Notice posting bondelection_2012oct12[1]

886 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
886
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
569
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Notice posting bondelection_2012oct12[1]

  1. 1. NOTICE OF BOND ELECTION County to perform those functions for System voters who are (b) Por medio del presente se designa a Stan Stanart, Oficial de vào trong tài liệu này. Địa điểm bỏ phiếu cho việc bỏ phiếu vào WHEREAS, the Board of Trustees (the “Board”) of the qualified under state and federal law in Fort Bend County. Elecciones del Condado de Harris, como el Oficial de Votación Ngày Bầu Cử cho mỗi phân khu bầu cử cũng được quy định tạiHouston Community College System (the “System”) finds and Applications for ballots to be voted by mail by Fort Bend County Anticipada del Condado de Harris para ejecutar las funciones Phụ Lục A, hoặc các địa điểm khác có thể được thiết lập bởi Viêndetermines that it is necessary and advisable to call and hold a residents should be mailed to: para los votantes calificados del Sistema bajo la ley federal y Chức Tuyển Cử của Quận Harris và Viên Chức Tuyển Cử củabond election on the proposition hereinafter set forth; Fort Bend County Elections, Attention: John Oldham estatal del Condado de Harris. Las solicitudes de boletas para Quận Fort Bend. Vào Ngày Bầu Cử, các phòng phiếu sẽ được BE IT ORDERED BY THE BOARD OF TRUSTEES OF 301 Jackson St., Rosenberg, TX 77471 votar por correo de los residentes del condado de Harris se deben mở cửa từ 7:00 sáng đến 7:00 chiều.HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM: AVISO DE ELECCIÓN DE BONOS enviar a: Mục 4. Các Địa Điểm Bỏ Phiếu, Ngày và Thời Gian Bỏ Phiếu Section 1. Election Ordered; Date; Proposition. An election EN VISTA DE QUE la Junta de Síndicos (la “Junta”) del Harris County Elections, Attention: Stan Stanart Sớm. (a) Thủ tục đích thân đến bỏ phiếu sớm tại tất cả các phân(the “Election”) shall be held for and within the System on Sistema de Colegio Universitario de Houston (el “Sistema”) P. O. Box 1148, Houston, TX 77251-1148 khu bầu cử trong Quận Harris và Quận Fort Bend sẽ được tổTuesday, November 6, 2012 (“Election Day”), in accordance considera y determina que es necesario y aconsejable convocar (c) Por medio del presente se designa a John Oldham, Oficial chức tại các địa điểm, vào ngày giờ được quy định tại Phụ Lụcwith the Texas Election Code (the “Code”). At the Election the y celebrar una elección de bonos de la proposición establecida en de Elecciones del Condado de Fort Bend, como el Oficial de B, hoặc các địa điểm khác như có thể được chỉ định dưới đây bởifollowing proposition (the “Proposition”) shall be submitted to a continuación; Votación Anticipada del Condado de Fort Bend para ejecutar las Viên Chức Tuyển Cử Quận Harris và Viên Chức Tuyển Cử Quậnthe qualified voters of the System in accordance with law: LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL SISTEMA DE COLEGIO funciones para los votantes calificados del Sistema bajo la ley Fort Bend. PROPOSITION UNIVERSITARIO DE HOUSTON ORDENA QUE: federal y estatal del Condado de Fort Bend. Las solicitudes de (b) Viên Chức Tuyển Cử Quận Fort Bend, Stan Stanart, tại đây SHALL THE BOARD OF TRUSTEES OF HOUSTON Sección 1. Elección Ordenada; Fecha; Proposición. Una boletas para votar por correo de los residentes del Condado de được chỉ định làm Thư Ký Phụ Trách Việc Bỏ Phiếu Sớm của COMMUNITY COLLEGE SYSTEM (THE “SYSTEM”) elección (la “Elección”) se celebrará en el Sistema el martes 6 Fort Bend se deben enviar a: Quận Harris để thực hiện các chức năng trợ giúp cho cử tri của BE AUTHORIZED TO ISSUE AND SELL AT ANY PRICE de noviembre de 2012 (el “Día de Elección”), en conformidad Fort Bend County Elections, Attention: John Oldham Hệ Thống là những cử tri hội đủ điều kiện chiếu theo luật tiểu OR PRICES THE BONDS OF THE SYSTEM IN THE con el Código Electoral de Texas (el “Código”). En la Elección 301 Jackson St., Rosenberg, TX 77471 bang và liên bang ở Quận Harris. Đơn xin lá phiếu bầu để được AMOUNT OF $425,000,000 FOR THE CONSTRUCTION, se presentará la siguiente proposición (la “Proposición”) a los THÔNG BÁO VỀ CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU bỏ phiếu qua thư của các cư dân Quận Harris đề nghị gửi về: ACQUISITION, AND EQUIPMENT OF SCHOOL votantes calificados del Sistema en conformidad con la ley: XÉT RẰNG, Ban Quản Trị (sau đây gọi là “Ban Quản Trị”) Harris County Elections, Gửi cho: Stan Stanart BUILDINGS IN THE SYSTEM AND THE PURCHASE OF PROPOSICIÓN của Hệ thống Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Houston (sau đây P. O. Box 1148, Houston, TX 77251-1148 NECESSARY SITES FOR SCHOOL BUILDINGS, WHICH ¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DE SÍNDICOS gọi “Hệ Thống”) xét thấy và quyết định rằng cần thiết và nên kêu (c) Viên Chức Tuyển Cử của Quận Fort Bend, John Oldham, tại BONDS MAY BE ISSUED IN VARIOUS ISSUES OR DEL SISTEMA DE COLEGIO UNIVERSITARIO DE gọi và tổ chức một cuộc bầu cử trái phiếu trên cơ sở kế hoạch đề đây được chỉ định làm Thư Ký Phụ Trách Việc Bỏ Phiếu Sớm SERIES, SHALL MATURE SERIALLY OR OTHERWISE HOUSTON (EL “SISTEMA”) PARA EMITIR Y VENDER nghị được trình bày dưới đây của Quận Fort Bend để thực hiện các chức năng trợ giúp cho NOT MORE THAN 40 YEARS FROM THEIR DATE, AND A CIERTO PRECIO O PRECIOS LOS BONOS DEL BAN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG cử tri của Hệ Thống là những cử tri hội đủ điều kiện chiếu theo SHALL BEAR INTEREST AT SUCH RATE OR RATES, SISTEMA EN LA CANTIDAD DE $425,000,000 PARA LA CỘNG ĐỒNG HOUSTON RA LỆNH NHƯ SAU: luật tiểu bang và liên bang ở Quận Fort Bend. Đơn xin lá phiếu NOT TO EXCEED THE MAXIMUM RATE NOW OR CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO Mục 1. Yêu Cầu Bầu Cử; Ngày; Kế Hoạch Đề Nghị. Một cuộc