khác: "ðó là m t v t m c ñen"; l i có ý                           ki n hài hư c cho r ng: "Là m ...
ñ i v i s t n t i và phát tri n c a con     thì qu là ñáng ti c. B i có th l i l m ñóngư i. Và b c 2 c a thang Maslow...
BÁP TÊM THÁNH LINH               nh ng tà ma kêu l n ti ng mà ra kh i                    ...
Phierơ và Giăng ñ n ñó, ngư i ñ n nơi        Chúng ta ph i nh r ng t t c chúng tac u nguy n cho các môn ñ m i ñ h ...
thánh Linh ban cho hay ñư c ban ân t ñ     nh n ñư c ni m vui này trư c khi Phierơñ t tay trên ai thì n y ñư c nh n l...
Ông Howard Carter, m c sư t ng qu n       nguy n ñ ngư i ta ti p nh n s ch a b nhnhi m c a H i thánh Ngũ Tu n Assem...
NƠI NÀO TRONG KINH THÁNH CHO            VŨ KHÍ THU C LINHBI T ð C CHÚA TR I CÓ BA NGÔI?            ...
låi ti‰p-tøc tÃn công chÓng låi kÈ thù b¢ng      s¿ anh em ti‰p nhÆn l©i cûa ñÙc Chúa Tr©iquyŠn-næng cûa Huy‰t.   ...
Chúa Tr©i bäo Çäm viŒc ban s¿ ch»a lành cho     giÓng này là l©i thÀn h¿u, vïnh h¢ng và ch£ngcon ngÜ©i qua l©i cûa Ng...
ñÃng Christ. Chúng ta cÛng hi‹u ÇÜ®c r¢ng,    Khi chúng ta nghe và sÓng v§i l©i Chúa thì”n‰u ai trong ñÃng Christ thì ...
Thánh-linh và hành-Ƕng trong quyŠn-næng     Rhema. Hai tØ có nghïa khác nhau. Logos nóicûa Thánh-linh. S¿ khác nhau ...
nói. Rhema luôn luôn có s¿ liên-hŒ v§i môi     ñÙc Chúa Tr©i nói v§i chúng ta, có khä-nængmiŒng, ti‰ng nói cûa chúng t...
kÈ tin có m¶t Ƕng cÖ thu¶clinh, nhÜng chúng ta phäi mª             THANH NIÊN L I S       S NGkhóa, ch...
nh¡m b¡n vào chúng. K‰t-quä tuÿ thu¶c vào     næng cûa Danh Chúa Jesus v§i l©i ñÙc ChúaviŒc bån nhÆn ÇÜ®c l©i Chúa ba...
khí cûa l©i ñÙc Chúa Tr©i ª trên môi miŒng       HƯ NG ð N NĂM M Icûa chúng ta së Çåp Ç° các ÇÒn lÛy, së Çem    ...
m không n n t ng và ngày tháng c a h       XUNG ð T NH HƯ NG ð Ncũng ch ng phư c h nh gì.            S ...
ng−êi thuéc gi¸o héi Luther, t«i lµ ng−êi   th× sÏ ch¼ng cã chót quyÒn n¨ng nµo c¶ ®Óthuéc gi¸o ph¸i Baptist, t«i lµ ng...
kh¸c nµo s−¬ng mãc HÑt-m«n Sa xuèng      NÕu b¹n lµ ng−êi lµm cho ng−êi kh¸c hoµc¸c nói Si-«n; V× t¹i ®ã §øc Giª-h«-...
®Ò sÏ kh«ng bao giê ®−îc gi¶i quyÕt cho      Xung ®ét lµ kÎ giÕt ng−êi. Nã huû diÖt®Õn khi nµo sù xung ®ét bÞ cÊt bá ...
Hä ®· cã mét thêi gian hoµ thuËn víi    n¬i §øc Chóa Trêi lµ §Êng n¾m gi÷nhau, cïng chia xÎ nh÷ng tiÖn nghi cña    t...
QUAY LƯNG L I V I T I L I           B n có ti p t c s ng trong nh ng t i   Kinh Thánh: Rô-ma 6:2       ...
L I HAY Ý ð P             KH I TƯ NG VÀ M C TIÊU C AT do th t là không ph i làm theo ý mình,     H I THÁNH...
L CH ð C KINH THÁNH H NG TU NNh m ti n cho các con cái Chúa liên l c       T ngày 20/01 ñ n ngày 26/01v i H i Thánh ...
G I CÁC B N THÂN H U              H I THÁNH TIN LÀNH L I S                          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

So 157

358 views

Published on

Nội san Mùa Gặt số 157 của Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Moscow.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

So 157

 1. 1. khác: "ðó là m t v t m c ñen"; l i có ý ki n hài hư c cho r ng: "Là m t n t ru i". . . H u h t m i ngư i trong khán phòng ñ u g t gù ñ ng ý v i nh ng ý ki n ñó, h ñ u ch th y m i ñi m ñen. Di n gi ñ h i trư ng l ng xu ng, nhìn kh p lư t h i trư ng, giơ t gi y lên b ng hai tay, gi t m nh và h i "các b n không còn th y gì n a sao?". B y gi m i ngư i m i lên: "T gi y tr ng và m t ch m ñen".M I TU N M T TRUY N Ngư i di n gi m m cư i và nói: "C m“ n u m t ngư i trong anh em có s gì phàn nàn ơn nh ng câu tr l i c a các b n, d uv i k khác, thì hãy như ng nh n nhau và tha th ch m ñen này ñúng là r t n i b t trên t nhau: như Chúa ñã tha th anh em th nào, thì anh em cũng ph i tha th th y." gi y tr ng, tôi ñã làm ví d này v i r t nhi u ngư i và cũng nh n ñư c câu tr Cô-lô-se 3 :13 l i tương t . Ph n l n chúng ta ch nhìn th y v t ñen, v t b n, nhìn th y cái x u, D U CH M ðEN cái sai c a ngư i khác mà l ñi nh ng kho ng tr ng, nh ng cái t t ñ p c aT i bu i di n thuy t hàng trăm ngư i, ngư i ta.di n gi b t ñ u bu i nói chuy n b ngm t bài t p nh . Ông ñưa ra m t t gi y Cũng d hi u thôi vì ñó là tâm lý chungtr ng trên ñó có m t d u ch m ñen vào c a con ngư i, theo h c thuy t c añ t câu h i v i h i trư ng: “Các b n Abraham Maslow v nhu c u t nhiênnhìn th y gì?” M t ngư i giơ tay phát c a con ngư i ñư c chia thành các thangbi u: "Tôi th y m t ñi m ñen"; m t ngư i b c khác nhau, ph n ánh m c ñ cơ b n 1
 2. 2. ñ i v i s t n t i và phát tri n c a con thì qu là ñáng ti c. B i có th l i l m ñóngư i. Và b c 2 c a thang Maslow là nhu ch nh xíu như m t ch m ñen chi m 1/99c u v an toàn, th nên con ngư i luôn t gi y tr ng, mà chúng ta b ñi m t tluôn nhìn th y ñi m ñen, cái x u, nguy cơ gi y ñ p, có nên chăng?". . ., ñ ñ t ñư c m c an toàn t i thi u vtính m ng và tài s n". Nói ñ n ñây, ông Suy g m :ñưa m t nhìn quanh khán phòng và ñ nñâu cũng b t g p nh ng gương m t ñ ng Khi b n ñánh giá m t con ngư i, ñ ngtình ng h . nhìn vào nh ng th t b i c a h . Ai trong chúng ta chưa t ng th t b iÔng nói ti p: "Cũng gi ng như m t l n trong cu c ñ i c a mình?chúng ta ñ i x v i m i ngư i ñôi khi m t ngư i v i nhi u nh ngxung quanh, n u b n ch nhìn th t b i l i là ngư i g n ñ n v ith y cái x u, cái sai, thì b n chính là thành công nh t.ngư i ph i ch u d n v t ñau kh , trongb n luôn th y hoài nghi lo l ng v m i Con ngư i thư ng ñánh giá ngư i khácth di n ra quanh mình. Th nghĩ, m t v i cái nhìn v ngoài nhưng Chúa thìngày b n ăn v t ch t 3 b a, là nh ng th khác. Khi Ngài vào nhà ngư i thâu thungon, b , s ch, còn "ăn" tinh th n thì c Mathio, bao nhiêu ngư i thông giáo vàngày, th mà b y lâu nay chúng ta cho ngư i Parisi trách Chúa nhưng Chúa hànhnhau ăn nh ng gì? Có ph i cũng ngon và ñ ng theo cách khác. Ngài nhìn vào bb như ăn v t ch t. "B i lông tìm v t hay. trong c a con ngư i chính vì v y màðãi cái tìm vàng" là l a ch n c a b n, chúng ta có m t Mathio như ngày nay.tìm ñi u t t ñ p c a ngư i khác b n sth y s t t ñ p, tìm cái x u, cái sai ñ b Chúa bi t chúng ta y u, nh Ngài vàñi nh ng m i quan h chính là b n ñang trong Ngài chúng ta m nh s c b i v y màt h y ñi cơ h i c a mình." Phao lô có nói trong Kinh Thánh ông s ng và làm vi c không ph i b i s c c aÔng d ng l i và ñ t câu h i v i h i ông mà là b i s c c a Chúa.trư ng: "Làm th nào ñ s d ng t gi ynày m t cách h u ích?" Có vài l i phát Chúa có th thay ñ i ñ i s ng c a chúngbi u: "V lên ñó m t bông hoa; g p ñôi t ta, Chúa có th bi n nh ng ñi m y ugi y th là chúng ta có 2 t gi y tr ng; . . trong ñ i s ng chúng ta, nh ng v t ñen." Di n gi g t ñ u và m m cư i: "Vâng. trong ñ i s ng chúng ta tr thành nh ngC m ơn các b n. Th t ñơn gi n khi chúng ñi m m nh. Hãy h c bi t cách trông ñ i,ta thay ñ i tư duy, thay ñ i quan ni m h c bi t cách nương d a vào Chúa, trôngc a mình v nh ng th xung quanh. Con c y Chúa ñ Chúa có th thay ñ i ñ ingư i ai cũng có m t t t, m t x u, có ñôi s ng c a các b n.khi m c l i l m, nhưng ch vì cái x u, vình ng l i l m mà ñánh giá sai v nhau Ban Biên T p. 2
 3. 3. BÁP TÊM THÁNH LINH nh ng tà ma kêu l n ti ng mà ra kh i nhi u k b qu ám, cùng k b i và què KINH NGHI M THEO ñư c ch a lành cũng nhi u, t i c ñó SAU S C U R I trong thành ñư c vui m ng khôn xi t” Nh ng ngư i Samari này ñã tin l i gi ng c a Philíp v nư c ð c Chúa Tr i và danh Kinh Thánh: Công v 8:12-19 c a ð c Chúa Jêsus, và h ñã ch u báp têm L th t ch y u: ðư c ñ ñ y Thánh b ng nư c: “Nhưng khi h ðà TIN PhilípLinh là m t kinh nghi m theo sau s gi ng d y v nư c ð c Chúa Tr i và danhc u r i. c a Chúa Jêsus Christ, thì h ñã CH U Là m t m c sư tr trong m t giáo phái, BÁP TÊM, c nh ng ngư i nam l n ngư itôi ñã ñư c d y r ng khi m t ngư i ñư c n “ (Công v 8:12)c u, ngư i y có Thánh Linh – theo m t ý Chúa Jêsus ñã phán: “Hãy ñi kh p thnghĩa thì ñi u này ñúng. Tuy nhiên, gian, gi ng Tin lành cho m igiáo phái c a tôi ñã d y r ng khi m t ngư i. H ai TIN và CH U BÁPngư i ñư c c u, ngư i y có t t c TÊM thì s ñư c c u” (Mác 16:15).nh ng gì thu c v Thánh Linh như Nh ng ngư i Samari này v a tin vàñáng ph i có. v a ch u báp têm. H ñư c c u Ph n Kinh Thánh dư i ñây giúp chưa? Theo L i d y c a Chúa Jêsustôi th y r ng có m t kinh nghi m thì h ñã ñư c c u! Nhưng chưa ngư i nàotheo sau s c u r i ñư c g i là nh n lãnh trong vòng h ñã nh n lãnh báp têm c að c thánh Linh hay báp têm c a Thánh Thánh Linh.Linh. Nh ng câu Kinh Thánh này cho th y Có m t công tác c a Thánh Linh liênr ng m c dù nh ng ngư i Samari ñã ñư c quan ñ n s Sanh l i, nhưng công tác nàyc u, nhưng dư ng như các s ñ nghĩ r ng không ñư c g i là nh n lãnh Thánh Linhh chưa có t t c nh ng gì v ð c Thánh (hay báp têm c a Thánh Linh). ðư c táiLinh như ñáng ph i có. sanh (hay nh n ñư c s s ng ñ i ñ i) là Ch c v c a Philíp t i Samari công tác này. Còn kinh nghi m theo sau s c u r i ñư c g i là nh n lãnh Thánh Linh, Công v 8:12-13: “Nhưng khi chúng ñã báp têm c a Thánh Linh hay ñư c ñ ñ ytin Philíp là ngư i rao gi ng Tin Lành Thánh Linh.c a nư c ð c Chúa Tr i và danh c a Chúng ta ñư c tái sanh nh L i c a ð cð c Chúa Jêsus cho mình thì c ñàn Chúa Tr i, Phierơ nói r ng chúng ta ñư công, ñàn bà ñ u ch u phép báp têm. sanh l i “ch ng b i gi ng hay hư nát,Chính Simôn cũng tin, và khi ñã ch u báp nhưng b i gi ng không hay hư nát, là b itêm thì luôn v i Philíp, ngư i th y L I H NG S NG VÀ B N V NG C Anh ng d u kỳ phép l ñã làm ra thì l y ð C CHÚA TR I” (I Phierơ 1:23).làm l l m”. Phierơ và Giăng ñư c sai ñ n Samari. Ch c v c a Philíp t i Samari r t ñư c Công v 8:14-17 “Và các s ñ v n t iphư c. Nh ng quy n năng l lùng luôn thành Giêrusalem nghe tin x Samari ñãluôn th hi n. Nhi u ngư i ñã ñư c c u và nh n l y ñ o c a ð c Chúa Tr i bèn saiñư c ch a lành, theo Công v 8:7-8 “Vì có 3
