H.P.Blavatsky - Chìa Khóa Minh Triết Thiêng Liêng

1,528
-1

Published on

Người sinh viên chân chính là người phụng sự; y học tập trong phạm vi y sẽ cố gắng giảng dạy lại. Khi viết quyển sách nầy tác giả là người đã hoạch đắc sự minh triết nên rất lưu tâm đến việc giáo huấn các môn đệ chân chính, để họ có đủ khả năng giảng giải giáo lý một cách trung thực và chính xác.
Đôïc giả nên dè dặt, vì có vài kỳ xuất bản quyển “Bí Quyết Thông Thiên Học “ được bán trong các hiệu sách tân phái Thông Thiên Học, nếu so sánh kỹ, người ta phát giác được sự sai biệt, vì bài đầu tiên bị sửa đổi, và có sự loại bỏ quan trọng trong kỳ xuất bản thứ nhất. Đây là một trong các phương tiện mà tân phái Thông Thiên Học dùng làm sai lạc ý nghĩa Giáo Lý Thông Thiên Học thuần túy của Bà H. P. Blavatsky và thử tiếm đoạt địa vị của Nó. Kỳ xuất bản của chúng tôi dựa vào công trình dịch thuật nguyên tác của Bà H. P. Blavatsky, ấn hành vào năm 1889.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,528
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
140
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

H.P.Blavatsky - Chìa Khóa Minh Triết Thiêng Liêng

 1. 1. CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG (The Key to Theosophy) H.P. BLAVATSKY
 2. 2. CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG .
 3. 3. MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG VAØ HOÄI THOÂNG THIEÂN HOÏC Helena Petrovna Blavatsky 1831-1891
 4. 4. CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG
 5. 5. MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG VAØ HOÄI THOÂNG THIEÂN HOÏC 1 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG Cuûa H.P. Blavatsky Ñöôïc vieát ra döôùi hình thöùc vaán ñaùp, quyeån Chìa Khoùa Minh trieát Thieâng lieâng laø moät daãn nhaäp tuyeät haûo cho ngöôøi hoïc ñaïo. Sau khi xuaát baûn boä Isis Loä Dieän vaø Giaùo Lyù Bí Nhieäm, taùc giaû nhaän ñöôïc haøng bao nhieâu caâu hoûi veà caáu taïo con ngöôøi veà: maët taâm linh vaø taâm lyù; caùc ñieàu huyeàn bí veà vieäc taùi sinh theo chu kyø, cuøng laø söï dò bieät giöõa soá phaän, ñònh meänh, töï do yù chí vôùi nghieäp quaû. Caùc vaán ñeà naøy vaø nhieàu vaán ñeà khaùc nöõa veà caùc quan nieäm caên baûn cuûa minh trieát thieâng lieâng ñeàu ñöôïc giaûi ñaùp moät caùch ñôn giaûn vaø tröïc tieáp. Saùch naøy coøn taêng theâm phaàn höõu ích baèng 60 trang ngöõ giaûi veà caùc thuaät ngöõ trieát hoïc ñöôïc ruùt ra töø tieáng Baéc Phaïn, tieáng Hebrew (Do Thaùi coå) vaø vaên chöông coå ñieån. Döôùi hình thöùc vaán ñaùp, ñaây laø moät minh giaûi veà Ñaïo Ñöùc Hoïc, Khoa Hoïc vaø Trieát Hoïc daønh cho vieäc nghieân cöùu maø vì ñoù Hoäi Thoâng Thieân Hoïc ñöôïc thaønh laäp. Lôøi ñeà taëng cuûa baø H.P. Blavatsky, cho caùc moân sinh cuûa baø ñeå sau naøy hoï coù theå hoïc hoûi vaø giaûng daïy laïi.
 6. 6. CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG
 7. 7. NOÄI DUNG Lôøi töïa. 11 Tieát 1 : Minh trieát Thieâng lieâng vaø Hoäi Thoâng Thieân hoïc. 13 * YÙ nghóa cuûa teân goïi. 13 * Ñöôøng loái cuûa Hoäi Thoâng Thieân hoïc. 17 * Minh trieát giaùo noäi moân trong moïi thôøi ñaïi. 20 * Minh trieát Thieâng lieâng khoâng phaûi laø Phaät giaùo. 25 Tieát 2 : Minh trieát Thieâng lieâng ngoaïi moân vaø noäi moân. 29 * Hoäi Thoâng Thieân hoïc hieän ñaïi khoâng laø gì. 29 * Nhaø Nghieân Cöùu MTTL vaø Thaønh vieân cuûa Hoäi TTH. 34 * Dò bieät giöõa Minh trieát Thieâng lieâng vôùi Huyeàn linh hoïc. 39 * Dò bieät giöõa Minh trieát Thieâng lieâng vôùi Giaùng Ma hoïc. 42 * Taïi sao Minh trieát Thieâng lieâng ñöôïc chaáp nhaän. 50 Tieát 3 : Heä thoáng hoaït ñoäng cuûa Hoäi Thoâng Thieân hoïc. 56 * Caùc muïc tieâu cuûa Hoäi. 56 * Nguoàn goác chung cuûa Con ngöôøi. 57 * Caùc muïc tieâu khaùc cuûa chuùng ta. 64 * Veà söï thieâng lieâng cuûa Theä nguyeän. 65 Tieát 4 : Caùc lieân heä cuûa Hoäi TTH vôùi Minh trieát Thieâng lieâng. 71 * Veà söï Töï caûi thieän. 71 * Tröøu töôïng vaø cuï theå. 75 Tieát 5 : Caùc giaùo huaán caên baûn cuûa Minh trieát Thieâng lieâng. 80 * Veà Thöôïng Ñeá vaø söï caàu nguyeän. 80 * Caàu nguyeän coù caàn thieát khoâng? 85 * Vieäc caàu nguyeän laøm maát söï töï tin. 91 * Veà coäi nguoàn cuûa Linh hoàn con ngöôøi. 95 * Giaùo lyù cuûa ñaïo Phaät veà caùc vaán ñeà treân. 97 Tieát 6 : Giaùo huaán cuûa Minh trieát Thieâng lieâng veà Thieân Nhieân vaø con ngöôøi. 103 * Söï hôïp nhaát cuûa Vaïn vaät trong Toång Theå. 103
 8. 8. 8 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG * Tieán hoùa vaø haõo huyeàn. 104 * Caáu taïo thaát phaân cuûa Haønh Tinh chuùng ta. 107 * Baûn chaát thaát phaân cuûa con ngöôøi. 110 * Phaân bieät giöõa Linh hoàn vôùi Tinh thaàn. 111 * Giaùo huaán cuûa Hy Laïp. 116 Tieát 7 : Caùc traïng thaùi khaùc nhau sau khi cheát. 121 * Con ngöôøi vaät chaát vaø con ngöôøi taâm linh. 121 * Phaàn thöôûng vaø hình phaït vónh cöûu cuûa chuùng ta vaø veà Nieát Baøn. 129 * Caùc nguyeân khí khaùc nhau trong con ngöôøi. 136 Tieát 8 : Luaân hoài hay Taùi sinh. 143 * Kyù öùc laø gì theo giaùo huaán cuûa minh trieát thieâng lieâng? 143 * Taïi sao chuùng ta khoâng nhôù ñöôïc tieàn kieáp? 147 * Bieät ngaõ vaø phaøm ngaõ. 153 * Thöôûng vaø phaït cuûa Chaân Ngaõ. 157 Tieát 9 : Duïc giôùi vaø Devachan. 163 * Soá phaän cuûa caùc nguyeân khí thaáp. 163 * Taïi sao nhaø Nghieân Cöùu MTTL khoâng tin vaøo söï trôû laïi cuûa caùc vong linh thuaàn khieát? 165 * Ñoâi ñieàu veà caùc uaån. 173 * Taâm thöùc sau khi cheát vaø sau khi sinh. 176 * YÙ nghóa thöïc cuûa Dieät Ñoä laø gì? 182 * Lôøi höõu haïn daønh cho vaät höõu haïn 190 Tieát 10 : Baûn chaát cuûa nguyeân khí suy tö cuûa chuùng ta. 196 * Bí nhieäm veà Chaân Ngaõ. 196 * Baûn chaát phöùc taïp cuûa Trí Tueä. 202 * Giaùo lyù ñöôïc giaûng daïy trong Phuùc AÂm cuûa Thaùnh John. 205 Tieát 11 : Caùc bí nhieäm cuûa söï luaân hoài. 215 * Taùi sinh theo chu kyø 215 * Nghieäp quaû laø gì ? 219 * Ai môùi laø keû hieåu bieát ? 235 * Dò bieät giöõa Nieàm Tin vaø Tri Thöùc, hay laø Ñöùc Tin muø quaùng vaø coù phaùn ñoaùn. 238
 9. 9. MUÏC LUÏC MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG VAØ HOÄI THOÂNG THIEÂN HOÏC 9 * Thöôïng Ñeá coù quyeàn tha toäi hay khoâng ? 243 Tieát 12 : Minh trieát Thieâng lieâng thöïc tieãn laø gì ? 248 * Boån phaän. 248 * Caùc lieân quan cuûa Hoäi TTH vôùi caùc caûi caùch chính trò. 253 * Söï xaõ kyû. 258 * Baùc aùi. 263 * Minh trieát Thieâng lieâng ñoái vôùi quaàn chuùng. 267 * Caùc Hoäi vieân coù theå giuùp Hoäi nhö theá naøo ? 270 * Nhaø Nghieân Cöùu MTTL khoâng neân laøm gì ? 271 Tieát 13 : Caùc quan nieäm sai laàm veà Hoäi Thoâng Thieân Hoïc. 279 * Minh trieát Thieâng lieâng vaø thuyeát khoå haïnh. 279 * Minh trieát Thieâng lieâng vaø hoân nhaân. 283 * Minh Trieát Thieâng Lieâng vaø Giaùo Duïc 284 * Taïi sao coù raát nhieàu thaønh kieán choáng laïi Hoäi TTH ? 292 * Coù phaûi Hoäi TTH laø moät cô sôû taïo ra tieàn khoâng ? 302 * Ban nhaân vieân cuûa Hoäi Thoâng Thieân Hoïc. 306 Tieát 14 : Caùc Thaùnh Sö cuûa Minh trieát Thieâng lieâng. 309 * Coù phaûi caùc Ngaøi laø caùc “Tinh Quaân Aùnh saùng” hay laø “Goblins Damn’d" ? 309 * Laïm duïng caùc Danh xöng vaø thuaät ngöõ thieâng lieâng. 321 Keát luaän : Töông lai cuûa Hoäi Thoâng Thieân Hoïc. 325 Ngöõ giaûi. 329
 10. 10. 10 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG
 11. 11. LÔØI NOÙI ÑAÀU Muïc ñích cuûa quyeån saùch naøy ñaõ ñöôïc dieãn ñaït moät caùch chính xaùc baèng nhan ñeà cuûa saùch: Chìa khoùa Minh Trieát Thieâng Lieâng vaø chæ caàn moät vaøi lôøi daãn giaûi. Ñaây khoâng phaûi laø moät saùch giaùo khoa ñaày ñuû hay caën keõ veà Minh Trieát Thieâng Lieâng, maø chæ laø moät chieác chìa khoùa ñeå môû caùnh cöûa ñöa ñeán vieäc nghieân cöùu thaâm saâu hôn. Saùch naøy phaùc hoïa nhöõng ñöôøng neùt roäng lôùn cuûa Trieát giaùo (Wisdom Religion) vaø giaûi thích caùc nguyeân taéc caên baûn cuûa noù; ñoàng thôøi ñaùp traû vôùi nhieàu baøi baùc do caùc nhaø söu khaûo baäc trung ôû phöông Taây ñöa ra, vaø coá gaéng trình baøy caùc khaùi nieäm ít quen thuoäc baèng moät hình thöùc giaûn ñôn vaø baèng moät ngoân ngöõ caøng roõ raøng caøng toát. Neáu quyeån saùch thaønh coâng trong vieäc giuùp cho ñoäc giaû hieåu ñöôïc Minh Trieát Thieâng Lieâng maø khoâng caàn trí naõo coá gaéng nhieàu, thì ñoù laø ñieàu vöôït quaù söï mong ñôïi cuûa chuùng toâi. Ñieàu maø chuùng toâi hy voïng laø neáu vaãn coøn söï khoù hieåu, thì ñoù laø do söï thaâm saâu cuûa yù töôûng chöù khoâng phaûi do söï mô hoà cuûa ngoân töø. Ñoái vôùi ngöôøi ít chòu suy tö thì Minh Trieát Thieâng Lieâng luoân luoân khoù hieåu, vì trong coõi trí tueä cuõng nhö trong coõi taâm linh, moãi ngöôøi phaûi tieán tôùi baèng caùc coá gaéng rieâng cuûa mình. Taùc giaû khoâng theå suy töôûng giuøm cho ñoäc giaû ñöôïc, vaû laïi, neáu coù theå laøm ñöôïc vieäc suy töôûng thay, nhö theá thì ñoäc giaû cuõng khoâng höôûng ñöôïc lôïi ích gì. Töø laâu, nhöõng ngöôøi löu taâm ñeán Hoäi Thoâng Thieân Hoïc vaø coâng vieäc cuûa Hoäi ñaõ nhaän thaáy laø caàn coù moät quyeån saùch nhö theá. Chuùng toâi hy voïng raèng vì khoâng coù quaù nhieàu thuaät ngöõ chuyeân moân, quyeån saùch seõ cung caáp ñöôïc hieåu bieát cho nhieàu ngöôøi maø 5
 12. 12. 12 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG ñaïo taâm ñaõ thöùc ñoäng nhöng cho ñeán nay vaãn coøn boái roái vaø chöa vöõng loøng tin. Trong saùch naøy, coù moät soá ñieàu ñöôïc ñöa ra ñeå thaùo gôû moät phaàn naøo ñieàu ñuùng ra khoûi ñieàu sai trong caùc giaùo huaán cuûa Giaùng Ma hoïc ñoái vôùi söï soáng sau khi cheát ñeå chöùng minh baûn chaát thöïc cuûa hieän töôïng giaùng ma. Tröôùc ñaây, coù nhieàu giaûi thích gioáng nhö vaäy khieán cho taùc giaû bò truùt leân ñaàu bieát bao thònh noä. Gioáng nhö nhieàu ngöôøi khaùc, caùc nhaø giaùng ma hoïc thích tin vaøo nhöõng gì laøm cho hoï thích thuù hôn laø nhöõng gì ñuùng söï thöïc, hoï giaän döõ ñoái vôùi baát cöù ngöôøi naøo laøm maát ñi aûo töôûng deã chòu cuûa hoï. Trong nhöõng naêm qua, Minh Trieát Thieâng Lieâng ñaõ laø taám bia höùng nhöõng muûi teân ñoäc cuûa Giaùng Ma hoïc, cuõng nhö nhöõng keû sôû ñaéc ñöôïc moät nöûa chaân lyù thì choáng ñoái maïnh meõ vôùi keû sôû höõu ñöôïc ñaày ñuû chaân lyù, hôn laø nhöõng ngöôøi khoâng coù ñöôïc chuùt chaân lyù naøo. Taùc giaû raát chaân thaønh caùm ôn nhieàu ngöôøi tìm hieåu veà Minh Trieát Thieâng Lieâng ñaõ neâu ra caùc yù kieán vaø caùc caâu hoûi, hay ñaõ goùp phaàn trôï giuùp cho vieäc vieát ra saùch naøy. Nhôø söï trôï giuùp ñoù, quyeån saùch seõ ñöôïc höõu ích hôn, vaø ñieàu ñoù seõ laø phaàn thöôûng quyù nhaát cho hoï. H.P.B
