Pelaksanaan & penilaian mata pelajaran

3,898 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,898
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
164
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelaksanaan & penilaian mata pelajaran

 1. 1. PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH  KPF 5023PELAKSANAAN & PENILAIAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU(KEMAHIRAN TEKNIKAL)
 2. 2. MAKLUMAT UMUM MATA PELAJARAN KHB ( KEMAHIRAN TEKNIKAL)
 3. 3. Pengenalan KemahiranHidupBersepadu (KHB) merupakansatumatapelajaranamali yang berunsurkanteknologi. Mata pelajaranwajibuntukpelajarmenengahrendahiaituTingkatan 1, 2 dan 3. Terbahagikepada 2 bahagianiaituTerasdanPilihan.
 4. 4. Pengenalan Teras – RekaBentukdanTeknologi Pilihan: KemahiranTeknikal* EkonomiRumahTangga Pertanian PerdagangandanKeusahawanan
 5. 5. Pengenalan MatlamatmatapelajaranKemahiranHidupBersepadu: melahirkaninsan yang berdikari. kenalfahamteknologidanekonomi. kreatif, berinisiatifdanyakindiri. Masa yang diperuntukkanadalah 3 waktuseminggu (1 waktu = 40minit). Jumlahpengajaranadalah 40 mingguuntuksetahun.
 6. 6. Tajuk yang terkandungdalamTingkatan 2 Teras RekaBentukdanPenghasilanProjek Elektronik Masakan LukisanTeknik TanamanHiasan KemahiranTeknikal LukisanTeknik Elektronik PerniagaandanKeusahawanan
 7. 7. Rekabentukpenyusunankandungan Skopkandungan Dari khususkepadaumum Kesepaduankandungan Merangkumipelbagaibidang Imbangan Peruntukanmasakurangsesuaiberbandingtopikpembelajaran Turutan PembelajaranTingkatan 1 lebihmudahberbandingTingkatan 3 Kesinambungan TopikdariTingkatan 1 hingga 3 adalahberkaitan
 8. 8. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
 9. 9. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 2 Kelas : 2 Gemilang Tarikh : 30 Mac 2010 Masa : 2 waktu (8.50-10.10 a.m) Bilangan Pelajar : 30/33 Tajuk : Elektif Pilihan 1- Kemahiran Teknikal (Bab 2-Elektronik) Sub Tajuk :Membaca dan Menterjemahkan Lukisan Skematik Kemahiran : Pelajar dapat mengikuti langkah-langkah untuk menterjemahlukisanskematik kepada lukisan bergambar. Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mengenalpasti jenis-jenis nama, simbol dan fungsi komponenelektronik. Hasil Pembelajaran : Mengenalpasti nama, simbol dan komponen elektronik yang terlibat dalam lukisan skematik. Menyatakan langkah-langkah membaca dan menterjemahkan lukisan skematik kepada lukisan bergambar dengan sistematik dan teratur. Menterjemah lukisan skematik satu projek kepada lukisan bergambar. Nilai-nilai murni : Bekerjasama, berhati-hati dan mematuhi peraturan bengkel. Kemahiran Berfikir : Membuat inferens, membuat gambaran mental, mengingat kembali, membaca dan menterjemah. Bahan Bantu Mengajar: Lukisan Skematik litar L.D.R sebagai suis, pensel, pemadam, rajah bod litar.
 10. 10. PELAKSANAAN KAEDAH 1: OBJEKTIVIS CONTOH : KAEDAH MASTERI
 11. 11. SET INDUKSI
 12. 12. LANGKAH 1 DAN LANGKAH 2
 13. 13. LANGKAH 3 DAN LANGKAH 4
 14. 14. PENUTUP
 15. 15. KAEDAH 2: KONSTRUKTIVIS(CONTOH : KAEDAH PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH) Teori 5 fasa Needham
 16. 16. : : KHB TINGKATAN 2 : ELEKTIF 1 (KEMAHIRAN TEKNIKAL) : BAB- ELEKTRONIK
 17. 17. TEORI 5 FASA NEEDHAM
 18. 18. FASA 1 : ORIENTASI Guru menunjukkankepadapelajarsebuah MP3 Guru bertanyabagaimana MP3 tersebutberfungsidenganbaik? Guru menerangkantentangbodlitardankomponenelektronikdalam MP3 sertabagaimanabodelektroniktersebutdibinaberdasarkanlitarskematik. Isikandungan : ciri- ciripapanbod : ciri- cirilitarskematik
 19. 19. FASA 2 : PENCETUSAN IDEA 1- Gurumemaparkanrajahsebuahlitarskematikmudah (Rajah 4.2.2c- lampiran) untukmengujipengetahuansediaadapelajartentangkomponen- komponenelektronik yang terdapatdalamlitartersebut. gurumemintapelajarmenyenaraikan komponenelektroniklain yang merekatahu. gurumenunjukkanbeberapacontoh komponenelektronik dan meminta pelajarmelukiskankomponen tersebutdalambentuk simbol (Rujuklampiran 4.2.2d)   2- Gurumemecahkanpelajarkepada 5 kumpulan, Setiapkumpulandiberikanrajahlitarskematik yang berbeza (Rujuklampiran 4.2.2e). Setiap rajahmempunyaikesalahan. 3- Pelajardiarahkanmenterjemahlitartersebut dalambentukgambarajahtanpamenggunakan papan bod
