1
Chúc mừng sinh nhật Hội Thánh 18
tuổi!
Nhân dịp sinh nhật Hội Thánh Tin Lành
Lời Sự Sống Việt Nam tại Moscow, tôi
xin gử...
2
LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH
LỜI SỰ SỐNG VIỆT NAM
MOSCOW
Từ năm 1995 đến năm 2013
Trước năm 1992 rải rác có một số người V...
3
Năm 1995, Mục sư của Trung tâm Thánh Kinh “Lời
Sự Sống”, Mục sư Carl Gustáp Severin đến dự
nhóm với cơ đốc nhân người Vi...
4
Tháng 9 năm 2007, Mục Sư Vlađimia Samray được
Chúa kêu gọi dẫn dắt Hội thánh , Mục sư Nguyễn
Minh Huê phụ tá.
Trong năm ...
5
RaMen Năm 2011
Tại công trường xây dựng
Tại cánh đồng Butovo
Tại xưởng may Cherkyzop điểm nhóm I
Tại xưởng may Cherkyzop...
6
Điểm nhóm tại Nhà Hàng Sơn
Hà
Nhóm lại tại Nhà Hàng Sen
Tháng 6 năm 2011 Mục sư Nguyễn Minh Huê được
Chúa kêu gọi về miề...
7
Từ tháng 5 năm 2012 đến nay Mục sư Nguyễn Quang
Hòa dẫn dắt Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống
Moscow.
Cảm tạ ơn Chúa vì nhữ...
8
con gái của ông bà suốt những năm qua -
đến làm lễ tang cho con gái nhỏ của họ.
Khi thân thể bé bỏng của cô bé được dời
...
9
Suy gẫm :
Nhân dịp sinh nhật của Hội Thánh
Chúa, nhìn lại các công việc Chúa làm
trên Hội Thánh Chúa, chúng ta biết ơn
N...
10
vaäy. Coøn Ta, Ta baûo ngöôi raèng: Ngöôi laø
Phi-e-rô, ta seõ laäp Hoäi thaùnh Ta treân ñaù
naøy, caùc cöûa ñòa nguïc ...
11
moät coäng ñoàng, moät chi theå cuûa moät cô theå.
Cô theå ñoù laø Hoäi thaùnh. Khi nhöõng tín ñoà
coù loøng tin thaät ...
12
rao truyeàn trong quyeàn pheùp cuûa Ñöùc
Thaùnh Linh! Nhöng tröôùc heát ñaây seõ laø thôøi
kyø Chuùa khoâi phuïc laïi H...
13
NHÀ VÔ ĐỊCH QUYỀN
ANH CẢI ĐẠO
Theo tin từ Ma-ni-
la, nhà vô địch thế
giới quyền Anh
trong tám hạng cân
khác nhau, nghị ...
14
KHẢI TƯỢNG HỘI THÁNH
“ - Hãy trang bị cho dân sự ta lời đức tin.
- Chỉ cho họ vũ khí thuộc linh họ có.
- Dạy họ các sử ...
15
laãn nhau vaø phaùt trieån Hoäi Thaùnh. Moãi tín
ñoà ñeàu phaûi phaùt huy tieàm naêng cuûa mình
trong Chuùa.
Ñeå coù ñi...
16
Thaùnh ñòa phöông. Trong Hoäi Thaùnh ñòa
phöông tín ñoà ñöôïc baûo veä bình an vaø
phöôùc haïnh song hoï cuõng coù nhie...
17
ñöôïc chuùng ta kính troïng vaø coù thaùi ñoä ñoái
xöû toát (coù moät soá ngöôøi, ñaëc bieäc laø nhöõng
“tröôûng laõo” ...
18
coâng bình ñeán bôûi ñöùc tin vaøo Chuùa Jeâsus
vaø söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tín
ñoà laø taïo vaät môùi v...
19
PHÉP LẠ Ở AI CẬP
Một người đàn ông
Hồi giáo ở Ai-cập
giết vợ vì chị này
đọc Kinh Thánh,
rồi đem chôn cùng
với hai đứa c...
20
phuïc theo quy ñònh. Ñieàu ñoù chöùng toû raèng
“caùi toâi” cuûa hoï khoâng thöïc söï quan troïng
maø Ñöùc Chuùa Trôøi ...
21
Chuùa Trôøi khoâng bao giôø chieàu theo tính
xaùc thòt hoaëc theá gian vì chuùng voán nghòch
cuøng Ngaøi.
Bôûi vì söï c...
22
Nhöõng ñieàu ñe doïa söï hieäp moät vaø söùc
maïnh cuûa Hoäi Thaùnh
Ñöùc Chuùa Trôøi mong muoán trong Hoäi
Thaùnh coù s...
23
khoaùt vaø nhanh choùng vôùi moïi tö töôûng
thuoäc veà theá gian, nhöõng söï noùi xaáu, ngoài
leâ ñoâi maùch, noåi loaï...
24
goïi toâi luoân ôû beân caïnh muïc sö”, hoaëc
“muïc sö coù nhieàu nhaân söï khoâng toát vaø toâi
phaûi giuùp ñôõ muïc s...
25
cao laø Jeâsus vaø xem xeùt moïi vieäc töø goùc ñoä
thuoäc linh xem coù quaû thöïc laø Chuùa ñaõ noùi
vaäy hay khoâng? ...
26
Tuy nhieân sai laàm khoâng phaûi laø lyù do ñeå
chuùng ta trôû neân sôï haõi, cay ñaéng hoaëc heøn
nhaùt. Ngöôïc laïi, ...
27
HỘI THÁNH TIN LÀNH
LỜI SỰ SỐNG TẠI VIỆT NAM
Nhằm tiện cho các con cái Chúa liên lạc
với Hội Thánh Chúa khi về Việt Nam
...
28
GỞI CÁC BẠN THÂN HỮU
Nếu các bạn đọc tờ nội san này có sự
thôi thúc muốn tin nhận Chúa, hoặc bạn
đã nghe ai đó làm chứn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

So 179

359 views

Published on

Nội san Mùa Gặt số 179 của Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam Moscow. Số đặc biệt nhân dịp sinh nhật Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam Moscow.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

So 179

 1. 1. 1 Chúc mừng sinh nhật Hội Thánh 18 tuổi! Nhân dịp sinh nhật Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam tại Moscow, tôi xin gửi lời chúc mừng tới từng thành viên con cái Chúa trong Hội Thánh Chúa. Đây thực sự là niềm vui chung của hết thảy mỗi một người trong chúng ta. Nhìn lại một năm qua, tôi thấy cánh tay Chúa dẫn dắt Hội Thánh đi trong ý muốn của Ngài. Tôi thấy những con người tận tâm, hy sinh, dâng mình cho công việc Chúa. Tôi thấy được những kết quả lớn lao Chúa làm qua chúng ta: hơn 1.000 người đã tin nhận Chúa, hàng trăm người được khám chữa bệnh miễn phí, công việc Chúa được mở mang tại ngoại ô và một số thành phố trên nước Nga, Hội Thánh vẫn tiếp tục tăng trưởng, những nhân sự mới được dấy lên,... tất cả những kết quả đó là công việc của Đức Thánh Linh. Còn rất nhiều những linh hồn, những cánh đồng, nhưng công việc,..mà chúng ta cần vươn tới. Tôi tin rằng khi chúng ta tiếp tục Hiệp Một, Ngài sẽ tiếp tục ban ơn và xức dầu cho chúng ta để hoàn thành sự kêu gọi. Bước sang tuổi 18, là độ tuổi của sự trưởng thành, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống! Nguyện Chúa sử dụng mỗi một người chúng ta là như là những công cụ có ích của Chúa để rao truyền tin lành của Ngài tới khắp các cộng đồng người Việt trên nước Nga. Nhân dịp sinh nhật Hội Thánh Chúa tròn 18 tuổi tôi xin thay mặt Hội Thánh, xin gởi lời cảm ơn đến hết thảy các con cái Chúa trong Hội Thánh về sự cầu nguyện, dâng hiến và phục vụ hết mình cho nhà Chúa. Nguyện xin Chúa ban phước cho bạn và gia đình luôn! Mục sư Nguyễn Quang Hoà
 2. 2. 2 LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG VIỆT NAM MOSCOW Từ năm 1995 đến năm 2013 Trước năm 1992 rải rác có một số người Việt Nam tin Chúa tại khắp liên bang xô viết. Năm 1993 sau khi Liên Xô mở cửa, có nhiều đoàn truyền giáo từ các nơi sang Nga truyền giáo, một số người Việt Nam tin Chúa trong thời gian này. Năm 1994 một số các anh chị em tin Chúa tại các trường đại học đã gặp gỡ và bắt đầu nhóm lại với nhau Thời gian này một số các anh chị em sinh hoạt tại trong một Hội Thánh Báp Tít nhưng sau đó không còn được nhóm lại vì được báp têm bằng Thánh Linh và nói tiếng la. Chính vì vậy Chúa Nhật ngày (4 tháng 9 năm 1994) Chúa đã ban cho địa điểm nhóm mới, ngay trong lòng ký túc xá trường MEI, và một Hội thánh mới tiền thần của Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống tại Mát-xcơ-va đã ra đời, với đức tin vào quyền phép Đức Thánh Linh.
 3. 3. 3 Năm 1995, Mục sư của Trung tâm Thánh Kinh “Lời Sự Sống”, Mục sư Carl Gustáp Severin đến dự nhóm với cơ đốc nhân người Việt tại ký túc xá trường Đại Học Năng Lượng Mát-xcơ-va (MEI). Tại buổi nhóm, mục sư đã nói tiên tri về việc Chúa sẽ lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Mát-xcơ-va như lời Chúa phán trong sách Ma-thi-ơ 16:18b “Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó”. Bắt đầu từ đó Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam ra đời với cột mốc là năm 1995. Mục sư Trần Mạnh Hùng là người đầu tiên dẫn dắt nhóm. Năm 1998, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được Chúa dẫn dắt sát nhập vào Trung tâm Thánh Kinh “Lời Sự Sống” Năm 2002 Mục sư Phạm Tuấn Nhượng về Việt Nam hầu việc Chúa Cũng trong năm này Mục sư Vladimir Samray lần đầu đến giảng cho người Việt Nam. Năm 2005 Mục Sư Vladimir Samray lần đầu về Việt Nam nhằm thúc đẩy công việc Chúa tại Việt Nam. Năm 2007 Mục sư Trần Mạnh Hùng được Chúa kêu gọi sang Đức hầu việc Chúa
 4. 4. 4 Tháng 9 năm 2007, Mục Sư Vlađimia Samray được Chúa kêu gọi dẫn dắt Hội thánh , Mục sư Nguyễn Minh Huê phụ tá. Trong năm này lần đầu tiên Hội Thánh Chúa hướng đến truyền giảng cho nhiều người tại công trường, xưởng may và tại các cánh đồng. Đã có hơn 3000 người tin Chúa từ năm 2007-2010 đến nay thì con số đó đã hơn 5000 người. Truyền giảng tại xưởng may Vladimir hè năm 2007 Tại công trường Tây Nam Moscow tháng 12 năm 2007 Tại nhà kính Ramen Tại Cánh Đồng Ramen
 5. 5. 5 RaMen Năm 2011 Tại công trường xây dựng Tại cánh đồng Butovo Tại xưởng may Cherkyzop điểm nhóm I Tại xưởng may Cherkyzop điểm nhóm 2 Tại Biệt Thự Hùng Yến Tại khu chuồng bò Ramen Tại kalomna
 6. 6. 6 Điểm nhóm tại Nhà Hàng Sơn Hà Nhóm lại tại Nhà Hàng Sen Tháng 6 năm 2011 Mục sư Nguyễn Minh Huê được Chúa kêu gọi về miền nam Việt Nam hầu việc Chúa. Tháng 4 năm 2012 Mục sư Vladimir Samray được Chúa kêu gọi về Việt Nam phục vụ Chúa trong vai trò giáo sĩ. Tháng 5 năm 2012 Mục Sư Nguyễn Quang Hòa được Chúa giao cho trọng trách dẫn dắt Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam Ngày 9 tháng 9 năm 2012 Trung Tâm Thánh Kinh Lời Sự Sống tại Moscow cầu nguyện đặt tay cho chức vụ của Mục Sư Nguyễn Quang Hòa.
