1
2
3
4
SAÙCH CUÛA TAÙC GIAÛ ALICE A. BAILEY
(* laø baûn dòch tieáng Vieät; caùc quyeån khaùc coøn baûn tieáng Anh)
Ñieåm Ñaïo t...
5
ÑAÏI THÆNH NGUYEÄN
Töø nguoàn AÙnh saùng trong Trí Thöôïng Ñeá
Caàu xin AÙnh saùng tuoân raûi vaøo trí con ngöôøi.
Caàu ...
6
THE GREAT INVOCATION
From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Li...
7
LÔØINOÙIÑAÀU
Boán chöông ñaàu cuûa Töï truyeän naøy ñöôïc vieát trong naêm
1945. Caùc chöông naêm vaø saùu vieát naêm 19...
Lôøi noùi ñaàu8
ñònh khoâng cam chòu baát löïc. Vì theá maø moãi ngaøy, theo thoùi
quen saün coù, baø ñaõ taän löïc laøm v...
Lôøi noùi ñaàu 9
taùc ñoäng cuûa nhieàu loaïi maõnh löïc huûy dieät ñang hoaønh haønh
treân theá giôùi ñaày xaùo troän hie...
10
11
1
LÔØIGIÔÙITHIEÄU
Ñieàu gì roát cuoäc ñaõ khieán toâi quyeát ñònh vieát veà cuoäc ñôøi toâi?
Ñoù laø böùc thö toâi nhaä...
Töï truyeän12
Trong caâu chuyeän naøy, moät trong nhöõng ñieàu toâi muoán neâu
roõ laø thöïc ra thôøi söï theá giôùi ñang ...
Töï truyeän 13
moïi söï. Veà sau, toâi keát hoân vôùi Walter Evans, laøm phaän söï
ngöôøi vôï cuûa moät giaùo só thuoäc Gi...
Töï truyeän14
taïi sao hoï laïi gheùt toâi. Choàng toâi, Foster Bailey, hôn 25 naêm
qua ñaõ giuùp cho taát caû coâng vieäc...
Töï truyeän 15
Hai laø, toâi muoán neâu leân moät soá khuynh höôùng môùi treân
theá giôùi ngaøy nay, ñang aûnh höôûng roõ ...
Töï truyeän16
taùc, vaø nhaém ñeán nhöõng gì seõ giuùp ích cho taát caû chöù khoâng
chæ daønh rieâng cho moät thieåu soá ñ...
Töï truyeän 17
tuy nhieân, ñieàu coù theå töï haøo laø toâi ñaõ tieáp tuïc coâng vieäc, duø
beänh taät. Toâi ñaõ thaáy cuo...
Töï truyeän18
veà maët tinh thaàn vaø vieãn caûm. Ñöôïc vaäy, nhöõng ñieàu toâi noùi
ra haún seõ phuïc vuï toát. Qua caùc ...
Töï truyeän 19
thaàn bí vaø con ñöôøng huyeàn moân, con ñöôøng cuûa taâm vaø cuûa
trí phaûi phoái hôïp vaø hoøa hôïp. Baáy...
Töï truyeän20
CHÖÔNGI
Nhìn laïi thôøi thô aáu cuûa mình, toâi caûm thaáy heát söùc nhaøm
chaùn. Vieát töï truyeän maø môû ...
Töï truyeän 21
ta phaûi ñoái ñaàu trong moät ñoâi khi. Baáy giôø, ñöùc tính maø
chuùng ta ñaõ phaùt trieån seõ hoaëc laø c...
Töï truyeän22
chaân trôøi tuyeät ñeïp hay moät khu vöôøn muoân maøu coù söùc thu
huùt khieán ta queân heát moïi ñieàu khaù...
Töï truyeän 23
ñeán ñoãi khoù loøng keå roõ vaø toâi cuõng khoâng muoán laøm phieàn
caùc baïn baèng nhöõng chuyeän maø toâ...
Töï truyeän24
nhaân hay laø giöõa chaân ngaõ vaø phaøm tính. Hoa Kyø vaø London
chòu aûnh höôûng cuûa Song Nam cho neân ch...
Töï truyeän 25
maët raén roûi, töôi cöôøi, coù veû töï maõn, ñang hieän dieän giöõ vai
troø laõnh ñaïo, cuøng nhieàu ngöôø...
Töï truyeän26
muoán ñöa ra cho theá gian trong suoát theá kyû naøy voán chöùa
ñöïng trong nhöõng cuoán saùch maø toâi chòu...
Töï truyeän 27
ngöôøi con trai noåi tieáng veà kính vieãn voïng, ñaõ ñöôïc ñeà caäp
ñeán trong Giaùo Lyù Bí Nhieäm. Hoài c...
Töï truyeän28
cuûa Hollinshead, “vò Söû gia Bieân nieân”, laø vò maø ngöôøi ta baûo
raèng Shakespeare ñaõ döïa theo ñoù ñe...
Töï truyeän 29
vôùi Brian Barttelot, anh trai cuûa Ngaøi Walter Barttelot ôû
Stopham Park, Bulborough, Sussex. Khi oâng ba...
Töï truyeän30
caùch saâu xa, vaø duø toâi coù töø boû giaùo lyù naøo thì toâi vaãn khoâng
bao giôø töø boû Ngaøi. Söï thöï...
Töï truyeän 31
giôùi quí toäc trí thöùc vaø ñieàu ñoù coù taàm quan troïng lôùn lao
hôn trong thôøi ñaïi daân chuû hieän n...
Töï truyeän32
trong ngoâi nhaø toâi ôû hoài ñoù taïi Stamford, Connecticut, khi
toâi vaéng nhaø; cuoán Kinh Thaùnh cuûa to...
Töï truyeän 33
Khi tieáp tuïc soáng, toâi ñaõ hai laàn khaùc coá gaéng töï keát lieãu
ñôøi mình, nhöng chæ ñeå thaáy raèng...
Töï truyeän34
ngöôøi, vôùi caùc hoaøn caûnh vaø thöôøng hieåu ñöôïc nhöõng gì hoï
ñang suy tö vaø traûi qua, ñoù laø böôùc...
Töï truyeän 35
vaø nhöõng kyø voïng vieãn töôûng trong loøng ngöôøi treû, thì hoï coù
theå giuùp giôùi treû ñònh höôùng ñö...
Töï truyeän36
nhôù roõ caùi ngaøy maø ngöôøi ta baùo cho oâng baø toâi bieát tin cha
toâi maát, cuõng nhö sau ñoù ngöôøi h...
Töï truyeän 37
luoân luoân yeâu vò phoù linh muïc ñöông nhieäm. Ñoù laø moái tình
voâ voïng, vì coâ khoâng heà keát hoân ñ...
Töï truyeän38
xem xeùt ñeå giöõ cho chuùng toâi neát na vaø im laëng. Cho ñeán nay
toâi vaãn coøn nhôù coù laàn toâi ñaõ n...
Töï truyeän 39
em toâi ñaõ traûi qua. Duø thaønh coâng nhieàu hay ít, toâi cuõng ñaõ coá
gaéng cho caùc con moät cuoäc soá...
Töï truyeän40
thì raát coù ích cho chuùng toâi khi soáng trong söï giaøu sang treân
ñaát nöôùc naøy. Chuùng toâi ñaõ ñöôïc...
Töï truyeän 41
Töø khi rôøi London (luùc toâi khoaûng 13 tuoåi) cho ñeán khi
vieäc hoïc cuûa chuùng toâi ñöôïc xem nhö hoa...
Töï truyeän42
khoâng coù lieân heä do huyeát thoáng maø do hoân nhaân, vaø ñoái vôùi
taát caû chuùng toâi oâng chæ laø “Dö...
Töï truyeän 43
tích moät caùch hôi khoâng ñöôïc laønh maïnh (xeùt theo thaùi ñoä
soáng hieän nay cuûa toâi) caùc lôøi leõ ...
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành

882

Published on

Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
882
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alice Bailey - Tự Truyện Chưa Hoàn Thành

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4 SAÙCH CUÛA TAÙC GIAÛ ALICE A. BAILEY (* laø baûn dòch tieáng Vieät; caùc quyeån khaùc coøn baûn tieáng Anh) Ñieåm Ñaïo trong Nhaân loaïi vaø Thaùi Döông Heä Thö veà Tham Thieàn Huyeàn Moân Taâm Thöùc cuûa Haït Nguyeân Töû Luaän veà Löûa Vuõ Truï AÙnh Saùng cuûa Linh Hoàn Linh Hoàn vaø Caùc Theå Töø Trí Tueä ñeán Tröïc Giaùc Luaän veà Chaùnh Thuaät Töø Bethlehem ñeán Calvary Ñöôøng Ñaïo trong Kyû Nguyeân Môùi – Taäp I Ñöôøng Ñaïo trong Kyû Nguyeân Môùi – Taäp II Nhöõng Vaán Ñeà Khoù Khaên cuûa Nhaân Loaïi Söï Taùi Laâm cuûa Ñöùc Chöôûng Giaùo Vaän Meänh cuûa Caùc Quoác Gia AÛo Caûm: Moät Vaán Ñeà Khoù Khaên cuûa Theá Giôùi Thaàn Giao Caùch Caûm vaø Theå Dó Thaùi Töï Truyeän Chöa Hoaøn Taát* Neàn Giaùo Duïc trong Kyû Nguyeân Môùi Söï Hieån Loä cuûa Ñaïi Ñoaøn Chöôûng Giaùo Luaän veà Baûy Cung: Taäp I – Taâm Lyù Hoïc Noäi Moân Taäp II – Taâm Lyù Hoïc Noäi Moân Taäp III – Chieâm Tinh Hoïc Noäi Moân Taäp IV – Khoa Trò Lieäu Noäi Moân Taäp V – Caùc Cung vaø Caùc Cuoäc Ñieåm Ñaïo
 5. 5. 5 ÑAÏI THÆNH NGUYEÄN Töø nguoàn AÙnh saùng trong Trí Thöôïng Ñeá Caàu xin AÙnh saùng tuoân raûi vaøo trí con ngöôøi. Caàu xin AÙnh saùng giaùng xuoáng Traàn gian. Töø nguoàn Tình thöông trong Taâm Thöôïng Ñeá Caàu xin Tình thöông tuoân raûi vaøo taâm con ngöôøi. Caàu mong Ñöùc Chöôûng Giaùo trôû laïi Traàn gian. Töø trung taâm bieát ñöôïc YÙ chí Thöôïng Ñeá Caàu xin Thieân yù höôùng daãn yù chí nhoû beù cuûa con ngöôøi — Thieân yù maø caùc Chaân sö ñeàu bieát vaø phuïng söï. Töø trung taâm chuùng ta goïi laø nhaân loaïi Caàu xin Thieân cô Tình thöông vaø AÙnh saùng thöïc thi Vaø caàu mong Thieân cô ñoùng kín cöûa vaøo neûo aùc. Caàu xin AÙnh saùng vaø Tình thöông vaø Quyeàn naêng phuïc hoài Thieân cô treân Traàn gian. “Lôøi Thænh nguyeän hay Caàu nguyeän treân ñaây khoâng thuoäc veà baát cöù ngöôøi naøo hay ñoaøn nhoùm naøo, maø thuoäc veà toaøn nhaân loaïi. Veû ñeïp vaø söùc maïnh cuûa Ñaïi Thænh nguyeän naèm trong tính ñôn giaûn, vaø do noù phaùt bieåu moät soá chaân lyù troïng taâm maø taát caû moïi ngöôøi bình thöôøng ñeàu chaáp nhaän moät caùch hoàn nhieân: - Chaân lyù noùi raèng voán coù moät Ñöùc Thoâng tueä neàn taûng maø chuùng ta goïi vôùi danh xöng mô hoà laø Thöôïng Ñeá; - Chaân lyù noùi raèng aån trong toaøn cuoäc bieåu hieän coù quyeàn naêng phaùt ñoäng vuõ truï, laø Tình thöông; - Chaân lyù noùi raèng coù moät Ñaáng Cao caû ñaõ ñeán theá gian, maø ngöôøi Thieân Chuùa giaùo goïi laø Ñöùc Christ, Ngaøi ñaõ theå hieän tình thöông ñoù ñeå chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc; - Chaân lyù noùi raèng caû Tình thöông vaø Thoâng tueä ñeàu laø nhöõng hieäu quaû cuûa YÙ chí Thöôïng Ñeá; vaø cuoái cuøng laø - Chaân lyù hieån nhieân raèng chæ thoâng qua chính nhaân loaïi Thieân cô môùi coù theå thöïc thi.” ALICE A. BAILEY
 6. 6. 6 THE GREAT INVOCATION From the point of Light within the Mind of God Let light stream forth into the minds of men. Let Light descend on Earth. From the point of Love within the Heart of God Let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to Earth. From the centre where the Will of God is known Let purpose guide the little wills of men — The purpose which the Masters know and serve. From the centre which we call the race of men Let the Plan of Love and Light work out And may it seal the door where evil dwells. Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.