bầu để được bỏ phiếu qua thư của các cư dân Quận Fort Bend HEREAFTER AUTHORIZED BY LAW, AS SHALL BE DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL SISTEMA Y LA bầu cử (sau đây gọi là “Cuộc Bầu Cử”) sẽ được tổ chức cho và đề nghị gửi về: DETERMINED BY THE BOARD OF TRUSTEES OF THE COMPRA DE SITIOS NECESARIOS PARA EDIFICIOS trong phạm vi Hệ thống vào ngày thứ Ba, 6 tháng Mười Một, Fort Bend County Elections, Gửi cho: John Oldham CITY WITHIN THE DISCRETION OF THE BOARD OF ESCOLARES, DICHOS BONOS SE EMITIRÁN EN 2012 (“Ngày Bầu Cử”), phù hợp với Bộ Luật Bầu Cử Tiểu Bang 301 Jackson St., Rosenberg, TX 77471 TRUSTEES AT THE TIME OF ISSUANCE; AND SHALL VARIAS EMISIONES O SERIES, MADURARÁN EN Texas (sau đây gọi là “Bộ Luật”). Trong Cuộc Bầu Cử, kế hoạch 債券選舉通知 THE BOARD OF TRUSTEES BE AUTHORIZED TO FORMA SERIAL O DE OTRA MANERA EN UN MÁXIMO đề nghị dưới đây (“Kế Hoạch Đề Nghị”) sẽ được đưa ra trước 鑑於,休斯頓社區大學系統(下稱”系統”)理事會(下稱” LEVY AND PLEDGE, AND CAUSE TO BE ASSESSED DE 40 AÑOS A PARTIR DE SU FECHA, Y DEVENGARÁN các cử tri hội đủ điều kiện của Hệ Thống chiếu theo pháp luật: 理事會”)檢測及決定召喚及舉辦一針對以下已闡述議案的 AND COLLECTED, ANNUAL AD VALOREM TAXES INTERÉS A DICHA TASA O TASAS, SIN EXCEDER KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ 債券選舉是有必要並且明智的 ON ALL TAXABLE PROPERTY IN THE SYSTEM LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA AHORA O EN EL BAN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG 此由休斯頓社區大學系統理事會命令: SUFFICIENT, WITHIN THE LIMITS PRESCRIBED BY FUTURO POR LA LEY, SEGÚN LO DETERMINE LA CỘNG ĐỒNG HOUSTON (“HỆ THỐNG”) CÓ ĐƯỢC 第1節. 選舉命令;日期;議案。 一項選舉(下稱“ LAW, TO PAY THE PRINCIPAL OF AND INTEREST JUNTA DE SÍNDICOS DE LA CIUDAD A DISCRECIÓN PHÉP PHÁT HÀNH VÀ BÁN CÁC TRÁI PHIẾU CỦA 選舉”)應在2012年11月6日,星期二(“選舉日”)在本 ON SAID BONDS AND THE COSTS OF ANY CREDIT DE LA JUNTA DE SÍNDICOS AL MOMENTO DE LA HỆ THỐNG Ở BẤT KỲ MỨC GIÁ HOẶC CÁC MỨC 系統內舉行,其是根據德克薩斯州選舉法(下稱”法規”)。 AGREEMENTS EXECUTED IN CONNECTION WITH EMISIÓN; Y SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA GIÁ NÀO VỚI TỔNG TRỊ GIÁ BẰNG $425.000.000 CHO 在選舉中,應將以下議案(下稱“本議案”)根據法律提 THE BONDS; SAID BONDS TO BE ISSUED AND SAID DE SÍNDICOS IMPONER Y GRAVAR, Y TASAR Y VIỆC XÂY DỰNG, THU MUA, VÀ TRANG BỊ CHO CÁC 交至本系統合格的選民: TAXES TO BE LEVIED, PLEDGED, ASSESSED, AND RECAUDAR, IMPUESTOS ANUALES DE VALOR TÒA NHÀ CỦA TRƯỜNG TRONG HỆ THỐNG VÀ VIỆC 議案 COLLECTED UNDER THE CONSTITUTION AND LAWS AGREGADO A TODA PROPIEDAD GRAVABLE EN MUA SẮM NHỮNG ĐỊA ĐIỂM CẦN THIẾT CHO CÁC 休斯頓社區大學系統 (下稱”系統”) 管理委員會是否應 OF THE STATE OF TEXAS INCLUDING THE TEXAS EL SISTEMA, SUFICIENTES, DENTRO DE LOS TÒA NHÀ CỦA TRƯỜNG, TRONG ĐÓ CÁC TRÁI PHIẾU 該被授權以任何價位發行並出售 425,000,000 美元的系統 EDUCATION CODE? LÍMITES PRESCRITOS POR LA LEY, PARA PAGAR NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC PHÁT HÀNH LÀM NHIỀU LOẠI 債券,以便支付本系統校舍大樓的建造、取得和設備收 Section 2. Official Ballot. (a) Voting at the Election, and early EL CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS Y HOẶC NHIỀU KỲ, ĐÁO HẠN ĐỊNH KỲ HOẶC KHÔNG 購款項,以及用其購買校舍大樓的必要用地,其債券會voting therefor, shall be by the use of lawfully approved voting LOS COSTOS DE CUALESQUIER CONVENIOS DE QUÁ 40 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH, VÀ SẼ NÊN 以多個批次 (或分期) 發行,並將分批到期或以發行日起systems and ballots. CRÉDITO EJECUTADOS EN RELACIÓN CON LOS CÓ MỨC HOẶC CÁC MỨC LÃI SUẤT KHÔNG QUÁ 四十年為限,並且計息的利率不應超過現在或日後法定 (b) The preparation of the necessary equipment and the official BONOS; DICHOS BONOS SE EMITIRÁN Y DICHOS MỨC TỐI ĐA HIỆN NAY VÀ SAU NÀY THEO QUY 之最高利率,如於發行時由本市管理委員會自行審酌後ballots for the Election shall conform to the requirements of the IMPUESTOS SE IMPONDRÁN, GRAVARÁN, TASARÁN ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, NHƯ ĐƯỢC BAN QUẢN TRỊ 所做的決議所示;管理委員會是否獲得授權,以在法律Code so as to permit the electors to vote “FOR” or “AGAINST” Y RECAUDARÁN EN CONFORMIDAD CON LA QUYẾT ĐỊNH TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN CỦA 明訂的範圍內,向本系統內所有可課稅之產業徵收從價the aforesaid Proposition which shall be set forth on the ballots CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE BAN QUẢN TRỊ TẠI THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ BAN 稅並以從價稅為抵押,並使其受到徵稅及徵收,藉以支substantially in the following form: TEXAS, INCLUIDO EL CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH THUẾ VÀ CẦM CỐ, 付前述債券之本金和利息,以及任何與該債券相關所簽 PROPOSITION TEXAS? VÀ YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ VÀ THU ĐỦ CÁC KHOẢN 署之信貸協議的成本;並藉以支付前述待發行之債券, [ ] FOR Sección 2. Boleta oficial. (a) La votación en la Elección y en THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ 以及依憲法和德克薩斯州法律 (包括德克薩斯州教育法) ) THE ISSUANCE OF $425,000,000 SCHOOL la votación anticipada será mediante el uso de sistemas y boletas CÁC BẤT ĐỘNG SẢN CHỊU THUẾ TRONG PHẠM VI 所發行的前述待徵稅、抵押、徵收的稅金? ) BUILDING BONDS FOR CONSTRUCTION, de votación legalmente aprobados. HỆ THỐNG, TRONG GIỚI HẠN PHÁP LUẬT CHO PHÉP, 第2節. 正式選票。 (a) 在此選舉和提前投票的投票,應使 ) ACQUISITION, AND EQUIPMENT OF (b) La preparación del equipo necesario y de las boletas ĐỦ ĐỂ THANH TOÁN TIỀN GỐC VÀ LÃI CHO CÁC 用依法批准的投票系統和選票。 ) SCHOOL BUILDINGS IN THE SYSTEM, oficiales para la Elección cumplirá con los requisitos del Código TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN VÀ CÁC CHI PHÍ CỦA BẤT KỲ (b) 必要的設備準備和本次選舉的正式選票的印制應符 ) SCHOOL SITES AND THE LEVYING OF de manera que se permita a los electores votar “A FAVOR” o HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN LIÊN 合”法規”的要求允許投票人就本議案投選“贊成”或 ) THE TAX IN PAYMENT THEREOF “EN CONTRA” de la Proposición antedicha que se establecerá QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU; SỐ TRÁI PHIẾU SẼ ĐƯỢC 是“反對”,而前述的議案應該按如下之格式在選票上明 [ ] AGAINST en las boletas sustancialmente en la forma siguiente: PHÁT HÀNH NHƯ NÓI TRÊN VÀ CÁC KHOẢN THUẾ 顯陳述: Section 3. Election Precincts, Voting Locations and Voting PROPOSICIÓN SẼ ĐƯỢC ĐÁNH THUẾ, CẦM CỐ, ƯỚC ĐỊNH, VÀ THU 議案Hours on Election Day. The election precincts for the Election [ ] A FAVOR CHIẾU THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT CỦA TIỂU [ ] 贊成 ) 發行 425,000,000 美元的校舍債券shall consist of the territory within the boundaries of the System ) LA EMISIÓN DE $425,000,000 EN BONOS PARA BANG TEXAS BAO GỒM CẢ BỘ LUẬT GIÁO DỤC ) 以便支付系統、學校用地之校舍situated within one or more Harris County and Fort Bend County ) EDIFICIOS ESCOLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN, TEXAS HAY KHÔNG? ) 大樓的建造、取得和設備收購款項,election precincts, which bear the precinct numbers set forth in ) ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS Mục 2. Lá Phiếu Chính Thức. (a) Việc bỏ phiếu tại Cuộc Bầu [ ] 反對 ) 並徵收稅金以支付前述債券Exhibit A attached hereto and incorporated herein. The voting ) ESCOLARES EN EL SISTEMA, SITIOS ESCOLARES Cử, và bỏ phiếu sớm sẽ áp dụng các lá phiếu và hệ thống bỏlocation for voting on Election Day for each election precinct 第3節. 選舉選區,投票地點,及選舉日投票時間。 此 ) Y LA IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO PARA EL phiếu đã được chấp thuận một cách hợp pháp. 選舉選區應包括本系統的邊界內的範圍其位於一個或多個shall be as set forth in Exhibit A, or at such other locations as ) PAGO DE ÉSTOS (b) Việc chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết và lá phiếu chínhhereafter may be designated by the Harris County Elections Harris郡和For Bend郡選區內,其已在附件A中附上及在此併 [ ] EN CONTRA thức cho Cuộc Bầu Cử phải phù hợp với quy định của Bộ Luật 入。在選舉日每個選區投票所地點應載列於附件A,或其Official and the Fort Bend County Elections Official. On Sección 3. Precintos electorales, lugares de votación y horario để cho phép các cử tri bỏ phiếu “THUẬN” hoặc “CHỐNG” đốiElection Day the polls shall be open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. 它地點件下文也已由Harris郡和For Bend郡選舉官員指定。 de votación el Día de la Elección. Los precintos electorales para với Kế Hoạch Đề Nghị nói trên, như được trình bày trên lá phiếu 在選舉日當日選票所應從上午7:00至下午7:00開放。Section 4. Early Voting Locations, Dates and Times. (a) la Elección consistirán del territorio dentro de los límites del theo mẫu dưới đây:Early voting by personal appearance for all election precincts 第4節. 提前投票地點,日期及時間。 (a) 親自出席提前投 Sistema situados dentro de uno o más precintos electorales del KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ 票之Harris郡和For Bend郡所有選區應如同附件B已載列之地in Harris County and Fort Bend County shall be held at the Condado de Harris y del Condado de Fort Bend, los cuales tienen [ ] THUẬNlocations, at the times and on the days set forth in Exhibit B, 點,時間,及日期舉辦,或如同Harris郡和For Bend郡選舉 los números de precintos establecidos en el Anexo A incorporado ) PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU XÂY DỰNG TRƯỜNG 官員所指定在其它被指派地點舉辦。or at such other locations as hereinafter may be designated by al presente. El lugar de votación el Día de la Elección para cada ) HỌC VỚI TỔNG GIÁ TRỊ $425.000.000 ĐỂ XÂYthe Harris County Elections Official and the Fort Bend County (b). Harris郡選舉官員,Stan Stanart,在此被指派為Harris郡 precinto electoral será de acuerdo a lo establecido en el Anexo ) DỰNG, MUA SẮM, VÀ TRANG BỊ CHO CÁC 提前投票書記官根據Harris郡州法和聯邦法之下得以為那些Elections Official. A, o en otros lugares según los puedan designar más adelante ) TÒA NHÀ CỦA TRƯỜNG HỌC TRONG PHẠM VI (b) The Harris County Elections Official, Stan Stanart, is 本系統合乎資格的選民行使其職責。Harris郡居民申請郵寄 el Oficial de Elecciones del Condado de Harris y el Oficial de ) HỆ THỐNG, CÁC ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG HỌC 選票應該寄至下列地址:hereby designed as the Early Voting Clerk for Harris County Elecciones del Condado de Fort Bend. El Día de la Elección, los ) VÀ VIỆC ĐÁNH THUẾ ĐỐI VỚI NHỮNG KHOẢNto perform those functions for System voters who are qualified Harris郡選舉, 收件人:Stan Stanart lugares de votación estarán abiertos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. ) THANH TOÁN LIÊN QUAN P. O. Box 1148, Houston, TX 77251-1148under state and federal law in Harris County. Applications for Sección 4. Lugares, fechas y horarios para la votación [ ] CHỐNGballots to be voted by mail by Harris County residents should be (c). Fort Bend郡選舉官員,John Oldham,在此被指派為For anticipada. (a) La votación anticipada en persona para todos los Mục 3. Các Phân Khu Bầu Cử, Các Địa Điểm Bỏ Phiếu và Bend郡提前投票書記官根據For Bend郡州法和聯邦法之下得mailed to: precintos electorales del Condado de Harris y del Condado de Thời Gian Bỏ Phiếu trong Ngày Bầu Cử. Các phân khu bầu cử Harris County Elections, Attention: Stan Stanart, 以為那些本系統合乎資格的選民行使其職責。For Bend郡居 Fort Bend se llevará a cabo en los lugares, en los horarios y días của Cuộc Bầu Cử phải bao gồm khu vực trong phạm vi ranh 民申請郵寄選票應該寄至下列地址: P. O. Box 1148, Houston, TX 77251-1148 establecidos en el Anexo B, o en otros lugares que más adelante giới Hệ Thống nằm trong một hoặc nhiều phân khu bầu cử của (c) The Fort Bend County Elections Official, John Oldham, Fort Bend郡選舉, 收件人:John Oldham puedan designar el Oficial de Elecciones del Condado de Harris Quận Harris và Quận Fort Bend, có số hiệu phân khu như được 301 Jackson St., Rosenberg, TX 77471is hereby designated as the Early Voting Clerk for Fort Bend y el Oficial de Elecciones del Condado de Fort Bend. quy định tại Phụ Lục A được đính kèm theo Lệnh này và đưa EXHIBIT A ANEXO A PHỤ LỤC A 展示 A 0075 Helms Community Learning Center 503 W 21st St. Houston 77008ELECTION DAY Voting Precincts and Polling Places / Precintos electorales y lugares de votación del DÍA DE ELECCIÓN 0078 Lindale Assembly of God Church 504 Caplin St. Houston 77022 Các Địa Điểm Bỏ Phiếu và Các Phân Khu Bầu Cử vào NGÀY BẦU CỬ / 選舉日投票選區和投票所地點 0079 Charles Eliot Elementary School 6411 Laredo St. Houston 77020 Harris County Polling Places / Lugares de votación del Condado de Harris 0080 Judson Robinson Elementary School 12425 Woodforest Dr. Houston 77013 Các Địa Điểm Bỏ Phiếu của Quận Harris / Harris郡投票所地點 0085 Saint Luke the Evangelist Episcopal Church 3530 