 7. 7. 7 Từ tháng 5 năm 2012 đến nay Mục sư Nguyễn Quang Hòa dẫn dắt Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Moscow. Cảm tạ ơn Chúa vì những gì mà Chúa đã làm trên Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam, chặng đường 18 năm qua, là thời gian mà Chúa đã dùng Hội Thánh Chúa một cách mạnh mẽ, đầy dẫy năng quyền của Đức Thánh Linh. Hội Thánh Chúa đã đụng chạm đến hàng ngàn người, đã đem tin lành bình an đến cho nhiều người khác, góp phần làm thay doi cuộc sống cộng đồng Việt Nam tại Moscow trở nên tốt đẹp hơn. Nhìn lại lịch sử Hội Thánh chúng ta thật cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban ơn cho Hội Thánh Chúa thật không xiết kể,chúng ta thầm tạ ơn Chúa vì những việc lớn và khó Ngài đã làm trên Hội Thánh Chúa thật vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của con cái Chúa trong Hội Thánh. Nguyện Chúa ban phước và ở cùng Hội Thánh Chúa trong thời gian sắp đến đi ra trong năng quyền và quyền phép của Đức Thánh Linh. Huỳnh Trần Ngọc Hùng MỖI TUẦN MỘT TRUYỆN “ Bây giờ, khá cẩn thận; vì Đức Giê-hô-va đã chọn con đặng xây cất một cái đền dùng làm nơi thánh của Ngài: khá mạnh dạn mà làm.” I Sử ký 28 : 10 CHÚA CÓ THỂ LÀM GÌ VỚI 57 XU ? Vào một buổi sáng Chúa nhật, tại một ngôi nhà thờ nhỏ kia, có một cô bé nhỏ đang đứng khóc thút thít. Cô bé không được vào lớp học Kinh Thánh vì lớp học đã quá đông đúc, không còn chỗ cho cô bé nữa. Bất chợt ông mục sư đi ngang qua, cô bé òa khóc nức nở, "Ông mục sư ơi, con không được vào lớp trường Chúa nhật học." Nhìn cô bé con mặt mày lấm lem, đầu tóc rối bù, ông mục sư dường như hiểu được vấn đề. Ông cầm tay dẫn cô bé vào lớp trường Chúa nhật, tìm một chỗ ngồi để cô bé được học Kinh Thánh vào buổi sáng hôm đó. Đứa trẻ rất cảm động về những gì ông mục sư đã làm. Hôm đó, cho đến khi đi ngủ, nó vẫn tiếp tục nghĩ về những đứa trẻ giống mình, chúng nó cũng không có điều kiện để được học biết về Chúa Giê- xu. Khoảng hai năm sau đó, cô bé nọ qua đời trong một căn phòng tồi tàn, nằm trong một chung cư đông đúc. Ba mẹ cô gọi ông mục sư - vốn là người đã làm bạn với
 8. 8. 8 con gái của ông bà suốt những năm qua - đến làm lễ tang cho con gái nhỏ của họ. Khi thân thể bé bỏng của cô bé được dời ra khỏi giường, mọi người chợt thấy một chiếc ví sờn rách, cũ kỹ rơi ra. Có lẽ chiếc ví được nhặt đâu đó từ những đống đồ cũ bị người ta vứt đi. Trong ví là 57 xu và một mảnh giấy nhàu nát với những nét chữ nguệch ngoạc, "Món tiền này dùng để xây dựng một ngôi nhà thờ lớn hơn, đủ chỗ cho tất cả những đứa trẻ có thể đến học trường Chúa nhật". Đó là số tiền dâng mà cô bé đã dành dụm trong suốt hai năm qua. Khi đọc những dòng chữ đơn sơ ấy, ông mục sư đã khóc. Ông lập tức hiểu ra mình cần phải làm điều gì. Cầm tờ giấy của cô bé nhỏ và quyển sổ soạn bài giảng cũ kỹ của mình, ông mục sư bước lên toà giảng. Ông kể lại toàn bộ câu chuyện về tình yêu không vị kỷ và sự dâng hiến của cô bé. Và ông đưa ra một thách thức với ban trị sự là làm sao có thể quyên góp đủ tiền để xây dựng một ngôi nhà thờ lớn hơn. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại tại đó! Một tờ báo biết được câu chuyện cảm động này đã đăng trên số báo của họ. Rồi một người buôn bán bất động sản đọc được câu chuyện kể trên đã dâng hiến một mảnh đất trị giá hàng ngàn dollar. Ông ta chủ động liên hệ với hội thánh, và khi được hội thánh cho biết là không đủ ngân quĩ để mua mảnh đất đó của ông, ông mỉm cười và nói rằng ông bán nó với giá 57 xu. Trong lúc đó, các tín hữu trong nhà thờ cũng đã quyên góp được một số tiền lớn. Nhiều người ở khắp nơi khi nghe được về câu chuyện trên đã rộng lòng dâng hiến cho hội thánh trong việc xây dựng nhà thờ mới. Trong vòng 5 năm, món quà của cô bé nhỏ đã gia tăng lên đến 250,000 dollar, một số tiền rất lớn vào lúc bấy giờ. Tình yêu không vị kỷ của cô bé đã đem lại một kết quả to lớn. Khi bạn có dịp đến thành phố Philadelphia, hãy thăm nhà thờ Temple Baptist với hơn 3300 chỗ ngồi, và một trường đại học với hàng trăm sinh viên đang được huấn luyện Cũng hãy đến thăm bệnh viện Good Samaritan, và tòa nhà dành riêng cho trường Chúa nhật với hàng trăm giáo viên dạy các lớp trường Chúa nhật, hầu cho không một đứa trẻ nào trong vùng mong muốn học trường Chúa nhật lại bị bỏ rơi. Trong một phòng của toà nhà này, bạn sẽ thấy một bức chân dung với khuôn mặt dịu dàng của một cô bé, chính là người mà chỉ với chỉ 57 xu được dành dụm trong sự hi sinh, đã làm nên một sự kiện vĩ đại. Bên cạnh bức ảnh đó là tấm hình của vị mục sư đáng kính của cô bé, tiến sĩ Russell H. Conwell, tác giả cuốn sách "Những cánh đồng kim cương."
 9. 9. 9 Suy gẫm : Nhân dịp sinh nhật của Hội Thánh Chúa, nhìn lại các công việc Chúa làm trên Hội Thánh Chúa, chúng ta biết ơn Ngài nhiều lắm vì Chúa có dùng các con cái Chúa trong Hội Thánh Chúa để mở mang công việc của Hội Thánh Ngài. Chúng ta có thể vui mừng vì Chúa đã ban cho các con cái Chúa trong Hội Thánh Chúa một tấm lòng rộng rãi để dâng hiến cho công việc nhà Chúa. Dầu còn có nhiều người có nhiều thiếu thốn nhưng vẫn trung tín trong việc dâng 1/10 và các công việc khác nữa…. chúng ta cũng tin rằng Chúa là Đấng thành tín Ngài sẽ ban phước lại cho hết thảy mỗi người. Thời gian qua chúng ta nhìn thấy Chúa đã làm nhiều phép lạ trên công việc Chúa tại đây, chúng ta cũng biết công việc Chúa còn rất nhiều, còn nhiều cánh đồng mà chúng ta cần vươn tới, còn nhiều những con người cần được chăm sóc. Chúng ta thực sự không biết hết Chúa có thể làm gì qua mỗi công tác, mỗi một người trong chúng ta và qua sự dâng hiến của chúng ta nhưng chúng ta tin một điều khi chúng ta gieo ra thì chúng ta sẽ gặt lấy phước hạnh từ nơi Chúa. Kinh Thánh trong I Cô-rinh-tô 15 :58 có chép : Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thật vậy nguyện xin Chúa ban ơn cho quý ông bà anh chị em hầu việc Chúa mạnh mẽ hơn nữa trong Tình Yêu Thiên Chúa. Ban Biên Tập SỰ KÊU GỌI- NỀN TẢNG CỦA HỘI THÁNH “Coøn Ta, Ta baûo ngöôi raèng: Ngöôi laø Phi-e-rô, ta seõ laäp Hoäi thaùnh Ta treân ñaù naøy, caùc cöûa ñòa nguïc chaúng thaéng noåi hoäi ñoù.” Ma-thi-ô 16:18 Vaøo cuoái nhöõng naêm 70, ñaàu nhöõng naêm 80, khi Ñöùc Chuùa Trôøi caûm ñoäng toâi giaûng daïy veà ñöùc tin, toâi ñaõ khoâng coù söï hieåu bieát nhieàu veà Hoäi thaùnh. Ñoái vôùi toâi, vaø toâi tin ñoái vôùi nhieàu ngöôøi khaùc cuõng vaäy, Hoäi thaùnh laø nôi luoân xaûy ra nhöõng cuoäc tranh caõi, vaø laø choã daønh cho nhöõng lo toan vaët vaõnh. Hoäi thaùnh thaät ngheøo ñoùi vaø chaäm tieán. Muïc sö vaø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo daãn daét Hoäi thaùnh theo quan ñieåm vaø muïc ñích rieâng, hoaëc theo nhöõng söï daïy doã truyeàn thoáng cuûa caùc giaùo phaùi khaùc nhau. Beà ngoaøi caùc Hoäi thaùnh coù theå khaùc nhau, song ñieåm chung laø söï teû nhaït, ngheøo ñoùi vaø caùch tö duy khoâng khaùc gì cuûa theá gian. “Si-moân Phi-e-rô thöa raèng: Chuùa laø Ñaáng Christ, Con Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng. Baáy giôø Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn cuøng ngöôøi raèng: hôõi Si-moân, con Gioâ-na, ngöôi coù phöôùc ñoù; vì chaúng phaûi thòt vaø huyeát toû cho ngöôi bieát ñieàu naøy ñaâu, beøn laø Cha Ta ôû treân trôøi
