chi m v th quan tr ng trong n n kinh t qu c dân. ó là k tqu c a nh ng n l c ngày càng l n c a toàn T ng công ty. có cài nh n r hơn v tình hình ho t ng kinh doanh c a T ng côngty trong nh ng năm g n ây, trư c h t chúng ta t m hi u chung v m i trư ngkinh t - xó h i tr n th gi i, Vi t Nam và c i v i ngành v n t i hàngkhông. a. Tình hình th gi i hi n nay Năm 2005 ư c ánh d u b i hàng lo t thiên tai di n ra trên h u h t cácchâu l c và s ti p t c tăng giá c a d u thô. N n kinh t th gi i tăng trư ng vàokho ng 4.3% gi m g n 0.7 i m so v i năm 2004. Trong ó, các nư c phát tri ncó t c tăng trư ng kho ng 2.5%, gi m 0.6 i m so v i năm 2004; các nư c ang phát tri n tăng kho ng 6.4%, gi m 0.8%. Chõu Á – Th i B nh Dương v nlà khu v c có t c tăng trư ng cao nh t th gi i và m c tăng trên 5% so v inăm 2004. Sóng th n cu i năm 2004 nh hư ng n du l ch và vi c giá d u mtăng làm t c tăng trư ng kinh t c a khu v c ASEAN gi m 1.6% so v i năm2004 ( t kho ng 5.3% so v i m c 6.9%). Giá d u m th gi i năm 2005 tăng v i t c chóng m t, r t hi m th yxu t hi n trong l ch s . Sau khi giá d u m th gi i vư t m c 55 USD/thùng ttrung tu n tháng 10/2004. T tháng 2/2005 n nay, giá d u m th gi i v n liênt c tăng t i m c trên dư i 70 USD/thùng. Th trư ng v n t i hàng không toàn c u m c dù ó s ng s a hơn so v icác năm trư c (lư ng khách tăng 7.1%) song chi phí nguyên li u tăng nhanh làmth trư ng chưa thoát kh i giai o n kh ng ho ng. Theo ư c tính c a IATA, thtrư ng hàng không th gi i trong năm 2005 l kho ng 6 t ôla M . Th trư nghàng không Châu Á là th trư ng có k t qu kh quan nh t trong năm qua v im c lói ư c kho ng 1.5 t ôla M .Chu Th Phương - TCDN 44D 36 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p b. Tình hình Vi t Nam Năm 2005, kinh t Vi t Nam ó t ư c m c tăng trư ng n tư ng nh ttrong nhi u năm qua (t c tăng trư ng GDP t 8.4%, m c cao nh t trongvũng 5 năm qua). M c dù ph i i m t v i nhi u khó khăn như: giá nhi u lo iv t tư, nguyên li u quan tr ng trên th trư ng th gi i tăng cao và di n bi n ph ct p ó gõy p l c làm tăng giá d u vào cho s n xu t trong nư c và làm tăng giátiêu dùng. Tình hình thi u i n do h n hán và i d ch cúm gia c m bùngphát… ó gõy nh hư ng nt c phát tri n chung c a n n kinh t . Tuy nhiên,b c tranh toàn c nh kinh t Vi t Nam v n có nh ng kh i s c áng m ng. Năm2005, tr giá xu t kh u hàng hoá c a Vi t Nam t 32,23 t USD, tăng 5,73 tUSD so v i năm 2004. u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) t m c cao nh t 5năm. Năm 2005, trên a bàn c nư c ó cú 771 d n m i ư c c p phép utư v i t ng s v n ăng ký là 3,9 t USD. Du l ch Vi t Nam v n ang trên à tăng trư ng. M c dù ch u nhi u b t l inhư b nh, h t ng cơ s du l ch quá t i nhưng nh n chung du l ch Vi t Nam v nphát tri n m nh m cùng nh p tăng trư ng c a n n kinh t t nư c trong m tmôi trư ng an ninh, chính tr n nh, i s ng xó h i ư c c i thi n và nângcao. S ki n n i b t là du l ch Vi t Nam ón ngư i khách qu c t th 3 tri utrong năm và n h t năm nay, s lư ng khách qu c t ó vư t qua 3,43 tri u,tăng 17,05% so v i năm trư c. Như v y, môi trư ng s n xu t kinh doanh năm 2005 c a Vietnam Airlinesbao g m c nh ng y u t thu n l i và khó khăn. Tăng trư ng kinh t qu c t vàtrong nư c, n nh xó h i, thu hỳt du l ch ti p t c là nh ng y u t thu n l i,thúc y tăng trư ng v n t i hàng không c a Vi t Nam nói chung và VN nóiriêng. D ch b nh, giá nhiên li u tăng cao là nh ng y u t b t l i ó và ang tác ng n k t qu s n xu t kinh doanh c a VN. c. Th trư ng v n t i hàng kh ng Vi t Nam hi n nay Năm 2005, ngành v n t i hàng không dân d ng th gi i liên ti p ch inh ng tác ng l n, ó là giá d u ti p t c leo thang vư t ra ngoài d báo thôngthư ng, tai n n hàng không x y ra liên t c và c bi t là nguy cơ bùng phát d chcúm gia c m trên nguy cơ toàn c u. Th trư ng v n t i hàng không Vi t Namcũng không tránh kh i b nh hư ng, nhưng t c tăng trư ng v n duy trChu Th Phương - TCDN 44D 37 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pm c ngang b ng năm 2004. T ng lư ng v n chuy n hành khác tăng 17.8% sov i năm 2004, trong ó khách qu c t tăng 17.3%. Các hóng hàng kh ng Vi tNam v n chuy n lư ng hành khách và hàng hoá tăng tương ng 17.3% và 13%so v i năm 2004 và có th ph n tương ng 45.3% và 32%. T ng kh i lư ng v nchuy n hành khách và hàng hoá thông qua các c ng hàng không tăng 17.3% vkhách và 5.7% v hàng hoá so v i năm trư c. S tham gia c a các hóng hàngkh ng chi ph th p c a nư c ngoài t i Vi t Nam trong năm 2004 và n a u2005 ó thu hỳt s chỳ ý c bi t c a công lu n và hành khách t i Vi t Nam.Tiger Airways (Singapore) b t u khai thác th trư ng t ngày 13/05/2005 trênhai ư ng bay Singapore – TP. H Chí Minh và Singapore – Hà N i.Singapore, Thái AirAsia (Thái Lan) ó chính th c khai trương ư ng bay BăngC c – Hà N i – Băng C c ngày 17/10/2005. Trong b i c nh nh ng s c v m tan toàn trong khai th c tàu bay c a t t c các hóng hàng kh ng ho t ng t iVi t Nam, nhà ch c trách hàng không Vi t Nam ó tuy n b chính s ch c thc a m nh i v i các lo i h nh d ch v mà các hóng hàng kh ng cung c p chokh ch hàng. Vi t Nam khuy n khích ho t ng c a các hóng hàng kh ng gi rnhư là m t trong nh ng y u t thúc y s phát tri n th trư ng hàng không Vi tNam, ph c v nhu c u a d ng c a khách hàng, Vi t Nam th c hi n chính sáchnh t quán, r ràng kh ng cú s phõn bi t lo i h nh hóng hàng kh ng chi phth p. B t kỳ hóng hàng kh ng qu c gia nào khai th c th trư ng Vi t Nam uph i áp ng các yêu c u chính sau, ngoài các yêu c u khác, ó là: ư c ch nh khai thác v n chuy n hàng không và c p phép khai thác phù h p v i pháplu t và thông l qu c t ; tuân th nghiêm ng t các quy nh v an ninh, an toànhàng không, mua và duy tr b o hi m tàu bay, tr ch nhi m dõn s c a nhàchuy n ch theo quy nh c a pháp lu t; i v i các trư ng h p các hóng hàngkh ng c a Vi t Nam s d ng tàu bay thuê v n chuy n hành khách, tàu bay ph i m b o yêu c u có tu i không quá 20 năm tính t ngày xu t xư ng. Bên c nh ó, Vi t Nam ng h vi c xác nh danh sách các hóng hàngkh ng kh ng áp ng các tiêu chu n v an toàn khai thác tàu bay và b c m ho t ng cho n khi khôi ph c l i năng l c c a m nh theo quy nh v an toànhàng không trên cơ s thuân tuý v k thu t i v i năng l c khai thác an toànChu Th Phương - TCDN 44D 38 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi ptàu bay c a hóng hàng kh ng li n quan, kh ng x t theo các y u t thương m i,chính tr hay qu c t ch c a các hóng hàng kh ng. Ho t ng h p tác và h i nh p qu c t v v n t i hàng không c a Vi tNam trong năm 2005 ngày càng hoàn thành t t ch c năng Ch t ch nhóm côngtác v n t i hàng không ASEAN, các tho thu n song phương và a phương gi aVi t Nam và các nư c th c hi n trong năm qua theo hư ng t do hoá h trvà t o i u ki n cho các hóng hàng kh ng nư c ngoài duy tr và phát tri n ho t ng c a m nh th trư ng Vi t Nam. Bên c nh ó, th c hi n chính sáchkhuy n khích các hóng hàng kh ng nư c ngoài khai thác n Hà N i và àN ng trong khi ti p t c i u ti t t n su t, tái cung ng c a các hóng hàng kh ngnư c ngoài khai thác có hi u qu cơ s h t ng c a ba sân bay qu c t . H u h t các hóng hàng kh ng nư c ngoài gi v ng ư c l ch bay thư ngl t i Vi t Nam. áng chú ý là m t s hóng ó c ng c và m r ng năng l ckhai thác c a m nh. Hóng Air France ó khai th c tr l i ư ng bay th ng Pari– Hà N i và Paris – T.P H Chí Minh t tháng 10/2005. Nhi u hóng hàng kh ngtăng t n su t khai thác n T.P H Ch Minh. B n c nh Tiger Airways và ThaiAirAsia, ba hóng hàng kh ng kh c l n u tiên khai thác n Vi t Nam là: SilkAir (Singapore) khai thác ư ng bay Singapore – Xiêm Ri p (Campuchia) – àN ng – Singapore; Royal Khmer Airlines (Campuchia) khai thác ư ng bayPhnômpênh – Hà N i. Tuy nhiên,có ba hóng hàng kh ng t m th i d ng khaith c n Vi t Nam. Aerflot (LB Nga) d ng bay; Lion Air (Indonesia) d ng bay;Far Eastern Air Transport ( ài Loan) d ng bay n à N ng. Hóng UnitedAirlines (UA là hóng hàng không u tiên c a Hoa Kỳ chính th c khai thác nVi t Nam ngày 10/12/2004. Trong năm 2005, UA duy tr t n su t 7 chuy n/tu ntr n ư ng bay Sanfrancisco - H ng Kông – Thành ph H Chí Minh và ngư cl i. Các hóng hàng kh ng Vi t Nam ó cú s phát tri n tích c c c v năngl c khai thác và năng l c c nh tranh. M t m t ti p t c hoàn thi n h th ng cácquy ph m, tiêu chu n chuyên ngành, tăng cư ng giám sát an toàn b o dư ng,s a ch a và khai thác các lo i tàu bay, hi n có c a các doanh nghi p v n chuy nhàng kh ng Vi t Nam. C c hàng kh ng Vi t Nam h tr các doanh nghi p duytr năng l c theo các Chung co khai thác tàu bay (AOC) ó c p, ti p t c xõyChu Th Phương - TCDN 44D 39 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pd ng năng l c ư c c p AOC làm i u ki n ti n quy t cho vi c chuy n tkhai thác tàu bay theo h nh th c thuê ư t sang h nh th c thu kh . Cho nnay, Vietnam Airlines ó ư c c p AOC khai thác các lo i tàu bayB777,B767,A320/321, ATR72,F70 và ang có k ho ch xin c p AOC iv ilo i tàu bay A330 trong năm 2006. Pacific Airlines ó ư c c p AOC khai tháclo i máy bay A320 và ang trong giai o n xin c p AOC i v i lo i tàu bayB737 trong năm 2005 chuy n sang khai thác khô lo i máy bay này trong giai o n 2006 – 2010. Công ty bay d ch v Vi t Nam (VASCO) ư c c p AOCkhai thác tàu bay AN-2, B-200, c bi t T ng công ty hàng không Vi t Nam có nh hư ng chuy n giao t ng bư c i bay ATR72 cho VASCO khai thác m ts ư ng bay trong nư c giúp cho công ty này th c s tr thành m t hóng hàngkh ng thương m i trong tương lai g n. Trong năm 2005, Vietnam Airlines thuê m i dài h n 4 tàu bay Boeing777 b sung, thay th m t s tàu bay thuê dài h n n kỳ ph i tr , nâng t ngs tàu bay lên, khai thác trong năm là 38 chi c. V khai thác qu c t , so v i năm2004, Vietnam Airlines ó m th m 2 ư ng bay th ng t Hà N i và TP H ChíMinh t i Frankfurt ( c) và t TP H Chí Minh t i Nagoya (Nh t B n) trongtháng 7/2005. Bên c nh ó, Vietnam Airlines ó tăng thêm 4 t n su t thành 11chuy n/tu n trên ư ng bay Hà N i – Viêng Chăn (Lào) và tăng t n su t thành42 chuy n/tu n trên ư ng bay TP H Chí Minh – Xiêm Ri p (Campuchia).Trong nư c, Vietnam Airlines ó m th m ư ng bay TP H Chí Minh – ChuLai t tháng 3/2005 và m b o duy tr l ch bay thư ng l trên 23 ư ng bay t i18 sân bay t i 17 a phương trong c nư c. T l tăng trư ng v khách là 13,7%so v i năm 2004, trong ó v n chuy n n i a t m c tăng trư ng là 19,3%. Pacific Airlines ó vư t qua giai o n khó khăn nh t v tài chính và năngl c khai thác sau khi ư c cơ c u l i v n, t ch c và th c s tr thành hónghàng kh ng c l p, ch ng v i chi n lư c kinh doanh c a m nh. Hi n nay,Pacific Airlines ang ti n hành khai thác 4 tàu bay thuê v i n l c c ng c vàduy tr 2 ư ng bay t i ài Loan ( TP H Chí Minh – ài B c và TP H ChíMinh – Cao Hùng) và ư ng bay n i a TP H Chí Minh – Hà N i. c bi tPacific Airlines ó tăng kh năng v n chuy n trong nư c. T