Suzanne Mattes_Thông Điệp Từ Những Người Anh Em Trong Lòng Đất
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Suzanne Mattes_Thông Điệp Từ Những Người Anh Em Trong Lòng Đất

on

 • 706 views

Suzanne Mattes_Thông Điệp Từ Những Người Anh Em Trong Lòng Đất

Suzanne Mattes_Thông Điệp Từ Những Người Anh Em Trong Lòng Đất

Statistics

Views

Total Views
706
Views on SlideShare
706
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Suzanne Mattes_Thông Điệp Từ Những Người Anh Em Trong Lòng Đất Suzanne Mattes_Thông Điệp Từ Những Người Anh Em Trong Lòng Đất Document Transcript

 • 1 THÔNG I P T NH NG NGƯ I ANH EM TRONG LÒNG T Trái t này th c s là r ng, và chính gi a Trái t qu th c là có m t M t Tr i. Trong vùng r ng ó có ngư i sinh s ng. H ti n hóa khá cao. H là anh em c a chúng ta và h khá thân thi n . _ Trái t là r ng , r ng th c s v m t v t lý. _ ư ng kính M t Tr i trung tâm 600 d m. _ B dày v Trái t 800 d m. _ gi a l p v này là ư ng trung tâm ( tính ) l c h p d n. _ Ngư i m t trong l p v có th ng trên b m t như chúng ta. CHÀO M NG B N N V I TRÁI T BÊN TRONG Mikos, thông qua Suzanne Mattes Nh ng gì các b n ang c ây không gì hơn là m t phép l gi a chúng tôi và tác gi c a cu n sách này. Nó là m t phép l c a tình yêu, s c ng hi n, và trái tim mong m i gi a tình b ng h u và thân t c. Tôi có vinh d ư c thay m t cho Telos và nh ng ai s ng bên dư i b m t hành tinh xinh p này mà các b n g i là Trái t.
 • 2 Tên tôi là Mikos, và tôi là m t cư dân c a thành ph Catharia. Tôi là m t ngư i Catharia t thư vi n c a Porthologos, n m bên dư i các bi n Aegean. Thông cáo này là tin nh n t quê hương chúng tôi - thành ph Telos. Thành ph c a chúng tôi, Telos, ã thành l p m t liên k t lâu dài v i các b n t bên trên m t t. Nhi u ngư i dân t Telos s ng và làm vi c gi a các b n, cũng gi ng như chúng tôi ã làm như v y trong m t th i gian r t dài. M i l n kh o c h c phát hi n ra m t ph n áng chú ý mà các b n g i là l ch s hành tinh c a các b n, chúng tôi quê hương ng m vui m ng khi bi t r ng các b n ang nh n th i gian khi nhi u ngư i trong chúng tôi thư ng xuyên và công khai s ng gi a các b n. M i khi các b n nh n ra r ng v n v t u liên k t m t thi t v i nhau, t các ph n t nh nh t như t dư i chân các b n, các d ng s ng trong các i dương cho n s r ng l n c a b u tr i v i hàng t ngôi sao l p lánh, chúng tôi r t m ng. Các b n tin r ng các b n s ng m t mình, nhưng không, chúng tôi không ch t n t i v i các b n, chúng tôi cũng gi ng như các b n. Tuy nhiên, chúng tôi không i di n cho n n văn hóa c a các b n hay tr thành tr lý cho cái g i là khoa h c, tôn giáo, và chính tr . Nói v Telos Telos, m t vùng t c a Lemuria n m dư i núi Shasta mi n b c California, là m t thành ph c a ánh sáng i u hành b i m t h i ng g m 12 v Minh Sư khai ng và 1 v ng u tên Adama. Tên g i Telos này có nghĩa là "S giao ti p v i tinh th n". Các công dân c a Telos, trư c ây là c a Lemuria. Ngươì dân c a Telos có kh năng di chuy n t c th i (b ng phép) n b t kỳ v trí nào, và có th nói chuy n b ng th n giao cách c m v i b t kỳ ai b t kỳ a phương vư t th i gian và không gian. T t c các hành tinh trong H M t Tr i này là tr ng r ng, và là nơi sinh s ng c a nhi u th c th ngư i v i các t n s rung ng khác nhau. M t Tr i cũng r ng, nhưng không nóng mà l nh. Trái t c a chúng ta là r ng, và bên trong có m t M t Tr i gi a. Thành ph Capital trong lòng t ư c g i là Shamballa. Nó n m ngay trung tâm c a hành tinh này, và l i vào c a nó có th thông qua l h ng phía B c c c ho c phía Nam c c c a hành tinh này. Ánh sáng phát ra t phía c c B c và Nam mà chúng ta thư ng th y trên b u tr i th c ra là ánh sáng c a M t Tr i t trong l h ng c a Trái t. Có hơn 120 thành ph ng m n m trong l p v Trái t. Nh ng thành ph ánh sáng này không xa bên dư i b m t Trái t. Nhóm các thành ph này ư c g i
 • 3 là m ng Agartha. Các cư dân trong lòng t ang r t phát tri n v m t tâm linh. H h u h t là nh ng linh h n ã l a ch n làm ngư i ti p t c quá trình ti n hóa c a h trong lòng c a Trái t vì i u ki n hoàn thi n hi n có ó. M c dù Atlantis và Lemuria ã tr thành huy n tho i trên m t t, ngư i dân t Atlantis và Lemuria ang phát tri n các thành ph c a h dư i lòng t. Nh ng ngư i dân c a các thu c a là nh ng ngư i gi ng như các b n và tôi, nh ng ngư i ang s ng trong chi u không gian th ba, cũng gi ng như chúng ta. Thiên Hà Milky Way c a chúng ta ư c chia thành 12 lĩnh v c. H th ng năng lư ng M t Tr i c a chúng ta là n m khu v c #9, và khu v c này có hàng trăm H M t Tr i khác. B tư l nh Galactic, bao g m hàng tri u tàu không gian và các tình nguy n viên t r t nhi u h sao và t nhi u chi u không gian khác trong Thiên Hà c a chúng ta. B tư l nh Galactic là m t ph n c a Liên oàn hành tinh, b o v khu v c này c a Ngân Hà. M c ích c a h là giúp Trái t tr i qua chu kỳ hi n t i – chu kỳ ti n hoá c a hành tinh. Ashtar là hành tinh ch huy Liên oàn ngành c a chúng tôi. H m i Silver giám sát H M t Tr i, và có tr m không gian bên trong c ng c a núi Mt. Shasta. Anton, ngư i n t Telos, là tên c a ngư i ch huy c a H m i b c - Silver. Nh ng ngư i t các thành ph ng m Subterranean là nh ng ngư i ph c v trong H m i b c. Chào m ng t Adama "Chào m ng các b n n v i Telos! Chúng tôi ã dùng th n giao cách c m v i Dianne, và cô y ã thay m t chúng tôi công b nh ng thông i p. Chúng tôi ngh các b n c các tin nh n trong cu n sách c a chúng tôi, m c ích c a nó là ánh th c các b n v S t n t i c a chúng tôi. " "Chúng tôi ã có hành trình t r t lâu t ư c m c tiêu c a chúng tôi trong tâm th c, và chúng tôi ã i sâu vào bên trong Trái t th y s bình an th t s mà chúng tôi ang ki m tìm. Telos là nhà c a chúng tôi, nơi n náu c a chúng tôi, và chúng tôi không mu n r i b nó " Quá kh c a chúng tôi Lemuria
 • 4 Tôi là Adama, là m t Minh Sư Khai Ng và là ngư i i u hành t i cao c a Telos, m t thành ph ng m dư i núi Shasta California. Tôi ang truy n thông i p này n các b n t nhà tôi dư i t, nơi mà hơn m t tri u rư i ngư i dân chúng tôi s ng trong hòa bình vĩnh vi n và th nh vư ng. Chúng tôi là con ngư i v t ch t cũng gi ng như các b n, ngo i tr m t th c t là ý th c c a chúng tôi ch gi nh ng suy nghĩ c a s b t t và s c kho hoàn h o. Vì v y, chúng tôi có th s ng hàng trăm và th m chí c hàng ngàn năm trong cùng m t cơ th . Tôi ã s ng trong cùng m t cơ th bây gi ã hơn 600 năm. Chúng tôi n ây t Lemuria hơn 12.000 năm trư c, trư c khi m t cu c chi n tranh nhi t h ch di n ra phá h y b m t Trái t. Chúng tôi ã ph i i m t v i nh ng khó khăn và thiên tai trên m t t, và chúng tôi quy t nh ti p t c ti n hóa dư i t. Chúng tôi ã kêu g i các c p b c tinh th n c a hành tinh cho phép c i t o các hang ng ã có bên trong núi Shasta, và chu n b cho th i i m chúng tôi s c n ph i sơ tán nhà c a chúng tôi trên m t t xu ng ây. Khi chi n tranh b t u, chúng tôi ã ư c c nh báo t các c p b c tinh th n b t u s di t n c a chúng tôi n hang ng ng m này b ng cách thông qua h th ng ư ng h m r ng l n lan r ng kh p hành tinh. Chúng tôi ã hy v ng c u t t c m i ngư i - nh ng ngư i Lemuria, nhưng ch có th i gian c u 25.000 linh h n. Ph n còn l i ã thi t m ng trong v n . T 12.000 năm qua, chúng tôi ã có th nhanh chóng phát tri n tâm th c nh s cô l p mà chúng tôi có ư c v i th gi i bên ngoài. Hi n t i, dân s trên b m t t ã tr i qua nh ng bư c nh y v t vĩ i c a ý th c, chu n b cho nhân lo i di chuy n qua vành ai Photon. ó là vì lý do mà chúng tôi ã b t u liên h v i cư dân trên b m t t và cho bi t s t n t i c a chúng tôi. Trái t và nhân lo i ti p t c nâng cao tâm th c, hành tinh ph i ư c th ng nh t và sáp nh p v i Ánh sáng t bên dư i và Ánh sáng t bên trên vào thành m t. Vì lý do này mà chúng tôi ang liên h v i các b n: làm cho các b n nh n th c ư c s t n t i dư i t c a chúng tôi và nh ó mà chúng tôi có th nh n ư c s chú ý c a các b n trên m t t. Cu n sách c a chúng tôi chuy n thông i p ư c vi t cho nhân lo i v i hy v ng r ng h s nh n ra chúng tôi khi chúng tôi tr lên m t t, và h p nh t v i h trong m t tương lai không xa. Các b n bao nhiêu tu i bây gi ? Tôi n t Lemuria, m t n n văn minh c i. Vào th i i m cao trào c a Lemuria, tôi ã s ng m t trong nh ng ngôi chùa. Sau khi s tàn phá c a Lemuria b i Atlantis, tôi ã i xu ng lòng t v i hàng ngàn ngư i khác thi t l p Telos.
 • 5 Tôi không khác các b n là bao m c dù tôi hàng trăm năm tu i. Tôi ã nh n ư c nhi u l i ích b i s ng qua nhi u i nhưng gom l i thành m t ki p. i u này ã cho tôi cái nhìn sâu s c và trí tu tuy t v i mà h u h t m i ngư i ch b t u thu th p khi n h t tu i th ng n ng i c a h . Cu c s ng như v y trong nhi u năm ch c ch n có l i ích c a nó. i v i tôi, tôi có th di chuy n t c th i n b t c nơi nào mong mu n. Tôi cũng có th nói chuy n th n giao cách c m v i b t kỳ ai b t kỳ a phương nào vư t th i gian và không gian. ây là t t c nh ng i u mà m i ngư i trong Telos có th làm b i vì chúng tôi ã có ư c l i ích c a m t i s ng dài t p luy n. Vì v y, tôi không khác h , ch có thêm kinh nghi m bi t cách s d ng các cơ h i c a cu c s ng. Làm th nào phát tri n h th ng công lý c a các b n? Chúng tôi ang ây v i con s hơn 25 tri u ngư i t t c t các thành ph ng m c a ánh sáng. Chúng tôi u th ng nh t thành m t m ng lư i ánh sáng tuy t v i, g i là m ng Agartha. M ng này là r ng l n trong ph m vi c a nó, và ch u trách nhi m cho s an toàn c a chúng tôi dư i lòng Trái t. Chúng tôi d các h i ngh l n, nơi mà lu t pháp c a chúng tôi ư c th o lu n và cân nh c trong ánh sáng c a o c Thánh Thi n. Chúng tôi t i u hành "chính ph ", ư c hình thành trên cơ s công lý và bình ng cho cu c s ng c a t t c m i ngư i. T t c các trư ng h p u nh n ư c s chia s công b ng theo hoàn c nh c th c a h . T t c m i vi c u ư c chúng tôi suy xét dư i ánh sáng c a Thư ng và t t c m i ngư i nh n ư c s công b ng l n nh t mà có l i cho t t c các bên. H th ng công lý c a chúng tôi có tu i i hàng tri u năm tu i, d a trên h th ng cũ c a Lemuria mà ã ư c s d ng khi chúng tôi còn s ng trên b m t t tương t như các b n. Chúng tôi em hình th c dân ch c a chúng tôi khi chúng tôi quy t nh i xu ng dư i lòng t 12.000 năm trư c. Ki n th c c a chúng tôi là r t l n, vì cu c s ng c a chúng tôi dài. Chúng tôi v n có ngư i còn s ng nh ng 20.000 - 30.000 tu i, và vì tu i i khá cao c a h , h ã nh t t c nh ng gì x y ra khi còn s ng trên b m t t. Nh ng linh h n này r t hi u bi t, vì kh năng ý th c c a h ã có th ruy c p t t c các ki n th c tích lũy t th i gian ó. Th i gian mà chúng tôi ã t n nh cao c a n n văn minh. May m n cho chúng tôi, chúng tôi ã ư c yên tĩnh bên dư i Trái t ti p t c ti n hóa trong hòa bình và th nh vư ng. Do ó, nh ng năm qua s ti n hóa c a chúng tôi t t t c các c p tăng lên r t nhi u. M t ngày r t g n, các b n cũng s ư c tr i qua cu c s ng hòa bình và th nh vư ng ó. Sau ó, các b n cũng v y, có th t ư c s c m nh, trí tu , và phát tri n thành các ng khai ng . T t c các anh ch em trong các không gian cao hơn ang ây v i các b n bây gi . H ang theo dõi và b o v hành tinh c a các b n. H ang ây
 • 6 hư ng d n các b n trên con ư ng ti n hoá c a các b n n các ngôi sao. Vì v y, hãy nhìn vào chúng tôi, t t c chúng tôi nh ng ngư i ang ây v i các b n, cho dù t trên cao ho c dư i lòng t, hãy cho chúng tôi giúp s c và hư ng d n các b n. T t c chúng ta, cùng nhau, s tìm cách tr v chi u không gian ánh sáng cao hơn. Có ph i Lemuria bi t s s p c a Atlantis? Vâng, tuy nhiên, chúng tôi ã ư c c nh báo c a các c p b c tinh th n không th ngăn ch n ho c kích ng m t cu c chi n tranh vì nh ng nghi p qu nghiêm tr ng ã n v i Trái t. Vì v y, chúng tôi ã ch i, c u nguy n, và th c hi n k ho ch sơ tán mình n các hang ng ng m. i u này chúng tôi ã làm, và có th c u ư c 25.000 linh h n. Atlantis cu i cùng ã hu di t chính nó. Chúng tôi, nh ng ngư i c a Lemuria còn sót l i ã t n t i và phát tri n m nh dư i lòng t. T i sao ngư i Lemuria không tr l i b m t thay vì l i dư i t? Bi t r ng chúng tôi không còn quan tâm n cu c s ng trên b m t b i vì b u tr i ã b phá h y. Chúng tôi nh n ra chúng tôi có th ti n hóa nhanh hơn dư i lòng t, nơi chúng tôi ã ư c b o v kh i các y u t kh c nghi t và t các h sao khác. Vì v y, chúng tôi ã ch n l i bên dư i m t t. Chúng tôi ã ch n l i dư i lòng t vì s tàn phá c a th i ti t b m t và khí h u kh c nghi t. Chúng tôi ã xây d ng m t Trái t không tư ng, nơi mà chúng tôi ư c t do phát tri n. Các b n cũng s có kinh nghi m v i u không tư ng này trong m t tương lai s m. T i sao các b n l i di chuy n vào Mt. Shasta trong khi có các nơi khác trên Trái t, v i các i dương và núi, nơi các b n có th s ng? Các b n c n bi t r ng trong nh ng ngày ó, nhi u sinh v t ngoài không gian ã liên l c v i ngư i Trái t và h ã n n i a Trái t. C m nh n c a Lemuria r ng chúng tôi s không có cu c s ng "riêng tư”. Chúng tôi c n không gian riêng c a chúng tôi phát tri n tâm linh và b o t n n n văn hóa mà không có s can thi p c a n n văn hóa khác, và c bi t là không có s can thi p t nh ng s n i lo n t không gian bên ngoài. M c dù các thành ph ng m ư c gi i h n và h n ch , nhưng chúng như là m t hàng rào b o v tuy t v i. Gi i h n c a nó là s b o v c a chúng tôi, và ã cho phép chúng tôi phát tri n m nh 12.000 năm qua mà không có b t kỳ s can thi p nào c . Mt. Shasta ã b o v và cung c p cho chúng tôi s riêng tư phát tri n ti n hóa c a chúng tôi v Thư ng trong khi v n còn t n t i trên Trái t. Các s chia r x y ra trong n n văn hóa c a các b n n m trên b m t Trái t m ư ng cho t t c các cu c xâm lư c, và không ch quân s , toàn b b m t xã h i c a các b n d b t n thương b i n n văn hóa xung quanh, và b t c nh ng ti n hoá nào x y ra u b s p do s l n chi m c a k khác.