 10. 10. 10 vaäy. Coøn Ta, Ta baûo ngöôi raèng: Ngöôi laø Phi-e-rô, ta seõ laäp Hoäi thaùnh Ta treân ñaù naøy, caùc cöûa ñòa nguïc chaúng thaéng noåi hoäi ñoù. Ta seõ giao chìa khoaù nöôùc thieân ñaøng cho ngöôi, heã ñieàu gì maø ngöôi buoäc ôû döôùi ñaát, thì cuõng seõ phaûi buoäc ôû treân trôøi, vaø ñieàu gì maø ngöôi môû ôû döôùi ñaát, thì seõ cuõng ñöôïc môû ôû treân trôøi.” Ma-thi-ô 16:16-19 Chuùa Jeâsus noùi cöûa ñòa nguïc khoâng thaéng noåi Hoäi thaùnh. Ñieàu naøy nghóa laø Hoäi thaùnh coù vai troø voâ cuøng quan troïng treân ñaát naøy. Taát nhieân ôû ñaây Chuùa khoâng noùi ñeán moät toå chöùc cheát nhöng Ngaøi muoán noùi ñeán moät cô theå soáng, maïnh meõ, trung thaønh vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät Hoäi thaùnh khoâng gì lay chuyeån noåi! Caùi nhìn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà Hoäi thaùnh khaùc vôùi cuûa chuùng ta bieát chöøng naøo! Neáu chuùng ta nhaän ñöôïc söï maëc khaûi veà nhöõng döï ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho Hoäi thaùnh thì coù leõ caùc Hoäi thaùnh cuûa chuùng ta seõ khoâng coøn ôû trong tình traïng nhö hieän nay maø seõ maïnh meõ vaø hieäu quaû hôn nhieàu. Caùc Hoäi thaùnh seõ coù söï thoáng nhaát vaø hoaø hôïp, coù khaû naêng choáng choïi moïi söï taán coâng cuûa ma quyû. Caùc Hoäi thaùnh seõ luoân taêng tröôûng keå caû trong nhöõng hoaøn caûnh baát lôïi nhaát. Caùc Hoäi thaùnh seõ thöïc söï tieán coâng; seõ quyeát ñònh vaø thaäm chí seõ thay ñoåi ñöôïc baàu khoâng khí thuoäc linh. Caùc Hoäi thaùnh seõ khoâng bao giôø nhöôïng boä vôùi theá gian maø seõ luoân ñöùng vöõng treân leõ thaät. Thaønh vieân Hoäi thaùnh seõ laøm vieäc chöù khoâng chæ ngoài xem. Hoäi thaùnh seõ göûi caùc giaùo só ñeán taän cuøng traùi ñaát. Hoäi thaùnh seõ toaùt leân söï thanh saïch cuøng tình yeâu thöông; vaø taïi Hoäi thaùnh, nhöõng ngöôøi yeâu meán Jeâsus ñöôïc caûm thaáy nhö ôû nhaø mình. Ngaøy nay, Chuùa Thaùnh Linh ñang baøy toû söùc maïnh vaø tieàm naêng lôùn lao cuûa caùc Hoäi thaùnh ñòa phöông. Moät Hoäi thaùnh thöïc söï phaûi ra sao vaø coù khaû naêng gì? Ngaøi muoán toû cho baïn thaáy böùc tranh ñích thöïc cuûa Hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi hieåu ñieàu ñoù, cuoäc soáng cuûa baïn seõ ñi ñuùng höôùng. Baïn seõ tìm ñöôïc vò trí cuûa mình, bieát roõ coâng vieäc mình caàn laøm vaø nhaän ñöôïc söï thoaû maõn, töï tin trong cuoäc soáng. Nhöõng aân töù Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho baïn seõ thöïc söï ñöôïc boäc loä vaø phaùt trieån. Söùc maïnh ñaëc bieät cuûa Hoäi thaùnh Trong Roâ-ma 1:17 cheùp raèng ngöôøi coâng bình soáng bôûi ñöùc tin. Baïn phaûi hoïc caùch soáng bôûi ñöùc tin, beàn ñoã trong ñöùc tin vaø bôûi ñöùc tin maø quaêng nhöõng ngoïn nuùi xuoáng bieån. Ñieàu ñoù voâ cuøng quan troïng! Ñöùc Chuùa Trôøi muoán baïn troâng caäy nôi Ngaøi. Ngaøi muoán ñöùc tin cuûa baïn taêng tröôûng vaø muoán baïn chöùng kieán pheùp laï trong ñôøi soáng rieâng. Khi baïn tieáp nhaän Chuùa, Ngaøi saém saün moät choã cho cuoäc soáng cuûa baïn. Ñoù chính laø taïi caùc Hoäi thaùnh ñòa phöông. Baïn caàn phaûi coù moái töông giao rieâng tö vôùi Chuùa vaø chaêm lo sao cho con ngöôøi beà trong cuûa baïn tröôûng thaønh leân. Tuy nhieân, baïn khoâng theå soáng treân ñaát nhö treân moät hoang ñaûo. Baïn laø moät phaàn cuûa
 11. 11. 11 moät coäng ñoàng, moät chi theå cuûa moät cô theå. Cô theå ñoù laø Hoäi thaùnh. Khi nhöõng tín ñoà coù loøng tin thaät lieân keát laïi thaønh Hoäi thaùnh thì chaéc chaén hoï seõ laøm ñöôïc nhöõng ñieàu maø hoï khoâng bao giôø ñaït ñöôïc khi hoï ôû rieâng reõ. Söï daïy doã leäch laïc trong quaù khöù veà Hoäi thaùnh ñaõ khieán Cô Ñoác nhaân trôû neân thuï ñoäng vaø thieáu saùng taïo. Hoï kieåm soaùt vaø caûn trôû laãn nhau khieán ai cuõng caûm thaáy bò öùc cheá. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñeïp loøng veà ñieàu ñoù. Söï toû ra veà Hoäi thaùnh seõ khieán caùc con caùi Chuùa trôû neân tích cöïc. Hoï seõ coù khaû naêng laøm nhöõng vieäc maø Chuùa Jeâsus ñaõ laøm (Giaêng 14:12). Nhöng ñoàng thôøi, Chuùa cuõng khoâng muoán con caùi cuûa Ngaøi trôû thaønh nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa caù nhaân, coá thöïc hieän nhöõng yù töôûng rieâng maø khoâng chòu lieân keát vôùi ngöôøi khaùc. Taát caû chuùng ta ñeàu laø caùc chi theå cuûa moät thaân theå (I Coâ-rinh-toâ 12:12-13). Hoäi thaùnh ñòa phöông phaûi coù söï hieäp moät, traät töï vaø haøi hoaø, ñoàng thôøi vaãn baûo ñaûm söï töï do cho moãi caù nhaân. Trong Hoäi thaùnh ñòa phöông, moïi ñieàu veà caù nhaân hay taäp theå ñeàu coù cuøng moät muïc ñích laø laøm vinh hieån Ñöùc Chuùa Trôøi. Tieàm naêng cuûa Hoäi thaùnh Vaøo naêm 1980, khi ñang ñöùng treân ñòa phaän cuûa tröôøng ñaïi hoïc Cô Ñoác mang teân Oral Roberts taïi thaønh phoá Tulsa (Myõ), Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi toâi: “Con haõy nhìn boán phía xung quanh.” Caû boán phía quanh toâi ñeàu coù nhöõng toaø nhaø tuyeät ñeïp cuûa tröôøng ñaïi hoïc. Chuùa tieáp tuïc: “Taát caû nhöõng gì con ñang thaáy, Ta coù theå laøm chæ qua moät ngöôøi tin Ta.” Loøng toâi ñaày daãy ñöùc tin töø chính thôøi ñieåm ñoù. Söï maëc khaûi raèng “ñoái vôùi keû tin thì moïi söï ñieàu ñöôïc” (Maùc 9:23) chôït loeù leân trong toâi. Nhöõng coâng vieäc dieäu kyø xaûy ra sau ñoù taïi thaønh phoá Uppsala queâ höông toâi xuaát phaùt töø luùc toâi ñöùng, ngaém nhìn vaø nghe nhöõng gì Chuùa phaùn taïi thaønh phoá Tulsa. Muøa thu 1991, toâi coù dòp trôû laïi nôi naøy. Tröôùc khi trôû veà, toâi daïo quanh tröôøng vaø caàu nguyeän. Toâi caûm nhaän roõ raøng söï hieän dieän cuûa Chuùa, nhöng cho ñeán khi toâi ñang treân maùy bay veà Thuïy Ñieån Chuùa môùi noùi vôùi toâi: “Möôøi naêm tröôùc, Ta ñaõ chæ cho con bieát moät ngöôøi tin Ta coù theå laøm ñöôïc nhöõng gì. Coøn baây giôø, con haõy nghe ñaây: Tieàm naêng cuûa moät Hoäi thaùnh trung thaønh vôùi Ta laø khoâng giôùi haïn.” Nhöõng lôøi noùi cuûa Chuùa khieán toâi kinh ngaïc. Quaû thaät laø moãi moät tín ñoà khoâng keå laø nam hay laø nöõ ñeàu coù theå laøm raát nhieàu vieäc cho Chuùa. Song trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng naøy, nhöõng ñieàu ñoù seõ khoâng laø gì so vôùi nhöõng gì Chuùa seõ laøm qua taát caû caùc tín ñoà bình thöôøng nhöng tìm ñöôïc vò trí vaø coâng vieäc caàn laøm trong nhöõng Hoäi thaùnh ñòa phöông taêng tröôûng, maïnh meõ vaø coù tính tieán coâng. Thôøi kyø cuoái cuøng ñang ñeán gaàn! Ñaây seõ laø luùc khoâng chæ vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc theå hieän moät caùch roõ reät, maø coøn coù nhieàu söï tranh chieán nöõa. Tin laønh seõ ñöôïc
 12. 12. 12 rao truyeàn trong quyeàn pheùp cuûa Ñöùc Thaùnh Linh! Nhöng tröôùc heát ñaây seõ laø thôøi kyø Chuùa khoâi phuïc laïi Hoäi thaùnh trong taát caû caùc lónh vöïc. Hoäi thaùnh seõ ra Hoäi thaùnh! Chuùng ta ñang gaàn keà thôøi kyø ñoù hôn luùc naøo heát. Jeâsus laø Chuùa cuûa Hoäi thaùnh Khi noùi veà Hoäi thaùnh, Chuùa noùi vôùi Phi-e-rô raèng: “Khoâng phaûi thòt vaø huyeát toû cho ngöôi ñieàu naøy, beøn laø Cha Ta ôû treân trôøi.” (Ma-thi-ô 16:16-19). Phi-e-rô ñaõ ñöôïc maëc khaûi raèng: a) Chuùa Jeâsus laø Ñaáng Meâ-si, töùc laø Ñaáng ñöôïc xöùc daàu, laø Vua vaø laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi; b) Maëc khaûi treân chính laø vaàng ñaù laøm neàn taûng cho Hoäi thaùnh; c) Chuùa Jeâsus laø ngöôøi duy nhaát sôû höõu Hoäi thaùnh; d) Ma quyû khoâng theå ngaên chaën vieäc xaây döïng Hoäi thaùnh, moät khi Chuùa Jeâsus laø ngöôøi laõnh ñaïo hoäi ñoù. Phi-e-rô ñaõ nhaän ñöôïc taát caû nhöõng ñieàu treân qua söï maëc khaûi. Chuùa Jeâsus xaây döïng Hoäi thaùnh treân ñaù – töùc treân maëc khaûi naøy. Maëc khaûi veà vieäc Ngaøi thöïc söï laø Ñaáng Meâ-si cho chuùng ta thaáy Ngaøi laø Vua teå trò trong Hoäi thaùnh. Ñieàu ñoù coù nghóa laø tín ñoà phaûi haï mình vaø vaâng phuïc Chuùa. Khi tieáp nhaän söï cöùu roãi, tín ñoà coâng nhaän Chuùa Jeâsus laø Chuùa cuûa mình (Roâ-ma 10:9). Noùi caùch khaùc, ngöôøi ñoù ñaõ daâng cuoäc ñôøi mình cho Chuùa. Keå töø giôø phuùt ñoù, Ngaøi toaøn quyeàn daãn daét, coøn tín ñoà caàn vaâng phuïc. Jeâsus laø Chuùa, laø chuû cuûa tín ñoà. Khi tieáp nhaän söï cöùu roãi, tín ñoà trôû thaønh taïo vaät môùi trong Chuùa Jeâsus Christ (II Coâ-rinh-toâ 5:17). Toäi loãi cuûa tín ñoà ñöôïc tha thöù vaø ñôøi soáng cuûa hoï ñöôïc röûa saïch bôûi huyeát baùu cuûa Chuùa. Tín ñoà trôû thaønh moät phaàn trong thaân theå cuûa Ngaøi laø Hoäi thaùnh. Ñaàu cuûa Hoäi thaùnh laø Ñaáng Christ (I Coâ-rinh-toâ 12:13; EÂ-pheâ-soâ 1:22-23). Nhö vaäy nghóa laø Ngaøi coù quyeàn quyeát ñònh vaø ra leänh. Khi gia nhaäp moät Hoäi thaùnh ñòa phöông, tín ñoà haï mình döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Chuùa trong Hoäi thaùnh ñoù. Khi toâi noùi: “Jeâsus laø Chuùa toâi” thì khoâng chæ coù nghóa raèng Ngaøi laø Chuùa cuûa rieâng toâi maø Ngaøi coøn laø Chuùa cuûa Hoäi thaùnh nôi toâi ñeán vaø toâi vaâng theo moïi chöông trình, yù ñònh cuûa Chuùa cho Hoäi thaùnh ñoù. Ñieàu naøy khoâng heà khieán cho tín ñoà bò haïn cheá , ngöôïc laïi noù khieán hoï töï do thöïc söï. ÔÛû ñaâu maø Chuùa Jeâsus laø Chuùa, ôû ñoù coù Thaàn cuûa Ngaøi, maø ôû ñaâu coù Thaàn cuûa Ngaøi thì ôû ñoù coù söï töï do. Maø ôû ñaâu coù söï töï do thì nhöõng saùng kieán caù nhaân coù cô hoäi boäc loä. Chæ ôû nhöõng nôi Chuùa Jeâsus laøm chuû, tín ñoà môùi ñöôïc töï do thöïc söï ñeå thöïc hieän nhöõng gì Chuùa giao cho hoï. Trích sách Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống của Mục sư Ulf Ekman.