ngày 3/11/2005Pacific Airlines ó nâng t n su t khai th c ư ng bay B c Nam lên 35Chu Th Phương - TCDN 44D 40 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pchuy n/tu n và m l i ư ng bay à N ng – Hà N i v i t n su t 7chuy n/tu n,… T tình hình kinh t - xó h i chung tr n th gi i, c a Vi t Nam, c angành v n t i hàng kh ng Vi t Nam, cú th ưa ra m t s thu n l i và khó khănc a T ng công ty Hàng không Vi t Nam: * Nh ng thu n l i. - Ngành v n t i hàng kh ng là m t ngành cũn non tr nhưng có vai trũngày càng quan tr ng i v i m i qu c gia, c bi t trong xu th toàn c u hoá,h i nh p kinh t th gi i như hi n nay. Chính v v y, ngành v n t i hàng kh nglu n ư c quan tâm và ưu tiên lên hàng u, luôn ư c coi là ngành mũi nh ncó t m chi n lư c l n và Hàng không Vi t Nam cũng không là ngo i l . V i t c phát tri n r t nhanh và khá n nh, Hàng không dân d ng Vi t Nam ngàycàng kh ng nh ư c v th quan tr ng c a m nh trong n n kinh t qu c dõn. - Do t m quan tr ng c a v n t i hàng không nên Nhà nư c, Chính phluôn quan tâm chú tr ng vi c ho ch nh các chính sách thu hút v n u tưthông qua s a i lu t u tư nư c ngoài khuy n khích các nhà u tư nư cngoài u tư vào. ng th i, v n t i hàng không là ngành c quy n dư i squ n lý c a Nhà nư c nên ư c nhà nư c u tư r t l n. Do ó, ngành v n t ihàng không là ngành có v n u tư l n, có phương ti n và cơ s v t ch t hi n i: máy bay c l n hi n i A321, B777 hàng hi u USD, xây d ng các c nghàng không t m c như N i Bài, à N ng, Tân Sơn Nh t. - Cùng v i s phát tri n kinh t c a toàn c u nói chung và Vi t Nam nóiriêng, nhu c u v v n t i b ng ư ng hàng không ngày càng tăng nh m m c ích giao thương kinh t , giao lưu văn hoá, và du l ch. Trong ó, b ng cácchương tr nh c th ư c xây d ng, t ch c r ng kh p trong c nư c: FestivalHu v i kh u hi u “ Vi t Nam, i m n c a thiên niên k m i”, các chươngtr nh du l ch sinh th i, tour du l ch theo m a,…nh m thu hỳt du kh ch th pphương nv i t nư c và con ngư i Vi t Nam th ngành du l ch ó gúp ph nkh ng nh vào s phát tri n c a ngành hàng kh ng. * Nh ng khó khănChu Th Phương - TCDN 44D 41 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Bên c nh nh ng thu n l i như trên, Ngành v n t i hàng không nói chungvà T ng công ty Hàng không Vi t Nam nói riêng, trong ó l y Hóng hàngkh ng qu c gia làm nũng c t, v n cũn t n t i m t s v n : - Tuy t c phát tri n nhanh nhưng sơ v i ngành hàng không th gi i thkho ng các h v n cũn l n. - Tuy ó u tư r t l n vào các lo i máy bay hi n i, công su t l n,nhưng s lư ng cũn t. Ph n l n các máy bay v n t i v n là các lo i máy bay cũ,công su t ho t ng th p. Các cơ s v t ch t khác: nhà ga, ư ng bay, các trangthi t b v n cũn thi u th n và chưa hi n i. V nhân l c cũn h n ch c v slư ng và ch t lư ng, c bi t là i ngũ lái và s a ch a máy bay, v n ph i thuêcác chuyên gia nư c ngoài. - Ngành hàng không là m t trong nh ng ngành ch u nh hư ng r t l n c acác y u t : tình hình chính tr ; các m i quan h kinh t ,văn hoá, y t , gi o d cgi a các qu c gia,…V d , v kh ng b t n công vào Nhà tr ng M ngày11/09/2001 ó nh hư ng r t l n n h u h t các hóng hàng kh ng tr n th gi i,trong ó có Hóng hàng kh ng qu c gia Vi t Nam. Ho c v như trong nh ngnăm g n ây v i s bùng n c a b nh SARS, d ch cúm gia c m,… ó gõy t nth t r t l n cho các hóng hàng kh ng trong khu v c và tr n th gi i. iv iHóng hàng kh ng qu c gia Vi t Nam, lư ng khách n và i ó gi m m t các h áng k làm nh hư ng n doanh thu và l i nhu n c a T ng công ty. Ngoài ra, cũn nhi u y u t kh c cú nh hư ng n ho t ng kinh doanhv n t i c a T ng công ty, nhưng v i s n l c c g ng không ng ng c a toànT ng công ty và ư c s quan tâm c a ng và Nhà nư c, ngành hàng khôngdân d ng nói chung, Hóng hàng kh ng qu c gia núi ri ng ó và ang ngày càngphát tri n m nh m , b n v ng, ư c coi là ngu n l c, ti m năng kinh t d i dào,giúp m r ng giao lưu kinh t i ngo i, tăng cư ng ti m l c qu c phũng,… d. Tình hình ho t ng kinh doanh c a T ng công ty hi n nay. N u không k n lo ng i v s bùng phát c a d ch cúm gà t u quý IV,có th nói r ng năm 2005 ti p t c là năm mà th trư ng hàng không Vi t Namphát tri n thu n l i. Nh ng n l c v c i thi n môi trư ng u tư và y u t h pd n c a du l ch Vi t Nam ó làm cho Vi t Nam tr thành i m n c a g n 3,5tri u lư t khách nư c ngoài, tăng hơn 17% so v i năm 2004. Tăng trư ng kinhChu Th Phương - TCDN 44D 42 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pt cùng v i thu nh p c a ngư i dân Vi t Nam ư c c i thi n v n ti p t c là ngl c thúc y th trư ng hàng không n i a tăng trư ng g n 20%. B n c nh nh ng thu n l i, trong năm 2005, Vietnam Airlines ti p t cph i i m t v i nh ng thách th c: -M c gia tăng c nh tranh ngày càng tăng c a các hóng hàng kh ng, c bi t là các hóng chi ph th p tr n nh ng chuy n bay qu c t khu v c và c aBL tr n ư ng bay tr c n i a. - Gi nhiên li u năm 2005 tăng hơn 34% so v i năm 2004. D báo, giánhiên li u s ti p t c gi m c cao trong th i gian t i. - Thi u h t ngu n l c i bay do tình hình th trư ng máy bay khan hi m,giá thuê mua cao. - H t ng sõn bay ti p t c qu t i hoàn thành k ho ch tăng trư ng trên 14% c a năm 2005, toàn T ngcông ty ó th c hi n nh ng s ch lư c l n ư c ra cho năm 2005, như: - T p trung phát tri n th trư ng Châu Âu: Vi t Nam ó chính th c tách ư ng bay Nga - c t tháng 07/2005. - Tăng trư ng n nh và b n v ng th trư ng ông B c Á: Vi t Nam óm ư ng bay m i SGN – NGO t tháng 07/2005, luôn ưu tiên duy tr n nhs n ph m trên ư ng bay Nh t và Hàn Qu c trong i u ki n ngu n l c h n ch . - i v i th trư ng n i a, chúng ta ó p d ng chính sách a d ng giávé, ưa ra s n ph m m i: bay êm, gi m giá,… - Do s khan hi m trên th trư ng máy bay nên m b o ngu n l c,T ng công ty ó linh ho t b sung ngu n l c trong nh ng giai o n cao i mb ng các máy bay thuê,… V i s n l c c a toàn h th ng t trên xu ng, Vietnam Airlines ó hoànthành vư t 5% k ho ch c a 2005 v s n lư ng hành khách: g n 6 tri u hànhkhách v i doanh thu t 11.600 t ng, óng góp ph n chính trong t ng doanhthu c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam. Năm 2006, cùng v i nh ng thu n l i trư c m t: môi trư ng kinh doanhthu n l i, môi trư ng du l ch h p d n, th trư ng n i a tăng trư ng n nh,…là nh ng cơ s v ng ch c th trư ng v n t i hàng không duy tr t c tăngtrư ng cao. Tuy nhiên, th trương thuê mua máy bay ang trong t nh tr ng c uChu Th Phương - TCDN 44D 43 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pvư t cung, kh năng tái bùng phát các d ch b nh, giá nguyên v t li u cao, s c épc nh tranh và hàng không chi phí th p là nh ng khó khăn, nguy cơ tr c ti p iv i vi c hoàn thành m c tiêu ra c a năm 2006. Nhi m v t ra c a toàn T ng công ty là: m b o ngu n nhân l c, nh nvà thuê máy bay m i, ti p t c k ho ch phát tri n dài h n, gi v ng th ph n v nchuy n qu c t , n nh và m r ng m ng bay ti u vùng, t m ki m cơ h i h ptác, t p trung t i th trư ng Châu Âu và B c M , c ng c m ng bay và l ch bayn i a. M t s ch tiêu cơ b n t ra c a năm 2006: - V n chuy n 6,5 tri u hành khách, tăng 8,4% so v i năm 2005. - V n chuy n 102,9 ngh n t n hàng ho , tăng 9% so v i năm 2005 - Doanh thu hành khách t 12.500 t VN , tăng 8,4% so v i năm 2005 - Doanh thu hàng hoá t 1.502 t VN , tăng 8% so v i năm 2005. M t s k t qu T ng công ty t ư c: T ng khách hàng n i a ó v n chuy n t năm 1991 n 2005 Ph n T ng kh ch Ph n Chênh Chênh trăm Th ph n hàng trăm T ng s l ch so l ch so Năm tăng Vi t Vietnam tăng kh ch hàng v i năm v i năm trư ng Nam Airlines v n trư ng trư c trư c % chuy n % 1991 235,771 100.00% 235,771 1992 457,172 221,401 93.91% 98.03% 448,180 212,409 90.09% 1993 678,725 221,553 48.46% 95.29% 646,733 198,553 44.30% 1994 1,038,831 360,106 53.06% 93.20% 968,162 321,429 49.70% 1995 1,424,443 385,612 37.12% 94.08% 1,340,066 371,904 38.41% 1996 1,623,399 198,956 13.97% 92.91% 1,508,353 168,287 12.56% 1997 1,652,544 29,145 1.80% 95% 1,569,847 61,494 4.10% 1998 1,675,454 22,910 1.40% 93.70% 1,569,087 -760 -0,05% 1999 1,677,656 2,202 2.67% 95.06% 1,594,159 25,072 1.61% 2000 1,855,783 178,127 10% 93% 1,718,410 124,251 7.00% 2001 2,249,302 393,519 12.12% 85.13% 1,915,845 197,435 11.49% 2002 2,613,806 374,504 16.21% 85.75% 2,284,517 35,215 16.86% 2003 3,058,937 445,131 17.03% 86.04% 2,512,610 228,093 18.12% 2004 3,882,740 737,548 23.45% 88.17% 2,896,356 383,746 24.13% 2005 4,643,757 761,017 19.60% 82.10% 3,278,202 381,846 13% T ng kh ch hàng qu c t v n chuy n t 1991 n 2005Chu Th Phương - TCDN 44D 44 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Năm T ng s Chênh Ph n Th ph n T ng kh ch Chênh Ph n trăm kh ch hàng l ch so v i trăm tăng Vi t Nam hàng l ch so tăng trư ng năm trư c trư ng % Vietnam v i năm % Airlines trư c chuy n ch 1991 565,700 39.62% 224,155 1992 876,300 310,600 54.91% 42.52% 372,564 148,409 66.21% 1993 1,146,585 270,285 30.84% 36.46% 418,049 45,485 12.21% 1994 1,626,335 479,750 41.84% 40.55% 659,464 241,415 57.75% 1995 2,060,570 434,235 26.70% 43.75% 901,413 241,949 36.69% 1996 2,263,797 203,227 9.86% 44.29% 1,002,576 101,163 11.22% 1997 2,324,555 60,758 2% 42.90% 973,610 -28,966 -2.80% 1998 2,360,807 36,252 1.56% 38.64% 912,330 -61.28 -6.30% 1999 2,601,160 240,353 11.35% 38.48% 998540 86,210 9.51% 2000 3,034,636 433,476 17% 39% 1,185,590 187,050 19% 2001 3,460,279 425,643 14.03% 42.54% 1,472,959 287,369 24.24% 2002 4,241,101 780,822 22.56% 41.56% 1,785,786 312,827 19.68% 2003 5,287,804 1,046,703 24.68% 41.89% 2,215,061 429,275 24.04% 2004 6,634,607 1,346,803 25.47% 43.33% 2,874,775 659,714 29.78% 2005 7,749,221 1,114,614 16.80% 44.13% 3,418,107 543,332 18.90% * M t s ch tiêu ho t ng s n xu t kinh doanh qua các năm 2003 -2005 c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam.Ch ti u Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005T ng doanh thu 12,497,084,115,723 18,218,392,656,476 20,204,197,456,032N p ngõn s ch NN 553,305,060,606 727,084,024,430 408,023,978,512T ng chi ph 12,078,306,150,861 17,564,754,074,331 19,474,083,159,776L i nhu n trư c thu 418,777,964,862 653,638,582,145 730,114,296,256L i nhu n sau thu 326,921,307,018 626,486,659,457 525,682,293,304Ti n lương BQ 1 CNV 2,052,752 2,511,237 3,256,467T su t LNST/ Doanh thu(%) 2.7% 3.5% 4%T su t LN/T ng tài s n (%) 13.6% 14.9% 15.43%T su t LNST/ VCSH (%) 7.5% 13.2% 14,2% II. Phân tích tài chính và ánh giá hi u qu tài chính c aT ng công ty Hàng không Vi t Nam. T ng công ty hàng không Vi t Nam là doanh nghi p có quy mô l n, ho t ng kinh doanh phong phú, nhi u lo i h nh n n r t ph c t p. Do ó, thu nChu Th Phương - TCDN 44D 45 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pti n cho vi c phân tích và ánh giá hi u qu tài chính c a T ng công ty, chuyên này xin ư c t p trung vào lĩnh v c v n t i hàng không c a T ng công ty.Trong ó: H nh th c h ch to n k to