 • 7 Vì v y, s gi i h n c a chúng tôi ã ph c v m t m c ích ti n hóa, cho phép chúng tôi ph n u và t n nh cao c a thành t u mà chúng tôi ã không bao gi có th có ư c khi trên b m t Trái t. M t ngày r t g n, các b n cũng v y, trên b m t Trái t, s ư c t do và có ư c môi trư ng b o v c n thi t cho phép các b n phát tri n thành các ng Ánh Sáng. Chúng tôi k t n i v i Ngân Hà Các b n trên b m t t n m trên chúng tôi, và dư i B Tư l nh Galactic. Các b n nh n ư c ánh sáng t bên trên và bên dư i. Các b n ang gi a hai l c lư ng l n c a Ánh Sáng. Chúng tôi ây trong Telos theo dõi dân s b m t c a các b n r t c n th n, theo dõi di chuy n c a các b n và báo cáo l i cho H i ng c a chúng tôi. Chúng tôi bi t t t c nh ng gì x y ra trên b m t c a Trái t. Chúng tôi ón nh n ánh sáng m i ngày, và ban phư c lành cho “bóng t i” khi nó buông xu ng chúng ta. Chúng tôi chúc lành cho t t c ho t ng c a cu c s ng. Chúng tôi chúc lành cho hành tinh này và t t c các d ng s ng trên Trái t. M t ngày g n ây, chúng tôi d ki n hành trình c a các b n ghé thăm chúng tôi ây trong Telos, và chúng tôi cũng d oán s xu t hi n c a chúng tôi trên m t t. Chúng tôi ang ch i th i gian này. Chúng tôi c u nguy n cho th i gian này khi chúng ta có th oàn t v i anh ch em c a chúng ta m t l n n a. Bi t r ng trong Telos, chúng tôi nhìn th y ánh sáng trong t t c s a d ng c a nó, và chúng tôi s d ng năng lư ng c a ánh sáng i du l ch. Chúng tôi s d ng ánh sáng trong t t c các chi nhánh t o ra và phát tri n n n văn minh c a chúng tôi. Th c t trong lòng t r t sáng! Ngay c nh ng o n ư ng h m có ánh sáng nh nhàng v i công ngh ánh sáng thu tinh c a chúng tôi (crystal light technology). Khi chúng tôi ang dư i t, chúng tôi ý th c ư c t t c nh ng gì di n ra trong Vũ Tr . Chúng tôi ư c k t n i v i t t c các h sao trong Thiên Hà c a chúng ta qua máy tính c a chúng tôi, tương t như m ng th gi i web c a các b n. Chúng tôi có m t th gi i sao m ng r ng k t n i t t c các h th ng năng lư ng M t Tr i trong Thiên Hà c a chúng ta. Chúng tôi bi t ư c v trí t t c các h th ng sao anh ch em chúng tôi, và bi t v tr ng thái ti n hóa hi n t i c a h b ng cách i u ch nh chúng vào trên máy tính c a chúng tôi. Chúng tôi bi t t t c quá kh chúng tôi thông qua máy tính c a chúng tôi, ăng ký t t c các thông tin c n thi t thông qua các ki p s ng. M t khi chúng tôi h p nh t v i dân s trên b m t c a các b n, chúng tôi s mang h th ng m ng máy tính c a chúng tôi liên k t các b n n Vũ Tr . Sau ó, các b n cũng có th h c ki p s ng quá kh c a các b n, và tìm hi u nh ng
 • 8 lý do x y ra v i các b n trong su t cu c i này. Bi t v quá kh s góp ph n gi i thích hi n t i, và soi sáng tương lai. T i sao anh ch em dư i lòng t b rơi t t c chúng tôi trong hàng ngàn năm mà không n tr giúp chúng tôi? Chúng tôi n ây - thành ph ng m, phát tri n tâm linh mà không b c n tr b i l c lư ng i ngh ch. Chúng tôi ã l a ch n gi im l ng b i vì chúng tôi ã th y và t ng tr i kinh nghi m v s xâm chi m t các h sao khác, và chúng tôi mu n ư c phân l p chúng tôi có th ti n hóa nhanh hơn. Chúng tôi ch n môi trư ng hi n nay c a chúng tôi vì lý do ó. Chúng tôi không mu n l mình v i nh ng l c lư ng i ngh ch trên b m t. ó cũng là m t th nghi m. M t thí nghi m xem chúng tôi có th phát tri n bao nhiêu và bao xa n u chúng tôi ư c cô l p t chi n tranh và ói nghèo. N u xu t hi n trên b m t và xen l n v i các b n, chúng tôi s mang các ngu n năng lư ng i ngh ch tr l i dư i t v i chúng tôi, l c lư ng i ngh ch này s xâm nh p h th ng ng m c a chúng tôi. Các b n có hi u i u này? Ngay c n u chúng tôi lên b m t và mang l i cho các b n nh ng l i d y c a chúng tôi và công ngh c a chúng tôi, nó cũng vô ích. Ý th c c a các b n không s n sàng, và ã có th t ch i l i d y c a chúng tôi, và xem chúng tôi như ma qu . Bi t r ng chúng tôi không th n tr giúp các b n b i vì chúng tôi bi t chúng tôi s b phá h y b i loài ngư i trên b m t t. Vì v y, chúng tôi v n l i các thành ph ng m, ch i th i gian khi ý th c qu n chúng có th ch p nh n s ch d y và công ngh c a chúng tôi m t cách an toàn. Bây gi , nh ng ngư i ph ng s cho Ánh Sáng (Lightworkers) ã th c t nh, và con ngư i nói chung ngày càng tr nên nh n th c và nh y c m hơn v i Trái t. Trong tương lai g n, chúng tôi có th em m i th mà chúng tôi ã b o v trong nhi u th k lên b m t t giúp các b n. Chúng tôi ã th y chi n tranh và xung t là quá , và chúng tôi c n t p trung vào phát tri n tâm linh c a chúng tôi, và gi Ánh Sáng m t cách an toàn cho hành tinh. Chúng tôi c m th y ây là i u t t nh t chúng tôi có th làm ư c. Các b n có hi u r ng lý do cô l p và s im l ng c a chúng tôi? Chúng tôi ã làm v y b o v chúng tôi và cho các b n. N u không, bây gi nhà c a chúng tôi, giáo lý c a chúng tôi, và cu c s ng có th ã b phá h y b i s m o hi m ra giúp m t nhân lo i chưa ch u th c t nh.. Chúng tôi bi t các l c lư ng en t i ã xâm chi m m t t, và nh ng v xâm chi m t dư i lòng t. Chúng tôi bi t t t c nh ng gì x y ra trong và ngoài hành tinh. Nhưng n u chúng tôi ra m t, chúng tôi cũng s là n n nhân và không có ai có th b o v giáo lý và công ngh c a chúng tôi ho c gi gìn Ánh Sáng. Chúng tôi n m ư c m c và chi u sâu m i quan tâm c a các b n v v n này, và chúng tôi mu n nó có th khác. Chúng tôi mu n ư c lên trên b m t
 • 9 giúp các b n và b o v các b n. Nhưng b i vì trong m i trư ng h p, làm như v y là không ư c khôn ngoan. Bây gi ý th c qu n chúng và năng lư ng trên hành tinh ang thay i, chúng tôi (r t s m) có th n b m t và k t h p v i các Lightworkers cho giai o n cu i cùng d n n s ti n hoá. Chúng tôi mu n báo cho các b n tin m ng, các sóng ti n hoá s p t i b m t Trái t c a các b n. Các sóng này ư c t o ra t các L c Lư ng Sáng T o c a Vũ Tr , và ang h p nh t v i Thư ng k v k ho ch cho Trái t. T t c các b n s nh n ư c c p năng lư ng cao hơn, và các cơ th c a các b n s thích ng v i các t n s sóng cao hơn. Ch ng bao lâu n a, m t làn sóng l n năng lư ng s i xu ng trên b m t Trái t c a các b n, ưa t t c các d ng s ng vào m t c p cao hơn c a ý th c. Chúng tôi, ây trong Telos, kiên nh n ch i th i gian năng lư ng tăng lên. Nó s nâng cao ý th c c a các b n, và s cho phép chúng tôi lên b m t. Thân th c a chúng tôi Nh ng ngư i Telos trông gi ng như th nào? Chúng tôi trông gi ng như các b n, m c dù chúng tôi có l hơi cao hơn và to hơn so v i các b n. Chúng tôi l c lư ng và m nh m , vì chúng tôi ã ăn chay trên 12.000 năm qua. Ch ăn u ng c a chúng tôi ã làm ch m l i quá trình lão hóa và chúng tôi ã ngưng già. Chúng tôi s d ng ch ăn u ng và thi n nh và i u ó gi cho chúng tôi tr ng thái luôn luôn tr , hay còn g i là "b t t ". Chúng tôi có th kéo dài cu c s ng c a chúng tôi theo mong mu n, d a trên ch ăn u ng và ni m tin c a chúng tôi v s b t t . Các b n cũng có th làm i u này trong tương lai g n. Khi chúng tôi lên b m t, chúng tôi s mang cho các b n nh ng phương cách mà chúng tôi ã gi gìn trong th i gian qua. Nh ng phương cách này v n còn nguyên v n và an toàn trong Telos, nơi chúng tôi có h p ch a c bi t và các phòng an toàn. Nh ng nơi c bi t dùng lưu gi nh ng bí n t t c s ư c ti t l cho các b n khi chúng tôi xu t hi n. Làn sóng năng lư ng c a Thư ng s p t i và t t c cu c s ng trong và ngoài Trái t s s m ư c tr i nghi m nó. Hãy chu n b và bi t r ng ngu n năng lư ng này s mang n s kỳ vĩ c a Vũ Tr cho các b n, cùng v i s xu t hi n c a chúng tôi trên b m t. Ngu n su i tuơi tr n m bên trong tâm h n c a các b n. Tôi ã già nhi u th k , và tôi luôn gi gìn s c kh e b t k tu i tác. Trong th c t , càng nhi u tu i tôi càng có nhi u s c kh e. Tôi có m t thân hình l c lư ng, và tôi t p th d c m i ngày.
 • 10 Chúng tôi u l y làm t hào v th ch t c a chúng tôi. Chúng tôi t t c u kh e m nh, và t t c luôn ho t ng thân th cũng gi ng như các b n trên b m t làm. Chúng tôi có ư ng h m dài k t n i các thành ph c a chúng tôi, và chúng tôi s d ng nh ng ư ng h m ch y b , cũng gi ng như các b n s d ng các ư ng d n dài trên b m t. Các b n s th y r ng năm tháng tu i tích lũy ch làm cho các b n khôn ngoan hơn và m nh m hơn không ph i là ngư c l i. Vì v y, ng tu i tác gi i h n các b n ho c h n ch các b n. Vì các b n là không gi i h n (unlimited). Trong Telos, chúng tôi v n ti p t c khám phá xem s không gi i h n c a chúng tôi xa n m c nào. Chúng tôi ti p t c th nghi m cơ th c a chúng tôi, và th y r ng cơ th chúng ta có th làm r t nhi u i u khác nhau. Chúng tôi v n ti p t c khám phá ra s c m nh n i tâm và s c ch u ng c a chúng tôi. Vì v y, v i các b n, các b n cũng có th khám phá nh ng gi i h n bên ngoài hình th c a các b n b ng cách không ch p nh n b t kỳ gi i h n khi nói n s c m nh. Duy trì s c kh e n nh và vĩnh vi n. Hãy nhìn cơ th c a các b n như là m t v t th n kỳ mà nó có th làm t t c nh ng gì các b n mu n mà không b au n ho c h n ch . i u này tuỳ thu c vào các b n có mu n bi t làm th nào t n d ng nh ng ti m năng mà các b n s n có. Chúng tôi g i cho các b n s c m nh c a chúng tôi và tình yêu c a chúng tôi, và chúng tôi s ch cho các b n làm th nào tr hóa khi chúng tôi hòa nh p v i các b n trên b m t. Tôi trông gi ng như m t thanh niên, m c dù tôi là c i theo tiêu chu n c a các b n. Các b n s ng c nhiên và vui m ng khi các b n phát hi n ra cách d dàng duy trì v tr trung c a các b n. T i sao các b n mu n l i trong cùng 1 cơ th lâu dài ? Các b n là Lightworker trên b m t c a Trái t, và chúng tôi là Lightworkers bên dư i Trái t. Trong Telos, chúng tôi th y ư c "ánh sáng" c a các b n. Chúng tôi th y t t c ánh sáng trên hành tinh thông qua màn nh máy tính c a chúng tôi và có th theo dõi t t c các Lightworkers trên b m t. Nó th c s là r t p ây trong Telos, và m t nơi r t truy n c m s ng. Nhi u ngư i trong chúng tôi ây m t th i gian dài hàng ngàn năm. B i vì cu c s ng c a chúng tôi phong phú và y , linh h n c a chúng tôi là b t t , và chúng tôi có th s ng trong cùng m t cơ th bao lâu tùy l a ch n. Các b n cũng v y, trên b m t, m t ngày nào ó s có th làm i u này. Các b n s có th xác nh dài tu i th c a các b n. Xác nh cơ th còn bao lâu trư c khi ti n t i. ây là nh ng gì g i là s ti n hoá (Ascension). Vì v y, bi t ư c vinh quang ang phía trư c ch i nhân lo i, bi t r ng các b n có kh năng i u ch nh s b t t , r ng các b n có th s ng mãi mãi.
 • 11 Có ph i cơ th chúng ta có i n ? ây có ph i là nh ng gì các b n nói "Chúng ta là ánh sáng" ? Các b n và chúng tôi t t c là ánh sáng. i u này có nghĩa là cơ th chúng ta là i n t nhiên, và ph n ng như là pin (battery) trong m t èn pin. Khi t c rung (vibration) c a chúng ta t n m t t n s nh t nh, nó s kích ho t các h t ánh sáng hay photon trong cơ th c a chúng ta t cháy, và nó s phát ra ánh sáng. ây là m t nguyên t c hóa h c ơn gi n, và nó ho t ng trong m i v t. M t khi các b n t n m t v n t c ho c làn sóng (wavelength) nh t nh, các b n phát ra ng n l a như là ánh sáng c a M t Tr i. Trong Telos, Chúng tôi ch a lành chân tay b c t t Trong Telos, chúng tôi có kh năng ch a lành m i b nh t t, và có th thay th chân tay b c t t cũng như các b ph n cơ th . Chúng tôi làm vi c v i cơ th etheric (ánh sáng / linh h n) khôi ph c l i chân tay và các b ph n cơ th b m t. Th t d dàng làm i u này, m t khi các b n hi u ư c lu t Vũ Tr chung v sáng t o. Dù b ph n nào ó c a cơ th b c t i, chúng v n luôn luôn t n t i trong cơ th etheric c a các b n. N u các b ph n cơ th c a các b n ã b hư, ho c các b n b c t t m t chân trong m t tai n n, nó có th ư c ph c h i trong cơ th v t ch t. Vì v y, các b n th c s không bao gi m t i b t c i u gì trong cu c s ng. T t c các kĩ thu t này s ư c gi gìn an toàn và g i n các b n cho n khi các b n ư c nâng cao ý th c và hi u bi t v lu t sáng t o c a Thư ng . S d ng phép th n giao cách c m và phép d i ch Chúng tôi là anh em c a các b n bên dư i b m t c a Trái t. Chúng tôi ây giúp các b n và làm vi c v i các b n. Chúng tôi cũng nh n ư c ch th t B tư l nh. Và gi ây chúng tôi cũng ang tham gia vào quá trình ti n hóa gi ng như các b n. Suy nghĩ c a chúng tôi có th mang chúng tôi n b t c nơi nào chúng tôi mu n. Chúng tôi ã h c ư c phương pháp Chuy n D ch Tư Tư ng này và th c hành nó hàng ngày. Chúng tôi ã b o t n t t c các k thu t công ngh . Chúng tôi s làm cho Trái t s ch s , tinh khi t và tươi p l i m t l n n a. Và vì v y chúng tôi r t vui m ng ư c làm vi c v i các b n, các b n không bao gi làm vi c m t mình. M i ngày c a chúng tôi trong Telos
 • 12 Trong Telos, ngày c a chúng tôi b t u b ng s thi n nh, c u nguy n, và hy v ng. Chúng tôi nh n th c và t o ra s p xung quanh chúng tôi và trong cu c s ng c a chúng tôi. Chúng tôi mang t t c nh ng nh n th c t ư c (qua thi n nh) mà t o ra thành qu , chúng tôi cũng ang trên con ư ng ti n hóa. B i chúng tôi bi t tâm th c là dòng xoáy c a cu c i, chúng tôi phát tri n v tâm th c, và i u này là s khác bi t gi a các n n văn minh c a chúng ta. Ch nh t ây nhàn nhã, chúng tôi ngh ngơi, thư giãn, và thăm h i trò chuy n v i nhau. Chúng tôi i b thông qua h th ng ư ng h m c a chúng tôi. Chúng tôi yêu nh ng bu i dã ngo i và ăn ngoài tr i, nơi th i ti t luôn luôn là th i ti t picnic hoàn h o. i u ki n s ng c a chúng tôi lý tư ng, và chúng tôi r t bi t ơn t t c nh ng gì chúng tôi có. Chúng tôi c m ơn Trái t, các ngôi sao và t t c các hành tinh ã t n t i trong s hòa h p và th ng nh t v i nhau như v y, m t ví d hoàn h o cho nhân lo i làm theo. Vào bu i t i ây chúng tôi b t u b a ăn t i b ng m t l i c u nguy n v i Thư ng cho s s ng phong phú mà chúng tôi ã tìm th y Trái t. Trái t c a chúng ta cung c p s giàu có tuy t v i không gi i h n, c bên dư i và bên trên m t t n u như ta bi t làm th nào s d ng lu t vũ tr . Cu c s ng gia ình c a chúng tôi tương t như c a các b n v i nhi u cách ơn gi n và a d ng. Chúng tôi luôn luôn t ơn t i gi ăn, và luôn luôn ăn th c ăn giàu ch t dinh dư ng và nhi u năng lư ng. Chúng tôi thích xã giao sau b a ăn, và khi chúng tôi v nhà thư ng hát và nh y v i nhau cho n khi hoàng hôn. Chúng tôi i ng s m, và có xu hư ng th c d y cùng v i bình minh. L ch trình c a chúng tôi khác nhau tùy theo theo s thích và nhu c u khác nhau c a m i ngư i. Chúng tôi r t có trách nhi m khi nói n làm vi c, và chúng tôi s p x p l ch trình làm vi c sao cho hòa h p v i l i s ng c a m i ngư i chúng tôi. L i s ng c a chúng tôi r t nhi u thách th c. Chúng tôi t o ra nh ng gi c mơ, d t chúng thành hi n th c và nhìn th y chúng tr thành s th t trong quá trình s ng. Chúng tôi có th làm ư c i u này d dàng, vì th i gian s ng c a chúng tôi dài, và chúng tôi có th mang nhi u gi c mơ thành hi n th c trong khi th i gian tu i th c a chúng tôi là hàng trăm và hàng ngàn năm. Trong Telos, chúng tôi t tr ng t t c các lo i th c ph m, s d ng nư c và ánh sáng M t Tr i t Trái t c a chúng ta. Nư c c a chúng tôi l p lánh trong v t, nguyên sơ, s ch s . Ánh sáng M t Tr i c a chúng tôi y quang ph c a ánh sáng, và nó nuôi dư ng c th c v t và cơ th c a chúng tôi. T t c chúng tôi u kh e m nh và chúng tôi chăm sóc cho môi trư ng c a chúng tôi r t c n th n. Ch "làm vi c" c a chúng tôi hoàn toàn khác c a các b n. i v i công vi c, chúng bao g m c ni m vui và k năng trong công vi c hàng ngày. Chúng tôi dành m t s gi nh t nh hoàn thành công vi c hàng ngày, s d ng ph n còn l i thư ng th c các s thích và sáng t o.