 13. 13. 7 TIEÁT I Minh Trieát Thieâng Lieâng vaø Hoäi Thoâng Thieân Hoïc  YÙ nghóa cuûa teân goïi Hoûi : Minh Trieát Thieâng Lieâng vaø caùc trieát lyù cuûa noù thöôøng ñöôïc noùi ñeán nhö laø moät toân giaùo môùi meû. Coù phaûi ñoù laø moät toân giaùo khoâng? Ñaùp : Khoâng phaûi. Minh Trieát Thieâng Lieâng laø Tri Thöùc Thieâng lieâng hay Khoa Hoïc Thieâng lieâng. Hoûi : YÙ nghóa thöïc söï cuûa danh töø naøy laø gì? Ñaùp : AÁy laø Minh Trieát Thieâng Lieâng (Divine Wisdom) hay laø Minh trieát cuûa caùc thaàn, gioáng nhö thaàn phoå hoïc (theogonia), phoå heä cuûa caùc thaàn. Trong tieáng Hy Laïp, töø ngöõ “theos” coù nghóa laø moät vò thaàn (god), moät trong caùc thöïc theå thieâng lieâng (divine beings), nhaát ñònh khoâng phaûi laø “Thöôïng Ñeá” (“God”) theo nghóa ta hieåu ngaøy nay. Do ñoù, ñaây khoâng phaûi laø “Minh trieát cuûa Thöôïng Ñeá”, nhö moät soá ngöôøi ñaõ dòch, maø laø Minh Trieát Thieâng Lieâng, töùc laø minh trieát maø caùc thaàn hoaïch ñaéc ñöôïc. Thuaät ngöõ naøy ñaõ coù töø nhieàu nghìn naêm roài. Hoûi : Coäi nguoàn cuûa teân goïi naøy laø gì? Ñaùp : Teân goïi naøy ñeán vôùi chuùng ta töø nôi caùc trieát gia ôû Alexandria, ñöôïc goïi laø Philaletheians, töùc laø keû yeâu chaân lyù (lover of truth), do “phil” laø “yeâu” (“loving”) vaø “aletheia”, “chaân lyù” (“truth”). Danh xöng Theosophy naøy coù töø theá kyû thöù III cuûa kyû nguyeân chuùng ta vaø ñöôïc trieát gia Ammonius Saccas vaø caùc moân ñoà
 14. 14. 14 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG cuûa oâng1 söû duïng. OÂng laø ngöôøi ñaõ ñöa ra Heä Thoáng Minh trieát Chieát Trung (the Eclectic Theosophical system). Hoûi : Muïc ñích cuûa heä thoáng naøy laø gì? Ñaùp : Tröôùc nhaát laø khaéc saâu vaøo trí caùc moân ñoà trong phaùi vaø taát caû nhöõng ai yeâu chaân lyù, moät vaøi chaân lyù vó ñaïi veà luaân lyù. Do ñoù, Hoäi Thoâng Thieân Hoïc chaáp nhaän tieâu ngöõ: ”Khoâng toân giaùo naøo cao hôn chaân lyù” (“There is no religion higher than truth”)2 . Muïc 1 Cuõng coøn ñöôïc goïi laø caùc nhaø Suy Luaän Loaïi Suy (Analogeticists). Theo söï giaûi thích cuûa Giaùo Sö Alex. Wilder, F.T.S, trong quyeån "Trieát Hoïc Chieát Trung" ("Eclectic Philosophy") cuûa oâng, hoï ñöôïc goïi nhö theá do bôûi vieäc hoï quen dieãn dòch moïi truyeàn thuyeát vaø caùc chuyeän thieâng lieâng, caùc thaàn thoaïi vaø caùc ñieàu huyeàn bí theo moät quy luaät hay nguyeân taéc töông ñoàng vaø töông öùng: aáy laø caùc söï vieäc ñöôïc töôøng thuaät khi xaûy ra ôû ngoaïi giôùi ñöôïc xem nhö ñang tieâu bieåu cho caùc hoaït ñoäng vaø kinh nghieäm cuûa linh hoàn con ngöôøi. Hoï cuõng ñöôïc goïi laø nhöõng ngöôøi theo phaùi TaânPlato. Maëc duø Minh Trieát Thieâng Lieâng, hay heä thoáng Minh trieát Chieát trung, thöôøng ñöôïc cho laø thuoäc theá kyû thöù III, tuy nhieân, neáu tin theo Diogenes Laertius thì coäi nguoàn cuûa noù coøn xöa hôn nöõa, vì nhaø vieát tieåu söû naøy qui heä thoáng ñoù cho moät nhaø tö teá Ai Caäp laø PotAmun, soáng vaøo ñaàu trieàu ñaïi Ptolemy (trieàu ñaïi goàm khoaûng 15 vò vua Ai Caäp, keùo daøi töø 32330 tröôùc T.CND). Taùc giaû ñoù cuõng cho chuùng ta bieát raèng teân goïi Coptic coù nghóa laø keû toân thôø Amun, Vò Thaàn Minh trieát. Theosophy ñoàng nghóa vôùi BrahmVidya, tri thöùc thieâng lieâng. 2 Minh trieát Chieát Trung (Eclectic Theosophy) ñöôïc phaân laøm ba : 1. Tin vaøo moät Thöôïng Ñeá tuyeät ñoái, baát khaû tö nghò vaø toái thöôïng, hay laø tinh hoa voâ haïn (infinite essence) voán laø coäi nguoàn cuûa toaøn theå thieân nhieân vaø cuûa moïi vaät höõu hình vaø voâ hình. 2. Tin vaøo baûn chaát baát töû vónh cöûu cuûa con ngöôøi; vì laø moät phoùng quang (radiation) cuûa Linh hoàn Vuõ truï, coù baûn chaát gioáng vôùi Linh hoàn ñoù. 3. Thoâng thaàn hoïc (Theurgy) hay "coâng taùc thieâng lieâng", hay laø laøm coâng vieäc cuûa caùc thaàn, do chöõ theoi : "thaàn" ("god") vaø ergein : "laøm" ("to work"). Thuaät ngöõ naøy raát coå, nhöng vì noù thuoäc veà ngöõ vöïng veà caùc Bí Phaùp neân khoâng ñöôïc thoâng duïng. Ñoù laø moät ñöùc tin thaàn bí  ñöôïc chöùng minh baèng thöïc haønh bôûi caùc cao ñoà vaø caùc vò tö teá ñöôïc ñieåm ñaïo  cho raèng
 15. 15. 15 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG VAØ HOÄI THOÂNG THIEÂN HOÏC baèng caùch laøm cho chính mình cuõng tinh khieát nhö caùc thöïc theå khoâng coù xaùc thaân (incorporeal beings) (töùc laø baèng caùch trôû laïi vôùi baûn chaát tinh khieát ban sô cuûa con ngöôøi), ngöôøi ta coù theå thoâi thuùc caùc thaàn truyeàn ñaït cho con ngöôøi caùc bí phaùp thieâng lieâng, thaäm chí khieán cho caùc thaàn ñoâi khi trôû neân thaáy ñöôïc, hoaëc baèng caùch chuû quan, hoaëc baèng caùch khaùch quan. Ñoù laø traïng thaùi sieâu vieät cuûa caùi maø ngaøy nay ngöôøi ta goïi laø Giaùng Ma hoïc (Spiritualism). Nhöng do choã quaàn chuùng laïm duïng vaø hieåu sai, noù ñi ñeán choã bò moät soá ngöôøi xem nhö laø thuaät goïi hoàn (necromancy) vaø thöôøng bò caám ñoaùn. Moät soá thöïc haønh baét chöôùc theo Thoâng Thaàn hoïc cuûa Iamblichus vaãn coøn rôi rôùt laïi trong nghi leã huyeàn thuaät cuûa moät soá tín ñoà Do Thaùi Bí giaùo hieän nay. Minh Trieát Thieâng Lieâng hieän ñaïi traùnh xa vaø baøi baùc caû hai loaïi huyeàn thuaät vaø thuaät goïi hoàn naøy vì ñeàu raát nguy hieåm. Thoâng Thaàn hoïc thieâng lieâng chaân chính ñoøi hoûi söï thanh khieát vaø thaùnh thieän cuûa ñôøi soáng haàu nhö sieâu nhaân loaïi, neáu khoâng noù seõ thoaùi hoùa thaønh thuaät ñoàng coát hoaëc laø taø thuaät. Caùc moân ñeä tröïc tieáp cuûa Ammonius Saccas, ñöôïc goïi laø Theodidaktos, coù nghóa laø “ñöôïc thaàn daïy doã” (“godtaught”) chaúng haïn nhö Plotinus vaø moân ñoà cuûa oâng naøy laø Porphyry thoaït ñaàu ñaõ baøi baùc thoâng thaàn hoïc, nhöng sau laïi chaáp nhaän noù nhôø Iamblichus, ngöôøi ñaõ vieát ra moät taùc phaåm veà vieäc ñoù coù töïa ñeà “Veà caùc Bí Phaùp” (“De Mysteriis”) döôùi teân cuûa sö phuï cuûa Ngaøi, moät vò tö teá Ai Caäp noåi tieáng goïi laø Abammon. Ammonius Saccas laø con trai trong gia ñình theo Cô Ñoác giaùo, töø thuôû nhoû, oâng ñaõ bò truïc xuaát (repelled) ra khoûi ñaïo do moät giaùo hoäi quaù thieân veà giaùo ñieàu. OÂng trôû thaønh moân ñoà cuûa phaùi TaânPlato; gioáng nhö J. Boehm cuøng caùc nhaø thaàn bí vaø nhöõng ngöôøi coù linh thò vó ñaïi khaùc, ngöôøi ta cho raèng oâng coù ñöôïc minh trieát thieâng lieâng trong caùc côn moäng vaø caùc linh aûnh (in dreams and visions). Do choã ñoù, oâng coù bieät danh laø Theodidaktos (keû ñöôïc thaàn daïy doã). OÂng dung hoøa moïi heä thoáng toân giaùo, vaø baèng caùch chöùng minh coäi nguoàn gioáng nhau cuûa chuùng, oâng thieát laäp moät tín ñieàu chung cho taát caû döïa treân ñaïo ñöùc. Cuoäc ñôøi cuûa oâng raát trong saïch vaø khoâng coù choã naøo ñaùng cheâ traùch caû, kieán thöùc cuûa oâng saâu roäng ñeán noãi nhieàu Linh Muïc trôû thaønh caùc ñeä töû bí maät cuûa oâng. Clemens ôû Alexandria raát ca tuïng oâng. Plotinus, “Thaùnh John” cuûa Ammonius, cuõng laø moät nhaân vaät ñöôïc nhieàu ngöôøi toân troïng vaø meán chuoäng, ñoàng thôøi cuõng laø ngöôøi coù kieán thöùc saâu xa vaø toaøn veïn nhaát. Vaøo naêm 39 tuoåi, oâng thaùp tuøng Hoaøng Ñeá La Maõ laø
 16. 16. 16 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 8 ñích chính cuûa caùc nhaø saùng laäp Tröôøng phaùi Minh trieát Chieát Trung laø moät trong ba muïc ñích cuûa keû keá thöøa hieän nay cuûa tröôøng phaùi aáy, töùc Hoäi Thoâng Thieân Hoïc, aáy laø dung hoøa moïi toân giaùo, moân phaùi vaø moïi quoác gia döôùi moät heä thoáng luaân lyù chung, döïa treân caùc chaân lyù vónh cöûu. Hoûi : Baø coù ñöôïc gì ñeå chöùng minh raèng ñaây khoâng phaûi laø moät giaác mô khoù thaønh söï thöïc, vaø coù gì ñeå chöùng minh raèng caùc toân giaùo treân theá giôùi ñeàu döïa treân moät chaân lyù gioáng nhau vaø duy nhaát? Ñaùp : Chuùng toâi döïa treân söï nghieân cöùu ñoái chieáu vaø phaân tích caùc toân giaùo. Vaøo thôøi coå, “Trieát giaùo” chæ coù moät, söï gioáng nhau cuûa trieát lyù nguyeân thuûy ñöôïc chöùng minh baèng caùc trieát lyù gioáng nhau ñaõ ñöôïc daïy ra cho caùc baäc Ñaïo ñoà trong caùc Bí phaùp, moät taäp tuïc ñaõ coù thôøi ñöôïc truyeàn baù roäng raûi. “Taát caû caùc thôø phuïng thôøi coå ñeàu cho thaáy söï hieän höõu cuûa moät neàn Minh Trieát Thieâng Lieâng duy nhaát coù tröôùc chuùng. Chieác chìa khoùa môû ñöôïc moät thì phaûi môû ñöôïc taát caû, neáu khoâng, noù khoâng theå laø chieác chìa khoùa ñuùng thaät” (Trieát hoïc chieát trung). Ñöôøng loái cuûa Hoäi Thoâng Thieân Hoïc Gordian vaø ñaïo quaân cuûa Hoaøng Ñeá ñeán Ñoâng phöông ñeå ñöôïc caùc nhaø hieàn trieát ôû Bactria vaø AÁn Ñoä daïy doã. OÂng laäp moät Tröôøng Phaùi Trieát Hoïc ôû La Maõ. Porphyry, ñeä töû cuûa oâng, teân thaät laø Malek (moät ngöôøi Do Thaùi ñaõ Hy Laïp hoùa), ñaõ gom goùp taát caû caùc taùc phaåm cuûa thaày mình laïi. Chính Porphyry cuõng laø moät taùc giaû lôùn, coù vieát moät luaän giaûi boùng baåy veà moät vaøi ñoaïn trong caùc taùc phaåm cuûa Homer. Phöông phaùp thieàn ñònh maø caùc nhaø Yeâu Chaân Lyù duøng ñeán laø xuaát thaàn nhaäp hoùa (ectasy), moät phöông phaùp gioáng vôùi vieäc thöïc haønh yoga ôû AÁn Ñoä. Nhöõng gì ngöôøi ta bieát ñöôïc veà Tröôøng Phaùi Chieát Trung ñeàu xuaát phaùt töø Origen, Longinus vaø Plotinus, laø nhöõng moân ñoà tröïc tieáp cuûa Ammonius. (Xem theâm Trieát Lyù Chieát Trung cuûa A. Wilder).
 17. 17. 17 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG VAØ HOÄI THOÂNG THIEÂN HOÏC Hoûi : Vaøo thôøi Ammonius, ñaõ coù raát nhieàu toân giaùo lôùn, coå xöa, chæ rieâng caùc moân phaùi ôû Ai Caäp vaø Palestine thoâi, cuõng ñaõ ñoâng laém roài. Laøm theá naøo Ammonius dung hoøa ñöôïc caùc toân giaùo ñoù? Ñaùp : Baèng caùch laøm nhöõng gì maø chuùng ta ñang coá laøm. Caùc nhaø theo phaùi Taân Plato (NewPlatonists) raát ñoâng ñaûo vaø thuoäc veà nhieàu trieát giaùo khaùc nhau1 ; caùc nhaø nghieân cöùu Minh Trieát Thieâng Thieâng Lieâng cuûa chuùng ta cuõng ñang laøm gioáng nhö theá. Vaøo thôøi ñoù, Aristobulus, ngöôøi Do Thaùi, quaû quyeát raèng ñaïo ñöùc hoïc (the ethics) cuûa Aristotle ñaõ tieâu bieåu cho caùc giaùo huaán noäi moân cuûa Luaät Moses. Philo Judaeus ñaõ noã löïc dung hoøa Nguõ kinh Cöïu Öôùc (Pentateuch) vôùi trieát hoïc cuûa Pythagoras vaø Plato. Coøn Josephus chöùng minh raèng caùc tu só Essenes ôû Carmel chæ laø nhöõng ngöôøi raäp theo khuoân maãu (copyist) vaø laø caùc moân ñeä cuûa caùc nhaø Trò Lieäu Ai Caäp. Vaøo thôøi ñaïi chuùng ta cuõng theá. Chuùng ta coù theå chöùng minh nguoàn goác cuûa moïi toân giaùo thuoäc veà Cô Ñoác (Christian religion), cuõng nhö ngay caû nguoàn goác cuûa moïi moân phaùi nhoû nhaát. Caùc moân phaùi naøy laø caùc nhaùnh nhoùc cuûa caùc caønh chính. Caû nhaùnh laãn caønh ñeàu sinh ra töø cuøng moät thaân caây, ñoù laø Toân giaùo Minh Trieát (Wisdom Religion). Muïc ñích cuûa Ammonius laø chöùng minh ñieàu naøy. OÂng coá gaéng thuyeát phuïc ngöôøi Ngoaïi Giaùo (Gentiles) vaø ngöôøi Cô Ñoác giaùo, ngöôøi Do Thaùi vôùi ngöôøi Thôø 1 Chính döôùi thôøi Phildelphus maø Do Thaùi Giaùo (Judaism) ñöôïc thaønh laäp ôû Alexandria, vaø ngay laäp töùc caùc baäc ñaïo sö Hy Laïp (The Hellenic teachers) trôû thaønh caùc ñoái thuû nguy hieåm cuûa Ñoaøn Theå Giaùo Só Do Thaùi (College of Rabbis) ôû Babylon. Theo nhaän xeùt raát thích hôïp cuûa taùc giaû quyeån “Trieát Lyù Chieát Trung” thì: “Vaøo thôøi ñoù, caùc heä thoáng Phaät giaùo, Vedanta vaø Magian ñaõ ñöôïc trình baøy tæ mæ cuøng vôùi caùc trieát lyù cuûa Hy Laïp. Khoâng ngaïc nhieân chuùt naøo khi thaáy nhöõng tö töôûng gia ñeà nghò raèng tình traïng xung ñoät ngoân töø neân chaám döùt vaø caàn ñöôïc xem xeùt ñeå coù theå ruùt ra moät heä thoáng haøi hoøa töø caùc giaùo lyù khaùc nhau naøy… Parnaenus, Athenagoras vaø Clement ñöôïc daïy doã caën keõ baèng trieát lyù Plato vaø ñaõ hieåu roõ söï hôïp nhaát coát loõi cuûa trieát lyù ñoù vôùi caùc heä thoáng trieát lyù Ñoâng phöông.”