Wheeler Ave. Houston 77004 0086 Houston ISD Central Region Building 812 West 28th St. Houston 77008Pct Location Address City Zip Code 0087 West University Elementary School 6108 Edloe St. Houston 77005Pcto. Lugar Dirección Ciudad C. Postal 0089 Southside Place Park Clubhouse 3743 Garnet St. Houston 77005Phân khu Địa điểm Địa chỉ Thành phố Số Zip 0094 Pearl Rucker Elementary School 5201 Vinett St. Houston 77017選區 地點 地址 市 郵遞區號 0095 Wolfe Elementary School Addicks Campus 502 Addicks Howell Rd. Houston 77079 0096 Little Discovery Learning Center 3505 S Dairy Ashford Rd., Suite 100 Houston 770820001 Crockett Elementary School 2112 Crockett St. Houston 77007 0104 Fonwood Elementary School 10719 Seneca St. Houston 770160002 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0105 Clark Park Community Center 9718 Clark Rd. Houston 770760003 Hogg Middle School 1100 Merrill St. Houston 77009 0107 Berry Elementary School 2310 Berry Rd. Houston 770930004 Travis Elementary School HISD 3311 Beauchamp Ave. Houston 77009 0109 G W Carver Contemporary High School 2100 South Victory St. Houston 770880005 Proctor Plaza Park Community Center 803 West Temple St. Houston 77095 0115 Lakewood Elementary School 8800 Grandriver St. Houston 770780007 Mount Zion M Church 9318 Homestead Rd. Houston 77016 0117 Langwood Baptist Church 4134 Southerland Rd. Houston 770920008 McNamara Elementary School 8714 McAvoy Dr. Houston 77074 0122 John F Kennedy Elementary School 400 Victoria Dr. Houston 770220009 Settegast Park Community Center 3000 Garrow St. Houston 77003 0123 Montrose Branch Houston Public Library 4100 Montrose Blvd. Houston 770060010 Neighborhood Centers Inc Ripley House Campus 4410 Navigation Blvd. Houston 77011 0128 Bellaire Civic Center 7008 South Rice Ave. Bellaire 774010011 Eastwood Park Community Center 5020 Harrisburg Blvd. Houston 77011 0129 Briargrove Elementary School 6145 San Felipe St. Houston 770570014 Parker Elementary School 10626 Atwell Dr. Houston 77096-4925 0130 Briargrove Park Property Owners Building 2301 Seagler Rd. Houston 770420015 Saint Andrews Presbyterian Church 5308 Buffalo Speedway Houston 77005 0131 Almeda United Methodist Church 14300 Almeda School Rd. Houston 770470016 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0132 Saint Philip Neri Catholic Church 10960 Martin Luther King Blvd. Houston 770480017 Shearn Elementary School 9802 Stella Link Rd. Houston 77025 0133 West University Colonial Park Recreation Center 4130 Byron St. Houston 770050018 New Longfellow Elementary School 3617 Norris St. Houston 77025 0134 Garden Villas Park Community Center 6720 South Haywood Dr. Houston 770610019 Saint Nicholas Church Parish Hall 2501 Bell St. Houston 77003 0135 River Oaks Recreation Center 3601 Locke Lane Houston 770270020 Trinity Episcopal Church 1015 Holman St. Houston 77004 0136 Saint James Episcopal Church 3129 Southmore Blvd. Houston 770040021 YWCPA 1906 Cleburne St. Houston 77004 0137 Greenway Inn and Suites 2929 Southwest Freeway Houston 770980022 Foerster Elementary School 14200 Fonmeadow Dr. Houston 77035 0138 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0023 Raul Yzaguirre School for Success Tejano Center 2950 Broadway Blvd. Houston 77017 0139 Lamar Senior High School 3325 Westheimer Rd. Houston 770980024 Mount Zion Baptist Church 2301 Nagle St. Houston 77004 0140 Thompson Elementary School 6121 Tierwester St. Houston 770210025 Greater Zion Missionary Baptist Church 3202 Trulley Ave. Houston 77004 0142 Charlton Park Recreation Center 8200 Park Place Blvd. Houston 770170026 Cage Elementary School 4528 Leeland St. Houston 77023 0144 New Canaan Missionary Baptist Church 4609 Hirsch Rd. Houston 770260027 Eastwood Academy Charter High School 1315 Dumble St. Houston 77023 0145 Wesley United Methodist Church 7225 Homestead Rd. Houston 770280030 H O A P V Community Building 1810 Bluebonnet Place Cir. Houston 77019 0146 Platou Community Center 11655 Chimney Rock Rd. Houston 770350031 Whidby Elementary School 7625 Springhill St. Houston 77021 0148 Roberts Elementary School 6000 Greenbriar St. Houston 770300032 Randalls Mid Town 2225 Louisiana St. Houston 77002 0150 Faith Christian Center 10118 Tidwell Rd. Houston 770780033 Wharton Elementary School 900 West Gray St. Houston 77019 0151 Shadydale Elementary School 5905 Tidwell Rd. Houston 770160034 Hostelling International Houston 501 Lovett Blvd. Houston 77006 0152 Shady Lane Park Community Center 10220 Shady Lane Houston 770930036 Daniel Ortiz Middle School 6767 Telephone Rd. Houston 77061 0153 Janowski Elementary School 7500 Bauman Rd. Houston 770760037 Grace Lutheran Church 2515 Waugh Dr. Houston 77006 0154 HCC Southeast College Building D 6815 Rustic St. Houston 770870038 Woodrow Wilson Elementary School 2100 Yupon St. Houston 77006 0156 Lora B Peck Elementary School 5001 Martin Luther King Blvd. Houston 770210039 Bering United Methodist Church 1440 Harold St. Houston 77006 0158 Reynolds Elementary School 9601 Rosehaven Dr. Houston 770510040 Montrose Branch Houston Public Library 4100 Montrose Blvd. Houston 77006 0159 Bruce Elementary School 510 Jensen Dr. Houston 770200042 Saint Francis of Assisi Church 5102 Dabney St. Houston 77026 0160 YMCPA 1701 Bringhurst St. Houston 770200044 Woodland Park Community Center 212 Parkview St. Houston 77009 0161 Julia C Hester House 2020 Solo St. Houston 770200045 C E King Middle School 8530 C E King Pkwy. Houston 77044 0162 Woodland Acres Elementary School 12936 Sarah Lane Houston 770150046 Jefferson Davis High School 1101 Quitman St. Houston 77009 0163 First Baptist Church of Jacinto City 10701 Wiggins St. Jacinto City 770290047 Payne Chapel A M E Church 2701 Lee St. Houston 77026 0164 Clinton Park Community Center 200 Mississippi St. Houston 770290048 J W Peavy Senior Center 3814 Market St. Houston 77020 0166 Saint Anne de Beaupre Catholic