 • 13 Sáng t o óng m t vai trò l n trong Telos, và quan tr ng ngang hàng v i lao ng th công, vì chúng tôi tin vào s cân b ng ho t ng c a cu c s ng. Thông qua tu i th lâu dài c a chúng tôi, chúng tôi ch ng minh r ng chúng ta có th t o ra t t c m i th chúng ta mong mu n. Chúng tôi có t t c tài năng khác nhau, nhi u lĩnh v c a d ng khác nhau. Chúng tôi s d ng t t c tài năng c a chúng tôi, t t c các sáng t o c a chúng tôi, và t t c k năng c bi t vì l i ích và phúc l i c a t t c m i ngư i trong Telos. Chúng tôi dành nhi u th i gian thăm và ào t o tr em phát tri n tài năng và k năng c a h . Chúng tôi là m t nhóm ng nh t, pha tr n m t cách d dàng và s ng t t v i nhau g t hái r t nhi u thành qu cung c p cho cu c s ng. S liên quan n giác ng ang gây ra s nh m l n và h n lo n trên Trái t, mà th c t là nh ng ngư i không chu n b ang ch ng l i các ngu n năng lư ng ư c vào hành tinh này. Khi ánh sáng b t ch i thì au n và hoang mang s t n t i trong trái tim nhân lo i. Vì v y, hãy m r ng trái tim các b n ánh sáng ư c vào các b n, hãy ngu n năng lư ng n t Thư ng nhanh chóng nâng cao t t c s s ng lên tiêu chu n c a thiên àng v i ánh sáng và tình yêu chân th t. T t c các gia ình c a chúng tôi trên b m t u s d ng t t c m i th riêng tư. Có ph i trong Telos cũng như v y? Trong Telos, chúng tôi chia s t t c nh ng gì chúng tôi có gi a các h dân. Chúng tôi là m t c ng ng h p nh t, và thích chia s v i nhau. i u này cho phép chúng tôi n thăm nhau và ư c thư ng xuyên g n nhau. Các gia ình cô l p như trên b m t không t n t i trong Telos. Chúng tôi là m t gia ình l n, mư n và chia s t t c nh ng gì chúng tôi có. i u này th t s là cách i n Thư ng , bi t r ng t t c chúng sinh ng nh t th . Vì v y, chúng ta c g ng yêu thương và bao dung cho t t c nh ng ai chúng ta ti p xúc, không phân bi t b ngoài. B i vì dư i l p da, m i sinh v t u là Ánh Sáng c a Thư ng . ây là i u làm cho chúng ta vĩ i. Nó làm cho tâm h n chúng ta r ng m ra. M t tình yêu vô i u ki n s ư c tr l i g p nhi u l n. Chúng tôi bi t t t c các b n ch i cu c s ng như v y, và chúng tôi s s m lên b m t ch cách cho các b n. Chúng tôi s hư ng d n các b n và cho các b n th y con ư ng c a h nh phúc, nơi mà t t c các b n có th i mà không b c n tr . M t l n n a, chúng tôi là anh em c a các b n, là anh em c a Ánh Sáng và chúng tôi yêu các b n. Có t ch c ti c k ni m gì trong Telos? Chúng tôi n v i nhau thư ng xuyên, ch xã giao và ăn u ng. Ngày l c a chúng tôi có y các món ăn th c v t khác nhau vì chúng tôi ã lo i b th t kh i ch ăn u ng c a chúng tôi. Chúng tôi nh y, hát và ăn m ng l h i trong nhà c a mình dư i lòng t. Chúng tôi là nh ng ngư i r t thích xã giao và
 • 14 thích giao du, luôn luôn mong mu n ư c chia s ni m vui c a cu c s ng. Chúng tôi ch cho phép vui v x y ra trong cu c s ng c a chúng tôi. B t c i u gì không vui s không n m trong ý th c c a toàn th chúng tôi. Các b n có khóa c a ra vào c a các b n? Chúng tôi không khóa c a ra vào c a chúng tôi vào ban êm, cũng không làm m t h th ng khóa và ch t ho c tu n tra ư ng ph c a chúng tôi. Th t v y, t t c là r t an toàn Telos, như chúng ta u bi t nhau như nh ng a tr trong ngôi nhà c a Thư ng . Vì v y, chúng tôi không c n các thi t b và h th ng b o v mà các b n có trên b m t t. Nh ng nguy hi m trên b m t không t n t i ây trong Telos. Khi t t c nhân lo i nh n ra r ng t t c chúng ta u n t cùng m t ngu n, và r ng chúng ta là t t c anh ch em, các thi t b b o v s không c n thi t, và ư ng ph c a các b n s ư c an toàn tr l i. Cho n th i i m ó, hãy gi nguyên các tính năng an toàn c a các b n. Dành th i gian hành thi n trong nhà c a các b n, và t p trung vào ngu n Ánh Sáng vào ngu i các b n. Các b n là các ng Ánh Sáng trên hành trình c a cu c i các b n. Các b n d ng chân trên Trái t m t th i gian ng n. Ch ng bao lâu chúng tôi s n v i các b n trên b m t, giúp và d y cho các b n t t c nh ng gì chúng tôi bi t. M t s th t là dù có hay không có các thi t b an toàn thì các b n u an toàn trong tay c a Thư ng cho dù các b n có nh n ra nó hay không. S không có gì có th x y ra v i các b n b i vì linh h n c a các b n là b t t và các b n ang trên m t hành trình tr v s vĩnh c u. Tôi có bao gi có th s ng trong Telos? Telos không khác gì trên b m t t. Ánh sáng c a chúng tôi không sáng hơn ánh sáng c a các b n, m c d u có l trái tim chúng tôi ư c m r ng hơn cho t t c các ngu n sáng t o i vào và chúng tôi th a nh n có l chúng tôi ý th c ngu n sáng t o nhi u hơn các b n. Nhưng, khi nhân lo i th c t nh nhi u hơn và nhi u hơn n a, l i s ng c a chúng tôi s h i nh p các b n nhi u hơn. Chúng tôi ang t t xu t hi n trên m t t, và em n y ý th c v ng T o Hóa và m c ích c a Ngài trên Trái t. Cho n khi hai n n văn minh l n c a chúng ta h p nh t, t t c công ngh s là m t công ngh hòa bình c a i s ng và chúng s góp ph n t o ra và áp ng m i nhu c u c n thi t cho chúng ta. Và vì v y, chúng tôi ch i th i gian này khi nhi u ngư i trong chúng tôi s có th lên s ng trên b m t t, và m t s các b n s có th s ng bên dư i b m t t v i chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh vi c trao i! Chúng tôi c u nguy n cho th i gian này s s m t i. N u các b n quan tâm n Telos, vào ban êm trong tr ng thái ng c a các b n, ch c n g i cho tôi trư c khi i ng , và yêu c u ư c n Telos, tôi s ón nh n các
 • 15 b n. Các b n là các ng th n giao cách c m, vì v y khi các b n t p trung suy nghĩ v tôi và g i tôi, tôi có th nghe các b n. Chúng tôi ang ng i ây vào bu i sáng, dư i g c cây, trong s tươi p c a môi trư ng s ng. Tôi là Adama. Hôm nay chúng tôi s nói v b n thân, và làm th nào may m n chúng tôi v n còn bên trong Trái t. M c dù cu c s ng c a chúng tôi ư c d dàng, nhưng chúng tôi có nhi u trách nhi m và b n ph n th c hi n m i ngày. i u quan tr ng nh t trong s ó là k t n i b n thân v i Thư ng và Chúa Hi n Di n bên trong b ng thi n nh ư c Thư ng hư ng d n trong ngày. Chúng tôi lên k ho ch m t ngày c a chúng tôi tri t nh m giúp chúng tôi có th hoàn thành nhi m v mà v n còn th i gian sót l i thư giãn và vui v . Ngày c a chúng tôi tràn y ti ng cư i. B t c vi c gì chúng tôi làm, chúng tôi luôn ư c bao quanh b i gia ình và b n bè. Như câu ta hay nói “Không có ngư i l hi n di n”. Chúng tôi hi u các khái ni m v s h p nh t, và chúng tôi th c hành nó trong t t c m i th chúng tôi làm. Ví d : khi chúng tôi ang làm công vi c c a chúng tôi trong b t c khu v c nào, chúng tôi d a vào nhau và giúp nhau b ng cách làm vi c ng lo t hoàn thành nhi m v . Và hoàn thành nó m t cách hoàn h o, chúng tôi không b qua chi ti t nh nào hòng hoàn thành công vi c nhanh hơn. Không gi ng như m t s ngư i trên m t t, b i vì chúng tôi u tư cu c s ng c a chúng tôi vào k t qu . Chúng tôi bi t t m quan tr ng c a vi c làm ra m i v t th t t t, b i vì chúng ta ph thu c vào ch t lư ng c a nh ng gì chúng ta s n xu t. Không có gì ây b hư ho c tr nên l i th i như trên m t t, vì v y chúng tôi không c n ph i c thay th các v t. Vì không có gì hư h i nên chúng tôi không ph i s n xu t th m i hoài hoài. ây là lý do t i sao chúng tôi có nhi u th i gian t i ây. H u h t t t c m i th v t li u kéo dài hàng trăm, n u không ph i hàng ngàn năm. Không có ch t th i s n xu t, chúng tôi không c n dùng b t kỳ m nh t nào l c ch t ph th i. T t c các s n ph m c a chúng tôi ư c tái ch và tái s d ng, và n u có b t kỳ thành ph n nào còn sót l i mà chúng tôi không th s d ng, chúng tôi ch c n làm tan m t chúng. Phút ch c, t t c s bi n thành hư không! Vì v y, chúng tôi s có l i t t c không gian s ng, t ai tr ng tr i, công viên, và sông su i. Và t t nhiên chúng tôi không xây ư ng xá, ch có ư ng i b và ư ng bay cho các lo i xe c a chúng tôi bay lên và ưa chúng tôi n b t c nơi nào chúng tôi mu n n. Chúng tôi bay b ng tâm trí c a chúng tôi b ng cách s d ng nh ng suy nghĩ c a chúng tôi như la bàn nh hư ng. Xe c a chúng tôi là lo i xe nh cho du l ch n i thành, và chúng tôi ch nói chuy n v i chúng và nói cho chúng bi t i m n c a chúng tôi. Chúng tôi gi suy nghĩ và t m quan sát cho n khi chúng tôi n nơi.
 • 16 T t c r t ơn gi n, m t ngày nào ó b n s th y. Thành ph c a chúng tôi là m t nơi thú v , v i nhi u ho t ng luôn luôn x y ra. Có k ch, nh c k ch, và t t c m i th các b n có th nghĩ n, ngo i tr các môn th thao c nh tranh. Chúng tôi không c nh tranh ây, chúng tôi ch h p tác trong i n kinh và chơi vui v . Không có gì th c hi n ư c "chi n th ng", ch thư ng th c m t cách tr n v n. R ng c a chúng tôi r t giàu oxy, và chúng tôi i b hàng ngày trong r ng tr hóa b n thân, cũng gi ng như các b n trên b m t t v n làm. L i s ng c a chúng tôi không khác xa các b n, ngo i tr không b căng th ng và lo l ng mà tràn y ni m vui. i u này giúp cho i s ng chúng tôi kéo dài. Stress gây ra s phân rã c a các t bào và s tr m c m làm tăng t c quá trình lão hóa. Ngay c trong nhi u cu n sách ch a b nh c a các b n ngày nay cũng nói v s quan tr ng c a ti ng cư i và s vui v trong cu c chi n ch ng b nh t t và s ng lâu hơn. Vì v y, cu c s ng c a chúng tôi và các b n không khác nhau là m y, chúng tôi ch h c ư c cách s ng tr n v n mà không có tr ng i. ây là Mikos. Chào m ng các b n n v i thành ph Catharia, là nhà c a tôi. Tôi s ng trong m t ngôi nhà nh nép mình bên trong m t ng n i bao quanh b i cây c i và c hoa tươi t t. Th c t , t t c m i th ây r t là cao, k c cơ th c a h u h t ngư i dân c a chúng tôi thư ng cao n 15 feet. Các ngư i Telos cao trung bình 7 feet, và Adama là 7 feet 2 inches. B n thân tôi cao hơn 15 feet, tương ng v i kho ng m t n a chi u cao c a cây trên b m t t c a các b n. L ra chúng ta t t c u cao, ngày xưa khi mà b m t Trái t ư c b o v t b c x c a M t Tr i, cũng có dân s cao trung bình 15 feet. M t tr i c a các b n bây gi thay i và sóng t trư ng ã làm gi m cao c a các b n. Trong th i gian t i các b n s l i b t u t l i chi u cao. Các b n s th y r t nhi u ngư i trong gi i tr c a các b n cao hơn th h c a các b n. H th ng thu má dư i lòng t ra sao? Nhà c a c a ngư i dân như th nào? K năng công ngh g m nh ng gì, ti n b ra sao? H th ng lu t l c a chúng tôi Telos ư c cai qu n như th nào? Trong Telos, chúng tôi ư c i u hành b i m t H i ng mư i hai v Minh Sư. ây là m t con s th n kỳ. Mư i hai là s hoàn h o. Chúng tôi tri u t p các h i ng c a chúng tôi thư ng xuyên, theo nhu c u c a dân chúng. ôi khi cu c h p c bi t x y ra nh m áp ng v i tình hu ng kh n c p tương t như trên b m t. T t c chúng tôi tích c c tham gia làm vi c trong chính ph trên cơ s luân phiên. Kinh nghi m này cho phép t t c phát tri n k năng lãnh o c a h .
 • 17 H i ng c a chúng tôi duy trì kh năng gi i quy t các b t thư ng ngay c nh ng v n ph c t p nh s khôn ngoan ư c tích lũy trong tu i th lâu dài. Các b n cũng v y, các b n cũng s b t u tích lũy s khôn ngoan khi các b n s ng lâu hơn. H th ng thu c a các b n là gian l n Không có h th ng thu các thành ph dư i lòng t, chúng tôi ư c mi n thu . T t c m i th chúng tôi c n s ư c ban t ng m t cách hào phóng t M Trái t. S có v bu n cư i n u chúng ta ph i tr thu cho trái cây ho c các lo i ngũ c c t khu vư n c a M Trái t c a mình. Chúng tôi không hi u lý do phía sau các thu ánh lên th c ph m ư c cung c p t vũ tr giàu có. ây trong Telos, t t c các lo i th c ph m và hàng hóa ư c mi n phí, ư c cho ho c trao i. Như v y, m i th c n thi t trong cu c s ng ư c áp ng, và k t qu m i ngư i s có nhi u th i gian hơn t do phát tri n sáng t o. Chúng tôi không nghĩ v ti n b c hay gánh n ng thu má, do ó nh ng suy nghĩ c a chúng tôi ư c t do i lang thang trong Vũ Tr . Chúng tôi bi t r ng h th ng thu c a các b n trên b m t t là gian l n, vì v y chúng tôi không làm như v y. Chúng tôi không bao gi ánh thu b t c ai v b t c i u gì. Trong Telos, chúng tôi kinh doanh theo lu t Vũ Tr . Pháp lu t và các quy nh trong kinh doanh c a chúng tôi tr c ti p n t ng T o Hóa, và ng T o Hóa là “Ngư i” chúng tôi tr c ti p nói chuy n, không có "ngư i trung gian". Chúng tôi mang t t c các m i quan tâm kinh doanh c a chúng tôi thưa v i các h i ng c a chúng tôi, nơi chúng tôi gi i quy t xung t t ng v n m t và theo Lu t Vũ Tr . B ng cách này, công lý ư c ban hành và k t qu ch theo công lý mà thôi. Chúng tôi r t c th trong vi c k t n i kinh doanh và ch tìm ki m nh ng "h p ng" phù h p v i Lu t Vũ Tr . Không bao gi có l i nhu n t ư c v i s t n th t t phía bên kia, vì t t c chúng tôi u là m t, và khi b o v phía “kia”, chúng tôi b o v chính mình. Chúng tôi r t bu n vì tình tr ng trên b m t t. Các b n ã tr thành nô l cho m t h th ng tham nhũng c a cho vay n ng lãi. Các b n ã vô tình làm m t i quy n l c c a các b n. Các b n ph i làm vi c nhi u gi tr n cho cái mà các b n không th c s thi u. Chúng tôi tin vào dân ch và quy n con ngư i ư c s ng trong hòa bình, s phong phú, và trong m t h th ng h tr b i công lý. Chúng tôi ư c mi n thu thu nh p Chúng tôi là nh ng ngư i t do, m i m t ngư i trong chúng tôi u ch u trách nhi m v kinh t c a xã h i mình. T t c m i th chúng tôi c n chúng tôi trao i thông qua h th ng “trao i”. H th ng này ho t ng như m t s "trao i công b ng” và như v y s trao i làm cho chúng thôi th y r t thú v . Không ai b tư c o t b t c i u gì, cũng không bao gi có ai l y b t c th gì t chúng tôi.
 • 18 Chúng tôi s không bao gi cho phép m t h th ng thu t n t i, vì nó s làm m t i quy n t do trong cu c s ng và m t i ý chí mưu c u h nh phúc. Các b n trên b m t ã b l a b i chính ph c a các b n và làm b n tin tư ng r ng các b n ph i óng thu . S th t các b n chính là ngư i thành l p nên chính ph c a các b n và b n không c n ph i mang gánh n ng v thu . Trong Telos, t t c hàng hóa c a chúng tôi có giá tr như nhau, và chúng tôi " nh giá" nh ng th trong m t ph m vi nh t nh h có th trao i nhi u d ng m t hàng khác nhau. T t c các m t hàng trong “nư c” ư c ch t o b i chúng tôi, và chúng tôi ch "nh p kh u" các thi t b công ngh khi chúng tôi c n và tr l i khi chúng tôi dùng xong. Chúng tôi không c n ph i s h u t t c m i th chúng tôi dùng. Chúng tôi chia s nh ng gì chúng tôi c n, vì v y có th "lo i b " h th ng nhà máy s n xu t và gi m hàng gi làm vi c trong công xư ng. Cu c s ng c a chúng tôi r t d dàng, nó cung c p t t c nh ng gì chúng tôi c n trong m t n a th i gian làm vi c. Công trình xây d ng và k thu t công ngh Nhà c a chúng tôi hình tròn Chúng tôi là anh ch em c a các b n, liên l c v i các b n tr c ti p t Telos, m t thành ph ng m dư i Mt. Shasta California. Bây gi các b n ã ý th c ư c v trí sinh s ng c a chúng tôi. Chúng tôi thương yêu và suy nghĩ v các các b n trên b m t t m i ngày. Chúng tôi cũng làm vi c hàng ngày như các b n. Ch có i u nó không ph i là làm vi c “s ng còn” mà chúng tôi làm vi c theo s thích và ni m vui. T t c m i th nơi ây u là ni m vui và h nh phúc. Nhà c a c a chúng tôi gi ng như nh ng ngôi nhà c a các b n, tuy nhiên nhà chúng tôi hình tròn ư c làm t m t lo i á gi ng như th y tinh phát ra ánh sáng. Nó cho phép chúng tôi nhìn ra ngoài và th y ư c t t c các góc và t t c các hư ng. Chúng ư c hình thành b i m t lo i ch t có th ngăn c n nh ng ngư i khác t bên ngoài nhìn vào th y chúng tôi. Vì v y, nó có th luôn luôn duy trì s riêng tư c a chúng tôi. i u này quan tr ng nh t i v i chúng tôi trong Telos, vì chúng tôi là nh ng cá nhân thích s riêng tư khi nhà, cũng gi ng như các b n trên b m t t. Chúng tôi r t riêng tư, nhưng cũng thích xã giao và thích ư c cùng nhau nhóm h p ti c tùng, thích ng i chung nói chuy n và thăm h i nhau cũng gi ng như các b n làm trên b m t. Có nhi u ngư i trong các b n hi n nay trên b m t ang ch i và t h i khi nào thì Adama và nh ng ngư i dư i m t t s xu t hi n và hòa nh p v i các b n trên b m t như ngư i ShamBaLa ã làm. Vâng, chúng tôi cũng ang ch i và t h i khi nào. M c dù kh i lư ng ý th c c a Trái t ã tăng lên áng k trong m t th i gian r t ng n, nó v n không ph i là khá cao, chưa cho phép chúng tôi xu t hi n m t cách an toàn. Vì v y, chúng tôi ang ti p c n v i nhân
 • 19 lo i, trông mong t t c nhân lo i hãy n l c m r ng tình thương c a h cho t t c nh ng chúng sinh trong Vũ Tr . ây là i T nh Th c, và ó là m t s th c t nh cho s huy hoàng c a t t c s s ng ang t n t i, và s huy hoàng bên trong m i chúng ta. T t c chúng ta là nh ng chúng sinh r t kỳ di u, y ánh sáng tình yêu c a Thư ng , ch c n ch i kho d tr c a chúng ta ư c khai thác, ý th c c a chúng ta s tràn ra b m t, là chúng ta có th n m b t ư c ti m năng kỳ di u c a chúng ta. Nh ng v t li u gì t t nh t xây d ng nhà c a trên m t t? Trong lòng t chúng tôi s ng trong hang ng. B ng cách này, chúng tôi không làm xáo tr n các ph n t bên ngoài c a hang ng. ây là cách ti t ki m nh t xây d ng m t nhà , vì nó ph n l n ã ư c xây d ng. Các hang ng ã t n t i khi chúng tôi n ây nhi u ngàn năm trư c. Chúng tôi ch c n ào sâu thêm và thi t k chúng áp ng các tiêu chu n s ng c a chúng tôi. Các hang ng cũng là nơi ti t ki m nhiên li u r t hi u qu và gi nhi t r t t t. Chúng tôi r t sáng t o trong thi t k ki n trúc không gian s ng c a chúng tôi v i các v t li u có s n t Trái t, và làm gi m nh hư ng n Trái t t i thi u. Ch y u chúng tôi s d ng tinh th , á quý, vàng và các lo i á khác, song song v i các v t li u ư c t o ra t th công m ngh cho các n i th t c a chúng tôi, và dùng cây gai d u làm t t c qu n áo và ga tr i giư ng cho chúng tôi. Bên c nh nh ng hang ng, chúng tôi cũng có các khu h i h p c ng ng sâu dư i lòng t, nơi có nh ng ư ng h m nh k t n i các khu v i nhau. Chúng tôi có th di chuy n qua l i các khu h i ng b ng các xe bay c a chúng tôi, bay cách m t t m t vài inches. H u h t các sinh ho t c a chúng tôi di n ra bên trong các khu dân cư c ng ng dư i lòng t, không ph i bên ngoài m t t. Trong tương lai, h u h t các khu c ng ng trên m t t s ư c xây d ng dư i b m t t nh m hoàn l i b m t ngoài c a Trái t tính ch t nguyên sơ. Nh v y, Trái t có th khôi ph c l i khu r ng nhi t i tuy t v i c a mình nh m t o ra oxy c n thi t cân b ng h sinh thái cho cây c i, h th ng sông su i và các d ng s ng khác phát tri n. Các b n s nh n th y r ng: các b n càng yên M Thiên Nhiên, thì Trái t s có th t o ra và duy trì càng nhi u các ngu n sinh l c và s lành m nh môi trư ng. Khí h u s ư c cân b ng hơn và cơ th c a các b n s phát tri n ngày càng m nh m hơn. Vì v y, cu c s ng hang ng bên trên và bên dư i t ch c ch n có l i th . Khi có hòa bình trên hành tinh, chúng tôi s mang n cho các b n t t c các công ngh xây d ng nhà c a trong các hang ng và nh ng ng n núi ã t n t i. Hi n ã có các c ng ng hi n h u bên trong nh ng ng n núi trên b m t, nơi mà các v Minh Sư thư ng xuyên n thăm và có con ngư i ang sinh s ng. Nh ng ngư i này ang làm các vi c sáng ch và các d án khác ngay trên b m t, nhưng các b n không th y ư c h . Có khá ông c ng ng bên trong các