 4. 4. Phierơ và Giăng ñ n ñó, ngư i ñ n nơi Chúng ta ph i nh r ng t t c chúng tac u nguy n cho các môn ñ m i ñ h ñ u có v trí c a mình trong chương trìnhnh n lãnh ð c thánh Linh. (Vì ð c c a ð c Chúa Tr i. Chúng ta ph i tìm rathánh Linh chưa giáng xu ng trong m t v trí y và làm nh ng gì ð c Chúa Tr iai trong h : H ch nhân danh ð c Chúa mu n chúng ta làm. ð c Chúa Tr i cóJêsus mà ch u báp têm). Phierơ và Giăng nh ng công tác ñ c bi t, Ngài không kêubèn ñ t tay trên h thì h ñ u ñư c nh n g i t t c chúng ta cùng th c hi n m tlãnh ð c thánh Linh”. ch c v và Ngài cũng không ban cho t t c Câu 14 chép, “B y gi khi các s ñ v n chúng ta cùng m t ch c v . t i thành Giêrusalem, nghe tin x Samari Philíp là m t nhà truy n gi ng Tin lành,ñã NH N L Y L I ð C CHÚA TR I” ch c v c a ông là ñưa d t nhi u ngư iðây là b ng ch ng k t lu n r ng nh ng ñ n kinh nghi m s c u r i trong ð ngngư i này ñã th c s ñư c c u. Các s ñ Christ. Trái l i, Phierơ và Giăng có m tñã nh n bi t r ng nh ng ngư i Samari này ch c v ñ c bi t, ñ t tay ñ chúng ta nh nñã ñư c c u, vì sau khi nghe lãnh báp têm c a Thánh Linh.nh ng vi c l lùng mà ð c Chúa Thu t sĩ SimônTr i ñã làm qua ch c v c a Công v 8:18-19 “SimônPhilíp, thì h sai Phierơ và Giăng th y b i các s ñ ñ t tay lênñ n ñ ñ t tay trên nh ng ngư i thì có ban ð c thánh Linhm i tin này h u cho h nh n lãnh xu ng, bèn l y b c dâng choð c thánh Linh. mà nói r ng: Cũng hãy cho tôi Ch ng có b ng ch ng nào ghi chép l i quy n phép y, ñ tôi có th ñ t tay trêncho bi t r ng Phierơ và Giăng ñ t tay trên ai, thì n y ñư c nh n l y ð c Thánhai ñó mà h l i không ñư c nh n lãnh Linh”Thánh Linh Kinh Thánh trình bày cách Thu t sĩ Simôn ñã l y ti n dâng choñơn gi n, “Phierơ và Giăng bèn ñ t tay trên Phierơ và Giăng và nói r ng, “Cũng hãycác môn ñ và h nh n ñư c Thánh Linh” cho tôi quy n năng y, ñ tôi có th ñ t tay(Công v 8:17). trên ai thì ngư i y ñư c nh n l y ð c Phierơ và Giăng ñư c phái ñ n Samari thánh Linh” (c.19)v i m c ñích ñ c bi t. M c ñích ñó là gì? Có ngư i cho r ng Simôn c mua ThánhCâu tr l i ñư c tìm th y trong câu mư i Linh. Không ph i như th . Ông ta ch clăm: “Hai ngư i ñ n nơi c u nguy n cho mua kh năng ñ ñ t tay trên ai thì n ynh ng tín h u m i ñ h nh n lãnh Thánh ñư c nh n Thánh Linh.Linh”. Phierơ ñã tr l i: “Ti n b c c a ngươi Nh ng s ñ khác Giêrusalem sai h hãy hư m t v i ngươi, vì ngươi tư ng l yñ n Samari vì m c ñích ñ c bi t này. T i ti n b c mua ñư c s ban cho c a ð csao h ph i c u nguy n cho nh ng ngư i Chúa Tr i” (câu 20)Samari này nh n lãnh Thánh Linh? T i sao Trong Tân ư c có 4 t khác nhau trongPhilíp ñã không c u nguy n cho h như ti ng Hy L p ñư c d ch là “ân t ”. Ch Hyth ? L p ñ c bi t này có nghĩa là “s ban cho”. Phierơ nói r ng ông và Giăng ñư c ð c 4
 5. 5. thánh Linh ban cho hay ñư c ban ân t ñ nh n ñư c ni m vui này trư c khi Phierơñ t tay trên ai thì n y ñư c nh n lãnh và Giăng t Giêrusalem ñ n và trư c khiThánh Linh. h nh n lãnh báp têm c a Thánh Linh. Làm th nào ñ chúng ta nh n bi t V y thì d u hi u nào khi n cho Simônnh ng ngư i Samari này ñã th c s nói bi t r ng nh ng ngư i này ñã nh n lãnhti ng m i? M t s ngư i không tin ti ng ð c thánh Linh khi Phierơ và Giăng ñ tm i cãi r ng khúc Kinh Thánh này ch ng tay trên h ? T t c nh ng b ng ch ng chnói gì v h nói ti ng m i c . t r ng d u hi u ñư c th hi n là nói ti ng Tuy nhiên, cũng không có b ng ch ng m i. ðó là d u hi u ñã thuy t ph c Simônnào là h ñã không nói ti ng m i. Th t r ng nh ng ngư i Samari ñã nh n lãnhv y, nh ng ngư i nghiên c u l ch s Kinh ð c thánh Linh.Thánh ñ u bi t r ng nh ng giáo ph c a Nói ti ng m i không ph i là ð c thánhH i thánh ñ u tiên ñã ñ ng ý Linh và ð c thánh Linh cũngr ng h ñã nói ti ng m i t i không ph i là nói ti ng m i –Samari. Và chúng ta ñ c nhưng c hai ñi song hành v inh ng ch khác trong Tân nhau. Gi ng như cái lư iư c thì th y r ng nh ng ai b ng thi c ñ ñ y gót chân l tñư c ñ y d y Thánh Linh thì vào giày. Cái lư i thi c ñóñã nói ti ng m i. không ph i là chi c giày, và Hi n nhiên r ng nh ng chi c giày không ph i là lư ingư i Samari này ph i nói ti ng m i vì thi c, nhưng m i cái ñ u là ph n quan“..Simôn ðà TH Y r ng qua s ñ t tay tr ng ñ i v i cái khác.c a các s ñ thì Thánh Linh ñư c ban Ch ng h n có m t ngư i mua chi c xecho..” (c.18). hơi t i Texas, ngư i y nh n ñư c gi y ch ði u ch c ch n là chúng ta không th quy n c a chi c xe. Chi c xe hơi khôngth y Thánh Linh b ng con m t xác th t, vì ph i là gi y ch quy n, và gi y ch quy nNgài là Th n. Nhưng ñã có nh ng d u hi u không ph i là chi c xe, nhưng b n sv t lý khi n Simôn bi t r ng nh ng ngư i không th dùng chi c xe ñó ñi xa màSamari ñã nh n lãnh Thánh Linh. Ph i có không có gi y ch ng nh n ch quy n.ñi u gì ñó ph i th y ñư c b ng giác quan N u b n ñư c ñ ñ y Thánh Linh, thìt o n tư ng cho Simôn ñ ông ta có th b n ph i có b ng ch ng (nói ti ng m i) ñinói r ng h ñã nh n lãnh Thánh Linh. kèm.Chính Simôn ñã không nh n ñư c, nhưng Hãy chú ý, trong Công v 8 chúng taông có th th y ngư i khác nh n ñư c. không th y câu nào có ghi r ng Phierơ vàVi c ñó gi i thích th nào? Giăng d y cho nh ng ngư i Samari này M t m c sư ñã nói v i tôi: “Có th vì ch ñ i Thánh Linh.Simôn th y nh ng ngư i Samari tràn ñ y D y cho ngư i ta ch ñ i s ñ y d ys vui m ng”. Tuy nhiên, không th gi i Thánh Linh là ð ng ñã ñư c h a ban nhưthích như th vì Simôn ñã t ng th y ngư i món quà mi n phí ch gây ra s nghi ngSamari vui m ng. Câu 8 k l i r ng: “..t i và do d .trong thành y có s vui m ng l n”. H ñã 5
 6. 6. Ông Howard Carter, m c sư t ng qu n nguy n ñ ngư i ta ti p nh n s ch a b nhnhi m c a H i thánh Ngũ Tu n Assembles c a ð c Chúa Tr i ban cho. Tôi cũngof God Anh trong nhi u năm, ngư i sáng không c u nguy n ñ xin ð c Chúa Tr il p trư ng Kinh Thánh Ngũ Tu n lâu ñ i ñ ñ y Thánh Linh cho ngư i ta mà tôi c utrên th gi i, và là m t giáo sư l i l c trong nguy n như Phierơ và Giăng ñã c unhóm giáo sư c a H i thánh Phúc Âm toàn nguy n ñ h có th ti p nh n s ban chov n trên th gi i. Ông ñã phát bi u r ng c a ð c Chúa Tr i.d y ngư i ta ch ñ i Thánh Linh thì không Cũng nên lưu ý r ng câu 17 c a ph ních l i gì mà ch là m t s k t h p c a vi c Kinh Thánh này không nói: “Sau khi ñ tlàm và vô tín. tay trên h thì ð c Chúa Tr i ñ ñ y ð c Quà t ng mi n phí vô giá. thánh Linh cho h ” mà chép r ng: “..và h Hãy lưu ý vài ñi u khác nhau trong ðà NH N LÃNH ð c thánh Linh”.Công v 8, Phierơ và Giăng ñã không c u Tôi tin r ng chúng ta cùng ñ ng côngxin ð c Chúa Tr i ban Thánh v i Phierơ và Giăng, nên tôiLinh cho nh ng ngư i Samari. cũng theo cùng phương phápH ñã c u nguy n ñ nh ng h ñã theo: Tôi ñ t tay trênngư i Samari này nh n lãnh ngư i ta ñ nh n lãnh ThánhThánh Linh. Linh. Tôi làm ñi u ñó trong Chúng ta thư ng c u nguy n, ñ c tin, vì ñó là l i Kinh“L y Chúa, xin Ngài c u nh ng Thánh. Các s ñ ñã sai Phierơlinh h n t i bu i nhóm t i nay. và Giăng ñ n Samari và h cóXin Ngài ch a lành ngư i m t ch c v theo phương châmb nh”. Tuy nhiên chúng ta y (ð c Chúa Tr i ñã x c d ukhông th y các s ñ c u cho chúng ta ñ ph c v theonguy n như v y trong sách Công v s kêu g i c a Ngài trên ñ i s ng chúng(chúng ta ph i c u nguy n theo Kinh ta).Thánh). Là m t m c sư ph c v trong m t giáo Tôi c u nguy n cho nhi u ngư i, không phái ñư c n a th k qua, khi ñ c Tân ư cph i ñ xin ð c Chúa Tr i c u h , vì Ngài và Thánh Linh c a ð c Chúa Tr i soi sángñã th c hi n s c u r i qua vi c Ngài sai cho tôi qua nh ng câu này, tôi tin quy tCon Ngài ch t th cho chúng ta. ð c Chúa r ng n u mình ñã nh n cùng m t ThánhTr i ñã tr giá c u r i cho m i ngư i, tuy Linh như h ñã nh n ñư c, tôi cũng s cónhiên ñi u ñó ch ng giúp ích gì cho chúng cùng d u ch ng sơ kh i là nói ti ng m i.ta cho ñ n khi chúng ta ti p nh n. ðó là lý Tôi ñã không tho mãn n u không có gìdo Ngài truy n b o chúng ta ph i loan báo h t.Tin Lành. Câu g c: “Vì chưng Giăng ñã làm Nói theo Kinh Thánh, chúng ta nên c u phép báp têm b ng nư c, nhưng trong ítnguy n cho ngư i ta ti p nh n món quà s ngày n a các ngươi s ñư c báp têms ng ñ i ñ i mà Ngài ñã ban cho h . b ng Thánh Linh” (Công v 1:5) Cũng v y, tôi không c u xin ð c ChúaTr i ch a b nh cho ngư i ta, mà tôi c u Trích sách Nh ng ân t thu c linh 6