Church 2810 Link Rd. Houston 770090052 High School for Law Enforcement 4701 Dickson St. Houston 77077 0167 Ross Elementary School 2819 Bay St. Houston 770260053 First Baptist Church Heights Fellowship Hall 201 East 9th St. Houston 77007 0168 Friendship Missionary Baptist Church 4812 Bennington St. Houston 770350054 SPJST Lodge #88 1435 Beall St. Houston 77008 0169 A B Anderson Academy 7401 Wheatley St. Houston 770880055 Saint Marks United Methodist Church 1615 Patterson St. Houston 77007 0171 Hill Zion Missionary Baptist Church 8317 Curry Rd. Houston 770930057 John H Reagan High School Auditorium 413 East 13th St. Houston 77008 0172 Golfcrest Elementary School 7414 Fairway St. Houston 770870058 Love Park Community Center 1000 West 12th St. Houston 77008 0175 Mark Twain Elementary School 7500 Braes Blvd. Houston 770250059 Heights Presbyterian Scout House 1711 Rutland St. Houston 77008 0176 Lovett Elementary School 8814 South Rice Ave. Houston 770960060 Sidney Lanier Middle School 2600 Woodhead St. Houston 77098 0177 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0062 Denver Harbor Park Community Center 6402 Market St. Houston 77020 0178 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0064 Gallegos Elementary School 7415 Harrisburg Blvd. Houston 77011 0179 Freed Park Clubhouse 6818 Shadyvilla Lane Houston 770550065 DeZavala Park Community Center 7521 Avenue H Houston 77012 0180 M E Foster Elementary School 3919 Ward St. Houston 770210066 John R Harris Elementary School 801 Broadway St. Houston 77012 0181 Pearl Rucker Elementary School 5201 Vinett St. Houston 770170067 Brookline Elementary School 6301 South Loop 610 East Houston 77087 0182 Horn Elementary School 4530 Holly St. Bellaire 774010068 Sunnyside Park Community Center 3502 Bellfort St. Houston 77051 0183 West University Community Building 6104 Auden St. Houston 770050069 Edison Middle School 6901 Avenue I Houston 77011 0184 Independence Hall Apartments 6 Burress St. Houston 770220070 Memorial Elementary School 6401 Arnot St. Houston 77007 0185 Ralph G Goodman Elementary School 9325 Deer Trail Dr. Houston 770880071 I P S P 5525 Kansas St. Houston 77007 0186 Tuffly Park Recreation Center 3200 Russell St. Houston 770260072 Mason Park Community Center 541 South 75th St. Houston 77023 0187 Denver Harbor Park Community Center 6402 Market St. Houston 770200073 Garden Oaks Elementary School 901 Sue Barnett Dr. Houston 77018 0189 Oak Forest Elementary School 1401 West 43rd St. Houston 77018
  2. 2. Pct Location Address City Zip Code Pct Location Address City Zip CodePcto. Lugar Dirección Ciudad C. Postal Pcto. Lugar Dirección Ciudad C. PostalPhân khu Địa điểm Địa chỉ Thành phố Số Zip Phân khu Địa điểm Địa chỉ Thành phố Số Zip 選區 地點 地址 市 郵遞區號 選區 地點 地址 市 郵遞區號 0192 B T Washington High School 119 East 39th St. Houston 77018 0455 Isaacs Elementary School 3830 Pickfair St. Houston 770260193 Third Ward Multi Service Center 3611 Ennis St. Houston 77004 0458 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0194 MacGregor Elementary School 4801 LaBranch St. Houston 77004 0461 Parkway Place 1321 Park Bayou Dr. Houston 770770195 Burrus Elementary School 701 East 33rd St. Houston 77022 0462 Kate Bell Elementary School 12323 Shaftsbury Dr. Houston 770310196 Ross Elementary School 2819 Bay St. Houston 77026 0472 Residence Garage 2347 Underwood St. Houston 770300197 Osborne Elementary School 800 Ringold St. Houston 77088 0487 Alief Middle School 4415 Cook Rd. Houston 770720198 Emancipation Park Community Center 3018 Dowling St. Houston 77004 0488 Holub Middle School 9515 S. Dairy Ashford St. Houston 770990200 West Gray Adaptive Recreation Center 1475 West Gray St. Houston 77019 0489 India House 8888 West Bellfort St. Houston 770310201 Dominion Christian Centre 4221 Liberty Rd. Houston 77026 0490 Creekbend Gardens Apartments 8106 Creekbend Dr. Houston 770710202 Wheatley Senior High School 4801 Providence St. Houston 77020 0491 Saint Michaels Catholic Church 1801 Sage Rd. Houston 770560203 Gods Holy Tabernacle Missionary Baptist Church 4003 Weslow St. Houston 77087 0492 Paul Revere Middle School 10502 Briar Forest Dr. Houston 770420204 Lazybrook Baptist Church 1822 West 18th St. Houston 77008 0493 Askew Elementary School 11200 Wood Lodge Dr. Houston 770770205 East Park Baptist Church 8602 Tidwell Rd. Houston 77028 0497 Beulah E Johnson Elementary School 5801 Hamill Rd. Houston 770390206 Monte Beach Park Community Center 915 Northwood St. Houston 77009 0498 Northwest Church of Christ 6720 West Tidwell Rd. Houston 770920207 Saint Albans Episcopal Church 420 Woodard St. Houston 77009 0499 Grace Presbyterian Church 10221 Ella Lee Lane Houston 770420210 Saint Marys Catholic Church 3006 Rosedale St. Houston 77004 0501 Mount Sinai Baptist Church Family Life Center 902 West 8th St. Houston 770070211 Charlton Park Recreation Center 8200 Park Place Blvd. Houston 77017 0503 Chambers Elementary School 10700 Carvel Lane Houston 770720212 Ernest F Mendel Elementary School 3735 Topping St. Houston 77093 0504 Country Village Clubhouse 12042 Riverview Way Houston 770770213 Hunters Creek Elementary School 10650 Beinhorn Rd. Houston 77024 0505 Wainwright Elementary School 5330 Milwee St. Houston 770920214 Gatherings Banquet Hall 5206 Bissonnet Blvd. Bellaire 77401 0506 Fondren Park Community Building 11800 Mclain Blvd. Missouri City 770710215 Faith American Lutheran Church 4600 Bellaire Blvd. Bellaire 77401 0507 Margaret Collins Elementary School 9829 Town Park Dr. Houston 770360216 Montgomery Elementary School 4000 Simsbrook Dr. Houston 77045 0508 Chancellor Elementary School 4350 Boone Rd. Houston 770720217 Saint Anne Catholic Church 2140 Westheimer Rd. Houston 77098 0510 Tarrytowne Estates 1815 Enclave Pkwy. Houston 770770218 Henderson Elementary School 1800 Dismuke St. Houston 77023 0524 Petrosky Elementary