 • 20 dãy núi c a các b n. Nhưng các ng n núi che khu t t m nhìn c a chi u không gian th ba như là m t s b o v cho nh ng ngư i bên trong. ng lo l ng v vi c ki m s ng khi các b n thay i công ngh xây d ng c a các b n theo cách c a chúng tôi, b i vì th i gian ó các b n s không c n ph i ki m s ng, t t c s d a trên h th ng trao i, và t t c s ư c mi n phí. ó là quy n thiêng liêng mà các b n có ư c. Các b n s có t t c các nhu c u c a cu c s ng mà không c n g p ph i căng th ng ho c ph i làm vi c chăm ch m i có ư c. Vâng, các b n s làm vi c xây d ng nhà c a và c ng ng c a các b n, nhưng s làm trong s vui v thay vì ph i làm 8-9 gi m t ngày v i s ti n lương th p. Vì v y, ngay bây gi chúng tôi khuyên các b n ch c n ch i s xu t hi n c a chúng tôi trên b m t. Và khi ó, chúng tôi s cho các b n th y t t c nh ng gì c n thi t xây d ng nhà c a mà không c n có các nhà máy c h i. T t c các công ngh c a chúng tôi là mi n phí. Trong khi ó, các b n có th chuy n sang dùng cây gai d u cho t t c nhu c u v qu n áo c a các b n, và các b n không c n ph i s d ng phân bón, hóa ch t trong t. ây là m t cu c ch y ua ti n hóa, phát tri n các v t li u và th c ph m h u cơ không m t d u v t c a s can thi p c a hóa ch t. Tôi là Mikos, và chúng tôi chúc các b n m t ngày t t lành. Chúng tôi s d ng tinh th nh hư ng bên trong lòng t Chúng tôi có nh ng gì các b n thư ng g i là kính ch n gió. B u khí quy n c a chúng tôi ư c b o v b i ánh sáng t s thi n nh. Nó luôn luôn hài hòa v i Thư ng và Trái t. Chúng tôi s d ng tinh th hư ng d n s di chuy n bên trong lòng t. Chúng tôi s d ng các tinh th cho m i nhu c u c a chúng tôi. B u tr i c a chúng tôi phát sáng là t các tinh th và nh ng suy nghĩ (thi n nh) c a chúng tôi. ây không có mây mưa nhưng chúng tôi có m t ngu n nư c r t phong phú, tinh khi t và s ch s cho t t c các nhu c u sinh s ng và chúng tôi chúc lành cho Trái t hàng ngày ư c s phong phú này. Các b n bên trên Trái t ang b kh n kh b i s h n hán, gió bão và s thay i nhi t g t gao do t s h y di t hành tinh và t suy nghĩ c a các b n. Tuy nhiên, i u này s không còn bao lâu n a. Các ngu n năng lư ng ó ang n và s s m o ngư c t t c i u này. Khi ó, các b n s b t u c m nh n ư c tình yêu và ánh sáng mà các b n u x ng áng có ư c. Nh ng thay i này ang n v i m t t c nhanh chóng và ang x y ra ngày càng m nh d n và s y t t c các b n vào chi u không gian th năm. Nư c c a các b n ư c cung c p t âu? i Tây Dương mang s c s ng n bên b i dương c a các b n. Khi các b n hít vào các ph n t c a nó, các b n mang năng lư ng vào trong cơ th c a
 • 21 mình và năng lư ng cho Trái t. ây là l c lư ng to l n c a s s ng, sóng c a nó luôn luôn v vào b c a các b n. Trong Telos, chúng tôi s d ng cùng m t năng lư ng này t các i dương trong lòng t. Dòng ch y này là t ngoài th m qua v Trái t vào su i, h và hang ng ng m c a chúng tôi. Chúng tôi khai thác năng lư ng, và s d ng nó v n hành máy móc c a chúng tôi và t o ra b u không khí dư i lòng t. T t c các công ngh c a chúng tôi là ho t ng t nhiên, không ô nhi m, không ch t th i. Do ó, không khí c a chúng tôi luôn luôn và hoàn toàn s ch s cho hơi th . Chúng tôi không s d ng b l c không khí trong nhà c a chúng tôi, như các b n trên b m t làm. Có m t l n chúng tôi ã m thông v i b m t t mang l i m t s ngu n không khí cung c p cho chúng tôi, nhưng không khí nh n ư c ngày càng ô nhi m, vì v y chúng tôi ã óng c a h th ng thông khí. Bây gi chúng tôi t s n xu t t t c không khí s ch s , không ph thu c vào các l thông lên trên b m t n a. Chúng tôi i n các i dương và núi trong lòng t bên trong thư ng ngo n nó. ó ch là m t chuy n i ng n cho chúng tôi, thông qua các ư ng h m không quá 1 gi ng h . Nó là m t khu v c sang tr ng, yên bình và là m t trong nh ng i m ngh mát ưa thích c a tôi. Adama thư ng n ó c ng tác kinh doanh hay tham gia các cu c h p i H i ng liên quan n phúc l i c a Trái t. Chúng tôi có nh ng h ch a nư c r ng l n dư i lòng t. Chúng tôi t ng d n nư c n b t kỳ v trí nào chúng tôi c n. Chúng tôi có các h kh p m i nơi trong Telos. Chúng tôi có các h nh , các ao và thác nư c ng t trong các c nh quan. Thác nư c gi cho không khí lưu thông. Lưu ý, chúng tôi không xây các con p. Chúng tôi có máy ki m soát em nư c vào hay h n ch lưu lư ng nư c theo nhu c u c a chúng tôi. Các kích c máy ki m soát khác nhau, tùy thu c vào khu v c và lư ng nư c s d ng. Các b n có nh ng lo i công ngh nào? Mô hình th i ti t trên b m t t r t th t thư ng, t c là m t ngày nó có th tươi sáng và y n ng m, và ngày hôm sau nó có th tr nên m m, l nh và nhi u gió. Nh ng thay i th t thư ng là do Trái t ang chuy n sang m t chi u không gian s ng cao hơn. Khi Trái t thay i, nó rung l c, và th hi n ra nh ng gì các b n c m th y trên m t t. Chúng tôi ây trong thành ph ng m không c m th y nh ng thay i th i ti t th t thư ng và nh ng chuy n ng này b i k ngh xây c t c a chúng tôi dư i lòng t. Nhà c a và các thành ph c a chúng tôi xây d ng ch u ư c chuy n ng c a Trái t khi tâm th c c a Trái t ang i lên. K ngh c a chúng tôi r t tiên ti n so v i các b n trên b m t. Chúng tôi có các thi t b c bi t có th o t các tòa nhà c a chúng tôi n m th ng hàng v i lư i i n t trư ng c a Trái t sao cho các c u trúc ư c
 • 22 n nh và an toàn khi có ng t x y ra. N u không, các thành ph c a chúng tôi ã b bóp cong t nh ng th k trư c. Các b n cũng s có công ngh này khi chúng tôi lên b m t. Chúng tôi s mang l i cho các b n t t c các công ngh cùng v i chúng tôi trong m t n l c n nh các k t c u trên b m t mà m i ngư i ang chu n b cho vi c xâm nh p vào các Vành ai Photon. i u này s là s óng góp c a chúng tôi t bên dư i lòng t, cùng v i nhi u công ngh khác tuy t v i mà chúng tôi s mang l i như là m t ng d n t ngu n cung c p nư c c a chúng tôi l c và cung c p nư c s ch cho các b n. Chúng tôi cũng có công ngh làm s ch các i dương, và làm s ch không khí ô nhi m bên ngoài b m t. Chúng tôi s mang t t c các công ngh này n khi chúng tôi xu t hi n. T t c s không b m t. Trái t s ư c lưu l i, và s có ư c s s ng cho t t c m t l n n a, t t c s s ng trong tr ng thái c a tâm th c cao trong chi u không gian ánh sáng cao hơn n a. ây s là m t s các óng góp c a chúng tôi t dư i m t t khi chúng tôi h p nh t v i các b n bên trên. Chúng tôi có r t nhi u th mu n mang n cho các b n, r ng chúng tôi r t mong ch ngày chúng tôi b t u xu t hi n trên b m t. Cho n nay, ch có m t vài ngư i trong chúng tôi trên b m t, nhưng cho n khi mà toàn ý th c c a oàn th các b n thay i, càng nhi u ngư i trong chúng tôi s lên làm vi c v i các b n trên b m t, bao g m c Adama. Vâng, Adama cũng s t i s ng v i các b n trên m t t khi th i gian n. T gi cho n lúc ó, Adama s ti p t c theo dõi tình tr ng b m t c a các b n. Dân s b m t v n còn m t t v ti n ki p Chúng tôi là chúng sinh r t ti n hóa, s ng nhi u ki p d n l i thành m t i. Chúng tôi có th tr l i nh ng ki p s ng trư c ây c a chúng tôi thông qua h th ng máy tính amino-based nh v quá kh . ây là m t h th ng ư c s d ng trong Vũ Tr , và Trái t (b m t) là m t trong s ít các hành tinh v n còn m t t trong vi c ti p c n v i ti n ki p c a con ngư i. ây là m t công ngh mà chúng tôi, t dư i lòng t, s ưa n b m t c a các b n khi chúng tôi xu t hi n. K t n i v i ti n ki p c a các b n và h c h i t ti n ki p là i u r t c n thi t cho ki p s ng hi n t i. Vì v y, hãy chu n b cho cu c phiêu lưu vĩ i khai thác vào ki p s ng quá kh c a các b n. Có r t nhi u công ngh kỳ di u khác chúng tôi s mang l i làm cho cu c s ng c a các b n d dàng hơn và nhi u thú v hơn là các b n có th tư ng tư ng. Chúng tôi s mang l i t t c , và chia s t t c , các b n s bi t t t c và không còn s hãi. Vì v y, hãy chu n b s n sàng tr i nghi m cu c s ng tuy t v i nh t mà các b n có th tư ng tư ng cùng v i chúng tôi - anh ch em t quá kh c a các b n. Chúng tôi i vào không gian
 • 23 Thông tin t Adama M t Tr i c a chúng tôi r t tươi sáng và cho chúng tôi t t c ánh sáng chúng tôi c n. M c dù nó không gi ng như M t Tr i trên b m t nhưng nó ph n x y ánh sáng chúng tôi c n cho s s ng và s phát tri n c a chúng tôi. S th t, m t tr i này v n là m t tinh th mà chúng tôi em v Trái t t m t hành tinh khác, và nó s cháy sáng m t tri u năm. Vì v y, như các b n th y, t t c Ánh Sáng là m t, không c n bi t nó ư c t o ra t v t ch t gì, ho c t âu n. T t c ánh sáng t a ra "tia s s ng", và nuôi dư ng cư dân c a nó. Vì v y, nó cũng t o ra ánh n ng dư i lòng t, và chúng tôi th a hư ng ư c ánh "M t Tr i" cũng gi ng như các b n có trên b m t. Nh ng ngư i dân Telos thư ng xuyên báo cho nhau v tình tr ng hành tinh c a chúng ta, vì t t c chúng tôi u ang tham gia trong vi c giám sát nó. Chúng tôi i ra ngoài không gian, nơi mà chúng tôi kh o sát hành tinh c a chúng ta t m i góc và t m i khung th i gian. Chúng tôi th y s ô nhi m và xáo tr n trên Trái t, và chúng tôi ghi nh n i u này trên máy tính c a chúng tôi. Thông tin này sau ó ư c báo cáo l i v i nh ng ngư i ch huy các ho t ng c a Trái t gi i quy t và tham v n. M i ngư i chúng tôi u tham gia giám sát hành tinh c a chúng ta, và làm vi c v i Liên oàn trong n l c này. Các b n cũng v y, trên b m t, có th làm i u này ngay khi hai n n văn minh c a chúng ta h p nh t, và s b t t lúc này ư c ch p nh n như là cách s ng c a nhân lo i. Các b n cũng s i ra ngoài không gian tham quan các hành tinh và theo dõi cu c s ng c a h . ây s là m t bư c ti n l n cho nhân lo i, và chúng tôi s s n sàng ào t o, tư v n cho các b n trong lĩnh v c m i - du l ch ngoài không gian. i u này s r t thú v cho các b n, vì sau ó các b n cũng s có th th y hành tinh c a các b n l n u tiên t ngoài không gian. Các b n s th y s ng nh t, liên k t, và hùng vĩ c a Vũ Tr . Và các b n có th s ng c nhiên v i s vĩ i, hùng vĩ mà Thư ng ã s p t. Bư c t phá này s thay i quá trình l ch s các b n t chi n tranh i n hòa bình, t s mong m i cho n s th a mãn, t m t trò ùa cho n s uy nghi. H th ng máy tính c a chúng tôi k t n i v i Liên oàn các hành tinh Các b n c n bi t r ng các Liên oàn hành tinh h p tác ch t ch v i các cư dân c a Telos. Chúng tôi thư ng xuyên giao ti p v i h thông qua h th ng máy tính c a chúng tôi. Chúng tôi giám sát toàn b bên trên và bên dư i b m t Trái t. M t ngày nào ó r t s m, các b n s ư c truy c p vào h th ng máy tính l n ó d a trên các axit amino, và các b n s có th vào m ng lư i giám sát r ng l n c a chúng ta trong Vũ Tr . Sau ó, các b n s có nh ng thông tin và các hư ng d n mà các b n c n s ng trong tr ng thái cân b ng và hòa h p v i Trái t.
 • 24 S n xu t và tiêu th th c ph m Các b n phát tri n và phân ph i th c ph m c a các b n trong Telos th nào? Trong Telos, vi c s n xu t th c ph m là quan tr ng nh t. T t c chúng tôi ư c ào t o cách tr ng tr t và s n xu t th c ph m. Chúng tôi có m t ch ăn u ng r t a d ng, ch ăn nh ng lo i th c ph m có ch a s c s ng trong ó. Do ó, chúng tôi ch ăn rau, ngũ c c, trái cây, và các lo i h t. T t c các lo i th t b c m. Các b n trên b m t v n còn ăn các lo i th c ph m ch t - th c ph m không còn mang s c s ng. M i ngư i trong Telos làm vi c trong các khu vư n tr ng các lo i th c ph m c a chúng tôi. Chúng tôi u thay phiên nhau phát tri n và thí nghi m các lo i cây tr ng. Sau khi th c ph m ư c tr ng, nó ư c ưa n trung tâm phân ph i c a chúng tôi và t t c m i ngư i n nh n v t tư c a h . Chúng tôi không ông l nh th c ph m như các b n làm trên b m t. T t c các th c ph m c a chúng tôi ư c ăn tươi vì ây là cách mà t t c các ch t dinh dư ng ư c tiêu th . M i ngày, ngư i dân nh n th c ăn c a h ăn trong ngày. Nó d dàng hơn “ i ch ” và l y th c ăn cho chúng tôi m i ngày. M t ngày làm vi c c a chúng tôi ch có b n gi , chúng tôi có nhi u th i gian r nh r i chăm lo dinh dư ng và s c kh e. Chúng tôi có th i gian n u các lo i th c ph m b dư ng, th i gian t p th d c, và th i gian thư ng th c các sáng t o c a chúng tôi. Cu c s ng ch m ch p có r t nhi u l i th . Chúng tôi không có áp l c và căng th ng như cách s ng c a các b n trên b m t. T t c chúng tôi s ng trong s hòa h p và hòa bình. Cu c s ng c a chúng tôi ư c yên tĩnh và ư c i u ch nh h p theo ng T o Hóa. Chúng tôi không s d ng gi y ho c nh a, chúng tôi cũng không gói th c ph m c a chúng tôi b ng b t kỳ cái gì. Th c ph m c a chúng tôi ư c s n xu t và sau ó ư c g i tr c ti p n trung tâm phân ph i. T ó, chúng tôi có th s d ng ư c ngay l p t c. S lư ng nhu c u th c ph m c a chúng tôi ư c ghi nh n trong các máy tính. Và các công nhân ã thay phiên nhau làm vi c theo ca t i các khu “ch ” khác nhau. T t c th c ph m ư c tr ng và s n xu t b i chúng tôi. Chúng r t tinh khi t, và không có hóa ch t hay các ch t gây ô nhi m. Chúng tôi th c hi n tr ng tr t h u cơ, vì nó là cách duy nh t t n t i mà v n gi ư c tr n v n tâm th c c a chúng tôi. Chúng tôi dùng các thùng l n lưu tr th c ph m, và nh ng thùng ch a ư c tái s d ng hoài hoài . Chúng tôi không bao gi b b t c i u gì, cũng không bao gi chôn vùi v t ph th i trong t c a chúng tôi cho Trái t ư c s ng kh e m nh, chúng tôi tôn tr ng và b o v nó. Khi chúng tôi thu ho ch h t và trái cây t nh ng cây l n, chúng tôi ch i cho n khi qu chín mu i, và ôi khi ch c n nh t nó lên kh i m t t. Chúng tôi
 • 25 không bao gi ch n trái cây chưa chín mu i như các b n làm trên b m t. Chúng tôi không s d ng ngư i máy như các b n tư ng tư ng, nhưng chúng tôi có các lo i máy có th hái các h t và hoa qu t cây c a chúng tôi. Chúng tôi có th s d ng âm thanh n i l ng các lo i h t và hoa qu t cu ng c a chúng chúng rơi xu ng m t t. Chúng tôi có xe t i phân ph i thu ho ch c a chúng tôi. Chúng tôi không s d ng xe ô tô hay xe t i v n chuy n hàng hóa như các b n. Xe t i c a chúng tôi không ch m vào m t t mà bay lên trên. Chúng tôi không c n ph i i sâu vào b i cây hay r ng r m tìm các lo i h t và cây ăn qu , vì chúng r t g n k . Có nh ng lùm cây h t và lùm cây ăn qu mà chúng tôi ã tr ng. Có nh ng ngư i duy trì chăm sóc chúng và em chúng n phân ph i t i 12 trung tâm c a chúng tôi khi chúng chín. Trung tâm phân ph i c a chúng tôi là nơi mà t t c hàng hóa và th c ph m ư c t p trung, và m i ngư i n ó hàng ngày l y th c ph m cung c p. Và, t t nhiên h không ph i tr ti n cho nó. T t c m i ngư i ư c cung c p th c ph m, qu n áo và hàng hoá mi n phí. T t c các nhu c u c n thi t ư c cung c p m t cách t do. Chúng tôi cũng có m t h th ng trao i hàng hóa t n t i “mua” th công m ngh mà chúng tôi t o ra, do ó, không bao gi có vi c trao i ti n. Ti n không t n t i ây. Các b n ch ăn th c ăn s ng, hay các b n cũng s d ng nhi t n u ăn? Chúng tôi chu n b th c ăn r t c n th n và là nh ng th c ph m tươi v a thu hái. Chúng tôi ăn ch y u là trái cây, rau qu , ngũ c c và các s n ph m u nành mà chúng tôi lên men trong không khí. Chúng tôi "n u” m t s các lo i th c ph m c a chúng tôi, nhưng t ng "n u ăn" c a chúng tôi khác so v i c a các b n, chúng tôi không s d ng lò i n ho c lò vi sóng ho c lò nư ng ho c dùng l a. Chúng tôi s d ng k ngh kênh nhi t ch làm m th c ăn lên mà không làm thay i c u trúc phân t c a nó, không làm m t i các ch t b dư ng c a th c ăn. H u h t các lo i th c ph m chúng tôi ăn là nhi t trung bình. B i vì th i ti t ây luôn luôn m áp nên chúng tôi không thích ăn th c ăn n u. Chúng tôi thích th c ăn tươi mát ư c chu n b như các lo i salad. Chúng tôi cũng "nư ng" th c ăn, nhưng không nư ng bánh theo ki u các b n làm trên b m t, chúng tôi s d ng máy nư ng gi ng như máy s y c a b n dùng làm chu i khô. Chúng tôi có th làm các lo i bánh r t ngon mà v n duy trì ư c các ch t b dư ng và gi cho các enzym c a chúng còn nguyên v n. Chúng tôi hi u r ng nh ng vùng l nh hơn c a Trái t m i ngư i c n th c ăn nóng, không ch cho nhi t cơ th c a h , nhưng còn cho c m giác m áp. Các năng lư ng b dư ng b phá h y khi n u chín. ây l i là m t lý do t i sao tu i th c a các b n là quá ng n và năng lư ng c a các b n quá th p so v i chúng tôi. B i vì cách các b n chu n b th c ăn cư p i s c s ng trong th c ăn c a các b n. Nhưng trong nhi u thiên niên k qua khí h u t i nhi u a i m trên b m t thay i thành ôn i l nh, ngư i dân có thói quen ăn u ng và l i s ng
 • 26 thay i thích ng v i nh ng vùng có khí h u l nh hơn, và do ó tu i th c a ngư i dân gi m t hàng trăm năm xu ng ch còn 70-80 năm như ngày nay. Có m t m i tương quan r t rõ ràng gi a s năng lư ng m t ngư i ưa vào cơ th v i kh năng ch u ng c a cơ th ngư i ó và dài ki p s ng c a h . Có mưa trong lòng t tư i nư c cho cây không? T i sao có h n hán m t s vùng trên b m t t và lũ l t nh ng vùng khác? Adama và Mikos ang ây. Chúng tôi s tr l i câu h i này. Có, có mưa trong lòng t và trong Telos. Nhưng mưa ây khác. ây là mưa không rơi, nhưng tích t trong không khí như sương trên c vào sáng s m mà các b n th y trên b m t. Nh ng "gi t sương" tích t trong không khí và không ng ng nuôi dư ng thiên nhiên. i u này không x y ra c th vào th i gian nào trong ngày. Thiên nhiên có th rút ra nư c c n thi t t không khí và em n nh ng nơi nó c n b t kỳ lúc nào. Trong lòng t, t t c m i th tương tác ch t ch v i nhau. Do ó, nh ng nhu c u trong thiên nhiên t t c ư c áp ng m t cách t nhiên. Nư c ư c rút ra t các i dương, sông su i c a chúng tôi, và ư c g i r t nh nhàng n nơi c n thi t. Chúng tôi cũng có kênh d n nư c n các khu vư n và các cánh ng tư i cho rau qu và ngũ c c. Khí h u c a chúng tôi r t khác v i c a các b n, liên t c tươi mát. Nó là m t h th ng t i u hòa, ư c thi t k b i thiên nhiên mà không có s can thi p c a chúng tôi. Các v n h n hán và lũ l t trên b m t là do con ngư i ã can thi p t i h th ng thiên nhiên làm nó b sai l ch ra kh i t nhiên, và thiên nhiên không còn có th i u ch nh b n thân mình và ã b c n tr trong vi c áp ng cho cây c i. Các b n ã xây d ng các p ch a c n tr dòng ch y c a nư c, thay i quá trình t nhiên dòng ch y c a nó. Nư c có s s ng, nó bi t nơi nào c n nó, nó bi t i âu, nhưng s can thi p c a con ngư i ã ch n b n năng t nhiên c a nó và ngăn ch n s “ i tho i” gi a nư c và t. T t c m i th trên Trái t ho t ng như m t th , k t n i v i nhau, và khi các b n b t u can thi p t i các b ph n c a nó (nư c), các b n ng t k t n i nó t toàn th . Trong nh ng ngày xa xưa, có m t b u tr i bao quanh toàn b Trái t, b u tr i này dày m y d m và ư c t o thành b i các h t nư c á k t tinh có th ngăn ch n b c x c a M t Tr i, và gi hành tinh như m t "nhà kính" hoàn h o, cung c p úng s lư ng oxy và m cho c thiên nhiên và con ngư i. i u này ã b phá h y trong cu c chi n tranh gi a ngư i Atlantis và Lemuria, và cũng phá h y các quy lu t t nhiên c a thiên nhiên. Thiên nhiên sau ó ã ph i t i u ch nh nó h p theo l i không t nhiên này b ng cách xây d ng m t h th ng khác cung c p nư c cho t, ó là hình thành các ám mây gi hơi nư c t các i dương và ưa vào t li n làm mưa. i u này cũng ư c suông s t t p cho n khi các con p ư c t o ra, i dương tr nên ô nhi m và các dòng sông, su i khô c n. Nư c b m t ăng-ten c a nó và không còn có th
 • 27 “ c” ư c môi trư ng xung quanh. Nư c có ý th c, s ô nhi m trên b m t t làm cho ý th c c a nó b h th p và không th áp l i v i thiên nhiên. Lư ng mưa c a nó ã phân ph i l n x n, không có s hư ng d n nơi âu c n thi t nư c và nơi âu không c n. ây là lý do t i sao m t s nơi các b n có m t lư ng mưa phong phú, và nh ng nơi khác các b n có h n hán nghiêm tr ng. Các k t n i gi a các y u t môi trư ng ã b phá v và hư ho i do ô nhi m t các ch t c và ô nhi m t các tư tư ng c a con ngư i. Trong lòng t, m i th v n còn d ng nguyên sơ, và ho t ng theo k ho ch thiêng liêng c a nó như khi Trái t l n u tiên ư c hình thành. T t c m i th ây hoàn toàn k t n i v i nhau, có th “ c” và áp ng v i môi trư ng xung quanh nó. Các t bào c a t t c các sinh v t s ng trong lòng t có “h th ng ti p thu” ho t ng hoàn h o, c các nhu c u c a môi trư ng, sau ó cung c p nh ng gì môi trư ng và cơ th chúng ta c n theo m t t l chính xác. Nó gi ng như m t ti m thu c s ng. Chúng tôi không i n c a hàng mua nh ng gì mà cơ th chúng tôi c n, thiên nhiên cung c p cho chúng tôi m i th m t cách t nhiên. B u tr i trên b m t t s ư c ph c h i và sau ó thiên nhiên s ho t ng trong s hòa h p hoàn h o c a Thư ng m t l n n a. Và các t bào trong cơ th c a các b n cũng v y. Các b n s không c n ph i i n các ti m thu c mua vitamin ho c thu c tr b nh, thiên nhiên s cung c p t t c . Chúng tôi hy v ng chúng tôi ã không i quá xa tài, chúng tôi ch mu n cung c p cho các b n y tin t c. Xe i n ng m và l i i dư i ư ng h m Thánh Germain nói: "B n có th y l không khi tôi nói r ng các v Minh Sư c a ánh sáng, trí tu c a h có con ư ng xuyên qua Trái t m i hư ng, gi ng như các b n có ư ng cao t c cho xe ô tô c a các b n i t b bi n này n b bi n bên kia trên Trái t? " Hãy nói v i chúng tôi v các ư ng h m và h th ng giao thông c a các b n? Chúng tôi chào ón các b n t Telos bên dư i Trái t. Chúng tôi cũng ang ây khi hành tinh c a các b n ang bay qua không gian, mang theo t t c chúng ta trên hành trình i xuyên qua cõi vĩnh c u. Chúng tôi ch i và quan sát, ch th i i m khi Trái t ti n vào vành ai Photon. Chúng tôi hy v ng s ư c lên trên b m t trư c khi th i i m ó n, và chúng tôi ã chu n b s n sàng cho cu c hành trình lên m t t. Chúng tôi không xa l m, ch c n vài mươi phút là có th di chuy n t nhà c a chúng tôi n nhà c a các b n!