 7. 7. 7 LÔØINOÙIÑAÀU Boán chöông ñaàu cuûa Töï truyeän naøy ñöôïc vieát trong naêm 1945. Caùc chöông naêm vaø saùu vieát naêm 1947. Caùc naêm thaùng noùi treân thaät coù yù nghóa ñoái vôùi nhöõng bieán coá cuûa theá giôùi vaøo thôøi gian ñoù. Baûn thaûo ñaùnh maùy ñaàu tieân ñöôïc vieát laïi naêm 1948. Baø Bailey ñaõ ñoïc laïi toaøn boä baûn vaên vaø söûa ôû vaøi choã. Nhieàu ngöôøi ñaõ laøm vieäc vôùi Baø Bailey vaøo nhöõng thôøi ñieåm khaùc nhau vaø moät soá ngöôøi ñaõ ñöôïc gôûi caùc baûn thaûo töøng phaàn ñeå hoï nhaän xeùt. Trong moät soá tröôøng hôïp ñaõ khoâng coù lôøi phaåm bình hoài ñaùp. Tuy nhieân, noùi chung taát caû nhöõng lôøi nhaän xeùt ñeàu thieáu soùt, khoâng chính xaùc trong caùc chi tieát ñaëc bieät, vaø roát cuoäc baø khoâng chaáp nhaän. Baø ñaõ ñònh theâm vaøo Töï truyeän naøy boán phaàn nöõa nhöng khoâng theå vieát ñöôïc. AÙp löïc ngaøy caøng taêng trong coâng vieäc toå chöùc khaép theá giôùi maø Baø Bailey chòu traùch nhieäm; nhöõng tình traïng xaùo troän, caêng thaúng cuûa nhaân loaïi maø baø thöôøng caûm nhaän; yù thöùc voâ duïng vaø do theá ñaõ trôû neân tieâu cöïc cuûa nhöõng ngöôøi thieän chí ôû khaép nôi maø baø ñaõ phaûi tìm caùch nhoïc nhaèn hoùa giaûi; söï thieáu huït taøi chính traàm troïng khieán khoâng theå trieån khai coâng vieäc treân theá giôùi vaø noãi buoàn naûn cuøng thaát voïng do khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu vaø thöôøng laø khoâng theå taän duïng ñöôïc cô hoäi chæ vì thieáu tieàn — ñoù laø moät soá nhöõng aùp löïc ñaõ hôïp nhau ñöa baø vaøo tình traïng hoaøn toaøn suy kieät. Theå xaùc baø khoâng ñöôïc nghæ ngôi, coøn caên beänh tim maïch thì ngaøy caøng toài teä. Trong suoát hai naêm cuoái ñôøi, baø ñaõ chieán ñaáu vôùi caùc aùp löïc vaø tình traïng ñoù baèng moät yù chí ñanh theùp. Phaøm ngaõ Cung Moät cuûa baø ñaõ troãi daäy trong noã löïc choùt ñeå ñaùp öùng meänh leänh cuûa Linh hoàn. Chính vaøo naêm 1946 baø ñaõ quyeát ix
 8. 8. Lôøi noùi ñaàu8 ñònh khoâng cam chòu baát löïc. Vì theá maø moãi ngaøy, theo thoùi quen saün coù, baø ñaõ taän löïc laøm vieäc, khoâng keå gì söï moûi meät hay ñau ñôùn. Baø ñaõ quyeát daán thaân tích cöïc laøm vieäc vaø vaãn ñaûm traùch phaàn haønh. Baø ñaõ laøm ñieàu ñoù. Ngay caû nhöõng ngaøy cuoái trong beänh vieän ôû New York naêm 1949, baø vaãn tieáp khaùch, baøn thaûo coâng vieäc vôùi ban giaùm ñoác vaø vieát thö. Vaøo giôø phuùt baø töø traàn, Chaân sö K.H. cuûa baø ñaõ ñeán vôùi baø nhö Ngaøi ñaõ höùa töø laâu. Saùng hoâm sau ngaøy baø qua ñôøi, toâi gôûi böùc thö sau ñaây ñeán haøng ngaøn sinh vieân vaø thaân höõu cuûa baø treân khaép theá giôùi. Baïn thaân meán: Thö naøy thoâng baùo vôùi baïn söï chaám döùt cuûa moät chu kyø vaø môû ra moät chu kyø môùi höõu ích hôn vaø töï do hôn cho ngöôøi baïn cuûa taát caû chuùng ta, Baø Alice A. Bailey. Baø ñaõ thoaùt traàn, moät caùch bình an vaø haïnh phuùc, vaøo chieàu Thöù Naêm, 15-12-1949. Chuùng toâi noùi chuyeän vôùi nhau vaøo buoåi chieàu cuoái cuøng ñoù vaø baø ñaõ baûo, “Toâi thaáy caàn phaûi caùm ôn raát nhieàu. Toâi ñaõ soáng moät cuoäc ñôøi phong phuù vaø ñaày ñuû. Bieát bao nhieàu ngöôøi treân khaép theá giôùi ñaõ ñoái vôùi toâi heát söùc toát ñeïp.” Baø muoán töø giaõ coõi traàn ñaõ laâu; tuy nhieân, baø ñaõ ôû laïi chæ vì quyeát taâm muoán laøm troøn phaän söï, vaø bôûi baø thieát tha muoán hoaøn taát nhöõng toå chöùc cho töông lai cuûa Tröôøng Ar- cane, ñeå baèng caùch höõu hieäu nhaát giuùp baïn vaø toâi phuïng söï ñoàng baøo mình toát ñeïp hôn. Qua bao naêm baø ñaõ taïo döïng moâ hình cuûa Tröôøng chuùng ta baèng trí tueä saéc beùn, minh baïch vaø thaám nhuaàn noù vôùi töø löïc maïnh meõ cuûa traùi tim cao caû cuûa baø, moät traùi tim trieàn mieân ñau khoå. Coù ngöôøi hoûi taïi sao baø phaûi ñau khoå nhö vaäy “bôûi vì ñuùng laø baø ñaõ ñau khoå töø theå chaát, tình caûm ñeán tinh thaàn. Chính toâi bieát baø ñaõ thaønh coâng ñeán ñaâu khi môû taâm hoàn ñoùn nhaän x
 9. 9. Lôøi noùi ñaàu 9 taùc ñoäng cuûa nhieàu loaïi maõnh löïc huûy dieät ñang hoaønh haønh treân theá giôùi ñaày xaùo troän hieän nay; vaø baø ñaõ sieâu hoùa chuùng thaät tuyeät vôøi ñeán ñaâu, ñeå baûo veä taát caû nhöõng ngöôøi tìm ñaïo ñang phaán ñaáu vôùi nhöõng aùp löïc naëng neà, vaø nhöõng moân sinh non treû, hoï ñaõ ñeán vôùi baø, vôùi tröôøng cuûa baø bao naêm qua. Cho ñeán nay, phaàn lôùn coâng vieäc cuûa ñôøi baø vaãn luoân luoân ôû noäi giôùi. Chuùng ta ñaõ thaáy caùc hieäu quaû ôû beân ngoaøi, ñaõ theo doõi nhöõng gì xaûy ñeán vaø ñaõ qua ñi ôû ngoaïi giôùi; ñaõ giuùp ñôõ vaø thöông meán baø; ñoâi khi chæ trích, ñoâi khi phieàn traùch baø. Tuy nhieân, chuùng ta vaãn luoân luoân tieáp tuïc laøm vieäc vôùi baø vaø vì baø; vaäy maø chuùng ta laïi tieán cao hôn vaø phaàn naøo toát ñeïp hôn laø neáu chuùng ta khoâng laøm theá. Taát caû chuùng ta vaãn coøn ñaày nhaân tính vaø baø cuõng vaäy. Taïi sao baø ñau khoå? Vì baø ñaõ choïn loái ñi theo ñöôøng höôùng cuûa Nhöõng vò Cöùu theá. Baø ñaõ trôû laïi vôùi Chaân sö K.H. cuûa baø ñeå cuøng Ngaøi thöïc hieän nhöõng coâng taùc coøn quaû caûm hôn nöõa cho Ñöùc Chöôûng giaùo. Baø yeâu caàu chuùng ta haõy giöõ cho Tröôøng Arcane ñöôïc toát ñeïp, linh hoaït nhö hieän nay; haõy giöõ cho Tröôøng coù ñaày naêng löïc cöùu giuùp cuûa moät taäp theå caùc taâm hoàn yeâu thöông treân theá giôùi maø Tröôøng voán laø taäp theå ñoù; vaø haõy laøm sao cho chuùng ta luoân phuïng söï ñích thöïc. Chaân thaønh, New York 16-12-1949 (Kyù teân) FOSTER BAILEY xi
 10. 10. 10
 11. 11. 11 1 LÔØIGIÔÙITHIEÄU Ñieàu gì roát cuoäc ñaõ khieán toâi quyeát ñònh vieát veà cuoäc ñôøi toâi? Ñoù laø böùc thö toâi nhaän naêm 1941 töø moät ngöôøi baïn ôû Scotland baûo raèng anh aáy caûm thaáy neáu toâi coù theå baøy toû cho moïi ngöôøi bieát baèng caùch naøo maø töø tình traïng tröôùc kia toâi ñaõ trôû neân nhö hieän nay, thì haún ñoù laø moät haønh ñoäng phuïng söï ñích thöïc. Töôûng cuõng höõu ích khi bieát raèng laøm theá naøo moät ngöôøi phuïng söï Thieân Chuùa giaùo chính thoáng, coù tính cuoàng tín, laïi coù theå trôû neân moät huaán sö noäi moân ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán. Coù leõ moïi ngöôøi seõ hoïc hoûi ñöôïc nhieàu, khi khaùm phaù ra caùch maø moät hoïc vieân Kinh thaùnh, suy tö theo leà loái thaàn hoïc, laïi coù theå ñi ñeán choã tin chaéc raèng caùc giaùo huaán Ñoâng vaø Taây phaûi ñöôïc hoøa hôïp vaø phoái hôïp tröôùc khi neàn chaân toân giaùo ñaïi ñoàng — maø moïi ngöôøi mong ñôïi — coù theå xuaát loä ôû theá gian. Thaät ñaùng cho chuùng ta bieát raèng tình thöông cuûa Thöôïng Ñeá voán coù tröôùc Thieân Chuùa giaùo, vaø tình thöông aáy khoâng heà chaáp nhaän ranh giôùi caùch ngaên. Ñaây laø baøi hoïc ñaàu tieân heát söùc khoù khaên maø toâi phaûi hoïc raát laâu môùi thuoäc. Taát caû nhöõng ngöôøi baûo thuû, coá chaáp ñeàu phaûi maát nhieàu thôøi gian môùi hoïc ñöôïc raèng Thöôïng Ñeá laø tình thöông. Hoï tuyeân boá ñieàu ñoù nhöng khoâng tin raèng noù ñang ñöôïc thöïc hieän, yù toâi muoán noùi ñöôïc thöïc hieän bôûi Thöôïng Ñeá. Trong nhöõng chi tieát khaùc, toâi muoán neâu roõ caùch naøo maø moät phuï nöõ ngöôøi Anh naëng loøng phaân chia giai caáp laïi coù theå môû maét nhìn thaáy theá giôùi cuûa nhöõng con ngöôøi; vaø laøm sao maø theá giôùi cuûa caùc giaù trò tinh thaàn vôùi guoàng maùy quaûn trò noäi taïi vaø tröïc tieáp cuûa theá giôùi ñoù ñaõ trôû thaønh moät söï kieän thöïc teá ñöôïc chöùng minh, ñoái vôùi moät ngöôøi Thieân Chuùa giaùo coù nhöõng tö töôûng heát söùc heïp hoøi. Toâi laáy laøm vinh döï vôùi danh hieäu ngöôøi Thieân Chuùa giaùo, nhöng giôø ñaây toâi thuoäc veà haïng ngöôøi Thieân Chuùa giaùo coù tinh thaàn bao dung chöù khoâng loaïi tröø.
 12. 12. Töï truyeän12 Trong caâu chuyeän naøy, moät trong nhöõng ñieàu toâi muoán neâu roõ laø thöïc ra thôøi söï theá giôùi ñang theo chieàu höôùng noäi taïi noùi treân; vaø muoán giuùp theâm nhieàu ngöôøi quen vôùi söï kieän thöïc teá raèng hieän ñang coù nhöõng Ñaáng (ôû haäu tröôøng) caùc Ngaøi nhaän traùch nhieäm höôùng daãn tinh thaàn nhaân loaïi, cuøng laø ñaûm traùch coâng taùc ñöa loaøi ngöôøi ra khoûi boùng toái böôùc vaøo AÙnh saùng, töø ñieàu giaû ñeán Leõ thaät vaø töø söï cheát ñeán söï Baát töû. Toâi muoán giuùp cho moïi ngöôøi hieåu raèng caùc vò Ñeä töû cuûa Ñöùc Chöôûng giaùo töùc laø caùc Chaân sö Minh trieát voán coù thaät, coù thaät nhö ñoái vôùi toâi vaø nhieàu ngaøn ngöôøi khaùc treân theá giôùi. Toâi khoâng coù yù muoán noùi ñaây laø moät thöïc taïi giaû ñònh (xin taïm duøng caùc töø naøy) hay chæ laø moät vaán ñeà thuoäc veà tín ngöôõng vaø ñöùc tin. Toâi muoán trình baøy veà caùc Ngaøi ñuùng nhö söï thöïc - laø Ñeä töû cuûa Ñöùc Chöôûng giaùo, laø nhöõng ngöôøi ñang soáng vaø bao giôø cuõng laø nhöõng nhaân toá haèng höõu trong caùc söï vuï nhaân loaïi. Ñoù môùi chính laø ñieàu quan troïng, chöù khoâng phaûi nhöõng kinh nghieäm traàn gian, nhöõng dieãn bieán vaø söï kieän trong ñôøi moät phuïng söï vieân naøo cuûa caùc Ngaøi. Chæ trong moät kieáp soáng, toâi ñaõ soáng nhieàu cuoäc ñôøi. Toâi ñaõ tieán tôùi lieân tuïc nhöng heát söùc khoù khaên (veà taâm lyù vaø theå chaát) ñeå böôùc vaøo moät lónh vöïc ngaøy caøng höõu ích hôn. Toâi xin trình baøy raèng trong moãi chu kyø kinh nghieäm toâi ñaõ thöïc söï coá gaéng ñi theo moät söï höôùng daãn phaùt xuaát töø noäi taâm vaø khi toâi laøm ñieàu ñoù, luoân luoân noù ñaõ trôû thaønh moät böôùc tieán tôùi theâm thoâng hieåu vaø do theá maø coù khaû naêng trôï giuùp nhieàu hôn. Keát quaû cuûa böôùc tieán beà ngoaøi coù veû muø quaùng ñoù (nhö khi toâi laäp gia ñình vaø sang Myõ) ñaõ môû ra nhieàu cô hoäi. Toâi ñaõ laøm nhieàu phaän söï trong ñôøi. Toâi ñaõ laø moät thieáu nöõ baát haïnh vaø heát söùc baát bình, moät thieáu nöõ thöôïng löu trong thaäp nieân 1890 vui nhoän (maø toâi khoâng thaáy vui bao nhieâu). Sau ñoù toâi laøm moät nhaø truyeàn giaùo kieåu Billy Sunday vaø laø moät ngöôøi hoaït ñoäng xaõ hoäi. Giai ñoaïn naøy cuõng khoâng vui veû bao nhieâu, ngoaïi tröø luùc aáy toâi coøn treû vaø heát söùc quan taâm ñeán 2
 13. 13. Töï truyeän 13 moïi söï. Veà sau, toâi keát hoân vôùi Walter Evans, laøm phaän söï ngöôøi vôï cuûa moät giaùo só thuoäc Giaùo hoäi Giaùm muïc Tin laønh ôû California vaø laø meï cuûa ba ñöùa con gaùi. Chính caùi kinh nghieäm ña daïng naøy trong sinh hoaït vaø laøm vieäc ôû Anh, Chaâu AÂu, Chaâu AÙ, Chaâu Myõ ñaõ ñem ñeán nhöõng thay ñoåi cô baûn trong thaùi ñoä cuûa toâi ñoái vôùi cuoäc soáng vaø moïi ngöôøi. Giöõ moät quan ñieåm tónh taïi, ñoái vôùi toâi döôøng nhö laø khoâng khoân ngoan. Noù coù nghóa laø ñeán moät möùc phaùt trieån naøo ñoù ngöôøi ta ngöøng hoïc hoûi, khoâng theå thaáu hieåu yù nghóa cuûa nhöõng söï kieän, nhöõng tröôøng phaùi tö töôûng vaø caùc hoaøn caûnh, vaø taâm trí cuûa hoï vaãn im laëng khi ñoái dieän vôùi cuoäc ñôøi. Ñoù thaät laø thaûm hoïa. Ñoù thaät laø tai haïi. Ñoù haún phaûi laø yù nghóa cuûa ñòa nguïc. Söï gheâ sôï cuûa ñòa nguïc (toâi khoâng tin ñòa nguïc theo quan ñieåm chính thoáng) chaéc haún ôû trong tính caùch “haèng haèng” baát bieán, ôû trong nhöõng tình traïng bò boù buoäc khoâng theå thay ñoåi. Keá ñoù, toâi trôû thaønh moät sinh vieân huyeàn moân, taùc giaû cuûa nhöõng quyeån saùch ñöôïc lieân tuïc löu haønh roäng raõi vaø ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng. Toâi ñaõ trôû thaønh hieäu tröôûng cuûa moät tröôøng noäi moân - hoaøn toaøn baát ngôø, khoâng heà döï tính tröôùc - vaø cuøng Foster Bailey, saùng laäp phong traøo Thieän chí Theá giôùi (khoâng phaûi laø moät phong traøo hoøa bình). Phong traøo naøy ñaõ thaønh coâng ñeán ñoãi khi theá chieán buøng noå naêm 1939 chuùng toâi ñaõ coù caùc trung taâm ôû möôøi chín quoác gia. Theá neân, toâi khoâng phaûi laø voâ ích cho coâng cuoäc phuïng söï theá giôùi, nhöng toâi khoâng vaø khoâng theå noùi raèng söï thaønh coâng cuûa toâi ñaõ chæ do nhöõng noã löïc cuûa caù nhaân toâi maø thoâi. Toâi luoân luoân ñaõ ñöôïc ban cho caùc vò phuø trôï vaø nhöõng thaân höõu quí meán; bao naêm qua hoï vaãn coøn laø thaân höõu cuûa toâi, duø toâi coù ñoái xöû vôùi hoï theá naøo. Toâi coù nhieàu thaân höõu nhö theá vaø - thaät ngaïc nhieân laøm sao - coù vaøi keû thuø. Nhöõng ngöôøi thuø ñoù ñaõ khoâng gaây haïi thöïc söï cho toâi, coù leõ vì toâi khoâng bao giôø coù theå gheùt hoï vaø luoân luoân toâi coù theå hieåu 3