n: t p trung ( kh i h ch to n t p trung ) H nh th c s k toán: Nh t ký chung T p h p chi phí s n xu t giá thành: chuy n bay, ư ng bay, lo i máy bay,hành khách, …B ng công khai tài chính c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam trong các năm 2003 – 2005 * Năm 2002 ơn v tính: 1,000,000 VN T ng c ng ty Vietnam AirlinesA Tài s n 12,120,341 8,803,485I Tài s n lưu ng 3,979,690 2,231,614 1 V n b ng ti n 772,570, 493,400 2 u tư tài chính ng n h n 124,683 9,357 3 Các kho n n ph i thu 1,688,315 872,810 4 Hàng t n kho 1,002,352 584,369 5 Tài s n lưu ng khác 386,142 270,768 6 Chi s nghi p 5,625 907II Tài s n c inh và u tư dài h n 8,140,650 6,571,870 1 Nguyên giá TSC 7,925,845 6,185,287 2 Gi tr hao mũn lu k -2,550,210 -1,851,455 3 u tư tài chính dài h n 373,097 241,650 4 Chi ph XDCB d dang 1,724,762 1,439,304 Các kho n ký qu , ký cư c dài 5 h n 533,118 452,545 6 Chi phí tr trư c dài h n 134,037 104,537Chu Th Phương - TCDN 44D 46 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pB. Ngu n v n 12,120,341 8,803,485I N ng n h n 3,192,422 1,836,990II N dài h n 3,879,758 3,243,134 III V n kinh doanh 4,357,679 3,408,976 1 Ngu n v n kinh doanh 3,778,929 2,920,746, 2 Ngu n v n u tư XDCB 578,749 488,229IV Các qu 690,481 314,383C. K t qu kinh doanhI T ng doanh thu 12,497,084 7,568,981 1 Doanh thu SXKD (thu n) 11,897,703 7,105,104 2 Doanh thu tài chính 436,812 333,253 3 Thu nh p kh c 162,568 130,623II T ng chi ph 12,078,306 7,318,848 1 Chi ph SXKD 11,825,948 7,131,455 2 Chi ph tài chính 228,974 169,735 3 Chi ph kh c 23,382 17,657III T ng l i nhu n trư c thu 418,777 250,133IV T ng l i nhu n sau thu 326,921 202,206D. N p ngân sách Nhà nư c 1 T ng thu ph i n p trong năm 553,305 196,583 2 T ng thu ó n p trong năm 653,601 261,544E T ng qu lương 514,193 308,901 Ti n lương BQ/ngư i/tháng 2 3 *Năm 2004 ơn v tính: 1,000,000 VN T ng c ng ty Vietnam AirlinesA Tài s n 24,903,938 18,760,827I Tài s n lưu ng 4,545,994 2,388,805 1 V n b ng ti n 1,013,702 673,911 2 u tư tài chính ng n h n 163,055 9,467 3 Các kho n n ph i thu 2,012,141 1,011,897 4 Hàng t n kho 1,217,939 644,286 5 Tài s n lưu ng khác 133,803 48,866 6 Chi s nghi p 5,315 376II Tài s n c inh và u tư dài h n 20,357,944 16,372,022 1 Nguyên giá TSC 15,393,138 12,593,862 2 Gi tr hao mũn lu k -3,234,795 -2,426,614 3 u tư tài chính dài h n 431,678 299,022 4 Chi ph XDCB d dang 283,184 194,598 5 Các kho n ký qu , ký cư c dài h n 756,221 648,790 6 Chi phí tr trư c dài h n 6,728,518 7,266,799B. Ngu n v n 24,903,938 18,760,827Chu Th Phương - TCDN 44D 47 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pI N ng n h n 3,480,677 1,820,281II N dài h n 9,367,570 7,996,186 V n kinh doanh 11,382,700 8,712,343 1 Ngu n v n kinh doanh 11,243,216 8,597,612 2 Ngu n v n u tư XDCB 139,483 114,730IV Các qu 672,990 232,016C. K t qu kinh doanhI T ng doanh thu 18,218,392 11,039,904 1 Doanh thu SXKD (thu n) 17,412,798 10,421,444 2 Doanh thu tài chính 537,521 399,150 3 Thu nh p kh c 268,073 219,309II T ng chi ph 17,564,754 10,543,404 1 Chi ph SXKD 16,969,568 10,074,673 2 Chi ph tài chính 587,788 464,969 3 Chi ph kh c 7,397 3,761III T ng l i nhu n trư c thu 653,638 496,499IV T ng l i nhu n sau thu 626,486 395,545D. N p ngân sách Nhà nư c 1 T ng thu ph i n p trong năm 727,084 249,622 2 T ng thu ó n p trong năm 646,140 199,163E T ng qu lương 671,987 424,502 Ti n lương BQ/ngư i/tháng 2 3 * Năm 2005 ơn v tính: 1,000,000 VN T ng c ng ty Vietnam AirlinesA Tài s n 26,789,340 23,038,832I Tài s n lưu ng 4,909,674 4,222,320 1 V n b ng ti n 1,094,798 941,526 2 u tư tài chính ng n h n 176,099 151,445 3 Các kho n n ph i thu 2,173,112 1,868,876 4 Hàng t n kho 1,315,374 1,131,222 5 Tài s n lưu ng khác 144,507 124,276 6 Chi s nghi p 5,740 4,936II Tài s n c inh và u tư dài h n 21,986,580 18,908,459 1 Nguyên giá TSC 16,624,589 14,297,147 2 Gi tr hao mũn lu k -3,493,579 -3,004,478 3 u tư tài chính dài h n 466,212 400,942 4 Chi ph XDCB d dang 305,839 263,022 Các kho n ký qu , ký cư c dài 5 h n 816,719 702,378Chu Th Phương - TCDN 44D 48 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p 6 Chi phí tr trư c dài h n 7,266,799 6,249,447B. Ngu n v n 26,789,340 23,038,832I N ng n h n 3,793,938 3,262,787II N dài h n 10,210,651 8,781,160 III V n kinh doanh 12,407,143 10,670,143 1 Ngu n v n kinh doanh 12,255,105 10,539,390 2 Ngu n v n u tư XDCB 152,036 130,751IV Các qu 733,559 630,861C. K t qu kinh doanhI T ng doanh thu 19,858,047 17,077,920 1 Doanh thu SXKD (thu n) 18,979,950 16,322,757 2 Thu nh p tài chính 585,898 503,872 3 Thu nh p kh c 292,200 251,292II T ng chi ph 19,145,582 16,465,201 1 Chi ph SXKD 18,496,829 15,907,273 2 Chi ph tài chính 640,689 550,993 3 Chi ph kh c 8,063 6,934III T ng l i nhu n trư c thu 712,465 612,720IV T ng l i nhu n sau thu 682,870 587,268D. N p ngân sách Nhà nư c 1 T ng thu ph i n p trong năm 792,522 681,569 2 T ng thu ó n p trong năm 704,293 605,692E T ng qu lương 732,466 629,921 Ti n lương BQ/ngư i/tháng 2 3 D a vào các ch ti u tài chính trong B ng c ng khai tài chính, chuyênxin áp d ng ph n lý thuy t ó ưa ra phân tích và ánh giá chính xác tìnhhình tài chính c a T ng c ng ty Hàng Kh ng Vi t Nam trong nh ng năm g n ây (c th 2003 – 2005). 1. Kh i qu t tình hình tài chính c a T ng c ng ty Hàng kh ng Vi tNam Nh n vào B ng c ng khai tài chính c a T ng c ng ty trong các nămnh n th y th y t ng tài s n tăng lên hàng năm, trong ó Vietnam Airlines chi mt l cao kho ng 70% – 80%. S thay i này ph n ánh s thay i v quy môtài chính c a T ng công ty, cũng như c a các ơn v thành viên, mà VietnamAirlines là nũng c t. Tuy nhi n ây ch là s thay i v s lư ng mà chưa gi ithích g v hi u qu , ch t lư ng tài chính. ơn v tính: 1,000,000 VNChu Th Phương - TCDN 44D 49 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p T ng tài s n 2003 2004 2005T ng c ng ty 12,120,341 24,903,938 26,789,340Vietnam Airlines 8,803,485 18,760,827 20,214,562Vietnam/T ng c ng ty(%) 73% 75% 75% So s nh 2004 – 2003 2005 – 2004 2004 / 2003 2005 / 2004 ( VT: tri u) ( VT: tri u) (l n) (l n)T ng c ng ty 12,783,597 1,885,402 2.05 1.08Vietnam Airlines 9,957,342 1,453,735 2.13 1.08Vietnam/T ng c ng ty(%) 78% 77% - - ơn v tính: 1,000,000 VNSTT Năm 2003 2004 2005 T ng c ng tyA Tài s n 12,120,341 24,903,938 26,789,340I Tài s n lưu ng 3,979,690 4,545,994 4,909,674 1 V n b ng ti n 772,570, 1,013,702 1,094,798 2 u tư tài chính ng n h n 124,683 163,055 176,099 3 Các kho n n ph i thu 1,688,315 2,012,141 2,173,112 4 Hàng t n kho 1,002,352 1,217,939 1,315,374 5 Tài s n lưu ng khác 386,142 133,803 144,507 6 Chi s nghi p 5,625 5,315 5,740II Tài s n c inh và u tư dài h n 8,140,650 20,357,944 21,986,580 1 Nguyên giá TSC 7,925,845 15,393,138 16,624,589 2 Gi tr hao mũn lu k -2,550,210 -3,234,795 -3,493,579 3 u tư tài chính dài h n 373,097 431,678 466,212 4 Chi ph XDCB d dang 1,724,762 283,184 305,839 Các kho n ký qu , ký cư c dài 5 h n 533,118 756,221 816,719 6 Chi phí tr trư c dài h n 134,037 6,728,518 7,266,799 T ng tài s n c a T ng công ty tăng lên nhi u ch y u tài s n c inh,trong ó, chi phí mua s m tài s n c nh, u tư tài chính dài h n và chi phí trtrư c dài h n tăng nhanh. Nguyên nhân có th là do t c tăng trư ng nhanhc a T ng công ty và chính sách u tư vào các tài s n c inh: mua máy bayhi n i, thuê thêm các lo i máy bay kh c, phát tri n c ng ngh hàng kh ng,… * T su t u tưChu Th Phương - TCDN 44D 50 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p T su t u tư = (Tài s n c nh + u tư dài h n) / T ng tài s n Áp d ng t nh cho T ng c ng ty và Vietnam Airlines: ơn v tính: % T su t u tư 2003 2004 2005T ng c ng ty 68% 64% 62%Vietnam Airlines 73% 52% 64% T ng c ng ty Hàng kh ng Vi t Nam l y Hóng hàng kh ng qu c gia –Vietnam Airlines làm nũng c t, là doanh nghi p Nhà nư c kinh doanh d ch vv n t i. Tài s n c a Vietnam Airlines là các lo i máy bay mua ho c thuê có giátr l n t các nư c phát tri n khác: M , Singapore,… nên c n ph i có v n u tưl n .Do ó, t su t u tư c a T ng công ty cao. Ngoài ra, t l này cũng ph nánh tính ch t n nh s n xu t kinh doanh lâu dài c a T ng công ty nói chung vàVietnam Airlines nói riêng. Qua b ng tính, t l này ang có xu hư ng gi m, tuykhông áng k , nhưng cũng cho th y t c tăng T ng tài s n nhanh hơn t ctăng c a Tài s n c nh và u tư tài chính dài h n, ch ng t T ng công ty ócú chỳ ý tăng các thành ph n khác trong t ng tài s n c a T ng công ty như: tăng u tư tài chính ng n h n, do tăng s máy bay i thuê nên tăng chi tr trư c,…T s này cũng cho th y, T ng công ty luôn u tư vào các tài s n v m c íchki m l i lâu dài, n nh trong tương lai. có th nh n kh i qu t v ngu n v n c a T ng công ty, và VietnamAirlines c n t p trung vào cơ c u và tính n nh thông qua: V n ch s h u,v n vay ngân hàng, v n vay c ông,… Cơ c u ngu n v n c n chú ý V n ch s h u / T ng ngu n v n. Áp d ng t nh cho T ng c ng ty và Vietnam Airlines. ơn v tính: % V n ch s h u/T ng ngu n v n 2003 2004 2005T ng c ng ty 36% 46% 48%Vietnam Airlines 39% 46% 46%Chu Th Phương - TCDN 44D 51 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p V n ch s h u chi m t l ngày càng tăng trong t ng ngu n v n ch ngt m c m b o an toàn c a T ng công ty và Vietnam Airlines càng cao. ây làd u hi u m ng v i u ó có nghĩa là giá tr doanh nghi p tăng, tránh r i ro, làmtăng ni m tin c a các nhà u tư, ch n ,…nên thu hút ư c nhi u ngu n u tưhơn, làm tăng quy mô và ch t lư ng ngu n v n ư c u tư. Ngoài ra, c n xem x t tình hình m b o v n cho ho t ng kinh doanhthông qua ch tiêu V n lưu chuy n: V n lưu chuy n = (Tài s n lưu ng+ u tư ng n h n) - N ng n h n ơn v tính: 1,000,000 VN V n lưu chuy n 2003 2004 2005T ng c ng ty 1,065,317 1,115,736 787,268Vietnam Airlines 394,624 568,524 959,533 Thông qua ch tiêu này th y ư c khái quát v tính ch c ch n n nhv tài chính c a T ng công ty: V n lưu chuy n dương và tăng qua các năm,ch ng t tài s n c nh c a T ng công ty và Vietnam Airlines ư c tài tr v ngch c b ng ngu n v n n nh, không x y ra t nh tr ng s d ng ngu n v n ng nh n u tư tài s n c nh. Có kh năng thanh toán n ng n h n. ây là d uhi u t t cho t t c các i tư ng có liên quan: nhà u tư, ch n , ch s h u,… Tuy nhi n, các ch tiêu trên ch có th là nh ng bi u hi n ban u v tìnhhình tài chính c a T ng c ng ty và Vietnam Airlines. có th hi u úng, sâus c v tình hình tài chính c a T ng c ng ty, l y Vietnam Airlines làm ch y u,c n phõn t ch c th tài chính c a T ng c ng ty và Vietnam Airlines th ng quacác ch s tài chính . 