 18. 18. 18 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 9 Ngaåu Töôïng (Idolaters), haõy gaït sang moät beân caùc tranh chaáp vaø caùc baát ñoàng cuûa hoï, maø haõy nhôù raèng hoï ñeàu coù cuøng moät chaân lyù nhöng ôû döôùi caùc lôùp aùo khaùc nhau, vaø taát caû ñeàu laø con cuûa cuøng moät ngöôøi meï1 . Ñaây cuõng laø muïc ñích cuûa Minh Trieát Thieâng Lieâng. Hoûi : Baø caên cöù vaøo ñaâu maø noùi raèng ñieàu naøy phaùt xuaát töø caùc nhaø Khaûo Cöùu Minh Trieát coå xöa (ancient Theosophists) ôû Alexandria? Ñaùp : Chuùng toâi döïa vaøo voâ soá caùc nhaø vaên noåi tieáng. Moät trong caùc nhaø vaên ñoù, oâng Mosheim coù noùi raèng: “Ammonius giaûng raèng toân giaùo cuûa ñaïi chuùng coù lieân quan chaët cheõ vôùi trieát hoïc, vaø cuõng nhö trieát hoïc, toân giaùo daàn daàn cuõng bò hö hoaïi vaø trôû neân khoù hieåu chæ vì söï töï cao, söï meâ tín vaø tin töôûng sai laàm cuûa con ngöôøi. Do ñoù, phaûi phuïc hoài söï thuaàn khieát luùc ban ñaàu cuûa toân giaùo baèng caùch thanh taåy toân giaùo cho heát loaïi caën baõ naøy vaø giaûi thích noù döïa theo caùc nguyeân lyù trieát hoïc. Ñaáng Christ coù keá hoaïch laø phuïc hoài laïi söï toaøn veïn ban ñaàu cho neàn minh 1 Veà Ammonius, Mosheim noùi: “Nhôø nhaän ñònh ñöôïc raèng khoâng nhöõng caùc trieát gia Hy Laïp, maø caû caùc trieát gia cuûa caùc nöôùc keùm phaùt trieån khaùc ñeàu hoaøn toaøn nhaát trí vôùi nhau veà moïi ñieåm thieát yeáu, oâng aáy coá giaûi thích haøng ngaøn giaùo lyù cuûa taát caû caùc moân phaùi khaùc nhau naøy coát ñeå chöùng minh raèng taát caû ñeàu xuaát phaùt töø chung moät nguoàn nhö nhau vaø taát caû ñeàu höôùng ñeán cuøng muïc ñích nhö nhau.” Khi ñeà caäp ñeán Ammonius trong Baùch Khoa Töï Ñieån Edinburgh, neáu ngöôøi vieát hieåu roõ nhöõng gì maø oâng ta ñang baøn ñeán, thì baáy giôø y moâ taû caùc nhaø Nghieân cöùu Minh trieát hieän ñaïi (modern Theosophists), caùc tin töôûng vaø coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi naøy, vì khi noùi ñeán Nhöõng Ngöôøi ñöôïc Thaàn daïy doã, oâng ta baûo: “OÂng aáy chaáp nhaän caùc trieát lyù voán ñaõ ñöôïc coâng nhaän ôû Ai Caäp (trieát lyù noäi moân laø caùc trieát lyù ôû AÁn Ñoä) lieân quan ñeán vuõ truï vaø Thöôïng Ñeá, ñöôïc xem nhö laø taïo thaønh moät toång theå vó ñaïi, lieân quan ñeán söï vónh cöûu cuûa theá giôùi… vaø laäp ra moät heä thoáng giôùi luaät luaân lyù khieán cho con ngöôøi noùi chung, soáng cho hôïp vôùi luaät leä cuûa ñaát nöôùc hoï vaø meänh leänh cuûa thieân nhieân, nhöng caàn coù minh trieát ñeå kích ñoäng trí oùc hoï baèng söï nhaäp ñònh”.
 19. 19. 19 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG VAØ HOÄI THOÂNG THIEÂN HOÏC trieát cuûa coå nhaân, haïn cheá söï meâ tín ñang thoáng trò khaép nôi, vaø moät phaàn lo chænh ñoán, moät phaàn lo dieät tröø bao nhieâu thöù sai laàm ñaõ len loûi vaøo caùc toân giaùo khaùc nhau trong daân gian.” Laàn nöõa, vieäc naøy cuõng ñuùng y nhö nhöõng gì maø caùc nhaø nghieân cöùu Minh trieát hieän ñaïi ñang noùi. Chæ coù ñieàu laø trong khi Nhaø Yeâu Chaân Lyù vó ñaïi aáy ñöôïc söï trôï giuùp vaø naâng ñôõ cuûa hai Linh Muïc trong Giaùo Hoäi laø Clement vaø Athenagoras, cuûa caùc Giaùo só Do Thaùi hoïc roäng, caùc Vieän só haøn laâm (Academy), vaø trong khi oâng aáy ñaõ daïy ra moät trieát lyù chung cho moïi ngöôøi, coøn chuùng toâi, nhöõng ngöôøi theo cuøng ñöôøng loái vôùi oâng ñaõ khoâng nhaän ñöôïc söï caûm thoâng naøo maø traùi laïi, coøn bò laêng maï vaø ngöôïc ñaõi. Nhö vaäy, con ngöôøi caùch ñaây 1.500 naêm ñaõ toû ra roäng löôïng hôn con ngöôøi trong theá kyû tieán boä naøy. Hoûi : Baát chaáp caùc tö töôûng dò giaùo (heresies) cuûa oâng, Ammonius vaãn thuyeát giaûng Cô Ñoác giaùo vaø ñöôïc Giaùo Hoäi khuyeán khích, naâng ñôõ, phaûi chaêng vì oâng ta laø tín ñoà Cô Ñoác giaùo? Ñaùp : Khoâng ñuùng chuùt naøo. Duø ñöôïc sinh ra trong gia ñình theo Cô Ñoác giaùo nhöng khoâng bao giôø oâng chaáp nhaän Giaùo Hoäi Cô Ñoác. Ñaây laø lôøi cuûa nhaø vaên Mosheim noùi veà Ammonius: "Ammonius chæ ñöa ra caùc giaùo lyù döïa theo giaùo lyù coát caùn xöa kia cuûa Hermes maø Plato vaø Pythagoras ñaõ bieát tröôùc ñoù, ñoàng thôøi, hai vò naøy cuõng theo ñoù maø laäp neân trieát phaùi cuûa hoï. Nhôø tìm thaáy giaùo lyù naøy trong phaàn môû ñaàu cuûa Phuùc AÂm theo Thaùnh John, oâng neâu ra giaû thuyeát moät caùch raát chính xaùc raèng muïc ñích cuûa Ñöùc Jesus laø phuïc hoài laïi nguyeân veïn nhö thuôû ban ñaàu caùi trieát lyù minh trieát cao thaâm aáy. OÂng xem caùc maãu chuyeän trong Thaùnh Kinh vaø caùc thaàn thoaïi nhö laø caùc minh hoïa cho chaân lyù moät caùch boùng baåy, chöù khoâng haún laø caùc truyeàn thuyeát caàn bò loaïi boû. Hôn theá nöõa, theo boä Baùch Khoa Töï Ñieån Edinburgh thì oâng nhìn nhaän raèng Jesus Christ laø moät con ngöôøi sieâu vieät vaø laø "baïn cuûa Thöôïng Ñeá", nhöng cho raèng duïng yù cuûa Ñöùc Christ khoâng phaûi laø hoaøn toaøn huûy boû vieäc thôø phuïng thaàn thaùnh maø Ngaøi chæ coù yù ñònh thanh loïc toân giaùo coå".
 20. 20. 20 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 10 Trieát giaùo noäi moân qua moïi thôøi ñaïi Hoûi : Vì Ammonius khoâng coù ghi cheùp baát cöù ñieàu gì, laøm theá naøo ngöôøi ta coù theå bieát chaéc ñoù laø giaùo huaán cuûa oâng aáy? Ñaùp : Ñöùc Phaät, Pythagoras, Khoång Töû, Orpheus, Socrates hay ngay caû Ñöùc Jesus cuõng ñeàu khoâng ñeå laïi taùc phaåm naøo. Tuy theá, haàu heát caùc Ngaøi ñaàu laø nhöõng nhaân vaät trong lòch söû maø giaùo lyù cuûa caùc Ngaøi ñeàu ñaõ toàn taïi. Caùc moân ñoà cuûa Ammonius (trong soá ñoù coù Origen vaø Herennius) coù vieát ra caùc boä luaän vaø giaûng giaûi caùc giaùo lyù cuûa Ammonius. Chaéc chaén raèng caùc saùch naøy ñeàu coù thaät trong lòch söû, neáu khoâng muoán noùi raèng coøn thaät hôn caû caùc taùc phaåm cuûa caùc Söù Ñoà Cô Ñoác giaùo nöõa. Ñaõ theá, caùc moân ñoà cuûa oâng nhö Origen, Plotinus vaø Longinus (coá vaán cuûa baø Hoaøng noåi danh Zenobia), ñeàu coù ñeå laïi raát nhieàu taøi lieäu löu tröõ cuûa Heä phaùi Yeâu Chaân Lyù (Philaletheian System), nhôø theá, vieäc khaúng ñònh ñöùc tin cuûa caùc vò naøy môùi ñöôïc ngöôøi ñôøi bieát ñeán, vì tröôøng phaùi naøy coù hai loaïi giaùo lyù, ngoaïi moân vaø noäi moân. Hoûi : Laøm sao maø giaùo lyù cuûa moân phaùi ñoù truyeàn ñeán thôøi ñaïi cuûa chuùng ta, vì baø ñaõ noùi raèng Toân giaùoMinh trieát voán bí truyeàn? Ñaùp : Toân giaùoMinh trieát luoân luoân laø moät vaø laø tieáng noùi cuoái cuøng cuûa tri thöùc maø nhaân loaïi coù theå coù ñöôïc, do ñoù, noù ñöôïc giöõ gìn caån thaän. Noù ñaõ coù tröôùc caùc nhaø nghieân cöùu Minh Trieát Thieâng Lieâng ôû Alexandria raát laâu cho chí ñeán thôøi hieän ñaïi vaø seõ toàn taïi cuøng vôùi moïi toân giaùo vaø trieát hoïc khaùc. Hoûi : Ai ñaõ giöõ noù vaø giöõ ôû ñaâu? Ñaùp : Noù ñöôïc gìn giöõ nôi caùc baäc Ñaïo Ñoà thuoäc moïi quoác gia, nôi nhöõng ngöôøi coá coâng ñi tìm chaân lyù  caùc ñeä töû cuûa caùc Ngaøi, vaø ôû nhöõng nôi treân theá giôùi maø caùc chuû ñeà nhö theá luoân luoân ñöôïc coi troïng nhaát vaø ñöôïc tìm toøi nhieàu nhaát, nhö AÁn Ñoä, Trung AÙ vaø Persia (Ba Tö, nay laø IranND) Hoûi : Baø coù theå cho toâi moät soá baèng chöùng veà phaàn noäi moân (esotericism) cuûa Giaùo LyùMinh trieát hay chaêng?