 14. 14. Töï truyeän14 taïi sao hoï laïi gheùt toâi. Choàng toâi, Foster Bailey, hôn 25 naêm qua ñaõ giuùp cho taát caû coâng vieäc cuûa toâi ñöôïc thöïc hieän. Neáu khoâng coù anh aáy, toâi nghó coù leõ toâi chæ thaønh töïu ñöôïc ít thoâi. Ai coù ñöôïc tình yeâu thöông thoâng caûm saâu xa tröôøng cöûu, ñöôïc söï toân troïng vaø tình ñoàng chí gaén boù keo sôn, thì cuoäc ñôøi ngöôøi ñoù quaû thaät laø phong phuù vaäy. Ñoái vôùi toâi, anh aáy laø nguoàn söùc maïnh vaø laø “boùng maùt cuûa moät taûng lôùn treân vuøng ñaát khoâ caèn.” Coù nhöõng ñieàu maø seõ bò phöông haïi khi noùi leân baèng lôøi, vaø cuõng chæ voâ nghóa vaø voâ ích khi coá vieát ra. Moái lieân giao cuûa chuùng toâi laø moät trong nhöõng ñieàu nhö theá. Chaéc haún raèng chuùng toâi ñaõ soáng vaø laøm vieäc vôùi nhau trong nhieàu kieáp roài vaø caû hai chuùng toâi ñeàu mong seõ cuøng laøm vieäc chung trong nhieàu kieáp khaùc. Toâi khoâng coù gì ñeå noùi theâm veà vaán ñeà naøy. Toâi thöôøng töï hoûi, toâi ñaõ coù theå laøm gì neáu khoâng coù tình baïn caûm thoâng, söï thöông meán vaø coäng taùc ñaùng tin caäy cuûa nhieàu thaân höõu vaø coäng söï vieân, bao naêm qua hoï ñaõ giuùp ñôõ toâi? Toâi khoâng keå teân hoï ra ñaây, nhöng hoï laø nhöõng ngöôøi chính yeáu ñaõ goùp phaàn thaønh coâng vaøo nhöõng vieäc maø chuùng toâi laøm vôùi tö caùch moät taäp theå. Bôûi vaäy, lyù do vieát töï truyeän naøy goàm ba phaàn, vì coù ba ñieàu maø toâi chuù troïng vaø mong seõ laøm saùng toû. Tröôùc heát, söï kieän thöïc teá veà caùc Chaân sö Minh trieát, caùc Ngaøi laøm vieäc döôùi söï höôùng daãn cuûa Ñöùc Chöôûng giaùo. Toâi muoán giaûi roõ baûn chaát coâng vieäc cuûa caùc Ngaøi. Toâi muoán trình baøy cho theá gian bieát veà caùc Ngaøi nhö caù nhaân toâi bieát; bôûi vì trong nhöõng naêm tôùi ñaây ngaøy caøng coù theâm nhieàu ngöôøi chöùng thöïc söï hieän höõu cuûa caùc Ngaøi, vaø toâi muoán laøm cho ñöôøng hoï ñi deã daøng hôn. Vaán ñeà naøy veà sau toâi seõ noùi nhieàu hôn ñeå cho thaáy caùch naøo chính caù nhaân toâi ñaõ bieát ñöôïc caùc Ngaøi ñang hieän dieän. Cuoäc ñôøi moãi ngöôøi ñeàu coù nhöõng yeáu toá xaùc tín giuùp hoï coù theå soáng. Khoâng coù gì thay ñoåi ñöôïc nieàm tin ñoù trong hoï. Phaàn toâi, toâi tin chaéc vaøo caùc Chaân sö vaø söï hieåu bieát ñoù ñaõ laø ñieåm thaêng baèng oån ñònh cuûa ñôøi toâi. 4
 15. 15. Töï truyeän 15 Hai laø, toâi muoán neâu leân moät soá khuynh höôùng môùi treân theá giôùi ngaøy nay, ñang aûnh höôûng roõ reät ñeán nhaân loaïi vaø naâng cao taâm thöùc con ngöôøi. Toâi muoán ñöa ra moät soá yù töôûng môùi, phaùt xuaát töø taäp theå caùc Chaân sö ôû noäi moân, ñang nhaäp vaøo tröôøng tö töôûng cuûa nhaân loaïi ñeå ñöa ñeán moät neàn vaên minh vaø vaên hoùa môùi. Chuùng cuõng ñang huûy dieät nhieàu hình theå cuõ kyõ ñöôïc con ngöôøi yeâu meán - ñoù laø ñieàu töông ñoái khoâng quan troïng khi xeùt theo quan ñieåm cuûa söï soáng vónh cöûu. Cuõng nhö taát caû nhöõng nhaø tö töôûng khaùc, trong ñôøi toâi, toâi ñaõ thaáy söï tan bieán cuûa phaàn lôùn nhöõng gì voâ giaù trò thuoäc lónh vöïc toân giaùo, giaùo duïc vaø traät töï xaõ hoäi. Ñieàu ñoù raát toát. Nhìn laïi quaù khöù, toâi thieát töôûng khoâng coù gì ñaùng sôï hôn, ví duï nhö laø söï keùo daøi thôøi ñaïi nöõ hoaøng Victoria, vôùi nhöõng xaáu xa, kieâu caêng, töï maõn vaø cuoäc soáng quaù tieän nghi, deã daõi cuûa caùc giai caáp (goïi laø) thöôïng löu, cuøng nhöõng tình traïng gheâ gôùm maø caùc taàng lôùp lao ñoäng phaûi phaán ñaáu trong ñoù. Chính trong theá giôùi aám eâm, tieän nghi vaø sung tuùc aáy toâi ñaõ soáng khi coøn laø thieáu nöõ. Toâi thieát töôûng khoâng coù gì tai haïi cho tinh thaàn nhaân loaïi hôn khoa thaàn hoïc thôøi tröôùc, voán nhaán maïnh vaøo moät Ñaáng Thöôïng Ñeá chæ cöùu vôùt moät thieåu soá töï haøo, töï maõn, vaø buoäc ña soá nhaân loaïi phaûi chòu hình phaït ñôøi ñôøi. Toâi thieát nghó, vôùi söï baát oån, ñoài truïy, nhöõng haän thuø vaø chieán tranh, khoâng coù lyù do naøo xaùc ñaùng hôn laø tình traïng kinh teá theá giôùi vaøo thôøi ñoù cuõng nhö trong maáy möôi naêm qua. Tình traïng naøy haàu nhö laø nguyeân nhaân cuûa theá chieán (1914-1945). Haõy caûm taï Thöôïng Ñeá, vì chuùng ta ñang treân ñöôøng tieán ñeán nhöõng ñieàu toát ñeïp hôn. Cuøng vôùi nhieàu ñoaøn nhoùm khaùc ñang ñaùp laïi nieàm höùng khôûi gioáng nhau veà tình thöông nhaân loaïi, nhöõng ngöôøi ñaõ chia sôùt coâng vieäc vôùi chuùng ta seõ laøm phaän söï beù nhoû cuûa mình ñeå goùp phaàn mang laïi nhöõng thay ñoåi caàn thieát. Khuynh höôùng treân theá giôùi ñang nhaém ñeán nhöõng hình thöùc lieân bang, nhaém ñeán söï thoâng hieåu vaø hôïp 5
 16. 16. Töï truyeän16 taùc, vaø nhaém ñeán nhöõng gì seõ giuùp ích cho taát caû chöù khoâng chæ daønh rieâng cho moät thieåu soá ñöôïc choïn - ñaây thaät laø ñieàu quan troïng ñaùng khích leä. Chuùng ta ñang treân ñöôøng ñi ñeán tình huynh ñeä. Ñieàu thöù ba maø toâi muoán trình baøy laø con ngöôøi voán tuyeät dieäu nhö theá naøo. Toâi ñaõ soáng ôû ba chaâu luïc vaø trong nhieàu quoác gia. Toâi ñaõ quen bieát nhöõng ngöôøi raát giaøu vaø nhöõng ngöôøi raát ngheøo, thaät gaàn guõi vaø thaân höõu. Baïn toâi goàm nhöõng ngöôøi ôû ñòa vò raát cao vaø raát thaáp. Trong taát caû caùc giai caáp, caùc quoác gia, caùc chuûng toäc, ñaâu ñaâu toâi cuõng thaáy chính nhaân loaïi ñoù, cuõng cuøng söï myõ leä trong tö töôûng, cuõng cuøng taám loøng töï hy sinh vaø tình thöông yeâu vò tha, cuõng cuøng nhöõng toäi loãi vaø caùc nhöôïc ñieåm, cuõng cuøng söï kieâu caêng, ích kyû, cuõng cuøng nhöõng nguyeän voïng, nhöõng chuû ñích tinh thaàn vaø cuõng cuøng yù muoán phuïng söï. Neáu laøm sao toâi noùi leân ñöôïc ñieàu ñoù moät caùch roõ raøng, maïnh meõ, thì chæ baáy nhieâu cuõng ñuû lyù do ñeå vieát ra quyeån saùch naøy. Trong doøng lòch söû laâu daøi cuûa nhaân loaïi vaø so vôùi caùc Vó nhaân cuûa theá giôùi thì Alice Ann Bailey laø ai? Ñoù laø moät phuï nöõ hoaøn toaøn khoâng quan troïng; baø ñaõ bò buoäc phaûi ñaûm nhaän moät soá coâng taùc (thöôøng laø ngöôïc laïi yù muoán cuûa baø), bôûi nhöõng hoaøn caûnh, bôûi moät löông taâm can thieäp tích cöïc, vaø bôûi baø bieát nhöõng gì maø Chaân sö cuûa baø muoán ñöôïc thöïc hieän. Ñoù laø moät phuï nöõ luoân luoân nhuùt nhaùt trong cuoäc soáng (coù leõ moät phaàn cuõng do thôøi thô aáu quaù ñöôïc baûo döôõng). Baûn tính töï nhieân quaù ruït reø ñeán ñoãi thaäm chí ngaøy nay neáu coù phaûi ñi döï tieäc tuøng, baø cuõng phaûi thu heát can ñaûm môùi daùm goïi chuoâng. Baø khoâng thích sinh hoaït coâng coäng, voán quen ngheà noäi trôï, öa naáu nöôùng, giaët giuõ vaø (xin Thöôïng Ñeá chöùng giaùm, ñaõ laøm ñaày ñuû phaàn vieäc cuûa mình). Toâi chöa bao giôø thaät maïnh meõ nhöng laïi coù nguoàn sinh löïc doài daøo. Trong ñôøi toâi ñaõ bò buoäc phaûi naèm beänh suoát nhieàu tuaàn vaø ñoâi khi maát nhieàu thaùng. Trong taùm naêm cuoái ñôøi toâi ñaõ soáng nhôø y khoa; 6
 17. 17. Töï truyeän 17 tuy nhieân, ñieàu coù theå töï haøo laø toâi ñaõ tieáp tuïc coâng vieäc, duø beänh taät. Toâi ñaõ thaáy cuoäc soáng thaät laø toát ñeïp, ngay caû nhöõng luùc maø haàu heát moïi ngöôøi ñeàu xem laø thôøi kyø ñen toái nhaát. Coù bieát bao coâng vieäc caàn laøm, bieát bao nhieâu ngöôøi caàn hieåu. Chæ coù ñieàu phaûi phaøn naøn laø bao giôø toâi cuõng quaù meät nhoïc. Trong moät vuøng ñaát thaùnh tröôùc ñaây ôû Anh quoác, coù moät taám moä bia mang nhöõng doøng chöõ maø toâi raát thoâng caûm: Naèm ñaây laø moät phuï nöõ ñaõ luoân luoân meät nhoïc. Baø ñaõ soáng trong moät theá giôùi coù quaù nhieàu vieäc phaûi laøm. Hôõi baèng höõu, ñöøng khoùc cho toâi; bôûi vì ôû vuøng ñaát maø toâi ñang ñi ñeán Toâi seõ khoâng coøn phaûi lau chuøi, queùt töôùc hay khaâu vaù. Hôõi baèng höõu, ñöøng khoùc cho toâi, duø söï cheát coù chia caét chuùng ta. Vì maõi maõi toâi seõ khoâng phaûi laøm theâm ñieàu gì nöõa. Giôø ñaây, ñoái vôùi toâi nôi ñoù quaû thöïc laø ñòa nguïc vaø toâi khoâng muoán ñeán ñoù chuùt naøo. Toâi muoán khoaùc moät thaân xaùc môùi coù nhieàu ñieàu kieän toát hôn, noái laïi nhöõng moái lieân heä ñaõ coù, tìm laïi nhoùm phuïng söï vieân cuõ vaø tieáp tuïc laøm vieäc. Neáu caâu chuyeän ñôøi toâi khuyeán khích ñöôïc moät vò thöôøng nhaân khaùc tieán tôùi, thì quyeån saùch naøy ñaùng neân vieát ra; neáu noù giuùp ñöôïc moät ngöôøi chí nguyeän daán böôùc ñi theo söùc thoâi thuùc tinh thaàn, thì quaû laø phaàn naøo höõu ích; vaø neáu toâi coù theå mang laïi söùc maïnh, loøng can ñaûm vaø yù thöùc thöïc teá ñeán cho nhöõng ngöôøi ñeä töû vaø caùc phuïng söï vieân, thì ñieàu ñoù raát toát. Cho neân, baïn coù theå thaáy raèng caâu chuyeän cuoäc ñôøi toâi thì khoâng maáy quan troïng. Tuy nhieân, noù ñöôïc duøng ñeå chöùng minh moät soá söï kieän thöïc teá maø toâi bieát laø raát thieát yeáu cho haïnh phuùc vaø söï tieán boä cuûa nhaân loaïi trong töông lai. Ñoù laø nhöõng söï kieän thöïc teá veà caùc Chaân sö, veà töông lai roäng môû maø theá chieán (ñaõ qua) chæ laø giai ñoaïn chuaån bò, vaø khaû naêng coù ñöôïc caùc giao tieáp vaø nhöõng kieán thöùc tröïc tieáp 7
 18. 18. Töï truyeän18 veà maët tinh thaàn vaø vieãn caûm. Ñöôïc vaäy, nhöõng ñieàu toâi noùi ra haún seõ phuïc vuï toát. Qua caùc thôøi ñaïi, nhieàu ngöôøi nam nöõ chí nguyeän, nhieàu vò ñeä töû vaø nhöõng nhaø thaàn bí soáng caùch bieät nhau, hoï ñaõ bieát taát caû caùc ñieàu naøy. Nay ñaõ ñeán luùc quaûng ñaïi quaàn chuùng ôû khaép nôi cuõng phaûi bieát ñöôïc nhöõng ñieàu ñoù. Bôûi vaäy, toâi vieát caâu chuyeän ñôøi mình laø nhaèm muïc ñích naøy. Xin chôù ñeå bò laãn loän. Toâi khoâng muoán trôû thaønh moät ngöôøi ñaày xuùc caûm toân giaùo. Toâi voán coù tính haøi höôùc, traøo loäng vaø haàu nhö bao giôø cuõng saün saøng nhìn ñôøi theo nhöõng phöông dieän khoâi haøi. Xin noùi rieâng vôùi baïn raèng söï quan taâm quaù möùc cuûa moïi ngöôøi ñeán chính hoï, ñeán linh hoàn hoï vaø caùc phöùc caûm trong nhöõng kinh nghieäm lieân heä, haàu nhö laøm toâi ngaïc nhieân. Toâi muoán lay goïi hoï “Xin haõy ñi ra ngoaøi vaø tìm thaáy linh hoàn cuûa baïn nôi nhöõng ngöôøi khaùc vaø baèng caùch ñoù maø tìm thaáy chính mình.” Nhöõng gì ñang tieáp dieãn trong taâm vaø trí moïi ngöôøi vaø nhöõng gì ñang xaûy ra trong theá giôùi loaøi ngöôøi, ñoù laø moái quan taâm chính yeáu cuûa chuùng ta. Nhöõng cuoäc tieán hoùa roäng lôùn cuûa nhaân loaïi töø thôøi coå sô cho ñeán giai ñoaïn môû maøn cuûa neàn vaên minh môùi saép ñeán, taát caû ñeàu raát ñaùng quan taâm vaø raát quan troïng veà maët tinh thaàn. Nhöõng noã löïc töï khai ngoä cuûa caùc nhaø thaàn bí thôøi trung coå voán coù choã duøng, nhöng ñoù laø thuoäc veà quaù khöù. Nhöõng thaønh töïu cuûa neàn khoa hoïc hieän ñaïi (duø khoâng do con ngöôøi söû duïng caùc khai ngoä noùi treân) vaãn laø moät yeáu toá tinh thaàn chính yeáu cuûa thôøi nay. Cuoäc tranh ñaáu ñang tieáp dieãn giöõa caùc heä tö töôûng chính trò, giöõa tö baûn vaø lao ñoäng, cuøng nhöõng thaát baïi cuûa caùc heä thoáng giaùo duïc thôøi tröôùc, taát caû ñeàu laø daáu hieäu cuûa moät chaát men thieâng lieâng, tinh thaàn ñang chuyeån hoùa cuoäc soáng nhaân loaïi. Duø vaäy, con ñöôøng thaàn bí, höôùng noäi vaø hôïp nhaát thieâng lieâng phaûi ñi tröôùc con ñöôøng huyeàn moân, nhaän thöùc trí tueä vaø tröïc thöùc thieâng lieâng. Ñieàu ñoù luoân xaûy ra trong ñôøi cuûa moïi caù nhaân vaø toaøn nhaân loaïi. Con ñöôøng 8
 19. 19. Töï truyeän 19 thaàn bí vaø con ñöôøng huyeàn moân, con ñöôøng cuûa taâm vaø cuûa trí phaûi phoái hôïp vaø hoøa hôïp. Baáy giôø nhaân loaïi seõ bieát ñöôïc Thöôïng Ñeá, chöù khoâng chæ “coá caûm nhaän Thöôïng Ñeá ñeå coù theå may ra tìm ñöôïc Ngaøi.” Tuy nhieân, moãi caù nhaân seõ bieát ñöôïc Thöôïng Ñeá khi soáng moät caùch bình thöôøng vaø caøng toát ñeïp caøng hay; khi hoï phuïng söï, quan taâm ñeán ngöôøi khaùc, vaø do theá maø trôû neân baát vò kyû. Hoï seõ bieát ñöôïc Ngaøi khi nhaän ra söï soáng toát ñeïp vaø tính baûn thieän trong taát caû moïi ngöôøi; khi hoï tuoân raûi haïnh phuùc vaø khoân ngoan ñaùnh giaù ñöôïc caùc cô hoäi daønh cho hoï cuõng nhö cho tha nhaân; vaø khi hoï soáng moät caùch ñaày ñuû vaø vieân maõn. Trong nghóa trang ôû Anh quoác, nôi an taùng cha meï toâi, coù moät taám moä bia (vöøa qua khoûi coång laø thaáy) vôùi doøng chöõ “Baø ñaõ laøm heát khaû naêng mình.” Toâi thaáy sao noù buoàn baõ quaù “noù noùi leân moät söï thaát baïi. Toâi tieác ñaõ khoâng laøm ñöôïc taát caû nhöõng gì toâi coù theå laøm. Tuy nhieân, toâi ñaõ luoân luoân laøm heát söùc mình, theo möùc hieåu bieát cuûa toâi vaøo thôøi ñieåm ñoù. Toâi ñaõ laøm vieäc. Toâi ñaõ phaïm nhöõng sai laàm. Toâi ñaõ ñau khoå vaø ñaõ haân hoan. Toâi ñaõ coù moät khoaûng thôøi gian toát ñeïp ñeå soáng, vaø toâi seõ khoâng phaûi traûi qua moät thôøi gian toái taêm ñeå cheát!