 • 28 Có nh ng ư ng h m g n li n kh p nơi trong hành tinh này k t n i t t c các thành ph l n ho c ti u bang. Vì v y, chúng tôi có th n ư c h u h t các a i m trên m t t trong vòng vài gi , n u không nói là vài mươi phút. Các b n trên b m t s ng c nhiên v i m ng lư i các ư ng h m dư i lòng t ã ư c s d ng bao nhiêu niên k k t n i chúng tôi t bên dư i. Chúng tôi có th i b t c nơi nào trong m t kho ng th i gian r t ng n, tuy nhiên, các b n ph i dành c ngày t i các sân bay và ga xe l a, ho c trong xe hơi, cùng v i t t c s ô nhi m không khí do xe c a các b n t o ra. Chúng tôi s d ng năng lư ng i n và năng lư ng tinh th (crystal energy) di chuy n xung quanh bên trong c a Trái t. Năng lư ng c a chúng tôi t t c u mi n phí và "s ch s ", không gây ô nhi m không khí, không v t li u th i. Chúng tôi cũng i du l ch b t c nơi nào chúng tôi mu n, thông qua nh ng suy nghĩ c a chúng tôi. Chúng tôi có kh năng “di chuy n” n b t kỳ a phương nào trong không gian, vư t th i gian. Có nghĩa là, chúng tôi có s t do di chuy n trong nhi u chi u không gian khác nhau, không ch ph n v t ch t này. Chúng tôi mong mu n gia nh p v i các b n trong nhà c a các b n trên b m t, nơi chúng ta có th làm vi c cùng nhau em l i t do cho t t c . Có quy n t do s có ni m vui ích th c trong cu c s ng. Không có t do, s không có s ti n hóa, và không có s ti n hóa, s không có s n i ti p c a s s ng. M t loài, ho c là ti n hóa, ho c gi i th , không có tình tr ng trì tr . Vì v y, ây là cơ h i các b n phát tri n vĩnh vi n theo hình xo n c c a s ti n hóa. Ch c n t p trung tâm trí c a các b n v t do, và th nghi m s thay i nhanh chóng c a cu c s ng, t t c là do suy nghĩ c a các b n mà thành. Chúng tôi s d ng xe i n du l ch qua ư ng h m c a Trái t. Trong các i dương c a các b n có hàng trăm hàng tri u d ng s ng. Nh ng d ng s ng này t o ra m t h sinh thái hoàn ch nh và cân b ng, trong lòng t cũng v y. M c dù các h sinh thái trên b m t b hư h i do s vô minh và tham lam c a nhân lo i. Các h sinh thái trong lòng t có ch c năng hoàn thi n và nguyên v n. Chúng tôi tư v n cho các b n v nh ng i u này các b n s không ho ng s khi i m t v i nh ng thay i c a Trái t. Khi s thay i tăng t c, chúng tôi s ây v i các b n, em n t t c nh ng gì c n thi t cho s s ng còn c a các b n. Chúng ta s ph i hoàn thành s k t n i v i n n văn minh trong lòng t, bao g m c các i dương tinh khi t. Chúng tôi s t các ư ng ng mang dòng nư c tinh khi t này tr c ti p t lòng t lên b m t các b n s ư c n m mùi v ng t ngào c a ngu n nư c s ch s nh t, và các b n s r t h nh phúc! Các ư ng ng d n nư c ã ư c hình thành, ang ch l nh g n n i ph n cu i cùng lên t ng trên c a Trái t.
 • 29 Chúng tôi cũng s em n th c ph m tươi t các thành ph ng m. Chúng tôi ã chu n b phương ti n v n t i th c hi n các ngu n cung c p thông qua các ư ng h m c a Trái t b ng xe i n c a chúng tôi mà chúng tôi s d ng di chuy n qua các l i i c a Trái t. T t c ã ư c s n sàng, và chúng tôi ch ch thông báo cu i cùng b t u. Có r t nhi u ngư i trên Trái t bây gi ang th c t nh tâm linh nh s lư ng ánh sáng ngày càng cao trên Trái t. S s ng các ng c p ang ư c khu y ng nh n th c ó là do k t qu c a ánh sáng t nh ng Lightworker (nh ng ngư i thi n nh) ang g i tình thương i kh p hành tinh. Chúng tôi các thành ph ng m náo n c ch i xu t hi n và ti p xúc tr c ti p v i các b n trên b m t t. Chúng ta ã xa nhau m t th i gian quá dài, và ó cũng là ngày mà chúng ta ư c k t n i l i. Vì v y, bi t r ng ngay c khi các b n không th nhìn th y chúng tôi, chúng tôi ang ây và có th "nhìn th y" các b n thông qua h th ng máy tính. Chúng tôi theo dõi toàn b b m t t trên màn hình máy tính c a chúng tôi, và có th th y các b n b t c âu. Các b n, Lightworkers, cũng ư c theo dõi trên màn hình máy tính c a Liên oàn hành tinh, các b n luôn trong ph m vi "t m nhìn" c a h , h có th can thi p c u giúp n u c n. Vì v y, hãy yên tâm r ng các b n ang trong s an toàn, t c hai phía dư i t và trên tr i, khi các b n i n g n hơn và g n hơn vành ai Photon v i s bi n i chi u không gian. Làm th nào các b n vào ư c thành ph ng m Mt. Shasta? Thông qua các ư ng h m, t t nhiên, ư c b o v nghiêm ng t và ng y trang c n th n. Ch có ngư i c a chính chúng tôi bi t. Ch ng bao lâu các b n cũng s ư c hư ng d n xác nh v trí chúng tôi, và các b n s ư c ón ti p. M t s ngư i trong chúng tôi s hư ng d n các b n qua các ư ng h m dư i lòng t n thành ph c a chúng tôi. Nó không xa, ch c n i m t d m ho c hơn dư i m t t, và m t khi các b n ã ư c an toàn trong ư ng h m, có phương ti n v n t i s ưa các b n n ph n còn l i c a con ư ng. C c B c và c c Nam Hành tinh Trái t có c a phía c c B c và c c Nam không? Th c s có c a t i c c B c và Nam d n n trung tâm c a Trái t. Nh ng vùng c c ư c ng y trang b ng cách ph ám mây, như các b n bi t, ngăn ch n quân i c a các b n bi t ư c v trí các c a ra vào và xâm nh p vào bên trong Trái t c a chúng tôi. Chúng tôi cũng cài t m t l c t trư ng l i vào
 • 30 ng y trang thêm n a. B ng cách này, chúng tôi ư c b o v kh i t m nhìn t trên không và t li n. Th c s có nhi u con ư ng có th ưa các b n n các vùng B c C c và thông vào các c a c c. Tuy nhiên, Adama không có quy n t do ti t l cho các b n vào lúc này. Khi chúng tôi ư c thông báo r ng ó là th i i m các b n có th thâm nh p vào khu v c c a chúng tôi, chúng tôi s liên l c và ch o các b n n v trí c a chúng tôi bên dư i Trái t. Không có gì các b n có th tìm ki m bây gi , s không tìm ư c con ư ng d n các b n t i ch chúng tôi cho n khi th i gian thích h p. Sáp nh p các n n văn minh c a chúng tôi M Trái t c a chúng ta th t tuy t v i, Bà là ngư i ã hy sinh thân mình chăm lo cho c bên trên l n bên dư i b m t t. Bà cũng ã hy sinh s c kh e c a mình các con có th h c nh ng bài h c khai ng trong tình yêu và tài nguyên phong phú c a Bà. Bà ã kiên nh n ch i hàng tri u niên k , con ngư i phát tri n và nh n ra Thư ng và thiên tính trong chính h . Bà ã ch i, thông qua nh ng cu c chi n tranh, nh ng n n ói và trong s vinh quang. Các chu kỳ này ã l p i l p l i, và t t c các chúng sinh t t ti n hóa tâm th c c a mình bên trên và bên dư i b m t c a Bà. Bà y ã hy sinh r t nhi u, và s hy sinh gi ã ch m d t. ây là th i gian cho t t c chúng sinh t nh n ra Thư ng và i vào trong ánh sáng c a s hi u bi t l n hơn và x ng áng hơn. S h y ho i và che y c a chính ph trên b m t Chi n tranh hóa ch t và sinh h c Chúng tôi bi t r t rõ v i u ki n trên b m t, v các m m b nh sinh h c ang ư c r i kh p b m t t. Chúng tôi bi t ư c t t c nh ng gì ang x y ra, chúng tôi quan sát xung quanh và th t kinh v cu c chi n tranh hóa h c và sinh h c kh ng khi p ang di n ra mà ngư i dân hoàn toàn không h hay bi t. Chúng tôi c u nguy n cho ánh sáng có th tr i kh p hành tinh em n hòa bình và bình an cho nhân lo i. Chúng tôi c u nguy n khi chúng ta i vào trong vành ai Photon mà ch có nh ng linh h n có ánh sáng t n t i. Trái tim c a chúng tôi qu n au khi th y m m b nh t chi n tranh sinh h c lây lan trên kh p hành tinh. Chúng tôi kinh hoàng nhìn th y nh ng i u tương t ã di n ra trong n n văn minh Atlantis ang ư c l p l i, vào th i gian mà chúng tôi còn s ng trên b m t. Chúng tôi kinh hoàng trư c tri n v ng c a con ngư i l p l i bi k ch ô nhi m Trái t và phá h y n n văn minh c a mình m t l n n a. Chúng tôi ang làm t t c nh ng gì có th ngăn ch n i u này. Chúng tôi c u nguy n liên t c v i Thư ng mong Ngài ch cách kh c ph c nh ng v n n n này. Tuy nhiên, ng s hãi, các b n ch c n i u ch nh b n thân mình theo
 • 31 các ngu n năng lư ng cao hơn và nâng cao t n s rung ng c a các b n, các b n s không b nh hư ng. Khi các b n ã t n m t t n s rung ng nh t nh, cơ th c a các b n s không b nh hư ng b i không gian ba chi u và các b nh d ch và b nh t t. Các b n s ư c n m ngoài t m v i c a chúng. ó là cách duy nh t thoát ra. (Th t ng v t có t n s rung ng th p nh t và phá h y năng lư ng c a cơ th ) Mìn ư c cài t trên b m t t Chúng tôi s nói v các ch t n ang ư c cài r i rác trên t t c các b m t c a hành tinh, chúng ư c cài t b i các qu c gia tham chi n mà b m c nhân lo i. Nhân lo i ã rơi vào gi c ng , và trong gi c ng c a h , h ã cho nh ng k b o chúa cai tr và ép bu c h vào m t cu c s ng c a kh ng b và ói nghèo. Chúng tôi t i các thành ph ng m, nh n th c ư c v trí c a các ch t n . Khi chúng tôi lên b m t, m t trong nh ng i u u tiên chúng tôi s làm là s thâu nh t t t c các ch t n và h y b các vũ khí h y di t. Chúng tôi s làm vi c chung v i các chúng sinh dư i bi n, nh ng ngư i này cũng s ư c hư ng d n b i Liên oàn hành tinh tìm ki m các ch t n b chôn vùi trong các i dương c a h . Vì v y, ây s là m t k ho ch hai chi u lo i b t t c các ch t n t cơ th c a M Trái t. i u này có th s ư c th c hi n nhanh chóng chúng ta có th chu n b cho vi c ti n vào vành ai Photon. Các b n trên b m t và chúng tôi bên dư i m t t, làm vi c v i nhau b ng nhi u cách m c dù các b n không th c s ý th c v i u ó. Vi c ti n vào vành ai Photon ã ư c chúng tôi lên k ho ch, chu n b , và th o lu n r t kĩ. B ng cách này, khi th i gian n, tr c giác c a các b n s bi t ph i làm gì và làm th nào. T t c các thông tin s hi n di n trong ý th c c a các b n lúc các b n c n khi th i gian n. Chúng tôi s chào ón các b n trên b m t trong m t khung th i gian m i, mà t t c m i ngư i trên Trái t ã ch i hàng v n năm. M c ích c a l ch Maya là giúp các b n làm quen v i khung th i gian m i c a h và s làm cho vi c nh p vào vành ai Photon ư c hài hòa và nh nhàng. Nhân lo i ang r c sáng b i ánh sáng c a ý th c Các thành ph c a ánh sáng có r i rác M Các b n có các thành ph c a ánh sáng. Chúng ư c n m r i rác trên kh p nư c M . Ánh sáng này ang cháy sáng m nh, do s th c d y c a Lightworkers v i s lư ng l n chưa t ng có trên toàn c u. T t c ánh sáng c a các b n, k t h p v i t t c ánh sáng c a chúng tôi s nâng Trái t c a chúng ta lên m c rung ng cao hơn và cao hơn n a khi
 • 32 suy nghĩ c a chúng tôi h p nh t v i suy nghĩ c a các b n v t do cho t t c s s ng trên Trái t. ây là m t bư c t phá l n i v i ánh sáng sau khi chúng tôi ã c g ng k t n i v i các Lightworkers nhi u năm nay. Các b n, Lightworkers ã ngày càng v ng m nh và ngày càng có nhi u ánh sáng xu t hi n và thanh l c hành tinh này. Chúng tôi các thành ph ng m cũng v y, ã liên t c g i ánh sáng lên b m t, v i hy v ng thay i tình tr ng c a s s ng bên trên. Chúng tôi ã nhìn th y nh ng thay i ang di n ra, và t t c s s ng hi n ang d n d n nh n th c và th nghi m cu c s ng c a "ánh sáng". Các b n ang tr i qua cu c s ng trên m t t m cao c a tư tư ng và c m giác, và hình dung cu c s ng m t cách r ng hơn và sâu s c hơn. Có ph i thành ph Telos và các thành ph khác t n t i d ng v t ch t? Tôi là Mikos. Chúng tôi s tr l i câu h i c a các b n. Ph i và không ph i. Vâng, Telos t n t i trong chi u không gian th ba c a các b n, và nó cũng t n t i trong chi u th năm. Telos th c s t n t i th v t ch t bên trong c a núi Shasta trong chi u không gian th ba. Không có núi l a ho t ng bên trong c a núi Shasta. Chúng tôi ã chuy n d i các ư ng dung nham ng m trong núi Shasta hơn 12.000 năm trư c, khi các ngư i Lemuria i xu ng lòng t qua các con ư ng h m và cư trú t i núi Shasta do s tàn phá b m t t trong cu c chi n tranh gi a ngư i Atlantis và ngư i Lemuria. Vì v y, chúng tôi t n t i trong cơ th ba chi u nhưng hi n gi chúng tôi ã ti n hóa n m c chúng tôi có th nâng cao và h th p t trư ng năng lư ng c a chúng tôi và di chuy n ra vào kh i xác thân theo ý mu n. Vì v y, n u các b n ang Telos trong chi u không gian th ba, các b n s th y chúng tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi i ra bên ngoài c a núi, chúng tôi thay i t trư ng năng lư ng và di chuy n lên n chi u th năm và ư c "che ch n" t m t th t c a các b n. N u các b n có th c m nh n ư c năng lư ng chi u th năm, các b n s th y chúng tôi. Khi chúng tôi không mu n nh ng ngư i bên ngoài núi nhìn th y, chúng tôi có th d dàng làm cho chúng tôi vô hình. Nhưng h u h t th i gian, chúng tôi mu n trong tr ng thái vô hình b o v chúng tôi. Không có s khác bi t trong cơ th v t ch t c a chúng tôi, ngo i tr m t th c t là chúng tôi có nhi u s i DNA hơn do k t qu t cu c s ng lâu dài c a chúng tôi và nh s ti n hóa trong hòa bình và h p nh t trong tình huynh . T i sao có r t nhi u ngư i dân trên Trái t ngày hôm nay? Các b n trên Trái t vào th i gian này h tr nhân lo i khi t t c nh p vào vành ai Photon. T t c các linh h n u thai vào th i gian này u hi u bi t y v nh ng gì ang x y ra. ó là lý do t i sao có r t nhi u ngư i trên Trái