2. Phân tích tài chính. Bên c nh nh ng khái quát chung, sau ây là s phân tích chi ti t iv itình hình tài chính cu T ng c ng ty Hàng kh ng Vi t Nam. Các nhúm ch s phõn t ch: - Nhúm các t s thanh kho n – ánh giá năng l c thanh toán - Nhóm các t s ũn cõn n - ánh giá năng l c cân iv nChu Th Phương - TCDN 44D 52 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p - Nhóm các t s ho t ng – ánh giá năng l c kinh doanh - Nhóm các t s l i nhu n – ánh giá năng l c thu l i 2.1. Các t s thanh kho n – ánh giá năng l c thanh to n a. T s luân chuy n tài s n lưu ng - Kh năng thanh toán hi n hành (The current ratio – Rc ) C ng th c t nh: Rc = Tài s n lưu ng / Các kho n n ng n h n Rc c a T ng công ty hàng không Vi t Nam và Vietnam Airlines quacác năm 2003-2005: ơn v tính: % Rc 2003 2004 2005 T ng c ng ty 1.25 1.31 1.30 Vietnam Airlines 1.21 1.31 1.29 T s luân chuy n tài s n lưu ng hay t s kh năng thanh toán hi nhành c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam là thư c o kh năng thanh toánng n h n c a T ng công ty, cho bi t m c các kho n n c a các ch n ng nh n ư c trang tr i b ng các tài s n có th chuy n i thành ti n trong m t giai o n tương ương v i th i h n c a các kho n n ó. Nh n vào b ng t nh ta th y: - T s này c a T ng c ng ty Hàng không Vi t Nam các năm: năm 2003tăng hơn năm 2004, năm 2005 có gi m so v i năm 2004 nhưng không áng k . ây là d u hi u áng m ng, v i u ó có nghĩa là kh năng thanh toán hi nhành c a T ng công ty tăng, làm gi m r i ro tài chính cho T ng công ty. ngth i, t s này n m trong kho ng cho phép 1 – 2, ch ng t t c luân chuy nc a tài s n lưu ng khá t t và kh năng thanh toán c a T ng công ty là áng tinc y i v i các ch cho vay, ngân hàng. T s này c a T ng công ty là giá trtrung b nh c a Kh i h ch toán c l p và Kh i h ch toán ph thu c. - Vietnam Airlines có t s này cũng n m trong kho ng cho phép 1- 2 vàtăng qua các năm: năm 2003 là 1.21%; năm 2004 là 1.31%; năm 2005 là 1.29%Chu Th Phương - TCDN 44D 53 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pch ng t kh năng thanh toán c a Vietnam Airlines có th ch p thu n ư c. i u này là d hi u v T ng c ng ty hàng kh ng Vi t Nam là t ng c ng ty Nhànư c l y hóng Hàng kh ng qu c gia – Vietnam Airlines làm nũng c t, n nkh ng nh ng ư c u tư m nh vào tài s n c nh mà c tài s n lưu ng cũng ư c quan tâm l n. ng th i, do tính ch t c a ngành ngh kinh doanh là cungc p d ch v v n t i hàng không nên kh năng thanh toán hi n hành ph i luôn mb o m c v a ph i như th . - i u này cũng ch ng t tr nh qu n lý tài s n lưu ng c a T ngcông ty là khá t t và thư ng xuyên ư c nâng cao, phù h p v i t ng giai o n phát tri n c a toàn T ng công ty. b. V n lưu ng rũng C ng th c t nh: V n lưu ng rũng = T ng tài s n lưu ng – T ng n ng n h n. V n lưu ng rũng c a T ng c ng ty Hàng kh ng Vi t Nam qua cácnăm 2003-2005. ơn v tính: 1,000,000 VN V n lưu ng rũng 2003 2004 2005T ng c ng ty 787,268 1,065,317 1,115,736Vietnam Airlines 394,624 568,524 959,533 V n lưu ng rũng là ph n tài s n lưu ng vư t quá các kho n n ng nh n, cũng là m t ch tiêu quan tr ng ánh giá năng l c thanh toán c a T ngcông ty. Tình hình v n lưu ng không ch quan tr ng i v i n i b T ng côngty mà cũn là m t ch ti u ư c dùng r ng rói ư c lư ng nh ng r i ro tàichính c a T ng công ty. T ng c ng ty Hàng kh ng Vi t Nam l y Hóng hàng kh ng qu c gia làmnũng c t, ch y u kinh doanh d ch v v n t i hàng kh ng, do ó c n có v n lưu ng cao th c hi n t t các nhi m v tài chính trong kỳ. ng th i, v n lưu ng rũng là m t ch ti u quan tr ng ư c lư ng các r i ro tài chính , tình hìnhv n lưu ng rũng cũn nh hư ng t i năng l c vay n t o v n, nên ch tiêuChu Th Phương - TCDN 44D 54 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pnày là quan tr ng, không ch i v i các nhà qu n tr tài chính c a T ng công tymà cũn là ch ti u quan tr ng c n chỳ ý i v i các i tư ng liên quan như: cácnhà u tư, các ngân hàng, các i tác liên k t kinh doanh,…và T ng công tyHàng không là m t trong nh ng doanh nghi p Nhà nư c có quy mô l n nh t, cócác m i quan h kinh t sâu r ng v i nhi u t ch c kinh t l n, nhi u qu c giatrên th gi i, do ó T ng công ty ph i luôn duy tr m t m c v n lưu ng rũngc n thi t mang ý nghĩa vĩ m i v i n n kinh t qu c dân. Ngoài ra, cũng gi ngcác doanh nghi p khác, kh năng áp ng nghĩa v thanh toán, m r ng quy môs n xu t kinh doanh và kh năng n m b t th i cơ thu n l i c a T ng công tycũng ph thu c vào V n lưu ng rũng. Do v y T ng c ng ty cũng th hi n sphát tri n s tăng trư ng V n lưu ng rũng qua các năm, theo t c tăngtrư ng c a toàn n n kinh t và toàn ngành ( năm 2004 tăng g n 300 t so v inăm 2003, năm 2005 tăng g n 1 t so v i 2004). c. T s thanh to n nhanh ( The quick Ratio – Rq ) C ng th c t nh: Rq = ( Tài s n lưu ng – Hàng t n kho ) / các kho n n ng n h n Trong ó, tài s n lưu ng tr i hàng t n kho cũn ư c g i là tài s nvũng quay nhanh. Hàng t n kho ( D tr ) là các tài s n cú t nh thanh kho nth p nh t trong t ng tài s n lưu ng, m t nhi u th i gian và d b l nh t khibán nên không ư c tính vào t s thanh toán nhanh. Do v y, T s thanh toánnhanh cho bi t kh năng hoàn tr các kho n n ng n h n không ph thu c vàovi c bán tài s n d tr ( t n kho ). Do ó, có th th y t s thanh toán nhanhph n ánh chính xác hơn, chân th c hơn v kh năng thanh toán ng n h n. Áp d ng tính i v i T ng công ty hàng không Vi t Nam và VietnamAirlines. Rq 2003 2004 2005 T ng c ng ty 0.93 0.96 0.98 Vietnam Airlines 0.90 0.96 0.98Chu Th Phương - TCDN 44D 55 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Kh năng thanh toán nhanh c a T ng công ty năm 2003 là 0.93, n năm2004 tăng lên n 0.96, năm 2005 tăng lên n 0.98. i u này có nghĩa là nh ngthay i v chính sách tín d ng và cơ c u tài tr ó làm kh năng thanh toán c aT ng công ty ngày càng cao và ngày càng m b o ư c kh năng thanh toánt c th i cho các kho n n c a T ng công ty. T s này c a T ng c ng ty và Vietnam Airlines – Hóng hàng kh ngqu c gia duy tr m c th p hơn 1 là i u d hi u v : T ng c ng ty hàng kh ngVi t Nam l y Vietnam Airlines làm nũng c t là doanh nghi p cung c p các d chv v n t i hàng kh ng, n n c n ti u th nhi u ti n m t, các kho n c n thu l itương i ít. Do ó, t s này tuy th p hơn 1 nhưng không có nghĩa là không antoàn, v các kho n n c a T ng c ng ty kh ng th t p trung thanh to n vàoc ng m t th i kỳ. T các ch s trên, chúng ta có th ánh giá v năng l c thanh toán c aT ng công ty Hàng không Vi t Nam và Vietnam Airlines: T ng công ty hàng không Vi t Nam là m t doanh nghi p Nhà nư c l n,có năng l c thanh toán cao, m b o thanh toán các kho n n ng n h n yvà úng h n i v i các i tác, ch n . Ngoài ra, năng l c thanh toán c a T ngcông ty hàng không Vi t Nam là m t tiêu chí quan tr ng, qua ó ph n ánh tìnhhình tài chính và năng l c kinh doanh c a T ng công ty là t t và tri n v ng, ánh giá m t m t quan tr ng v hi u qu tài chính c a T ng công ty. ng th i,qua ó nh n bi t ư c d u hi u r i ro tài chính c a T ng công ty là th p. âycũng là m t trong nh ng thành tích mà T ng công ty nói chung và VietnamAirlines nói riêng t ư c trong các năm qua: luôn m b o m c r i ro chophép i v i m t doanh nghi p, càng ít r i ro càng t t. Tuy nhi n, kh ng v thmà b qua các cơ h i kinh doanh t t, ngư c l i T ng công ty luôn t m ra gi ipháp t t nh t, mang l i l i nhu n cao nhưng v n cân b ng ư c các m t tàichính, t ó làm tăng l i nhu n c phi u và giá tr c ph n cho T ng công ty vàcác ơn v thành vi n. 2.2. Các t s ho t ng – ánh giá năng l c kinh doanhChu Th Phương - TCDN 44D 56 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Các t s ho t ng ư c s d ng ánh giá năng l c kinh doanh, baog m các t s : • T s vũng quay hàng t n kho ( Vũng quay d tr ) • Kỳ thu ti n b nh quõn • Hi u qu s d ng tài s n c nh • Hi u qu s d ng toàn b tài s n. a. T s vũng quay hàng t n kho – Vũng quay d tr ( Inventory Ratio– Ri ) C ng th c t nh: Ri = Doanh thu thu n / Hàng t n kho. Trong ó: - Doanh thu thu n là doanh s c a toàn b hàng ho ti u th trong kỳ,kh ng phân bi t ó thu ti n hay chưa, tr i ph n hoa h ng chi t kh u, gi m giáhay hàng hoá b tr l i. - Hàng ho t n kho là gi tr b nh quõn c a t t c nguy n v t li u, s nph m d dang, thành ph m, v t li u ph cũn t n trong kho. Áp d ng t nh cho T ng c ng ty Hàng không Vi t Nam và VietnamAirlines qua các năm: ơn v tính: vũng Ri 2003 2004 2005 T ng c ng ty 11.87 14.30 16.21 Vietnam Airlines 12.16 16.18 19.13 Nh n vào b ng t nh, T ng c ng ty cú t c vũng quay hàng t n tr cao,hàng t n kho lưu thông nhanh. i u này d hi u v T ng c ng ty hàng kh ngVi t Nam l y Vietnam Airlines làm nũng c t, là doanh nghi p kinh doanh d chv n n hàng t n kho m c v a ph i và lưu thông nhanh. S vũng quay d trc a T ng c ng ty và Vietnam Airlines năm 2004 tăng hơn năm 2003 ch ng tho t ng qu n lý d tr c a T ng công ty năm 2004 t t hơn năm 2003. NămChu Th Phương - TCDN 44D 57 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p2005 tăng hơn năm 2004, ây là d u hi u t t trong kinh doanh. V s l n quayvũng hàng t n kho cao và tăng ch ng t hàng d tr ch chi m d ng s v nnh , th i gian tr hàng ng n, hàng tiêu th nhanh, thu l i s càng nhi u, làmtăng năng l c thu l i c a T ng công ty nói chung và Vietnam Airlines nói riêng. b. Kỳ thu ti n b nh quõn ( Average Collection Period – ACP ) C ng th c t nh: ACP = Các kho n ph i thu / Doanh thu b nh quõn m t ngày Trong ó: - Các kho n ph i thu là nh ng hoá ơn bán hàng chưa thu ti n có th làhàng bán tr ch m, hàng bán ch u hay bán ư c mà chưa thu ti n, các kho n t m ng chưa thanh toán, các kho n tr trư c cho ngư i bán. - Cũn doanh thu b nh quõn ngày ư c tính: Doanh thu b nh quõn ngày = T ng doanh thu / 360 ơn v tính:Tri u/ ngàyDoanh thu bq ngày 2003 2004 2005T ng c ng ty 34,714 50,607 55.16Vietnam Airlines 21,025 30,666 47.43 ACP c a T ng c ng ty và Vietnam Airlines : ơn v t nh: ngày ACP 2003 2004 2005T ng c ng ty 48.63 39.76 39.41Vietnam Airlines 41.51 33.00 36.45 Qua b ng t nh, ACP - Kỳ thu ti n b nh quõn c a T ng c ng ty vàVietnam Airlines th p và gi m d n qua các năm: năm 2003 c a T ng công tylà 48.63 n 2004 là 39.76, và năm 2005 là 39.41; cũn c a Vietnam Airlinesnăm 2003 là 41.51 th n 2004 cũn 33.00 và n 2005 là 36.45; i u nàych ng t các kho n ph i thu c a T ng công ty và Vietnam Airlines ư c thu h i và úng h n, làm tăng năng l c kinh doanh cho T ng c ng ty và VietnamChu Th Phương - TCDN 44D 58 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pAirlines. Tuy nhi n, s ngày b nh quõn c a T ng c ng ty và Vietnam Airlinesngày càng cao ch ng t v n cũn b ng v n trong thanh toán, t c thu h i nngày càng ch m, do ó nh hư ng n hi u qu qu n lý. Nguy n nhõn cú th làdo k t qu th c hi n m t chính sách tín d ng nghiêm kh c, các i u ki n tr nhà kh c,… T ng công ty và Vietnam Airlines c n có các bi n pháp nâng caom c vũng quay hàng c a các kho n ph i thu gi m b t kinh phí thu n và t nth t t n ng v n, làm cho m c thu l i c a vi c u tư vào tài s n lưu ng. Cũng như các doanh nghi p khác nói chung, T ng công ty c n lưu ý khiphõn t ch là k t qu phõn t ch cú th ư c ánh giá là r t t t, nhưng do k thu ttính