 20. 20. Töï truyeän20 CHÖÔNGI Nhìn laïi thôøi thô aáu cuûa mình, toâi caûm thaáy heát söùc nhaøm chaùn. Vieát töï truyeän maø môû ñaàu nhö theá thì dó nhieân laø dôû vaø caùc nhaø sieâu hình hoïc goïi ñoù laø lôøi phaùt bieåu tieâu cöïc. Tuy nhieân, coù sao noùi vaäy. Toâi khoâng maáy thích nhöõng gì toâi coøn nhôù veà thôøi thô aáu cuûa mình, duø coù leõ nhieàu vò ñoäc giaû seõ cho ñoù laø moät cuoäc soáng hoaøn toaøn toát ñeïp khi so vôùi nhöõng naêm aáu thô cuûa muoân ngaøn ngöôøi khaùc. Laém keû baûo raèng thôøi thô aáu laø quaõng ñôøi haïnh phuùc nhaát trong cuoäc soáng moãi ngöôøi. Toâi khoâng heà tin ñieàu ñoù. Vôùi toâi thì ñoù laø nhöõng naêm maø thaân xaùc raát thoaûi maùi, xa hoa vaø hoaøn toaøn khoâng phaûi aâu lo veà nhöõng nhu caàu vaät chaát; nhöng ñoàng thôøi ñoù laïi laø nhöõng naêm baên khoaên khoå sôû, nhöõng gì mình toân thôø bò suïp ñoå, khaùm phaù ra nhöõng ñieàu baát haïnh vaø troáng traûi coâ ñôn. Duø vaäy, khi vieát ra ñieàu naøy, toâi vaãn bieát raèng thöïc ra nhöõng noãi khoán khoå cuûa tuoåi thô (vaø coù leõ noùi cuûa caû cuoäc ñôøi thì cuõng ñuùng) thöôøng bò phoùng ñaïi quaù ñaùng vaø coù veû kinh khuûng hôn trong thöïc teá. Con ngöôøi coù baûn tính kyø laï laø öa ghi nhôù vaø chuù troïng vaøo nhöõng giôø phuùt baát haïnh cuøng nhöõng bi kòch, nhöng laïi thôø ô vôùi nhöõng thôøi gian vui veû haân hoan vaø söï an laønh haïnh phuùc thoâng thöôøng. Nhöõng thôøi khaéc böùc baùch khaån tröông döôøng nhö aûnh höôûng ñeán taâm thöùc chuùng ta (töùc laø caùi nhaân toá kyø laï noù ghi nhaän moïi söï) raát nhieàu hôn laø voâ soá nhöõng khoaûng thôøi gian soáng bình thöôøng. Neáu nhaän thöùc ñöôïc ñieàu ñoù thì xeùt cho cuøng chuùng ta seõ thaáy raèng nhöõng ngaøy thaùng an oån bình thöôøng luoân luoân vaãn laø phaàn lôùn. Ñoù laø nhöõng naêm, thaùng, ngaøy, giôø ñeå ñöùc haïnh hình thaønh, oån coá vaø trôû neân saün saøng söû duïng vaøo nhöõng côn khuûng hoaûng coù taàm quan troïng thöïc söï ôû ngoaïi giôùi — nhöõng khuûng hoaûng maø qua nhieàu naêm chuùng 9
 21. 21. Töï truyeän 21 ta phaûi ñoái ñaàu trong moät ñoâi khi. Baáy giôø, ñöùc tính maø chuùng ta ñaõ phaùt trieån seõ hoaëc laø chòu noåi söï thöû thaùch vaø chæ ra loái thoaùt hoaëc laø noù thaát baïi vaø chuùng ta sa ngaõ, ít nhaát cuõng taïm thôøi. Chuùng ta bò buoäc phaûi tieáp tuïc hoïc hoûi theo loái naøy. Khi nhìn laïi quaõng ñôøi thô aáu, toâi khoâng thaáy toàn taïi trong kyù öùc cuûa mình bao nhieâu nhöõng thaùng ngaøy haïnh phuùc bình thöôøng, nhöõng thôøi gian ñieàu hoøa an oån, cuøng nhöõng tuaàn leã moïi vieäc troâi chaûy eâm xuoâi, maø toâi laïi thaáy nhöõng côn khuûng hoaûng, nhöõng giôø phuùt toâi hoaøn toaøn ñau khoå, nhöõng luùc maø cuoäc soáng döôøng nhö chaám döùt, coøn moïi söï tröôùc maét chöøng nhö voâ nghóa. Toâi coøn nhôù ñöùa con gaùi lôùn cuûa toâi ñaõ laâm vaøo tình traïng ñoù khi noù ngoaøi hai möôi tuoåi ñaàu. Luùc ñoù noù caûm thaáy raèng cuoäc soáng khoâng coù gì höùng khôûi, vaø ñôøi laø moät söï phí phaïm nhaït nheõo. Taïi sao cuoäc soáng laïi quaù nhaøm chaùn? Taïi sao noù phaûi soáng nhö theá? Khoâng bieát phaûi noùi sao vôùi con, toâi chôït hoài töôûng kinh nghieäm tröôùc ñaây cuûa mình, vaø nhôù laø ñaõ kheùo leùo baûo noù, “Naøy con, meï coù theå noùi vôùi con moät ñieàu laø con khoâng bao giôø bieát ñöôïc nhöõng gì saép ñeán ñaâu.” Toâi chöa bao giôø nhaän thaáy raèng toân giaùo, hay nhöõng caâu chaâm ngoân thoâng thöôøng, maø ngöôøi ta vaãn hay baûo nhau, ñaõ giuùp ích ñöôïc trong moät côn khuûng hoaûng. Ñieàu saép xaûy ñeán cho con toâi laø chaøng trai maø noù ñaõ keát hoân; ngöôøi maø trong voøng moät tuaàn noù ñaõ höùa hoân, vaø soáng chung haïnh phuùc keå töø ñoù. Chuùng ta caàn neân vun boài yù thöùc veà nhöõng nieàm haân hoan haïnh phuùc, chöù khoâng chæ ghi nhôù nhöõng ñieàu buoàn baõ, khoù khaên. Ñieàu toát cuõng nhö ñieàu xaáu laø moät toång theå coù yù nghóa, ñaùng cho ta ghi nhôù. Ñieàu toát giuùp chuùng ta vöõng tin vaøo tình thöông cuûa Thöôïng Ñeá. Coøn ñieàu xaáu thì mang laïi kyû luaät vaø nuoâi döôõng nguyeän voïng tinh thaàn. Nhöõng buoåi hoaøng hoân röïc rôõ khieán ta phaûi say nhìn trong caûm nhaän, baøng hoaøng; söï tónh laëng saâu xa, baát tuyeät cuûa ñoài nuùi, laøng queâ bao phuû taâm hoàn ta — taát caû nhöõng caùi ñoù ñeàu thaät ñaùng nhôù; moät ñöôøng 10
 22. 22. Töï truyeän22 chaân trôøi tuyeät ñeïp hay moät khu vöôøn muoân maøu coù söùc thu huùt khieán ta queân heát moïi ñieàu khaùc; söï ñoàng thanh ñoàng khí ñöa ñeán nhöõng giôø phuùt caûm thoâng vaø lieân giao myõ maõn; söï myõ leä cuûa linh hoàn con ngöôøi phaùt huy chieán thaéng khi ñoái ñaàu vôùi nhöõng khoù khaên — ta khoâng ñöôïc ñeå cho nhöõng ñieàu ñoù troâi qua maø khoâng ghi nhaän. Ñoù laø nhöõng yeáu toá chi phoái cuoäc soáng moät caùch lôùn lao. Ñoù laø nhöõng bieåu hieän cuûa söï soáng thieâng lieâng. Toâi khoâng bieát taïi sao chuùng laïi quaù thöôøng bò laõng queân, coøn nhöõng chuyeän buoàn thaûm, gheâ gôùm, baát bình laïi cöù maõi ghi khaéc trong taâm trí con ngöôøi ta nhö vaäy. Chöøng nhö treân haønh tinh cuûa chuùng ta ñaây, söï ñau khoå ñöôïc ghi nhaän saâu saéc hôn laø haïnh phuùc, vaø haäu quaû cuûa noù coù veû laâu daøi hôn. Cuõng coù leõ chuùng ta sôï haïnh phuùc vaø xua ñuoåi noù ñi xa do ñaëc tiùnh noåi baät nhaát cuûa con ngöôøi — laø SÖÏ SÔÏ HAÕI. Trong giôùi noäi moân, ñang coù nhöõng cuoäc thaûo luaän saâu roäng veà Ñònh luaät Nghieäp quaû, maø roát cuoäc ñoù chæ laø caùi teân ngöôøi Ñoâng phöông duøng ñeå goïi Ñaïi Luaät Nhaân Quaû; bao giôø ngöôøi ta cuõng chuù troïng ñeán nghieäp quaû xaáu vaø caùch naøo ñeå traùnh khoûi noù. Vaäy maø toâi daùm baûo ñaûm raèng, noùi chung thì coù nhieàu nghieäp quaû toát hôn laø nghieäp quaû xaáu. Toâi vaãn noùi leân ñieàu naøy, maëc duø theá chieán vôùi noãi kinh hoaøng khoâng xieát keå ñaõ vaø ñang bao truøm chuùng ta, vaø maëc duø toâi bieát roõ caùc teä naïn maø caùc nhaø hoaït ñoäng xaõ hoäi ñang lieân tuïc lo giaûi quyeát. Söï xaáu xa khoán khoå seõ troâi qua, nhöng haïnh phuùc vaãn toàn taïi; treân heát moïi söï, con ngöôøi seõ nhaän thöùc ñöôïc raèng nhöõng gì xaáu xa ñaõ ñöôïc gaây taïo seõ phaûi tan bieán ñi vaø ngaøy nay chuùng ta ñang coù cô hoäi xaây döïng moät theá giôùi môùi, toát ñeïp hôn. Ñieàu ñoù ñuùng, bôûi vì Thöôïng Ñeá laø laønh thieän, cuoäc soáng vaø caùc kinh nghieäm ñeàu laønh thieän, coøn yù chí höôùng thieän thì toàn taïi maõi maõi. Chuùng ta luoân luoân coù cô hoäi ñeå söûa chöõa caùc sai laàm ñaõ gaây, ñeå khai thoâng nhöõng ñöôøng loái raéc roái quanh co ñaõ taïo. Caùc chi tieát veà noãi baát haïnh cuûa toâi thöôøng quaù vuïn vaët 11
 23. 23. Töï truyeän 23 ñeán ñoãi khoù loøng keå roõ vaø toâi cuõng khoâng muoán laøm phieàn caùc baïn baèng nhöõng chuyeän maø toâi coøn nhôù. Phaàn lôùn nguyeân nhaân laø do nôi toâi, toâi chaéc vaäy. Xeùt veà maët ñôøi, toâi khoâng coù lyù do gì ñeå khoå caû; gia ñình vaø baïn beø toâi haún laø heát söùc ngaïc nhieân neáu hoï ñaõ bieát ñöôïc caùc phaûn öùng cuûa toâi. Trong cuoäc ñôøi, baïn ñaõ khoâng coù bieát bao laàn töï hoûi veà nhöõng gì ñang xaûy ra trong taâm trí cuûa moät ñöùa treû, hay sao? Treû con vaãn coù nhöõng yù töôûng roõ reät veà cuoäc soáng vaø hoaøn caûnh chung quanh; chuùng vaãn soáng trong theá giôùi cuûa rieâng chuùng, baèng moät caùch maø khoâng ai xen vaøo ñöôïc; ít ai nhaän bieát ñieàu naøy. Toâi khoâng theå nhôù laïi ñöôïc khi naøo laø khoaûng thôøi gian maø toâi chöa bieát suy tö, tìm hieåu, thaéc maéc, choáng ñoái vaø hy voïng. Vaäy maø ñeán naêm 35 tuoåi toâi môùi thöïc söï khaùm phaù ra raèng toâi coù trí tueä vaø toâi coù theå söû duïng noù. Maõi cho ñeán luùc ñoù, toâi ñaõ chæ laø moät môù tình caûm vaø xuùc caûm maø thoâi; coøn trí tueä cuûa toâi ö — neáu nhö noù coù — thì haún noù ñaõ söû duïng toâi chöù khoâng phaûi toâi söû duïng noù ñaâu. Duø theá naøo, toâi cuõng ñaõ hoaøn toaøn baát haïnh cho ñeán khi toâi rôøi gia ñình ra soáng töï laäp vaøo khoaûng naêm 22 tuoåi. Trong suoát nhöõng naêm ñaàu tieân aáy, toâi ñaõ ñöôïc bao boïc baèng moïi ñieàu kieän toát ñeïp; cuoäc soáng toâi mang nhieàu saéc thaùi vaø toâi ñaõ gaëp gôõ nhieàu ngöôøi thaät thuù vò. Toâi khoâng heà bieát thieáu thoán ñieàu gì. Toâi ñaõ ñöôïc döôõng duïc trong söï xa hoa thoâng thöôøng cuûa giai caáp toâi vaøo thôøi ñoù; toâi ñaõ ñöôïc troâng nom heát söùc chu ñaùo — nhöng töï thaâm taâm toâi gheùt heát moïi thöù naøy. Toâi sinh ngaøy 16 thaùng Saùu, naêm 1880, ôû thaønh phoá Manchester, nöôùc Anh, nôi ñoù cha toâi laøm vieäc cho moät döï aùn coâng nghieäp lieân keát vôùi coâng ty cuûa oâng toâi — moät trong nhöõng coâng ty quan troïng nhaát ôû Vöông quoác Anh. Vì theá, toâi ñaõ ñöôïc sinh ra döôùi aûnh höôûng cuûa cung Song Nam. Ñieàu ñoù coù nghóa laø moät söï xung ñoät giöõa caùc caëp ñoái cöïc — ngheøo khoå vaø giaøu sang, nhöõng ñænh cao cuûa haïnh phuùc vaø nhöõng vöïc thaúm cuûa buoàn raàu, söï caêng keùo giöõa linh hoàn vaø phaøm 12
 24. 24. Töï truyeän24 nhaân hay laø giöõa chaân ngaõ vaø phaøm tính. Hoa Kyø vaø London chòu aûnh höôûng cuûa Song Nam cho neân chính trong quoác gia ñoù vaø Vöông quoác Anh maø cuoäc xung ñoät roäng lôùn giöõa Tö baûn vaø lao ñoäng seõ ñöôïc giaûi quyeát; hai ñoaøn nhoùm naøy bao goàm quyeàn lôïi cuûa nhöõng ngöôøi thaät giaøu vaø thaät ngheøo. Maõi cho ñeán naêm 1908 toâi khoâng heà thieáu thoán thöù gì; toâi khoâng bao giôø nghó ñeán tieàn baïc; toâi muoán ñi ñaâu hay laøm gì tuøy yù. Tuy nhieân, töø ñoù trôû ñi toâi ñaõ bieát ñeán nhöõng hoá saâu cuûa baàn cuøng. Coù luùc toâi ñaõ soáng baèng traø (khoâng ñöôøng, khoâng söõa) vôùi baùnh mì khoâ trong ba tuaàn, cho ba ñöùa con toâi coù nhu yeáu phaåm ñeå aên. Hoài coøn con gaùi, toâi ñaõ ñeán vieáng nhieàu dinh thöï, moãi laàn ôû nhieàu tuaàn leã; vaäy maø toâi ñaõ laøm coâng trong moät xöôûng noï ñeå nuoâi con. Ñoù laø moät xöôûng ñoùng hoäp caù moøi vaø cho ñeán nay toâi vaãn khoâng thích ngaém caù moøi chuùt naøo. Baïn toâi (töø naøy ñöôïc duøng theo thöïc nghóa) goàm ñuû haïng ngöôøi, töø nhöõng ngöôøi thaáp keùm nhaát cho ñeán nhöõng ngöôøi nhö Ñaïi Coâng töôùc Alexander, ngöôøi anh em beân vôï cuûa coá Nga hoaøng. Toâi chöa bao giôø ôû moät nôi naøo laâu, bôûi vì ngöôøi thuoäc cung Song Nam voán luoâân luoân di chuyeån. Chaùu ngoaïi toâi cuõng ñuùng laø thuoäc Song Nam, noù ñaõ ñi qua Ñaïi Taây Döông hai laàn, vaø ñaõ qua Keânh ñaøo Panama vaøo hai dòp khaùc, tröôùc khi noù ñöôïc boán tuoåi. Ngoaøi ra, neáu toâi khoâng töï ñeà phoøng thaät caån thaän, thì luoân luoân toâi coù theå hoaëc laø ôû treân nhöõng ñænh cao cuûa haïnh phuùc, höùng khôûi, hoaëc laø ngaõ xuoáng nhöõng hoá saâu cuûa buoàn naûn vaø tuyeät voïng. Qua nhieàu kinh nghieäm, toâi ñaõ hoïc ñöôïc caùch traùnh nhöõng ñieàu thaùi quaù vaø coá gaéng soáng ôû möùc bình thöôøng. Tuy nhieân, toâi vaãn chöa thaønh coâng hoaøn toaøn. Söï xung ñoät chính yeáu trong ñôøi toâi ñaõ laø cuoäc chieán giöõa linh hoàn vaø phaøm nhaân, vaø tình traïng ñoù vaãn coøn tieáp dieãn. Vieát ñeán ñaây, toâi chôït nhôù ñeán cuoäc nhoùm hoïp cuûa moät “Phong traøo Taäp theå” noï maø ngöôøi ta ruû toâi döï, vaøo naêm 1935 ôû Geneva, Thuïy Só. Moät vò nhoùm tröôûng “chuyeân nghieäp” khuoân 13