 21. 21. 21 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG VAØ HOÄI THOÂNG THIEÂN HOÏC 11 Ñaùp : Baèng chöùng roõ reät nhaát maø baïn coù theå coù ñöôïc laø moïi nghi thöùc thôø cuùng trong toân giaùo coå xöa, hay ñuùng hôn trong trieát lyù thôø phuïng, ñeàu goàm coù phaàn giaùo lyù noäi moân hay maät, vaø phaàn thôø phöôïng ngoaïi moân (daønh cho coâng chuùng) hay hieån. Hôn nöõa, coù moät söï kieän ñöôïc bieát roõ laø caùc Bí Phaùp cuûa coå nhaân trong moïi quoác gia ñeàu goàm coù Bí Phaùp "cao thaâm" (maät) vaø Bí phaùp "thaáp" (ñaïi chuùng)  ví duï trong caùc nghi thöùc tröù danh ñöôïc goïi laø Eleusinia ôû Hy Laïp. Töø caùc Ñaïo Tröôûng (Hierophants) ôû Samothrace, Ai Caäp, vaø caùc ñaïo ñoà Baø La Moân (Brahmins) cuûa AÁn Ñoä xöa kia, ñeán caùc Giaùo só Do Thaùi sau naøy, taát caû vì sôï toäi baùng boå thaùnh thaàn (profanation), neân ñeàu giöõ bí maät caùc tín ñieàu thöïc söï cuûa hoï. Caùc giaùo só Do Thaùi goïi caùc nhoùm toân giaùo laâu ñôøi cuûa hoï laø Mercavah (ngoaïi theå, the exterior body), "hieän theå", hay laø lôùp voû chöùa ñöïng linh hoàn aån taøng  nghóa laø tri thöùc bí nhieäm cao nhaát cuûa hoï. Caùc taêng löõ cuûa caùc quoác gia coå khoâng bao giôø truyeàn thuï caùc bí nhieäm ñích thöïc veà trieát hoïc cho quaàn chuùng maø chæ chia seû caùc lôùp voû maø thoâi. Phaät giaùo Baéc Toâng coù Ñaïi Thöøa vaø Tieåu Thöøa, ñöôïc bieát döôùi teân laø Mahayana, töùc Noäi Moân (Esoteric School) vaø Hinayana, töùc Ngoaïi Moân (Exoteric School). Baïn khoâng theå traùch hoï veà vieäc giöõ bí maät nhö theá, vì chaéc chaén laø baïn khoâng nghó ñeán vieäc nuoâi baày cöøu cuûa baïn baèng nhöõng baøi nghò luaän uyeân baùc veà thaûo moäc thay vì baèng coû. Ñöùc Pythagore goïi Gnosis cuûa Ngaøi laø "tri thöùc veà caùc söï vaät hieän toàn" ("the knowledge of things that are") vaø chæ daønh rieâng loaïi tri thöùc ñoù cho caùc ñeä töû höõu theä cuûa Ngaøi maø thoâi, vì chæ nhöõng ngöôøi naøy môùi coù theå tieâu hoùa thöùc aên tinh thaàn nhö theá vaø caûm thaáy thoûa maõn. Ngaøi cuõng baét hoï cam keát giöõ kín khoâng tieát loä ra ngoaøi. Caùc maãu töï huyeàn linh vaø caùc con soá bí nhieäm ñöôïc phaùt trieån töø caùc taùc phaåm vieát baèng chöõ töôïng hình Ai Caäp, caùi bí nhieäm maø vaøo thôøi coå, chæ coù nhöõng Nhaø Nghieân cöùu chöõ töôïng hình (Hierogrammatists) hoaëc caùc vò tö teá ñöôïc ñieåm ñaïo cuûa Ai Caäp môùi coù ñöôïc maø thoâi. Theo lôøi cuûa nhöõng nhaø vieát tieåu söû cuûa Ammonius Saccas thì trieát gia naøy buoäc caùc ñeä töû cuûa oâng phaûi theà laø khoâng tieát loä caùc giaùo lyù cao
 22. 22. 22 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG thaâm cuûa oâng, tröø phi cho nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc daïy ra kieán thöùc sô khôûi vaø nhöõng keû cuõng bò raøng buoäc baèng lôøi theä nguyeän. Sau roát, chuùng ta cuõng khoâng thaáy coù söï gioáng nhau ngay trong Cô Ñoác giaùo nguyeân thuûy, giöõa phaùi Ngoä Ñaïo (Gnostics), vaø thaäm chí trong giaùo huaán cuûa Ñöùc Christ ñoù sao? Ñöùc Christ ñaõ chaúng noùi tröôùc ñaùm ñoâng baèng caùc duï ngoân (parables) coù hai nghóa vaø giaûi thích caùc lyù leõ cuûa Ngaøi chæ rieâng cho caùc toâng ñoà cuûa Ngaøi ñoù sao? Ngaøi phaùn raèng: "Söï maàu nhieäm cuûa nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ toû ra cho caùc ngöôi; nhöng veà phaàn ngöôøi ngoaøi thì duøng caùch thí duï ñeå daïy moïi söï" (Mark IV, 11). Baûn dòch cuûa Nhaø Xuaát baûn Toân Giaùo, 2003, trang 37, phaàn Taân Öôùc). "Caùc Essences ôû Judea vaø Carmel cuõng coù caùc phaân bieät gioáng nhö vaäy, hoï phaân chia moân ñoà cuûa hoï thaønh taân tín ñoà, huynh ñeä vaø tín ñoà thuaàn thaønh (the perfect) hay caùc ñaïo ñoà". (Trieát hoïc Chieát Trung). Moïi quoác gia ñeàu coù caùc thí duï veà vieäc naøy. Hoûi : Coù theå ñaït ñöôïc "Minh trieát Huyeàn bí" ("Secret Wisdom") chæ baèng caùch hoïc hoûi hay chaêng? Caùc töø ñieån baùch khoa ñònh nghóa Minh trieát Thieâng lieâng cuõng lyù thuù nhö töø ñieån Webster, ñoù laø "moät söï giao tieáp coù theå coù (supposed) vôùi Thöôïng Ñeá vaø caùc Chôn Linh thöôïng ñaúng, bôûi ñoù ñaït ñeán tri thöùc sieâu nhaân loaïi baèng phöông tieän vaät chaát vaø caùc phöông phaùp hoùa hoïc". Coù phaûi vaäy khoâng? Ñaùp : Toâi khoâng nghó nhö theá. Khoâng moät nhaø bieân soaïn töø ñieån naøo coù theå giaûi thích ñöôïc, duø cho vôùi chính oâng ta hay cho nhöõng ngöôøi khaùc, taïi sao tri thöùc sieâu nhaân loaïi laïi coù theå ñaït ñöôïc baèng caùc phöông phaùp vaät lyù hay hoùa hoïc. Phaûi chi töï ñieån Webster söûa laïi "baèng caùc phöông phaùp sieâu hình hoïc vaø phöông phaùp sieâu chuyeån (alchemical processes)", thì ñònh nghóa ñoù coù leõ gaàn ñuùng hôn, baèng khoâng, thaät laø voâ lyù. Caùc nhaø nghieân cöùu Minh Trieát Thieâng Lieâng thôøi xöa cuõng nhö hieän ñaïi ñeàu cho raèng, caùi höõu haïn khoâng theå bieát ñöôïc caùi voâ haïn  nghóa laø, caùi Ngaõ höõu haïn khoâng theå bieát ñöôïc  tuy nhieân, caùi tinh tuùy thieâng lieâng coù theå ñöôïc hieäp thoâng vôùi Thöôïng Ngaõ taâm linh trong traïng thaùi xuaát
 23. 23. 23 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG VAØ HOÄI THOÂNG THIEÂN HOÏC 12 thaàn. Gioáng nhö vieäc thoâi mieân, traïng thaùi naøy khoù coù theå ñaït ñeán baèng "phöông tieän vaät lyù vaø hoùa hoïc". Hoûi : Baø giaûi thích ñieàu ñoù nhö theá naøo? Ñaùp : Traïng thaùi xuaát thaàn ñích thöïc ñaõ ñöôïc Plotinus ñònh nghóa nhö sau: "Ñoù laø vieäc giaûi thoaùt theå trí ra khoûi taâm thöùc höõu haïn cuûa noù. trôû neân hôïp nhaát vaø huyeàn ñoàng (identified) vôùi caùi voâ haïn”. Giaùo sö Wilder coù noùi, ñaây laø traïng thaùi cao nhaát, nhöng khoâng phaûi laø traïng thaùi keùo daøi thöôøng xuyeân, vaø chæ coù raát ít ngöôøi môùi ñaït ñöôïc. Thöïc ra, noù töông ñoàng vôùi traïng thaùi maø ôû AÁn Ñoä ñöôïc goïi laø Nhaäp Ñònh (Samadhi, Ñaïi Ñònh). Traïng thaùi naøy töøng ñöôïc caùc nhaø yogis thöïc haønh. Veà maët theå xaùc, nhaø yogis laøm cho traïng thaùi ñoù deã ñaït ñöôïc baèng vieäc kieâng cöû moät soá lôùn thöùc aên, thöùc uoáng; veà maët tinh thaàn, baèng moät soá noã löïc khoâng ngöøng ñeå thanh luyeän vaø naâng cao taâm trí. Thieàn ñònh laø caàu nguyeän aâm thaàm khoâng thoát thaønh lôøi, hay laø, theo caùch dieãn taû cuûa Plato: "Linh hoàn nhieät thaønh höôùng veà Ñaáng Thieâng lieâng, khoâng phaûi ñeå caàu xin moät söï toát laønh rieâng bieät naøo (nhö trong yù nghóa thoâng thöôøng cuûa lôøi caàu nguyeän) maø laø cho chính söï toát laønh  cho Söï Toát Laønh Toái Thöôïng chung maø chuùng ta laø moät thaønh phaàn cuûa noù treân coõi traàn vaø taát caû chuùng ta ñaõ xuaát loä töø caùi tinh hoa cuûa noù. Do ñoù, Plato theâm: "Haõy im laëng tröôùc caùc Ñaáng Thieâng lieâng cho ñeán khi caùc Ngaøi xua ñi caùc ñaùm maây khoûi maét ngöôi vaø khieán cho caùc ngöôi thaáy ñöôïc nhôø aùnh saùng phaùt ra töø chính caùc Ngaøi, khoâng phaûi nhöõng gì coù veû toát laønh cho ngöôi, maø laø nhöõng gì coù baûn chaát toát laønh.1 1 Ñaây laø nhöõng gì maø taùc giaû uyeân baùc cuûa quyeån “Trieát lyù Chieát Trung”, Giaùo sö A. Wilder, Hoäi vieân Hoäi Thoâng Thieân Hoïc, moâ taû döôùi hình thöùc “chuïp aûnh linh hoàn”: “Linh hoàn laø caùi maùy aûnh (camera) maø trong ñoù, caùc söï kieän vaø caùc bieán coá thuoäc töông lai, quaù khöù vaø hieän taïi ñeàu ñöôïc ñöa vaøo nhö nhau, ñoàng thôøi theå trí cuõng trôû neân bieát ñöôïc caùc bieán coá ñoù. Beân kia coõi giôùi cuûa caùc ranh giôùi thöôøng ngaøy cuûa chuùng ta laø moät ngaøy hay moät traïng thaùi maø quaù khöù vaø töông lai ñöôïc bao haøm trong hieän taïi”… Söï cheát laø traïng thaùi xuaát thaàn sau roát treân coõi traàn. Keá ñoù linh hoàn thoaùt
 24. 24. 24 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 12 Hoûi : Theá thì Minh Trieát Thieâng Lieâng khoâng phaûi laø moät heä thoáng môùi ñöôïc vaïch ra nhö moät soá ngöôøi ñaõ nghó theá hay sao? Ñaùp : Chæ coù nhöõng ngöôøi thieáu hieåu bieát môùi cho nhö theá. Veà maët giaùo lyù vaø ñaïo ñöùc, Minh Trieát Thieâng Lieâng cuõng xöa nhö ñòa caàu, neáu khoâng noùi veà teân goïi, vì Minh Trieát Thieâng Lieâng cuõng laø heä thoáng roäng lôùn nhaát vaø bao quaùt nhaát trong taát caû caùc heä thoáng. Hoûi : Theá thì taïi sao Minh Trieát Thieâng Lieâng vaãn coøn raát xa laï vôùi caùc quoác gia cuûa Taây Baùn Caàu? Taïi sao Minh Trieát Thieâng Lieâng vaãn coøn laø quyeån saùch phong kín ñoái vôùi caùc chuûng toäc hieån nhieân laø coù vaên hoùa cao vaø tieán boä nhaát? Ñaùp : Chuùng toâi tin raèng, vaøo thôøi xa xöa, coù nhieàu quoác gia coù neàn vaên hoùa cao vaø chaéc chaén laø tieán boä veà maët taâm linh nhieàu hôn laø chuùng ta ngaøy nay. Nhöng coù nhieàu lyù do ñeå giaûi thích vieäc coá tình khoâng bieát (willing ignorance) naøy. Moät trong caùc lyù do ñoù ñaõ ñöôïc Thaùnh Paul neâu ra ñoái vôùi ngöôøi daân thaønh Athene coù neàn vaên minh cao  ñoù laø, trong nhieàu theá kyû daøi, hoï ñaõ maát ñi giaùc ngoä taâm linh ñích thöïc roài (real spiritual insight), thaäm chí caû söï quan taâm veà tinh thaàn nöõa, do vieäc hoï quaù toân suøng caùc söï vieäc thuoäc veà giaùc quan vaø maûi mieát laøm noâ leä cho ngoân töø cöùng nhaéc (dead letter) cuûa giaùo ñieàu vaø chuû nghóa nghi thöùc. Tuy nhieân, lyù do vöõng chaéc nhaát naèm trong söï kieän laø Minh Trieát Thieâng Lieâng ñích thöïc bao giôø cuõng ñöôïc giöõ kín. ñöôïc söï goø boù cuûa xaùc thaân, coøn thaønh phaàn cao quyù cuûa noù keát hôïp laïi vôùi baûn chaát cao sieâu (higher nature) vaø trôû thaønh chuû theå tham gia (partaker) vaøo söï minh trieát vaø söï bieát tröôùc cuûa caùc höõu theå cao sieâu”. Ñoái vôùi caùc thaàn bí gia, Minh Trieát Thieâng Lieâng chaân chính laø caùi traïng thaùi maø Apollonius ôû Tyana moâ taû nhö sau: “Toâi coù theå thaáy hieän taïi vaø töông lai nhö trong moät caùi göông trong suoát. Nhaø hieàn trieát khoâng caàn ñôïi coù hôi nöôùc cuûa ñaát vaø söï hö hoaïi cuûa khoâng khí môùi tieân ñoaùn ñöôïc caùc bieán coá… Caùc thaàn thaáy ñöôïc töông lai, ngöôøi thöôøng thaáy ñöôïc hieän taïi, caùc hieàn trieát thaáy ñöôïc ñieàu saép xaûy ra”. “Minh Trieát Thieâng Lieâng cuûa caùc Hieàn Trieát” maø oâng noùi ñeán, ñöôïc dieãn ñaït moät caùch roõ raøng baèng xaùc quyeát sau: “Nöôùc Chuùa ôû trong chuùng ta”.
 25. 25. 25 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG VAØ HOÄI THOÂNG THIEÂN HOÏC Hoûi : Baø ñaõ neâu ra baèng chöùng raèng coù vieäc giöõ bí maät, theá thì nguyeân do ñích thöïc cuûa vieäc giöõ bí maät ñoù laø gì? Ñaùp : Vieäc ñoù coù nhieàu nguyeân do. Thöù nhaát, do söï suy ñoài veà baûn chaát cuûa keû thöôøng nhaân vaø söï ích kyû cuûa con ngöôøi, luoân luoân höôùng veà vieäc laøm thoûa maõn duïc voïng caù nhaân, gaây phöông haïi cho ngöôøi laân caän vaø keá ñoù cho baø con hoï haøng. Nhöõng ngöôøi nhö theá khoâng bao giôø coù theå ñöôïc phoù thaùc cho caùc bí phaùp thieâng lieâng. Thöù hai, hoï khoâng ñaùng ñöôïc tin caäy trong vieäc giöõ gìn tri thöùc thieâng lieâng cao quyù cho khoûi bò maïo phaïm (desecration). Chính ñieàu thöù hai naøy daãn tôùi vieäc hieåu sai caùc chaân lyù cao caû nhaát vaø caùc bieåu töôïng sieâu vieät nhaát, ñoàng thôøi cuõng ñöa tôùi vieäc bieán ñoåi daàn caùc söï vieäc taâm linh thaønh hình töôïng nhaân hình, cuï theå vaø thoâ bæ nöõa  noùi caùch khaùc, ñöa tôùi vieäc laøm keùm coûi yù töôûng thieâng lieâng (godidea) vaø tôùi vieäc suøng baùi ngaåu töôïng (idolatry). Minh Trieát Thieâng Lieâng Khoâng Phaûi Laø Phaät giaùo Hoûi : Coù caùc vò thöôøng ñöôïc noùi ñeán nhö laø caùc Phaät töû noäi moân. Phaûi chaêng taát caû caùc vò ñoù ñeàu laø ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca? Ñaùp : Khoâng nhaát thieát nhaïc só naøo cuõng ñeàu laø moân ñeä cuûa Wagner heát. Moät soá ngöôøi trong chuùng toâi theo Phaät giaùo; tuy nhieân, coù nhieàu ngöôøi theo AÁn giaùo vaø Baø La Moân giaùo hôn laø Phaät giaùo trong soá chuùng toâi, vaø nhieàu ngöôøi laø daân AÂu Chaâu vaø Myõ Chaâu sinh tröôûng trong gia ñình Cô Ñoác giaùo hôn laø ngöôøi theo Phaät giaùo caûi ñaïo. Söï laàm loãi xaûy ra do vieäc hieåu sai yù nghóa ñích thöïc cuûa töïa ñeà moät quyeån saùch noåi tieáng cuûa oâng Sinnett, quyeån "Esoteric Buddhism", chöõ Buddhism ñaùng leõ phaûi vieát vôùi moät chöõ d thay vì laø hai, vì luùc ñoù, Budhism (moät chöõ d) môùi coù nghóa duy nhaát laø "heä thoáng minh trieát" [do Bodha, bodhi, laø saùng suoát, minh trieát (intelligence, wisdom)], coøn vieát Buddhism (coù 2 d) laïi coù nghóa laø trieát lyù toân giaùo cuûa Phaät Coà Ñaøm. Nhö ñaõ noùi, Theosophy laø WisdomReligion (Toân giaùoMinh trieát).