School 6703 Winkleman Rd. Houston 770830219 Mount Olive Baptist Church 3515 Yellowstone Blvd. Houston 77021 0525 Milne Elementary School 7800 Portal Dr. Houston 770710221 Meadowcreek Village Park Community Center 5333 Berry Creek Dr. Houston 77017 0526 Raul Yzaguirre School for Success Tejano Center 2950 Broadway Blvd. Houston 770170222 Christ The King Lutheran Church Parish Hall 2353 Rice Blvd. Houston 77005 0527 Red Bluff Elementary School 416 Bearle St. Pasadena 775060223 Holiday Inn Reliant Park Area 8111 Kirby Dr. Houston 77054 0528 Clinton Park Community Center 200 Mississippi St. Houston 770290224 Linkwood Park Community Center 3699 Norris Dr. Houston 77025 0530 Fire Station Number 20 6902 Navigation Blvd. Houston 770110226 Ingrando Park Recreation Center 7302 Keller St. Houston 77012 0538 Yellowstone Baptist Church 5154 Idaho St. Houston 770210227 River Oaks Elementary School 2008 Kirby Dr. Houston 77019 0539 Burnett Bayland Community Center 6200 Chimney Rock Dr. Houston 770810228 HC Courthouse Annex 14 Southeast 5737 Cullen Blvd. Houston 77021 0540 Judson Robinson Junior Community Center 2020 Hermann Dr. Houston 770040229 Jacinto City Senior and Multi Purpose Center 1025 Oates Rd. Jacinto City 77029 0541 Fiesta Mart 8130 Kirby Dr. Houston 770540230 New Mount Carmel Baptist Church 4301 Weaver Rd. Houston 77016 0542 The Crossing Community Church 3225 W Orem Dr. Houston 770450231 Golfcrest Elementary School 7414 Fairway St. Houston 77087 0543 Herrera Elementary School 525 Bennington St. Houston 770220232 Pershing Middle School 3838 Bluebonnet Blvd. Houston 77053 0544 Ross Elementary School 2819 Bay St. Houston 770260233 Upper Kirby District Building Conference Room 3015 Richmond Ave. Houston 77098 0546 Pilgrim Academy 6302 Skyline Dr. Houston 770570234 Saint Martins Episcopal Church 717 Sage Rd. Houston 77056 0554 Braeswood Assembly of God 10611 Fondren Rd. Houston 770960235 Hartsfield Elementary School 5001 Perry St. Houston 77021 0555 Westbrae Court Retirement Community 10680 Westbrae Pkwy. Houston 770310236 Norris Chapel United Methodist Church 7415 St Lo Rd. Houston 77033 0556 Cummings Elementary School 10455 South Kirkwood Rd. Houston 770990237 Jesse Jones High School 7414 St Lo Rd. Houston 77033 0557 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0238 Kelso Elementary School 5800 Southmund St. Houston 77033 0558 Saint Justin Martyr Catholic Community 13350 Ashford Point Dr. Houston 770820239 Edgewood Park Community Center 5803 Bellfort St. Houston 77033 0559 Judson W Robinson Jr Westchase Library 3223 Wilcrest Dr. Houston 770420240 Mount Moriah Baptist Church 4730 Pederson St. Houston 77033 0560 Scroggins Elementary School 400 Boyles St. Houston 770200243 Codwell Elementary School 5225 Tavenor Lane Houston 77048 0562 Greater True Vine Missionary Baptist Church 3011 Fontinot St. Houston 770260247 Cuney Homes Community Center 3260 Truxillo St. Houston 77004 0564 South Union Church of Christ 7427 Ardmore St. Houston 770540252 Greater New Hope Missionary Baptist Church 10505 Bainbridge St. Houston 77016 0565 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0253 Little Union Missionary Baptist Church 6609 Letcher Dr. Houston 77028 0566 Sneed Elementary School 9855 Pagewood Lane Houston 770420254 Emmanuel Deliverance Temple of Refuge 4718 Littlecrest Rd. Houston 77093 0567 The Hilton Southwest 6780 Southwest Freeway Houston 770740255 Red Elementary School 4520 Tonawanda Dr. Houston 77035 0569 Saint George Place Elementary School 5430 Hidalgo St. Houston 770560256 William S Sutton Elementary School 7402 Albacore Dr. Houston 77074 0570 Pin Oak Middle School 4601 Glenmont Dr. Bellaire 774010259 Pleasantville Elementary School 1431 Gellhorn Dr. Houston 77029 0571 Scarborough Elementary School 3021 Little York Rd. Houston 770930261 El Mesias United Methodist Church 406 East Rittenhouse St. Houston 77076 0572 Quality Inn and Suites 9041 Westheimer Rd. Houston 770630268 Christ Church Presbyterian Fellowship Hall 4925 Bellaire Blvd. Bellaire 77401 0573 Gloryland Baptist Church 7440 Coffee St. Houston 770330269 Saint Martins Episcopal Church 717 Sage Rd. Houston 77056 0574 New Mount Carmel Baptist Church 4301 Weaver Rd. Houston 770160270 Clifton Middle School 6001 Golden Forest Dr. Houston 77092 0576 Saint Pauls Missionary Baptist Church 2516 Paul Quinn St. Houston 770910271 Cloverland Park Community Center 11800 Scott St. Houston 77047 0578 Candlelight Park Community Center 1520 Candlelight Lane Houston 770180272 Unity Church of Christianity 2929 Unity Dr. Houston 77057 0579 Rittenhouse Baptist Church 513 West Rittenhouse Rd. Houston 770910274 Holiday Inn Express 7625 Katy Freeway Houston 77024 0580 New Mount Calvary Baptist Church 4711 Kelley St. Houston 770260275 Glenbrook United Methodist Church 8635 Glen Valley Dr. Houston 77061 0581 Bethany Baptist Church Fellowship Hall 7402 Homestead Rd. Houston 770280276 Bastian Elementary School 5051 Bellfort Ave. Houston 77033 0582 B C Elmore Middle School 8200 Tate St. Houston 770280281 Kolter Elementary School 9710 Runnymeade Dr. Houston 77096 0583 Friendship Missionary Baptist Church 4812 Bennington St. Houston 770350282 Briarmeadow Clubhouse 3203 Freshmeadows Dr. Houston 77063 0584 V F W Post 9187 6105 E. Mount Houston Rd. Houston 770500284 Bonham Elementary School 8302 Braes River Dr. Houston 77074 0585 North Forest High School 10725 Mesa Rd. Houston 770780285 J P Cornelius Elementary School 7475 Westover St. Houston 77087 0591 Westfield Volunteer Fire Station 2 11255 Bentley Rd. Houston 770930286 Windsor Village Elementary School 14440 Polo St. Houston 77085 0600 Rees Elementary School 16305 Kensley Dr. Houston 770820287 Willow Meadows Baptist Church 4300 West Bellfort St. Houston 77035 0606 Key Middle School 4000 Kelley St. Houston 770260288 Reagan Webb Mading Elementary School 