 25. 25. Töï truyeän 25 maët raén roûi, töôi cöôøi, coù veû töï maõn, ñang hieän dieän giöõ vai troø laõnh ñaïo, cuøng nhieàu ngöôøi soát saéng laøm chöùng veà nhöõng ñieàu quaáy quaù cuûa hoï vaø quyeàn naêng cöùu chuoäc cuûa Ñaáng Christ. Hoï cho toâi caùi caûm töôûng raèng Thöôïng Ñeá ñaõ ñích thaân Ngaøi quan taâm ñeán vieäc lieäu maø (theo lôøi laøm chöùng cuûa moät baø trong nhoùm naøy) baø ta ñaõ coù xin loãi hay chöa vôùi ngöôøi ñaàu beáp bò baø xöû teä. Theo toâi, khoâng phaûi laø Thöôïng Ñeá, maø caùch soáng toát ñeïp cuûa chuùng ta cuõng ñuû laø ñoäng löïc ñeå laøm ñieàu ñoù. Duø sao, moät ngöôøi phuï nöõõ duyeân daùng ñaõ ñöùng leân — baø tuoåi ñoä trung nieân, aên maëc töôm taát, vôùi aùnh maét haøi höôùc. Vò tröôûng nhoùm noùi, “Chaéc laø baø seõ ñöa ra moät ñieàu laøm chöùng tuyeät dieäu chöù ?” Ngöôøi phuï nöõ traû lôøi, “Khoâng, khoâng, cuoäc chieán vaãn coøn tieáp dieãn giöõa Ñöùc Christ vaø toâi, vaø hoaøn toaøn khoâng theå bieát ñöôïc raèng ai seõ thaéng”. Cuoäc chieán naøy ñang tieáp dieãn, vaø trong tröôøng hôïp cuûa ngöôøi chòu aûnh höôûng Song Nam thì noù trôû thaønh moät vaán ñeà thieát yeáu vaø cuõng khaù rieâng tö. Ngöôøi ta cuõng cho raèng nhöõng ai thuoäc cung Song Nam thì coù baûn tính deã bieán daïng, hay thay ñoåi vaø thöôøng soáng hai maët. Ít ra thì toâi cuõng khoâng coù maáy tính ñoù, duø raèng toâi coù nhieàu sai laàm, vaø coù theå laø cung nhaät xuaát cuûa toâi ñaõ cöùu toâi. Buoàn cöôøi laøm sao, nhöõng nhaø chieâm tinh haøng ñaàu laïi chæ ñònh caùc thieân töôïng khaùc laø cung nhaät xuaát cuûa toâi — nhö cung Trinh Nöõ, bôûi vì toâi thöông treû con, öa naáu nöôùng, nuoâi döôõng moät toå chöùc; nhö laø cung Maõnh Sö, bôûi vì toâi coù caù tính maïnh (yù hoï muoán noùi raèng toâi khoù khaên, öa thoáng trò) vaø naëng ngaõ chaáp; vaø laø cung Song Ngö, bôûi vì ñoù laø cung cuûa ngöôøi trung gian, ngöôøi hoøa giaûi. Toâi coù khuynh höôùng Song Ngö, bôûi vì choàng toâi thuoäc cung Song Ngö, bôûi vì ñöùa con gaùi lôùn thaân yeâu cuûa toâi cuõng sinh vaøo cung naøy, vaø luoân luoân chuùng toâi thoâng caûm nhau nhieàu ñeán ñoãi chuùng toâi vaãn thöôøng hay caõi nhau. Roõ raøng toâi cuõng ñaõ ñoùng vai troø trung gian, bôûi vì moät soá giaùo huaán maø caùc Chaân sö 14
 26. 26. Töï truyeän26 muoán ñöa ra cho theá gian trong suoát theá kyû naøy voán chöùa ñöïng trong nhöõng cuoán saùch maø toâi chòu traùch nhieäm xuaát baûn. Duø cung nhaät xuaát cuûa toâi laø gì thì toâi cuõng thöïc söï laø ngöôøi thuoäc Song Nam vaø cung naøy ñaõ aûnh höôûng roõ reät ñeán cuoäc ñôøi vaø caùc hoaøn caûnh cuûa toâi. Noùi chung, noãi baát haïnh khaù thaàm laëng cuûa thôøi thô aáu toâi coù nhieàu lyù do. Toâi laø ngöôøi taàm thöôøng nhaát trong moät gia ñình phong caùch heát söùc toát ñeïp vaø thaäm chí toâi coøn khoâng ñöôïc möùc bình thöôøng nöõa. Moïi ngöôøi luoân luoân xem toâi laø moät ñöùa treû khaù ngu doát ôû tröôøng vaø laø ngöôøi keùm thoâng minh nhaát trong moät gia ñình thoâng minh. Em toâi laø moät trong nhöõng thieáu nöõ xinh ñeïp nhaát maø toâi töøng thaáy, vôùi trí tueä thoâng minh tuyeät vôøi. Toâi vaãn yeâu quí em duø raèng em khoâng giuùp ñöôïc gì cho toâi, vì toâi laø moät ngöôøi Thieân Chuùa giaùo heát söùc chính thoáng, xem baát kyø ai bò ruûi ro phaûi ly dò cuõng laø ñieàu khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Em laø moät baùc só vaø laø moät trong nhöõng ngöôøi phuï nöõ ñaàu tieân, trong lòch söû laâu daøi cuûa Ñaïi hoïc Edinburg, ñaõ ñaït caáp baèng danh döï vaø — neáu toâi nhôù khoâng laàm — em ñaõ ñaït hai laàn. Hoài coøn raát treû em ñaõ xuaát baûn ba cuoán saùch veà thi ca; toâi ñaõ ñoïc baøi ñieåm caùc saùch aáy trong Phuï trang Vaên hoïc cuûa tôø London Times, hoï khen taëng em laø nöõ thi só lôùn nhaát cuûa nöôùc Anh ñöông thôøi. Toâi nghó raèng moät cuoán saùch em vieát veà Sinh hoïc vaø moät cuoán khaùc noùi veà caùc Beänh vuøng Nhieät ñôùi ñaõ ñöôïc xem laø caùc saùch giaùo khoa tieâu chuaån. Em toâi ñaõ keát hoân vôùi ngöôøi anh hoï ñaàu cuûa toâi, Laurence Parsons, moät vò chöùc saéc noåi tieáng cuûa Giaùo hoäi Anh quoác vaø coù thôøi ñaõ laø Linh muïc ñòa phaän Cape Colony. Meï anh aáy ñaõ ñöôïc Toøa Hoøa giaûi chæ ñònh laøm ngöôøi giaùm hoä cho chò em toâi. Coâ laø em gaùi uùt cuûa cha toâi vaø Laurence laø moät trong saùu ngöôøi con trai cuûa coâ maø thuôû beù ñaõ soáng vôùi chuùng toâi raát laâu. Choàng coâ, Döôïng Clare, moät ngöôøi ñaøn oâng hôi khoù tính vaø nghieâm khaéc, laø anh em vôùi Laõnh chuùa Rosse; vò naøy coù 15
 27. 27. Töï truyeän 27 ngöôøi con trai noåi tieáng veà kính vieãn voïng, ñaõ ñöôïc ñeà caäp ñeán trong Giaùo Lyù Bí Nhieäm. Hoài coøn nhoû toâi raát sôï döôïng toâi, vaäy maø tröôùc khi maát oâng ñaõ toû cho toâi thaáy moät phöông dieän khaùc cuûa baûn tính mình maø ít ai bieát. Toâi khoâng bao giôø queân döôïng ñaõ heát söùc töû teá vôùi toâi trong suoát theá chieán thöù nhaát, khi toâi laâm caûnh voâ cuøng tuùng thieáu ôû Hoa Kyø. Döôïng ñaõ vieát cho toâi nhöõng laù thö ñaày thoâng caûm vaø naâng ñôõ, khieán toâi caûm thaáy raèng ôû Anh quoác vaãn coøn coù nhöõng ngöôøi khoâng heà queân toâi. Toâi muoán noùi ñieàu ñoù ra ñaây, bôûi vì toâi khoâng tin raèng gia ñình cuûa döôïng hay con daâu cuûa döôïng, laø em toâi, ñaõ bieát chuùt gì veà moái lieân heä thaân höõu vaø toát ñeïp giöõa toâi vaø döôïng toâi vaøo cuoái cuoäc ñôøi cuûa ngöôøi. Chaéc raèng ngöôøi ñaõ khoâng heà noùi gì veà ñieàu ñoù vaø toâi cuõng khoâng heà noùi gì cho ñeán ngaøy nay. Em toâi veà sau nghieân cöùu ung thö vaø ñaõ noåi danh trong lónh vöïc heát söùc caàn thieát naøy. Toâi raát töï haøo veà em. Toâi khoâng bao giôø thay ñoåi tình thöông ñoái vôùi em toâi, vaø neáu em coù ñoïc töï truyeän naøy, thì toâi muoán em bieát cho ñieàu ñoù. May sao, toâi tin vaøo ñaïi luaät Luaân hoài vaø moät ngaøy naøo ñoù em vaø toâi seõ thöïc hieän ñöôïc moái lieân giao myõ maõn hôn. Toâi cho raèng moät trong nhöõng baát lôïi lôùn nhaát trong ñôøi cuûa baát kyø ñöùa treû naøo laø khoâng coù ñöôïc toå aám gia ñình thöïc söï. Söï thieáu thoán ñoù chaéc chaén ñaõ aûnh höôûng ñeán chò em toâi. Tröôùc khi toâi leân chín, caû cha meï toâi ñeàu maát vì beänh lao phoåi (nhö thôøi aáy ngöôøi ta ñaõ goïi). Trong nhöõng naêm thô aáu ñoù, noãi sôï haõi beänh lao cöù chöïc chôø ñe doïa caû hai chò em vaø cha toâi cuõng raát böïc boäi vì söï coù maët cuûa chuùng toâi, ñaëc bieät laø toâi, vì moät lyù do naøo ñoù. Coù leõ ngöôøi ñaõ caûm thaáy raèng haún laø meï toâi coøn soáng neáu khoâng coù hai ñöùa con ñaõ ruùt heát nhöïa soáng cuûa baø. Cha toâi laø Frederic Foster La Trobe-Bateman, coøn meï toâi laø Alice Hollinshead. Caû hai ñeàu thuoäc doøng doõi raát coå xöa; gia toäc cuûa cha toâi coù töø nhieàu theá kyû tröôùc, thaäm chí tröôùc thôøi kyø Thaäp töï quaân; coøn toå tieân cuûa meï toâi thuoäc doøng doõi 16
 28. 28. Töï truyeän28 cuûa Hollinshead, “vò Söû gia Bieân nieân”, laø vò maø ngöôøi ta baûo raèng Shakespeare ñaõ döïa theo ñoù ñeå vieát nhieàu truyeän cuûa mình. Ñoái vôùi toâi, gia phoå hay toäc heä chöa bao giôø coù veû thöïc söï quan troïng bao nhieâu. Ai ai cuõng coù doøng doõi cuûa mình, nhöng chæ coù moät soá gia ñình laø ghi cheùp laïi. Theo toâi bieát thì toå tieân toâi khoâng coù ai laøm ñieàu gì ñaùng chuù yù. Caùc cuï coù danh giaù nhöng coù veû khoâng xuaát saéc. Nhö em toâi coù laàn ñaõ baûo, “caùc cuï ñaõ ngoài giöõa nhöõng baép caûi cuûa mình trong nhieàu theá kyû.” Ñoù laø moät doøng doõi toát, trong saïch vaø coù vaên hoùa, nhöng khoâng ai noåi danh vì quaù gioûi giang hay thaät xaáu xa. Tuy nhieân, phuø hieäu cuûa gia ñình toâi raát ñaùng chuù yù, vaø xeùt theo khoa bieåu töôïng noäi moân thì heát söùc coù yù nghóa. Toâi khoâng bieát gì veà caùc ñaëc ngöõ hay nhöõng töø chính xaùc ñeå mieâu taû phuø hieäu naøy. Noù goàm moät caây gaäy moãi ñaàu coù moät caùnh, giöõa hai caùnh laø ngoâi sao naêm nhaùnh vaø hình traêng löôõi lieàm, nhaéc nhôû chuùng ta veà caùc ñoäi Thaäp töï quaân maø roõ raøng laø toå tieân toâi haún phaûi coù ngöôøi tham döï trong ñoù. Tuy vaäy, toâi laïi thích nghó ñeán toaøn theå phuø hieäu naøy nhö laø töôïng tröng cho ñoâi caùnh cuûa nguyeän voïng tinh thaàn, Ñieåm ñaïo Quyeàn tröôïng vaø veõ ra caùi cöùu caùnh vaø phöông tieän, muïc tieâu cuûa söï tieán hoùa vaø söùc thoâi thuùc giuùp taát caû chuùng ta tieáp tuïc höôùng ñeán söï hoaøn thieän — moät söï hoaøn thieän maø cuoái cuøng seõ ñöôïc vinh döï thöøa nhaän qua Ñieåm ñaïo Quyeàn tröôïng. Noùi theo khoa bieåu töôïng thì ngoâi sao naêm nhaùnh luoân luoân coù nghóa laø con ngöôøi hoaøn thieän, coøn traêng löôõi lieàm laø söï cheá ngöï baûn chaát hình theå hay phaøm tính. Ñaây laø nhöõng ñieàu sô ñaúng cuûa khoa bieåu töôïng noäi moân, nhöng toâi laáy laøm thuù vò khi thaáy chuùng ñöôïc gom laïi trong phuø hieäu cuûa gia ñình toâi. OÂng toâi laø John Frederic La Trobe-Bateman. OÂng laø moät kyõ sö raát nhieàu ngöôøi bieát tieáng, laø coá vaán cuûa Chính phuû Anh vaø ñaõ chòu traùch nhieäm cho caùc heä thoáng nöôùc xaây döïng ôû nhieàu ñòa phöông cuûa Anh quoác thôøi ñoù. Gia ñình oâng toâi raát ñoâng. Con gaùi lôùn nhaát cuûa ngöôøi, coâ Dora, ñaõ keát hoân 17
 29. 29. Töï truyeän 29 vôùi Brian Barttelot, anh trai cuûa Ngaøi Walter Barttelot ôû Stopham Park, Bulborough, Sussex. Khi oâng baø chuùng toâi maát, coâ ñöôïc chæ ñònh laøm ngöôøi giaùm hoä thì chuùng toâi gaëp coâ vaø boán ngöôøi con cuûa coâ raát thöôøng xuyeân. Hai trong boán ngöôøi naøy ñaõ giöõ tình thaân thieát vôùi chuùng toâi suoát ñôøi. Caû hai ñeàu lôùn tuoåi hôn toâi nhöng chuùng toâi thöông meán vaø raát thoâng caûm nhau. Brian (töùc laø ngaøi Ñoâ ñoác Brian Barttelot) qua ñôøi caùch ñaây chæ hai naêm; ñoù quaû laø söï maát maùt cho toâi vaø choàng toâi, Foster Bailey. Chuùng toâi laø ba ngöôøi baïn thaân vaø chuùng toâi raát nhôù tieác nhöõng böùc thö ñeàu ñaën cuûa oâng. Trong ñôøi naøy toâi coù nhieàu ngöôøi thaân, nhöng moät ngöôøi coâ khaùc laø Magaret Maxwell, coù leõ ñaõ aûnh höôûng ñeán toâi nhieàu hôn caùc vò kia. Baø khoâng bao giôø toû ra laø ngöôøi giaùm hoä maø laø chò toâi, vaø trong nhieàu naêm tröôùc, heø naøo toâi cuõng ñeán chôi vôùi baø taïi tö gia ôû Scotland. Maõi cho ñeán khi baø maát (ñaõ hôn taùm möôi tuoåi) baø vaãn ñeàu ñeàu vieát thö cho toâi ít nhaát moãi thaùng moät laàn. Vaøo thôøi ñoù, baø laø moät trong nhöõng ngöôøi ñeïp nhaát. Chaân dung cuûa baø ngaøy nay coøn treo trong laâu ñaøi Cardoness, ôû Kirkcudbrightshire, laø moät trong nhöõng phuï nöõ ñaùng yeâu nhaát maø ngöôøi ta bieát. Baø keát hoân vôùi “Thieáu chuû Cardoness” (ñoâi khi ngöôøi thöøa keá ñöôïc goïi nhö theá ôû Scot- land), töùc laø ngöôøi con caû cuûa Ngaøi William Maxwell. Nhöng choàng baø, laø Döôïng David cuûa toâi, ñaõ maát tröôùc thaân phuï oâng neân khoâng höôûng ñöôïc töôùc hieäu ñoù. Toâi mang ôn baø raát lôùn, khoù coù theå ñaùp ñeàn. Baø ñaõ höôùng toâi vaøo con ñöôøng tinh thaàn, vaø maëc duø giaùo lyù thaàn hoïc baø theo voán raát heïp hoøi, nhöng chính baø laïi raát phoùng khoaùng. Baø ñaõ daïy toâi moät soá chuû ñieåm cuûa cuoäc soáng tinh thaàn maø toâi khoâng heà queân, vaø cho ñeán cuoái cuøng chính baø cuõng khoâng bao giôø queân toâi. Khi toâi chuù yù ñeán nhöõng vaán ñeà noäi moân vaø khoâng coøn laø moät ngöôøi Thieân Chuùa giaùo chính thoáng theo thaàn hoïc, thì baø vieát thö cho toâi raèng baø khoâng hieåu ñöôïc vì sao nhöng baø vaãn tin töôûng toâi vì baø bieát raèng toâi ñaõ thöông meán Ñöùc Christ moät 18