 13. 13. 13 NHÀ VÔ ĐỊCH QUYỀN ANH CẢI ĐẠO Theo tin từ Ma-ni- la, nhà vô địch thế giới quyền Anh trong tám hạng cân khác nhau, nghị sĩ quốc hội Phi-líp- pin, ông Mê-ni Pa- kiao có thể sắp tới sẽ chấm dứt sự nghiệp đấu sĩ của mình. Đầu năm 2012 Pa-kiao đã tiếp nhận lời đề nghị từ Hiệp hội các linh mục Phi-líp-pin để trở thành người đại diện truyền bá Kinh thánh. Sự thay đổi đột ngột đã xảy ra vào khoảng một tháng trước đó. Theo như lời chia sẻ của ông trên kênh truyền thông ABC-CBN, Mê-ni đã thừa nhận rằng ông đã quyết định từ bỏ những tật xấu trước kia, trong số đó có cờ bạc, rượu chè và nếp sống trai gái phóng đãng, và đã được tiếp thêm niềm tin mãnh liệt nơi Đức Chúa Trời, sau khi ông được trải nghiệm một giấc chiêm bao trong đó Đức Chúa Trời đã phán bảo với ông. Trả lời phỏng vấn, ông cũng thừa nhận rằng nếu lìa đời vào hai năm trước, chắc chắn ông đã xuống thẳng địa ngục. "Lúc đó dù tin là có Chúa 100%, nhưng đằng sau đó tôi vẫn làm những điều ma quỉ" – Mê-ni nói như vậy trước khi bắt đầu kể về giấc mơ của mình. "Tôi thấy mình đang ở một nơi tuyệt đẹp, mà trên trái đất này không thể có được. Các cây cối ở đó rất cao và đẹp đẽ, xung quanh có rất nhiều hoa và có tiếng nước chảy ào ào. Sau đó tôi nhìn thấy tia sáng đến từ Mặt trời, tôi muốn ngước đầu nhìn lên trên mà không được, vì đầu tôi cứ thế cúi gục xuống và tôi bắt đầu khóc. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nói vang rền bằng cả trăm lần tiếng sấm, và tiếng nói đó xuyên suốt vào xương thịt tôi. Tiếng đó bảo tôi rằng: "Con của ta, vì sao con cứ lẩn tránh ta?" Tôi cứ tiếp tục khóc và khóc, đến khi tôi ngước được mắt lên thì tia sáng đã biến đi, và tôi nói "Chúa ơi xin hãy tha thứ cho con". Ngay sau đó tôi tỉnh dậy và nhận ra rằng phải thay đổi chính bản thân mình. Tất nhiên là Chúa biết trong lòng tôi có tin đến Ngài, nhưng tôi vẫn làm những điều xấu xa như trước không đẹp lòng Ngài. Có lẽ đã đến lúc phải đền đáp những ơn phước mà Ngài đã ban cho tôi." Sự thay đổi trong lối sống của Pacquiao đến từ từ và chắc chắn. Pacquiao nói ông đọc Kinh Thánh của mình thường xuyên và dành nhiều thời gian với gia đình của mình. Ông cũng mất cảm giác ngon miệng với các nghiện ngập cũ của mình, và đem cho đi tất cả những con gà chọi của mình dành để thi đấu. Ông cũng cho biết sự thay đổi đến không chỉ vì tự ông mong muốn nó, nhưng bởi vì Thiên Chúa đã biến đổi ông. Sưu tầm
 14. 14. 14 KHẢI TƯỢNG HỘI THÁNH “ - Hãy trang bị cho dân sự ta lời đức tin. - Chỉ cho họ vũ khí thuộc linh họ có. - Dạy họ các sử dụng chúng. - Và gửi họ vào chiến trường bách chiến- bách thắng cho Chúa.” ( khải tượng của mục sư Ulf Ekman, Mục sư trưởng của dòng chảy Lời Sự Sống) SÖÏ PHUÏC VUÏ CUÛA TÍN ÑOÀ TRONG HOÄI THAÙNH Hoäi thaùnh ñöôïc moâ taû baèng raát nhieàu caùch khaùc nhau. Hoäi Thaùnh laø ñeàn thôø, laø daân, laø gia ñình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoäi Thaùnh laø thaân theå cuûa Ñaáng Christ vaø laø quaân ñoäi cuûa Ngaøi. Nhöõng hình aûnh ñoù noùi veà caùc vai troø khaùc nhau cuûa Hoäi Thaùnh. Moät ngöôøi khi tieáp nhaän söï cöùu roãi seõ trôû thaønh moät phaàn trong chi theå cuûa Ñaáng Christ. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ choïn vaø ñaët ngöôøi ñoù vaøo moät “nôi”, moät Hoäi Thaùnh cuï theå. Tín ñoà khoâng theå soáng xa rôøi Hoäi Thaùnh. Hoäi Thaùnh laø gia ñình cuûa Chuùa vaø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán baïn xem Hoäi Thaùnh nhö laø gia ñình cuûa mình. Trong Hoäi Thaùnh con ngöôøi phaûi ñöôïc caûm thaáy thoaûi maùi nhö ôû nhaø. Hoï laøm vieäc, nghæ ngôi vaø mang nhöõng thaát baïi cuõng nhö thaønh coâng ñeán Hoäi Thaùnh. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët tín ñoà vaøo Hoäi Thaùnh ñòa phöông ñeå hoï tìm thaáy vò trí vaø söï phuïc vuï cuûa mình. Tín ñoà phaûi ñöôïc trang bò saün saøng cho moät söï phuïc vuï quan troïng nhaát treân theá gian naøy – söï phuïc vuï cuûa tín ñoà. Chuùng ta khoâng ñöôïc boû qua söï phuïc vuï cuûa tín ñoà. Nhieàu khi chuùng ta mong mình coù ôn chöùc vuï (thí duï trôû thaønh muïc sö, truyeàn ñaïo…- ND) ñeå ñöôïc ngöôøi khaùc nhìn nhaän vaø caûm thaáy haïnh phuùc. Song ñoù laø moät ñoäng cô hoaøn toaøn sai laàm. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán baïn haàu vieäc Ngaøi vôùi taát caû taám loøng maø khoâng bieán ñieàu ñoù thaønh moät “ngheà” chuyeân nghieäp. Baèng caùch naøy hay caùch khaùc, thöïc ra baïn ñaõ ñang haàu vieäc Chuùa caû ngaøy (troïn thôøi gian) roài. Baïn coù nhöõng cô hoäi vaø nhöõng moái quan heä maø khoâng moät nhaø truyeàn ñaïo chuyeân nghieäp naøo coù ñöôïc. Baïn coù nhöõng ngöôøi haøng xoùm laùng gieàng, nhöõng ngöôøi cuøng laøm vieäc, baïn beø, ngöôøi thaân vaø baïn coù theå laøm cho hoï nhöõng ñieàu maø khoâng ai khaùc laøm ñöôïc. Bôûi vaäy thaät thaûm hoïa neáu nhö caùc tín ñoà soáng thuï ñoäng, thoaû maõn vôùi vieäc ñi nhoùm chuû nhaät vaø hy voïng raèng nhöõng nhaø truyeàn ñaïo seõ laøm heát coâng vieäc cho hoï. Daàu coù ñöôïc söï xöùc daàu ñeán ñaâu ñi nöõa thì soá ngöôøi moät nhaø truyeàn ñaïo coù theå daãn ñeán vôùi Chuùa cuõng khoâng theå lôùn hôn soá ngöôøi maø caùc tín ñoà daãn ñeán buoåi nhoùm. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán taát caû caùc tín ñoà ñeàu söû duïng vaø phaùt trieån söï xöùc daàu maø Ngaøi ñaõ ban cho hoï chöù khoâng chæ ngoài nghe hoaëc bình luaän, chæ trích nhöõng ngöôøi giaûng lôøi Chuùa vaø mong nhöõng ngöôøi giaûng lôøi Chuùa thay ñoåi. Chuùa Jeâsus noùi:“vaäy, nhöõng keû tin seõ ñöôïc daáu laï naøy…” (Maùc 16:17). Sau ñoù Ngaøi lieät keâ baùp–tem Thaùnh Linh, ôn noùi tieáng laï, ñuoåi quyû vaø chöõa laønh beänh. Taát caû nhöõng ñieàu treân caàn phaûi coù trong cuoäc soáng cuûa tín ñoà. Caùc ôn khaùc nhau ñöôïc ban cho caùc tín ñoà ñeå phuïc vuï
 15. 15. 15 laãn nhau vaø phaùt trieån Hoäi Thaùnh. Moãi tín ñoà ñeàu phaûi phaùt huy tieàm naêng cuûa mình trong Chuùa. Ñeå coù ñieàu ñoù chuùng ta caàn phaûi thay ñoåi caùch nhìn cuûa mình treân Hoäi Thaùnh vaø chi theå cuûa Hoäi Thaùnh, laø caùc tín ñoà. Neáu Hoäi Thaùnh laø moät ñeàn thôø thì moãi tín ñoà laø moät vieân ñaù soáng. Neáu Hoäi Thaùnh laø nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi thì moãi tín ñoà laø coâng daân cuûa nöôùc Ngaøi. Neáu Hoäi Thaùnh laø quaân ñoäi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì moãi tín ñoà laø moät ngöôøi lính. Neáu Hoäi Thaùnh laø gia ñình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì moãi tín ñoà laø thaønh vieân. Tín ñoà laø vua, laø thaày teá leã trong ban teá leã nhaø vua. Tín ñoà laø caây quyù trong vöôøn Ñöùc Chuùa Trôøi. Tín ñoà laø nhaùnh nho tróu traùi trong goác nho cuûa Chuùa. Söï phuïc vuï cuûa tín ñoà khoâng theå bò xeáp vaøo thöù yeáu. Noù phaûi trôû thaønh ñieàu quan troïng nhaát. Ñoâi khi chuùng ta chæ chuù troïng ñeán nhöõng “nhaân söï” trong Hoäi Thaùnh maø xem nheï söï phuïc vuï cuûa nhöõng tín ñoà bình thöôøng. Söï xöùc daàu laø keát quaû cuûa söï vaâng phuïc. Taát caû caùc söï phuïc vuï ñeàu laáy söùc maïnh töø Chuùa Jeâsus. Ngaøi laø taám göông cho chuùng ta trong caùch soáng, thaùi ñoä, tinh thaàn daâng hieán vaø quyeàn pheùp. Thaàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû treân Jeâsus ñeå Ngaøi rao giaûng nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå chöõa laønh vaø giaûi phoùng. Ngaøy nay, söï xöùc daàu ñaõ töøng ôû treân Chuùa Jeâsus qua Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ ñeán treân toaøn boä thaân theå cuûa Ñaáng Christ. Moãi chi theå qua söï taùi sinh vaø baùp teâm Thaùnh Linh ñaõ nhaän söï xöùc daàu ñeå haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø moïi ngöôøi, tieáp tuïc laøm coâng vieäc cuûa Ñaáng Christ. Trong Kinh Thaùnh khoâng coù choã naøo cheùp laø chæ coù nhöõng nhaø truyeàn ñaïo, muïc sö môùi laø nhöõng ngöôøi haàu vieäc Chuùa. Chuùa Jeâsus noùi: “Quaû thaät, quaû thaät, Ta noùi cuøng caùc ngöôi, keû naøo tin ta, cuõng seõ laøm vieäc ta laøm, laïi cuõng laøm vieäc lôùn hôn nöõa, vì Ta ñi veà cuøng Cha” (Giaêng 14:12). Moãi tín ñoà ñeàu ñöôïc keâu goïi soáng moät cuoäc ñôøi sieâu nhieân trong söï töông giao vôùi Chuùa, ñöôïc kinh nghieäm nhöõng daáu kyø pheùp laï trong ñôøi soáng rieâng vaø roài lan truyeàn söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho ngöôøi khaùc. Bôûi vaäy, vieäc tìm thaáy vò trí cuûa mình trong thaân theå Ñaáng Christ laø voâ cuøng quan troïng. Chuùng ta caàn phaûi hieåu raèng söï xöùc daàu, söùc maïnh vaø phöôùc haïnh laø keát quaû cuûa söï vaâng phuïc. Chuùa Jeâsus khoâng chæ laø Chuùa cuûa moät caù nhaân. Ngaøi laø Chuùa cuûa toaøn boä thaân theå Ngaøi - töùc laø Hoäi thaùnh toaøn caàu. Hoäi Thaùnh toaøn caàu ñôøi ñôøi naøy ñöôïc theå hieän qua caùc Hoäi Thaùnh ñòa phöông. Do ñoù, moãi tín ñoà caàn phaûi coù söï vaâng phuïc ñöùc tin vaø coâng nhaän Chuùa Jeâsus laø Chuùa cuûa mình trong moät Hoäi