toán ó che d u nh ng khuy t i m trong vi c qu n tr các kho n ph i thu.Nên c n ph i phân tích nh kỳ các kho n ph i thu s m phát hi n nh ngkho n n khó ũi có bi n pháp x lý k p th i. c. Hi u qu s d ng tài s n c nh ( The Fixed Assets Utilization –FAU ) C ng th c t nh: FAU = Doanh thu thu n / Giá tr tài s n c nh Trong ó: Giá tr tài s n c nh là giá tr thu n c a các lo i tài s n c nh tính theogiá tr ghi s k toán, t c nguyên giá c a tài s n c nh kh u tr ph n hao mũntài s n c nh d n n th i i m tính. ơn v tính:L n FAU 2003 2004 2005 T ng c ng ty 1.50 1.13 1.14 Vietnam Airlines 1.15 0.83 1.02 T s này c a T ng công ty l n hơn 1, ch ng t tình hình ho t ng kinhdoanh c a T ng công ty t t ó t o ra doanh thu cao hơn so v i tài s n c nh,hay nói cách khác hi u su t s d ng tài s n c nh c a T ng công ty cao, u tưvào tài s n c nh là xác áng, h p lý. Tuy nhiên, t s này ang gi m qua các năm, nguyên nhân có th là dot c u tư vào tài s n c nh l n hơn t c tăng trư ng doanh thu c a T ngChu Th Phương - TCDN 44D 59 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pcông ty. Vietnam Airlines cũng v y, t s này năm 2003 là 1.15, năm 2004 gi mxu ng cũn là 0.83, nhưng năm 2005 là 1.02. Do v y, T ng công ty và VietnamAirlines c n ph i quan tâm n chính sách qu n lý tài s n c nh hơn ki msoát tình hình s d ng tài s n c nh tăng t c phù h p v i t c tăng c adoanh thu, làm tăng năng l c kinh doanh cho toàn T ng công ty và VietnamAirlines. d. Hi u qu s d ng toàn b tài s n ( The Total Assets Utilization –TAU ) C ng th c t nh: TAU = Doanh thu thu n / T ng tài s n cú Trong ó: T ng tài s n có là t ng toàn b giá tr tài s n c a doanh nghi p bao g mc tài s n c nh và tài s n lưu ng t i th i i m tính toán và d a trên giá trtheo s sách k toán. ơn v tính:L n TAU 2003 2004 2005 T ng c ng ty 0.98 0.70 0.71 Vietnam Airlines 0.81 0.42 0.63 T s này cho bi t hi u qu s d ng toàn b các lo i tài s n c a doanhnghi p, th hi n m t ng v n u tư vào doanh nghi p ó em l i bao nhiêu ng doanh thu. Như v y: năm 2003, T ng công ty c b 1 ng v n u tư ththu ư c 0.98 ng doanh thu, năm 2004 ch cũn 0.70, và năm 2005 là 0.71;ch ng t tính trên toàn b tài s n u tư th hi u qu ho t ng kinh doanh c aT ng công ty chưa cao và ang ngày càng gi m. Nguyên nhân có th là dongoài ho t ng s n xu t kinh doanh thu l i, T ng c ng ty cũn ph i th c hi ncác nhi m v kh c n n t c doanh thu v n chưa t hi u qu cao. Ho c dovi c qu n lý tài s n cú và qu n lý doanh thu c a T ng c ng ty v n cũn nhi u t nt i. Do ó, các nhà qu n lý, lónh o c a T ng công ty c n có chính sách c th tăng hi u qu s d ng tài s n có cho T ng công ty. Và Vietnam Airlines cũngChu Th Phương - TCDN 44D 60 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pkhông khác, t c gi m nhanh hi u qu s d ng tài s n có c a VietnamAirlines là i u c n ư c các nhà qu n lý quan tõm nhi u hơn, nh m m c íchtăng m c thu l i t s d ng t ng tài s n có. Tóm l i, năng l c kinh doanh, năng l c tu n hoàn c a v n u tư, c aT ng công ty và Vietnam Airlines là khá t t, th hi n ư c m t m t quan tr nghi u qu tài chính c a T ng công ty và Vietnam Airlines. S tu n hoàn v n là s v n ng th ng nh t c a v n ti n t , v n s n xu t,v n hàng hoá – d ch v , mà trong ó, s v n ng c a hàng hoá – d ch v có ýnghĩa quan tr ng v hàng ho , d ch v cú ư c tiêu dùng th m i th c hi n ư c giá tr , thu h i ư c v n và hoàn thành vũng tu n hoàn c a v n. Do v y,các nhà qu n lý c a T ng c ng ty và Vietnam Airlines c n quan tõm nm iquan h , s bi n ng c a tình hình ti u th s n ph m, d ch v và s chi md ng v n phân tích tình hình v n ng c a v n. T ó, ưa ra các phươngth c, bi n pháp nâng cao hi u su t s d ng v n. Tình hình v n ng v n c aT ng công ty t t, ch ng t tr nh qu n lý kinh doanh, và hi u su t s d ngti n v n c a T ng c ng ty cao. 2.3. Các t s v ũn cõn n - ánh giá v năng l c cân iv n Năng l c cân i v n chính là kh năng t ch v m t tài chính c a doanhnghi p. Các nhà qu n lý c n ánh giá hi u qu huy ng v n nh m mb o t ư c hi u qu s d ng v n t i a. i u này không nh ng quan tr ng iv idoanh nghi p mà nó cũn là m i quan tâm hàng u c a các nhà u tư, các nhàcung c p, ngân hàng cho vay,… N u kh năng t ch tài chính c a doanhnghi p l n m nh s t o ni m tin cho các i tư ng có liên quan, do ó t o thu nl i cho doanh nghi p v nhi u m t trong kinh doanh và tăng ngu n v n kinhdoanh cho doanh nghi p. Các t s v ũn cõn n ư c dùng o lư ng ph n v n góp c a các chs h u doanh nghi p so v i ph n tài tr c a các ch n i v i doanh nghi p. ũn cõn n tăng làm gia tăng ti m năng t o ra l i nhu n và ng th i cũng làmtăng r i ro cho các ch s h u. V tăng v n b ng cách vay n làm tăng khChu Th Phương - TCDN 44D 61 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pnăng v n c a doanh nghi p nên nguy cơ không thu h i ư c n c a các chn tăng, và n u doanh nghi p thu ư c l i nhu n t ti n vay th l i nhu n dànhcho các ch doanh nghi p s tăng áng k . Nhóm các t s v ũn cõn n g m cú: T s n ; T s v kh năng thanhtoán lói vay; T s v kh năng thanh toán các chi phí c nh. a. T s n ( Debt Ratio – Rd ) C ng th c t nh: Rd = T ng s n / T ng tài s n cú Trong ó: T ng s n g m toàn b các kho n n ng n h n và dài h n t i th i i ml p báo cáo tài chính. T ng tài s n có bao g m tài s n lưu ng và tài s n c nh hay là t ngtoàn b kinh phí u tư cho s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong ph nbên trái c a B ng cân i k toán. Áp d ng tính Rd i v i T ng công ty và Vietnam Airlines: ơn v tính:% Rd 2003 2004 2005 T ng c ng ty 58.35% 51.59% 53.14% Vietnam Airlines 57.71% 52.32% 51.45% T s này c a T ng c ng ty là v a ph i, nú th hi n nghĩa v c a T ngc ng ty i v i các ch n trong vi c góp v n. Thông thư ng các ch n thícht s này v a ph i v t s này càng th p th kho n n vay càng ư c mb otrong trư ng h p T ng công ty g p v n v tài chính. Cũn các ch s h uth ch t s này cao v h mu n l i nhu n tăng nhanh. Tuy nhiên n u t s nquá cao th T ng c ng ty d b rơi vào t nh tr ng m t kh năng thanh toán. Năm 2003, t s này c a T ng công ty là 58.35% nhưng n năm 2004cũn 51.59% và năm 2005 là 53.14%. Do ó, các nhà lónh o c n chú ý n cácchính sách tín d ng và vi c u tư vào tài s n, duy tr t s n m c v a ph i t o ni m tin i v i các ch n .Chu Th Phương - TCDN 44D 62 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p b. Kh năng thanh toán lói vay - s l n cú th tr lói ( Times InterestEarned Ratio – Rt ) C ng th c t nh: Rt = EBIT / Chi ph tr lói Trong ó: - EBIT là Thu nh p trư c thu và tr lói, ph n nh s ti n mà T ng c ngty, Vietnam Airlines cú th s d ng tr lói vay. - Chi ph tr lói vay bao g m: ti n lói tr cho các kho n vay ng n h n,ti n lói cho các kho n vay trung và dài h n, ti n lói c a các h nh th c vaymư n khác. ây là m t kho n tương i n nh và có th tính trư c ư c. Rt c a T ng c ng ty và Vietnam Airlines: ơn v tính:L n Rt 2003 2004 2005T ng c ng ty 16.24 17.04 17.89Vietnam Airlines 17.03 16.96 17.34 Rt - Kh năng thanh toán lói vay c a T ng c ng ty và Vietnam Airlinesnăm 2004 cao hơn năm 2004 hơn g n 1 l n, cũn c a Vietnam Airlines năm 2004gi m g n 1 l n so v i năm 2003. Nguyên nhân là do s tăng gi m c a EBIT -L i nhu n trư c thu và lói vay và chi ph tr lói vay, kh ng c ng t c . i unày là d hi u v , các y u t này ch i nh hư ng c a nhi u y u t bên ngoài, víd : t l lói su t th trư ng tăng chi ph tr lói vay tăng; các y u t vĩ mô c an n kinh t có th nh hư ng n l i nhu n ch i thu c a doanh nghi p,… T snày c a T ng công ty và Vietnam Airlines cao ch ng t kh năng thanh toán lóivay b ng l i nhu n trư c thu và lói vay cao, ch ng minh tình hình tài chínhc a T ng c ng ty m nh, kh ng cú nguy cơ b phá s n. 2.4. Các t s l i nhu n – ánh giá năng l c thu l i Các t s trên ph n ánh hi u qu t ng ho t ng riêng bi t. ph n ánht ng h p nh t hi u qu s n xu t – kinh doanh và hi u năng qu n lý, chỳng ta c nph i t nh to n các t s l i nhu n. Th ng qua các t s l i nhu n, các nhàChu Th Phương - TCDN 44D 63 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pqu n lý ánh giá năng l c thu l i c a doanh nghi p, là kh năng thu ư c l inhu n t nh c a doanh nghi p. V l i nhu n là k t qu cu i c ng trong kinhdoanh c a doanh nghi p, thu ư c l i nhu n là m c tiêu ch y u c a s t n t ic a doanh nghi p là m t m t quan tr ng trong ánh giá thành tích tài chính c adoanh nghi p. Các i tư ng liên quan: nhà u tư, ch s h u, nhà qu n lý,… u quan tâm n năng l c thu l i c a doanh nghi p. Năng l c thu l i c a doanh nghi p r t quan tr ng i v i nh ng ngư icho vay, v l i nhu n t nh c a doanh nghi p là m t trong nh ng ngu n ti n chy u thanh toán n . Không th tư ng tư ng n i khi m t doanh nghi p thua lliên miên có th có kh năng thanh toán m nh. Năng l c thu l i cũng là m i quan tâm hàng u c a các nhà u tư muac ph n. V các c ông thu l i u tư là thông qua c t c, mà toàn b c t cl i t l i nhu n t nh c a doanh nghi p mà có. Hơn n a i v i công ty có thamgia th trư ng ch ng khoán th cú s tăng trư ng c a l i nhu n làm cho các c ông có thêm l i v giá c phi u trên th trư ng. Năng l c thu l i c a doanh nghi p cũng quan tr ng i v i các nhà qu nlý v t ng l i nhu n và l i nhu n thu n là nh ng ch ti u ánh giá thành tíchkinh doanh c a nh ng ngư i qu n lý. L i nhu n c a T ng c ng ty và Vietnam Airlines bao g m: - L i nhu n kinh doanh: là ngu n g c ch y u c a l i nhu n doanhnghi p, là l i nhu n có ư c thông qua ho t ng s n xu t kinh doanh. L inhu n kinh doanh là do l i nhu n c a các nghi p v kinh doanh chính và các l inhu n c a các doanh nghi p khác c u thành. L i nhu n kinh doanh là m t chtiêu ánh giá thành tích kinh doanh c a doanh nghi p. - Các kho n thu chi ngoài kinh doanh: là các kho n thu chi không cóquan h tr c ti p i v i các ho t ng kinh doanh s n xu t c a doanh nghi p.Tuy không có quan h tr c ti p i v i các ho t ng kinh doanh nhưng cáckho n thu chi ngoài kinh doanh v n là m t trong nh ng nhân t làm tăng ho cgi m l i nhu n v nú cũng em l i thu nh p ho c ph i chi ra i v i doanhChu Th Phương - TCDN 44D 64 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pnghi p v n có nh hư ng r t l n i v i t ng l i nhu n và l i nhu n thu n c adoanh nghi p. - Thu nh p ngoài kinh doanh: là nh ng kho n thu không có quan h tr cti p v i nh ng ho t ng s n xu t kinh doanh. Thu nh p ngoài kinh doanh lành ng thu nh p mà không t n phí ti n v n c a doanh nghi p, tr n th c t là m tlo i thu nh p thu n tuý, doanh nghi p kh ng ph i m t m t lo i chi ph nào. Vv y, v m t h ch to n k toánc n ph i phõn chia ranh gi i gi a thu nh p kinhdoanh và thu nh p ngoài kinh doanh. Các kho n thu nh p ngoài kinh doanh baog m ti n tăng lên c a tài s n c nh, thu nh p thu n trong vi c s p x p tài s nc nh, thu nh p do bán tài s n vô h nh, thu nh p trong các giao d ch phi ti nt , các kho n thu ti n ph t, các kho n thu v kinh ph ào t o.v.v… Các t s l i nhu n áng