 7. 7. NƠI NÀO TRONG KINH THÁNH CHO VŨ KHÍ THU C LINHBI T ð C CHÚA TR I CÓ BA NGÔI? L I ð C CHÚA TR I Năm 325 Công ð ng Nicea vÛ- Vì các vÛ-khí chi‰n ÇÃu cûa chúng ta có sÙc xác ñ nh giáo lý ð c Chúa månh vô ÇÎch Ç‹ Çåp Ç° các ÇÒn lÛy. NhÜ Tr i g m có ba Ngôi V là vÛ- vÆy các vÛ-khí cûa kÈ tin là gì? ð c Chúa Cha, ð c Chúa Con và ð c Thánh Linh. Ba Các ÇÒn-lÛy tåo ra m¶t quyŠn-l¿c kinh-khûngNgôi V ñ u có th n tính như nhau. Kinh trong Ç©i sÓng chúng ta. N‰u chúng ta tÆpThánh ch a ñ ng giáo lý ð c Chúa Tr i trung m¡t cûa mình vào các ÇÒn-lÛy, chúng taBa Ngôi th hi n qua các câu Kinh Thánh së dÍ dàng Çánh båi bªi quyŠn-l¿c cûa nó.sau ñây: Cäm tå ñÙc Chúa Tr©i l©i cûa Ngài ban choC UƯ C chúng ta m¶t niŠm hy v†ng l§n. a. Sáng th Ký 1:26: “ð c Chúa Tr i ñÙc Chúa Tr©i ban cho chúng ta nh»ng vÛ-phán r ng: Chúng ta hãy làm nên loài khí rÃt h»u hiŒu. Trong Ê-phê-sô 6: Phao-lô ÇŠngư i như hình ta và theo tư ng ta.” cÆp ljn các vÛ-khí t¿ vŒ cûa tín-h»u. ng nói b. Sáng th Ký 3:22: “ð c Chúa Tr i vŠ Çôi giày cûa Tin-lành bình an, nÎt lÜngphán r ng: Loài ngư i ñã thành m t b c b¢ng lë thÆt, mão cûa s¿ cÙu-r‡i, thuÅn ÇÙc-như chúng ta.” tin và áo giáp cûa s¿ công-bình.Tuy nhiên, c. Ê-sai 6:8: “Tôi nghe ti ng Chúa phán m¶t vÛ-khí trong bäng liŒt-kê này không cór ng: Ta s sai ai ñi? Ai s ñi cho chúng tính cách t¿ vŒ Çó là l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i.ta?”TÂN Ư C Trong IICô-rinh-tô 10 Phao-lô nói: VÛ-khí cûa a. Ma-thi-ơ 3:16-17: “V a khi ch u phép chúng ta có quyŠn-næng Ç‹ Çåp Ç° các ÇÒn-báp-têm r i, ð c Chúa Giê-su (Ngôi Hai) lÛy. Phao-lô muÓn ÇŠ-cÆp ljn các vÛ-khí gìra kh i nư c, b ng chúc các t ng tr i m Çây? Theo måch væn cûa câu, ông muÓn nóira, Ngài th y Thánh Linh (Ngôi Ba) c a vŠ các loåi vÛ-khí Ç‹ tÃn công. M‡i cÖ-ÇÓcð c Chúa Tr i ng xu ng như chim bò nhân tØng hÒi tØng lúc trong Ç©i sÓng thÜ©ngcâu ñ u trên Ngài. T c thì có ti ng t tr i hÕi chính mình: Tôi phäi chi‰n ÇÃu v§i ai?phán r ng: N y là Con yêu d u c a Ta ñÙc Chúa Tr©i ban cho tôi loåi vÛ-khí gì Ç‹(Ngôi M t) ñ p lòng ta m i ñàng.” Çåt thành công trong viŒc Çåp Ç° các ÇÒn-lÛy b. Ma-thi-ơ 28:19: “V y, hãy ñi d y d cûa ma-quÌ trong Ç©i sÓng tôi?muôn dân, hãy nhơn danh ð c Cha (Ngôi Có ba loåi vÛ-khí chính mà ñÙc Chúa Tr©i ÇãM t), ð c Con (Ngôi Hai) và ð c Thánh ban cho kÈ tin. ñÙc Thánh-linh ban cho h†Linh (Ngôi Ba) mà làm phép báp-têm cho m¶t quyŠn-næng bên trong. Ba loåi vÛ-khí là:h .” L©i Chúa, danh Chúa Jesus và Huy‰t Ngài. L©ic. I Phi-e-rơ 1:2: “Theo s bi t trư c c a Chúa có m¶t quyŠn næng månh më Ç‹ Çåp Ç°ð c Chúa Tr i là ð c Chúa Cha (Ngôi các ÇÒn lÛy. Danh Chúa Jesus có m¶t quyŠn-M t) và nên thánh b i ð c Thánh Linh næng t¿ nhiên trong miŒng kÈ tin. Khäi-huyŠn(Ngôi Ba), ñ ng vâng ph c ð c Chúa Giê- 12:11 chép Chúng Çã th¡ng nó bªi huy‰tsu Christ (Ngôi Hai).” Chiên Con và bªi l©i làm chÙng cûa mình. H† 7
 8. 8. låi ti‰p-tøc tÃn công chÓng låi kÈ thù b¢ng s¿ anh em ti‰p nhÆn l©i cûa ñÙc Chúa Tr©iquyŠn-næng cûa Huy‰t. mà chúng tôi Çã truyŠn cho, không coi nhÜ l©iTrong ba chÜÖng ti‰p theo, tôi së giäi-thích ba cûa loài ngÜ©i, bèn coi nhÜ l©i cûa ñÙc Chúaloåi vÛ-khí mà ñÙc Chúa Tr©i ban cho kÈ tin. Tr©i, vì thÆt là l©i ñÙc Chúa Tr©i cÛng hành-Trong chÜÖng này, chúng ta së nói vŠ l©i ñÙc Ƕng trong anh em có lòng tin.Chúa Tr©i. Kinh-thánh dÅn chÙng quyŠn-næng L©i Chúa có tác Ƕng, có m¶t næng-l¿c thu¶ch»u hiŒu cûa l©i ñÙc Chúa Tr©i. Kinh-thánh linh t¿ nhiên. QuyŠn-næng tØ ñÙc Chúa Tr©icho chúng ta bi‰t cách làm cho l©i Chúa có làm cho l©i Chúa trª thành m¶t vÛ-khí Ç‹tác døng ÇÓi v§i chúng ta và cách tÃn công chúng ta trang-bÎ. L©i Chúa có s¿ sÓng. L©icác ÇÒn lÛy. Chúa có linh-nghiŒm. L©i Chúa rÃt sÓng Ƕng.QuyŠn-QuyŠn-næng cûa l©i Chúa L©i Chúa có sÙc månh hÖn gÜÖm hai lÜ«i. Kinh-thánh tuyên-bÓ r¢ng chính kinh-thánh ÇÙc- L©i Chúa ban cho chúng ta ÇÙc-tinlà l©i ñÙc Chúa Tr©i. Tuy nhiên, L©i Chúa ÇÜa ljn nhiŠu k‰t-quäcÛng có nhiŠu phân Çoån kinh- trong kÈ tin. Trܧc tiên là ñÙc-tin.thánh ÇŠ cÆp ljn Chúa Jesus là Rô-ma 10:17 chép: ñÙc-tin ljn bªingôi l©i. Giæng 1:1 chép r¢ng: s¿ ngÜ©i ta nghe, mà ngÜ©i ta ngheBan ÇÀu có ngôi l©i, Ngôi l©i ª khi l©i cûa ñÃng Christ ÇÜ®c raocùng ñÙc Chúa Tr©i và Ngôi l©i giäng. ñÙc-tin ljn b¢ng cách nào?là ñÙc Chúa Tr©i. ñÃng Christ là l©i h¢ng ñÙc-tin ljn do s¿ nghe. Chúng ta nghe nh»ngsÓng cûa ñÙc Chúa Tr©i, kinh-thánh là l©i gì? Chúng ta nghe l©i ñÙc Chúa Tr©i. Có baÇÜ®c vi‰t thành væn cûa ñÙc Chúa Tr©i. bܧc thành công trong viŒc phát-tri‹n ÇÙc-tinLà con-cái Chúa, chúng ta phäi æn nuÓt l©i trong Ç©i sÓng cûa con-cái Chúa. Trܧc h‰t làChúa h¢ng ngày. Giæng 14: 23 chép: N‰u ai l©i Chúa ÇÜ®c công-bÓ, thÙ hai là kÈ tin nghe,yêu m‰n ta thì vâng gi» l©i ta, chúng ta së thÙ ba là ÇÙc-tin phát-tri‹n qua viŒc nghe.thÜÖng yêu ngÜ©i, chúng ta ÇŠu ljn cùng ViŒc nghe ti‰p theo ÇÜ®c nhiŠu hÖn là chÌngÜ©i và ª trong ngÜ©i. Thái Ƕ cûa chúng l¡ng nghe. ñó là m¶t thái Ƕ bày tÕ s¿ lÜu šÇÓi v§i l©i Chúa cÛng tÜÖng-t¿ nhÜ thái Ƕ và s¿ thích-thú, m¶t s¿ Çói khát ti‰p nhÆn vàcûa chúng ta ÇÓi v§i chính Ngài. Chúng ta n¡m ch¥t lÃy quyŠn-næng cûa sÙ-ÇiŒp. ñÙc-không th‹ nói r¢ng, mình yêu m‰n Chúa hÖn tin phát-tri‹n nh»ng ÇiŠu Çã nghe, do Çól©i cûa Ngài. N‰u bån muÓn bi‰t ñÙc Chúa muÓn cho ÇÙc-tin ÇÜ®c phát-tri‹n, chúng taTr©i chi‰m ÇÜ®c bao nhiêu trong Ç©i sÓng bån phäi Ç‹ dành nhiŠu thì gi© nghe và nghe l©ithì hãy ki‹m tra bån có l©i Chúa ÇÜ®c bao Chúa.nhiêu. ñÙc Chúa Tr©i có š nghïa nhÜ th‰ nào sÙc- L©i Chúa Çem låi sÙc-khÕe cho chúng ta.ÇÓi v§i bån thì l©i Chúa cÛng có š nghïa nhÜ L©i Chúa ban cho chúng ta sÙc-khÕe và s¿vÆy ÇÓi v§i bån. Chính kinh-thánh kh£ng-ÇÎnh månh më vŠ phÀn xác. Trong Thi-thiên 107:r¢ng l©i Chúa có thÄm quyŠn. Trong Giæng 6: 20 chép: Ngài ra lŒnh ch»a lành h†... Ê-sai63, Chúa Jesus phán: ...nh»ng l©i ta nói v§i 55: 11, ñÙc Chúa Tr©i phán: ”L©i nói cûa Ta,các ngÜÖi ÇŠu là thÀn linh và s¿ sÓng. Trong Çã ra tØ miŒng Ta, thì ch£ng trª vŠ luÓngTê-sa-lô-ni-ca 2: 13 Phao-lô nói: Bªi vÆy, nhÜng, mà ch¡c së làm tr†n ÇiŠu Ta muÓn,chúng tôi tå Ön ñÙc Chúa Tr©i không thôi vŠ thuÆn-l®i công viŒc Ta Çã sai khi‰n nó”. ñÙc 8
 9. 9. Chúa Tr©i bäo Çäm viŒc ban s¿ ch»a lành cho giÓng này là l©i thÀn h¿u, vïnh h¢ng và ch£ngcon ngÜ©i qua l©i cûa Ngài. VÆy, n‰u Ngài hÜ nát cûa ñÙc Chúa Tr©i. Khi bån gieo m¶tmuÓn cho l©i cûa Ngài có s¿ ch»a lành thì håt giÓng xuÓng ÇÃt, s¿ sÓng trong håt giÓngch¡c-ch¡n là có nhÜ vÆy. së hiŒn ra dܧi dång cûa m¶t cái chÒi và l§nChâm ngôn 4: 20-22 có m¶t sÙ-ÇiŒp l§n-lao lên thành cây. L©i ñÙc Chúa Tr©i cÛng giÓngdành cho s¿ ch»a lành: H«i con, hãy chæm nhÜ vÆy. Khi l©i ñÙc Chúa Tr©i ÇÜ®c gieo vàochÌ vŠ các l©i ta, khá nghiêng tai nghe nh»ng lòng kÈ tin, l©i này së l§n lên, Çem s¿ sÓngbài giäng thuy‰t ta. Các l©i Ãy ch§ Ç‹ xa khÕi cho h†. ñây là m¶t công viŒc vï-Çåi cûa L©im¡t con. Hãy gi» lÃy nÖi lòng con. Vì L©i Ãy ñÙc Chúa Tr©i trong m‡i Ç©i sÓng chúng ta.là s¿ sÓng cho ngÜ©i nào tìm ÇÜ®c nó và s¿ Nh»ng cÖ-ÇÓc nhân thÆt là ngÜ©i ÇÜ®c táikhÕe-månh cho toàn thân-th‹ cûa h†. sinh bªi håt giÓng ch£ng hÜ nát cûa ñÙcNh»ng câu kinh-thánh này nói rÃt rõ-ràng vŠ Chúa Tr©i, khi‰n cho h† có khä-næng Ç¡c-quyŠn næng ch»a lành cûa l©i Chúa. th¡ng t¶i-l‡i, h† có ÇÜ®c bän næng cûa ñÙcKhi chúng ta chú tâm ljn L©i Chúa, Chúa Tr©i, h† ÇÜ®c nhÆp tÎch vào vÜÖngnghiêng tai nghe l©i Ngài, khi chúng ta quÓc cûa ñÙc Chúa Tr©i bªi quyŠn-nænggi» l©i Chúa trܧc m¡t mình, khi cûa L©i h¢ng sÓng và bŠn v»ng cûa ñÙcchúng ta suy gÅm l©i Ngài, thì l©i Chúa Chúa Tr©i.trª nên sÓng Ƕng và ban s¿ ch»a lành L©i Chúa Çem låi ánh sáng và khäi-thÎcho thân-th‹ chúng ta. Khi ngÜ©i Çàn-bà cho kÈ tin. Thi-thiên 119: 130 tuyên bÓCa-na-an ljn xin Chúa Jesus ch»a lành cho r¢ng: S¿ giäi bày l©i Chúa soi sáng cho. Bancon gái bà thì Ngài phán: Không nên lÃy s¿ thông hi‹u cho ngÜ©i thÆt thà. Khi l©i Chúabánh cûa con-cái mà quæng cho chó. Chúa Çi vào lòng chúng ta ÇÒng th©i cÛng Çem ánhJesus coi viŒc ch»a lành ngang hàng v§i bánh. sáng và s¿ hi‹u bi‰t cho chúng ta. Gia-cÖ 1:Bánh là thÙc æn hàng ngày cûa chúng ta. S¿ 22-23 mô-tä l©i Chúa nhÜ tÃm gÜÖng soi, Çemch»a lành là bánh thu¶c linh. S¿ ch»a lành s¿ khäi-thÎ thu¶c linh cho ngÜ©i ti‰p nhÆn.ÇÜ®c ban cho chúng ta qua l©i cûa Ngài. Khi kÈ tin ng¡m mình trong gÜÖng cûa l©iTrong l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i có s¿ sÓng Çem Chúa, ngÜ©i Ãy së nhÆn ra con ngÜ©i thÆt cûaljn s¿ ch»a lành phÀn th‹ xác cho loài mình trܧc m¥t ñÙc Chúa Tr©i. L©i Chúa làngÜ©i. tÃm gÜÖng bày-tÕ s¿ tích-c¿c lÅn tiêu-c¿c. KhiL©i Chúa tái sinh chúng ta chúng ta nhìn vào gÜÖng, l©i Chúa së chÌ cho L©i Chúa tái sinh Ç©i sÓng chúng ta hay nói chúng ta thÃy s¿ bÃt-khi‰t và bŒnh-hoån thu¶ccách khác là ban cho chúng ta s¿ sÓng m§i. I linh cûa mình. N‰u chúng ta Çáp Ùng ÇúngPhi-ê-rÖ 1: 23 chép r¢ng: Anh em ÇÜ®c sinh v§i s¿ bày-tÕ này, thì ngay tÙc-kh¡c chúng talåi ch£ng phäi bªi giÓng hay hÜ nát, nhÜng ÇÜ®c tha thÙ, tÄy såch và ch»a lành. TÃmbªi giÓng ch£ng hÜ nát, là bªi l©i h¢ng sÓng gÜÖng cûa l©i ñÙc Chúa Tr©i cÛng phán änhvà bŠn v»ng cûa ñÙc Chúa Tr©i”. Câu kinh- nh»ng gì ñÙc Chúa Tr©i thÃy khi Ngài nhìnthánh này tuyên-bÓ rõ-ràng r¢ng chúng ta chúng ta. L©i Chúa chÌ cho chúng ta thÃyÇÜ®c tái sinh bªi quyŠn-phép cûa l©i ch£ng chi‰c áo công-nghïa và áo cÙu-r‡i cûa NgàihÜ nát cûa ñÙc Chúa Tr©i. Tåi Çây, Phi-ê-rÖ ví ban cho, cÛng cho chúng ta thÃy mình là consánh l©i ñÙc Chúa Tr©i nhÜ là håt giÓng, håt thÆt cûa Ngài, là nh»ng kÈ ÇÒng k‰ t¿ v§i 9