 16. 16. 16 Thaùnh ñòa phöông. Trong Hoäi Thaùnh ñòa phöông tín ñoà ñöôïc baûo veä bình an vaø phöôùc haïnh song hoï cuõng coù nhieàu nhieäm vuï phaûi hoaøn thaønh. Giaûng lôøi Chuùa maø chæ xuaát phaùt töø “chöùc vuï rieâng” vaø taùch mình khoûi moïi ngöôøi hoaëc töø choái tham döï vaøo baát kyø moät Hoäi Thaùnh ñòa phöông naøo chaéc chaén seõ daãn ñeán söï suy yeáu, sai laïc vaø noåi loaïn. Ñöùc Chuùa Trôøi saém saün moät choã cho moãi tín ñoà trong moät Hoäi Thaùnh ñòa phöông maïnh meõ, soáng ñoäng vaø taêng tröôûng. Taïi ñoù moãi tín ñoà coù theå tìm thaáy nhöõng coâng vieäc mình caàn laøm. Taïi ñoù tình yeâu söï trung tín vaø daâng hieán cuûa tín ñoà ñöôïc reøn luyeän, thöû thaùch. Taïi ñoù tính caùch cuûa tín ñoà ñöôïc phaùt trieån vaø hoaøn thieän. Taïi ñoù nhöõng ôn Chuùa ban cho tín ñoà seõ phaùt trieån hoï seõ nhaän ñöôïc söï keâu goïi troïn veïn. Nhieàu ngöôøi cho raèng hoï seõ ”ñaùnh maát mình” neáu laøm vieäc trung tín trong moät Hoäi Thaùnh ñòa phöông. Quan ñieåm ñoù thaät sai laàm. Noù xuaát phaùt töø söï sôï haõi vaø tö kyû. Neáu moät ngöôøi quyeát ñònh tìm vò trí cho mình trong moät Hoäi Thaùnh ñòa phöông thì söï xöùc daàu chung treân Hoäi Thaùnh seõ söûa trò, gìn giöõ vaø phaùt trieån ñôøi soáng vôùi Chuùa cuûa ngöôøi ñoù. AÁy nhôø Ngaøi maø caû thaân theå raøng buoäc vöõng beàn bôûi nhöõng caùi laét leùo, khieán caùc phaàn giao thoâng vôùi nhau, tuyø löôïng söùc maïnh cuûa töøng phaàn, laøm cho thaân theå lôùn leân, vaø töï gaây döïng trong söï yeâu thöông. E–pheâ-soâ 4: 16 Khi tín ñoà bieát kheùp mình vaøo kyû luaät, boû thoùi böôùng bænh vaø thaùi ñoä chæ laøm theo yù mình nhö trong theá gian, sau ñoù vaâng giöõ vò trí maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò cho hoï trong moät Hoäi Thaùnh ñòa phöông thì hoï seõ thöïc söï ñöôïc taêng tröôûng. Tín ñoà seõ khoâng chæ laø nhöõng ngöôøi khaùch trong caùc buoåi thôø phöôïng hoaëc hoäi nghò nöõa maø trôû thaønh moät chi theå coù ích, bieát töông trôï vaø boå sung cho nhöõng chi theå khaùc. Tín ñoà seõ laø nhaø saûn xuaát chöù khoâng chæ coøn laø ngöôøi tieâu thuï. Khi aáy söùc maïnh vaø söï xöùc daàu treân moãi phaàn cuûa thaân theå seõ lieân keát vôùi nhau ñeå cuøng hoaøn thaønh nhieäm vuï chung. Baát kyø tín ñoà naøo cuõng coù nhieäm vuï phaûi naâng ñôõ nhöõng ngöôøi khaùc vaø chaéc chaén laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ xöùc daàu cho hoï ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï ñoù. Khi ñoù, tín ñoà seõ laøm vieäc vôùi söï thoaû maõn, tin quyeát vaø vui möøng. Hoäi Thaùnh seõ gioáng nhö moät nhaø maùy, taïi ñoù ai cuõng laøm vieäc vaø tieáp tuïc söï nghieäp cuûa Chuùa Jeâsus. Nhöõng ngöôøi coù ôn chöùc vuï seõ cuûng coá caùc tín ñoà AÁy chính Ngaøi cho ngöôøi naøy laøm söù ñoà, keû kia laøm tieân tri, ngöôøi khaùc laøm thaày giaûng Tin laønh, keû khaùc nöõa laøm muïc sö vaø giaùo sö. EÂ-pheâ-soâ 4:11 Ñöùc Chuùa Trôøi laäp nhöõng ngöôøi coù ôn chöùc vuï ñeå laøm vöõng maïnh caùc tín ñoà, giuùp caùc tín ñoà taêng tröôûng trong ñôøi soáng taâm linh vaø tìm thaáy söï keâu goïi cuûa mình. Song hoï khoâng phaûi laø nhöõng “sao” ñeå ngöôøi khaùc thôø laïy vaø toân cao. Hoï laø nhöõng ngöôøi thôï söõa chöõa cho coã maùy ñöôïc vaän haønh. Nhöõng ngöôøi coù ôn chöùc vuï thöïc söï laø moùn quaø cho Hoäi Thaùnh. Hoï xöùng ñaùng
 17. 17. 17 ñöôïc chuùng ta kính troïng vaø coù thaùi ñoä ñoái xöû toát (coù moät soá ngöôøi, ñaëc bieäc laø nhöõng “tröôûng laõo” ñoái xöû quaù teä vôùi caùc muïc sö). Tuy nhieân hoï cuõng khoâng phaûi laø nhöõng nhaân vaät sieâu phaøm ñeå thaàn töôïng hoaù. Ñöùc Chuùa Trôøi laäp hoï leân ñeå daïy doã caùc tín ñoà, “ñeå caùc thaùnh ñoà ñöôïc troïn veïn veà coâng vieäc cuûa chöùc dòch vaø söï gaây döïng thaân theå Ñaáng Christ” (EÂ-pheâ-soâ 4:12). Khi coøn soáng treân ñaát Chuùa Jeâsus ñaõ ñaûm nhaän taát caû caùc chöùc vuï naøy: Ngaøi laøsöù ñoà vaø thaày teá leã thöôïng phaåm (Heâ-bô-rô 3:1). Ngaøi laø ñaáng tieân tri phaûi ñeán (Phuïc. 18:15). Ngaøi laø ngöôøi giaûng Tin laønh, chöõa beänh vaø ñuoåi quyû (Ma-thi- ô 9:25). Chuùa laø ngöôøi chaên (muïc sö) hieàn laønh (Giaêng 10:11). Chuùa laø giaùo sö giaûng daïy daân söï (Ma-thi-ô 5:1-2). Thaàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû treân Chuùa Jeâsus ñeå Ngaøi hoaøn thaønh taát caû caùc chöùc vuï ñoù. Tröôùc khi veà trôøi, Chuùa Jeâsus ñaõ truyeàn laïi taát caû caùc chöùc vuï naøy cho Hoäi Thaùnh ñeå Hoäi Thaùnh ñöôïc vöõng maïnh. Moät phaàn söï xöùc daàu töø Chuùa cuõng ñöôïc ban cho taát caû caùc tín ñoà. Baát kyø tín ñoà naøo cuõng laø ngöôøi ñöôïc Chuùa sai ñi (ñaây chính laø nghóa cuûa töø “söù ñoà” – laø söù giaû hay ngöôøi ñöôïc sai ñi). Tín ñoà naøo cuõng coù khaû naêng noùi tieân tri. Tín ñoà naøo cuõng coù theå vaø caàn phaûi tham döï vaøo coâng vieäc truyeàn giaùo. Ai cuõng caàn quan taâm vaø giuùp ñôõ nhöõng thaønh vieân khaùc cuûa Hoäi Thaùnh (töùc laøm coâng vieäc cuûa moät muïc sö). Moãi tín ñoà caàn phaûi ôû trong lôøi Chuùa, ñöôïc ñaày daãy lôøi Chuùa ñeå coù theå chia seû, ñoäng vieân vaø an uûi ngöôøi khaùc. Qua pheùp baùp-tem Thaùnh Linh, tín ñoà nhaän ñöôïc söï xöùc daàu ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc ñoù. Khi ñoù nhöõng daáu pheùp kyø laï seõ xaûy ra trong ñôøi soáng cuûa hoï. Ñöôïc choïn laøm vua vaø thaày teá leã Trong I Phi-e-rô 2:9 coù cheùp raèng chuùng ta laø “thaày teá leã nhaø vua (thaày teá leã hoaøng gia)” ñöôïc ñaët vaøo chöùc vuï ñeå “rao truyeàn söï troïn veïn cuûa Ñaáng ñaõ keâu goïi chuùng ta.” Nhö vaäy trong maét Ñöùc Chuùa Trôøi moãi tín ñoà coù moät vò trí raát quan troïng. Hoï khoâng phaûi laø haït caùt nhoû nhoi treân baõi bieån maø laø coâng daân cuûa nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Tín ñoà coù vò trí cao troïng ñoù laø hoaøn toaøn nhôø vaøo söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät ngöôøi sau khi nhìn nhaän toäi loãi cuûa mình vaø thaät loøng ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc cöùu roãi vaø giöõ vò trí ñuùng ñaén tröôùc maët Ngaøi. Ngöôøi aáy ñöôïc xöng coâng bình vaø trôû neân hoaø thuaän cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø khoâng coøn laø keû thuø cuûa Ngaøi nöõa. Thaàn Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñeán vaø khieán tín ñoà trôû thaønh moät taïo vaät môùi trong Chuùa Jeâsus Christ. Moät con ngöôøi môùi, con ngöôøi “beân trong” ra ñôøi. Tín ñoà khoâng coøn phuïc döôùi quyeàn cuûa ma quyû vaø toäi loãi nöõa. Tín ñoà trôû thaønh coâng daân cuûa moät nöôùc khaùc, nôi Chuùa Jeâsus laø vua vaø laø Chuùa. Trong vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi tín ñoà ñöôïc naâng cao ñeán vò trí laø vua vaø thaày teá leã. Khoâng phaûi töï tín ñoà vôùi baûn chaát cuõ coù ñöôïc ñieàu ñoù. Ñieàu naøy hoaøn toaøn döïa treân neàn taûng laø huyeát cuûa Chuùa Jeâsus, söï
 18. 18. 18 coâng bình ñeán bôûi ñöùc tin vaøo Chuùa Jeâsus vaø söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tín ñoà laø taïo vaät môùi vaø coù vò trí hoaøn toaøn môùi. Hoï ñöôïc ngoài treân caùc töøng trôøi cuøng vôùi Ñaáng Christ. Song, nhö khaùch löõ haønh, tín ñoà vaãn tieáp tuïc soáng treân ñaát. Quaù trình naøy ñöôïc goïi laø böôùc ñi trong ñöùc tin, böôùc theo Thaùnh Linh, quaù trình neân thaùnh hoaëc ñi töø vinh hieån ñeán vinh hieån. Trong quaù trình naøy, ma quyû, theá gian vaø xaùc thòt luoân muoán “choïc gaäy baùnh xe” vaø caûn trôû söï taêng tröôûng thuoäc linh. Chuùng khoâng muoán söï soáng cuûa tín ñoà boäc loä ra ngoaøi, khoâng muoán hoï mang laïi boâng traùi vaø môû mang nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi . Song tín ñoà khoâng coâ ñôn trong cuoäc soáng môùi naøy. Hoï ñöôïc ñaët vaøo trong Hoäi Thaùnh soáng. Chính trong Hoäi Thaùnh maø tín ñoà trôû thaønh vua vaø thaày teá leã vaø laø coâng daân cuûa nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñòa vò cai trò trong theá giôùi thuoäc linh Laøm vua coù nghóa laø coù quyeàn cai trò. Khi sa ngaõ, con ngöôøi ñaõ ñaùnh maát quyeàn cai trò. Song Chuùa Jeâsus ñaõ ñeán vaø traû laïi cho chuùng ta nhöõng gì ñaõ maát. Sau khi ñöôïc taùi sinh, tín ñoà trôû thaønh vua döôùi quyeàn cuûa Chuùa Jeâsus - laø vua muoân vua. Tuy nhieân tín ñoà hoaøn toaøn khoâng phaûi laø “baùn thöôïng ñeá” hay laø “giaùo hoaøng”. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta quyeàn teå trò khoâng phaûi ñeå cai trò treân moïi ngöôøi. Con caùi Chuùa thöông yeâu moïi ngöôøi song trong theá giôùi thuoäc linh chuùng ta coù quyeàn cai trò. Gioáng nhö moät vò vua coù quyeàn ra leänh vaø ñieàu khieån, chuùng ta cuõng coù quyeàn nhaân danh Jeâsus maø choáng laïi Sa- tan, rao truyeàn lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, coâng boá chöông trình, keá hoaïch vaø yù muoán cuûa Ngaøi. Chuùng ta coù quyeàn ñoøi hoûi trong danh Jeâsus, thay ñoåi vaø ñieàu khieån hoaøn caûnh theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoäi Thaùnh coù quyeàn cai trò, coù thaåm quyeàn troùi vaø môû. Chuùa noùi: “ta seõ giao chìa khoaù nöôùc thieân ñaøng cho ngöôi, heã ñieàu gì maø ngöôi buoäc ôû traùi ñaát, thì cuõng seõ phaûi buoäc ôû treân trôøi, vaø ñieàu gì maø ngöôi môû döôùi ñaát, thì cuõng seõ ñöôïc môû ôû treân trôøi” (Ma-thi-ô 16:19). Nhieàu khi tín ñoà khoâng bieát hoaëc khoâng muoán bieát veà vai troø laøm vua cuûa mình. Song ñieàu naøy coù yù nghóa voâ cuøng quan troïng nhö lôøi cuûa Chuùa Jeâsus ñaõ noùi: “Naày, Ta ñaõ ban quyeàn cho caùc ngöôi giaøy ñaïp raén, boø caïp, vaø moïi quyeàn cuûa keû nghòch döôùi chaân, khoâng gì laøm haïi caùc ngöôi ñöôïc” (Luca 10:19). Ñöôïc bieät rieâng ñeå phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi Moãi tín ñoà coøn coù vai troø laø moät thaày teá leã vaø söï khoâi phuïc laïi vai troø thaày teá leã cuûa moãi tín ñoà laø voâ cuøng quan troïng. 1. Thaày teá leã phaûi ñöôïc bieät rieâng ra ñeå haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaäy, hôõi anh em, toâi laáy söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø khuyeân anh em daâng thaân theå mình laøm cuûa leã soáng vaø thaùnh, ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, aáy laø söï thôø phöôïng phaûi leõ cuûa anh em. Roâ-ma 12:1