8511 Crestmont St. Houston 77033 0607 Albert Thomas Junior High School 5655 Selinsky St. Houston 770480291 Houston Christian Fellowship 11122 Hillcroft St. Houston 77096 0611 Shadydale Elementary School 5905 Tidwell Rd. Houston 770160292 R W Dick Dowling Middle School 14000 Stancliff St. Houston 77045 0620 Hastings Senior High School 4410 Cook Rd. Houston 770720293 Andy Anderson Elementary School 5727 Ludington Blvd. Houston 77035 0625 Covenant Presbyterian Church in America 2402 Gray Falls Dr. Houston 770770294 Andrew Carnegie Vanguard High School 10401 Scott St. Houston 77051 0626 Christ the Servant Lutheran Church 2400 Wilcrest Dr. Houston 770420295 Greater Lighthouse Church of God in Christ 4514 Knoxville St. Houston 77051 0627 Douglas Smith Elementary School 11300 Stancliff Rd. Houston 770990296 Lansdale Park Community Center 8201 Roos Rd. Houston 77036 0630 Christia V Adair Park Community Center 15107 Cullen Blvd. Houston 770470297 Sharpstown Park Community Center 6600 Harbor Town Dr. Houston 77036 0632 Judson Robinson Junior Community Center 2020 Hermann Dr. Houston 770040298 Waldo Emerson Elementary School 9533 Skyline Dr. Houston 77063 0637 William Booth Garden Apartments 808 Frawley St. Houston 770090299 Treasure Forest Elementary School 7635 Amelia Rd. Houston 77055 0638 Bethels Place Community Empowerment Center 12660 Sandpiper Dr. Houston 770350303 The VossWood 815 South Voss Rd. Houston 77057 0645 Stonehenge Clubhouse 12800 Briar Forest Dr. Houston 770770304 Herod Elementary School 5627 Jason St. Houston 77096 0646 Albright Middle School 6315 Winkleman Rd. Houston 770830308 Courtyard by Marriott Houston Hobby 9190 Gulf Freeway Houston 77017- 0647 Mahanay Elementary School 13215 High Star Dr. Houston 770830311 Ed White Elementary School 9001 Triola Lane Houston 77036 0649 All Saints Lutheran Church 12111 West Bellfort St. Stafford 774770312 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0652 Chelsea Towne Apartments 8800 Westplace Dr. Houston 770710313 Sheraton Houston Brookhollow Hotel 3000 North Loop West Houston 77092 0653 Hobby Elementary School 4021 Woodmont Dr. Houston 770450315 Elrod Elementary School 6230 Dumfries Dr. Houston 77096 0663 Garden Oaks Baptist Church 3206 North Shepherd Dr. Houston 770180316 Pilgrim Lutheran Church Church Narthex 8601 Chimney Rock Rd. Houston 77096 0666 Houston ISD Central Region Building 812 West 28th St. Houston 770080317 American Russian Cultural Exchange 9649 Hillcroft St. Houston 77096 0675 Woodland Park Community Center 212 Parkview St. Houston 770090318 Hobby Elementary School 4021 Woodmont Dr. Houston 77045 0676 William Booth Garden Apartments 808 Frawley St. Houston 770090319 Petersen Elementary School 14404 Waterloo Dr. Houston 77045 0677 El Mesias United Methodist Church 406 East Rittenhouse St. Houston 770760320 Woodland Lodge No 1157 8337 Sweetwater Lane Houston 77037 0680 H O A P V Community Building 1810 Bluebonnet Place Cir. Houston 770190321 Melrose Park Community Center 1001 Canino Rd. Houston 77076 0681 H O A P V Community Building 1810 Bluebonnet Place Cir. Houston 770190322 Laguna Townhomes Clubhouse 5911 Sunforest Dr. Houston 77092 0683 El Mesias United Methodist Church 406 East Rittenhouse St. Houston 770760323 Sheraton Houston Brookhollow Hotel 3000 North Loop West Houston 77092 0684 Saint George Place Elementary School 5430 Hidalgo St. Houston 770560324 Durham Elementary School 4803 Brinkman St. Houston 77018 0685 Elrod Elementary School 6230 Dumfries Dr. Houston 770960325 High School Ahead Academy 5320 Yale St. Houston 77091 0686 Piney Point Elementary School 8921 Pagewood Lane Houston 770630326 Our Redeemer Lutheran Church 215 Rittenhouse St. Houston 77076 0693 Braeswood Assembly of God 10611 Fondren Rd. Houston 770960327 Wesley Elementary School 800 Dillard St. Houston 77091 0702 Church of the Living God Temple 1 2110 E. Crosstimbers St. Houston 770930329 W I Stevenson Middle School 9595 Winkler Dr. Houston 77017 0710 Saint Lukes Missionary Baptist Church 714 Detering St. Houston 770070331 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0711 Westside High School 14201 Briar Forest Dr. Houston 770770335 Braeburn Elementary School 7707 Rampart St. Houston 77081 0714 Shady Lane Park Community Center 10220 Shady Lane Houston 770930336 Residence Garage 1301 Vernage Rd. Houston 77047 0722 Mount Moriah Missionary Baptist Church 15500 Vandalia Way Houston 770530337 Fondren Elementary School 12405 Carlsbad St. Houston 77047 0727 Shadowbriar Elementary School 2650 Shadowbriar Dr. Houston 770770338 Alexander Elementary School 8500 Brookwulf Dr. Houston 77072 0730 The Forum at Memorial Woods Multi0339 Looscan Elementary School 3800 Robertson St. Houston 77009 Purpose Room 777 North Post Oak Rd. Houston 770240341 Burbank Elementary School 216 Tidwell Rd. Houston 77022 0731 Bonham Elementary School 8302 Braes River Dr. Houston 770740343 Houston Gulf Coast Building & 0736 Woodland Park Community Center 212 Parkview St. Houston 77009 Construction Trade 2704 Sutherland St. Houston 77023 0741 Memorial Elementary School 6401 Arnot St. Houston 770070344 Greater Love Baptist Church 6113 Jensen Dr. Houston 77026 0742 North Belt Baptist Church 7534 Old North Belt Dr. Humble 773960345 Sylvan Rodriguez Jr Elementary School 5858 Chimney Rock Rd Houston 77081 0749 Daniel Ortiz Middle School 6767 Telephone Rd. Houston 770610350 The Rice School 7550 Seuss Dr. Houston 77025 0754 Herrera Elementary School 525 Bennington St. Houston 770220355 James H Law Elementary School 12401 South Coast Dr. Houston 77047 0765 Heflin Elementary School 3303 Synott Rd. Houston 770820356 Walnut Bend Elementary School 10620 Briar Forest Dr. Houston 77042 0766 Gods Holy Tabernacle Missionary Baptist Church 4003 Weslow St. Houston 770870359 Betty Roberts Best Elementary School 10000 Centre Pkwy. Houston 