 30. 30. Töï truyeän30 caùch saâu xa, vaø duø toâi coù töø boû giaùo lyù naøo thì toâi vaãn khoâng bao giôø töø boû Ngaøi. Söï thöïc ñuùng nhö vaäy. Baø thaät laø toát, xinh ñeïp vaø deã thöông. AÛnh höôûng cuûa baø ñaõ lan roäng khaép quaàn ñaûo Anh. Baø coù rieâng moät tieåu beänh vieän ñöôïc xaây döïng vaø ñaëc bieät taøi trôï; baø baûo trôï cho nhöõng nhaø truyeàn giaùo ôû caùc nöôùc ngoaïi ñaïo, vaø laø chuû tòch cuûa Hoäi Phuï nöõ treû Coâng giaùo ôû Scotland. Neáu toâi ñaõ giuùp ích ñöôïc phaàn naøo cho ñoàng baøo toâi, vaø neáu toâi ñaõ laøm ñöôïc ñieàu gì ñeå giuùp moïi ngöôøi ñaït moät möùc nhaän thöùc tinh thaàn naøo ñoù, thì phaàn lôùn cuõng vì baø ñaõ yeâu thöông toâi nhieàu ñeán möùc giuùp toâi khôûi haønh ñuùng ñaén. Baø laø moät trong soá ít ngöôøi ñaõ chaêm soùc toâi nhieàu hôn laø chaêm soùc em toâi. Giöõa toâi vôùi baø ñaõ coù moät söï lieân keát beàn chaët vaø seõ beàn chaët maõi maõi. Toâi ñaõ noùi veà ngöôøi em gaùi uùt cuûa cha toâi, coâ Agnes Parsons. Coøn coù hai ngöôøi nöõa; coâ Gertrude, ñaõ keát hoân vôùi moät oâng noï teân laø Gurney Leatham, vaø em trai uùt cuûa cha toâi, chuù Lee La Trobe Bateman, ngöôøi duy nhaát hieän coøn soáng. Baø toâi laø Anne Fairbairn, con gaùi cuûa Ngaøi William Fairbairn vaø laø chaùu cuûa Ngaøi Peter Fairbairn. Toâi tin raèng oâng coá toâi, Ngaøi William, ñaõ laø moät coäng söï cuûa Watts (noåi tieáng veà maùy hôi nöôùc) vaø laø moät trong nhöõng nhaø xaây döïng ñöôøng saét ñaàu tieân trong thôøi ñaïi Victoria. Theo nhuõ danh cuûa baø coá toâi laø La Trobe thì toâi thuoäc doøng doõi Huguenot ôû Phaùp; vì theá, nhöõng gia ñình La Trobe ôû Baltimore cuõng coù hoï haøng vôùi toâi, duø raèng toâi chöa bao giôø thaêm vieáng hoï. Charles La Trobe, oâng toå thuùc cuûa toâi, laø moät trong nhöõng vò thoáng ñoác ñaàu tieân ôû UÙc vaø moät vò La Trobe khaùc laø thoáng ñoác ñaàu tieân cuûa tieåu bang Maryland. Coøn moät ngöôøi anh em khaùc cuûa oâng, Ed- ward La Trobe, laø moät kieán truùc sö vaø ñaõ ñöôïc bieát nhieàu ôû Washington vaø Anh. Doøng hoï Fairbairn khoâng thuoäc veà giôùi quí toäc goïi laø baåm sinh maø ngöôøi ta ñaùnh giaù raát cao. Coù leõ ñoù laø nhôø doøng hoï Bateman — Hollinshead — La Trobe. Hoï thuoäc veà 19
 31. 31. Töï truyeän 31 giôùi quí toäc trí thöùc vaø ñieàu ñoù coù taàm quan troïng lôùn lao hôn trong thôøi ñaïi daân chuû hieän nay. Caû hai oâng luùc ñaàu ñeàu laø con moät noâng daân ngheøo ôû Scotland vaøo theá kyû 18. Nhöng roát cuoäc hai oâng ñeàu giaøu vaø ñöôïc phong töôùc hieäu quí toäc. Chuùng ta coù theå thaáy teân cuûa Ngaøi William Fairbairn trong töï ñieån Webster, coøn Ngaøi Peter thì ñöôïc döïng töôïng kyû nieäm treân moät quaûng tröôøng cuûa thaønh phoá Leeds, nöôùc Anh. Toâi nhôù caùch ñaây vaøi naêm coù ñeán Leeds ñeå dieãn thuyeát. Khi xe taxi chaïy qua moät quaûng tröôøng toâi ñeå yù thaáy moät töôïng ñaøi maø toâi nghó laø töôïng cuûa moät cuï giaø taàm thöôøng coù raâu. Hoâm sau, khi choàng toâi ñeán xem, toâi môùi bieát ra raèng toâi ñaõ pheâ bình oâng toå thuùc cuûa toâi! Thaäm chí vaøo nhöõng thôøi xa xöa ñoù nöôùc Anh cuõng ñaõ coù daân chuû, vaø moïi ngöôøi ñeàu coù cô hoäi thaêng tieán neáu hoï xöùng ñaùng. Coù leõ do söï pha troän huyeát thoáng maø trong caùc anh chò em toâi vaø con caùi hoï ñaõ coù nhieàu ngöôøi ñaøn oâng noåi tieáng hay nhöõng phuï nöõ xinh ñeïïp. Cha toâi khoâng thöông toâi, neân khi xem aûnh cuûa mình luùc nhoû toâi thaáy khoâng coù gì ngaïc nhieân — gaày oám, coù veû sôï seät vaø nhuùt nhaùt. Toâi khoâng nhôù ñöôïc gì veà meï toâi vì ngöôøi maát ôû tuoåi 29, khi toâi môùi leân saùu. Toâi coøn nhôù maùi toùc vaøng xinh ñeïp vaø veû dòu daøng cuûa ngöôøi, chæ baáy nhieâu. Toâi cuõng nhôù tang leã cuûa ngöôøi ôû Torquay, Devonshire, bôûi vì phaûn öùng chính cuûa toâi ñoái vôùi bieán coá ñoù goàm trong maáy lôøi toâi noùi vôùi em hoï toâi, Mary Barttelot, “Xem neø, chò coù ñoâi vôù daøi maøu ñen vaø caëp moùc treo” — nhöõng moùn ñoù toâi coù laàn ñaàu. Toâi ñaõ qua khoûi tuoåi mang vôù ngaén roài. Döôøng nhö ngöôøi ta luoân luoân xem quaàn aùo laø vaán ñeà quan troïng, duø ôû tuoåi naøo hay tröôøng hôïp naøo! Hoài ñoù toâi thöôøng giöõõ chieác hoäp lôùn baèng baïc maø cha toâi vaãn quen mang ñi khaép nôi vôùi ngöôøi, trong ñoù coù böùc chaân dung duy nhaát cuûa meï toâi maø toâi coù ñöôïc. Vaøo naêm 1928, sau khi toâi ñaõ mang noù theo mình ñi khaép theá giôùi, hoäp aáy ñaõ bò maát troäm vaøo moät ngaøy muøa heø, 20
 32. 32. Töï truyeän32 trong ngoâi nhaø toâi ôû hoài ñoù taïi Stamford, Connecticut, khi toâi vaéng nhaø; cuoán Kinh Thaùnh cuûa toâi vaø moät chieác gheá ñaù gaõy cuõng maát. Thaät toâi chöa bao giôø nghe keû troäm laïi choïn laáy nhöõng thöù laï luøng nhö vaäy. Cuoán Kinh Thaùnh laø maát maùt lôùn nhaát cuûa caù nhaân toâi. Noù raát ñoäc ñaùo vì ñaõ laø sôû höõu yeâu quí cuûa toâi trong 20 naêm. Catherine Rowan-Hamilton, moät ngöôøi baïn thaân thôøi con gaùi, ñaõ taëng cho toâi. Noù ñöôïc in baèng giaáy moûng coù chöøa leà roäng duøng ñeå ghi chuù. Leà roäng gaàn naêm phaân, treân ñoù ghi laïi löôïc söû cuoäc soáng tinh thaàn cuûa toâi, chöõ vieát raát nhoû baèng moät caây buùt nhoïn. Trong ñoù coù daùn nhöõng taám aûnh nhoû xíu cuûa caùc baïn thaân cuøng nhöõng doøng löu buùt cuûa caùc baïn ñoàng haønh vôùi toâi treân ñöôøng Ñaïo. Öôùc sao baây giôø toâi coù laïi cuoán Kinh Thaùnh aáy, vì noù seõ cho toâi bieát nhieàu ñieàu, nhaéc toâi nhôù ñeán nhieàu ngöôøi, nhieàu giai ñoaïn, vaø giuùp toâi xem xeùt laïi söï phaùt trieån tinh thaàn cuûa toâi — söï phaùt trieån cuûa moät ngöôøi phuïng söï. Hoài môùi sinh ra ñöôïc vaøi thaùng, toâi ñöôïc ñöa ñeán Montreal, Canada, nôi ñoù cha toâi ñaõ laø moät kyõ sö tham döï coâng trình xaây döïïng caàu Victoria treân soâng Thaùnh Lawrence. Nôi ñoù ngöôøi em gaùi ñoäc nhaát cuûa toâi ñaõ ra ñôøi. Trong thôøi ñoù chæ coù hai ñieàu quan troïng toâi coøn nhôù. Moät laàn toâi ñaõ laøm cho cha meï toâi voâ cuøng lo laéng, vì toâi ñaõ ruû em gaùi nhoû cuûa toâi leo vaøo moät caùi röông lôùn chöùa raát nhieàu moùn ñoà chôi cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi bò maát tích moät hoài laâu vaø gaàn nhö bò ngheït thôû do naép röông ñoùng kín beân treân. Moät vieäc nöõa laø laàn ñaàu tieân toâi ñaõ toan töï töû chæ vì thaáy raèng ñôøi khoâng coù gì ñaùng soáng! Kinh nghieäm soáng naêm tuoåi ñôøi khieán toâi caûm thaáy raèng moïi chuyeän thaät laø voâ ích, neân toâi ñaõ quyeát ñònh raèng neáu toâi töø treân cuøng caùc baäc ñaù doáùc ñöùng cuûa nhaø beáp maø gieo mình xuoáng döôùi thì haún laø toâi coù theå cheát. Nhöng toâi khoâng thaønh coâng. Chò Bridget ñaõ aüm toâi (bò va chaïm vaø saây saùt) leân laàu, ôû ñoù toâi ñöôïc voã veà an uûi, nhöng khoâng ai hieåu toâi caû. 21
 33. 33. Töï truyeän 33 Khi tieáp tuïc soáng, toâi ñaõ hai laàn khaùc coá gaéng töï keát lieãu ñôøi mình, nhöng chæ ñeå thaáy raèng töï töû cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã daøng. Toâi ñaõ thöïc hieän taát caû nhöõng toan tính ñoù tröôùc tuoåi möôøi laêm. Hoài khoaûng möôøi moät tuoåi toâi ñaõ coá laøm cho mình bò cheát ngaït baèng caùt, nhöng caùt vaøo mieäng, vaøo muõi, vaøo maét khoù chòu quaù vaø toâi ñaõ quyeát ñònh hoaõn laïi caùi ngaøy haïnh phuùc ñoù. Laàn cuoái, toâi ñaõ coá gieo mình xuoáng moät con soâng ôû Scotland. Nhöng moät laàn nöõa baûn naêng töï veä cuûa toâi ñaõ quaù maïnh meõ. Töø ñoù trôû ñi toâi khoâng coøn maáy quan taâm ñeán chuyeän töï töû, duø raèng toâi luoân luoân hieåu ñöôïc ñoäng cô cuûa noù. Thaûm traïng taùi dieãn lieân tuïc naøy coù leõ laø bieåu hieän ñaàu tieân cuûa khuynh höôùng thaàn bí trong ñôøi toâi maø veà sau noù ñaõ thoâi thuùc moïi suy tö vaø hoaït ñoäng cuûa toâi. Caùc nhaø thaàn bí laø nhöõng ngöôøi coù yù thöùc nhò nguyeân heát söùc naëng neà. Luoân luoân hoï laø nhöõng ngöôøi tìm kieám, bieát raèng coù moät ñieàu gì ñoù phaûi tìm cho baèng ñöôïc; luoân luoân hoï laø nhöõng ngöôøi yeâu thöông, tìm kieám moät ñieàu gì ñoù ñaùng cho hoï yeâu thöông; bao giôø hoï cuõng yù thöùc veà moät ñieàu gì ñoù maø hoï phaûi tìm caùch hôïp nhaát. Hoï bò chi phoái bôûi traùi tim vaø xuùc caûm. Hoài ñoù toâi khoâng thích “nhöõng gì maø mình caûm nhaän ñöôïc” veà cuoäc soáng. Daùng veû beà ngoaøi cuûa cuoäc soáng vaø nhöõng thöù maø ñôøi ñaõ cho toâi, toâi thaáy khoâng coù giaù trò gì. Toâi ñaõ tin raèng coù nhöõng ñieàu toát ñeïp hôn ôû moät nôi naøo khaùc. Tinh thaàn toâi thaät laø beänh hoaïn, thöông thaân tuûi phaän, hoaøn toaøn coâ ñôn, heát söùc höôùng noäi (noùi theá ñuùng hôn laø chaáp ngaõ), vaø cöù tin raèng khoâng ai thích toâi caû. Hoài töôûng ñieàu naøy toâi thaáy taïi sao ngöôøi ta laïi caàn phaûi thích toâi môùi ñöôïc chöù. Toâi khoâng theå traùch hoï ñöôïc. Chính toâi, toâi ñaõ cho hoï ñieàu gì ñaâu. Bao giôø toâi cuõng chaát chöùa nhöõng phaûn öùng cuûa mình ñoái vôùi moïi ngöôøi vaø hoaøn caûnh. Toâi ñaõ laø caùi trung taâm baát haïnh, töï bi kòch hoùa trong theá giôùi beù nhoû cuûa mình. Söï caûm nhaän veà nhöõng ñieàu toát ñeïp hôn ôû moät nôi naøo ñoù, khaû naêng “caûm thoâng” vôùi moïi 22