 10. 10. ñÃng Christ. Chúng ta cÛng hi‹u ÇÜ®c r¢ng, Khi chúng ta nghe và sÓng v§i l©i Chúa thì”n‰u ai trong ñÃng Christ thì nÃy là ngÜ©i liŠn có m¶t s¿ tÄy såch bên trong. L©i Chúa cóÇÜ®c d¿ng nên m§i. TÃm gÜÖng soi cûa l©i tÃt-cä các nhu-cÀu cho Ç©i sÓng kÈ tin là s¿Chúa bày-tÕ tÃt-cä nh»ng ÇiŠu tÓt ÇËp giành sÓng và s¿ thánh-khi‰t nhÜ II Phi-ê-rÖ ÇŠ cÆp.cho kÈ tin. Chúng ta có th‹ tránh xa các thói hÜ, tÆt xÃu th¿c-L©i Chúa là th¿c-phÄm cho chúng ta cûa th‰ gian và ÇÜ®c d¿ phÀn trong bän tính L©i Chúa cung-cÃp th¿c-phÄm cho kÈ tin ª cûa ñÙc Chúa Tr©i qua l©i hÙa cûa Ngàim†i mÙc Ƕ thu¶c linh. I Phi-ê-rÖ 2: 1-2 chép: kinh- trong kinh-thánh.VÆy, anh em Çã tØ bÕ m†i ÇiŠu Ƕc-ác, m†i Ç¡c- L©i Chúa giúp chúng ta Ç¡c-th¡ngÇiŠu gian-däo, m†i thÙ giä-trá, lòng ghen-ghét L©i Chúa Çem låi s¿ Ç¡c-th¡ng cho kÈ tin. Ê-và s¿ nói hành, thì hãy ham thích s»a thiêng- phê-sô 6: 17, l©i Chúa ÇÜ®c g†i là gÜÖm cûaliêng cûa Çåo, nhÜ trÈ con m§i ÇÈ vÆy, hÀu ñÙc Thánh-linh. Nói cách khác, l©i Chúa làcho anh em nh© Çó l§n lên mà ÇÜ®c r‡i linh- gÜÖm cûa ñÙc Thánh-linh Ç‹ chúng ta sºhÒn. Em bé thu¶c linh cÀn ÇÜ®c nuôi nÃng l©i døng trong trÆn chi‰n thu¶c linh. ña-vítcûa ñÙc Chúa Tr©i. L©i Chúa së thành s»a tuyên-bÓ trong Thi-thiên 119:11 r¢ng: Tôi giÃuthu¶c linh thuÀn-khi‰t có tác døng làm cho l©i Chúa trong lòng tôi Ç‹ tôi không phåmngÜ©i uÓng, ÇÜ®c l§n lên. t¶i cùng Chúa.Trong l©i Chúa có quyŠn-Trong Ma-thi-Ö 4:4, Chúa Jesus phán: næng giúp chúng ta th¡ng hÖn s¿Có l©i chép r¢ng: ngÜ©i ta sÓng không cám-d‡ cûa ma-quÌ.phäi chÌ nh© bánh mà thôi, song nh© Ma-quÌ së tìm m†i cách Ç‹ làm chom†i l©i nói ra tØ miŒng ñÙc Chúa Tr©i. cÖ-ÇÓc nhân mù-quáng Ç‹ không cònTåi Çây, Chúa Jesus ví sánh l©i ñÙc Chúa Tr©i thÃy quyŠn-næng trong L©i ñÙc Chúa Tr©i. Sa-nhÜ bánh cÀn thi‰t cho con ngÜ©i. Do Çó, tan bi‰t r¢ng m¶t khi kÈ tin nhÆn thÙc ÇÜ®ccon ngÜ©i cÀn phäi æn l©i Chúa luôn luôn. quyŠn-næng cûa l©i Chúa trên môi miŒng cûaTrong Hê-bÖ-rÖ 5:12-14, cho bi‰t l©i Chúa mình Ç‹ chÓng låi các ÇÒn-lÛy thì h† së chi‰nÇÜ®c xem nhÜ là thÙc æn Ç¥c. ThÙc æn thu¶c th¡ng nó nên nó s® ÇiŠu này hÖn s® bÃt cÙlinh cho m‡i mÙc Ƕ Ç©i sÓng kÈ tin tØ thÖ Ãu thÙ gì.ljn trܪng thành là s»a, bánh và thÙc æn Ç¥c, Chúng ta thích thú khi džc câu chuyŒn Ç¡c-thÎt. th¡ng ma-quÌ cûa Chúa Jesus tåi ÇÒng v¡ng.L©i Chúa thanh tÄy. Sa-tan ljn và ba lÀn cám-d‡ Chúa Jesus và L©i Chúa thanh tÄy Ç©i sÓng chúng ta. Ngài Çã trä l©i sa-tan b¢ng nh»ng l©i tríchGiæng 15: 3 chép: ”Các ngÜÖi Çã ÇÜ®c trong trong kinh-thánh. L©i ñÙc Chúa Tr©i trª thànhsåch vì l©i ta Çã bäo cho. L©i Chúa có tác gÜÖm cûa Chúa Jesus và Ngài Çã sº døngdøng r»a såch Ç©i sÓng cûa kÈ tin. Ê-phê-sô 5: gÜÖm này Ç‹ Çánh båi sa-tan.25, 25 chép: ñÃng Christ Çã yêu H¶i-thánh, Chúng ta cÛng thích thú khi khám-phá ra r¢ngphó chính mình vì H¶i-thánh, Ç‹ khi‰n h¶i trong Lu-ca 4: 1 chép khi Chúa Jesus vào ÇÒngnên thánh sau khi lÃy nܧc rºa và dùng Çåo v¡ng thì Ngài ÇÀy-dÅy ñÙc Thánh-linh, nhÜnglàm cho h¶i tinh såch. L©i Chúa ª Çây ÇÜ®c ví trong Lu-ca 4: 14 nói r¢ng Chúa Jesus ÇÜ®csánh v§i nܧc thuÀn-khi‰t Ç‹ rºa såch. L©i quyŠn-phép ñÙc Thánh-linh khi trª vŠ. CóChua së nh¡c chúng ta bi‰t t¶i-l‡i cûa mình. m¶t s¿ khác nhau rõ-ràng vŠ viŒc ÇÀy-dÅy 10
 11. 11. Thánh-linh và hành-Ƕng trong quyŠn-næng Rhema. Hai tØ có nghïa khác nhau. Logos nóicûa Thánh-linh. S¿ khác nhau vŠ s¿ trܪng ljn s¿ bÃt-bi‰n, v»ng bŠn cûa l©i Chúa. ña-thành thu¶c linh này là s¿ khác nhau gi»a vít nói trong Thi-thiên 119: 89 r¢ng: H«i ñÙcviŒc có quyŠn næng cûa ñÙc Thánh-linh và Jehova, l©i Ngài ÇÜ®c v»ng lÆp Ç©i Ç©i trênviŒc sº døng quyŠn-næng Ãy qua l©i Chúa Ç‹ tr©i. Logos ÇŠ cÆp ljn toàn th‹ l©i thành vænÇánh båi sa-tan. ñây là m¶t trÆn chi‰n thu¶c cûa ñÙc Chúa Tr©i. ñây là m¶t s¿ khäi -thÎlinh. ÇÀy Çû cûa ñÙc Chúa Tr©i trong kinh-thánh.Nh© h†c bi‰t ÇÜ®c quyŠn-næng cûa l©i Chúa Rhema là nguyên gÓc cûa Ƕng tØ nói. Phao-có th‹ Çánh båi ma-quÌ và sº døng l©i Chúa lô vi‰t trong Rô-ma 10: 17 r¢ng: ...ñÙc-tin ljnnhÜ gÜÖm s¡c bén, chúng ta së Çåt t§i lãnh- bªi s¿ ngÜ©i ta nghe, mà ngÜ©i ta nghe là khiv¿c ÇÙc-tin là ch‡ mà quyŠn-næng cûa ñÙc l©i cûa ñÃng Christ ÇÜ®c rao giäng. TØ L©iThánh-linh b¡t ÇÀu vÆn-hành trong Ç©i sÓng trong câu này là Rhema. ñÙc-tin ljn bªi viŒccûa chúng ta. Không có loåi vÛ-khí nào månh ngÜ©i ta nghe Rhema cûa ñÃng Christ. RhemahÖn l©i ñÙc Chúa Tr©i. Chúng ta phäi trang-bÎ là l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i nói Ç¥c-biŒt chol©i ñÙc Chúa Tr©i b¢ng m¶t s¿ thông hi‹u vŠ chúng ta, có liên-hŒ tr¿c-ti‰p ljn m¶t vÃn-ÇŠquyŠn-næng cûa l©i Ãy. hay m¶t thách-thÙc mà chúng ta phäiSÙ-ÇÒ Giæng nói trong thÜ ÇÓi phó. Logos nói ljn toàn th‹ baIGiæng 2: 14 r¢ng: ...H«i kÈ trÈ ngôi ñÙc Chúa Tr©i, có tính bÃt-bi‰n,tu°i, ta Çã vi‰t cho các ngÜÖi vì vï-Çåi. Rhema là m¶t phÀn cûa Logoscác ngÜÖi là månh më, L©i ñÙc chÌ tr¿c-ti‰p m¶t ÇiŠu gì Çó thu¶cChúa Tr©i ª trong các ngÜÖi và tØng träi cûa chúng ta. Rhema dànhcác ngÜÖi Çã th¡ng ÇÜ®c ma-quÌ. NhiŠu ngÜ©i cho m¶t th©i gian Ç¥c-biŒt nào Çó trong Ç©itrong chúng ta không hi‹u ÇÜ®c tÀm quan sÓng chúng ta.tr†ng cûa vÃn-ÇŠ phäi có l©i Chúa trong Ç©i Chúng ta Çáp Ùng ÇÓi v§i l©i Chúa qua viŒcsÓng mình. Nh© l©i Chúa làm vÛ-khí khi‰n nghe. Chúng ta nghe l©i Chúa b¢ng cách nào.chúng ta ÇÜ®c ÇÙng v»ng. Nh© vÛ-khí cûa l©i Châm ngôn 4: 20-22 cho chúng ta bi‰t cáchChúa khi‰n chúng ta ÇÜ®c Ç¡c-th¡ng. Ãy cÛng nghe l©i ñÙc Chúa Tr©i. Trܧc h‰t chúng tanh© l©i Chúa làm vÛ-khí mà sa-tan phäi chåy phäi chú tâm ljn l©i Chúa, thÙ hai là nghiêngtrÓn. tai, thÙ ba là ch§ Ç‹ l©i Chúa xa khÕi m¡t Rhe- Lo-L©i Rhe-ma và L©i Lo-gos mình, thÙ tÜ là suy-gÅm hay gi» lÃy nÖi lòng. Qua l©i cûa Chúa khi‰n chúng ta có ÇÙc- N‰u chúng ta chú tâm vào nh»ng gì ñÙctin, l©i Chúa ch»a lành chúng ta, l©i Chúa Chúa Tr©i nói, n‰u chúng ta quì xuÓng vàkhi‰n chúng ta là sinh, l©i Chúa nuôi dÜ«ng l¡ng nghe m¶t cách chuyên chú vào l©i Chúa,tâm linh chúng ta, l©i Chúa khäi-thÎ, tÄy såch n‰u chúng ta che m¡t mình khÕi m†i vÃn ÇŠvà làm cho chúng ta Ç¡c-th¡ng sa-tan. Chúng và chÌ tÆp-trung vào l©i Chúa, n‰u chúng tata có m¶t loåi vÛ-khí ÇÀy quyŠn-næng, nhÜng liên-tøc giÃu l©i Chúa trong lòng và suy-gÅmcÛng cÀn phäi hi‹u s¿ khác nhau gi»a l©i thì l©i Chúa thÃu hi‹u vào tØng phÀn cûa conRhe-ma và l©i Lo-gos. ngÜ©i chúng ta. ñó là cách chúng ta nghe l©iTrong nguyên ng» Hy-låp cûa Tân-ܧc, có hai Chúa.tØ ÇÜ®c dÎch là L©i. M¶t là Logos và tØ kia là Xin lÜu š ljn s¿ liên-hŒ cûa Rhema v§i s¿ 11