77036 0769 Jacinto City Senior and Multi Purpose Center 1025 Oates Rd. Jacinto City 770290360 Greenway Inn and Suites 2929 Southwest Freeway Houston 77098 0773 Liestman Elementary School 7610 Synott Rd. Houston 770830361 Rice Memorial Center Ley Conference Room Rice University Entrance 20 Houston 77005 0774 J C Mitchell Elementary School 10900 Gulfdale Dr. Houston 770750365 Saint Pius the Tenth High School 811 West Donovan St. Houston 77091 0775 Church of the Living God Temple 1 2110 E. Crosstimbers St. Houston 770930367 B T Washington High School 119 East 39th St. Houston 77018 0778 Herrera Elementary School 525 Bennington St. Houston 770220369 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0779 Hardy Street Senior Citizens Center 11901 West Hardy Rd. Houston 770760371 Faith Christian Center 10118 Tidwell Rd. Houston 77078 0781 Notre Dame Catholic Church Parish Hall 7720 Boone Rd. Houston 770720372 Southmeadow Property Owners Clubhouse 12002 Fairmeadow Dr. Houston 77071 0784 Greater Parkhill Church of God in Christ 7809 Winship St. Houston 770280373 Saint Francis of Assisi Church 5102 Dabney St. Houston 77026 0787 Our Redeemer Lutheran Church 215 Rittenhouse St. Houston 770760374 Knights of Columbus Hall Council 5077 5309 Oates Rd. Houston 77013 0788 Bonham Elementary School 8302 Braes River Dr. Houston 770740379 Our Lady of Mount Carmel Catholic School 6703 Whitefriars Dr. Houston 77087 0789 I P S P 5525 Kansas St. Houston 770070384 Welch Middle School 11544 South Gessner Dr. Houston 77071 0795 American Legion Post 586 708 East Parker Rd. Houston 770600389 University of Houston University Center 4800 Calhoun Rd. Entrance 1 Houston 77004 0797 Knights of Columbus Hall Council 5077 5309 Oates Rd. Houston 770130390 Wheeler Avenue Baptist Church Fellowship Hall 3826 Wheeler Ave. Houston 77004 0798 Our Lady of Mount Carmel Catholic School 6703 Whitefriars Dr. Houston 770870392 Living Faith Baptist Church 4310 Holloway St. Houston 77047 0801 Garden Villas Park Community Center 6720 South Haywood Dr. Houston 770610395 Ashford Elementary School 1815 Shannon Valley Dr. Houston 77077 0802 Montrose Branch Houston Public Library 4100 Montrose Blvd. Houston 770060396 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0806 Knights of Columbus Hall Council 5077 5309 Oates Rd. Houston 770130401 Lakewood Park Community Center 8811 Feland St. Houston 77028 0807 Sunset Shadows Apartments Clubhouse 9850 Meadowglen Lane Houston 770420402 Cullen Missionary Baptist Church 13233 Cullen Blvd. Houston 77047 0808 Randalls Mid Town 2225 Louisiana St. Houston 770020403 Westbury Baptist Church 10425 Hillcroft St. Houston 77096 0809 Treasure Forest Elementary School 7635 Amelia Rd. Houston 77055-0406 Kashmere Gardens Elementary School 4901 Lockwood Dr. Houston 77026 0810 Denver Harbor Park Community Center 6402 Market St. Houston 770200412 Julia C Hester House 2020 Solo St. Houston 77020 0811 Scroggins Elementary School 400 Boyles St. Houston 770200421 The Hilton Southwest 6780 Southwest Freeway Houston 77074 0812 Scroggins Elementary School 400 Boyles St. Houston 770200422 Codwell Elementary School 5225 Tavenor Lane Houston 77048 0814 Miller Intermediate School 15025 Westpark Dr. Houston 770820424 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0815 Garden Villas Park Community Center 6720 South Haywood Dr. Houston 770610425 Braeburn Glen Civic Club Clubhouse 9505 Braeburn Glen Blvd. Houston 77074 0816 Saint Francis of Assisi Church 5102 Dabney St. Houston 770260426 Sharpstown Middle School 8330 Triola Lane Houston 77036 0818 TO BE DETERMINED /A SER DETERMINADO / SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH / 將確認 0427 Iglesia Elohim 8600 Beechnut St. Houston 77036 0819 Kolter Elementary School 9710 Runnymeade Dr. Houston 770960428 Houston Community College Alief Center 13803 Bissonnet St. Houston 77083 0820 Garden Villas Park Community Center 6720 South Haywood Dr. Houston 770610429 Mildred Rickard Landis Elementary School 10255 Spice Lane Houston 77072 0821 Northshore Friends Church 1013 Maxey Rd. Houston 770150430 Jane Long Middle School 6501 Bellaire Blvd. Houston 77074 0822 Alcott Elementary School 5859 Bellfort St. Houston 770330431 Burnett Bayland Community Center 6200 Chimney Rock Dr. Houston 77081 0825 Garden Villas Park Community Center 6720 South Haywood Dr. Houston 770610432 Pilgrim Academy 6302 Skyline Dr. Houston 77057 0826 Braeburn Elementary School 7707 Rampart St. Houston 770810433 Piney Point Elementary School 8921 Pagewood Lane Houston 77063 0829 Creekbend Gardens Apartments 8106 Creekbend Dr. Houston 770710434 Hampton Inn Galleria 4500 Post Oak Pkwy. Houston 77027 0830 Judson Robinson Junior Community Center 2020 Hermann Dr. Houston 770040435 T H Rogers Middle School Elementary Art Room 5840 San Felipe St. Houston 77057 0831 Garden Villas Park Community Center 6720 South Haywood Dr. Houston 770610436 Grady Middle School 5215 San Felipe St. Houston 77056 0833 Ross Elementary School 2819 Bay St. Houston 770260446 Langwood Baptist Church 4134 Southerland Rd. Houston 77092 0835 Braeburn Elementary School 7707 Rampart St. Houston 770810447 Horn Elementary School 4530 Holly St. Bellaire 77401 0836 McNamara Elementary School 8714 McAvoy Dr. Houston 770740448 Black Middle School 1575 Chantilly Lane Houston 77018 0837 Judson Robinson Junior Community Center 2020 Hermann Dr. Houston 770040450 Josie Ruth Smith Academy 5815 West Little York Rd. Houston 77091 0838 Jacinto City Senior and Multi Purpose Center 1025 Oates Rd. Jacinto City 770290453 Spanish United Pentecostal Church 5365 West Airport Blvd. Houston 77035 0839 Pilgrim Rest MBC Activity Center 3402 Amanda Lane Houston 770630454 Beebe Tabernacle Christian Methodist Episcopal 7210 Langley Rd. Houston 77016 0844 Jefferson Davis High School 1101 Quitman St. Houston 77009

×