 34. 34. Töï truyeän34 ngöôøi, vôùi caùc hoaøn caûnh vaø thöôøng hieåu ñöôïc nhöõng gì hoï ñang suy tö vaø traûi qua, ñoù laø böôùc ñaàu cuûa giai ñoaïn thaàn bí trong ñôøi toâi, töø ñoù naûy sinh nhieàu ñieàu toát ñeïp maø veà sau toâi môùi nhaän thaáy. Theá laø toâi höõu thöùc khôûi ñaàu cuoäc tìm kieám ngaøn ñôøi, tìm kieám theá giôùi caùc yù nghóa. Phaûi tìm cho ñöôïc theá giôùi naøy neáu chuùng ta muoán tìm ra caâu giaûi ñaùp cho nhöõng vaán ñeà khoù khaên phöùc taïp cuûa cuoäc soáng vaø nhöõng noãi ñau khoå cuûa nhaân loaïi. Söï tieán boä voán baét nguoàn töø yù thöùc thaàn bí. Tröôùc heát, moät nhaø huyeàn bí hoïc chaân chính phaûi laø moät nhaø thaàn bí thöïc haønh (hoaëc yù toâi muoán noùi ñeán moät nhaø thaàn bí thöïc duïng — coù leõ caû hai). Söï öùng ñaùp cuûa caùi taâm vaø naêng löïc caûm nhaän (caûm nhaän ñuùng ñaén) caàn phaûi phaùt trieån moät caùch töï nhieân vaø bình thöôøng tröôùc khi coù ñöôïc khaûo höôùng cuûa trí tueä vaø naêng löïc hieåu bieát. Chaéc raèng baûn naêng tinh thaàn phaûi coù tröôùc tri thöùc tinh thaàn, cuõng nhö nhöõng baûn naêêng cuûa loaøi thuù, cuûa treû con vaø cuûa nhöõng ngöôøi keùm phaùt trieån luoân luoân ñi tröôùc nhaän thöùc trí tueä. Chaéc raèng chuùng ta phaûi thaáy ñöôïc caùi vieãn aûnh tröôùc khi bieát phöông caùch laøm noù trôû thaønh hieän thöïc. Chaéc raèng nhöõng thaéc maéc vaø caûm nhaän muø quaùng veà Thöôïng Ñeá phaûi coù tröôùc khi haønh giaû höõu thöùc daán böôùc leân “Ñöôøng Ñaïo”, con ñöôøng ñöa ñeán söï khai ngoä. Coù leõ trong thôøi gian tôùi caùc nam nöõ thanh thieáu nieân cuûa chuùng ta seõ ñöôïc quan taâm giuùp ñôõ theo nhöõng ñöôøng loâái naøo ñeå hoï ích duïng ñöôïc caùc khuynh höôùng thaàn bí bình thuôøng cuûa mình. Caùc khuynh höôùng aáy quaù thöôøng khi bò gaït boû, xem laø nhöõng ñieàu töôûng töôïng cuûa tuoåi treû, vaø roát cuoäc seõ khoâng coøn thích hôïp khi hoï tröôûng thaønh. Ñoái vôùi toâi, ñoù laø cô hoäi cho caùc nhaø giaùo vaø caùc baäc cha meï. Khoaûng thôøi gian naøy coù theå ñöôïc söû duïng moät caùch heát söùc xaây döïng vaø coù chieàu höôùng. Neáu nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm döôõng duïc giôùi treû coù theå thaáu hieåu ñöôïc nguyeân nhaân vaø muïc ñích cuûa nhöõng baên khoaên thaéc maéc, cuûa nhöõng khao khaùt aâm thaàm,
 35. 35. Töï truyeän 35 vaø nhöõng kyø voïng vieãn töôûng trong loøng ngöôøi treû, thì hoï coù theå giuùp giôùi treû ñònh höôùng ñöôïc cuoäc ñôøi mình vaø nhieàu noãi khoán khoå veà sau seõ ñöôïc giaûi toûa. Chuùng ta coù theå giaûi thích cho nhöõng ngöôøi treû bieát raèng coù moät tieán trình ñang xaûy ra trong hoï, noù voán ñuùng ñaén vaø bình thöôøng, noù laø keát quaû cuûa kinh nghieäm caùc tieàn kieáp, vaø cho thaáy raèng phöông dieän trí tueä trong baûn tính cuûa hoï caàn ñöôïc chuù yù. Treân heát moïi söï, chuùng ta cuõng coù theå noùi roõ raèng linh hoàn laø con ngöôøi tinh thaàn ôû noäi taâm ñang tìm caùch hieån loä. Chuùng ta caàn nhaán maïnh tính caùch phoå bieán cuûa tieán trình naøy, ñeå cho hoï khoâng coøn thaáy coâ ñôn, ñeå hoï khoâng coøn caùi caûm nghó sai laàm raèng mình leû loi, kyø dò, ñoù voán laø nhöõng ñaëc ñieåm cuûa kinh nghieäm naøy, khieán hoï baên khoaên boái roái. Toâi tin raèng phöông phaùp naøy nhaèm ích duïng caùc khaùt voïng vaø nhöõng öôùc mô cuûa tuoåi treû, veà sau seõ ñöôïc chuù yù nhieàu hôn. Toâi xem nhöõng noãi khoán khoå daïi doät buoàn cöôøi cuûa tuoåi treû maø toâi ñaõ traûi qua chæ nhö laø söï môû maøn cho giai ñoaïn thaàn bí cuûa ñôøi toâi maø ñuùng luùc noù nhöôøng choã cho giai ñoaïn noäi moân, vôùi söï baûo ñaûm chaéc chaén hôn, vôùi söï thoâng hieåu vaø nhöõng nieàm tin khoâng heà thay ñoåi. Sau khi chuùng toâi rôøi Canada, meï toâi bò beänh naëng neân chuùng toâi ñaõ ñi ñeán Davos, Thuïy Só, vaø ôû ñoù trong nhieàu thaùng cho ñeán khi cha toâi ñöa meï trôû veà ñeå qua ñôøi ôû Anh quoác. Sau khi meï toâi maát, caû hai chuùng toâi ñeàu ñeán soáng ôû nhaø oâng baø toâi, taïi Moor Park, Surrey. Luùc ñoù, söùùc khoûe cha toâi bò suy yeáu traàm troïng. ÔÛ Anh quoác oâng thaáy khoâng khaù, neân tröôùc khi oâng maát ít laâu boïn treû chuùng toâi ñöôïc ñöa cuøng oâng ñeán vuøng Pau, nuùi Pyrenees. Daïo aáy, toâi ñöôïc taùm tuoåi coøn em toâi leân saùu. Tuy nhieân, beänh cuûa oâng tieán trieån quaù nhanh, neân chuùng toâi trôû laïi Moor Park vaø ôû ñoù, trong khi cha toâi (cuøng vôùi moät ngöôøi haàu gaùi) tieáp tuïc moät chuyeán haûi haønh daøi ñeán UÙc chaâu. Chuùng toâi khoâng bao giôø thaáy laïi ñöôïc oâng vì oâng ñaõ maát treân ñöôøng töø UÙc ñi ñeán Tasmania. Toâi coøn 23
 36. 36. Töï truyeän36 nhôù roõ caùi ngaøy maø ngöôøi ta baùo cho oâng baø toâi bieát tin cha toâi maát, cuõng nhö sau ñoù ngöôøi haàu gaùi quay veà vôùi ñoà duøng vaø nhöõng moùn quí giaù cuûa oâng. Laï laøm sao, nhöõng chi tieát nhoû nhaët nhö khi ngöôøi aáy trao caùi ñoàng hoà cuûa cha cho baø toâi, toâi laïi coøn nhôù, trong khi ñoù nhöõng vieäc quan troïng hôn nhieàu thì haàu nhö toâi queân heát. Caùi gì ñaõ chi phoái kyù öùc con ngöôøi theo caùch ñoù ? Taïi sao coù nhöõng ñieàu ñöôïc ghi nhaän coøn nhöõng vieäc khaùc laïi khoâng? Moor Park laø moät trong nhöõng toaø nhaø lôùn ôû Anh maø duø sao cuõng khoâng neân duøng laøm nhaø ôû nhöng ngöôøi ta vaãn duøng ñeå ôû. Toaø nhaø naøy khoâng coå laém, ñöôïc ngaøi William Temple xaây döïng vaøo thôøi Nöõ hoaøng Anne. OÂng laø ngöôøi ñaõ ñöa hoa uaát kim höông vaøo nöôùc Anh. Traùi tim cuûa oâng (ñöïng trong moät chieác bình baïc) ñöôïc choân ôû döôùi chieác ñoàng hoà maët trôøi naèm giöõa khu vöôøn ngay haøng thaúng loái, beân ngoaøi caùc cöûa soå thö vieän. Tính caùch cuûa Moor Park laø moät khu tröng baøy vaø ngöôøi ta ñaõ môû cöûa cho coâng chuùng vaøo xem trong moät soá ngaøy Chuùa nhaät. Toâi coøn hai kyû nieäm veà thö vieän aáy. Toâi nhôù coù laàn ñaõ ñöùng beân moät cöûa soå thö vieän vaø coá gaéng hình dung ra caùi quang caûnh maø haún laø ngaøi William Temple ñaõ thaáy nhö vaäy — vôùi nhöõng vöôøn hoa kieång vaø caùc saân gaïch, vôùi nhöõng vò quí toäc vaø caùc phu nhaân maëc caùc trang phuïc thôøi ñoù. Coøn moät quang caûnh khaùc nöõa thì khoâng phaûi töôûng töôïng; toâi ñaõ thaáy chieác quan taøi coù quaøng xaùc cuûa oâng toâi, treân ñaët voøng hoa lôùn cuûa Nöõ hoaøng Victoria ban taëng. Cuoäc soáng cuûa chò em chuùng toâi ôû Moor Park ñaët trong kyû luaät raát gaét gao vaø chuùng toâi ñaõ ôû ñoù cho ñeán khi toâi gaàn 13 tuoåi. Ñaây laø ñoaïn ñôøi hay thay ñoåi, ñi ñoù ñi ñaây nhieàu, vaø toâi chaéc vì theá maø heát söùc caàn coù kyû luaät. Nhieàu coâ giaùo cuûa chuùng toâi ñaõ aùp duïng kyû luaät naøy. Trong nhöõng ngaøy thô aáu ñoù toâi coøn nhôù coù moät coâ ñöôïc goïi baèng caùi teân raát laï laø coâ Millichap. Coâ coù maùi toùc deã thöông, neùt maët giaûn dò, maëc nhöõng chieác aùo daøi raát kieåu caùch gaøi nuùt töø gaáu ñeán coå vaø coâ 24
 37. 37. Töï truyeän 37 luoân luoân yeâu vò phoù linh muïc ñöông nhieäm. Ñoù laø moái tình voâ voïng, vì coâ khoâng heà keát hoân ñöôïc vôùi moät vò naøo trong soá ñoù. Chuùng toâi coù moät phoøng hoïc roäng theânh thang ôû taàng treân cuøng ngoâi nhaø vôùi moät coâ giaùo, moät baø baûo maãu vaø moät ngöôøi haàu gaùi chòu traùch nhieäm saên soùc chò em toâi. Kyû luaät aùp duïng thôøi ñoù ñöôïc tieáp tuïc cho ñeán khi toâi tröôûng thaønh vaø giôø ñaây nhìn laïi toâi môùi thaáy noù gaét gao gheâ gôùm ñeán möùc naøo. Ngöôøi ta saép ñaët cuoäc soáng chuùng toâi trong töøng nöûa giôø vaø cho ñeán ngaøy nay toâi vaãn coøn coù theå thaáy baûng thôøi bieåu treo treân töôøng phoøng hoïc chuùng toâi, ghi roõ boån phaän naøo phaûi laøm keá tieáp; Toâi coøn nhôù bieát bao laàn ñaõ ñi ñeán ñoù vaø töï hoûi: “Baây giôø phaûi laøm gì nöõa ñaây?” Duø muøa ñoâng hay muøa haï, naéng hay möa, toâi cuõng phaûi thöùc daäî vaøo luùc 6 giôø saùng; taäp ñaøn trong moät giôø hoaëc chuaån bò baøi vôû trong ngaøy neáu ñeán phieân em toâi ñaøn; ñuùng 8 giôø aên saùng ôû phoøng hoïc, roài ñeán 9 giôø xuoáng phoøng aên ñeå caàu nguyeän vôùi gia ñình. Chuùng toâi phaûi khôûi ñaàu moãi ngaøy baèng vieäc töôûng nieäm Thöôïng Ñeá, vaø maëc duø tín ngöôõng trong gia ñình voán raát nghieâm khaéc, toâi nghó raèng ñoù laø moät thoùi quen toát. Vò gia tröôûng ngoài ôû ñoù vôùi cuoán Kinh Thaùnh cuûa gia ñình ñeå tröôùc maët, coøn ngöôøi nhaø vaø caùc quan khaùch ngoài quanh oâng; roài caùc toâi tôù môùi keá theo tuøy phaän söï vaø caáp baäc — vieân quaûn gia, ngöôøi ñaàu beáp, caùc nöõ tyø cuûa quí baø, tröôûng toaùn gia boäc vaø caùc nöõ boäc, ngöôøi phuï beáp, ngöôøi phuï baùt ñóa, nhöõng ngöôøi haàu, vaø ngöôøi gaùc haàm röôïu ôû sau cuøng ñeå ñoùng cöûa. Trong khi caàu nguyeän moïi ngöôøi cuõng thöïc söï suøng kính vaø coù nguyeän voïng tinh thaàn, nhöng cuõng coù laém ñieàu böïc boäi vaø heát söùc buoàn chaùn, bôûi vì cuoäc soáng ôû ñoù laø nhö vaäy. Tuy nhieân, noùi chung hieäu quaû vaãn toát, vaø chuùng toâi coù theå töôûng nieäm theâm ñöôïc chuùt ít veà söï soáng thieâng lieâng. Töø 9 giôø 30 ñeán tröa chuùng toâi hoïc baøi vôùi coâ giaùo vaø sau ñoù laø moät cuoäc ñi daïo. Chuùng toâi ñöôïc aên tröa ôû phoøng aên nhöng khoâng ñöôïc pheùp noùi chuyeän, coøn coâ giaùo thì chaêm chuù 25
 38. 38. Töï truyeän38 xem xeùt ñeå giöõ cho chuùng toâi neát na vaø im laëng. Cho ñeán nay toâi vaãn coøn nhôù coù laàn toâi ñaõ ngoài thaû hoàn mô moäng (nhö taát caû treû con vaãn hay laøm), khuyûu tay ñeå treân baøn, maét nhìn ñaêm ñaêm ra ngoaøi cöûa soå. Thình lình toâi bò goïi giaät trôû laïi cuoäc soáng thöôøng ngaøy khi nghe baø toâi noùi vôùi moät ngöôøi haàu baøn: “James, anh haõy muùc hai ñóa nöôùc roài ñeå hai khuyûu tay cuûa coâ Alice vaøo ñaáy”. Anh James lieàn vaâng leänh vaø toâi phaûi ñaët khuyûu tay ôû ñoù cho ñeán heát böõa aên. Toâi khoâng bao giôø queân ñöôïc noãi xaáu hoå ñoù vaø thaäm chí ngaøy nay, ñaõ hôn naêm möôi naêm qua, toâi vaãn coøn caûm thaáy laø mình ñang phaïm luaät neáu ñaët khuyûu tay leân baøn — taät naøy toâi vaãn coøn. AÊn tröa xong, chuùng toâi phaûi naèm treân moät taám vaùn phaúng nghieâng trong moät giôø nghe coâ giaùo ñoïc moät cuoán saùch luyeän kyõ naêng, roài laïi ñi daïo, xong chuùng toâi laøm baøi cho ñeán 5 giôø chieàu. Vaøo giôø ñoù, chuùng toâi phaûi ñeán phoøng nguû cho ngöôøi haàu gaùi giuùp aên maëc saün saøng ñeå ñi xuoáng phoøng giaûi lao. Chuùng toâi ñöôïc leänh phaûi maëc aùo daøi traéng, ñeo baêng maøu, vôù luïa, toùc chaûi caån thaän, roài chuùng toâi naém tay nhau ñi vaøo phoøng giaûi lao, nôi ñoù moïi ngöôøi trong nhaø ñang nhoùm hoïp sau khi duøng traø. Chuùng toâi cuùi chaøo vaø ñöùng ôû ngöôõng cöûa roài cöù theá maø chòu noãi khoán khoå laø bò nhöõng lôøi pheâ phaùn vaø haïch hoûi cho ñeán khi coâ giaùo ñeán daét chuùng toâi ñi. Chuùng toâi aên toái ôû phoøng hoïc vaøo luùc 6 giôø 30, aên xong laïi hoïc cho ñeán 8 giôø toái, töùc laø giôø ñi nguû. Vaøo thôøi ñoù, thôøi Nöõ hoaøng Victoria, vôùi tö caùch caù nhaân, chuùng toâi khoâng bao giôø coù thôøi gian laøm baát cöù ñieàu gì maø mình muoán laøm. Ñoù laø moät cuoäc soáng trong kyû luaät, tieát ñieäu vaø buoäc phaûi vaâng lôøi, coù khaùc chaêng laø thænh thoaûng buøng leân nhöõng söï choáng ñoái vaø haäu quaû laø bò tröøng phaït. Khi xem xeùt cuoäc soáng cuûa ba ñöùa con gaùi toâi ôû Hoa Kyø, nôi chuùng ñaõ sinh ra vaø soáng cho ñeán gaàn 20 tuoåi, vaø khi thaáy chuùng hoïc qua heä thoáng tröôøng coâng laäp ôû nöôùc naøy, toâi ñaõ töï hoûi laøm sao chuùng coù theå thích ñöôïc cuoäc soáng goø boù maø chò 26