 26. 26. 26 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 14 Hoûi : Coù söï dò bieät naøo giöõa chöõ Buddhism, töùc toân giaùo do Ñöùc Phaät laäp ra, vôùi chöõ Budhism, töùc "heä thoáng minh trieát" ("wisdomism") maø baø cho laø ñoàng nghóa vôùi Theosophy? Ñaùp : Cuõng gioáng nhö söï khaùc nhau giöõa maät giaùo (secret teachings) cuûa ñöùc Christ, maø ngöôøi ta goïi laø "caùc bí phaùp cuûa nöôùc Chuùa Trôøi" ("the mysteries of the Kingdom of Heaven") vôùi heä thoáng nghi thöùc (ritualism) vaø thaàn hoïc giaùo ñieàu (dogmatic theology) veà sau naøy cuûa caùc Giaùo Hoäi vaø caùc Toâng phaùi vaây. Buddha (coù 2 d) nghóa laø "Ñaáng Toaøn Giaùc" ("the Enlightened"), do Bodha, töùc laø hieåu bieát (understanding), Minh trieát (Wisdom). Minh trieát naøy xuyeân suoát moät caùch saâu roäng trôû thaønh giaùo lyù noäi moân maø Ñöùc Phaät truyeàn daïy chæ daønhcho caùc vò La Haùn ñaõ ñöôïc Ngaøi choïn löïa. Hoûi : Nhöng coøn moät soá nhaø Ñoâng phöông hoïc (Orientalists) phuû nhaän vieäc Ñöùc Phaät coù daïy ra trieát lyù noäi moân thì sao? Ñaùp : Nhöõng ngöôøi aáy cuõng coù theå phuû nhaän vieäc Thieân Nhieân coøn coù caùc bí maät giaáu kín, chæ daønh cho caùc nhaø khoa hoïc maø thoâi. Hôn nöõa, toâi seõ chöùng minh ñieàu ñoù baèng cuoäc luaän ñaøm cuûa Ñöùc Phaät vôùi ñeä töû cuûa Ngaøi laø Ananda. Caùc giaùo huaán noäi moân cuûa Phaät chæ laø Gypta Vidya (tri thöùc bí nhieäm) cuûa caùc giaùo só Baø La Moân xöa kia maø thoâi. Chìa khoùa ñöa ñeán minh trieát, maø nhöõng keû keá thöøa hieän nay cuûa caùc giaùo só Baø La Moân ñang coù, vôùi moät vaøi ngoaïi leä, ñaõ hoaøn toaøn thaát laïc. Vaø Minh trieát (Vidya) naøy ñaõ bieán thaønh nhöõng gì maø hieän nay ñöôïc bieát döôùi hình thöùc giaùo lyù noäi moân (inner teachings)cuûa phaùi Ñaïi Thöøa (Mahayana) cuûa Phaät giaùo Baéc Toâng. Nhöõng ai phuû nhaän vieäc ñoù ñeàu chæ laø ngöôøi thieáu hieåu bieát veà Ñoâng phöông hoïc. Toâi khuyeân baïn neân ñoïc quyeån "Phaät giaùo Trung Hoa" cuûa giaùo só Edkin, nhaát laø caùc chöông noùi veà caùc moân phaùi cuøng vôùi giaùo lyù bí truyeàn vaø coâng truyeàn, sau ñoù ñoái chieáu baèng chöùng cuûa toaøn theå theá giôùi thôøi coå veà vaán ñeà naøy. Hoûi : Nhöng caùc trieát lyù cuûa Minh Trieát Thieâng Lieâng ñeàu khoâng gioáng vôùi caùc trieát lyù do Ñöùc Phaät daïy ra phaûi khoâng? Ñaùp : Chaéc chaén vaäy, bôûi vì caùc trieát lyù naøy voán laø linh hoàn cuûa Toân giaùoMinh trieát vaø ñaõ töøng laø taøi saûn chung cuûa caùc baäc ñaïo
 27. 27. 27 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG VAØ HOÄI THOÂNG THIEÂN HOÏC 15 ñoà cuûa moïi quoác gia. Nhöng Ñöùc Phaät laàn ñaàu tieân ñem loàng caùc trieát lyù cao sieâu naøy vaøo trong caùc giaùo lyù daønh cho ñaïi chuùng cuûa Ngaøi vaø laøm cho chuùng thaønh neàn moùng vaø chính tinh hoa cuûa heä thoáng ñaïi chuùng aáy. Chính ôû ñaây chöùa ñöïng caùi dò bieät lôùn lao giöõa Phaät giaùo coâng truyeàn vôùi moïi toân giaùo khaùc. Bôûi leõ, trong khi ôû moïi toân giaùo khaùc, phaàn nghi thöùc vaø giaùo ñieàu chieám vò trí haøng ñaàu vaø quan troïng nhaát, thì trong Phaät giaùo, chính phaàn trieát lyù ñaïo ñöùc (ethics) luoân luoân ñöôïc nhaán maïnh nhieàu nhaát. Ñieàu naøy giaûi thích cho söï gioáng nhau, haàu nhö laø ñoàng nhaát, giöõa trieát lyù ñaïo ñöùc cuûa Minh Trieát Thieâng Lieâng vôùi trieát lyù ñaïo ñöùc cuûa Phaät giaùo. Hoûi : Coù caùc ñieåm dò bieät quan troïng naøo khoâng? Ñaùp : Coù moät söï khaùc nhau quan troïng giöõa Minh Trieát Thieâng Lieâng vôùi Phaät giaùo coâng truyeàn (exoteric Buddhism), ñoù laø Phaät giaùo coâng truyeàn do Giaùo Hoäi Nam Toâng ñaïi dieän, hoaøn toaøn phuû nhaän: a/ Söï hieän hoøa cuûa baát cöù Ñaáng Thöôïng Ñeá naøo, b/ Baát luaän söï soáng höõu thöùc naøo sau khi cheát, hay ngay caû baát luaän bieät ngaõ höõu thöùc naøo toàn taïi nôi con ngöôøi. Ít nhaát, ñoù laø giaùo lyù cuûa Toâng phaùi Thaùi Lan (the Siamese sect), maø hieän nay ñöôïc xem nhö laø hình thöùc thuaàn tuùy nhaát cuûa Phaät giaùo coâng truyeàn. Neáu chuùng ta chæ caên cöù vaøo caùc giaùo lyù daønh cho ñaïi chuùng cuûa Ñöùc Phaät, thì vaán ñeà seõ nhö theá ñoù. Toâi seõ neâu theâm lyù do veà söï deø daët ñoù cuûa Ñöùc Phaät. Nhöng trong caùc hoïc vieän cuûa Phaät giaùo Baéc Toâng (voán ñöôïc thaønh laäp ôû caùc xöù maø caùc Ñaïo Ñoà caáp La Haùn lui veà aån tu sau khi Ñöùc Phaät nhaäp dieät) coù daïy ra taát caû nhöõng ñieàu maø ngaøy nay ñöôïc goïi laø trieát lyù Minh Trieát Thieâng Lieâng, bôûi vì caùc trieát lyù naøy taïo thaønh moät phaàn tri thöùc cuûa caùc vò ñöôïc ñieåm ñaïo  nhö theá ñuû chöùng minh cho chuùng ta thaáy taïi sao chaân lyù bò hy sinh cho vieäc chaáp neâ vaên töï (deadletter) cuûa ngöôøi theo phaùi chính thoáng quaù nhieàu nhieät taâm cuûa Phaät giaùo Nam Toâng. Tuy theá, cho duø ôû döôùi hình thöùc chaáp neâ vaên töï ñi nöõa, giaùo lyù naøy cuõng vó ñaïi hôn, cao thaâm hôn, coù tính caùch trieát
 28. 28. 28 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG lyù vaø khoa hoïc hôn laø giaùo lyù cuûa baát cöù Giaùo Hoäi hoaëc toân giaùo naøo khaùc, Tuy vaäy, Minh Trieát Thieâng Lieâng khoâng phaûi laø Phaät giaùo.
 29. 29. 19 TIEÁT II Minh Trieát Thieâng Lieâng Bí Truyeàn vaø Coâng Truyeàn  Ñieàu maø Hoäi Thoâng Thieân Hoïc hieän ñaïi khoâng phaûi laø Hoûi : Theá thì trieát lyù cuûa baø khoâng phaûi laø söï phuïc hoài (revival) cuûa Phaät giaùo, maø cuõng khoâng phaûi laø ñöôïc moâ phoûng theo Minh Trieát Thieâng Lieâng cuûa phaùi Taân Plato hay sao? Ñaùp : Nhaát ñònh laø khoâng. Nhöng ñoái vôùi caùc caâu hoûi naøy, toâi khoâng coù caâu traû lôøi naøo hay hôn laø trích daãn trong moät baûn töôøng trình veà “Minh Trieát Thieâng Lieâng” do TS. J.D. Buck, Hoäi vieân Hoäi Thoâng Thieân Hoïc, ñoïc tröôùc Hoäi nghò Minh Trieát Thieâng Lieâng (Theosophical Convention) vöøa qua ôû Chicago, Myõ Quoác (Thaùng 4, 1889). Khoâng moät nhaø nghieân cöùu Minh Trieát Thieâng Lieâng ñöông thôøi naøo trình baøy hay hôn vaø hieåu thaáu caùi tinh hoa ñích thöïc cuûa Minh Trieát Thieâng Lieâng hôn laø ngöôøi baïn khaû kính cuûa chuùng ta, TS. Buck: “Hoäi Thoâng Thieân Hoïc ñöôïc thaønh laäp vôùi muïc ñích truyeàn baù trieát lyù cuûa Minh Trieát Thieâng Lieâng vaø thuùc ñaåy con ngöôøi soáng theo Minh Trieát Thieâng Lieâng. Hoäi Thoâng Thieân Hoïc hieän nay khoâng phaûi laø hoäi ñaàu tieân thuoäc loaïi naøy. Toâi coù moät quyeån saùch töïa ñeà: “Nhöõng töôøng trình veà Minh Trieát Thieâng Lieâng cuûa Hoäi Philadelphia” (“Theosophical Transactions of The Philadephian Society”) xuaát baûn ôû Luaân Ñoân naêm 1697, vaø moät quyeån saùch khaùc coù töïa nhö sau: “Minh Trieát Thieâng Lieâng Nhaäp Moân” (Introduction to Theosophy) hay laø Huyeàn bí hoïc veà Ñöùc Christ (the Science of the Mystery of Christ); nghóa laø veà Thöôïng Ñeá, Thieân Nhieân vaø Taïo vaät, chöùa ñöïng trieát lyù veà taát caû moïi maõnh löïc
 30. 30. 30 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 20 taùc ñoäng cuûa söï soáng, lieân quan ñeán huyeàn thuaät vaø taâm linh, taïo thaønh moät höôùng daãn thöïc tieãn cho söï thanh khieát, thaùnh thieän cao sieâu nhaát vaø söï hoaøn thieän nhö phuùc aâm (evangelical perfection); cuõng nhö ñeå ñaït ñeán linh thò thieâng lieâng vaø caùc ngheä thuaät, caùc uy löïc vaø caùc ñaëc quyeàn khaùc veà söï taùi taïo”, xuaát baûn ôû Luaân Ñoân naêm 1855. Sau ñaây laø lôøi ñeà taëng cuûa saùch naøy: “Saùch naøy daønh cho caùc sinh vieân Ñaïi Hoïc, hoïc sinh Trung hoïc, vaø caùc tröôøng hoïc cuûa Cô Ñoác giaùo; cho caùc giaùo sö Sieâu hình hoïc, Cô hoïc, Vaïn vaät hoïc vaø moïi hình thöùc cuûa Vaïn vaät hoïc; cho caùc nam nöõ coù hoïc vaán toång quaùt, coù ñöùc tin chính thoáng cô baûn; cho nhöõng ngöôøi Höõu thaàn (Deists), ngöôøi Arians, ngöôøi theo thuyeát Thieân Chuùa moät Ngoâi (Unitarians), nhöõng moân ñoà cuûa Swedenborg, nhöõng tín ngöôõng khieám khuyeát vaø thieáu cô sôû khaùc, ngöôøi theo chuû nghóa duy lyù vaø moïi haïng ngöôøi hoaøi nghi; cho nhöõng ngöôøi Hoài giaùo, Do Thaùi giaùo, caùc Toå Sö toân giaùo Ñoâng phöông chính tröïc, saùng suoát; nhöng nhaát laø cho caùc muïc sö Phuùc AÂm vaø thöøa sai, duø cho caùc daân toäc baùn khai hay ñaõ phaùt trieån trí tueä, phaàn giôùi thieäu naøy daønh cho Minh Trieát Thieâng Lieâng hay laø khoa hoïc caên baûn vaø huyeàn bí cuûa vaïn vaät, vôùi lôøi taëng thaân aùi vaø loøng khieâm toán nhaát”. Qua naêm sau (1856), moät quyeån saùch khaùc khoå giaáy lôùn ra ñôøi, ñoä 600 trang, loaïi quyù, vôùi töïa ñeà “Hôïp Tuyeån Minh Trieát Thieâng Lieâng”. Taùc phaåm cuoái naøy chæ ñöôïc in ra coù 500 baûn, ñeå taëng cho caùc Thö Vieän vaø caùc Vieän Ñaïi Hoïc (Universities). Caùc phong traøo ra ñôøi vaøo buoåi ñaàu naøy raát ñoâng ñaûo, xuaát phaùt beân trong Giaùo Hoäi vôùi nhöõng ngöôøi raát ngoan ñaïo vaø thaønh taâm, coù tinh tình trong saïch. Taát caû caùc taùc phaåm naøy ñeàu ôû döôùi hình thöùc chính thoáng, söû duïng caùc thaønh ngöõ Cô Ñoác giaùo, vaø, gioáng nhö caùc taùc phaåm cuûa muïc sö noåi tieáng William Law, caùc taùc phaåm naøy chæ ñöôïc ñoäc giaû thoâng thöôøng phaân bieät baèng söï thaønh thöïc vaø tính chaát suøng tín cuûa chuùng maø thoâi. Taát caû caùc saùch naøy ñeàu coá gaéng tìm laïi nguoàn goác vaø giaûi thích caùc yù nghóa saâu xa vaø haøm yù ban ñaàu cuûa caùc Kinh Saùch Cô Ñoác, ñoàng thôøi ñeå minh hoïa vaø khai trieån
 31. 31. 31 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG BÍ TRUYEÀN VAØ COÂNG TRUYEÀN ñôøi soáng theo Minh Trieát Thieâng Lieâng (Theosophic life). Caùc taùc phaåm naøy chaúng bao laâu ñaõ bò laûng queân, vaø ngaøy nay thöôøng thöôøng khoâng ñöôïc bieát tôùi nöõa. Chuùng ra söùc caûi thieän laïi haøng taêng löõ vaø laøm hoài sinh laïi loøng ngoan ñaïo chaân thöïc vaø khoâng bao giôø ñöôïc ñoùn nhaän. Chæ moät töø ngöõ “Dò giaùo” (“Heresy”) cuõng ñuû ñeå choân vuøi chuùng trong söï queân laûng cuûa taát caû caùc Khoâng Töôûng nhö theá. Vaøo thôøi Caûi Caùch Toân Giaùo (Reformation), John Reuchlin ñöa ra moät coá gaéng töông töï nhöng keát quaû cuõng nhö treân, maëc duø oâng laø baïn thieát vaø ñöôïc söï tin töôûng cuûa Luther. Chính Thoáng giaùo (Orthodox) khoâng bao giôø mong muoán ñöôïc laøm cho sinh ñoäng (informed) vaø ñöôïc laøm cho giaùc ngoä (enlightened). Caùc nhaø caûi caùch naøy ñöôïc baùo cho bieát (gioáng nhö tröôøng hôïp Paul ñöôïc Festus baùo cho bieát vaäy) raèng vieäc thoâng thaùi quaù möùc seõ laøm cho hoï trôû thaønh ñieân cuoàng, vaø raèng neáu ñi quaù xa hôn thì deã gaëp nguy hieåm. Khoâng chuù yù ñeán söï daøi doøng, moät phaàn laø do thoùi quen vaø caùch giaùo duïc ñoái vôùi caùc nhaø vaên naøy, coøn moät phaàn do söï haïn cheá veà toân giaùo qua quyeàn löïc laâu ñôøi, vaø ñi vaøo taâm cuûa vaán ñeà, caùc taùc phaåm naøy mang tính chaát Minh Trieát Thieâng Lieâng theo nghóa chaët cheõ nhaát, vaø chæ thích hôïp vôùi tri thöùc cuûa con ngöôøi veà baûn chaát rieâng cuûa con ngöôøi vaø söï soáng cao sieâu hôn cuûa linh hoàn. Phong traøo Minh Trieát Thieâng Lieâng hieän nay ñoâi khi bò gaùn cho laø coá söùc bieán caûi Cô Ñoác giaùo thaønh Phaät giaùo, thöïc ra noù chæ haøm yù laø töø ngöõ “Dò giaùo” ñaõ maát ñi caùc khuûng khieáp cuûa noù vaø maát heát söùc maïnh cuûa noù roài. ÔÛ moïi thôøi ñaïi ñeàu coù nhöõng ngöôøi hieåu ñöôïc hoaëc ít hoaëc nhieàu trieát lyù Minh Trieát Thieâng Lieâng vaø ñaõ ñöa trieát lyù naøy vaøo cô caáu cuûa ñôøi soáng hoï. Caùc trieát lyù naøy khoâng thuoäc rieâng moät toân giaùo naøo vaø khoâng bò haïn cheá vaøo xaõ hoäi naøo hoaëc thôøi kyø naøo. Chuùng laø ñaëc quyeàn cuûa moïi linh hoàn con ngöôøi. Moät ñieàu nhö laø quan ñieåm chính ñaùng phaûi ñöôïc moãi ngöôøi vaïch ra tuøy theo baûn chaát vaø nhu caàu cuûa mình vaø tuøy theo kinh nghieäm ña daïng cuûa ngöôøi aáy. Ñieàu naøy coù theå giaûi thích taïi sao nhöõng ai ngôõ raèng Minh Trieát Thieâng Lieâng phaûi trôû thaønh moät toân giaùo môùi,