 12. 12. nói. Rhema luôn luôn có s¿ liên-hŒ v§i môi ñÙc Chúa Tr©i nói v§i chúng ta, có khä-nængmiŒng, ti‰ng nói cûa chúng ta, trong Ma-thi-Ö làm gia tæng ÇÙc-tin, Çem ljn quyŠn-næng4: 4, Chúa Jesus trä l©i ma-quÌ trong ÇÒng cûa ñÙc Chúa Tr©i Ç‹ chÓng låi s¿ cám-d‡ vàv¡ng khi Ngài nói: NgÜ©i ta sÓng ch£ng phäi các ÇÒn-lÛy cûa ma-quÌ.nh© bánh mà thôi, nhÜng nh© m†i l©i (Rhema) Xin ghi nh§ l©i cûa Phao-lô trong I Tê-sa-lô-ni-nói ra tØ miŒng ñÙc Chúa Tr©i. ñây là m¶t l©i ca 2: 13 Bªi vÆy, chúng tôi tå Ön ñÙc Chúatuyên-bÓ rÃt lå lùng khi bån nghiên-cÙu kÏ. Tr©i không thôi vŠ s¿ anh em ti‰p nhÆn l©iChúa Jesus nói r¢ng chúng ta sÓng không cûa ñÙc Chúa Tr©i mà chúng tôi Çã raophäi chÌ nh© bánh mà thôi, nghïa là chúng ta truyŠn cho, không coi nhÜ l©i cûa loài ngÜ©i,không chÌ ÇÜ®c quan tâm t§i phÀn th‹ xác, bèn coi nhÜ l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i, vì thÆt lànhÜng bánh tâm linh cûa chúng ta là Rhema, bªi ñÙc Chúa Tr©i cÛng hành-Ƕng trong anhlà l©i ÇÜ®c nói ra tØ miŒng ñÙc Chúa Tr©i. em có lòng tin. L©i ñÙc Chúa Tr©i së cóñ¶ng tØ nói ra, trong ti‰ng Hy-låp ª thì hiŒn quyŠn-næng nhÜng chÌ khi bån Ç‹ cho l©i Çótåi, cho thÃy có l©i Çang nói ra tØ hành-Ƕng.miŒng ñÙc Chúa Tr©i cho bån và Có th‹ bån nghe l©i Chúa suÓt Ç©i sÓng mìnhtôi ngay bây gi©. L©i này là thÙc nhÜng không Ç‹ cho l©i Çó hành-Ƕng. ChÌæn hàng ngày cûa chúng khi nào chúng ta nói l©i ñÙc Chúa Tr©i,ta. L©i này dành cho quy‰t-ÇÎnh Ç‹ cho l©i Çó hành-Ƕng bªichúng ta ngay bây gi©. quyŠn-næng cûa ñÙc Thánh-linh qua môiChúng ta ÇÜ®c m©i miŒng chúng ta, phát ngôn l©i Chúa trongnghe l©i ñÙc Chúa Tr©i. Chúng ta ÇÜ®c m©i ÇÙc-tin rÒi chúng ta b¡t ÇÀu thÃy các phép låti‰p nhÆn Rhema khi ÇÜ®c rao ra. M¶t khi vÓn có trong l©i Ãy.chúng ta thÆt muÓn nghe l©i ñÙc Chúa Tr©i ma- ChÓng c¿ ma-quÌthì Rhema së sinh ra ÇÙc-tin trong lòng chúng Ma-quÌ không chåy trÓn khi l©i Chúa chÌ ªta và rÒi chúng ta së hành-Ƕng trong ÇÙc-tin trong trí chúng ta. Nó không chåy trÓn khÕivà phép-lå xäy ra. chúng ta vì chúng ta tình c© džc l©i kinh-SÓng v§i l©i Rhema thánh. Nó chÌ chåy trÓn khi chúng ta chÓng ñÙc Chúa Tr©i nói m¶t l©i Rhema vào lòng c¿. Chúng ta chÓng c¿ b¢ng cách nào? NhÜchúng ta bªi quyŠn-næng cûa ñÙc Thánh-linh. cách Chúa Jesus Çã làm. Ngài nói: Sa-tan, hãyKhi chúng ta suy niŒm vŠ l©i Çó thì ÇÙc-tin së lui ra khÕi ta vì có l©i chép r¢ng...Chúa Jesusphát-tri‹n rÒi chúng ta së bày-tÕ ÇÙc-tin b¢ng dùng l©i ñÙc Chúa Tr©i Ç‹ chÓng låi ma-quÌ.l©i nói cûa mình. Khi l©i nói cûa chúng ta Chúng ta phäi có s¿ l¿a ch†n cÄn tr†ng khidiÍn tä ÇÙc-tin cûa mình, thì l©i cûa ñÙc dùng l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i mà chÓng låi cácChúa Tr©i tØ trong miŒng chúng ta phát ra v§i ÇÒn lÛy cûa ma-quÌ chÙ không phäi là nóiquyŠn-næng cûa ñÙc Chúa Tr©i. m¶t cách tình c©, máy-móc. Chúng ta phäiñây là cách mà l©i ñÙc Chúa Tr©i trª thành chÓng c¿ không phäi vì trong xe tôi có m¶tvÛ-khí cûa chúng ta. ñây là ÇiŠu Phao-lô Ƕng cÖ mà chi‰c xe së Çi m¶t nÖi nào Çó.nh¡c ljn trong II Cô-rinh-tô 10: 4 VÛ-khí mà Tôi phäi khªi Ƕng máy trong Ƕng cÖ b¢ngchúng ta dùng Ç‹ chi‰n tranh... có sÙc månh cách mª khóa. Trong chúng ta có m¶t quyŠn-Çåp Ç° các ÇÒn lÛy ”. ñây là l©i Rhema cûa næng vô hån cûa ñÙc Chúa Tr©i. Trong m‡i 12
 13. 13. kÈ tin có m¶t Ƕng cÖ thu¶clinh, nhÜng chúng ta phäi mª THANH NIÊN L I S S NGkhóa, chúng ta phäi chÓng ð ng quên... M i m t tu n ñ u cóc¿, phäi nói ra l©i ñÙc Chúa NHÓM THANH NIÊN!!Tr©i. L©i ñÙc Chúa Tr©i nói N u như b n ñang băn khoăn khôngqua môi miŒng chúng së bi t có nên ñ n Nhóm Thanh Niên haykhi‰n ma-quÌ chåy trÓn. L©i Çó së Çåp Ç° các không, v y hãy b t chút vài giây ñ ngÇÒn-lÛy. h ñ xem qua m t s so sánh sau ñâyThi-thiên 119: 130 chép r¢ng: S¿ giäi bày l©i nhé! M t m t tu n b n có 168 ti ngChúa soi sáng cho. Khi môi miŒng chúng ta ñ ng h , B N là ngư i s h u th i giannói l©i ñÙc Chúa Tr©i, thì ánh sáng cûa Ngài này và có quy n s d ng chúng tùy ý.së chi‰u vào tâm Çi‹m cûa s¿ tÓi tæm. Khi B N có th tiêu t n th i gian c a mìnhchúng ta dùng l©i Chúa và nói v§i ma-quÌ, m t cách lãng phí, n u b n s d ng nótuyên-bÓ trong danh Chúa Jesus r¢ng l©i ñÙc không h p lý. M t s câu h i chúng taChúa Tr©i là månh hÖn các ÇÒn-lÛy thì các nên ñ t ra cho mình. M i m t ngày chúng ta s d ng bao nhiêu th i gian ñÇÒn-lÛy së søp. vào m ng, s ng trong th gi i o hơn làKhi ma-quÌ cho r¢ng bån không ÇÜ®c cÙu, th c t ? Bao nhiêu th i gian ñ quanhay cho nó bi‰t trong IGiæng 5: 11, 12a nói: tâm ñ n vi c ăn m c, trang ñi m bChÙng Ãy tÙc là ñÙc Chúa Tr©i Çã ban s¿ ngoài, và r i c n bao nhiêu th i gian ñsÓng Ç©i Ç©i cho chúng ta, và s¿ sÓng Ãy ª thu g n ñ ñ c và t y trang? B n m ttrong con Ngài. Ai có ñÙc Chúa Con thì có s¿ bao nhiêu th i gian căng th ng v i bsÓng. m thay vì nói m t l i xin l i? B n ph iKhi ma-quÌ nói r¢ng bån không tÓt, hãy džc tr giá bao nhiêu th i gian cho nh ngtrong II Cô-rinh-tô 5: 17 cho nó nghe: VÆy, ham mu n t m th i, nhưng hành ñ ngn‰u ai ª trong ñÃng Christ, thì nÃy là ngÜ©i thi u suy nghĩ c a mình?...d¿ng nên m§i, nh»ng s¿ cÛ Çã qua Çi, nÀy Không th nào k h t ph i không nào,m†i s¿ ÇŠu trª nên m§i. b i v y m i sinh ra câu nói “ñã quáKhi ma-quÌ bäo bån phäi lo-l¡ng, hãy cho h¡n mu n”. S là “r t quá mu n” n u b nbi‰t r¢ng ñÙc Chúa Tr©i bäo: ch§ lo phiŠn chi nghĩ r ng ñ m t khi khác có cơ h i tôi s ñ n Nhóm Thanh Niên. 2 ti ng ñ ngh‰t. Khi nó bäo bån bÎ Çau, hãy nh¡c l©i Chúa h ñ ñ b n nh n ra chính mình, Banphán: Bªi l¢n roi Ngài chÎu chúng ta ÇÜ®c Thanh Niên s dành t ng cho b n, ñ nglành bŒnh.”. Khi nó Çem s¿ s®-hãi ljn, hãy b l cơ h i “hàng tu n” c a mình.nh¡c nó l©i Chúa Jesus phán: Ta ban cho các THÂN M I B N!con s¿ bình an. Khi ma-quÌ nói bån së bÎ thuacu¶c, hãy cho nó bi‰t r¢ng: Chúng ta Çã th¡ng Сách ñi: T Metro Рижская (ñichúng bªi huy‰t Chiên Con và l©i làm chÙng phương ti n): Lên kh i metro ñi b racûa mình. b n xe buýt 714, ñi 5 b n ñ n b n 1-ñây là m¶t trong nh»ngkinh-nghiŒm h†c hÕi Рижский переулок.vï-Çåi cûa Ç©i sÓng cÖ-ÇÓc nhân Ç‹ thÃy th‰ Liên h : + 7 (968) 898 52 38 | @Thanhnào sa-tan rút lui nhanh chóng khi l©i Chúa Nien LSS 13
 14. 14. nh¡m b¡n vào chúng. K‰t-quä tuÿ thu¶c vào næng cûa Danh Chúa Jesus v§i l©i ñÙc ChúaviŒc bån nhÆn ÇÜ®c l©i Chúa bao nhiêu và Tr©i trên môi miŒng mình thì sa-tan së bÎ ÇánhviŒc ban có muÓn ÇÙng trên ÇÙc-tin Ç‹ nói båi là ÇiŠu ch¡c ch¡n. NhÜng chúng ta tuyên-v§i ma-quÌ không. Ma-quÌ bi‰t bån có tin bÓ chÓng c¿ sa-tan trong uy-quyŠn cûa Danhnh»ng gì bån Çang nói hay không. ViŒc tri‹n Jesus còn ñÙc Thánh-linh së làm n° tung cáckhai m¶t k‰-hoåch Ç‹ chÓng c¿ ma-quÌ, là ÇÒn lÛy trói bu¶c chúng ta. Chúng ta tÃn côngcÀn y‰u vì nó së y‰u Çi‹m cûa chúng ta Ç‹ tÃn š tܪng cûa ma-quÌ thì nó së mÃt khä næng c¶tcông vào ÇÃy. Tôi có nh»ng Çi‹m y‰u này, trói tâm trí chúng ta.bån cÛng có tÃt-cä chúng ta ÇŠu có nh»ng Ca- Ca-ng®i b¢ng l©i Chúa.y‰u Çi‹m. Chúng ta có th‹ bi‰t ÇÜ®c ch‡ nào Khi chúng ta quy‰t-ÇÎnh ca-ng®i Chúa trongsa-tan së tÆp-trung tÃn công nên chúng ta phäi lúc bÎ sa-tan tÃn công là chúng ta Çang hành-s¤n sàng chÓng c¿ trܧc khi nó hành-Ƕng. Ƕng theo nguyên t¡c cûa Thánh-kinh. KhiGa-la-ti 5:19-21 cho chúng ta m¶t bäng liŒt-kê chúng ta ca-ng®i Chúa trong lúc gia Çình g¥pvŠ nh»ng y‰u Çi‹m cûa mình, Çó là gian dâm, bÓi-rÓi nhÃt là vŠ tình trång hôn nhân hay tàiô-u‰, luông-tuÒng, th© hình-tÜ®ng, phù-phép, chính, bŒnh-tÆt, s®-hãi, nän lòng, tÙc là chúngthù-oán, tranh ÇÃu, ghen-ghét, buÒn giÆn, cäi- ta Çang chÓng c¿ låi ma-quÌ b¢ng loåi vÛ-khílÅy, bÃt-bình, bè Çäng, ganh-g‡, say sÜa, mê Ç¥c-biŒt nhÃt.æn uÓng, cùng các s¿ khác giÓng nhÜ vÆy. Tuy nhiên, viŒc ca-ng®i chÌ có quyŠn-nængMuÓn bi‰t ÇÜ®c nh»ng y‰u Çi‹m cûa khi ÇÜ®c liên-k‰t v§i L©i Chúa, Danhmình, bån có th‹ ki‹m tra và so sánh Chúa và huy‰t chúa. Chúng ta cÀnmình v§i nh»ng bän tính xác thÎt này xem låi viŒc ca-ng®i cûa chúng ta Ç‹rÒi tìm m¶t câu kinh-thánh thích-h®p cho thÃy mình Çã phóng nh»ng khí-gi§is¿ y‰u-ÇuÓi Çó. L©i kinh-thánh là sÙc månh thu¶c linh này chÜa. L©i ca-ng®i cûa chúng tacho chúng ta và là câu trä l©i cho các ÇÒn-lÛy có k‰t-h®p v§i l©i Chúa, Danh Chúa và Huy‰tcûa ma-quÌ. Chúa không? N‰u không thì së không có änhM‡i lÀn kÈ thù nghÎch tÃn công, bån Çem l©i hܪng gì ljn các ÇÒn-lÛy Çâu._Chúa ra mà chÓng c¿ låi h¡n. Chúng ta g†i ViŒc ca hát l©i Chúa có m¶t quyŠn-næng l§n-tên nó và nói: a-tan, háy lui ra khÕi ta! Vì có lao, có th‹ tÃn công vào các ÇÒn lÛy cûa sa-l©i chép r¢ng... Nó së không bao gi© Çi khÕi tan. Chúng ta thÆt s¿ chÓng låi ma-quÌ và cóbån cho ljn khi bån bi‹u nó Çi. th‹ bäo Çäm r¢ng nó Çang chåy xa. Së có m¶tM¶t trong nh»ng ÇiŠu làm sa-tan khi‰p-s® n»a hiŒu-quä thÆt vï Çåi khi cä h¶i chúng cùnglà Danh Chúa Jesus, vì danh Ngài nh¡c h¡n ÇÒng lòng chÓng c¿ kÈ thù theo ÇÜ©ng lÓinh§ låi bi‰n cÓ khûng-khi‰p cûa ÇÒi Gô-gô- này. Khi cä h¶i chúng Çông Çúc cùng nhautha, nó së nh§ låi nh»ng gì Çã xäy ra trên hát l©i ñÙc Chúa Tr©i v§i tÃm lòng và ÇÙc-tinthÆp-t¿-giá. H¡n së nh§ låi s¿ thÃt båi chua s¡c-son thì së sinh ra næng-quyŠn thu¶c linhchát, nhøc-nhã, h¡n së nh§ låi s¿ lÀm lÅn cûa Ç‹ tÃn công và các ÇÒn lÛy cûa kÈ thù.nó khi Çóng Çinh Chúa CÙu-th‰. Danh cûa Hãy nh§ ÇiŠu Phao-lô d¥n: Nh»ng khí-gi§i màChúa Jesus së khi‰n h¡n run s®. ñó là cú chúng ta dùng không phäi thu¶c vŠ xác thÎtShock cho vÜÖng triŠu cûa sa-tan. Çâu, bèn là bªi quyŠn-næng cûa ñÙc ChúaKhi chúng ta ÇÙng trong s¿ ûy-nhiŒm quyŠn- Tr©i, có sÙc månh Ç‹ Çåp Ç° các ÇÒn lÛy. VÛ- 14