 20. 20. FASA 3 : PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA 1- Guru memintasetiapkumpulanmembentangkanhasillukisanmerekadenganmenggunakankertasbersaiz A1   2- Pelajardapatmengenalpastikomponen yang diberidanmenyenaraikan : Jenis, jumlah, nilaikomponen Mengenalpastisambungan yang betul Melukissemuasambunganlitartersebut tanpamenggunakanpapanbod   -Pelajarjugadapatmengenalpastisegalakesalahandarisegistrukturkomponendankesilapanjeniskomponen yang digunakansertadapatmembuatpembetulan.   3- Pelajarberbincangdanmemberikomenterhadaphasilkerjamasing- masing. Kumpulan yang mungkintidakmenyedarikesilapansambungan yang dibuatakandikritikolehkumpulan lain. Di sinimerekasedartentang idea baruataupunkesalahan idea asal yang perludiperbetulkan.   4- Setiapkumpulanmembuatpembetulanataumenambahbaikhasilkerjamasing- masing.  
 21. 21. FASA 4 : APLIKASI IDEA 1- Guru menukarkanhasilpembentangansetiapkumpulankepadakumpulan lain. 2- Guru memberikankepadasetiappelajarsehelaikertas yang mempunyaigambarajahpapanbod. 3- Para pelajardikehendakimelukiskan semulagambarajahhasil pembentangankumpulantadi diataspapanbodtersebut. 4- Tahapinimembantupelajar memahamisendiricaramenyusun komponendiatasbodlitar berdasarkanhasilperbincangantadi.
 22. 22. FASA 5 : RENUNGAN KEMBALI ( REFLEKSI) 1- Guru memintapelajarmenyenaraikankembaliurutancaramenterjemahlukisanskematikkepadalukisanbergambarmengikutkefahamanmereka 2- Guru memberikansoalankuizberbentukobjektifuntukdijawabolehparapelajardalammasa 10 minit
 23. 23. ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS
 24. 24. MAKLUMAT BUKU SUBJEK : Kemahiran Hidup Bersepadu TINGKATAN : 2 PENULIS : Zulkifli B. Mohd Salleh, Zulkifly B. Thahir, Tuslah Bt. Abdan, Suraini Bt. Abdullah PENERBIT : Cerdik Publications Sdn. Bhd. TEMPAT TERBIT : Shah Alam, Selangor TAHUN TERBIT : 2004
 25. 25. SkopAnalisisdanPenilaian Isikandungan Bahasa Cara Paparan Ilustrasi / grafik
 26. 26. AnalisisdanPenilaianIsiKandungan kesepaduandalamisikandunganmatapelajaran (Lampiran 2) meluas, tetapikurangmendalam(Lampiran 3) Konsep, definisidanfakta yang diberikansangattepatdanterperinci (Lampiran 4) Berfokuskankepadaperkembangandankemampuanpelajardari domain kognitif, afektifdanpsikomotor. (Lampiran 5)
 27. 27. AnalisisdanPenilaianBahasa Penggunaanbahasa yang betul, tepatdanringkas gayabahasa yang digunakanadalahamatsesuaidanmenepatimaksud yang ingindisampaikan penggunaanistilahdansimboljugaadalahsangattepatdankonsisten PenggunaanistilahdalamBahasaInggeris (Lampiran 6) Kesilapandalampenulisanayatdalambukuiniiaituterdapatpengulanganperkataan “menerbitkan” (Lampiran 7).
 28. 28. AnalisisdanPenilaian Cara Paparan Tulisan – Bentuktulisan, saiz Warna Variasidalampenyajianisikandungan Penggunaanikon Petaminda Gambar Jadual (Lampiran 10)
 29. 29. AnalisisdanPenilaianIlustrasi / Grafik menyajikanisikandungandalambentukilustrasi, contoh, gambardandiagram ilustrasiataugrafikdisertakansupayadapatmerangsangmindapelajardanmemberigambaran yang jelas(Lampiran 11) Kelemahan Gambar yang tidakpenting (Lampiran12) Gambarkurangmaklumat (Lampiran13)
 30. 30. Kesimpulan Merangkumiaspekjasmani, emosi, rohanidanintelek Mempunyaikesepaduan Cadanganpenambahan Aktivititerutamaaktivitiberkumpulan Indeks PanduanKeselamatandiBengkel
 31. 31. PERUBAHAN DAN INOVASI
 32. 32. ISI KANDUNGAN BAHAGIAN TERAS KemahiranManipulatif RekaBentuk & Teknologi. Topikmembaikipakaian  KHSR dandigantidenganjahitanmenggunakanmesinjahit. TopikPerdagangan & KeusahawanandanKekeluargaan = digugurkan TopikPerniagaan & Keusahawanandiwujudkan
 33. 33. ISI KANDUNGAN BAHAGIAN PILIHAN Pilihan 4 = Perdagangan & Keusahawanandiwujudkan KemahiranManipulatifTambahan  KemahiranTeknikal LukisanOblikdanLukisanHamparan = digugurkan
 34. 34. BAHAN SukatanPelajaran 1992, kerjakhursus = projek/ tugasantanpamodulkhas. Mulai 2003, kerjakhursusmengikutmodulkhas yang disediakanolehkementerian. Kinilebihbanyak ABM dibekalkan. Contohnya kit robot, LCD, komputer.
 35. 35. KAEDAH Duluberpusatkan guru. Contohnya: kaedahdemonstrasi, syarahandanmenerangkan Kiniberpusatkanpelajar. Contohnya: kaedahkumpulan, penyoalandanpenyelesaianmasalah.
 36. 36. PENTAKSIRAN
 37. 37. PENTAKSIRAN
 38. 38. SEKIAN TERIMA KASIH

×