 • 33 t ngày hôm nay, nhi u hơn bao gi h t, b i vì t t c các linh h n mu n ư c tham d vào “nh ng ngày k t thúc" này. Nh ng linh h n ã t ng s ng trên Trái t t t c u u thai tr l i và b n là m t trong nh ng linh h n ó. Nh ng ngày cu i cùng này có th ư c tr i qua v i s hài hòa và vui v , hay s hãi và h n lo n là t s l a ch n c a các b n. Chúng tôi khuyên các b n nên nhìn nh n s vi c này v i ôi m t hư ng v Thư ng trong khi ôi chân c a b n bư c i trên Trái t. B i vì Thư ng có y quy n năng, và các b n n m trong tay c a Ngài. Vì v y, anh ch em c a tôi ơi! Hãy nh n th c ánh sáng c a các b n. Và không có gì lo s , b i s di chuy n c a Trái t vào ánh sáng ch em l i ni m vui và h nh phúc to l n cho m i ngư i. Khi nào chúng tôi có th n Telos? Chúng tôi ang ngay dư i m t t c a các b n và ã tri n khai y ch th i gian khi chúng tôi có th lên b m t. Chúng tôi ch i dư i t cũng gi ng như các b n ch i trên m t t, ch i các ngu n năng lư ng tăng cao, ngư i dân trên m t t t ư c tr ng thái cao hơn c a ý th c trư c khi chúng tôi lên trên b m t. Chúng tôi cũng có cùng m t cơ th c a không gian ba chi u và cũng d b t n thương như các b n, nh ng ngu n năng lư ng cao s là s b o v c a chúng tôi trên b m t. Khi m i ngư i phát tri n tâm th c n m t m c có th ch p nh n chúng tôi, chúng tôi s lên b m t. Chúng tôi ang ch i th i gian này. Các b n có th giúp y nhanh quá trình này b ng cách g i ánh sáng cho t t c nhân lo i, và bao trùm h hàng ngày v i tình thương t ánh sáng. Chúng tôi dư i t cũng ang y m nh các ngu n năng lư ng và g i lên trên m t t thúc y th i i m xu t hi n c a chúng tôi nhanh chóng hơn. N u ngư i dân trên b m t xu ng Telos bây gi , ni m tin c a h s i ch i v i chúng tôi, t o ra m t s bi n d ng trong tâm th c i chúng c a chúng tôi v s b t t . Vì v y chúng ta ph i i cho n khi tâm th c c a các b n ti n hóa có th hòa h p v i ni m tin b t t c a chúng tôi. Các b n trên b m t ã b chính ph c a các b n che gi u s th t v s hi n h u c a chúng tôi dư i t này. H th c s bi t v s t n t i c a chúng tôi. H bi t chúng tôi ang ây vì h làm vi c v i các l c lư ng Âm/t i ây. Vâng, có nh ng thành ph c a l c lư ng Âm bên dư i b m t t, cũng gi ng như b n trên b m t t có nh ng thành ph c a bóng t i. Chính ph c a các b n bi t ư c s hi n h u c a chúng tôi, và h gi nó như là m t i u "t i m t". Chúng tôi mong i xem s thay i khi ánh sáng c a chúng ta ang phát tri n m nh m hơn và m nh hơn m i ngày. S thay i c a Trái t c n nhi u s t nh dư ng
 • 34 Các b n là nh ng ngư i chăm sóc Trái t, và các b n ang c m th y nh ng thay i c a nó khi Trái t ang ti n lên m t m c rung ng cao hơn, và nh ng thay i này làm cho Trái t c n ư c ngh ngơi nhi u hơn. T t c s s ng ang tr i qua nh ng thay i và t t c ang c m giác nh ng nh hư ng c a s thay i này. Chúng tôi ây trong Telos cũng tr i qua nhi u thay i và cũng ang c n ngh ngơi nhi u hơn bình thư ng. Ch c n t p trung vào Thư ng / ng T o Hóa, các b n s c m th y s m áp và h tr m c dù cơ th v t ch t c a các b n ang b xáo tr n. Chúng tôi ã ch n b t t Chúng tôi, ây trong Telos, ã t ng s ng trên b m t c a Trái t gi ng như các b n nhưng là nhi u th k trư c. Chúng tôi ã i qua nh ng kinh nghi m tương t trên b m t Trái t và h c nh ng bài h c tương t mà t t c nhân lo i ang tr i qua. Tuy nhiên, chúng tôi ã h c ư c chi n tranh là vô ích, và r ng tu i già và cái ch t là hoàn toàn không c n thi t trong k ho ch c a Thư ng . Thư ng ch mu n chúng ta s ng lâu, h nh phúc trong m t cu c s ng phong phú y hi u bi t và trí tu trong vi c s d ng các Lu t Vũ Tr . ây là cách t t nh t và vui v nh t phát tri n trên con ư ng tâm linh xo n c c a chúng ta tr v nhà v i Thư ng . Chúng ta th t s là các ng Thư ng ti m năng ã n Trái t h c bài h c tình thương, và n nay là lúc chúng ta tr v nhà mang theo tình thương v i chúng ta. T t c nhân lo i ã ph i ch u r t nhi u h n ch và thi u hi u bi t trong vi c áp d ng Lu t Vũ Tr trong cu c s ng hàng ngày c a mình. Nhân lo i ã ch n b gi i h n thay vì t do phát tri n yêu thương và nuôi dư ng môi trư ng xung quanh. Nh ng chúng sinh ti p t c l a ch n ói nghèo và h n ch s ư c tách kh i s ti n hóa và s ti p t c s ng trong ói nghèo và h n ch chi u không gian th p hơn. Nh ng ai ch n t do và ti n hóa s i ti p lên trên bánh xe c a s ti n hóa hình xo n c và s ng trong chi u không gian th năm, nơi mà t t c là p và phong phú, và t t c là tình yêu thu n khi t. Trong lòng t Có ph i t t c các hành tinh u r ng bên trong? Tr l i b i Ashtar t B tư l nh Galactic Có s s ng trên t t c các hành tinh trong H M t Tr i c a các b n. ây là nh ng anh ch em c a các b n và ang s ng trong m t chi u không gian cao hơn các b n và các i n t trong ngư i h dao ng v i v n t c nhanh hơn các b n. i n t c a các b n s s m b t ư c t c dao ng ó và các b n s ư c y vào chi u không gian th năm c a ánh sáng, nơi mà t t c chúng tôi ang ch ón các b n.
 • 35 Các b n u ang s ng trên m t Trái t r ng. Anh ch em c a các b n ang cư trú trên các hành tinh khác trong H M t Tr i c a các b n cũng s ng trên các hành tinh có lõi là r ng. T t c các hành tinh trong H M t Tr i c a các b n là r ng, v i s s ng c trong và ngoài b m t c a chúng. M t tr i c a các b n là r ng, cũng gi ng như t t c các M t Tr i khác. Ánh sáng t M t Tr i c a các b n là l nh, không nóng như các b n ã ư c d y. Nó ch t n m t nhi t cao khi ti p xúc v i không khí c a các b n. T t c các thiên th là r ng, vì ây là cách mà h ư c hình thành. ây là th i gian mà nh ng s th t này ư c phô bày trên Trái t! Chúng tôi trong B tư l nh Galactic, ã du l ch n t t c các hành tinh trong H M t Tr i c a các b n, và có th xem chúng tr c ti p. Sau này, các b n s có kh năng i du l ch n các hành tinh khác, và ch ng ki n cơ c u th c s c a chúng. T ng kh i ki n th c s ư c m ra khi các b n gia tăng ý th c. i dương và núi bên trong trông gi ng như th nào? Hình nh bên trong Trái t như là m t t m gương ph n chi u c a b m t. T t c m i th trên b m t ư c o ngư c bên trong c a Trái t. Nh ng dãy núi bên trong t l v i các kích thư c c a bên trong Trái t. Các i dương r t l n, yên tĩnh và cát tr ng. Ánh sáng M t Tr i d u hơn M t Tr i bên ngoài. Các thành ph nép mình trong r ng cây tươi t t, v i y hoa và cây l n. Cây xanh tăng trư ng xung quanh t t c các c u trúc nhân t o. T t c m i th luôn luôn n r . ó là m t vùng t l và p . Sân bay Vũ Tr trong lòng t Nhi u hình th c suy nghĩ tiêu c c ang ư c phát ra t cơ th c a ngư i dân bên trên Trái t, và gây ra s m t cân b ng nghiêm tr ng trong khí quy n, gây l c xoáy, ng t, vv.... Trong lòng t, ch có m t nhi t n nh là 70 F. Nhi t n nh này cho phép ngư i dân ư c s ng d dàng và tho i mái, không có nh ng chư ng ng i c n tr ho t ng c a h . Bên trong lòng t là m t thiên ư ng. Núi cao duyên dáng nhô vào trong "b u tr i"; h và i dương l n trong s ch, cây c i xanh tươi, hoa n quanh năm. Các ch ăn u ng trong lòng t là trư ng chay nghiêm kh c, và m i ngư i ang kh e m nh, nhanh nh n, và m nh m . H cũng ã cô l p mình kh i dân s b m t, nhưng h có t do i l i ngoài không gian b ng cách s d ng các tàu Vũ Tr ư c gi sân bay Vũ Tr ngay bên dư i m t t. Vì v y, m c dù h ang bên trong Trái t, h có t do và
 • 36 s c kh e, s phong phú và hòa bình, và t t c các i u ki n c n thi t c a cu c s ng mà các b n trên b m t mong mu n. Chúng tôi ch i ngày mà các b n trên b m t có th i l i t do như chúng tôi. T i sao chúng ta b qua chi u không gian th tư và di chuy n th ng vào vào chi u không gian th năm? T t c chúng tôi s c g ng tr l i câu h i này, vì nó r t là ph c t p. Chúng tôi là các H i ng bên trong Trái t, tôi là ch t ch Mikos. Chúng tôi khuyên các b n không nên vư ng m c vào các chi u không gian, mà thay vào ó là t p trung vào vi c nâng m c năng lư ng c a các b n lên c p ý th c cao hơn, b i vì ây là nơi mà các chi u không gian cao hơn t n t i. Chúng t n t i tr ng thái cao hơn c a tâm th c. Vì v y, n ư c chi u không gian cao hơn, các b n c n t n tr ng thái cao hơn c a ý th c. Các b n s ư c chuy n tr c ti p vào chi u th năm, vì chi u th tư s không còn t n t i. ó là s lo i b trong quá trình phân c p, ây là m t ph n c a k ho ch nh m tăng t c s ti n hóa “phóng” các b n tr c ti p vào chi u th năm. Chi u th tư ã ư c s d ng trong quá kh như là nơi vương v n c a nh ng linh h n vãng sinh không ư c tr c ti p vào ánh sáng trong th i gian r t dài. Vùng trung gian này ã ư c thay i, hay còn g i là ã ư c d i ra kh i khu v c c a chúng ta, cho nh ng linh h n không còn b m c k t trong chi u không gian này hàng trăm ho c hàng ngàn năm ch i chuy n sang ánh sáng. Vì v y, các b n s ư c chuy n tr c ti p n chi u th năm, không có chi u không gian gi a. Bư c ti p theo là sau khi các b n t n chi u th năm và ý th c c a b n ư c v ng và an toàn trong chi u th năm, các b n s ch n i m n c a các b n trong tương lai. M t s các b n có th ch n tr v chi u th ba c a Trái t giúp nh ng linh h n khác tìm l i y ý th c c a h , và m t s các b n có th ch n tr v hành tinh nhà c a các b n. Hành tinh nhà c a các b n t n t i trong nhi u kích thư c khác nhau, tùy theo trình phát tri n tâm linh c a các b n. T n s rung ng c a linh h n các b n phù h p v i t n s hành tinh c a các b n. Vì v y, m t s các b n có th ch n v nhà hành tinh chi u không gian th sáu và m t s có th ch n v nhà hành tinh c a chi u th b y và m t s các b n có th ch n v nhà c a chi u th tám, và v..v.. Các b n có hi u không? Nhi u linh h n có th mu n l i trong chi u th năm và th nghi m s an l c, phong phú, giàu có và ti p t c phát tri n tâm linh c a h m t lúc trư c khi chuy n ti p. S có vô s l a ch n khi các b n t i chi u th năm, do ó không c n ph i quan tâm v i u này ngay bây gi ho c c g ng ưa ra quy t nh nơi các b n
 • 37 mu n n ngay bây gi . Không c n v i vàng. Vi c v i vàng duy nh t là t ư c s t n t i chi u th năm, nơi các b n s không còn au n, b nh ho n, thi u t do, và t t c . Các b n s ư c cung c p t t c nh ng gì các b n h ng mong mu n, và còn nhi u hơn n a. Vì v y, hãy t p trung vào ý th c c a các b n, hãy c nh giác v i t t c nh ng gì xung quanh các b n, hãy l a ch n nh ng i u kh ng nh và ch n s ng yêu thương, và g i tình yêu thương n m i ngư i. ây là cách nhanh nh t nâng cao tâm th c và phát tri n ý th c c a các b n. Luôn luôn nh r ng chúng tôi bên trong Trái t u ng bên c nh các b n, nh nhàng hư ng d n các b n trên con ư ng c a các b n n các vì sao. Chào m ng các b n c a tôi. ng v t gì ang trong lòng Trái t? Tôi là Adama. Có nh ng loài ng v t bên trong Trái t hi n ã b tuy t ch ng trên b m t. B ng cách thay i ch ăn ng v t c a chúng b ng th c ăn th c v t ã lo i tr nh ng b n năng s hãi trong chúng, chúng ngoan ngoãn như chó và mèo. Tên c a nh ng con v t này hi n nay không n m trong t i n c a b n nên chúng tôi không th cung c p cho các b n tên chính xác c a chúng, nhưng các b n ch c n bi t r ng các loài ng v t có trong lòng Trái t, bao g m Telos và trung tâm lòng t là ng v t ã t ng s ng trên b m t. M t s ã ư c ưa vào bên trong lòng t b i chúng tôi, và m t s khác ã ch n sinh ra ây. Nhi u ng v t bây gi ã ch n r i kh i hành tinh này và tr v các hành tinh nhà c a chúng t nơi chúng n, ch ng h n như cá voi và cá heo, chúng tr v hành tinh nhà c a chúng là Sirius. Bi t ư c tên c a chúng là không quan tr ng. i u quan tr ng các b n nên bi t là t t c các ng v t có ý th c và cũng trong tình tr ng phát tri n cũng gi ng như các b n ang có. Chúng ã ch n hi n di n trong các hình d ng khác nhau c a thân xác th nghi m phát tri n ý th c c a chúng. T t c ang trong m t tr ng thái c a s ti n hóa cho dù trong hình d ng ho c b ng nh ng ch t gì nó ư c t o thành, dù là nh ng bông hoa, cây c i hay khoáng v t. Mikos nói t Thư vi n c a Porthologos bên dư i bi n Aegean Thư vi n c a chúng tôi gi các h sơ ghi nh n t Vũ Tr Chào m ng các b n n v i Trung tâm c a Trái t. Tên tôi là Mikos, và tôi là m t cư dân c a thành ph Catharia. Tôi ang nói chuy n v i các b n t thư vi n c a Porthologos, n m trong lòng t dư i bi n Aegean.