 15. 15. khí cûa l©i ñÙc Chúa Tr©i ª trên môi miŒng HƯ NG ð N NĂM M Icûa chúng ta së Çåp Ç° các ÇÒn lÛy, së Çem Kinh Thánh: Mác 9:14-27ljn các phép lå, së Çem s¿ sáng ljn cho kÈÇui mù, s¿ nghe cho ngÜ©i Çi‰c, giäi-thoát “Hãy xin s ñư c, hãy tìm s g p vàcho ngÜ©i s®-hãi. gõ c a thì s ñư c m ” (Ma-thi-ơ 7:7)ñây là bí mÆt cûa s¿ ca-ng®i và bài hát trongbu°i th©-phÜ®ng. Chúng ta th¿c s¿ phóng Suy ng m: Ngư i cha ñang ñ i di nnh»ng vÛ-khí thu¶c linh và chÓng c¿ ma-quÌ. v i ñi u gì? T i sao ông nói v i ChúaMa-quÌ së chåy xa chúng ta, bŒnh ung thÜ së “n u” Chúa làm ñư c? Chúa tr l i ôngtiêu bi‰n, tÜ-tܪng mù-quáng vŠ ma-quÌ së th nào? Ông ñáp ng th nào? B n nghĩÇÜ®c giäi-thoát. Chúng ta ÇÜ®c trä t¿ do qua gì v Ma-thi-ơ 7:7?s¿ ca-ng®i và th©-phÜ®ng. S¿ ng®i-khen là Toàn th tháo ñ c a cha c u bé ñã soim¶t cûa-lÍ. ñây là m¶t ÇiŠu chúng ta phäi có sáng cho chúng ta nhi u ñi u. ð u tiên,quy‰t-ÇÎnh th¿c-hiŒn. ñây là m¶t hành-Ƕng ông ñ n tìm g p chính Chúa Giê-xu, vìcûa š chí ch§ không phäi cûa cäm-xúc. Ngài trên núi nên ông trình bày s vi cChúng ta hãy quy‰t-ÇÎnh ca-ng®i Chúa. v i các môn ñ c a Ngài và kinh nghi mña-vít nói: Tôi së chúc tøng Chúa luôn luôn, c a vi c này làm ông th t v ng. ð c tins¿ ng®i-khen së h¢ng ª trên môi tôi. M‡i khi ông rúng ñ ng ñ n n i khi g p Chúa Giê-chúng ta ljn nhà cûa Chúa là cÖ-h¶i b¢ng xu ông ch có th nói “N u th y làm ñư cvàng Ç‹ h¶i nhÆp cùng các con-cái Chúa mà gì xin giúp cho”.ca tøng Ngài. Chúng ta có th‹ cùng hát b¢ng Nhưng khi g p Chúa Giê-xu m t ñ imiŒng và lòng h†a theo sÙ ÇiŒp cûa l©i ñÙc m t, ñ c tin ông ta thình lình bùng lên.Chúa Tr©i qua các ca khúc. Chúng ta có th‹ Ông la l n lên: “Tôi tin, xin Chúa giúp ñtri‹n khai m¶t cú ÇÃm thÀn Ç‹ ÇÆp v« các ÇÒn cho s không tin c a tôi.” Ông mu n nói:lÛy. ThÆt vÆy, khi chúng ta chÓng c¿ ma-quÌ N u trong tôi còn chút th t v ng, chútthì nó së lánh xa anh em. nghi ng nào xin c t chúng kh i tôi và ññây là quyŠn-næng mà s¿ ca-ng®i Çem ljn ñ y trong tôi m t ni m tin không th ccho các bu°i th©-phÜ®ng cûa chúng ta. VÆy, m c. Và c u bé ñư c ch a lành. Khihãy cÆy ñÙc Chúa Tr©i mà h¢ng dâng cûa t‰- chúng ta chi n ñ u ñ n ch ñ i di n v ilÍ b¢ng l©i ng®i-khen do ñÙc Chúa Tr©i, Chúa Giê-xu, Ngài ch ng bao gi ñnghïa là bông trái cûa môi mi‰ng xÜng danh chúng ta th t v ng.Ngài ra (Hê-bÖ-rÖ 13: 15). Trên ñư ng theo Chúa, chúng ta cũng b t ñ u năm m i v i nh ng khi m khuy t c a hi n t i, c a nh ng ngày qua. ði u khác bi t là chúng ta không b h n h p trong mơ ư c suông. Chúng ta có ni m tin, có l i h a, có ñư c s b o ñ m. L i Chúa h a trong Ma-thi-ơ 7:7 làm nên s khác bi t ñó. Th nhưng t i sao còn nhi u tín h u ñang s ng trong ư c mơ, m ng 15
 16. 16. m không n n t ng và ngày tháng c a h XUNG ð T NH HƯ NG ð Ncũng ch ng phư c h nh gì. S TH NH VƯ NG C A B N Hai ñi u căn b n c n y u nêu ra Chóng ta cã rÊt nhiÒu lêi høa cña Chóañây. Trư c h t, chúng ta có ñư c nh ng trong Kinh Th¸nh r»ng Ngµi sÏ ban ph−ícgi c mơ căn c trên n n t ng ñáng tin vµ lµm cho chóng ta ®−îc thÞnh v−îng.tư ng, có ñư c cái nhìn mà m t s tín §øc Chóa Trêi lµ thµnh tÝn vµ ch©n thËth u v ng m nh còn g i là kh i tư ng cho ®èi víi lêi cña Ngµi, nh−ng lêi høa cñanăm ñ n hay không? Theo m t th ng kê, Ngµi th−êng tuú thuéc vµo sù ®¸p øng cñatrong mư i ngư i thì ñã có chín ngư i chóng ta.s ng không có ư c mơ, d ñ nh cho “ §øc Chóa Trêi lµ thµnh tÝn (®¸ng tintương lai c a mình. N u m t tín h u cËy, lu«n gi÷a ®óng lêi høa cña Ngµi),không có kh i tư ng, không bi t ñi u Ngµi ®· gäi anh em ®−îc th«ng c«ng víiminh ư c mu n thì làm sao xin? Mà n u Con Ngµi lµ §øc Chóa Jªsus Christ, Chóakhông xin thì Chúa làm sao ban cho? Có chóng ta. Hìi anh em, t«i nh©n danh §øcngư i s lý lu n Chúa bi t trư c khi mình Chóa Jªsus Christ chóng ta, khuyªn anhxin. Có nh ng nhu c u khác Chúa bi t mà em th¶y ®Òu ph¶i ®ång mét tiÕng nãi víiChúa ch ban cho khi chúng ta xin. Cha nhau, chí ph©n rÏ nhau ra, nh−ng ph¶im bi t con ñói và lo cho con ăn m c ñ y hiÖp mét ý mét lßng cïng nhau. V×, hìiñ nhưng cha m ñâu có mua xe cho con anh em, bëi ng−êi nhµ C¬-l«- ª, t«i cãkhi nó không xin? Con cái ph i t ra ư c ®−îc tin r»ng trong anh em cã sù tranhmu n c a mình. ð i v i Chúa, v n ñ c¹nh (I C«rinht« 1:9, 11).ñây không ph i là Chúa bi t hay không Chóng ta thÝch ®äc nh÷ng lêi høa cñabi t, cho hay không cho. V n ñ ñúng Chóa mµ kh«ng cã tõ ng÷ “nh−ng “ vµ “hơn là khi chúng ta c u xin, chúng ta bày nÕu “. Trong c©u Kinh Th¸nh nµy, Phaol«t kh năng và kh năng nh n lãnh. nãi r»ng §øc Chóa Trêi lµ thµnh tÝn trong ði m th hai là chúng ta có tin L i viÖc gi÷ lêi høa cña Ngµi, nh−ng chóng taChúa h a hay không? Trong Mác 9:14- ph¶i hiÖp mét ý mét lßng cïng nhau. TÝn27, ngư i cha ñ t ch “n u” v i Chúa. h÷u Héi th¸nh C«rinht« còng lµ nh÷ng con ng−êi nh− chóng ta, nh−ng con ng−êiChúa tr l i l i “n u” ngươi tin. ði u sèng trong c¸c mèi liªn hÖ víi ng−êiki n n u ñây không ph i ñ t cho ð c kh¸c, tranh c¹nh nhau vÒ nh÷ng vÊn ®ÒChúa Tr i mà ñ t cho ngư i xin. Chúng mµ ®¸ng lÏ ra hä ph¶i bá ra sau l−ng.ta có tin ñ nhìn ñư c, ñ có ñư c kh i “ T«i cã ý nãi r»ng trong anh em mçitư ng l n hơn, hi u qu hơn cho năm ng−êi nãi nh− vËy: Ta lµ m«n ®å cñam i, ñ c u xin hay không? Phaol«; ta lµ cña A-b«-l«, ta lµ cña Sª- L y Chúa yêu d u, con xin dâng lên pha, ta lµ cña §Êng Christ “ (I C«rinht«Chúa m t năm m i c a con, xin hư ng 9:12).d n con, ban cho con cái nhìn m i, kh i §èi víi t«i, d−êng nh− chØ cã nh÷ng c¸itư ng m i và giúp con hư ng theo ñi u tªn lµ thay ®æi trong c¸c cuéc tranh c·iChúa soi d n su t năm nay. cña chóng ta ngµy nay. Ngµy nay chóng ta nghe “ T«i lµ ng−êi C«ng gi¸o, t«i lµ 16
 17. 17. ng−êi thuéc gi¸o héi Luther, t«i lµ ng−êi th× sÏ ch¼ng cã chót quyÒn n¨ng nµo c¶ ®Óthuéc gi¸o ph¸i Baptist, t«i lµ ng−êi cña mong lay ®éng Ngµi.gi¸o ph¸i Ngò TuÇn “. H·y ®äc tiÕp c©u Lêi cÇu nguyÖn hiÖp nhau sÏ kh«ng cã13. t¸c dông nÕu mét ng−êi nãi xÊu «ng Môc “ §Êng Christ bÞ ph©n rÏ ra sao? Cã s−, sau ®ã bÞ bÖnh vµ nhê «ng Môc s−ph¶i Phaol« ®· chÞu ®ãng ®inh trªn c©y cïng hiÖp ý víi m×nh cÇu nguyÖn xinthËp tù thÕ cho anh em, hay lµ anh em ®· Chóa ban mét phÐp l¹ trªn th©n thÓ anh ta.nh©n danh Phaol« mµ chÞu phÐp b¸p tem B¶n dÞch Kinh Th¸nh diÔn gi¶i nãi r»ngsao? “. sù hiÖp ý cÇu nguyÖn chØ cã hiÖu qu¶ khi Phaol« ®ang b¶o tÝn h÷u Héi th¸nh ng−êi cÇu nguyÖn “ hoµ thuËn cïng nhau,C«rinht« chuyªn t©m vµo Chóa Cøu ThÕ- lµm hoµ víi nhau “ (Mathi¬ 18:19chø kh«ng ph¶i mét con ng−êi nµo c¶. Chóa ®· cho t«i mét vÝ dô tuyÖt diÖu vÒchóng ta còng ph¶i lµm nh− thÕ. §«i khi sù hoµ thuËn khi t«i ®ang gi¶ng d¹y taichóng ta qóa lo l¾ng vÒ viÖc lµm cña ai ®ã mét Héi th¸nh kia. t«i yªu cÇu c¶ ban®Õn nçi chóng ta quªn hÕt nh÷ng g× vÒ nh¹c trë l¹i bôc vµ tr×nh bµy mét bµi h¸tChóa Jªsus. tuú hä chän lùa. DÜ nhiªn t«i biÕt r»ng bëi Nh÷ng lêi høa cña §øc Chóa Trêi lu«n v× t«i kh«ng yªu cÇu mét bµi h¸t cô thÓch©n thËt. Ngµi lµ thµnh tÝn, nh−ng chÝnh nµo c¶, cã thÓ mçi ng−êi trong sè hä chänNgµi yªu cÇu chóng ta ph¶i hoµ thuËn víi mét bµi kh¸c nhau. Khi nh¹c ban nh¹cnhau. Ph−íc h¹nh lu«n trµn trÒ cho nh÷ng ch¬i ®µn vµ h¸t, ©m thanh thËt khñngai b»ng lßng tr¶ gi¸. khiÕp! Kh«ng cã sù hµi hoµ g× c¶. Sù hiÖp ý cÇu nguyÖn. Råi t«i yªu cÇu hä h¸t bµi “ Chóa Jªsus Yªu T«i “. Bµi h¸t nghe thËt ngät ngµo, “ Qu¶ thËt, ta l¹i nãi cïng c¸c ng−¬i, ªm ¸i vµ mang ®Õn sù an ñi tuyÖt vêi. T«inÕu hai ng−êi trong c¸c ng−¬i thuËn nhau nªu râ ra r»ng sù bÊt hoµ lµ tiÕng ån choë d−íi ®Êt mµ cÇu xin kh«ng cø viÖc chi, lç tai cña §øc Chóa Trêi, nh−ng sèngth× Cha ta ë trªn trêi sÏ cho hä “ (Mathi¬ trong hoµ thuËn sÏ t¹o ra mét ©m thanh18:19) thËt ngät ngµo cho Ngµi. Chóa ®¸nh gi¸ T«i cßn nhí khi Dave vµ t«i hiÖp nhau cao quyÕt ®Þnh vµ sù hy sinh cña chóng tacÇu nguyÖn, nh−ng l¹i kh«ng thÊy kÕt qu¶ ®Ó sèng trong sù hoµ thuËn, vµ Ngµi d¹ym¹nh mÏ nh− ®iÒu mµ chóng t«i ®· ®−îc chóng ta h·y hiÖp nhau ®Õn tr−íc mÆtd¹y tr−íc ®ã. Khi §øc Chóa Trêi ph¬i Ngµi tr×nh lªn nh÷ng ®iÒu cÇu xin, Ngµibµy vÊn ®Ò xung ®ét trong cuéc sèng cña sÏ ®¸p lêi. Sù hoµ thuËn mang l¹i søcchóng t«i, t«i nhËn ra r»ng Ngµi ®¸p lêi m¹nh bao nhiªu th× sù xung ®ét khiÕncÇu nguyÖn hiÖp nhau chØ khi nµo lêi cÇu chóng ta yÕu ®uèi bÊy nhiªu!nguyÖn ®ã xuÊt ph¸t tõ nh÷ng con ng−êihoµ thuËn víi nhau. NÕu chóng ta ®· §õng c¶n trë ¬n ph−íc cña §øc tranh ®Êu víi Chóa Trêi. nhau suèt tuÇn, “ K×a, anh em ¨n ë hoµ thuËn nhau. råi l¹i n¾mtay ThËt tèt ®Ñp thay! Êy kh¸c nµo dÇu quÝ gi¸ nhau, cói ®Çu ®Õn ®æ ra trªn ®Çu, Ch¶y xuèng r©u, tøc r©u tr−íc mÆt Chóa, cña A-r«n, ch¶y ®Õn tr«n ¸o ng−êi; l¹i 17