 19. 19. 19 PHÉP LẠ Ở AI CẬP Một người đàn ông Hồi giáo ở Ai-cập giết vợ vì chị này đọc Kinh Thánh, rồi đem chôn cùng với hai đứa con gái, một còn đang bú và một đã lên tám. Cả hai bé gái đều bị chôn sống ! Sau đó anh ta đến báo với cảnh sát là một ông chú đã giết chết hai đứa bé. Mười lăm ngày sau, một thành viên khác trong gia đình qua đời. Khi đưa người chết đi chôn, người ta tìm thấy hai bé gái bị vùi dưới cát – VẪN CÒN SỐNG ! Toàn quốc Ai-cập đều căm phẫn sâu sắc về vụ việc xảy ra, và kẻ sát nhân sẽ bị hành hình vào cuối tháng Bảy (2008). Người ta hỏi bé gái 8 tuổi làm cách nào để có thể sống sót được và em đã trả lời : "Một người đàn ông mặc áo trắng rực rỡ, cùng với các vết thương trên hai bàn tay, hằng ngày đến nuôi sống chúng cháu. Người ấy đánh thức mẹ cháu dậy để mẹ cháu có thể cho em bú". Cô bé đã được phỏng vấn bởi một phụ nữ Hồi giáo mang mạng che mặt phụ trách kênh tin tức trên Đài Truyền Hình Ai-Cập . Người này đã nói công khai trên truyền hình, "Đó chính là Đức Giêsu, bởi chẳng một ai khác có thể làm được những việc như thế !" Những người Hồi giáo tin rằng Isa (tức là Chúa Giêsu) đã thực hiện việc đó, các vết thương có nghĩa là Người thực sự đã chịu đóng đinh, và rõ ràng là Người đang sống ! Đằng khác, cũng hết sức rõ ràng là đứa bé không thể bịa ra được một câu chuyện như thế, và hai đứa trẻ không thể nào sống sót nếu không có một phép lạ thực sự. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo đang phải trải qua một thời khắc khó khăn chưa biết xử trí ra sao về việc này, và việc phổ biến các phim ảnh "Chết Vì Đạo" cũng chẳng giúp được gì ! Ai-cập là một quốc gia nằm ở trung tâm của việc truyền thông và giáo dục tại vùng Trung Đông, các bạn có thể tin chắc là câu chuyện này sẽ được phổ biến rộng rãi. Chúa Jesus vẫn đang kiểm soát và biến đổi thế giới. Hãy sẵn lòng chia sẻ câu chuyện này với mọi người. Đức Chúa Trời phán, "Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. ". (Gie-re-mi 17:7) SÖÏ PHUÏC VUÏ CUÛA TÍN ÑOÀ TRONG HOÄI THAÙNH ( tiếp trang 18 ) Neáu tín ñoà khoâng soáng thaùnh saïch, ngay thaúng vaø khaùc vôùi caùch soáng cuûa theá gian thì uy quyeàn laøm vua cuûa hoï seõ khoâng coù taùc duïng. Lôøi caàu nguyeän cuûa hoï seõ khoâng ñöôïc nhaäm, tính xaùc thòt seõ thaéng hôn hoï vaø keát quaû laø söï cheát. Bôûi vaäy, cuoäc soáng cuûa tín ñoà phaûi laø cuûa leã soáng daâng leân Ñöùc Chuùa Trôøi. Tín ñoà ñaõ ñöôïc bieät rieâng ra cho moät söï phuïc vuï thaùnh saïch. Thôøi Cöïu öôùc, khi ñöôïc bieät rieâng ra ñeå phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi caùc thaày teá leã côûi boû quaàn aùo cuûa mình vaø maëc trang
 20. 20. 20 phuïc theo quy ñònh. Ñieàu ñoù chöùng toû raèng “caùi toâi” cuûa hoï khoâng thöïc söï quan troïng maø Ñöùc Chuùa Trôøi môùi laø trung taâm cuûa moïi söï thôø laïy vaø phuïc vuï. Moãi ngaøy coù haøng ngaøn thaày teá leã phuïc vuï trong ñeàn thôø song chuùng ta khoâng bieát teân cuûa hoï. Ñieàu ñoù khoâng quan troïng. Ñöùc Chuùa Trôøi môùi thöïc söï laø trung taâm cuûa moïi söï. 2. Thaày teá leã caàn phaûi daâng cuûa teá leã haøng ngaøy. Taát caû caùc cuûa teá leã ñieàu ñöôïc moâ taû caùch chi tieát trong luaät phaùp vaø caùc thaày teá leã phaûi caån thaän laøm theo ñoù. Ñieàu naøy chöùng toû Ñöùc Chuùa Trôøi muoán daân söï Ngaøi vaâng lôøi vaø laøm theo moïi chæ daãn cuûa Ngaøi. Cuûa leã haøng ngaøy laø hình boùng cuûa cuoäc chieán tranh giöõa tín ñoà vôùi tính xaùc thòt cuûa hoï. Kinh Thaùnh noùi raèng chuùng ta ñaõ cheát vôùi toäi loãi vaø khoâng coøn maéc nôï xaùc thòt nöõa (Roâ-ma 8:12). Moãi ngaøy thaày teá leã gieát con vaät, thieâu vaø daâng leân Ñöùc Chuùa Trôøi. Moãi ngaøy tín ñoà cuõng caàn phaûi baét phuïc “tính xaùc thòt”, gieát noù, daâng leân Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø sau ñoù khoâng tieáp tuïc soáng theo xaùc thòt maø theo Thaùnh Linh: “… neáu anh em nhôø Thaùnh Linh maø laøm cheát coâng vieäc cuûa xaùc thòt thì anh em seõ soáng” (Roâ-ma 8:13). 3. Thaày teá leã haùt toân vinh Chuùa moãi ngaøy. Ñaây cuõng laø hình aûnh söï phuïc vuï cuûa tín ñoà töông öùng vôùi nhöõng gì ñöôïc cheùp trong Heâ-bô-rô 13:15 “Vaäy, haõy caäy Ñöùc Chuùa Jeâsus maø haèng daâng teá leã baèng lôøi ngôïi khen cho Ñöùc Chuùa Trôøi, nghóa laø boâng traùi cuûa moâi mieáng xöng danh Ngaøi ra”. 4. Caùc thaày teá leã luoân caàu nguyeän cho daân söï. Ñaây laø hình boùng cuûa vieäc caùc tín ñoà caàn caàu nguyeän cho Hoäi Thaùnh vaø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu. Nhöõng ngöôøi chæ caàu nguyeän cho baûn thaân laø khoâng hieåu gì veà vai troø thaày teá leã cuûa mình. 5. Caùc thaày teá leã xem xeùt ñeàn thôø vaø khí duïng thôø phöôïng moãi ngaøy. Ñaây laø hình boùng cuûa vieäc tín ñoà phaûi laøm vôùi ñôøi soáng taâm linh cuûa mình. Hoï caàn phaûi kieåm tra xem tính xaùc thòt vaø theá gian coù thaéng hôn khoâng, Ñöùc Chuùa Trôøi coù coøn hieän dieän trong ñôøi soáng hoï hay khoâng? 6. Thaày teá leã ñoïc luaät phaùp cho daân söï. Ñaây laø hình boùng cuûa vieäc caùc tín ñoà rao truyeàn lôøi Chuùa vaø chaân lyù cuûa Ngaøi cho ngöôøi khaùc, ñeå ngöôøi ta khoâng cheát vì thieáu söï hieåu bieát (OÂ-seâ 4:6). Söï Vinh Hieån Cuûa Chuùa Baøy Toû Khi Daân Ngaøi Thaùnh Saïch Taát caû caùc khía caïnh cuûa söï phuïc vuï cuûa tín ñoà noùi treân laø nhaèm muïc ñích khoâi phuïc söï thaùnh saïch trong daân söï Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh vaø bôûi vaäy söï vinh hieån cuûa Chuùa ñöôïc baøy toû chæ khi daân söï Chuùa soáng thaùnh saïch tröôùc Ngaøi. Ñöùc
 21. 21. 21 Chuùa Trôøi khoâng bao giôø chieàu theo tính xaùc thòt hoaëc theá gian vì chuùng voán nghòch cuøng Ngaøi. Bôûi vì söï chaêm veà xaùc thòt nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi noù khoâng phuïc luaät phaùp Ñöùc Chuùa Trôøi, laïi cuõng khoâng theå phuïc ñöôïc. Roâ-ma 8:7 Laøm theo xaùc thòt laø nghòch cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø chaáp nhaän nhöõng söï noåi loaïn cuûa chuùng ta. Vì theá chuùng ta caàn phaûi ñoùng ñinh tính xaùc thòt vaø böôùc ñi trong söï vaâng phuïc cuûa ñöùc tin. Tín ñoà caàn choái boû cuoäc soáng ích kyû, tö lôïi. Hoï phaûi coâng nhaän Chuùa Jeâsus laø Chuùa, laø ñaáng Meâ-si, laø Vua coù quyeàn ra leänh vaø laõnh ñaïo hoï. “Haõy coá gaéng hoaø thuaän vôùi moïi ngöôøi vaø tìm söï neân thaùnh, vì neáu khoâng neân thaùnh thì chaúng ai ñöôïc thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi “ (Heâ-bô-rô 12:14). Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta ñöôïc nhìn thaáy Ngaøi, nhìn thaáy Chuùa Jeâsus cuøng vôùi vinh hieån, pheùp laï vaø söï hieän dieän cuûa Ngaøi. Song nhöõng ñieàu ñoù seõ laø khoâng theå coù ñöôïc neáu chuùng ta soáng theo xaùc thòt vaø theá gian. Chuùng ta phaûi tin caäy, neân thaùnh vaø hieán daâng troïn veïn cho Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi soáng giöõa daân Ngaøi nhöng Ngaøi laø Ñaáng thaùnh. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán baøy toû chính Ngaøi cho theá gian vaø coâng vieäc ñoù Chuùa laøm qua Hoäi Thaùnh. Ngaøi caàn moät daân thaùnh, moät daân vöøa coù uy quyeàn laøm vua vöøa thöïc hieän chöùc naêng laø thaày teá leã vaø mang lôøi Chuùa ñeán vôùi moïi ngöôøi. Con caùi Chuùa caàn phaûi yeâu thöông nhöõng ngöôøi trong theá gian vaø hieán daâng baûn thaân vì söï cöùu roãi cuûa nhaân loaïi. Quaù khöù cuûa nhöõng ngöôøi ñeán vôùi Hoäi Thaùnh raát khaùc nhau. Möùc ñoä taêng tröôûng thuoäc linh cuûa caùc thaønh vieân Hoäi Thaùnh cuõng khaùc nhau. Song Hoäi Thaùnh khoâng phaûi laø cuûa rieâng moät nhoùm ngöôøi “thuoäc linh” maø laø cuûa taát caû. Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông vaø bieát roõ hoaøn caûnh cuûa töøng caù nhaân. Ngaøi mong muoán taát caû cuøng taêng tröôûng thuoäc linh. Hoäi Thaùnh khoâng ñöôïc pheùp cho tính xaùc thòt toàn taïi vì khi coù cô hoäi noù seõ keùo caû Hoäi Thaùnh quay veà vôùi theá gian. Nhö vaäy nhieäm vuï chính cuûa moät muïc sö laø: - Laõnh ñaïo caùc tín ñoà. - Saûn sinh ra nhöõng ñöùa con thuoäc linh. - Baûo veä Hoäi Thaùnh noùi chung. Ñoâi khi muïc sö phaûi ñöa nhöõng quyeát ñònh maø coâng chuùng khoâng heà öa thích. Muïc sö caàn yeâu thöông vaø giuùp ñôõ taát caû moïi ngöôøi song khoâng ñöôïc pheùp ñeå tính xaùc thòt coù cô hoäi phaùt trieån chæ vì muoán ñöôïc loøng caû hoäi chuùng. Cuøng vôùi thôøi gian muïc sö seõ hieåu ra laø ngöôøi ta raát khaùc nhau. Quan ñieåm, ñoïâng cô vaø haønh ñoäng khoâng ai gioáng ai. Muïc sö phaûi queân ñi öôùc muoán ñöôïc taát caû yeâu meán. Neáu khoâng muïc sö seõ khoâng theå daãn daét ngöôøi khaùc moät caùch phaûi leõ maø chæ laøm ngöôøi ta coù cô hoäi phaùt trieån tính xaùc thòt cuûa mình.
 22. 22. 22 Nhöõng ñieàu ñe doïa söï hieäp moät vaø söùc maïnh cuûa Hoäi Thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi mong muoán trong Hoäi Thaùnh coù söï hieäp moät. Hoäi Thaùnh coù theå khoâng troïn veïn vaø hoaøn haûo song vaãn coù theå coù söï thoáng nhaát. Traùi laïi, ma quyû luoân muoán Hoäi Thaùnh chia reõ vaø vì ñoù maø trôû neân suy yeáu, laøm vieäc khoâng hieäu quaû. Vì theá baát kyø Hoäi Thaùnh naøo cuõng phaûi chòu ñöïng nhieàu hình thöùc taán coâng khaùc nhau vaøo söï hieäp moät. Chuùng coù theå xuaát phaùt töø caû beân ngoaøi laãn beân trong Hoäi Thaùnh. 1. Söï choáng ñoái vieäc rao giaûng Tin laønh: Bao giôø trong Hoäi Thaùnh cuõng seõ coù moät soá ngöôøi khoâng muoán vaø khoâng daùm laøm chöùng veà Chuùa Jeâsus Christ. Neáu hoï thaønh coâng trong vieäc truyeàn ñaït tö töôûng ñoù cho Hoäi Thaùnh thì Hoäi Thaùnh seõ chæ baän roän vôùi chính mình vaø bò oâ nhieãm linh theá gian. Khoâng ñieàu gì coù theå laøm cho tín ñoà trôû neân soáng ñoäng hôn laø vieäc laøm chöùng veà Chuùa Jeâsus cho ngöôøi khaùc. 2. Söï choáng ñoái caàu nguyeän: soá löôïng ngöôøi tham döï nhöõng buoåi caàu nguyeän luoân ích hôn so vôùi caùc buoåi nhoùm khaùc. Taïi sao vaäy? Taïi vì caàu nguyeän laø voâ cuøng quan troïng vaø ñieåm ñaàu tieân maø keû thuø seõ taán coâng laø söï caàu nguyeän. Khoâng theå tieán haønh coâng vieäc thuoäc linh moät caùch maïnh meõ neáu trong caû Hoäi Thaùnh chæ coù vaøi ba ngöôøi caàu nguyeän. 3. Söï choáng ñoái bieåu hieän beà ngoaøi cuûa töï do thuoäc linh: moät soá tín ñoà quan taâm ñeán vieäc giöõ theå dieän cuûa mình hôn laø ñeå Ñöùc Thaùnh Linh theå hieän qua hoï. Soá khaùc laïi khoâng bieát gì veà veà caùc aân töù Thaùnh Linh vaø sôï haõi ñeán möùc gaùn nhaõn hieäu “sieâu thuoäc linh” cho nhöõng bieåu hieän hoaøn toaøn bình thöôøng. Muïc sö caàn phaûi caûm thaáy töï tin vaø cho pheùp Ñöùc Chuùa Trôøi theå hieän moät caùch sieâu nhieân, ñeå baày chieân khoâng sôï haõi hoaëc khinh thöôøng nhöõng gì maø taâm trí hoï khoâng ñuû khaû naêng kieåm soaùt hoaëc hieåu töôøng taän. 4. Söï daïy doã leäch laïc (taø giaùo): ôû ñaây coù theå lieät keâ ra raát nhieàu tröôøng hôïp vaø coù moät soá ví duï chuùng ta ñaõ keå ñeán trong chöông hai. Ñieàu quan troïng laø söï daïy doã phaûi deã tieáp thu, coù cô sôû vöõng chaéc vaø coù taùc duïng cuûng coá ñöùc tin. Chuùa Jeâsus, thaäp töï giaù vaø söï thöông xoùt cuûa Thöôïng ñeá phaûi laø trung taâm cuûa moïi giaùo lyù. Martin Luther coù noùi “Ñaáng Christ laø haït nhaân vaø laø ngoâi sao cuûa Kinh Thaùnh.” Töø trung taâm coù theå phaùt ra nhieàu höôùng khaùc nhau, song khoâng theå ngöôïc laïi. Nhieàu baøi giaûng caùo traùch toäi loãi döõ doäi song laïi chæ gioáng nhö moät gaùo nöôùc laïnh doäi vaøo ñaàu ngöôøi khaùc, khaúng ñònh vôùi ngöôøi ta laø hoï raát xaáu xa, voâ cuøng yeáu ñuoái, ñaày daãy tính xaùc thòt vaø seõ chaúng bao giôø coù söï phaán höng. Nhöõng baøi giaûng nhö vaäy chæ sinh ra söï voâ tín, khieán ngöôøi ta töï ti vaø caûm thaáy bò sæ nhuïc. Ñöùc Chuùa Trôøi luoân ñoái xöû moät caùch thieän chí vôùi con ngöôøi, luoân coá gaéng naâng ñôõ vaø taïo ñieàu kieän cho con ngöôøi phaùt trieån. 5. Thieáu söï vaïch toäi: neáu ngöôøi laøm vöôøn khoâng nhoå coû thì chuùng seõ moïc ñaày vöôøn. Caàn phaûi giaûi quyeát moät caùch döùt
 23. 23. 23 khoaùt vaø nhanh choùng vôùi moïi tö töôûng thuoäc veà theá gian, nhöõng söï noùi xaáu, ngoài leâ ñoâi maùch, noåi loaïn, oâ ueá… Neáu khoâng chuùng seõ laøm tan naùt Hoäi Thaùnh. Khi toäi loãi khoâng ñöôïc baøi tröø thì thaønh coâng vaø phöôùc haïnh seõ nhanh choùng tieâu tan. 6. Söï khoâng vaâng phuïc: Trong Kinh Thaùnh coù ghi laïi raát nhieàu tröôøng hôïp toäi loãi gia taêng vì khoâng coù söï vaâng phuïc. Moâi-se laø ngöôøi ñaõ nhieàu laàn chöùng kieán ñieàu ñoù. Thí duï, khi daân söï noåi loaïn, khi A- roân vaø Mi-ri-am ghen tî vì Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi oâng nhieàu hôn vôùi hoï, khi Coâ-reâ vaø Ña-than keát toäi oâng laø lo cho baûn thaân hôn laø cho daân chuùng, khi 10 ngöôøi thaùm töû noåi loaïn vaø ñaõ keùo theo caû daân chuùng. Kinh Thaùnh cheùp raèng Moâi-se laø ngöôøi nhu mì (khieâm nhöôøng) hôn taát caû moïi ngöôøi treân traùi ñaát. Maët duø coù ñoâi luùc sôï haõi, song oâng luoân bieát chaéc vaø tin quyeát vaøo söï keâu goïi cuûa mình. OÂng khoâng bao giôø ñaùnh maát söï quaân bình, khoâng ñoaùn xeùt daân söï vaø töï baûo veä mình. Ñöùc Chuùa Trôøi luoân ôû cuøng oâng vaø khi Ngaøi muoán xöû phaït daân söï thì cuõng chính oâng laø ngöôøi ñaõ caàu thay cho hoï. Ñoù laø caùch ñeå chieán thaéng vaø keát lieãu söï noåi loaïn. Keû khôûi xöôùng söï noåi loaïn bao giôø cuõng laø Sa-tan. Chính noù ñaõ töøng noåi loaïn, muoán ñöôïc baèng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bôûi vaäy maø chuoác laáy söï sa ngaõ (EÂ-sai 14:12-15) Söï noåi loaïn choáng laïi laõnh ñaïo Hoäi Thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi luoân theo doõi traät töï trong Hoäi Thaùnh moät caùch sít sao. Ngaøi yeâu thöông taát caû moïi ngöôøi nhö nhau song Ngaøi khoâng bao giôø chòu söï maát traät töï hoaëc voâ toå chöùc. Söï noåi loaïn xaûy ra khi Sa- tan ñaët söï ghen gheùt hoaëc ghen tî, chæ trích ñoái vôùi muïc sö vaø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo khaùc trong moät caù nhaân naøo ñoù. Ma quyû laø keû luoân muoán ñaët mình cao hôn ngöôøi khaùc. Coù moät theá löïc thuoäc linh nhö theá - linh Gieâ-sa-beân. Gieâ-sa-beân luoân coá ñaït baèng ñöôïc ñieàu mình muoán nhôø xu nònh vaø löøa loïc. Linh naøy hoaït ñoäng choáng laïi laõnh ñaïo Hoäi Thaùnh, kích ñoäng söï thuø haèn ñoái vôùi laõnh ñaïo vaø tìm caùch thao tuùng ñeå coù theå ñieàu khieån vaø kieåm soaùt daân söï cuûa Chuùa, tieâu dieät söï xöùc daàu trong Hoäi Thaùnh. Hoaøng haäu Gieâ-sa-beân ñaõ haønh ñoäng nhö vaäy, vaø ñoù cuõng laø caùch maø linh Gieâ-sa-beân haønh ñoäng. Noù muoán noåi loaïn, choáng laïi nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët vaøo vò trí laõnh ñaïo vaø thay nhöõng ngöôøi khoâng coù söï keâu goïi vaøo ñoù. Noù daãn ñeán trình traïng voâ toå chöùc, nhöõng ngöôøi ñöôïc Chuùa xöùc daàu bò coi thöôøng coøn nhöõng ngöôøi choáng laïi söï xöùc daàu, muoán aùp ñaët söï kieåm soaùt vaø quyeàn löïc con ngöôøi laïi ñöôïc ñeà baït. Khi nhìn thaáy söï khoâng vaâng phuïc, muïc sö khoâng neân haønh ñoäng theo xaùc thòt. Muïc sö chaúng caàn phaûi thanh minh, chæ trích hoaëc khinh bæ nhöõng ngöôøi noåi loaïn. Trong nhieàu tröôøng hôïp, nhöõng ngöôøi noåi loaïn laø nhöõng ngöôøi ñaõ töø laâu mong muoán chieám laáy vò trí laõnh ñaïo. Hoï coù theå nghó: “Toâi coù maët ôû Hoäi Thaùnh naøy töø nhöõng ngaøy ñaàu tieân” hoaëc “Ñöùc Chuùa Trôøi keâu
 24. 24. 24 goïi toâi luoân ôû beân caïnh muïc sö”, hoaëc “muïc sö coù nhieàu nhaân söï khoâng toát vaø toâi phaûi giuùp ñôõ muïc sö”. Hoï thöôøng chæ trích, noùi xaáu nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo vôùi nhöõng ngöôøi coù cuøng vò trí vôùi hoï hoaëc thaáp hôn ñeå ñöôïc thaêng tieán. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy khoâng heà bieát ñeán söï hieäp moät vaø khoâng coù taâm tình cuûa moät ngöôøi haàu vieäc. Hoï kieâu ngaïo vaø luoân saün saøng chæ trích, pheâ bình. Hoï thu thaäp quanh mình moät nhoùm caùc tín ñoà yeáu ñuoái, xaùc thòt vaø phuï thuoäc vaøo nhoùm ngöôøi naøy vì hoï cuõng caàn nhöõng ngöôøi khaúng ñònh raèng hoï ñöôïc Chuùa xöùc daàu maïnh meõ. Neáu muïc sö nhaân nhöôïng vaø cho pheùp hoï haønh ñoäng töï do thì chaúng bao laâu hoï seõ ñaàu ñoäc caû Hoäi Thaùnh. Khi choáng laïi hoï, muïc sö seõ bò pheâ bình laø “khoâng ñuû söï xöùc daàu” vaø sau ñoù, nhöõng ngöôøi noåi loaïn naøy cuøng moät soá ngöôøi uûng hoä hoï seõ giaän döõ maø töø boû Hoäi Thaùnh. Daàu sao nhö vaäy vaãn toát hôn laø ñeå hoï tieáp tuïc tieán tôùi. Hoï seõ boû ñi vôùi söï cay ñaéng vaø töï thöông haïi. Hoï seõ chæ trích vaø noùi xaáu ngöôøi khaùc. Song khi ñeå yù, baïn seõ thaáy laø sau khi boû Hoäi Thaùnh nhöõng ngöôøi naøy khoâng heà ñöa theâm ñöôïc moät linh hoàn naøo veà cuøng Chuùa, hoï khoâng tham döï buoåi nhoùm caàu nguyeän vaø hoïc hoûi Kinh Thaùnh. Hoï phí thôøi gian cho vieäc ngoâi leâ maùch leûo, soáng theo xaùc thòt vaø töï huyû hoaïi cuoäc soáng taâm linh. Daàn daàn, hoï seõ töø boû Chuùa hoaøn toaøn. Thaät laø khoán cho hoï! Tuy nhieân, söï pheâ bình thaúng thaén laïi laø chuyeän khaùc. Ngöôøi muïc sö khoâng bao giôø chòu nghe yù kieán cuûa ngöôøi khaùc vaø coù thoùi quen töï quyeát ñònh moïi vieäc theo yù mình seõ luoân gaëp nhieàu raéc roái. Ñoù cuõng laø ñieàu seõ xaûy ra khi hoäi chuùng khoâng bao giôø ñöôïc tham döï vaøo coâng vieäc cuûa Hoäi Thaùnh, ñaëc bieät laø nhöõng vaán ñeà coù lieân quan tôùi taøi chính Hoäi Thaùnh. Coù thaät laø Jeâsus phaùn vôùi Hoäi Thaùnh nhö vaäy khoâng ? Baát kyø tín ñoà naøo cuõng coù quyeàn xem xeùt moïi ñieàu ñöôïc noùi ra trong Hoäi Thaùnh . Nhöõng muïc sö doïa daãm vaø quaùt thaùo hoøng baét nhöõng ngöôøi khoâng ñoàng tình voâ ñieàu kieän vôùi mình phaûi ngaäm mieäng thöïc söï khoâng hieåu roõ vò trí cuûa mình. La loái:“Khoâng ñöôïc ñuïng ñeán ngöôøi ñöôïc xöùc daàu!” hoaëc toû yù nghi ngôø veà trình traïng thuoäc linh cuûa baát kyø moät ngöôøi naøo khoâng ñoàng yù vôùi muïc sö laø moät hieåm hoaï thuoäc linh nghieâm troïng. ÔÛ ñaây coù hai ñieàu maø muïc sö caàn phaûi hieåu. Thöù nhaát laø khoâng phaûi taát caû seõ tieáp nhaän nhöõng gì Chuùa phaùn ngay laäp töùc. Muïc sö phaûi kieân trì vaø tieáp tuïc chaêm soùc baày cuûa mình. Ñoâi khi moät soá lôøi tieân tri raát baát ngôø vaø ñöôïc ban cho “tröôùc thôøi haïn”. Song neáu quaû thöïc chuùng ñeán töø Chuùa thì ñeán kyø seõ ñöôïc öùng nghieäm vaø khi ñoù moïi ngöôøi seõ hieåu muïc sö. Veà phía mình, caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Thaùnh cuõng phaûi xem xeùt loøng mình, traùnh rôi vaøo vieäc luoân coù thaùi ñoä tieâu cöïc. Tín ñoà phaûi luoân coù söï vaâng phuïc ñöùc tin vaø böôùc theo Chuùa. Khi ñoù caùc tín ñoà seõ coù khaû naêng xem xeùt caùch thuoäc linh chöù khoâng nhìn moïi vieäc vôùi con maét xaùc thòt voán coù baûn chaát hay pheâ bình vaø noåi loaïn. Caû laõnh ñaïo laãn caùc thaønh vieân Hoäi Thaùnh caàn phaûi haï mình tröôùc vò muïc söï toái
 25. 25. 25 cao laø Jeâsus vaø xem xeùt moïi vieäc töø goùc ñoä thuoäc linh xem coù quaû thöïc laø Chuùa ñaõ noùi vaäy hay khoâng? Taát nhieân laø nhöõng ai khoâng tin vaøo söï toàn taïi cuûa Thöôïng ñeá, khoâng tieáp nhaän nhöõng neàn taûng Kinh Thaùnh vaø khoâng tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå noùi vôùi Hoäi Thaùnh seõ khoâng hieåu ñöôïc ñieàu naøy. Song ñoái vôùi nhöõng keû tin (tín ñoà) thì ñaây laø chuyeän hoaøn toaøn töï nhieân. Khi ñoù seõ coù söï quaân bình giöõa ñöùc tin vaø söï vaâng phuïc, giöõa söï töï do vaø tinh thaàn traùch nhieäm. Khi nhìn thaáy nhöõng ñieàu Chuùa noùi trôû thaønh hieän thöïc thì tín ñoà seõ tin töôûng vaøo nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo vaø coâng vieäc chung seõ tieán trieån. Muïc sö seõ quyù troïng caùc thaønh vieân Hoäi Thaùnh cuûa mình hôn khi thaáy hoï xem xeùt nhöõng ñieàu Chuùa noùi vôùi Hoäi Thaùnh vaø laøm theo. Nhöõng ñieàu Chuùa ñaët ñeå trong loøng muïc sö thì Ngaøi cuõng seõ ñaët ñeå trong loøng cuûa caùc tín ñoà. Ngaøi muoán trong Hoäi Thaùnh coù söï hieäp moät. Khi ñoù, muïc sö seõ khoâng phaûi laø moät nhaø ñoäc taøi, luoân doaï daãm hoaëc duøng thuû ñoaïn ñeå baét ngöôøi khaùc phaûi laøm theo yù mình. Thaät laø kì dieäu khi taát caû daân söï cuøng moät loøng vaâng theo lôøi Chuùa, cuøng vui möøng khi thaáy Hoäi Thaùnh taêng tröôûng, chieán thaéng vaø toân vinh Ñöùc Chuùa Trôøi vì moïi vieäc Chuùa laøm. Moät ñieàu toái caàn thieát laø muïc sö phaûi thoâng baùo roõ raøng veà tình hình Hoäi Thaùnh cho taát caû caùc thaønh vieân ñöôïc bieát trong nhöõng buoåi nhoùm troïng theå. Chæ khi aáy tín ñoà môùi coù theå tin töôûng vaø ñi theo muïc sö. Bôûi vì coâng vieäc cuûa Hoäi Thaùnh lieân quan tôùi thôøi gian, coâng söùc vaø tieàn baïc cuûa tín ñoà neân hoï coù quyeàn xem xeùt ñeå bieát nhöõng gì Hoäi Thaùnh ñang tieán haønh coù phaûi laø theo yù Chuùa hay khoâng? Ñoù seõ laø hình thöùc daân chuû caáp cao nhaát. Noù khaúng ñònh raèng Ñöùc Chuùa Trôøi luoân ñeïp loøng khi daân Ngaøi ñöôïc töï do, soát saéng uûng hoä Chuùa vaø uûng hoä coâng vieäc cuûa Ngaøi. Khi ñoù Hoäi Thaùnh seõ vöõng maïnh vaø taát caû caùc tín ñoà cuøng heát loøng caàu nguyeän vaø laøm vieäc ñeå khaûi töôïng trôû thaønh söï thöïc. Seõ vöøa coù söï hieäp moät, vöøa coù cô hoäi cho nhöõng saùng kieán caù nhaân. Khi ñoù quyeàn naêng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ theå hieän vaø Hoäi Thaùnh coù theå ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû sieâu nhieân. Khi coâng vieäc chung ñöôïc tieán haønh trong tình yeâu vaø söï hieäp moät thì giöõa caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Thaùnh seõ coù moái thoâng coâng saâu ñaäm vaø söï hieåu bieát laãn nhau. Ai cuõng caûm thaáy mình laø thaønh vieân cuûa moät ñaïi gia ñình vaø coù traùch nhieäm cho coâng vieäc chung. Khi coù sai laàm (maø caû muïc sö vaø caùc thaønh vieân ñieàu coù theå maéc phaûi) thì hoï seõ cuøng nhau ruùt kinh nghieäm vaø tieáp tuïc coâng vieäc maø khoâng ñaùnh maát tình yeâu vôùi nhau. Khi laøm moät vieäc lôùn thì sai laàm vaø thaát baïi laø ñieàu khoâng traùnh khoûi. Nhöng neáu tín ñoà heát loøng tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi thì phöôùc haïnh cuûa Ngaøi seõ khoâng vì theá maø ngöøng laïi vaø coâng vieäc cuoái cuøng seõ ñöôïc hoaøn thaønh. Coøn neáu chuùng ta chæ bieát chæ trích vaø ghen tî, gaây maát traät töï hoaëc sinh loøng kieâu ngaïo thì chuùng ta seõ laøm nhieàu quyeát ñònh theo tính xaùc thòt vaø coâng vieäc chung seõ bò ñoå vôõ. Muïc sö caàn phaûi hieåu laø con ngöôøi (trong ñoù coù caû muïc sö) duø coù thuoäc linh ñeán ñaâu cuõng khoâng traùnh khoûi sai laàm.