 32. 32. 32 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 21 ñeàu ñaõ tìm toøi moät caùch voâ ích tín ñieàu vaø nghi thöùc cuûa noù. Tín ñieàu cuûa Minh Trieát Thieâng Lieâng laø Trung Thaønh vôùi Chaân Lyù (Loyalty To Truth), coøn nghi thöùc cuûa Minh Trieát Thieâng Lieâng laø “Toân troïng moïi chaân lyù baèng caùch vaän duïng chaân lyù ñoù”. Ña soá nhaân loaïi hieåu nguyeân taéc cuûa Tình Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng moät caùch keùm coûi bieát bao nhieâu, taàm quan troïng sieâu vieät cuûa Tình Huynh Ñeä ñoù ít ñöôïc nhaän thöùc bieát bao; ngöôøi ta coù theå thaáy ñöôïc ñieàu ñoù trong bieát bao laø yù kieán vaø nhöõng caùch giaûi thích bòa ñaët lieân quan ñeán Hoäi Thoâng Thieân Hoïc. Hoäi naøy ñöôïc thaønh laäp döïa treân nguyeân taéc duy nhaát naøy, ñoù laø Tình Huynh Ñeä thieát yeáu cuûa Con Ngöôøi nhö ñaõ ñöôïc phaùc thaûo moät caùch vaén taét vaø ñöôïc trình baøy moät caùch chöa ñaày ñuû ôû ñaây. Hoäi bò taán coâng nhö theå coù tính caùch thieân veà Phaät giaùo (Buddhistic) vaø coù tính caùch choáng laïi Cô Ñoác giaùo (antiChristian), maëc duø Hoäi coù theå töôïng tröng cho caû hai toân giaùo naøy cuøng moät luùc, khi maø caû Phaät giaùo laãn Cô Ñoác giaùo , theo nhö caùc nhaø saùng laäp ñöôïc linh höùng cuûa hai toân giaùo naøy ñaõ noùi, ñeàu xem tình huynh ñeä nhö laø trieát lyù chính yeáu duy nhaát cuûa ñôøi soáng. Minh Trieát Thieâng Lieâng cuõng ñöôïc xem nhö laø moät caùi gì ñoù môùi meû döôùi aùnh maët trôøi, hay, neáu may maén laém, thì cuõng nhö laø moät moân huyeàn bí hoïc coå xöa caûi trang döôùi caùi teân môùi. Trong khi maø thaät ra nhieàu Hoäi Ñoaøn ñöôïc thaønh laäp döïa treân, ñoàng thôøi chung söùc ñeå naâng ñôõ, caùc nguyeân taéc cuûa loøng vò tha, hoaëc laø tình huynh ñeä noøng coát. Caùc Hoäi Ñoaøn naøy mang nhieàu danh xöng khaùc nhau, thaät ra cuõng coù nhieàu ñoaøn theå cuõng ñöôïc goïi laø coù tính caùch minh trieát, coù caùc nguyeân taéc vaø muïc ñích gioáng nhö Hoäi Thoâng Thieân Hoïc hieän taïi. Vôùi taát caû caùc Hoäi Ñoaøn naøy, trieát lyù coát loõi vaãn nhö nhau, coøn taát caû nhöõng ñieàu khaùc ñeàu thöù yeáu, maëc duø vaãn khoâng gaït boû ñöôïc söï thaät raèng nhieàu ngöôøi bò thu huùt vaøo nhöõng caùi thöù yeáu maø boû qua hoaëc khoâng bieát tôùi nhöõng caùi truï coát”. Ñoái vôùi caùc caâu hoûi cuûa baïn, khoâng theå ñöa ra caâu traû lôøi naøo hay hôn hoaëc roõ raøng hôn laø caâu traû lôøi cuûa T.S. Buck, moät trong
 33. 33. 33 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG BÍ TRUYEÀN VAØ COÂNG TRUYEÀN 22 caùc Hoäi vieân Thoâng Thieân Hoïc möïc thöôùc nhaát vaø ñöôïc meán chuoäng nhaát cuûa chuùng toâi. Hoûi : Ngoaøi phaàn ñaïo ñöùc cuûa Phaät giaùo ra, baø coøn öa thích hay quan taâm ñeán heä thoáng naøo nöõa khoâng? Ñaùp : Tuyeät nhieân khoâng. Chuùng toâi khoâng trung thaønh vôùi moät toân giaùo naøo caû, cuõng khoâng theo moät trieát phaùi ñaëc thuø naøo: chuùng toâi chæ tuyeån choïn phaàn tinh hoa naèm trong moãi heä thoáng maø thoâi. Nhöng ôû ñaây, moät laàn nöõa, caàn phaûi noùi raèng, gioáng nhö taát caû caùc heä thoáng coå xöa khaùc, Minh Trieát Thieâng Lieâng ñöôïc chia thaønh phaàn Ngoaïi moân vaø phaàn Noäi moân. Hoûi : Caû hai khaùc nhau ra sao? Ñaùp : Noùi chung, hoäi vieân cuûa Hoäi Thoâng Thieân Hoïc ñöôïc töï do theo baát cöù toân giaùo hoaëc trieát lyù naøo maø hoï thích, hoaëc khoâng theo gì caû tuøy yù hoï, mieãn laø hoï chaáp thuaän vaø saün saøng theå hieän moät hoaëc hai trong soá ba muïc tieâu cuûa Hoäi. Hoäi Thoâng Thieân Hoïc laø moät Hoäi Ñoaøn baùc aùi vaø khoa hoïc ñeå truyeàn baù yù töôûng veà tình huynh ñeä theo caùc ñöôøng loái thöïc tieãn, thay vì ñöôøng loái lyù thuyeát. Hoäi vieân coù theå laø tín ñoà Cô Ñoác giaùo hoaëc Hoài giaùo, Do Thaùi giaùo hoaëc Baùi Hoûa giaùo, AÁn giaùo hoaëc Baø La Moân giaùo (Brahmins), ngöôøi theo phaùi Giaùng Ma (Spiritualist) hoaëc ngöôøi theo thuyeát Duy Vaät (Materialists), khoâng thaønh vaán ñeà, chæ caàn moãi hoäi vieân phaûi hoaëc laø ngöôøi töø thieän, hoaëc laø moät hoïc giaû, moät ngöôøi söu khaûo veà vaên hoïc cuûa gioáng daân Aryan vaø vaên hoïc coå khaùc, hoaëc laø moät ñaïo sinh thoâng linh (psychic student). Noùi toùm laïi, ñoù laø moät ngöôøi maø neáu caàn, ngöôøi aáy coù theå giuùp vaøo vieäc xuùc tieán ít nhaát laø moät trong caùc muïc tieâu cuûa chöông trình. Neáu khoâng, ngöôøi ñoù khoâng coù lyù do gì ñeå trôû thaønh moät “Hoäi vieân” caû. Ñoù laø ña soá ngöôøi thuoäc Hoäi ngoaïi moân, goàm caùc hoäi vieân “raøng buoäc” vaø “khoâng raøng buoäc”. [Moät “hoäi vieân raøng buoäc” coù nghóa laø moät ngöôøi ñaõ gia nhaäp moät chi boä ñaëc bieät cuûa Hoäi Thoâng Thieân Hoïc. Moät Hoäi vieân “khoâng raøng buoäc” laø keû, noùi chung, thuoäc veà Hoäi, coù chöùng chæ cuûa Hoäi do Toång Hoäi caáp, nhöng khoâng coù lieân heä vôùi moät chi boä naøo].
 34. 34. 34 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG Nhöõng ngöôøi naøy coù theå hoaëc khoâng theå trôû thaønh Hoäi vieân Thoâng Thieân Hoïc thöïc söï. Hoï laø Hoäi vieân do vieäc hoï gia nhaäp Hoäi, nhöng nhöõng ngöôøi naøy khoâng theå bieán thaønh moät ngöôøi nghieân cöùu Minh Trieát Thieâng Lieâng neáu ngöôøi ñoù khoâng coù yù thöùc naøo veà söï xöùng hôïp thieâng lieâng (divine fitness) cuûa caùc söï vaät, hay laø ñoái vôùi ngöôøi aáy, keû chæ hieåu Minh Trieát Thieâng Lieâng  taïm duøng caùch dieãn ñaït naøy  theo caùch ích kyû vaø coá chaáp cuûa rieâng mình. Caâu “Toát goã hôn toát nöôùc sôn” (“Handsome is, as handsome does”) coù theå ñöôïc dieãn giaûi laïi trong tröôøng hôïp naøy vaø trình baøy nhö sau: “Keû naøo thöïc haønh Minh Trieát Thieâng Lieâng, keû ñoù môùi laø Nhaø Minh Trieát Thieâng Lieâng” (“Theosophist is, who Theosophy does”) Nhaø Minh Trieát Thieâng Lieâng vaø Hoäi Thoâng Thieân Hoïc Hoûi : Theo toâi hieåu, ñieàu baø vöøa noùi chæ aùp duïng cho caùc hoäi vieân ngoaïi moân. Coøn nhöõng gì ñoái vôùi keû theo ñuoåi vieäc nghieân cöùu noäi moân veà Minh Trieát Thieâng Lieâng, hoï coù phaûi laø Hoäi vieân Thoâng Thieân Hoïc thöïc söï khoâng? Ñaùp : Khoâng nhaát thieát laø theá, cho ñeán khi hoï ñaõ toû ra nhö theá. Hoï ñaõ nhaäp vaøo nhoùm noäi moân vaø töï nguyeän xuùc tieán moät caùch chaët cheõ, theo khaû naêng cuûa hoï, caùc luaät leä cuûa ñoaøn theå huyeàn moân. Ñaây laø moät coâng vieäc khoù khaên, vì quy luaät quan troïng nhaát trong soá caùc quy luaät laø hoaøn toaøn töø boû baûn ngaõ rieâng tö cuûa mình  nghóa laø moät hoäi vieân cam keát phaûi trôû thaønh moät ngöôøi hoaøn toaøn vò tha, khoâng bao giôø nghó ñeán chính mình, ñoàng thôøi phaûi bieát queân tính khoe khoang vaø kieâu haõnh cuûa chính mình, chæ nghó ñeán lôïi ích chung cho moïi sinh vaät, ngoaøi caùi lôïi ích cuûa caùc huynh höõu ñoàng moân trong giôùi noäi moân cuûa mình. Neáu muoán giaùo huaán noäi moân laøm cho y thaønh ngöôøi coù lôïi ích thì y phaûi soáng moät cuoäc ñôøi bieát kieàm cheá ôû moïi maët, bieát hy sinh (selfdenial) vaø nghieâm nhaët veà khía caïnh ñaïo ñöùc, thi haønh boån phaän cuûa mình vì moïi ngöôøi. Moät vaøi Hoäi vieân Thoâng Thieân Hoïc chaân chính naèm trong soá caùc Hoäi vieân naøy. Ñieàu naøy khoâng haøm yù raèng beân ngoaøi Hoäi Thoâng Thieân Hoïc vaø nhoùm noäi moân, khoâng coù caùc nhaø nghieân cöùu
 35. 35. 35 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG BÍ TRUYEÀN VAØ COÂNG TRUYEÀN 23 Minh Trieát Thieâng Lieâng naøo nöõa, vì soá ngöôøi naøy coù nhieàu hôn laø ngöôøi ta bieát, chaéc chaén laø coøn nhieàu ngöôøi nöõa ôû trong soá caùc thaønh vieân ngoaïi moân (lay members) cuûa Hoäi Thoâng Thieân Hoïc. Hoûi : Vaäy thì trong tröôøng hôïp naøy, coù lôïi ích gì khi gia nhaäp vaøo caùi ñöôïc goïi laø Hoäi Thoâng Thieân Hoïc? Ñoäng cô thuùc ñaåy laø ñaâu? Ñaùp : Khoâng coù gì caû, ngoaïi tröø caùi lôïi laø thu nhaän ñöôïc giaùo huaán noäi moân, caùc trieát lyù chaân xaùc cuûa “Toân giaùoMinh trieát” (“WisdomReligion”, Trieát giaùo) vaø neáu chöông trình thöïc söï ñöôïc xuùc tieán, ngöôøi ta seõ thu nhaän ñöôïc nhieàu söï trôï giuùp do söï töông trôï vaø ñoàng caûm. Söï ñoaøn keát taïo neân söùc maïnh vaø söï haøi hoøa, coøn caùc coá gaéng ñoàng boä ñöôïc ñieàu chænh ñuùng möùc seõ taïo ñöôïc caùc ñieàu kyø dieäu. Ñaây laø caùi huyeàn bí cuûa moïi hoäi ñoaøn (associations) vaø coäng ñoàng (communities) töø khi nhaân loaïi ra ñôøi. Hoûi : Nhöng taïi sao moät ngöôøi ñöôïc cho laø coù trí naõo caân baèng, bieát chuyeân taâm vaøo muïc ñích, coù moät nghò löïc khoâng theå bò ñaùnh baïi vaø loøng kieân nhaãn voâ bôø, laïi khoâng theå trôû thaønh moät nhaø huyeàn linh hoïc vaø thaäm chí moät Cao Ñoà neáu ngöôøi aáy chæ laøm vieäc moät mình? Ñaùp : Ngöôøi aáy coù theå thaønh coâng chöù. Nhöng phaûi maát muoân (vaïn) laàn thaát baïi môùi coù ñöôïc moät laàn thaønh coâng. Vì moät trong bieát bao lyù do, ñoù laø khoâng coù moät quyeån saùch naøo veà Huyeàn linh hoïc hoaëc Thoâng Thaàn Hoïc hieän coù trong thôøi chuùng ta, neâu ra ñöôïc caùc huyeàn bí veà thuaät luyeän ñan hay Minh Trieát Thieâng Lieâng thôøi trung coå baèng thöù ngoân ngöõ deã hieåu caû. Taát caû ñeàu coù tính chaát töôïng tröng hoaëc baèng caùc nguï töø, vaø vì chìa khoùa môû caùc saùch naøy ñaõ thaát laïc töø laâu ôû Taây phöông, thì laøm sao ngöôøi ta coù theå hoïc caùch bieát ñöôïc yù nghóa chính xaùc cuûa nhöõng gì maø ngöôøi ñoù ñoïc vaø nghieân cöùu? ÔÛ ñoù coù aån moái nguy hieåm raát lôùn, nguy hieåm naøy voâ tình ñöa ñeán taø thuaät hay laø traïng thaùi ñoàng coát cöïc kyø voâ phöông töï veä (the most helpless mediumship). Ai chöa coù ñöôïc moät vò coù ñieåm ñaïo chæ daïy thì toát hôn ñöøng lao vaøo vieäc nghieân cöùu ñôn phöông nhö theá.