chú ý: a. T s l i nhu n sau thu tr n doanh thu ( Net Profit Margin onSales – Rp ) C ng th c t nh: Rp = ( L i nhu n sau thu / Doanh thu ) x 100 Rp - t s l i nhu n thu n c a T ng c ng ty và Vietnam Airlines: ơn v tính:% 2003 2004 2005T ng c ng ty 2.75% 3.6% 3.44%Vietnam Airlines 2.85% 3.8% 3.98% T s này c a T ng công ty năm 2004 tăng hơn năm 2003 g n 1%, cũnnăm 2005 gi m không áng k so v i năm 2004.C 1 ng doanh thu c a năm2003 th cú 2.75% là l i nhu n cho T ng c ng ty, th p hơn năm 2004 là 1% (năm 2004 là 3.6% l i nhu n trên 1 ng doanh thu ), và 1 ng doanh thu c anăm 2005 có 3.44% l i nhu n. Tương t , Vietnam Airlines cũng có Rp năm 2004 tăng g n 1% so v inăm 2003, có nghĩa chi phí cho 1 ng doanh thu c a năm 2004 ít hơn năm2003. Năm 2005 t s này là 3.98%, ch ng t hi u qu c a các chi n lư c tiêuChu Th Phương - TCDN 44D 65 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pth , nâng cao ch t lư ng s n ph m c a năm 2005 cao hơn năm 2004 và 2003, t ó tăng kh năng thu l i c a T ng công ty và Vietnam Airlines. b. T s l i nhu n sau thu tr n t ng tài s n cú ( Net Return on AssetsRatio – Rc ) C ng th c t nh: Rc = ( L i nhu n sau thu / T ng tài s n cú ) x 100 ơn v tính:% Rc 2003 2004 2005T ng c ng ty 2.7% 2.5% 2.8%Vietnam Airlines 2.3% 2.1% 2.5% C 1 ng v n u tư vào doanh nghi p th thu ư c l i nhu n sauthu cho T ng công ty năm 2004 gi m so v i năm 2003, nhưng năm 2005tăng hơn so v i năm 2004. Tương t , Vietnam Airlines cũng v y, năm 2004gi m so v i năm 2003 nhưng năm 2005 tăng lên. i u này ph n ánh năng l cthu l i c a T ng c ng ty và Vietnam Airlines khi s d ng các ngu n kinh t c am nh ngày càng tăng, là d u hi u t t i v i các nhà u tư, ch s h u, ngth i t o ni m tin cho các ch n c a T ng công ty, Vietnam Airlines. T ng c ng ty hàng kh ng Vi t Nam l y Hóng hàng kh ng qu c gia –Vietnam Airlines, làm nũng c t là m t doanh nghi p cú kh năng sinh l i cao,các tài s n ư c b trí h p lý tài s n c a T ng công ty ư c s d ng m tcách có hi u q a, hao phí ít tài s n, l i nhu n thu ư c nhi u. c. T s thu nh p sau thu tr n v n ch s h u ( Doanh l i v n ch sh u – ROE ) C ng th c t nh: ROE = Thu nh p sau thu / V n ch s h u ơn v tính:L n ROE 2003 2004 2005T ng c ng ty 6.5% 5.2% 6.7%Vietnam Airlines 5.4% 4.4% 5.8%Chu Th Phương - TCDN 44D 66 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p ROE c a T ng công ty năm 2004 gi m so v i năm 2003, nhưng năm2005 l i tăng. Ch ng t kh năng sinh lơi c a v n ch s h u tăng gi m chưa n nh. ây là m t trong nh ng v n mà các nhà u tư thư ng quan tâm nh tv khi h quy t nh b v n u tư vào T ng công ty, h mu n tăng m c doanhl i v n ch s h u. Do ó , ây là m t m c tiêu quan tr ng nh t trong ho t ngqu n lý tài chính c a T ng c ng ty núi chung và c a Vietnam Airlines núiri ng. d. Doanh l i tài s n ( ROA ) C ng th c t nh: ROA = Thu nh p trư c thu và lói vay / Tài s n cú Ho c: ROA = Thu nh p sau thu / Tài s n cú Áp d ng t nh ROA cho T ng c ng ty và Vietnam Airlines: ơn v tính:L n ROA 2003 2004 2005T ng c ng ty 2.7% 2.5% 2.8%Vietnam Airlines 2.3% 1.6% 2.1% Năm 2003 t l này cao hơn năm 2004 nhưng th p hơn năm 2005, ch ngt thu nh p sau thu trên 1 ng tài s n c a T ng công ty ngày càng tăng. ây làch tiêu t ng h p nh t ư c dùng ánh giá kh năng sinh l i c a T ng côngty m t ng v n u tư, là ch tiêu quan tr ng i v i các nhà u tư. Các nhàqu n lý ph i luôn ưa ra các chính sách, chi n lư c kinh doanh nh m tăng doanhl i tài s n, cũng có nghĩa là tăng kh năng sinh l i cho T ng công ty và cVietnam Airlines. 3. Phân tích, ánh giá hi u tài chính c a T ng công ty hàng khôngVi t Nam theo phương pháp DUPONT. * Trong qu tr nh phõn t ch cú th th c hi n tách các ch ti u ROE vàROA như sau: ROE = TNST / VCSH = (TNST / TS) x (TS / VCSH) = ROA x EM ROA = TNST / TS = (TNST / DT) x (DT / TS) = PM x AU ROE = PM x AU x EMChu Th Phương - TCDN 44D 67 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Trong ó: ROE: Doanh l i v n ch s h u TNST: Thu nh p sau thu VCSH: V n ch s h u TS: Tài s n ROA: Doanh l i tài s n EM: S nhõn v n PM: Doanh l i ti u th AU: Hi u su t s d ng tài s n c a doanh nghi p Áp d ng phân tích i v i T ng c ng ty Hàng kh ng Vi t Nam: ơn v tính:% Ch ti u 2003 2004 2005 PM 2.76% 3.57% 3.94% AU 98% 70% 71% EM 240.74% 208.00% 239.29% ROA 2.7% 2.5% 2.8% ROE 6.5% 5.2% 6.7% D a vào b ng tính, d nh n th y ROE c a T ng công ty năm 2004 gi mso v i năm 2003 là do c ROA và EM gi m, trong ó, ROA gi m là do AUgi m m nh hơn tăng c a PM nên không th bù ư c. ROE c a năm 2005 sov i năm 2004 là tăng lên áng k , do ROA và EM tăng nhi u, trong ó, ROAtăng nhi u là do PM tăng là ch y u cũn AU tăng không áng k . Năm 2005 sov i năm 2003 là tăng không áng k , do ROA và EM thay i không áng k(PM năm 2005 tăng cũng g n b ng gi m c a AU khi so v i năm 2003). Như v y các y u t nh hư ng nhi u nh t n ROE c a T ng công ty làPM, AU, EM. Do ó, nâng cao hi u qu tài chính T ng công ty c n có chínhsách c th i v i các y u t c u thành lên các ch s trên.Chu Th Phương - TCDN 44D 68 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pChương III: Gi i pháp nâng cao hi u qu tài chính t i T ng công ty Hàng không Vi t Nam. M c ích cu i cùng trong các ho t ng c a T ng công ty hàng không nóichung và Vietnam Airlines nói riêng là t i a hoá giá tr tài s n cho các ch sh u. Và phân tích tài chính, ánh giá hi u qu tài chính, t ó t m các phươngpháp nâng cao hi u qu tài chính cũng là nh m m c ích ó. Trư c khi, ưa ra phương pháp nâng cao hi u qu tài chính c a T ngcông ty hàng không Vi t Nam và Vietnam Airlines, c n t m hi u nh ng nhhư ng trong công tác lónh o c a T ng công ty trong tương lai. 1. Nh ng nh hư ng l n trong công tác lónh o c a T ng công tyt nay n 2010. ánh giá nh ng thu n l i và khó khăn tác ng n ho t ng c a T ngcông ty th i gian t i, lónh o c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam ó t ram t s m c tiêu và phương hư ng lónh o nhi m v trung tâm giai o n 2006– 2008 n 2010 tr nh ih i i bi u ng b T ng công ty, ti n t i ih i ng toàn qu c l n th X như sau: Giai o n 2006 – 2008, T ng công ty ti p t c th c hi n m c tiêu ó ư cxác nh trong ngh quy t ih i i bi u ng b T ng công ty l n th II vàchi n lư c phát tri n T ng công ty hàng không Vi t Nam n năm 2001 và inhhư ng n năm 2002, ó là: “ Xây d ng T ng công ty thành t p oàn kinh tv ng m nh c a Vi t Nam, l c lư ng ch l c gi vai trũ ch o trong ngànhv n t i hàng không qu c gia, tr thành hóng hàng không có t m c trong khuv c, kinh doanh có hi u qu , m b o an toàn, an ninh cho ho t ng khai thác,là c u n i quan h qu c t ch y u c a nư c ta trong i u ki n h i nh p khu v cvà th gi i, góp ph n tích c c phát tri n kinh t xó h i các a phương, là l clư ng d b áng tin c y cho an ninh qu c phũng”. Trên cơ s l y kinh doanh v n t i hàng không làm cơ b n, ti p t c ad ng hoá ngành ngh kinh doanh, nhanh chóng hi n i hoá làm ch công nghm i, nâng cao v th và uy tín c a T ng công ty, phát tri n hao hóng hàng kh ngtrong T ng c ng ty là Hóng hàng kh ng qu c gia – Vietnam Airlines và C ng tybay d ch v hàng kh ng – Vasco. Trong ó, Vietnam Airlines là công ty mChu Th Phương - TCDN 44D 69 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi ptrong mô h nh c ng ty m - c ng ty con. Phát tri n Vasco thành c ng ty bayg mt n i a khu v c cho Vietnam Airlines (Express Airlines ho c CommuterAirlines ), nghiên c u a d ng hoá các h nh th c huy ng v n, ho t ng theohư ng m t ngành hàng không giá r ( low – cost ). Các ơn v thành viên h chtoán c l p v cơ b n hoàn thành vi c chuy n i sang h nh th c c ng ty cph n ho c c ng ty tr ch nhi m h u h n m t thành vi n vào cu i năm 2005, unăm 2006. hoàn thành nhi m v chính tr tr ng tâm, nâng cao năng l c c nh tranhtrong giai o n m i, T ng công ty t p trung lónh o theo hư ng: i m im nh m công tác qu n lý, i u hành, t p trung nâng cao ch t lư ng d ch v ,s n ph m c a h th ng theo các tiêu chu n qu c t c a IATA, nâng cao năngsu t, hi u qu c a t t c các khâu trong giây chuy n v n t i hàng không. Nh ng nh hư ng l n v phát tri n giai o n t nay n 2010: M ng lư ibay phát tri n theo cơ c u: M ng ư ng bay n i a và ông Dương; M ng ư ng bay qu c t khu v c ông Nam Á và ông B c Á; m ng ư ng bay t mxa xuyên l c a; m ng ư ng bay v n chuy n hàng ho . u tư phát tri n i máy bay theo chi n lư c ra: T p trung hoàn thànhd án mua 10 máy bay t m ng n A321 và 4 máy bay t m trung B787; năm 2006T ng công ty b t u khai thác máy bay cho hóng hàng kh ng qua h nh th cthu mua khai th c theo nhu c u c a th trư ng. Phát tri n ng b h th ng k thu t, khai thác, thương m i, d ch v , nângc p ch t lư ng d ch v hành khách t tiêu chu n qu c t , ngang t m các hónghàng kh ng ti n ti n trong khu v c và tr n th gi i. Ti n hành ào t o và ào t o l i có i ngũ lao ng v s lư ng,phù h p v cơ c u, năng l c áp ng ư c nhu c u s n xu t kinh doanh tronggiai o n phát tri n m i. m b o doanh thu t các ho t ng kinh doanh ngoài v n t i hàng khôngtăng t 7 – 9% / năm trong giai o n 2006 – 2010. Nhi m v then ch t và i u ki n cơ b n m b o hoàn thành nhi m vchính tr tr ng tâm là ph i làm t t công tác xây d ng ng trên các m t: ki ntoàn, nâng cao năng l c lónh o c a các t ch c ng, giáo d c chính tr tưChu Th Phương - TCDN 44D 70 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi ptư ng, ki m tra giám sát, xây d ng t ch c oàn th qu n chúng v ng m nh,th c hi n quy ch dân ch doanh nghi p. 2. Các gi i pháp nâng cao hi u qu tài chính c a T ng c ng ty hàngkh ng Vi t Nam và Vietnam Airlines. Theo lý thuy t, nâng cao hi u qu tài chính c a m t doanh nghi p, cácnhà lónh o c n có chính sách th c hi n nâng cao các năng l c c a doanhnghi p: năng l c thanh toán, năng l c cân i v n, năng l c kinh doanh và năngl c sinh lói. T th c t tình hình kinh t - xó h i tr n th gi i, c a Vi t Nam vàtình hình và xu th phát tri n c a ngành hàng không nói chung và T ng công tyhàng không nói riêng, có th ưa ra m t s gi i pháp nâng cao hi u qu tài chínhc a T ng công ty: 2.1. Gi i pháp nâng cao năng l c thanh toán c a T ng công ty Năng l c thanh toán c a T ng công ty là năng l c tr ư cn áo h nc a các lo i ti n n c a T ng công ty, là m t tiêu chí quan tr ng ph n ánh tìnhhình tài chính và năng l c kinh doanh, ánh giá m t m t quan tr ng v hi u qutài chính, ng th i thông qua có th th y r nh ng r i ro tài chính c a T ngcông ty: không thanh toán ư c các kho n n n h n, có th d n n phá s n. Năng l c thanh toán c a T ng công ty g m: thanh toán n ng n h n vàthanh toán n dài h n, trong ó n trung và dài h n ch y u là cùng ti n lóitrong qu tr nh kinh doanh thanh toán. Thanh toán N ng n h n ch y u là trông vào v n lưu ng và tài s n lưu ng c a T ng công ty làm m b o. Các kho n n ng n h n cũn ư c g i làcác kho n n lưu ng, t c là các kho n n có th i h n trong vũng m t năm.Lo i n này ph i thanh