 26. 26. 26 Tuy nhieân sai laàm khoâng phaûi laø lyù do ñeå chuùng ta trôû neân sôï haõi, cay ñaéng hoaëc heøn nhaùt. Ngöôïc laïi, muïc sö caàn phaûi tha thöù cho baûn thaân vaø cho caùc thaønh vieân bôûi tình yeâu cuûa Chuùa vaø tieáp tuïc daãn daét Hoäi Thaùnh vôùi loøng tin raèng ñieàu Chuùa höùa thì Ngaøi seõ laøm thaønh. Veà phía mình, khi nhaän thaáy trong Hoäi Thaùnh coù nhieàu ñieåm chöa toát caùc tín ñoà cuõng khoâng neân coù thaùi ñoä tieâu cöïc vaø chæ trích. Xaây döïng Hoäi Thaùnh cuõng gioáng nhö caát moät caùi nhaø. Phaøn naøn raèng nhaø khoâng coù maùi che trong luùc ñang tieán haønh ñaët moùng laø ñieàu thaät voâ lyù. Song neáu baïn tích cöïc tham gia vaøo coâng vieäc chung thì seõ ñeán luùc baïn thaáy caû maùi, caû töôøng nhaø ñaõ ñöôïc queùt voâi vaø thaäm chí caû hoa treân cöûa soå. Chuùng toâi ñaõ kinh nghieäm ñieàu ñoù trong hoäi thaùnh cuûa mình. Nhöõng ñieàu thieáu thoán ban ñaàu khieán ngöôøi ta phaøn naøn daàn daàn xuaát hieän. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm vieäc coù kyø ñònh. Ngaøi bieát roõ khi naøo thì coâng vieäc seõ ñöôïc hoaøn taát, ra sao, ôû ñaâu, do ai? Bôûi vaäy, nhöõng ngöôøi tham döï seõ thaáy keát quaû khi töøng böôùc moät nhöõng nhu caàu ñöôïc ñaùp öùng. Coøn nhöõng ngöôøi chæ bieát chæ trích, phaøn naøn maø khoâng tham döï vaøo coâng vieäc chung seõ khoâng bao giôø ñöôïc thoaû maõn vaø chuùc phöôùc. Caùc thaønh vieân Hoäi Thaùnh caàn phaûi noùi nhö nhöõng ngöôøi coäng söï cuûa Neâ-heâ- mi: “chuùng ta seõ cuøng xaây döïng” (Neâ-heâ- mi 2:18). Coøn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi caûn trôû hoaëc khoâng giuùp ñôõ Neâ-heâ-mi thì: “caùc ngöôi khoâng coù phaàn, hoaëc pheùp, hoaëc kyû nieäm trong Gieâ-ru-sa-lem” (Neâ-heâ-mi 2:20). KHẢI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CỦA HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG VIỆT NAM MOSCOW I. Khải tượng của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh “Lời Sự Sống ” qua Mục sư ULEKMAN: “ Hãy trang bị cho dân sự Ta lời đức tin. Chỉ cho họ vũ khí thuộc linh họ có. Dạy họ cách sử dụng chúng. Gửi họ vào chiến trường bách chiến bách thắng cho Chúa”. II. Khải tượng của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh “Lời Sự Sống ” qua Mục sư Masula: “ Mỗi khu vực ốp của người Việt Nam tại Moscow có ít nhất 1 nhóm tế bào. Mỗi 1 thành viên Nhóm Tế Bào sẽ là 1 trưởng nhóm tế bào. Mỗi trưởng nhóm đào tạo ra 1 người trưởng nhóm khác ”. III. Mục tiêu Hội Thánh “Lời Sự Sống ” năm 2013: 1) 100 người trung tín đến Thờ Phượng Chúa ngày Chúa Nhật 2) 25 Nhóm Tế Bào thường xuyên hoạt động. 3) 3 buổi nhóm thờ phượng trong tuần: tại Hội Thánh, khu chợ Sát- đa, vốt, khu chợ vòm Cũ. 4 ) Đẩy mạnh truyền giáo và hướng tới những thành phố có đông người V.N sinh sống 5 ) Năm Thanh Niên
 27. 27. 27 HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG TẠI VIỆT NAM Nhằm tiện cho các con cái Chúa liên lạc với Hội Thánh Chúa khi về Việt Nam hoặc truyền giảng cho người thân mình ở nhà. Chúng tôi xin gởi quý bạn đọc số điện thoại liên lạc tại các tỉnh thành ở Việt Nam. Các tỉnh miền Nam: Mục sư Huê : +84 163 458 5438 Các tỉnh Tây Nguyên và Ninh Bình Anh Phiero: +84 167 626 2652. Các tỉnh Nam trung bộ: Mục sư Giô-suê: +84 97 579 1097 Các tỉnh Bắc Trung Bộ Anh Mừng: +84 169 921 9530 Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. Mục Sư Dũng : +84 169 895 5461 Các tỉnh Đông bắc + khu vực Đông anh HN và tỉnh Bắc Ninh Mục sư Hoàng : +84 97 341 2984 Các tỉnh Tây Bắc Mục Sư Bảo: +84 120 212 4411 Các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Mục Sư Nghĩa : +84 97 354 3794 Khu vực Long Biên, Gia Lâm Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Anh Phê : +84 166 914 0245 Các quận huyện và các tỉnh thành còn lại, có thể liên lạc với Anh Thiện +84 93 5369345. LỊCH ĐỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN Từ ngày 08/07 đến ngày 14/07 08. Thi-thiên 69, Hêbơrơ 3, Mi-chê 6-7 09. Thi-thiên 70, Hêbơrơ 4, 2Các vua 20-21 10. Thi-thiên 71, Hêbơrơ 5, 2Sử ký 33-34 11. Thi-thiên 72, Hêbơrơ 6, Sô-phô-ni 1-3 12. Thi-thiên 73, Hêbơrơ 7, Na-hum 1-3 13. Thi-thiên 74, Hêbơrơ 8, 2Sử ký 35 14. Thi-thiên 75, Hêbơrơ 9, Ha-ba-cúc 1-3 LỊCH SINH HOẠT CỦA HỘI THÁNH Lịch sinh hoạt từ ngày 08/07 – 14/07 Ngày CHƯƠNG TRÌNH 08/07 09/07 Cầu nguyện kiêng ăn tại Hội Thánh ( Từ 13.00-18.00 ) Ca đoàn (18h30-20h30) 10/07 NHÓM TẾ BÀO 11/07 NHÓM THANH NIÊN 12/07 13/07 TRUYỀN GIẢNG CÁC NƠI 14/07 13h30 : Thờ phượng với HT lớn 18h30: Hội Thánh Việt Nam THÔNG CÔNG : Ban Biên Tập kêu gọi các bạn gởi bài viết, lời làm chứng về ơn phước Chúa và về những gì Chúa ban cho trong thời gian qua về địa chỉ Email noisanmuagat@yahoo.com Hoặc liên hệ với anh Huỳnh Trần Ngọc Hùng SĐT: 8968 898 5238 tại Hội Thánh. Chúng tôi gởi lời cảm ơn chân thành đến quý con cái Chúa đã gởi bài viết, lời làm chứng, lời cảm tạ về cho chúng tôi trong thời gian vừa qua. Nguyện Chúa sẽ ban ơn và thêm sức trên quý vị luôn.
 28. 28. 28 GỞI CÁC BẠN THÂN HỮU Nếu các bạn đọc tờ nội san này có sự thôi thúc muốn tin nhận Chúa, hoặc bạn đã nghe ai đó làm chứng và lòng muốn tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa làm chủ đời sống bạn. Mời các bạn cầu nguyện với Chúa theo như hướng dẫn sau : "Kính Lạy Chúa Giê-Xu, con biết con là người có tội, xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con, Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin rộng mở tâm hồn và đời sống tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế và Chúa của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên con đường theo Chúa suốt đời con. Con thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin nhân danh Chúa Giê-Xu. A-men." Bạn thân mến! Bạn đã làm một quyết định thật đúng đắn, xin hoan nghinh và chúc mừng bạn trở thành con cái Chúa. Mời bạn hãy mạnh dạn tìm đến Hội Thánh Tin Lành gần nơi bạn nhất để nhận sự giúp đỡ về học hỏi Kinh Thánh. Nếu bạn ở Moscow thì mời bạn hãy đến với chúng tôi theo Địa chỉ : Yл. Павла Корчагина, дом 2a hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 8905 534 4475 để được hướng dẫn thêm. HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG VIỆT NAM MOSCOW Địa chỉ :Yл.Павла Корчагина, дом 2a Tel: 8905 534 4475. Cách đi : Lên khỏi Метро Рижская, đi bộ 50m đến bến Avtôbuýt số714, đi 5 bến, đến bến: 1-й Рижский переулок. THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀO CHÚA NHẬT HẰNG TUẦN : 18:30 – 21:30 Thân mời mọi người đến với Hội Thánh trong các buổi nhóm để cùng nhau ca ngợi tôn vinh Chúa, chia sẻ niềm tin, trò chuyện tâm tình, sinh hoạt thờ phượng Chúa, nghe lời giảng do các Mục sư đầy ơn chia sẻ. Rất vui mừng được đón tiếp quý vị. Về nội san: Nội san MÙA GẶT phát hành nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu chia sẻ niềm tin của các con cái Chúa trong Hội Thánh, thông báo các tin tức trong Hội Thánh, bày tỏ Tình Yêu, cung ứng nhu cầu thông công lẫn nhau, nhằm giúp cho con cái Chúa có một đời sống chiến thắng và nhận được phước hạnh từ Thiên Chúa. LƯU HÀNH NỘI BỘ

×