 18. 18. kh¸c nµo s−¬ng mãc HÑt-m«n Sa xuèng NÕu b¹n lµ ng−êi lµm cho ng−êi kh¸c hoµc¸c nói Si-«n; V× t¹i ®ã §øc Giª-h«-va ®· thuËn, ph−íc h¹nh cña §øc Chóa Trêi sÏtruyÒn lÖnh ban ph−íc, tøc lµ sù sèng cho lu«n trµn trªn b¹n nh− trªn apraham.®Õn ®êi ®êi” (Thi thiªn 133) Kinh Th¸nh cho chóng ta biÕt T«i rÊt yªu thÝch Thi thiªn nµy, mét Thi ¸apraham rÊt giµu cã: “ V¶, ¸praham rÊtthiªn minh chøng cho nh÷ng g× t«i ®ang giµu cã sóc vËt, vµng vµ b¹c “ (S¸ng thÕcè g¾ng gi¶ng d¹y, mét thi thiªn thËt hay, ký 13:2) chóng ta h·y cïng xem xÐt métthËt ®¸ng yªu thÝch. Cuéc sèng vui tho¶ trong nh÷ng nguyªn nh©n cña sù giµu cãbiÕt chõng nµo khi con ng−êi sèng trong vµ thÞnh v−îng Êy.sù hiÖp mét vµ tr¸nh xa nh÷ng xung ®ét. “ Xø ®ã kh«ng ®ñ chç cho hai ng−êi ëkh«ng cã g× tÖ h¹i h¬n mét gia ®×nh hoÆc chung, v× tµi vËt rÊt nhiÒu cho ®Õn ®çiméi mèi quan hÖ chÊt chøa sù xung ®ét kh«ng ë chung nhau ®−îc. Trong khi d©ngiËn d÷ ngÊm ngÇm. Sù hiÖp mét gièng Ca-na-an vµ d©n Phª-rª-sÝt ë trong xø,nh− dÇu ®æ trªn ®Çu thÇy tÕ x¶y cã chuyÖn tranh giµnh cña bänlÔ th−îng phÈm. N¬i nµo cã ch¨n chiªn ¸p-ram cïng bän ch¨nxung ®ét, n¬i ®ã kh«ng thÓ chiªn Lãt. ¸p-ram nãi cïng Lãt r»ng:cã sù xøc dÇu th¸nh. Chóng ta lµ cèt nhôc, xin ng−¬i cïng N¬i nµo cã sù hiÖp mét, ta ch¼ng nªn c·i lÉy nhau vµ bän ch¨nn¬i ®ã §øc Chóa Trêi sÏ truyÒn ban ¬n chiªn ta cïng bän ch¨n chiªn ng−¬i còngph−íc cña Ngµi. V« sè ng−êi ®ang t×m ®õng tranh giµnh nhau n÷a “ (S¸ng thÕ kýkiÕm sù thÞnh v−îng. Hä ®i ®Õn nh÷ng 13:6-8).§iÒu tr−íc hÕt chóng ta thÊy ëbuæi héi th¶o vÒ chuyªn ®Ò thÞnh v−îngvµ ®äc nhiÒu s¸ch vë nãi vÒ thÞnh v−îng ¸p-ram (sau nµy Chóa ®æi tªn thµnhvµ thµnh c«ng. §iÒu ®ã kh«ng sai v× ¸praham) lµ «ng cùc lùc chèng l¹i sùchóng ta cÇn ®−îc huÊn luyÖn vµ th«ng xung ®ét. Mét sè ng−êi tin r»ng sù xungtin, nh−ng Kinh Th¸nh lµm s¸ng tá vÊn ®Ò ®ét gi÷a mét sè ng−êi trong nhãm cña hät¹i sao sù thÞnh v−îng l¶ng tr¸nh mét sè hoÆc d−íi quyÒn cña hä th× kh«ng ph¶i lµng−êi, trong ®ã cã chÝnh gia ®×nh chóng vÊn ®Ò cña hä. T«i ®· häc ®−îc r»ng nÕut«i suèt mét kho¶ng thêi gian dµi. chóng t«i kh«ng cã hµnh ®éng thÝch hîp ®Ó lo¹it«i cã sù hiÓu biÕt ®óng ®¾n cña trÝ ã- trõ sù xung ®ét gi÷a hai nh©n viªn, th×chóng t«i ®· thõa nhËn vµ x−ng téi, ®· tin xung ®ét sÏ lan trµn ra kh¾p c¶ tæ chøcChóa-thÕ nhøng vÉn cßn thiÕu mét m¾c cña chóng t«i. Nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o tètxÝch. chóng t«i ®· ®ang sèng trong xung ph¶i ®èi diÖn mÇm mèng cña sù xung ®ét.®ét mµ kh«ng nhËn ra r»ng chÝnh ®iÒu ®ã Mét sù hçn lo¹n ngÊm ngÇm phÝa sau®· c¶n trë ph−íc h¹nh Chóa dµnh cho hËu tr−êng l¹i lu«n lu«n g©y ra nh÷ng nanchóng t«i. ®Ò cã thÓ thÊy râ. Mét sè ng−êi cã thÓ Cã lÏ b¹n sÏ kh«ng thÓ b−íc ®i trong kh«ng liªn hÖ nh÷ng nan ®Ò h»ng ngµyhoµ b×nh víi tÊt c¶ nh÷ng c¸ nh©n mµ b¹n trong cuéc sèng víi sù xung ®ét kÝn giÊu,biÕt. §õng lo ng¹i r»ng Chóa sÏ kh«ng thÓ bëi v× hä kh«ng nhËn thøc ®−îc mèi hiÓmban ph−íc cho b¹n. Kinh Th¸nh cho nguy cña sù xung ®ét. Hä cã thÓ cø quëbiÕt:” NÕu cã thÓ ®−îc, th× h·y søc m×nh tr¸ch ma quØ vµ cè g¾ng kh¸ng cù l¹imµ hoµ thuËn víi ng−êi (R«ma 12:18) nh÷ng nan ®Ò cña hä. Trong thùc tÕ, nan 18
 19. 19. ®Ò sÏ kh«ng bao giê ®−îc gi¶i quyÕt cho Xung ®ét lµ kÎ giÕt ng−êi. Nã huû diÖt®Õn khi nµo sù xung ®ét bÞ cÊt bá vµ sù xøc dÇu, ph−íc h¹nh, sù thÞnh v−îng,kh«ng ®Ó cho quay trë l¹i. sù b×nh an vµ niÒm vui. H·y ®¸nh ®uæi nã ¸praham biÕt râ ®iÒu nµy, v× vËy «ng ra xa khái ®êi sèng b¹n! H·y kiªn quyÕttÝch cùc chèng l¹i sù xung ®ét. Xung ®ét kh«ng ®Ó cho sù xung ®ét ®¸nh c¾p®ang x¶y ra gi÷a bän ch¨n chiªn cña nh÷ng g× b¹n ®¸ng ®−îc h−ëng trong¸praham vµ cña Lãt. Ch¾c h¼n ¸praham c−¬ng vÞ lµ con c¸i cña §øc Chóa Trêi.biÕt ch¾c r»ng xung ®ét sÏ cø lan ra vµ råi §øc Chóa Trêi ®· ph¸n víi Aprahamnã sÏ t¸c ®éng ®Õn mèi liªn hÖ c¸ nh÷ng lêi ®Çy quyÒn n¨ng, vµ râ rµng lµ Apraham ®· kiªn quyÕt kh«ng ®Ónh©n gi÷a ¸praham vµ Lãt, vµ «ng cho sù xung ®ét ®Õn ®¸nh c¾p ph−íckh«ng muèn ®iÒu ®ã x¶y ra chót nµo h¹nh cña §øc Chóa Trêi. T«i tinvµ «ng gi¶i quyÕt ngay nh÷ng xung ch¾c r»ng §øc Chóa Trêi còng sÏ®ét ®ang x¶y ra gi÷a nh÷ng ng−êi ban cho b¹n sù mÆc kh¶i khi b¹n ®äcd−íi quyÒn cña m×nh. quyÓn s¸ch nµy. T«i trë nªn mÖt mái víi viÖc cÇn gi¶i B¹n cã thÓ tù hái t¹i sao b¹n kh«ngquyÕt c¸c vÊn ®Ò hÇu nh− lóc nµo còng ®−îc thÞnh v−îng dï b¹n ®· hiÕn d©ng ®êix¶y ra. Mét lÇn t«i nãi víi Dave: “ Khi sèng m×nh cho Ngµi vµ tin n¬i nh÷ng lêinµo chóng ta sÏ kh«ng cßn lóc nµo còng høa cña Ngµi. HoÆc b¹n cã thÓ tù hái t¹iph¶i ®èi phã víi ai ®ã hoÆc ®iÒu g× ®ã?”, sao c«ng t¸c truyÒn gi¸o cña b¹n thiÕuanh Êy tr¶ lêi: “ kh«ng bao giê “. quyÒn n¨ng vµ kh«ng ph¸t triÓn g× c¶. ThÕ Tuy nhiªn b©y giê ®iÒu ®ã kh«ng cßn lµ th× b¹n cã ®ang chÊt chøa xung ®ét trongnan ®Ò cña t«i n÷a, bëi v× t«i kh«ng cho h«n nh©n, trong gia ®×nh, hoÆc trong c«ngphÐp c¸c vÊn ®Ò lµm t«i bèi rèi. T«i lµm t¸c truyÒn gi¸o hay kh«ng? Cã ph¶i b¹nhÕt kh¶ n¨ng ®Ó gi¶i quyÕt víi c¸c nan ®Ò, ®ang ñng hé cho mét mèi xung ®ét trongvµ tin cËy §øc Chóa Trêi lµ §Êng gióp t«i Héi th¸nh hoÆc trong c«ng viÖc cña b¹n?®èi xö víi nh÷ng ng−êi ®ã theo c¸ch mµ B¹n ph¶i xem sù xung ®ét nh− lµ mét c¨nNgµi muèn ®èi xö víi hä. bÖnh chÕt ng−êi, vµ h·y lµm tÊt c¶ nh÷ng Khi Chóa b¾t ®Çu kªu gäi Dave vµ t«i g× b¹n cã thÓ ®Ó ng¨n chÆn kh«ng cho nãb−íc vµo chøc vô hÇu viÖc Chóa trän thêi ®Õn gÇn b¹n.gian, Ngµi d¹y chóng t«i c¸ch mµ chóng Apraham ®· gi¶i quyÕt t×nh huèng nh−t«i ph¶i sèng vµ bëi ®ã chóng t«i ®· thÊy thÕ nµo khi xung ®ét trçi dËy gi÷a bännh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Ngµi b¶o r»ng: ch¨n chiªn cña «ng vµ cña Lãt? Lãt vµ“H·y ®uæi sù xung ®ét ra xa khái cuéc Apraham cÇn ph©n rÏ nhau ra ®Ó mçisèng con, gia ®×nh con vµ chøc vô cña ng−êi ®Òu cã ®ñ ®Êt cho bän ch¨n chiªncon. H·y b−íc ®i trong sù trung thùc, vµ cña hä. Gi¶ sö cã hai c«ng ty cïng lµmviÖc g× con lµm h·y lµm hÕt søc m×nh “ viÖc chung trong c¨n phßng, vµ cïng ph¸tNhiÒu n¨m ®· tr«i qua kÓ tõ thêi ®iÓm ®ã, triÓn nh− nhau. Sau mét thêi gian, c¶ haivµ chóng t«i ®· tõng thÊy nhiÒu tæ chøc c«ng ty sÏ nhËn ra r»ng nh©n viªn cña hätruyÒn gi¸o thÊt b¹i hoÆc cø ë trong t×nh ®ang tranh giµnh chç trèng, m¸y mãc vµtr¹ng con ®á chØ v× hä kh«ng ®¹t ®−îc thiÕt bÞ v¨n phßng.mét trong ba lÜnh vùc nãi trªn. 19
 20. 20. Hä ®· cã mét thêi gian hoµ thuËn víi n¬i §øc Chóa Trêi lµ §Êng n¾m gi÷nhau, cïng chia xÎ nh÷ng tiÖn nghi cña t−¬ng lai cña «ng. Tr−íc hÕt, «ng ®Ó Lãtv¨n phßng bëi v× c¶ hai ®Òu lµ nh÷ng chän lùa phÇn ®Êt mµ Lãt muèn. Lµm saoc«ng ty nhá; nh−ng giê ®©y ®· ®Õn lóc Lãt cã thÓ giËn d÷ ®−îc khi Apraham ®èimét c«ng ty ph¶i dän ®i n¬i kh¸c, nÕu c¶ xö víi «ng ta mét c¸ch yªu th−¬ng vµ töhai ®Òu muèn ph¸t triÓn h¬n n÷a. Gièng tÕ nh− thÕ? DÜ nhiªn, Lãt chän phÇn ®Êtnh− hai c©y ®−îc trång trong cïng mét tèt nhÊt-thung lòng Jordan mµu mì, cãchËu, khi rÔ cña chóng ®· dµy ®Æc trong n−íc ch¶y kh¾p c¸nh ®ång. ¤ng ta ®·chËu vµ kh«ng cßn ®Êt ®Ó ch©m rÔ n÷a, th× chän lùa mét c¸ch Ých kû, chØ nghÜ ®Õnc¶ hai c©y kh«ng thÓ t¨ng tr−ëng ®−îc m×nh mµ kh«ng nghÜ ®Õn Apraham. H·yn÷a trong mét c¸i chËu ®· trë nªn qu¸ nhá xem hËu qu¶ cña sù chän lùa ®ã.®èi víi chóng . “ Apraham ë trong xø Ca-na-an, cßn Apraham ®· tù h¹ m×nh xuèng, nh−êng Lãt ë trong thµnh cña ®ång b»ng vµ dêicho Lãt quyÒn −u tiªn chän lùa vïng ®Êt tr¹i m×nh ®Õn S«-®«m. V¶, d©n S«-®«m lµmµ «ng ta muèn. §èi víi t«i, thËt thó vÞ ®éc ¸c vµ kÎ ph¹m téi träng cïng §øckhi Apraham ®· lµm nh− thÕ, bëi v× nÕu Giª-h«-va “(S¸ng thÕ ký 13:12,13).Apraham kh«ng bao phñ Lãt trong nh÷ng Lãt ®· di chuyÓn tíi mét n¬i ®Çy hçn¬n ph−íc cña m×nh, cã thÓ Lãt ®· ch¼ng lo¹n. Lßng Ých kû lu«n dÉn ®Õn nh÷ngnhËn ®−îc ®iÒu g× c¶. Apraham ®· mang nan ®Ò. B©y giê h·y xem Apraham sinhLãt ®i cïng, ®· chia xÎ cho Lãt nh÷ng g× sèng ra sao sau t×nh huèng nµy.«ng cã. Chóng ta h·y xem c¸ch øng xö “ Sau khi Lãt l×a khái Apraham råi,cña Apraham: §øc Giª-h«-va ph¸n cïng Apraham r»ng: “ Toµn xø h¸ ch¼ng ë tr−íc mÆt ng−¬i H·y ng−íng m¾t lªn, nh×n tõ chç ng−¬isao? VËy, h·y l×a khái ta; nÕu ng−¬i lÊy cho ®Õn ph−¬ng B¾c, ph−¬ng Nam,bªn h÷u, ta sÏ lÊy bªn t¶. Lãt bÌn ng−íc ph−¬ng §«ng vµ ph−¬ng T©y: V× c¶ xøm¾t lªn, thÊy kh¾p c¸nh ®ång b»ng bªn nµo ng−¬i thÊy, ta sÏ ban cho ng−¬i vµs«ng Gi«-®anh, lµ n¬i (tr−íc khi §øc Giª- cho d«ng dâi ng−¬i ®êi ®êi. Ta sÏ lµm choh«-va ch−a ph¸ huû thµnh S«-®«m vµ G«- dßng dâi ng−¬i nh− bôi trªn ®Êt; thÕ th×,m«-r¬) th¶y ®Òu cã n−íc ch¶y t−íi kh¾p nÕu kÎ nµo ®Õm ®Æng dßng dâi ng−¬i vËy.®Õn Xoa; ®ång ®ã còng nh− v−ên cña §øc H·y ®øng dËy ®i kh¾p trong xø, bÒ dµi vµGiª-h«-va vµ nh− xø £-dÝp-t« vËy. Lãt bÒ ngang; v× ta sÏ ban cho ng−¬i xø nÇy “bÌn chän lÊy cho m×nh hÕt c¸nh ®ång (S¸ng thÕ ký 13:14-17).b»ng bªn s«ng Gi«-®anh vµ ®i qua phÝa Apraham ®· tõ bá, hay “ gieo ra “§«ng. VËy, hai ng−êi chia rÏ nhau “ nh÷ng g× «ng cã, ®Ó cã thÓ v©ng theo(S¸ng thÕ ký 13:9-11) nh÷ng nguyªn t¾c thuéc linh. Vµ hét §©y lµ mét t×nh huèng dÔ bïng næ xung gièng cña sù v©ng lêi ®· ®¬m hoa kÕt qu¶®ét, mét c¬ héi mµ xung ®ét ®ang ph¸t cho «ng trong lêi høa cña Chóa: Ngµi banhuy ¶nh h−ëng trªn bän ch¨n chiªn cña cho «ng tÊt c¶ nh÷ng g× m¾t «ng cã thÓApraham vµ cña Lãt, ®Ó tõ ®ã ¶nh h−ëng thÊy ®−îc. Apraham tin r»ng §øc Chóa®Õn chÝnh Apraham vµ Lãt. Apraham ®· Trêi sÏ ban th−ëng cho sù v©ng lêi cñaøng xö thËt kh«n ngoan nh−ng nã ®ßi hái «ng. Chóng ta còng cã thÓ lµm thÕ!n¬i «ng sù khiªm nh−ßng vµ lßng tin cËy Trích sách ñ i s ng không xung ñ t. 20