 36. 36. 36 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 24 Haõy nhìn vaø quan saùt chung quanh baïn. Trong khi hai phaàn ba xaõ hoäi vaên minh cheá gieãu yù töôûng cho raèng coù moät caùi gì ñoù trong Minh Trieát Thieâng Lieâng, Huyeàn Linh Hoïc, Giaùng Ma Hoïc hoaëc trong Kinh Kabala, thì moät phaàn ba coøn laïi ñeàu goàm coù nhöõng thaønh phaàn ña taïp vaø ñoâùi nghòch nhaát. Moät soá ngöôøi tin vaøo ñieàu thaàn bí vaø thaäm chí tin vaøo ñieàu sieâu nhieân nöõa (!) (the supernal), nhöng moãi ngöôøi tin theo caùch rieâng cuûa mình. Moät soá khaùc moät mình ñoå xoâ vaøo vieäc nghieân cöùu Do Thaùi Bí giaùo, Thoâng Linh thuaät (Psychism), Thoâi Mieân theo Mesmer, Giaùng Ma thuaät hoaëc moät soá hình thöùc naøo ñoù cuûa Huyeàn Hoïc (Mysticism). Keát quaû: khoâng coù ñöôïc hai ngöôøi suy töôûng gioáng nhau, khoâng coù ñöôïc hai ngöôøi ñoàng yù vôùi nhau veà baát cöù nguyeân lyù huyeàn linh caên baûn naøo, maëc duø coù nhieàu ngöôøi töï cho raèng hoï laø ngöôøi coù ñöôïc tri thöùc toái haäu, vaø muoán laøm cho ngöôøi ngoaøi tin raèng hoï laø caùc baäc chaân tri toaøn veïn. ÔÛ Taây phöông, chaúng nhöõng khoâng coù ñöôïc chuùt kieán thöùc khoa hoïc vaø chính xaùc veà Huyeàn linh hoïc, maø thaäm chí cuõng khoâng coù ñöôïc khoa chieâm tinh thöïc söï (true astrology), caùi nhaùnh duy nhaát cuûa Huyeàn linh hoïc, döôùi hình thöùc giaùo lyù ngoaïi moân cuûa noù, coù ñöôïc caùc ñònh luaät roõ raøng vaø moät heä thoáng nhaát ñònh, nhöng khoâng moät ai coù ñöôïc baát cöù yù nieäm naøo veà nhöõng gì maø Huyeàn linh hoïc chaân chính muoán noùi tôùi. Moät soá ngöôøi laïi giôùi haïn minh trieát coå vaøo kinh Kabala vaø kinh Zohar, moãi ngöôøi laïi dieãn giaûi theo caùch rieâng cuûa mình ñoái vôùi hö töø (deadletter) cuûa caùc phöông phaùp cuûa giaùo só Do Thaùi. Moät soá khaùc thì xem Swedenborg hoaëc Boehme nhö laø bieåu hieän toái haäu cuûa minh trieát cao nhaát; trong khi nhöõng ngöôøi khaùc nöõa laïi nhìn thaáy trong thuaät thoâi mieân Mesmer caùi bí nhieäm lôùn lao cuûa phaùp thuaät coå. Baát cöù ngöôøi naøo ñem lyù thuyeát ñoù ra thöïc haønh, thì do voâ minh, sôùm muoän gì cuõng bò loâi cuoán vaøo ma thuaät (black magic). May maén cho nhöõng ai thoaùt ñöôïc ñieàu ñoù, vì hoï khoâng coù caùch naøo kieåm tra, cuõng nhö khoâng coù tieâu chuaån naøo ñeå nhôø ñoù coù theå phaân bieät ñöôïc giöõa chaân vôùi giaû.
 37. 37. 37 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG BÍ TRUYEÀN VAØ COÂNG TRUYEÀN Hoûi : Phaûi chaêng chuùng ta phaûi hieåu raèng nhoùm noäi moân cuûa Hoäi Thoâng Thieân Hoïc töï cho laø ñaõ hoïc ñöôïc minh trieát bí truyeàn töø nôi caùc ñeä töû ñieåm ñaïo hoaëc caùc Chaân Sö thöïc söï? Ñaùp : Khoâng phaûi hoïc moät caùch tröïc tieáp. Khoâng nhaát thieát phaûi coù chính söï hieän dieän cuûa caùc Chaân Sö nhö theá. Chæ caàn caùc Ngaøi daïy doã, höôùng daãn moät soá ngöôøi trong nhieàu naêm, roài nhöõng ngöôøi naøy hieán daâng troïn caùc kieáp soáng cuûa hoï cho vieäc phuïng söï. Keá ñoù, ñeán löôït nhöõng ngöôøi naøy coù theå ñöa ra tri thöùc ñeå truyeàn ñaït laïi cho nhöõng ngöôøi khaùc, töùc laø nhöõng ngöôøi khoâng coù ñöôïc cô hoäi hoïc hoûi nhö hoï. Moät ít chaân lyù ñích thöïc coøn quyù hôn laø moät ñoáng kieán thöùc khoâng tieâu hoùa ñöôïc vaø bò hieåu sai. Moät laïng vaøng thì coù giaù trò hôn laø moät taán ñaát. Hoûi : Nhöng laøm sao ngöôøi ta bieát ñöôïc laïng ñoù laø vaøng thaät hay chæ laø vaøng giaû? Ñaùp : Ngöôøi ta bieát ñöôïc moät loaïi caây naøo laø nhôø traùi cuûa noù, bieát ñöôïc moät heä thoáng tö töôûng naøo laø nhôø keát quaû cuûa noù. Khi naøo nhöõng ngöôøi ñoái laäp vôùi chuùng toâi coù theå chöùng minh cho chuùng toâi thaáy raèng baát luaän moät ñaïo sinh huyeàn linh hoïc ñôn ñoäc naøo qua caùc thôøi ñaïi, trôû thaønh moät thaùnh ñoà (saintly adept) nhö Ammonius Saccas, hay ngay caû trôû thaønh moät Plotinus, hoaëc laø moät nhaø Thoâng Thaàn hoïc (Theurgist) nhö Iamblichus, hoaëc laø ñaït ñöôïc caùc kyø coâng (feast) gioáng nhö Thaùnh Germain ñaõ laøm, maø khoâng coù baát cöù moät Ñöùc Thaày naøo daãn daét, vaø taát caû nhöõng ngöôøi naøy neáu khoâng phaûi laø moät ñoàng töû, moät nhaø thoâng linh töï doái mình (selfdeluded psychic) thì cuõng laø moät keû bòp ñôøi (charlatan)  luùc ñoù, chuùng toâi seõ nhaän laø chuùng toâi laàm laïc. Coøn töø giôø ñeán ñoù, Nhöõng Nhaø Minh Trieát Thieâng Lieâng (Theosophists) thích noi theo ñònh luaät thieân nhieân ñaõ ñöôïc chöùng minh ñoái vôùi truyeàn thoáng cuûa Khoa Hoïc Thieâng Lieâng (Sacred Science). Coù caùc nhaø thaàn bí coù caùc khaùm phaù quan troïng trong hoùa hoïc vaø vaät lyù hoïc, caùc khaùm phaù naøy haàu nhö keà saùt beân khoa luyeän ñan vaø Huyeàn linh hoïc. Nhöõng ngöôøi khaùc, nhôø söï trôï giuùp duy nhaát cuûa sieâu taøi (genius)
 38. 38. 38 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 25 cuûa hoï1 , ñaõ khaùm phaù laïi ñöôïc caùc phaàn (portions), neáu khoâng muoán noùi laø toaøn boä caùc maãu töï ñaõ bò ñaùnh maát cuûa :ngoân ngöõ bí maät”, vaø do ñoù, coù theå ñoïc tröïc tieáp caùc cuoän giaáy (scrolls) baèng tieáng Hebrew. Nhieàu ngöôøi khaùc nöõa, voán laø keû coù nhaõn thoâng (seers), ñaõ thoaùng thaáy ñöôïc caùi nhieäm maàu cuûa caùc bí aån coøn giaáu kín cuûa Thieân Nhieân. Nhöng taát caû nhöõng ngöôøi naøy ñeàu laø caùc chuyeân gia. Ngöôøi laø nhaø phaùt minh lyù thuyeát, keû laø ngöôøi Hebrew, nghóa laø moät tín ñoà Do Thaùi Bí giaùo coá chaáp (Sectarian Kabalist), keû thöù ba laø moät Swedenborg cuûa thôøi hieän ñaïi, phuû nhaän taát caû vaø moïi vieäc ñeàu naèm ngoaøi khoa hoïc hoaëc toân giaùo rieâng bieät cuûa anh ta. Khoâng moät ngöôøi naøo trong soá ñoù coù theå töï haøo laø ñaõ taïo ra ñöôïc moät ích lôïi chung hay thaäm chí coù tính chaát quoác gia, chöù khoâng cho chính ngöôøi aáy. Tröø moät vaøi ngöôøi coù khaû naêng chöõa trò  taàng lôùp maø Ñaïi Hoïc Y Khoa hay Phaåu Thuaät thöôøng goïi laø caùc thaày lang vöôøn (quacks)  khoâng moät ai trong soá naøy ñaõ trôï giuùp nhaân loaïi baèng moân hoïc cuûa hoï, thaäm chí ñeán moät soá ngöôøi ôû cuøng moät coäng ñoàng. Nhöõng ngöôøi Chaldees thôøi coå ñoù laø nhöõng ngöôøi coù khaû naêng chöõa trò kyø dieäu, “khoâng phaûi baèng söï meâ hoaëc maø laø baèng caùc döôïc thaûo (simples)” nay ôû ñaâu? Apollonius ôû Tyana, ngöôøi ñaõ chöõa laønh keû oám ñau vaø laøm cho ngöôøi cheát soáng laïi döôùi baát cöù tình huoáng naøo, nay ôû ñaâu? Chuùng toâi bieát ñöôïc moät soá nhaø chuyeân moân thuoäc haïng thöù nhaát ôû AÂu Chaâu, nhöng khoâng bieát ñöôïc moät ngöôøi naøo thuoäc haïng thöù hai, tröø ra ôû AÙ Chaâu, nôi maø caùi bí maät cuûa nhaø yogi “soáng döôùi daïng cheát” (“to live in death”) vaãn coøn ñöôïc baûo toàn. 1 “Genius“ laø taøi naêng hay naêng khieáu ñöôïc mang laïi töø moät kieáp soáng tröôùc do coâng phu hoïc hoûi cuûa töøng linh hoàn trong caùc laàn luaân hoài ñaõ qua, chöù khoâng phaûi laø “taøi naêng do Trôøi ban rieâng cho moät ngöôøi naøo” nhö ngöôøi ñôøi thöôøng hieåu, do ñoù, khoâng theå dòch “genius” laø “thieân taøi”, maø neân dòch laø “sieâu taøi”ND.
 39. 39. 39 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG BÍ TRUYEÀN VAØ COÂNG TRUYEÀN Hoûi : Muïc ñích cuûa khoa Minh Trieát Thieâng Lieâng coù phaûi laø ñeå saûn xuaát ra caùc baäc chaân tri (adept) coù khaû naêng chöõa trò nhö theá? Ñaùp : Khoa Minh Trieát Thieâng Lieâng coù nhieàu muïc ñích, nhöng quan troïng nhaát trong taát caû caùc muïc ñích coù leõ ñuùng laø laøm giaõm noãi ñau khoå cuûa con ngöôøi döôùi baát cöù hình thöùc naøo, tinh thaàn cuõng nhö vaät chaát. Vaø chuùng toâi tin raèng phaàn tinh thaàn quan troïng hôn laø phaàn vaät chaát. Khoa Minh Trieát Thieâng Lieâng cuõng phaûi daïy doã phaàn ñaïo lyù, thanh loïc linh hoàn, neáu muoán laøm dòu bôùt noãi ñau xaùc thaân, tröø tröôøng hôïp tai naïn, taát caû caùc ñau khoå naøy ñeàu do keá thöøa töø tieàn kieáp (hereditary). Quaû laø khoâng phaûi baèng caùch nghieân cöùu Huyeàn Linh hoïc vôùi caùc muïc ñích ích kyû, ñeå laøm thoûa maõn tham voïng, kieâu haõnh hay laø loøng töï phuï caù nhaân cuûa mình maø ngöôøi ta ñaït ñeán muïc tieâu ñích thöïc, muïc tieâu ñích thöïc phaûi laø giuùp ñôõ nhaân loaïi ñang ñau khoå. Cuõng khoâng phaûi baèng caùch nghieân cöùu chæ moät nhaùnh nhoû cuûa trieát hoïc bí truyeàn maø ngöôøi ta trôû thaønh moät nhaø Huyeàn Linh hoïc, maø laø baèng caùch nghieân cöùu, neáu khoâng noùi laø am hieåu taát caû. Hoûi : Vaäy ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích quan troïng nhaát naøy, phaûi chaêng söï giuùp ñôõ chæ ñöôïc daønh cho nhöõng ai nghieân cöùu caùc khoa hoïc bí truyeàn? Ñaùp : Khoâng phaûi ñaâu. Moïi hoäi vieân beân ngoaøi ñeàu ñöôïc pheùp hoïc hoûi toång quaùt neáu hoï thích, nhöng chæ moät vaøi ngöôøi môùi saün saøng trôû thaønh “hoäi vieân hoaït ñoäng” (“working members”), coøn ña soá vaãn ôû vò trí keû aên baùm (drones) cuûa Minh Trieát Thieâng Lieâng. Neân nhôù raèng vieäc khaûo cöùu rieâng vaãn ñöôïc khuyeán khích trong Hoäi Thoâng Thieân Hoïc, mieãn laø vieäc ñoù khoâng xaâm phaïm giôùi haïn ngaên caùch ngoaïi moân vôùi noäi moân, huyeàn thuaät muø quaùng vôùi huyeàn thuaät höõu thöùc. Khaùc nhau giöõa Minh Trieát Thieâng Lieâng vôùi Huyeàn Linh hoïc Hoûi : Baø ñaõ noùi ñeán Minh Trieát Thieâng Lieâng vaø Huyeàn Linh Hoïc (Occultism), vaäy chuùng coù gioáng nhau khoâng?
 40. 40. 40 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 26 Ñaùp : Roõ raøng laø khoâng. Moät ngöôøi coù theå laø moät nhaø nghieân cöùu Minh Trieát Thieâng Lieâng raát gioûi, duø cho ôû trong hay ôû ngoaøi Hoäi, nhöng khoâng phaûi laø moät nhaø Huyeàn Linh Hoïc veà baát cöù maët naøo. Tuy nhieân, khoâng ai coù theå trôû thaønh nhaø Huyeàn Linh Hoïc thöïc söï maø khoâng laïi laø moät nhaø Minh Trieát Thieâng Lieâng thöïc söï, neáu khoâng nhö theá thì ñoù chæ laø nhaø ma thuaät, duø höõu yù hay voâ tình. Hoûi : Baø muoán noùi ñeán ñieàu gì? Ñaùp : Toâi ñaõ töøng noùi raèng moät nhaø Minh Trieát Thieâng Lieâng ñích thöïc phaûi thöïc haønh lyù töôûng tinh thaàn cao sieâu nhaát, phaûi coá gaéng nhaän thöùc raèng mình ñoàng nhaát vôùi toaøn theå nhaân loaïi vaø luoân luoân laøm vieäc vì ngöôøi khaùc. Baây giôø, neáu moät nhaø Huyeàn Linh Hoïc khoâng laøm moïi ñieàu nhö theá thì aét laø y phaûi haønh ñoäng moät caùch ích kyû cho lôïi ích cuûa rieâng mình; vaø neáu y coù ñöôïc nhieàu naêng löïc thöïc haønh hôn laø ngöôøi thöôøng thì laäp töùc, y trôû thaønh moät keû thuø nguy hieåm hôn nhieàu cho theá giôùi vaø cho nhöõng ngöôøi chung quanh y hôn laø ngöôøi thöôøng. Ñieàu naøy raát roõ raøng. Hoûi : Theá thì moät nhaø Huyeàn Linh Hoïc chæ laø moät ngöôøi sôû höõu ñöôïc nhieàu quyeàn naêng hôn nhöõng ngöôøi khaùc? Ñaùp : Coøn hôn theá nöõa, neáu y laø nhaø Huyeàn Linh Hoïc thöïc söï hieåu bieát vaø coù thöïc haønh, chöù khoâng phaûi höõu danh voâ thöïc. Caùc khoa hoïc huyeàn linh khoâng phaûi nhö caùc Baùch Khoa Töø Ñieån moâ taû: “Caùc khoa hoïc töôûng töôïng cuûa Thôøi Trung Coå coù lieân quan vôùi taùc ñoäng hoaëc aûnh höôûng ñöôïc cho laø coù caùc tính chaát huyeàn linh hay caùc naêng löïc sieâu nhieân nhö luyeän ñan, phaùp thuaät, chieâu hoàn thuaät (necromancy) vaø chieâm tinh hoïc”, vì ñoù laø caùc khoa hoïc coù thaät vaø raát nguy hieåm. Caùc khoa naøy daïy veà maõnh löïc huyeàn bí cuûa vaïn vaät trong Thieân Nhieân, phaùt trieån vaø boài ñaép caùc quyeàn naêng aån giaáu “tieàm taøng trong con ngöôøi”, nhö theá mang laïi cho con ngöôøi caùc lôïi ích to taùt vöôït haün nhöõng ngöôøi chöa hieåu bieát. Ngaøy nay, thuaät thoâi mieân trôû neân raát thoâng duïng vaø laø moät ñoái töôïng khaûo saùt khoa hoïc quan troïng, ñaây laø moät thí duï ñieån hình. Naêng löïc thoâi mieân ñaõ ñöôïc khaùm phaù haàu nhö tình côø, con ñöôøng daãn ñeán thoâi mieân ñaõ ñöôïc chuaån bò baèng thuaät thoâi mieân theo Mesmer.