 • 38 Tôi r t già theo tu i c a b n. Tôi s ng hàng thiên niên k trong cùng m t cơ th . Tôi ã l p h sơ l ch s c a Trái t và t t c ư c b o t n trong Thư vi n c a Porthologos. Thư vi n c a chúng tôi r t r ng l n và bao la ki n th c. Nó lưu gi các h sơ c a c Vũ Tr ch không ch Trái t. Chúng tôi có th nghiên c u l ch s c a t t c các hành tinh, các H M t Tr i và tìm hi u v s s ng kh p m i nơi. Chúng tôi không ch có th c v nó mà chúng tôi còn có th tr i nghi m tr c ti p t t c các s ki n l ch s ư c lưu gi . Vì v y, chúng tôi có th truy c p vào nh ng s ki n này, h c h i t chúng, và gi i quy t t t c các v n liên quan d dàng v i k t qu t t nh t. Tôi là ngư i b o v các h sơ l ch s c a Trái t và t t c các hành tinh trong H M t Tr i c a chúng ta và c Vũ Tr . Tôi trong lòng Trái t ch y u là b o v l ch s s s ng c a t t c m i nơi. Thư vi n c a chúng tôi là thư vi n duy nh t thu c lo i này trong h th ng các hành tinh r ng l n c a chúng ta. a hình c a thư vi n chúng tôi r ng l n hàng d m và có kho ch a kh ng l lưu tr t t c các h sơ trên các trang “sách” làm b ng tinh th (crystal), và các “sách” này ư c xem b ng các máy chi u tinh th . T t c các h sơ trên lưu tr m t cách có t ch c, ư c phân lo i các b n có th d dàng xác nh v trí các thông tin các b n ang tìm ki m và l y nó xem. Chúng tôi có xe t i ưa tài li u mà b n c n xem n cho b n trong vòng vài phút, và sau ó tr l i nó tr l i úng v trí lưu tr . B ng cách này, t t c các m c trong thư vi n luôn luôn úng v trí c a nó và có th d dàng ư c tìm th y và b o t n c n th n. Sách c a chúng tôi không ph i là nh ng lo i sách “ch t”, toàn b các h sơ c a s s ng ư c lưu gi dư i hình th c s ng ng gi ng như các câu chuy n ư c chi u trong m t r p chi u bóng. Nh ng r p chi u nh này n m kh p nơi trong thư vi n và chúng tôi ch ng i và xem tho i mái b t kỳ ho t ng hay s ki n nào ã di n ra trên Trái t và trong Vũ Tr như là m t khán gi , do ó có th th nghi m tr c ti p toàn b l ch s mà các di n viên óng vai chính là b n thân c a di n viên y ã s ng trong quá kh . Th nghi m này r t tuy t v i, và ây là cách th c ti n hóa s ng ng nh t tìm hi u t t c các hình th c s ng a d ng trong Thiên Hà c a chúng ta. Các l p h c l ch s trên b m t Trái t r t m p m và nhàm chán, và i u này làm m t s i h ng thú c a các b n trong l p h c l ch s . Ngoài ra các thông tin c a các b n b sai l c vì d a trên lý thuy t ho c thành ki n c a m t ai ó. M t ngày nào ó, các b n s có th truy c p t t c các thông tin trong thư vi n c a Porthologos khi các b n i du l ch n ây, thông qua các h th ng ư ng h m ư c m thông gi a hai n n văn minh c a chúng ta trong tương lai. Khi mà con ngư i trên b m t ngưng chi n và m i ngư i t ư c s ng nh t v tâm th c, th gi i s m ra cho các b n và các b n s ư c tr i nghi m h nh phúc và t do trong s th ng nh t v i t t c chúng sinh trong Vũ Tr này, và s
 • 39 nh n ư c l i ích t trí tu và thành công. ây là cách các hành tinh, các h th ng M t Tr i, Thiên Hà, và Vũ Tr phát tri n, b ng cách h p nh t trong m t tâm th c và phát tri n v i nhau. ây là cách t t nh t phát tri n, và chúng tôi khuyên khích các b n nên làm i u ó. Câu chuy n c a nh ng cư dân trong trung tâm lòng t Tôi là Mikos, b n c a các b n t quá kh . Các b n u bi t v các thành ph ng m, nhưng không th c s quen thu c v i cư dân trung tâm c a lòng t. Chúng tôi là nh ng ngư i r t phát tri n v tâm linh và chưa bao gi s ng trên b m t Trái t. Chúng tôi ã n t hành tinh khác trong H M t Tr i c a các b n và các Thiên Hà khác r t xa xôi trong không gian. Chúng tôi ã n ây giám sát Trái t, và chúng tôi d n n ây ti p t c phát tri n tâm linh mà không có s can thi p c a b t c ch ng t c khác ngoài không gian. Chúng tôi ư c an toàn trong lõi c a Trái t, b o v chúng tôi kh i m i s xâm nh p bên ngoài, chúng tôi có th ti n b nhanh trên con ư ng tâm linh. B i vì càng s m ti n b thì chúng tôi càng s m có th lên b m t giúp nhân lo i kh n kh t ư c t do và khai ng . ây là lý do t i sao các b n không nhìn th y ho c nghe nói v chúng tôi. ó là b i vì chúng tôi ã t áp t b quan t a c ng. ây là vai trò và m c tiêu cu i cùng c a chúng tôi trên Trái t. Sau ó t t c chúng ta s ng lo t di chuy n lên theo hình xo n c c a s ti n hóa vào các lĩnh v c c a ánh sáng và tình yêu, và tr l i thành nh ng ngư i cao quý th c s , s ng trong m t nơi hòa bình, p và th nh vư ng. Chúng tôi n t m t h th ng M t Tr i khác: Tôi là Mikos, ang nói chuy n v i các b n t trung tâm Trái t, nhà c a chúng tôi. Chúng tôi ã ây hàng tri u năm, t t phát tri n b n thân thành các ng Khai Ng . S ti n hóa c a chúng tôi ã có nh ng bư c ti n l n nh s cô l p ư c b c bên trong t cung c a M Trái t. Chúng tôi t n t i ây trong hòa bình và tĩnh l ng vì n m g n nh p tim c a M Trái t. Càng i sâu vào gi a lòng t, càng c m th y nh p p c a M Trái t sâu s c hơn. Càng c m th y nh p tim c a bà, càng ư c hòa vào ph m ch t Thư ng c a bà. Vì v y, s g n gũi này ã d n d t chúng tôi hơn tri u năm n s ng nh t v i t t c s s ng và cho chúng tôi ni m h nh phúc trong s t n t i. Ngày xưa chúng tôi ã trôi d t trong không gian, sinh s ng trên m t h th ng M t Tr i khác trong d i Ngân Hà. Vào th i gian ó, ã có nh ng gì mà các b n g i là "Star Wars" (chi n tranh gi a các vì sao). Ngư i ta ã tham gia vào tr n chi n giành quy n ki m soát ph n Thiên Hà c a chúng tôi. Nh ng tr n ánh kh ng khi p em n s tiêu hu nhi u hành tinh và làm các h th ng M t Tr i b l ch kh i qu o. ây là m t kho ng th i gian r t en t i cho Thiên Hà c a chúng ta, và s ngư i còn l i c a chúng tôi ã mong m i hòa bình chúng tôi
 • 40 có th ti p t c quá trình ti n hóa tâm linh c a mình. Và ó là khi chúng tôi phát hi n ra Trái t. Chúng tôi r i h th ng M t Tr i c a chúng tôi và i n ây, mà lúc ó Trái t là m t hành tinh ít ư c bi t n. Khi chúng tôi áp xu ng b m t Trái t, chúng tôi ã ng c nhiên và kinh ng c v i v p và s thanh bình c a Trái t. Chúng tôi khám phá b m t và tìm th y các ư ng h m d n vào bên trong lòng t. ây là nh ng ư ng h m ã hi n h u t nh ng n n văn minh khác trư c ó, b i vì Trái t r t là già và ã t ng có nh ng n n văn minh c xưa. T t c các hành tinh có l phía c c B c và Nam. Chúng tôi di chuy n qua các c c và tìm th y "t " c a chúng tôi bên trong. Bên trong vô cùng s ch s , tinh khi t, và r t là yên tĩnh, vì v y mà t ó v sau chúng tôi không bao gi r i nó. Trong su t th i gian chúng tôi s ng ây, chúng tôi ã m r ng và câu thông thêm các ư ng h m d n n các thành ph ng m dư i lòng t và ngay c trên b m t, như là m t phương ti n i l i cho nh ng ngư i c a chúng tôi và cho các các b n sau này. M c dù chúng tôi không s d ng nhi u ư ng h m khi c n lên b m t, chúng ư c xây cho tương lai, ó là khi nhi u ngư i trong các b n và nhi u ngư i trong chúng tôi s hoà h p và th c hi n nh ng chuy n i thăm l n nhau. Vì v y, nh ng d u ch m trên b n trong cu n sách này mà các b n nhìn th y là các l i vào ư ng h m d n n các thành ph ng m và n trung tâm lòng t nơi chúng tôi ang s ng. ây là cách s ng trên h u h t các hành tinh trong Thiên Hà c a ta, nơi mà ngư i dân i l i t do trong và ngoài trao i thông tin và h c h i l n nhau. Trái t c a các b n có m t l ch s r t lâu dài hàng tri u niên k c a th i gian. Th t không may, l ch s c a nó không ph i luôn luôn hòa bình, b i vì m t khi nó ư c phát hi n, ngư i ta ã t o ra các cu c chi n tranh l n giành quy n ki m soát nó và h y ho i các ngu n tài nguyên quý giá c a nó. Gi ây th i gian h y ho i Trái t s p h t. Nh ng ngư i thích h y di t s không còn ư c phép nh p c nh vào lĩnh v c này c a các Thiên Hà vì nó ang liên t c gia tăng hào quang. Ánh sáng bây gi không ng ng ch y, và mang l i s thanh bình và s th c t nh trong t t c các cư dân ang khao khát. Chúng tôi, t hàng thiên niên k qua ã kêu g i s giúp thêm nhi u ánh sáng và kêu g i s giúp t các Liên oàn c a hành tinh nh m can thi p và ngăn ch n các l c lư ng phá ho i t nh ng nhóm ngư i không gian, nh ng ngư i ang tìm các hành tinh giàu tài nguyên gi ng như Trái t. Và hôm nay h không còn th c hi n ư c n a, Liên oàn ang b o v khu v c này ch t ch s s ng cu i cùng có th b t u phát tri n trong hòa bình. T t c các d ng s ng trên Trái t hi n nay ang ch n con ư ng ti n hóa này. Tuy nhiên, m t s chúng sinh s i lên v i Trái t và v i chúng tôi vào lúc này, và m t s khác chưa th c t nh hay không mu n i lên trong th i gian này thì
 • 41 h s ch m t d p khác. Trái t ti n hóa cao hơn là m t vi c ch c ch n, và t t c chúng ta s ư c di chuy n g n gũi hơn v i M t Tr i. Nh ng ngư i dân trong trung tâm lòng t ang vui m ng v i s gia tăng t n s rung ng ã t ư c trong vài năm qua. Chúng tôi khao khát ư c k t n i v i các b n, và bây gi bi t r ng s k t n i này hoàn toàn m b o s x y ra. Khi hòa bình n v i hành tinh, cu c s ng tâm linh c a t t c s ư c m b o ti n b nhanh chóng bù cho nh ng ngày m t mát trong bóng t i. Nhân lo i ã h c ư c bài h c, ã h c ư c nh ng phù phi m c a chi n tranh, cãi vã và than khóc, bây gi s iên r này i n ch m d t. Hi n t i các b n ang ch ng ki n nh ng v h y ho i cu i cùng trên b m t. S n ngày mà chúng tôi m ra l i thoát ư ng h m và n v i các b n, v i áo choàng màu sáng và ôi dép l p lánh c a chúng tôi, mang quà t ng c a s giàu có r ng l n và các thi t b c n thi t hoàn l i tr ng thái nguyên sơ c a hành tinh các b n m t l n n a. Chúng tôi có th gi i quy t t t c v n ô nhi m và b nh t t trên b m t trong ch c lát. Chúng tôi ã i qua t t c nh ng gì các b n ang tr i qua. M c ích chúng tôi nh p vào trong lòng c a Trái t là do s m nh chúng tôi phát tri n tâm linh trong lòng t, cũng gi ng như các b n có s m nh phát tri n tâm linh trong khi t n s ch n ng c a Trái t ang gia tăng t c . M t khi các b n t n m t t n s nh t nh, ý th c c a các b n s bùng n và các b n s th y t t c và bi t t t c , và chúng tôi s ây v i các b n, bao trùm các b n trong tình yêu c a chúng tôi. Chúng tôi s ng gi a lòng t trong s phong phú tuy t v i, và s ng trong cung i n l n v i y ánh sáng. Các b n nghĩ nó có v như là m t vùng t tư ng tư ng, nhưng nó là có th c, chúng tôi t o ra nó t Thiên àng c a b n thân chúng tôi. Chúng tôi s ng gi a s giàu có mà các b n có th chưa t ng tư ng tư ng ư c. T t c các ti n nghi u trong t m tay c a chúng tôi và môi trư ng c a chúng tôi tươi p hơn là các b n có th tư ng tư ng. Nhà c a c a chúng tôi ư c thi t l p trong vùng nông thôn tươi t t, và ư c xây d ng dư i môi trư ng t nhiên, bao quanh b i các h và su i. M t tr i trung tâm Trái t là do chúng tôi mang n t hành tinh khác. Chúng tôi không có các thành ph như c a các b n, chúng tôi ch có các vùng quê v i các lo i cây và hoa r c r v i nhi u màu s c và hình d ng, trang hoàng nhà c a và t ai c a chúng tôi. T t c m i th u th c s "hoành tráng". Ngay c cây và ng n núi c a chúng tôi cũng cao g p ôi trên b m t, và trái cây và rau c a chúng tôi r t l n so v i rau qu c a các b n. T t c các lo i th c ph m u là h u cơ.
 • 42 Chúng tôi s ng trong cung i n l n làm b ng á k t tinh ư c g n v i các trang s c t Trái t. Nh ng viên á k t tinh r t r ng r và t o ra m t t trư ng nuôi dư ng và cân b ng cơ th chúng tôi, làm cho m i th trong nhà c a chúng tôi t a ra s tinh khi t và i u ch nh t n s rung ng trong chúng tôi h p v i rung ng c a Thư ng . Chúng tôi lưu tr nư c c a chúng tôi trong b n nư c b ng tinh th , các b n có th làm như v y. Ch c n t m t viên th y tinh trong nư c c a các b n và ngâm qua êm. Nó s n p các dòng i n t trư ng vào cơ th c a các b n và thông kinh m ch b t c ngh n. Nó cũng s thông nh ng t c ngh n năng lư ng cơ th ánh sáng c a b n (etheric body) giúp cho các t trư ng xung quanh và trong ngư i c a các b n ư c tr nên thông su t. H ng ng c và ng c bích cũng có tác d ng tương t . t tinh th trong b n t m c a các b n khi t m cơ th h p th các tia sáng c a tinh th . Ngày không gi i h n Tr l i v i Telos, tôi là Rosalia và Adama ang bên c nh tôi Bây gi chúng tôi mu n nói chuy n v i các b n v khung th i gian. Th i gian cho s thay i. Th i gian i du l ch. Th i gian ch a b nh cho mình. T t c th i gian th c s là không t n t i. Vâng, chính xác là như th , nó không t n t i. Nó ch t n t i trong th gi i ba chi u c a các b n các b n có th h c nh ng bài h c c a các b n trong m t trình t , theo dõi s ti n b c a mình và xem các b n ã ti n b n bao xa. Nhưng trên th gi i khác c a chi u không gian cao hơn, không có th i gian, m i th quay xung quanh theo m t vòng tròn, và các s vi c ng th i liên t c x y ra. Nhưng chi u th ba, các b n ph i theo m t ư ng th ng nhìn th y các s ki n trong th gi i c a các b n. Vì v y, b n ng ng c nhiên khi th y dư ng như th i gian ang tăng t c. Nó dư ng như là tăng t c, b i vì ý th c c a các b n ang m r ng. Khi ý th c c a các b n m r ng, t m nhìn và nh n th c c m giác c a các b n m r ng, hi u nhi u hơn nh ng gì t n t i xung quanh các b n b ng tư tư ng và c m giác nhìn t trên cao. Các b n ang thu nh n vào nhi u hơn và làm cho ngày c a b n có v như ang ch y ua và thu ng n l i. Ch ng bao lâu sau các b n s b l ch c a các b n, và thay vì m ngày, các b n s tính s tu n, sau ó là tháng, và sau ó các b n s ng ng hoàn toàn, b i vì các b n s ư c s ng trong m t khung th i gian không m ư c, i di n v i nh ng s ki n Vũ Tr và s d ng m t l ch Vũ Tr . ây là cách s ng b t t . Các b n s không còn m ngày mà các b n tính sao. Và khi có vô s lư ng sao trên tr i, các b n s s m b và lui mình vào th c t r ng các b n là b t t và không còn có gì m. Ch có nh ng ngày b t t n s ng và phát tri n tình yêu thương và phát tri n trong hình nh c a ng T o Hóa. Như v y th t là
 • 43 kh e cho b n, b n có ng ý không? Không còn m, không có cu c ch y ua hoàn thành các th trong m t th i gian nh t nh, ch bi t r ng các b n có m t cõi i i hoàn thành nh ng bài h c tâm linh c a các b n trong m t môi trư ng yêu thương và hòa bình, ây là cách chúng tôi làm trong Telos. S s ng ư c hình thành trên Trái t như th nào? Tôi là Adama, s tr l i câu h i c a các b n. Trái t này r t là c xưa, và cách th c hành tinh ư c sinh ra và nh ng s s ng trên nó r t xưa. Không có gì b t thư ng v vi c t o ra hành tinh này. T t c các ch t li u ư c làm t ánh sáng, 100% ánh sáng tinh khi t có th t o ra b t c m i th v i m t thoáng c a tư tư ng mà t t c các ng i Khai Ng u có th làm ư c. ó là lý do t i sao chúng ta nói hãy c n th n v i m i suy nghĩ và c m giác c a b n, b i vì ây là b n ch t c a sáng t o. Nhưng tr l i câu h i c a các b n v cách th c cu c s ng ã ư c ưa n Trái t. Vào u th i gian mà không có kh i u, các d ng s ng ư c t o ra b i ng T o Hóa c a Vũ Tr và phát tri n thành nhi u hình th c khác nhau và nhi u lo i gi ng khác nhau có ch a nhi u m c ánh sáng và s hi u bi t khác nhau. B n thân nh ng d ng s ng này l i ti p t c sáng t o ra nh ng khía c nh khác. Cũng như các b c cha m có con và con cái c a h l i có con. Còn n a, m t s các tr em sinh ra phát tri n thành nh ng ng Ánh Sáng và trí hu , và m t s thì ch ph thu c vào tham v ng và mong mu n c a h . Cũng gi ng v y, m t s ang s ng ti n hóa thành các b c Minh Sư (B Tát) vĩ i có th t o ra các hành tinh, và m t s ch thích ư c hư ng th s s ng c a m t chúng sinh và v n còn và ang trong tình tr ng “d m chân t i ch ” mà không làm ư c b t c i u gì. Nh ng linh h n ã ti n hóa t t o ra các hành tinh, và t o ra các d ng s ng trên hành tinh, r i v n chuy n các s s ng t hành tinh này n các hành tinh khác. Trong trư ng h p c a Trái t, m t s các d ng s ng ư c t o ra cho Trái t, m t s khác ã ư c ưa t các h th ng hành tinh khác phát tri n, ti n hóa và tr i nghi m cu c s ng trong m t hình th b ng v t ch t. H u h t nh ng linh h n n ây mu n có kinh nghi m s ng v t ch t, và s ng trong nhi u hình hài khác nhau. Hãy nh r ng Trái t là m t th nghi m, nó là m t nơi mà các lo i c a ý th c khác nhau có th tr i nghi m trong m t hình th c v t ch t, và là nơi h có th s d ng các giác quan c a cơ th cung c p cho h thú vui. Tuy nhiên, h không bao gi nghĩ r ng h s b k t ây và r ng cơ th c a h n u l m d ng, cũng s em n cho h s au n. Và m t khi h ã ây trong cơ th , h ti p t c th nghi m và th nghi m, như ngày nay các nhà khoa h c th nghi m DNA, và k thu t di truy n c a con ngư i và ng v t, th c ph m và cây tr ng, vv..v R i sau ó, chúng sinh t kh p nơi trên Vũ Tr ã nhìn th y s s ng trên Trái t và h cùng nhau n tr i nghi m cu c s ng c a cơ th v t ch t. M t
 • 44 trong s nh ng chúng sinh này em n s tàn phá và s h n lo n, h không ph i thu c v ánh sáng (sáng t o s ph nh). H ư c t o ra ch y u t năng lư ng t i (âm/dark), và các ngu n năng lư ng t i t t l n át t t c m i th trên Trái t, c bi t là chính ph c a các b n. Chú ý, s h y ho i các h th ng sinh thái c a hành tinh là k t qu c a s ki m soát c a l c lư ng t i ư c g i là các t p oàn thương m i (Corporations) và hi n t i h ang ki m soát các chính tr gia. Nh ng th c th t i này n t các h sao khác, bây gi h ã thâm nh p vào m i h th ng c a hành tinh, t o ra các cu c chi n tranh tôn giáo và s phân c c. Tóm l i, Trái t b t u v i các d ng s ng ơn gi n, và sau ó nh ng ngư i khác n t h sao khác, m t s là nh ng ngư i c a Ánh Sáng và m t s ngư i là c a năng lư ng T i. Nhi u ngư i trong s các th c th t i này ã quay sang Ánh Sáng, nhưng nhi u ngư i v n còn gi khư khư lòng tham c a h , ki m soát Trái t và nô d ch ngư i dân. Nh ng ngư i bên trong Trái t n ây t các H M t Tr i và các Thiên Hà khác. H tìm th y bên trong c a Trái t s tinh khi t, r t hoang sơ và h o lánh và như v y mà h ã ch n s ng ó trong s riêng tư và t do cách ly v i b m t. H t o ra các h th ng sinh thái và duy trì chúng bên trong Trái t, như ư c gi i thích trư c ây trong sách. H sinh thái r t d t o ra, n u các b n hi u ư c Lu t Vũ Tr và làm vi c v i các linh h n thiên nhiên và chư tiên. Các b n có th t o ra h th ng sinh thái vô cùng kh e m nh cung c p cho các b n t t c nh ng gì các b n c n và mong mu n, ây là nh ng gì các cư dân Trái t bên trong ã làm và v n ang làm. M t s s s ng ơn gi n ã ti n hóa t các y u t hình thành Trái t, m t s do Trái t t m i các s s ng khác n t các hành tinh khác và m t s ã n và mang theo l c lư ng t i n v i h . Cơ th con ngư i là s kỳ di u và tuy t v i nh t, vì cơ th c a các b n có kh năng làm nh ng vi c phi thư ng, gi ng như phân thân, bay, i n v trí khác trong vòng m t sat-na, thiên nhãn thông và còn c trò chuy n v i Thiên nhiên (cây, hoa, thú v t), Thiên th n và các Ph t B Tát. Vâng, nh ng kh năng này ư c “tích” vào cơ th các b n, và ó là nh ng gì l c lư ng t i ráo ri t theo u i. H ang c g ng hi u làm th nào mà các cơ quan ch c năng c a các b n có th làm ư c nh ng i u như v y và làm sao h có th có nh ng kh năng này. ây là lý do ng sau các v b t cóc và giam gi , xem cách các cơ quan ch c năng c a con ngư i làm vi c như th nào, h có th ch t o và g n nh ng kh năng này vào cơ th c a h . Nhưng h không bao gi có th làm ư c i u này, và do ó h ang c g ng d p t t t t c kh năng c a các b n b i vì h không mu n các b n bi t các b n là ai và nh ng gì cơ th c a các b n th c s có th làm. Vì v y, h thông qua các phương ti n thông tin i chúng c a các b n c y vào suy nghĩ c a các b n r ng b n ch ng là cái gì. Và r ng