 39. 39. Töï truyeän 39 em toâi ñaõ traûi qua. Duø thaønh coâng nhieàu hay ít, toâi cuõng ñaõ coá gaéng cho caùc con moät cuoäc soáng haïnh phuùc, vaø khi chuùng phaøn naøn veà nhöõng noãi khoù khaên trong ñôøi — nhö ñöông nhieân taát caû nhöõng ngöôøi treû vaãn thöôøng hay phaøn naøn — thì toâi buoäc phaûi thöøa nhaän raèng chuùng ñaõ coù moät thôøi gian soáng thaät tuyeät dieäu bieát bao neáu so vôùi caùc thieáu nöõ cuøng caùc ñieàu kieän xaõ hoäi cuûa theá heä toâi. Maõi cho ñeán hai möôi tuoåi toâi vaãn hoaøn toaøn soáng trong kyû luaät ñònh ñaët bôûi nhöõng ngöôøi khaùc hay laø bôûi caùc öôùc leä cuûa xaõ hoäi ñöông thôøi. Toâi khoâng theå laøm ñieàu naøy; Toâi khoâng theå laøm ñieàu kia; thaùi ñoä nhö theá laø khoâng ñuùng; moïi ngöôøi seõ nghó hay noùi gì ? Neáu laøm nhö vaäy nhö vaäy thì seõ bò ngöôøi ta ñaøm tieáu; ñoù khoâng phaûi laø haïng ngöôøi maø ta neân quen bieát; chôù coù chuyeän troø vôùi ngöôøi ñaøn oâng hay ngöôøi ñaøn baø aáy; ngöôøi toát thì khoâng bao giôø noùi hay nghó nhö vaäy; khoâng ñöôïc ngaùp hay haét hôi tröôùc moïi ngöôøi; khoâng ñöôïc noùi tröø khi coù ai noùi ñeán mình,.v.v. vaø v.v. Cuoäc soáng hoaøn toaøn bò raøo kín bôûi nhöõng ñieàu khoâng theå laøm vaø bò ñaët trong nhöõng qui luaät heát söùc tæ mæ chi phoái moïi tình huoáng coù theå xaûy ra. Toâi coøn nhôù hai ñieàu khaùc. Hoài coøn raát nhoû chuùng toâi ñaõ ñöôïc daïy bieát quan taâm ñeán ngöôøi ngheøo, ngöôøi beänh vaø yù thöùc raèng khi ñöôïc soáng trong hoaøn caûnh may maén chuùng ta phaûi coù traùch nhieäm vôùi keû khaùc. Moãi tuaàn nhieàu laàn, khi ñeán giôø ñi daïo, chuùng toâi phaûi ñeán phoøng ngöôøi quaûn gia ñeå nhaän thaïch naáu ñoâng vaø xuùp ñem cho moät ngöôøi beänh naøo ñoù ôû xoùm ngheøo, nhaän quaàn aùo treû con ñeå cho moät em beù môùi sinh trong caên nhaø ôû thueâ, hoaëc mang saùch ñeán cho moät ngöôøi naøo ñoù bò buoäc phaûi ôû nhaø, ñeå hoï ñoïc. Coù leõ ñaây laø moät ví duï cho chuû nghóa gia tröôûng vaø neàn phong kieán ôû Anh nhöng noù cuõng coù nhöõng ñieåm hay. Theo yù rieâng, toâi tin raèng coù leõ neàn phong kieán ñoù ñaõ tan bieán ñi laø moät ñieàu toát. Tuy nhieân, vieäc huaán luyeän yù thöùc traùch nhieäm vaø boån phaän ñoái vôùi tha nhaân 27
 40. 40. Töï truyeän40 thì raát coù ích cho chuùng toâi khi soáng trong söï giaøu sang treân ñaát nöôùc naøy. Chuùng toâi ñaõ ñöôïc daïy raèng coù tieàn baïc vaø ñòa vò cuõng coù nghóa laø nhaän theâm moät soá nghóa vuï vaø cuõng phaûi laøm troøn caùc nghóa vuï aáy. Moät ñieàu khaùc raát soáng ñoäng maø toâi coøn nhôù laø veû ñeïp cuûa vuøng queâ, cuûa nhöõng daûi ñaát ñaày hoa nôû vaø nhieàu khu röøng maø chò em toâi ñaùnh chieác xe ngöïa nhoû chaïy ngang qua. Hoài ñoù ngöôøi ta goïi noù laø “chieác xe cuûa coâ giaùo” maø toâi cho raèng ñöôïc ñaëc bieät thieát keá daønh cho treû em. Vaøo nhöõng ngaøy heø, chò em toâi thöôøng ñem xe ra, keøm theo laø moät chuù beù haàu maëc ñoàng phuïc coù ñôm nuùt, ñoäi noùn teát nô, ñöùng treân baäc theàm. Ñoâi khi toâi töï hoûi lieäu em toâi coù bao giôø nghó ñeán nhöõng ngaøy xöa aáy khoâng. Sau khi oâng toâi maát, ngöôøi ta baùn Moor Park ñi vaø chuùng toâi ñaõ ñeán soáng vôùi baø toâi ôû London moät thôøi gian ngaén. Ñieàu toâi nhôù roõ nhaát laø thöôøng cuøng vôùi baø ngoài treân chieác Victoria (noù ñöôïc goïi nhö theá) chaïy quanh coâng vieân vôùi ñoâi ngöïa, ngöôøi ñaùnh xe vaø ngöôøi haàu maëc ñoàng phuïc ngoài treân ngaên laùi. Thaät laø nhaøm chaùn vaø teû nhaït. Sau ñoù, chuùng toâi ñöôïc saép xeáp nhöõng vieäc khaùc, nhöng chò em toâi vaãn thöôøng soáng vôùi baø cho ñeán khi baø maát. Luùc maát baø ñaõ giaø laém roài, nhöng thaäm chí ôû tuoåi ñoù baø vaãn coøn giöõ nhöõng neùt xinh ñeïp; chaéc haún hoài coøn treû baø raát ñeïp vì moät böùc chaân dung cuûa baø ñöôïc veõ vaøo theá kyû 19 luùc baø keát hoân ñaõ chöùng toû ñieàu ñoù. Laàn thöù nhì toâi sang Hoa Kyø sau khi ñöa con gaùi lôùn cuûa toâi, luùc ñoù coøn laø moät em beù, veà queâ thaêm baø con, toâi ñaõ ñeán New York trong tình traïng meät nhoïc, beänh taät, khoán khoå vaø nhôù nhaø. Toâi ñeán khaùch saïn Gotham ôû Ñaïi loä 5 ñeå aên tröa. Ngoài trong phoøng ñôïi vôùi taâm traïng buoàn naûn, toâi laáy moät tôø taïp chí coù minh hoïa ñeå xem. Tình côø môû baùo ra, toâi raát ngaïc nhieân khi thaáy chaân dung cuûa baø toâi, oâng toâi vaø oâng coá ñang nhìn toâi. Toâi ngaïc nhieân baät khoùc, nhöng sau ñoù toâi khoâng coøn caûm thaáy quaù xa caùch oâng baø nöõa. 28
 41. 41. Töï truyeän 41 Töø khi rôøi London (luùc toâi khoaûng 13 tuoåi) cho ñeán khi vieäc hoïc cuûa chuùng toâi ñöôïc xem nhö hoaøn taát, cuoäc soáng toâi thöôøng thay ñoåi vaø luoân di chuyeån. Söùc khoûe cuûa hai chò em ñeàu khoâng khaù maáy neân chuùng toâi ñaõ ra nöôùc ngoaøi ñi nghæ muøa ñoâng nhieàu laàn ôû bôø bieån Riviera thuoäc Phaùp, nôi ñoù chuùng toâi ñöôïc daønh cho moät bieät thöï nhoû, keá beân moät bieät thöïï lôùn hôn cuûa moät coâ döôïng. Nôi ñoù chuùng toâi hoïc vôùi caùc giaùo vieân ngöôøi Phaùp cuõng nhö vôùi coâ giaùm hoä ôû cuøng chuùng toâi, vaø baøi vôû ñeàu ñöôïc laøm baèng tieáng Phaùp. Nhöõng kyø heø thì chuùng toâi ôû nhaø moät coâ khaùc ôû mieàn Nam Scotland, töø nhaø coâ ñi tôùi ñi lui ñeå thaêm vieáng nhöõng ngöôøi baø con thaân thuoäc khaùc ôû Galloway. Giôø ñaây, toâi thaáy raèng ñoù laø moät cuoäc soáng giao tieáp phong phuù ñeán möùc naøo; ñoù laø nhöõng ngaøy thaùng thaät nhaøn roãi, nhieàu höùng thuù vaø phaùt trieån thöïc söï. Chuùng toâi coù thôøi gian ñoïc saùch vaø nhieàu giôø ñaøm luaän thuù vò. Vaøo muøa thu, chuùng toâi thöôøng xuoáng ôû Devonshire, luoân luoân cuøng vôùi coâ giaùo Godby, ngöôøi ñaõ ñeán soáng vôùi chuùng toâi töø naêm toâi möôøi hai tuoåi maõi cho ñeán khi chuùng toâi ñeán London hoaøn taát hoïc trình vaøo tuoåi möôøi taùm. Coâ laø ngöôøi duy nhaát maø toâi caûm thaáy laø “nôi nöông töïa tin caäy”. Coâ cho toâi moät caûm thöùc “ñoàng thanh ñoàng khí” vaø laø moät soá trong maáy ngöôøi hoài ñoù toâi caûm thaáy thöïc söï thöông toâi vaø tin töôûng toâi. Thôøi ñoù, coù ba ngöôøi cho toâi nieàm tin naøy. Moät ngöôøi laø coâ toâi, baø Maxwell ôû Castramont, maø toâi ñaõ ñeà caäp ñeán tröôùc ñaây. Chuùng toâi thöôøng nghæ heø ôû nhaø baø vaø nhìn laïi thôøi ñoù toâi thaáy baø laø moät trong nhöõng löïc aûnh höôûng cô baûn trong cuoäc ñôøi toâi. Baø ñaõ daïy toâi moät nguyeân lyù chính yeáu trong cuoäc soáng, cho neân maõi ñeán ngaøy nay toâi vaãn caûm thaáy raèng baát cöù thaønh töïu naøo cuûa toâi ñaõ ñaït ñeàu coù theå laø do caùi aûnh höôûng tinh thaàn saâu saéc cuûa baø. Duø raèng toâi khoâng gaëp baø tröôùc khi baø maát ñeán 20 naêm, baø vaãn giöõ lieân laïc maät thieát vôùi toâi cho ñeán cuoái cuøng. Moät ngöôøi khaùc ñaõ luoân luoân cho toâi nieàm thoâng caûm laø Ngaøi William Gordon ôû Earlston. OÂng 29
 42. 42. Töï truyeän42 khoâng coù lieân heä do huyeát thoáng maø do hoân nhaân, vaø ñoái vôùi taát caû chuùng toâi oâng chæ laø “Döôïng Billie” maø thoâi. OÂng laø moät trung uùy treû tuoåi vaøo thôøi ñoù, vaø laø moät trong nhöõng ngöôøi daãn ñaàu “Cuoäc taán coâng cuûa Löõ ñoaøn AÙnh saùng” ôû Balaklava, vaø ngöôøi ta ñoàn raèng oâng laø ngöôøi duy nhaát ñaõ rôøi traän ñòa “mang theo ñaàu cuûa mình”. Hoài toâi coøn nhoû, toâi thöôøng sôø nhöõng caùi neïp baèng vaøng maø nhaø phaãu thuaät thôøi aáy ñaõ gaén vaøo xöông soï cuûa oâng. Duø theá naøo, oâng cuõng luoân luoân naâng ñôõ toâi vaø giôø ñaây toâi vaãn coøn coù theå nghe lôøi oâng baûo toâi (nhö oâng vaãn thöôøng baûo), “Ta tin töôûng nôi con, Alice aø. Haõy ñi con ñöôøng cuûa chính mình. Noù seõ toát cho con.” Ngöôøi thöù ba laø coâ giaùo maø toâi ñaõ keå vôùi quí baïn. Toâi vaãn luoân luoân lieân laïc thö töø vôùi coâ vaø ñaõ gaëp coâ ít laâu tröôùc khi coâ maát vaøo khoaûng naêm 1934. Baáy giôø coâ ñaõ laø moät baø laõo, nhöng ñoái vôùi toâi döôøng nhö coâ vaãn vaäy. Khi aáy coâ quan taâm ñeán hai ñieàu. Coâ hoûi choàng toâi, toâi coù coøn tin nôi Ñöùc Christ hay khoâng, vaø khi anh aáy noùi raèng nhaát ñònh laø toâi tin Ngaøi thì döôøng nhö coâ heát söùc an loøng. Coøn moät ñieàu nöõa maø coâ ñaõ ñem ra baøn vôùi toâi coù lieân quan ñeán khoaûng thôøi gian nghòch ngôïm nhaát trong ñôøi toâi. Coâ muoán bieát xem lieäu toâi coù coøn nhôù hoài khoaûng 14 tuoåi moät buoåi saùng noï toâi ñaõ neùm moïi thöù nöõ trang cuûa coâ xuoáng boàn caàu veä sinh roài keùo nöôùc doäi ñi. Dó nhieân laø toâi nhôù. Toâi ñaõ coá tình laøm quaáy. Toâi ñaõ böïc töùc coâ veà moät ñieàu gì ñoù, nhöng giôø ñaây toâi khoâng coøn nhôù laø chuyeän gì. Toâi ñaõ ñeán phoøng coâ; gom heát moïi moùn ñoà quí giaù cuûa coâ — ñoàng hoà tay, nhöõng chieác traâm vaø voøng ñeo tay,.v.v. vaø.v.v., roài thuû tieâu luoân. Toâi cöù nghó laø coâ khoâng theå bieát laø toâi ñaõ laøm ñieàu ñoù. Tuy nhieân, veà sau toâi môùi khaùm phaù ra raèng coâ quí toâi vaø söï phaùt trieån cuûa toâi hôn laø nhöõng moùn sôû höõu cuûa coâ. Khoâng nhöõng toâi deã noùng giaän, maø toâi luoân luoân coøn muoán bieát ngöôøi ta haønh xöû theá naøo, vaø ñieàu gì khieán hoï ñaõ laøm vieäc vaø cö xöû nhö theá. Coâ Godby vaãn thöôøng giöõ moät cuoán soå töï kieåm ñeå moãi toái ghi vaøo ñoù nhöõng thaát baïi cuûa mình trong ngaøy. Coâ ñaõ phaân 30
 43. 43. Töï truyeän 43 tích moät caùch hôi khoâng ñöôïc laønh maïnh (xeùt theo thaùi ñoä soáng hieän nay cuûa toâi) caùc lôøi leõ vaø haønh ñoäng cuûa mình moãi ngaøy, döïa theo caâu hoûi: “Neáu Ñöùc Jesus ôû tröôøng hôïp ñoù thì Ngaøi ñaõ laøm gì ?” Moät ngaøy noï, trong cuoäc rình moø luïc laïo toâi ñaõ khaùm phaù ra cuoán soå aáy vaø beøn laøm caùi chuyeän laø chaêm chuù ñoïc nhaät kyù cuûa coâ. Do theá, toâi ñaõ thaáy ra raèng coâ coù bieát toâi ñaõ laáy vaø neùm boû heát taát caû caùc nöõ trang cuûa coâ. Tuy nhieân, vì ñoù laø giôùi luaät cuûa coâ vaø cuõng ñeå giuùp toâi, neân coâ ñaõ coù yù ñònh khoâng noùi vôùi toâi moät lôøi naøo cho ñeán khi löông taâm toâi buoäc toâi phaûi thuù nhaän, bôûi vì coâ tin töôûng toâi — vaäy maø taïi sao toâi laïi khoâng nghó ra ñöôïc ñieàu ñoù nhæ. Sau ba ngaøy, toâi ñaõ ñeán vôùi coâ vaø noùi heát moïi ñieàu, chæ ñeå thaáy raèng coâ coøn buoàn phieàn vì toâi ñoïc leùn caùc giaáy tôø rieâng cuûa coâ hôn laø vieäc toâi tieâu huûy caùc moùn nöõ trang. Baïn thaáy ñoù, toâi ñaõ thuù nhaän ñaày ñuû, vaø söï phaûn öùng cuûa coâ ñaõ cho toâi hieåu moät yù thöùc môùi veà giaù trò. Ñieàu ñoù ñaõ khieán toâi phaûi voø ñaàu suy nghó, vaø nhö theá laø toát cho taâm hoàn toâi. Bôûi vì laàn ñaàu tieân toâi baét ñaàu phaân bieät ñöôïc giöõa caùc giaù trò tinh thaàn vaø vaät chaát. Ñoái vôùi coâ thì ñoïc giaáy tôø rieâng cuûa ngöôøi khaùc laø ñieàu baát chiùnh vaø toäi loãi nhieàu hôn laø huûy hoaïi caùc ñoà duøng vaät chaát. Coâ ñaõ giuùp toâi baét ñaàu baøi hoïc quan troïng thöù nhaát cuûa khoa noäi moân, ñoù laø phaân bieät giöõa caùi Ngaõ vaø phi-Ngaõ, giöõa caùc giaù trò voâ hình vaø höõu hình. Trong khi soáng vôùi chuùng toâi, coâ coù nhaän tieàn löông — tuy khoâng nhieàu nhöng cuõng ñuû cho coâ khoûi phaûi kieám soáng. Duø vaäy, coâ khoâng chòu rôøi chuùng toâi, vì (nhö veà sau khi toâi lôùn tuoåi hôn, coâ ñaõ noùi vôùi toâi) coâ caûm thaáy raèng caù nhaân toâi raát caàn söï troâng nom vaø thoâng caûm cuûa coâ. Khoâng phaûi laø toâi ñaõ coù ñöôïc nhöõng moái lieân giao thaät may maén hay sao, cuõng chæ vì moïi ngöôøi ñaõ ñoái vôùi toâi heát söùc deã thöông, toát ñeïp vaø ñaày thoâng caûm. Toâi muoán ghi nhaän theâm raèng coâ giaùo vaø coâ toâi, baø Margaret, ñaõ cho toâi nhöõng ñieàu coù yù nghóa ñích thöïc tinh thaàn ñeán ñoãi cho tôùi ngaøy nay toâi vaãn coá gaéng soáng theo caùi 31

×