 41. 41. 41 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG BÍ TRUYEÀN VAØ COÂNG TRUYEÀN 27 Ngaøy nay, moät nhaø thoâi mieân kheùo leùo coù theå laøm haàu nhö baát cöù ñieàu gì, töø vieäc buoäc moät ngöôøi ñoùng vai thaèng ngoác (maø chính ngöôøi ñoù khoâng hay bieát), ñeán vieäc sai khieán ngöôøi naøy phaïm toäi, thöôøng laø haønh ñoäng thay cho keû thoâi mieân vaø coù lôïi cho keû thoâi mieân naøy. Coù phaûi chaêng ñaây laø moät quyeàn naêng khuûng khieáp neáu loït vaøo tay cuûa nhöõng ngöôøi khoâng löông thieän? Vaø xin baïn nhôù cho raèng ñaây chæ laø moät nhaùnh nhoû cuûa Huyeàn Linh Hoïc maø thoâi. Hoûi : Nhöng coù phaûi chaêng taát caû caùc khoa hoïc huyeàn bí naøy, töùc phaùp thuaät (magic) vaø taø thuaät (sorcery), chaúng ñöôïc nhöõng ngöôøi coù hoïc thöùc nhaát vaø caùc nhaø hoïc roäng xem nhö laø daáu veát cuûa söï doát naùt vaø meâ tín coå xöa hay sao? Ñaùp : Toâi xin nhaéc baïn nhôù raèng nhaän xeùt naøy cuûa baïn taùc ñoäng ñeán hai maët. “Nhöõng ngöôøi coù hoïc thöùc nhaát vaø hoïc roäng nhaát” trong caùc baïn cuõng xem Cô Ñoác giaùo vaø moïi toân giaùo khaùc nhö laø taøn tích cuûa doát naùt vaø meâ tín. Duø sao ñi nöõa, baây giôø ngöôøi ta baét ñaàu tin vaøo thuaät thoâi mieân, vaø moät soá ngöôøi  ngay caû ngöôøi coù hoïc thöùc nhaát  tin töôûng vaøo khoa Minh Trieát Thieâng Lieâng vaø caùc hieän töôïng. Nhöng ngoaïi tröø caùc nhaø thuyeát giaùo (preachers) vaø nhöõng keû cuoàng tín, ai trong soá caùc baïn seõ tuyeân boá tin vaøo caùc ñieàu huyeàn dieäu trong Thaùnh Kinh? Vaø ñaây laø nôi maø ñieåm dò bieät naûy sinh. Coù nhöõng nhaø Minh Trieát Thieâng Lieâng raát taøi gioûi vaø thuaàn khieát tin töôûng vaøo caùc ñieàu huyeàn dieäu sieâu nhieân, thieâng lieâng, nhöng khoâng nhaø Huyeàn Linh Hoïc naøo tin nhö theá. Vì moät nhaø Huyeàn Linh Hoïc thöïc haønh Minh Trieát Thieâng Lieâng moät caùch khoa hoïc, döïa treân söï hieåu bieát chính xaùc veà caùc taùc ñoäng huyeàn bí cuûa Thieân Nhieân. Coøn moät nhaø Minh Trieát Thieâng Lieâng trong khi thöïc haønh caùc quyeàn naêng ñöôïc goïi laø baát thöôøng, thieáu maát (minus) aùnh saùng cuûa Huyeàn Linh Hoïc, seõ chæ coù khuynh höôùng ñöa tôùi moät hình thöùc ñoàng coát nguy hieåm, bôûi vì, maëc duø naém giöõ ñöôïc Minh Trieát Thieâng Lieâng vaø ñaïo lyù cao sieâu nhaát coù theå lónh hoäi ñöôïc cuûa noù, ngöôøi ñoù chæ thöïc haønh trong boùng toái, döïa treân ñöùc tin chaân thaät nhöng khoâng thaáy roõ (blind). Baát luaän laø ai, nhaø Minh Trieát Thieâng Lieâng hay nhaø Giaùng Ma hoïc, ñang coá
 42. 42. 42 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 28 gaéng vun boài moät trong caùc nhaùnh cuûa khoa hoïc huyeàn linh nhö thoâi mieân; thoâi mieân theo Mesmer, hay ngay caû tìm ra caùc bí maät ñeå taïo ra caùc hieän töôïng vaät chaát vv…, maø khoâng coù ñöôïc kieán thöùc veà caên nguyeân trieát lyù cuûa caùc quyeàn naêng naøy, thì chaúng khaùc naøo moät con thuyeàn khoâng baùnh laùi maø lao vaøo moät ñaïi döông ñaày baõo toá. Dò bieät giöõa Minh Trieát Thieâng Lieâng vôùi Giaùng Ma hoïc Hoûi : Nhöng coù phaûi baø khoâng tin vaøo Giaùng Ma thuaät? Ñaùp : Neáu baïn hieåu “Giaùng Ma thuaät” (Spiritualism) theo caùch giaûi thích maø caùc nhaø giaùng ma (spiritualists) ñöa ra ñoái vôùi moät soá hieän töôïng baát thöôøng, thì chaéc chaén laø chuùng toâi khoâng tin. Hoï cho raèng caùc bieåu hieän naøy ñeàu do caùc “hoàn” (“spirits”) cuûa ngöôøi ñaõ cheát taïo ra, theo hoï, thöôøng thöôøng thaân nhaân cuûa ngöôøi ñaõ cheát tin raèng ngöôøi cheát trôû laïi coõi traàn ñeå giao tieáp vôùi nhöõng ngöôøi maø keû cheát meán thöông hay coù gaén boù maät thieát. Chuùng toâi hoaøn toaøn baùc boû ñieåm naøy. Chuùng toâi quaû quyeát raèng hoàn cuûa ngöôøi cheát khoâng theå trôû laïi coõi traàn  tröø trong caùc tröôøng hôïp hieám hoi vaø khaùc thöôøng maø toâi seõ noùi ñeán sau; caùc hoàn naøy cuõng khoâng giao tieáp ñöôïc vôùi ngöôøi soáng tröø phi baèng phöông tieän hoaøn toaøn chuû quan (subjective). Nhöõng gì hieän ra ôû ngoaïi caûnh (appear objectively) chæ laø boùng ma cuûa con ngöôøi hoàng traàn cuõ (exphysical man). Nhöng trong ñòa haït thoâng linh (in psychic), taïm goïi nhö theá, töùc Giaùng Ma hoïc “Taâm linh” (“spiritual” Spiritualism), chuùng toâi tin hoaøn toaøn. Hoûi : Baø cuõng baùc boû hieän töôïng ñoù, phaûi khoâng? Ñaùp : Chaéc chaén laø khoâng, tröø caùc tröôøng hôïp coá yù löøa gaït. Hoûi : Vaäy thì baø giaûi thích hieän töôïng ñoù nhö theá naøo? Ñaùp : Coù nhieàu caùch giaûi thích. Nguyeân nhaân cuûa caùc hieän töôïng ñoù chaúng ñôn giaûn chuùt naøo theo nhö caùc nhaø Giaùng Ma hoïc tin töôûng. Tröôùc heát, cöùu tinh (the deus ex machina) cuûa caùi ñöôïc goïi laø “caùc cuoäc hieän hình” (“materialization”) thöôøng thöôøng laø theå dó thaùi (astral body or “double”) cuûa ngöôøi ngoài ñoàng (medium) hoaëc
 43. 43. 43 MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG BÍ TRUYEÀN VAØ COÂNG TRUYEÀN cuûa moät ngöôøi coù maët ôû ñoù. Theå dó thaùi naøy cuõng laø taùc nhaân taïo taùc (producer) hay laø löïc taùc ñoäng (operating force) trong caùc cuoäc ma hieän ñeå vieát treân baûng (manifestations of slatewriting), caùc cuoäc giaùng ma kieåu “Davenport” (“Davenport”like manifestation) vv… Hoûi : Baø duøng tieáng “thöôøng thöôøng” (“usually”); vaäy coøn coù caùi gì taïo ra hieän töôïng ñoù nöõa khoâng? Ñaùp : Ñieàu ñoù coøn tuøy vaøo baûn chaát cuûa caùc laàn ma hieän. Ñoâi khi laø taøn tích cuûa theå dó thaùi (astral remains), “caùc ma hình” ôû duïc giôùi (kamalokic “shell”) cuûa caùc phaøm ngaõ ñaõ maát xaùc nhöng coøn toàn taïi; coù khi laø caùc Tinh Linh (Elementals). “Spirit” laø moät thuaät ngöõ coù nghóa roäng vaø chæ nhieàu chuûng loaïi. Thöïc tình toâi khoâng bieát caùc nhaø giaùng ma hieåu thuaät ngöõ ñoù nhö theá naøo. Coøn theo chuùng toâi hieåu thì ñoù laø caùc hieän töôïng vaät chaát ñöôïc taïo ra bôûi Chaân Ngaõ luaân hoài, töùc laø “bieät ngaõ” (“individuality”) taâm linh baát töû. Vaø chuùng toâi hoaøn toaøn baùc boû giaû thuyeát naøy. Bieät ngaõ höõu thöùc cuûa con ngöôøi thoaùt xaùc khoâng theå hieän hình ñöôïc, cuõng nhö khoâng theå töø coõi devachan thuoäc coõi trí, trôû laïi coõi traàn ñöôïc. Hoûi : Nhöng nhieàu cuoäc giao tieáp nhaän ñöôïc töø caùc “spirits” naøy khoâng nhöõng cho thaáy söï thoâng minh, maø coøn coù vieäc bieát ñöôïc caùc söï kieän maø ngöôøi ngoài ñoàng khoâng heà bieát ñeán vaø ñoâi khi ngay caû khoâng hieän ra trong trí cuûa ngöôøi nghieân cöùu hoaëc trong trí cuûa nhöõng ngöôøi döï caàu ñoàng nöõa. Ñaùp : Ñieàu naøy khoâng nhaát thieát chöùng toû raèng söï thoâng minh vaø söï hieåu bieát maø baïn noùi ñeán thuoäc veà caùc “spirits” ñoù, hoaëc xuaát phaùt töø caùc linh hoàn thoaùt xaùc. Coù nhöõng ngöôøi mieân du (somnambulists, thuïy du)1 , trong khi ôû traïng thaùi xuaát thaàn, laïi coù theå ñaët nhaïc, laøm thô vaø laøm toaùn nöõa, maø nhöõng ngöôøi naøy chöa bao giôø hoïc nhaïc hay toaùn caû. Coù nhöõng ngöôøi mieân du khaùc traû lôøi moät caùch thoâng minh caùc caâu hoûi ñöôïc ñaët ra cho hoï, vaø thaäm chí, trong vaøi tröôøng hôïp, noùi ñöôïc nhieàu ngoân ngöõ nhö tieáng Hebrew 1 Mieân=thuïy, coù nghóa laø nguû. Mieân du/thuïy du: ñi trong luùc nguû.
 44. 44. 44 CHÌA KHOÙA MINH TRIEÁT THIEÂNG LIEÂNG 29 vaø tieáng Latin, thöù ngoân ngöõ maø hoï hoaøn toaøn khoâng bieát khi tænh daäy  moïi ñieàu naøy xaûy ra trong traïng thaùi nguû say. Vaäy thì, baïn coù coøn cho raèng hieän töôïng naøy laø do caùc “hoàn ma” (“spirits”) taïo ra nöõa khoâng? Hoûi : Nhöng baø giaûi thích ñieàu ñoù nhö theá naøo? Ñaùp : Chuùng toâi cho raèng tia saùng thieâng lieâng trong con ngöôøi voán laø moät vaø baûn theå cuûa noù ñoàng nhaát vôùi Tinh Thaàn Vuõ Truï, “Chaân Ngaõ tinh thaàn” (“spiritual Self”) cuûa chuùng ta thöïc söï laø toaøn tri, nhöng khoâng theå bieåu loä tri thöùc cuûa noù do caùc chöôùng ngaïi cuûa vaät chaát. Baây giôø, caùc chöôùng ngaïi naøy caøng ñöôïc taùch ñi xa, noùi caùch khaùc, theå xaùc caøng bò ñôø ñaãn (paralyzed) ñoái vôùi hoaït ñoäng vaø taâm thöùc ñoäc laäp cuûa rieâng noù, chaúng haïn trong giaác nguû say hoaëc côn xuaát thaàn thaâm saâu, hay, hôn theá nöõa, trong côn beänh hoaïn, thì Chaân Ngaõ caøng coù theå bieåu loä ñaày ñuû hôn treân coõi naøy. Ñaây laø giaûi thích cuûa chuùng toâi veà caùc hieän töôïng quaû thöïc kyø dieäu naøy ôû tình traïng cao, trong ñoù, söï thoâng tueä vaø tri thöùc loä roõ ra moät caùch khoâng theå phuû nhaän. Ñoái vôùi tình traïng ma hieän thaáp hôn, nhö laø caùc hieän töôïng vaät chaát, caùc lôøi noùi voâ vò vaø caâu chuyeän taàm thöôøng cuûa haïng “vong linh” thoâng thöôøng (general “spirit”), muoán giaûi thích thì daøi doøng coøn hôn caû caùc giaùo huaán quan troïng nhaát maø chuùng toâi ñeà caäp tôùi, vì ñeà taøi naøy chieám nhieàu choã vaø nhieàu thôøi giôø hôn laø noù ñöôïc aán ñònh ôû ñaây. Chuùng toâi khoâng muoán can döï vaøo söï tin töôûng cuûa caùc nhaø giaùng ma hoïc hoaëc xen vaøo baát cöù tin töôûng naøo khaùc. Nhöõng ngöôøi tin vaøo “hoàn ma” môùi coù traùch nhieäm veà vieäc naøy. Hieän nay, trong khi vaãn coøn tin chaéc raèng caùc hieän hình (manifestations) thuoäc loaïi cao xaûy ra qua caùc linh hoàn thoaùt xaùc (disembodied souls), caùc nhaø laõnh ñaïo vaø nhöõng ngöôøi hoïc roäng, saùng suoát nhaát trong soá caùc nhaø giaùng ma, laïi laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân thuù nhaän raèng khoâng phaûi taát caû caùc hieän töôïng ñeàu do hoàn ma (spirit, vong linh) taïo ra. Daàn daàn hoï seõ ñi ñeán choã nhaän thöùc ñöôïc toaøn boä söï thaät. Trong luùc ñoù, chuùng toâi khoâng coù quyeàn, maø cuõng khoâng muoán thuyeát phuïc hoï theo quan ñieåm cuûa chuùng toâi. Trong tröôøng hôïp khaùc, nhö laø caùc tröôøng hôïp hieän hình thuaàn

×