 • 45 các b n r t b t l c và r ng các b n là n n nhân và có nhi u t i l i, vì v y các b n s không i tìm hi u khám phá ra t t c nh ng gì các b n th c s có ư c. H c g ng gi cho các b n ng , mu n ki m soát và b t các b n làm nô l và h ã thành công trên quy mô l n. ây là lý do t i sao các t p oàn công ty trên b m t ang phá h y h sinh thái c a hành tinh, gây ô nhi m không khí và áp t b c x i n t lên cơ th các b n dư i m i hình th c k c i n tho i di ng c a các b n. ó là phá v h th ng sinh h c c a các b n, c t s k t n i, các b n không th c m th y, nghe, hay nhìn th y. Tuy nhiên, các b n s có l i y các năng l c c a mình khi Trái t và nhân lo i gia tăng m c ý th c c a h . Ánh sáng s quét qua bóng t i và nâng các b n lên cao kh i t n s rung ng c a h , nơi chúng tôi, t t c ang ch i các b n. Bóng t i s l i, và h s không bi t các b n ã i âu ho c làm th nào các b n có th l n tránh h . Các b n s ư c quét ra t dư i h , và h s l i trong bóng t i ti p t c cu c chi n tranh gi a h v i nhau, cho n khi h ã h c ư c nh ng bài h c vô v ng v nh ng gì h ã làm và quay sang ánh sáng ư c ph c h i. Làm th nào chúng ta vư t qua s tàn phá môi trư ng? Tôi là Mikos, và tôi s tr l i câu h i c a các b n. B n nên bi t r ng Trái t là m t th c th s ng và môi trư ng c a Bà ang s ng. Các y u t c a Trái t như gió, nư c và l a, t t c u có ý th c. Nh ng y u t này ư c g i là "Elementals". Trái t ư c th m nhu n v i các c tính thiêng liêng c a s hài hòa, cân b ng, nh y c m, và tình yêu. V n trên b m t là do ngư i dân ã không phát tri n nh ng ph m ch t thiêng liêng này trong b n thân mình, và do ó không th nhìn th y nó trong ngư i khác, vì v y cũng không nhìn th y nó trong Trái t. M t khi ý th c c a nhân lo i t n m t tr ng thái cao hơn, h s nh n th c ư c Trái t, núi, sông, và cây c i t t c là các sinh v t s ng, và h s xem chúng như là nh ng "sinh v t" m c qu n áo trong các hình th c khác nhau. M t khi ngư i dân ý th c hơn và hòa h p v i Trái t mình, h s bi t r ng Trái t và nhân lo i là M t. Và m t khi i u này ư c th a nh n, m i ngư i s tôn kính Trái t như là m t s s ng thiêng liêng, và s phá h y môi trư ng s k t thúc. Vì v y, không ph i là làm th nào vư t qua nh ng h y ho i môi trư ng, mà là làm th nào nâng cao ý th c c a nhân lo i m i ngư i có th th y r ng phá h y môi trư ng gi ng như phá h y chính mình. Vì v y không ph i là công ngh gì có th k t thúc s tiêu h y mà là s nh n th c c a con ngư i s k t thúc s tiêu h y này, m c dù các thi t b công ngh ch c ch n s giúp h i ph c l i nh ng th ã b hư ho i. Trong lòng t và trong Telos chúng tôi ã bi t chúng tôi là ai, và chúng tôi bi t r ng chúng ta và Trái t không có s khác bi t, s khác bi t duy nh t ch là các hình th c s ng bên ngoài. Do nh n th c c a chúng tôi cao và ý th c c a chúng tôi r ng, chúng tôi có th th y ngoài t m 5 giác quan và chúng tôi th y
 • 46 ư c l c lư ng s ng phát ra t Trái t và trong các lo i cây và hoa. Vì v y, chúng tôi bi t m t cách ch c ch n r ng t t c v t ch t và các y u t trên Trái t bao g m c Trái t là ang s ng. Vì v y, chúng tôi không bao gi làm h i b t c m t hình th c s ng nào, bao g m các lo i cây, ho c các m khoáng ch t t cơ th c a Trái t. Cơ th c a Trái t không khác gì v i cơ th chúng ta, khi b n l y i các khoáng ch t t cơ th c a Trái t b n s làm Trái t m t i s cân b ng, và i u này gây ra bi n d ng và phá h y t bên trong thân th c a Bà, d n n núi l a, ng t, và lũ l t b i vì Trái t ã ph i dùng h t m i n l c c a mình cân b ng b n thân t nh ng th thi u h t ã b l y i. Khoáng s n c a Bà là b ph n cơ th c a bà, gi ng như nh ng b ph n bên trong c a cơ th chúng ta, và n u chúng b l y ra t cơ th chúng ta, s cân b ng c a chúng ta b phá h y và cơ th c a chúng ta ph i làm vi c chăm ch hơn bù cho nh ng ph n còn thi u, và b nh t t r i k ti p là ch t. ây là nh ng gì ang x y ra v i Trái t c a chúng ta. Trái t ang c g ng cân b ng l i mình t s cư p bóc c a c i trong cơ th c a Bà, ó là các lo i qu ng, vàng, b c, uranium, và kim lo i quý khác ang ư c khai thác. i u này ang gây ra các cơn co th t l n c a Bà, s m t cân b ng to tát, và Bà y ang c g ng l y l i s cân b ng thông qua chuy n ng Trái t d d i d n n các hình th c bi n ng c a t và phá h y các thành ph . Vì v y, câu tr l i n m trong chúng ta, không ph i là Trái t. N u chúng ta không th c d y kip th i, và không nh n th c ư c s thánh thi n và thiên tính c a mình, Bà s ném chúng ta ra trong m t bi n ng kh ng khi p nh t. Ngay bây gi Bà y ang c g ng gi các th i ti t b t d thư ng và các v phun trào núi l a b t gây h i l n cho nhân lo i, nhưng khi chúng ta ti p t c phá r ng và gây ô nhi m i dương c a Bà và th i vào b u khí quy n c a mình các c t thì nó tr nên khó khăn hơn cho bà y k m nén áp l c bên trong c a mình. Hi n gi Bà y c m th y r t là khó th vì chúng ta ang làm ô nhi m toàn b không khí c a chúng ta. Tóm l i, chúng ta không c n ph i làm b t c i u gì cho Trái t kh c ph c s tiêu h y môi trư ng mà chúng ta ph i thay i b n thân, và sau ó khí h u và môi trư ng c a Trái t s ư c kh c ph c theo. Hãy nh r ng, Trái t ch là s ph n ánh nh ng suy nghĩ, l i nói và hành ng c a chúng ta. Phá ho i hành tinh nhà chúng ta ang s ng là iên r . Con ngư i s âu n u h ti p t c phá h y nhà c a h ? Hành tinh này là ngôi nhà c a chúng ta, c ý tiêu di t nó là kh d i. C tình gi t h i nh ng chúng sinh khác, mà trên th c t h chính là mình trong các hình dáng cơ th khác nhau, là k t qu c a s thi u nh n th c v s liên k t c a t t c s s ng trên Trái t. Trong Trái t r ng chúng tôi không bao gi n xu ng m t cái cây nào, hay che l p m t t v i nh a ư ng, vì chúng tôi bi t r ng Trái t là m t v t s ng có hơi th , và cơ th c a Bà c n ph i hít th gi ng như chúng ta. Hi n nay năng lư ng (energy) ư c lên Trái t v i s lư ng vô cùng to l n, và nhân lo i ang th c d y v i con s hàng tri u. H ý th c ư c thiên tính
 • 47 c a t t c s s ng và ang b t u th y và c m giác vư t ra ngoài năm giác quan c a v t ch t là hương v , xúc giác, kh u giác, thính giác, và nhãn quan. H ang b t u nh n th c ư c các l c lư ng ang t n t i trong tr ng thái cao hơn c a ý th c, và i u này s c u ư c Trái t. Khi m t lư ng l n ngư i dân trên toàn th gi i (critical mass) t n tr ng thái nh n th c cao thì t t c m i ngư i s b t ng th c gi c và tiêu h y s d ng l i. T i sao Trái t ang m d n lên và không n nh? Có ph i do cư ng ánh sáng c a M t Tr i tăng lên, hay s gia tăng khí CO2, hay do chúng ta ang bư c qua vành ai Photon, ho c do ô nhi m và h y di t c a Trái t, hay vì m t s thay i c a t nhiên / Vũ Tr ? Chúng tôi là H i ng trong lòng t, v i Mikos là ch t ch, ang nói chuy n v i các b n. Chúng tôi s tr l i câu h i c a các b n. Vâng, là do t t c s ki n c p bên trên, và còn nhi u lý do khác mà các b n không nhìn th y. Vi c Trái t nóng lên là m t vi c t t, vì nó giúp “phóng” Trái t và t t c các d ng s ng trên Trái t vào m t l i s ng ti n hóa. thay i x y ra, thay i t n s c a Trái t ph i x y ra, không ch trên và trong Trái t, nhưng ngay c trong ý th c c a nhân lo i. Khi Trái t m lên và s n sàng b n lên vành ai Photon, ý th c c a các b n s phát sáng lên và ưa các b n vào tr ng thái cao hơn c a tâm th c. Trái t cũng v y, ý th c c a Bà s cháy lên, t t c các nh n th c c a Bà nóng lên, t c t t c các v t trên Trái t t ư c ng l c và phóng mình vào không gian cao hơn. Vì v y, t t c các lý do bên trên góp ph n vào s vi c này. Tuy nhiên, ô nhi m và h y ho i không có nghĩa là t t, nó ch thúc y quá trình di chuy n c a Trái t nhanh thêm, thay vì cho phép mình m t nhi u th i gian ti n hóa vào chi u không gian th năm. Nó gi ng như m t báo ng v i Bà y r ng không có nhi u th i gian nán l i và ch i, và r ng Bà ph i di chuy n lên trên bây gi . Trong quá kh , bà ã ch i cho t t c các d ng s ng c a mình t ư c nh ng kinh nghi m mà h c n di chuy n chung v i Bà y. Bây gi có quá nhi u ô nhi m và phá h y, Bà không còn có th cho b t kỳ ai th i gian nhi u hơn n a. T t c các các b n ph i có ư c t t c các nh n th c các b n c n ngay bây gi , b i Trái t không th ráng ch ư c n a vì s tàn phá cơ th và b u không khí c a bà, gây ra b i nhân lo i. M t Tr i gia tăng cư ng cũng góp ph n vào s thay i này, nhưng ây là m t thay i có k ho ch, không ph i ng u nhiên. ây là con ư ng mà m t hành tinh và h th ng M t Tr i ph i tr i qua ti n hóa. T t c m i th "nóng lên" khi ý th c ti n hóa và khi các hành tinh, các h th ng M t Tr i và các Thiên Hà chu n b di chuy n lên m t chi u hư ng cao hơn. ây là m t ph n c a quá trình t nhiên c a m t h th ng năng lư ng M t Tr i khi di chuy n t chi u không gian th ba vào chi u không gian th năm.
 • 48 Tuy nhiên, s phá h y và ô nhi m y nhanh quá trình, và là h i chuông báo ng i v i con ngư i trên Trái t th c d y b i tác ng c a nh ng hành ng, suy nghĩ và c m xúc c a h . ây là m t hình th c h y di t mà gi con ngư i ch m i t nh d y và là lý do t i sao có các cu c h i th o v s chuy n i ang ph bi n. Con ngư i ang c g ng h c h i tìm hi u v b n thân và hành vi c a h và h c cách suy nghĩ và c m giác sao cho h t ư c nh ng gì t t p trong cu c s ng. ây là lý do t i sao ĩa DVD ư c g i là "The Secret" ã tr nên ph bi n như hi n nay M . "The Secret" gi i thích và ch ra cách s d ng các Lu t Vũ Tr mang l i s phong phú, th nh vư ng, hòa bình và s c kh e b ng cách ch c n nh n th c ư c nh ng suy nghĩ, c m xúc, l i nói, và hành ng c a các b n. B i vì nó không ch s thay i cu c s ng c a các b n n u các b n làm theo các quy lu t vũ tr , mà nó còn s thay i Trái t, do ó các b n có th i lên s ti n hóa m t cách d dàng và y ân s ng, hơn là v i b o l c và tiêu h y trên b m t c a các b n. Trái t có th thay i m t cách d dàng trong hòa bình và th nh vư ng n u con ngư i ch c n i u khi n suy nghĩ c a mình. Nó không c n ph i thay i b ng cách h y di t. Trong lòng t chúng tôi không ch ng ki n nh ng thay i này, b i vì các y u t c a ô nhi m và h y di t không t n t i ây. Tuy nhiên, chúng tôi có th c m nh n nh ng thay i bên trong cơ th c a chúng tôi và chúng tôi bi t r ng nh ng thay i này ang x y ra. T t c v n còn r t nguyên sơ và r t yên bình ây, k t ngày chúng tôi n ây t hàng thiên niên k trư c. Khi chúng ta c m th y b i r i và lo âu trong cu c s ng c a chúng ta, nó s i âu? Chúng i vào không khí, và ư c các v Th n Th i Ti t góp nh t, sau ó bi n chúng thành các mô hình th i ti t th t thư ng và g i chúng tr l i s s ng c a các b n trên b m t. Hãy nên bi t, suy nghĩ c a các b n cùng v i nh ng cu c thí nghi m các ch t c c a chính ph các b n lên trên dân chúng t o nên th i ti t. Các ng Th i Ti t có tâm h n vĩ i và là nh ng ngư i ã ch n chơi trò chơi này trên Trái t th nghi m, cũng gi ng như các b n thích th nghi m. Nhưng s rung ng c a cơ th và suy nghĩ c a b n b h th p i và b n quên i các b n là ai. B n ã làm thay i suy nghĩ c a các b n t tình thương yêu thành s s hãi. Các ng Th i Ti t ch th c hi n mong mu n c a các b n, gi ng như m t v th n trong cây èn. Dù suy nghĩ và c m xúc c a các b n là gì, khi ưa ra ngoài không khí s ư c h góp nh t và h l n lư t th hi n chúng qua mô hình th i ti t. Trong nh ng ngày u c a cu c thí nghi m này, t t c suy nghĩ và c m xúc c a nhân lo i ch là tình yêu và s hòa h p và t t c c m xúc và tinh th n c a nhân lo i ư c cân b ng. Bây gi , nhân lo i s ng trong s hãi, m t mát, thi u h t, hoang mang, lo l ng và gi n d , và ây là nh ng gì các ng Th i Ti t ang mang l i cho các b n, trong các hình th c th i ti t th t thư ng và h n lo n.
 • 49 Các b n ang ch ng ki n các tr n ng t và núi l a ngày càng gia tăng b i vì ây là nh ng gì ang x y ra bên trong tâm h n c a các b n. Nhân lo i ang tr i qua c m xúc và tinh th n b n lo n làm cho hành tinh rung chuy n và b ném l ch qu o càng xa hơn. Khi các b n ang ph i v t l n v i m t tình hu ng mà làm các b n b i r i, các b n hãy gi cho c m xúc c a các b n trong vòng ki m soát và ki m ch tư tư ng (b ng cách thi n nh) c a các b n nó không b thoát ra và i vào không khí. Chúng tôi bi t vi c làm này r t khó khăn cho các b n, vì các b n không th th y ư c tương lai ho c truy c p vào các tình hu ng tương t xem cách chúng ã ư c gi i quy t như th nào. Chúng tôi có ư c l i ích này, chúng tôi không c n ph i i n chi u sâu c a tuy t v ng như các b n, chúng tôi ch c n vào h sơ s ng c a chúng tôi và truy c p nhi u tình hu ng c th tương t , và sau ó chúng tôi ch ch n m t trong nh ng cách gi i quy t và làm theo hư ng d n c a nó. T t c m i th ã t ng x y ra ư c ghi l i trong thư vi n c a chúng tôi, chúng tôi ã thu th p chúng. Th y ư c nh ng gì phía trư c có th hư ng d n chúng ta trên con ư ng chúng ta i. Trong tương lai g n, các b n cũng s có nh ng kh năng này, và các b n s t h i t i sao các b n không nhìn th y nh ng i u này trư c ây. Th t s chúng ã luôn ó, ch có ý th c c a các b n thì không. Báo cáo “c phi u” c a Vũ Tr Tôi là Adama Ý th c ang bùng n ! ó là m t hàng ang phát tri n nh t trên th trư ng ch ng khoán. u tư vào ngày hôm nay, nó s mang l i cho các b n l i t c tuy t v i trong tương lai. Các b n càng u tư, các b n s càng có nhi u, và các b n luôn luôn có th mang nó theo các b n n b t kỳ ki p s ng nào - và giá tr c a nó s tăng theo c p s nhân. Nó t t hơn so v i vàng các b n l i phía sau cu i m i cu c i. Vì v y, hãy dành th i gian u tư ngay bây gi b ng cách thi n nh, b ng cách khám phá, và b ng cách yêu thương b n thân mình. u tư vào ý th c c a các b n là mi n phí, nó là m t hàng duy nh t ư c mi n phí trên th trư ng ch ng khoán ngày nay. Không c n móc ti n túi c a các b n ra, ch c n th i gian c a các b n và s vui lòng m r ng nh n th c c a các b n là b n s có ngay! Và các b n s có th c m nh n ư c s l a o ang di n ra xung quanh các b n thông qua các phương ti n truy n thông và t các chính ph c a các b n. Các b n s th y các b n ã b l a như th nào, ã tin vào chi n tranh là công bình, và tin vào nh ng lãnh o iên r c a chính ph mà ã d n d t các b n và th gi i n b v c c a th m h a.
 • 50 Vâng, có m t ý th c cao hơn và là cái mà các b n mu n có ư c. Vì v y, u tư vào nó bây gi t t hơn nhi u so v i u tư vào b n thân v t ch t c a b n. Nó là s u tư cho s ti p t c c a th gi i. T t c nh ng gi các b n th y ang thay i Hãy nhìn vào b u tr i xung quanh các b n, nó ang thay i ph i không? Các ám mây nhìn th y khác, màu s c nhìn th y khác, th m chí c màu s c c a M t Tr i ã thay i t màu vàng sang màu tr ng. T t c thay i xu ng thành các h t nguyên t nh nh t. Có m t thay i phân t ang di n ra c p h nguyên t và nó nh hư ng n t t c các d ng s ng t ng v t sang các khoáng ch t và trong các chu i th c ăn c a các b n và xa hơn n a. T t c nh ng gì các b n th y ang trong s thay i. S chuy n i l n này s mang t t c các các b n m t l n n a vào vòng tay c a ng T o Hóa, nơi các b n s có th tìm l i b n thân c a các b n và tìm l i y ý th c, ý th c mà các b n ã b l i phía sau khi các b n n Trái t này. M i rung ng, m i ý nghĩ, ang trong quá trình bi n i v i t c cao hơn, t o ra m t cơn l c nâng các b n lên c p ý th c cao hơn. Chúng tôi i các b n t i các c a c a Telos Trái tim c a chúng tôi tràn y tình yêu cho t t c nhân lo i khi chúng tôi th y h ang u tranh vu t qua khó khăn trong vi c làm c a h , c g ng làm cho m i th ư c h p lý. Nhưng tin tôi i, s u tranh này không có ý nghĩa gì, nó không có m c ích nào ngo i tr vi c làm cho con ngư i m t i ni m vui và m c ích c a cu c s ng trên Trái t. M i ngư i t h i t t c nh ng i u này là như th nào, t i sao h n ây u tranh? Vâng. H không n ây u tranh. ó là do l c lư ng c a bóng t i ã “ch t o” ra cách s ng này, m i ngư i không có th i gian nh n bi t h là ai. Như các b n th y, th i gian là r t quan tr ng i v i s ti n hóa. N u không có th i gian khám phá chính mình, khám phá th gi i xung quanh các b n, khám phá các m i quan h c a các b n, các b n s không th tìm ra cu c s ng là như th nào. Do ó, các b n i vào u tranh vô v ng, và cu i cùng không có s gi i thoát. ây là m t cách s ng r t bu n bã, c bi t là v i t t c các cơ h i s n có mà m i ngư i không th i sâu vào tìm hi u b i vì h luôn luôn quá m t m i t nh ng u tranh trong các trò chơi trên Trái t. Vâng, trò chơi này ã n lúc k t thúc. Nh ng thái c c c a tính phân c c bây gi ang ư c h p nh t, và ch ng bao lâu s không có s khác bi t rõ nét ho c xa cách v tư tư ng c a m i con ngư i. Ánh sáng ang tăng lên, và vì nó m i ngư i s ư c di chuy n vào t n s ánh sáng cao hơn và s có th nhìn th u các cu c u tranh vu t khó khăn, và bi t ư c t t c ã ư c "thi t l p" như th nào gi h làm nô l và cô l p không cho h tìm ki m danh tính th c s c a chính mình.
 • 51 Các b n s th y nh ng thay i to l n ang di n ra hi n nay, m i ngư i s n i d y ra kh i v trí nô l và i vào s t do. T do dùng th i gian tìm hi u v b n thân, Trái t và Thiên Hà. Ch c n ráng ch thêm m t chút, và các b n s ư c t do n và i, du l ch n b t c nơi nào các b n mong mu n theo ý thích c a mình. T t c s ư c mi n phí, và t t c s s ng trong h nh phúc. N u các b n và gia ình mong mu n ư c trong Telos, b n s ư c hoan nghênh. Tôi là Rosalia, ng c a vào lòng t ang ch i s tr v c a các b n. Suzanne Mattes