toán b ng ti n m t ho c các tài s n lưu ng khác. Cáckho n n này có r i ro cao i v i tài chính c a T ng công ty. N u không thanhtoán úng h n th s làm cho T ng c ng ty ph i ng trư c nguy cơ v n . Do ó, trong B ng cân i tài s n, các nhà qu n lý lu n ph i quan tõm nm iquan h i ng c a các kho n n ng n h n và tài s n lưu ng, ph i dùng tàis n lưu ng i phó v i các kho n n ng n h n. Trong ó, T ng công ty nêncó m t cơ ch qu n lý tài s n lưu ng m t cách h p lý, như:Chu Th Phương - TCDN 44D 71 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p - m b o m t lư ng ti n m t nh t nh thanh toán cho các kho n nng n h n g n n h n. Ngoài ra, c n ph i d tr m t lư ng ti n m t v a ph icho các kho n n ng n h n chưa n h n, nhưng tránh r i ro t phía ch nv m t lý do nào ó ph i ũi thanh to n ngay. V T ng c ng ty kh ng ch vayn trong nư c mà cũn vay n t các i tác, các t ch c kinh t nư c ngoài, vv y ti n m t d tr c a T ng c ng ty kh ng ch là ng n i t VN , mà cũnm t lư ng áng k các ngo i t . - D tr m t lư ng ch ng khoán có tính thanh kho n cao: Trái phi uchính ph , Tín phi u Kho B c Nhà nư c, các lo i ch ng khoán c a các t ch cnư c ngoài… m b o tính thanh kho n cao cho tài s n lưu ng. - i v i Hàng t n kho: v T ng c ng ty l y ho t ng kinh doanh v nt i làm nũng c t, do ó lư ng hàng d tr không nên quá nhi u, nh m làm tăngt c lưu thông c a v n lưu ng, tăng kh năng thanh toán nhanh c a T ngcông ty. - M t trong nh ng tài s n lưu ng mà T ng công ty c n quan tâm n a ólà Các kho n ph i thu. Các kho n ph i thu c a T ng công ty bao g m ph i thut khách hàng và t các i tác làm ăn. T ng công ty nên có chính sách tín d ngkhông quá l ng không b chi m d ng v n, tuy nhiên cũng không nên quá hàkh c v n u qu hà kh c cú th nh hư ng n tình hình kinh doanh b n hàngvà cung c p d ch v c a T ng c ng ty. Như v y, i v i m i ho t ng kinhdoanh, T ng công ty nên có m t chính sách tín d ng c th , cơ ch qu n lý tàis nc nh phù h p v i t ng i tư ng và tình hình th c t , làm tăng tínhthanh kho n cho tài s n lưu ng nhưng không nh hư ng quá l n n k t qukinh doanh c a doanh nghi p. 2.2. Gi i pháp nâng cao năng l c cân iv n Năng l c cân i v n chính là kh năng t ch v m t tài chính c a T ngcông ty. i u này không nh ng quan tr ng i v i doanh nghi p mà nó cũn làm i quan tõm hàng u c a các nhà u tư, các nhà cung c p, ngân hàng chovay,… N u kh năng t ch tài chính c a T ng công ty l n m nh s t o ni m tinChu Th Phương - TCDN 44D 72 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pcho các i tư ng có liên quan, t ó t o thu n l i cho T ng công ty v nhi um t trong kinh doanh và tăng ngu n v n kinh doanh cho T ng công ty. M t trong nh ng gi i pháp nâng cao tính t ch c a T ng công ty là tăngngu n v n ch s h u ó là ti n hành c phân hoá T ng công ty. C ph n hoá làhư ng i úng n huy ng các ngu n v n cho u tư phát tri n s n xu tkinh doanh, nâng cao hi u qu qu n lý và kh c ph c nh ng t n t i hi n th i c aT ng c ng ty. C ph n ho chính là t o i u ki n cho nh ng ngư i góp v n vàngư i lao ng th c s làm ch doanh nghi p và nâng cao hi u qu s n xu tkinh doanh cho T ng công ty. Trong nh ng năm qua tuy g p nhi u khó khănnhưng T ng công ty v n th c hi n t t c hai nhi m v là v a th c hi n ho t ng s n xu t kinh doanh, v a tri n khai k ho ch c ph n hoá và ó t ư cnhi u thành tích: T ng công ty ó huy ng ư c m t s lư ng v n l n tnh ng cán b công nhân viên ch ng t ngư i lao ng g n bó và có trách nhi m i v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a T ng công ty, làm tăng năng su t lao ng, tăng l i nhu n gi l i,…Do ó, làm tăng v n ch s h u cho T ng côngty. Ngoài ra, khi th c hi n c ph n hoá th ph n v n do ngõn s ch Nhà nư cc p s có chi phí s d ng là lói c ph n ư c trích t l i nhu n sau thu theo tl v n Ngân sách Nhà nư c trên t ng v n như hi n nay. V v y, t ng c ng tyv n cú m t kho n l i nhu n tăng v n th c hi n tái u tư. Xu t phát t nh ng l i ích ó c a c ph n hoá, T ng công ty nên th chi n úng ti n k ho ch c ph n hoá ó ra i v i toàn T ng công ty. Và ti n hành úng k ho ch c ph n ho th T ng c ng ty c n ph i phõn t ch và ánh giá úng tình hình s n xu t kinh doanh cũng như tình hình tài chính hi nt i c a T ng c ng ty có nh ng quy t nh, hành ng úng, phù h p. 2.3. Gi i pháp nâng cao năng l c kinh doanh c a T ng công ty. Năng l c kinh doanh c a T ng công ty là năng l c tu n hoàn c a v nT ng công ty, là m t m t quan tr ng ánh giá hi u qu tài chính c a doanhnghi p. S tu n hoàn v n là s v n ng th ng nh t c a v n ti n t , v n s nxu t, v n hàng hoá – d ch v , trong ó, s v n ng c a hàng hoá – d ch v có ýChu Th Phương - TCDN 44D 73 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pnghĩa quan tr ng. V hàng ho , d ch v cú ư c tiêu dùng th m i th c hi n ư c giá tr , thu h i ư c v n và hoàn thành vũng tu n hoàn c a v n. T ngc ng ty là doanh nghi p l n, ho t ng trên nhi u lĩnh v c kinh doanh, nhưnglĩnh v c ch y u là cung c p các d ch v v n t i hàng không, do ó, T ng côngty có th t p trung phát tri n s lư ng và ch t lư ng các chuy n bay n i a vàqu c t . M t s gi i pháp ch y u như: • Tăng cư ng u tư lư ng v n áng k cho vi c mua, thuê các lo i máy bay t t, hi n i như: Boeing 777, Boeing 767, Airbus 320, A321,… phù h p v i nhu c u c a các chuy n v n chuy n, ây cũng là chi n lư c dài h n c a T ng công ty. • M r ng các m ng ư ng bay n i a và qu c t : Trong i u ki n h i nh p khu v c, h i nh p th gi i, xu hư ng khu v c hoá và qu c t hoá như hi n nay th nhu c u v n chuy n, v n t i b ng ư ng hàng không ngày càng tăng và tr thành i u ki n c n cho các ho t ng giao lưu văn hoá, giao thương kinh t , do ó, m r ng các m ng ư ng bay qu c t không nh ng mang l i l i ích cho T ng công ty, các hóng hàng kh ng mà cũn là b m t cho n n kinh t qu c dõn. i v i các m ng ư ng bay trong nư c, cùng v i s phát tri n c a n n kinh t th gi i và khu v c, n n kinh t qu c dân cũng ang trong giai o n i m i, phát tri n nhanh nên nhu c u i l i và v n chuy n hàng hoá b ng ư ng hàng không t B c vào Nam, và ngư c l i, ngày càng tăng. Hi n nay, T ng công ty có các C ng hàng không trong nư c là: Sân bay qu c t N i Bài, Gia Lâm, H i Phũng,… mi n B c; Sõn bay Vinh , à N ng mi n Trung; Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t, Buôn Mê Thu t,.. mi n Nam. Trong ó, hai c ng hàng không qu c t , chi m th ph n cao nh t ó là: sân bay qu c t N i Bài và sân bay qu c t Tân Sơn Nh t. • Nâng cao ch t lư ng d ch v , m r ng t do hoá kinh doanh b ng cách áp d ng thành t u công ngh thông tin trong kinh doanh, àoChu Th Phương - TCDN 44D 74 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p t o và ào t o l i cán b công nhân viên trong toàn T ng công ty. M r ng liên k t, liên doanh v i các hóng hàng kh ng, các t ch c kinh t khác c trong và nư c ngoài. M c ích cu i cùng nh m tăng cư ng ch t lư ng các d ch v cung c p i v i khách hàng, t o m i i u ki n thu n l i nh t cho khách hàng, t ó, t o ni m tin, uy tín khách hàng, khuy n khích và tăng nhanh s lư ng khách hàng thư ng xuyên. • Ngoài ra, T ng c ng ty cũn ti n hành các ho t ng Marketing làm tăng v th c a T ng công ty và tăng th ph n trên th trư ng trong và ngoài nư c, góp ph n làm tăng năng l c kinh doanh cho T ng công ty. … 2.4. Gi i pháp nâng cao năng l c sinh l i Năng l c thu l i là kh năng thu ư c l i nhu n c a T ng công ty. Do ó,năng l c thu l i luôn là i u quan tâm nh t c a các i tư ng liên quan. Cónh ng doanh nghi p, hi n t i chưa mang l i thu nh p, nhưng sau m t th i gian,l i có th mang l i m t kho n thu nh p l n cho ch s h u, các nhà u tư, cácnhà qu n lý và ngư i lao ng. Như ó bi t, các y u t c u thành c a l i nhu n doanh nghi p là: cáclo i thu nh p, các kinh ph và t n th t. L i nhu n = T ng doanh thu - T ng chi ph Như v y, nâng cao năng l c, th m t m t T ng c ng ty c n cú nh ngchính s ch b n hàng và cung ng d ch v làm tăng doanh thu, m t m t cónh ng chính sách chi phí t i thi u làm gi m t ng chi phí, t ó, làm tăng l inhu n thu n c a T ng công ty. • tăng T ng doanh thu c a T ng công ty, cũng như ó c p trong các gi i pháp nâng cao năng l c kinh doanh, T ng công ty c n ph i tăng c v s lư ng và ch t lư ng d ch v cung c p, ó là: tăng cư ng cơ s h t ng: máy bay hi n i, các c ng hàng không ư c nâng c p và m m i m t s c ng các t nh thành l n; tăng ch t lư ng ph c v b ng cách ào t o và ào t o l i cán b nhânChu Th Phương - TCDN 44D 75 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p viên; tăng cư ng ph m vi, quy mô và ch t lư ng các m ng ư ng bay;… • gi m t i thi u chi phí, T ng công ty c n l p các k ho ch ho t ng s n xu t kinh doanh và cung ng d ch v m t cách c th , khoa h c, m b o ch t lư ng và s lư ng. Có như th th T ng c ng ty m i cú th gi m ư c s lóng ph v v t l c và nhõn l c thư ng g p các doanh nghi p Nhà nư c truy n th ng. Trên ây là m t s gi i pháp ưa ra nh m m c ích nâng cao các năng l cc a T ng công ty Hàng không Vi t Nam, t ó, nâng cao hi u qu tài chính c aT ng công ty. Tuy nhiên, khi T ng công ty th c hi n m t chi n lư c kinh doanhth thư ng có nh ng nh hư ng t i t t c năng l c c a T ng công ty, ch khôngch riêng m t năng l c nào. Có lúc, chi n lư c này t t khi phân tích v năng l cnày nhưng l i không t t cho năng l c khác c a T ng công ty. Do v y, nângcao hi u qu tài chính m t cách t ng h p, các nhà lónh o c a doanh nghi pc n có nh ng gi i pháp, chính sách phát tri n cân b ng. Trên t m vĩ mô, gi ipháp trư c m t và lâu dài c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam và VietnamAirlines là: T n d ng cơ h i, vư t qua th thách h i nh p qu c t thành công.Th c hi n ti n tr nh này, có nghĩa là T ng công ty ang th c hi n nâng cao hi uqu s n xu t kinh doanh và hi u qu tài chính m t cách t ng h p và úng theoxu hư ng khu v c hoá, qu c t hoá hi n nay. Ti n tr nh h i nh p kinh t qu c t c a Vi t Nam trong th i gian qua cúnh ng bư c ti n nhanh chóng và m nh m . Sau các t ch c qu c t mang tínhkhu v c như: ASEAN, APEC,… Vi t Nam ang àm phán gia nh p WTO - m tt ch c có vai trũ c bi t trong i s ng kinh t qu c t . M c d , v n t i hàng kh ng n m ngoài khu n kh các lĩnh v c d ch vthu c ph m vi i u ch nh c a WTO, nhưng không có nghĩa là hàng không ngngoài ti n tr nh h i nh p, mà ngư c l i, hàng không là m t lĩnh v c có m ch i nh p qu c t cao so v i các lĩnh v c khác. V i t m quan tr ng c bi t c a ngành hàng không tr n nhi u kh a c nhkinh t , an ninh, chính tr , qu c phũng, ngo i giao…qu tr nh h i nh p c aT ng c ng ty hàng kh ng l y Vietnam Airlines làm nũng c t, lu n ư c Chínhph và B Giao thông v n t i quan tâm, ch o.Chu Th Phương - TCDN 44D 76 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p Nh ng cơ h i và thách th c c a T ng c ng ty và Vietnam Airlines khitham gia h i nh p qu c t : * Cơ h i l n nh t là kh năng ti p c n nh ng th trư ng m i, r ng m nhxu th phi