 21. 21. QUAY LƯNG L I V I T I L I B n có ti p t c s ng trong nh ng t i Kinh Thánh: Rô-ma 6:2 l i cũ khi bư c vào năm m i hay không? ð i s ng tâm linh c a b n b què qu t vì "ð ng ñê t i l i cai tr ñ i s ng c a b n ñã h c s ng v i m t t i dai d ng nàoanh ch em, ñ ng phó mình cho d c. ñó không?v ng... chúng ta không còn là nô l cho B n có ti p t c s ng v i tính nóng n yt i l i n a" (câu 2 BDM). không? Có ti p t c s ng v i thái ñ phê Suy g m: Th nào là nô l cho t i l i? phán và ch trích không? Có ñang ti p t cTrong câu Kinh Thánh này có nhưng phiêu lưu tình c m không chính ñáng v im ng l nh nào? Tuân theo m ng l nh m t ngư i khác hơn v hay ch ng mìnhnày, thái ñ tích c c b n c n có ñ i v i không?t i l i là gì? L i Chúa thách th c chúng ta hãy Sau cu c N i Chi n M , t t c nô l da quay lưng l i v i b t c t i l i nào. Hãyñen ñư c tr t do, nhưng có nhi u nô l ngăn ch n nó ñ ng ñ nó cai tr ñ i s ngquy t ñ nh l i v i ch cũ c a h và ti p chúng ta n a.t c làm nh ng vi c dư i s sai b o c a Chúng ta c n bi t rõ ñi u này: s ch tch cũ. H ñư c t do nhưng l i ch n c a Chúa Giê-xu ñã phá tan quy n l cs ng làm nô l . c a t i l i: ð c Chúa Tr i ban Thánh Kinh Thánh nói ñi u ñó ñúng y như Linh cho chúng ta ñ ch ng l i t i l i.nhi u ngư i tin theo Chúa ch n s ng ñ i Như v y, bư c vào năm m i này chúng tas ng c a h . Chúa Giê-xu ñã ch t ñ gi i không ñ b nh ng t i cũ ñánh b i m tphóng, ban cho chúng ta s t do. Chúa l n n a. Chúng ta có th th ng ñư cThánh Linh ñã cho chúng ta quy n năng nh ng t i l i dây dưa ñó. ð c Chúa Tr iñư c t do, nhưng gi ng như nh ng nói b n không còn là nô l cho t i l i n angư i nô l cũ, m t s ngư i tin Chúa v y ñ ng s ng hay hành ñ ng như m t nôch n làm theo s ñi u ñ ng c a d c v ng l .ti p t c làm nô l cho t i l i. N u b n xin ð c Chúa Tr i tha th t i Khi Chúa phán "ð ng ñ t i l i cai tr l i c a mình, và xin Ngài ban cho quy nñ i s ng c a con. ð ng phó mình cho phép ch ng l i t i l i, thì b n không chd c v ng n a." Ngài mu n chúng ta ph i b t ñ u m t năm m i nhưng b t ñ u b ngquay lưng l i v i t i l i c a mình. s ñ i m i sâu xa trong ñ i s ng c a M t trong nh ng v n ñ c a ngư i tin mình.Chúa là "nh ng t i dây dưa." T i dây dưa B n b t ñ u năm m i v i 4 cam k tlà nh ng t i mà m t ngư i tin Chúa c này ch ?ti p t c tái ph m. Thái ñ m t s ngư i L y Chúa, xin tha th nh ng t i l itin Chúa ñ i v i nh ng t i dây dưa là con ñã nhi u l n tái ph m. Xin ban chokhông có hành ñ ng d t khoát nhưng l i con quy n năng chi n th ng t i l i vàh c s ng chung v i chúng nên h s ng quy t tâm không ñ minh dư i ách nô lm t ñ i s ng hai m t. c a t i l i n a. 21
 22. 22. L I HAY Ý ð P KH I TƯ NG VÀ M C TIÊU C AT do th t là không ph i làm theo ý mình, H I THÁNH TIN LÀNH L I S Nhưng là thu n theo ý Chúa. S NG VI T NAM MOSCOW Tin l i Chúa c ng v i làm theo ý Chúa T c là tin vào ñ c thi n lành c a Ngài. I. Kh i tư ng c a ð c Chúa Tr i cho H i Thánh “L i S S ng ” qua Ngư i ta có th th y Chúa trong ta M c sư ULEKMAN:Trư c khi ta nói v Chúa cho h không? “ Hãy trang b cho dân s Ta l i Nên ñ ý ñ n nh ng ñi u sau ñây: ñ c tin. ð ng bao gi ñ vi c gì b d , Ch cho h vũ khí thu c linh h có. Tr trư ng h p vi c y không bao gi D y h cách s d ng chúng. làm xong ñư c. G i h vào chi n trư ng bách chi n bách th ng cho Chúa”.Thánh kinh khác h n v i m i cu n sách trong ñ i vì cho chúng ta bi t 3 ñi u: II. Kh i tư ng c a ð c Chúa Tr i 1. Con ngư i th t c a m i chúng ta cho H i Thánh “L i S S ng ” qua 2. Cái nhìn th t ñúng v th gi i M c sư Masula: 3. Và quan tr ng hơn c là tri th c v Thiên Chúa. “ M i khu v c p c a ngư i Vi t Nam t i Moscow có ít nh t 1 nhómKhi nào ta ñ ng m t v th sai l m,Thì t bào.nên nh r ng v th cũ c a ta b không. M i 1 thành viên Nhóm T Bào s là 1 trư ng nhóm t bào. T t c khó khăn trên tr n gian, M i trư ng nhóm ñào t o ra 1 B t ñ u b ng m t l i nói d i. ngư i trư ng nhóm khác ”. H nh phúc ñư c t o ra ñ chia s . III. M c tiêu H i Thánh “L i SNgư i ñ c sách là ngư i không bao gi S ng ” năm 2013: cô ñơnNgư i ñ c sách là ngư i không bao gi - Hàng tu n có 100 ngư i trung tín chán th phư ng Chúa.Ngư i ñ c sách là ngư i không bao gi d t nát. IV. M c tiêu H i thánh tháng 01/ 2013: Tình yêu ñ i v i Chúa ñư c ch ng - 22 nhóm t bào thư ng xuyên nghi m.B ng tình yêu c a ta ñ i v i ho t ñ ng. ngư i khác. - M i mTHÁNH TIN LÀNH n H I t vùng có 1 ñ i truyNgư i khôn ñ t nh ng m c tiêu dư i ñ t, giáo. mà thu l i trên tr i. L IS S NG T I VI T NAM 22
 23. 23. L CH ð C KINH THÁNH H NG TU NNh m ti n cho các con cái Chúa liên l c T ngày 20/01 ñ n ngày 26/01v i H i Thánh Chúa khi v Vi t Nam 20. Thi-thiên 20, Mathiơ 20, Sáng th ký 39-40ho c truy n gi ng cho ngư i thân mình 21. Thi-thiên 21, Mathiơ 21, Sáng th ký 41-42 22. Thi-thiên 22, Mathiơ 22, Sáng th ký 43-44nhà. Chúng tôi xin g i quý b n ñ c s 23. Thi-thiên 23, Mathiơ 23, Sáng th ký 45-46ñi n tho i liên l c t i các t nh thành 24. Thi-thiên 24, Mathiơ 24, Sáng th ký 47-48Vi t Nam. 25. Thi-thiên 25, Mathiơ 25, Sáng th ký 49-50 26. Thi-thiên 26, Mathiơ 26, Xu t Êdíptô ký 1-2Các t nh mi n Nam: L CH SINH HO T C A H I THÁNH L ch sinh ho t t ngày 20/01 – 26/01M c sư Huê : +84 163 458 5438 Ngày CHƯƠNG TRÌNHCác t nh Tây Nguyên và Ninh Bình 20/01Anh Phiero: +84 167 626 2652. 21/01 Ca ñoàn 18h30-20h30Các t nh Nam trung b : 22/01 NHÓM T BÀOM c sư Giô-suê: +84 97 579 1097 23/01 NHÓM THANH NIÊNCác t nh B c Trung B 24/01 NHÂN S T I H I THÁNHAnh M ng: +84 169 921 9530 25/01 TRUY N GI NGH i Phòng, H i Dương, Thái Bình, T I CÁC NƠINam ð nh, Hà Nam. 26/01 13h30 : Th phư ng v i HT l nM c Sư Dũng : +84 169 895 5461 18h30: H i Thánh Vi t NamCác t nh ðông b c + khu v c ðông anhHN và t nh B c Ninh THÔNG CÔNG : Ban Biên T p kêu g iM c sư Hoàng : +84 97 341 2984 các b n g i bài vi t, l i làm ch ng vCác t nh Tây B c ơn phư c Chúa và v nh ng gì ChúaM c Sư B o: +84 120 212 4411 ban cho trong th i gian qua v ñ a ch Email noisanmuagat@yahoo.comCác t nh Vĩnh Phúc, Phú Th . Ho c liên h v i anh Huỳnh Tr n Ng cM c Sư Nghĩa : +84 97 354 3794 Hùng SðT: 8968 898 5238 t i H iKhu v c Long Biên, Gia Lâm Hà N i và Thánh.t nh Hưng Yên.Anh Phê : +84 166 914 0245 Chúng tôi g i l i c m ơn chân thành ñ n quý con cái Chúa ñã g i bài vi t, l iCác qu n huy n và các t nh thành còn làm ch ng, l i c m t v cho chúng tôil i, có th liên l c v i Anh Thi n +84 93 trong th i gian v a qua. Nguy n Chúa5369345. s ban ơn và thêm s c trên quý v luôn. 23
 24. 24. G I CÁC B N THÂN H U H I THÁNH TIN LÀNH L I S S NG VI T NAM MOSCOWN u các b n ñ c t n i san này có sthôi thúc mu n tin nh n Chúa, ho c b n ð a ch :Yл.Павла Корчагина, дом 2añã nghe ai ñó làm ch ng và lòng mu n Tel: 8905 534 4475.ti p nh n Chúa Jêsus làm Chúa làm chñ i s ng b n. M i các b n c u nguy n Cách ñi : Lên kh i Метро Рижская, ñiv i Chúa theo như hư ng d n sau : b 50m ñ n b n Avtôbuýt s 714, ñi 5 b n, ñ n b n: 1-й Рижский переулок."Kính L y Chúa Giê-Xu, con bi t conlà ngư i có t i, xin Chúa tha t i chocon. Con tin c y Chúa là ð ng duynh t có quy n c u r i linh h n con.Con c m ơn Chúa vì Ngài ñã ch u ch tñ n t i cho con, Ngài cũng ñã t cõich t s ng l i ñ ban s s ng vĩnh c u TH PHƯ NG CHÚA VÀO CHÚAcho con. Gi ñây con xin r ng m tâm NH T H NG TU N : 18:30 – 21:30h n và ñ i s ng ti p nh n Ngài làmChúa C u Th và Chúa c a ñ i con. Thân m i m i ngư i ñ n v i H iXin Chúa ñ i m i lòng con và dìu d t Thánh trong các bu i nhóm ñ cùngcon trên con ñư ng theo Chúa su t nhau ca ng i tôn vinh Chúa, chia sñ i con. Con thành kính t ơn Chúa ni m tin, trò chuy n tâm tình, sinhvà c u xin nhân danh Chúa Giê-Xu. ho t th phư ng Chúa, nghe l i gi ngA-men." do các M c sư ñ y ơn chia s . R t vui m ng ñư c ñón ti p quý v . B n thân m n! B n ñã làm m tquy t ñ nh th t ñúng ñ n, xin hoan V n i san:nghinh và chúc m ng b n tr thành concái Chúa. M i b n hãy m nh d n tìm N i san MÙA G T phát hành nh mñ n H i Thánh Tin Lành g n nơi b n m c ñích ñáp ng nhu c u chia s ni mnh t ñ nh n s giúp ñ v h c h i tin c a các con cái Chúa trong H iKinh Thánh. Thánh, thông báo các tin t c trong H i Thánh, bày t Tình Yêu, cung ng nhuN u b n Moscow thì m i b n hãy ñ n c u thông công l n nhau, nh m giúpv i chúng tôi theo ð a ch : Yл. Павла cho con cái Chúa có m t ñ i s ng chi nКорчагина, дом 2a ho c g i ñi n cho th ng và nh n ñư c phư c h nh tchúng tôi theo s 8905 534 4475 ñ Thiên Chúa.ñư c hư ng d n thêm. LƯU HÀNH N I B 24

×