i u ti t và t do hoá trong h i nh p c a các Hóng hàng kh ng thgi i. Kh ng ch các hóng hàng kh ng mà c các sõn bay hay các công ty cungc p d ch v hàng không c a Vi t Nam ch c ch n s có nhi u ngu n khách hànghơn. V khoa h c c ng ngh , qu tr nh h i nh p s giỳp cho T ng c ng ty cúcơ h i ti p c n và ng d ng nhi u hơn các công ngh hi n i c a các hónghàng không th gi i. i u này, t o i u ki n cho T ng công ty và VietnamAirlines có th theo k p bư c ti n c a hóng hàng kh ng th gi i, cung c p cács n ph m, d ch v cú kh năng c nh tranh cao. kh a c nh tài chính , qu tr nh h i nh p sõu r ng c a t nư c s giúpT ng công ty, Vietnam Airlines có cơ h i ti p c n nhi u ngu n v n m i, ad ng và phong phú trên t t c các th trư ng v n. * Thách th c l n nh t ó là s canh tranh kh c li t i kèm v i làn sóng tdo hoá và toàn c u hoá trong lĩnh v c hàng không. Môi trư ng c nh tranh v lâudài s thúc y s phát tri n c a các doanh nghi p trong nư c, trong ó có cácdoanh nghi p c a T ng công ty. Tuy nhiên, n u chính sách phi i u ti t và t dohoá c a chúng ta không theo m t l tr nh h p lý th vi c ph i s m im tv icác t p oàn l n, công ty m nh c a các hóng hàng kh ng khu v c và th gi i sd n n s suy y u toàn T ng công ty, c bi t là Vietnam Airlines. M t kh c càng tham gia vào qu tr nh h i nh p, T ng c ng ty càng ph ich p nh n và th ch nghi v i lu t chơi chung c a c ng ng qu c t . Th c tcho th y, nh ng lu t chơi này nhi u khi không d dang i v i doanh nghi pc a các qu c gia ang phát tri n như chúng ta. i u này, ũi h i T ng c ng typh i cú nh ng thay i v lu t l , tư duy và c nh ng u tư m i v trang thi tb , ngu n nhân l c,… 3. Nâng cao hi u qu tài chính theo phương pháp DUPONT Theo phương pháp DUPONT: ROE = PM x AU x EM ROA = PM x AUChu Th Phương - TCDN 44D 77 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p PM = TNST / DT AU = DT / TS EM = TS / VCSH Trong ó: ROE: Doanh l i v n ch s h u TNST: Thu nh p sau thu VCSH: V n ch s h u TS: Tài s n ROA: Doanh l i tài s n EM: S nhõn v n PM: Doanh l i ti u th AU: Hi u su t s d ng tài s n c a doanh nghi p ROE là ch ti u t ng h p v hi u qu tài chính c a T ng công ty, nó ch u nh hư ng c a các ch tiêu PM, AU, và EM. Mu n tăng ROE, T ng công ty c nph i có chính sách t t cho t t c các ch tiêu ch không ph i là t t cho m t chtiêu nào ó. ng th i, d a vào phương pháp phân tích DUPONT, các nhà qu nlý cú th nhanh chóng i u ch nh nh ng thay i không t t cho ROE c a T ngcông ty, v ó bi t ư c nguyên nhân là do âu. Theo ó, n u tăng PM, T ng công ty c n quan tâm thu nh p sau thuvà doanh thu, ó là: th c ch t 1 ng doanh thu th cú bao nhi u thu nh p th cs cho T ng công ty? T ng công ty th c hi n chính sách s n xu t mà doanh thutăng nhi u hơn so v i chi phí, có như th th T ng c ng ty m i tăng ư c l inhu n và do ó m i tăng ư c thu nh p sau thu , tăng ROE. tăng AU, T ng công ty c n quan tâm n hi u su t s d ng tài s n, ólà: xem xét 1 ng u tư vào tài s n thu ư c bao nhiêu ng doanh thu? t ó có chính sách qu n lý i v i tài s n và chính sách bán hàng, cung c p d chv t t hơn. Tương t , i v i EM, T ng công ty c n có chính sách cân b ng tăngEM nhưng v n m b o ư c tính t ch c a T ng công ty, v EM tăng cóChu Th Phương - TCDN 44D 78 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pnghĩa là tài s n h nh thành t ngu n v n ch s h u gi m, và tài s n h nh thànht ngu n v n i vay (công n ) tăng, i u này làm gi m tính t ch c a T ngcông ty và tăng r i ro tài chính cho T ng công ty. Nhưng i u này có th gópph n tăng l i nhu n sau thu cho T ng công ty do thu gi m. Như v y, T ng công ty c n v ch ra chính sách c th qu n lý t t cácngu n thu, chi ph , v n ch s h u,…nh m nâng cao hi u qu tài chính c aT ng c ng ty. 4. M t s ki n ngh i v i T ng công ty Hàng không Vi t Nam. C ng v i s phát tri n và ti n tr nh h i nh p qu c t c a toàn ngành,T ng c ng ty hàng kh ng Vi t Nam, Vietnam Airlines làm nũng c t, cũng c nph i cú nh ng nh hư ng toàn di n trên t t c các khía c nh. Do ó, chuyênnày xin ưa ra m t s ki n ngh i v i T ng công ty hàng không Vi t Nam: • Trư c tiên, T ng công ty c n ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c, i u ch nh và hoàn thi n h th ng các tiêu chu n tương thích v i h th ng tiêu chu n c a T ch c Hàng không dân d ng qu c t (ICAO), ng th i phù h p v i nh ng thông l c a c ng ng hàng không qu c t , nh t là trong các khía c nh an ninh, an toàn hàng không. H th ng các chính sách qu n lý v hàng kh ng c n ph i hư ng t i vi c m c a th trư ng và th c thi các chính sách phi i u ti t và t do hoá, c th là: g b d n các b o h c a Nhà nư c, khuy n khích c nh tranh, a d ng hoá các nhà cung c p d ch v và t o i u ki n các thành ph n kinh t , trong ó có khu v c kinh t tư nhân tham gia th trư ng c a T ng công ty. T t nhiên, vi c khuy n khích c nh tranh ph i m b o các y u t an ninh, an toàn hàng không, b o v l i ích h p pháp c a m i i tư ng khách hàng. ng th i, qua quá tr nh th c hi n ph i theo m t l tr nh h p lý nh m giỳp các doanh nghi p c a T ng c ng ty cú i u ki n chu n b cho vi c c nh tranh v i các i tác nư c ngoài. • t n d ng cơ h i có ư c t các th trư ng qu c t m i, T ng công ty và Vietnam Airlines c n nâng cao ch t lư ng d ch v , b o m các d ch v văn minh, hi n i nhưng m à b n s c dân t c.Chu Th Phương - TCDN 44D 79 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p ây là y u t không th thi u ư c i v i b t kỳ s n ph m d ch v nào trong th i kỳ h i nh p t o ra s thu hút i v i khách hàng qu c t . • Nh n m t các h sõu s c hơn, T ng công ty c n ph i nâng cao năng l c c nh tranh. làm ư c i u này, vi c ch ng t m ki m các ngu n l c, kh ng ng ng u tư, i m i công ngh và tr nh qu n lý là nh ng nhi m v r t quan tr ng. Trong qu tr nh nâng cao năng l c c a T ng công ty, vi c phát tri n i ngũ ngư i lái, ti p viên, th k thu t và cán b qu n lý cú ý nghĩa v c ng quan tr ng. Ngoài ra, i tàu bay cũng c n ph i ư c hi n i hoá và nâng d n t l s h u. • i v i h th ng các sân bay, m c dù có s c nh tranh gay g t c a các sân bay qu c t trong khu v c nhưng cơ h i tăng trư ng v n có th n v i Vi t Nam, do ó, T ng công ty c n có nh hư ng phát tri n là: tăng cư ng u tư cơ s h t ng, trang thi t b hi n i cho các sân bay qu c t như: sân bay qu c t N i Bài; Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t có th áp ng s tăng trư ng c a th trư ng hàng không trong tương lai. M t khác, c n tính n vi c u tư phát tri n m t s sân bay tr thành trung tâm chuyên ch hành khách và v n chuy n hàng hoá l n c a khu v c. i v i các sân bay n i a cũng c n ph i ư c nâng c p t o ra m t m ng lư i sân bay v tinh m nh h tr các sân bay qu c t , ng th i ph c v m ng ư ng bay trong nư c. • Song song v i vi c u tư cơ s h t ng, T ng công ty c n chú ý trong phát tri n các d ch v hàng kh ng và phi hàng không t i các sân bay. Trên th gi i, nhi u sân bay ó kh ng ch ơn thu n là i m n c a các máy bay mà tr thành i m kinh doanh d ch v có nhi u ngu n thu và kh năng sinh l i l n. làm ư c i u này, T ng công ty m t m t c n ph i xây d ng các quy nh, th ch nh m t o môi trư ng kinh doanh thu n l i t i các sân bay, m t khác c n khuy n khích và t o i u ki n m i thành ph n kinh t tham gia và kinh doanh các d ch v t i sân bay.Chu Th Phương - TCDN 44D 80 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p • Trong lĩnh v c qu n lý bay, vi c s d ng công ngh v tinh cung c p các d ch v thông tin, d n ư ng, giám sát và ki m soát h th ng không lưu (CNS/ATM) hi n ang ư c coi là xu th chung c a c ng ng hàng không qu c t . V v y, h i nh p thành công, T ng công ty c n ti p t c thích nghi và ng d ng h th ng này thông qua vi c hoàn thi n m ng thông tin truy n s li u theo xu hư ng s d ng v tinh, ng th i t ng bư c chuy n i phương pháp qu n lý và gi m s t theo chương tr nh CNS/ATM. • i v i lĩnh v c công ngh hàng không, T ng công ty c n ph i m r ng h p tác, thúc y m nh m hơn n a ho t ng u tư và chuy n giao công ngh . M t khác, T ng công ty cũng c n chu n b ngay t bây gi n n t ng phát tri n m t n n công nghi p hàng không c a chính m nh. ây là vi c làm c p thi t nhưng vô cùng khó khăn, v trong tương lai, nhu c u s a ch a, thay th các linh ki n, ph t ng m y bay, sõn bay hay qu n lý bay c a Hàng kh ng Vi t Nam s là kh ng nh . Núi túm l i, vi c làm ch ư c khoa h c công ngh , ch c ch n T ng công ty nói chung và Vietnam Airlines nói riêng s không ph i ch i nh ng chi phí l n thuê chuyên gia và d ch v nư c ngoài. Nguy cơ l n hơn là s l thu c hoàn toàn, m t i u nh hư ng không nh n vi c nâng cao kh năng c nh tranh c a T ng công ty, Vietnam Airlines trong tương lai.Chu Th Phương - TCDN 44D 81 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pChu Th Phương - TCDN 44D 82 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi p PH N K T LU N Trong xu th toàn c u hoá, h i nh p khu v c và th gi i như hi n nay,mu n t n t i và phát tri n ư c th các doanh nghi p ph i lu n trong tư th“s n sàng” có th i phó v i nh ng bi n ng liên t c c a n n kinh t thgi i và n n kinh t trong nư c m t cách nhanh nh y nh t. ó cũng chính lành ng cơ h i và thách th c khi tham gia h i nh p i v i t t c các qu c gia nóichung và các doanh nghi p nói riêng. H i nh p giúp các doanh nghi p m r ng ư c th trư ng, c i ti n ư c khoa h c - kĩ thu t - c ng ngh , nâng cao t mnh n, t m hi u bi t,…Nhưng ng th i cũng mang l i nh ng r i ro vô cùng l n, ưa các doanh nghi p vào môi trư ng c nh tranh gay g t mà n u không nh ybén th cú th b “nu t ch ng” ho c “ è b p”. Vi t Nam cũng ang trong quá tr nh h i nh p qu c t , khu v c v i t ckhá nhanh và m nh m . áp ng ư c nh ng yêu c u c a h i nh p th t t ccác doanh nghi p, các t ch c kinh t , kh ng phõn bi t l n b , thu c Nhà nư chay tư nhân, u cùng hư ng t i m c ích chung là H i nh p thành công. VàT ng công ty Hàng không Vi t Nam là m t trong nh ng doanh nghi p Nhànư c l n có t c h i nh p cao, góp ph n không nh vào ti n tr nh h i nh pc a t nư c. Phân tích tài chính và nângcao hi u qu tài chính c a T ngc ng ty là ph c v cho qu tr nh nh n nh, ánh giá, d báo và l p kho ch ho t ng s n xu t kinh doanh mang l i hi u qu cao cho T ng công ty,nh m m c ích cu i cùng là óng góp vào s tăng trư ng và phát tri n ngàycàng cao c a t nư c, ưa Vi t Nam lên m t t m cao m i trong n n kinh t thgi i, giỳp Vi t Nam h i nh p qu c t thành c ng. Cu i cùng, m t l n n a em xin chân thành c m ơn Th y giáo Th.S ngAnh Tu n, b c V T S u - Trư ng Ban Tài Chính, chú Nguy n Xuõn Thu- Trư ng phũng Tài chính u tư, cùng các cô chú trong phũng Tài chính utư, ó giỳp , hư ng d n, t o m i i u ki n thu n l i em hoàn thành t t ư c chuyên này. Em xin chân thành c m ơn!Chu Th Phương - TCDN 44D 83 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  • Chuyên t t nghi pChu Th Phương - TCDN 44D 84 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn