Awadhi old testament

 • 104 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
104
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 ssssaaaaMMMMssssaaaaAAAArrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa ppppaaaaiiiihhhhLLLLÜÜÜÜAAAA iiiiddddnnnnaaaa ŸŸŸŸiiiijjjjaaaayyyyaaaaAAAArrrrAAAA sau¨ ma< parmae§sar Œka‹Asa ŒŸ Bau”<yaA ka‹ rcaesa. 2 Bau”<yaA saunasaAna rhI; ŒŸ Bau”yaA< pa ka‹CÜà BaI naAhIå rhA. samaud•dr pa Œ<iDayaArA CÜAvaA rhA/ ŒŸ parmae§sar ka‹ ŒAitamaA paAnaI pa ma<ùfrAta rhA. 3 taba parmae§sar ka‹hesa/ "ŸijayaArA ho”® ŒŸ ŸijayaArA ho” gÜÜavaA. 4 parmae§sar ŸijayaArA ka‹ LÜKaesa ŒŸ Ÿ jaAina gÜÜavaA ika‹ ” naIka‹ baAwÜ”. tabaihM Ÿ ŸijayaArA ka‹A Œ<DayaArA sae ŒLÜgÜÜa ka‹”R idhesa. 5 parmae§sar ŸijayaArA ka‹ naAŸ< "idna® ŒŸ Œ<iDayaArA ka‹ naAŸ< "rAta® idhesa. saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr BavaA. ” paihLÜA idna rhA. ddddUUUUssssaaaarrrr iiiiddddnnnnaaaa----ŒŒŒŒkkkkaaaa‹‹‹‹AAAAssssaaaa 6 tabba” parmae§sar ka‹hesa/ "paAnaI ka‹ Žka‹ Fer ka‹ dUsar Fer sa ŒLÜgÜÜaAva” bare vaAyauma,ÜÜfLÜ* ho” jaA”.® 7 Ž«h bare parmae§sar vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ banaŽsa ŒŸ paAnaI ka‹ ŒLÜgÜÜa ika‹hesa. ka‹CÜU paAnaI vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ ¬par rhA ŒŸ ka‹CÜU vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ naIcae. 8 parmae§sar vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ "Œka‹Asa® ka‹hesa. taba saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr BavaA. ” dUsar idna rhA. ttttaaaaIIIIssssaaaarrrr iiiiddddnnnnaaaa----JJJJaaaauuuurrrrAAAAnnnnaaaa BBBBaaaauuuu””””<<<<yyyyaaaaAAAA ŒŒŒŒŸŸŸŸ ppppaaaaeeeeùùùùffff----ppppaaaaQQQQDDDDaaaaAAAA 9 ŒŸr taba parmae§sar ka‹hesa/ "Bau”<yaA ka‹ paAnaI Žka‹ WÜŸre pa bawÜur jaA” jaehsae JaurAna Bau”<yaA deKaA” de”® ŒŸ Œ”saA hI BavaA. 10 parmae§sar JaurAna Bau”<yaA ka‹ naAŸ< "DartaI® Daresa ŒŸ jaŸna paAnaI bawÜurA rhA/ Œoka‹A "samaud•dr® ka‹ naAŸ< idhesa. parmae§sar LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. 11 taba parmae§sar ka‹hesa/ "Bau”<yaA/ GaAsa ŒŸ paQDaA jaŸna Œnna pa”dA ka‹rta hIå ŒŸr pa‹LÜna ka‹ ibarvaA ŸgÜÜaAva”. pa‹LÜna ka‹ ibarvaa jaeka‹re pa‹LÜna ka‹ BaItar ibayaA ho” Œ”saA pa‹LÜ pa”dA ka‹r”< ŒŸ hr Žka‹ WÜu paQDaA ŒApana jaAita ka‹ ibayaA banaAva”. ” paQDana ka‹ Bau”yaA< pa inaka‹r” d•yaA.® ŒŸ Œ”saA hI BavaA. 12 Bau”yaA< GaAsa ŒŸ paQDaA pa”dA ika‹hsa jaŸna ŒnaAja pa”dA ka‹rta hIå ŒŸ Œ”saA ibarvaA ŒŸ paQDaA ŸgÜÜaAŽsa jaenakae‹ pa‹LÜna ka‹ BaItar ibayaA hota hIå. hr Žka‹ WÜu paQDaA ŒApana ŒApana jaAita ka‹ mautaAibaka‹ ibayaA pa”dA ika‹hsa ŒŸ parmae§sar LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. 13 taba saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr BavaA. ” taIsar idna rhA. ccccaaaaŸŸŸŸTTTTaaaaAAAA iiiiddddnnnnaaaa----ssssaaaaUUUUrrrrjjjjaaaa//// ccccaaaaAAAA<<<<dddd ŒŒŒŒŸŸŸŸ ttttaaaaAAAArrrrAAAA vvvvaaaaAAAAyyyyaaaauuuummmmaaaa,,,,ÜÜÜÜÜÜÜÜffffLLLLÜÜÜÜ ihb˜aU BaAKaA ma< Žka‹r ŒrTa Œh” "pa‹”LÜAva® yaA "ma,ÜÜfLÜ.® 14 taba parmae§sar ka‹hesa/ "Œka‹Asa ma< jaoitayana ho” d•yaA. ” ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 1 jaoitayana idna ka‹ rAta sa ŒLÜgÜÜaA” de”. ” jaoitayana KaAsa yaQhAr ka‹ idnana ka‹ Œva” ŒŸr idna ŒŸ rAta ho” Ž«ka‹re bare ma< Žka‹ caINhA hobyaA. 15 ” jaoitayana Bau”yaA< pa Paka‹Asa de” bare Œka‹Asae ma< WÜhAir jaA”<.® ŒŸr Œ”saA hI BavaA. 16 taba parmae§sar du” baùfka‹I jaoitayana banaŽsa. parmae§sar ŒohmaA< sa baùfka‹I jaoita ka‹ idna pa rAja ka‹r” bare banaŽsa ŒŸ CÜowÜka‹I jaoita ka‹ rAita pa rAja ka‹r” KaAitar banaŽsa. parmae§sar taArA BaI banaŽsa. 17 parmae§sar ” jaoitayana ka‹ Œka‹Asae ma< Ž«h bare Daresa ika‹ pa]TvaI pa” camaka‹”. 18 parmae§sar ” jaoitayana ka‹ Œka‹Asae ma< Ž«h bare Daresa ika‹ Ÿ idna ŒŸ rAita pa rAja ka‹r”. ” saba” jaoitayana ŸijayaArA ka‹ Œ<iDayaArA sa ŒLÜgÜÜaA” idhna ŒŸ parmae§sar ” LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ baA. 19 taba saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr BavaA. ” caŸTaA idna rhA. ppppaaaa<<<<ccccaaaavvvvaaaaAAAA iiiiddddnnnnaaaa----mmmmaaaaCCCCÜÜÜÜiiiirrrryyyyaaaannnnaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ ppppaaaaMMMMiiiiCCCCÜÜÜÜnnnnaaaa 20 tabahIå parmae§sar ka‹hesa/ "paAnaI bahota saArI jaIba jantaUŒna sa Bair jaA” ŒŸ paMCÜI Bau”yaA< ka‹ ¬par vaAyau ma< ibacar”<.® 21 Ž«h bare parmae§sar samaud•dr ma< baùfvaAr baùfvaAr jaLÜjantau banaŽsa. parmae§sar Œona sabaihM parAinayana ka‹ banaŽsa jaŸna samaud•dr ma< ibacarta hIå. saAgÜÜar ma< ika‹isama ika‹isama ka‹ jaLÜjantau baAweÜna. parmae§sar ” sabana ka‹ rcanaA ika‹hesa. parmae§sar hr tarh ka‹ paMCÜI BaI banaŽsa jaŸna Œka‹Asae ma< Ÿùfta hIå. parmae§sar LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. 22 parmae§sar ” janaAvarna ka‹ ŒAsaIbaARd idhesa/ ŒŸ ka‹hesa/ "jaA ŒŸ bahota sa baccana ka‹ pa”dA ka‹rA ŒŸ saAgÜÜare ka‹ ŒApana santaAnana sa Bair d•yaA.® Ÿ paMCÜI ka‹ BaI ka‹hesa ika‹ ŒApana sa–taAnana ka‹ ka‹” gÜÜaunaA baùFAvaA. 23 taba saA<Ja Ba” ŒŸ Baor BavaA. ” pa<cavaA idna rhA. CCCCÜÜÜÜWWWWÜÜÜÜAAAA<<<< iiiiddddnnnnaaaa----BBBBaaaauuuu””””<<<<yyyyaaaaAAAA kkkkaaaa‹‹‹‹ jjjjaaaaIIIIvvvvaaaa jjjjaaaa––––ttttaaaauuuu ŒŒŒŒŸŸŸŸ mmmmaaaannnnaaaa””””RRRR 24 taba parmae§sar ka‹hesa/ "Bau”<yaA hr jaAita ka‹ jaIva ja–tau pa”dA ka‹r”. bahota sa ŒLÜgÜÜa ŒLÜgÜÜa jaAita ka‹ janaAvar ho”<. hr jaAita ka‹ baùfka‹A janaAvar ŒŸ naANh naANh reÎgÜÜa”vaALÜA janaAvar ho”< ŒŸ ” janaAvar ŒApana jaAita ka‹ mautaAibaka‹ ŒŸr janaAvar banaAva”<® ŒŸ ”h” saba BavaA. 25 taŸ/ parmae§sar hr jaAita ka‹ janaAvar banaŽsa. Ÿ jaMgÜÜaLÜI janaAvar/ paALÜtaU janaAvar/ ŒŸ sabaihM naANh naANh reÎgÜÜa”vaALÜA jaIŸ banaAŽsa ŒŸr parmae§sar LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. 26 taba parmae§sar ka‹hesa/ "Œba mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ŒŸr ŒApana ja”saA banaAŽ< mana”R hmarI tarh ho”. Ÿ saAgÜÜar ka‹ saba maCÜiryana pa Œka‹Asae ka‹ paMiCÜyana pa rAja ka‹rI. Ÿ Bau”<yaA ka‹
 • 2. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 1:27-3:1 2 saba baùfvaAr janaAvarna ŒŸ saba naANh regÜÜaM”vaALÜna jaIŸ pa rAja ka‹rI.® 27 Ž«h bare parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ma< banaŽsa. parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana hI sa¨pa ma< isarjaesa. parmae§sar Œonaka‹” nar ŒŸ naArI banaAŽsa. 28 parmae§sar Œonaka‹A ŒsaIsaesa. parmae§sar Œonasae ka‹hesa/ "bahota saAre saMtaAnana pa”dA ka‹rA/ nasaLÜna ka‹ baùFAvaA ŒŸr Bau”<yaA ka‹ Bair d•yaA. Bau”<yaA pa” ka‹bjaA ka‹r lyaA. ŒŸ Œoh pa rAja ka‹rA. saAgÜÜar ka‹ maCÜiryana pa ŒŸ Œka‹Asae ka‹ paMiCÜna pa rAja ka‹rA. Bau”<yaA ka‹ hr jaIŸ-jantau pa rAja ka‹rA.® 29 parmae§sar ka‹hesa/ "LÜKaA/ ma”< taU pacana ka‹ saba ika‹isama ka‹ ibaŒAdAr b£cCÜ paQDaA ŒŸ saArA pa‹LÜdAr b£•CÜ idheŸ< h. ” saba” Œnna ŒŸ pa‹LÜ taohAr Baojana ho”. 30 ma”< hr Žka‹ WÜu hirŒr paeùf paQDaA gÜÜao¨ bare deta ŒhŸ<. ” saba” hirŒr b£•CÜÜ paQDaA Œonaka‹” caArA ho”. Bau”<yaA ka‹ hr Žka‹ WÜu janaAvar/ Œka‹Asae ka‹ hr Žka‹ paMCÜI ŒŸ Bau”<yaA pa rÎgÜÜa”vaALÜA saba jaIŸ ja–tau ” caArA ka‹ Ka”hIå.® ” saba” baAtana Ba”<na. 31 parmae§sar Œpanae jairyae hr Žka‹ WÜu caIja LÜKaesa jaeka‹A Ÿ banaAŽsa rhA. ŒŸ Ÿ inahAresa ika‹ hr caIja bahota” naIka‹ baAwÜ”. saA<Ja Ba” ŒŸ Baor BavaA. ” CÜWÜvaA< idna rhA. ssssaaaattttaaaavvvvaaaaAAAA<<<< iiiiddddnnnnaaaa----ŒŒŒŒAAAArrrrAAAAmmmmaaaa ” tarh DartaI/ Œka‹Asa ŒŸ Œoka‹r hr Žka‹ caIja ka‹ rcaba paUr ho” gÜÜavaA. 2 parmae§sar ŒApana ka‹INh jaAta ka‹Ama ka‹ paUrA ka‹” iLÜhesa. Ž«h bare sataŽ< idna parmae§sar Œpanae ka‹Ama ma< ŒrAma ika‹hesa. 3 parmae§sar sataŽ< idna ka‹ ŒsaIsaesa ŒŸ Œoka‹A paiva¤a idna bana” idhesa. parmae§sar Ÿ idnaA ka‹ paiva¤a idna Ž«h bare banaŽsa ika‹ saMsaAr ka‹ banavata sama” jaŸna Ÿ ka‹Ama ka‹rta rhA Ÿ sabaihM ka‹Amae sa Ÿ idna Ÿ ŒrAma ika‹hesa. mmmmaaaannnnaaaa””””RRRR jjjjaaaaAAAAiiiittttaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaauuuu¨¨¨¨ŒŒŒŒAAAAttttaaaa 4 ” DartaI ŒŸ Œka‹Asa ka‹ ”itahAsa Œh”. ” ka‹TaA Ÿ icaijayana ka‹ Œh”/ jaŸna parmae§sar ka‹ jairyae DartaI ŒŸ Œka‹Asa banavata weÜma pa Ba”na. 5 taba DartaI pa ka‹Ÿnao b£•C paQDaA naAhIå rhA. ŒŸ Kaetana ma< ka‹CÜà BaI naAhIå ŸgÜÜata rhA. ka‹Aheika‹ yahovaA taba taLÜka‹ DartaI pa barKaA naAhIå paWŽ rhA ŒŸ b£•CÜ paQDana ka‹ deKa” BaALÜ” vaALÜA ka‹Ÿnao mana”R BaI naAhIå rhA. 6 mauLÜA kau‹ihrA Bau”<yaA sa ŸWÜta rhA ŒŸ paAnaI samaUca” DartaI ka‹ saIåcata rhA. 7 taba yahovaA parmae§sar Bau”<yaA sa DaUir ŸWÜAŽsa ŒŸ mana”R ka‹ banaŽsa. yahovaA mana”R ka‹ naAkae‹ ma< ijannagÜÜaI ka‹ saA<sa paU‹<kae‹sa ŒŸ mana”R Žka‹ WÜu ijaŒta parAnaI bana gÜÜavaA. 8 pau‹na yahovaA parmae§sar paUrba ma< Œdna naAŸ< ka‹ WÜŸre ma< Žka‹ baAgÜÜa LÜgÜÜaAŽsa. yahovaA parmae§sar ŒApana banaAvaA BavaA mana”R ka‹ ”h” baigÜÜayaA ma< rAKaesa. 9 yahovaA parmae§sar hr Žka‹ saunnar b£•CÜ ŒŸ Ka”yaA bare sabaihM ika‹isama ka‹ naIka‹ b£•CÜ ka‹ Ÿ baigÜÜayaA ma< ŸgÜÜaAŽsa. baigÜÜayaA ka‹ baIcaŸ baIca yahovaA parmae§sar ijannagÜÜaI ka‹ b£•CÜ ka‹ Daresa ŒŸ Ÿ b£•CÜ ka‹ BaI rAKaesa jaŸna Œ•CÜA”R ŒŸ baurA”R ka‹ jaAnaka‹ArI deta rhA. 2 10 Œdna sa ho”kae‹ Žka‹ WÜu nadI bahta rhI ŒŸ Ÿ baAgÜÜa ka‹ saIåcata rhI. Ÿ h¦vaA< sa ŒgÜÜavaA jaA”kae‹ caAr WÜu naANh naANh DaArA ma< badLÜ gÜÜa” rhI. 11 paihLÜI nadI ka‹ naAŸ< paIsaona rhA. ” nadI hvaILÜA pah<wÜA ka‹ caAirh¦< ka‹”<taI bahta rhI. 12 :Ÿ pah<wÜA ma< saonaA Œh” ŒŸ Ÿ saonaA naIka‹ baAwÜ”. maotaI ŒŸr gÜÜaomaedka‹ rtana Ÿ pah<wÜA ma< Œh”<.ò 13 dUsarI nadI ka‹ naAŸ< gÜÜaIhona Œh” jaŸna ”TaoipayaA desa ka‹ caAro tarpa‹ bahta h. 14 taIsarI nadI ka‹ naAŸ< djaLÜA baA. ” nadI Œ§saUr ka‹ paUrba ma< bahta h. caŸTaI nadI pa‹rAta Œh”. 15 yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ Œdna ka‹ baAgÜÜa ma< rKaesa. mana”R ka‹ ka‹Ama paeùf-paQDaA LÜgÜÜaAŸba ŒŸ baigÜÜayaA ka‹ rKavaArI ka‹rba rhA. 16 yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ h¦kau‹ma idhesa. yahovaA parmae§sar ka‹hesa/ "taU baigÜÜayaA ka‹ ka‹Ÿnao BaI b£•CÜ sa pa‹LÜ KaA” saka‹ta h. 17 mauLÜA taU naIka‹ ŒŸ KaowÜ ka‹ igÜÜayaAna de”vaALÜA b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ naAhIå caKa saka‹ta h. ŒgÜÜar taU Ÿ b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ KaA” LeÜbyaA taŸ taU mair jaAbyaA.® ppppaaaaiiiihhhhLLLLÜÜÜÜIIII mmmmaaaaeeeehhhhrrrrAAAA¨¨¨¨ 18 taba yahovaA parmae§sar ka‹hesa/ "mana”R ka‹ Œkae‹LeÜ rhba naIka‹ naAhI. ma”< Œoka‹re tarh Žka‹ mana”R Œoka‹A madd bare banaŸba.® 19 yahovaA parmae§sar DartaI ka‹ hr Žka‹ janaAvar ŒŸ Œka‹Asae ka‹ hr paMCÜI ka‹ Bau”<yaA ka‹ maAwÜI sa banaŽsa. yahovaA parmae§sar ” sabaihM jaIŸna ka‹ mana”R ka‹ samanvaA LÜ” ŒAvaA ŒŸ mana”R hr Žka‹ ka‹ naAŸ< rAKaesa. 20 mana”R paALÜtaU gÜÜao¨/ Œka‹Asae ka‹ saba paMiCÜna ŒŸ jaMgÜÜaLÜ ka‹ sAbaihM janaAvar ka‹ naAŸ< rKaesa. mana”R Fer ka‹ janaAvar ŒŸ paMiCÜna ka‹ LÜKaesa. mauLÜA mana”R ka‹Ÿnao Œ”saA madd ka‹r”yaA naAhIå paA” saka‹A jaŸna Œoka‹re jaogÜÜgÜÜa ho”. 21 Ž«h bare yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ gÜÜahrI naIåde ma< sauvaA” idhesa ŒŸ jaba Ÿ saovata rhA; yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ tana sa Žka‹ pasauLÜI inaka‹Air iLÜhsa. taba yahovaA mana”R ka‹ caAma ka‹ baNd ka‹” idhsa jahA< sa Ÿ pasauLÜI inaka‹Are rhA. 22 yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ pasauLÜI sa maehrA¨ ka‹ banaŽsa. taba yahovaA parmae§sar maehrA¨ ka‹ mana”R ka‹ LÜgÜÜae iLÜŒAvaA. 23 ŒŸr mana”R ka‹hesa/ "ŒAiKar ma<? hmare tarh Žka‹ mana”R. Ž«ka‹r hAùf maore hAùf ma< sa ŒAvaA Ž«ka‹r tana maore tana sa ŒAvaA. ka‹Aheika‹ ” mana”R sa inaka‹ArI gÜÜa”/ Ž«h bare ma”< Ž«ka‹A maehrA¨ ka‹h•ba.® 24 ”h” ka‹Ar,ÜÜa sa mana”R ŒApana mahtaArI-baApa ka‹ taijakae‹ ŒApana maehrA¨ ka‹ saMgÜÜa rhI ŒŸ Ÿ du”naŸ< Žka‹ tana ho” ja”hIå. 25 mana”R ŒŸ Œoka‹r maehrA¨ baigÜÜayaA ma< naMgÜÜaA rhena; mauLÜA Ÿ pacae LÜjaAta naAhIå rhena. ppppaaaaAAAAppppaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaauuuu¨¨¨¨ hhhhoooobbbbaaaa yahovaA parmae§sar jaŸna jaMgÜÜaLÜI janaAvarna ka‹ banaŽsa ŒohmaA< sa sarpa sabana ta ijaŒAdA hoisayaAr ŒŸr DaoKaebaAja rhA. Ÿ maehrA¨ ka‹ DaoKaA de” caAhta rhA. sarpa maehrA¨ sa ka‹hesa/ "he maesarA¨? ka‹A pau‹r” parmae§sar taohsae ka‹hesa h ika‹ taU baigÜÜayaA ka‹ ka‹Ÿnao pa‹LÜ ijana caKyaAÀ® 3
 • 3. 3 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 3:2-4:4 2 maehrA¨ sarpa sa ka‹hesa/ "naAhIå parmae§sar ” naAhIå ka‹hesa. hma baigÜÜayaA ka‹ paeùfe sa pa‹LÜ KaA” saika‹ta h. 3 mauLÜA Žka‹ WÜu b£•CÜ baAw” jaeka‹r pa‹LÜ hma pacae naAhIå KaA” saika‹ta. parmae§sar hma pacana sa ka‹hesa h/ 'taohka‹A Ÿ b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ naAhIå KaA” caAhI jaŸna baigÜÜayaA ka‹ baIca ma< baAwÜ”. taohka‹A Ÿ b£•CÜ ka‹ CܦŒ” taLÜka‹ naAhIå caAhIå naAhIå taŸ mair jaAbyaA.®¾ 4 mauLÜA sarpa maehrA¨ sa ka‹hesa/ "taU mairbyaA naAhIå. 5 parmae§sar jaAnata h ika‹ taU pacae Ÿ b£•CÜ sa pa‹LÜ KaAbyaA taŸ naIka‹ ŒŸ baurA ka‹ baAre ma< jaAina LeÜbyaA. ŒŸr taba taU Ÿh” hobyaA ja”sae parmae§sar Œh”.® 6 pau‹na maehrA¨ inahAresa ika‹ b£•CÜ saunnar baAwÜ”. Ÿ LÜKaesa ika‹ pa‹LÜ KaA” bare naIka‹ baAwÜ” ŒŸ Ÿ b£•CÜ Œoka‹A bauiëmataI banaA”. taŸ b£•CÜ sa ka‹CÜà pa‹LÜ taoùfesa ŒŸ KaAŽsa BaI. taba Ÿ Œpanae BataAr ka‹ ka‹CÜà pa‹LÜ KaA” bare idhsa jaŸna Œoka‹re saMgÜÜa rhA. 7 taba Œonaka‹” ŒiKayaA< KauiLÜ gÜÜaŽna. du”naŸ< jaAnaena ika‹ Ÿ pacae naMgÜÜaA baAweÜna. Ÿ du”naŸ< ka‹ LÜjjaA ŒnauBava BavaA. taŸ Ÿ pacae ŒMjaIre ka‹ pattaA iLÜhena ŒŸ Œoka‹A isaŽna ŒŸ ŒApana naMgÜÜaApana ka‹ FA<ipa iLÜhena. 8 taba manasaeDaU ŒŸ maehrA¨ saA<Ja ka‹ WÜMfI bayaAr ma< yahovaA parmae§sar ka‹ ŒAva” ka‹ ŒvaAja baigÜÜayaA ma< Œnakae‹na. Ÿ pacae baigÜÜayaA ma< b£•CÜna ka‹ baIca Âka‹A” gÜÜaŽnaA. 9 yahovaA parmae§sar gÜÜaohrA”kae‹ mana”R sa paUCÜesa/ "taU ka‹hA< baAwÜ•yaAÀ® 10 mana”R javaAba idhesa/ "ma”< taohre wÜhr” ka‹ ŒvaAja baigÜÜayaA ma< saunaeŸ< ŒŸ ma”< ferA” gÜÜaŽŸ< ka‹Aheika‹ ma” naMgÜÜaA rheŸ<. Ž«h bare ma”< Âka‹A” gÜÜaŽŸ<.® 11 yahovaA parmae§sar mana”R sa paUCÜesa/ "taohka‹A ka‹Ÿna bataAŽsa h ika‹ taU naMgÜÜa DaùfMgÜÜa ŒhAÀ taU ka‹Ÿnae vajah sa sarmaA” gÜÜayaA hÀ ka‹A taU Ÿ ibasaeKa b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ caKyaA h jaeka‹A ma”< taohka‹A na KaA” bare h¦kau‹ma idheŸ< hÀ® 12 taba mana”R ka‹hesa/ "taU jaŸna maehrA¨ maore bare banayaA h Ÿ Ÿh” b£•CÜ sa maoka‹A pa‹LÜA idhsa h/ ŒŸr ma”< Œoka‹A KaAŽŸ< h.® 13 pau‹na yahovaA parmae§sar maehrA¨ sa ka‹hesa/ "” taU ka‹A ika‹h•yaA hÀ® maehrA¨ ka‹hesa/ "sarpa maoka‹A bagÜÜadA” idhsA. Ÿ maoka‹A maUrKa banaAŽsa ŒŸr ma”< pa‹LÜ caiKa iLÜheŸ<.® 14 taba yahovaA parmae§sar ka‹IrA sa ka‹hesa/ "taU ” bahota” baurA ika‹hA. Ž«h bare taohAr baurA hI ho”. dUsar janaAvar ka‹ baina§bata taohAr bahota” baurA ho”. taU ŒApana paewÜ ka‹ sahArA regÜÜaM” bare baebasa hobyaA. ŒŸr taU DaUir pa‹<Aka‹” ka‹ baebasa hobyaA ijannagÜÜaI ka‹ saba idna ma<. 15 ma”< taohka‹A ŒŸ maehrA¨ ka‹ Žka‹ dUsare ka‹ duSmana banaAŸba. taohAr gÜÜadeLÜna ŒŸ Ž«ka‹r ba•caA ŒApasa ma< du§mana ho”hIå. taU Ž«naka‹” gÜÜadeLÜna ka‹ gÜÜaoùfe ma< fsabyaA ŒŸ Ÿ taohAr maU<ùf kau‹caLÜ de”hIå.® 16 taba yahovaA parmae§sar maehrA¨ sa ka‹hesa/ "ma”< taohka‹A gÜÜaAiBana ho” ka‹ hALÜta ma< bahota” duKaI ka‹rba. ŒŸr jaba taU LÜirka‹A pa”dA ka‹iribaŸ/ taohka‹A bahota ijayaAdA paIrA ho”. taU ŒApana BataAr ka‹ bahota” caihibaŸ/ mauLÜA Ÿ taoh pa PaBautaA”R ka‹rI.® 17 taba yahovaA parmae§sar mana”R sa ka‹hesa/ "ma”< h¦kau‹ma idheŸ< rhe ika‹ taU ivasaeKa b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ ijana KaAyaA. mauLÜA taU ŒApana maehrA¨ ka‹ baAta sauNyaA ŒŸr Ÿ b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ KaAyaA h. Ž«h bare ma”< taohre ka‹Ar,ÜÜa ” Bau”<yaA ka‹ sarApa deta hŸ< ŒApana ijannagÜÜaI ka‹ paUre wÜema< taLÜka‹ Ÿ Baojana bare jaŸna DartaI deta h taohka‹A ka‹iWÜna maehnata ka‹r” ka‹ paùfI. 18 mauLÜA DartaI taohre bare ka‹A<wÜna ŒŸr Kar-patavaAr pa”dA ka‹rI. ŒŸr taU Œona paQDana ka‹ KaAbyaA jaŸna Kaeta ma< ŸgÜÜata h. 19 taU ŒApana Ka”yaA bare ka‹WÜor maehnata ka‹rbyaA. taU taba taLÜka‹ maehnata ka‹rbyaA jaba taLÜka‹ maATaA pa pasaInaA na ŒAva”. taU taba taLÜka‹ ka‹WÜor maehnata ka‹rbyaA jaba taLÜka‹ taohAr maŸta na ŒA” jaA”. Ÿ weÜma< taU dUsarI dA”Rª maAwÜI bana jaAbyaA. jaba ma”< taohka‹A banaŽ rh•yaoå/ tabaihM taohka‹A maAwÜI sa banaŽ rh•yaoå ŒŸr jaba taU mairbyaA taba taU Ÿh” maAwÜI ma< pau‹na imaiLÜ jaAbyaA.® 20 ŒAdma ŒApana maehrA¨ ka‹ naAŸ< hÃvaA rAKaesa/ ka‹Aheika‹ saba mana”yana ka‹ Ÿ ŒAid mahtaArI rhI. 21 yahovaA parmae§sar mana”R ŒŸ Œoka‹re maehrA¨ bare janaAvar ka‹ caAma sa paosaAka‹ banaAŽsa. taba yahovaA ” saba” paosaAka‹ Œonaka‹A idhsa. 22 yahovaA parmae§sarÊka‹hesa/ "LÜKaA/ mana”R hmare ja”saA ho” gÜÜavaA Œh”. mana”R Œ•CÜA”R ŒŸ baurA”R jaAnata h ŒŸr Œba mana”R ijannagÜÜaI ka‹ b£•CÜ sa BaI pa‹LÜ LÜ” saka‹ta h. ŒgÜÜar mana”R Ÿ pa‹LeÜ ka‹ KaA”R taŸ sadA hI ijaŒta rhI.® 23 taba yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ Œdna ka‹ baigÜÜayaA taja” bare baebasa ika‹hsa. jaŸnae maAwÜI sa ŒAdma banaA rhA Ÿ Bau”<yaA pa ŒAdma ka‹ ka‹WÜor maehnata ka‹r” ka‹ paùfI. 24 parmae§sar ŒAdma ka‹ baAgÜÜa sa baAher Kader idhsa. taba parmae§sar ka‹äba sargÜÜadUtana ka‹ baigÜÜayaA ka‹ pa‹AwÜka‹ ka‹ rKavaArI bare rAKaesa. Ÿ Žka‹ ŒAgÜÜaI ka‹ tarvaAr BaI rAKaesa. ” tarvaAr ijannagÜÜaI ka‹ b£•CÜ ka‹ rAh ka‹ rKavaArI ka‹rta Ba” caAirh¦< ka‹”<taI camaka‹ta rhI. ppppaaaaiiiihhhhLLLLÜÜÜÜAAAA ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaAAAArrrr Œadma ŒŸ Œoka‹r maehrA¨ hvvaA ka‹ baIca ma< tanae ka‹ ir§taA BavaA ŒŸ hÃvaA Žka‹ WÜu ba•caA ja–maesa. ba•caA ka‹ naAŸ< ka‹AbaILÜ rKaA gÜÜavaA. hvvaA ka‹hesa/ "yahovaA ka‹ madd sa ma”< Žka‹ mana”R paAŽŸ< h.® 2 Ž«ka‹re paACÜe hvvaA Žka‹ WÜu dUsar ba•caA ka‹ ja–maesa. ” LÜirka‹A ka‹AbaILÜ ka‹ BaA”R hAibaLÜ rhA. hAibaLÜ gÜÜaùfiryaA banaA. ka‹AbaILÜ ika‹saAna banaA. ppppaaaaiiiihhhhLLLLÜÜÜÜAAAA kkkkaaaa‹‹‹‹ttttaaaaLLLLÜÜÜÜ 3 - 4 pa‹isaLÜ ka‹ weÜma< ka‹AbaILÜ Žka‹ WÜu BaeÎwÜ yahovaA ka‹ LÜgÜÜae LÜ” ŒAvaA. jaŸna ŒnaAja ka‹AbaILÜ ŒApana jamaIna ma< ŸpajaAvata rhA/ ŒohmaA< sa tainaka‹ Œnna Ÿ LÜ” ŒAvaA. mauLÜA hAibaLÜ ŒApana janaAvarna ka‹ Jau,ÜÜf ma< sa ka‹CÜà janaAvar LÜAvaA. hAibaLÜ ŒApana sabana ta naIka‹ BaeùfI ka‹ sabana ta baiùFyaA hIåsaA LÜ” ŒAvaA. yahovaA hAibaLÜ ŒŸ Œoka‹rI BaeÎwÜ ka‹ ŒMgÜÜaIka‹Ar 4
 • 4. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 4:5-5:13 4 ika‹hsa. 5 mauLÜA yahovaA ka‹AbaILÜ ŒŸ Œoka‹re jairyae LÜA” gÜÜa” BaÎwÜ ka‹ ŒMgÜÜaIka‹Ar naAhIå ika‹hsa. Œoka‹r caehrA ŸdAsa ho” gÜÜavaA. 6 yahovaA ka‹AbaILÜ sa paUCÜesa/ "taU ka‹Ahe ka‹ohAna ŒhAÀ taohAr caehrA ka‹Ahe bahota ŸdAsa BavaA deKaAta baAwÜ”À 7 ŒgÜÜar taU naIka‹ ka‹Ama ka‹irbyaA taŸ taU maorI inagÜÜaAh ma< WÜIka‹ rhbyaA. taba ma”< taohka‹A ŒpanaAŸba. mauLÜA ŒgÜÜar taU Ÿ ka‹Ama naAhIå ka‹irbyaA jaŸna ika‹ naIka‹ Œh” taŸ paApa taohAr drvaAjae pa” GaAta ma< rhbyaA. ” taohka‹A tabaAh ka‹r” caAhta h. mauLÜA taohka‹A Ž«ka‹A ŒApana basa ma< rKa” caAhI.® 8 ka‹AbaILÜ ŒApana BaA”R hAibaLÜ sa ka‹hesa/ "ŒAvaA hma maqdAna ma< caLÜI.® Ž«h bare ka‹AbaILÜ ŒŸ hAibaLÜ maqdAna ma< gÜÜaŽna. taba ka‹AbaILÜ ŒApana BaA”R pa hmaLÜA ka‹” idhsa ŒŸ Œoka‹A maAir fAŽsa. 9 paACÜe yahovaA ka‹AbaILÜ sa paUCÜesa/ "taohAr BaA”R hAibaLÜ ka‹hA< baAÀ® ka‹AbaILÜ javaAba idhesa/ "maoka‹A naAhIå maAñma. ka‹A ” maor ka‹Ama Œh” ika‹ ma”< ŒApana BaA”R ka‹ caŸka‹saI ŒŸ deKaBaALÜ ka‹rŸ<À® 10 tabba” yahovaA ka‹hesa/ "taU ” ka‹A ika‹hAÀ taohre BaA”R ka‹ rka‹ta jamaIna sa baoLÜta Œh” ika‹ ka‹A ho” gÜÜa Œh”À 11 taU ŒApana BaA”R ka‹ ka‹taLÜ ika‹hA h/ Bau”<yaA taohre hATae sa Œoka‹r rka‹ta LeÜ” bare KauLÜ gÜÜa” Œh”. Ž«h bare taohka‹A ŒigÜÜayaA naAhI Œh” ika‹ taU DartaI sa ka‹Ÿnao LÜABa ŸWÜAvaA. 12 baItaA jamaAnaA ma< taU pa‹saLÜ LÜgÜÜaAyaA ŒŸ Ÿ Œ•CÜI jaAmaI. mauLÜA Œba taU baiùFyaA pa‹saLÜ baoŸbyaA ŒŸ jamaIna taohAr Œ•CÜI pa‹saLÜ ho” ma< madd na ka‹rI. taohka‹A Bau”<yaA pa Gar na imaLÜI. taU jagÜÜah-jagÜÜah BawÜka‹ta rhbyaA.® 13 taba ka‹AbaILÜ ka‹hesa/ "” sajaA Ž«tanaI ijayaAdA Œh” ika‹ ma”< sah naAhIå saka‹ta hŸ<. 14 LÜKaA/ taU ŒAja maoka‹A DartaI sa taija idhsa ma”< na taŸ taoka‹A deKa paAŸba ŒŸr na hI taor inaka‹wÜ rh paAŸba. maor Gar naAhIå baA. maoka‹A jagÜÜah-jagÜÜah BawÜka‹” pa baebasa ka‹INh jaA”R. ŒŸr jaid ka‹Ÿnao mana”R maoka‹A paA” taŸ Ÿ maoka‹A maAir fA”.® 15 taba yahovaA ka‹AbaILÜ sa ka‹hesa/ "ma”< ” naAhIå ho” deba. jaid ka‹Ÿnao taohka‹A maArI taŸ ma”< Ÿ mana”R ka‹ bahota ka‹WÜor sajaA deba.® taba yahovaA ka‹AbaILÜ pa Žka‹ caINhA banaAŽsa. ” caINhA Ÿ bataAvata rhA ika‹ ka‹AbaILÜ ka‹ ka‹Ÿnao na maAr”. kkkkaaaa‹‹‹‹AAAAbbbbaaaaIIIILLLLÜÜÜÜ kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaAAAArrrr 16 taba ka‹AbaILÜ yahovaA ka‹ taija ka‹ caLÜA gÜÜavaA. ka‹AbaILÜ naod desa ma< rh” LÜAgÜÜa. 17 ka‹AbaILÜ ŒApana maehrA¨ ka‹ saMgÜÜa tanae ka‹ ir§taA ika‹hsa. Ÿ gÜÜaAiBana ho” gÜÜa”. Ÿ hnaoka‹ naAŸ< ka‹ ba•caA ja–ma idhsa. ka‹AbaILÜ Žka‹ sahr basaAŽsa/ ŒŸr Œoka‹r naAŸ< ŒApana paUta ka‹ naAŸM pa hnaoka‹ hI rAKaesa. 18 hnaoka‹ sa ”RrAd pa”dA BavaA/ ”RrAd sa mahàyaAŽLÜ pa”dA BavaA/ mahàyaAŽLÜ sa mataUsaAŽLÜ pa”dA BavaA ŒŸr mataUsaAŽLÜ sa LeÜmaeka‹ pa”dA BavaA. 19 LeÜmaeka‹ du” maehrA¨ sa ibayaAh ika‹hsa. Žka‹ maehrA¨ ka‹ naAŸ< ŒAdA ŒŸ dUsar ka‹ naAŸ< isalLÜA rhA. 20 ŒAdA yaAbaLÜ ka‹ ja–maesa. yaAbaALÜ Œona mana”yana ka‹ baApa rhA jaŸna tambaU ma< rhta rhena ŒŸ gÜÜao¨ ka‹ paALÜ paosa ka‹ ŒApana gÜÜaujar basar ka‹rta rhena. 21 ŒadA ka‹ dUsar paUta yaUbaALÜ BaI rhA. yaUbaALÜ/ yaAbaALÜ ka‹ BaA”R rhA. yaUbaALÜ Œona mana”yana ka‹ baApa rhA jaŸna baI,ÜÜaA ŒŸ baA<saurI bajaAvata rhena. 22 isalLÜA taUbaLÜkaq‹na ka‹ ja–ma idhsa. taUbaLÜkaq‹na Œona mana”yana ka‹ baApa rhA jaŸna ka‹A<saA ŒŸ LÜohA ka‹ paesaA ka‹rta rhena. taUbaLÜkaq‹na ka‹ baihna ka‹ naAŸ< naAmaA rhA. 23 LeÜmaeka‹ ŒApana maehr¨Œna sa ka‹hesa> "Že ŒAdA ŒŸ isalLÜA maorŸ baAta saunaA. LeÜmaeka‹ ka‹ maehr¨Œo? jaŸna baitayana ma”< ka‹hta hŸ</ saunaA. Žka‹ mana”R maoka‹A caowÜ pah¦<caAŽsa/ ma”< Œoka‹A maAir fALeÜŸ<. Žka‹ javaAna maoka‹A caowÜ pah¦<caAŽsa Ž«h bare ma”< Œoka‹A maAir fAŽŸ<. 24 jaid ka‹AbaILÜ ka‹ ka‹taLÜ ka‹r” ka‹ sajaA saAta gÜÜaunaA Œh” taŸ LeÜmaka‹ ka‹ ka‹taLÜ ka‹ sajaA satahttar gÜÜaunaA hobyaA?® ŒŒŒŒAAAAddddmmmmaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ hhhhÃÃÃÃvvvvaaaaAAAA kkkkaaaa‹‹‹‹ nnnnaaaavvvvaaaaAAAA ppppaaaaUUUUttttaaaa ppppaaaa””””ddddAAAA BBBBaaaavvvvaaaaAAAA 25 ŒAdma ŒŸ hvvaA ka‹ saMgÜÜa pauna tanae ka‹ ir§taA BavaA ŒŸ hÃvaA Žka‹ WÜu ŒŸr ba•caA ka‹ ja–ma idhesa. Ÿ pacae ” LÜirka‹A ka‹ naaŸ< saeta rAKaena. hvvaA ka‹hesa/ "parmae§sar maoka‹A Žka‹ ŒŸr paUta idhesa h. ka‹AbaILÜ hAibaLÜ ka‹ maAir fAŽsaÜ mauLÜA saeta Œba maore LÜgÜÜae Œh”.® 26 saeta ka‹ BaI Žka‹ paUta rhA. Žka‹r naAŸ< Žnaosa rhA. Ÿ weÜma< LÜogÜÜana yahovaA ka‹ ŒArADanaA ka‹r”R LÜAgÜÜaena.* ŒŒŒŒAAAAddddmmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaAAAArrrreeee kkkkaaaa‹‹‹‹ ””””iiiittttaaaahhhhAAAAssssaaaa ” ŒDyaAya ma< ŒAdma ka‹ pairvaAr ka‹ baMsaja ka‹ baAre ma< Œh”. parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ma< banaAŽsa. 2 parmae§sar Œonaka‹A nar ŒŸr maAdA banaAŽsa. jaŸna idna Œonaka‹A banaAŽsa Ÿh” idna Ÿ Œonaka‹A ŒsaIsaesa ŒŸr Œonaka‹A naAŸ< "ŒAdma® rAKaesa. 3 jaba ŒAdma Žka‹ saQ taIsa bairsa ka‹ ho” gÜÜavaA taba Ÿ Žka‹ ŒŸr bacavaA ka‹ baApa BavaA. ” paUta WÜIka‹ ŒAdma ka‹ tarh deKaA” deta rhA. Œdma ŒApana paUta ka‹ naAŸ< saeta rAKaesa. 4 saeta ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe ŒAdma ŒAWÜ saQ bairsa ijaŒta rhA. ” idnana ma< ŒAdma ka‹ dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana Ba”na. 5 ” tarh ŒAdma paUrA naQ saQ taIsa bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 6 jaba saeta Žka‹ saQ paA<ca bairsa ka‹ ho” gÜÜavaA taba Œoka‹A Žnaosa naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 7 Žnaosa ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe saeta ŒAWÜ saQ saAta bairsa ijaŒta rhA. ”h” saeta ka‹ dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 8 ” tarh saeta paUrA naQ saQ baArh bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 9 Žnaosa jaba nabbae bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A kae‹naAna naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 10 kae‹naAna ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe Žnaosa ŒAWÜ saQ paN™h bairsa ijaŒta rhA. ” idnana Žka‹r dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 11 ” tarh Žnaosa paUrA naQ saQ paA<ca bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 12 jaba kae‹naAna sattar bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A mahLÜLeÜLÜ naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 13 mahLÜLeÜLÜ ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe ŸŸŸŸ wwwweeeeÜÜÜÜmmmmaaaa<<<< ²²²² LLLLÜÜÜÜAAAAggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaeeeennnnaaaa ” sabd ka‹ ŒrTa Œh” yahovaA ka‹ gÜÜaohrAva” LÜAgÜÜaena. kae‹naAna ŒAWÜ saQ caALÜIsa bairsa ijaŒta rhA. ” idnana kae‹naAna 5
 • 5. 5 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 5:14-6:19 ka‹ dUsar baewvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 14 ” tarh kae‹naAna paUrA naQ saQ dsa bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 15 jaba mahLÜLeÜLÜ paqsaMWÜ bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A yaered naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 16 yaered ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe mahLÜLeÜLÜ ŒAWÜ saQ taIsa bairsa ijaŒta rhA. ” idnana ma< Œoka‹A dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 17 ” tarh mahLÜLeÜLÜ paUrA ŒAWÜ saQ paMcaAnnabae bairsa ijaŒta rhA. taba Ÿ marA. 18 jaba yaered Žka‹ saQ baAsaWÜ bairsa ka‹ BavaA taŸ Œoka‹A hnaoka‹ naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 19 hnaoka‹ ka‹ janama ka‹ paACÜe yaered ŒAWÜ saQ bairsa ijaŒta rhA. ” idnana ma< Œoka‹A dUsar baewvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 20 ” tarh yaered paUrA naQ saQ baAsaWÜ bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 21 jaba hnaoka‹ paÏÏsaWÜ bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A mataUsaeLÜh naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 22 mataUsaeLÜh ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe hnaoka‹ parmae§sar ka‹ saMgÜÜa taIna saQ bairsa rhA. ” idnana Œoka‹r dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 23 ” tarh hnaoka‹ paUrA taIna saQ paqsaMWÜ bairsa ijaŒta rhA. 24 Žka‹ idnaA hnaoka‹ parmae§sar ka‹ saMgÜÜa caLÜta* rhA ŒŸ ŒCÜnna ho” gÜÜavaA ka‹Aheika‹ parmae§sar ŸWÜA” iLÜhsa. 25 jaba mataUsaeLÜh Žka‹ saQ sattaAsaI bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A LeÜmaeka‹ naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 26 LeÜmaeka‹ ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe mataUsaeLÜh saAta saQ bayaAsaI bairsa ijaŒta rhA. ” idnaA Œoka‹re dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 27 ” tarh mataUsaeLÜh paUrA naQ saQ Œonahttar bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 28 jaba LeÜmaeka‹ Žka‹ saQ byaAsaI bairsa ka‹ BavaA/ Ÿ Žka‹ WÜu paUta ka‹ baApa banaA. 29 LeÜmaeka‹ ŒApana paUta ka‹ naAŸ< naUh Daresa. LeÜmaeka‹ ka‹hesa/ "hma ika‹saAna LÜogÜÜa ka‹WÜor maehnata ka‹irta h ka‹Aheika‹ parmae§sar Bau”<yaA ka‹ sarApae Œh”. mauLÜA naUh hma pacana ka‹ ŒrAma deba.® 30 naUh ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe/ LeÜmaeka‹ paA<ca saQ paMcaAnnabae bairsa ijaŒta rhA. ” idnana Œoka‹re dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 31 ” tarh LeÜmaeka‹ paUrA saAta saQ satahttar bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 32 jaba naUh paA<ca saQ bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹re saema/ hAma ŒŸr yaepata naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BaŽna. LLLLÜÜÜÜooooggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa ppppaaaaAAAAppppaaaaIIII hhhhoooo”””” ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaŽŽŽŽnnnnaaaa Bau”<yaA pa mana”yana ka‹ gÜÜanataI baAùF” LÜAgÜÜa. ” mana”yana ka‹ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 2 Œba parmae§sar ka‹ paUtana LÜKaena ika‹ mana”R ka‹ ibaiwÜyana saunnar Œh”<. Ž«h bare parmae§sar ka‹ paUtana ŒApana ŒApana ”•CÜA ka‹ mautaAibaka‹ jaesae caAhena Œosae ibayaAh ika‹hena. 3 taba yahovaA ka‹hesa/ "LÜogÜÜa isairpa‹ maAnava Œh”. ma”< hmaesaA ŒApana ŒAitamaA ka‹ ” sabana sa du>KaI na ho” deba. ma”< Œonaka‹A Žka‹ saQ baIsa bairsa ka‹ ijannagÜÜaI deba.® 4 Œona idnana ŒŸr Œoka‹r paACeÜ BaI h¦ŒA< naeöpa‹iLÜma LÜogÜÜa* Ÿ DartaI ma< rhta rhena. jaba parmae§sar ka‹ paUtana hhhhnnnnaaaaooookkkkaaaa‹‹‹‹ caLÜta sabd ka‹ ŒrTa Œh” "hnaoka‹ parmae§sar ka‹ saMgÜÜa saMgÜÜa caLÜta rhA.® mana”yana ka‹ ibaiwÜyana saAdI ika‹hena taŸ Œona sa baccae paqdA 6 BaŽna. Ÿ pacae masahàr LÜogÜÜa rhena. Ÿ pacae paurAnae jamaAnae sa bahAdur rhena. 5 yahovaA LÜKaesa ika‹ Bau”<yaA pa mana”R bahota ijaŒAdA paApaI Œh”<. yahovaA LÜKaesa ika‹ mana”R LÜgÜÜaAtaAr baurI baAta hI saocata h. 6 yahovaA ka‹ ” baAta ka‹ du>Ka BavaA ika‹ ma”< Bau”<yaA pa mana”R ka‹ ka‹Ahe banaAŽŸ<À yahovaA ” baAta sa bahota du>KaI BavaA. 7 Ž«h bare yahovaA ka‹hesa/ "ma”< ŒApana bana”R Ba” Bau”<yaA ka‹ saba mana”yana ka‹ Katama ka‹” deba. ma”< hr Žka‹ mana”R/ janaAvar ŒŸ Bau”<yaA pa regÜÜaM”vaALÜA hr Žka‹ jaIŸ ja–tau ka‹ naAsa ka‹rba. ma”< Œka‹Asae ka‹ icar”yana ka‹ BaI Katama ka‹” deba. ka‹AheÀ ka‹Aheika‹ ma”< ” baAta sa du>KaI ŒhŸ< ika‹ ma”< ” sabaihM caIjana ka‹ banaŽŸ<.® 8 mauLÜA Bau”<yaA pa yahovaA ka‹ Kausa ka‹r” vaALÜA Žka‹ mana”R rhA-naUh. nnnnaaaaUUUUhhhh ŒŒŒŒŸŸŸŸ jjjjaaaaLLLLÜÜÜÜ kkkkaaaa‹‹‹‹ PPPPaaaaLLLLÜÜÜÜyyyyaaaa 9 ” naUh ka‹ ijannagÜÜaI ka‹ ka‹hAnaI baAwÜ”. Ÿ ŒApana sama” ma< Žka‹ bahota hI ŒcCÜA mana” rhA. ŒŸr Ÿ hmaesaA parmae§sar ka‹ Œnausar,ÜÜa ika‹hesa. 10 naUh ka‹ taIna paUta rhena/ saema/ hAma ŒŸ yaepaeta. 11 - 12 parmae§sar DartaI pa inagÜÜaAh dŸùfAŽsa ŒŸ Ÿ inahAresa ika‹ Bau”<yaA ka‹ mana”yana babaARd ka‹” idhe Œh”<. hr Žka‹ WÜŸre pa maArka‹AwÜ pa‹”LÜA rhA. mana”R paipayaA” gÜÜa rhena ŒŸ k•aà‹r ho” gÜÜa rhena/ ŒŸr Ÿ pacae DartaI pa ŒApana ijannagÜÜaI babaARd ka‹” idhe rhena. 13 Ž«h bare parmae§sar naUh sa ka‹hesa/ "saba mana”yana DartaI ka‹ ika‹roDa ŒŸ ihMsaA sa paAwÜ idhe Œh”<. ” KaAitar ma”< sabaihM ijaŒta PaAi,ÜÜayana ka‹ naAsa ka‹” deba. ma”< Œonaka‹A Bau”<yaA sa hwÜA” deba. 14 gÜÜaopaer ka‹ ka‹AWÜ ba”parA ŒŸ ŒApana KaAitar Žka‹ WÜu jahAja banaAvaA. jahAja ma< ka‹marna banaAvaA ŒŸ jahAja ka‹ rALÜ sa BaItare ŒŸ baAher LÜIipa d•yaA. 15 "jaŸna jahAja ma”< banaAva” caAhta hŸ< Œoka‹r naApa jaoKa taIna saQ hATa LÜmbaA/ pacaAsa hATa caQùfA/ taIsa hATa ¬<ca Œh”. 16 jahAja bare CÜta sa ka‹rIba Žka‹ hATa KaALÜe iKarka‹I banaAvaA. jahAja ka‹ bagÜÜaLÜ ma< pa‹AwÜka‹ banaAvaA. jahAjae ma< taIna maMijaLÜ banaAvaA. ¬par ka‹ maMijaLÜ/ ibacaka‹Ÿ maMijaLÜ ŒŸ tarKaALeÜ ka‹ maMijaLÜ. 17 "taU pacana ka‹ jaŸna bataAva” caAhta hŸ< Œoka‹A iDayaAna sa saunaA. ma”< DartaI pa baùfvaAr BaArI paAnaI ka‹ baAùF iLÜŒAŸba. Œka‹Asae ka‹ naIcae sabaihM jaIŸna ka‹ naAsa ka‹rba. DartaI ka‹ saba jaIŸ mair ja”hIå. 18 mauLÜA ma”< taU sabana ka‹ bacaAŸba. taba ma”< taohsae Žka‹ KaAsa ka‹rAr ka‹rba. taU/ taohAr paUtana/ taohAr maehrA¨ ŒŸ taohAr pataohuŒna sabaihM jahAja ma< savaAr ho”hIå. nnnnaaaaeeeeööööppppaaaa‹‹‹‹iiiiLLLLÜÜÜÜmmmmaaaa LLLLÜÜÜÜooooggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa naeöpa‹iLÜma LÜogÜÜa Ÿ idnaA Ÿh” desa ma< rhta rhena. ” saba” Žka‹re paACÜe BaI h¦ŒA< rhta rhena jaba parmae§sar ka‹ paUta LÜogÜÜa mana”R ka‹ ibaiwÜyana sa ibayaAh ika‹hena ŒŸ ” maehr¨Œna LÜirka‹na ka‹ ja–ma idhnaA. ” LÜirka‹na masahàr BaŽna. ” saba” paurAnaA jamaAnaA sa bahAdur rhena. 19 saMgÜÜa ma< taohka‹A ijaŒta PaA,ÜÜaI ka‹ jaoùfA BaI LÜ” ŒAva” ka‹
 • 6. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 6:20-8:14 6 ho”. hr Žka‹ PaA,ÜÜaI ka‹ nar ŒŸ maAdA jaoùfA jahAjaeÜ ma< iLÜŒAvaA. ŒApana saMgÜÜa Œonaka‹A ijaŒta rAKaA. 20 DartaI ka‹ hr ika‹isama ka‹ icar”yana ka‹ jaoùfA BaI herA. DartaI ka‹ hr ika‹isama ka‹ janaAvarna ka‹ jaoùfA herA. DartaI pa rÎgÜÜa”vaALÜA hr Žka‹ jaIŸ ka‹ jaoùfA ka‹ BaI herA. DartaI pa hr ika‹isama ka‹ janaAvarna ka‹ nar ŒŸ maAdA taohre saMgÜÜa ho”hIå. jahAjae pa Œonaka‹A ijaŒta rAKaA. 21 DartaI pa saba ika‹isama ka‹ Baojana BaI LÜ” jahAjae pa LÜ” ŒAvaA. ” Baojana taohre bare ŒŸ janaAvarna bare ho”.® 22 naUh ” saba ka‹CÜà ika‹hsa. naUh parmae§sar ka‹ saba h¦kau‹ma ka‹ maAna iLÜhsa. jjjjaaaaLLLLÜÜÜÜ PPPPaaaaLLLLÜÜÜÜyyyyaaaa ssssaaaauuuu¨¨¨¨ hhhhoooottttaaaa hhhh taba yahovaA naUh sa ka‹hesa/ "ma”< LÜKaeŸ< h ika‹ ” sama” ka‹ baure mana”yana ma< taU hI Žka‹ naIka‹ mana”R ŒhA. Ž«h bare taU ŒApana pairvaAr ka‹ bawÜorA ŒŸ taU pacae sabaihM jahAjae ma< caLÜA jaA. 2 hr Žka‹ sauë janaAvar ka‹ saAta jaoùfA/ :saAta WÜu nar ŒŸ saAta WÜu maAdAò saMgÜÜa ma< LÜ” lyaA ŒŸ DartaI ka‹ ¬par dUsar Œsauë janaAvarna ma< sa Žka‹ Žka‹ jaoùfA nar ŒŸ maAdA iLÜŒAvaA. ” sabaihM janaAvarna ka‹ ŒApana saMgÜÜa jahAjae ma< LÜ” ŒAvaA. 3 hvaA ma< Ÿùf”vaALÜA saba paMiCÜna ka‹ saAta WÜu jaoùfA :saata WÜu nar ŒŸ saata WÜu maAdAò iLÜŒAvaA. Žhsae ” saba” janaAvarna Bau”<yaA pa ijaŒta r”hIå/ jaba ika‹ dUsar janaAvarna imaiwÜ ja”hIå. 4 Œba sa sataŽ< idna ma”<M Bau”<yaA pa bahota” BaArI baKaAR paWÜŸba. ” baKaAR caALÜIsa idna ŒŸ caALÜIsa rAta rhI. p£TvaI ka‹ sabaihM ijaŒ”vaALeÜ PaA,ÜÜaI mar ibaLÜA” ja”hIå. maor bana”R saba icaijayana na§wÜ ho” ja”hIå.® 5 naUh Œona sabaihM baitayana ka‹ maAnaesa jaŸna yahovaA h¦kau‹ma idhe rhA. 6 baKaAR ŒAva” ka‹ weÜ<ma naUh CÜ> saQ bairsa ka‹ rhA. 7 naUh ŒŸ Œoka‹r pairvaAr baAùF ka‹ paAnaI sa baca” bare jahAjae ma< caLÜA gÜÜavaA. naUh ka‹ maehrA¨/ Œoka‹r paUtana ŒŸ Œonaka‹” maehr¨Œna Œoka‹re saMgÜÜa rihna. 8 p£TvaI ka‹ saba sauDd janaAvarna ŒŸ ŒsauDd janaAvarna/ paMiCÜyana ŒŸ Bau”<yaA pa regÜÜaM”vaALÜA saba jaIŸ. naUh ka‹ saMgÜÜa jahAjae ma< caùFena. 9 ” saba” janaAvarna ka‹ nar ŒŸ maAdA jaoùfA parmae§sar ka‹ h¦kau‹ma sa jahAjae ma< caùFena. 10 saAta idnaA paACÜe baAùF sau¨ Ba”. DartaI pa baKaAR ho” LÜAgÜÜa. 11 - 13 dUsar mahInaA ka‹ satarhÎ idna/ jaba naUh CÜ>saQ bairsa ka‹ rhA/ DartaI ka‹ naIcae ka‹ saba saotaA paU‹wÜ paùfena ŒŸ DartaI sa paAnaI bahba sau¨ ho” gÜÜavaA. Ÿh” idna DartaI pa BaArI baKaAR ho” LÜAgÜÜa. Œ”saA LÜAgÜÜa maAnaA ika‹ Œka‹Asae ka‹ iKaùfka‹I KauLÜ gÜÜa” ho”. caALÜIsa idna ŒŸ caALÜIsa rAta taLÜka‹ baKaAR DartaI pa hota rhI.® WÜIka‹ Ÿh” idna naUh/ Œoka‹r maehrA¨/ Œoka‹r paUta/ saema/ hAma ŒŸ yaepaeta ŒŸr Œoka‹r maehr¨Œna jahAjae pa caùFena. 14 Ÿ pacae ŒŸ DartaI pa hr ika‹isama ika‹isama ka‹ janaAvar jahAjae ma< rhena. hr tarh ka‹ gÜÜao¨/ DartaI pa regÜÜaM”vaALeÜ hr ika‹isama ka‹ jaIŸ ŒŸ hr tarh ka‹ paMCÜI jahAjae ma< rhena. 15 ” saba” janaAvarna naUh ka‹ saMgÜÜa jahAjae ma< rhena hr jaAita ka‹ ijaŒta janaAvarna ka‹ ” saba” jaoùfA rhena. 16 parmae§sar ka‹ h¦kau‹ma ka‹ mautaAibaka‹ sabaihM janaAvarna jahAjae ma< caùFena. Œoka‹re BaItar jaAŽ ka‹ paACÜe yahovaA drvaAjaA baNd ka‹” idhsa. 7 17 caALÜIsa idnaA taLÜka‹ Bau”<yaA pa paAnaI ka‹ PaLÜya hota rhA. paAnaI baAùFba sau¨ BavaA ŒŸ Ÿ jahAjae ka‹ DartaI sa ¬par ŸWÜA” idhsa. 18 paAnaI baAùFta rhA ŒŸ jahAja DartaI sa bahota”R ¬par taqrta rhA. 19 paAnaI Ž«tanaA ¬<ca ŸWÜA ika‹ ¬<caA ta ¬<caA pahAùf BaI paAnaI ma< baUùf gÜÜaŽna. 20 paAnaI pahAùfe ka‹ ¬par bahta rhA. paAnaI saba sa ¬<ca pahAùfe sa paN™h hATa ¬<ca rhA. 21 - 22 DartaI ka‹ saba jaIŸ maArA gÜÜaŽna. hr Žka‹ maehrA¨ ŒŸr mana”R mair gÜÜaŽna. sabaihM paMCÜI ŒŸ sabaihM tarh ka‹ janaAvar mar gÜÜaŽna. sabaihM tarh ka‹ janaAvarna ŒŸr rÎgÜa”vaALÜna janaAvarna mair gÜÜaŽna. DartaI ka‹ hr Žka‹ jaIŸ/ saAMsa LeÜ”vaALÜna parAnaI mair gÜÜaŽna. 23 ” tarh parmae§sar DartaI ka‹ saba ijaŒta hr Žka‹ mana”R/ hr Žka‹ janaAvar/ hr Žka‹ regÜÜaM”vaALÜA jaIŸ ŒŸ hr Žka‹ paMCÜI ka‹ naAsa ka‹” idhsa. ” saba” DartaI sa Katama ho” gÜÜaŽna. isairpa‹ naUh/ Œoka‹re saMgÜÜa jahAjae ma< caùFe mana”yana ŒŸ janaAvarna ka‹ ijannagÜÜaI bacaI rhI. 24 ŒŸr paAnaI Žka‹ saQ pacaAsa idnaA taLÜka‹ Bau”<yaA ka‹ baore rhA. ppppaaaaAAAAnnnnaaaaIIII kkkkaaaa‹‹‹‹ PPPPaaaaLLLLÜÜÜÜyyyyaaaa KKKKaaaattttaaaammmmaaaa hhhhoooottttaaaa hhhh mauLÜA parmae§sar naUh ka‹ naAhIå ibasarA. parmae§sar naUh ŒŸ jahAjae ma< Œoka‹re saMgÜÜa rÜh”vaALÜna saba pasauŒna ŒŸ janaAvarna ka‹ sauimare rhA. parmae§sar DartaI pa hAvaA caLÜAŽsa ŒŸ saArA paAnaI GawÜ” ho” LÜAgÜÜa. 2 Œka‹Asae sa baKaAR Taima gÜÜa” ŒŸ DartaI ka‹ naIcae sa paAnaI bahba ¨ika‹ gÜÜavaA. 3 DartaI ka‹ baor”vaALÜA paAnaI LÜgÜÜaAtaAr GawÜta caLÜA gÜÜavaA. Žka‹ saQ pacaAsa idna paACeÜ paAnaI Ž«tanaA Ÿtair gÜÜavaA ika‹ jahAja pau‹ina sa DartaI pa ŸtarA. 4 jahAja ŒrArAta ka‹ pahAùfna ma< sa Žka‹ pa ŒA”kae‹ iwÜka‹ gÜÜavaA. ” sataŽ< mahInaA ka‹ sa¤ahvaA< idna rhA. 5 paAnaI Ÿtarta gÜÜavaA ŒŸ dsavaeÎ mahInaA ka‹ paihLÜA idna pahAùfna ka‹ caowÜI paAnaI ka‹ ¬par deKa««AŽ de” LÜAgÜÜa. 6 jahAjae ma< banaI iKaùfka‹I ka‹ naUh caALÜIsa idna paACeÜ KaoLeÜsa. 7 naUh Žka‹ ka‹QŒA ka‹ baAher ŸùfAŽsa. ka‹QŒA Ÿiùfkae‹ taba taLÜka‹ öpa‹rta” rhA jaba taLÜka‹ DartaI paUrI tarh JaurA” na gÜÜa”. 8 naUh Žka‹ WÜu ùùpa‹Aka›taA BaI baAher paWŽsa. Ÿ ” jaAna” caAhta rhA ika‹ paAnaI DartaI pa GaiwÜ gÜÜavaA yaA naAhIå. 9 ùùpa‹Aka›taA ka‹ ka‹hà< ba”WÜ” ka‹ WÜŸr naAhIå imaLÜA ka‹Aheika‹ Œbah¦< taLÜka‹ paAnaI DartaI pa pa‹”LÜA rhA. Ž«h bare Ÿ naUh ka‹ inaŒre jahAjae pa pauina LÜQiwÜ ŒAvaA. naUh ŒApana hATa pa‹”LÜA”kae‹ ùùùpa‹Aka›taA ka‹ jahAjae pa vaApasa iBatare LÜ” iLÜhesa. 10 saAta idna paACeÜ naUh pau‹ina ùùpa‹Aka›taA ka‹ paWŽsa. 11 Ÿ idna dupahr ka‹ paACeÜ ùpa‹Aka›taA naUh ka‹ LÜgÜÜae ŒAvaA. ùpa‹Aka›taA ka‹ mau<h ma< Žka‹ WÜu taAjaI ja”taUna ka‹ paAtaI rhI. ” caINhA naUh ka‹ ” bataAva” bare rhA ika‹ Œba DartaI pa JaurAna Bau”<yaA Œh”. 12 naUh saAta idna paACeÜ pau‹na ùpa‹Aka›taA ka‹ paWŽsa. mauLÜA ” weÜma ùpa‹Aka›taA LÜQwÜA hI naAhIå. 13 Œoka‹re paACeÜ naUh jahAjae ka‹ drvaAjaA KaoLeÜsa. naUh LÜKaesa ŒŸ paAŽsa ika‹ Bau”<yaA JaurAna baA. ” naUh ka‹ CÜÉ saQ Žka‹ bairsa ka‹ paihLeÜ mahInaA ka‹ paihLÜA idna rhA. 14 dUsar mahInaA ka‹ sattaA”savaA< idna taLÜka‹ Bau”<yaA paUrI tarh JaurA” gÜÜa”. 8
 • 7. 7 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 8:15-9:29 15 taba parmae§sar naUh sa ka‹hesa/ 16 "jahAja ka‹ tajaA. taU/ taohAr patnaI taohAr paUta LÜogÜÜa ŒŸ Œonaka‹” maehr¨Œna saba Œba baAher ŒAvaA. 17 hr Žka‹ ijaŒta PaA,ÜÜaI/ saba paMCÜI/ janaAvarna ŒŸ Bau”<yaA pa regÜÜaMvaALÜna sabaihM ka‹ jahAja sa baAher iLÜŒAvaA. ” saba” janaAvarna bahota sa janaAvarna pa”dA ka‹irhIå ŒŸ Bau”<yaA ka‹ Bair de”hIå.® 18 Ž«h bare naUh ŒApana paUtana/ ŒApana maehrA¨/ ŒApana paUtana ka‹ maehrA¨Œna ka‹ saMgÜÜa jahAja sa baAher ŒAvaA. 19 sabaihM janaAvarna/ saba regÜÜaM”vaALÜA jaIŸ ŒŸ saba paMCÜI jahAja ka‹ taija idhena. saba janaAvar jahAja sa nar ŒŸ maAdA ka‹ jaoùfA ka‹ saMgÜÜa baAher ŒAŽna. 20 taba naUh yahovaA bare Žka‹ vaedI banaAŽsa. Ÿ ka‹CÜU sauDd paMiCÜyana ŒŸ ka‹CÜU sauDd janaAvarna ka‹ iLÜhesa ŒŸ Œonaka‹A vaedI pa parmae§sar ka‹ BaeMwÜ ka‹ ¨pa ma< baAresa. 21 yahovaA ” saba baiLÜdAnana ka‹ saugÜÜaönDa paA”kae‹ Kausa BavaA. yahovaA mana-hI-mana ka‹hesa/ "ma”< öpa‹na ka‹bah¦< mana”R ka‹ ka‹Ar,ÜÜa Bau”<yaA ka‹ na sarApaba. mana”R CÜowÜI Ÿm˜a sa hI baurI baAta saoca” LÜAgÜÜata h. Ž«h bare ja”saA ma”< ŒbaihM ika‹heŸ< h. ” tarh Œba ma”< ka‹bah¦< saba PaAi,ÜÜayana ka‹ sajaA na deba. 22 jaba taLÜka‹ ” Bau”<yaA rhI taba taLÜka‹ yah pa” pa‹saLÜ pa”dA ka‹r” ŒŸ pa‹saLÜ ka‹AwÜ” ka‹ sama” hmaesaa rhI. Bau”<yaA pa gÜÜarmaI ŒŸ jaAùfA ŒŸ idna ŒŸ rAta hmaesaA hota r”hIå.® nnnnaaaa””””RRRR ssssaaaauuuu¨¨¨¨ŒŒŒŒAAAAttttaaaa parmae§sar naUh ŒŸ Œoka‹r paUtana ka‹ ŒsaIsaesa ŒŸ Œonasae ka‹hesa/ "bahota sa ba•caA pa”dA ka‹rA ŒŸ ŒApana LÜogÜÜana sa Bau”<yaA Bair d•yaA. 2 Bau”<yaA ka‹ saba janaAvarna taohre fre sa TarTar”hIå ŒŸ Œka‹Asae ka‹ hr Žka‹ paMCÜI taohsae firhIå. Bau”<yaA pa reMgÜÜa”vaALÜA hr Žka‹ jaIŸ ŒŸ samaud•dr ka‹ hr Žka‹ maCÜrI taU mana”yana ka‹ Œdba ka‹rI ŒŸ taU pacana sa ferA”. taU ” sabaihM ka‹ ¬par h¦kau‹ma caLŸbyaA. 3 baItae BaŽ sama” ma< taU pacana ka‹ ma”< hr Žka‹ WÜu paeùf-paQDaA KaA” bare idheŸ< rheŸ<. Œba hr Žka‹ janaAvar BaI taohAr Baojana ho”. ma”< Bau”<yaA ka‹ hr caIja taU pacana ka‹ deta hŸ<-Œba ” saba” taohAr Œh”<. 4 ika‹ntau ma”< taU pacana ka‹ Žka‹ h¦kau‹ma deta ŒhŸ< ika‹ taU ka‹Ÿnao janaAvarna ka‹ taba taLÜka‹ na KAAyaA jaba taLÜka‹ Œohmaa Œonaka‹A rka‹ta baAwÜ”. 5 ma”< taohrI ijannagÜÜaI ka‹ badLeÜ taohAr rka‹ta maA<gÜÜaba ka‹h” ka‹ ŒrTa Œh” ma<” Ÿ jaAnavare ka‹ ijannagÜÜaI maA<gÜÜaba jaŸna ka‹Ÿnao mana”R ka‹ maArI. ŒŸr ma<” Ÿ mana”R ka‹ ija÷anaI maA<gÜÜaba jaŸna dUsare mana”R ka‹ maArI. 6 "parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ma< banaAŽsa h. Ž«h bare jaŸna ka‹Ÿnao mana”R ka‹ KaUna bahA”/ Œoka‹r KaUna mana”R ka‹ jairyae bahAvaA jaA”. 7 "naUh taohka‹A ŒŸ taohre paUtana ka‹ Fer LÜirka‹A ho”< ŒŸ DartaI ka‹ mana”yana sa BaA<iWÜ d•yaA.® 8 taba parmae§sar naUh ŒŸ Œoka‹re paUtana sa ka‹hesa/ 9 "Œba ma”< taohka‹A ŒŸ taohre sa–taAnae ka‹ bacana deta hŸ<. 10 ma”< ” bacana taohre saMgÜÜa jahAjae sa baAher ŒAva”vaALÜna sabaihM paMiCÜna/ saba gÜÜao¨Œna ŒŸ saba janaAvarna ka‹ deta hŸ<. ma”< DartaI pa” rh”vaALÜna sabaihM vastauŒna ka‹ bacana deta hŸ<. 11 ma”< taohka‹A 9 bacana deta hŸ</ "paAnaI ka‹ baAùF sa DartaI ka‹ saba ijannagÜÜaI babaARd ho” gÜÜa” mauLÜA Œba ” ka‹bah<¦ na ho”. Œba baAùF öpa‹na ka‹bah¦< DartaI ka‹ ijannagÜÜaI ka‹ babaARd na ka‹rI.® 12 ŒŸr parmae§sar ka‹hesa/ "” isad•Da ka‹r” bare ma”< taohka‹A ” bacana idheŸ< h ika‹ ma”< taohka‹A ka‹CÜU deba. ” sabaUta bataA” ika‹ ma”< taohsae ŒŸ Bau”<yaA ka‹ sabaihM ijaŒta PaAi,ÜÜayana sa Žka‹ WÜu ka‹rAr ika‹heŸ< h. ” ka‹rAr Baiva§sa ma< sadA banaI rhI jaeka‹r sabaUta ” Œh”. 13 ika‹ ma”< badrna ma< ”N™ DanauKa banaAŽŸ< h. ”n™ DanauKa maore ŒŸ Bau”<yaA ka‹ baIca ka‹rAr ka‹ sabaUta Œh”. 14 jaba ma”< Bau”<yaA ka‹ ¬par badre ka‹ iLÜŒAŸba taŸ taU baAdrna ma< ”N™ DanauKa deKabyaA. 15 jaba ma”< ” ”N™ DanauKa ka‹ inahArba tabaih ma”< taohre/ Bau”<yaA ka‹ sabaihM ijaŒta PaAi,ÜÜayana ŒŸ ŒApana baIca Ba”R ka‹rAr ka‹ sauimarba. ” ka‹rAr ” baAta ka‹ baAwÜ” ika‹ baaùF pau‹na ka‹bah¦< Bau”<yaA ka‹ PaAi,ÜÜayana ka‹ naAsa na ka‹rI. 16 jaba ma”< iDayaAna sa baAdrna ma< ”N™ DanauKa ka‹ inahArba taba ma”< sadA banaI rh”vaALÜI ka‹rAr ka‹ sauimarba. ma”< ŒApana ŒŸ Bau”<yaA ka‹ saba ijaŒta PaAi,ÜÜayana ka‹ baIca Ba” ka‹rAr ka‹ sauimarba.® 17 ” tarh yahovaA naUh sa ka‹hesa/ "Ÿ ”N™ DanauKa maore ŒŸ Bau”<yaA ka‹ saba ijaŒta PaAi,ÜÜayana ka‹ baIca Ba” ka‹rAr ka‹ sabaUta baAwÜ”.® ssssaaaammmmaaaaSSSSyyyyaaaaAAAA ppppaaaauuuu‹‹‹‹nnnnaaaa ssssaaaauuuu¨¨¨¨ hhhhoooottttaaaa hhhhIIIIåååå 18 naUh ka‹ paUta LÜogÜÜa Œoka‹re saMgÜÜa jahAja sa baAher ŒAŽna. Œonaka‹” naAŸM saema/ hAma ŒŸ yaepaeta rhena. :hAma taŸ ka‹naAna ka‹ baApa rhA.ò 19 ” taInaŸ naUh ka‹ paUtana rhena ŒŸ saMsaAre ka‹ sabaih mana”R ” taInaŸ sa pa”dA rhena. 20 naUh ika‹saAna banaA. ŒMgÜÜaUr ka‹ baigÜÜayaA LÜgÜÜaAŽsa. 21 naUh ŒMgÜÜaUr ka‹ dAKarsa banaAŽsa ŒŸ ipaŽsa. Ÿ dAKarsa paIkae‹ ma§ta ho” gÜÜavaA ŒŸ taµbaU ma< LÜoiwÜ gÜÜavaA. Ÿ ka‹Ÿnao ŒoùFnaA naAhIå paihre rhA. 22 ka‹naAna ka‹ baApa hAma Œpanae baApa ka‹ naMgÜÜaA deKaesa. Ÿ taµbaU sa baAher ŒApana Ba”yana ka‹ bataAŽsa. 23 tabaihM saema ŒŸ yaepaeta Žka‹ WÜu ŒoùFnaA iLÜhsa. Ÿ du”naŸ< ŒoùFnaA ka‹ paIWÜ pa fA”kae‹ ŸLÜwÜe mauh< tambaU ma< gÜÜaŽna. Ÿ pacae ŒApanaA baApa Ÿ naMgÜÜaApana ka‹ FA<ka‹ idhsa jabaika‹ Ÿ sama” Œoka‹r mauh< ka‹ ¨Ka tambaU ka‹ samanvaA rhA. ” tarh Ÿ pacae ŒApana baApa ka‹ naMgÜÜaApana naAhIå LÜKaena. 24 paACeÜ naUh sao”kae‹ ŸWÜA. :Ÿ dAKarsa ka‹ nasaA ka‹ ka‹Ar,ÜÜa saoŒta rhA.ò taba Œoka‹A pataA LÜAgÜÜa ika‹ Œoka‹r saba ta naANh paUta hAma Œoka‹re saMgÜÜa ka‹A ika‹he rhA. 25 Ž«h bare naUh sarApa idhesa/ "” sarApa ka‹naAna bare ho” ika‹ Ÿ ŒApana Ba”yana ka‹ dAsa ho”.® 26 naUh ” BaI ka‹hesa/ "saema ka‹ parmae§sar yahovaA Danna ho”? ka‹naAna saema ka‹ dAsa ho”. 27 parmaessar yaepaeta ka‹ ijaŒAdA Bau”<yaA de”. parmae§sar saema ka‹ taµbaU ma< rh” ŒŸr ka‹naAna Œoka‹r dAsa bana”.® 28 baAùF ka‹ paACeÜ naUh saAùFe taIna saQ bairsa ijaŒta rhA. 29 naUh paUrA saAùFe naQ saQ bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA.
 • 8. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 10:1-11:9 8 rrrrAAAAsssswwww°°°°ÜÜÜÜ bbbbaaaaAAAAùùùùFFFF”””” ŒŒŒŒŸŸŸŸ ppppaaaa‹‹‹‹””””LLLLÜÜÜÜ jjjjaaaaAAAA”””” naUh ka‹ paUta saema. hAma ŒŸ yaepaeta rhena. baAùF ka‹ paACeÜ ” taInaŸ< bahota sa paUtana ka‹ baApa BaŽna. ihŒA< saema/ hAma ŒŸ yaepaeta sa pa”dA ho”vaALÜna paUtana ka‹ saUcaI dINh jaAta Œh”> yyyyaaaaeeeeppppaaaaeeeettttaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMttttaaaaaaaannnnaaaannnnaaaa 2 yaepaeta ka‹ paUta rhena> gÜÜaomaer/ maagÜÜaogÜÜa/ maadq/ yaavaana/ taUbaLÜ/ maesaeka‹ ŒŸ taIrasa. 3 gÜÜaomaer ka‹ paUta rhena> Œsaka‹naja/ rIpata ŒŸ taogÜÜamaAR 4 yaavaana ka‹ paUta rhena> ŽLÜIsaa/ tasaIRsa/ ika‹ttaI ŒŸ dodanaI. 5 BaUmaDya saagÜÜar ka‹ caairh¦< ka‹”<taI taweÜ pa jaŸna mana”R rh” LÜagÜÜaena Ÿ pacae yaepaeta ka‹ saMtaana hI rhena. hr Žka‹ paUta ka‹ Œapana ŒLÜgÜÜa Padesa rha. saba pairvaar baaùFena ŒŸ ŒLÜgÜÜa ŒLÜgÜÜa rAsw°Ü bana gÜÜaŽna. hr Žka‹ rAsw°Ü ka‹ Œapana Œapana BaaKaa rhI. hhhhaaaammmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMttttaaaaaaaannnnaaaannnnaaaa 6 hama ka‹ paUta rhena> kaU‹sa/ imaêa/ paU‹ta ŒŸ ka‹naana. 7 kaU‹sa ka‹ paUta rhena> sabaa/ hvaILÜa/ sabataa/ ramaa/ sabaUtaka‹a. ramaa ka‹ paUta rhena> sabaa ŒŸ ddana. 8 kaU‹sa ka‹ Žka‹ paUta inam˜aod naaŸM ka‹ BaI rha. inam˜aod Bau”<yaa pa bahota bairŒar mana”R Bavaa rha. 9 yahovaa ka‹ samanvaa inam˜aod/ Žka‹ baùfka‹a isaka‹rI rha. Ž«h bare LÜogÜÜa dUsar mana”yana ka‹ barabarI inam˜aod sa ka‹rta hIå ŒŸr ka‹hta hIå/ "” mana”R/ yahovaa ka‹ samanvaa baùfka‹a isaka‹arI inam˜aod ka‹ tarh Œh”.® 10 inam˜aod ka‹ rajja isanaar desa ma< baabauLÜ/ ŽreKa/ ka‹LÜnaA ŒŸ Œka›ka‹d Padesa sa sau¨ Bavaa. 11 inam˜aod ŒssaUr ma< BaI gÜÜavaa. h¦vaa< Ÿ naInavae/ rhobaotaIr/ ka‹aLÜh ŒŸ 12 resaena naaŸ< ka‹ nagÜÜarna ka‹ basaaŽsa. :resaena/ naInavae ŒŸ baùfka‹a sahr ka‹aLÜh/ ka‹ baIca ka‹ sahr baÜawÜ”.ò 13 imaêapa :imaêaò - Üñd/ Œnaama/ LÜhaba/ naptaUh/ 14 pa¤aUsa/ ka‹saÜñh ŒŸ ka‹ptaor desana ka‹ LÜogÜÜana ka‹ baapa rha. :paiLÜstaI LÜogÜÜa ka‹saÜñh LÜogÜÜana sa ŒaŽ rhena.ò 15 ka‹naana saIdona ka‹ baapa rha. isadona ka‹naana ka‹ paihLÜa paUta rha. ka‹naana/ ihta ka‹ BaI baapa rha. ihta/ ihttaI LÜogÜÜana ka‹ baApa rhA. 16 ŒŸr ka‹naana/ yabaUsaI/ ŽmaorI/ igÜÜagÜÜaARsaI/ 17 ihvvaI/ Œka‹IR/ saInaI/ 18 ŒvaRdI/ samaarI/ hmaataI LÜogÜÜana ka‹ BaI baapa rha. ka‹naana ka‹ pairvaar saMsaar ka‹ ŒLÜgÜÜa ŒLÜgÜÜa hIåsaa ma< pa‹”LÜA rhena/ 19 ka‹naAna LÜogÜÜana ka‹ Bau”<yaA Ÿ(ar ma< saIdona sa döka›Kana ma< gÜÜarar taLÜka‹/ paöcCÜma ma< Œjjaa sa paUrba ma< sadoma ŒŸ Œmaora taLÜka‹/ Œdmaa ŒŸ sabaoyaIma sa LÜasaa taLÜka‹ rha. 20 ” saba” LÜogÜÜa hama ka‹ saMtaanana rhena. Ÿ pacae pairvaArna/ BaAKaAna/ desana ŒŸr rAsw°Üna ka‹ ŒnausaAr vyavaisTata rhena. ssssaaaaeeeemmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMttttaaaaaaaannnnaaaannnnaaaa 21 saema yaepaeta ka‹ baùfka‹a Baa”R rha. saema ka‹ Žka‹ saMtaanana Žbaer ihb˜aU LÜogÜÜana ka‹ baapa rha. 10 22 saema ka‹ paUta ŽLÜama/ ŒssaUr/ ŒpaRKad/ ñd ŒŸ Œrama rhena. 23 Œrama ka‹ paUta ¬sa/ hàLÜ/ gÜÜaetaer ŒŸ masa rhena. 24 ŒpaRKad saeLÜh ka‹ baapa rha. saeLÜh Žbaer ka‹ baapa rha. 25 Žbaer ka‹ du” paUta rhena. Žka‹ paUta ka‹ naaŸ< paeLeÜgÜÜa rha. Œoka‹a ” naaŸ< Ž«h bare dInh gÜÜavaa ka‹Aheika‹ ijannagÜÜaI ka‹ weÜma ma< DartaI ka‹ bawÜvaara Bavaa. dUsar Baa”R ka‹ naaŸ< yaoka›taana rha. 26 yaoka›taana Œlmaodad/ saeLeÜpa/ hsamaRavaeta/ yaerh/ 27 yadorvaama/ ¬jaaLÜ/ idka›LÜa/ 28 ŒobaaLÜ/ ŒbaImaaŽLÜ/ sabaa/ 29 ŒopaIr hvaILÜa ŒŸ yaobaaba ka‹ baapa rha. ” sabaihM LÜogÜÜa yaoka›taana ka‹ saMtaana BaŽna. 30 ” saba” LÜogÜÜa maesaA ŒŸ pauibaRha pahaùfI Padesa ka‹ baIca ka‹ Bau”<yaa ma< rhta rhena. maesaa sapaara Padesa ka‹”«taI rha. 31 Ÿ LÜogÜÜa saema ka‹ pairvaare sa rhena. Ÿ saba” pairvaar/ pairvaAr ka‹ ŒADaAr pa”/ BaAKaA ka‹ ŒADaAr pa”/ desa ka‹ ŒADaAr pa” ŒŸr rA§w°Ü ka‹ ŒADaAr pa” ba<wÜA BavaA rhA. 32 naUh ka‹ paUtana sa caLÜ” vaaLÜa pairvaarna ka‹ ” saUcaI Œh”. Ÿ pacae Œapana Œapana rAsw°Ü ma< ba<wÜa Bavaa rhta rhena. baaùF ka‹ paaCeÜ saarI Bau”<yaa pa pa‹”LÜ”vaaLÜa LÜogÜÜa BaI ŽnahI pairvaare sa inaka‹ir ŒaŽna. ssssaaaaMMMMssssaaaaaaaarrrr bbbbaaaa<<<<iiiiwwwwÜÜÜÜ ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa baaùF ka‹ paaCeÜ saMsaar Žka‹ hI BaaKaa baoLÜta rha. saba LÜogÜÜa Žka‹ hI sabd-Ba,ÜÜfar ba”parta rhena. 2 LÜogÜÜa paUrba ka‹”<taI sa baùFena. Œonaka‹a isanaar desa ma< Žka‹ ma”dana imaLÜa. LÜogÜÜa h¦vaa< basa” gÜÜaŽna. 3 LÜogÜÜa ka‹hena/ "hma pacana ka‹ ”RªwÜa banaŸba ŒŸ Œoka‹a pajaavaa ma< tapaava” caahI/ taaika‹ Ÿ saba” paka›ka‹I ho” jaa”<.® Ž«h bare mana”yana Œapana Gar banaava” bare paaTarna ka‹ jagÜÜah ”ªwÜa ka‹ ba”parena. ŒŸ mana”yana caUnaa ka‹ gÜÜaara ka‹ jagÜÜah rALÜ ka‹ PayaogÜÜa ika‹hena. 4 LÜogÜÜa ka‹hena/ "hma pacae Œapana Kaaitar Žka‹ WÜu sahr banaa”R ŒŸ hma saba” Žka‹ bahota ¬<ca ”maarta banaaŸba jaŸna Œka‹asae ka‹ CÜu”. hma pacae naamaI ho” jaaba. ŒgÜÜar hma pacae Œ”saa ka‹rba taŸ paUrI DartaI pa ibaKareba naahIå. hma pacae Žka‹ hI WÜŸr pa Žka‹ saMgÜÜa rhba.® 5 yahovaa sahr ŒŸ bahota ¬<ca ”maarta ka‹ LÜKa” bare tarKaaLeÜ Œavaa. yahovaa mana”yana ka‹ ” saba banaavata LÜKaesa. 6 yahovaa ka‹hesa/ "” saba” LÜogÜÜa Žka‹ BaaKaa baoLÜta hIå ŒŸr ma”< inaharta hŸ< ika‹ Ÿ pacae ” ka‹ama Katama ka‹r” bare Žka‹ŸwÜa Œh”<. ” taŸ/ ” saba” jaŸna ka‹CÜU ka‹” saka‹ta hIå Œoka‹r/ isairpa‹ sau¨Œata ŒMh”. haLÜI hI Ÿ pacae saba ka‹CÜU ka‹r” jaogÜÜgÜÜa ho” ja”hIå jaŸna ” pacae ka‹r” ca”hIå. 7 Ž«h bare Œavaa hma tarKaaLeÜ caLÜI ŒŸ Žnaka‹” BaaKaa ka‹ gÜÜaf•fmaf•f ka‹” de”. taba Ÿ pacae Žka‹ dUsar ka‹ baata na baUiJa pa”hIå.® 8 yahovaa mana”yana ka‹ samaUca” DartaI pa pa‹”LÜa” idhsa. Ž«hsae mana”yana sahr ka‹ banaaŸba paUra naahIå ika‹hna. 9 ”h” Ÿ WÜŸr rha jah<a yahovaa samaUca” saMsaar ka‹ BaaKaa ka‹ gÜÜaf•fmaf•f ka‹” idhsa. Ž«h bare ” WÜŸr ka‹ naAŸ< baAbauLÜ DarA gÜÜavaA. ” tarh yahovaA Ÿ jagÜÜaihyaa sa mana”yana ka‹ pa&TvaI ka‹ saba desana ma< pa‹”LÜaŽsa. 11
 • 9. 9 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 11:10-12:13 ssssaaaaeeeemmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹hhhhaaaannnnaaaaIIII 10 ” saema ka‹ pairvaare ka‹ ka‹hanaI baawÜ”. baaùF ka‹ du” bairsa paaCeÜ jaba saema saQ bairsa ka‹ rha Œoka‹r paUta ŒpaRKad ka‹ janama Bavaa. 11 Œoka‹re paaCeÜ saema paa<ca saQ bairsa ijaŒta rha. Œoka‹re dUsar paUta ŒŸ ibaiwÜyana rhIå. 12 jaba ŒpaRKad paÏtaIsa bairsa ka‹ rha Œoka‹r paUta saeLÜh ka‹ janama Bavaa. 13 saeLÜh ka‹ pa”da ho” ka‹ paaCeÜ ŒpaRKad caar saQ taIna bairsa ijaŒta rha. ” idna Œoka‹r dUsar paUtana ŒŸ ibaiwÜyana pa”da Ba”na. 14 saeLÜh ka‹ taIsa bairsa ho” ka‹ paaCeÜ Œoka‹r paUta Žbaer ka‹ janma Bavaa. 15 Žbaer ka‹ janma ka‹ paaCeÜ saeLÜh caar saQ taIna bairsa ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re paUtana ŒŸ ibaiwÜyana pa”da BaŽna. 16 Žbaer ka‹ caQåtaIsa bairsa ka‹ ho” ka‹ paaCeÜ Œoka‹re paUta paeLeÜgÜÜa ka‹ janma Bavaa. 17 paeLeÜgÜÜa ka‹ janmae ka‹ paaCeÜ Žbaer caar saQ taIsa bairsa ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re dUsar paUtana ŒŸ ibaiwÜyana pa”da Ba”na. 18 jaba paeLeÜgÜÜa taIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹r paUta '¨¾ ka‹ janma Bavaa. 19 '¨¾ ka‹ janma ka‹ paaCeÜ paeLeÜgÜÜa du” saQ naQ bairsa ŒŸr ijaŒta rha. Ÿ idnana ma< Œoka‹re dUsar ibaiwÜyana ŒŸ baewÜvana ka‹ janma Bavaa. 20 jaba ¨ battaIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹re paUta sa¨gÜÜa ka‹ janma Bavaa. 21 sa¨gÜÜa ka‹ janmae ka‹ paaCeÜ ¨ du” saQ saata bairsa ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana Œoka‹re dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”da BaŽna. 22 jaba sa¨gÜÜa taIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹re paUta naahor ka‹ janma Bavaa. 23 naahor ka‹ janma ka‹ paaCeÜ sa¨gÜÜa du” saQ bairsa ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re dUsar paUtana ŒŸ ibaiwÜyana ka‹ janma Bavaa. 24 jaba naahor ŸnataIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹r paUta taerh ka‹ janma Bavaa. 25 taerh ka‹ janma ka‹ paaCeÜ naahor Žka‹ saQ Ÿ÷aIsa bairsa ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re dUsar ibaiwÜyana ŒŸ baewÜvana ka‹ janma Bavaa. 26 taerh jaba sattar bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹re paUta Œb˜aama/ naahor ŒŸ harana ka‹ janma Bavaa. ttttaaaaeeeerrrrhhhh kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹hhhhaaaannnnaaaaIIII 27 ” taerh ka‹ pairvaar ka‹ ka‹hanaI Œh”. taerh Œb˜aama/ naahor ŒŸ harana ka‹ baapa rha. harana Üñta ka‹ baapa rha. 28 harana Œapana janmaBaUima ka‹saidyana ka‹ Ÿr sahr ma< mara. jaba harana mara taba Œoka‹r ipataa taerh ijaŒta rha. 29 Œb˜aama ŒŸ naahor du”naŸ< Œapana Œapana ibayaah ika‹hna. Œb˜aama ka‹ maehra¨ saarq rhI. naahor ka‹ maehra¨ imalka‹a rhI. imalka‹a harana ka‹ ibaiwÜyaa rhI. harana imalka‹a ŒŸ iyaska‹a ka‹ baapa rha. 30 saarq ka‹ ka‹Ÿnao baccaa naahIå rha ka‹Aheika‹ Ÿ ka‹Ÿnao baccaa ka‹ janma de” jaogÜÜgÜÜa naahIå rhI. 31 taerh Œapana pairvaar ka‹ saMgÜÜa iLÜhesa ŒŸ ka‹saidyana ka‹ Ÿr sahr ka‹ taija idhsa. Ÿ pacae ka‹naana ka‹ jaa¤aa ka‹r” ka‹ mana ma< WÜana iLÜhna. taerh Œapana paUta Œb˜aama/ Œapana paotaa Üñta :harana ka‹ paUtaò/ Œapana pataohà :Œb˜aama ka‹ maehra¨ò saarq ka‹ saMgÜÜa iLÜhsa. Ÿ pacae harana taLÜka‹ jaa¤aa ika‹hna ŒŸ h¦Œ<a WÜhraŸba taya ika‹hna. 32 taerh du” saQ paa<ca bairsa ijaŒta rha. taba Ÿ harana ma< mair gÜÜavaa. ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ bbbbaaaaooooLLLLÜÜÜÜaaaavvvvaaaattttaaaa hhhh yahovaa Œb˜aama sa ka‹hesa/ "Œapana desa ŒŸ Œapana LÜogÜÜana ka‹ taija d•yaa. Œapana baapa ka‹ pairvaare ka‹ taija d•yaa ŒŸr Ÿsa desa jaa jaeka‹a ma”< taohka‹a deKaaŸba. 2 ma”< taohka‹a ŒasaIbaARd deba. ma”< taU pacana sa Žka‹ mahana rasw°Ü banaaŸba. ma”< taU sabana ka‹ naaŸ< masahàr ka‹rba. LÜogÜÜa taohre naaŸ< ka‹ PayaogÜÜa dUsar LÜogÜÜana ka‹ ŒAsaIbaARd de” bare ka‹r”hIå. 3 ma”< Ÿ pacana ka‹ ŒsaIsaba/ jaŸna taohka‹a ŒsaIisahIå. mauLÜa ma”< Œonaka‹a sarApa deba jaŸna taohka‹A sarApa idhesa. ma”< DartaI pa saba mana”yana ka‹ ŒsaIsa” bare taohka‹a ba”parba.® ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹nnnnaaaaaaaannnnaaaa jjjjaaaaaaaattttaaaa hhhh 4 taŸ Œb˜aama yahovaa ka‹ h¦kau‹ma maanaesa. Ÿ harana ka‹ taija idhsa ŒŸ ñta Œoka‹re saMgÜÜa gÜÜavaa. ” sama” Œb˜aama pacah(ar bairsa ka‹ rha. 5 Œb˜aama jaba harana tajaesa taŸ Ÿ Œkae‹lLÜa naahIå rha. Œb˜aama Œapana maehra¨ saarq/ BataIjaa Üñta ŒŸ harana ma< Œonaka‹” saMgÜÜa jaŸna ka‹CÜU rha/ sabaka‹ saMgÜÜa LÜ” Œavaa. Œb˜aama ka‹ jaŸna saba dasa LÜogÜÜa imaLÜa rhena/ Ÿ saba” BaI Œoka‹re saMgÜÜa gÜÜaŽna. Œb˜aama ŒŸ Œoka‹r dLÜ CÜarana ka‹ taija idhesa ŒŸ ka‹naana desa taLÜka‹ jaa¤aa ika‹hesa. 6 Œb˜aama ka‹naana desa ma< sakae‹ma ka‹ sahr ŒŸ maore ka‹ baùfka‹a ba&cCÜ taLÜka‹ jaa¤aa ika‹hsa. Ÿ sama” ka‹naanaI LÜogÜÜa h¦Œ<a rhta rhena. 7 yahovaa Œb˜aama ka‹ samanvaa pargÜÜawÜ Bavaa. yahovaa ka‹hesa/ "ma”< ” desa taohre saMtaanana ka‹ deba.® yahovaa Œb˜aama ka‹ samanvaa jaŸnae jagÜÜah pa pargÜÜawÜ Bavaa Ÿ jagÜÜah pa Œb˜aama Žka‹ vaedI yahovaa ka‹ ŒaraDanaa bare banaaŽsa. 8 taba Œb˜aama Ÿ jagÜÜah ka‹ taija idhesa ŒŸ baetaeLÜ ka‹ paUrba pahaùfe pa jaa¤aa ika‹hsa. Œb˜aama h¦vaa< Œapana tambaU gÜÜaaùfesa. baetaeLÜ sahr paöcCÜma ma< rha. Œa” sahr paUrba ma< rha. Ÿ jagÜÜah Œb˜aama yahovaa bare dUsar vaedI banaaŽsa ŒŸ Œb˜aama h¦va<a yahovaa ka‹ ŸpaAsanaA ika‹hesa. 9 Žka‹re paaCeÜ Œb˜aama pau‹na jaa¤aa ika‹hsa. Ÿ naegÜÜava ka‹”<taI jaa¤aa ika‹hsa. iiiimmmmaaaaêêêêaaaa mmmmaaaa<<<< ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa 10 ” idnana Bau”<yaa bahota” Jaurana rhI ŒŸ ka‹Ÿnao Kaa” ka‹ caIja naahIå jamata rhI. Ž«h bare Œb˜aama ijaŒta rh” bare imaêa caLÜa gÜÜavaa. 11 Œb˜aama LÜKaesa ika‹ Œoka‹r maehra¨ saarq bahota saunnar rhI. Ž«h bare imaêa ma< Œava” ka‹ paihLeÜ Œb˜aama saarq sa ka‹hesa/ "ma”< jaanata hŸ< ika‹ taU bahota” saunnar Œha. 12 jaba imaêa ka‹ LÜogÜÜa taohka‹a inahirhIå taŸ Ÿ pacae ka‹ihhIå/ '” maehra¨ Žka‹r patnaI Œh”.¾ taba Ÿ saba” maoka‹a maair f”hIå ka‹Aheika‹ taohka‹a ba”WÜa” LeÜ”hIå. 13 ” Kaaitar taU mana”yana sa ka‹h•yaa ika‹ taU maor baihna Œha. taba Ÿ pacae maoka‹a naahIå mairhIå. Ÿ pacae maohe pa dyaa ka‹irhIå ka‹Aheika‹ Ÿ pacae baUiJa LeÜ”hIå ika‹ ma”< taohar Baa”R ŒhŸ<. ” tarh taU maor ijannagÜÜaI bacaŸibaŸ.® 12
 • 10. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 12:14-14:8 10 14 ” tarh Œb˜aama imaêa ma< pahoåcaa. imaêa ka‹ LÜogÜÜa LÜKaena/ saarq bahota saunnar maehra¨ Œh”. 15 ka‹CÜU imaêa ka‹ Œpa‹sar LÜogÜÜa Œoka‹a LÜKaena. Ÿ pacae öpa‹rQna sa ka‹hena ika‹ Ÿ bahota” saunnar maehra¨ Œh”. Ÿ saba” Œpa‹sarna saarq ka‹ öpa‹rQna ka‹ Gar LÜ” gÜÜaŽna. 16 öpa‹rQna Œb˜aama ka‹ ¬par dyaa ika‹hesa ka‹Aheika‹ Ÿ pacae baUJa gÜÜaŽna ika‹ Ÿ saarq ka‹ Ba”yaa baawÜ”. öùpa‹rQna Œb˜aama ka‹ BaeùfI/ gÜÜao¨ ŒŸ gÜÜadhna ka‹ idhsa. Œb˜aama ¬<wÜna ka‹ saMgÜÜa manasaeDau ŒŸ maehra¨ naŸka‹rna paaŽsa. 17 öpa‹rQna Œb˜aama ka‹ maehra¨ ka‹ riKa iLÜhsa. Žhsae yahovaa öpa‹rQna ŒŸ Œoka‹re Gare ka‹ mana”yana ma< Karaba baeramaI sa<cara” idhsa. 18 taŸ öpa‹rQna Œb˜aama ka‹ baoLÜaŽsa. öpa‹rQna ka‹hesa/ "taU maore saMgÜÜa baùfa KaowÜ ika‹ha h. taU ” naahIå bataayaa ika‹ saarq taohar patnaI Œh”. ka‹aheÀ 19 taU ka‹h•yaa/ '” maor baihna Œh”.¾ taU Œ”saa ka‹ahe ka‹h•yaaÀ ma”< Ž«ka‹a Ž«h bare raKaa ika‹ ” maor maehra¨ ho”. mauLÜa Œba ma”< taohar maehra¨ ka‹ taohka‹a LÜŸwÜavata ŒhŸ<. Ž«ka‹a lyaa ŒŸ jaa.® 20 taba öpa‹rQna Œapana mana”yana ka‹ h¦kau‹ma idhsa ika‹ Ÿ pacae Œb˜aama ka‹ imaêa ka‹ baaher pahoåcaa” deΔ. ” tarh Œb˜aama ŒŸ Œoka‹r maehra¨ Ÿ jagÜÜah tajaena ŒŸr Ÿ pacae saba icaijayana ka‹ saMgÜÜa LÜ” gÜÜaŽna jaŸna Œonaka‹” rhI. ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹nnnnaaaaaaaannnnaaaa LLLLÜÜÜÜŸŸŸŸwwwwÜÜÜÜaaaa Œb˜aama imaêa taija idhsa. Œb˜aama Œapana maehra¨ ŒŸ Œapana sabaihM saamaana ka‹ saMgÜÜa naegÜÜava sa ho” kae‹ jaa¤aa ika‹hsa. ñta BaI Œoka‹re saMgÜÜa rha. 2 ” weÜma Œb˜aama bahota” DanaI rha. Œoka‹re saMgÜÜa Feirkae‹ janaavar/ bahota saI caa<dI ŒŸ Fer ka‹ saonaa rha. 3 Œb˜aama caairh¦< ka‹”<taI jaa¤aa ka‹rta rha. Ÿ naegÜÜaeva ka‹ tajaesa ŒŸ baetaeLÜ vaApasa gÜÜavaA. Ÿ baetaeLÜ ŒŸr ŒA” ka‹ baIca ka‹ jagÜÜah ma< pahAÎcaesa. ” Ÿh” WÜŸr rha jah<a Œb˜aama ŒŸ Œoka‹r pairvaar paihLeÜ tambaU LÜgÜÜaa”kae‹ WÜhra rha. 4 ” Ÿh” WÜŸr rha jah<a Œb˜aama Žka‹ vaedI banaaŽ rha. Ž«h bare Œb˜aama ”h<a yahovaa ka‹ ŒArADanaA ika‹hsa. ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ ññññttttaaaa ŒŒŒŒLLLLÜÜÜÜggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa BBBBaaaaŽŽŽŽnnnnaaaa 5 ” weÜma ñta BaI Œb˜aama ka‹ saMgÜÜa jaa¤aa ka‹rta rha. Üñta ka‹ LÜgÜÜae Feirkae‹ janaavar ŒŸ tambaU rhena. 6 Œb˜aama ŒŸ ñta ka‹ LÜgÜÜae Ž«««««tanaa ijaŒada janaavar rhena ika‹ Bau”<yaa Žka‹ LÜagÜÜae Œonaka‹a caara naahIå d” saka‹ta rhI. 7 Œb˜aama ŒŸ ñta ka‹ gÜÜaùfeiryaA yaA Œapausa ma< taKaùfava”-baKaùfava” LÜagÜÜaena. :Ÿ idnana ma< ka‹naanaI LÜogÜÜa ŒŸ pairjjaI LÜogÜÜa BaI ”h” pah<wÜa ma< rhta rhena.ò 8 Œb˜aama ñta sa ka‹hesa/ "hmare ŒŸ taohre baIca ka‹Ÿnao taKaùfa baKaùfa na ho” caahI. hmaAr ŒŸr taohAr gÜÜaùfeiryana ka‹ baIca ma< JagÜÜaùfA nahIå ho” caAhI. hma pacae sabaihM Baa”R ŒhI. 9 hma pacana ka‹ ŒLÜgÜÜa ho” jaa” caahI. taU jaŸna caaha WÜŸr cauna lyaa. ŒgÜÜar taU baa”Rª ka‹”<taI jaabyaa taŸ ma”< daihna ka‹”<taI jaAba. ŒgÜÜar taU daihna ka‹”<taI jaabyaa taŸ ma”< baa”Rª ka‹”<taI jaaba.® 13 10 Üñta i™swÜI dŸùfaŽsa ŒŸ yardna ka‹ GaawÜI ka‹ inaharesa. Üñta inaharesa ika‹ h¦vaa< bahota paanaI Œh”. :” baata Ÿ weÜma ka‹ baawÜ” jaba yahovaa sadoma ŒŸ Œmaora ka‹ naasa naahIå ika‹he rha. Ÿ weÜma yardna ka‹ GaawÜI saoŒr taLÜka‹ yahovaA ka‹ baigÜÜayaa ka‹ naa”Rª paUre rah ka‹ saMgÜÜa saMgÜÜa pa‹”LÜI rhI. ” Bau”<yaA imaêa desa ka‹ Bau”<yaA ka‹ naa”Rª naIka‹ rhI.ò 11 Ž«h bare ñta yardna ka‹ GaawÜI ma< rhba ŒMgÜÜaIka‹ar ika‹hsa. ” tarh du”naŸ< mana”R ŒLÜgÜÜa ŒLÜgÜÜa ho” gÜÜaŽna ŒŸ Üñta paUrba ka‹”<taI jaa¤aa sau¨ ika‹hesa. 12 Œb˜aama ka‹naana Padesa ma< rha ŒŸ Üñta GaawÜI ka‹ sahrna ma< rha. Üñta sadoma ka‹ döka›Kana ma< baùFa ŒŸ ¨ika‹ gÜÜavaa. 13 sadoma ka‹ mana”R bahota paapaI rhena. Ÿ pacae sada yahovaa bare iKaLÜapa‹ paapa ka‹rta rhena. 14 jaba Üñta caLÜa gÜÜavaa taba yahovaa Œb˜aama sa ka‹hesa/ "Œapana caairh¦< ka‹”<taI inahara/ Ÿttar/ döka›Kana/ paUrba ŒŸ paöcCÜma ka‹”<taI LÜKaa. 15 ” saarI Bau”<yaa/ jaeka‹a taU LÜKata Œha/ ma”< taohka‹a ŒŸ taohre paaCeÜ jaŸna taohar LÜogÜÜa r”hIå Œonaka‹a deta ŒhŸ<. ” Padesa sada taohar Œh”. 16 ma”< taohre LÜogÜÜana ka‹ DartaI ka‹ DaULÜ ka‹ ka‹,ÜÜa ka‹ naa”Rª ŒnaigÜÜanata banaŸba. ŒgÜÜar ka‹Ÿnao DartaI ka‹ ka‹,ÜÜa ka‹ gÜÜana saka‹” taŸ Ÿ taohre mana”yana ka‹ BaI gÜÜana saka‹I. 17 Ž«h bare Œavaa. Œapana DartaI pa caLÜa. ma”< Žka‹a Œba taohka‹a deta ŒhŸ<.® 18 ” tarh Œb˜aama Œapana tambaU hwÜaŽsa. Ÿ mam˜ae ka‹ baùfka‹a ba&cCÜ ka‹ LÜgÜÜae rh” LÜagÜÜa. ” heb˜aona sahr ka‹ inacakae‹ rha. Ÿ WÜŸre pa Œb˜aama Žka‹ vaedI yahovaa ka‹ ŒaraDanaa bare banaaŽsa. ÜÜÜÜññññttttaaaa DDDDaaaarrrraaaa ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa Œm˜aapaeLÜ isanaar ka‹ rajaa rha. ŒyaoRka‹ ŽlLÜasaar ka‹ rajaa rha. ka‹doLÜARŒomaer ŽLÜama ka‹ rajaa rha. itadALÜ gÜÜaoyaIma ka‹ rajaa rha. 2 ” sabaihM rajaa LÜogÜÜana ma< sadoma ka‹ rajaa baera/ Œmaora ka‹ rajaa ibasaAR/ Œd•maa ka‹ rajaa isanaaba/ sabaoyaIma ka‹ rajaa saemaebaer ŒŸ baeLÜa. :baeLÜa saoŒr BaI ka‹ha jaata rha.ò ka‹ rajaa ka‹ saMgÜÜa Žka‹ jaud•Da Bavaa. 3 isad•dIma ka‹ GaawÜI ma< ” sabaihM rajaa Œapana Œapana pa‹Ÿja sa imaLeÜna. :isad•dIma ka‹ GaawÜI Œajauka‹LÜ naUna ka‹ samaud•dr Œh”.ò 4 ” saba” rajaa LÜogÜÜa ka‹doLÜARŒomaer ka‹ saevaa baarh bairsa taLÜka‹ ika‹hna. mauLÜa taerhva<a bairsa Ÿ saba” Œoka‹re iKaLÜapa‹ ho” gÜÜaŽna. 5 Ž«h bare caQdhvaÎ bairsa ma< rAjaA ka‹doLÜARŒomaer dUsar rajaa LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa Œonasae LÜùf” Œavaa. ka‹doLÜARŒomaer ŒŸ Œoka‹re saMgÜÜa ka‹ rajaa LÜogÜÜa rpaa”R LÜogÜÜana ka‹ Œsatarotka‹nama ma< hraŽna. Ÿ pacae hama ma< jaUija LÜogÜÜana ka‹ BaI hraŽna. Ÿ pacae Žima LÜogÜÜana ka‹. Ÿ saba” Žima LÜogÜÜana ka‹ saabaeika‹yaaRtaqma ma< hraŽna. 6 ŒŸr Ÿ pacae horIta LÜogÜÜana ka‹ sae”Rr ka‹ pahaùfI pah<wÜa sa hra”kae‹ Žlpaarana ka‹”<taI Kaderena. :Žlpaarana ma¨BaUima ka‹ inacakae‹ baawÜ”.ò 7 taba rajaa ka‹doLÜaRŒomaer paaCeÜ ka‹”<taI GaUmaa ŒŸ Žönmasapaata ka‹ gÜÜavaa. ” ka‹adesa ka‹ha jaata h. ŒŸr sabaihM ŒmaaLeÜka‹I LÜogÜÜana ka‹ hraŽsa. Ÿ ŽmaorI LÜogÜÜana ka‹ BaI hraŽsa. ” pacae hsasaontaamaar ma< rhta hIå. 8 Ÿ sama” sadoma ka‹ rajaa/ Œmaora ka‹ rajaa/ ŒdmaA ka‹ rajaa/ sabaoyaIma ka‹ rajaa/ ŒŸ baeLÜa ka‹ rajaa/ :baeLÜa saoŒr hI Œh”.ò sabaihM Žka‹ saMgÜÜa imaiLÜkae‹ Œapana dusmanana sa LÜùf” 14
 • 11. 11 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 14:9-15:12 bare gÜÜaŽna. 9 Ÿ pacae ŽLÜama ka‹ rajaa ka‹doLÜARŒomaer/ gÜÜaoyaIma ka‹ rajaa itadaLÜ/ isanaar ka‹ rajaa Œm˜aapaeLÜ/ ŒŸr ŽlLÜasaar ka‹ rajaa ŒyaeRaka‹ sa LÜùfena. ” tarh caar rajaa paa<ca rajaa LÜogÜÜana sa LÜùfta rhena. 10 isad•dIma ka‹ GaawÜI ma< rALÜ sa Bara Bavaa Feirkae‹ gÜÜaf•fa rhena. sadoma ŒŸ Œmaora ka‹ rajaa ŒŸ Œoka‹r pa‹Ÿijayana para” gÜÜaŽna. Œoka‹re bah¦ta saAre pa‹Ÿijayana Œona gÜÜaf•fna ma< igÜÜar gÜÜaŽna. mauLÜa dUsar LÜogÜÜa pahaùfI ma< para” gÜÜaŽna. 11 sadoma ŒŸ Œmaora ka‹ LÜgÜÜae jaŸna ka‹CÜU rha Œoka‹a Œonaka‹” dusmanana LÜ” iLÜhna. Ÿ pacae Œonaka‹” saba Baojana-ŒoùFnaa ka‹ LÜ” iLÜhna ŒŸ Ÿ pacae caLÜa gÜÜaŽna. 12 Œb˜aama ka‹ Baa”R ka‹ paUta Üñta sadoma ma< rhta rha/ Œoka‹a dusmana kaq‹d ka‹” iLÜhna. Ÿ pacae Œoka‹A ŒŸr Œoka‹re LÜgÜÜae jaŸna ka‹CÜU BaI rha LÜ” iLÜhena. 13 Žka‹ WÜu mana”R jaŸna Dara naahIå jaa” saka‹a Ÿ ihb˜aU mana”R Œb˜aama ka‹ ” saba” saarI baatana ka‹ bataaŽsa. ŽmaorI mam˜ae ka‹ ba&cCÜna ka‹ LÜgÜÜae Œb˜aama Œapana fera faŽsa. mam˜ae Žska‹oLÜ ŒŸ Œanaer Žka‹ samaJaQtaa Žka‹ dUsare ka‹ madd ka‹r” bare ika‹he rhena ŒŸr Ÿ pacae Œb˜aama ka‹ madd Kaaitar Žka‹ samaJaQtaA ika‹he rhena. ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa LLLLUUUUttttaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ CCCCÜÜÜÜooooùùùùffffaaaavvvvaaaattttaaaa hhhh 14 taba Œb˜aama ka‹ pataa LÜagÜÜa ika‹ LUta Dara gÜÜa Œh”. taŸ Ÿ Œapana paUra pairvaar ka‹ bawÜoresa ŒŸ Œonama<a sa taIna saQ ŒWÜarh Paisaö•CÜta pa‹Ÿijayana ka‹ Œb˜aama dana nagÜÜar taLÜka‹ dusmanana ka‹ paaCÜa ika‹hsa. 15 Ÿh” rata Ÿ ŒŸr Œoka‹r mana”yana Œonaka‹A iKaLÜApa‹ DaAvaA baoiLÜ idhna. Ÿ pacae dusmanana ka‹ hraŽna ŒŸ dimaska‹ ka‹ Ÿttar ma< hovaa taLÜka‹ Œonaka‹” paaCÜa ika‹hna. 16 taba Œb˜aama dusmanana ka‹ jairyae caorA«” gÜÜa” saba icaijayana LÜ” ŒaŽna. Œb˜aama ñta/ Œoka‹r maehrA¨Œna ŒŸr Œoka‹re naŸka‹rna ŒŸr Œoka‹re sabaihM icaijayana ka‹ LÜ” Œavaa. 17 ka‹doLÜARŒomaer ŒŸ Œoka‹re saMgÜÜa ka‹ saba rajaa LÜogÜÜana ka‹ hraŽ ka‹ paaCeÜ Œb˜aama Œapana Gare LÜQiwÜ Œavaa. jaba Ÿ Gar Œavaa taŸ sadoma ka‹ rajaa Œosae BaewÜM” saavae ka‹ GaawÜI ma< pahoåcaa. :Ž«ka‹a Œba rajaa ka‹ GaawÜI ka‹hta hIå.ò mmmmaaaaeeeellllkkkkaaaa‹‹‹‹IIIIssssaaaaeeeeddddeeeekkkkaaaa‹‹‹‹ 18 saaLeÜma ka‹ rajaa maelka‹Isaedeka‹ BaI Œb˜aama sa BaewÜM” gÜÜavaa. maelka‹Isaedeka‹/ savao@cya parmaessar ka‹ yaAjaka‹ rha. maelka‹Isaedeka‹ rowÜI ŒŸ ŒMgÜÜaUre ka‹ dAKarsa LÜ” Œavaa. 19 maelka‹Isaedeka‹ Œb˜aama ka‹ ŒasaIbaARd idhsa ŒŸ ka‹hesa> "Œb˜aama/ savao@cya parmaessar taohka‹a ŒasaIbaARd de”. parmaessar Bau”<yaa ŒŸ Œka‹asa banaaŽsa. 20 ŒŸr hma savao@cya parmaessar ka‹ ŸpaAsanaA ka‹irta h. parmaessar dusmanana ka‹ hrava” ma< taohar madd ika‹hesa.® tabaihM Œb˜aama LÜùfa”R ma< imaLÜI hr caIja ka‹ dsava<a hIsaMa maelka‹Isaedeka‹ ka‹ idhsa. 21 taba sadoma ka‹ rajaa ka‹hesa/ "taU ” saba caIjana ka‹ Œpanae LÜgÜÜae riKa saka‹ta h/ maoka‹a isairpa‹ Œona mana”yana ka‹ d” d•yaa jaenaka‹a dusmana Da” LÜ gÜÜaŽ rhena.® 22 mauLÜa Œb˜aama sadoma ka‹ rajaa sa ka‹hesa/ "ma”< savao@cya parmaessar yahovaa jaŸna Bau”<yaa ŒŸ Œaka‹asa ka‹ banaŽsa h> Œoka‹re samanvaa ” ika‹iryaa Kaavaa h 23 ika‹ jaŸna Œapa ka‹ caIja baawÜ” Œohma<a sa ka‹CÜU BaI na LeÜba. ihya<a taLÜka‹ ika‹ Žka‹ WÜu DaagÜÜaa va panahI ka‹ pa‹Itaa BaI na LeÜba. ma”< ” naahIå caaihta ika‹ Œapa ka‹h”</ 'ma”< Œb˜aama ka‹ DanaI banaaŽŸ<.¾ 24 ma”< isairpa‹ Ÿ Baojana ka‹ ŒpanaaŸbyaA jaeka‹a hmaar javaana LÜogÜÜa KaAŽsa h. mauLÜa taU dUsar mana”yana ka‹ BaI Œoka‹r hIåsaa de”<. hmarI LÜùfa”R ma< jaItaI Ba” caIjanka‹ Œapa LÜ” LeÜ”< ŒŸ Žhma<a sa ka‹CÜU Œanaer/ Žska‹oLÜ ŒŸ mam˜ae ka‹ d” de”<. ” mana”yana LÜùfa”R ma< hmaar madd ika‹hena rhena.® ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹rrrraaaarrrr ” baatana ka‹ ho” jaaŽ ka‹ paaCeÜ yahovaa ka‹ h¦kau‹ma Œb˜aama ka‹ Žka‹ WÜu drsana ma< Œavaa. parmaessar ka‹hesa/ "Œb˜aama/ feraŒ/ naahIå. ma”< taohar rcCÜa ka‹rba ŒŸ ma”< taohka‹a baùfka‹A paur§ka‹Ar deba.® 2 mauLÜa Œb˜aama ka‹hesa/ "he yahovaa Œ”saa ka‹CÜU BaI naahIå Œh” jaeka‹a taU maoka‹a debyaA ŒŸr Ÿ maoka‹a Kausa ka‹rI. ka‹Aheika‹ maore paUta naahIå Œh”<.. Ž«h bare maor dasa dimaska‹ ka‹ basa”yaa ŽLÜIŽjaer maore mar” ka‹ paaCeÜ maor saba ka‹CÜU paa”.® 3 Œb˜aama ka‹hesa/ "taU hI LÜKaa/ taU maoka‹a ka‹Ÿnao paUta naahIå idha h. Ž«h bare maore Gare ma< pa”da Bavaa Žka‹ WÜu dasa maor sabaihM icaijayana ka‹ paa”.® 4 taba yahovaa Œb˜aama sa baata ika‹hsa. parmaessar ka‹hesa/ "taohrI caIjana ka‹ taohar ” dasa na paa”. taohre Žka‹ WÜu baewÜvaa ho” ŒŸr taohar paUta hI taohar icaijayana ka‹ paa”.® 5 taba parmaessar Œb˜aama ka‹ baaher LÜ” gÜÜavaa. parmaessar ka‹hesa/ "Œaka‹asa ka‹ LÜKaa. ŒnaigÜÜanata taarna ka‹ inahara. ” saba” Ž««tanaa Œh”< ika‹ taU gÜÜana naahIå saka›tyaa. Baivassa ma< taohar pairvaar Œ”saa hI ho”.® 6 Œb˜aama yahovaA pa” iba§saAsa ika‹hesa ŒŸr Ÿ Œoka‹A naIka‹ samaJaesa. 7 parmaessar Œb˜aama sa ka‹hesa/ "ma”< hI Ÿ yahovaa ŒhŸ< jaŸna taohka‹a ka‹saidyana ka‹ ¬r sa baaher LÜ” ŒaŽŸ<. ” ma”< Ž«h bare ika‹hŸ< ika‹ ” pah<wÜa ma”< taohka‹a d” saka‹Ÿ</ taU ” pah<wÜa ka‹ Œapana ka‹bjaa ma< ka‹” saka‹a.® 8 mauLÜa Œb˜aama ka‹hesa/ "he yahovaa/ maor sauŒamaI/ ma”< ka‹”sae paitayaaŸ< ika‹ ” pah<wÜa maoka‹a imaLÜIÀ® 9 parmaessar Œb˜aama sa ka‹hesa/ "hma pacae Žka‹ ka‹rAr ka‹rba. taU maoka‹a taIna bairsa ka‹ Žka‹ WÜu gÜÜa”yaa/ taIna bairsa ka‹ Žka‹ baoka‹rI/ ŒŸ taIna bairsa ka‹ Žka‹ Baeùfa iLÜŒavaa. Žka‹ WÜu ùpa‹Aka›taA ŒŸ Žka‹ ka‹baUtar ka‹ baccaa BaI iLÜŒavaa.® 10 Œb˜aama ” sabaihM icaijayana ka‹ parmaessar ka‹ LÜgÜÜae LÜ” Œavaa. Œb˜aama ” janaAvarna ka‹ maair faŽsa ŒŸ hr Žka‹ ka‹ du” duka‹ùfa ka‹” faŽsa. Œb˜aama Žka‹ ŒaDaa wÜUka‹ Žka‹ ka‹”<taI ŒŸ dUsar ŒaDaa wÜUka‹ dUsar ka‹”<taI Œoka‹re WÜIka‹ Œamanae-saamanae Daresa. Œb˜aama paMiCÜna ka‹ du” wÜUka‹a naahIå ika‹hesa. 11 tainaka‹ der paaCeÜ maAMsaAhArI paMCÜI mare BaŽ janaAvarna ka‹ Kaa” ka‹ bare KaaLeÜ Œa” gÜÜaŽna mauLÜa Œb˜aama Œonaka‹a Kaderesa. 12 paaCeÜ saUrja baUùf” LÜagÜÜa. Œb˜aama ka‹ gÜÜahrI naIåd Œa” gÜÜa”. KaQpa‹naaka‹ Œ<iDayaara Œoka‹a caairh¦< ka‹”<taI sa Gaeir 15
 • 12. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 15:13-17:8 12 iLÜhsa. 13 taba yahovaa Œb˜aama sa ka‹hesa/ "taohka‹a ” saba” baatana ka‹ jaana” caahI. taohar saMtaanana ibadesaI bainahIå ŒŸr Ÿ pacae desa ma< ja”hIå jaŸna Œonaka‹a na ho”. Ÿ pacae h¦Œ<a dasa ho”hIå. caar saQ bairsa taLÜka‹ Œonakae‹ saMgÜÜa baura ibaŸhar ho”. 14 ma”< Ÿ rasw° ka‹ inaŒAva ka‹rba ŒŸ Œoka‹A sajaA deba jaŸna Œona LÜogÜÜana ka‹ gÜÜauLÜama banaaŽsa ŒŸr jaba taohre sa–taAnana Ÿ desae ka‹ taija de”hIå taŸ Œapana saMgÜÜa Fer naIka‹ caIja LÜ” ja”hIå. 15 "taU bahota LÜmbaI Ÿmar taLÜka‹ ijaŒta rhbyaa. taU saaönta sa marbyaa ŒŸ taU Œapana paurKana ka‹ LÜgÜÜae dpa‹naavaa jaabyaa. 16 caar paIùFIyana ka‹ paaCeÜ taohar LÜogÜÜa ”h” pah<wÜa ma< pau‹na Œ”hIå. ” weÜma taohar LÜogÜÜa Žmaeiryao ka‹ hr”hIå. ihŒ<a ka‹ basa”yana Žmaoiryana ka‹/ sajaa de” bare ma”< taohre LÜogÜÜana ka‹ ba”parba. ” baata Baivassa ma< ho” ka‹Aheika‹ Žmaoiryana sajaa paava” LÜayaka‹ baura ŒbaihM naahIå Bavaa Œh”<.® 17 jaba saUrja baUiùf gÜÜavaa/ taŸ bahota Œ<iDayaAra CÜa” gÜÜavaa. mara Bavaa janaavar ŒbaihM taLÜka‹ jamaIna pa ŒoLÜra BaŽ rhena. hr Žka‹ janaavar du” hIåsaa ma< ka‹wÜa Bavaa bahavaa rhena. Ÿh” sama” DauŒ<a ŒŸ ŒagÜÜaI ka‹ Žka‹ KamBaA janaavarna ka‹ wÜUka‹ ka‹ baIca sa gÜÜavaa. 18 ”h” tarh Ÿ idna yahovaa Œb˜aama ka‹ bacana idhsa ŒŸ Œonakae‹ saMgÜÜa ka‹rar ika‹hsa. yahovaa ka‹hesa/ "ma”< ” pah<wÜa taohre saMtaanana ka‹ deba. ma”< imaêa ka‹ nadI ŒŸ baùfka‹I nadI parata ka‹ baIca ka‹ pah<wÜa Œonaka‹a deba. 19 ” desa kae‹naI/ ka‹inajjaI/ ka‹dmaonaI/ 20 ihttaI/ parIjjaI/ rpaa”R/ 21 ŽmaorI/ ka‹naanaI/ igÜÜagÜÜaaRsaI ŒŸ yabaUsaI LÜogÜÜana ka‹ Œh”.® ddddaaaassssaaaaIIII hhhhaaaaiiiijjjjaaaarrrraaaa saarq Œb˜aama ka‹ maehra¨ rhI. Œb˜aama ŒŸ Œoka‹re ka‹Ÿnao LÜirka‹a naahIå rha. saarq ka‹ LÜgÜÜae Žka‹ WÜu imaêa ka‹ dasaI rhI. Œoka‹r naaŸ< haijara rha. 2 saarq Œb˜aama sa ka‹hesa/ "LÜKaa/ yahovaa maoka‹a ka‹Ÿnao baccaA naahIå idhe Œh”. Ž«h bare maorI dasaI ka‹ saMgÜÜa saArIirka‹ saMbanDa ka‹rA ho” saka‹ta h ika‹ Œoka‹r baccaA maor ŒpanaA ba•caA ho” jaAba.® Œb˜aama Œapana maehra¨ ka‹ ka‹hba maana iLÜhsa. 3 ka‹naana ma< Œb˜aama ka‹ dsa bairsa rh” ka‹ paaCeÜ ” baata Ba” ŒŸ saarq Œapana Bataar Œb˜aama bare haijara ka‹ d” idhsa. haijara imaêa ka‹ dasaI rhI. 4 haijara/ Œb˜aama sa gÜÜaaiBana Ba”. jaba haijara ” deKaesa taŸ Œoka‹a bahota gÜÜarba Bavaa ŒŸ ” mahsaUsa ka‹r” LÜagÜÜa ika‹ ma”< Œapana maaLÜika‹na saarq sa baiùFyaa ŒhŸ<. 5 mauLÜa saarq Œb˜aama sa ka‹hesa/ "maor dasaI Œba maosae iGanaa ka‹rta h ŒŸ Žka‹re bar ma”< taohka‹a doKaI maanata hŸ<. ma”< Œoka‹a taohre bare idheŸ<. Ÿ gÜÜaaiBana Ba” ŒŸr taba Ÿ mahsaUsa ka‹r” LÜagÜÜa ika‹ Ÿ maosae baiùFyaa baa. ma”< caahta hŸ< ika‹ yahovaa sahI inaŒava ka‹rI.® 6 mauLÜa Œab˜aama saarq sa ka‹hesa/ "taU haijara ka‹ maaLÜika‹na Œha. taU Œoka‹re saMgÜÜa jaŸna caaha ka‹” saka‹ta h.® Ž«h bare saarq Œapana dasaI pa” Œ yaAcaAr ika‹hsa ŒŸr Œoka‹r dasaI para” gÜÜa”na. 16 hhhhaaaaiiiijjjjaaaarrrraaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaUUUUttttaaaa ””””ssssmmmmaaaaaaaaŽŽŽŽLLLLÜÜÜÜ 7 yahovaa ka‹ sargÜÜadUta reigÜÜa§taAna ma< paanaI ka‹ saotaa ka‹ LÜgÜÜae hAijarA ka‹ paaŽsa. ” saotaA saUr jaa”vaaLÜa rahe pa rha. 8 sargÜÜadUta ka‹hesa/ "haijara/ taU saarq ka‹ dasaI Œha. taU ihŒ<a ka‹ahe ŒhaÀ taU ka‹h<a jaata ŒhaÀ® haijara ka‹hesa/ "ma”< Œapana maaLÜika‹na saarq ka‹ ihŒ<a sa para” jaata ŒhŸ<.® 9 yahovaa ka‹ sargÜÜadUta Œosae ka‹hesa/ "taU Œapana maaLÜika‹na ka‹ Gar jaa ŒŸr Œoka‹A saoMpa d•yaA.® 10 yahovaa ka‹ sargÜÜadUta Œosae pau‹na ka‹hesa/ "taohsae bahota sa LÜogÜÜa pa”da ho”hIå. ” saba” LÜogÜÜa Ž««tanaa ho” ja”hIå ika‹ gÜÜanaa naahIå jaa” saika‹hIå.® 11 yahovaA ka‹ sargÜÜadUta ŒŸr BaI ka‹hesa/ "ŒbaihM taU gÜÜaBaR Dare Œha ŒŸr taohka‹a Žka‹ paUta ho”. taU Œoka‹r naaŸ< ”smaAŽLÜ raKyaa. ka‹Aheika‹ yahovaa taohka‹A de” BaŽ ka‹swÜ ka‹ saunaesa h. 12 ”smaaŽLÜ Žka‹ WÜu jaMgÜÜaLÜI gÜÜadha ka‹ tarh jaMgÜÜaLÜI ŒŸ Œjaad ho” Ÿ saba ka‹ iKaLÜapa‹ ho” ŒŸr sabahIå Œoka‹r iKaLÜApa‹ ho” jaa”. Ÿ Œapana BaA”yana ka‹ LÜgÜÜae Œapana fera fa” mauLÜa Ÿ Œonakae‹ iKaLÜapa‹ ho”.® 13 taba haijara parmaessar ka‹ jaŸna Œosae baata ka‹rta rha/ Žka‹ navaa naaŸ< sa yahovaA ka‹ pauka‹aresa. Ÿ ka‹hesa/ "taU parmae§sar h jaŸna maoka‹a LÜKata h.® Ÿ Œosae Ÿ naaŸ< Ž«h bare idhsa ka‹Aheika‹ Ÿ Œapana Œapa sa ka‹hesa/ "ma”< mahsaUsa ka‹rta hŸ< ika‹ Ÿ maore ¬par inagÜÜaah raKata h.® 14 Ž«h bare Ÿ kau‹Œ<a ka‹ naaŸ< LÜhqro” paùfa. Ÿ kau‹Œa< ka‹adesa ŒŸ baered ka‹ baIca ma< baawÜ”. 15 haijara Œb˜aama ka‹ paUta ka‹ janma idhsa. Œb˜aama paUta ka‹ naaŸ< ”smaaŽLÜ Daresa. 16 Œb˜aama Ÿ weÜma iCÜyaasaI bairsa ka‹ rha jaba haijara ”smaaŽLÜ ka‹ janma idhsa. KKKKaaaattttaaaannnnaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrAAAArrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaabbbbaaaaUUUUttttaaaa jaba Œb˜aama inanyaanabae bairsa ka‹ Bavaa/ yahovaa Œoh pa” pargÜÜawÜ BavaA. yahovaa ka‹hesa/ "ma”< savaoR•ca parmaessar ŒhŸ<. maore ŒAgÜÜae caLÜA ŒŸr ”maAnadAr rhA. 2 jaid taU ” ka‹ra/ taŸ ma”< Œapana ŒŸ taohre baIca Žka‹ ka‹rAr ka‹rba. ma”< taohka‹A bacana deta hŸ< ika‹ ma”< taohka‹A bahota saArA saMtaAna debaŸ.® 3 Œb˜aama parmae§sar ka‹ samanvaA Œapana mau<h jamaIna ka‹”<taI inah¦raŽsa. taba parmaessar Œohsae baata ika‹hsa ŒŸ ka‹hesa/ 4 "hmare ka‹rAr ka‹ ” hIåsaa maor Œh”. ma”< taohka‹a ka‹”Ÿ rasw°Ü ka‹ baapa banaaŸba. 5 ma”< taohre naaŸ< ka‹ badLÜ deba. taohar naaŸ< Œb˜aama naahIå ho”. taohar naaŸ< ”b˜aahIma ho”. ma”< taohka‹a ” naaŸ< Ž«h bare deta ŒhŸ< ika‹ taU bahota sa rAsw°Üna ka‹ baapa banabyaa. 6 "ma”< taohka‹a bahota saMtaanana deba. taohsae navaa rA§w°Ü ŒŸr rajaa LÜogÜÜa pa”da ho”hIå. 7 ŒŸr ma”< Œapana ŒŸ taohre baIca Žka‹ ka‹rAr ka‹rba. ” ka‹rAr taohre sabaihM saMtaanana bare ho”. ma”< taohar ŒŸ taohre sabaihM saMtaanana ka‹ parmaessar rhba. ” ka‹rAr sada banaI rhI. 8 ŒŸr ma”< ” Padesa taohka‹a ŒŸ taohre sabaihM saMtaanana ka‹ deba. ma”< Ÿ Padesa taohka‹a deba jaehsae ho”kae‹ taU jaa¤aa ka‹rta rhbyaa. ma”< taohka‹a ka‹naana Padesa deba. 17
 • 13. 13 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 17:9-18:14 ma”< taohka‹a ” Padesa sada bare deba ŒŸr ma”< taohar parmaessar rhba.® 9 parmaessar ”b˜aahIma sa ka‹hesa/ "Œba ka‹rAr ka‹ ” hIåsaa taohar hIåsaa Œh”. maor ” ka‹rAr ka‹ maanaba taU ŒŸ taohar saMtaanana ka‹irhIå. 10 ” Ÿ ka‹rAr Œh” ika‹ jaeka‹a taU manabyaa. ” ka‹rAr maore ŒŸ taohre baIca Œh”. ” taohre sabaihM saMtaanana bare Œh”. hr Žka‹ LÜirka‹a jaŸna pa”da ho” Œoka‹r Katanaa jaär ho”. 11 taU baAhrI caama ka‹ Žka‹ inasaAna bare ka‹wÜbyaa ika‹ taU Œapana ŒŸ maore baIca ka‹ ka‹rAr ka‹ maanata rhbyaa. 12 jaba LÜirka‹a ŒaWÜ idna ka‹ ho” jaA” taba taU Œoka‹r Katanaa ka‹r•yaa. hr Žka‹ LÜirka‹a jaŸna taohre mana”yana ka‹ baIca pa”da ho” yaa ka‹Ÿnao LÜirka‹a jaŸna ivadesaI sa KarId” BavaA taohAr dAsa sa pa”dA ho”/ Œoka‹r Katanaa ja¨r ho”. 13 ” tarh taohre rasw°Ü ka‹ hr Žka‹ LÜirka‹a ka‹ Katanaa ho”. jaŸna LÜirka‹a taohre pairvaare ma< pa”da ho” yaa dasa ka‹ ¨pa ma< basaeha jaa” Œoka‹r Katanaa ho”. 14 ”h” maor naema Œh” ŒŸr maore ŒŸ taohre baIca ka‹rAr Œh”. jaŸna ka‹Ÿnao mana”R ka‹ Katanaa naahIå ho” Ÿ ŒApana mana”yana sa ŒLÜgÜÜaa” dInh jaa”. ka‹aheika‹ Ÿ mana”R maore ka‹rAr ka‹ taoùf idhsa.® ””””ssssaaaahhhhaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ PPPPaaaa,,,,ÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaUUUUttttaaaa 15 parmaessar ”b˜aahIma sa ka‹hesa/ "ma”< saArq ka‹ jaŸna taohar maehra¨ Œh”/ navaa naama deba. Œoka‹r naaŸ< saara ho”. 16 ma”< Œoka‹a ŒsaIsa deba. ma”< Œoka‹a paUta deba ŒŸ taU baapa ho”. Ÿ bahota sa naŽ rasw°Üna ka‹ mahtaarI hobyaA. Œohsae rasw°Üna ka‹ rajaa LÜogÜÜa pa”da ho”hIå.® 17 ”b˜aahIma Œapana maU<ùfI parmaessar ka‹ BagÜÜaita deKaava” bare jamaIna ka‹”<taI inah¦raŽsa. mauLÜa Ÿ h<saa ŒŸ Œapana sa baoLÜa/ "ma”< saQ bairsa ka‹ ho” gÜÜa ŒhŸ<. ma”< paUta naahIå pa”da ka‹” saka‹ta hŸ< ŒŸ saara nabbae bairsa ka‹ bauiùFyaa baawÜ”. Ÿ LÜirka‹na ka‹ janma naahIå d” saka‹ta.® 18 taŸ ”b˜aahIma parmae§sar sa ka‹hesa/ "maoka‹A ŸmaId Œh” ika‹ ”SmaAŽLÜ ija”hIå ŒŸ taohar saevaa ka‹r”hIåÀ® 19 parmaessar ka‹hesa/ "naahIå/ ma”< ka‹heŸ< ika‹ taohar maehra¨ saara paUta ka‹ janma de”. taU Œoka‹r naaŸ< ”sahaka‹ rKabyaa. ma”< Œoka‹re saMgÜÜa ka‹rAr ka‹rba. ” ka‹rAr Œ”saa ho” jaŸna Œoka‹re sabaihM saMtaanana ka‹ saMgÜÜa sada banaI rhI. 20 "taU ”smaaŽLÜ ka‹ naAŸ< iLÜhsa ŒŸr ma”< taohar baata saunaeŸ<. ma”< Œoka‹a ŒsaIsaba. Œoka‹re bahota sa sa–taAnana ho”hIå. Ÿ baarh baùfka‹a rajaa ka‹ baapa ho”. Œoka‹r pairvaar Žka‹ bahota baùfa rasw°Ü banaI. 21 mauLÜa ma”< Œapana ka‹rAr ”sahaka‹ ka‹ saMgÜÜa ka‹rba. ”sahaka‹ hI Ÿ paUta ho” jaeka‹a saara pa”da ka‹rI. ” paUta ŒgÜÜaLÜa bairsa ma< ”h” weÜma ma</ pa”da ho”.® 22 parmaessar jaba ”b˜aahIma sa baata ka‹rba band ika‹hsa/ ”b˜aahIma Œkae‹lLÜa rih gÜÜavaa. parmaessar ”b˜aahIma ka‹ LÜgÜÜae sa Œaka‹asa ka‹”<taI ŸiWÜ gÜÜavaa. 23 parmaessar ka‹he rha ika‹ taU Œpanae pairvaAr ka‹ sabaihM LÜirka‹na ŒŸ mana”yana ka‹ Katanaa ka‹rayaa. Ž«h bare ”b˜aahIma ”smaaŽLÜ ŒŸ Œapana Gare ma< pa”da BaŽ saba” naŸka‹r LÜogÜÜana ka‹ Žka‹ saMgÜÜa baoLÜaŽsa. ”b˜aahIma Œona naŸka‹r LÜogÜÜana ka‹ Žka‹ saMgÜÜa baoLÜaŽsa jaŸna Danae sa baesaha gÜÜa rhena. ”b˜aahIma ka‹ Gar ka‹ sabaihM manasaeDaU ŒŸ LÜirka‹na bawÜurena ŒŸ Œona sabaihM ka‹ Katanaa Ÿh” idna Œonaka‹” baAhrI caAma ka‹aiwÜkae‹ ka‹” dInh gÜÜavaa. ”b˜aAhIma Œona LÜogÜÜana ka‹ KatanaA WIka‹ Ÿh” tarh sa ika‹hesa jae tarh parmae§sar ka‹he rhena. 24 jaba ”b˜aAhIma ka‹ Katanaa Bavaa Ÿ inanyaanabae bairsa ka‹ rha. 25 ŒŸr Œoka‹r paUta ”smaaŽLÜ ŒApana Katanaa ho”kae‹ weÜma taerh bairsa ka‹ rha. 26 ”b˜aahIma ŒŸ Œoka‹re paUta ka‹ Katanaa Ÿh” idna Bavaa. 27 Ÿh” idna ”b˜aahIma ka‹ sabaihM mana”yana ka‹ Katanaa Bavaa. ”b˜aahIma ka‹ Gare ma< pa”da BaŽ sabaihM mana”yana ka‹ ŒŸ baesaha gÜÜaŽ sabaihM dasana ka‹ Katanaa Ÿh” idna Bavaa. ttttaaaaIIIInnnnaaaa WWWWÜÜÜÜuuuu mmmmaaaaeeeehhhhmmmmaaaaaaaannnnaaaa paaCeÜ yahovaa pau‹na ”b˜aahIma ka‹ samanvaa pargÜÜawÜ Bavaa. ”b˜aahIma mam˜ae ka‹ baÜñta ka‹ ba&cCÜna ka‹ LÜgÜÜae rhta rha. Žka‹ idna/ ”b˜aahIma idna ka‹ saba sa gÜÜamaR pahr ma< tambaU ka‹ duŒare ba”WÜa rha. 2 ”b˜aahIma Œ<aiKa ŸWÜa”kae‹ LÜKaesa ŒŸ Œapana samanvaa taIna mana”yana ka‹ Kaùfa inaharesa. jabaihM ”b˜aahIma mana”yana ka‹ LÜKaesa/ Ÿ Œonakae‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa ŒŸ Œonaka‹a paqLÜgÜÜaI ika‹hesa. 3 ”b˜aahIma ka‹hesa/ "saaheba LÜogÜÜao? Œapa Œapana ” saevaka‹ ka‹ saMgÜÜa tainaka‹ der ¨ika‹ jaa”<. 4 ma”< Œapa LÜogÜÜana bare gÜÜaoùfvaa paKaar” Kaaitar paanaI LÜ” Œavata ŒhŸ<. Œapa ba&cCÜna ka‹ KaaLeÜ sauhtaa” LeÜ”<. 5 ma”< Œapa pacana ka‹ ka‹CÜU Ka”yaa kae‹ iLÜŒavata ŒhŸ< ŒŸ Œapa LÜogÜÜa jaetanaa caah”< Kaa” LeÜ”<. Ž«ka‹re paaCeÜ Œapa saba” Œapana jaa¤aa pa jaaba sau¨ ka‹” saka‹ta hIå.® taInaŸ< ka‹hena/ "” bahota” baiùFyaa baa. taU ja”saa ka‹hta baawÜ•yaa/ ka‹ra.® 6 ”b˜aahIma haLÜI sa tambaU ma< Gausaa. ”b˜aahIma saara sa ka‹hesa/ "haLÜI haLÜI taIna WÜu rowÜI bare ŒawÜa saanaa®. 7 taba ”b˜aahIma Œapana gÜÜao¨Œna ka‹”<taI BaagÜÜaa. ”b˜aahIma sabana ta naIka‹ Žka‹ WÜu javaana baCÜvaa iLÜhsa. ”b˜aahIma baCÜvaa naŸka‹r ka‹ idhsa. ”b˜aahIma naŸka‹r sa ka‹hesa ika‹ taU haLÜI haLÜI ka‹ra/ ” baCÜvaa ka‹ maara ŒŸ Ka”yaa Kaaitar ta”yaar ka‹ra. 8 ”b˜aahIma taInah¦< ka‹ Kaa” bare gÜÜaosa idhsa. Ÿ dUDa ŒŸ maaKana BaI idhsa. jaba taLÜka‹ taInah¦< mana”R Kaata rhena taba taLÜka‹ ”b˜aahIma ba&cCÜ ka‹ KaaLeÜ WÜaùf rha. 9 Ÿ mana”yana ”b˜aahIma sa ka‹hesa/ "taohar maehra¨ saara ka‹h<a baaÀ® ”b˜aahIma ka‹hesa/ "Ÿ tambaU ma< baa.® 10 taba yahovaa ka‹hesa/ "ma”< basanta ma< pau‹na ŒaŸba. Ÿ weÜma taohar maehiryaa saara Žka‹ WÜu paUta ka‹ janmaI.® saara tambaU ma< Œnaka‹ta rhI ŒŸr Ÿ ” baatana ka‹ saunaesa. 11 ”b˜aahIma ŒŸ saara bahota bauùFa” gÜÜa rhena. saara LÜùfka‹or ho” ka‹ Ÿimar ka‹ paar ka‹” cauka‹I rhI. 12 saara ŒApana ŒApa pa h<saI. Ÿ Œapana sa ka‹hesa/ "ma”< ŒŸ maor Bataar du”naŸ< bauùFana baaweÜna. ma”< LÜirka‹a janma” bare Fer bauùFa” gÜÜa” ŒhŸ<.® 13 taba yahovaa ”b˜aahIma sa ka‹hesa/ "” saocata BavaA saArA ka‹Ahe h<saena ika‹/ 'ma”< Ž«tanaa baUùFI hŸ< ika‹ LÜirka‹a naahIå pa”da ka‹” saka‹ta hŸ<À¾ 14 ka‹a yahovaa bare ka‹CÜU BaI ŒsaMBava baawÜ”À 18
 • 14. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 18:15-19:8 14 naahIå/ ma”< pau‹na basanta ma< Œapana bataAŽ BaŽ weÜma pa ŒaŸba ŒŸ taohar maehra¨ saara paUta ka‹ janma de”.® 15 mauLÜa saara ka‹hesa/ "ma”< hsaeŸ< naahIå.® Ÿ Œ”saa ka‹hesa/ ka‹Aheika‹ Ÿ ferana rhI. mauLÜa yahovaa ka‹hesa/ "naAhI/ ma”< jaanata hŸ< ika‹ taohar ka‹hba sahI naahIå Œh”. taU ja¨r h<isaŸ h.® 16 taba Ÿ mana”Ryana jaa” bare ŸWeÜna. Ÿ pacae sadoma ka‹”<taI LÜKaena ŒŸ Ÿh” ka‹”<taI caLÜ paùfena. ”b˜aahIma Œonaka‹a ibada ka‹r” bare ka‹CÜU dUr taLÜka‹ Œonakae‹ saMgÜÜa gÜÜavaa. ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa ””””bbbb˜˜˜˜aaaaaaaahhhhIIIImmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaQQQQddddaaaa 17 yahovaa mana ma< ka‹hesa/ "ka‹a ma”< ”b˜aahIma sa ka‹ih deŸ< jaŸna ma”< Œbah¦< ka‹rbaÀ 18 ”b˜aahIma Žka‹ baùfka‹a saka›taIvaaLÜa rA§w°Ü bana jaa”. ” ka‹ar,ÜÜa sa DartaI ka‹ saare mana”yana ŒasaIbaARd pa”hIå. 19 ma”< ”b˜aahIma ka‹ saMgÜÜa Kaasa ka‹rAr ika‹heŸ< h. ma”< ” Ž«h bare ika‹heŸ< h ika‹ Ÿ Œapana LÜirka‹na ŒŸ Œapana saMtaanana ka‹ tarh ijannagÜÜaI ibataava” bare h¦kau‹ma de” jaŸnae tarh ijannagÜÜaI ibataaŸba yahovaa caahta h. ma”< ” Ž«h bare ika‹heŸ< h ika‹ Ÿ pacae saccaa”R sa r”hIå ŒŸr ”nsaApa‹ pasaNd bainahIå. taba ma”< yahovaa Pa,ÜÜa ka‹Inh gÜÜa” caIjana ka‹ deba.® 20 taba yahovaA ka‹hesa/ "sadoma ŒŸr gÜÜamaorA ka‹A caIKa-pauka‹Ar bahota jabardsta Œh”. Œonaka‹A paApa bahota gÜÜamBaIr Œh”. 21 ÜŽh bare ma”< h¦<vaA jaAba ŒŸr deKaba ika‹ jaŸna kaU‹CÜ ma”< saunyaA h/ yaid Ÿ sahI baA taba ma”< jaAnaba ika‹ Ÿ sahI baAwÜ” yaA gÜÜaLÜta.® 22 taba Ÿ mana”yana GaUmaena ŒŸ sadoma ka‹”<taI caLÜ paùfena. mauLÜa ”b˜aahIma yahovaa ka‹ samanvaa Kaùfa rha. 23 taba ”b˜aahIma yahovaa sa baoLÜa/ "he yahovaa/ ka‹a taU KaowÜ mana”yana ka‹ naasa ka‹r” ka‹ saMgÜÜa BaLeÜ mana”yana ka‹ naasa ka‹r” ka‹ baata saocata ŒhaÀ 24 jaid Ÿ sahr ma< pacaasa BaLÜa mana”R ho”< taŸ ka‹a ho”À ka‹a taba BaI taU sahr ka‹ naasa ka‹” debyaaÀ pau‹r” hI taU h¦<ŒA ka‹ basa”yaA pacaAsa BaLÜe mana”yana bare Ÿ sahr ka‹ bacaA” LÜebyaA. 25 pau‹r” hI taU Ÿ sahr ka‹ naasa na ka‹rbyaa. KaowÜ mana”yana ka‹ maar” bare taU pacaasa BaLeÜ mana”yana ka‹ naasa na ka‹rbyaa. ŒgÜÜar Œ”saa Bavaa taŸ BaLÜa ŒŸ KaowÜa LÜogÜÜa Žka‹ hI ho” ja”hIå. du”naŸ< ka‹ hI sajaa imaLÜI. taU samaUca” Bau”<yaa ka‹ inaŒava de”vaaLÜa Œha. ma”< jaanata ŒhŸ< ika‹ taU inaŒava ka‹rbyaa.® 26 pau‹na yahovaa ka‹hesa/ "jaid maoka‹a sadoma sahr ma< pacaasa BaLÜa LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ ma”< samaUca” sahr ka‹ bacaa” LeÜba.® 27 taba ”b˜aahIma ka‹hesa/ "he yahovaa/ taohre ŒgÜÜavaa/ ma”< isairpa‹ DaUr ŒŸ raKa ŒhŸ<. mauLÜa taU maoka‹a pau‹na tainaka‹ ka‹swÜ de” ka‹ maQka‹a d•yaa ŒŸ maoka‹a ” Pasna paUCÜ” d•yaa ika‹> 28 jaid pa<aca naIka‹ LÜogÜÜa ka‹mataI ho”< taŸ ka‹a ho”À jaid sahr ma< paÏtaaLÜIsa hI naIka‹ LÜogÜÜa ho”< taŸ ka‹a ho”À ka‹a taU isairpa‹ paa<ca LÜogÜÜana bare samaUca” sahr ka‹ naasa ka‹irbyaaÀ® taba yahovaa ka‹hesa/ "jaid maoka‹a h¦Œ<a paÏtaALÜIsa naIka‹ LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ ma”< sahr ka‹ naasa na ka‹rba.® 29 ”b˜aahIma pau‹na yahovaa sa ka‹hesa/ "jaid taohka‹a h¦Œ<a isairpa‹ caaLÜIsa naIka‹ LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ ka‹a taU sahr ka‹ naasa ka‹” debyaaÀ® yahovaa ka‹hesa/ "ŒgÜÜar maoka‹a caaLÜIsa baiùFyaa LÜogÜÜa h¦Œ<a imaLÜ”< taŸ ma”< sahr ka‹ babaRad na ka‹rba.® 30 taba ”b˜aahIma ka‹hesa/ "he yahovaa ka‹&paa ka‹”kae‹ maohe pa ika‹roDa ijana ka‹ra. maoka‹a ” paUCeÜ” d•yaa ika‹ ŒgÜÜar sahr ma< isairpa‹ taIsa naIka‹ LÜogÜÜa ho”< taŸ ka‹a taU sahr ka‹ naasa ka‹” debyaaÀ® yahovaa ka‹hesa/ "jaid maoka‹a taIsa naIka‹ LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ ma”< sahr ka‹ babaRad na ka‹rba.® 31 taba ”b˜aahIma ka‹hesa/ "he yahovaa/ ka‹a ma”< taohka‹a pau‹na ka‹xwÜ deŸ< ŒŸ paUCÜ LeÜŸ< ika‹ jaid baIsa hI sahr ma< naIka‹ LÜogÜÜa h¦Œ<a ho”< taŸÀ® yahovaa javaaba idhsa/ "ŒgÜÜar maoka‹a baIsa baiùFyaa LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ BaI ma”< sahr ka‹ naasa na ka‹rba.® 32 taba ”b˜aAhIma ka‹hesa/ "he yahovaa taU maohe pa gÜÜaussaa ijana ka‹ra. maoka‹a ŒaiKarI da”Rª ka‹swÜ de” ka‹ maQka‹a d•yaa. jaid taohka‹a h¦Œ<a dsa baiùFyaa LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ taU ka‹a ka‹irbyaaÀ® yahovaa ka‹hesa/ "jaid maoka‹a sahr ma< dsa naIka‹ LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ BaI ma”< sahr ka‹ naasa na ka‹rba.® 33 yahovaa ”b˜aahIma sa baoLÜba baMd ka‹” idhsa/ Ž«h bare yahovaa caLÜa gÜÜavaa ŒŸ ”b˜aahIma Œapana Gar LÜŸiwÜ Œavaa. ÜÜÜÜññññttttaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒiiiittttaaaaiiiiTTTTaaaa Œonama<a sa du” sargÜÜadUta saMJaa ka‹ sadoma sahr ma< ŒaŽna. LÜUta sahr ka‹ duŒar pa ba”WÜa rha ŒŸ Ÿ sargÜÜadUtana ka‹ LÜKaesa. LUta ivacaaresa ika‹ Ÿ pacae sahr ka‹ baIcaŸ baIca sa jaa¤aa ka‹rta Œh”<. LUta ŸWÜa ŒŸ sargÜÜadUtana ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa ŒŸ Bau”<yaa taLÜka‹ inah¦ra. 2 LUta ka‹hesa/ "mahodya/ ka‹&paa ka‹”kae‹ maore Gar caLÜ”< ŒŸr ma”< Œapa LÜogÜÜana ka‹ saevaa ka‹rba. h¦Œ<a Œapa LÜogÜÜa Œapana gÜÜaoùf Dao” saka‹ta hIå ŒŸr rata ma< ¨ika‹ saka‹ta hIå. taba iBayaana Œapa LÜogÜÜa Œapana jaa¤aa sau¨ ka‹” saka‹ta hIå.® sargÜÜadUtana javaaba idhna/ "naahIå/ hma pacae sahr ka‹ caQrAhe ma< ¨ka‹ba.® 3 mauLÜa LÜUta Œapana Gar caLÜ” bare baar baar ka‹hta rha. ” tarh sargÜÜadUta LÜUta ka‹ Gar jaa” bare ta”yaar ho” gÜÜaŽna. jaba Ÿ pacae Gare pahoåcaena taŸ LÜUta Œonaka‹a ka‹CÜU ipaŒ” bare LÜ” Œavaa. LÜUta Œonakae‹ bare rowÜI banaaŽsa. LÜUta ka‹ banaavaa Bavaa Baojana sargÜÜadUta KaaŽna. 4 Ÿ saMJaa ka‹ saova” ka‹ weÜma sa paihLÜe hI Ÿ saba” ma< sa sadoma ka‹ javaAna ŒŸr baUùFe du”naŸ< mana”yana LÜUta ka‹ Gare ŒaŽna. sadoma ka‹ mana”yana LÜUta ka‹ Gar Gaeir iLÜhna ŒŸ paUCeÜna. 5 Ÿ pacae ka‹hena/ "Œaja raita ka‹ jaŸna LÜogÜÜa taohre LÜgÜÜae ŒaŽna/ Ÿ saba du”naŸ< mana”R ka‹h<a baaweÜnaÀ Ÿ mana”yana ka‹ baaher hmaka‹a d” d•yaa. hma Œonakae‹ saMgÜÜa saMBaogÜÜa ka‹r” caahta h.® 6 LÜUta baaher inaka‹ra ŒŸ Œapana paaCeÜ sa drvaAjaa baMd ka‹” idhsa. 7 LÜUta mana”yana sa ka‹hesa/ "naahIå maor Baa”R LÜogÜÜao/ ma”< ibanataI ka‹rta hŸ< ika‹ Œapa ” baura ka‹maR na ka‹r”<. 8 LÜKaa/ maore du” ibaiwÜyaa Œh”</ Ÿ saba” Ž«ka‹re paihLeÜ ka‹Ÿnao mana”R ka‹ saMgÜÜa naahIå sao”R Œh”<. ma”< Œapana ibaiwÜyana ka‹ taU mana”yana ka‹ d” deta ŒhŸ<. taU LÜogÜÜa Œonakae‹ saMgÜÜa jaŸna caaha ka‹” saka‹ta 19
 • 15. 15 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 19:9-33 h. mauLÜa ” mana”yana ka‹ saMgÜÜa ka‹CÜU na ka‹ra. ” saba LÜogÜÜa hmare Gare Œavaa Œh”< ŒŸr ma”< Ž«naka‹” rcCÜa ja¨r ka‹rba.® 9 Gare ka‹ caairh¦< ka‹”<taI ka‹ mana”yana javaaba idhna/ "rahe sa hiwÜ jaa.® taba mana”yana Œapana manae ma< ibacaar ika‹hna/ "” mana”R LÜUta hmare sahr ma< maehmaana ka‹ ¨pa ma< Œavaa Œh”. Œba ” isaKaava” caahta h ika‹ hma pacae kaq‹sae ijannagÜÜaI gÜÜaujaAr” caAhI.® taba Ÿ pacae LÜUta sa ka‹hena/ "hma pacae Œonasae BaI ijayaada baura taore saMgÜÜa ka‹rba.® Ž«h bare Ÿ mana”yana LÜUta ka‹ Gaeir ka‹ Œoka‹re inaŒre ŒaŸba sau¨ ika‹hna. Ÿ saba” drvaAjaa ka‹ taoiùfkae‹ KaoLÜ” caahta rhena. 10 mauLÜa LÜUta ka‹ saMgÜÜa ka‹ WÜhre BaŽ mana”yana drvaAjaa KaoLeÜna ŒŸ LÜUta ka‹ Gare ka‹ BaItar hIåca iLÜhena. taba Ÿ pacae drvaAjaa baMd ka‹” idhna. 11 du”naŸ< mana”yana drvaAjae ka‹ baaher ka‹ mana”yana ka‹ Œa<Dar ka‹” idhna. ” tarh Gare ma< Gausar” ka‹ jatana ka‹r” vaaLÜna javaana ŒŸ bauùFvaa saba” Œa<Dar ho” gÜÜaŽna ŒŸr drvaAjaa na paa” sakae‹na. ssssaaaaddddoooommmmaaaa ssssaaaa bbbbaaaaccccaaaa iiiinnnnaaaakkkkaaaa‹‹‹‹rrrrbbbbaaaa 12 du”naŸ< mana”yana LÜUta sa ka‹hena/ "ka‹a ” sahr ma< Œ”saa ka‹Ÿnao mana”R Œh” jaŸna taohre pairvaare ka‹ baawÜ”À ka‹a taohar damaad/ taohar ibaiwÜyaa yaa dUsar ka‹Ÿnao taohre pairvaare ka‹ mana”R Œh”À jaid ka‹Ÿnao dUsar ” sahr ma< taohre pairvaar ka‹ baawÜ” taŸ taU ŒbaihM sahr taija de” bare ka‹ih d•yaa. 13 hma pacae ” sahr ka‹ babaARd ka‹rba. yahovaa Œona sabaihM baura”yana ka‹ sauina iLÜhe Œh” jaŸna ” sahr ma< Œh”. Ž«h bare yahovaa hma mana”yana ka‹ Ž«ka‹a naasa ka‹r” bare paWÜŽ Œh”.® 14 Ž«h bare LÜUta baaher gÜÜavaa ŒŸ Œapana dUsar ibaiwÜyana sa ibayaah ka‹r” vaaLÜna damaadna sa baata ika‹hesa. LÜUta ka‹hesa/ "haLÜI ka‹ra ŒŸ ” sahr ka‹ taija d•yaa.® yahovaa Ž«ka‹a pa‹Ÿrna babaRad ka‹” de”. mauLÜa Ÿ mana”yana samaJaena ika‹ LÜUta majaaka‹ ka‹rta baawÜ”. 15 dUsar idna iBansaare Baor ka‹ weÜma hI sargÜÜadUta LÜUta sa haLÜI ka‹r” ka‹ ka‹oisasa ika‹hsa. Ÿ pacae ka‹hena/ "LÜKaa ” sahr ka‹ sajaa imaLÜI. Ž«h bare taU Œapana maehra¨ ŒŸ taohre saMgÜÜa jaŸna du” ibaiwÜyana jaŸna ŒbaihM taLÜka‹ Œh”</ Œonaka‹a LÜ”kae‹ ” jagÜÜah taija d•yaa. tabaihM taU sahr ka‹ saMgÜÜa babaRad na hobyaa.® 16 mauLÜA LÜUta der ka‹r” LÜgÜÜaA ŒŸ sahr taija de” ka‹ Ÿ hALÜI naahIå ika‹hesa. Ž«h bare sargÜÜadUtana LÜUta/ Œoka‹r maehra¨ ŒŸ Œoka‹r du”naŸ< ibaiwÜyana ka‹ haTa Da” iLÜhna/ ka‹Aheika‹ Œona pa” yahovaA ka‹ d•yaA rhA. Ÿ du”naŸ< LÜUta ŒŸ Œoka‹re pairvaar ka‹ sahr ka‹ baaher pahoåcaaŽna. LÜUta ŒŸ Œoka‹re pairvaar pa yahovaa ka‹ ka‹&paa rhI. 17 Ž«h bare du”naŸ< LÜUta ŒŸ Œoka‹re pairvaar ka‹ sahr ka‹ baaher pahoåcaa” idhna. jaba Ÿ pacae baaher ho” gÜÜaŽna taŸ Œonama<a sa Žka‹ ka‹hesa/ "Œapana ijannagÜÜaI bacaava” bare para” jaa. sahr ka‹”<taI GaUimakae‹ ijana LÜKaa. ” GaawÜI ma< ka‹Ÿnao jagÜÜah ijana ¨ka‹a. taba taLÜka‹ parata rha jaba taLÜka‹ pahaùfe ma< na jaa”kae‹ pahoåcaa. ŒgÜÜar taU Œ”saa naahIå ka‹rtyaa/ taŸ taU sahr ka‹ saMgÜÜa naswÜ ho” jaabyaa.® 18 taba LÜUta du”naŸ< sa ka‹hesa/ "ZImaana LÜogÜÜao/ ka‹&paa ka‹”kae‹ Ž««tanaa dUr dQùf” bare baebasa ijana ka‹ra. 19 Œapa LÜogÜÜa mao saevaka‹ pa Ž««tanaI ka‹&paa ika‹ha h. Œapa LÜogÜÜa maoka‹a bacaava” ka‹ ka‹&paa ika‹ha h. mauLÜa ma”< pahaùfI taa”Rª naahIå dQiùf saka‹ta hŸ<. ŒgÜÜar ma”< ja¨rta sa ijayaada DaImae DaImae dQùfŸ< taŸ ka‹CÜU baura ho” ŒŸ ma”< maara jaaba. 20 mauLÜa LÜKa”< ihŒ<a inaŒre Žka‹ bahota CÜowÜa sahr baawÜ”. hma pacana ka‹ Ÿ sahr taLÜka‹ dQùf” d•yaa. taba hmaar ijannagÜÜaI baica jaa”.® 21 sargÜÜadUta LÜUta sa ka‹hesa/ "WÜIka‹ baawÜ”/ ma”< taohka‹a Œ”saa hI ka‹r” deba. ma”< Ÿ sahr ka‹ naasa naahIå ka‹rba jaehma<a taU jaata Œha. 22 mauLÜa h¦Œ<a taLÜka‹ taeja dŸùfa. ma”< taba taLÜka‹ sadoma ka‹ babaRad naahIå ka‹rba jaba taLÜka‹ taU Ÿ sahr ma< sauröcCÜta naahIå pahoåca jaatyaa.® :” sahr ka‹ naaŸ< saoŒr Œh” ka‹aheka‹I ” CÜowÜ Œh”.ò ssssaaaaddddoooommmmaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ ŒŒŒŒmmmmaaaaoooorrrraaaa bbbbaaaabbbbaaaaRRRRaaaadddd kkkkaaaa‹‹‹‹IIIInnnnhhhh ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaŽŽŽŽnnnnaaaa 23 jaba LÜUta saoŒr ma< Gausata rha/ iBansaare ka‹ saUrja camaka‹” LÜagÜÜa 24 ŒŸr yahovaa sadoma ŒŸ Œmaora ka‹ babaRad ka‹rba sau¨ ka‹” idhsa. yahovaa ŒagÜÜaI ŒŸ barta Bavaa gÜÜanDaka‹ ka‹ Œka‹asae sa KaaLeÜ barsaaŽsa. 25 ” tarh yahovaa Ÿ sahrna ka‹ ŒŸr samaUcaI GaAwÜI ka‹ babaARd ka‹” idhsa ŒŸ sabaihM ijaŒta mana”yana ŒŸ sabaihM paeùf-paQDana ka‹ babaRad ka‹” idhsa. 26 jaba Ÿ pacae parata rhena/ taŸ LÜUta ka‹ maehra¨ GaUimakae‹ sahr ka‹ inaharesa. jaba Ÿ GaUimakae‹ LÜKaesa taba Ÿ Žka‹ naona ka‹ BaIwÜa ho” gÜÜa”. 27 Ÿh” idnaa bahota taùfkae‹ ”b˜aahIma ŸWÜa ŒŸ Ÿ WÜŸre pa gÜÜavaa jah<a Ÿ yahovaa ka‹ samanvaa WÜaùf hota rha. 28 ”b˜aahIma sadoma ŒŸ Œmaor sahrna ka‹”<taI inagÜÜaAh dQùfAŽsa. ”b˜aahIma Ÿ GaawÜI ka‹ samaUcaI Bau”<yaA ka‹”<taI LÜKaesa. ”b˜aahIma Ÿ pah<wÜa sa ŸWÜta BaŽ Ganaa DauŒ<a ka‹ LÜKaesa. baùfI KaQpa‹naaka‹ ŒagÜÜaI sa ŸWÜta DauŒ<a ka‹ tarh Ÿ deKaA” paùfa. 29 parmae§sar GaAwÜI ka‹ sahrna ka‹ naasa ka‹” idhsa. parmae§sar ”b˜aAhIma ka‹ yaAd ika‹hsa ŒŸr ñta ka‹ naAsa naAhIå ika‹hesa. jaba Ÿ Œona sahrna ka‹ naAsa ika‹hesa jaehmaA ñta rhta rhena. LLLLÜÜÜÜUUUUttttaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ ŒŒŒŒooookkkkaaaa‹‹‹‹rrrr iiiibbbbaaaaiiiiwwwwÜÜÜÜyyyyaaaannnnaaaa 30 LÜUta saoŒr ma< LÜgÜÜaataar rh” sa ferana. Ž«h bare Ÿ ŒŸ Œoka‹r du”naŸ< ibaiwÜyana pahaùfna ma< gÜÜaŽna ŒŸr Ÿ h¦va<” rh” LÜgÜÜaena. Ÿ pacae h¦vaa< Žka‹ gÜÜaupa‹a ma< rhta rhena. 31 Žka‹ idnaa baùfka‹I ibaiwÜyaa CÜowÜka‹I ibaiwÜyaa sa ka‹hesa/ "Bau”<yaa pa caairh¦< ka‹”<taI manasaeDaU ŒŸ maehra¨ ibayaah ka‹rta hIå. mauLÜa ihŒ<a Œasapaasa ka‹Ÿnao manasaeDaU naahIå jaehsae hma ibayaah ka‹rI. hma pacana ka‹ ipataa bauùFa” gÜÜa baaweÜna. 32 Ž«h bare hma pacae Œapana ipataa ka‹a PayaogÜÜa LÜirka‹na ka‹ janma de” bare ka‹rI jaesae hma LÜogÜÜana ka‹ baMsa caiLÜ saka‹”. hma LÜogÜÜa Œapana ipataa ka‹ LÜgÜÜae caLÜba ŒŸ ŒMgÜÜaUre ka‹ dAKarsa ipaŒaŸba ŒŸ Œoka‹a nasaa ma< bautta ka‹” deba. taba hma Œoka‹re saMgÜÜa sao” saika‹ta h.® 33 Ÿh” raita du”<naŸ< ibaiwÜyana Œapana ipataa ka‹ LÜgÜÜae gÜÜa”na ŒŸ Œoka‹a Ÿ pacae dAKarsa ipaŒa”kae‹ nasaa ma< bautta ka‹” idhna. taba baùfka‹I ibaiwÜyaa ipataa ka‹ ibaCÜŸnaa ma< gÜÜa” ŒŸ Œoka‹re saMgÜÜa sao” gÜÜa”. LÜUta ijayaada nasaa ma< bautta rha. Ž«h bare ” na jaaina saka‹a ika‹ Œoka‹re saMgÜÜa ka‹Ÿna saoŽsa.
 • 16. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 19:34-21:8 16 34 dUsar idna baùfka‹I ibaiwÜyaa CÜowÜka‹I ibaiwÜyaa sa ka‹hesa/ "ipaCÜLÜI raita ma”< Œapana ipataa ka‹ saMgÜÜa saoŽŸ<. Œavaa ” rata pau‹na hma Œoka‹a dAKarsa ipaŒa”kae‹ nasaa ma< bautta ka‹” de”. taba taU Œoka‹re ibaCÜŸnaa ma< jaa” saka‹ta h ŒŸr Œoka‹re saMgÜÜa sao” saka‹ta h. ” tarh hma pacana ka‹ Œapana ipataa ka‹ PayaogÜÜa LÜirka‹na ka‹ janma d”kae‹ Œapana baMsa caLÜava” bare ka‹r” caahI.® 35 Ž«h bare Ÿ du”naŸ< ibaiwÜyana Œapana ipataa ka‹ dAKarsa ipaŒa”kae‹ nasaa ma< bautta ka‹” idhna. taba CÜowÜka‹I ibaiwÜyaa Œoka‹re ibaCÜŸnaa ma< ŒoLÜrI ŒŸ Œoka‹re saMgÜÜa saoŽsa. LÜUta ” da”Rª BaI na jaaina saka‹a ika‹ Œoka‹r ibaiwÜyaa Œoka‹re saMgÜÜa saoŽsa. 36 ” tarh LÜUta ka‹ du”naŸ< ibaiwÜyaa gÜÜaBaR Daar,ÜÜa ika‹hena. Œonaka‹a ipataa hI Œonakae‹ LÜirka‹na ka‹ ipataa rha. 37 baùfka‹I ibaiwÜyaa Žka‹ paUta ka‹ janma idhsa. Ÿ baewÜvaa ka‹ naaŸ< maoŒaba Daresa. maoŒaba Œona sabaihM maoŒabaI LÜogÜÜana ka‹ ipataa rha/ jaŸna Œba taLÜka‹ rhta Œh”<. 38 CÜowÜka‹I ibaiwÜyaa BaI Žka‹ paUta janmaesa. ” Œapana paUta ka‹ naaŸ< baenammaI Daresa. baenammaI Œona sabaihM ŒmmaonaI LÜogÜÜana ka‹ ipataa Œh” jaŸna Œba taLÜka‹ rhta baaweÜna. ””””bbbb˜˜˜˜aaaaaaaahhhhIIIImmmmaaaa ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaarrrraaaarrrr jjjjaaaaaaaattttaaaa hhhh ”b˜aahIma Ÿ WÜŸre ka‹ taija idhsa ŒQr naegÜÜaeva ka‹ jaa¤aa ika‹hesa. ”b˜aahIma ka‹adesa ŒŸ saUr ka‹ baIca gÜÜarar ma< basa gÜÜavaa. 2 gÜÜarar ma< ”b˜aahIma mana”yana sa ka‹hesa ika‹ saara maor baihna Œh”. gÜÜarar ka‹ rajaa ŒbaImaeLÜka‹ ” baata saunaesa. ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹ saArA caAhta rhA Ž«h bare Ÿ ka‹CÜU naŸka‹r Œoka‹a LÜava” bare paWÜŽsa. 3 mauLÜa Žka‹ rata parmaessar ŒbaImaeLeÜka‹ sa sapana ma< baata ika‹hsa. parmaessar ka‹hesa/ "deKaa/ taU mair jaabyaa. jaŸnae maehra¨ ka‹ taU iLÜha h Ÿ saohaigÜÜana Œh”.® 4 mauLÜa ŒbaImaeLeÜka‹ ŒbaihM saara ka‹ saMgÜÜa naahIå saovaa rha. Ž«h bare ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹hesa/ "he yahovaa/ ma”< doKaI naahIå ŒhŸ<. ka‹a taU baedoKaI mana”R ka‹ marbyaaÀ 5 ”b˜aahIma maosae Kaud ka‹hesa/ '” maehra¨ maor baihna Œh”¾ ŒŸ maehra¨ BaI ka‹hesa/ '” mana”R maor Baa”R Œh”.¾ ma”< baedoKaI ŒhŸ<. ma”< naahIå jaanata rheŸ< ika‹ ma”< ka‹a ka‹rta hŸ<À® 6 taba parmaessar ŒbaImaeLeÜka‹ sa sapana ma< ka‹hesa/ "ha</ ma”< jaanata hŸ< ika‹ taU inadoRKa Œha ŒŸr ma”< ” BaI jaanata hŸ< ika‹ taU ” naahIå jaanata rh•yaa ika‹ taU ka‹a ka‹rta rh•yaaÀ ma”< taohka‹a bacaaŽ<Ÿ. ma”< taohka‹a Œapana iKaLÜapa‹ paapa naahIå ka‹r” idheŸ<. ” ma”< hI rheŸ< jaŸna taohka‹a Œoka‹re saMgÜÜa saova” naahIå idheŸ<. 7 Ž«h bare ”b˜aahIma ka‹ Œoka‹r maehra¨ LÜQwÜa” d•yaa. ”b˜aahIma Žka‹ WÜu nabaI baawÜ”. Ÿ taohre bare paraTanaa ka‹rI ŒŸr taU ijaŒta rhbyaa mauLÜa jaid taU saara ka‹ naahIå LÜQwÜŸbyaa taŸ ma”< sarapata hŸ< ika‹ taU mair jaabyaa. taohar saara pairvaar taohre saMgÜÜa mair jaa”.® 8 Ž«h bare dUsar idna bahota iBaMsaAre ŒbaImaeLeÜka‹ Œapana saba” naŸka‹rna ka‹ baoLÜaŽsa. ŒbaIsaeLeÜka‹ sapanae ma< Ba” saarI baatana ka‹ Œonaka‹a bataaŽsa. naŸka‹r bahota” fera” gÜÜavaa. 9 taba ŒbaImaeLeÜka‹ ”b˜aahIma ka‹ baoLÜaŽsa ŒŸ Œosae ka‹hesa/ "taU hma 20 pacana ka‹ saMgÜÜa Œ”saa ka‹ahe ika‹haÀ ma”< taohar ka‹a ibagÜÜaaùfeŸ< hÀ taU ” JaUWÜ ka‹ahe baolyaa ika‹ Ÿ taohar baihna Œh”. taU hmare raÆa pa bahota baùfI ibapaitta LÜ” ŒAvaA h. ” baata taohka‹a maore saMgÜÜa naahIå ka‹r” caahI. 10 taU ka‹Ÿnae baata sa ferata ŒhaÀ taU ” saba” baatana maore saMgÜÜa ka‹ahe ika‹ha hÀ® 11 taba ”b˜aahIma ka‹hesa/ "ma”< sasaana rheŸ<. ka‹Aheika‹ ma”< saocaeŸ< ika‹ ihŒ<a ka‹Ÿnao BaI parmaessar ka‹ Œadr naahIå ka‹rta. ma”< ibacaareŸ< ika‹ saara ka‹ paava” bare ka‹Ÿnao maoka‹a maair fa”. 12 Ÿ maor maehra¨ Œh”/ mauLÜa Ÿ maor baihna BaI Œh”. Ÿ maore ipataa ka‹ ibaiwÜyaa taŸ Œh” mauLÜa maorI mahtaarI ka‹ ibaiwÜyaa naahIå Œh”. 13 parmaessar maoka‹a maore ipataa ka‹ Gare sa dUr pahoåcaaŽ Œh”. parmaessar ka‹”ya¬ ŒLÜgÜÜa ŒLÜgÜÜa pah<wÜa ma< maoka‹a BawÜka‹aŽsa. jaba Œ”saa Bavaa taŸ ma”< saara sa ka‹heŸ</ 'maore bare ka‹CÜU ka‹ra. jahA< ka‹h¦< BaI hma jaA” taU mana”yana sa ka‹ha ika‹ taU maor baihna Œha.®¾ 14 Œba ŒbaImaeLeÜka‹ jaana iLÜhesa ika‹ ka‹a ho” cauka‹a baawÜ”. Ž«h bare ŒbaImaeLeÜka‹ ”b˜aahIma ka‹ saara LÜQwÜa” idhsa. ŒbaImaeLeÜka‹ ”b˜aahIma ka‹ ka‹CÜU Baeiùfna/ janaavar ŒŸ dasa BaI idhsa. 15 ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹hesa/ "taU caairh¦< ka‹”<taI LÜiKa lyaa. ” maor desa Œh”. taU jaŸnae WÜŸr caaha/ rih saka‹ta h.® 16 ŒbaImaeLeÜka‹ saara sa ka‹hesa/ "LÜKaa/ ma”< taohre Baa”R ka‹ Žka‹ hjaar ca<adI ka‹ wÜUka‹ idheŸ< h. ma”< ” Ž«h bare ika‹heŸ< h ika‹ jaŸna ka‹CÜU Bavaa Œohsae ma”< du>KaI ŒhŸ<. ma”< caahta hŸ< ika‹ hr Žka‹ mana”R ” LÜKa” ika‹ ma”< naIka‹ ka‹ama ika‹heŸ< h.® 17 - 18 parmaessar ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹ Œoka‹r patnaI ka‹ ŒŸr Œoka‹r maehrA¨ naŸka‹rna ka‹ LÜirka‹a janma” ka‹ ŒyaogÜgÜÜa banaaŽsa. parmaessar Ÿ Ž«h bare ika‹hsa ika‹ Ÿ ”b˜aahIma ka‹ maehra¨ saara ka‹ ba”WÜa” iLÜhe rha. mauLÜa ”b˜aahIma parmaessar sa paraTanaa ika‹hsa ŒŸ parmaessar ŒbaImaeLeÜka‹/ Œoka‹r maehr¨Œna ŒŸ dasa-ka‹nyaa ka‹ caMgÜÜaa ka‹” idhsa. ŒŒŒŒaaaaiiiiKKKKaaaarrrr mmmmaaaa<<<< ssssaaaaaaaarrrraaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ŽŽŽŽkkkkaaaa‹‹‹‹ LLLLÜÜÜÜiiiirrrrkkkkaaaa‹‹‹‹aaaa Œba yahovaa saArA LÜgÜÜae ŒAŽna ka‹Aheika‹ Ÿ ka‹hesa rhA/ ŒŸr Ÿ saArA bare Ÿh” ika‹hesa jaŸna Ÿ ka‹r” ka‹ vaAdA ika‹he rhA. 2 saara gÜÜarBa Daresa ŒŸr ”b˜aAhIma bare Œoka‹r bauùFApae ma< Žka‹ LÜirka‹a ka‹ janmaesa. sahI weÜma pa ja”saa parmaessar vacana idhe rha va”saa hI Bavaa. 3 saara paUta janmaesa ŒŸ ”b˜aahIma Œoka‹r naaŸ< ”sahaka‹ raKaesa. 4 parmaessar ka‹ h¦kau‹ma ka‹ mautaaibaka‹ ”b˜aahIma ŒaWÜ idna hoŽ pa ”sahaka‹ ka‹ Katanaa ika‹hsa. 5 ”b˜aahIma saQ bairsa ka‹ rha jaba Œoka‹r paUta ”sahaka‹ pa”da Bavaa 6 ŒŸ saara ka‹hesa/ "parmaessar maoka‹a sauKaI banaa” idhsa h. hr Žka‹ mana”R jaŸna ” baare ma< saunaI Ÿ maohsae Kausa ho”. 7 ka‹Ÿnao BaI ” naahIå saocata ika‹ ma”< saara ”b˜aahIma bare paUta debaŸ<. mauLÜa ma”< ”b˜aahIma ka‹ Œoka‹re bauùFApae ka‹ Ÿmar ma< Žka‹ WÜu paUta idheŸ< h.® GGGGaaaarrrreeee mmmmaaaa<<<< ppppaaaarrrreeeessssaaaaaaaannnnaaaaIIII 8 Œba bacavaa Ž««tanaa baaùF gÜÜavaa ika‹ mahtaarI ka‹ dUDa taijakae‹ WÜosa Baojana sau¨ ka‹r”. jaŸnae idna Œoka‹r dUDa CÜoù«fvaavaa gÜÜavaa 21
 • 17. 17 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 21:9-22:6 Ÿ idna ”b˜aahIma Žka‹ bahota baùfka‹a Baoja idhsa. 9 baItae BaŽ weÜma ma< imaêa ka‹ dasaI Žka‹ WÜu paUta ka‹ janmaesa. ”b˜aahIma Ÿ paUta ka‹ baapa rha. saara LÜKaesa ika‹ haijara ka‹ paUta ”sahka‹ ka‹ taMgÜÜa ka‹rta h. 10 Ž«h bare saara ”b˜aahIma sa ka‹hesa/ "Ÿ dasaI maehra¨ ŒŸ Œoka‹re paUta ka‹ ihŒ<a paWÜ” d•yaa. jaba hma pacae marba hma pacana ka‹ sabaihM icaijayana ”sahaka‹ ka‹ imaiLÜhIå. ma”< naahIå caahta ika‹ Œoka‹r paUta ”sahaka‹ ka‹ saMgÜÜa Œona icaijayana ma< hIåsaa LeÜ”.® 11 ”SmaAŽLÜ ka‹ bare ” ka‹Inh jaAnaA Žka‹A saoca ”b˜aAhIma ka‹ bahota jyaAdA duÉKaI ka‹” idhna. 12 mauLÜa parmaessar ”b˜aahIma sa ka‹hesa/ "Ÿ LÜùfka‹a ka‹ baare ma< du>KaI ijana h•vaa. Ÿ dasaI ka‹ baare ma< du>KaI ijana h•vaa. jaŸna saara caahta h taU Ÿh” ka‹ra. taohar baMsa ”sahaka‹ ka‹ baMsa sa caLÜI. 13 mauLÜa ma”< taohre dasana ka‹ paUtana ka‹ ŒsaIsaba. Ÿ taohar paUta Œh” Ž«h bare ma”< Œoka‹re pairvaar ka‹ BaI Žka‹ baùfa rasw°Ü banaaŸba.® 14 dUsar idna bahota iBansaare ”b˜aahIma ka‹CÜU Baojana ŒŸ paanaI iLÜhsa. ”b˜aahIma ” caIjana haijara ka‹ d” idhsa. haijara Ÿ sabaih caIjana ka‹ iLÜhsa ŒŸ baccaA ka‹ saMgÜÜa dUr caLÜI gÜÜa”. haijara Ÿ WÜŸr taija idhsa ŒŸr Ÿ baesaoRbaa ka‹ reigÜÜastaana ma< BawÜka‹” LÜagÜÜa. 15 ka‹CÜU weÜma paaCeÜ haijara ka‹ saara paanaI Katama ho” gÜÜavaa. ipaŒ” bare ka‹CÜU paanaI BaI naahIå bacaa. Ž«h bare haijara Œapana LÜirka‹a ka‹ Žka‹ JaaùfI tare raKaesa. 16 haijara h¦ŒA< sa ka‹CÜU dUr gÜÜa”. taba Ÿ ¨ka‹I ŒŸ ba”iWÜ gÜÜa”. haijara saocaesa ika‹ Œoka‹r paUta mair jaa” ka‹Aheika‹ h¦Œ<a paanaI naahIå rha. Ÿ Œoka‹a martaa Bavaa naahIå deKa” caahta rhI. Ÿ h¦Œ<a ba”iWÜ gÜÜa” ŒŸ rova” LÜagÜÜa. 17 yahovaA LÜirka‹a ka‹ roŸba saunaesa. sargÜÜa sa Žka‹ dUta haijara ka‹ LÜgÜÜae Œavaa. Ÿ paUCeÜsa/ "haijara/ taohka‹a ka‹a taka‹LÜIpa‹ Œh”. ferAŸ naAhIå ka‹Aheika‹ parmaessar h¦va<a LÜirka‹a ka‹ roŸba sauna iLÜhesa. 18 jaa/ ŒŸr ŒApana paUta ka‹ sa<Baara. Œoka‹r haTa Da” lyaa ŒŸ Œoka‹a saMgÜÜa LÜ” caLÜa. ma”< Œoka‹a bahota baùfka‹A rA§w°Ü ka‹ ipataa banaaŸba.® 19 parmaessar haijara ka‹ Œ<aKaI ” tarh KaoLeÜsa ika‹ Ÿ Žka‹ paanaI ka‹ kau‹Œ<a inahair saka‹I. Ž«h bare haijara kau‹Œ<a pa gÜÜa” ŒŸ Ÿ TaqLÜa ka‹ paanaI sa Bair iLÜhsa. taba Ÿ baccaa ka‹ paanaI ipaŒ” bare idhsa. 20 baccaa jaba taka‹ baaùFa naahIå taba taLÜka‹ parmaessar Œoka‹re saMgÜÜa rha. ”smaaŽLÜ reigÜÜastaana ma< rha ŒŸ Žka‹ isaka‹arI bana gÜÜavaa. Ÿ bahota baiùFyaa taIr caLÜaŸba saIKa iLÜhsa. 21 Œoka‹r mahtaarI imaêa sa Œoka‹re bare dulhna LÜ” Œa”. Ÿ pacae saba” paarana reigÜÜastaana ma< rh” LÜagÜÜaena. ””””bbbb˜˜˜˜aaaaaaaahhhhIIIImmmmaaaa ŒŒŒŒbbbbaaaaIIIImmmmaaaaeeeeLLLLeeeeÜÜÜÜkkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaa ssssaaaaQQQQddddAAAA kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrttttaaaa hhhh 22 taba ŒbaImaeLeÜka‹ ŒŸ paIka‹oLÜ ”b˜aahIma sa baata ika‹hna. paIka‹oLÜ ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹ pa‹Ÿja ka‹ saenaapaita rha. Ÿ pacae ”b˜aahIma sa ka‹hena/ "taU jaŸna ka‹CÜU ka‹rta Œha/ parmaessar taohar saaTa deta h. 23 Ž«h bare taU parmaessar ka‹ samanvaa ” bacana d•yaa ika‹ taU maore ŒŸ maore baccana bare BaLÜa rhbyaa. taU ” bacana d•yaa ika‹ taU maore bare ŒŸ jaha< taU rh•yaa h Ÿ desa bare dyaa rhbyaa. taU ” BaI bacana d•yaa ika‹ ma”< taohre bare jaet«anaa dyaa rha Œot«anaa taU maohe pa dyaa rhbyaa.® 24 ”b˜aahIma ka‹hesa/ "ma”< bacana deta hŸ< ika‹ taohsae ma”< va”saa hI ibaŸhar ka‹rba ja”saa taU maore saMgÜÜa ibaŸhar ika‹yaa h.® 25 taba ”b˜aahIma ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹ Œorahnaa idhsa. ”b˜aahIma Ž«h bare Œorahnaa idhsa ika‹ ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹ naŸka‹rna paanaI ka‹ kau‹Œ<a pa ka‹bjaa ka‹” iLÜhna. 26 ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹hesa/ "Ž««ka‹re baare ma< ma”< ” paihLÜI baar saunaeŸ< h. maoka‹a pataa naahIå baawÜ”/ ika‹ ” kae‹ ika‹hesa h ŒŸr taU BaI Ž«ka‹r cacaRa maohsae Ž«hsae paihLeÜ ka‹bah¦< naahIå ika‹h•yaa.® 27 Ž«h bare ”b˜aahIma ŒŸ ŒbaImaeLeÜka‹ Žka‹ samaJaQtaA ika‹hna. ”b˜aahIma samaJaQtaAÜ ka‹ sabaUta ka‹ ¨pa ma< ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹ ka‹CÜU Baeiùfna ŒŸ gÜÜao¨ idhsa. 28 ”b˜aahIma saata WÜu maada BaeùfI ka‹ baccaa BaI ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹ samanvaa LÜavaa. 29 ŒbaImaeLeÜka‹ ”b˜aahIma sa paUCeÜsa/ "taU ” saba” saata WÜu BaeùfI ka‹ maAdA baccana ka‹ ka‹Ahe ŒLÜgÜÜaa” ka‹” idh•yaAÀ® 30 ”b˜aahIma ka‹hesa/ "jaba taU ” saatah¦* BaeùfI ka‹ baccana sa maohsae LeÜbyaa taŸ ” sabaUta rhI ika‹ ”naara ma” KanaeŸ< h.® 31 Ž«h bare Ž«ka‹re paaCeÜ Ÿ ”naara baesaeRbaa ka‹hvaavaa gÜÜavaa. Ÿ pacae ”naara ka‹ ” naaŸ< idhna ka‹Aheika‹ ” Ÿ WÜŸr rha jah<a Ÿ pacae Žka‹ dUsar ka‹ bacana idhe rhena. 32 ” tarh ”b˜aahIma ŒŸ ŒbaImaeLeÜka‹ baesaeRbaa ma< Žka‹ samaJaQtaAÜ ika‹hna. taba ŒbaImaeLeÜka‹ ŒŸ saenaapaita du”naŸ< paiLÜistayana ka‹ pah<wÜa ma< LÜQiwÜ gÜÜaŽna. 33 ”b˜aahIma baesaeRbaa ma< JaA¬ ka‹ Žka‹ ba&cCÜ LÜgÜÜaaŽsa. Ÿ WÜŸre pa ”b˜aahIma parmaessar/ jaŸna hmaesaA rhta h sa paraTanaa ika‹hsa. 34 ŒŸr ”b˜aahIma paiListayana ka‹ desa ma< bahota sama” taLÜka‹ rha. ””””ssssaaaahhhhAAAAkkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ bbbbaaaaiiiiLLLLÜÜÜÜ kkkkaaaa‹‹‹‹ ääääppppaaaa mmmmaaaa<<<< ddddeeeennnnaaaa ” baatana ka‹ paaCeÜ parmaessar ”b˜aahIma ka‹ paitayaa” ka‹ parIcCÜa LeÜba taya ika‹hsa. parmaessar Œosae ka‹hesa/ "”b˜aahIma?® ŒŸ ”b˜aahIma ka‹hesa/ "ha<?® 2 parmaessar ka‹hesa/ "Œapana paUta lyaa/ Œapa ”ka‹LÜQtaa paUta/ ”sahaka‹ jaeka‹a taU iparema ka‹rta h maoiryyaah pa jaa. taU Ÿ pahaùfe pa jaa jaeka‹a ma”< taohka‹a deK«aaŸba. taU h¦Œ<a Œapana paUta ka‹ baiLÜdAna debyaA ŒŸ Œoka‹a homa baiLÜ ka‹ sa¨pa ma< maoka‹a ŒpaR,ÜÜa ka‹irbyaa.® 3 iBansaare ”b˜aahIma ŸWÜa ŒŸ Ÿ gÜÜadha ka‹ ta”yaar ika‹hsa. ”b˜aAhIma ”sahAka‹ ŒŸ du” naŸka‹rna ka‹ saMgÜÜa iLÜhsa. ”b˜aAhIma baiLÜ bare ka‹AWÜ ka‹AiwÜkae‹ ta”yaAr ika‹hsa. taba Ÿ pacae Ÿ WÜŸre pa gÜÜaŽna jah<a jaa” bare parmaessar ka‹hesa. 4 Ÿ pacae taIna idnaa taLÜka‹ jaa¤aa ika‹hena. Œoka‹re paaCeÜ ”b˜aahIma ¬par LÜKaesa ŒŸ dUrI pa Ÿ WÜŸre ka‹ inaharesa jah<a Ÿ pacae jaata rhena. 5 taba ”b˜aahIma Œapana naŸka‹rna sa ka‹hesa/ "ihŒ<a gÜÜadha ka‹ saMgÜÜa WÜhir jaa. ma”< Œapana paUta ka‹ Ÿ WÜŸre LÜ” jaaba ŒŸ ŒaraDanaa ka‹rba. taba hma paaCeÜ LÜQiwÜ ŒaŸba.® 6 ”b˜aahIma baiLÜ bare LÜka‹ùfI ka‹ ŒApana paUta ka‹ ka‹a<Dae pa ssssaaaaaaaattttaaaa bbbbaaaarrrreeee ihb˜aU sabd yaa bacana de ja”saa Œh”. yah bare saata gÜÜao¨ Œoka‹a bacana de” ka‹ sabaUta rhena. Daresa. ”b˜aahIma Žka‹ Kaasa CÜurI ŒŸ ŒagÜÜaI iLÜhsa. taba 22
 • 18. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 22:7-23:16 18 ”b˜aahIma ŒŸ Œoka‹r paUta du”naŸ< ŒaraDanaa bare Ÿ WÜŸre pa Žka‹ saMgÜÜa gÜÜaŽna. 7 ”sahaka‹ Œapana baapa ”b˜aahIma sa ka‹hesa/ "ipataajaI?® ”b˜aahIma javaaba idhsa/ "h<a/ baewÜvaa.® ”sahaka‹ ka‹hesa/ "ma”< ”RªDana ŒŸ ŒagÜÜaI taŸ LÜKata hŸ</ mauLÜa Ÿ Baeùfa ka‹h<a baawÜ” jaeka‹a hma baiLÜ ka‹ ¨pa ma< baarbaÀ® 8 ”b˜aahIma javaaba idhsa/ "baewÜvaa/ parmaessar baiLÜ bare Baeùfa Œpanae Œapa jauwÜavata baawÜ”.® ””””ssssaaaahhhhaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ bbbbaaaaccccaaaaaaaavvvvaaaaaaaa ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa ” tarh ”b˜aahIma ŒŸ Œoka‹r paUta Ÿ WÜŸr saMgÜÜa saMgÜÜa gÜÜaŽna. 9 Ÿ pacae Ÿ WÜŸre pa pahoåcaena jah<a parmaessar pahoåca” ka‹ ka‹he rha. h¦Œ<a ”b˜aahIma baiLÜ ka‹ Žka‹ vaedI banaaŽsa. ”b˜aahIma vaedI pa ka‹aWÜ Daresa. taba ”b˜aahIma Œapana paUta ka‹ baa<Daesa. ”b˜aahIma ”sahaka‹ ka‹ vaedI ka‹ ka‹aWeÜ pa Daresa. 10 taba ”b˜aahIma Œapana CÜurI inaka‹aresa ŒŸ Œapana paUta ka‹ maar” ka‹ ta”yaarI ika‹hsa. 11 taba yahovaa ka‹ sargÜÜadUta ”b˜aahIma ka‹ roka‹ idhsa. dUta sargÜÜa sa gÜÜaohraŽsa ŒŸ ka‹hesa/ "”b˜aahIma/ ”b˜aahIma.® ”b˜aahIma javaaba idhesa/ "h<a.® 12 sargÜÜadUta ka‹hesa/ "taU Œapana paUta ka‹ ijana maara yaa Œoka‹a ka‹Ÿnao tarh ka‹ caowÜ ijana pahoåcaavaa. ma”< Œba LÜiKa iLÜhŸ< ika‹ taU parmaessar ka‹ sammaana ka‹rta h ŒŸ Œoka‹r h¦kau‹ma maanata h. ma”< LÜKata hŸ< ika‹ taU Œapana ”ka‹LÜQtaa paUta ka‹ maore bare maar” ka‹ ta”yaar baawÜ•yaa.® 13 ”b˜aahIma ¬par inagÜÜaah ika‹hesa ŒŸ Žka‹ Baeùfa ka‹ LÜKaesa. Baeùfa ka‹ saIågÜÜana JaaùfI ma< ŒrJa gÜÜa” rihna. Ž«h bare ”b˜aahIma h¦Œ<a gÜÜavaa ŒŸr BaeùfA ka‹ Da” iLÜhsa ŒŸ Œoka‹a maair faŽsa. ”b˜aahIma Baeùfa ka‹ Œapana paUta ka‹ jagÜÜah pa baiLÜ idhsa. 14 Ž«h bare ”b˜aahIma Ÿ jagÜÜah ka‹ naaŸ< "yahovaa iyare® raKaesa. Œaja BaI LÜogÜÜa ka‹hta hIå/ "” pahaùfe ka‹ caowÜI pa yahovaa ka‹ LÜKaa jaa” saka‹ta h.® 15 yahovaa ka‹ sargÜÜadUta sargÜÜa sa ”b˜aahIma ka‹ dUsarI da”Rª gÜÜaohraŽsa. 16 sargÜÜadUta ka‹hesa/ "taU maore bare Œapana paUta ka‹ maar” bare ta”yaar rh•yaa. ” taohar ”ka‹LQtaa paUta rha. taU maore bare Œ”saa ika‹ha h Ž«h bare ma”</ yahovaa taohka‹a vacana deta ŒhŸ< ika‹ 17 ma”< taohka‹a sacamauca hI ŒsaIsaba. ma”< taohka‹a Œotanaa hI saMtaanana deba jaetanaa Œka‹asae ma< taara baawÜ”<. ” saba” Ž««tanaa ijayaada LÜogÜÜa ho”hIå jaetanaa samaud•dr ka‹ ika‹naare baaÜLÜU ka‹ ka‹,ÜÜa ŒŸ taohar LÜogÜÜa Œapana sabaihM dusmanana ka‹ hr”hIå. 18 saMsaar ka‹ sabaihM rasw°Ü taohre pairvaar ka‹ jairyae ŒasaIbaARd pa”hIå. ma”< ” Ž«h bare ka‹rba ka‹Aheika‹ taU maor h¦kau‹ma ka‹ maanyaa h.® 19 taba ”b˜aahIma Œapana naŸka‹rna ka‹ LÜgÜÜae LÜŸwÜa. Ÿ pacae baesaeRbaa taLÜka‹ vaapasaI jaa¤aa ika‹hna ŒŸ ”b˜aahIma h¦Œ<” rh” LÜagÜÜa. 20 Žka‹re paaCeÜ/ ”b˜aahIma ka‹ ” samaacaar imaLÜa. samaacaar ” rha/ "taohar Baa”R naahor ŒŸ Œoka‹r maehra¨ imalka‹a ka‹ Œba gÜÜadeLÜna Œh”<. 21 paihLÜa paUta ¬sa Œh”. dUsar paUta ka‹ naAŸ< baUja Œh”. taIsar paUta Œrama ka‹ baapa ka‹maUŽLÜ Œh”. 22 Žka‹re ŒLÜavaa kae‹saed/ hjao/ ipaldasa/ iyadLÜapa ŒŸ bataUŽLÜ baawÜ”.® 23 bataUŽLÜ irbaka‹a ka‹ baapa rha. imalka‹a ” saba” ŒaWÜh¦ paUtana ka‹ mahtaarI rhI ŒŸ naahor ipataa rha. naahor ”b˜aahIma ka‹ Baa”R rha. 24 naahor ka‹ dUsar caair LÜirka‹na Œoka‹rI maehrA¨ naŸka‹r sa rhena. ” saba” paUta taebah/ gÜÜahma/ tahsa ŒŸr maaka‹a rhena. ssssaaaaaaaarrrraaaa mmmmaaaarrrrttttaaaa hhhh saara Žka‹ saQ sattaa”Rsa bairsa ijaŒta rhI. 2 ka‹naana pah<wÜa ka‹ ika‹yaRtabaaR :heb˜aonaò sahr ma< marI. ”b˜aahIma bahota du>KaI Bavaa ŒŸ Œoka‹re bare h¦Œ<a roŽsa. 3 taba ”b˜aahIma marI Ba” maehra¨ ka‹ tajaesa ŒŸ ihttaI LÜogÜÜana sa baata ka‹r” gÜÜavaa. Ÿ ka‹hesa/ 4 "ma”< ” pah<wÜa ma< naahIå rhta. ma”< ihŒ<a isairpa‹ Žka‹ rahI ŒhŸ<. Ž«h bare maore LÜgÜÜae Œapana maehra¨ ka‹ gÜÜaaùf” ka‹ ka‹Ÿnao jagÜÜah naahIå baawÜ”. ma”< ka‹CÜU Bau”<yaa caahta hŸ< jaehmaa< Œapana maehra¨ ka‹ dpa‹naa” sak<aU‹.® 5 ihttaI LÜogÜÜana ”b˜aahIma ka‹ javaaba idhena/ 6 "saaheba/ Œapa hma pacana ka‹ baIca parmaessar ka‹ saka›taIsaALÜI rAjakau‹maAr Œh”<. Œapa Œapana mare BaŽ ka‹ dpa‹naava” bare sabana ta naIka‹ WÜŸre pa/ jaŸna hma pacana ka‹ paasa Œh”/ LÜ” saka‹ta hIå. Œapa hma pacana ka‹ ka‹ib˜asataAnana ma< sa ka‹Ÿnao BaI jagÜÜah/ jaŸna Œapa caahta hIå/ LÜ” saka‹ta hIå. hma LÜogÜÜana ma< sa ka‹Ÿnao BaI Œapaka‹ Œapana maehra¨ dpa‹naava” sa naahIå roka‹I.® 7 ”b˜aahIma ŸWÜa ŒŸ mana”yana ka‹”<taI maU<iùf inah¦raŽsa. 8 ”b˜aahIma Œonasae ka‹hesa/ "jaid Œapa LÜogÜÜa sacamauca maor marI Ba” maehra¨ ka‹ dpa‹naava” ma< maor madd ka‹r” caahta hIå taŸ saohr ka‹ paUta ŽPaona sa maore bare baata ka‹r”<. 9 ma”< maka‹paeLÜa ka‹ gÜÜaupa‹a ka‹ basaehba pasand ka‹rba. ŽPaona Žka‹r maaiLÜka‹ Œh”. ” Œoka‹re Kaeta ka‹ isarhnae pa baawÜ”. ma”< Žka‹re dama ka‹ mautaaibaka‹ Œoka‹a paUrI ka‹Imata deba. ma”< caahta ŒhŸ< ika‹ Œapa LÜogÜÜa ” baata ka‹ saacCÜI rh”< ika‹ ma”< ” Bau”<yaa ka‹ ka‹ib˜astaana ka‹ ¨pa ma< KarIdta ŒhŸ<.® 10 ŽPaona h¦Œ<” mana”yana baIca ba”WÜa rha. ŽPaona ”b˜aahIma ka‹ javaaba idhsa/ 11 "naahIå/ saaheba. ma”< ŒApana saba” LÜogÜÜana ka‹ samanvaA ” Bau”<yaa taohka‹A deba. ma”< Œapaka‹ Ÿ gÜÜaupa‹a deba. ma”< ” Œapa ka‹ Ž«h bare deba ika‹ Œapa Žhma<a Œapana maehra¨ ka‹ dpa‹naa” saka‹”<.® 12 taba ”b˜ahIma ihttaI mana”yana ka‹ samanvaa Œapana maU<iùf inah¦raŽsa. 13 ”b˜aahIma sabaihM LÜogÜÜana ka‹ samanvaa ŽPaona sa ka‹hesa/ "mauLÜa ma”< tao Kaetae ka‹ paUra dama de” caahta ŒhŸ<. maor Dana ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹r”<. ma”< Œapana mare BaŽ ka‹ Žhma<a gÜÜaaùfba.® 14 ŽPaona ”b˜aahIma ka‹ javaaba idhesa/ 15 "saaheba/ maorh¦ sauna”<. caar saQ caa<dI ka‹ saekae‹LÜ. hmare ŒŸ Œapa ka‹ baIca ma< ” Dana ka‹CÜU BaI naahIå. Bau”<yaa lyaa ŒŸ Œapana marI Ba” maehra¨ ka‹ gÜÜaaùf d•yaa.® 16 ”b˜aahIma samaJaesa ika‹ ŽPaona Œoka‹a Bau”<yaa ka‹ dama bataavata Œh”. Ž«h bare ihttaI LÜogÜÜana ka‹ gÜÜavaah maainakae‹/ ”b˜aahIma caa<dI ka‹ caar saQ saekae‹LÜ ŽPaona bare taQLeÜsa. ”b˜aahIma pa”saa Ÿ ba”paarI ka‹ d” idhesa jaŸna ” Bau”<yaa ka‹ baeca” ka‹ DanDaa ka‹rta rha. 23
 • 19. 19 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 23:17-24:30 17 - 18 ” tarh ŽPaona ka‹ Kaeta ka‹ maaiLÜka‹ badLÜ gÜÜaŽna. ” Kaeta mam˜ae ka‹ paUrba maka‹paeLÜa ma< rha. ”b˜aAhIma Ÿ Kaeta ka‹/ gÜÜaupa‹A ka‹ ŒŸr Ÿ Kaeta ka‹ ba]•CÜna ka‹ maAiLÜka‹ ho” gÜÜavaA. sahr ka‹ sabaihM LÜogÜÜa ŽPaona ŒŸ ”b˜aahIma ka‹ baIca BaŽ samaJaQtaa ka‹ LÜKaena. 19 Ž«ka‹re paaCeÜ Ÿ Œapana maehra¨ saara ka‹ ka‹naAna desa ka‹ mam˜ae ka‹ inaŒre jaŸna ika‹ heb˜aona ma< Œh” maka‹pae‹LÜA ka‹ ka‹ inaŒre Ÿ Kaetae ka‹ gÜÜaupa‹a ma< gÜÜaaùfesa. 20 ”b˜aahIma Kaeta ŒŸ Œoka‹re gÜÜaupa‹a ka‹ ihttaI LÜogÜÜana sa KarIdesa. ” Œoka‹r saMpai(a ho” gÜÜa”/ ŒŸ Ÿ Ž«ka‹r ba”parba ka‹ib˜astaana ka‹ ¨pa ma< ika‹hsa. ””””ssssaaaahhhhaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ bbbbaaaarrrreeee mmmmaaaaeeeehhhhrrrraaaa¨¨¨¨ ”b˜aahIma bahota baUùFa ho”kae‹ BaI ijaŒta rha. yahovaa ”b˜aahIma ka‹ ŒasaIbaARd idhesa ŒŸ Œoka‹re hr Žka‹ ka‹ama ka‹ sapa‹LÜ ho” idhesa. 2 ”b˜aahIma ka‹ Žka‹ sabana ta paurana naŸka‹r rha jaŸna ”b˜aahIma ka‹ jaŸna ka‹CÜU rha Œoka‹r PabaMDaka‹ rha. ”b˜aahIma Ÿ naŸka‹r ka‹ baoLÜaŽsa ŒŸ ka‹hesa/ "Œapana haTa maore jaa<Gae ka‹ naIcae Dara. 3 Œba ma”< caahta hŸ< ika‹ taU maoka‹a Žka‹ bacana d•yaa. DartaI ŒŸ Œaka‹asa ka‹ parmaessar yahovaa ka‹ samanvaa taU bacana d•yaa ika‹ taU ka‹naana ka‹ ka‹Ÿnao ibaiwÜyaa sa maore paUta ka‹ ibayaah naahIå ho” debyaa. hma pacae Ÿ ka‹naAinayana ka‹ maDya ma< rihta h/ mauLÜa ka‹naanaI LÜùfka‹I sa Œoka‹r ibayaah na ka‹r” d•yaa. 4 taU maore desa ŒŸ maore Œapana mana”yana ma< LÜŸiwÜkae‹ jaa. huŒ<a maor paUta ”sahaka‹ bare Žka‹ duLÜihna hera.® 5 naŸka‹r Œosae ka‹hesa/ "” taŸ ho” saka‹ta h ika‹ Ÿ duLÜihna maore saMgÜÜa ” desa ma< LÜQwÜba na caah”. taba/ ka‹a ma”< taohre paUta ka‹ taohrI janma BaUima ma< LÜ” jaa¬<À® 6 ”b˜aahIma Œosae ka‹hesa/ "naahIå? taU hmare paUta ka‹ Ÿ desa ma< na LÜ” jaa. 7 yahovaa/ sargÜÜa ka‹ parmaessar maoka‹a maorI janma BaUima sa ihŒ<a iLÜŒavaa. Ÿ desa maor baapa ŒŸ pairvaar ka‹ Gar rha. mauLÜa yahovaa ” bacana idhsa ika‹ ” navaa Padesa maore pairvaar vaaLÜna ka‹ ho”. yahovaa Œapana Žka‹ sargÜÜadUta taohre samanvaa paWÜŽsa jaehsae taU maore paUta bare duLÜihna cauina saka‹a. 8 mauLÜa ŒgÜÜar ibaiwÜyaa taohre saMgÜÜa ŒaŸba manaa ka‹r” taŸ taU Œapana bacana sa CÜuwÜka‹ara paa” jaabyaa. mauLÜa taU maore paUta ka‹ Ÿ desa ma< vaaipasa ijana LÜ” jaa.® 9 ” tarh naŸka‹r Œapana maaiLÜka‹ ka‹ jaa<Gae tare Œapana haTa Da”kae‹ bacana idhesa. KKKKaaaaoooojjjjaaaa ssssaaaauuuu¨¨¨¨ hhhhoooottttaaaa hhhh 10 naŸka‹r ”b˜aahIma ka‹ dsa WÜu ¬<wÜ iLÜhesa ŒŸ Ÿ jagÜÜah sa Ÿ caLÜa gÜÜavaa. naŸka‹r ka‹”Ÿ tarh ka‹ saunnar BaeMwÜ Œapana saMgÜÜa LÜ” gÜÜavaa. Ÿ naahor ka‹ sahr maesaopaowÜaimayaa gÜÜavaa. 11 Ÿ sahr ka‹ baahr ka‹ kau‹Œ<a pa gÜÜavaa. ” baata saa<Ja ka‹ Ba” jaba maehr¨Œna paanaI Bar” baaher Œavaita hIå. naŸka‹r h¦va<” ¬<wÜna ka‹ gÜÜaoùfe ka‹ GauwÜnaa ka‹ baLÜ ba”WÜaŽsa. 12 naŸka‹r ka‹hesa/ "he yahovaa/ taU maor sauŒamaI ”b˜aahIma ka‹ parmaessar Œha. Œaja taU Œoka‹re paUta bare maoka‹a Žka‹ duLÜihna idŒavaa. ka‹&paa ka‹”kae‹ maor maaiLÜka‹ ”b˜aahIma pa dayaa ka‹ra. 24 13 ma”< ihŒ<a ” paanaI ka‹ kau‹Œ<a ka‹ LÜgÜÜae WÜaùf ŒhŸ< ŒŸr paanaI Bar” bare sahr sa ibaiwÜyana Œavaita Œh”<. 14 ma”< Žka‹ WÜu Kaasa caInha ka‹ baawÜ jaohta ŒhŸ< jaehsae ma”< jaana saka‹Ÿ< ika‹ ”sahaka‹ bare ka‹Ÿna saI ibaiwÜyaA naIka‹ ho”. ” ivasaeKa caInha Œh”. ma”< ibaiwÜyaA sa ka‹hba ika‹ 'maehrbaanaI ka‹”kae‹ Œapana gÜÜagÜÜarI ka‹ KaaLeÜ Dar”< jaehsae ma”< paanaI paI saka‹Ÿ<.¾ ma”< taba samaJaba ika‹ ” naIka‹ LÜùfka‹I Œh” jaba Ÿ ka‹hI/ 'ipaŒa/ ŒŸr ma”< taohre ¬<wÜna bare BaI paanaI deba.¾ jaid Œ”saa ho” taŸ taU saaibata ka‹” debyaa ika‹ ”sahaka‹ bare ” ibaiwÜyana naIka‹ baawÜ”. ma”< baUJaba ika‹ taU maore sauŒamaI pa ka‹&paa ika‹h•yaa h.® ŽŽŽŽkkkkaaaa‹‹‹‹ dddduuuuLLLLÜÜÜÜiiiihhhhnnnnaaaa iiiimmmmaaaaLLLLÜÜÜÜIIII 15 taba naŸka‹r ka‹ paraTanaa paUrI ho” sa paihLeÜ hI irbaka‹a naaŸ< ka‹ Žka‹ LÜùfka‹I ”naara pa Œa”. irbaka‹a bataUŽLÜ ka‹ ibaiwÜyaa rhI. bataUŽLÜ ”b˜aahIma ka‹ Baa”R naahor ŒŸ imalka‹a ka‹ paUta rha. irbaka‹a Œapana ka‹<aDae pa paanaI ka‹ gÜÜagÜÜarI LÜ”kae‹ ”naara pa Œa” rhI. 16 LÜùfka‹I bahota saunnar rhI. Ÿ kau‹Œ<arI rhI. Ÿ ka‹Ÿnao mana”R ka‹ saMgÜÜa ka‹bah¦< naahIå sao” rhI. Ÿ Œapana kaU<‹ùfa Bar” bare ”naara pa Œa”. 17 taba naŸka‹r Œoka‹re naigÜÜacae taLÜka‹ dQiùfkae‹ Œavaa ŒŸ baoLÜa/ "maehrabaanaI ka‹”kae‹ Œapana kaU<‹ùfa sa ipaŒ” bare tainaka‹ paanaI d•yaa.® 18 irbaka‹a haLÜI haLÜI ka‹a<Dae sa kaU<‹ùfa ka‹ KaaLeÜ Ÿtaaresa ŒŸ Œoka‹a paanaI ipaŒaŽsa. irbaka‹a ka‹hesa/ "mahasaya/ ” ipaŒ”<.® 19 ja”saena hI Ÿ ipaŒ” bare ka‹CÜu paanaI deba Katama ika‹hesa. irbaka‹a ka‹hesa/ "ma”< Œapa ka‹ ¬<wÜyana ka‹ BaI paanaI ipaŒ” bare d” saka‹ta hŸ<.® 20 Ž«h bare irbaka‹a pa‹Ÿrna ka<U‹ùfa ka‹ saba paanaI ¬<wÜyana bare banaa Bavaa hŸda ma< Ÿùferesa. taba Ÿ ŒŸr paanaI LÜ” Œava” bare ”naara ka‹ dQùf gÜÜa” ŒŸ Ÿ saba ¬<iwÜyana ka‹ paanaI ipaŒaŽsa. 21 naŸka‹r Œoka‹a caupacaapa iDayaana sa LÜKaesa. Ÿ ” taya ka‹r” caahta rha ika‹ yahovaa saa”d ” baata ka‹ maana iLÜhesa h ŒŸ Œoka‹rI jaa¤aa ka‹ saupa‹LÜ banaa” idhsa h. 22 jaba ¬<iwÜyana paanaI paI iLÜhna taba Ÿ irbaka‹a ka‹ ŒADaA saekae‹LÜ jaoiKakae‹ Žka‹ WÜu saonaa ka‹ maunarI idhesa. Ÿ Œoka‹a du” baajaUbaMd BaI idhesa jaŸna jaoKae ma< hr Žka‹ dsa saekae‹LÜ rhena. 23 naŸka‹r paUCeÜsa/ "taohar baapa ka‹Ÿna Œh”À ka‹a taohre baapa ka‹ Gare ma< Ž««tanaI jagÜÜah baawÜ” ika‹ hma pacana ka‹ rh” ŒŸ saova” ka‹ sarMjaama ho” saka‹”À® 24 irbaka‹a javaaba idhesa/ "maor baapa bataUŽLÜ Œh”< jaŸna imalka‹a ŒŸ naahor ka‹ paUta Œh”<.® 25 taba Ÿ ka‹hesa/ "ŒŸr ha< hma pacana ka‹ LÜgÜÜae taohre ¬<wÜ bare caara baawÜ” ŒŸ taohre saova” bare jagÜÜah Œh”.® 26 naŸka‹r maU<iùf inah¦raŽsa ŒŸ yahovaa ka‹ ŒArADanaA ika‹hesa. 27 naŸka‹r ka‹hesa/ "maore sauŒamaI ”b˜aahIma ka‹ parmaessar yahovaa ka‹ Danna ho. yahovaa hmare sauŒamaI pa dyaa Œh”. yahovaa maoka‹a Œapana sauŒAmaI ka‹ paUta bare sahI LÜùfka‹I idhe Œh”.® 28 taba irbaka‹a dQùfI ŒŸ jaŸna ka‹CÜU Bavaa rha Œapana pairvaar ka‹ bataaŽsa. 29 - 30 irbaka‹a ka‹ Žka‹ Baa”R rha. Œoka‹r naaŸ< LÜabaana rha. irbaka‹a Œoka‹a Ÿ baatana ka‹ bataaŽsa jaŸna Œosae Ÿ mana”R ika‹he rha. LÜabaana Œoka‹r baatana Œnaka‹ta rha.
 • 20. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 24:31-60 20 jaba LÜabaana maunarI ŒŸ baihnaI ka‹ baa<he pa baajaUband inaharesa taŸ Ÿ Daa”kae‹ ”naara pa pahoåcaa ŒŸr h¦Œ<a Ÿ mana”R ”naara ka‹ LÜgÜÜae/ ¬<iwÜyana ka‹ bagÜÜaLÜ ma< WÜaùf rha. 31 LÜabaana ka‹hesa/ "saaheba/ Œapa paDaar”< Œapa ka‹ sauŒagÜÜata Œh”. Œapa ka‹ ihŒ<a baaher Kaùfa naahI rhba baawÜ”. ma”< Œapaka‹ ¬<iwÜyana bare Žka‹ jagÜÜah bana” dInh h ŒŸ Œapa saova” bare Žka‹ WÜu ka‹mara WÜIka‹ ka‹” dInh h.® 32 Ž«h bare ”b˜aahIma ka‹ naŸka‹r LÜAbana ka‹ Gar gÜÜavaa. LÜabaana ¬<wÜna pa” sa baoJa ŸtaAr” ma< Œoka‹r madd ika‹hsa ŒŸ ¬<wÜna ka‹ Kaa” bare caara idhsa. taba LÜabaana paanaI idhsa jaehsae Ÿ mana”R ŒŸ Œoka‹re saMgÜÜa ŒaŽ BaŽna dUsar naŸka‹rna Œapana gÜÜaoùf paKaAir saka‹”<. 33 taba LÜabaana Œoka‹a Kaa” bare idhsa. mauLÜa naŸka‹r Ka”yaa ka‹ Kaa” sa manaa ka‹” idhsa. Ÿ ka‹hesa/ "ma”< taba taLÜka‹ Baojana na ka‹rba jaba taLÜka‹ ma”< ” naahIå bataa” deŸ< ika‹ ma”< ihŒ<a ka‹ahe bare Œavaa ŒhŸ<.® Ž«h bare LÜabaana ka‹hesa/ "taba hma pacana ka‹ bataavaa.® iiiirrrrbbbbaaaakkkkaaaa‹‹‹‹aaaa ””””ssssaaaahhhhaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ mmmmaaaaeeeehhhhrrrraaaa¨¨¨¨ bbbbaaaannnnaaaaIIII 34 naŸka‹r ka‹hesa/ "ma”< ”b˜aahIma ka‹ naŸka‹r ŒhŸ<. 35 yahovaa hmare sauŒamaI pa hr Žka‹ jagÜÜah ka‹&paa ika‹hesa h. maor maaiLÜka‹ mahana mana”R ho” gÜÜa Œh”<. yahovaa ”b˜aahIma ka‹ ka‹”Ÿ Baeiùfna ka‹ Jau,ÜÜf ŒŸ gÜÜao¨Œna ka‹ Jau,ÜÜf idhe Œh”. ”b˜aahIma ka‹ LÜgÜÜae Feir ka‹ saonaa/ caa<dI ŒŸ naŸka‹r Œh”<. ”b˜aahIma ka‹ LÜgÜÜae bahota sa ¬<wÜ ŒŸ gÜÜadha Œh”<. 36 saara/ maor sauŒAmaI ka‹ patnaI Œh”. jaba Ÿ bahota” bauùFa” gÜÜa” Ÿ Žka‹ paUta ka‹ janma idhesa ŒŸ hmaar sauŒamaI ŒApana saba ka‹CÜU Ÿ paUta ka‹ d” idhsa h. 37 maor sauŒamaI maoka‹a Žka‹ bacana de” bare baebasa ika‹hsa. maor sauŒAmaI maosae ka‹hesa/ 'taU maore paUta ka‹ ka‹naana ka‹ LÜirka‹I sa ka‹Ÿnao BaI tarh ibayaah naahIå ka‹r” debyaa. hma pacae Œonakae‹ baIca rihta h/ mauLÜa ma”< naahIå caaihta ika‹ Ÿ ka‹Ÿnao ka‹naanaI LÜirka‹I sa ibayaah ka‹r”. 38 Ž«h bare taohka‹a bacana de” ka‹ ho” ika‹ taU maore baapa ka‹ desa jaabyaa. maore pairvaar ma< jaa ŒŸ maore paUta bare Žka‹ WÜu duLÜihna caunaa.¾ 39 ma”< Œapana sauŒAmaI sa ka‹heŸ</ '” ho” saka‹ta h ika‹ Ÿ duLÜihna maore saMgÜÜa ” desa ma< ŒAva” sa ”nka‹Ar ka‹resa.¾ 40 mauLÜa maor maaiLÜka‹ ka‹hesa/ 'ma”< yahovaa ka‹ saevaa ka‹rta hŸ< ŒŸ yahovaa taohre saMgÜÜa Œapana sargÜÜadUta paWÜ”R ŒŸ taohar madd ka‹rI. taohka‹a h¦Œ<a maore Œapana LÜogÜÜana ma< sa maore paUta bare Žka‹ duLÜihna imaLÜI. 41 mauLÜa jaid taU maore ipataa ka‹ desa jaata h ŒŸr Ÿ pacae maore paUta bare Žka‹ WÜu duLÜihna deba manaa ka‹rta hIå taŸ taohka‹a ” bacana sa CÜuwÜka‹ara imaiLÜ jaa”.¾ 42 "Œajau ma”< ” ”naara pa Œavaa hŸ< ŒŸr ma”< ka‹heŸ< h/ 'he yahovaa maor sauŒAmaI ka‹ parmaessar ka‹&paa ka‹”kae‹ maor jaa¤aa saupa‹LÜ banaavaa. 43 ma”< ihŒ<a ”naara ka‹ LÜgÜÜae ¨ka‹ba ŒŸ paanaI Bar” bare Œava” vaaLÜI navaiKaLÜ maehra¨ ka‹ jaohba. taba ma”< ka‹hba/ "ka‹&paa ka‹”kae‹ Œapa Œapana k<aU‹ùfa sa ipaŒ” bare paanaI d•yaa.® 44 naIka‹ ibaiwÜyaa hI Kaasa tarh sa javaaba de”. Ÿ ka‹hI/ "” paanaI ipaŒa ŒŸ ma”< taohre ¬<iwÜyana bare paanaI LÜavata ŒhŸ<.® ” tarh ma”< jaanaba ika‹ ” Ÿh” maehra¨ Œh” jaeka‹a yahovaa maor sauŒAmaI ka‹ paUta bare caunae Œh”.¾ 45 "maor paraTanaa paUrI ho” ka‹ paihLeÜ hI irbaka‹a ”naara pa paanaI Bar” Œa”. paanaI ka‹ k<aU‹ùfa Ÿ Œapana ka‹a<Dae pa LÜ”kae‹ Dare rhI. Ÿ ”naara taLÜka‹ gÜÜa” ŒŸ Ÿ paanaI Baresa. ma”< Žhsae ka‹heŸ</ "ka‹&paa ka‹”kae‹ maoka‹a tainaka‹ paanaI d•yaa. 46 Ÿ pa‹Ÿrna ka‹a<Dae sa ka<U‹ùfa ka‹ inah¦raŽsa ŒŸ maore bare paanaI Ÿùferesa ŒŸ ka‹hesa/ '” ipaŒ”< ŒŸ ma”< Œapa ka‹ ¬<iwÜyana bare paanaI iLÜŒaŸba.¾ Ž«h bare ma”< paanaI ipaŽŸ< ŒŸ Œapana ¬<wÜna ka‹ BaI paanaI ipayaaŽŸ<. 47 taba ma”< Žhsae paUCeÜŸ</ 'taohar ipataa ka‹Ÿna Œh”<À¾ ” javaaba idhsa/ 'maor ipataa bataUŽLÜ Œh”. maore ipataa ka‹ mahtaarI-baapa imalka‹a ŒŸ naahor Œh”<.¾ tabba” ma”< Ž«ka‹a maunarI ŒŸ baa<he bare baajaUband idheŸ< h. 48 Ÿ weÜma ma”< Œapana maU<ùfI inah¦raŽŸ< ŒŸ yahovaa ka‹ Danna ka‹heŸ<. ma”< Œapana sauŒAmaI ”b˜aahIma ka‹ parmaessar yahovaa ka‹ PasaMsaA ika‹hA. ma”< Œoka‹a Danna ka‹heŸ< ka‹Aheika‹ Ÿ saoJae” maore sauŒAmaI ka‹ Baa”R ka‹ naitanaI taLÜka‹ maoka‹a pahoåcaaŽsa. 49 Œba bataavaa ika‹ taU ka‹a ka‹rbyaaÀ ka‹a taU maore sauŒamaI pa dyaa ŒŸ svaaimaBaka›ta hobyaa ŒŸ Œapana ibaiwÜyaa Œoka‹a debyaaÀ yaa taU Œapana ibaiwÜyaa deba manaa ka‹rbyaaÀ maoka‹a bataavaa/ jaehsae/ ma”< ” samauJa saka‹Ÿ< ika‹ maoka‹a ka‹a ka‹r” ka‹ baawÜ”.® 50 taba LÜabaana ŒŸ bataUŽLÜ javaaba idhna/ "hma pacae ” LÜKata ŒhI ika‹ ” yahovaa ka‹”<taI sa baawÜ”. Ž«ka‹a hma saba” wÜair naahIå saika‹ta. 51 irbaka‹a taohar Œh”. Œoka‹a lyaa ŒŸ jaa. Œapana sauŒamaI ka‹ paUta sa Žka‹a ibayaah ka‹r” d•yaa. ”h” Œh” jaeka‹a yahovaa caahta h.® 52 ”b˜aahIma ka‹ naŸka‹r saunaesa ŒŸ Ÿ yahovaa ka‹ samanvaa Bau”<yaa pa inah¦ra. 53 taba Ÿ irbaka‹a ka‹ Ÿ saba” BaeMwÜ idhsa jaŸna Ÿ saMgÜÜa iLÜŒavaa rha. Ÿ irbaka‹a ka‹ saonaa ŒŸ caa<dI ka‹ gÜÜahnaa ŒŸ bahota sa saunnar ŒoùFnaa idhsa. Ÿ/ Œoka‹re Baa”R ŒŸ mahtaarI ka‹ ka‹ImataI BaeMwÜ idhsa. 54 naŸka‹r ŒŸ Œoka‹re saMgÜÜa ka‹ mana”R h¦Œ<a Whrena ŒŸ KaaŽna ŒŸr ipaŽna. Ÿ pacae h¦Œ<a raita Ba” WÜhrena. Ÿ pacae dUsar idna iBansaare ŸWeÜna ŒŸ baoLeÜna "Œba hma Œapana maaiLÜka‹ ka‹ LÜgÜÜae jaaba.® 55 irbaka‹a ka‹ mahtaarI ŒŸ Baa”R ka‹hena/ "irbaka‹a ka‹ hma LÜogÜÜana ka‹ LÜgÜÜae ka‹CÜU idna ŒŸ WÜhr” d•yaa. Œoka‹a dsa idna taLÜka‹ hmare saMgÜÜa WÜhr” d•yaa. Ž«ka‹re paaCeÜ Ÿ jaa” saka‹ta h.® 56 mauLÜa naŸka‹r Œonasae ka‹hesa/ "yahovaa maor jaa¤aa sapa‹LÜ ika‹hesa h. Œba maosae ijana jaohavaa. maoka‹a Œapana maaiLÜka‹ ka‹ LÜgÜÜae LÜQiwÜ jaa” d•yaa.® 57 irbaka‹a ka‹ Baa”R ŒŸ mahtaarI ka‹hena/ "hma pacae irbaka‹a ka‹ baoLÜaŸba Œ Œosae paUCÜba ika‹ Ÿ ka‹a caahta hÀ® 58 Ÿ pacae irbaka‹a ka‹ baoLÜaŽna ŒŸ Œosae ka‹hena/ "ka‹a taU ” mana”R ka‹ saMgÜÜa ŒbaihM jaa” caahta ŒhaÀ® irbaka‹a ka‹hesa/ "h<a/ ma”< jaaba?® 59 Ž«h bare Ÿ pacae irbaka‹a ka‹ ”b˜aahIma ka‹ naŸka‹r ŒŸ Œoka‹re saMgÜÜaI LÜogÜÜana ka‹ saaTae jaa” idhna. irbaka‹a ka‹ Daa”R BaI Œonakae‹ saMgÜÜa gÜÜa”. 60 jaba Ÿ jaa” LÜagÜÜa ŒŸ Ÿ pacae irbaka‹a sa baoLeÜna/ "hmaar baihnaI/ taU LÜaKana mana”yana ka‹ mahtaarI banaa ŒŸ taohar saMtaana Œapana dusmanana ka‹ hrava”< ŒŸ Œonakae‹ sahrna ka‹ hùfpa LeÜ”<.®
 • 21. 21 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 24:61-25:34 61 taba irbaka‹a ŒŸ Daa”R ¬<wÜ pa savaar Ba”na ŒŸ naŸka‹r ŒŸ Œoka‹re saMgÜÜaI LÜogÜÜana ka‹ paaCeÜ caLÜ” LÜaigÜÜana. ” tarh naŸka‹r irbaka‹a ka‹ saMgÜÜa iLÜhsa ŒŸ Gare LÜŸwÜ” bare jaa¤aa sau¨ ika‹hsa. 62 ” weÜma ”sahaka‹ baer LÜhqro”R ka‹ taija idhe rha ŒŸ naegÜÜaeva ma< rh” LÜagÜÜa. 63 Žka‹ saMJaa ka‹ ”sahaka‹ ma”dana ma< wÜhrta rha. ”sahaka‹ najar dŸùfaŽsa ŒŸ bahota dUr sa ¬<wÜna ka‹ Œavata LÜKaesa. 64 irbaka‹a LÜKaesa ŒŸ ”sahaka‹ ka‹ inaharesa. taba Ÿ ¬<wÜ sa kaU‹id paùfI. 65 Ÿ naŸka‹r sa paUCeÜsa/ "hma mana”yana sa imaLÜ” bare Kaetana ma< wÜhrta Ÿ mana”R ka‹Qna Œh”À® naŸka‹r ka‹hesa/ "” maore sauŒamaI ka‹ paUta Œh”.® Ž«h bare irbaka‹a Œapana mau<h ka‹ padRa ma< iCÜpaa” iLÜhsa. 66 naŸka‹r ”sahaka‹ ka‹ Ÿ saba” baatana ka‹ bataaŽsa jaŸna GaiwÜ gÜÜa” rihna. 67 taba ”sahaka‹ ibaiwÜyaa ka‹ Œapana mahtaarI ka‹ tambaU ma< iLÜŒavaa. Ÿh” idna irbaka‹a ”sahaka‹ ka‹ maehra¨ ho” gÜÜa”. ”sahaka‹ Œosae bahota ipaŒar ka‹rta rha. Ž«h bare ”sahaka‹ ka‹ Œapana mahtaarI ka‹ maŸta ka‹ paaCeÜ BaI DaIrja ŒŸ idLÜAsaA imaLÜI. ””””bbbb˜˜˜˜aaaaaaaahhhhIIIImmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaaaaarrrr ”b˜aahIma pau‹na ibayaah ika‹hsa. Œoka‹r na”R maehra¨ ka‹ naaŸ< ka‹taUra rha. 2 ka‹taUra ijam˜aana/ yaocCÜana/ imaDaana/ imadAna iyasabaAka‹ ŒŸ saUh ka‹ janma idhesa. 3 yaocCÜana/ sabaa ŒŸ ddana ka‹ baapa rha. ddana ka‹ saMtaanana ŒssaUr/ ÂmmaI ŒŸ LÜtaUsaI LÜogÜÜa rhena. 4 imad•yaana ka‹ paUta Žpaa/ Žpaer/ hnaoka‹/ ŒbaIdA ŒŸ Žlda rhena. ” sabaihM paUta ”b˜aahIma ŒŸ ka‹taUra sa pa”da BaŽna. 5 - 6 ”b˜aahIma mar” sa paihLeÜ Œapana maehrA¨ naŸka‹rna ka‹ paUtana ka‹ ka‹CÜU BaeMwÜ idhsa. ”b˜aahIma paUtana ka‹ paUrba paWÜŽsa. Ÿ Ž«naka‹a ”sahaka‹ sa dUr paWÜŽsa. Ž«ka‹re paaCeÜ ”b˜aahIma Œapana sabaihM caIjana ”sahaka‹ ka‹ d” idhsa. 7 ”b˜aahIma Žka‹ saQ pacahttar bairsa ka‹ Ÿmar taLÜka‹ ijaŒta rha. 8 ”b˜aahIma DaImae DaImae dubara” gÜÜavaa ŒŸ saMtauw•WÜ jaIvana ibataA” ka‹ paaCeÜ caLÜ basaa. Ÿ LÜmbaI BarpaUr ijannagÜÜaI ibataaŽsa ŒŸr Œoka‹A dpa‹naA dInh gÜÜavaa rhA. 9 Œoka‹r paUta ”sahaka‹ ŒŸ ”smaaŽLÜ Œoka‹a maka‹paeLÜa ka‹ gÜÜaupa‹a ma< dpa‹naaŽna. ” gÜÜaupa‹a saohr ka‹ paUtana ŽPaona ka‹ Kaetae ma< Œh”. ” mam˜ae ka‹ paUrba ma< rhI. 10 ” Ÿh” gÜÜaupa‹a Œh” jaeka‹a ”b˜aahIma ihttaI LÜogÜÜana sa baesahe rha. ”b˜aahIma ka‹ Œoka‹r maehra¨ saara ka‹ saMgÜÜa gÜÜaaùfa gÜÜavaa. 11 ”b˜aahIma ka‹ mar” ka‹ paaCeÜ parmaessar ”sahaka‹ pa ka‹&paa ika‹hesa ŒŸ ”sahaka‹ baer LÜhqro”R ma< rhta rha. 12 ”smaaŽLÜ ka‹ pairvaar ka‹ ” saUcaI Œh”. ”smaaŽLÜ ”b˜aahIma ŒŸ haijara ka‹ paUta rha. :haijara saara ka‹ imaêa desa ka‹ dasaI rhI.ò 13 ”smaaŽLÜ ka‹ paUtana ka‹ ” saba” naaŸ< Œh”< paihLÜa paUta nabaayaota rha/ taba kae‹dar pa”da Bavaa/ taba ŒdbaeLÜ/ imabasaama/ 14 imasmaa/ dUmaa/ massaa/ 15 hdd/ taemaa/ yataUr/ naapaIsa ŒŸ kae‹dmaa BaŽna. 16 ” saba” ”smaaŽLÜ ka‹ paUtana ka‹ naaŸ< rhena. hr Žka‹ paUta ka‹ Œapana gÜÜaA<va yaA isaibar rhena. ŒApana ka‹baILÜ ka‹ Ÿpacae baArh rAjakau‹maAr rhena. 17 ”smaaŽLÜ Žka‹ saQ 25 saÏtaIsa bairsa ijaŒta rha. tabahIå Ÿ mar gÜÜavaA ŒŸ dpa‹naA dInh gÜÜavaA rhA. 18 ”smaaŽLÜ ka‹ sa–taAnana hvaILÜa sa LÜ”kae‹ saUr ka‹ LÜgÜÜae imaêa ka‹ caQhd•dI ŒŸ Œosae BaI ŒagÜÜae ŒssaUr ka‹ ika‹naare taLÜka‹/ basae rhena ŒŸ Œapana rstaedArna pa” hmaLÜa ka‹rta rhena. ””””ssssaaaahhhhaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaaaaarrrr 19 ” ”sahaka‹ ka‹ ka‹hanaI baawÜ”. ”b˜aahIma ka‹ Žka‹ paUta ”sahaka‹ rha. 20 jaba ”sahaka‹ caaLÜIsa bairsa ka‹ rha taba Ÿ irbaka‹a sa ibayaah ika‹hsa. irbaka‹a pad•dnarama ka‹ rh”vaaLÜI rhI. Ÿ ŒramaI bataUŽLÜ ka‹ ibaiwÜyaa rhI ŒŸ LÜabaana ka‹ baihna rhI. 21 ”sahaka‹ ka‹ basahI baccaa naahIå pa”da ka‹” saka‹I. Ž«h bare ”sahaka‹ yahovaa sa Œapana maehra¨ bare paraTanaa ika‹hsa. yahovaa ”sahaka‹ ka‹ ibanataI saunaesa ŒŸ yahovaa irbaka‹a ka‹ gÜÜarBa Daar,ÜÜa ka‹r” idhsa. 22 jaba irbaka‹a gÜÜarBa Daar,ÜÜa ika‹he rhI taba Œoka‹re gÜÜaBaR ma< ba•cae Žka‹ dUsar ka‹ saMgÜÜa Daka›ka‹A Daka•‹ka‹I ka‹rta rhena. irbaka‹a yahovaa sa parATanaa ika‹hesa ŒŸ baoLÜI/ "maore saMgÜÜa Œ”saa ka‹ahe hota Œh”.® 23 yahovaa ka‹hesa "taohre gÜÜaBaR ma< du” rasw°Ü Œh”<. du” pairvaarna ka‹ rajaa taohsae pa”da ho”hIå ŒŸ Ÿ pacae ŒLÜgÜÜaa” ja”hIå. Žka‹ paUta dUsar sa baLÜvaana ho”. baùfka‹a paUta CÜowÜkae‹ paUta ka‹ saevaa ka‹rI® 24 ŒŸr jaba weÜma paUra Bavaa taŸ irbaka‹a jauùfQDaa LÜirka‹na ka‹ janmaesa. 25 paihLÜa LÜirka‹a LÜaLÜ Bavaa. Œoka‹r KaaLÜ rova<adar ŒoùFnaa ka‹ naa”Rª rhI. Ž«h bare Œoka‹r naaŸ< Žsaava paùfa. 26 jaba dUsar LÜirka‹a pa”da Bavaa/ Ÿ Žsaava ka‹ Ž<ùùfI ka‹ majabaUtaI sa Dare rha. Ž«h bare Ÿ LÜirka‹a ka‹ naaŸ< yaakaU‹ba paùfa. ”sahaka‹ ka‹ Ÿimar Ÿ weÜma saaWÜ bairsa ka‹ rhI. jaba yaakaU‹ba ŒŸ Žsaava pa”da BaŽna. 27 LÜirka‹na baùfa BaŽna. Žsaava Žka‹ hoisayaar isaka‹arI Bavaa. Ÿ ma”danana ma< rhba pasand ka‹r” LÜagÜÜa. mauLÜa yaakaU‹ba saanta rha. Ÿ Œapana tambaU ma< rhta rha. 28 ”sahaka‹ Žsaava ka‹ ipaŒar ka‹rta rha. Ÿ Œona janaavarna ka‹ Kaaba pasand ka‹rta rha jaeka‹a Žsaava maair ka‹ LÜ” Œavata rha. mauLÜa irbaka‹a yaakaU‹ba ka‹ ipaŒar ka‹rta rhI. 29 Žka‹ da”Rª Žsaava isaka‹ar sa LÜŸwÜa. Ÿ BaUKa sa Taka‹A ŒŸ ka‹majaor ho” gÜÜavaA rha. yaakaU‹ba ka‹CÜU daLÜ paka‹avata rha. 30 ” ka‹ar,ÜÜa Žsaava yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "ma”< BaUKa sa ka‹majaor hota ŒhŸ<. taU Ÿ LÜaLÜ daLÜ ma< sa ka‹CÜU maoka‹a d•yaa.® :”h” ka‹ar,ÜÜa Œh” ika‹ LÜogÜÜa Œoka‹a Ždoma ka‹hta hIå.ò 31 mauLÜa yaakaU‹ba ka‹hesa/ "taohka‹a paihLÜQWÜI ho” ka‹ ŒiDaka‹ar maoka‹a Œaja baeca” ka‹r” ka‹ ho”.® 32 Žsaava ka‹hesa/ "ma”< BaUKa sa mara jaata ŒhŸ<. ŒgÜÜar ma”< mair jaata ŒhŸ< taŸ maore baapa ka‹ saba Dana maor madd naahIå ka‹r paa”. Ž«h bare taohka‹a ma”< Œapana hIåsaA deba.® 33 mauLÜa yaakaU‹ba ka‹hesa/ "paihLeÜ bacana d•yaa ika‹ taU ” maoka‹a debyaa.® Ž«h bare Žsaava yaakaU‹ba ka‹ bacana idhsa. Žsaava Œapana ipataa ka‹ Dana ka‹ Œapana hIsaMa yaakaU‹ba ka‹ baeca idhsa. 34 taba yaakaU‹ba Žsaava ka‹ rowÜI ŒŸ Baojana idhsa. Žsaava KaaŽsa/ ipaŽsa ŒŸ taba caLÜa gÜÜavaa. ” tarh Žsaava ” deKa««AŽsa ika‹ Ÿ paihLÜQwÜa ho” ka‹ Œapana ŒiDaka‹ar ka‹ parvaah naahIå ika‹hesa.
 • 22. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 26:1-32 22 ””””ssssaaaahhhhaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒbbbbaaaaIIIImmmmaaaaeeeeLLLLeeeeÜÜÜÜkkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaa JJJJaaaaUUUUWWWWÜÜÜÜ bbbbaaaaooooLLLLÜÜÜÜttttaaaa hhhh Žka‹ d<a”R Œka‹aLÜ paùfa. ” Œka‹aLÜ va”saa hI rha ja”saa ”b˜aahIma ka‹ weÜma ma< paùfa. Ž«h bare ”sahaka‹ gÜÜarar sahr ma< paiLÜistayana ka‹ rajaa ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa. 2 yahovaa ”sahaka‹ sa baata ika‹hsa. yahovaa ”sahaka‹ sa ” ka‹hesa/ "imaêa ka‹ ijana jaa. Ÿh” desa ma< rha jaehma<a rh” ka‹ h¦kau‹ma ma”< taohka‹a idheŸ< h. 3 Ÿh” desa ma< rha ŒŸr ma”< taohre saMgÜÜa rhba. ma”< taohka‹a ŒasaIbaARd deba. ma”< taohka‹a ŒŸ taohre pairvaar ka‹ ” saba pah<wÜa deba. ma”< Ÿh” ka‹rba jaŸna ma”< taohre baapa ”b˜aahIma ka‹ bacana idheŸ< h. 4 ma”< taohre pairvaar ka‹ Œaka‹asa ka‹ taara samaUh ka‹ tarh bahota sa banaaŸba ŒŸr ma”< saara pah<wÜa taohre pairvaare ka‹ deba. DartaI ka‹ saba rAsw°Ü taohre santaAnana ka‹ ka‹ar,ÜÜa maor ŒasaIbaARd paa” ja”hIå. 5 ma”< ” Ž«h bare ka‹rba ika‹ taohar baapa maor h¦kau‹ma ka‹ maanaesa ŒŸ ma”< jaŸna ka‹CÜU ka‹heŸ</ Ÿ ika‹hsa. ”b˜aahIma maore h¦kau‹mana/ maor ka‹anaUnana ŒŸ maore naemana ka‹ paaLÜna ika‹hsa.® 6 ”sahaka‹ ¨ka‹a ŒŸ gÜÜarar ma< rha. 7 ”sahaka‹ ka‹ maehra¨ irbaka‹a bahota saunnar rhI. Ÿ jagÜÜah ka‹ mana”yana ”sahaka‹ sa irbaka‹a ka‹ baare ma< paUCeÜna. ”sahaka‹ ka‹hesa/ "” maor baihna Œh”.® ”sahaka‹ ” ka‹h” sa ferana ika‹ irbaka‹a maor maehra¨ Œh”. ”sahaka‹ ferata rha ika‹ mana”R Œoka‹r maehra¨ ka‹ paava” ka‹ Œoka‹a maair f”hIå. 8 jaba ”sahaka‹ h¦Œ<a bahota weÜma taLÜka‹ rih cauka‹a/ taŸ Žka‹ idna ŒbaImaeLeÜka‹ Œapana iKaùfka‹I sa baaher Jaa<kae‹sa ŒŸ LÜKaesa ika‹ ”sahaka‹/ irbaka‹a ka‹ saMgÜÜa h<saI ŒŸr KaeLÜ ka‹rta Œh”. 9 ŒbaImaeLeÜka‹ ”sahaka‹ ka‹ baoLÜaŽsa ŒŸ ka‹hesa/ "” maehra¨ taohar patnaI Œh”. taU hma pacana sa ” ka‹ahe ka‹h•yaa ika‹ ” maor baihna Œh”.® ”sahaka‹ Œosae ka‹hesa/ "ma”< ferata rheŸ< ika‹ taU Œoka‹a paava” bare maoka‹a maair fŸbyaa.® 10 ŒbaImaeLeÜka‹ ka‹hesa/ "taU hma pacana ka‹ baura ika‹h•yaa h. hma pacana ka‹ ka‹Ÿnao BaI mana”R taohre patnaI ka‹ saMgÜÜa sao” saka‹ta rha. taba Ÿ baùfkae‹ paapa ka‹ doKaI hota.® 11 Ž«h bare ŒbaImaeLeÜka‹ sabaihM mana”yana ka‹ icataaŸnaI idhsa. Ÿ ka‹hesa/ "” manasaeDaU ŒŸ ” maehra¨ ka‹ ka‹Ÿnao caowÜ naahIå pahoåcaa”R. ŒgÜÜar ka‹Ÿnao Ž«naka‹a caow pahoåcaa” taŸ Ÿ mana”R jaana sa maair dInh jaa”.® ””””ssssaaaahhhhaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ DDDDaaaannnnaaaaIIII bbbbaaaannnnaaaaaaaa 12 ”sahaka‹ Ÿ Bau”<yaa pa KaetaI ika‹hsa ŒŸ Ÿ bairsa Œoka‹re bahota” pa‹isaLÜ Ba”. yahovaa Œoh pa bahota” ka‹&paa ika‹hesa. 13 ”sahaka‹ DanaI ho” gÜÜavaa. Ÿ ijayaada sa ijayaada Dana taba taLÜka‹ bawÜorta rha jaba taLÜka‹ bahota DanaI naahIå ho” gÜÜavaa. 14 Œoka‹re LÜgÜÜae bahota sa Jau,ÜÜf ŒŸ gÜÜao¨Œna ka‹ Jau,ÜÜf rhena. Œoka‹re LÜgÜÜae Fer dasa BaI rhena. sabaihM paiLÜstaI Œosae fah raKata rhena. 15 Ž«h bare paiLÜistayana Œona sabaihM ”naarna ka‹ babaARd ka‹” idhna jaenaka‹a ”sahaka‹ ka‹ baapa ”b˜aahIma ŒŸ Œoka‹r saaTaI LÜogÜÜana ka‹”Ÿ saaLÜ paihLeÜ Kanae rhena. paiLÜistayana Œonaka‹a maawÜI sa paawÜ idhna 16 ŒŸr ŒbaImaeLeÜka‹ ”sahaka‹ sa 26 ka‹hesa/ "hmaar desa taija d•yaa. taU hma pacana sa bahota ijayaada saka›taIvaaLÜa ho” gÜÜavaa Œha.® 17 Ž«h bare ”sahaka‹ Ÿ jagÜÜah taija idhsa ŒŸ gÜÜarar ka‹ CÜowÜI nadI ka‹ LÜgÜÜae paùfava faLeÜsa. ”sahaka‹ h¦<va” WÜhra ŒŸ h¦va<” rha. 18 Žka‹re bahota paihLeÜ ”b˜aahIma ka‹”Ÿ ”naara Kanae rha. jaba ”b˜aahIma mara taŸ paiLÜistayana maawÜI sae ”naara paaiwÜ idhna. Ž«h bare h¦<va” ”sahaka‹ LÜQwÜa ŒŸ Œona ”naarna ka‹ pau‹na Kanaesa. Ÿ ”naAr ka‹ Ÿh” naAŸ< idhesa jaŸna naAŸ< Œoka‹r ipataA idhe rhA. 19 ”sahaka‹ ka‹ naŸka‹rna CÜowÜI nadI ka‹ LÜgÜÜae Žka‹ ”naara Kanaena. Ÿ kau‹Œ<a sa paanaI ka‹ Žka‹ saotaa paU‹wÜ paùfa. 20 taba gÜÜarar ka‹ gÜÜaùfiryaa LÜogÜÜa Ÿ ”naara ka‹ ka‹ar,ÜÜa ”sahaka‹ ka‹ naŸka‹rna sa JagÜÜaùf” LÜagÜÜaena. Ÿ pacae ka‹hena/ "” paanaI hmaar Œh”.® Ž«h bare ”sahaka‹ Œoka‹r naaŸ< Žsaeka‹ raKaesa. Ÿ ” naaŸ< Ž«h bare idhsa ika‹ Ÿh” jagÜÜah pa Ÿ mana”yana Œosae JagÜÜaùfa ika‹he rhena. 21 taba ”sahaka‹ ka‹ naŸka‹rna dUsar ”naara Kanaena. h¦Œ<a ka‹ mana”yana Ÿ ”naara bare BaI JagÜÜaùfena. Ž«h bare ”sahaka‹ Ÿ ”naara ka‹ naaŸ< isatnaA raKaesa. 22 ”sahaka‹ h¦Œa< sa hwÜa ŒŸ dUsar ”naara Kanaesa. Ÿ ”naara bare JagÜÜaùfa ka‹r” ka‹Ÿnao naahIå Œavaa. Ž«h bare ”sahaka‹ Ÿ ”naara ka‹ naaŸ< rhobaota raKaesa. ”sahaka‹ ka‹hesa/ "yahovaa ihŒ<a hmare bare jagÜÜah idyaaŽsa h. hma pacae PagÜÜaita ka‹rba ŒŸr baùFba ŒŸ ”h” Bau”<yaa pa” paUrI tarh sapa‹LÜ ho” jaaba.® 23 Ÿ jagÜÜah sa ”sahaka‹ baesaeRbaa ka‹ gÜÜavaa. 24 yahovaa Ÿ rata ”sahaka‹ sa baoLÜa/ "ma”< taohre ipataa ”b˜aahIma ka‹ parmaessar ŒhŸ<. ijana feraŒ. ma”< taohre saMgÜÜa ŒhŸ< ŒŸ ma”< taohka‹a ŒasaIbaARd deba. ma”< taohre pairvaar ka‹ mahana banaaŸba. ma”< Œapana saevaka‹ ”b˜aahIma ka‹ ka‹ar,ÜÜa ” ka‹rba.® 25 Ž«h bare ”sahaka‹ Ÿ jagÜÜah yahovaa ka‹ ŒArADanaA bare Žka‹ vaedI banaaŽsa. ”sahaka‹ h¦Œ<a paùfava faLeÜsa ŒŸ Œoka‹r naŸka‹r LÜogÜÜa Žka‹ ”naara Kanaena. 26 ŒbaImaeLeÜka‹ gÜÜarar sa ”sahaka‹ ka‹ LÜKa” Œavaa. ŒbaImaeLeÜka‹ Œapana saMgÜÜa saLÜahka‹ar Œh¦jjata ŒŸ saenaapaita paIka‹oLÜ ka‹ LÜ” Œavaa. 27 ”sahaka‹ paUCeÜsa/ "taU maoka‹a LÜKa” ka‹ahe Œayaa hÀ taU Žka‹re paihLeÜ maore saMgÜÜa dostaI naahIå raKata rh•yaa. taU maoka‹a Œapana desa taija de” ka‹ baebasa ika‹ha.® 28 Ÿ pacae javaaba idhna/ "Œba hma pacae jaainata h ika‹ yahovaA taohAr saMgÜÜa Œh”. ” bare hma caAihta h ika‹ hma pacae taohre saMgÜÜa Žka‹ samaJaQtaa ka‹rI. hma caaihta h ika‹ taU hmaka‹a Žka‹ bacana d•yaa. 29 hma pacae taohka‹a caowÜ naahIå pahoåcaavaa/ Œba taU pacana ka‹ ” bacana de” caahI ika‹ taU hma LÜogÜÜana ka‹ caowÜ naahIå pahoåcaŸbyaa. hma pacae taohka‹a paWÜvaa h. mauLÜa hma pacae taohka‹a saaönta sa paWÜvaa h. Œba ” baata saapa‹ Œh” ika‹ yahovaa taohka‹a ŒasaIbaARd idhesa h.® 30 Ž«h bare ”sahaka‹ Œonaka‹a davata idhsa. sabaihM KaaŽna ŒŸ ipaŽna. 31 dUsar idna iBansaare hr Žka‹ mana”R bacana idhsa ŒŸ ika‹iryaa KaaŽsa. taba ”sahaka‹ Œonaka‹a saaönta sa ibadA ika‹hsa ŒŸ Ÿ pacae kau‹saLÜ sa Œoka‹re inacakae‹ sa caLÜa ŒaŽna. 32 Ÿ idnaa ”sahaka‹ ka‹ naŸka‹r ŒaŽna ŒŸ Ÿ pacae Œapana Kanaa ”naArA ka‹ baare ma< bataaŽna. naŸka‹rna ka‹hena/ "hma pacae Ÿ
 • 23. 23 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 26:33-27:30 ”naara sa paanaI ipaŒa h.® 33 Ž«h bare ”sahaka‹ Œoka‹r naaŸ< isabaa rKaesa ŒŸ Ÿ sahr ŒbaihM BaI baesaeRbaa ka‹hvaavata h. ŽŽŽŽssssaaaaaaaavvvvaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ mmmmaaaaeeeehhhhrrrr¨¨¨¨ŒŒŒŒnnnnaaaa 34 jaba Žsaava caaLÜIsa bairsa ka‹ Bavaa Ÿ ihttaI maehr¨Œna sa ibayaah ika‹hsa. Žka‹ baerI ka‹ ibaiwÜyaa yahUdIta rhI. dUsar ŽLÜona ka‹ ibaiwÜyaa baasamata rhI. 35 ” saba” ibayaahe sa ”sahaka‹ ŒŸ irbaka‹a ka‹ mana du>KaI Bavaa. ŸŸŸŸttttttttaaaarrrraaaaiiiiDDDDaaaakkkkaaaa‹‹‹‹aaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ JJJJaaaaggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaùùùùffffaaaa jaba ”sahaka‹ bauùFa” vaa taŸ Œoka‹r Œ<iKayana naIka‹ naahIå rihna. ”sahaka‹ saapa‹-saapa‹ naahIå LÜiKa saka‹ta rha. Žka‹ idna Ÿ Œapana baùfka‹A paUta Žsaava ka‹ baoLÜaŽsa. ”sahaka‹ ka‹hesa/ "baewÜvaa?® Žsaava javaaba idhsa/ "h<a/ ipataajaI?® 2 ”sahaka‹ ka‹hesa/ "LÜKaa/ ma”< bauFa” gÜÜavaa ŒhŸ<. ho” saka‹ta h ika‹ ma”< haLÜI hI mair jaaŸ<. 3 Œba taU Œapana taIrna ŒŸ DanauKa LÜ”kae‹/ maore Kaaitar isaka‹ar pa jaa. maore Kaa” bare Žka‹ WÜu janaavar maair iLÜŒavaa. 4 maor manacaaha Ka”yaa ka‹ banaavaa. Œoka‹a maore LÜgÜÜae iLÜŒavaa/ ŒŸr ma”< Žka‹a Kaaba. taba ma”< mar” sa paihLeÜ ŒsaIsaba.® 5 Ž«h bare Žsaava isaka‹ar ka‹r” gÜÜavaa. yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa ””””ssssaaaahhhhaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaa CCCCÜÜÜÜLLLLÜÜÜÜ----kkkkaaaa‹‹‹‹ppppaaaawwwwÜÜÜÜÜÜÜÜ iiiikkkkaaaa‹‹‹‹hhhhssssaaaa irbaka‹a Ÿ saba” baata sauina iLÜhe rhI/ jaŸna ”sahaka‹ Œapana paUta Žsaava sa ka‹hesa. 6 irbaka‹a Œapana paUta yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "saunaa/ ma”< taohre baapa ka‹/ taohre Baa”R sa baitayaata saunaeŸ< h. 7 taohar ipataa ka‹hesa/ 'maore Kaa” bare Žka‹ janaavar maara. maore bare Baojana banaavaa/ ŒŸ ma”< Œoka‹a Kaaba. taba ma”< mar” ka‹ paihLeÜ taohka‹a ŒasaIbaARd debaa¾ 8 Ž«h bare paUta saunaa. ma”< jaŸna ka‹hita ŒhŸ</ ka‹ra. 9 Œapana baoka‹iryana ka‹ baIca jaa ŒŸ du” na”R baoka‹rI iLÜŒavaa. ma”< Œonaka‹a va”saa banaaŸba ja”saa taohre ipataa ka‹ saoha”. 10 taba” taU Ÿ Baojana Œapana ipataa ka‹ LÜgÜÜae LÜ” jaabyaa ŒŸ Ÿ mar” ka‹ paihLeÜ taohka‹a hI ŒasaIbaARd de”.® 11 mauLÜa yaakaU‹ba Œapana mahtaarI irbaka‹a sa ka‹hesa/ "mauLÜa maor Baa”R roåvaadar Œh” ŒŸ ma”< Œoka‹rI jagÜÜah rovaMadar naahIå ŒhŸ<. 12 jaid maor baapa maoka‹a CÜuŒta hIå/ taŸ jaana LeÜ”hIå ika‹ ma”< Žsaava naahIå ŒhŸ<. taba Ÿ pacae maoka‹a ŒasaIbaARd naahIå de”hIå. Ÿ pacae maoka‹a saraipahIå ka‹Aheika‹ ma”< Œonakae‹ saMgÜÜa CÜLÜ-ka‹pawÜ ka‹r” ka‹ jatana ika‹heŸ< h.® 13 yah pa” irbaka‹a Œosae ka‹hesa/ "jaid ka‹Ÿnao paresaanaI ho” taŸ ma”< Œapana doKa maana LeÜba. jaŸna ma”< ka‹hita hŸ< ka‹ra. jaa/ maore bare baoka‹iryana iLÜŒavaa.® 14 yaakaU‹ba Ž«h bare baaher gÜÜavaa ŒŸ Ÿ du” baoka‹iryana ka‹ Daresa ŒŸ Œapana mahtaarI ka‹ LÜgÜÜae LÜ” Œavaa. Œoka‹r mahtaarI ”sahaka‹ ka‹ pasaMd ka‹ Œnausaar ivasaeKa tarIka‹a sa paka‹aŽsa. 15 taba irbaka‹a Ÿ paosaaka‹ ka‹ ŸWÜaŽsa jaŸna Œoka‹r baùfka‹a paUta Žsaava paihrba pasaMd ka‹rta rha. irbaka‹a Œapana CÜowÜka‹a paUta yaakaU‹ba ka‹ ŒoùFnaa paihra” idhsa. 16 irbaka‹a 27 baoka‹iryana ka‹ caama ka‹ iLÜhsa ŒŸ yaakaU‹ba ka‹ haTae ŒŸr gÜÜaLÜa pa ba<aDa idhsa. 17 taba irbaka‹a Œapana paka‹avaa Baojana ŸWÜaŽsa ŒŸ Œoka‹a yaakaU‹ba ka‹ idhsa. 18 yaakaU‹ba ipataa ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa ŒŸ baoLÜa/ "ipataa jaI.® ŒŸr Œoka‹r ipataa paUCeÜsa/ "ha< paUta/ taU ka‹Ÿna ŒhaÀ® 19 yaakaU‹ba Œapana ipataa sa ka‹hesa/ "ma”< Œapa ka‹ baùfka‹a baewÜvaa Žsaava ŒhŸ<. Œapa jaŸna ka‹hena h/ ma”< ka‹r idheŸ< h. Œba Œapa ba”WÜ”< ŒŸ Œona janaavarna ka‹ Kaa”< jaenaka‹” isaka‹ar ma”< Œapa ka‹ bare ika‹heŸ< h. taba Œapa maoka‹a ŒasaIbaARd d” saka‹ta hIå.® 20 mauLÜa ”sahaka‹ Œapana paUta sa ka‹hesa/ "taU Ž««tanaI haLÜI isaka‹ar ka‹”kae‹ janaavarna ka‹ ka‹”sae maar•yaa hÀ® yaakaU‹ba javaaba idhsa/ "ka‹Aheika‹ Œapa ka‹ parmaessar yahovaa maoka‹a haLÜI hI janaavarna ka‹ idyaa” idhsa.® 21 taba ”sahaka‹ yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "maor paUta maore LÜgÜÜae Œavaa jaehsae ma”< taohka‹a CÜu” saka‹Ÿ<. jaid ma”< taohka‹a CÜu” saka‹Ÿ< taŸ ma”< ” jaana jaaba ika‹ taU ŒsaiLÜyata ma< maor paUta Žsaava Œha.® 22 yaakaU‹ba Œapana baapa ”sahaka‹ ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa. ”sahaka‹ Œoka‹a CÜuŽsa ŒŸ ka‹hesa/ "taohar Œavaaja yaakaU‹ba ja”saI Œh”. mauLÜa taohar baa<hna Žsaava ka‹ roåvaadar baahna ka‹ naa”Rª Œh”<.® 23 ”sahaka‹ ” naahIå jaana paavaa ika‹ ” yaakaU‹ba Œh” ka‹Aheika‹ Œoka‹r ba<ah Žsaava ka‹ baa<h ka‹ naa”Rª roåvaadar rihna. Ž«h bare ”sahaka‹ yaakaU‹ba ka‹ ŒsaIsaesa. 24 ”sahaka‹ ka‹hesa/ "ka‹a sacamauca taU maor paUta Žsaava ŒhaÀ® yaakaU‹ba javaaba idhsa/ "h<a/ ma”< ŒhŸ<.® yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa bbbbaaaarrrreeee ŒŒŒŒaaaassssaaaaIIIIbbbbaaaaAAAARRRRdddd 25 taba ”sahaka‹ ka‹hesa/ "Baojana iLÜŒavaa. ma”< Žka‹a Kaaba ŒŸ taohka‹a ŒsaIbaRad deba.® Ž«h bare yaakaU‹ba Œoka‹a Baojana idhsa ŒŸ Ÿ KaaŽsa. yaakaU‹ba Œoka‹a dAKarsa idhsa/ ŒŸr Ÿ Œoka‹a ipaŽsa. 26 taba ”sahaka‹ Œosae ka‹hesa/ "paUta/ maore inacakae‹ Œavaa ŒŸ maoka‹a caUmaa.® 27 Ž«h bare yaakaU‹ba Œapana baapa ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa ŒŸ Œoka‹a caUmaesa. ”sahaka‹ Žsaava ka‹ ŒoùFnaa ka‹ gÜÜanDa paaŽsa ŒŸ Œoka‹a ŒsaIsaesa. ”sahaka‹ ka‹hesa/ "Œha/ maor paUta ka‹ saugÜÜanDa yahovaa sa bardana paa” gÜÜaŽ Kaetana ka‹ saugÜÜaönDa ka‹ naa”ª baawÜ”. 28 yahovaa taohka‹a bahota baKaaR de”. jaesae taohka‹a bahota pa‹isaLÜ ŒŸ dAKarsa imaLÜ”. 29 saba LÜogÜÜa taohar saevaa ka‹r”<. ra§w°Ü taohre samanvaa inah¦r”. taU Œapana Baa”R LÜogÜÜana ka‹ ¬par rajja ka‹rbyaa. taohrI mahtaarI ka‹ paUta taohre samanvaa inah¦irhIå ŒŸ taohar h¦kau‹ma mainahIå. hr Žka‹ mana”R jaŸna taohka‹a sarapaI/ sarapa paa” ŒŸ hr Žka‹ mana”R jaŸna taohka‹a ŒasaIbaARd de”/ ŒasaIbaARd paa”.® ŽŽŽŽssssaaaaaaaavvvvaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ """"ŒŒŒŒaaaassssaaaaIIIIbbbbaaaaAAAARRRRdddd®®®® 30 ”sahaka‹ yaakaU‹ba ka‹ ŒasaIbaARd deba paUra ika‹hesa. taba ja”saena hI yaakaU‹ba Œapana baapa ”sahaka‹ ka‹ inacakae‹ sa gÜÜavaa/
 • 24. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 27:31-28:13 24 va”saena hI Žsaava isaka‹ar ka‹”kae‹ BaItar Œavaa. 31 Žsaava Œapana ipataa ka‹ manacaaha Baojana banaaŽsa. Žsaava Ž«ka‹a Œapana ipataa ka‹ inacakae‹ iLÜŒavaa. Ÿ Œapana ipataa sa ka‹hesa/ "ipataa jaI/ ŸWÜ”< ŒŸ Ÿ Baojanae ka‹ Kaa”< jaŸna Œapaka‹a paUta Œapa ka‹ bare maaresa h. taba Œapa maoka‹a ŒasaIbaARd d” saka‹ta hIå.® 32 mauLÜa ”sahaka‹ Œosae ka‹hesa/ "taU ka‹Ÿna ŒhaÀ® Ÿ javaaba idhsa/ "ma”< Œapa ka‹ paihLÜQWÜI paUta Žsaava ŒhŸ<.® 33 taba ”sahaka‹ bahota” paresaAna ho” gÜÜavaa ŒŸ baoLÜa/ "taba taohre Œava” sa paihLeÜ Ÿ ka‹Ÿna rhaÀ jaŸna Baojana banaaŽsa ŒŸ maore saMgÜÜa LÜavaa. ma”< Ÿ saba KaaŽŸ< ŒŸ Œoka‹a ŒAsaIbaRad idheŸ<. Œba Œapana ŒAsaIbaARd ka‹ LÜŸwÜava” ka‹ weÜma inaka‹ir gÜÜavaa Œh”.® 34 Žsaava Œapana ipataa ka‹ baata saunaesa. Ÿ bahota” gÜÜaussaa” gÜÜavaa ŒŸ ka‹¨Œa” gÜÜavaa. Ÿ icaicayaana. Ÿ Œapana baapa sa ka‹hesa/ "ipataajaI/ taba maoka‹a BaI ŒasaIbaARd de”<.® 35 ”sahaka‹ ka‹hesa/ "taohar Baa”R maoka‹a DaoKaa idhesa. Ÿ Œavaa ŒŸ taohar ŒasaIbaARd LÜ”kae‹ gÜÜavaa.® 36 Žsaava ka‹hesa/ "Œoka‹r naaŸ< hI yaakaU‹ba Œh”. ” naaŸ< Œoka‹re bare WÜIka‹ hI Œh”. Œoka‹r ” naaŸ< ibalkau‹LÜ WIka‹ hI rKaa gÜÜavaa Œh”. Ÿ pau‹r” caaLÜbaaja Œh”. Ÿ maoka‹a du” da”Rª DaoKaa idhesa. Ÿ paihLÜŸWÜI ho” ka‹ maore ŒiDaka‹ar ka‹ LÜ” hI cauka‹a baawÜ” ŒŸr Œba Ÿ maore hIåsaa ka‹ ŒasaIbaARd ka‹ BaI LÜ” iLÜhsa.® taba ŽsaAva ka‹hesa/ "ka‹a Œapa maore bare ka‹Ÿnao ŒasaIbaARd bacaa”kae‹ rKyaa hÀ® 37 ”sahaka‹ javaaba idhsa/ "naahIå/ Œba bahota der ho” gÜÜa”. ma”< yaakaU‹ba ka‹ taohre ¬par rajja ka‹r” ka‹ ŒiDaka‹ar d” idheŸ< h. ma”< ” BaI ka‹ih idheŸ< h ika‹ saba Baa”R Œoka‹r saevaka‹ ho”hIå. ma”< Œoka‹a bahota ijayaada Œnna ŒŸ dAKarsa ka‹ ŒasaIbaARd idheŸ< h. paUta taohka‹a de” ka‹ ka‹CÜU naahIå bacaa Œh”.® 38 mauLÜa Žsaava Œapana ipataa sa ma<agÜÜata rha. "ipataa jaI/ ka‹a Œapa ka‹ LÜgÜÜae Žka‹ BaI ŒasaIbaARd naahIå baawÜ”À ipataajaI/ maoka‹a BaI ŒsaIsaa.® Œ”saena Žsaava rova” LÜagÜÜa. 39 taba ”sahaka‹ Œosae ka‹hesa/ "taU ŒcCÜI Bau”<yaa pa naahIå rhbyaa. taohre LÜgÜÜae bahota ijayaada Œnna naahIå ho”. 40 taohka‹a ijaŒ” bare saMGasaR ka‹r” ka‹ ho” ŒŸr taU Œapana Baa”R ka‹ dasa hobyaa. mauLÜa taU ŒjaadI bare LÜùfbyaa/ ŒŸ Œoka‹re rajja sa Œjaad ho” jaabyaa.® 41 Žka‹re paaCeÜ ” ŒasaIbaARd ka‹ ka‹ar,ÜÜa jaŸna Œoka‹r ipataA idŽ rhe Žsaava yaakaU‹ba sa iGanaa ka‹rta rha. Žsaava mana hI mana saocaesa/ "maor baapa haLÜI hI mair jaa” ŒŸ ma”< Œoka‹r du>Ka manaaŸba. mauLÜa Œoka‹re paaCeÜ ma”< yaakaU‹ba ka‹ maair faŸba.® 42 jaba irbaka‹a yaakaU‹ba ka‹ maAr” bare ŽsaAva ka‹ jaojanaA ka‹ saunaesa. taŸ Ÿ yaAkaU‹ba ka‹ baoLÜAŽsa ŒŸr ka‹hesa/ "saunaa/ taohar Baa”R Žsaava taohka‹a maair fAva” bare jaojanaA banaAvata h. 43 Ž«h bare paUta jaŸna ma”< ka‹hita hŸ</ ka‹ra. maor Baa”R LÜabaana harana ma< rhta h. Œoka‹re paasa jaa ŒŸ Âka‹ana rha. 44 Œoka‹re LÜgÜÜae tainaka‹ weÜma taLÜka‹ rha jaba taLÜka‹ taohre Baa”R ka‹ ika‹roDa naahIå Ÿtarta. 45 tainaka‹ sama” paaCeÜ taohar Baa”R BaUiLÜ jaa” ika‹ taU Œonakae‹ saMgÜÜa ka‹a ika‹haÀ taba ma”< taohka‹a LÜŸwÜava” bare Žka‹ WÜu naŸka‹r ka‹ paWÜŸba. Žka‹ hI idna du”naŸ< paUtana ka‹ ma”< Kao” de” naahIå caaihta.® 46 taba irbaka‹a ”sahaka‹ sa ka‹hesa/ "taohra paUta Žsaava ihttaI maehrA¨Œna sa ibayaah ka‹” iLÜhsa h. ma”< ” maehr¨Œna sa taMgÜÜa BaŽ gÜÜavaA ŒhŸ< ka‹aheika‹ ” saba” hmare pairvaAr ka‹ LÜogÜÜana ma< sa naahIå Œh”<. ŒgÜÜar yaakaU‹ba BaI ” maehr¨Œna ma< sa ka‹Ÿnao ka‹ saMgÜÜa ibayaah ka‹rta h taŸ ma”< mair jaa” caahibaŸ<.® yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa mmmmaaaaeeeehhhhrrrraaaa¨¨¨¨ kkkkaaaa‹‹‹‹ KKKKaaaaoooojjjjaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrttttaaaa hhhh ”sahaka‹ yaakaU‹ba ka‹ baoLÜaŽsa ŒŸ Œoka‹a ŒasaIbaARd idhsa. taba ”sahaka‹ Œoka‹a h¦kau‹ma idhsa. ”sahaka‹ ka‹hesa/ "taU ka‹naanaI maehra¨ sa ibayaah naahIå ka‹” saka‹tyaa. 2 Ž«h bare ” WÜŸr ka‹ tajaa ŒŸ pad•dna-Œrama ka‹ jaa. Œapana naanaa bataUŽLÜ ka‹ Garanaa ma< jaa. h¦Œ<a taohar maamaa LÜabaana rhta h. Œoka‹rI ka‹Ÿnao Žka‹ ibaiwÜyaa sa ibayaah ka‹ra. 3 ma”< parATanaA ka‹rta hŸ< ika‹ saba sa savaRsa(aáImaAna parmaessar taohka‹a ŒasaIbaARd de” ŒŸ taohka‹a bahota sa paUta de”. ma” parATanaa ka‹rta hŸ< ika‹ taU Žka‹ baùfka‹a rasw°Ü ka‹ ipataa banaa. 4 ma”< paraTanaa ka‹rta hŸ< ika‹ jaŸnae tarh parmaessar ”b˜aahIma ka‹ bardana idhe rha Ÿh” tarh Ÿ taohka‹a BaI ŒasaIbaARd de”. ma”< paraTanaa ka‹rta hŸ< ika‹ parmaessar taohka‹a ”b˜aahIma ka‹ ŒasaIbaARd de”/ ma”< parATanaA ka‹rta hŸ< ika‹ taU jahA< BaI rhA Ÿ DartaI taohAr ka‹bjaA ma< ho”. ” Ÿh” DartaI Œh” jaŸna parmae§sar ”b˜aAhIma ka‹ idhe rhA.® 5 ” tarh ”sahaka‹ yaakaU‹ba ka‹ pad•dna-Œrama ka‹ pah<wÜa ka‹ paWÜŽsa. yaakaU‹ba Œapana maamaa LÜabaana ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa. ŒramaI bataUŽLÜ LÜabaana ŒŸ irbaka‹a ka‹ ipataa rha ŒŸ irbaka‹a yaakaU‹ba ŒŸ Žsaava ka‹ mahtaarI rhI. 6 Žsaava ka‹ pataa caLÜa ika‹ Œoka‹r baapa ”sahaka‹ yaakaU‹ba ka‹ ŒasaIbaARd idhesa h ŒŸ yaakaU‹ba ka‹ pad•dna-Œrama ma< Žka‹ WÜuu maehra¨ ka‹ Kaoja bare paWÜŽsa h. Žsaava ka‹ ” BaI pataa LÜagÜÜa ika‹ ”sahaka‹ yaakaU‹ba ka‹ Œadesa idhesa h ika‹ Ÿ ka‹naanaI maehra¨ sa ibayaah na ka‹r”. 7 Žsaava ” samaJaesa ika‹ yaakaU‹ba Œapana mahtaarI baapa ka‹ h¦kau‹ma maanaesa ŒŸ Ÿ pad•dna-Œrama ka‹ caLÜa gÜÜavaa. 8 Žsaava Žhsae ” samaJaesa ika‹ Œoka‹r baapa ” naahIå caahta ika‹ Œoka‹r paUta LÜogÜÜa ka‹naanaI maehr¨Œna sa ibayaah ka‹r”<. 9 Žsaava ka‹ du” maehr¨Œna paihLeÜ sa hI rihna. mauLÜa Ÿ ”smaaŽLÜ ka‹ ibaiwÜyaa mahLÜta sa ibayaah ika‹hsa. ”smaaŽLÜ ”b˜aahIma ka‹ paUta rha. mahLÜta nabaayaota ka‹ baihna rhI. bbbbaaaaeeeettttaaaaeeeeLLLLÜÜÜÜ ---- ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ GGGGaaaarrrr 10 yaakaU‹ba baesaeRbaa ka‹ taija idhsa ŒŸ Ÿ harana ka‹ caLÜa gÜÜavaa. 11 yaakaU‹ba ka‹ jaa¤aa ka‹rta sama” ma< saUrja baUùf gÜÜavaa rha. Ž«h bare yaakaU‹ba rata ibataava” bare Žka‹ jagÜÜah WÜhr jaa” bare gÜÜavaa. yaakaU‹ba Ÿ jagÜÜah Žka‹ WÜu cawÜ•wÜana LÜKaesa saova” bare Œapana maU<ùf Daresa. 12 yaakaU‹ba sapana deKaesa. Ÿ LÜKaesa ika‹ Žka‹ isaf•FI Bau”<yaa sa sargÜÜae taLÜka‹ pahoåcaI Œh”. 13 yaakaU‹ba 28
 • 25. 25 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 28:14-29:21 sargÜÜadUtana ka‹ isaf•FI pa caùFta Ÿtarta LÜKaesa ŒŸ yahovaa ka‹ isaf•FI ka‹ LÜgÜÜae Kaùfa inaharesa. yahovaa ka‹hesa/ "ma”< taohre ipataamah ”b˜aahIma ka‹ parmaessar yahovaa ŒhŸ<. ma”< ”sahaka‹ ka‹ parmaessar ŒhŸ<. ma”< taohka‹a Ÿ Bau”<yaa deba jaeh pa taU Œba saovata Œha. ma”< ” Bau”<yaA taohka‹a ŒŸ taohre saMtaanana ka‹ deba. 14 taohar saMtaanana Œotanaa hI ho”hIå jaetanaa Bau”<yaa pa maawÜI ka‹ ka‹,ÜÜa baaweÜna. Ÿ pacae paUrba/ paöcCÜma/ Ÿttar ŒŸ döka›Kana caAirhà< ka‹”<taI pa‹”iLÜhIå. DartaI ka‹ sabaihM pairvaar taohre saMtaanana ka‹ ka‹ar,ÜÜa bardana pa”hIå. 15 "ma”< taohre saMgÜÜa ŒhŸ< ŒŸr ma”< taohar rcCÜa ka‹rba. jah<a BaI jaabyaa ŒŸ ma”< ” Bau”<yaa pa taohka‹a LÜŸwÜa” iLÜŒaŸba. ma”< taohka‹a taba taLÜka‹ naahIå taija deba jaba taLÜka‹ ma”< Ÿ naahIå ka‹” LeÜba jaŸna ma”< ka‹r” ka‹ bacana idheŸ< h.® 16 taba yaakaU‹ba Œapana naIdM sa ŸWÜa ŒŸ baoLÜa/ "ma”< jaanata hŸ< ika‹ yahovaa ” jagÜÜah pa Œh”. mauLÜa ihŒ<a jaba taLÜka‹ ma”< saoŽŸ< naahIå rhe Ÿ ma”< naahIå jaanata rheŸ< ika‹ Ÿ ihŒ<a Œh”.® 17 yaakaU‹ba ferana. Ÿ ka‹hesa/ "” bahota maihmaa ka‹ jagÜÜah Œh”. ” taŸ parmaessar ka‹ Bavana Œh”. ” taŸ sargÜÜa ka‹ duŒar Œh”.® 18 yaakaU‹ba dUsar idna bahota iBansaare ŸWÜa. yaakaU‹ba Ÿ isaLÜa ka‹ ŸWÜaŽsa ŒŸ Œoka‹a ika‹naare sa WÜaùf ka‹” idhsa. taba Ÿ yah pa” taeLÜ caùFaŽsa. ” tarh Ÿ Ž«ka‹a parmaessar bare Žka‹ Sm£ita paATar banaaŽsa. 19 Ÿ jagÜÜah ka‹ naaŸ< LÜUja rha mauLÜa yaakaU‹ba Œoka‹a baetaeLÜ naama idhsa. 20 taba yaakaU‹ba Žka‹ bacana idhsa. Ÿ ka‹hesa/ "jaid parmaessar maore saMgÜÜa rhI ŒŸ ŒgÜÜar parmaessar/ jaha< BaI ma”< jaata ŒhŸ</ h¦Œ<a maor rcCÜa ka‹rI. ŒgÜÜar parmaessar maoka‹a Kaa” ka‹ Baojana ŒŸ paihr” ka‹ ŒoùFnaa de”. 21 ŒgÜÜar ma”< Œapana ipataa ka‹ LÜgÜÜae saaönta sa LÜŸwÜba/ jaid parmaessar ” sabaihM icaijayana ka‹rI/ taŸ yahovaa maor parmaessar ho”. 22 ” jagÜÜah/ jah<a ma”< ” paaTar sm£ita paATar ka‹ ¨pa ma< Kaùfa ika‹heŸ< h/ parmaessar ka‹ paiva¤a WÜŸr ho”/ ŒŸ parmaessar jaŸna ka‹CÜU maoka‹a de” Œoka‹r dsava<a hIsaMa ma”< taohka‹a deba.® yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa rrrraaaahhhheeeeLLLLÜÜÜÜ ssssaaaa iiiimmmmaaaaLLLLÜÜÜÜttttaaaa hhhh taba yaakaU‹ba Œapana jaa¤aa jaarI rKaesa. Ÿ paUrba ka‹ desa ma< gÜÜavaa. 2 yaakaU‹ba inagÜÜaah ika‹hesa/ Ÿ ma”dana ma< Žka‹ ”naara LÜKaesa. h¦Œ<a ”naara ka‹ naigÜÜacae BaeùfI ka‹ taIna Jau,ÜÜf paùfI rihna. ”h” Žka‹ ”naara rha jah<a ” saba” Baeiùfna paanaI ipaŒta rihna. h¦Œ<a Žka‹ baùfI isaLÜA sa ”naara ka‹ mau<h maU<da rha. 3 jaba sabaihM Baeiùfna h¦Œ<a bawÜur jaata rihna taŸ gÜÜaùfiryaa cawÜ•wÜana ka‹ ”naara ka‹ mau<he pa sa hwÜavata rhena. taba sabaihM Baeiùfna Œoka‹r jaLÜ paI saka‹ta rihna. jaba Baeiùfna paI cauka‹ta rihna taba gÜÜaùfiryaa isaLÜa ka‹ pau‹na ŒpanaI jagÜÜah pa rKa deta rhena. 4 yaakaU‹ba h¦Œ<a gÜÜaùfiryaa sa ka‹hena/ "BaA”Ryana/ Œapa LÜogÜÜa ka‹h<a ka‹ Œh”<À® Ÿ pacae javaaba idhna/ "hma pacae harana ka‹ ŒhI.® 5 taba yaakaU‹ba ka‹hesa/ "ka‹a Œapa LÜogÜÜa naahor ka‹ paUta LÜabaana 29 ka‹ jaanata hIåÀ® gÜÜaùfiryana javaaba idhena/ "hma pacae Œoka‹a jaainata h.® 6 taba yaakaU‹ba paUCeÜsa/ "Ÿ kau‹saLÜ sa taŸ Œh”À® Ÿ pacae ka‹hena/ "Ÿ saba” WÜIka‹ Œh”<. saba ka‹CÜU bahota naIka‹ Œh”. LÜKaa/ Ÿ Œoka‹r ibaiwÜyaa raheLÜ Œapana Baeiùfna ka‹ saMgÜÜa Œavaita Œh”.® 7 yaakaU‹ba ka‹hesa/ "LÜKaa/ ŒbaihM idna Œh” ŒŸ saUrja baUùf” ma< ŒbaihM/ ka‹apa‹I der baawÜ”. rata bare janaavarna ka‹ bawÜor” ka‹ ŒbaihM weÜma naahIå baa. Ž«h bare Œonaka‹a paanaI d•yaa ŒŸ Œonaka‹a ma”dana ma< LÜQiwÜ jaa” d•yaa.® 8 mauLÜa Ÿ gÜÜaùfeiryana ka‹hena/ "hma pacae ” saba” taba taLÜka‹ naahIå ka‹” saika‹ta jaba taLÜka‹ sabaihM Jau,ÜÜf naahIå bawÜuir jaaitana. taba hma pacae isaLÜa ka‹ ”naara sa hwÜaŸba ŒŸ saba Baeiùfna paanaI paI”hIå.® 9 yaakaU‹ba jaba gÜÜaùfiryaa LÜogÜÜana sa baata ka‹rta rha taba raheLÜ Œapana baapa ka‹ Baeiùfna ka‹ saMgÜÜa Œa”. :raheLÜ ka‹ ka‹ama Baeiùfna ka‹ deKa reKa ka‹rba rha.ò 10 raheLÜ LÜabaana ka‹ ibaiwÜyaa rhI. LÜabaana/ irbaka‹a ka‹ Baa”R rha/ jaŸna yaakaU‹ba ka‹ mahtaarI rhI. jaba yaakaU‹ba raheLÜ ka‹ LÜKaesa taŸ jaa”kae‹ isaLÜa ka‹ hwÜaŽsa ŒŸ Baeiùfna ka‹ paanaI ipayaaŽsa. 11 taba yaakaU‹ba raheLÜ ka‹ caUmaesa ŒŸ Baoåka‹ara maairkae‹ roŽsa. 12 yaakaU‹ba bataaŽsa ika‹ ma”< taohre baapa ka‹ Kaanadana sa ŒhŸ<. Ÿ raheLÜ ka‹ bataaŽsa ika‹ ma”< irbaka‹a ka‹ paUta ŒhŸ<. Ž«h bare raheLÜ Gar ka‹ para” gÜÜa” ŒŸ Œapana baapa sa ka‹hesa. 13 LÜabaana Œapana baihna ka‹ paUta yaakaU‹ba ka‹ baare ma< Kabairyaa saunaesa. Ž«h bare LÜabaana Œosae BaewÜM” parana. LÜabaana Œosae gÜÜaLeÜ imaLÜa/ Œoka‹a caUmaesa ŒŸ Œoka‹a Œapana Gare LÜ” Œavaa. yaakaU‹ba jaŸna ka‹CÜU Bavaa rha/ Œoka‹a LÜabaana ka‹ bataaŽsa. 14 taba LÜabaana ka‹hesa/ "bahota Œ•CÜI baAta Œh” taU hmare KaanadAnae sa Œha.® Ž«h bare yaakaU‹ba LÜabaana ka‹ saMgÜÜa Žka‹ mahInaa taLÜka‹ rha. LLLLÜÜÜÜaaaabbbbaaaaaaaannnnaaaa yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ DDDDaaaaooooKKKKaaaaaaaa ddddeeeettttaaaa hhhh 15 Žka‹ idna LÜabaana yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "” WÜIka‹ naahIå Œh” ika‹ taU hmare ihŒ<a bae pagÜÜaare ka‹ ka‹ama ka‹rta” rha. taU naataedar Œha/ naŸka‹r naahIå. ma”< taohka‹a ka‹a pagÜÜaar deŸ<À® 16 LÜabaana ka‹ du” ibaiwÜyaa rihna. baùfka‹I iLÜŒa rhI ŒŸ LÜh¦rI raheLÜ. 17 raheLÜ saunnar rhI ŒŸ iLÜŒa ka‹ Œ<aiKayana ka‹maùjaor ŒŸ Dau<DarI rihna. 18 yaakaU‹ba raheLÜ sa iparema ka‹rta rha. yaakaU‹ba LÜabaana sa ka‹hesa/ "jaid taU maoka‹a Œapana ibaiwÜyaa raheLÜ ka‹ saMgÜÜa ibayaah ka‹r” d•yaa taŸ ma”< taohre ihŒ<a saata bairsa taLÜka‹ ka‹ama ka‹” saka‹ta hŸ<.® 19 LÜabaana ka‹hesa/ "” Œoka‹re bare naIka‹ ho” ika‹ ka‹Ÿnao dUsar ka‹ bajaaya Ÿ taohsae ibayaah ka‹r”. Ž«h bare maore saMgÜÜa WÜhra.® 20 Ž«h bare yaakaU‹ba WÜhra ŒŸ saata bairsa taLÜka‹ LÜabaana bare ka‹ama ka‹rta rha. LeÜika‹na ” sama” Œoka‹a bahota ka‹ma LÜgÜÜaa ka‹Aheika‹ Ÿ raheLÜ sa iparema ka‹rta rha. 21 saata bairsa ka‹ paaCeÜ Ÿ LÜabaana sa ka‹hesa/ "maoka‹a rAKaeLÜ ka‹ d•yaa jaehsae ma”<
 • 26. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 29:22-30:20 26 ibayaah ka‹rŸ<. taohre ihŒ<a maore ka‹ama ka‹r” ka‹ weÜma paUr ho” gÜÜavaa.® 22 Ž«h bare LÜabaana Ÿ jagÜÜah ka‹ saba LÜogÜÜana ka‹ Žka‹ Baoja idhsa. 23 Ÿh” raita LÜabaana Œapana ibaiwÜyaa iLÜŒa ka‹ yaaka‹Uba ka‹ LÜgÜÜae LÜavaa. yaakaU‹ba ŒŸ iLÜŒa Œpausa ma< tana ka‹ saMbaåDa jaoùfena. 24 :LÜabaana Œpana ibaiwÜyaa bare/ dasaI ka‹ ¨pa ma< Œapana naŸka‹ranaI ijalpaa ka‹ idhsa.ò 25 iBansaare yaakaU‹ba jaanaesa ika‹ Ÿ iLÜŒa ka‹ saMgÜÜa saovaa rha. yaakaU‹ba LÜabaana sa ka‹hesa/ "taU maoka‹a DaoKaa idha h. ma”< taohre bare ka‹iWÜna maehnata Ž«h bare ika‹heŸ< ika‹ ma”< raheLÜ sa ibayaah ka‹” saka‹Ÿ<. taU maoka‹a DaoKaa ka‹ahe idha hÀ® 26 LÜabaana ka‹hesa/ "hma pacae Œapana desa ma< LÜh¦rI ibaiwÜyaa ka‹ jaeWÜ ibaiwÜyaa sa paihLeÜ ibayaah naahIå ka‹r” de”ta. 27 mauLÜa ibayaah ka‹ rsma ka‹ paUra hpa‹taa taLÜka‹ manaavata rha ŒŸ ma”< raheLÜ ka‹ BaI taohka‹a ibayaah bare deba. mauLÜa taohka‹a saata bairsa taLÜka‹ maor saevaa ka‹r” ka‹ paùfI.® 28 Ž«h bare yaakaU‹ba ”h” ika‹hsa ŒŸ hpaÍtaA ka‹ ibataaŽsa. taba LÜabaana Œapana ibaiwÜyaa raheLÜ ka‹ BaI Œoka‹a Œapana maehra¨ ka‹ ¨pa ma< idhsa. 29 :LÜabaana Œapana ibaiwÜyaa raheLÜ ka‹ daisanaI ka‹ ¨pa ma< Œapana naŸka‹ranaI ibalha ka‹ idhsa.ò 30 Ž«h bare yaakaU‹ba raheLÜ ka‹ saMgÜÜa BaI tanae ka‹ sambaMDa ika‹hsa ŒŸ yaakaU‹ba raheLÜ ka‹ iLÜŒa sa ijayaada ipayaar ika‹hsa. yaakaU‹ba LÜabaana bare ŒŸr saata bairsa taLÜka‹ ka‹ama ika‹hsa. yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaaaaarrrr bbbbaaaaaaaaùùùùFFFFttttaaaa hhhh 31 yahovaa LÜKaesa ika‹ yaakaU‹ba iLÜŒa sa ijayaada raheLÜ ka‹ ipaŒar ka‹rta h. Ž«h bare yahovaa iLÜŒa ka‹ ” jaogÜÜgÜÜa banaaŽsa ika‹ Ÿ baccana ka‹ janma d” saka‹”. mauLÜA raheLÜ ka‹ ka‹Ÿnao LÜirka‹a naahIå Bavaa. 32 iLÜŒa Žka‹ paUta ka‹ janma idhsa. Ÿ Œoka‹r naaŸ< äbaena raKaesa. iLÜŒa Œoka‹r naaŸ< Ž«h bare raKaesa ka‹Aheika‹ Ÿ ka‹hesa/ "yahovaa maore ka‹xwÜna ka‹ LÜKata h. maor paita maoka‹a ipaŒar naahIå ka‹rta/ Ž«h bare ho” saka‹ta h ika‹ maor BataAr Œba maosae ipaŒar ka‹r”®. 33 iLÜŒa öpa‹na gÜÜarBaDaar,ÜÜa ika‹hsa ŒŸ Ÿ dUsar paUta ka‹ janma idhsa. Ÿ ” paUta ka‹ naaŸ< isamaona rKaesa. iLÜŒa ka‹hesa/ "yahovaa saunaesa ika‹ maoka‹a ipaŒar naahIå imaLÜta/ Ž«h bare Ÿ maoka‹a ” paUta idhsa.® 34 iLÜŒa pau‹na gÜÜarBaDaar,ÜÜa ika‹hsa ŒŸ Žka‹ WÜu ŒŸr paUta ka‹ janmaesa. Ÿ paUta ka‹ naaŸ< LÜevaI Daresa. iLÜŒa ka‹hesa/ "Œba pau‹r” maor Bataar maoka‹a ipaŒar ka‹rI. ma”< Œoka‹a taIna paUta idŽŸ< h.® 35 taba iLÜŒa Žka‹ ŒŸr paUta ka‹ janmaesa. Ÿ ” LÜirka‹a ka‹ naaŸ< yahàda Daresa. iLÜŒa Œoka‹a ” naaŸ< idhsa ka‹Aheika‹ Ÿ ka‹hesa/ "Œba ma”< yahovaa ka‹ stauita ka‹rba®. taba iLÜŒa ka‹ baccaa hoba band ho” gÜÜavaa. raheLÜ LÜKaesa ika‹ Ÿ yaakaU‹ba bare ka‹Ÿnao baccaa ka‹ janma naahIå deita Œh”. raheLÜ Œapana baihnaI iLÜŒa sa jaLÜna ka‹r” LÜagÜÜa. Ž«h bare raheLÜ yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "maoka‹a baccaa d•yaa/ varnaa ma”< mair jaaba?® 30 2 yaakaU‹ba raheLÜ pa ika‹roDa ika‹hsa. Ÿ ka‹hesa/ "ma”< parmaessar naahIå ŒhŸ<. Ÿ parmaessar hI baawÜ” jaŸna taohka‹a baccana ka‹ janma” sa roka‹ idhsa h.® 3 taba raheLÜ ka‹hesa/ "taU maor dasaI ibalha ka‹ LÜ” saka‹ta h. Œoka‹re saMgÜÜa saoŒa ŒŸ Ÿ maore bare baccaa ka‹ janmaI. taba ma”< Œoka‹re jairyae mahtaarI banaba.® 4 ” tarh raheLÜ Œapana Bataar yaakaU‹ba bare ibalha ka‹ idhsa. yaakaU‹ba ibalha ka‹ saMgÜÜa tanae ka‹ saMbaMDa ika‹hsa. 5 ibalha gÜÜarBa Daar,ÜÜa ika‹hsa ŒŸ yaakaU‹ba bare Žka‹ paUta ka‹ janmaesa. 6 raheLÜ ka‹hesa/ "parmaessar maor paraTanaa sauina iLÜhesa h. Ÿ maoka‹a Žka‹ paUta de” ka‹ WÜana iLÜhsa h.® Ž«h bare raheLÜ ” paUta ka‹ naaŸ< dana raKaesa. 7 ibalha dusarI da”Rª gÜÜarBa Daar,ÜÜa ika‹hsa ŒŸ Ÿ yaakaU‹ba ka‹ dUsar paUta idhsa. 8 raheLÜ ka‹hesa/ "ma”< Œapana baihnaI ka‹ saMgÜÜa ka‹WÜor saMGasaR ika‹heŸ< ŒŸr ma”< jaIta gÜÜaŽŸ< h.® Ž«h bare Ÿ ” paUta ka‹ naaŸ< naptaaLÜI DareŸ< h. 9 iLÜŒa saocaesa ika‹ Ÿ ŒŸr ijayaada baccana ka‹ janma naahIå d” saika‹ta. Ž«h bare Ÿ Œapana dasaI ijalpaa ka‹ yaakaU‹ba bare idhsa. 10 taba ijalpaa Žka‹ paUta ka‹ janma idhsa. 11 iLÜŒa ka‹hesa/ "maor BaagÜÜya baawÜ”. Œba maehr¨Œna maoka‹a BaagÜÜyavataI ka‹”hIå.® Ž«h bare Ÿ paUta ka‹ naaŸ< gÜÜaad raKaesa. 12 ijalpaa dUsar paUta ka‹ janmaesa. 13 iLÜŒa ka‹hesa/ "ma”< bahota” Kausa ŒhŸ<. maehrAä maoka‹A "Kausa® naAŸ< sa pauka‹ArbyaA.® Ž«h bare Ÿ LÜirka‹a ka‹ naaŸ< Œasaer Daresa. 14 gÜÜaoh<à ka‹wÜnaI ka‹ sama” äbaena Kaetana ma< gÜÜavaa ŒŸ ka‹CÜU dUdApa‹LÜ* na ka‹ LÜKaesa. äbaena ” dUdApa‹Lna ka‹ Œapana mahtaarI iLÜŒa ka‹ LÜgÜÜae iLÜŒavaa. mauLÜa raheLÜ iLÜŒa sa ka‹hesa/ "ka‹&paa ka‹”kae‹ Œapana paUta ka‹ dUdApa‹LÜna ma< sa ka‹CÜU maoka‹a d” d•yaa.® 15 iLÜŒa javaaba idhsa/ "taU taŸ maore Bataar ka‹ paihLeÜ hI LÜ” iLÜhe h. Œba taU maore paUta ka‹ dUdApa‹Lna ka‹ BaI LÜ” LeÜ” caahta Œha.® mauLÜa raheLÜ javaaba idhsa/ "ŒgÜÜar taU Œapana paUta ka‹ dUdApa‹L maoka‹a debyaa taU Œaja rata yaakaU‹ba ka‹ saMgÜÜa sao” saika‹ta h.® 16 Ÿ rata yaakaU‹ba Kaetae sa LÜŸwÜa. iLÜŒa Œoka‹a LÜKaesa ŒŸ Ÿ Œosae imaLÜ” gÜÜa”. Ÿ ka‹hesa/ "Œaja raita taU maore saMgÜÜa saoŸbyaa. ma”< Œapana paUta ka‹ dUdApa‹LÜna ka‹ taohre dama ka‹ ¨pa ma< idheŸ< h.® Ž«h bare yaakaU‹ba Ÿ rata iLÜŒa ka‹ saMgÜÜa saovaa. 17 taba parmaessar iLÜŒa ka‹ pau‹na gÜÜarBaDaar,ÜÜa ka‹r” idhsa. Ÿ pa<acavaeÎ paUta ka‹ janma idhsa. 18 iLÜŒa ka‹hesa/ "parmaessar maoka‹a ” baata ka‹ ”Rnaama idhesa h ika‹ ma”< Œapana dasaI ka‹ Œapana Bataar ka‹ idheŸ< h.® Ž«h bare iLÜŒa Œapana paUta ka‹ naaŸ< ”ssaAka‹ar Daresa. 19 iLÜŒa pau‹na gÜÜarBaDaar,ÜÜa ika‹hsa ŒŸ Ÿ CÜWÜvaÎ paUta ka‹ janma idhsa. 20 iLÜŒa ka‹hesa/ "parmaessar ddddUUUUddddAAAAppppaaaa‹‹‹‹LLLLÜÜÜÜ ::::mmmmaaaaqqqqnnnnaaaaffffrrrreeeekkkkaaaa››››ssssaaaaòòòò ” ”b˜aAnaI sabd ka‹ ŒrTa Œh” iparema ka‹ paQDaA. Ÿ sama” ma< LÜogÜÜana ka‹ DaArnaA rhI ika‹ maehr¨Œna ka‹ gÜÜaBaR hova” ma< ” sahAyataA ka‹rta h. maoka‹a Žka‹ WÜu saunnar BaeMwÜ idhsa h. Œba sacamauca hI yaakaU‹ba
 • 27. 27 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 30:21-31:8 maoka‹a Œpanaa”R/ ka‹Aheika‹ ma”< Œoka‹a CÜ> LÜirka‹a idheŸ< h.® Ž«h bare iLÜŒa paUta ka‹ naaŸ< jabaUÜLÜUna Daresa. 21 Žka‹re paaCeÜ iLÜŒa Žka‹ ibaiwÜyaa ka‹ janma idhsa. Ÿ ibaiwÜyaa ka‹ naaŸ< dInaa raKaesa. 22 taba parmaessar raheLÜ ka‹ parATanaa saunaesa. parmaessar raheLÜ bare baccaa pa”da ka‹rba saMBava banaaŽsa. 23 raheLÜ gÜÜarBa Daar,ÜÜa ika‹hesa ŒŸ Žka‹ paUta ka‹ janma idhsa. 24 raheLÜ ka‹hesa/ "parmaessar maor LÜaja Katama ka‹” idhsa h ŒŸ maoka‹a Žka‹ paUta idhsa h.® Ž«h bare raheLÜ ŒApana paUta ka‹ naAŸ yaUsaupa‹ rAKaesa. ŒŸr Ÿ ka‹hesa/ "parmae§sar maoka‹A Žka‹ ŒŸr paUta de”.® yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ DDDDaaaannnnaaaa ddddooooLLLLÜÜÜÜttttaaaa bbbbaaaaùùùùFFFFttttaaaa hhhh 25 yaUsaupa‹ ka‹ janma ka‹ paaCeÜ yaakaU‹ba LÜabaana sa ka‹hesa/ "Œba maoka‹a Œapana Gar LÜQwÜ” d•yaa. 26 maoka‹a maor maehr¨Œna ŒŸ baccaa d•yaa. ma”< caQdh bairsa taLÜka‹ taohre bare ka‹ama ka‹”kae‹ Œonaka‹a ka‹maavaa h. taU jaanata h ika‹ ma”< taohar naIka‹ saevaa ika‹heŸ< h.® 27 LÜabaana Œosae ka‹hesa/ "maoka‹a ka‹CÜU ka‹h” d•yaa. ma”< mahsaUsa ka‹rta hŸ< ika‹ yahovaa taohre ka‹ar,ÜÜa maohe pa ka‹&paa ika‹hesa h. 28 bataavaa ika‹ taohka‹a ma”< ka‹a deŸ< ŒŸr ma”< Ÿh” taohka‹a deba.® 29 yaakaU‹ba javaaba idhsa/ "taU jaanata Œha ika‹ ma”< taohre bare ka‹iWÜna maehnata ika‹heŸ< h. taohr Baeiùfna ka‹ Jau,ÜÜf baaiùFna h ŒŸr jaba taLÜka‹ ma”< Œonaka‹” deKa BaaLÜ ika‹heŸ< h/ WÜIka‹ rihna h. 30 jaba ma”< Œavaa rheŸ</ taohre LÜgÜÜae tainaka‹ rihna. Œba taohre LÜgÜÜae bahota ijayaada Œh”<. hr da”Rª jaba ma”< taohre bare ka‹CÜU ika‹heŸ< h yahovaa taohe pa ka‹&paa ika‹hsa h. Œba maore bare sama” Œa” gÜÜa Œh” ika‹ ma”< Œapana bare ka‹ama ka‹rŸ</ ” maore bare Œapana Gar banaava” ka‹ weÜma Œh”.® 31 LÜabaana paUCeÜsa/ "taba ma”< taohka‹a ka‹a deŸ<À® yaakaU‹ba javaaba idhsa/ "ma”< naahIå caahta ika‹ taU maoka‹a ka‹CÜU d•yaa. ma”< isairpa‹ caahta hŸ< ika‹ taU jaŸna ma”< ka‹ama ika‹heŸ< h Œoka‹r dama cauka‹a” d•yaa. isairpa‹ ”h” Žka‹ ka‹ama ka‹ra. ma” LÜŸwÜaŸba ŒŸr taohrI Baeiùfna ka‹ deKareKa ka‹rba. 32 maoka‹a Œapana sabaihM Baeiùfna ka‹ Jau,ÜÜf ka‹ baIca sa jaa” d•yaa ŒŸ dagÜÜavaaLÜI yaa DaarIdar hr Žka‹ BaeùfI ka‹ baccaa ŒŸ ka‹iryaA baoka‹rI ka‹ ba•caA ka‹ maoka‹a LÜ” LeÜ” d•yaa. maoka‹A hr Žka‹ dagÜÜavaaLÜI yaa DaarIvaaLÜI maAdA baoka‹rI ka‹ LÜ” LeÜ” d•yaa. ”h” maor pagÜÜaar ho”. 33 Baivassa ma< taU ŒsaanaI sa LÜiKa LeÜbyaa ika‹ ma”< ”Rmaanadar ŒhŸ<. taU maor BaeùfI ka‹ Jau,ÜÜf LÜKa” Œa” saka‹ta h. jaid ka‹Ÿnao baoka‹rI dagÜÜadar naahIå ho” yaa ka‹Ÿnao BaeùfI ka‹iryaa naahIå ho” taŸ taU jaana LeÜbyaa ika‹ ma”< Œoka‹a caoraŽŸ< h.® 34 LÜabaana javaaba idhsa/ "ma”< Ž«ka‹a ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹rta ŒhŸ<. hma taohka‹a jaŸna ka‹CÜU taU ma<gÜÜabyaA deba.® 35 mauLÜa Ÿ idna LÜabaana dagÜÜaIdar baoka‹rna ka‹ CÜupaa” idhsa ŒŸ LÜabaana sabaihM dagÜÜaIdar yaa DaarIdar baoka‹iryana ka‹ CÜupaa” idhsa. LÜabaana saba ka‹iryaa Baeiùfna ka‹ CÜupaa” idhsa. LÜabaana Œapana baewÜhnana ka‹ ” saba” Baeiùfna ka‹ deKareKa ka‹r” ka‹hesa. 36 Ž«h bare paUta LÜogÜÜa sabaihM dagÜÜaIdar janaavarna ka‹ iLÜhna ŒŸ Ÿ pacae dusare WÜŸr pa caLÜa gÜÜaŽna. Ÿ pacae taIna idnaa taLÜka‹ jaa¤aa ika‹hna. yaakaU‹ba ¨ka‹ gÜÜavaa ŒŸ bacae BaŽ janaavarna ka‹ deKareKa ka‹r” LÜgÜÜaena. mauLÜa Œohma<a ka‹Ÿnao janaavar dagÜÜadar yaa ka‹iryaa naahIå rha. 37 Ž«h bare yaakaU‹ba icanaar/ baadama ŒŸ ŒmaoRna ibarvana ka‹ hiryar fairna ka‹ ka‹aweÜsa. Ÿ Œoka‹r CÜaLÜ ” tarh Ÿtaaresa ika‹ saba” far ŸÆar DaarIdar baina gÜÜa”na. 38 yaakaU‹ba paanaI ipaŒava” ka‹ jagÜÜah pa fairna ka‹ Baeiùfna ka‹ Jau,ÜÜf ka‹ samanvaa Da” idhsa. jaba gÜÜao¨ paanaI ipaŒ” ŒaŽna taŸ Ÿ jagÜÜah pa gÜÜaaiBana ho” bare imaLeÜna. 39 taba baoka‹iryana jaba fairna ka‹ samanvaa gÜÜaaiBana ho” bare imaiLÜna taŸ jaŸna baccana pa”da BaŽna Ÿ saba” dagÜÜaIdar/ DaarIdar yaa ka‹iryaa BaŽna. 40 yaakaU‹ba dagÜÜaIdar ŒŸ ka‹iryaa gÜÜao¨Œna ka‹ BaeùfI ka‹ Jau,ÜÜf ka‹ gÜÜao¨Œna sa ŒLÜgÜÜaa” idhsa. taŸ ” tarh/ yaakaU‹ba Œapana gÜÜao¨Œna ka‹ LÜabaana ka‹ janaavarna sa ŒLÜgÜÜa ika‹hsa. Ÿ Œapana Baeiùfna ka‹ LÜabaana ka‹ Baeiùfna ka‹ LÜgÜÜae naahIå BawÜka‹” idhsa. 41 jaba ka‹bah¦< gÜÜao¨Œna ka‹ Karka‹a ma< ihwÜ•WÜ pauwÜ•WÜ janaavar gÜÜaaiBana ho” bare imaLÜta rhena taba yaakaU‹ba Œoka‹rI Œ<iKana ka‹ samanvaa fairna ka‹ rKa deta rha/ Œona fairna ka‹ inacakae‹ hI ” saba” janaavarna Danaa” bare imaLÜta rhena. 42 mauLÜa jaba ka‹majaor janaavar Danaa” bare imaLÜta rhena/ taŸ yaakaU‹ba h¦Œa far naahIå Darta rha. ” tarh marwÜuwÜ janaavarna sa pa”da BaŽna baccana LÜabaana ka‹ rhena. ihwÜ•wÜ pauwÜ•WÜ gÜÜao¨Œna sa pa”da BaŽ baccana yaakaU‹ba ka‹ rhena. 43 ” tarh yaakaU‹ba bahota DanaI ho” gÜÜavaa. Œoka‹re LÜgÜÜae bahota sa revaùf/ bahota sa naŸka‹r LÜogÜÜa/ ¬<wÜ ŒŸ gÜÜadhna rhena. iiiibbbbaaaaddddaaaa hhhhoooo”””” kkkkaaaaeeee‹‹‹‹ wwwweeeeÜÜÜÜmmmmaaaa yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa ppppaaaarrrraaaattttaaaa hhhh Žka‹ idna yaakaU‹ba LÜabaana ka‹ paUtana ka‹ baitayaata saunaesa. Ÿ pacae ka‹hena/ "hma pacana ka‹ baapa ka‹ saba ka‹CÜU yaakaU‹ba LÜ” iLÜhe Œh”. yaakaU‹ba DanaI ho” gÜÜavaa Œh”/ ŒŸr ” saara Dana Ÿ hmare ipataa sa iLÜhesa h.® 2 yaakaU‹ba ” deKaesa ika‹ LÜabaana paihLeÜ ka‹ tarh iparema Baava naahIå rKata h. 3 yahovaA yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "taU Œapana paurKana ka‹ desa ka‹ LÜŸiwÜ jaa jah<a taU pa”da BaŽ rh•yaa. ma”< taohre saMgÜÜa rhba.® 4 Ž«h bare yaakaU‹ba raheLÜ ŒŸ iLÜŒa sa Ÿ ma”dana ma< imaLÜ” bare ka‹hesa jah<a Ÿ baoka‹iryana ŒŸ Baeiùfna ka‹ Karka‹a rKata rha. 5 Ÿ Œona sa ka‹hesa/ "ma”< LÜKaeŸ< h ika‹ taohar baapa maosae gÜÜaussaana Œh”<. Œona ka‹ maore bare Ÿ paihLeÜ ja”saa iparema-Baava Œba naahIå rha. mauLÜA maor baApa ka‹ parmae§sar maor saMgÜÜa rhba. 6 taU du”naŸ< jaanata h ika‹ ma”< taU LÜogÜÜana ka‹ ipataa bare ŒotanaI ka‹rIR maehnata ika‹heŸ</ jaetanaa ka‹” saka‹ta rheŸ<. 7 mauLÜa taU LÜogÜÜana ka‹ baapa maoka‹a DaoKaa idhsa. taohar baapa maor pagÜÜaar dsa da”Rª badiLÜ idhsa. mauLÜa ” paUre weÜma ma< parmaessar LÜabaana ka‹ saba DaoKaa sa maoka‹a bacaaŽsa h. 8 "Žka‹ da”Rª LÜabaana ka‹hesa/ 'taU dAgÜÜavaALÜI sabaihM baoka‹iryana ka‹ rKa saka‹ta h. ” taohar pagÜÜaar ho”.¾ jaba sa Ÿ ” ka‹he 31
 • 28. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 31:9-39 28 rha taba sa sabaihM janaavarna dAgÜÜavaALÜI baccana ka‹ janmaena. ” tarh Ÿ saba” maor rhena. mauLÜa LÜabaana taba ka‹hesa/ 'ma”< dAgÜÜavaALÜI baoka‹iryana ka‹ raKaba. taU saarI dAgÜÜavaALÜI baoka‹iryana ka‹ LÜ” saka‹ta h. ”h” taohar pagÜÜaar ho”.¾ Œoka‹re ” tarh ka‹h” ka‹ paaCeÜ sabaihM gÜÜao¨Œna DaarIdar janaavarna ka‹ janma idhena. 9 ” tarh parmaessar janaavarna ka‹ taU pacana ka‹ ipataa sa LÜ” iLÜhsa h ŒŸ maoka‹a d” idhsa h. 10 "jaŸna sama” janaavar gÜÜaiBana ho” ka‹ bare imaLÜta rhena ma”< Žka‹ sapana deKaeŸ<. ma”< deKaeŸ< ika‹ isairpa‹ nar janaavarna jaŸna gÜÜaaiBana ka‹r” bare imaLÜta rhena DaarIdar ŒŸ icataka‹bara rhena. 11 sapana ma< parmaessar ka‹ sargÜÜadUta maosae baatana ika‹hsa. sargÜÜadUta ka‹hesa/ 'yaakaU‹ba.¾ ''ma”< javaaba idheŸ< 'h<a?¾ 12 "sargÜÜadUta ka‹hesa/ 'LÜKaa/ isairpa‹ dagÜÜadar ŒŸ Dairdar baoka‹iryana BaI gÜÜaaiBana ho” bare imaLÜta rihna. ma”< Œ”saa ka‹rta ŒhŸ<. ma”< Ÿ saba baura LÜKaeŸ< h jaŸna LÜabaana taohre bare ka‹rta h. ma”< ” Ž«h bare ka‹rta hŸ< ika‹ baoka‹iryana ka‹ sabaihM na”R baccana taohar ho” ja”hIå. 13 ma”< Ÿh” parmaessar ŒhŸ< jaŸna taohAr LÜgÜÜae baeetaeLÜ ma< ŒA” rhA. Ÿ jagÜÜah taU Žka‹ vaedI banaaŽ rh•yaa ŒŸr ja”taUna ka‹ taeLÜ sa Œoka‹a nahvaaŽ rh•yaa ŒŸ Ÿ jagÜÜah taU maosae Žka‹ Pa,ÜÜa ika‹he rha. Œba/ ŸWÜa ŒŸ Ÿ jagÜÜaihyaa taija d•yaa ŒŸ vaaipasa Œapana janma BaUima ka‹ LÜQiwÜ jaa.¾® 14 - 15 raheLÜ ŒŸ iLÜŒa yaakaU‹ba ka‹ javaaba idhena/ "hma pacana ka‹ ipataa ka‹ LÜgÜÜae mar” pa hma sabana ka‹ de” ka‹ ka‹CÜU naahIå Œh”. Ÿ hma pacana ka‹ saMgÜÜa ŒjanabaI ja”saa baeŸhar ika‹hsa h. Ÿ hma pacana ka‹ taohAr LÜgÜÜae baeca idhsa ŒŸ Ÿ saara Dana Karca ka‹” idhsa jaŸna hma pacana ka‹ hotaena. 16 parmaessar ” saba Dana hmare ipataa sa LÜ” iLÜhsa h ŒŸ ” hmaar ŒŸ hmaAr sanataAnana ka‹ Œh”. Ž«h bare taU Ÿh” ka‹ra jaŸna parmaessar ka‹r” bare ka‹hesa h?® 17 Ž«h bare yaakaU‹ba jaa¤aa ka‹ ta”yaarI ika‹hsa. Ÿ Œapana maehr¨Œna ŒŸ paUtana ka‹ ¬<weÜ pa ba”WÜaŽsa. 18 taba Ÿ pacae ka‹naana ka‹”<taI LÜŸwÜ” LÜagÜÜaena jah<a Œoka‹r baapa rhta rha. janaavarna ka‹ BaI saba Jau,ÜÜf/ jaŸna yaakaU‹ba ka‹ rhena/ Œonakae‹ ŒgÜÜavaa caLÜta rhena. Ÿ Ÿ saba” icaijayana ka‹ saMgÜÜa LÜ” jaata rha jaŸna Ÿ pad•dna Œrama ma< rhta BaŽ paaŽ rha. 19 ” weÜma LÜabaana Œapana Baeiùfna ka‹ ¬na ka‹awÜ” gÜÜavaa rha. jaba Ÿ baaher gÜÜavaa taba raheLÜ Œoka‹re Gare ma< GausaI ŒŸ Œapana baapa ka‹ Gare ka‹ devatana ka‹ caora” LÜ” gÜÜa”. 20 yaakaU‹ba ŒramaI LÜabaana ka‹ DaoKaa idhsa. Ÿ LÜabaana ka‹ ” naahIå bataaŽsa ika‹ Ÿ h¦Œ<a sa jaata Œh”. 21 yaakaU‹ba Œapana pairvaar ŒŸ Œapana sabaihM caIjana ka‹ iLÜhsa ŒŸ haLÜI sa caLÜa gÜÜavaa. Ÿ pacae pa‹rata nadI ka‹ paar ika‹hna ŒŸ igÜÜaLÜad ka‹ pahaùfI desa ka‹ Œor jaa¤aa ika‹hna. 22 taIna idnaa paaCeÜ LÜabaana ka‹ pataa LÜagÜÜa ika‹ yaakaU‹ba para” gÜÜavaa. 23 Ž«h bare LÜabaana Œapana mana”yana ka‹ bawÜoresa ŒŸ yaakaU‹ba ka‹ paaCÜa sau¨ ika‹hsa. saata idna paaCeÜ yaakaU‹ba ka‹ igÜÜaLÜad pahaùfe ka‹ LÜgÜÜae paaŽsa. 24 Ÿ rata parmaessar LÜabaana ka‹ samanvaA sapana ma< pargÜÜawÜ Bavaa. parmaessar ka‹hesa/ "hoisayaAr rhA ika‹ taU yaAkaU‹ba ka‹ ka‹CÜU BaI ŒcCÜA yaA baurA ijana ka‹hA.® ccccaaaaoooorrrraaaaŽŽŽŽ BBBBaaaaŽŽŽŽ ddddeeeevvvvaaaattttaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ KKKKaaaaoooojjjjaaaa 25 dUsar idna iBansaare LÜabaana yaakaU‹ba ka‹ jaa” Daresa. yaakaU‹ba Œapana tambaU pahaùfe pa LÜgÜÜaaŽ rha. Ž«h bare LÜabaana ŒŸ Œoka‹r mana”yana Œapana tambaU igÜÜaLÜad pahaùfe pa LÜgÜÜaaŽna. 26 LÜabaana yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "taU maoka‹a DaoKaa ka‹ahe idhaÀ taU maor ibaiwÜyana ka‹ Œ”sae ka‹ahe LÜ” jaata Œha maanaa ika‹ Ÿ saba” jaud•Da ma< DarI gÜÜa” ho”<À 27 maosae bagÜÜaqr ka‹he taU ka‹ahe paranyaaÀ jaid taU ka‹he hotyaa taŸ ma”< taohka‹a Baoja detaeŸ<. Œohma<a baajaa ka‹ saMgÜÜa naAcaba ŒŸ gÜÜaaŸba hota. 28 taU maoka‹a Œapana naaitayana ka‹ caUma” taLÜka‹ naahIå idha ŒŸ na hI ibaiwÜyana ka‹ ibada ka‹h” idha. taU ” ka‹”kae‹ BaarI baevakaU‹pa‹I ika‹ha. 29 taohka‹a pau‹r” caowÜ pahoåcaava” ka‹ saka›taI maohma<a baawÜ”. mauLÜa paaCeÜ ka‹ raita ma< taohre baapa ka‹ parmaessar maore sapana ma< Œavaa. Ÿ maoka‹a icataaŸnaI idhsa ika‹ ma”< ka‹Ÿnao tarh taohka‹a caowÜ na pahoåcaavaŸ<. 30 ma” jaanata ŒhŸ< ika‹ taU Œapana Gare LÜŸwÜ” caahta baawÜ•yaa. ”h” ka‹ar,ÜÜa Œh” ika‹ taU h¦Œ<a sa caLÜ paùf•yaa h. mauLÜa taU maore Gare sa devatana ka‹ ka‹ahe caorA«yaa hÀ® 31 yaakaU‹ba javaaba idhsa/ "ma”< taohsae ibanaA ka‹he BaŽ caLÜ paùfyaa/ ka‹Aheika‹ ma”< sasaana rheŸ<. ma”< saocaeŸ< ika‹ taU Œapana ibaiwÜyana ka‹ maosae LÜ” LeÜbyaa. 32 mauLÜa ma”< taohre devatana ka‹ naahIå caoraŽŸ<. jaid taU ihŒ<a maore LÜgÜÜae ka‹Ÿnao mana”R ka‹/ jaŸna taohre devatana ka‹ caorA«Ž Œh”/ paavaa/ taŸ Ÿ maair dInh jaa”. taohre LÜogÜÜa hI maor gÜÜavaah ho”hIå. taU Œapana ka‹Ÿnao BaI caIja ka‹ her saka‹ta h. jaŸna ka‹CÜU BaI taohar ho”/ LÜ” lyaa.® :yaakaU‹ba ka‹ ” pataa naahIå rha ika‹ raheLÜ LÜabaana ka‹ Gare ka‹ devatana ka‹ caoraŽsa h.ò 33 Ž«h bare LÜabaana yaakaU‹ba ka‹ isaibar ma< gÜÜavaa ŒŸ Œohma<a heresa. Ÿ yaakaU‹ba ka‹ tambaU ma< heresa ŒŸ iLÜŒa ka‹ tambaU ma< BaI heresa. taba Ÿ tambaU ma< heresa jaehma<a du”naŸ< daisana WÜhrI rihna. mauLÜa Ÿ Œoka‹re Gare ma< devatana ka‹ naahIå paaŽsa. taba LÜabaana raheLÜ ka‹ tambaU ma< gÜÜavaa. 34 raheLÜ ¬<wÜ ka‹ ka‹aWÜI ma< devatana ka‹ CÜupaa” raKae rhI ŒŸ Ÿ ŒonahI pa ba”WÜI rhI. LÜabaana paUra tambaU ma< heresa Ÿ devatana ka‹ na heir saka‹a. 35 ŒŸ raheLÜ Œapana ipataa sa ka‹hesa/ "ipataa jaI/ maoh pa” ijana ka‹ohaŒA. ma”< Œapaka‹ samanvaa WÜaùf ho” ma< samaTaR naahIå ŒhŸ<. ” weÜma maor maaisaka‹ Darma caLÜta baawÜ”.® Ž«h bare LÜabaana paUra isaibar ma< heresa/ mauLÜa Œoka‹A h¦ŒA< sa devatana ka‹ naahIå paa” saka‹a. 36 taba yaakaU‹ba bahota” ka‹ohana. yaakaU‹ba ka‹hesa/ "ma”< ka‹a baura ika‹heŸ< hÀ ma”< ka‹Ÿna saa naema taoùfeŸ< hÀ maor paaCÜa ka‹r” ŒŸ maoka‹a roka‹ de” ka‹ ŒiDaka‹ar taohka‹a ka‹”sae Œh”À 37 maor jaŸna ka‹CÜU Œh” Œohma<a taU heir iLÜha h. taU Œ”saI ka‹Ÿnao caIja paayaa jaŸna taohar Œh”. jaid taU ka‹Ÿnao caIja paayaa h taŸ maoka‹A deKa«avaa. Œoka‹a ihŒ<” Dara jaesae hmaar saMgÜÜaI LÜiKa saka‹”<. hmare saMigÜÜayana ka‹ taya ka‹r” d•yaa ika‹ hma du”naŸ< ma< ka‹Ÿna WÜIka‹ Œh”. 38 ma”< taohre bare baIsa bairsa taLÜka‹ ka‹ama ika‹heŸ< h. ” paUrA sama” ma< baccaa janamata sama” ka‹Ÿnao BaI naANh BaeùfI ŒŸ baoka‹rI ka‹ naahIå marI ŒŸr na hI ma”< ka‹Ÿnao maemanaA taohre Jau,ÜÜf ma< sa KaaŽŸ<. 39 jaid ka‹bah¦<
 • 29. 29 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 31:40-32:16 jaMgÜÜaLÜI janaavarna ka‹Ÿnao BaeùfI ka‹ maarena ma”< pa‹Ÿrna Œoka‹r dama Kaud d” idheŸ<. ma”< ka‹bah¦< maudRa janaavar ka‹ taohre LÜgÜÜae LÜ”kae‹ ” naahIå ka‹heŸ< ika‹ Žhma<a maor doKa naahIå. mauLÜa rata-idna maoka‹a ÜñwÜa gÜÜavaa. 40 idna ma< saUrja maor saka›taI CÜorta rha ŒŸ rata ka‹ jaaùfa maorI Œ<iKayana ka‹ naId caora” LeÜta rha. 41 ma”< baIsa bairsa taLÜka‹ taohre bare Žka‹ dasa ka‹ tarh ka‹ama ika‹heŸ<. paihLeÜ ka‹ caQdh bairsa ma”< taohrI du” ibaiwÜyana ka‹ ibayaAh” bare ka‹ama ika‹heŸ<. taŸ paaCeÜ ka‹ CÜ> bairsa ma”< taohre janaavarna ka‹ paava” bare ka‹ama ika‹heŸ< ŒŸ ” baIca taU maor pagÜÜaar dsa da”Rª badlyaa. 42 mauLÜa maore paurKana ka‹ parmaessar ”b˜aahIma ka‹ parmaessar ŒŸ ”sahaka‹ ka‹ Baya maore saMgÜÜa rha. jaid parmaessar maore saMgÜÜa naahIå hota taŸ taU maoka‹a KaaLÜI haTa paWÜ” detyaa. mauLÜa parmaessar maor du>Kae ka‹ LÜKaesa. parmaessar maore ika‹Ž ka‹ama ka‹ LÜKaesa ŒŸ ipaCÜLÜI rata parmaessar Pamaa,ÜÜa d” idhsa ika‹ ma”< naIka‹ ŒhŸ<.® yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ LLLLÜÜÜÜaaaabbbbaaaaaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ mmmmaaaaeeeeLLLLÜÜÜÜ 43 LÜabaana yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "” saba” LÜirika‹yana maor ibaiwÜhinayana Œh”<. Œonaka‹” baccana maor baaweÜna. ” saba” janaavarna maor Œh”<. jaŸna ka‹CÜU BaI taU ihŒ<a LÜKata Œha/ maor Œh”. mauLÜa ma”< Œapana ibaiwÜyana ŒŸ Œonakae‹ baccana ka‹ rKa” bare ka‹CÜU naahIå ka‹” saka‹ta. 44 Ž«h bare ma”< taohsae Žka‹ ka‹rAr ka‹r” caahta ŒhŸ<. hma pacae paaTar ka‹ Fer LÜgÜÜaaŸba jaŸna ” bataa” ika‹ hma pacae saönDa ka‹” cauka‹a Œh”.® 45 Ž«h bare yaakaU‹ba Žka‹ baùfka‹I cawÜ•wÜana heresa ŒŸ Œoka‹a ” pataa de” bare h¦Œ<a raKaesa ika‹ Ÿ saönDa ika‹hesa h. 46 Ÿ Œapana mana”yana ka‹ ŒŸr ijayaada cawÜ•wÜanana ka‹ her” ŒŸ cawÜ•wÜanaeÎ ka‹ Fer LÜgÜÜaava” ka‹ ka‹hesa. taba Ÿ pacae cawÜ•wÜanana ka‹ LÜgÜÜae Baojana ika‹hna. 47 LÜabaana Ÿ jagÜÜah ka‹ naaŸ< ya!a sahadUTa raKaesa. mauLÜa yaakaU‹ba Ÿ jagÜÜah ka‹ naaŸ< ijaiLÜyaAd Daresa. 48 LÜabaana yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "” cawÜ•wÜanana ka‹ Fer hma du”naŸ< ka‹ hmaar ka‹rAr ka‹ sauimarava” ma< madd ka‹rI.® ” ka‹ar,ÜÜa Œh” ika‹ yaakaU‹ba Ÿ jagÜÜah ka‹ naaŸ< igÜÜaLÜyaAd ka‹hesa. 49 taba LÜabaana ka‹hesa/ "yahovaa hma pacana ka‹ Žka‹ dUsar sa ŒLÜgÜÜa ho” ka‹ gÜÜavaah rh”.® Žh bare Ÿ jagÜÜah ka‹ naa<Ÿ imajapaa BaI hogÜÜaa. 50 taba LÜabaana ka‹hesa/ "ŒgÜÜar taU maor ibaiwÜyana ka‹ caowÜ pahoåcaŸbyaa taŸ yaad raKaa/ parmaessar taohka‹a d,ÜÜf de”. ŒgÜÜar taU dUsar maehra¨ sa ibayaah ka‹rbyaa taŸ yaad raKaa/ parmaessar taohka‹a LÜKata baawÜ”. 51 ihŒ<a ” saba” cawÜ•wÜanana Œh”</ jaŸna hmare baIca ma< DarI Œh”< ŒŸ ” Kaasa cawÜ•wÜana Œh”< jaŸna bata”hIå ika‹ hma saönDa ka‹Inh h. 52 cawÜ•wÜanana ka‹ Fer ŒŸ ” Kaasa cawÜ•wÜana hmaka‹a saönDa ka‹ sauimarna ka‹rava” ma< madd ka‹rI taU maohsae LÜùf” bare ” cawÜ•wÜanana sa ŒagÜÜae maor ka‹”<taI ka‹bah¦< na ŒŸbyaa. 53 jaid hma pacae ” saönDa ka‹ taoùf de” taŸ ”b˜aahIma ka‹ parmaessar/ naahor ka‹ parmaessar ŒŸ Œonakae‹ paurKana ka‹ parmaessar hma pacana ka‹ inaŒava ka‹rI.® yaakaU‹ba ka‹ ipataa ”sahaka‹ parmaessar ka‹ "Baya® naaŸ< sa gÜÜaohraŽsa. Ž«h bare yaakaU‹ba vaAcaA bare Ÿ naaŸ< ka‹ PayaogÜÜa ika‹hsa. 54 taba yaakaU‹ba Žka‹ janaAvar ka‹ maaresa ŒŸ pahaùfe pa” baiLÜ ka‹ ¨pa ma< Ž«ka‹A BaÎwÜ caùFaŽsa ŒŸ Ÿ Œapana mana”yana ka‹ Baoja ma< saaimaLÜ ho” bare baoLÜaŽsa. Baojana ka‹re ka‹ paaCeÜ Ÿ pacae pahaùfe pa raita ka‹aweÜna. 55 dUsar idna iBansaAre LÜabaana Œapana naaitayana ka‹ caUmaesa ŒŸ ibaiwÜyana ka‹ ibada ika‹hsa. Ÿ Œonaka‹a ŒsaIsaesa ŒŸ Gar LÜŸiwÜ gÜÜavaa. ŽŽŽŽssssaaaaaaaavvvvaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa ppppaaaauuuu‹‹‹‹nnnnaaaa mmmmaaaaeeeeLLLLÜÜÜÜ yaakaU‹ba BaI Ÿ jagÜÜah tajaesa. jaba Ÿ jaa¤aa ka‹rta rha. Ÿ parmaessar ka‹ sargÜÜadUta ka‹ LÜKaesa. 2 jaba yaakaU‹ba Œonaka‹a LÜKaesa taŸ ka‹hesa/ "” parmaessar ka‹ paùfava Œh”.® Ž«h bare yaakaU‹ba Ÿ jagÜÜah ka‹ naaŸ< mahnaqma Daresa. 3 yaakaU‹ba ka‹ Baa”R Žsaava sae”Rr naaŸ< ka‹ pah<wÜa ma< rhta rha. ” Ždoma ka‹ pahaùfI pah<wÜa rha. yaakaU‹ba Žsaava ka‹ LÜgÜÜae dUta paWÜŽsa. 4 yaakaU‹ba dUta sa ka‹hesa/ "maor sauŒamaI Žsaava ka‹ ” Kabar d•yaa/ 'taohar naŸka‹r yaakaU‹ba ka‹hta h/ ma”< ” saba” bairsa ma< LÜabaana ka‹ saMgÜÜa rheŸ< h. 5 maore LÜgÜÜae gÜÜao¨/ gÜÜadhna/ Jau,ÜÜf ŒŸ bahota sa naŸka‹rna ŒŸ maehrA¨ naŸka‹rna Œh”<. ma”< Žnaka‹a taohre LÜgÜÜae paWÜvata ŒhŸ< ŒŸ caahta ŒhŸ< ika‹ taU hmaka‹a ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹ra.®¾ 6 dUta yaakaU‹ba ka‹ LÜgÜÜae LÜŸwÜa ŒŸ baoLÜa/ "hma taohre Baa”R Žsaava ka‹ LÜgÜÜae gÜÜaŽ. Ÿ taohsae BaeMwÜ” Œavata Œh”. Œoka‹re saMgÜÜa caar saQ ŒŸjaar DaarI vaIr Œh”<.® 7 Ÿ saMdesaa yaakaU‹ba ka‹ fera” idhsa. Ÿ Œapana sabaihM saMigÜÜayana ka‹ du” dLeÜ ma< ŒLÜgÜÜaa” idhsa. Ÿ Œapana sabaihM Baeiùfna ka‹ Karka‹a/ gÜÜao¨Œna ka‹ Jau,ÜÜf ŒŸ ¬<wÜna ka‹ du” hIåsaa ma< baa<weÜsa. 8 yaakaU‹ba saocaesa/ "ŒgÜÜar Žsaava Œa”kae‹ Žka‹ hIåsaa ka‹ naasa ka‹rta h taŸ dUsar hIåsaa para” saka‹ta h ŒŸ baica saka‹ta h.® 9 yaakaU‹ba ka‹hesa/ "he maore paurKaa ”b˜aahIma ka‹ parmaessar. he maore ipataa ”sahaka‹ ka‹ parmaessar. yahovaA/ taU maoka‹a Œapana desa ma< LÜŸwÜ” ŒŸ Œapana pairvaare ma< Œava” bare ka‹h•yaa. taU ka‹h•yaa ika‹ taU maor BaLÜa”R ka‹irbyaa. 10 taU maohe pa bahota dyaa rh•yaa h. taU maore bare bahota naIka‹ caIja ika‹h•yaa h. paihLÜI da”Rª ma”< jairdna nadI ka‹ LÜgÜÜae jaa¤aa ka‹Inh/ maore LÜgÜÜae wÜhr” ka‹ kau‹barI ka‹ ŒLÜavaa ka‹CÜU BaI naahIå rha. mauLÜa maore LÜgÜÜae Œba Ž««tanaI caIjana baaiwÜna ika‹ ma”< Œonaka‹a paUra du” dLÜna ma< ba<aiwÜ saka‹Ÿ<. 11 taohsae paraTanaa ka‹rta ŒhŸ< ika‹ ka]‹paa ka‹”kae‹ maoka‹a maore Baa”R Žsaava sa bacaavaa. ma”< Œosae sasaana ŒhŸ<. Ž«h bare ika‹ Ÿ Œa” ŒŸ sabaihM ka‹/ ihŒ<a taLÜka‹ ika‹ baccana ka‹ saMgÜÜa mahtairyana ka‹ BaI jaana sa maair fa”. 12 he yahovaa/ taU maosae ka‹h•yaA/ 'ma”< taohar BaLÜa”R ka‹rba. ma”< taohre pairvaar ka‹ baùFaŸba ŒŸ taohre saMtaanae ka‹ samau™ ka‹ baañ ka‹ ka‹,ÜÜana ka‹ tarh baaùF” deba. Ÿ saba” Ž««tanaa baesaI ho”hIå ika‹ gÜÜanaa naahIå jaa” saika‹hIå.®¾ 13 yaakaU‹ba rata ka‹ Ÿ jagÜÜah WÜhra. yaakaU‹ba ka‹CÜU caIjana Žsaava ka‹ BaeMwÜ de” bare ta”yaar ika‹hsa. 14 yaakaU‹ba du” saQ baoka‹iryana/ baIsa WÜu baoka‹rna/ du” saQ Baeiùfna ŒŸ baIsa Baeùfa iLÜhsa. 15 yaakaU‹ba taIsa WÜu ¬<wÜ ŒŸ Œonaka‹” baccana/ caaLÜIsa WÜu gÜÜa”yana ŒŸ dsa WÜu baDaRna/ baIsa WÜu maAdA gÜÜadhna ŒŸ dsa nar gÜÜadhna ka‹ iLÜhsa. 16 yaakaU‹ba janaavarna ka‹ hr Jau,ÜÜf 32
 • 30. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 32:17-33:11 30 naŸka‹rna ka‹ idhsa. taba yaakaU‹ba naŸka‹rna sa ka‹hesa/ "saba janaavarna ka‹ hr Jau,ÜÜf ka‹ ŒLÜgÜÜa ka‹” lyaa. maore ŒgÜÜavaa - ŒgÜÜavaa caLÜa ŒŸ hr Jau,ÜÜf ka‹ baIca ka‹CÜU dUrI raKaa.® 17 yaakaU‹ba Œonaka‹a h¦kau‹ma idhsa. janaavarna ka‹ paihLeÜ Jau,ÜÜf vaaLÜa naŸka‹r sa yaakaU‹ba ka‹hesa/ "maor Baa”R Žsaava jaba taohre LÜgÜÜae Œava” ŒŸ taohsae paUCÜ”/ '” kae‹ka‹r janaavar Œh”<À taU ka‹h<a jaata ŒhaÀ taU kae‹ka‹r naŸka‹r ŒhaÀ¾ 18 taba taU javaaba idha/ '” saba” janaavarna Œapa ka‹ saevaka‹ yaakaU‹ba ka‹ Œh”<. yaakaU‹ba Žnaka‹a Œapana sauŒamaI Žsaava ka‹ BaeMwÜ ka‹ ¨pa ma< paWÜŽsa h/ ŒŸ yaakaU‹ba BaI hma LÜogÜÜana ka‹ paaCeÜ Œavata Œh”.®¾ 19 yaakaU‹ba ka‹ dUsar naŸka‹r/ taIsara naŸka‹r/ ŒŸr sabaihM dUsar naŸka‹rna ka‹ ”h” baata ka‹r” ka‹ h¦kau‹ma idhsa. Ÿ ka‹hesa/ "jaba taU pacae Žsaava sa BaewÜM•yaa taŸ ”h” Žka‹ baata ka‹hbyaa. 20 taU pacae ka‹hbyaa/ '” Œapa ka‹ BaeMwÜ Œh”/ ŒŸr Œapa ka‹ saevaka‹ yaakaU‹ba BaI LÜogÜÜana ka‹ paaCeÜ Œavata Œh”.¾® yaakaU‹ba saocaesa/ "jaid ma”< BaeMwÜ ka‹ saMgÜÜa ” mana”yana ka‹ ŒagÜÜae paWÜvata hŸ< taŸ ” ho” saka‹ta h ika‹ Žsaava maoka‹a iCÜmaa ka‹” de” ŒŸ maoka‹a ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹” LeÜ”.® 21 Ž«h bare yaakaU‹ba Žsaava ka‹ BaeMwÜ paWÜŽsa. mauLÜa yaakaU‹ba Ÿ rata Œapana paùfava ma< hI WÜhra. 22 paaCeÜ Ÿh” rata yaakaU‹ba ŸWÜa ŒŸ Ÿ jagÜÜah ka‹ taija idhsa. yaakaU‹ba Œapana du”naŸ< maehr¨Œna/ Œapana du”naŸ< daisana ŒŸ Œapana gÜÜyaarh¦ paUtana ka‹ saaTa iLÜhsa. GaaweÜ pa jaa”eka‹ yaakaU‹ba yabbaoka‹ nadI ka‹ paar ika‹hsa. 23 yaakaU‹ba Œapana pairvaar ka‹ nadI ka‹ Ÿ paar paWÜŽsa. taba yaakaU‹ba Œapana sabaihM icaijayana ka‹ nadI ka‹ Œoh paar paWÜ” idhsa. ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr ssssaaaa mmmmaaaallllLLLLÜÜÜÜ jjjjaaaauuuudddd••••DDDDaaaa 24 yaakaU‹ba nadI ka‹ paar ka‹r”vaaLÜa ŒaiKar mana”R rha. mauLÜa paar ka‹r” sa paihLeÜ jaba taka‹ Ÿ Œkae‹LÜa hI rha/ Žka‹ WÜu mana”R Œavaa ŒŸ Œosae kau‹staI LÜùf” LÜagÜÜa. Ÿ mana”R Œosae taba taLÜka‹ kau‹staI LÜùfesa jaba taLÜka‹ saUrja na inaka‹ra. 25 mana”R LÜKaesa ika‹ Ÿ yaakaU‹ba ka‹ hra” naahIå saka‹ta. Ž«h bare Ÿ yaakaU‹ba ka‹ gÜÜaoùf ka‹ Œoka‹re kaU‹lha ka‹ jaoùf pa CÜuŽsa. Ÿ weÜma yaakaU‹ba ka‹ kaU‹lha ka‹ jaoùf Œapana jagÜÜah sa hwÜ gÜÜavaa. 26 taba Ÿ mana”R yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "maoka‹a CÜoùf d•yaA. saUrja ¬par caùFta baAwÜ”.® mauLÜA yaAkaU‹ba ka‹hesa/ "ma”< taohka‹A na CÜoùfba. maoka‹A taohka‹A ŒsaIbaARd de” ka‹ ho”.® 27 ŒŸr Ÿ mana”R Œosae ka‹hesa/ "taohar ka‹a naaŸ< Œh”À® ŒŸr yaakaU‹ba ka‹hesa/ "maor naaŸ< yaakaU‹ba baawÜ”.® 28 taba mana”R ka‹hesa/ "taohar naaŸ< yaakaU‹ba naahIå rhI. Œba taohar naaŸ< ”êaaŽLÜ ho”. ma”< taohka‹a ” naaŸ< Ž«h bare deta hŸ< ika‹ taU parmaessar ka‹ saMgÜÜa ŒŸ mana”yana ka‹ saMgÜÜa jaud•Da ika‹ha h ŒŸ taU hravaa naahIå jaa” saka›yaa.® 29 taba yaakaU‹ba Œosae paUCeÜsa/ "ka]‹paa ka‹”kae‹ maoka‹a Œapana naaŸ< bataava”<.® mauLÜa Ÿ mana”R ka‹hesa/ "taU maor naaŸ< ka‹ahe paUCÜta ŒhaÀ® Ÿ weÜma Ÿ mana”R yaakaU‹ba ka‹ ŒsaIsaesa. 30 Ž«h bare yaakaU‹ba Ÿ jagÜÜah ka‹ naaŸ< panaIŽLÜ raKaesa. yaakaU‹ba ka‹hesa/ "” jagÜÜah ma”< parmaessar ka‹ saacCÜAta drsana ika‹heŸ< h. ika‹–tau maor ijannagÜÜaI baca gÜÜa”.® 31 ja”sae hI Ÿ panaIŽLÜ sa gÜÜaujara/ saUrja inaka‹ir Œavaa. yaakaU‹ba Œapana gÜÜaoùfe ka‹ ka‹ar,ÜÜa LÜ<gÜÜaùfa” kae‹ caLÜta rha. 32 Ž«h bare Œajau BaI ”êaaŽLÜ ka‹ LÜogÜÜa pauwÜ•WÜa ka‹ maMasa paesaI ka‹ naahIå Kaataena ka‹aheika‹ ”h” maMasa paesaI pa yaakaU‹ba ka‹ caowÜ LÜaigÜÜa rhI. yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa ŒŒŒŒaaaappppaaaannnnaaaa bbbbaaaahhhhaaaadddduuuurrrrIIII ddddeeeeKKKKaaaaAAAAvvvvaaaattttaaaa hhhh yaakaU‹ba inagÜÜaah ŸWÜaŽsa ŒŸ Žsaava ka‹ Œavata LÜKaesa. Žsaava Œavata rha ŒŸ Œoka‹re saMgÜÜa caar saQ mana”R rhena. yaakaU‹ba Œapana pairvaar ka‹ caar wÜoLÜI ma< baaweÜsa. iLÜŒa ŒŸ Œoka‹r baccana Žka‹ dLÜ ma< rhena/ raheLÜ ŒŸ yaUsaupa‹ Žka‹ dLeÜ ma< rhena/ dasaI ŒŸ Œoka‹r LÜirka‹na du” dLeÜ ma< rhena. 2 yaakaU‹ba daisayana ŒŸ Œonakae‹ baccana ka‹ ŒgÜÜavaa raKaesa. Œoka‹re paaCeÜ Œonakae‹ paaCeÜ iLÜŒa ŒŸ Œoka‹re baccana ka‹ raKaesa ŒŸr yaakaU‹ba raheLÜ ŒŸ yaUsaupa‹ ka‹ saba ka‹ ŒaiKar ma< raKaesa. 3 yaakaU‹ba Žsaava ka‹I Œor baùFA. Ž«h bare Ÿ paihLÜa mana”R rha jaeka‹re saMgÜÜa ŽsaAva imaLeÜsa. Œpanae Baa”R ka‹”<taI baùFta weÜma pa yaakaU‹ba saata da”Rª Bau”<yaa pa inah¦irkae‹ paqLÜgÜÜaI ika‹hesa. 4 jaba Žsaava yaakaU‹ba ka‹ LÜKaesa/ Ÿ Œosae BaewÜM” dQùf gÜÜavaa. Žsaava yaakaU‹ba ka‹ Œapana baa<hI ma< Bair iLÜhsa ŒŸ CÜataI sa icapaka‹aŽsa taba Žsaava Œoka‹r gÜÜardna sa icapaka‹AŽsa ŒŸ Œoka‹r caumbana iLÜhsa. ŒŸ du”naŸ< Œanand sa ro” paùfena. 5 Žsaava inagÜÜaah ŸWÜaŽsa ŒŸ maehr¨Œna ŒŸ baccana ka‹ LÜKaesa. Ÿ ka‹hesa/ "taohre saMgÜÜa ” saba” ka‹Ÿna LÜogÜÜa Œh”<À® yaakaU‹ba javaaba idhsa/ "” saba” Ÿ baccana Œh”< jaeka‹a parmaessar maoka‹a idhe Œh”. parmaessar maohe pa dyaa rha h.® 6 taba du”naŸ< daisayana Œapana baccana ka‹ saMgÜÜa Žsaava ka‹ LÜgÜÜae gÜÜaŽna. Ÿ pacae Œoka‹a inah¦irkae‹ paqLÜgÜÜaI ika‹hna. 7 taba LeÜŒa Œapana baccana ka‹ saMgÜÜa Žsaava ka‹ samanvaa gÜÜa”na ŒŸ Ÿ paqLÜgÜÜaI ika‹hsa ŒŸr taba raheLÜ ŒŸ yaUsaupa‹ Žsaava ka‹ samanvaa gÜÜaŽna ŒŸ Ÿ pacae BaI paqLÜgÜÜaI ika‹hna. 8 Žsaava ka‹hesa/ "ma”< jaŸna saba mana”yana ka‹ ihŒ<a Œavata sama” deKaeŸ< Ÿ saba” ka‹Ÿna rhenaÀ ŒŸ Ÿ saba” gÜÜao¨Œna ka‹ahe bare rhenaÀ® yaakaU‹ba javaaba idhsa/ "Ÿ saba” taohka‹a maor BaeMwÜ Œh”< jaehsae taU maoka‹a ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹” saka‹a.® 9 mauLÜa Žsaava ka‹hesa/ "Baa”R/ taohka‹a maohe bare ka‹Ÿnao BaeMwÜ naahIå de” caahI ka‹Aheika‹ maore LÜgÜÜae saba ka‹CÜU ”pa‹rata baawÜ”.® 10 yaakaU‹ba ka‹hesa/ "naahIå? ma”< taohsae ibanataI ka‹rta ŒhŸ<. jaid taU pau‹re maoka‹a Œpanaavata h taŸ ka]‹paa ka‹”kae‹ jaŸna BaeMwÜ deta ŒhŸ< taU Œpanaavaa. ma”< taohka‹a dUsarI da”Rª LÜiKa kae‹ bahota Kausa ŒhŸ<. ” taŸ parmaessar ka‹ LÜKa” ja”saa baawÜ”. ma”< ” LÜiKakae‹ bahota Kausa ŒhŸ< ika‹ taU maoka‹a Œpanaavata h. 11 Ž«h bare ma”< ibanataI ka‹rta hŸ< ika‹ jaŸna BaeMwÜ ma”< deta ŒhŸ< Œoka‹a BaI ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹ra. parmaessar maore ¬par bahota” ka]‹paa rha h. maore LÜgÜÜae Œapana ja¨rta sa baesaI Œh”.® ” 33
 • 31. 31 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 33:12-34:23 tarh yaakaU‹ba Žsaava sa BaeMwÜ ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹r” kae‹ ibanataI ika‹hesa. Ž«h bare Žsaava BaeMwÜ Œpanaa” iLÜhsa. 12 taba Žsaava ka‹hesa/ "Œba taU Œapana jaa¤aa jaarI ika‹he rih saka‹ta h. ma”< taohre saMgÜÜa caLÜba.® 13 mauLÜa yaakaU‹ba Œosae ka‹hesa/ "taU ” jaanata h ika‹ maore baccana ŒbaihM dubaRLÜ baaweÜna ŒŸr maoka‹a Œapana Jau,ÜÜf ŒŸ Œonakae‹ baccana ka‹ Kaasa deKa-reKa ka‹r” caahI. ŒgÜÜar ma”< Œonaka‹a bahota dUr Žka‹ idna ma< caLÜ” bare majabaUr ka‹rta hŸ< taŸ sabaihM gÜÜao¨ mair ja”hIå. 14 Ž«h bare taU ŒagÜÜae caLÜa ŒŸ ma”< rsae rsae taohre paaCeÜ ŒaŸba. ma”< gÜÜao¨Œna ŒŸ dUsar janaavarna ka‹ rcCÜa bare DaImae baùFba ŒŸ ma”< bahota” rsae-rsae Ž«h bare caLÜba ika‹ maor gÜÜadeLÜna bahota ijayaada Taka‹ na jaa”<. ma”< sae”r ma< taohsae imaLÜba.® 15 Ž«h bare Žsaava ka‹hesa/ "taba ma”< Œapana ka‹CÜU saMigÜÜayana ka‹ taohrI madd bare CÜoùf deba.® mauLÜa yaakaU‹ba ka‹hesa/ "” taohar ibasaesa dayaa baawÜ”.® mauLÜa Œ”saa ka‹r” ka‹ ka‹Ÿnao ja¨rta naahIå baa.® 16 Ž«h bare Ÿ idna Žsaava sae”Rr ka‹ vaapasaI jaa¤aa pa caLÜ paùfa. 17 mauLÜa yaakaU‹ba sauka›ka‹ota ka‹ gÜÜavaa. h¦Œ<a Ÿ ŒApana bare Žka‹ WÜu Gar banaaŽsa ŒŸr Œapana gÜÜao¨Œna bare Žka‹ naanh naanh gÜÜaosaaLÜna ka‹ banaaŽsa. ”h” ka‹ar,ÜÜa ” jagÜÜah ka‹ naaŸ< sauka›ka‹ota raKaesa. 18 yaakaU‹ba saur•CÜA ka‹ saATa ŒApanaA jaA¤aA pa¶na-ŒrAma sa sauä ka‹”R ka‹ ka‹naana pah<wÜa ma< sakae‹ma sahr taLÜka‹ samaApta ika‹hesa. yaakaU‹ba sahr ka‹ inacakae‹ ma”dana ma< fera faŽsa. 19 yaakaU‹ba Ÿ Bau”<yaa ka‹ sakae‹ma ka‹ baapa hmaor ka‹ pairvaare sa baesahesa. yaakaU‹ba caa<dI ka‹ Žka‹ saQ isaka›ka‹a idhsa. 20 yaakaU‹ba pairvaar ka‹ ŒArADanaA bare h¦Œ<a Žka‹ WÜu vaedI banaaŽsa. yaakaU‹ba jagÜÜah ka‹ naaŸ< "ŽLeÜ/ ”êaaŽLÜ ka‹ parmaessar® raKaesa. ddddIIIInnnnaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa kkkkaaaauuuu‹‹‹‹kkkkaaaa‹‹‹‹mmmmaaaaRRRR dInaa iLÜŒa ŒŸ yaakaU‹ba ka‹ ibaiwÜyaa rhI. Žka‹ idna dInaa Ÿ pah<wÜa ka‹ maehr¨Œna ka‹ LÜKa” baaher gÜÜa”. 2 Ÿ pah<wÜa ka‹ rajaa hmaor ka‹ paUta sakae‹ma dInaa ka‹ inaharesa. Ÿ Œoka‹a Da” iLÜhsa ŒŸ Œapana saMgÜÜa tanae ka‹ sambaMDa raKa” bare Œoka‹a baebasa ika‹hsa. 3 taŸ sakae‹ma yaakaU‹ba ka‹ baewÜI dInaa sa iparema ka‹r” LÜagÜÜa. Ž«h bare Ÿ Œoka‹r idLÜ jaIta” ka‹ ka‹oisasa ika‹hesa. 4 sakae‹ma Œapana baapa sa ka‹hesa/ "ka]‹paa ka‹”kae‹ ” LÜŸ<ifyaa ka‹ maoka‹a idŒavaa jaehsae ma”< Žka‹re saMgÜÜa ibayaah ka‹” saka‹Ÿ<.® 5 yaakaU‹ba ” jaana iLÜhesa ika‹ sakae‹ma Œoka‹rI ibaiwÜyaa dInaA ka‹ saMgÜÜa bahota baurA ka‹maR ika‹hsa h. mauLÜa yaakaU‹ba ka‹ sabaihM paUta Œapana gÜÜao¨Œna ka‹ saMgÜÜa ma”dana ma< gÜÜaŽna. Ž«h bare Ÿ saba” jaba taLÜka‹ naahIå ŒaŽna/ yaakaU‹ba ka‹CÜU naahIå ika‹hsa. 6 Ÿ weÜma sakae‹ma ka‹ baapa hmaor yaakaU‹ba ka‹ saMgÜÜa baata ka‹r” gÜÜavaa. 7 Kaetana ma< yaakaU‹ba ka‹ paUtana jaŸna ka‹CÜU Bavaa rha/ Œoka‹r Kabar saunaena. jaba Ÿ pacae ” saunaena taŸ Ÿ pacae bahota ka‹oha” gÜÜaŽna. Ÿ pacae pagÜÜaLÜa” sa gÜÜaŽna ka‹Aheika‹ sakae‹ma yaakaU‹ba ka‹ ibaiwÜyaa ka‹ baLÜAtka‹Ar ka‹” kae‹ ”êaaŽLÜ ka‹ badnaama ika‹hsa. 34 sakae‹ma bahota” iGanaQnaI baata ika‹he rha. Ž«h bare sabaihM Baa”R LÜogÜÜa Kaetana sa Gar LÜŸweÜna. 8 mauLÜa hmaor Baa”yana sa baata ika‹hesa. Ÿ ka‹hesa/ "maor paUta sakae‹ma dInaa sa bahota iparema ka‹rta h. maehrbaanaI ka‹”kae‹ Œoka‹a Žka‹re saMgÜÜa ibayaah ka‹r” d•yaa. 9 ” ibayaah ” baata ka‹ Pamaa,ÜÜa ho” ika‹ hma pacae Kaasa saönDa ka‹Inh h. taba hmaar LÜogÜÜa taU pacana ka‹ maehr¨Œna sa ŒŸ taohar LÜogÜÜa hma pacana ka‹ maehr¨Œna ka‹ saMgÜÜa ibayaah ka‹” saka‹ta hIå. 10 taU LÜogÜÜa hmare saMgÜÜa Žka‹ pah<wÜa ma< rih saika‹ta h. taU Bau”<yaa ka‹ sauŒamaI banabyaA ŒŸr ihŒ<a ba”paar ka‹r” bare Œjaad hobyaa.® 11 sakae‹ma yaakaU‹ba ŒŸ dInaA ka‹ Baa”yana sa BaI baata ika‹hsa. sakae‹ma ka‹hesa/ "ka]‹paa ka‹”kae‹ maoka‹a ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹ra ŒŸ ma”< jaŸna ika‹heŸ< Œoka‹re bare iCÜmaa ka‹ra. 12 ma”< taohka‹A jaŸna ka‹CÜU ŸpahAr taU caAhta h deba/ ŒgÜÜar taU maoka‹a isairpa‹ dInaa ka‹ saMgÜÜa ibayaah ka‹r” d•yaA.® maoka‹A jaŸna ka‹CÜU ŒApa LÜogÜÜa ka‹r” ka‹ ka‹”hIå ka‹rba/ mauLÜA dInaA ka‹ ibayaAh maor saMgÜÜa ho” d•yaA." 13 yaakaU‹ba ka‹ baewÜhnana sakae‹ma ŒŸ Œoka‹re baapa sa JaUWÜ baoLÜ” ka‹ WÜana iLÜhna. Baa”yana Œbah¦< BaI paagÜÜaLÜ hota rhena ka‹Aheika‹ sakae‹ma Œonaka‹” baihna dInaa ka‹ saMgÜÜa Œ”saa iGanaQnaa baeŸhar ika‹he rhena. 14 Ž«h bare Baa”yana Œosae ka‹hena/ "hma LÜogÜÜa taohka‹a Œapana baihna ka‹ saMgÜÜa ibayaah naahIå ka‹r” deba ka‹Aheika‹ taohar Katanaa ŒbaihM naahIå Bavaa Œh”. hmarI baihnaI ka‹ taohsae ibayaah ka‹rba WÜIka‹ na ho”. 15 mauLÜa hma pacae taohka‹a Œoka‹re saMgÜÜa ibayaah ka‹r” deba ŒgÜÜar taU ”h” Žka‹ ka‹ama ka‹ra ika‹ taohre sahr ka‹ hr mana”R ka‹ Katanaa hma pacana ka‹ tarh ho” jaa”. 16 taba taohre mana”R hmarI ŒŸrtana sa ibayaah ka‹” saka‹ta hIå ŒŸr hmaar mana”R taohrI ŒŸrtana sa ibayaah ka‹” saka‹ta hIå. taba hma pacae Žka‹ hI LÜogÜÜa bana jaaba. 17 jaid taU Katanaa ka‹raŸba naahIå ka‹baULÜ ka‹rbyaa taŸ hma LÜogÜÜa dInaa ka‹ LÜ” jaaba.® 18 ” saönDa hmaor ŒŸ sakae‹ma ka‹ bahota Kausa ika‹hsa. 19 dInaa ka‹ Baa”yana jaŸna ka‹CÜU ka‹hena Œoka‹a ka‹r” ma< sakae‹ma bahota Kausa Bavaa. bbbbaaaaddddLLLLÜÜÜÜaaaa sakae‹ma pairvaar ka‹ sabasae ijayaada majaARdI mana”R rha. 20 hmaor ŒŸ sakae‹ma Œpanae sahr ka‹ saBaaGar ka‹ gÜÜaŽna. Ÿ pacae sahr ka‹ LÜogÜÜana sa baatana ika‹hna ŒŸ ka‹hena 21 "”êaaŽLÜ ka‹ ” saba” LÜogÜÜa hmaar maIta hovaa caahta hIå. hma LÜogÜÜana ka‹ paAsa hma sabaihM LÜogÜÜana bare saMtauwÜ•WÜ Bau”<yaa Œh”. Žh bare Ÿ LÜogÜÜana ka‹ hma LÜogÜÜana ka‹ Bau”<yaA rh” d•yaA ŒŸr ŽhmaA< ba”paAr ka‹r” d•yaA. hma pacae Ž«naka‹I maehr¨Œna ka‹ saMgÜÜa ibayaah ka‹r” ka‹ Œjaad ŒhI ŒŸ hma LÜogÜÜa Œapana maehrA¨Œna Œonaka‹a ibayaahe bare de” ma< Kausa ŒhI. 22 mauLÜa Žka‹ baata Œh” jaeka‹a ka‹r” bare sabaihM ka‹ saönDa ka‹r” ka‹ ho”. taAika‹ Ÿ pacae hma LÜogÜÜana ka‹ baIca rhI saka‹A ŒŸr hma pacae Žka‹ hI LÜogÜÜana ho” saka‹ba. hmaAr saba” LÜogÜÜa BaI Ÿpacanka‹ ka‹ naA”ª KatanaA ka‹rAva” bare rAjaI ho jaAba. 23 jaid hma Œ”saa ka‹rba taŸ Œonakae‹ gÜÜao¨Œna ŒŸ janaavarna sa hma DanaI ho”
 • 32. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 34:24-35:21 32 jaaba. Ž«h bare hma LÜogÜÜa Œonakae‹ saMgÜÜa ” saönDa ka‹rI ŒŸr Ÿ pacae ihŒ<a hma LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa r”hIå.® 24 saBaaGare pa jaŸna LÜogÜÜana ” baata saunaena Ÿ pacae hmaor ŒŸ sakae‹ma ka‹ saMgÜÜa rajaI ho” gÜÜaŽna ŒŸ Ÿ weÜma hr Žka‹ mana”R ka‹ Katanaa ka‹” dInh gÜÜavaa. 25 taIna idnaa paaCeÜ/ Katanaa ka‹” dInh gÜÜaŽ mana”yana ka‹ ŒbaihM jaKma rhena. yaakaU‹ba ka‹ du” paUta isamaona ŒŸ LeÜvaI jaanata rhena ika‹ weÜma LÜogÜÜa ka‹majaor ho”hIå/ Ž«h bare Ÿ nagÜÜar ka‹ gÜÜaŽna ŒŸr Ÿ pacae sabaihM mana”yana ka‹ maair faŽna. 26 dInaa ka‹ Baa”R isamaona ŒŸ LeÜvaI hmaor ŒŸ Œoka‹re paUta sakae‹ma ka‹ maair faŽsa. Ÿ pacae dInaa ka‹ sakae‹ma ka‹ Gare sa baihyaa” idhena ŒŸ Ÿ pacae caLÜa gÜÜaŽna. 27 yaakaU‹ba ka‹ dUsar paUtana sahr ma< gÜÜaŽna ŒŸ Ÿ pacae h¦Œ<a jaŸna ka‹CÜU rha/ ñiwÜ iLÜhna. sakae‹ma jaŸna ka‹CÜU Œonaka‹” baihnaI ka‹ saMgÜÜa ika‹he rha/ Œosae Ÿ saba” taba taLÜka‹ ka‹ohana rhena. 28 Ž«h bare Baa”yana Œonaka‹” sabaihM janaavarna LÜ” iLÜhena. Ÿ pacae Œonaka‹” gÜÜadhna ŒŸ sahr ŒŸ Kaetana ma< dUsar jaŸna ka‹CÜU rha/ saba sa LÜ” iLÜhna. 29 Baa”yana Œona sabana ka‹ saba ka‹CÜU LÜ” iLÜhna. Baa”yana Œonaka‹” maehr¨Œna ŒŸ baccana taLÜka‹ ka‹ LÜ” iLÜhna. 30 mauLÜa yaakaU‹ba isamaona ŒŸ LeÜvaI sa ka‹hesa/ "taU paca maor bare mausaIbata KaùfI ka‹” idhA h. ŒŸ ” Padesa ka‹ basa”yana ka‹ mana ma< iGanaa pa”da ka‹rayaa h. sabaihM ka‹naanaI ŒŸ pairjjaI LÜogÜÜa hmare iKaLÜapa‹ ho” ja”hIå. ihŒ<a hma bahota tainaka‹ ŒhI. ŒgÜÜar ” pah<wÜa ka‹ LÜogÜÜa hma pacana ka‹ iKaLÜapa‹ LÜùf” Kaaitar bawÜuir ja”hIå taŸ hma pacana babaRad ho” jaaba. ŒŸ hmare saMgÜÜa hmaar sabaihM LÜogÜÜa naswÜ ho” jaA”hIå. ŒŸr ma”< ŒŸ maore Gare ka‹ sabaihM LÜogÜÜana babaRAd ho” jaA”hIå.® 31 mauLÜa Baa”yana javaaba idhna/ "ka‹ma hma pacae Œo«na mana”yana ka‹ Œapana baihnaI ka‹ saMgÜÜa patauiryaa ja”saa baeŸhar ka‹r” de”À naahIå hmarI baihnaI ka‹ saMgÜÜa va”saa baeŸhar ka‹r” vaaLÜa LÜogÜÜa baura rhena.® yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa bbbbaaaaeeeettttaaaaeeeeLLLLÜÜÜÜ mmmmaaaa<<<< parmaessar yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "baetaeLÜ sahr ka‹ jaa/ h¦Œ<a basa jaa ŒŸ h¦va<” "ŽL/® parmaessar bare jaŸna taohre samanvaa pargÜÜawÜ Bavaa rha jaba taU Œapana Baa”R Žsaava sa baica kae‹ parata rh•yaa Žka‹ vaedI banaAvaA.® 2 Ž«h bare yaakaU‹ba Œapana pairvaar ŒŸ Œapana sabaihM naŸka‹rna sa ka‹hesa/ "ka‹aWÜ ŒŸ Daatau ka‹ banaa jaŸna ibadesaI devatana taU pacana ka‹ LÜgÜÜae Œh”< Œonaka‹a naswÜ ka‹” d•yaa. Œpanae ka‹ paiva¤a ka‹ra. ŒoùFnaa saapa‹ paihra. 3 hma pacae ” jagÜÜah ka‹ taija deba ŒŸ baetaeLÜ ka‹ jaaba. Ÿ jagÜÜah ma< Œapana parmaessar bare Žka‹ vaedI banaaŸba. ” Ÿh” parmaessar Œh” jaŸna maore ka‹swÜ ka‹ sama” maor madd ika‹hsa ŒŸ jah<a ka‹h<à ma”< gÜÜavaa Ÿ maore saMgÜÜa rha.® 4 Ž«h bare mana”yana ka‹ LÜgÜÜae jaŸna ibadesaI devataa rhena/ Œona sabaihM ka‹ Ÿ pacae yaakaU‹ba ka‹ d” idhna. Ÿ pacae Œapana ka‹anae ma< paihrI Ba” saba baaiLÜyana ka‹ BaI yaakaU‹ba ka‹ d” idhna. 35 yaakaU‹ba sakae‹ma naaŸ< ka‹ sahr ka‹ naigÜÜacae Žka‹ baÜñta ka‹ ba]cCÜ ka‹ tare ” sabaihM icaijayana ka‹ gÜÜaaùf idhsa. 5 taŸ Ÿ pacae taija gÜÜaŽena ŒŸr parmae§sar Œonaka‹A carIhà ka‹”<taI ka‹ saBaI sahrna pa” BayaMka‹r fr fALÜ idŽna. Ž«h WÜU bare Ÿ pacae yaakaU‹ba ka‹ paUtana paACÜA naAhIå ika‹hsa. 6 Ž«h bare yaakaU‹ba ŒŸ Œoka‹r LÜogÜÜa ñja pahoMcaena. Œba ñja ka‹ baetaeLÜ ka‹hta hIå. ” ka‹naana Padesa ma< baawÜ”. 7 yaakaU‹ba h¦Œ<a Žka‹ Wu vaedI banaaŽsa. yaakaU‹ba Ÿ jagÜÜah ka‹ naaŸ< "ŽLÜ baetaeLÜ® raKaesa. yaakaU‹ba ” naaŸ< ka‹ Ž«h bare caunaesa ika‹ jaba Ÿ Œapana Baa”R ka‹ ihŒ<a sa parata rhta rha/ taba paihLÜI da”Rª parmaessar ihŒ<”R pargÜÜawÜ Bavaa. 8 irbaka‹a ka‹ Daa”R dbaora ihŒ<” marI rhI/ Ÿ pacae baetaeLÜ ma< isandUr ka‹ ba]cCÜ ka‹ KaaLeÜ Œoka‹a gÜÜaaùf idhna. Ÿ pacae Ÿ WÜŸr ka‹ naaŸ< ŒlLÜonabaka›kaU‹ta rKaena. yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ nnnnaaaavvvvaaaaaaaa nnnnaaaaaaaa<<<<ŸŸŸŸ 9 jaba yaakaU‹ba pa‹d•dAna ŒArama sa LÜŸwÜa taba parmae§sar pau‹na Œoka‹re samanvaa pargÜÜawÜ Bavaa. parmaessar yaakaU‹ba ka‹ ŒsaIsaesa. 10 parmaessar yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "taohar naa<Ÿ yaakaU‹ba Œh”. mauLÜa ma”< Ÿ naaŸ< ka‹ badLÜba. Œba taU yaakaU‹ba naahIå ka‹hvaŸbyaa. taohar navaa naaŸ< ”êaaŽLÜ ho”.® Ž«h bare Žka‹re paaCeÜ yaakaU‹ba ka‹ naa<Ÿ ”êaaŽLÜ Bavaa. 11 parmaessar Œosae ka‹hesa/ "ma”< savaoRcca parmaessar ŒhŸ< ŒŸ taohka‹a ma”< ” ŒasaIbaARd deta hŸ< taohre bahota saMtaAna ho”< ŒŸr taU Žka‹ mahana rasw°Ü banaI jaabyaa. bahota saAre rA§w°Ü taohsae Œ”hIå ŒŸr rAjaA LÜogÜÜa taohsae ŒA”hIå. 12 ma”< ”b˜aahIma ŒŸ ”sahaka‹ ka‹ ” Bau”<yaA idhe rheŸ<. Œba ma”< ” Bau”<yaA taohka‹a ŒŸr taohAr santaAnana ka‹ deta ŒhŸ<.® 13 taba parmaessar Ÿ jagÜÜah taija idhsa. 14 - 15 yaakaU‹ba ” WÜŸre pa Žka‹ Sm£ita cawÜ•wÜAna KaùfI ika‹hsa. yaakaU‹ba Œoh cawÜ•wÜAna pa” dAKarsa ŒŸr taeLÜ ka‹ BaeÎwÜ Ÿùferesa. ” Žka‹ Kaasa WÜŸr rha ka‹Aheika‹ parmaessar h¦Œ<a yaakaU‹ba sa baata ika‹hsa ŒŸr yaakaU‹ba Ÿ WÜŸr ka‹ naaŸ< baetaeLÜ rAKaesa. rrrraaaahhhheeeeLLLLÜÜÜÜ jjjjaaaannnnmmmmaaaa ddddeeeettttaaaa ssssaaaammmmaaaa”””” mmmmaaaarrrrIIII 16 yaakaU‹ba ŒŸ Œoka‹r dLÜ baetaeLÜ ka‹ taija idhna. ŽPaataa Œava” sa WÜIka‹ paihLeÜ raheLÜ Œapana baccana ka‹ janma de” LÜagÜÜa. 17 mauLÜa raheLÜ ka‹ ” janma sa bahota taka‹LÜIpa‹ ho” LÜagÜÜa. Œoka‹a bahota ddR hota rha. raheLÜ ka‹ Daa”R Œoka‹a LÜKaesa ŒŸ ka‹hesa/ "raheLÜ/ feraŒ ijana. taU Žka‹ ŒŸr paUta ka‹ janma deita Œha.® 18 paUta ka‹ janma deta sama” raheLÜ mair gÜÜa”. mar” ka‹ paihLeÜ raheLÜ baccaa ka‹ naaŸ< baenaeanaI raKaesa. mauLÜa yaakaU‹ba Œoka‹r naa<Ÿ ibanyaamaIna raKaesa. 19 ŽPaataa ka‹ Œava”vaaLÜI saùfka‹ pa raheLÜ ka‹ dpa‹naavaa gÜÜavaa. :ŽPaataa baetaLeÜhema Œh”.ò 20 ŒŸr yaakaU‹ba raheLÜ ka‹ sammaana ma< Œoka‹rI ka‹b˜ae pa Žka‹ WÜu cawÜ•wÜana Daresa. Ÿ Kaasa cawÜ•wÜana h¦Œ<a Œajau taLÜka‹ baawÜ”. 21 taba ”êaaŽLÜ Œapana jaa¤aa jaarI raKaesa. Ÿ Žder baujaR KamBaa ka‹ WÜIka‹ dika›Kana ma< Œapana isaibar faŽsa.
 • 33. 33 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 35:22-36:39 22 ”êaaŽLÜ h¦Œ<a tainaka‹ sama” WÜhra. jaba Ÿ h¦Œ<a rha taba äbaena ”êaaŽLÜ ka‹ maehrA¨ naŸka‹rna ibalha ka‹ saMgÜÜa saoŽsa. ”êaaŽLÜ ” baare ma< saunaesa ŒŸ bahota ka‹oha” gÜÜavaa. ””””êêêêaaaaaaaaŽŽŽŽLLLLÜÜÜÜ kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaaaaarrrr yaakaU‹ba ka‹ baarh paUta rhena. 23 Œoka‹rI maehra¨ iLÜŒa sa Œoka‹re CÜ> paUta rhena> äbaena/ isamaona/ LeÜvaI/ yahàda/ ”ssaaka‹ar/ jabaUñna. 24 Œoka‹rI maehra¨ raheLÜ sa Œoka‹re du” paUta rhena> yaUsaupa‹ ŒŸ ibanyaamaIna. 25 raheLÜ ka‹ dasaI ibalha sa Œoka‹re du” paUta rhena> dana ŒŸ naptaaLÜI. 26 ŒŸrÜ iLÜŒa ka‹ dasaI ijalpaa sa Œoka‹re du” paUta rhena> gÜÜaad ŒŸ Œasaer. ” saba” ka‹ paUta Œh”< jaŸna pad•dnarama ma< pa”da BaŽ rhena. 27 mam˜ae ka‹ ika‹yaRta-ŒbaAR ŒTaARta• heb˜aona ma< yaakaU‹ba Œapana ipataa ”sahaka‹ ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa. ” Ÿh” jagÜÜah Œh” jah<a ”b˜aahIma ŒŸ ”sahaka‹ rih cauka‹a rhena. 28 ”sahaka‹ Žka‹ saQ ŒssaI bairsa ka‹ rha. 29 ”sahaka‹ bahota bairsa taLÜka‹ ijaŒta rha. jaba Ÿ mara/ Ÿ bahota bauùFvaa rha. Œoka‹re paUta Žsaava ŒŸ yaakaU‹ba Œoka‹a h¦Œ<” dpa‹naaŽna jah<a Œoka‹re ipataa ka‹ dpa‹naavaa gÜÜavaa rha. ŽŽŽŽssssaaaaaaaavvvvaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaaaaarrrr Žsaava ŒTaARta• Ždoma ka‹ pairvaAr ka‹ ”itahAsa Œh”. 2 ŽsaAva ka‹naana desa ka‹ maehr¨Œna sa ibayaah ika‹hsa. Žsaava ka‹ maehr¨Œna rihna> Œada/ ih(aI ŽLÜona ka‹ ibaiwÜyaa. ŒohoLÜIbaamaa ihvvaI isabaona ka‹ naitanaI ŒŸ Œnaa ka‹ ibaiwÜyaa. 3 baasamata ”smaaŽLÜ ka‹ ibaiwÜyaa ŒŸ nabaayaota ka‹ baihna. 4 Œada Žsaava ka‹ Žka‹ paUta ŽLÜIpaja idhsa. baasamata ka‹ äŽLÜ naaŸ< ka‹ paUta Bavaa. 5 ŒohoLÜIbaamaA Žsaava ka‹ taIna paUta idŽsa yaUsa/ yaaLÜama ŒŸ ka‹orh ” saba” Žsaava ka‹ paUta rhena. ” saba” ka‹naana pah<wÜa ma< pa”da BaŽ rhena. 6 - 8 yaakaU‹ba ŒŸ Žsaava ka‹ pairvaar Œba bahota baaiùF gÜÜaŽna ŒŸ ŒŸ ka‹naana ma< ” baùfa pairvaar ka‹ Kaa”-ipaŒ” ka‹ jauwÜa” paaŸba ka‹iWÜna ho” gÜÜavaa. Ž«h bare Žsaava ka‹naana taija idhsa ŒŸ Œapana Baa”R yaakaU‹ba sa dUr dUsar pah<wÜa ma< caLÜa gÜÜavaa. Žsaava Œapana sabaihM caIjana ka‹ Œapana saMgÜÜa iLÜŒavaa. ka‹naana ma< rhta Bavaa Ÿ sabaih ” caIjana ka‹ paaŽ rha. Ž«h bare Žsaava Œapana saMgÜÜa Œapana maehr¨Œna/ paUtana/ ibaiwÜyana sabaihM naŸka‹rna/ gÜÜao¨ ŒŸ dUsar sabaihM janaavarna ka‹ iLÜhsa. Žsaava ŒŸ yaakaU‹ba ka‹ pairvaar Ž««tanaa baaùFta rhena ika‹ Œonaka‹a Žka‹ jagÜÜah pa rhba ka‹iWÜna rha. Ÿ Bau”<yaa du”naŸ< pairvaare ka‹ paewÜ paaLÜ” bare ijayaada naahIå rhI. Œonakae‹ LÜgÜÜae bahota ijayaada gÜÜao¨ rhena. Žsaava pahaùfI pah<wÜa sae”Rr ka‹”<taI baùFa. :Žsaava ka‹ naaŸ< Ždoma BaI Œh”.ò 9 Žsaava Ždoma ka‹ mana”yana ka‹ Œaid baapa rha. sae”Rr ka‹ pahaùfI pah<wÜa ma< basa”yana Žsaava ka‹ GarAnae ka‹ ” naaŸ< Œh”<. 10 Žsaava ka‹ paUta rhena> ŽLÜIpaja/ Œada ŒŸ Žsaava ka‹ paUta. äŽLÜ baasamata ŒŸ Žsaava ka‹ paUta. 36 11 ŽLÜIpaja ka‹ pa<aca paUta rhena> taemaana/ Œomaar/ sapao/ gÜÜaataama ŒŸ ka‹naja. 12 ŽLÜIpaja ka‹ Žka‹ itamnaa naa<Ÿ ka‹ ŸpapatnaI BaI rhI. itamnaa ŒŸ ŽLÜIpaja ŒmaaLeÜka‹ ka‹ janma idhna. 13 äŽLÜ ka‹ caar paUta rhena> nahta/ jaerh/ sammaa/ imajjaa. ” saba” Žsaava ka‹ maehra¨ baasapata sa Œoka‹re paotaa rhena. 14 Žsaava ka‹ taIsar maehra¨ Œnaa ka‹ ibaiwÜyaa ŒohoLÜIbaamaa rhI. :Œnaa isabaona ka‹ paUta rha.ò Žsaava ŒŸ ŒohoLÜIbaamaa ka‹ paUta rhena> yaUsa/ yaaLÜama/ ka‹orh. 15 Žsaava sa caLÜ” vaaLÜa baMsa ” saba” hI baaweÜna. Žsaava ka‹ paihLÜa paUta ŽLÜIpaja rha. ŽLÜIpaja sa taemaana/ Œomaar/ sapao/ ka‹naja/ 16 ka‹orh/ gÜÜaataama/ ŒmaaLeÜka‹ BaŽna. ” sabaihM pairvaar Žsaava ka‹ maehra¨ Œada sa BaŽna. 17 Žsaava ka‹ paUta äŽLÜ ” pairvaarna ka‹ Œaid ipataa rha> nahta/ jaerh/ sammaa/ imajjaa. ” sabaihM pairvaar Žsaava ka‹ maehra¨ baasamata sa BaŽna. 18 Œnaa ka‹ ibaiwÜyaa Žsaava ka‹ maehra¨ ŒohoLÜIbaamaa yaUsa/ yaaLÜama ŒŸ ka‹orh ka‹ janma idhna. ” saba” taInaŸ< Œapana-Œapana GarAnae ka‹ baapa rhena. 19 ” sabaihM pairvaar Žsaava sa caLeÜna. 20 Žsaava ka‹ paihLeÜ Ždoma ma< sa”Rr naa<Ÿ ka‹ Žka‹ WÜu horI mana”R rhta rha. sae”Rr ka‹ paUta ” saba” Œh”<> LÜotaana/ saobaaLÜ/ isabaona/ Œnaa 21 dIsaona/ Žsaer/ idsaana. ” saba” paUtana Œapana pairvaar ka‹ mauiKayaa rhena. 22 LÜotaana/ horI/ hemaama ka‹ baapa rha. :itamnaa LÜotaana ka‹ baihna rhI.ò 23 saobaLÜ/ Œlvaana/ maanahta ŽbaLÜ sapao/ Œonaama ka‹ ipataa rha. 24 isabaona ka‹ du” paUta rhena> Œyyaa ŒŸr Œnaa. :Œnaa Ÿ mana”R Œh” jaŸna Œapana ipataa ka‹ gÜÜadhna ka‹ deKareKa ka‹rta sama” reigÜÜa§taAna ma< gÜÜarma paanaI ka‹ Jarnaa heresa.ò 25 Œnaa/ dIsaona ŒŸ ŒohoLÜIbaamaa ka‹ ipataa rha. 26 dIsaona ka‹ caar paUta rhena> hemadana/ Žsbaana/ iya¤aana/ ka‹rana. 27 Žsaer ka‹ taIna paUta rhena> ibalhana/ jaavaana/ Œka‹ana. 28 dIsaana ka‹ du” paUta rhena> ¬sa ŒŸ Œrana. 29 ” horI pairvaarna ka‹ mauiKayana ka‹ naaŸ< Œh”<. LÜotaana/ saobaaLÜ/ isabaona/ Œnaa. 30 idsaona/ Žsaer/ dIsaAna. ” saba” mana”yana Œona pairvaarna ka‹ mauiKayaa rhena jaŸna sae”Rr pah<wÜa ma< rhta rhena. 31 Ÿ weÜma Ždoma ma< ka‹”Ÿ rajaa rhena. ”êaaŽLÜ ma< rajaa ho” kae‹ bahota paihLeÜ Ždoma ma< rajaa rhena. 32 baor ka‹ paUta baeLÜa Ždoma ma< rajja ka‹r” vaaLÜa rajaa rha. Ÿ idnhabaa sahr pa rajja ka‹rta rha. 33 jaba baeLÜa mara taŸ yaobaaba rajaa Bavaa. yaobaaba baoêaa ka‹ jaerh ka‹ paUta rha. 34 jaba yaobaaba mara/ hàsaama rajja ika‹hsa. hàsaama taemaanaI LÜogÜÜana ka‹ desa ka‹ rha. 35 jaba hàsaama mara/ hdd Ÿ pah<wÜa pa rajja ika‹hsa. hdd badd ka‹ paUta rha. :hdd Ÿ mana”R rha jaŸna imad•yaanaI LÜogÜÜana ka‹ maoŒaba desa ma< hraŽ rha.ò hdd ŒbaIta sahr ka‹ rha. 36 jaba hdd mara/ samLÜa Ÿ Padesa pa rajja ika‹hsa. samLÜa maêaeka‹ ka‹ rha. 37 jaba samLÜa mara/ saa¬LÜ Ÿ pah<wÜa pa rajja ika‹hsa. saa¬LÜ pa‹rata nadI ka‹ ika‹naare rhobaota ka‹ rha. 38 jaba saa¬LÜ mair gÜÜavaa/ baalhanaana Ÿ desa pa hàkaU‹mata ika‹hsa. baalhanaana Œka‹baor ka‹ paUta rha. 39 jaba
 • 34. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 36:40-37:28 34 baalhanaana mara/ hdr Ÿ Padesa pa rajja ika‹hsa. hdr paa¬ sahr ka‹ rha. ma¤aed ka‹ ibaiwÜyaa hdr ka‹ maehra¨ ka‹ naaŸ< mahetabaeLÜ rha. ma¤aed ka‹ baapa maejaahba rha. 40 - 43 ŽdomaI pairvaarna/ itamnaa/ Œlbaa/ yataeta/ ŒohoLÜIbaamaa/ ŽLÜa/ paIpaona/ ka‹naja/ taemaana/ imabasaar/ magÜÜdIŽLÜ ŒŸ ”Rrama Œaid ka‹ baapa Žsaava rha. hr Žka‹ pairvaar Žka‹ WÜu Œ”sae Padesa ma< rhta rha jaeka‹r naaŸ< Ÿh” rha jaŸna Œonaka‹” pairvaare ka‹ naaŸ< rha. ssssaaaappppaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ddddeeeeKKKKaaaa””””vvvvaaaaaaaaLLLLÜÜÜÜaaaa yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ yaakaU‹ba WÜhir gÜÜavaa ŒŸ ka‹naana pah<wÜa ma< rh” LÜagÜÜa. ” Ÿh” Padesa Œh” jah<a Œoka‹r baapa Œa”kae‹ basaa rha. 2 yaakaU‹ba ka‹ pairvaar ka‹ ”h” ka‹Taa Œh”. yaUsaupa‹ Žka‹ sa¤ah bairsa ka‹ javaana rha. Œoka‹r paesaa BaeùfI baoka‹iryana ka‹ deKareKa ka‹rba rha. yaUsaupa‹ ” ka‹ama ŒrTa Œh” ika‹ ibalha ŒŸ ijalpaa ka‹ paUtana ka‹ saMgÜÜa ka‹rta rha. :ibalha ŒŸ ijalpaa Œoka‹re baapa ka‹ maehr¨Œna rihna.ò yaUsaupa‹ Œapana baapa ka‹ Œapana Baa”yana ka‹ baurI baatana bataavata rha. 3 yaUsaupa‹ Ÿ weÜma pa”da Bavaa jaba Œoka‹r ipataa ”êaaŽLÜ bahota bauùFvaa rha. Ž«h bare ”êaaŽLÜ/ yaUsaupa‹ ka‹ Œapana dUsar paUtana sa baesaI ipaŒar ka‹rta rha. yaakaU‹ba Œapana paUta ka‹ Žka‹ Kaasa ka‹owÜ banavaaŽsa. ” ka‹owÜ LÜmbaa ŒŸ bahota saunnar rha. 4 yaUsaupa‹ ka‹ Baa”yana LÜKaena ika‹ Œonaka‹” baapa Œonasae baesaI yaUsaupa‹ ka‹ ijayaada ipaŒar ka‹rta h. Ÿ pacae ”h” ka‹ar,ÜÜa Œapana Baa”R sa iGanaa ka‹rta rhena. Ÿ pacae yaUsaupa‹ sa ŒcCÜI tarh baata naahIå ka‹rta rhena. 5 Žka‹ da”Rª yaUsaupa‹ Žka‹ Kaasa sapana LÜKaesa. paaCeÜ yaUsaupa‹ Œapana ” sapanaa ka‹ baare ma< Œapana Baa”yana ka‹ bataaŽsa. Žka‹re paaCeÜ Œoka‹re Baa”R paihLeÜ sa BaI ijayaada Œosae iGanaa ka‹r” LÜagÜÜaena. 6 yaUsaupa‹ ka‹hesa/ "ma”< Žka‹ sapanaa deKaeŸ< h. 7 hma pacae sabaihM Kaetae ma< ka‹ama ka‹rta rhe. hma pacae gÜÜaoh<à ka‹ Žka‹ saaTa baoJa ba<aData rhena. maor baoJaa Kaùfa ho” gÜÜavaa ŒŸ taU pacana ka‹ baoJa maore baoJae ka‹ caairh¦< ka‹”<taI Gaeir iLÜhsa. taba taohar sabaihM baoJa maore baoJae ka‹ inah¦irkae‹ Pa,ÜÜaama ika‹hsa.® 8 Œoka‹r Baa”yana ka‹hena/ "ka‹a/ taU saocata h ika‹ Ž«ka‹r ŒrTa Œh” ika‹ taU rajaa banabyaa ŒŸr hma pacana pa rajja ka‹rbyaaÀ® Œoka‹r Baa”yana yaUsaupa‹ sa Œba ŒŸr baesaI iGanaa ka‹rba sau¨ ika‹hesa ka‹Aheika‹ Ÿ Œoka‹re baare ma< sapanaa deKata rha. 9 taba yaUsaupa‹ dUsar sapanaa deKaesa. yaUsaupa‹ Œapana Baa”yana sa ” sapanaa ka‹ baare ma< bataaŽsa. yaUsaupa‹ ka‹hesa/ "ma”< dUsar sapanaa LÜKaeŸ< h. ma”< saUrja/ can™maa ŒŸ igÜÜayaarh naCܤana ka‹ Œapana ka‹ Pa,ÜÜaama ka‹rta LÜKaeŸ<.® 10 yaUsaupa‹ Œapana baapa ka‹ BaI ” sapanaa ka‹ baare ma< bataaŽsa. mauLÜa Œoka‹r ipataa Œoka‹A fA<weÜsa. Œoka‹r ipataa ka‹hesa/ "” ka‹Ÿnae tarh ka‹ sapanaa Œh”À ka‹a taohka‹a ibassaasa Œh” ika‹ taohar mahtaarI/ taohar Baa”R ŒŸ hma pacae taohka‹a Pa,ÜÜaama ka‹irba”À® 11 yaUsaupa‹ ka‹ Baa”R Œohsae barabar jaLÜna ka‹rta rha. mauLÜa yaUsaupa‹ ka‹ ipataa ” sabaihM baatana ka‹ baare ma< bahota 37 gÜÜahra”R sa ibacaar ika‹hsa ŒŸ saocaesa ika‹ Œonaka‹” ŒrTa ka‹a ho”RÀ 12 Žka‹ idna yaUsaupa‹ ka‹ Baa”R Œapana baapa ka‹ Baeiùfna ka‹ deKareKa bare sakae‹ma gÜÜaŽna. 13 yaakaU‹ba yaUsaupa‹ sa ka‹hesa/ "sakae‹ma jaa. taohar Baa”R maor Baeiùfna ka‹ saaTa h¦Œ<a Œh”.® yaUsaupa‹ javaaba idhsa/ "ma”< jaaba.® 14 yaUsaupa‹ ka‹ baapa ka‹hesa/ "jaa ŒŸ LÜKaa ika‹ taohar Baa”R sauröcCÜta baawÜ”. LÜQiwÜkae‹ Œavaa ŒŸ bataavaa ika‹ ka‹a maor Baeiùfna WÜIka‹ Œh”<À® ” tarh yaUsaupa‹ ka‹ ipataa Œoka‹a heb˜aona ka‹ GaawÜI sa sakae‹ma ka‹ paWÜŽsa. 15 sakae‹ma ma< yaUsaupa‹ hera” gÜÜavaa. Žka‹ mana”R Œoka‹a Kaetana ma< BawÜka‹ta Bavaa paaŽsa. Ÿ mana”R ka‹hesa/ "taU ka‹a herta ŒhaÀ® 16 yaUsaupa‹ Ÿttar idhsa/ "ma”< Œapana Baa”yana ka‹ herta ŒhŸ<. ka‹a taU bataa” saka‹ta h ika‹ Ÿ saba” Œapana Baeiùfna ka‹ saMgÜÜa ka‹h<a Œh”<À® 17 mana”R javaaba idhsa/ "Ÿ pacae paihLeÜ hI caLÜa gÜÜavaa Œh”<. ma”< Œonaka‹a ka‹hta Bavaa saunaeŸ< ika‹ Ÿ pacae dotaana ka‹ jaata Œh”<.® Ž«h bare yaUsaupa‹ Œapana Baa”yana ka‹ paaCeÜ gÜÜavaa ŒŸ Ÿ Œonaka‹a dotaana ma< paaŽsa. yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaauuuuLLLLÜÜÜÜaaaammmmaaaaIIII bbbbaaaarrrreeee bbbbaaaaeeeeccccaaaaaaaa ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa 18 yaUsaupa‹ ka‹ Baa”yana bahota dUr sa Œoka‹a Œavata LÜKaena. Ÿ pacae Œoka‹a maair fava” ka‹ kau‹caaLÜ banaava” ka‹ WÜana iLÜhna. 19 Baa”yana Žka‹ dUsar sa ka‹hena/ "” sapanaa LÜKa”vaaLÜa yaUsaupa‹ Œavata Œh”. 20 maQka‹a imaLÜta hI hma pacae Œoka‹a maair fa”. hma Œoka‹re tanae ka‹ Jaurana BaŽ ”rnana ma< sa ka‹Ÿnao Žka‹ ma< LÜoka‹a” saika‹ta h. hma Œapana ipataa sa ka‹ih saika‹ta h ika‹ Žka‹ WÜu jaMgÜÜaLÜI janaavar Œoka‹a maair faŽsa. taba hma pacae Œoka‹a deKaaŸba ika‹ Œoka‹r sapanaa baeka‹ar Œh”<.® 21 mauLÜa äbaena yaUsaupa‹ ka‹ bacaava” caahta rha. äbaena ka‹hesa/ "hma pacae Œoka‹a maarI naahIå. 22 hma LÜogÜÜa Œoka‹a ibanaA caowÜ ika‹he Žka‹ WÜu ”naara ma< naa” saika‹ta h.® äbaena yaUsaupa‹ ka‹ bacaava” ŒŸr Œoka‹re baapa ka‹ LÜgÜÜae paWÜva” ka‹ jaojanaa banaaŽsa. 23 yaUsaupa‹ Œapana Baa”yana ka‹ LÜgÜÜae Œavaa. Ÿ pacae Œoh pa Daavaa baoLÜ idhna ŒŸ Œoka‹re LÜmbae ŒŸ sauNnar ka‹owÜ ka‹ pa‹aùf faŽna. 24 taba Ÿ pacae Œoka‹a KaaLÜI Jaurana ”naara ma< baha” idhna. 25 yaUsaupa‹ ”naara ma< Œoka‹r Baa”yana ka‹ Baojana ka‹r” bare ba”WÜ” taLÜka‹ rhA. taba Ÿ pacae najar ŸWÜaŽna ŒŸ ba”paairyana ka‹ Žka‹ dLÜ ka‹ LÜKaena. jaŸna igÜÜaLÜad sa imaêa ka‹ jaa¤aa pa rhena. Œonaka‹” ¬<wÜna ka‹”Ÿ tarh ka‹ masaaLÜa ŒŸ Dana LÜ” jaata rhena. 26 Ž«h bare yahàda Œapana Baa”yana sa ka‹hesa/ "ŒgÜÜar hma LÜogÜÜa Œapana Baa”R ka‹ maair deba ŒŸ Œoka‹rI maŸta ka‹ CÜupaaŸba taŸ Œohsae hmaka‹a ka‹a LÜaBa imaLÜIÀ 27 hma sabana ka‹ baesaI pa‹ayada taba ho” jaba hma Œoka‹a ba”paairyana ka‹ haTa baeica de”.® dUsar Baa”R LÜogÜÜa maana gÜÜaŽna. 28 jaba ima™yaanaI ba”paarI LÜogÜÜa LÜgÜÜae ŒaŽna/ Baa”R LÜogÜÜa yaUsaupa‹ ka‹ ”naara sa baaher inaka‹arena. Ÿ pacae baIsa WÜu ca<adI ka‹ wÜUka‹a ma< Œoka‹a baeica idhna. ba”paairyana Œoka‹a imaêa LÜ” gÜÜaŽna.
 • 35. 35 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 37:29-38:23 29 ” paUra weÜma äbaena Baa”yana ka‹ saMgÜÜa h¦Œ<a naahIå rha. Ÿ naahIå jaanata rha ika‹ Ÿ pacae yaUsaupa‹ ka‹ baeica idhe rhena. jaba äbaena ”naara pa LÜQiwÜkae‹ Œavaa taŸ Ÿ LÜKaesa ika‹ yaUsaupa‹ h¦Œ<a naahIå Œh”. äbaena bahota ijayaada du>KaI Bavaa. Ÿ Œapana ŒoùFnaa ka‹ pa‹aùfesa. 30 äbaena Baa”yana ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa ŒŸ Ÿ Œonasae ka‹hesa/ "LÜirka‹a kau‹Œ<a pa naahIå Œh”. ma”< ka‹a ka‹rŸ<À® 31 Baa”yana Žka‹ baoka‹rI ka‹ maarena ŒŸ Œoka‹re KaUna ka‹ yausaupa‹ ka‹ saunnar ka‹owÜ pa faŽsa. 32 taba Baa”Ryana Ÿ ka‹owÜ ka‹ Œapana ipataa ka‹ deKaaŽna ŒŸ ka‹hena/ "hmaka‹a ” ka‹owÜ imaLÜa baawÜ”/ ka‹a ” yaUsaupa‹ ka‹ ka‹owÜ Œh”À® 33 baapa ka‹owÜ ka‹ LÜKaesa ŒŸ paihcaanaesa ika‹ ” yaUsaupa‹ ka‹ Œh”. ipataa ka‹hesa/ "h<a/ ” Ÿh” ka‹ baawÜ”. ho” saka‹ta h ika‹ Œoka‹a ka‹Ÿnao jaMgÜÜaLÜI janaavar maair faŽ ho”. maore paUta yaUsaupa‹ ka‹ ka‹Ÿnao jaMgÜÜaLÜI janaavar Kaa” gÜÜavaa.® 34 yaakaU‹ba Œapana ŒoùFnaA pa‹Aiùf fAŽesa ŒŸr saoka‹ ka‹ ŒoùFnaA paihr iLÜhesa. yaakaU‹ba LÜmbae sama” taLÜka‹ Œapana baewÜvaa ka‹ du>Ka ŒŸ saoka‹ ma< paùfa rha. 35 yaakaU‹ba ka‹ saba” baewÜvana/ ibaiwÜyana Œoka‹a DaIre ba<Daava” ka‹ jatana ika‹hna. mauLÜa yaakaU‹ba ka‹bah¦< DaIre na Dair saka‹a. yaakaU‹ba ka‹hesa/ "ma”< mar” ka‹ idna taLÜka‹ Œapana paUta yaUsaupa‹ ka‹ du>Ka ma< ùfUbaA rhba.® ŒŸr yaAka‹Uba ŒApana paUta ka‹ du>Ka pargÜÜawÜ ka‹rnaA jaArI rKaA. 36 Œona«« imad•yaanaI ba”paairyana jaŸna yaUsaupa‹ ka‹ baesahe rhena/ paaCeÜ Œoka‹a imaêa ma< baeica idhna. Ÿ pacae öpa‹rQna ka‹ ŒMgÜÜarcCÜka‹na ka‹ saenaapaita paotaIpar ka‹ haTa Œoka‹a baecaena. yyyyaaaahhhhààààddddaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ ttttaaaaaaaammmmaaaaaaaarrrr ŒonahI idnana ma< yahàda Œapana Baa”yana ka‹ taija idhsa ŒŸ hIra naaŸ< ka‹ mana”R ka‹ saMgÜÜa rh” caLÜa gÜÜavaa. hIra ŒdulLÜama sahr ka‹ rha. 2 yahàda Žka‹ ka‹naanaI maehra¨ sa h¦Œ<a imaLÜa ŒŸ Œosae ibayaah ka‹” iLÜhsa. maehra¨ ka‹ baapa ka‹ naaŸ< saUŒa rha. 3 ka‹naanaI maehra¨ Žka‹ paUta ka‹ janma idhsa. Ÿ pacae Œoka‹r naaŸ< Žr Darena. 4 paaCeÜ dUsar paUta ka‹ janma idhsa. Ÿ pacae LÜirka‹a ka‹a naaŸ< Œonaana Darena. 5 paaCeÜ Œoka‹a dUsar paUta saeLÜa naaŸ< ka‹ Bavaa. yahàda taIsar baccaa ka‹ janma ka‹ weÜma ka‹jaIba ma< rhta rha. 6 yahàda Œapana paihLeÜ paUta Žr bare bahà ka‹ ¨pa ma< Žka‹ WÜu maehra¨ ka‹ caunaesa. maehra¨ ka‹ naaŸ< taamaar rha. 7 mauLÜa Žr bahota saI baurI baatana ka‹ ika‹hesa. yahovaa Œosae Kausa naahIå rha. Ž«h bare yahovaa Œoka‹a maair faŽsa. 8 taba yahàda Žr ka‹ Baa”R Œonaana sa ka‹hesa/ "jaa ŒŸr mare Baa”R ka‹ maehra¨ ka‹ saMgÜÜa saoŒa.*. taU Œoka‹re Bataar ka‹ naa”Rª banaa. ŒgÜÜar LÜirka‹a ho”hIå taŸ Ÿ pacae taohre Baa”R Žr ka‹ ho”hIå.® 9 Œonaana jaanata rha ika‹ jaoùfa sa pa”da BaŽ LÜirka‹na Œoka‹r naahIå ho”hIå. Œonaana taamaar ka‹ saMgÜÜa tanae ka‹ sambaMDa jjjjaaaaAAAA ²²²² ssssaaaaooooŒŒŒŒAAAA ”êaaŽLÜ ma< ” irvaaja rha ika‹ jaid ka‹Ÿnao mana”R bae santaanae ka‹ mair jaata rha taŸ Ÿ rA<ùf ka‹ Baa”yana ma< sa ka‹Ÿnao Žka‹ Œoka‹a ba”WÜa” LeÜta rha. ŒgÜÜar ka‹Ÿnao LÜirka‹a pa”da hota rha taŸ Ÿ mare mana”R ka‹ LÜirka‹A samaJaa jaata rha. ika‹hsa. mauLÜa Ÿ Œoka‹a Œapana gÜÜarBa Daar,ÜÜa ka‹r” naahIå 38 idhsa. 10 Žhsae yahovaa ka‹oha” gÜÜavaa. Ž«h bare yahovaa Œonaana ka‹ BaI maair faŽsa. 11 taba yahàda Œapana pataohà taamaar sa ka‹hesa/ "Œapana baapa ka‹ Gare LÜQiwÜ jaa. h¦Œ<” rha ŒŸr taba taLÜka‹ ibayaah ijana ka‹ra jaba taLÜka‹ maor LÜh¦ra paUta saeLÜa baaùF na jaa”.® yahàda ka‹ fr rha ika‹ saeLÜa BaI Œapana Baa”yana ka‹ tarh maair favaa jaa”. taamaar Œapana baapa ka‹ Gar LQiwÜ gÜÜa”. 12 paaCeÜ sauŒa ka‹ ibaiwÜyaa yahàda ka‹ maehra¨ mair gÜÜa”. yahàda Œapana du>Ka ka‹ weÜma ka‹ paaCeÜ ŒdulLÜama ka‹ Œapana maIta hIra ka‹ saMgÜÜa itamnaA gÜÜavaa. yahàda Œapana BaeùfI ka‹ ¬na ka‹tar” itamnaA gÜÜavaa. 13 taamaar ka‹ ” maaÜñma Bavaa ika‹ Œoka‹r sasaur yahàda Œapana Baeiùfna ka‹ ¬na ka‹tar” itamnaA ka‹ jaata Œh”. 14 taamaar hmaesaa Œ”sae ŒoùFnaa paihrta rhI jaehsae maañma ho” ika‹ ” ra<ùf Œh”. Ž«h bare Ÿ ka‹CÜU dUsar ŒoùFnaa paihresa ŒŸ mau<h ka‹ padRa ma< F<aika‹ iLÜhsa. taba Ÿ itamnaA sahr ka‹ LÜgÜÜae Žnaqma ka‹ jaa”vaaLÜI saùfka‹ ka‹ ika‹naare ba”iWÜ gÜÜa”. taamaar jaanata rhI ika‹ yahàda ka‹ LÜh¦ra baewÜvaa Œba baaiùF gÜÜa Œh”. mauLÜa yahàda Œosae Œoka‹re ibayaahe ka‹ ka‹Ÿnao yaojanaa naahIå banaavata Œh”. 15 yahàda Ÿh” saùfka‹ sa jaa¤aa ika‹hsa. Ÿ Œoka‹a LÜKaesa/ mauLÜa ibacaaresa ika‹ Ÿ patauiryaa Œh”. :Œoka‹re mau<h patauiryaa ka‹ tarh Fka‹a Bavaa rha.ò 16 Ž«h bare yahàda Œoka‹re LÜgÜÜae gÜÜavaa ŒŸ baoLÜa/ "maoka‹a Œapana saMgÜÜa tanae ka‹ sambaMDa ka‹r” d•yaa.® :yahàda naahIå jaanata rha ika‹ Ÿ Œoka‹r pataohà taamaar Œh”.ò taamaar baoLÜI/ "taU maoka‹a kae‹tanaa debyaaÀ® 17 yahàda javaaba idhsa/ "ma”< Œapana BaeùfI ka‹ Jau,ÜÜf sa taohka‹a Žka‹ na”R baoka‹rI paWÜŸba.® Ÿ javaaba idhsa/ "ma”< Žka‹a ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹rta ŒhŸ< mauLÜa paihLeÜ taU maoka‹a ka‹CÜU rKa” ka‹ d•yaa jaba taLÜka‹ taU baoka‹rI naahIå paWÜŸtyaa.® 18 yahàda paUCeÜsa/ "ma”< baoka‹rI paWÜŸba Žka‹re sabaUta bare maosae ka‹a LeÜ” cah¦ibaŸÀ® taamaar javaaba idhsa/ "maoka‹a taohAr maohr ŒŸr DaAgÜÜaA d•yaa ŒŸ maoka‹a Œapana wÜhr” ka‹ kau‹barI d•yaa.® yahàda ” saba” caIjana Œoka‹a idhsa. taba yahàda ŒŸ taamaar tanae ka‹ sambaMDa/ ika‹hna ŒŸ taamaar gÜÜaoùfe sa BaarI ho” gÜÜa”. 19 taamaar Gare gÜÜa” ŒŸ mau<h ka‹ F<apa” vaaLÜa padRa ka‹ hwÜaŽsa. taba Ÿ pau‹na Œapana ka‹ r<aùf bataava” vaaLÜa Kaasa ŒoùFnaa ka‹ paihresa. 20 paaCeÜ yahàda Œapana maIta hIra ka‹ patauiryaa ka‹ baoka‹rI de” Žnaqma paWÜŽsa jaeka‹a Ÿ jabaana idhe rha. yahàda hIra sa Kaasa maohr ŒŸ wÜhr” ka‹ kau‹barI BaI Œosae LeÜ” bare ka‹hesa. mauLÜa hIra Œoka‹a na paa” saka‹a. 21 hIra Žnaqma sahr ka‹ ka‹CÜU LÜogÜÜana sa paUCeÜsa/ "saùfka‹ ka‹ ika‹naare jaŸna patauiryaa rhI/ Ÿ ka‹h<a baawÜ”À® mana”yana javaaba idhna/ "ihŒ<a ka‹bah¦< ka‹Ÿnao patauiryaa naahIå rhI.® 22 taŸ yahàda ka‹ maIta yahàda ka‹ LÜgÜÜae LQiwÜ gÜÜavaa ŒŸ Œosae ka‹hesa/ "ma”< Ÿ maehra¨ ka‹ pataa naahIå LÜgÜÜaa” sakae‹Ÿ<. jaŸna mana”yana Ÿ jagÜÜah basata Œh”< Ÿ pacae maoka‹A bataaŽna ika‹ h¦Œ<a ka‹bah¦< ka‹Ÿnao patauiryaa naahIå rhI.® 23 Ž«h bare yahàda ka‹hesa/
 • 36. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 38:24-39:23 36 "Œoka‹a Ÿ saba” caIjana raKa” d•yaa. ma”< naahIå caahta ika‹ LÜogÜÜa hma pacana pa h<saŸŒa ka‹r”<. ma”< Œoka‹a baoka‹rI de” caaheŸ</ mauLÜa hma Œoka‹r pataa naahIå LÜgÜÜaa” sakae‹. ”h” bahota Œh”.® ttttaaaaaaaammmmaaaaaaaarrrr LLLLÜÜÜÜùùùùffffkkkkaaaa‹‹‹‹oooorrrr hhhhoooo””””vvvvaaaaaaaaLLLLÜÜÜÜIIII ŒŒŒŒhhhh”””” 24 LÜgÜÜaBagÜÜa taIna mahInaa paaCeÜ ka‹Ÿnao yahàda sa ka‹hesa/ "taohar pataohà taamaar Žka‹ patauiryaa ka‹ naa”Rª paapa ika‹he Œh” ŒŸ Œba Ÿ gÜÜarBa Daar,ÜÜa ika‹he Œh”.® taba yahàda ka‹hesa/ "Œoka‹a baaher inaka‹ara ŒŸ Œoka‹a jarA” kae‹ maAr fAvaA.® 25 Œoka‹r ŒadmaI taamaar ka‹ maar” gÜÜaŽna. mauLÜa taamaar Œapana sasaur ka‹ LÜgÜÜae sa<desaa paWÜŽsa. taamaar ka‹hesa/ "jaŸna mana”R maoka‹a gÜÜarBaDaar,ÜÜa ka‹raŽsa h Ÿh” ka‹ ” saba” caIjana Œh”<. ” saba” caIjana ka‹ LÜKaa. Ÿ saba” kae‹ka‹r Œh”<À kae‹ka‹r ” Kaasa maohr ŒŸ ” DaAgÜÜaA ŒŸr ” wÜhr” ka‹ kau‹barI Œh”À® 26 yahàda Œona sabaihM caIjana ka‹ paihcaanaesa ŒŸ ka‹hesa/ "” WÜIka‹ ka‹hta baawÜ”. ma”< gÜÜaltaI ika‹heŸ<. ma”< Œapa ka‹ bacana ka‹ Œnausaar Œapana baewÜvaa saeLÜa ka‹ Ž«ka‹a naahIå idheŸ® ŒŸ yahàda Œoka‹re saMgÜÜa pau‹na naahIå saovaa. 27 taamaar ka‹ LÜirka‹a janma” ka‹ weÜma Œavaa ŒŸ Ÿ pacae LÜKaena ika‹ Ÿ jauùfQDaa baccana ka‹ janmaI. 28 jaŸna weÜma Ÿ janmata rhI Žka‹ LÜirka‹a baaher haTa inaka‹aresa. Daa”R haTae pa LÜaLÜ DaagÜÜaa ba<aDaesa ŒŸ ka‹hesa/ "” baccaa paihLeÜ pa”da Bavaa.® 29 mauLÜa Ÿ baccaa Œapana haTa vaaipasa iBatare hIåca iLÜhsa. taba dUsar baccaa paihLeÜ pa”da Bavaa. taba da”R ka‹hesa/ "LÜKaA taU kaq‹sae inaka‹r” ŒAŽsa.® Ž«h bare Ÿ pacae Œoka‹r naaŸ< paeresa raKaena. 30 Ž«ka‹re paaCeÜ dUsar baccaa pa”da Bavaa. ” Ÿh” baccaa rha jaeka‹re haTae pa LÜaLÜ DaagÜÜaa rha. Ÿ pacae Œoka‹r naaŸ< jaerh raKaena. yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ iiiimmmmaaaaêêêêaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaooooiiiittttaaaappppaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ bbbbaaaaeeeeccccaaaaaaaa ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa ba”paarI LÜogÜÜa jaŸna yaUsaupa‹ ka‹ baesahe rhena Ÿ Œoka‹a imaêa LÜ” gÜÜaŽna. Ÿ pacae öpa‹rQna ka‹ ŒMgÜÜarcCÜka‹ ka‹ naayaka‹ paotaIpar ka‹ haTa Œoka‹a baeca idhna. 2 mauLÜa yahovaa yaUsaupa‹ ka‹ madd ika‹hsa. yaUsaupa‹ Žka‹ sapa‹LÜ mana”R bana gÜÜavaa. yaUsaupa‹ Œapana imaêa ka‹ maaiLÜka‹ paotaIpar ka‹ Gare ma< rha. 3 paotaIGar LÜKaesa ika‹ yahovaa yaUsaupa‹ ka‹ saMgÜÜa Œh”. paotaIpar ” BaI LÜKaesa ika‹ yahovaa jaŸna ka‹CÜU ka‹rta h/ Œohmaa Œoka‹a sapa‹LÜ banava” ma< sahayaka‹ baawÜ”. 4 Ž«h bare paotaIpar yaUsaupa‹ ka‹ paa”kae‹ bahota Kausa rha. paotaIpar Œoka‹a Œapana bare ka‹ama ka‹r” ŒŸ Gar ka‹ saAsana ma< madd ka‹r” bare rAKaesa. paotaIpar ka‹ Œapana hr Žka‹ caIja ka‹ yaUsaupa‹ Œpa‹sar rha. 5 jaba yaUsaupa‹ Gare ka‹ Œpa‹sar bana” dInh gÜÜavaa taba yahovaa Ÿ Gar ŒŸ paotaIpar ka‹ hr Žka‹ caIja ka‹ ŒsaIsaesa. yahovaa ” yaUsaupa‹ ka‹ ka‹ar,ÜÜa ika‹hesa ŒŸ yahovaa paotaIpar ka‹ Kaetana ma< ŸgÜÜa”vaaLÜI hr caIja ka‹ ŒsaIsaesa. 6 Ž«h bare paotaIpar Gar ka‹ hr caIja ka‹ ijammaedarI yaUsaupa‹ ka‹ idhsa. paotaIpar ka‹Ÿnao caIja ka‹ icantaa 39 naahIå ka‹rta rha. Ÿ jaŸna Ka”yaa ka‹ Kaata rha isairpa‹ Œoka‹r Œoka‹a öpa‹ika‹r rhI. yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaoooottttaaaaIIIIppppaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ mmmmaaaaeeeehhhhrrrraaaa¨¨¨¨ kkkkaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒssssvvvvaaaaIIIIkkkkaaaa‹‹‹‹AAAArrrr kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrttttaaaa hhhh yaUsaupa‹ bahota saunnar ŒŸ ¨pavaana rha. 7 kau‹CÜ weÜma paaCeÜ yaUsaupa‹ ka‹ maaiLÜka‹ ka‹ maehra¨ yaUsaupa‹ sa iparema ka‹r” LÜagÜÜa. Žka‹ idna Ÿ Œosae ka‹hesa/ "maore saMgÜÜa saoŒa.® 8 mauLÜa yaUsaupa‹ manaa ka‹” idhsa. Ÿ ka‹hesa/ "maor maaiLÜka‹ Gar ka‹ hr caIja bare maohe pa ibassaasa ka‹rta h. Ÿ ihŒ<a ka‹ hr caIja ka‹ ijammaedarI maoka‹a idhesa h. 9 maor maaiLÜka‹ Œapana Gar ma< maoka‹a LÜgÜÜaBagÜÜa Œapana ka‹ barabar sammaana idhesa h. mauLÜa maoka‹a Œoka‹rI maehra¨ ka‹ saMgÜÜa naahIå saova” caahI. ” gÜÜaLÜta Œh”. ” parmaessar ka‹ iKaLÜapa‹ paapa Œh”.® 10 Ÿ maehra¨ hr idna yaUsaupa‹ sa baata ka‹rta rhI mauLÜa yaUsaupa‹ Œoka‹re saMgÜÜa saova” sa manaa ka‹” idhsa. 11 Žka‹ idna yaUsaupa‹ Œapana ka‹ama ka‹r” Gare ma< gÜÜavaa. Ÿ weÜma Ÿ Gare ma< Œkae‹lLÜa mana”R rha. 12 Œoka‹re maaiLÜka‹ ka‹ maehra¨ Œoka‹r ka‹owÜ Da” iLÜhsa ŒŸ Œosae ka‹hesa/ "Œavaa ŒŸ maore saMgÜÜa saovaa.® mauLÜa yaUsaupa‹ Gare sa para” gÜÜavaa ŒŸ Ÿ Œapana ka‹owÜ Œoka‹re haTae ma< CÜoùf idhsa. 13 maehra¨ LÜKaesa ika‹ yaUsaupa‹ Œapana ka‹owÜ Œoka‹re haTae ma< CÜoùf idhe Œh” ŒŸ Ÿ jaŸna ka‹CÜU Bavaa Œoka‹re baare ma< JaUWÜ baoLÜ” ka‹ WÜana iLÜhsa. Ÿ baaher dQùfI. 14 ŒŸr Ÿ Gare ka‹ Ÿ mana”yana ka‹ gÜÜaohraŽsa. Ÿ ka‹hesa/ "LÜKaa/ ” ihb˜aU dasa hma pacana ka‹ majaaka‹ ka‹r” ihŒ<a Œavaa rha. Ÿ iBatare Œavaa ŒŸ maore saMgÜÜa saova” ka‹ ka‹oisasa ika‹hsa. mauLÜa ma”< jaor sa nairyaa” paùfI. 15 maor nairyaaba Œoka‹a sasaa” idhsa ŒŸ Ÿ para” gÜÜavaa. mauLÜa Ÿ Œapana ka‹owÜ maore LÜgÜÜae CÜoùf gÜÜavaa.® 16 Ž«h bare Ÿ yaUsaupa‹ ka‹ maaiLÜka‹ Œapana Bataare ka‹ Gar LÜQwÜ” ka‹ sama” taLÜka‹ Œoka‹re ka‹owÜ ka‹ Œapana LÜgÜÜae raKaesa. 17 ŒŸr Ÿ Œapana Bataar ka‹ ka‹hanaI saunaaŽsa. Ÿ ka‹hesa/ "jaŸna ihb˜aU dasa ka‹ taU ihŒ<a iLÜŒayaa Ÿ maoh pa hmaLÜa ka‹r” ka‹ ka‹oisasa ika‹hsa. 18 mauLÜa jaba Ÿ maore LÜgÜÜae Œavaa taŸ ma”< icaicayaa”R. Ÿ para” gÜÜavaa/ mauLÜa Œapana ka‹owÜ CÜoùf gÜÜavaa.® yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹aaaarrrrggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaaaaarrrr mmmmaaaa<<<< 19 yaUsaupa‹ ka‹ maaiLÜka‹ jaŸna Œoka‹rI maehra¨ sa ka‹hesa/ Œoka‹a saunaesa ŒŸ Ÿ bahota irisayaa” gÜÜavaa. 20 h¦Œ<a Žka‹ jaeLÜ rhI jaehma<a rajaa ka‹ dusmana rKaa jaata rhena. Ž«h bare paotaIpar yaUsaupa‹ ka‹ Ÿh” jaeLÜ ma< Da<aDa idhsa ŒŸ yaUsaupa‹ h¦Œ<a paùfa rha. 21 mauLÜa yahovaa yaUsaupa‹ ka‹ saMgÜÜa rha. yahovaa Œoh pa” ka]‹paa ka‹rta rha. 22 ka‹CÜU weÜma paaCeÜ jaeLÜ ka‹ rcCÜka‹ ka‹ mauiKayaa yaUsaupa‹ sa saonaeh ka‹r” LÜagÜÜa. rcCÜka‹na ka‹ mauiKayaa sabaihM kaq‹idyana ka‹ Œpa‹sar yaUsaupa‹ ka‹ banaaŽsa. yaUsaupa‹ Œonaka‹” mauiKayaa rha/ mauLÜa ka‹ama Ÿh” ka‹rta rha jaŸna Ÿ pacae ka‹rta rhena. 23 rcCÜka‹na ka‹ mauiKayaa jaeLÜ ka‹ sabaihM caIjana ka‹ bare yaUsaupa‹ pa paitayaata rha. ” Ž«h bare Bavaa ika‹ yahovaa yaUsaupa‹ ka‹ saMgÜÜa rha. yahovaa yaUsaupa‹ ka‹/ Ÿ jaŸna ka‹CÜU ka‹rta rha/ saupa‹LÜ ho” ma< madd ka‹rta rha.
 • 37. 37 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 40:1-41:10 yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ dddduuuu”””” ssssaaaappppaaaannnnaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒrrrrTTTTaaaa bbbbaaaattttaaaaAAAAvvvvaaaattttaaaa hhhh paaCeÜ öpa‹rQna ka‹ du” naŸka‹rna Œoka‹r saMgÜÜa ka‹CÜU gÜÜaLÜta ika‹hena. ” naŸka‹rna ma< sa Žka‹ WÜu rowÜI paova”yaa ŒŸ dUsar dAKarsa de” ka‹ saevaa ka‹rta rha. 2 öpa‹rQna Œapana rowÜI paova”yaa ŒŸ sarba de”vaaLÜa naŸka‹r par irisayaa” gÜÜavaa. 3 Ž«h bare öpa‹rQna Ÿh” jaeLÜ ma< Œonaka‹a paWÜŽsa jaehma<a yaUsaupa‹ rha. öpa‹rQna ka‹ ŒMgÜÜarcCÜka‹ LÜogÜÜana ka‹ naayaka‹ paotaIpar Ÿ jaeLÜ ka‹ Œpa‹sar rha. 4 naayaka‹ du”naŸ< kaq‹idyana ka‹ yaUsaupa‹ ka‹ deKareKa ma< raKaesa. du”naŸ< ka‹CÜU weÜma taLÜka‹ jaeLÜ ma< rhena. 5 Žka‹ rata du”naŸ< kaq‹idyana sapanaa deKaena. du”naŸ< kaq‹dI imaêa ka‹ rajaa ka‹ rowÜI paova”yaa ŒŸ dAKarsa de”vaaLÜa naŸka‹r rhena. hr Žka‹ kaq‹dI ka‹ Œapana-Œapana sapanaA rhena ŒŸ hr Žka‹ sapanaA ka‹ ŒLÜgÜÜa ŒLÜgÜÜa ŒrTa rha. 6 yaUsaupa‹ dUsar iBansaare Œonaka‹” LÜgÜÜae gÜÜavaa. yaUsaupa‹ LÜKaesa ika‹ du”naŸ< mana”R paresaana rhena. 7 yaUsaupa‹ paUCeÜsa/ "Œajau taU pacae Ž««tanaa paresaana ka‹ahe deKaa” paùfta hÀ® 8 du”naŸ< mana”R javaaba idhna/ "ipaCÜLÜI rata hma pacae sapanaa deKaa/ mauLÜa hma LÜogÜÜa naahIå baUiJata ika‹ sapanaa ka‹ ka‹a ŒrTa Œh”À ka‹Ÿnao mana”R Œ”saa naahIå Œh” ika‹ jaŸna sapanaa ka‹ ŒrTa bataAva” yaa hma pacana ka‹ saapa‹ saapa‹ bataava”.® yaUsaupa‹ Œonasae ka‹hesa/ "isairpa‹ parmaessar hI Œ”saa Œh” jaŸna sapanaa ka‹ baUJata ŒŸ ŒrTa bataavata h. Ž«h bare ma”< inavaedna ka‹rta hŸ< ika‹ Œapana sapanaa maoka‹a bataavaa.® ddddAAAAKKKKaaaarrrrssssaaaa ddddeeee””””vvvvaaaaaaaaLLLLÜÜÜÜaaaa nnnnaaaaŸŸŸŸkkkkaaaa‹‹‹‹rrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaappppaaaannnnaaaaaaaa 9 Ž«h bare dAKarsa de”vaaLÜa naŸka‹r yaUsaupa‹ ka‹ Œapana sapanaa bataaŽsa. naŸka‹r ka‹hesa/ "ma”< sapanaa ma< ŒMgÜÜaUre ka‹ LÜtaa deKaeŸ<. 10 Ÿ ŒMgÜÜaUre ka‹ LÜtaa ka‹ taIna WÜu fAiryana rihna. ma”< fAiryana ma< paU‹LÜ Œavata ŒŸ Œonaka‹” ŒMgÜÜaUr banata LÜKaeŸ<. 11 ma”< öpa‹rQna ka‹ ipaŒaLÜa iLÜŽ rheŸ<. Ž«h bare ma”< ŒgÜÜaMUrna ka‹ iLÜheŸ< ŒŸ ipaŒaLÜa ma< rsa inacaoùfeŸ<. taba ma”< ipaŒaLÜa öpa‹rQna ka‹ idheŸ<.® 12 taba yaUsaupa‹ ka‹hesa/ "ma”< taohka‹a sapana ka‹ ŒrTa bataAŸba. taIna WÜu fAiryana ka‹ ŒrTa taIna idna Œh”. 13 taIna idna baIta” ka‹ paihLeÜ öpa‹rQna taohka‹a iCÜmaa ka‹rI ŒŸ taohka‹a taohre ka‹amae pa LÜQweÜ pa de”. taU öpa‹rQna ka‹ bare Ÿh” ka‹ama ka‹rbyaa ŒŸr jaŸna paihLeÜ ka‹rta rh•yaa. 14 mauLÜa jaba taU Œjaad ho” jaabyaa taŸ maoka‹a sauimar•yaa. maor madd ika‹h•yaa. öpa‹rQna sa maore baare ma< ka‹h•yaa jaehsae ma”< ” jaeLÜ sa baaher ho” saka‹Ÿ<. 15 maoka‹a ihb˜aU LÜogÜÜana ka‹ desa sa LÜAvaA gÜÜavaA rhA. ma”< ihyaA< ka‹Ÿnao ŒparaDa BaI naahIå ika‹heŸ< h. Ž«h bare maoka‹a jaeLÜ ma< na ho” caahI.® rrrroooowwwwÜÜÜÜIIII ppppaaaaoooovvvvaaaa””””yyyyaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaappppaaaannnnaaaaaaaa 16 rowÜI banaava” vaaLÜa LÜKaesa ika‹ dUsar naŸka‹r ka‹ sapanaa ŒcCÜa rha. Ž«h bare rowÜI paova”yaa yaUsaupa‹ sa ka‹hesa/ "ma”< BaI sapanaa deKaeŸ<. ma”< deKaeŸ< ika‹ maore maU<ùfe pa taIna WÜu rowI ka‹ wÜoka‹rI baawÜ”. 17 saba ta ¬par ka‹ wÜoka‹rI ma< hr ika‹isama ka‹ paka‹a Bavaa Baojana rhena. ” Baojana rajaa bare rha. mauLÜa Ka”yaa ka‹ icar”yana caugÜÜata rihna.® 40 18 yaUsaupa‹ javaaba idhsa/ "ma”< taohka‹a bataaŸba ika‹ sapanaa ka‹ ka‹a ŒrTa Œh”À taIna wÜoka‹rI ka‹ ŒrTa taIna idna baawÜ”. 19 taIna idna baIta” sa paihLeÜ rajaa taohka‹a ” jaeiLÜ sa baaher inaka‹arI. taba rajaa taohar maU<ùf ka‹aiwÜ fa”. Ÿ taohre tanae ka‹ Žka‹ WÜu KamBaA sa LÜwÜka‹a” ŒŸ icar”yana taohre tanae ka‹ Ka”hIå.® yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ BBBBaaaauuuuLLLLÜÜÜÜaaaa”””” ddddIIIInnnnhhhh ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa 20 taIna idnaa paaCeÜ öpa‹rQna ka‹ janma idna rha. öpa‹rQna Œapana sabaihM naŸka‹rna ka‹ davata idhsa. davata ka‹ weÜma öpa‹rQna dAKarsa de”vaaLÜa ŒŸ rowÜ paova”yaa naŸka‹rna ka‹ jaeLÜ sa inaka‹sa” idhsa. 21 öpa‹rQna dAKarsa de”vaaLÜa naŸka‹r ka‹ Œjaad ka‹” idhsa. öpa‹rQna Œoka‹a naŸka‹rI pa LÜQwÜa” idhsa ŒŸ dAKarsa de”vaaLÜa naŸka‹r öpa‹rQna ka‹ haTae ma< Žka‹ WÜu ipaŒaLÜa idhsa. 22 mauLÜa öpa‹rQna rowÜI paova”yaa ka‹ maar faŽsa. saba baatana ja”sae yaUsaupa‹ ho” bare bataaŽ rha va”saena hI Ba”na. 23 mauLÜa dAKarsa de”vaaLÜa naŸka‹r ka‹ yaUsaupa‹ ka‹ madd ka‹rba yaad naahIå rha. Ÿ yaUsaupa‹ ka‹ baare ma< öpa‹rQna sa ka‹CÜU naahIå ka‹hesa. dAKarsa de”vaaLÜa naŸka‹r yaUsaupa‹ ka‹ baare ma< ibasair gÜÜavaa. ööööppppaaaa‹‹‹‹rrrrQQQQnnnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaappppaaaannnnaaaaaaaa du” bairsa baad öpa‹rQna sapanaa LÜKaesa. öpa‹rQna sapanae ma< LÜKaesa ika‹ Ÿ naILÜ nadI ka‹ ika‹naare Kaùfa Œh”. 2 taba öpa‹rQna sapanae ma< nadI sa saata gÜÜa”yana ka‹ baaher Œavata LÜKaesa. gÜÜa”yana maowÜI ŒŸ saunnar rihna. gÜÜa”yana h¦Œ<a KaùfI rihna ŒŸ Gaasae pa carta rihna. 3 taba saata dUsar gÜÜa”yana nadI sa baaher Œa”na/ ŒŸr nadI ka‹ ika‹naare maowÜI gÜÜa”yana ka‹ inacakae‹ WÜaùf ho” gÜÜa”na. mauLÜa ” gÜÜa”yana dUbar ŒŸ deKana ma< baImaAr LÜgÜÜata rihna. 4 ” saataŸ dUbar ŒŸr baImaAr gÜÜa”yana/ saunnar maowÜI saata gÜÜa”yana ka‹ Kaa” gÜÜa”na. taba öpa‹rQna jaagÜÜa ŸWÜa. 5 öpa‹rQna pau‹na saovaa ŒŸ dUsar da”Rª sapanaa LÜKaesa. Ÿ sapanae ma< Œnaaja ka‹ saata baaLÜ Žka‹ hI paŸDaA pa LÜKaesa. Œnaajae ka‹ baaLÜna maowÜI ŒŸ ŒcCÜI rihna. 6 taba Ÿ Ÿh” Œnaaja ka‹ paaCeÜ saata Œnaajae ka‹ baaLÜna ka‹ jamaI LÜKaesa. Œnaajae ka‹ ” baaLÜna paatar ŒŸ gÜÜarma hvaa sa naswÜ ho” gÜÜa” rihna. 7 tabba” saata paatar baaLÜna saata WÜu maowÜvaar ŒŸ baiùFyaa baaLÜna ka‹ KaA” iLÜhna. öpa‹rQna pauna jaaigÜÜa ŸWÜa ŒŸ Ÿ samaJaesa ika‹ ” isairpa‹ sapanaa hI baawÜ”. 8 dUsar iBansaare öpa‹rQna ” sapanana ka‹ baare ma< paresaana rha. Ž«h bare Ÿ imaêa ka‹ sabaihM jaadUgÜÜar LÜogÜÜa ŒŸ sabaihM gÜÜaunaI LÜogÜÜana ka‹ baoLÜAŽsa. öpa‹rQna Œonaka‹a sapanaa bataaŽsa. mauLÜa Œona LÜogÜÜana ma< sa ka‹Ÿnao BaI sapanaa ka‹ saapa‹ yaa Œoka‹r ŒrTa na bataa” saka‹a. nnnnaaaaŸŸŸŸkkkkaaaa‹‹‹‹rrrr ööööppppaaaa‹‹‹‹rrrrQQQQnnnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ bbbbaaaaaaaarrrreeee mmmmaaaa<<<< bbbbaaaattttaaaaaaaavvvvaaaattttaaaa hhhh 9 taba dAKarsa de”vaaLÜa naŸka‹r ka‹ yaUsaupa‹ yaad Œavaa. naŸka‹r öpa‹rQna sa ka‹hesa/ "maore saMgÜÜa jaŸna ka‹CÜU Bavaa rha Ÿ maoka‹a yaad Œavata Œh”. 10 Œapa maoh pa ŒŸ rowÜI paova”yaA pa ka‹ohana rhena ŒŸ Œapa hma du”naŸ< ka‹ jaeiLÜ ma< Da<aDa idhe 41
 • 38. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 41:11-44 38 rhena. 11 jaeLÜ ma< Žka‹ hI rata hma du”naŸ< sapanaa deKaena. hr Žka‹ sapanaa ŒLÜgÜÜa ŒrTa rKata rha. 12 Žka‹ WÜu ihb˜aU naŸjavaana hma pacana ka‹ saMgÜÜa jaeLÜ ma< rha. Ÿ ŒMgÜÜarcCÜka‹na ka‹ naayaka‹ ka‹ naŸka‹r rha. hma pacana Œapana Œapana sapanaa Œoka‹a bataavaa/ ŒŸ Ÿ sapanaa ka‹ ŒrTa hma LÜogÜÜana ka‹ bauJaaŽsa. Ÿ hr sapanaa ka‹ ŒrTa hma pacana ka‹ samaJaaŽsa. 13 jaŸna ŒrTa Ÿ bataaŽsa Ÿ saba” WÜIka‹ inaka‹rena. Ÿ bataaŽsa ika‹ ma”< Œjaad hoba ŒŸ Œapana ka‹Ama ma< vaApasa LŸwÜ ŒAŸba. ŒŸr ”h” BavaA Ÿ ka‹hesa ika‹ rowÜI paova”yaa ka‹ maAr ka‹” wÜA<gÜÜa dINhA jaA”hIå. ŒŸ Ÿh” Bavaa.® yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ ssssaaaappppaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒrrrrTTTTaaaa bbbbaaaattttaaaaaaaavvvvaaaa”””” bbbbaaaarrrreeee bbbbaaaaooooLLLLÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa 14 Ž«h bare öpa‹rQna yaUsaupa‹ ka‹ jaeLÜ sa baoLÜaŽsa. rcCÜka‹ haLÜI sa yaUsaupa‹ ka‹ jaeLÜ sa baaher iLÜŒaŽna. yaUsaupa‹ hjaAmata banaAva”kae‹ ŒŸr ka‹paùfe badLÜ kae‹ öpa‹rQna ka‹ samanvaa Kaùfa Bavaa. 15 taba öpa‹rQna yaUsaupa‹ sa ka‹hesa/ "ma”< Žka‹ sapanaa LÜKaeŸ< h. mauLÜa ka‹Ÿnao Œ”saa naahIå Œh” jaŸna sapanaa ka‹ ŒrTa maoka‹a samaJaa” saka‹”. ma”< saunaeŸ< h ika‹ jaba ka‹Ÿnao sapanaa ka‹ baare ma< taohsae ka‹hta h ika‹ taba taU sapana ka‹ ŒrTa ŒŸ Œonaka‹a pa‹iryaa” saka‹ta h.® 16 yaUsaupa‹ javaaba idhsa/ "maor Œapana bauöd•Da naahIå Œh” ika‹ ma”< sapanana ka‹ baUJa saka‹Ÿ<. isairpa‹ parmaessar hI Œh” jaŸna Œ”saI saka›taI raKata h ŒŸr öpa‹rQna bare parmaessar hI ” ka‹rI.® 17 taba öpa‹rQna ka‹hesa/ "Œpanae Œapa ka‹/ ma”< naILÜ nadI ka‹ ika‹naare WÜaùf LÜKaeŸ<. 18 ma”< saata gÜÜa”yana ka‹ nadI sa baahr Œavata LÜKaeŸ< ŒŸ Gaasa carta deKaeŸ<. ” gÜÜa”yana maowÜI ŒŸ saunnar rihna. 19 taba ma”< dUsar saata gÜÜa”yana ka‹ nadI sa baaher Œavata deKaeŸ<. ” saba” gÜÜa”yana paatar ŒŸ Bad•dI rihna. ma”< imaêa desa ma< jaetanaI gÜÜa”yana deKaeŸ< h Œonama<a sa Ÿ saba” saba sa ijayaada baurI rihna. 20 ŒŸ Ž«na Bad•dI ŒŸr paatar gÜÜa”yana paihLÜI saunnar saata gÜÜa”yana ka‹ Kaa” faŽna. 21 mauLÜa saataŸ gÜÜa”yana ka‹ KaaŽ ka‹ paaCeÜ BaI Ÿ pacae paatar ŒŸ Bad•dI rihna. taU Œonaka‹a LÜKaa taŸ naahIå jaana saka•‹tyaa ika‹ Ÿ pacae dUsar saata gÜÜa”yana ka‹ Kaayaa h. Ÿ pacae ŒotanaI hI Bad•dI ŒŸ paatar deKaa” paùfta rihna jaetanaa sau¨ ma< rihna. taba ma”< jaagÜÜa gÜÜavaa. 22 "taba ma”< Œapana dUsar sapanaa ma< Œnaaja ka‹ saata baaLÜna Žka‹ hI paŸDaA pa ŸgÜÜaI Ba” deKaeŸ<. ” saba” Œnaaja ka‹ baaLÜna Œ•CÜI ŒŸ dAnana sa BarI Ba” rihna. 23 taba Œonakae‹ paaCeÜ saata dUsar baaLÜna ŸigÜÜana. mauLÜa ” saba” saAta baALÜna paatar/ Bad•dI ŒŸ gÜÜarma hvaa sa naswÜ Ba” rihna. 24 taba saAta paatar baaLÜna saata ŒcCÜI baaLÜna ka‹ Kaa” faŽna. "ma”< ” sapanaa ka‹ Œapana jaAdUgÜÜar LÜogÜÜana ka‹ bataaŽŸ< mauLÜa ka‹Ÿnao sapanae ka‹ ŒrTa maoka‹a naahIå samaJaaŽsa. Žka‹r ŒrTa ka‹a Œh”À® yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ ssssaaaappppaaaannnnaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒrrrrTTTTaaaa bbbbaaaattttaaaaaaaavvvvaaaattttaaaa hhhh 25 taba yaUsaupa‹ öpa‹rQna sa ka‹hesa/ "” du”naŸ< sapanaa Žka‹ hI ŒrTa rKata hIå. parmaessar taohka‹a bataavata h ika‹ Ÿ hALÜI ka‹A ka‹r” ka‹ jaAta Œh”. 26 saata ŒcCÜI gÜÜa”yana ŒŸ saata ŒcCÜI Œnaajae ka‹ baaLÜna saata bairsa Œh”<-du”naŸ< sapanaa Žka‹ hI Œh”<. 27 saata dUbar ŒŸ Bad•dI gÜÜa”yana ŒŸ saata baurI Œnaajae ka‹ baaLÜna desa ma< BauKamarI ka‹ saata bairsa Œh”<. ” saba” saata bairsa/ baiùFyaa saata bairsa ka‹ paaCeÜ Œ”hIå. 28 parmaessar Œapa ka‹ ” deKaA” idhsa h ika‹ haLÜI hI ka‹a ho”vaaLÜa Œh”. ” va”saa hI ho” ja”saa ma”< ka‹heŸ< h. 29 Œapa ka‹ saata bairsa imaêa ma< ŒcCÜI pa”davaar ŒŸ Baojana ”pa‹rata ho”hIå. 30 mauLÜa ” saata bairsa ka‹ paaCeÜ paUre desa ma< BauKamarI ka‹ saata bairsa Œ”hIå. jaŸna samaUca” imaêa ma< pa”da Ba Œh” Œoka‹a LÜogÜÜa ibasair ja”hIå. ” Œka‹aLÜ desa ka‹ babaRad ka‹” de”. 31 ka‹Aheika‹ Œka‹ALÜ Ž«tanaA BayaAnaka‹ ho” ika‹ LÜogÜÜa PayaApta Ka”yaA KaA” ka‹A hota h ” ibasair jaA”hIå. 32 "he öpa‹rQna/ Œapana Žka‹ hI baare ma< du” sapanaa LÜKae rhena. ” ” baata ka‹ deKaAva” bare Bavaa ika‹ parmaessar pau‹r” hI Œ”saa ho” de” ŒŸr ” bataaŽsa h ika‹ parmaessar Ž«ka‹a haLÜI hI ho” de”. 33 Ž«h bare he öpa‹rQna Œapa Žka‹ Œ”saa mana”R cauna”< jaŸna bahota causta ŒŸ bauöDdmaana ho”. Œapa Œoka‹a imaêa desa ka‹ inagÜÜarA<ka‹Ar banaava”<. 34 taba Œapana dUsar mana”R ka‹ janataa sa Baojana bawÜor” bare cauna”<. LÜogÜÜana ka‹ saata ŒcCeÜ bairsa ma< jaeta«naa ŒnaAja pa”da ka‹r”</ Œoka‹r paa<cavaa< hIåsaA Œonaka‹A de” caAhI. 35 Œonaka‹A h¦kau‹ma de”< ika‹ jaŸna ŒcCeÜ bairsa Œava”< Œohma<a Baojana bawÜor”<. Ÿ sahrna ma< Baojana ka‹ jamaA ka‹r”<. taba Ÿ pacae Baojana ka‹ rcCÜa Ÿ weÜma taLÜka‹ ka‹irhIå jaba Œonaka‹” ja¨rta ho”. 36 Ÿ Baojana imaêa desa ma< Œava”vaaLÜI BauKamarI ka‹ saata bairsa ma< madd ka‹rI. taba imaêa ma< saata bairsa ma< LÜogÜÜa Baojana ka‹ ka‹maI sa mairhIå naahIå.® 37 öpa‹rQna ka‹ ” naIka‹ ibacaar maaÜñma Bavaa. Žhsae sabaihM Œpa‹sar rajaI rhena. 38 öpa‹rQna Œapana Œpa‹sarna sa paUCeÜsa/ "ka‹a taU LÜogÜÜana ma< sa ka‹Ÿnao ” ka‹ama ka‹ ka‹r” bare yaUsaupa‹ sa ŒcCÜa mana”R heir saka‹ta hÀ parmaessar ka‹ Œaitamaa ” mana”R ka‹ pau‹r” bauöDdmaana banaa” idhsa h.® 39 öpa‹rQna yaUsaupa‹ sa ka‹hesa/ "parmaessar ” sabaihM caIjana ka‹ taohka‹a deKa««AŽsa h. Ž«h bare taU hI sabana ta ijayaada bauöDdmaana Œha. 40 Ž«h bare ma”< taohka‹a ŒApana mahLÜ ka‹ inagÜÜarA< ŒiDaka‹ArI banaŸba. janataa taohre h¦kau‹ma ka‹ maanaI. isairpa‹ ma”< rAjaA hI taohsae baùfvaar rhba.® 41 Žka‹ Kaasa jaLÜsaa ŒŸ naumaa”sa rhI jaehmaa< öpa‹rQna yaUsaupa‹ ka‹ navaaba banaaŽsa. taba öpa‹rQna yaUsaupa‹ sa ka‹hesa/ "ma”< Œba taohka‹a paUre desa ka‹ rajaa banaavata ŒhŸ<.® 42 taba öpa‹rQna Œapana sarka‹arI maohrvaaLÜI ŒMgÜÜaUWÜI yaUsaupa‹ ka‹ idhsa ŒŸ yaUsaupa‹ ka‹ Žka‹ saunnar resamaI ŒoùFnaa paihr” ka‹ idhsa. öpa‹rQna yaUsaupa‹ ka‹ gÜÜaLeÜ ma< Žka‹ WÜu saonaa ka‹ har faŽsa. 43 öpa‹rQna dUsar rTae pa yaUsaupa‹ ka‹ savaar ho” ka‹ ka‹hesa. Œoka‹re rTae ka‹ ŒgÜÜavaa Kaasa rcCÜka‹ caLÜta rhena. Ÿ pacae LÜogÜÜana sa ka‹hta rhena/ "he mana”yao/ yaUsaupa‹ ka‹ inah¦irkae‹ paqLÜgÜÜaI ka‹ra.® ” tarh yaUsaupa‹ paUre imaêa ka‹ rAÆapaALÜ banaa. 44 öpa‹rQna Œosae ka‹hesa/ "ma”< sam˜aAwÜ öpa‹rQna ŒhŸ<. Ž«h bare ma”< jaŸna ka‹r” caahba/ ka‹rba. mauLÜa imaêa ma< ka‹Ÿnao dUsar mana”R haTa gÜÜaoùf naahIå ihLÜa” saka‹ta h jaba taLÜka‹ taU Œosae na ka‹ha.®
 • 39. 39 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 41:45-42:16 45 öpa‹rQna Œoka‹a dUsar naaŸ< sapana tapaanaeh idhsa. öpa‹rQna Œasanata naaŸ< ka‹ maehra¨ jaŸna Œona ka‹ paujaarI paotaI par ka‹ ibaiwÜyaa rhI/ yaUsaupa‹ ka‹ maehra¨ ka‹ ¨pa ma< idhsa. ” tarh yaUsaupa‹ samaUca” imaêa desa ka‹ rAÆapaAL ho” gÜÜavaa. 46 yaUsaupa‹ Ÿ weÜma taIsa bairsa ka‹ rha jaba Ÿ imaêa ka‹ sam˜aAwÜ ka‹ saevaa ka‹r” LÜagÜÜa. yaUsaupa‹ paUra imaêa desa ma< jaa¤aa ika‹hsa. 47 ŒcCeÜ saata bairsana ma< desae ma< pa”davaar bahota” Fer ka‹ Ba” 48 ŒŸr yaUsaupa‹ imaêa ma< saata bairsa Ka”yaa ka‹ caIjana ka‹ bacaaŽsa. yaUsaupa‹ Ka”yaa ka‹ sahrna ma< bawÜoresa. yaUsaupa‹ sahr ka‹ caairh¦< ka‹”<taI ka‹ Kaetana ma< pa”da Bavaa Œnaajae ka‹ hr sahr ma< bawÜoresa. 49 yaUsaupa‹ bahota Œnaaja bawÜoresa. ” samaud•dr ka‹ baaÜñ ka‹ naa”Rª rha. Ÿ Ž««tanaa Œnaaja bawÜoresa ika‹ Œoka‹r vajana ka‹ BaI na kaU‹ta ka‹Inh jaa” saka‹”. 50 yaUsaupa‹ ka‹ maehra¨ Œasanata Œona ka‹ yaAjaka‹ paotaIpara ka‹ ibaiwÜyaa rhI. BauKamarI ka‹ paihLeÜ bairsa ka‹ Œava” sa paihLeÜ yaUsaupa‹ ŒŸ Œasanata ka‹ du” paUta BaŽna. 51 paihLeÜ paUta ka‹ naaŸ< manassae Dara gÜÜavaa. yaUsaupa‹ Œoka‹r ” naaŸ< raKaesa ka‹Aheika‹ Ÿ bataaŽsa/ "maoka‹a jaetanaa saare ka‹swÜ BaŽna ŒŸ Gare ka‹ hr baata parmaessar maosae ibasara” idhsa.® 52 yaUsaupa‹ dUsar paUta ka‹ naaŸ< ŽPaqma rKaesa. yaUsaupa‹ Œoka‹r naaŸ< ” raKaesa ka‹Aheika‹ Ÿ bataaŽsa/ "maoka‹a bahota” du>Ka imaLÜa/ mauLÜa parmaessar maoka‹a hr Žka‹ caIja ma< sapa‹LÜtaA idhesa.® BBBBaaaauuuuKKKKaaaammmmaaaarrrrIIII kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaammmmaaaa”””” ssssaaaauuuu¨¨¨¨ hhhhoooottttaaaa hhhh 53 saata bairsa taLÜka‹ LÜogÜÜana ka‹ LÜgÜÜae Kaa” bare Ÿ saba ka‹CÜU Baojana rha jaenaka‹” Œonaka‹a ja¨rta rhI ŒŸr jaŸna icaijayana Œonaka‹a ja¨rI rihna Ÿ saba” sabaihM jamata rihna. 54 mauLÜa saata bairsa baad BauKamarI ka‹ idna sau¨ BaŽna. ” WÜIka‹ va”saa hI Bavaa ja”saa yaUsaupa‹ ka‹he rha. Ÿ pahA<wÜA ka‹ ka‹Ÿnao BaI desa ma< Œnna pa”dA na BavaA. mana”yana ka‹ LÜgÜÜae Kaa” ka‹ ka‹CÜU na rha. mauLÜa imaêa ma< Kaa” bare ”pa‹rata rha/ ka‹Aheika‹ yaUsaupa‹ Œnaaja bawÜore rha. 55 BauKamarI ka‹ weÜma sau¨ Bavaa ŒŸ mana”yana Baojana bare öpa‹rQna ka‹ samanvaa rova” LÜagÜÜaena. öpa‹rQna imaêa ka‹ mana”yana sa ka‹hesa/ "yaUsaupa‹ sa paUCÜa. Ÿh” ka‹ra jaŸna Ÿ ka‹h” ka‹ ka‹hta h.® 56 Ž«h bare jaba desa ma< saba WÜŸre pa BauKamarI rhI/ yaUsaupa‹ Œnaajae ka‹ gÜÜaodama sa mana”yana ka‹ Œnna baA<weÜsa. yaUsaupa‹ bawÜora Bavaa Œnna ka‹ imaêa ka‹ LÜogÜÜana ka‹ baecaesa. imaêa ma< bahota BayaMka‹r Œka‹aLÜ rha. 57 imaêa ka‹ caairh¦< ka‹”<taI ka‹ desana ka‹ LÜogÜÜa Œnaaja baesah” imaêa ŒaŽna. Ÿ pacae yaUsaupa‹ ka‹ LÜgÜÜae ŒaŽna ka‹Aheika‹ h¦Œ<a saMsaar ka‹ Ÿ hIåsaa ma< saba WÜŸre pa BauKamarI rhI. ssssaaaappppaaaannnnaaaaaaaa ppppaaaauuuu‹‹‹‹rrrr”””” BBBBaaaavvvvaaaaaaaa ” sama” yaakaU‹ba ka‹ Padesa ma< BauKamarI rhI. mauLÜa yaakaU‹ba ka‹ ” pataa LÜagÜÜa ika‹ imaêa ma< Œnaaja Œh”. Ž«h bare yaakaU‹ba Œapana baewÜvana sa ka‹hesa/ "hma LÜogÜÜa ihŒ<a haTa pa haTa Dare ka‹ahe ba”WÜa Œh”À 2 ma”< saunaeŸ< h ika‹ imaêa ma< KarId” ka‹ Œnaaja baawÜ”. Ž«h bare hma pacae h¦Œ<a 42 caLÜI ŒŸ h¦Œ<a sa Œapana Kaa” ka‹ bare Œnaaja baesahI/ taba hma LÜogÜÜa ijaŒta rhba/ marba naahIå.® 3 Ž«h bare yaUsaupa‹ ka‹ Baa”yana ma< sa dsa Œnna KarId” bare imaêa gÜÜaŽna. 4 yaaka‹Uba ibanyaamaIna ka‹ naahIå paWÜŽsa. :ibanyaamaIna yaUsaupa‹ ka‹ Žka‹ hI sagÜÜaa Baa”R rha.ò yaAka‹Uba Žh bare frA BavaA rhA ika‹ ibaNyaAmaIna pa” ka‹Ÿnao tarh ka‹ KatarA ŒAva” saka‹ta h. 5 ka‹naana ma< BauKamarI ka‹ sama” bahota KaQpa‹naaka‹ rha. Ž«h bare ka‹naana ka‹ bahota sa LÜogÜÜa Œnna baesah” imaêa gÜÜaŽna. ŒonahIå LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa ma< ”êaaŽLÜ ka‹ paUtana BaI rhena. 6 ” weÜma yaUsaupa‹ imaêa ka‹ rajjapaALÜ rha. isairpa‹ yaUsaupa‹ hI rha jaŸna imaêa Œava” vaaLÜna LÜogÜÜana ka‹ Œnna baeca” ka‹ h¦kau‹ma deta rha. yaUsaupa‹ ka‹ Baa”R Œoka‹re LÜgÜÜae ŒAŽna ŒŸ Ÿ pacae Œoka‹r inah¦irkae‹ paqLÜgÜÜaI ika‹hena. 7 yaUsaupa‹ Œapana Baa”yana ka‹ LÜKaesa ŒŸ Ÿ Œonaka‹a paihcaana iLÜhesa ika‹ Ÿ pacae ka‹Qna Œh”<. mauLÜa yaUsaupa‹ Œonasae ” tarh baata ka‹rta rha ja”sae Ÿ Œonaka‹a paihcaanata naahI. Ÿ Œonakae‹ saMgÜÜa ka‹ùfa”R sa baata ika‹hsa. Ÿ ka‹hesa/ "taU LÜogÜÜa ka‹h<a sa Œayaa hÀ® Baa”yana javaaba idhna/ "hma ka‹naana desa sa ŒaŽ Œh”<. hma pacae Œnaaja baesah” Œavaa ŒhI.® 8 yaUsaupa‹ nae paihcaAna iLÜhesa ika‹ Ÿ pacae Œoka‹r Baa”R Œh”<. mauLÜa Ÿ pacae naahIå jaanata rhena ika‹ Ÿ ka‹Ÿna Œh”À 9 yaUsaupa‹ Œo«na sapanana ka‹ yaad ika‹hesa jaenaka‹a Ÿ Œapana Baa”yana ka‹ baare ma< LÜKae rha. yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒaaaappppaaaannnnaaaa BBBBaaaaaaaa””””yyyyaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ jjjjaaaaaaaassssaaaaUUUUssssaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹hhhhttttaaaa hhhh yausaupa‹ Œapana Baa”yana sa ka‹hesa/ "taU pacae Œnaaja baesah” naahIå Œayaa h. taU LÜogÜÜa jaasaUsa Œha. taU LÜogÜÜa ” pataa LÜgÜÜaava” Œayaa h ika‹ hma ka‹h<a ka‹majaor ŒhIÀ® 10 mauLÜa Baa”yana Œosae ka‹hena/ "naahIå. mahodya? hma taŸ Œapaka‹ saevaka‹ ka‹ ¨pa ma< Œa” ŒhI. hma pacae isairpa‹ Œnaaja baesah” Œa” ŒhI. 11 hma sabaihM LÜogÜÜa Baa”R ŒhI/ hma pacana ka‹ Žka‹ hI ipataa Œh”. hma LÜogÜÜa ”Rmaanadar ŒhI. hma LÜogÜÜa isairpa‹ Œnaaja baesah” Œa” ŒhI.® 12 taba yaUsaupa‹ Œonasae ka‹hesa/ "naahIå? taU LÜogÜÜa ” pataa LÜgÜÜaava” Œayaa h ika‹ hma pacae ka‹h<a ka‹majaor ŒhIÀ® 13 Baa”yana ka‹hena/ "naahIå? hma sabaihM Baa”R Baa”R ŒhI. hmare pairvaare ma< baarh Baa”R Œh”<. hma saba ka‹ Žka‹ hI ipataa Œh”. hma LÜogÜÜana ka‹ saba sa LÜh¦ra Baa”R Œbah¦< BaI hmare ipataa ka‹ saMgÜÜa Gare pa baawÜ” ŒŸ dUsar Baa”R bahota sama” paihLeÜ mair gÜÜavaa. hma LÜogÜÜa Œapa ka‹ samanvaa saevaka‹ ka‹ naa”Rª ŒhI. hma LÜogÜÜa ka‹naana desa ka‹ ŒhI.® 14 mauLÜa yaUsaupa‹ ka‹hesa/ "naahIå? maoka‹a pataa Œh” ika‹ ma”< WÜIka‹ ŒhŸ<. taU Baeidyaa Œha. 15 mauLÜa ma”< taU LÜogÜÜana ka‹ ” saaibata ka‹r” ka‹ maQka‹a deba ika‹ taU LÜogÜÜa pau‹r” ka‹hta baawÜ•yaa. taU LÜogÜÜa ” jagÜÜah taba taLÜka‹ naahIå taija saka‹tyaa jaba taLÜka‹ taU pacana ka‹ LÜh¦ra Baa”R ihŒ<a naahIå Œavata. 16 Ž«h bare taU LÜogÜÜana ma< sa Žka‹ WÜu LÜŸwÜ” ŒŸ Œapana LÜh¦re Baa”R ka‹ ihŒ<a LÜ” Œava”. Ÿ sama” taLÜka‹ dUsar ihŒ<a kaq‹d ma< r”hIå. hma deKaba ika‹ ka‹a taU LÜogÜÜa pau‹r” baoLÜta Œha. mauLÜa maoka‹a
 • 40. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 42:17-43:5 40 ibassaasa Œh” ika‹ taU pacae jaasaUsa Œha.® 17 taba yaUsaupa‹ Œona saba ka‹ taIna idnaa bare jaeLÜ ma< naa”Rª idhsa. iiiissssaaaammmmaaaaoooonnnnaaaa bbbbaaaannnnDDDDaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ ¨¨¨¨ppppaaaa mmmmaaaa<<<< rrrrKKKKaaaaaaaa ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa 18 taIna idna baad yaUsaupa‹ Œonasae ka‹hesa/ "ma”< parmaessar ka‹ Baya maanata hŸ<. Ž«h bare ma”< taU LÜogÜÜana ka‹ ” isad•Da ka‹r” ka‹ Žka‹ maQka‹a deba ika‹ taU LÜogÜÜa pau‹r” baoLÜta Œha. taU LÜogÜÜa ” ka‹ama ka‹ra ŒŸr ma”< taU LÜogÜÜana ka‹ ijaŒ” deba. 19 ŒgÜÜar taU LÜogÜÜa ”Rmaanadar mana”R Œha taŸ Œapana Baa”yana ma< sa Žka‹ ka‹ jaeLÜ ma< rh” d•yaa. dUsar BaA”yana jaa” saka‹ta hIå ŒŸ Œapana LÜogÜÜana bare Œnaaja LÜ” jaa” saka‹ta hIå. 20 taba yaid taU Œapana saba sa LÜh¦ra Baa”R ka‹ LÜ”kae‹ ihŒ<a maore LÜgÜÜae Œavaa. ” tarh ma”< paitayaaba ika‹ taU LÜogÜÜa pau‹r” baoLÜta Œha.® Baa”yana ” baata ka‹ maana iLÜhna. 21 Ÿ pacae Œapausa ma< baitayaanaena "hma pacana ka‹ sajaa dInh gÜÜa” h. ka‹Aheika‹ hma pacae Œapana saba sa LÜh¦ra Baa”R ka‹ saMgÜÜa baura ika‹he ŒhI. hma pacae Œoka‹re mausaIbata ka‹ inahara jaehma<a Ÿ rha. Ÿ Œapana rcCÜa bare hma pacana sa ibanataI ika‹hsa. mauLÜa hma saba” Œoka‹r Žka‹h¦ na saunaa. Ž«h bare hma pacae du>Kana ma< ŒhI.® 22 taba äbaena Œonasae ka‹hesa/ "ma”< taohsae ka‹heŸ< rha ika‹ Ÿ LÜirka‹a ka‹ ka‹CÜU BaI baura ijana ka‹ra. mauLÜa taU pacae maorŸ Žka‹ na saunyaa. Ž«h bare Œba hma Œoka‹rI maŸta bare sajaa paavata ŒhI.® 23 yaUsaupa‹ Œapana Baa”yana sa baata ka‹r” Žka‹ WÜu du Baaisayaa sa ka‹ama LeÜta rha. Ž«h bare Baa”yana nahIå jaana paAyaA ika‹ yaUsaupa‹ Œonaka‹” BaaKaa jaanata baawÜ”. mauLÜa Ÿ pacae jaŸna ka‹CÜU ka‹hta rhena Œoka‹a yaUsaupa‹ saunata ŒŸ samaJata rha. 24 Œonaka‹” baatana sa yaUsaupa‹ bahota du>KaI Bavaa. Ž«h bare yaUsaupa‹ Œonasae ŒLÜgÜÜa hiwÜ gÜÜavaa ŒŸ ro” paùfa. tainaka‹ der ma< yaUsaupa‹ Œonakae‹ LÜgÜÜae LÜŸwÜa. yaUsaupa‹ Ÿ Baa”yana ma< sa isamaQna ka‹ Daresa ŒŸ Œoka‹a baa<Daesa jaba ika‹ dUsar Baa”R LÜKata rhena. 25 yaUsaupa‹ ka‹CÜU saevaka‹na ka‹ Œonaka‹” baora ma< Œnaaja Bar” ka‹ ka‹hesa. Baa”yana ” Œnaajae ka‹ dama yaUsaupa‹ ka‹ idhna. mauLÜa yaUsaupa‹ Ÿ Danae ka‹ naAhIå LeÜ” ka‹ pa‹”saLÜA ika‹hsa. Ÿ Ÿ Danae ka‹ Œonaka‹”R Œnaaja ka‹ baorna ma< Dar” bare saevaka‹na ka‹ h¦ka‹ma idhsa. taba yaUsaupa‹ Œonaka‹a Ÿ saba” caIjana ka‹ idhsa/ jaenaka‹” ja¨rta Œonaka‹” Gare taLÜka‹ LÜŸwÜ” vaaLÜI jaa¤aa ma< ho” saka‹ta rhI. 26 Ž«h bare Baa”yana Œnaajae ka‹ Œapana gÜÜadhna pa LÜadena ŒŸ h¦Œ<a sa inaka‹ir paùfena. 27 Ÿ saba” sabaihM Baa”yana raita ka‹ WÜhrena ŒŸ Baa”yana ma< sa Žka‹ ka‹CÜU Œnaajae bare Œapana baora KaoLeÜsa ŒŸ Ÿ Œapana Dana baora ma< paaŽsa. 28 Ÿ dUsar Baa”yana sa ka‹hesa/ "LÜKaa/ jaŸna dama ma”< Œnaajae bare cauka‹aŽŸ< h/ Ÿ ihŒ<a Œh”. ka‹Ÿnao maore baora ma< ” Dana LÜQwÜa” idhe Œh”?® Ÿ saba” sabaihM Baa”R bahota ijayaada fera” gÜÜaŽna. Ÿ pacae Œapausa ma< baitayaanaena/ "parmaessar hma pacana ka‹ saMgÜÜa ka‹a ka‹rta Œh”À® BBBBaaaaaaaa””””yyyyaaaannnnaaaa yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaUUUUccccaaaannnnaaaaaaaa iiiiddddhhhheeeennnnaaaa 29 Ÿ saba” Baa”R ka‹naana desa ma< Œapana ipataa yaakaU‹ba ka‹ LÜgÜÜae gÜÜaŽna. Ÿ pacae jaŸna ka‹CÜU Bavaa Œapana ipataa ka‹ bataaŽna. 30 Ÿ pacae ka‹hena/ "Ÿ desa ka‹ rAÆapaALÜ hma LÜogÜÜana sa bahota ¨Kaa ho”kae‹ baoLÜa. Ÿ saocaesa ika‹ hma pacae jaAsaUsa ŒhI. 31 mauLÜa hma LÜogÜÜa ka‹hena ika‹ hma pacae ”Rmaanadar ŒhI. ŒŸr hma pacae jaAsaUsa naahIå ŒhI. 32 hma pacae Œoka‹a bataavaa ika‹ hma LÜogÜÜa baarh Baa”R ŒhI. ŒŸr hma LÜogÜÜana ka‹ saba sa LÜh¦ra Baa”R Œba BaI ka‹naana desa ma< hmaAr baApa ka‹ saMgÜÜa baawÜ”. ŒŸr hmaAr dUsar BaA”R mair gÜÜavaA h.® 33 "taba desa ka‹ rAÆapaALÜ hma LÜogÜÜana sa ” ka‹hesa/ '”h” isad•Da ka‹r” bare ika‹ taU ”Rmaanadar Œha ” rstaa Œh”> Œapana Baa”yana ma< sa Žka‹ ka‹ hmare LÜgÜÜae ihŒA< CÜoiùf d•yaa. Œapana Œnaaja LÜ”kae‹ Œapana Œapana pairvaarna ka‹ LÜgÜÜae LÜŸiwÜ jaa. 34 Œapana saba sa LÜh¦ra BaA” ka‹ hmare LÜgÜÜae iLÜŒavaa. taba ma”< samaJaba ika‹ taU LÜogÜÜa ”Rmaanadar Œha yaa taU LÜogÜÜa jaAsaUsa Œha. jaid taU pacae pau‹r” baoLÜta Œha taŸ ma”< taohre Baa”R ka‹ taohka‹a d” deba. ŒŸr taU LÜogÜÜa hmaAr desa sa ŒnaAja KarId” bare ŒAjaAd ho” jaAbyaA.¾® 35 taba saba Baa”R Œapana baorna sa Œnaaja LeÜ” gÜÜaŽna ŒŸ hr Žka‹ Baa”R Œapana Danae ka‹ Ta”LÜI Œapana Œnaajae ka‹ baora ma< paaŽsa. Baa”yana ŒŸr Œonaka‹” ipataa Dana ka‹ LÜKaena/ ŒŸr Ÿ saba” bahota fir gÜÜaŽna. 36 yaakaU‹ba Œonasae ka‹hesa/ "ka‹a taU LÜogÜÜa caahta h ika‹ ma”< Œapana sabaihM paUtana sa hTavaa Dao” ba”WÜŸ<. yaUsaupa‹ mair gÜÜavaA/ isamaona BaI caiLÜ gÜÜavaa ŒŸ taU LÜogÜÜa ibanyaamaIna ka‹ BaI maosae dUir LÜ” jaavaa caahta h?® 37 taba äbaena Œapana ipataa sa ka‹hesa/ "ipataa jaI Œapa maore du”naŸ< paUtana ka‹ maair fayaa jaid ma”< ibanyaamaIna ka‹ Œapa ka‹ LÜgÜÜae na LÜŸwÜavaŸ<. maohe pa ibassaasa ka‹ra. ma”< Œapa ka‹ LÜgÜÜae ibanyaamaIna ka‹ LÜŸwÜa” iLÜŒaŸba.® 38 mauLÜa yaakaU‹ba ka‹hesa/ "ma”< ibanyaamaIna ka‹ taU LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa naahIå jaa” deba. Œoka‹r Baa”R ŒŸr mahtaArI mair gÜÜavaa Œh”< ŒŸr maor maehra¨ raheLÜ ka‹ Ÿh” Œkae‹lLÜa paUta bacaa baawÜ”. imaêa taka‹ ka‹ jaa¤aa ma< jaid Œoka‹re saMgÜÜa ka‹CÜU Bavaa taŸ Ÿ honaI maoka‹a maair fa”. taU LÜogÜÜa maoka‹a Žka‹ du>Ka sa BavaA ŒŸ baUùFA manaA”R ka‹ ka‹b˜a ma< paWÜŸbyaa.® yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa iiiibbbbaaaannnnyyyyaaaaaaaammmmaaaaIIIInnnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ iiiimmmmaaaaêêêêaaaa jjjjaaaaaaaa”””” kkkkaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒaaaaggggÜÜÜÜÜÜÜÜyyyyaaaaaaaa iiiiddddhhhhssssaaaa Ÿ desa ma< Œka‹ALÜ bahota BayaMka‹r rhA. 2 mana”yana Ÿ saara Œnna Kaa” gÜÜaŽna jaŸna Ÿ pacae Ÿ saba” imaêa sa iLÜŒa” rhena. jaba Œnaaja Katama ho” gÜÜavaa/ yaakaU‹ba Œapana baewÜvana sa ka‹hesa/ "pau‹na imaêa jaa. hma LÜogÜÜana ka‹ Kaa” bare ka‹CÜU ŒŸr Œnaaja baesaha.® 3 mauLÜa yahàda yaakaU‹ba sa ka‹hesa/ "Ÿ desa ka‹ rajaa hma LÜogÜÜana ka‹ icataaŸnaI idhsa h. Ÿ ka‹hesa h/ 'jaid taU LÜogÜÜa Œapana Baa”R ka‹ maore LÜgÜÜae vaaipasa naahIå LÜŸbyaa taŸ ma”< taU LÜogÜÜana sa baata ka‹r” sa manaa BaI ka‹” deba.¾ 4 jaid taU hma LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa ibanyaamaIna ka‹ paWÜŸbyaa taŸ hma pacae jaaba ŒŸ Œnaaja KarIdba. 5 ŒNyaTaA/ hma LÜogÜÜa naahIå jaaba. Ÿ mana”R icataaŸnaI idhsa ika‹ hma LÜogÜÜa iba–yaAmaIna kae‹ ibanaa vaapasa na ŒA”.® 43
 • 41. 41 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 43:6-34 6 ”êaaŽLÜ ka‹hesa/ "taU LÜogÜÜa Ÿ mana”R sa ka‹ahe ka‹h•yaa/ ika‹ taohar dUsar Baa”R BaI Œh”. taU pacae maore saMgÜÜa Œ”saI baurI baata ka‹ahe ika‹h•yaaÀ® 7 Baa”yana javaaba idhna/ "Ÿ rAÆapaAL h¦isayaarI sa hma pacana sa Pasna paUCeÜsa. Ÿ hma LÜogÜÜana ŒŸ hma LÜogÜÜana ka‹ pairvaar ka‹ baare ma< jaana” caahta rha. Ÿ hma LÜogÜÜana sa paUCeÜsa/ 'ka‹A taU pacana ka‹ ipataa ŒbaihM ijaŒta Œh”À ka‹a taU LÜogÜÜana ka‹ dUsar Baa”R Gare pa baawÜ”À¾ hma LÜogÜÜa isairpa‹ Œoka‹re Pasna ka‹ javaaba dInh. hma LÜogÜÜa naahIå jaanata rhe ika‹ Ÿ hmare dUsar Baa”R ka‹ Œapana LÜgÜÜae LÜ” Œava” ka‹ ka‹hI.® 8 taba yahàda Œapana ipataa ”êaaŽLÜ sa ka‹hesa/ "ibanyaamaIna ka‹ maore saMgÜÜa paWÜvaa. ma”< Œoka‹r deKaBaaLÜ ka‹rba. hma pacae imaêa ja¨r jaaba ŒŸ Baojana iLÜŒaŸba. ŒgÜÜar hma pacae naahIå jaa”R taŸ hma sabahIå LÜogÜÜa ŒApana gÜÜadeLÜna ka‹ saMgÜÜa mair jaAba”. 9 ma”< ibassaasa idyaavata ŒhŸ< ika‹ Ÿ sauröcCÜta rhI. ma”< Žka‹r ijammaedar rhba. jaid ma”< Œoka‹a taohre LÜgÜÜae LÜŸwÜa”kae‹ na iLÜŒavaŸ< taŸ taU sada bare maoka‹a doKaI WÜhra” saka‹ta h. 10 jaid taU hmaka‹a paihLeÜ jaa” idhe hotyaa taŸ Baojana bare hma LÜogÜÜa du” jaa¤aa ŒbaihM taLÜka‹ ka‹r caukae‹ hotaena.® 11 taba Œonakae‹ ipataa ”êaaŽLÜ ka‹hesa/ "ŒgÜÜar ” pau‹r” sahI Œh” taŸ ibanyaamaIna ka‹ Œapana saMgÜÜa LÜ” jaa. mauLÜa rajjapaALÜ bare ka‹CÜU BaeMwÜ LÜ” jaa. Œona caIjana ma< sa ka‹CÜU LÜ” jaa jaŸna hma pacae Œapana desa ma< bawÜoir saka‹a ŒhI. Œoka‹re bare ka‹CÜU sahd/ ipastaa/ baadama/ gÜÜaodM ŒŸ LÜohbaana LÜ” jaa. 12 ” weÜma/ paihLeÜ sa du”R gÜÜaunaa Dana BaI LÜ” lyaa Ÿ Dana ka‹ BaI LÜ” lyaA jaŸna ipaCÜLÜI da”Rª idhe ka‹ paaCeÜ LÜŸwÜa” dInh gÜÜavaa rha. ho” saka‹ta h ika‹ rAÆapaALÜ sa gÜÜaLÜtaI Ba” h. 13 ibanyaamaIna ka‹ saMgÜÜa lyaa ŒŸ Ÿ mana”R ka‹ LÜgÜÜae LÜ” jaa. 14 ma”< paraTanaa ka‹rta hŸ< ika‹ savaRsai(aámaAna parmaessar taU pacana ka‹ Ÿ weÜma madd ka‹rI jaba taU Ÿ rajjapaALÜ ka‹ samanvaa WÜaùf hobyaa. ma”< ” paraTanaa BaI ka‹rta hŸ< ika‹ Ÿ ibanyaamaIna ŒŸ isamaona ka‹ BaI sauröcCÜta Œava” de”. ŒgÜÜar naahIå taŸ ma”< Œapana paUtana sa vaMicata ho” jaaba.® 15 Ž«h bare Baa”yana rajaa ka‹ de” bare BaeMwÜ iLÜhna ŒŸ Ÿ pacae jaet«anaa Dana paihLeÜ iLÜhe rhena Œoka‹r du” gÜÜaunaa Œapana saaTa iLÜhna. ibanyaamaIna Baa”yana ka‹ saMgÜÜa imaêa gÜÜavaa. BBBBaaaaaaaa””””yyyyaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ GGGGaaaarrrr iiiinnnnaaaammmmaaaaMMMM¤¤¤¤aaaa,,,,ÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa iiiimmmmaaaaLLLLÜÜÜÜttttaaaa hhhh 16 imaêa ma< yaUsaupa‹ Œonakae‹ saMgÜÜa ibanyaAmaIna ka‹ LÜKaesa. yaUsaupa‹ Œapana saevaka‹ sa ka‹hesaÉ "Œona mana”yana ka‹ maore Gare iLÜŒavaa. Žka‹ WÜu janaavar maArA ŒŸ paka‹avaa. Ÿ saba” mana”R ka‹ Œajau dupahiryaa maore saMgÜÜa Baojana ka‹r” d•yaA.® 17 naŸka‹r ka‹ ja”saa ka‹ha gÜÜavaa rha va”saa ika‹hsa. Ÿ Œona mana”yana ka‹ yaUsaupa‹ ka‹ Gar LÜ” gÜÜavaa. 18 Baa”R LÜogÜÜa sasaana rhena jaba Ÿ saba” yaUsaupa‹ ka‹ Gar gÜÜaŽna. Ÿ pacae ka‹hena/ "hma pacae ihŒ<a Ÿ Dana bare iLÜŒavaa gÜÜa ŒhI jaŸna ipaCÜLÜI da”Rª hma LÜogÜÜana ka‹ baorna ma< riKa dInh gÜÜa rha. Ÿ pacae Ž«ka‹A hma LÜogÜÜana ka‹ iba¨ë PayaogÜÜa ka‹irhIå. taba Ÿ pacae hma pacana ka‹ gÜÜadhna ka‹ L” LeÜ”hIå ŒŸ hma LÜogÜÜana ka‹ gÜÜauLÜama bana”hIå.® 19 Ž«h bare yaUsaupa‹ ka‹ Gare ka‹ deKa reKa ka‹r”vaaLÜa naŸka‹r ka‹ LÜgÜÜae sabaihM Baa”R gÜÜaŽna. 20 Ÿ pacae ka‹hena/ "mahodya hma sapaTa LÜ”ka‹e ka‹hta hŸ< ika‹ ipaCÜLÜI da”Rª hma LÜogÜÜa ihŒA< Baojana KarId” bare ŒaŽ rhena. 21 - 22 Gar LÜŸwÜta sama” hma pacae Œapana baorna ka‹ KaaLÜI ka‹Inh ŒŸ hr Žka‹ baora ma< Œapana Dana paavaa. hma pacae naahIå jaanata rhena ika‹ Œonama<a Dana ka‹”sae pahoåcaa. mauLÜa hma Ÿ Dana Œapa ka‹ LÜŸwÜava” bare saaTa LÜaŽ Œh”< ŒŸ ” sama” hma LÜogÜÜa jaŸna Œnaaja baesah” caaihta h Œoka‹re bare Dana LÜaŽ ŒhI® 23 naŸka‹r javaaba idhsa/ "feraŒ ijana/ maohe pa paitaŒa. taohre ipataa ka‹ parmaessar taU LÜogÜÜana ka‹ Dana ka‹ taohre baorvana ma< BaeMwÜ ka‹ ¨pa ma< Dare ho”. maoka‹a sauimarna Œh” ika‹ taU LÜogÜÜana ipaCÜLÜI da”Rª Œnaaja ka‹ dama maoka‹a d” idhe rh•yaa.® taba naŸka‹r isamaQna ka‹ jaeLÜ sa baaher iLÜŒavaa. 24 naŸka‹r Œona LÜogÜÜana ka‹ yaUsaupa‹ ka‹ Gare LÜ” gÜÜavaa. Ÿ Œonaka‹a paanaI idhsa ŒŸ Ÿ pacae Œapana gÜÜaoùf paKaArena. Ÿ Œonakae‹ gÜÜadhna ka‹ Kaa” bare caara idhsa. 25 Baa”yana saunaena ika‹ yaUsaupa‹ ka‹ saMgÜÜa Ka”yaa ka‹ Ka”hIå. Ž«h bare Œoka‹r Baa”R Œapana BaeMwÜ ta”yaar ka‹r” ma< Ÿ pacae dupahr taLÜka‹ LÜgÜÜaa rhena. 26 yaUsaupa‹ ŒApana Gar gÜÜavaa ŒŸ Baa”yana Œoka‹a BaÎwÜ idhna jaŸna Ÿ pacae Œapana saMgÜÜa LÜ” ŒaŽ rhena. taba Ÿ pacae DartaI pa inah¦irkae‹ paqLÜgÜÜaI ika‹hna. 27 yaUsaupa‹ Œonaka‹” kau‹saLÜ paUCeÜsa. yaUsaupa‹ ka‹hesa/ "taU pacana ka‹ bauùFvaa ipataa jaeka‹re baare ma< taU LÜogÜÜana ka‹ bataayaa/ WÜIka‹ taŸ Œh”À ka‹a Ÿ Œba taLÜka‹ ijaŒta Œh”À® 28 Baa”yana javaaba idhena/ "hma pacana ka‹ baapa naIka‹ Œh”<. Ÿ saba” Œba taLÜka‹ ijaŒta Œh”<® ŒŸr Ÿ pacae pau‹na yaUsaupa‹ ka‹ samanvaa inah¦rena. yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒaaaappppaaaannnnaaaa BBBBaaaaaaaa””””RRRR iiiibbbbaaaannnnyyyyaaaaaaaammmmaaaaIIIInnnnaaaa ssssaaaa iiiimmmmaaaaLLLLÜÜÜÜttttaaaa hhhh 29 taba yaUsaupa‹ Œapana Baa”R ibanyaamaIna ka‹ LÜKaesa. :ibanyaamaIna ŒŸ yaUsaupa‹ ka‹ Žka‹ hI mahtaarI rihna.ò yaUsaupa‹ ka‹hesa/ "ka‹a ” taU LÜogÜÜana ka‹ saba sa LÜh¦ra Baa”R Œh” jaeka‹re baare ma< taU bataaŽ rh•yaaÀ® taba yaUsaupa‹ ibanyaamaIna sa ka‹hesa/ "parmaessar taoh pa ka‹&paa ho”.® 30 taba yaUsaupa‹ ka‹mara sa baaher dQiùf gÜÜavaa. ŒApana BaA” ibaNyaAmaIna ka‹ sahAnauBaUita ma< baeka‹AbaU ho” gÜÜavaA rhena. Ž«h bare Ÿ rova” vaA§tae gÜÜaupta WÜŸr Kaojaesa. Ÿ ŒApana ka‹marA ma< gÜÜavaA ŒŸr huvaA< rovaA. 31 taba yaUsaupa‹ Œapana mau<h DaoŽsa ŒŸ baaher Œavaa. Ÿ Œapana ŒApa pa” ka‹AbaU rKaesa ŒŸr ka‹hesa/ "Œba Ka”yaa ka‹ Kaa”kae‹ weÜma baawÜ”.® 32 yaUsaupa‹ Œkae‹LeÜ Žka‹ WÜu maeja pa Ka”yaa KaaŽsa. Œoka‹r Baa”yana dUsar maeja pa Žka‹ saaTa Baojana ika‹hna. imaêa ka‹ LÜogÜÜana dUsar maeja pa Žka‹ saMgÜÜa KaaŽna. Œonaka‹” ibassaasa rha ika‹ Œonakae‹ bare ” WÜIka‹ naahIå ika‹ Ÿ pacae ihb˜aU LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa Kaa”<. 33 Œba Ÿ pacanka‹ yaUsaupa‹ ka‹ samanvaA maeja pa” pahLÜoWÜA sa LÜ” ka‹ sabana ta CÜowÜA ka‹ tartaIba ma< ba”WÜA gÜÜavaA rhena. Ž«h bare saba” BaA”yana Œcarja ka‹rta BaŽ rhena. 34 naŸka‹r LÜogÜÜa yaUsaupa‹ ka‹ maeja pa Œonaka‹a Baojana LÜ” jaata
 • 42. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 44:1-31 42 rhena. mauLÜa ŒŸrna sa ŒpaecCÜa naŸka‹r LÜogÜÜa ibanyaamaIna ka‹ paa<ca gÜÜaunaa baesaI idhna. yaUsaupa‹ ka‹ saMgÜÜa Ÿ sabaihM Baa”R taba taLÜka‹ Kaata rhena ŒŸ dAKarsa ipaŒta rhena jaba taLÜka‹ Ÿ pacae nasaa ma< masta naahIå ho” gÜÜaŽna. yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ jjjjaaaaaaaaLLLLÜÜÜÜ iiiibbbbaaaaCCCCÜÜÜÜaaaavvvvaaaattttaaaa hhhh taba yaUsaupa‹ Œapana naŸka‹rna ka‹ jaŸna ika‹ Gar ka‹ inagÜÜarA<ka‹Ar rhena. h¦kau‹ma idhesa. yaUsaupa‹ ka‹hesa/ "Œona mana”yana ka‹ baoiryana ma< Ž««tanaa Œnaaja Bair d•yaa jaet«anaa Ÿ pacae LÜ” jaa” saka‹”<. taŸ hr Žka‹ mana”yana ka‹ paqsaA Œoka‹re baora ma< Ÿpar rKa d•yaa. 2 mauLÜA saba sa LÜh¦ra Baa”R ka‹ baora ma< Ÿpar Œoka‹re ŒAnaAja ka‹ paqsaA ka‹ saMgÜÜa maor caa<dI ka‹ ipayaaLÜa BaI rKa d•yaA.® naŸka‹r yaUsaupa‹ ka‹ h¦kau‹ma paUra ika‹hsa. 3 dUsare idna iBansaare saba Baa”R LÜogÜÜa Œapana gÜÜadhna ka‹ saMgÜÜa Œpanae desa ka‹ vaaipasa paWÜ” dInh gÜÜaŽna. 4 jaba Ÿ pacae sahr baAhr ka‹CÜU hI dUr gÜÜaŽ rhena taŸ yaUsaupa‹ Œapana naŸka‹r ka‹ h¦kau‹ma idhesa/ "jaa ŒŸr Œona LÜogÜÜana ka‹ paaCÜa ka‹ra. Œonaka‹a roka‹a ŒŸ Œonasae ka‹ha/ 'hma LÜogÜÜa Œapana LÜogÜÜana bare naIka‹ rh•yaA? mauLÜa Œapa sabana hma LÜogÜÜana bare baurA ka‹Ahe rheÀ 5 hmaar maaiLÜka‹ yaUsaupa‹ ”h” ipayaaLÜa sa ipaŒta hIå. Ÿ pacae rAja ka‹ baAta jaAna” bare ”h” ipayaALÜA ka‹ PayaogÜÜa ka‹rta h. ” ipayaaLA ka‹ caora”kae‹ Œapa LÜogÜÜana ka‹Ahe ŒparaDa ika‹henaÀ¾® 6 Ž«h bare naŸka‹r h¦kau‹ma ka‹ maanaesa. Ÿ savaar ho” kae‹ Baa”yana taLÜka‹ gÜÜavaa ŒŸ Œonaka‹a rokae‹sa. naŸka‹r Œonasae Ÿ hI baatana ika‹hesa jaŸna yaUsaupa‹ Œonasae ka‹h” bare ka‹he rha. 7 mauLÜa Baa”yana naŸka‹r sa ka‹hena/ "rAÆapaALÜ Œ”saI baatana ka‹ahe ka‹hta hIåÀ hma pacae Œ”saA ŒparADa ka‹ba<hà naAhIå ka‹rba? 8 LÜKaA hma pacae Ÿ paqsaA ka‹naAna desa LŸwÜa”kae‹ LÜAŽ rhena jaŸna paihLeÜ hma LÜogÜÜana ka‹ ŒApana baorna ma< imaLÜa rha. Žh bare hma LÜogÜÜana taohar maaiLÜka‹ ka‹ Gare sa caa<dI yaa saonaa naAhIå caorAva” caAhIÀ 9 jaid Œapana ka‹Ÿnao baora ma< caa<dI ka‹ Ÿ ipayaaLÜa paa” jaa”< taŸ Ÿ mana”R ka‹ maAir dInh jaa”. taU Œoka‹a maar saka‹ta h ŒŸr hma LÜogÜÜa taohar naŸka‹r hoba.® 10 naŸka‹r ka‹hesa/ "ja”saa taU ka‹hta h hma va”saa hI ka‹rba/ mauLÜa ma”< Ÿ mana”R ka‹ maarba naahIå. jaid maoka‹a caa<dI ka‹ ipayaaLÜa imaLÜI taŸ Ÿ mana”R maor naŸka‹r ho”. dUsar Baa”R LÜogÜÜa jaA” bare Œjaad ho”hIå.® jjjjaaaaaaaaLLLLÜÜÜÜ iiiibbbbaaaaCCCCÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa//// iiiibbbbaaaannnnyyyyaaaaaaaammmmaaaaIIIInnnnaaaa DDDDaaaarrrraaaa ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa 11 taba saba Baa”R Œapana Œapana baora ka‹ haLÜI haLÜI Bau”ya<a pa KaoLeÜna. 12 naŸka‹r baorna ma< LÜKaba sau¨ ika‹hesa. Ÿ saba sa jaeWÜ Baa”R sa sau¨ ika‹hsa ŒŸ saba sa LÜh¦ra Baa”R pa Katama ika‹hsa. Ÿ ibanyaamaIna ka‹ baora ma< ipayaaLÜa paaŽsa. 13 saba” Baa”R LÜogÜÜa bahota du>KaI BaŽna. Ž«h bare Ÿ pacae Œapana ŒoùFnaa pa‹air faŽna. taŸ ŒApana ŒApana gÜÜadhna pa” baorna ka‹ LÜAdena ŒŸr sahr ka‹ LŸwÜ paùfena. 14 yahàda ŒŸ Œoka‹r Baa”R yaUsaupa‹ ka‹ Gar LÜQiwÜ gÜÜaŽna. yaUsaupa‹ taba taLÜka‹ h¦Œ<a rha. Baa”yana Bau”<yaa taLÜka‹ inah¦irkae‹ Pa,ÜÜaama ika‹hena. 15 yaUsaupa‹ Œonasae ka‹hesa/ "taU pacae ” ka‹ahe ika‹haÀ ka‹a taU LÜogÜÜana ka‹ pataa naahIå Œh” ika‹ iCÜpaI baatana ka‹ 44 pa‹iryaava” ka‹ maor Kaasa FMgÜÜa baawÜ”. maohsae baiùFkae‹ ŒcCÜI tarh ka‹Ÿnao dUsar ” naahIå ka‹” saka‹ta.® 16 yahàda ka‹hesa/ "mahodya/ hma pacana ka‹ ka‹h” bare ka‹CÜU naahIå Œh”. Ž«ka‹a pa‹iryaava” ka‹ ka‹Ÿnao dUsar tarIka‹a naahIå baa. ” deKaava” ka‹ ka‹Ÿnao tarIka‹a naahIå baa ika‹ hma pacae ŒparaDaI naahIå ŒhI. hma pacae ŒŸr ka‹CÜU ika‹he ho” jaeka‹re bare parmaessar hmaka‹a ŒparaDaI WÜhraŽsa h. Žh bare/ hma sabaihM ibanyaamaIna ka‹ saATa/ Œapaka‹a dasa hoba.® 17 mauLÜa yaUsaupa‹ ka‹hesa/ "ma”< taU pacanka‹ sabaihM ka‹ ŒApana dasa na banaaŸba. isairpa‹ Ÿh” mana”R jaeka‹r baorA ma< ipayaALÜA paAvaA gÜÜavaA rhA/ maor dasa ho”. taU dUsar LÜogÜÜa Œapana ipataa ka‹ LÜgÜÜae jaa” bare ŒjaAd Œh”<.® yyyyaaaahhhhààààddddaaaa iiiibbbbaaaannnnyyyyaaaaaaaammmmaaaaIIIInnnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ bbbbaaaaAAAArrrreeee mmmmaaaa<<<< iiiissssaaaappppaaaa‹‹‹‹aaaaiiiirrrrssssaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrttttaaaa hhhh 18 taba yahàda yaUsaupa‹ ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa ŒŸ Ÿ ka‹hesa/ "mahodya/ maehrbaanaI ka‹”kae‹ maoka‹a Kaud Œapasae saapa‹ ka‹ih LeÜ” d•yaa. ka‹&paa ka‹”kae‹ maosae naaKausa na h•vaa. ma”< jaanata ŒhŸ< ika‹ Œapa Kaud öpa‹rQna ja”sae Œh”<. 19 jaba hma LÜogÜÜa paihLeÜ ihŒ<a ŒaŽ rhe/ Œapa paUCeÜ rhena ika‹ 'ka‹a taohar ipataa yaa Baa”R Œh”<À¾ 20 ŒŸr hma Œapa ka‹ javaaba dInh/ 'hmare Žka‹ WÜu ipataa Œh”</ Ÿ bauùFana Œh”< ŒŸ hma LÜogÜÜana ka‹ Žka‹ LÜh¦ra Baa”R Œh”. hmaar ipataa Œosae bahota jyaAdA ipayaar ka‹rta hIå ka‹Aheika‹ Œoka‹r janma Œoka‹re bauùFapae ma< Bavaa rha/ ŒŸr LÜh¦rA baewÜvaA ka‹ BaA”R mair gÜÜavaA Žh bare ” isairpa‹ Œkae‹LÜA bacaA Œh” jaŸna Ÿ maehrA¨ sa janamae rhA. hma pacana ka‹ ipataA Œoka‹a bahota ipayaar ka‹rta hIå.¾ 21 taba Œapa hmasae ka‹he rhena/ 'Ÿ Baa”R ka‹ maore LÜgÜÜae iLÜŒavaa. ma”< Œoka‹a LÜKa” caahta hŸ<.¾ 22 ŒŸ hma LÜogÜÜa ka‹he rhe/ '” naanh LÜirka‹a naahIå Œa” saka‹ta. Ÿ Œapana baapa ka‹ naahIå taija saka‹ta. ŒgÜÜar Œoka‹re ipataa ka‹ Œosae haTa Daova” paùf” taŸ Œoka‹r ipataa Ž««tanaa du>KaI ho” ika‹ Ÿ mair jaa”.¾ 23 mauLÜa Œapa hmasae ka‹hena/ 'taU LÜogÜÜa Œapana CÜowÜka‹a Ba”yaa ka‹ ja¨r iLÜŒavaa/ naahIå taŸ ma”< pau‹na taU LÜogÜÜana ka‹ haTae Œnaaja na baecaba.¾ 24 Ž«h bare hma LÜogÜÜa Œapana ipataa ka‹ LÜgÜÜae LÜŸweÜ ŒŸ Œapa jaŸna ka‹CÜU ka‹hena/ Œonaka‹a bataavaa. 25 "paaCeÜ hma pacana ka‹ ipataa ka‹hena/ 'pau‹na jaa ŒŸ hma LÜogÜÜana bare ka‹CÜU ŒŸr Œnna KarIdA.¾ 26 hma LÜogÜÜa Œosae ka‹ha/ 'hma LÜogÜÜa Œapana saba sa LÜh¦ra Baa”R ka‹ ibanaa naahIå jaa” saika‹ta. rAÆapaALÜ ka‹hesa h ika‹ Ÿ taba taLÜka‹ hma LÜogÜÜana ka‹ Œnaaja naahIå baecaI jaba taLÜka‹ Ÿ hmare sabana ta LÜh¦re Ba”yaa ka‹ naahIå LÜiKa LeÜta.¾ 27 taba maor ipataa hma LÜogÜÜana sa ka‹hesa/ 'taU LÜogÜÜa jaanata h ika‹ maor maehra¨ raheLÜ maoka‹a du” paUta idhsa. 28 ma”< Žka‹ paUta ka‹ dUrI jaa” idheŸ< ŒŸ Œoka‹a jaMgÜÜaLÜI janaavar maair faŽna ŒŸ taba sa ma”< Œoka‹a naahIå LÜKaeŸ< h. 29 ŒgÜÜar taU pacae maor paUta ka‹ maosae dUr LÜ” jaa” caahta baawÜ•yaa ŒŸ Œoka‹a ka‹CÜU ho” jaata h taŸ maoka‹a Ž««tanaa du>Ka ho” ika‹ ma”< mair jaaba.¾ 30 Ž«h bare Œba hma LÜogÜÜa Œapana CÜowÜka‹a Baa”R ka‹ ibanaa Gare jaaba taba hma pacana ka‹ ipataa ka‹ ” inahar” ka‹ paùfI. Ÿ CÜowÜka‹a baewÜvaa hmare ipataa ka‹ ijannagÜÜaI ma< sabasae baesaI maanataa rKata h. 31 jaba Ÿ
 • 43. 43 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 44:32-45:26 pacae LÜiKahIå ika‹ CÜowÜka‹a baewÜvaa hma LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa naahIå Œh” Ÿ pacae mair ja”hIå ŒŸr ” hma LÜogÜÜana ka‹ doKa ho”. hma pacae Œapana ipataa ka‹ Gaor du>Ka ŒŸ maŸta ka‹ ka‹ar,ÜÜa ho” jaaba. 32 "ma”< CÜowÜkae‹ baewÜvaa ka‹ ijammaedarI LÜInh h. ma”< Œapana ipataa sa ka‹heŸ</ 'jaid ma”< Œoka‹a Œapa ka‹ LÜgÜÜae LÜŸwÜa”kae‹ na LÜavaŸ< taŸ Œapa saarI ijannagÜÜaI Ba” maoka‹a doKaI WÜhra” saka‹ta hIå.¾ 33 Ž«h bare ma”< Œapa sa ma<agÜÜata ŒhŸ</ ŒŸr Œapa paraTanaa ka‹rta hŸ< ika‹ ka‹&paa ka‹”kae‹ CÜowÜkae‹ LÜirka‹a ka‹ Œapana Baa”yana ka‹ saMgÜÜa LÜQiwÜ jaa” de”< ŒŸ ma”< ihŒ<a ¨ka‹ba ŒŸ Œapa ka‹ dasa hoba. 34 ma”< Œapana ipataa ka‹ LÜgÜÜae LÜQwÜ naahIå saka‹ta jaid hmare saMgÜÜa CÜowÜka‹a Baa”R naahIå rhI. ma”< ” baata sa bahota sasaana ŒhŸ< ika‹ maore baapa ka‹ saMgÜÜa ka‹a GawÜI.® yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒaaaappppaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaarrrrggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaawwwwÜÜÜÜ kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrttttaaaa hhhh iiiikkkkaaaa‹‹‹‹ ŸŸŸŸ kkkkaaaa‹‹‹‹ŸŸŸŸnnnnaaaa ŒŒŒŒhhhh”””” yaUsaupa‹ Œapana ka‹ ŒŸr ijayaada na saMBaair saka‹a. Ÿ h¦Œ<a haijar sabaihM LÜogÜÜana ka‹ samanvaa ro” paùfa. yaUsaupa‹ ka‹hesa/ "hr Žka‹ sa ka‹ha ika‹ ihŒ<a sa hwÜ jaa”<.® Ž«h bare sabaihM LÜogÜÜa caLÜa gÜÜaŽna. isairpa‹ Œoka‹r Baa”R hI yaUsaupa‹ ka‹ saMgÜÜa rih gÜÜaŽna. taba yaUsaupa‹ Œonaka‹a bataaŽsa ika‹ Ÿ ka‹Ÿna Œh”. 2 yaUsaupa‹ rovata rha/ ŒŸr öpa‹rQna ka‹ mahLÜ ka‹ saba imaêa ka‹ mana”yana saunaena. 3 yaUsaupa‹ Œapana Baa”yana sa ka‹hesa/ "ma”< Œapa LÜogÜÜana ka‹ Baa”R yaUsaupa‹ ŒhŸ<. ka‹a maor ipataa Œba BaI jaIivata Œh”<À® mauLÜa Baa”yana Œoka‹a javaaba naahIå idhena. Ÿ pacae ferana ŒŸ ŸLÜJana ma< rhena. 4 Ž«h bare yaUsaupa‹ Œapana Baa”yana sa pau‹na ka‹hesa/ "maore LÜgÜÜae Œavaa.® Ž«h bare yaUsaupa‹ Baa”R ka‹ inaŒre gÜÜaŽna ŒŸ yaUsaupa‹ Œonasae ka‹hesa/ "ma”< Œapa LÜogÜÜana ka‹ Baa”R yaUsaupa‹ ŒhŸ<. ma”< Ÿh” ŒhŸ< jaeka‹a imaêaI LÜogÜÜana ka‹ haTae Œapa LÜogÜÜa gÜÜauLÜama ka‹ ¨pa ma< baecae rhena. 5 Œba paresaana na ho”<. Œapa LÜogÜÜa Œapana ika‹he BaŽ pa” gÜÜau§saA na ka‹r”<. Ÿ taŸ maore bare parmaessar ka‹ yaojanaa rhI ika‹ ma”< ihŒ<a ŒavaŸ<. ma”< ihŒ<a taU LÜogÜÜana ka‹ ijannagÜÜaI bacaava” bare Œavaa hŸ<. 6 ” KaQpa‹naaka‹ BauKamarI ka‹ sama” du” bairsa hI ŒbaihM baItaa Œh” ŒŸr ŒbaihM paa<ca bairsa bae paQDa LÜgÜÜaava” yaa Ÿpaja ka‹ Œ”hIå. 7 Ž«h bare parmaessar taU LÜogÜÜana sa paihLeÜ maoka‹a ihŒ<a paWÜŽsa jaehsae ma”< ” desa ma< taU LÜogÜÜana ka‹ bacaa” saka‹Ÿ<. 8 ” Œapa LÜogÜÜana ka‹ doKa naahIå rha ika‹ ma”< ihŒ<a paWÜvaa gÜÜavaA. ” parmaessar ka‹ jaojanaA rhI. parmaessar maoka‹a öpa‹rQna bare ipataa ka‹ samaana banaaŽsa. taaika‹ ma”< Œoka‹r saara Gar ŒŸ samaUca” imaêa ka‹ rAÆapaAL baina saka‹Ÿ<.® ””””êêêêaaaaaaaaŽŽŽŽLLLLÜÜÜÜ kkkkaaaa‹‹‹‹ iiiimmmmaaaaêêêêaaaa bbbbaaaarrrreeee ŒŒŒŒaaaammmmaaaannnn¤¤¤¤aaaa,,,,ÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa iiiimmmmaaaaLLLLÜÜÜÜaaaa 9 yaUsaupa‹ ka‹hesa/ "Ž«h bare haLÜI maore ipataa ka‹ LÜgÜÜae jaa. maore ipataa sa ka‹ha ika‹ Œoka‹r paUta yaUsaupa‹ ” sa<desaa paWÜŽsa h.® parmaessar maoka‹a samaUca” imaêa ka‹ rAÆapaAL banaaŽsa h. maore LÜgÜÜae Œava”<. ”ntajaar na ka‹r”<. ŒbaihM Œava”<. 10 Œapa maore inacakae‹ gÜÜaosaena Padesa ma< r”hIå. Œapa ka‹/ Œapa ka‹ baewÜvana 45 ka‹/ Œapa ka‹ sabaihM janaavarna ŒŸ Jau,ÜÜf ka‹ sauŒagÜÜata Œh”. 11 BauKamarI ka‹ ŒgÜÜaLeÜ paa<ca bairsa ma< ma”< Œapa ka‹ deKareKa ka‹rba. ” tarh Œapa ka‹ ŒŸ Œapa ka‹ pairvaare ka‹ jaŸna caIjana Œh”< Œonasae Œapa ka‹ haTa Daova” ka‹ na ho”. 12 yaUsaupa‹ Œapana Baa”yana sa baata ka‹rta rha. Ÿ ka‹hesa/ "Œba Œapa LÜogÜÜa inaöscata äpa sa LÜKa saka‹ta Œh”< ika‹ ” pau‹r” ma”< hI yaUsaupa‹ Œh”<¾ ŒŸr Œapa LÜogÜÜana ka‹ Baa”R ibanyaAmaIna jaAnata h ika‹ ” ma”< hI Œapa LÜogÜÜana ka‹ BaA”R ŒhŸ< jaŸna ŒApa LÜogÜÜana sa baAta ka‹rta hŸ<. 13 Ž«h bare maore ipataa sa maoka‹A imaêa ka‹ jaŸna sammaAna PaA¹¯ Œh” ka‹ baare ma< ka‹h”<. Œapa LÜogÜÜana jaŸna ihŒ<a LÜKaena h Ÿ hr Žka‹ caIja ka‹ baare ma< maore ipataa ka‹ bataava”<. Œba haLÜI ka‹ra ŒŸ maore ipataa ka‹ LÜ”kae‹ maore LÜgÜÜae LÜQwÜa.® 14 taba yaUsaupa‹ Œapana Baa”R ibanyaamaIna ka‹ gÜÜaLeÜ LÜgÜÜaaŽsa ŒŸ ro” paùfa ŒŸ ibanyaamaIna BaI ro” paùfa. 15 taba yaUsaupa‹ sabaihM Baa”yana ka‹ caUmaesa ŒŸ Œona ka‹” bare ro” paùfa. Ž«ka‹re paaCeÜ Baa”R Œoka‹re saMgÜÜa baitayaa” LÜagÜÜaena. 16 öpa‹rQna ka‹ pataa LÜagÜÜa ika‹ yaUsaupa‹ ka‹ Baa”R Œoka‹re paAsa Œavaa Œh”<. ” Kabar öpa‹rQna ka‹ paUre mahLÜ ma< sa<car gÜÜa”. öpa‹rQna ŒŸ Œoka‹r naŸka‹r ” baare ma< bahota Kausa BaŽna. 17 Ž«h bare öpa‹rQna yaUsaupa‹ sa ka‹hesa/ "Œapana Baa”yana sa ka‹ha ika‹ Œonaka‹a jaetanaa Ka”yaa ka‹ caahI/ LÜ” LeÜ”< ŒŸ ka‹naana desa ka‹ LÜQiwÜ jaa”<. 18 Œapana Baa”yana sa ka‹ha ika‹ Ÿ pacae Œapana ipataa ŒŸ Œapana pairvaar ka‹ LÜ”kae‹ ihŒ<a maore LÜgÜÜae Œava”<. ma”< taohka‹a rojaI bare imaêa ma< baiùFyaa DartaI deba ŒŸ taohar pairvaar saba sa ŒcCÜa Ka”yaa ka‹ Kaa” jaŸna hmare LÜgÜÜae ihŒ<a Œh”.® 19 taba öpa‹rQna ka‹hesa/ "hmarI sabana ta baiùFyaa gÜÜaaiùfyana ma< sa ka‹CÜU Œapana Baa”yana ka‹ d•yaa. Œonaka‹a ka‹naana jaa” ŒŸ gÜÜaaiùfyana ma< sa Œapana ipataa/ maehr¨Œna ŒŸ gÜÜadeLÜna ka‹ ihŒ<a Œava” d•yaa. 20 Œonaka‹I saba” icaijayana ka‹ ihŒa< LÜava” baAre ma< icantaa ijana ka‹ra. hma Œonaka‹a imaêa ma< jaŸna sabana ta baiùFyaa Œh”/ deba.® 21 Ž«h bare ”êaaŽLÜ ka‹ paUtana ”h” ika‹hena. yaUsaupa‹ öpa‹rQna ka‹ bacana ka‹ mautaaibaka‹ naIka‹ gÜÜaaiùfna ka‹ idhsa ŒŸ yaUsaupa‹ jaa¤aa bare Œonaka‹a BarpaUr Baojana idhsa. 22 yaUsaupa‹ hr Žka‹ Baa”R ka‹ Žka‹ Žka‹ jaoùfa saunnar ŒoùFnaa idhsa. mauLÜa yaUsaupa‹ ibanyaamaIna ka‹ paa<ca jaoùfa saunnar ŒoùFnaa idhsa ŒŸ yaUsaupa‹ ibanyaamaIna ka‹ taIna saQ caa<dI ka‹ isaka›ka‹a BaI idhsa. 23 yaUsaupa‹ Œapana ipataa ka‹ BaeMwÜ paWÜŽsa. Ÿ imaêa sa bahota sa baiùFyaa caIjana sa Bara baorna sa LÜda dsa WÜu gÜÜadhna ka‹ paWÜŽsa ŒŸ Ÿ Œapana ipataa bare Œnaaja/ rowÜI ŒŸ dUsar Baojana sa LÜdI Ba” dsa WÜu gÜÜadihyana ka‹ Œonaka‹I vaapasaI jaa¤aa bare paWÜŽsa. 24 taba yaUsaupa‹ Œapana Baa”yana ka‹ jaa” bare ka‹hesa. jaba Ÿ pacae jaa” ka‹ rhena yaUsaupa‹ Œonasae ka‹hesa/ "saoJa” Garejaa ŒŸ rstaa ma< ijana LÜùf•yaa.® 25 ” tarh Baa”yana imaêa ka‹ tajaena ŒŸ ka‹naana desa ma< Œapana ipataa ka‹ LÜgÜÜae gÜÜaŽna/ 26 Baa”yana Œonasae ka‹hena/ "ipataa jaI yaUsaupa‹ ŒbaihM ijaŒta Œh” ŒŸ Ÿ paUra imaêa desa ka‹ rajaa Œh”.®
 • 44. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 45:27-46:32 44 Œonaka‹” ipataa ŒsamaMjasa ma< paiùf gÜÜavaa. Ÿ Œona pa” naahIå paitayaana. 27 mauLÜa yaUsaupa‹ jaŸna baatana ka‹ ka‹he rha/ Baa”yana hr Žka‹ baata Œapana ipataa sa ka‹hena. taba yaakaU‹ba Œona gÜÜaaiùfyana ka‹ LÜKaesa jaenaka‹a yaUsaupa‹ imaêa ka‹ vaapasaI jaa¤aa bare paWÜŽ rha. taba yaakaU‹ba Baava ibaBaor ho” gÜÜavaa ŒŸ baho bahota” Kausa Bavaa. 28 ”êaaŽLÜ ka‹hesa/ "Œba maoka‹a ibassaasa Œh” ika‹ maor paUta yaUsaupa‹ ŒbaihM ijaŒta Œh”. ma”< mar” sa paihLeÜ Œoka‹a deKa” jaata ŒhŸ<.® ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr ””””êêêêaaaaaaaaŽŽŽŽLLLLÜÜÜÜ kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiittttaaaayyyyaaaaaaaavvvvaaaattttaaaa hhhh Ž«h bare ”êaaŽLÜ imaêa ka‹ Œapana jaa¤aa sau¨ ika‹hsa. paihLeÜ ”êaaŽLÜ baesaeRbaa pahAÎcaA. h¦Œ<a ”êaaŽLÜ Œapana ipataa ”sahaka‹ ka‹ parmaessar ka‹ ŒArADanaA ŒŸr baiLÜ BaeMwÜ ika‹hsa. Ÿ baiLÜ idhesa. 2 raita ma< parmaessar ”êaaŽLÜ sa sapanaa ma< baoLÜa. parmaessar ka‹hesa/ "yaakaU‹ba/ yaakaU‹ba® ŒŸ ”êaaŽLÜ javaaba idhesa/ "ma”< ihŒ<a ŒhŸ<.® 3 taba parmae§sar ka‹hesa/ "ma”< yahovaa taohre baapa ka‹ parmaessar ŒhŸ<. imaêa jaa” sa feraŒ ijana. imaêa ma< ma”< taohka‹a mahana ra§w°Ü banaaŸba. 4 ma”< taohre saMgÜÜa imaêa caLÜba ŒŸ ma”< taohka‹a pau‹na imaêa ma< sa baaher inaka‹air LÜaŸba. taU imaêa ma< mairbyaa. mauLÜa yaUsaupa‹ taohre saMgÜÜa rhI. jaba taU marbyaa taŸ Ÿ Kaud Œapana haTana sa taohar Œ<aKaI band ka‹rI.® ””””êêêêaaaaaaaaŽŽŽŽLLLLÜÜÜÜ iiiimmmmaaaaêêêêaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ jjjjaaaaaaaattttaaaa hhhh 5 taba yaakaU‹ba baesaeRbaa tajaesa ŒŸ imaêa taLÜka‹ jaa¤aa ika‹hsa. Œoka‹r baewÜvana/ ŒTaRata ”êaaŽLÜ ka‹ baewÜvana ŒŸ baapa/ Œapana maehr¨Œna ŒŸ Œapana sabaihM baccana ka‹ imaêa LÜ” gÜÜaŽna. Ÿ pacae öpa‹rQna ka‹ jairyae paWÜ”R gÜÜa”na gÜÜaaiùfyana ma< jaa¤aa ika‹hena. 6 Œonakae‹ LÜgÜÜae/ Œonaka‹” gÜÜao¨ ŒŸ ka‹naana desa ma< Œonaka‹a Œapana jaŸna ka‹CÜU rha/ Ÿ BaI saMgÜÜa rha. ” tarh ”êaaŽLÜ Œapana sabaihM LÜirka‹na ŒŸ Œapana pairvaare ka‹ saMgÜÜa imaêa gÜÜavaa. 7 Œoka‹re saMgÜÜa Œoka‹r baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana ŒŸ paotana ŒŸr paoitana rihna. Œoka‹r saara pairvaar Œoka‹re saMgÜÜa imaêa gÜÜavaa. yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaaaaarrrr 8 ” ”êaaŽLÜ ka‹ Œona paUtana ŒŸ pairvaarna ka‹ naaŸ< Œh”< jaŸna Œoka‹re saMgÜÜa imaêa gÜÜaŽna. äbaena yaakaU‹ba ka‹ paihLÜa paUta rha. 9 äbaena ka‹ paUta rhena> hnaoka‹/ paLÜñ/ heêaona ŒŸ ka‹mmaIR. 10 isamaona ka‹ paUta> yamaUŽLÜ/ yaamaIna/ Œohd/ yaaka‹Ina ŒŸ saohr. h¦Œ<a saa¬LÜ BaI rha. :saa¬LÜ ka‹naanaI maehra¨ sa pa”da Bavaa rha.ò 11 LeÜvaI ka‹ baewÜvana> gÜÜaosaoRna/ ka‹hata ŒŸ mararI 12 yahàda ka‹ paUtana> Žr/ Œonaana/ saeLÜA/ paeresa ŒŸ jaerh. :Žr ŒŸ Œonaana ka‹naana ma< rhta sama” mar gÜÜa rhena.ò paeresa ka‹ paUtana> heêaona ŒŸ hamaULÜ. 13 ”ssaaka‹ar ka‹ paUtana> taoLÜa/ paubbaa/ yaoba ŒŸ isam˜aona. 14 jabaUÜñna ka‹ paUtana> saered/ ŽLÜona ŒŸ yahLeÜLÜ. 46 15 äbaena/ isamaona LeÜvaI/ yahUdA/ ”ssaaka‹ar ŒŸ jabaUÜñna jaŸna yaAka‹Uba ka‹ maehrA¨ iLÜŒA ka‹ paUtana rhena. iLÜŒA ka‹ Ÿ paUtana pa¶na-ŒrAma ma< rhena ŒŸr Œoka‹r saMgÜÜa dInaA naAŸ< ka‹ Žka‹ WÜU ibaiwÜyaA BaI rhI. ” pairvaare ma< taÏtaIsa mana”R rhena. 16 gÜÜaad ka‹ paUtana> isayyaona/ hagÜÜgÜÜaI/ saUnaI/ Žsabaona/ ŽrI/ ŒrodI/ ŒŸr ŒreLÜI. 17 Œasaer ka‹ paUtana> iyamnaA/ iyasvaa/ iyasvaI/ barIŒa ŒŸ Œonaka‹” baihna saerh ŒŸ barIŒA ka‹ paUtana> hebaer ŒŸ malka‹IŽLÜ rhena. 18 ” saba” yaakaU‹ba ka‹ maehra¨ ka‹ dasaI ijalpaa sa Œoka‹re paUta rhena. :ijalpaa LÜAbaAna ka‹ duŒArA Œoka‹re ibaiwÜyaA iLÜŒA ka‹ dINh gÜÜavaA rhena.ò ” pairvaare ma< saoLÜh mana”R rhena. 19 yaakaU‹ba ka‹ saMgÜÜa Œoka‹r maehra¨ raheLÜ sa pa”da Bavaa paUta ibanyaamaIna BaI rha. :yaUsaupa‹ BaI raheLÜ sa pa”da rha/ mauLÜa Ÿ paihLeÜ sa hI ima`a ma< rha.ò 20 imaêa ma< yaUsaupa‹ ka‹ du” paUtana rhena/ manassae ŒŸ ŽPaqma. :yaUsaupa‹ ka‹ maehra¨ Œona ka‹ yaAjaka‹ paotaIpaera ka‹ ibaiwÜyaa Œasanata rhI.ò 21 ibanyaamaIna ka‹ paUta> baeLÜa/ baekae‹r/ ŒsbaeLÜ/ gÜÜaera/ naamaana/ ŽhI/ rosa/ mauppaIma/ h¦ppaIma ŒŸ ŒadR. 22 Ÿ pacae yaakaU‹ba ka‹ maehra¨ raheLÜ sa pa”da BaŽ Œoka‹r du” paUta rhena. ” pairvaar ma< caQdh mana”R rhena. 23 dana ka‹ paUta> hàsaIma. 24 naptaaLÜI ka‹ paUtana> yahsaeLÜ/ gÜÜaUnaI/ saesaer/ ŒŸr isalLeÜma. 25 Ÿ pacae yaakaU‹ba ŒŸ ibalha ka‹ paUta rhena. :ibalha raheLÜ ka‹ naŸka‹ranaI rhI. jaeka‹A LÜAbana Œoka‹A idhe rhenaò ” pairvaare ma< saata mana”R rhena. 26 ” tarh yaakaU‹ba ka‹ santaAnana imaêa ma< pahoåicana. Œonama<a CÜaCÜWÜ Œoka‹r saoJa saMtaana rihna. :” gÜÜanataI ma< yaakaU‹ba ka‹ baewÜvana ka‹ maehr¨Œna saaimaLÜ naahIå rihna.ò 27 yaUsaupa‹ ka‹ BaI du” paUta rhena. Ÿ pacae imaêa ma< pa”da Ba rhena. ” tarh imaêa ma< yaakaU‹ba ka‹ pairvaar ma< sattar mana”R rhena. ””””êêêêaaaaaaaaŽŽŽŽLLLLÜÜÜÜ iiiimmmmaaaaêêêêaaaa ppppaaaahhhhooooååååccccaaaattttaaaa hhhh 28 ”êaAŽLÜ paihLeÜ yahàda ka‹ yaUsaupa‹ ka‹ LÜgÜÜae paWŽsa. yahàda gÜÜaosaena Padesa ma< yaUsaupa‹ ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa. jaba ”êaAŽLÜ ŒŸ Œoka‹r LÜogÜÜa Ÿ Padesa ma< gÜÜaŽna. 29 yaUsaupa‹ ka‹ pataa LÜagÜÜa ika‹ Œoka‹r ipataa naigÜÜacae Œavata Œh”. Ž«h bare yaUsaupa‹ Œapana rTa ta”yaar ka‹raŽsa ŒŸ Œapana ipataa ”êaaŽLÜ sa gÜÜaosaena ma< BaewÜM” caLÜa. jaba yaUsaupa‹ Œapana ipataa ka‹ LÜKaesa taba Ÿ Œoka‹re gÜÜawÜ”yaa sa LÜpaiwÜ gÜÜavaa ŒŸ der taLÜka‹ rovata rha. 30 taba ”êaaŽLÜ yaUsaupa‹ sa ka‹hesa/ "Œba ma”< saaönta sa mair saka‹ta hŸ<. ma”< taohar mau<h deiKa iLÜheŸ< h ŒŸr ma”< jaanata hŸ< ika‹ taU ŒbaihM ijaŒta Œha.® 31 yaUsaupa‹ Œapana Baa”yana ŒŸ Œapana ipataa ka‹ pairvaar sa ka‹hesa/ "ma”< jaaba ŒŸ öpa‹rQna sa ka‹hba ika‹ maore ipataa ihŒ<a Œa” gÜÜa Œh”<. ma”< öpa‹rQna sa ka‹hba/ 'maor Baa”yana ŒŸ maor ipataa ka‹ pairvaar ka‹naana desa taija idhe Œh” ŒŸr ihŒ<a maore LÜgÜÜae Œa” gÜÜa Œh”<. 32 ” gÜÜaùfiryaA ka‹ pairvaar Œh”. Ÿ pacae
 • 45. 45 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 46:33-47:26 hmaesaa gÜÜao¨ ŒŸ Karka‹a raKae Œh”<. Ÿ pacae Œapana sabaihM janaavar ŒŸ Œonaka‹” jaŸna ka‹CÜU Œapana Œh” Œoka‹a Œapana saMgÜÜa LÜ” ŒaŽ Œh”<.¾ 33 jaba öpa‹rQna Œapa LÜogÜÜana ka‹ baoLÜ”hIå ŒŸ Œapa LÜogÜÜana sa paUiCÜhIå/ 'Œapa LÜogÜÜa ka‹a ka‹ama ka‹rta hIåÀ¾ 34 Œapa LÜogÜÜa Œonasae ka‹h•yaa/ 'hma pacae gÜÜaùfiryaA ŒhI. hma saba” paUrI ijannagÜÜaI janaavarna ka‹ deKareKa ma< ibataAvaa h. hma LÜogÜÜana sa paihLeÜ hmaar paurKana BaI Œ”sae rhena.¾ taba öpa‹rQna taU LÜogÜÜana ka‹ gÜÜaosaena Padesa ma< rh” ka‹ ŒagÜÜyaa d” de”. imaêa ka‹ LÜogÜÜa gÜÜaùfiryaA ka‹ pasand naahIå ka‹rtaena/ Ž«h bare baiùFyaa Ÿh” ho” ika‹ Œapa LÜogÜÜa gÜÜaosaena ma< hI WÜhr”<.® ””””êêêêaaaaaaaaŽŽŽŽLLLLÜÜÜÜ ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaoooossssaaaaeeeennnnaaaa mmmmaaaa<<<< bbbbaaaassssaaaattttaaaa hhhh yaUsaupa‹ öpa‹rQna ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa ŒŸ Ÿ ka‹hesa/ "maor ipataa/ maor Baa”R ŒŸ Œonakae‹ sabaihM pairvaar ihŒa< Œa” gÜÜa Œh”<. Ÿ saba” Œapana saba” janaavar taTaa ka‹naana ma< Œonaka‹” Œapana jaŸna ka‹CÜU rha/ Œoka‹re saMgÜÜa Œh”. ” weÜma Ÿ saba” gÜÜaosaena Padesa ma< Œh”<.® 2 yaUsaupa‹ Œapana Baa”yana ma< sa paa<ca ka‹ öpa‹rQna ka‹ samanvaa hAijar ho” bare caunaesa. 3 öpa‹rQna Baa”yana sa paUCeÜsa/ "taU LÜogÜÜa ka‹a ka‹ama ka‹rta ŒhaÀ® Baa”yana öpa‹rQna sa ka‹hena/ "mahodya/ hma pacae gÜÜaùfiryaA ŒhI. hma LÜogÜÜana sa paihLeÜ hmaar paurKana BaI gÜÜaùfiryaA rhena.® 4 Ÿ pacae öpa‹rQna sa ka‹hena/ "ka‹naana ma< BauKamarI ka‹ ” weÜma bahota baura baawÜ”. hma LÜogÜÜana ka‹ gÜÜao¨Œna ka‹ Gaasa vaaLÜa ka‹Ÿnao Kaeta bacaa naahIå rih gÜÜavaa baawÜ”. Ž«h bare hma LÜogÜÜa ”sa desa ma< basa” Œavaa ŒhI. Œapa sae hma pacae ibanataI ka‹rta ŒhI ika‹ Œapa ka‹&&paa ka‹”kae‹ hma LÜogÜÜana ka‹ gÜÜaosaena Padesa ma< rh” de”<.® 5 taba öpa‹rQna yaUsaupa‹ sa ka‹hesa/ "taohre ipataa ŒŸ taohar Baa”R taohre LÜgÜÜae Œavaa Œh”<. 6 taU imaêa ma< ka‹Ÿnao BaI jagÜÜah Œonakae‹ rh” bare cauna saka‹ta h. Œapana ipataa ŒŸ Œapana Baa”yana ka‹ sabasae ŒcCÜI Bau”<yaa d•yaa. Œonaka‹a gÜÜaosaena pah<wÜa ma< rh” d•yaa ŒŸ ŒgÜÜar Ÿ saba” kau‹saLÜ gÜÜaùfiryaA ŒhŸ</ taŸ Ÿ pacae maore janaavarna ka‹ BaI deKa BaaLÜ ka‹” saka‹ta hIå.® 7 taba yaUsaupa‹ Œapana ipataa yaakaU‹ba ka‹ iBatare öùpa‹rQna ka‹ samanvaa baoLÜaŽsa. yaakaU‹ba öpa‹rQna ka‹ ŒasaIbaARd idhsa. 8 taba öpa‹rQna yaakaU‹ba sa paUCeÜsa/ "Œapa ka‹ Ÿimar ka‹a Œh”À® 9 yaakaU‹ba öpa‹rQna sa ka‹hesa/ "bahota sa ka‹swÜna ka‹ saMgÜÜa maor CÜowÜI ijannagÜÜaI rhI. ma”< isairpa‹ Žka‹ saQ taIsa bairsa ijannagÜÜaI ibataaŽŸ< h. maor ipataa ŒŸ Œonakae‹ paurKana maosae baesaI Ÿimar taka‹ ijaŒta rhena.® 10 yaakaU‹ba öpa‹rQna ka‹ ŒasaIbaARd idhsa. taba öpa‹rQna sa ibada LeÜ”kae‹ caLÜ idhsa. 11 yaUsaupa‹ öpa‹rQna ka‹ h¦kau‹ma maanaesa. Ÿ Œapana ipataa ŒŸ Baa”yana ka‹ imaêa ma< Bau”<yaa idhsa. ” ramasaesa sahr ka‹ inaŒre imaêa ma< sabasae baiùFyaa Bau”<yaa rhI. 12 yaUsaupa‹ Œapana ipataa/ Baa”yana ŒŸ Œonakae‹ Œapana LÜogÜÜana ka‹/ jaŸna Baojana Œonaka‹a ja¨rI rha/ idhsa. yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ ööööppppaaaa‹‹‹‹rrrrQQQQnnnnaaaa bbbbaaaarrrreeee BBBBaaaauuuu””””<<<<yyyyaaaaaaaa KKKKaaaarrrrIIIIddddttttaaaa hhhh 13 BauKamarI ka‹ sama” ŒŸr BaI ijayaada baura ho” gÜÜavaa. desa ma< ka‹hIå BaI Baojana na rha. ” baura sama” ka‹ ka‹ar,ÜÜa imaêa 47 ŒŸ ka‹naana bahota gÜÜarIba ho” gÜÜaŽna. 14 desa ma< LÜogÜÜa ijayaada sa ijayaada Œnaaja baesah” LÜagÜÜaena. yaUsaupa‹ Dana bacaaŽsa ŒŸ Œoka‹a öpa‹rQna ka‹ mahLÜ ma< iLÜŒaŽsa. 15 ka‹CÜU sama” paaCeÜ imaêa ŒŸ ka‹naana ma< LÜogÜÜana ka‹ LÜgÜÜae pa”saa naahIå rha. Ÿ pacae Œapana saara Dana Œnaaja baesah” ma< KacaR ka‹” idhna. Ž«h bare LÜogÜÜa yaUsaupa‹ ka‹ LÜgÜÜae gÜÜaŽna ŒŸ baoLeÜna/ "ka‹&paa ka‹”kae‹ hma pacana ka‹ Ka”yaa ka‹ d•yaa. hma pacana ka‹ Dana Katama ho” gÜÜa Œh”. ŒgÜÜar hma LÜogÜÜa naahIå Kaaba taŸ Œapa ka‹ LÜKata LÜKata mair jaaba.® 16 mauLÜa yaUsaupa‹ javaaba idhsa/ "Œapana gÜÜao¨ maoka‹a d•yaa ŒŸr ma”< taU LÜogÜÜana ka‹ Baojana deba.® 17 Ž«h bare LÜogÜÜa Œapana gÜÜao¨/ Gaoùfa ŒŸ dUsar sabaihM janaavarna ka‹ Baojana baesah” bare PayaogÜÜa ma< LÜava” LÜagÜÜaena ŒŸ Ÿ bairsa yaUsaupa‹ Œonakae‹ gÜÜao¨Œna ka‹ iLÜhsa ŒŸ Baojana idhsa. 18 mauLÜa dUsar bairsa LÜogÜÜana ka‹ LÜgÜÜae janaavar naahIå rih gÜÜaŽna ŒŸ Baojana baesah” bare ka‹CÜU na rha. Ž«h bare mana”R yaUsaupa‹ ka‹ LÜgÜÜae gÜÜaŽna ŒŸ baoLeÜna/ "Œapa jaanata hIå ika‹ hma LÜogÜÜana ka‹ LÜgÜÜae Dana naahIå bacaa baawÜ” ŒŸ hmaar sabaihM gÜÜao¨ Œapa ka‹ ho” gÜÜaŽ Œh”<. Ž«h bare hma LÜogÜÜana ka‹ LÜgÜÜae ka‹CÜU naahIå bacaa Œh”. Ÿ bacaa Œh” isairpa‹/ jaŸna Œapa LÜKata hIå/ hmaar tana ŒŸ hmaar Bau”<yaa. 19 Œapa ka‹ LÜKata BaŽ hI hma pau‹r” mair jaaba. mauLÜa jaid Œapa maoka‹a Baojana deta hIå taŸ hma öpa‹rQna ka‹ Œapana Bau”<yaa deba ŒŸ Œoka‹r gÜÜauLÜama ho” jaaba. hmaka‹a ibaŒa d•yaa jaenaka‹a hma bao” saka‹I. taba hma LÜogÜÜa ijaŒta rhba ŒŸ marba naahIå ŒŸ Bau”<yaa hma LÜogÜÜana bare pau‹na Œnaaja ŸgÜÜaa”R.® 20 Ž«h bare yaUsaupa‹ imaêa ka‹ saarI Bau”<yaa öpa‹rQna bare baesahesa. imaêa ka‹ sabaihM LÜogÜÜana Œapana Kaetana ka‹ yaUsaupa‹ ka‹ haTa baeÎica idhna. Ÿ pacae ” Ž«h bare ika‹hna ka‹ahe ika‹ Ÿ pacae bahota BauKaana rhena. 21 ŒŸr saba” LÜogÜÜa öpa‹rQna ka‹ dasa ho” gÜÜaŽna. imaêa ma< saba jagÜÜah LÜogÜÜa öpa‹rQna ka‹ dasa rhena. 22 Žka‹ isairpa‹ Ÿh” Bau”<yaa yaUsaupa‹ naahIå baesahesa jaŸna yaAjaka‹na ka‹ ka‹bjaa ma< rhI. yaAjaka‹na ka‹ Bau”<yaa baÎca” ka‹ ja¨rta naahIå rhI. ka‹Aheika‹ öpa‹rQna Œonakae‹ ka‹ama bare Œonaka‹a pagÜÜaar deta rha. Ž«h bare Ÿ pacae ” Dana ka‹ Kaa” bare Baojana baesah” ma< Karca ika‹hna. 23 yaUsaupa‹ LÜogÜÜana sa ka‹hesa/ "Œba ma”< taU pacana ka‹ ŒŸ taohrI Bau”<yaa ka‹ öpa‹rQna bare baesaheŸ< h. Ž«h bare ma”< taU pacana ka‹ ibaŒa deba ŒŸ taU LÜogÜÜa Œapana Kaetana ma< paQDa LÜgÜÜaa” saka‹ta h. 24 pa‹saLÜ ka‹awÜ” ka‹ sama” taU LÜogÜÜa pa‹saLÜ ka‹ paa<cavaa< hIåsaa öpa‹rQna ka‹ jaär idha. taU pacae Œapana Kaaitar paa<ca ma< sa caar hIåsaa riKa saka‹ta h. taU LÜogÜÜa Ÿ ibaŒa ka‹ jaeka‹a Baojana ŒŸ baova” bare rKabyaa Œoka‹a dusare bairsa PayaogÜÜa ka‹”Ü saka‹byaa. Œba taU Œapana pairvaarna ŒŸ gÜÜadeLÜna ka‹ iKaŒa” saka‹ta h.® 25 mana”yana ka‹hena/ "Œapa hma LÜogÜÜana ka‹ ijannagÜÜaI bacaa” iLÜhna h.® hma LÜogÜÜa Œapa ka‹ ŒŸ öpa‹rQna ka‹ dasa ho” ma< Kausa ŒhI.® 26 Ž«h bare yaUsaupa‹ Ÿ sama” desa ma< Žka‹ naema banaaŽsa ŒŸ Ÿ naema Œba taLÜka‹ caLÜa Œavata Œh”. naema ka‹ mautaaibaka‹
 • 46. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 47:27-48:19 46 Bau”<yaa sa hr Žka‹ Ÿpaja ka‹ paa<cava<a hIåsaa öpa‹rQna ka‹ baawÜ”. öpa‹rQna saarI Bau”<yaa ka‹ sauŒamaI Œh”. isairpa‹ Ÿh” Bau”<yaa Œoka‹r naahIå jaŸna yaAjaka‹na ka‹ baawÜ”. """"mmmmaaaaooookkkkaaaa‹‹‹‹aaaa iiiimmmmaaaaêêêêaaaa mmmmaaaa<<<< iiiijjjjaaaannnnaaaa ddddppppaaaa‹‹‹‹nnnnaaaaaaaayyyyaaaaaaaa®®®® 27 ”êaaŽLÜ imaêa ma< rheŸ<. Ÿ gÜÜaosaena pah<wÜa ma< rha. Œoka‹r pairvaar baaùFa ŒŸ bahota baùfvaar ho” gÜÜavaa. Ÿ pacae imaêa ma< Ÿ Bau”<yaa ka‹ paaŽna ŒŸ ŒcCÜI ijannagÜÜaI ibataaŽna. 28 yaakaU‹ba imaêa ma< sa¤ah bairsa rha. ” tarh yaakaU‹ba Žka‹ saQ saÏtaaLÜIsa bairsa ka‹ ho” gÜÜavaa. 29 Ÿ sama” Œa” gÜÜavaa jaba ”êaaŽLÜ samaJa gÜÜavaa ika‹ Ÿ haLÜI hI marI/ Ž«h bare Ÿ Œapana paUta yaUsaupa‹ ka‹ Œapana LÜgÜÜae baoLÜaŽsa. Ÿ ka‹hesa/ "ŒgÜÜar taU maosae iparema ka‹rta h taŸ taU Œapana haTa maorI jaa<Gae ka‹ tare Da”kae‹ maoka‹a bacana d•yaa ika‹ taU/ jaŸna ma”< ka‹hba ka‹rbyaa ŒŸ taU maore bare saccaa rhbyaa. jaba ma”< marba taŸ maoka‹a imaêa ma< ijana dpa‹naayaa. 30 Ÿh” jagÜÜah maoka‹a dpa‹naayaa jaŸnae jagÜÜah maore paurKana dpa‹naavaa gÜÜaŽ Œh”<. maoka‹a imaêa sa baaher LÜ” jaa ŒŸ maore paurKana jahA< dpa‹naAŽ gÜÜavaA Œh”< Ÿh” jagÜÜah maoka‹A dpa‹naavaa.® yaUsaupa‹ javaaba idhsa/ "ma”< bacana deta hŸ< ika‹ Ÿh” ka‹rba jaŸna Œapa ka‹hta hIå.® 31 taba yaakaU‹ba ka‹hesa/ "maosae Žka‹ Pa,ÜÜa ka‹ra® ŒŸr yaUsaupa‹ Œosae Pa,ÜÜa ika‹hesa ika‹ Ÿ Ž«ka‹a paUra ka‹rI. taba ”êaaŽLÜ Œapana maU<ùfI KaiwÜyaa pa paaCeÜ Daresa.* mmmmaaaannnnaaaassssssssaaaaeeee ŒŒŒŒŸŸŸŸ ŽŽŽŽPPPPaaaaqqqqmmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒssssaaaaIIIIssssaaaa ka‹CÜU weÜma paaCeÜ yaUsaupa‹ ka‹ pataa LÜagÜÜa ika‹ Œoka‹r ipataa baerama Œh”. Ž«h bare yaUsaupa‹ Œapana du”naŸ< baewÜhnana manassae ŒŸ ŽPaqma ka‹ saMgÜÜa iLÜhsa ŒŸ Œapana ipataa ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa. 2 jaba yaUsaupa‹ pahoåcaa taŸ ka‹Ÿnao ”êaaŽLÜ sa ka‹hesa/ "taohar paUta yaUsaupa‹ taohka‹a LÜKa” Œavaa h.® ”êaaŽLÜ bahota dubaRLÜ rha/ mauLÜa Ÿ bahota jatana ika‹hesa ŒŸ KaiwÜyaa pa ba”iWÜ gÜÜavaa. 3 taba ”êaaŽLÜ yaUsaupa‹ sa ka‹hesa/ "ka‹naana desa ma< ñja ka‹ jagÜÜah pa savaRsa(aáImaAna parmaessar maoka‹a Kaud dsaRna idhsa. parmaessar h¦Œ<a maoka‹a ŒasaIbaARd idhsa. 4 parmaessar maosae ka‹hesa/ 'ma”< taohar Žka‹ baùfvaar pairvaar banaaŸba. ma”< taohka‹a bahota sa baccana ka‹ deba ŒŸr taU Žka‹ mahana rasw°Ü banabyaa. taohre LÜogÜÜana ” Bau”<yaA pa sada banaa rhIå.¾ 5 ŒŸr Œba taohar du” paUta baaweÜna. maore Œava” sa paihLeÜ imaêa desa ma< ihŒ<a ” saba” pa”da BaŽ rhena. taohar du”naŸ< paUta ŽPaqma ŒŸ manassae maore Œapana baewÜvana ka‹ tarh ho”hIå. Ÿ pacae va”saena ho”hIå ja”sae maoka‹a äbaena ŒŸ isamaona Œh”<. 6 ” tarh ” du”naŸ< maor paUta ho”hIå. Ÿ pacae maor sabaihM caIjana ma< ihssaedar ho”hIå. mauLÜa ŒgÜÜar taohar dUsar paUta ho”hIå taŸ Ÿ saba” ttttaaaabbbbaaaa ... DDDDaaaarrrreeeessssaaaa yaa taba ”êaaŽLÜ LÜaWÜI ka‹ sahara LÜ”kae‹ paraTanaa ma< Œapana maU<iùf inahraŽsa. fMfa bare ihb˜aU sabd "ibaCÜŸnaa® sabd ka‹ tarh baawÜ” ŒŸ paraTanaa bare ba”para sabd ka‹a ŒrTa "paqLÜgÜÜaI ka‹rba® "ŒoLÜrba® hota h. taohar baccana ho”hIå. mauLÜa Ÿ pacae BaI ŽPaqma ŒŸ manassae ka‹ 48 baewÜvana ka‹ naa”Rª ho”hIå. ŒrTa Œh” Baivassa ma< ŽPaqma ŒŸ manassae ka‹ jaŸna ka‹CÜU ho”/ Œohma<a ihssaedar ho”hIå. 7 pad•dnaŒrama sa jaa¤aa ka‹rta sama” ma< raheLÜ mair gÜÜa”. ” baata maoka‹a bahota” du>KaI ika‹hsa. Ÿ ka‹naana ka‹ Bau”<yaA ma< marI. hma pacae ŒbaihM ŽPaataa ka‹”<taI jaa¤aa ka‹rta rhe. ma”< Œoka‹a ŽPaataa ka‹”<taI jaa”vaaLÜI saùfka‹ pa dpa‹naavaa.® :ŽPaataa baetaLeÜhema Œh”.ò 8 taba ”êaaŽLÜ yaUsaupa‹ ka‹ paUtana ka‹ LÜKaesa. ”êaaŽLÜ paUCeÜsa/ "” saba” LÜirka‹na ka‹Ÿna Œh”<À® 9 yaUsaupa‹ ŒApana ipataA sa ka‹hesa/ "” saba” maor baewÜvana Œh”<. ” saba” Ÿ pacae LÜirka‹na ŒhIå jaenaka‹a parmaessar maoka‹a idhsa h.® ”êaaŽLÜ ka‹hesa/ "Œapana baewÜvana ka‹ maore LÜgÜÜae LÜ” Œavaa. ma”< Œonaka‹a ŒsaIsaba.® 10 ”êaaŽLÜ bauùFvaa rha/ ŒŸr Œoka‹r Œ<aiKana WÜIka‹ naahIå rihna. Ž«h bare yaUsaupa‹ Œapana baewÜhnana ka‹ Œpanae baapa ka‹ inacakae‹ LÜ” gÜÜavaa. ”êaaŽLÜ baccana ka‹ caUmaesa ŒŸ gÜÜaLeÜ sa icapaka‹aŽsa. 11 taba ”êaaŽLÜ yaUsaupa‹ sa ka‹hesa/ "ma”< ka‹bah¦< naahIå saocaeŸ< ika‹ ma”< taohar mau<h pau‹na LÜKaba mauLÜa deKaa. parmaessar taohka‹a ŒŸr taohre gÜÜadeLÜna ka‹ maoka‹a inahar” idhsa.® 12 taba yaUsaupa‹ baccana ka‹ gÜÜaodI sa iLÜhsa ŒŸ Ÿ pacae Œoka‹re ipataa ka‹ samanvaa paqLÜgÜÜaI ka‹r” ka‹ inah¦rena. 13 yaUsaupa‹ ŽPaqma ka‹ Œapana daihna ka‹”<taI ika‹hsa ŒŸ manassae ka‹ Œapana baa”Rª ka‹”<taI ” tarh ŽPaqma ”êaaŽLÜ ka‹ baa”Rª ka‹”<taI rha ŒŸ manassae da”Rª ka‹”<taI rhA. 14 mauLÜa ”êaaŽLÜ Œapana haTa ka‹ pahLÜa badiLÜkae‹ Œapana daihna haTa ka‹ LÜh¦ra LÜirka‹a ŽPaqma ka‹ maU<ùfe pa Daresa ŒŸ taba baaŽ< haTa ka‹ ”êaaŽLÜ jaeWÜ LÜirka‹a manassae ka‹ maU<ùfe pa raKaesa. Ÿ Œapana baaŽ< haTa ka‹ manassae pa Daresa/ taŸ BaI manassae ka‹ janma paihLeÜ Bavaa rha. 15 ŒŸr ”êaaŽLÜ yaUsaupa‹ ka‹ ŒasaIbaARd idhsa ŒŸ ka‹hesa/ "maore paurKaa ”b˜aahIma ŒŸ ”sahaka‹ hmare parmaessar ka‹ ŒArADanaA ika‹hsa ŒŸ Ÿh” parmaessar maor paUrI ijannagÜÜaI ka‹ rastaa ka‹ deK«ava”yaa rha baawÜ”. 16 Ÿh” sargÜÜadUta rha jaŸna maoka‹a sabaihM ka‹swÜna sa bacaaŽsa ŒŸr maor parATanaA Œh” ika‹ ” saba” LÜirka‹na ka‹ Ÿ ŒsaIsa”. Œba ” saba” baccana maor naama pa”hIå. Ÿ pacae hmare paurKaa ”b˜aahIma ŒŸ ”sahaka‹ ka‹ naaŸ< pa”hIå. ma”< parATanaa ka‹rta hŸ< ika‹ Ÿ pacae DartaI pa mahAna pairvaar ŒŸ rasw°Ü bainahIå.® 17 yaUsaupa‹ LÜKaesa ika‹ Œoka‹r ipataa ŽPaqma ka‹ maU<ùfe pa daihnaa haTa rKaesa h. ” yaUsaupa‹ ka‹ Kausa na ka‹” saka‹a. yaUsaupa‹ Œapana ipataa ka‹ haTae ka‹ Daresa. Ÿ Œoka‹a ŽPaqma ka‹ maU<ùfe sa hwÜa”kae‹ manassae ka‹ maU<ùf pa rKa” caahta rha. 18 yaUsaupa‹ Œapana ipataa sa ka‹hesa/ "Œapa Œapana daihna haTa gÜÜaLÜta LÜirka‹a pa Dare Œha. manassae ka‹ janma paihLeÜ Œh”.® 19 mauLÜa Œoka‹r ipataa naka‹Aresa/ ŒŸ ka‹hesa/ "paUta/ ma”< jaanata hŸ<. manassae ka‹ janma paihLeÜ Œh” ŒŸr Ÿ mahana ho”. Ÿ bahota sa LÜogÜÜana ka‹ ipataa BaI ho”. mauLÜa LÜh¦ra Baa”R jaeWÜ Baa”R sa baùfa ho” ŒŸ LÜh¦re Baa”R ka‹ pairvaar Œosae
 • 47. 47 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 48:20-49:21 bahota baùfa ho”.® 20 ” tarh ”êaaŽLÜ Ÿ idna Œonaka‹a ŒasaIbaARd idhsa. Ÿ ka‹hesa/ "”êaaŽLÜ ka‹ LÜogÜÜa taohre naaŸ< ka‹ PayaogÜÜa ŒasaIbaARd de” bare ka‹irhIå/ Ÿ LÜogÜÜana ka‹hbyaAÉ 'parmaessar taohka‹a ŽPaqma ŒŸ manassae ka‹ tarh banaava”.¾® ” tarh ”êaaŽLÜ ŽPaqma ka‹ manassae sa baùfvaar banaaŽsa. 21 taba ”êaaŽLÜ yaUsaupa‹ sa ka‹hesa/ "LÜKaa maorI maŸta ka‹ weÜma inacaka‹a” gÜÜa Œh”. mauLÜa parmaessar taohre saaTa Œba BaI rhI. Ÿ taohka‹a taohre paurKana ka‹ desa taLÜka‹ LÜŸwÜa” LÜ” jaa”. 22 ma”< taohka‹a Œ”saa ka‹CÜU idheŸ< h jaŸna taohre Baa”yana ka‹ naahIå idheŸ< h. ma”< taohka‹a Ÿ pahaùfe ka‹ deta ŒhŸ< jaeka‹a ma”< ŽmaorI LÜogÜÜana sa jaItaeŸ< h. Ÿ pahaùf bare ma”< Œapana tarvaar ŒŸ Œapana DanauKa sa jaud•Da ika‹heŸ< rhe ŒŸr maor jaIta Ba” rhI.® yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa ŒŒŒŒaaaappppaaaannnnaaaa ppppaaaaUUUUttttaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒssssaaaaIIIIssssaaaattttaaaa hhhh taba yaakaU‹ba Œapana sabaihM baewÜvana ka‹ Œapana LÜgÜÜae baoLÜaŽsa. Ÿ ka‹hesa/ "maor saba” baewÜŸnao/ ihŒ<a maore LÜgÜÜae Œavaa. ma”< taohka‹a bataaŸba ika‹ Baivassa ma< ka‹a ho”. 2 "yaakaU‹ba ka‹ paUtae/ Žka‹ saaTae Œavaa ŒŸ saunaa/ Œapana ipataa ”êaaŽLÜ ka‹ saunaa.® ääääbbbbaaaaeeeennnnaaaa 3 "äbaena/ taU maor paihLÜŸwÜI ka‹ baewÜvaa Œha. taU maor paihLÜŸwÜI ka‹ baewÜvaa ŒŸ maorI saka›taI ka‹ paihLÜa sabaUta Œha. taU maor sabaihM baewÜvana sa ijayaada ”Æatadar ŒŸ bairŒar Œha. 4 mauLÜa taohAr ŸmaMgÜÜa baaùFe ka‹A LÜhr ka‹ naa”Rª baeka‹AbaU rhA. ”saiLŽ taU maor sabaihM paUtana sa ijayaAdA sammaAinata paUta ŒŸr naAhIå rihsaka‹byaA. taU ŒApana baApa ka‹ ibaCÜAŸnaA pa” caùF•yaA ŒŸ Œoka‹r paötnayana ma< sa Žka‹ ka‹ saMgÜÜa saoyaA. taU ŒApana ipataA ka‹ ibaCÜAŸnaA ka‹ LÜiÆata ika‹hesa h.® iiiissssaaaammmmaaaaoooonnnnaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ LLLLeeeeÜÜÜÜvvvvaaaaIIII 5 """"isamaona ŒŸ LeÜvaI Baa”R Œh”<. Œonaka‹a Œapana tarvaare sa LÜùfba ipayaara Œh”. 6 Ÿ pacae CÜupae äpa baurI yaojanaa banaaŽna. ma”< Œonaka‹” yaojanaa ka‹ ka‹Ÿnao hIåsaA naAhIå caAhta hŸ< ma”< Œonaka‹” CÜupaI ba”WÜka‹na ka‹ Œnaumaodna naAhIå ka‹rba. Ÿ pacae mana”yana ka‹ ka‹taLÜ ika‹hna jaba Ÿ saba” ika‹roDa ma< rhena. ŒŸ Ÿ pacae isairpa‹ majaaka‹ bare janaavarna ka‹ caowÜ pahoåcaaŽna. 7 Œonaka‹” ika‹roDa Žka‹ sarapa Œh”. ” saba” bahota ijayaada ka‹WÜor Œh” jaba Ÿ saba” pagÜÜaLÜata hIå. yaakaU‹ba ka‹ desa ma< Œonakae‹ pairvaarna ka‹ Œapana Bau”<yaa na ho”. Ÿ pacae paUra ”êaaŽLÜ ma< pa‹”iLÜ ja”hIå.® yyyyaaaahhhhààààddddaaaa 8 "yahàda/ taohar Baa”Ryana taohar PasaMsaA ka‹irhIå. taU Œapana dusmanana ka‹ hrŸbyaa. taohre Baa”R taohre samanvaa inah¦irhIå. 49 9 yahàda Ÿ saer ka‹ naa”RM Œh” jaŸna ka‹Ÿnao janaavar ka‹ maare ho”. he maor paUta/ taU Ÿ saer ka‹ tarh Œha jaŸna ŒApanaA isaka‹Ar ka‹ baAd Œrama ka‹r”R bare sao” jaAta h. ŒŸr ka‹Ÿnao Ž««tanaa bahadur naahIå ika‹ Œoka‹a CeÜiùf de”. 10 yahàda ka‹ pairvaar ka‹ mana”R rajaa ho”hIå. Œoka‹re pairvaar ka‹ raja-caInha saILÜo* ka‹ Œvaa”R sa paihLeÜ Katama na ho”. taba Œnaeka‹ LÜogÜÜa Œoka‹r h¦kau‹ma mainahIå. 11 Ÿ Œapana gÜÜadha ka‹ ŒMgÜÜaUre ka‹ LÜtaA sa baa<Data h. Ÿ Œapana gÜÜadha ka‹ baccana ka‹ sabasae baiùFyaa ŒMgÜÜaUre ka‹ LÜtaA ma< ba<aData h. Ÿ Œapana ŒoùFnaa ka‹ Daova” bare sabasae baiùFyaa dAKarsa ka‹ ba”parta h. 12 Œoka‹r Œ<aiKana dAKarsa ipaŽ sa LÜLÜCÜŸ<ùf rhta hIå. Œoka‹r d<tavana dUDa ipaŽ sa Ÿjjar Œh”<.® jjjjaaaabbbbaaaaUUUUÜÜÜÜññññnnnnaaaa 13 "jabaUÜñba samaud•dr ka‹ inaŒre rhI. Ž«ka‹r samaud•dr ka‹ ika‹naara jahajana bare sauröcCÜta rhI. Ž«ka‹r pah<wÜa saIdona taLÜka‹ pa‹”LÜa ho”.® ””””ssssssssaaaaaaaakkkkaaaa‹‹‹‹rrrr 14 "”ssaaka‹r Ÿ gÜÜadha ka‹ tarh Œh” jaŸna bahota ijayaada ka‹WÜor ka‹ama ika‹he Œh”. Ÿ BaarI baoJa Fova” ka‹ ka‹ar,ÜÜa pasta paùfa Œh”. 15 Ÿ LÜKaI ika‹ Œoka‹re Œarama ka‹ jagÜÜah ŒcCÜI Œh”. ŒŸr ” ika‹ Œoka‹r Bau”<yaa ŒAnaNdAyaka‹ h. taba Ÿ BaarI baoJaa Fova” ka‹ taÜ”yaar ho”. Ÿ gÜÜauLÜama ka‹ ¨pa ma< ka‹ama ka‹rba ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹rI.® ddddaaaannnnaaaa 16 "dana Œapana LÜogÜÜana ka‹ inaŒava va”sae hI ka‹rbyaA ja”sae ”êaaŽLÜ ka‹ dUsar pairvaar ka‹ saMgÜÜa ka‹rta hIå. 17 dana saùfka‹ ka‹ ika‹naare sarpa ka‹ tarh Œh”. Ÿ rastaa ka‹ LÜgÜÜae ŒoLÜra Bavaa KaQpa‹naaka‹ sarpa ka‹ tarh Œh”/ jaŸna Gaoùfna ka‹ gÜÜaoùfna ka‹ fsata h/ ŒŸ savaar Bau”<yaa pa Bahra” paùfta h. 18 "yahovaa/ ma”< maui(aá ka‹ jaohta ŒhŸ<.® ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaaaaadddd 19 "fakau‹Œna ka‹ Žka‹ WÜu igÜÜaroh gÜÜaad pa hmaLÜa ka‹rI. mauLÜa gÜÜaad Œonaka‹a maar BagÜÜaa”R.® ŒŒŒŒaaaassssaaaaeeeerrrr 20 "Œasaer ka‹ Bau”<yaa bahota baiùFyaa Ÿpaja de”. Œoka‹a Ÿh” Ka”yaa ka‹ imaLÜI jaŸna rajaa LÜogÜÜana bare jaogÜÜgÜÜa ho”.® nnnnaaaappppttttaaaaaaaaLLLLÜÜÜÜIIII 21 "naptaaLÜI Žka‹ Œjaad maAdA ihrna ka‹ tarh Œh” jaeka‹A ssssaaaaIIIILLLLÜÜÜÜoooo Žka‹ ka‹iWÜna ”b˜aAnaI sabd/ samBavataÉ Žka‹ naAŸ</ jaeka‹A ŒrTa hosaka‹ta h/ "Ÿh” Žka‹ jaeka‹A ŒiDaka‹Ar ma<” Œh”.® ŒjaAd ka‹Inh gÜÜavaA h. Ÿ saunnar sabd ka‹hta h.®
 • 48. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 49:22-50:17 48 yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ 22 "yaUsaupa‹ bahota saupa‹LÜ Œh”. yaUsaupa‹ pa‹LÜna sa LÜdI Ba” gÜÜavaa ka‹ tarh Œh”. Ÿ Jarnaa ka‹ LÜgÜÜae jamaI ŒMgÜÜaUre ka‹ gÜÜavaa ka‹ tarh baawÜ”/ baaùfa ka‹ sahare jamaI ŒMgÜÜaUre ka‹ gÜÜavaa ka‹ tarh Œh”. 23 Fer imaLÜa Œoka‹re iKaLÜapa‹ BaŽna ŒŸ Œosae LÜùfena. DanauDaARrI mana”yana Œoka‹r dusmana ho” gÜÜavaA. 24 mauLÜa Ÿ Œapana saka›taIvaaLÜa DanauKa ŒŸ pau‹taIRLÜa ba<aheÎ sa jaud•Da jaItaesa. Ÿ yaakaU‹ba ka‹ saka›taIvaaLÜa parmaessar gÜÜaùfiryana/ ”êaaŽLÜ ka‹ cawÜ•wÜana/ sa saka›taI paavata h. 25 ŒŸr Œapana ipataa ka‹ parmaessar sa saka›taI paavata h. parmaessar taohka‹a ŒasaIbaARd de”. savaRsa(aáImaAna parmaessar taohka‹a ŒasaIbaARd de”. Ÿ taohka‹a ¬par sa ŒasaIbaARd de” ŒŸr KaaLeÜ gÜÜaihr samaud•dr sa ŒasaIbaARd de”. ho” saka‹ta h Ÿ taohka‹A CÜAtaI ŒŸ gÜÜarBa sa ŒAsaIbaARd de”.® 26 maore mahtaarI-baapa ka‹ bahota sa baiùFyaa caIjana hota rihna. ŒŸr ma”< taohAr ipataA bahota ijayaAdA ŒasaIbaARd paAvata rhA. Œba ma”< ŒApana ŒAsaIbaRAd ka‹ yaUsaupa‹ pa” jamaA ka‹rba jaŸna pahAùf ka‹ samaAna ¬<caA ho”/ hA< Œoka‹re isar pa” jaeka‹A Œoka‹re BaA”Ryana sa ŒlgÜÜaA” dInh gÜÜavaA rhena.® iiiibbbbaaaannnnyyyyaaaaaaaammmmaaaaIIIInnnnaaaa 27 "ibanyaamaIna Žka‹ Œ”saa BaUKaa baùfka‹a kaU‹kau‹r ka‹ samaana Œh”. jaŸna iBansaare maarta h Œoka‹a Kaata h. saMJaa ka‹ Ÿ bacaa Kaucaa sa ka‹ama caLÜavata h.® 28 ” saba” ”êaaŽLÜ ka‹ baarh pairvaar Œh”<. ŒŸr Ÿh” caIjana Œh”< jaenaka‹a Œonakae‹ ipataa Œonasae ka‹he rha. Ÿ hr Žka‹ paUta ka‹ Ÿ ŒasaIbaARd idhsa jaŸna Œoka‹re bare WÜIka‹ rha. 29 taba ”êaaŽLÜ Œonaka‹a Žka‹ h¦kau‹ma idhsa. Ÿ ka‹hesa/ "jaba ma”< marŸ< taŸ ma”< Œapana LÜogÜÜana ka‹ baIca rh” caahta hŸ<. ma”< Œapana paurKana ka‹ saMgÜÜa ihttaI ŽPaona ka‹ Kaetana ka‹ gÜÜaupa‹a ma< dpa‹naavaa jaa” caahta hŸ<. 30 Ÿ gÜÜaupa‹a mam˜ae ka‹ naigÜÜacae maka‹paeLÜa ka‹ Kaetae ma< Œh”. ” ka‹naana desa ma< Œh”. ”b˜aahIma Ÿ Kaeta ka‹ ŽPaona sa Ž«h bare baesahesa jaehsae Œoka‹re LÜgÜÜae Žka‹ WÜu ka‹ib˜astaana ho” saka‹”. 31 ”b˜aahIma ŒŸ Œoka‹r maehra¨ saara Ÿh” gÜÜaupa‹a ma< dpa‹naavaa gÜÜaŽ Œh”<. ”sahaka‹ ŒŸ Œoka‹r maehra¨ irbaka‹a Ÿh” gÜÜaupa‹a ma< dpa‹naaŽ gÜÜaŽna. ma”< Œapana maehra¨ iLÜŒa ka‹ Ÿh” gÜÜaupa‹a ma< dpa‹naavaa. 32 Ÿ gÜÜaupa‹a Ÿ Kaeta ma< Œh” jaeka‹a ihttaI LÜogÜÜana sa baesaha gÜÜa rha.® 33 Œapana paUtana sa baatana Katama ka‹r” ka‹ paaCeÜ yaakaU‹ba ŒoLÜr gÜÜavaa/ gÜÜaoùfvana ka‹ Œapana ibaCÜŸnaa pa Daresa ŒŸ mair gÜÜavaa. yyyyaaaaaaaakkkkaaaaUUUU‹‹‹‹bbbbaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ÜÜÜÜ ŒŒŒŒaaaaiiiiKKKKaaaarrrrIIII iiiikkkkaaaa‹‹‹‹iiiirrrryyyyaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrmmmmaaaa jaba ”êaaŽLÜ mara/ yaUsaupa‹ bahota du>KaI Bavaa. Ÿ ipataa sa LÜpaiwÜ gÜÜavaa/ Œoh pa rovaa ŒŸ Œoka‹a caUmaesa. 2 yaUsaupa‹ Œapana naŸka‹rna ka‹ h¦kau‹ma idhsa ika‹ Ÿ pacae Œoka‹re baapa ka‹ lhasae ka‹ ta”yaar ka‹r”<. :” saba” naŸka‹r vaqd•ya rhena.ò vaqd•ya LÜogÜÜa yaakaU‹ba ka‹ lhasa gÜÜaaùf” bare ta”yaar ika‹hna. Ÿ pacae imaêa ka‹ LÜogÜÜana ka‹ Kaasa tarIka‹a sa lhasae 50 ka‹ ta”yaar ika‹hna. 3 jaba imaêa ka‹ LÜogÜÜa Kaasa tarh sa lhasa ta”yaar ika‹hna taba Œoka‹a gÜÜaaùf” ka‹ paihLeÜ caaLÜIsa idna taLÜka‹ jaohena. Œoka‹re paaCeÜ imaêaI LÜogÜÜana du>Ka ka‹ Kaasa sama” raKaena. ” sama” sattar idna ka‹ rha. 4 sattar idna paaCeÜ du>Ka ka‹ sama” Katama Bavaa. Ž«h bare yaUsaupa‹ öpa‹rQma ka‹ Œpa‹sarna sa ka‹hesa/ "ka‹&paa ka‹”kae‹ öpa‹rQna sa ” ka‹ha/ 5 'jaba maor ipataa marta rhena taba ma”< Œonasae Žka‹ Pa,ÜÜa ika‹heŸ< rheŸ<. ma<” Pa,ÜÜa ika‹heŸ< rhe ika‹ ma”< Œonaka‹A ka‹naana desa ka‹ gÜÜaupa‹a ma< gÜÜaaùfba. ” Ÿ gÜÜaupa‹a baawÜ” jaeka‹a Ÿ Œpanae Kaaitar banaaŽsa h. Ž«h bare ka‹&paa ka‹”kae‹ maoka‹a jaa” de”< ŒŸr h¦Œ<a ipataa ka‹ gÜÜaaùf” de”<. taba ma”< Œapaka‹ LÜgÜÜae vaaipasa LÜŸiwÜ ŒaŸba.¾® 6 öpa‹rQna ka‹hesa/ "Œapana PaitagÜÜyaa paUrI ka‹ra. jaa ŒŸr Œapana baapa ka‹ gÜÜaaùfa.® 7 Ž«h bare yaUsaupa‹ Œapana ipataa ka‹ gÜÜaaùf” gÜÜavaa. öpa‹rQna ka‹ sabaihM Œpa‹sarna yaUsaupa‹ ka‹ saMgÜÜa gÜÜaŽna. öpa‹rQna ka‹ baujaugÜaRna ŒŸ imaêa ka‹ baùfka‹vaa LÜogÜÜa yaUsaupa‹ ka‹ saMgÜÜa gÜÜaŽna. 8 yaUsaupa‹ ŒŸ Œoka‹re Baa”yana ka‹ pairvaar ka‹ sabaihM mana”R Œoka‹re saMgÜÜa gÜÜaŽna ŒŸ Œoka‹r ipataa ka‹ pairvaar ka‹ sabaihM LÜogÜÜa BaI yaUsaupa‹ ka‹ saMgÜÜa gÜÜaŽna. isairpa‹ baccana ŒŸ janaavarna gÜÜaosaena pah<wÜa ma< rih gÜÜaŽna. 9 yaUsaupa‹ ka‹ saMgÜÜa jaa” bare LÜogÜÜa rTana ŒŸ Gaoùfna pa savaar BaŽna. ” bahota” baùfa mana”yana ka‹ Jau,ÜÜf rha. 10 Ÿ pacae gÜÜaorna Œataad ka‹ gÜÜaŽna. jaŸna yardna nadI ka‹ paUrba ma< rha. ” WÜŸr pa ” pacae ”êaaŽLÜ ka‹ ŒiKarI saMska‹ar ika‹hna. ” saba” ŒaiKarI saMska‹ar saata idna taLÜka‹ hota rha. 11 ka‹naana ka‹ basa”yana gÜÜaorna Œataad ma< ŒaiKarI saMska‹ar ka‹ LÜKaena. Ÿ pacae ka‹hena/ "Ÿ pacae imaêa ka‹ LÜogÜÜa pau‹r” bahota” du>Ka Bara saMska‹ar ka‹rta Œh”<.® Žh bare Ÿ jagÜÜah ka‹ naaŸ< yardna nadI ka‹ paAr taLÜka‹ Œba ŒabaeLÜimaêaqma Œh”. 12 ” tarh ”êaAŽLÜ ka‹ baewÜvana Ÿh” ika‹hna jaŸna Œonakae‹ ipataa h¦kau‹ma idhe rhena. 13 Ÿ pacae Œoka‹re lhasae ka‹ ka‹naana LÜ” gÜÜaŽna ŒŸ maka‹paeLÜa ka‹ gÜÜaupa‹a ma< Œoka‹a gÜÜaaùfena. ” gÜÜaupa‹a mam˜ae ka‹ inacakae‹ Ÿ Kaetae ma< rhI jaeka‹a ”b˜aahIma ihttaI ŽPaona sa KarIdA ha. ”b˜aAhIma Ÿ gÜÜaupa‹A ka‹ ka‹bair§taAna bare KarIdA rhA. 14 yaUsaupa‹ ka‹ Œapana ipataa ka‹ dpa‹naa” ka‹ paACeÜ Ÿ/ Œoka‹re BaA”Ryana ŒŸr Œoka‹re saMgÜÜa Jau,ÜÜf ka‹ hr Žka‹ mana”R imaêa ka‹ LÜQwÜ gÜÜavaa. BBBBaaaaaaaa””””RRRR yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ ssssaaaa ffffeeeerrrrAAAAŽŽŽŽnnnnaaaa 15 yaakaU‹ba ka‹ mar” ka‹ paaCeÜ yaUsaupa‹ ka‹ Baa”R icantaa ma< paùfena. Ÿ pacae ŒApana sa ka‹hena/ "ho” saka‹ta h jaŸna ka‹CÜU hma ka‹Inh h Œoka‹re bare yaUsaupa‹ Œba BaI hmasae iGanaa ka‹rta h ŒŸr jaŸna baurA ka‹Ama hma LÜogÜÜana Œoka‹r saMgÜÜa ika‹hsa h Œoka‹r badLÜA LeÜba.® 16 Ž«h bare Baa”yana ” sa<desaa yaUsaupa‹ ka‹ paWÜŽna> taohar ipataa mar” ka‹ paihLeÜ hma LÜogÜÜana ka‹ h¦kau‹ma idhe rha. 17 Ÿ ka‹hesa/ 'yaUsaupa‹ sa ka‹h•yaa ika‹ ma”< inavaedna ka‹rta hŸ< ika‹ ka‹&paa ka‹”kae‹ Ÿ ŒparaDae ka‹ iCÜmaa ka‹” de”< jaŸna
 • 49. 49 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 50:18-26 Ÿ pacae Œoka‹re saMgÜÜa ika‹hena.¾ Ž«h bare Œba hma taohsae parATanaA ka‹irta ŒhI ika‹ Ÿ ŒparaDa ka‹ iCÜmaa ka‹” d•yaa jaŸ/ hma ka‹Inh h. hma LÜogÜÜa isairpa‹ taohre ipataa ka‹ parmaessar ka‹ saevaka‹ ŒhI. yaUsaupa‹ ka‹ Baa”yana jaŸna ka‹CÜU ka‹hena Œosae Œoka‹a baùfa du>Ka Bavaa ŒŸr Ÿ ro” paùfa. 18 yaUsaupa‹ ka‹ Baa”R Œoka‹re saamanae gÜÜaŽna ŒŸ Œoka‹re samanvaa inah¦ir kae‹ paqLÜgÜÜaI ika‹hna. Ÿ pacae ka‹hena/ "hma LÜogÜÜa taohar saevaka‹ hoba.® 19 taba yaUsaupa‹ Œonasae ka‹hesa/ "feraŒ ijana ma”< parmaessar naahIå ŒhŸ<. 20 ” pau‹r” Œh” ika‹ taU maoka‹A naoska‹Ana pahu<caAva” bare jaojanaA banaAŽ rhA/ mauLÜa parmaessar pau‹r” ŒcCÜI yaojanaa banavata rha. parmaessar ka‹ yaojanaa bahota sa LÜogÜÜana ka‹ ijannagÜÜaI bacaava” bare maor PayaogÜÜa ka‹r” ka‹ rhI ŒŸr Œajau BaI Œoka‹r ”h” yaojanaa Œh”. 21 Ž«h bare feraŒ ijana. ma”< taU LÜogÜÜana ŒŸ taohre baccana ka‹ deKareKa ka‹rba.® ” tarh/ yaUsaupa‹ Œonaka‹a samaJaa” bauJaa” ka‹ baata ika‹hsa ŒŸ nam˜a ho”kae‹ baoLÜa. 22 yaUsaupa‹ Œapana ipataa ka‹ pairvaar ka‹ saMgÜÜa imaêa ma< rhta rha. yaUsaupa‹ Žka‹ saQ dsa bairsa ho”kae‹ mara. 23 yaUsaupa‹ ka‹ ijannagÜÜaI ma< ŽPaqma ka‹ paUtana ŒŸ paotana BaŽna ŒŸ Œoka‹r paUta manassae ka‹ Žka‹ paUta maaka‹Ir naaŸ< ka‹ Bavaa. yaUsaupa‹ maaka‹Ir ka‹ baccaa ka‹ LÜKa” bare ijaŒta rha. yyyyaaaaUUUUssssaaaauuuuppppaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ mmmmaaaaŸŸŸŸttttaaaa 24 jaba yaUsaupa‹ mar” ka‹ Bavaa/ Ÿ Œapana Baa”yana sa ka‹hesa/ "maore mar” ka‹ weÜma Œa” gÜÜavaa. mauLÜa ma”< jaanata hŸ< ika‹ parmaessar taU LÜogÜÜana ka‹ rcCÜa ka‹rI. Ÿ ” desa sa taU LÜogÜÜana ka‹ baaher LÜ” jaa”. parmaessar taU LÜogÜÜana ka‹ Ÿ desa ma< LÜ” jaa” jaeka‹a Ÿ ”b˜aahIma/ ”sahaka‹ ŒŸ yaakaU‹ba ka‹ de” ka‹ bacana idhe rha.® 25 taba yaUsaupa‹ Œapana LÜogÜÜana ka‹ Žka‹ Pa,ÜÜa ka‹r” ka‹ ka‹hesa. yaUsaupa‹ ka‹hesa/ "maosae PaitagÜÜyaa ka‹ra ika‹ taba maor hf•fI Œapana saMgÜÜa LÜ” jaAbyaA jaba parmaessar taU LÜogÜÜana ka‹ navae desa ma< LÜ” jaa”.® 26 yaUsaupa‹ imaêa ma< mara/ jaba Ÿ Žka‹ saQ dsa bairsa ka‹ rha. vaqd••ya LÜogÜÜa Œoka‹rI ŒTaIR ka‹ gÜÜaaùf” bare ta”yaar BaŽna ŒŸ imaêa ma< Œoka‹rI ŒTaIR ka‹ Žka‹ WÜu taAbaUta ma< Darena.
 • 50. 839 parmaessar ka‹ sa<desaa. ” sa<desaa yahovaa ka‹ Œh”. ” sa<desaa ka‹ maLÜaka‹I ”êaaŽLÜ ka‹ idhsa. ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr ””””êêêêaaaaAAAAŽŽŽŽLLLLÜÜÜÜÜÜÜÜ ssssaaaa iiiippppaaaarrrreeeemmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrttttaaaa hhhh 2 yahovaa ka‹hesa/ "LÜogÜÜao/ ma”< taU pacansa iparema ka‹rta hŸ<.® mauLÜa taU ka‹h•yaa/ "ka‹”sae pataa LÜagÜÜa” ika‹ taU hma sa iparema ka‹rta ŒhaÀ® yahovaa ka‹hesa/ "Žsaava yaakaU‹ba ka‹ Baa”R rha. WÜIka‹À mauLÜa ma”< yaakaU‹ba ka‹ caunaeŸ< 3 ŒŸr ma”< Žsaava ka‹ ŒMgÜÜaIka‹ar naahIå ika‹heŸ<. ma”< Žsaava ka‹ pahaùfI Padesa ka‹ naswÜ ika‹heŸ<. Žsaava ka‹ desa naswÜ ka‹Inh gÜÜavaa ŒŸr Œba h¦Œ<a isairpa‹ jaMgÜÜaLÜI kaU‹kau‹r rhta hIå.® 4 saMBava Œh” Ždoma ka‹ LÜogÜÜa ka‹h”</ "hma pacae naswÜ ka‹Inh gÜÜaŽna. mauLÜa hma LÜogÜÜa vaApasa jaAba ŒŸr Œapana sahrna ka‹ pau‹na banaaŸba.® mauLÜa savaRsaka›taImaana yahovaa ka‹hta h/ "ŒgÜÜar Ÿ pacae Œona sahrna ka‹ pau‹na banaavata hIå taŸ ma”< Œonaka‹a pau‹na naswÜ ka‹rba.® LÜogÜÜa Ždoma sa ka‹hba/ duwÜ•WÜ Padesa ŒŸr LÜogÜÜa jaehsae yahovaa sada bare iGanaa ka‹rta rhena. 5 he LÜogÜÜao/ taU pacae ” saba” LÜKabyaA ŒŸr ka‹hbyaA/ "yahovaA ”êaAŽLÜÜ sa baaher BaI samaainata BaŽsa h.® ”””” ssssaaaabbbbaaaa”””” yyyyaaaaaaaajjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaammmmmmmmaaaaaaaannnnaaaa nnnnaaaaaaaahhhhIIIIåååå ddddeeeettttaaaaeeeennnnaaaa 6 savaRsaka›taImaana yahovaa ka‹hesa/ "gÜÜadeLÜna Œapana baapa ka‹ sammaana ka‹rta hIå. naŸka‹rna Œapana sauŒaimayana ka‹ sammaana ka‹rta hIå. ma”< taohre baapa ka‹ ja”saA hŸ</ ika‹–tau Ÿ sammaAna ka‹hA< baAwÜ” jaeka‹A taohka‹A maoka‹A de” caAhIÀ ma”< taohAr sauŒAmaI hŸ</ ika‹–tau Ÿ sammaAna ka‹hA< baAwÜ” jaeka‹A taohka‹A maoka‹A de” caAhIÀ yahovaA ” saba” Pasna Œona yaAjaka‹na sa paUCeÜsa jaŸna Œoka‹re naAŸ< ka‹ ŒpamaAna ika‹hesa.® mauLÜa taU pacae ka‹hta Œha/ "hma pacae ka‹a ka‹Inh h/ jaŸna pargÜÜawÜ ka‹rta h ika‹ hma pacae taohre naaŸ< ka‹ sammaana naahIå ka‹rtyaaÀ® 7 yahovaa ka‹hesa/ "taU pacae maor vaedI pa” Œsaud•Da rowÜI ka‹ BaÎwÜ caùFA”kae‹ maor ŒpamaAna ika‹hesa h.® mauLÜa taU pacae ka‹hta Œha/ "Ÿ rowÜI Œsaud•Da ka‹”sae baawÜ”À® yahovaa ka‹hesa/ "taU pacae maor vaedI ka‹ sammaana naahIå ka‹rtyaa. 8 taU pacae ŒA<Dar janaavar baiLÜ bare iLÜŒavata h ŒŸr ” gÜÜaLÜta Œh”. taU pacae baiLÜ bare rogÜÜaI ŒŸ ivaka‹LÜaMgÜÜa janaavar iLÜŒavata h. ” gÜÜaLÜta baawÜ”. taU pacae Œapana saasana ka‹r”vaaLÜna ka‹ ŒogÜÜa rogÜÜaI janaavarna ka‹ BaÎwÜ de” ka‹ jaLÜna ka‹ra. ka‹a Ÿ Žna janaavarna ka‹ BaÎwÜ ka‹ äpa ma< ŒMgÜÜaIka‹ar mmmmaaaaLLLLÜÜÜÜaaaakkkkaaaa‹‹‹‹IIII 1 ka‹rIÀ naahIå. Ÿ Œona BaÎwÜna ka‹ ŒMgÜÜaIka‹ar naahIå ka‹rI.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hta h. 9 "yaajaka‹ LÜogÜÜao? taU pacanka‹ yahovaa sa hmare bare naIka‹ banaa rh” ka‹ paraTanaa ka‹r” caahI. mauLÜa Ÿ taohar pacanka‹ naahIå saunaI ŒŸr ” saara doKa taohar sabanka‹ Œh”.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hesa. 10 "taohka‹A maor maöndr ka‹ duŒArna ka‹ baNd ka‹” de” caAhI rhA ŒŸr maore vaedI pa” baeka‹Ar ma</ baiLÜ ka‹ ŒAgÜÜaI ka‹ jarA” baNd ka‹” de” caAhI rhA? ka‹Aheika‹ taŸ ma”< taU LÜogÜÜana sa Kausa naahIå hŸ< ŒŸr na hI taohAr BaÎwÜ ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹rba.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hta h. 11 "saMsaar ma< saba jagÜÜah LÜogÜÜa maore naaŸ< ka‹ sammaana ka‹rta hIå. saMsaar ma< saba jagÜÜah LÜogÜÜa maore bare naIka‹ BaÎw iLÜŒavata hIå. Ÿ pacae ŒcCÜI saugÜÜaönDa maore bare BaÎwÜ ka‹ äpa ma< baarta hIå. ka‹aheika‹ maor naaŸ< Œona sabaihM LÜogÜÜana bare mahtva sa Bara Œh”.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hesa. 12 "mauLÜa LÜogÜÜao? taU pacae ” saba pargÜÜawÜ ka‹rta Œha ika‹ taU pacae maore naaŸ< ka‹ sammaana naahIå ka‹rtyaa. taU pacae ka‹hta Œha ika‹ yahovaa ka‹ vaedI paiva(ar naahIå Œh”. 13 ŒŸr taU pacae Ÿ maeja sa Ka”yaa ka‹ Kaaba pasaMd naahIå ka‹rtyaa. taU pacae Baojana ka‹ sa<UGata Œha ŒŸr Œoka‹a Kaa” sa ”naka‹ar ka‹rta Œha ika‹ ” baura Œh”. mauLÜa ” pau‹r” naahIå. taU pacae rogÜÜaI/ ivaka‹LÜMagÜÜa ŒŸ caowÜ KaaŽ BaŽ janaavar maore bare iLÜŒavata Œha. taU pacae rogÜÜaI janaavar ka‹ maoka‹a baiLÜ ka‹ äpa ma< BaÎÎwÜ ka‹r” ka‹ jatana ka‹rta Œha. mauLÜa ma”< taU pacansa Œona rogÜÜaI janaavarna ka‹ ŒMgÜÜaIka‹ar naahIå ka‹rba. 14 ka‹CÜU LÜogÜÜa maore LÜgÜÜae naIka‹ janaavar ka‹ baiLÜ de” ka‹ PaitagyaA ka‹rta hIå. ika‹–tau Ÿ pacae iCÜpae äpa sa Œona naIka‹ janaavarna ka‹ badLÜ deta hIå ŒŸr maoka‹a rogÜÜaI janaavar deta hIå. Œonaka‹r saMgÜÜa baurI baAtana GaiwÜhIå. ma”< mahana rajaa hŸ<. saMsaar ma< saba jagÜÜah LÜogÜÜa maor sammaana ka‹rta hIå.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hesa. yyyyaaaaaaaajjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ LLLLÜÜÜÜooooggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaannnnaaaa bbbbaaaarrrreeee nnnnaaaaeeeemmmmaaaa "yaajaka‹ LÜogÜÜao? ” naema taohre pacanka‹ bare baawÜ”. maor saunaa. jaŸna ma”< ka‹hta hŸ< Œoh pa” iDayaana d•yaa. maor naaŸ< ka‹ sammaana ka‹ra. 2 ŒgÜÜar taU pacae maore naaŸ< ka‹ sammaana naahIå ka‹rtyaa taŸ taohre sabanka‹ saMgÜÜa baura GaiwÜta ho”. taU pacae ŒasaIvaaRd debyaa/ mauLÜa Ÿ pacae ŒiBasaapa bainahIå. ma”< baura GawÜ” ka‹ ka‹raŸba ka‹aheika‹ taU pacae maore naaŸ< ka‹ sammaana naahIå ka‹rbyaa.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hesa. 3 "LÜKaa/ ma”< taU pacanka‹ baMsa ma< janama LeÜ”vaaLÜna ka‹ sajaa deba. yaajaka‹ LÜogÜÜao/ taU pacae paiva(ar idnana ka‹ maoka‹a baiLÜ BaÎÎwÜ 2
 • 51. mmmmaaaaLLLLÜÜÜÜaaaakkkkaaaa‹‹‹‹IIII 2:4-3:7 840 ka‹rta Œha. taU pacae gÜÜaobar ŒŸ mare janaavarna ka‹ ŒMtaiùfyana ka‹ LeÜta Œha ŒŸr Œona hIsaMna ka‹ LÜoka‹a” deta Œha. mauLÜa ma”< Œona gÜÜaobar ka‹ taU pacanka‹ caehrna pa” maLÜba ŒŸr taU pacae Žka‹re saMgÜÜa LÜoka‹a” dInh jaabyaa. 4 taba taU pacae samauJabyaa ika‹ taU pacanka‹ ” Œadesa ka‹ahe deta hŸ<À ma”< taU pacanka‹ ” saba” baatana Žh bare bataavata hŸ< ika‹ LeÜvaI ka‹ saMgÜÜa maor vaacaa caLÜta rhI.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hesa. 5 yahovaa ka‹hesa/ "ma”< ” vaacaa LeÜvaI ka‹ saMgÜÜa ika‹heŸ<. ma”< Œoka‹a saaönta sa Bair ijannagÜÜaI de” ka‹ PaitagÜÜyaa ika‹heŸ< ŒŸr ma”< Œoka‹a Ÿ idheŸ<. LeÜvaI maoka‹a sammaana idhesa. Ÿ maore naaŸ< ka‹ sammaana idhsa. 6 LeÜvaI saccaI isacCÜa idhsa. LeÜvaI LÜbaar Ÿpadesa naahIå idhsa. LeÜvaI ”Rmaanadar ŒŸ saAönta caah”vaaLÜa mana”R rha. LeÜvaI maor Œnausar,ÜÜa ika‹hsa ŒŸr Œnaeka‹ mana”yana ka‹ paapa ka‹rmana sa bacaaŽsa. 7 yaajaka‹ ka‹ parmaessar ka‹ Ÿpadesana ka‹ jaär jaana” caahI. LÜogÜÜana ka‹ yaajaka‹ ka‹ LÜgÜÜae parmaessar ka‹ Ÿpadesana sauna” bare jaa” ka‹ jaogÜÜgÜÜa ho” caahI. yaajaka‹ ka‹ LÜogÜÜana bare parmaessar ka‹ dUta ho” caahI.® 8 yahovaa ka‹hesa/ "yaajaka‹ LÜogÜÜao/ taU pacae maor Œnausar,ÜÜa ka‹rba taija idha. taU pacae isacCÜna ka‹ ŸpayaogÜÜa LÜogÜÜana sa baura ka‹rma ka‹rava” bare ika‹ha. taU pacae LeÜvaI ka‹ saMgÜÜa ka‹Inh gÜÜaŽ vaacaa ka‹ ºaswÜ ika‹ha.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hesa. 9 "ka‹Aheika‹ taU maore ŒAdesana ka‹ paALÜna naAhIå ika‹he ŒŸr taU LÜogÜÜana ka‹ ibassaAsa sa maor naema ka‹ isacCÜA naAhIå idhesa Žh bare taU pacanka‹ ibanaa mahtva ka‹ banaaŸba. LÜogÜÜa taohar pacanka‹ sammaana naahIå ka‹irhIå.® yyyyaaaahhhhààààddddaaaa ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr bbbbaaaarrrreeee ssssaaaaccccccccaaaaaaaa nnnnaaaaaaaahhhhIIIIåååå rrrrhhhhaaaa 10 hma saba” ka‹ Žka‹ hI parmaessar Œh”. Ÿh” parmaessar hma sabanka‹ banaaŽsa. Žh bare LÜogÜÜa Œapana Baa”yana ka‹ WÜgÜÜata hIåÀ Ÿ saba” LÜogÜÜa pargÜÜawÜ ka‹rta hIå ika‹ Ÿ pacae vaacaa ka‹ sammaana naahIå ka‹rtaena. Ÿ pacae Ÿ vaacaa ka‹ sammaana naahIå ka‹rtaena jaeka‹a hmaar paurKana parmaessar ka‹ saMgÜÜa ika‹hna. 11 yahàda ka‹ LÜogÜÜa dUsar LÜogÜÜana ka‹ WÜgÜÜaena. yaäsaLeÜma ŒŸ ”êaAŽLÜÜ ka‹ LÜogÜÜa KaŸpa‹naaka‹ ka‹ama ika‹hna. yahàda ka‹ inavaasaI LÜogÜÜa yahovaa ka‹ paiva(ar maMidr ka‹ sammaana naahIå ika‹hna. parmaessar Ÿ jagÜÜah sa iparema ka‹rta h. yahàda ka‹ LÜogÜÜa Œona ibadesaI maehräŒna sa ibayaah ika‹hna jaŸna LÜbaar devatana ka‹ paUjaa ka‹rta rihna. 12 yahovaa Œona LÜogÜÜana ka‹ yahàda ka‹ pairvaar sa dUr ka‹” de”. Ÿ saba” LÜogÜÜa yahovaa ka‹ LÜgÜÜae BaÎÎwÜ iLÜŒa” saka‹ta hIå/ mauLÜa Œohsae ka‹Ÿnao madd naahIå imaLÜI. 13 taU pacae ro” saka‹ta h ŒŸr yahovaa ka‹ vaedI ka‹ Œa<sauŒna sa Fa<ika‹ saka‹ta h/ mauLÜa yahovaa taohar sabana ka‹ BaÎÎwÜ ŒMgÜÜaIka‹ar naahIå ka‹rI. yahovaa Œona icaijayana sa Kausa naahIå ho”/ jaenaka‹a taU pacae Œoka‹re LÜgÜÜae iLÜŒŸbyaa. 14 taU pacae paUCÜta Œha/ "hmaar BaÎÎwÜna yahovaa ka‹ jairyae ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹ahe naahIå ka‹Inh jaaitanaÀ® ka‹aheika‹ yahovaa taohre sabanka‹ baure ka‹rmana ka‹ LÜKaesa/ Ÿ taohre sabanka‹ iKaLÜapa‹ gÜÜavaah Œh”. Ÿ LÜKaesa ika‹ taU pacae Œapana paötnayana bare ŒivassaAsaI rhA h. taU pacae Ÿ ŒApana patnaI ka‹ saMgÜÜa tabaihM sa byaaha Œha jaba sa taU pacae javaana BaŽ rh•yaa. Ÿ taohar Paeimaka‹a rhI. taba taU pacae Œapausa ma< Žka‹ dUsar bare ika‹iryaA KaAŽ rhA. ŒŸr Ÿ taohar patnaI ho” gÜÜa”. mauLÜa taU Œoka‹re bare ŒivassaAsaI rhA h. 15 parmaessar caahta h ika‹ manasaeDaU ŒŸ maehraä Žka‹ badna ŒŸ Žka‹ Œaitamaa ho” jaa”<. ka‹aheÀ taAika‹ Œonaka‹r gÜÜadeLÜna paiva(ar ho”<. Žh bare Ÿ ŒaDyaAötmaka‹ Žka‹taA ka‹ rcCÜa ka‹ra. Œapana patnaI ka‹ ibasassaAGaAtaI ijana banaA. Ÿ taohar patnaI taba sa Œh” jaba sa taU javaana Bavaa. 16 ”êaAŽLÜ ka‹ parmaessar yahovaa ka‹hta h/ "ma”< ibayaah-ivacCeÜd sa iGanaa ka‹rta hŸ<. ma”< manasaeDauŒna ka‹ ¤aU‹r ka‹rmana sa iGanaa ka‹rta hŸ<. Žh bare Œaitamaa ka‹ Žka‹a ka‹ saurcCÜa ka‹ra. Œapana patnaI ka‹a DaoKaa ijana d•yaa.® iiiinnnnaaaaŒŒŒŒaaaavvvvaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ KKKKaaaaaaaassssaaaa ssssaaaammmmaaaa”””” 17 taU pacae gÜÜaLta isacCÜa idha h. ŒŸr Œona gÜÜaLÜta isacCÜna yahovaa ka‹ bahota duu>KaI ika‹hna h. taU pacae ” isacCÜa idha ika‹ parmaessar Œonaka‹a pasaMd ka‹rta h jaŸna baure ka‹rma ka‹rta hIå. taU pacae ka‹h•yaa ika‹ parmaessar Œonaka‹a naIka‹ LÜogÜÜa samauJata h ŒŸr taU pacae ” isacCÜa idha ika‹ parmaessar LÜogÜÜana ka‹ baura ka‹rma ka‹r” bare sajaa naahIå deta. savaRsaka›taImaana yahovaa ka‹hta h/ "LÜKaa/ ma”< Œapana dUta paWÜvata hŸ<. Ÿ maore bare maargÜÜa ta”yaar ka‹rI. yahovaa jaeka‹rI Kaoja ma< taU pacae Œha/ Ÿ Žka‹aŽka‹ Œapana maMidr ma< ŒA”. vaacaa ka‹ sa<desaa LeÜva”yaa pau‹r” Œavata baa? 2 "ka‹Ÿnao mana”R Ÿ sama” bare ta”yaarI naahIå ka‹” saka‹ta. ka‹Ÿnao mana”R Œoka‹re iKaLÜapa‹ Kaùfa naahIå ho” saka‹ta/ jaba Ÿ Œa”. Ÿ barta ŒagÜÜaI ka‹ naa”Rª ho”. Ÿ baiùFyaa reh ka‹ tarh ho” jaeka‹a LÜogÜÜa icaijayana ka‹ svacCÜ ka‹r” ŸpayaogÜÜa ma< ba”parta hIå. 3 Ÿ LeÜvaIbaMsa ka‹ saMtaanana ka‹ paivattar ka‹rI. Ÿ Œonaka‹a Œ”sae saud•Da ka‹rI ja”sae ŒagÜÜaI caa<dI ka‹ saud•Da ka‹rta h. Ÿ Œonaka‹a saud•Da saonaa ŒŸ caa<dI ka‹ samaana banaa”. taba Ÿ pacae yahovaa ka‹ BaÎÎwÜ LÜ”hIå ŒŸr Ÿ pacae Œona ka‹rmana ka‹ WÜIka‹ tairkae‹ sa ka‹irhIå. 4 taba yahovaa yahàda ŒŸ yaäsaLeÜma ma< BaÎÎwÜna ka‹ ŒMgÜÜaIka‹ar ka‹rI. ” baItae ka‹aLÜ ka‹ samaana rhI. ” paurana LÜmbaa sama” ka‹ tarh ho”. 5 taba ma”< taohre LÜgÜÜae inaŒAva bare ŒAŸba. ma”< Ÿ gÜÜavaah ka‹ tarh hoba jaŸna LÜogÜÜana ka‹ jairyae ka‹Inh gÜÜaŽ baure ka‹rmana ka‹ baare ma< inaŒava ka‹ jaja sa ka‹hta h. ka‹CÜU LÜogÜÜa baura jaadU ka‹rta hIå. ka‹CÜU LÜogÜÜa ibaiBacaar ka‹ paapa ka‹rta hIå. ka‹CÜU LÜogÜÜa JaUWÜI PaitagÜÜyana ka‹rta hIå. ka‹CÜU LÜogÜÜa Œapa majadUrna ka‹ ŸgÜÜata hIå. Ÿ pacae Œapana vaacaa ka‹ ka‹Inh gÜÜa” rka‹ma naahIå detaena. ka‹CÜU LÜogÜÜa ivaDavaa ŒŸrta ŒŸr ŒnaaTana ka‹ madd naahIå ka‹rtaena. ka‹CÜU LÜogÜÜa ibadeisayana ka‹ madd naahIå ka‹rtaena. ka‹CÜU LÜogÜÜa maosae naAhIå frtaena ŒŸr maor sammaana naahIå ka‹rtaena.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hesa. ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ iiiihhhhŒŒŒŒ<<<<aaaa ssssaaaa ccccaaaaoooorrrrIIII 6 "ma”< yahovaa hŸ</ ŒŸr ma”< badLÜta naahIå. taU pacae yaakaU‹ba ka‹ santaana Œha. isairpa‹ maor ibassaAsahInataA ka‹ ka‹Ar,ÜÜa taU pacae paUrI tarh sa naswÜ naahIå ka‹Inh jaA yaA. 7 mauLÜa taU pacae maore inayamana ka‹ ka‹bah¦< ŒnaupaaLÜna naahIå ika‹h•yaa. ihŒ<a taka‹ ika‹ 3
 • 52. 841 mmmmaaaaLLLLÜÜÜÜaaaakkkkaaaa‹‹‹‹IIII 3:8-4:6 taohar sabanka‹ paurKana maor Œnausar,ÜÜa ka‹rba baMd ka‹” idhna. maore LÜgÜÜae vaapasa LÜŸwÜa ŒŸr ma”< taohre pacanka‹ LÜgÜÜae vaapasa LÜŸwÜba.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hesa. taU pacae ka‹hta Œha/ "hma pacae vaaipasa ka‹”sae LÜŸiwÜ saika‹ta hÀ® 8 parmaessar ka‹ ñwÜba baMd ka‹ra. LÜogÜÜanka‹ parmaessar ka‹ icaijayana naahIå caorava” caahI? mauLÜa taU pacae maor icaijayana caorayaaÀ "taU pacanka‹ maoka‹a Œapana icaijayana ka‹ dsavaa< hIåsaa de” caahI rha. taU pacanka‹ maoka‹a Kaasa BaÎÎwÜ de” caahI rhI. mauLÜa taU pacae Ÿ saba” icaijayana maoka‹a naahIå idha. 9 ” tarh taohar pacanka‹ samaUcaa rasw°Ü maor icaijayana ka‹ caoraŽsa h. Ž«hsae taU pacanka‹ samaUcaa rasw°Ü maor icaijayana ka‹ caoraŽsa h. Ž«hsae baurI saba” GawÜnaa taU pacanka‹ saMgÜÜa GawÜita Œh”<.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba” ka‹hta h. 10 savaRsaka›taImaana yahovaa ka‹hta h/ "” parIcCÜa ka‹ jaa<caa. Œapana icaijayana ka‹ dsava<a hIsaMa maoka‹a iLÜŒavaa. Œona icaijayana ka‹ Kajaanae ma< rKaa. maore Gare Ka”yaa ka‹ iLÜŒavaa. Žhka‹a pariKakae‹ taŸ LÜKaa. taU pacae ŒgÜÜar Œona ka‹rmana ka‹ ka‹rbyaa taŸ ma”</ pau‹r” hI/ taU pacanka‹ ŒasaIvaRad deba. taU pacanka‹ LÜgÜÜae naIka‹ icaijayana va”sae hI ho” ja”hIå ja”sae gÜÜagÜÜana sa baKaaR hota h. taU pacae hr caIja jaärta sa ijayaada paŸbyaa. 11 ma”< ka‹Iùfna ka‹ taU pacanka‹ pa‹saLÜna ka‹ naswÜ naahIå ka‹r” deba. taohre pacanka‹ ŒMgÜÜaUre ka‹ sabaihM baeLÜna ŒMgÜÜaUr pa”da ka‹irhIå.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba” ka‹hta h. 12 "dUsar rasw°Üna ka‹ LÜogÜÜa taU pacanka‹ bare BaLeÜ r”hIå. taohar sabanka‹ desa pau‹r” Œcarjae sa Bara desa ho”.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba” ka‹hta h. iiiinnnnaaaaŒŒŒŒaaaavvvvaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ KKKKaaaaaaaassssaaaa ssssaaaammmmaaaa”””” 13 yahovaa ka‹hta h/ "taU pacae maohsae ŒoCÜI baatana ka‹h•yaa.® mauLÜa taU pacae paUCÜta Œha/ "hma pacae taohre baare ma< ka‹a ka‹haÀ® 14 taU pacae ka‹h•yaa/ "yahovaa ka‹ Ÿpaasanaa baeka‹ar Œh”. hma pacae Ÿ saba” ka‹rma ika‹hena jaŸna yahovaa ka‹r” ka‹ ka‹hesa/ mauLÜa hma LÜogÜÜanka‹ ka‹CÜU naahIå imaLÜa. hma pacae Œapana paapana bare va”sae hI duÉKaI rhena ja”sae ma”yata ma< rovata LÜogÜÜa. mauLÜa Žhsae ka‹CÜU ka‹ama naahIå inaka‹ra. 15 hma samauJata rhena ika‹ GamaMfI LÜogÜÜa sauKaI rhta hIå. duswÜ LÜogÜÜa sapa‹LÜ hota hIå. Ÿ pacae parmaessar ka‹ DaIrja ka‹ parIcCÜa ka‹r” bare baure ka‹rma ka‹rta hIå/ ŒŸr parmaessar Œonaka‹a sajaa naahIå deta.® 16 Ÿ LÜogÜÜana ka‹ baIca ma< jaŸna Œoka‹re naAŸ< ka‹ sammaAna ika‹hena Œapausa ma< baitayaanaena ŒŸr yahovaa Œonaka‹a saunaena. Œoka‹re samanvaa Žka‹ paustaka‹ Œh”. Ÿ ika‹taabae ma Ÿ LÜogÜÜana ka‹ naaŸ< Œh” jaŸna yahovaa ka‹ naaŸ< ka‹ sammaana ka‹rta hIå. 17 yahovaa ka‹hesa/ "Ÿ saba” LÜogÜÜa maor Œh”<. ma”< Œona pa” ka]‹paa rhba. mana”R Œapana Œona LÜirka‹na pa” ijayaada ka]‹paa rhta h jaŸna Œoka‹r ŒagÜÜyaaka‹arI hota hIå. Ÿh” tarh ma”< Œapana manava”yana pa” ka]‹paa rhba. 18 he LÜogÜÜao/ taU pacae maore inaŒre vaAipasa LÜŸwÜbyaa ŒŸr taU pacae naIka‹ LÜogÜÜana ŒŸ baure LÜogÜÜana ka‹ pa‹rka‹ jaAnabyaa. taU pacae parmaessar ka‹ LÜogÜÜana ŒŸr dUsar LÜogÜÜana ka‹ baIca ka‹ pa‹rka‹ samauJabyaa. "inaŒava ka‹ sama” Œavata h. ” gÜÜarma BawÜ•WÜI ja”saa ho”. sabaihM Gama,ÜÜfI mana”R Ÿ sama” sajaa pa”hIå. Ÿ pacae sabaihM baurA ka‹rma ka‹r”vaALeÜ LÜogÜÜa saUKaI Gaasa ka‹ tarh bairhIå. Ÿ pacae Ÿ paeùf ka‹ ja”saA barta ho”hIå/ jaŸna isaKar sa WÜu<WÜ taLÜka‹ ibanaA ka‹CÜU CÜoùfe baArta hIå® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hesa. 2 "mauLÜa/ taU saba” jaŸna maor naAŸ< ka‹ sammaAna ika‹hesa h/ taU pacana pa” ŒcCÜa”R Ÿdya hota BaŽ saUrja ka‹ tarh camaka‹I. ” saUrja ka‹ ika‹r,ÜÜana ka‹ tarh tandu¨staI iLÜŒAbyaA. taU pacae Œ”sae hI Œjaad ŒŸ Kausa hobyaa ja”sae Œpanae TaAna sa Œjaad BaŽ baCÜvana. 3 taba taU pacae Œona baure LÜogÜÜanka‹ kau‹cair fŸbyaa/ Ÿ pacae taohre sabana ka‹ gÜÜaoùfe ka‹ naIcae raKaI ja”sae ho”hIå. ma”< inaŒava ka‹ sama” ” saba” GawÜnaa ka‹ GaiwÜta ka‹raŸba.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hesa. 4 "maUsaa ka‹ vyavasTaa ka‹ sauimara ŒŸr ŒnaupaaLÜna ka‹ra. maUsaa maor saevaka‹ rha. ma”< horeba pavaRtae pa” Œona ka‹anaUnana ŒŸ naemana ka‹ Œoka‹a idheŸ<. Ÿ saba” naema ”êaAŽLÜÜ ka‹ sabaihM LÜogÜÜana bare Œh”<.® 5 yahovaa ka‹hesa/ "LÜKaa/ ma”< nabaI ŽiLÜyyaah ka‹ taohre LÜgÜÜae paWÜŸba. Ÿ yahovaa ka‹ ihŒ<a sa Ÿ mahana ŒŸ KaŸpa‹naaka‹ inaŒava ka‹ sama” sa paihLeÜ Œa”. 6 ŽiLyyaah mahtaarI-baapa ŒŸr gÜÜadeLÜna ka‹ baIca paunaÉ irstaA ka‹Ayama ka‹rI. varnaA/ ma”</ parmaessar ŒaŸba ŒŸr taohre sabana ka‹ desa ka‹ paUrI tarh naswÜ ka‹rba.® 4
 • 53. 831 yyyyaaaahhhhoooovvvvaaaaaaaa ŒŒŒŒaaaappppaaaannnnaaaa LLLLÜÜÜÜooooggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ vvvvaaaaaaaappppaaaassssaaaaIIII ccccaaaaaaaahhhhttttaaaa hhhh dara ka‹ rAÆaka‹aLÜ ka‹ dUsar bairsa ka‹ ŒWÜŽ< mahInaa ma</ yahovaA ka‹ sa<desaA baereka›yaah ka‹ paUta jaka‹yaaRh nabaI ka‹ LÜgÜÜae ŒAvaA. baereka›yaah ”d•do ka‹ paUta rha. sa<desaa ” Œh”> 2 yahovaa taohre paurKana pa” bahota ka‹ohana rha. 3 Žh bare LÜogÜÜana sa ka‹hAÉ ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRsaika›taImaAna yahovaa ka‹hta hÉ "maore LÜgÜÜae vaapasa Œavaa ŒŸr ma”< taohAr LÜgÜÜae vaapasa ŒAŸba.® ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRsa(aáImaAna yahovaA ka‹hesa.® 4 yahovaa ka‹hesa/ "Œapana paurKana ka‹ naa”Rª na banaa jaenaka‹A baItae BaŽ sama”< ma< nabaI Ÿpadesa idhesa. Ÿ pacae ka‹hena/ 'savaRsaka›taImaana yahovaa caahta h ika‹ taU pacae Œapana baura rhna-sahna ka‹ taija d•yaa. baura ka‹ama baMd ka‹” d•yaa.¾ mauLÜa taohar pacanka‹ paurKana maor naahIå saunaena.® yahovaa ” saba” baatana ka‹hesa. 5 parmaessar ka‹hesa/ "Œba taohar pacanka‹ paurKana ka‹hA< baAwÜ”À ka‹A nabaI hmaesaa ijaŒta rhtaenaÀ 6 nabaI maor saevaka‹ rhena. ma”< Œonaka‹r ŸpayaogÜÜa taohre pacanka‹ paurKana ka‹ Œapana vyavasTaa ŒŸr ŒApana isacCÜa de” bare ika‹hesa. ŒAiKarka‹Ar taohar paurKana isacCÜa ˆah,ÜÜa ika‹hena. Ÿ pacae pascaAtaApa ika‹hena ŒŸr ka‹hena/ 'savaRsakaÍtaImaana yahovaA hmaAr maArgÜÜa ŒŸ ka‹Amana ka‹ ŒnausaAr WÜIka‹ va”saA hI ja”saA Ÿ ina,ÜÜaRya ika‹he rhA/ ika‹hesa h.¾ ” tarh Ÿ pacae parmaessar ka‹ LÜgÜÜae vaapasa LÜŸweÜna.® GGGGaaaaooooùùùùffffnnnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ddddssssaaaaRRRRnnnnaaaa 7 dara ka‹ dUsar bairsa ka‹ saibata ka‹ gÜÜyaarhnaÎ mahInaa ka‹ caŸbaIsavaÎ idna yahovaA ka‹ ” sa<desaa baereka›yaah ka‹ paUta jaka‹yaARh nabaI ka‹ LÜgÜÜae ŒAvaA. baereka›yaah ”d•dÜo ka‹ paUta rha. 8 rata ma< ma”< LÜKaeŸ< ika‹ Žka‹ mana”R LÜaLÜ Gaoùfe pa” savaAr Œh”. Ÿ Žka‹ GaawÜI ma< ka‹CÜU maÎhidyana ka‹ b£cCÜ ka‹ baIca Kaùfa rha. Œoka‹re paaCeÜ LÜaLÜ/ BaUra ŒŸ sapae‹d rMgÜÜa ka‹ Gaoùfna rhena. 9 ma”< paUCeÜŸ</ "mahodya ” saba” Gaoùfna ka‹ ka‹A mataLÜba Œh”<À® sargÜÜadUta jaŸna maohsae baata ka‹rta rhA/ maoka‹A javaAba idhesa/ "ma”< taU pacanka‹ deKaa«Ÿba ika‹ Œoka‹r ka‹A mataLÜba Œh”<.® 10 Žh bare maÎhidyana ka‹ b£cCÜ ka‹ baIca rhta Bavaa mana”R javaAba idhesa/ "” saba” yahovaA duŒArA pa&TvaI pa gÜÜasta LÜgÜÜaA” bare paWÜŽsa h.® 11 taba Ÿ pacae yahovaA ka‹ sargÜÜadUtana jaŸna maÎhidyana ka‹ b£cCÜ ka‹ baIca KaùfA BavaA rhA ka‹hena/ "hma pacae pa&TvaI gÜÜa§ta LÜgÜÜaA” cauka‹a Œh”. pau‹r” samaUcaA DartaI saanta ŒŸ sauKa-caqna ma< Œh”.® jjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹yyyyaaaaAAAARRRRhhhh 1 12 taba yahovaa ka‹ sargÜÜadUta ka‹hesa/ "he savaRsa(aáImaAna yahovaa/ Œapa yaäsaLeÜma ŒŸ yahàda ka‹ sahrna pa” kae‹ta«naA idnaA taLÜka‹ dAyaA naAhIå ka‹rba jaeka‹r saMgÜÜa taU sa(ar bairsa taLÜka‹ ika‹roiData rhA h.® 13 taba yahovaa naIka‹ ŒŸ saAö–tadAyaka‹ sabdna sa Ÿ sargÜÜadUta ka‹ javaaba idhesa jaŸna maosae baata ka‹rta rha. 14 Žh bare sargÜÜadUUta jaŸna maosae baApa ka‹rta rhA maosae ka‹hesa/ "” Gaosa,ÜÜaA ka‹rA> "savaRsa(aáImaAna yahovaA ” ka‹hta hÉ ma”< yaäsaLeÜma ŒŸ isayyaona sa bahota jaLÜna Œh”. 15 ŒŸr ma”< Œona rAsw°Üna pa” bahota” ka‹ohana hŸ< jaŸna ŒApana ka‹ Ž«tanaa sauricCÜta ŒnauBava ka‹rta hIå. hALÜAM<ika‹ ma”< ka‹CÜU ka‹oha” gÜÜavaa hŸ</ Œoka‹r jagÜÜah Ÿ saba” rA§w°Ü taoùfA ijayaAdA JaeLÜsa h.® 16 ”saiLŽ/ yahovaa ” tarh ka‹hta hÉ "ma”< dAyaA ka‹ saMgÜÜa yaäsaLeÜma ma< LÜŸwÜba.® savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta h/ "yaäsaLeÜma ka‹ inamaaR,ÜÜa pau‹na ho”. ŒŸr h¦Œa< maor maindr sTaAipata ho”.® 17 sargÜÜadUta ka‹hesa/ "LÜogÜÜana sa ” BaI ka‹ha> savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta h/ 'maor sahr pau‹na saMpanna ho”hIå/ ma”< isayyaona ka‹ Œarama deba. ma”< yaäsaLeÜma ka‹ Œapana Kaasa nagÜÜar caunaba.¾® ssssaaaaIIIIååååggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ddddssssaaaaRRRRnnnnaaaa 18 taba ma”Rª ¬par najar ŸWÜaŽŸ< ŒŸr caAr saIågÜÜana ka‹ idKaeŸ<. 19 taba ma”< Ÿ sargÜÜadUta paUCeÜsa ka‹Ÿnao maosae baatana ka‹rta rha/ "” saIågÜÜana ka‹ ŒrTa ka‹a Œh”À® Ÿ javaAba idhesa/ "” saba” Ÿ saba saIMgÜÜana Œh”</ jaŸna ”êaaŽLÜ/ yahàda ŒŸ yaäsaLeÜma ka‹ LÜogÜÜana ka‹ rAswÜna ka‹ baIca iCÜtarA” dINh gÜÜavaA h. 20 taba yahovaa maoka‹a caar isalpaka‹Arna ka‹ deKa<aŽsa. 21 ma”< Œonasae paUCeŸ</ "” saba” ka‹A ka‹r” bare ŒAvata Œh”<À® Ÿ javaAba idhesa/ "saIågÜÜana yah•àdA ka‹ Œ”saA itatar-ibatar ka‹” idhe rhA ika‹ ka‹Ÿnao ŒApana isar na ŸWÜA” saka‹I. par–tau ka‹AirgÜÜar Œoka‹A ŒAtaMika‹ta ka‹r” bare ŒŸ Œona jaAitayana ka‹ saIågÜÜana ka‹ ka‹AwÜna bare ŒAva h jaŸna yahàda LÜogÜÜana desa ka‹ iva¨d•Da ŒApana saIågÜÜana Žh bare ŸWÜAŽsa h ika‹ Ÿ itatar-ibatar ho jaA”.® yyyyaaaaäääässssaaaaLLLLeeeeÜÜÜÜmmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ mmmmaaaaaaaappppaaaa”””” kkkkaaaa‹‹‹‹ ddddssssaaaaRRRRnnnnaaaa taba ma”< ŒApana inagÜÜaah ŸWÜaŽŸ< ŒŸr ma”< Žka‹ mana”R ka‹ LÜKaeŸ</ ŒŸ Ÿ ŒApana hATa ma< naapa” ka‹ forI iLÜŽ BaŽ rhena. 2 taŸ ma”< paUCeÜŸ</ "taU ka‹ha< jaata ŒhaÀ® 2
 • 54. jjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹yyyyaaaaAAAARRRRhhhh 2:3-4:7 832 Ÿ maoka‹a javaaba idhesa/ "ma”<M yaäsaLeÜma ka‹ naapa” bare jaata hŸ< ika‹ Ÿ kae‹ta«naa LÜmbaa ŒŸ kae‹ta«naa caŸùfa baawÜ”.® 3 taba Ÿ sargÜÜadUta jaŸna maosae baatana ka‹rta rha/ caLÜ gÜÜavaa ŒŸr Œosae baatana ka‹r” bare dUsar sargÜÜadUta baaher ŒAvata rhA. 4 Ÿ Œosae ka‹hesa/ "dŸiùfkae‹ jaA/ naŸjavaana sa baAta ka‹rA. ŒŸr Œosae ka‹hA yaäsaLeÜma Ž«tanaa ibasaaLÜ baawÜ” ika‹ Œoka‹a naapaa naahIå jaa” saka‹ta. Œosae ” ka‹ha/ 'yaäsaLeÜma bagÜÜaqr cahardIvaarI ka‹ sahr ka‹ naA”ª inavaAsa ka‹rI ka‹aheika‹ h¦Œa< ŒsaMKya LÜogÜÜa ŒŸr janaavar r”hIå.¾ 5 yahovaa ka‹hta h/ 'Žka‹r jagÜÜah pa” ma”< Kaud Œoka‹r caAirh¦< ka‹”<taI ŒAgÜÜaI ka‹ devaar rhba/ ŒŸ ma”< Œoka‹re baIca ma< gÜÜaQrva rhba.¾® ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr ŒŒŒŒaaaappppaaaannnnaaaa LLLLÜÜÜÜooooggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ GGGGaaaarrrreeee bbbbaaaaooooLLLLÜÜÜÜaaaavvvvaaaattttaaaa hhhh 6 yahovaa ka‹hta h/ "ŸWÜA? ŸWÜA? Ÿ(ar BaU”<yaA sa dŸùf jaA. ka‹Aheika‹ ma”< taU pacanka‹ caairh<u ka‹”<taI ibaKaereŸ<. 7 isayyaona ka‹ LÜogÜÜao/ taU pacae baabauLÜ ma< bandI rh•yaA. mauLÜa Œba para” inaka‹ra. Ÿ sahr sa para” jaa.® ka‹Aheika‹ savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta h :” maihmaA ka‹ maoka‹A paWÜ” ka‹ paACeÜò Ÿ rAsw°Üna ka‹ baAre ma< jaŸna taohka‹A ñwÜesa h. 8 Ÿ taU pacanka‹ PaitasWÜa de” ka‹ maoka‹a paWÜŽsa h.® mauLÜa Œoka‹re paaCeÜ/ yahovaa maoka‹a Œonakae‹ iKaLÜapa‹ paWÜ”. ka‹aheika‹ ŒgÜÜar Ÿ pacae taU pacanka‹ caowÜ pahoMca”hIå taŸ taŸ yahovaa ka‹ Œa<KaI ka‹ pautarI ka‹ caowÜ pahAÎcaava” ka‹ ho”. Œona rasw°Ü ŒApana sammaana paaŽna. 9 ka‹Aheika‹ pau‹r” ma”< Œona LÜogÜÜanka‹ iKaLÜapa‹ Œapana haTa ŸWÜaŸba ŒŸr Ÿ pacae ŒApana dasa ñwÜ LeÜ” jaA”hIå. taba taU pacae jaAna jaAbyaA ika‹ savaRsaka›taImaana yahovaa maoka‹a paWÜŽsa h.® 10 yahovaa ka‹hta h/ "isayyaona/ Pasanna h•vaa. ka‹aheika‹ ma”< Œavaita hŸ< ŒŸr ma”< taohre sahr ma< rhba. 11 Ÿ sama” Œnaeka‹ rasw°Üna ka‹ LÜogÜÜa yahovaA ka‹ LÜgÜÜae Œ”hIå. Ÿ pacae maor LÜogÜÜa ho”hIå. ika‹–tau isayyaona/ ma”< taohAr baIca rhba.® taŸ taU pacae jaAna jaAbyaA ika‹ jaŸna maoka‹A taohmaA<< paWŽsa h savaRsakaÍtaImaana yahovaa Œh”. 12 yahovaa yahàdA ka‹ paiva(ar BaU”<yaA ma< ŒApana inavaAsaI banaAŸba. ŒŸr Ÿ pau‹na dobaArA yaäsaLeÜma ka‹ caunaba. 13 he saba PaAi,ÜÜayana/ yahovaA ka‹ samanvaA capau rhA. ka‹Aheika‹ Ÿ ŒApana paiva(ar inasavaAsa sTaAna sa jaAgÜÜaka‹r inaka‹ALeÜsa h. mmmmaaaahhhhaaaayyyyaaaaaaaajjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ bbbbaaaaaaaarrrreeee mmmmaaaa<<<< ddddssssaaaaRRRRnnnnaaaa taba Ÿ maoka‹A mahAyaAjaka‹ yahosaU ka‹ idKaAyaA. Ÿ yahovaa ka‹ sargÜÜadUta ka‹ samanvaa Kaùfa BavaA rha. sa”taana h¦Œa< yahosaU ka‹ jairyae ka‹Inh gÜÜaŽ baure ka‹rmana bare doKa de” bare Œoka‹r dihnaA ka‹”<taI KaùfA rha. 2 taba yahovaa ka‹ sargÜÜadUta ka‹hesa/ "sa”taana/ yahovaa taohka‹a pa‹wÜka‹ar”. yahovaa jaŸna yaäsaLeÜma ka‹ caunae rhA/ taohka‹A pa‹wÜka‹Ar”. ka‹A ” mana”R kkkkaaaa‹‹‹‹AAAA²²²²bbbbaaaaAAAAwwwwÜÜÜÜ”””” yahàsaU ihŒA< yahàdI ijaLÜAvatana ka‹ Pastauta ka‹rta h jaeka‹A :baArta ka‹AWeÜ ka‹ naA”ª ŒAgÜÜaI sa inaka‹ArA gÜÜavaA rhAò Ÿd•desa ka‹ paUrA ka‹r” bare bacaAvaA gÜÜavaA rhA parmaessar ka‹. ŒAgÜÜaI sa inaka‹rA BavaA barta ka‹aWeÜ ka‹ naA”ª naAhIå baAwÜ”À®* 3 3 yahosaU sargÜÜadUta ka‹ samanvaa Kaùfa rha ŒŸr Œoka‹re ŒoùFnana gÜÜaNdA rhena. 4 taba Œapana inaŒre Kaùfe BaŽ dUsar sargÜÜadUtana sa sargÜÜadUta ka‹hesa/ "yahosaU sa gÜÜandA ŒoùFnana ka‹ Ÿtaair lyaa.® taba sargÜÜadUta yahosaU sa baatana ika‹hesa. Ÿ ka‹hesa/ "ma”< taohre ŒparaDana ka‹ CÜoir iLÜheŸ< h ŒŸr ma”< taohka‹a navaa ŒoùFnaa de”Ÿ< h.® 5 taba Ÿ ka‹hesa/ "Œoka‹re maU<ùfI pa” Žka‹ WÜu saApa‹ pagÜÜaùfI rKa” d•yaA.® yah bare jaba yahovaA ka‹ sargÜÜadUta h¦vaA< KaùfA rhA/ Ÿ pacae Žka‹ WÜu saApa‹ pagÜÜaùfI Œoka‹re mau<ùfI pa” rKaesa ŒŸr Ÿ pacae Œoka‹a navaa ŒoùFnaa paihraŽna. 6 taba yahovaa ka‹ sargÜÜadUta yahosaU sa ŒiDaka‹Ar ka‹ saMgÜÜa ka‹hena> 7 ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRsaka›taImaana yahovaa ka‹hta hÉ "ŒgÜÜar taU maor ŒAdesana ka‹ paALÜna ka‹rbyaA ŒŸr Œona baAtana ka‹ ka‹rbyaA jaeka‹A ma”< ŒAdesa idheŸ< h/ taŸ taU maor Gare pa” saAsana ka‹rbyaA ŒŸr taU maor maiNdr ka‹ ŒA<gÜÜana ka‹ ŒiDaka‹ArI hobyaA. ŒŸr ma”< taohka‹A Œona LÜgÜÜaona ma< ŒAva”-jaAva” debyaA jaŸna ihŒa< KaùfA Œh”<. 8 he mahAyaAjaka‹ yahosaU/ saunaA? taU ŒŸr taohka‹a maItana jaŸna taohAr samanvaA ba”WÜA Œh” ” baAta ka‹ PataIka‹ Œh” ika‹ ” saba” baAta hobyaA? saca hI/ ma”< ŒApana saevaka‹ ka‹ LÜ” ŒAŸba jaŸna "saaKa® ka‹hA jaAta h. 9 Ÿ paATar ihŒA< Œh” jaeka‹A ma< yahosaU ka‹ samanvaA rAKaeŸ<. ” paATar ma< saata ŒA<Kana Œh”<. ma”< Žh pa”< Žka‹ LeÜKa Kaodba. Žka‹ idnaA ma”< Œoh BaU”<yaA pa sa paApana ka‹ Katma ka‹rba® savaRsa(aáImaAna yahovaA ” saba ka‹hta h. 10 savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta h/ "Ÿ idnaA taohmaA< sa Pa yaeka‹ ŒApana paùfoisayana ka‹ ŒApana dAKa-LÜtaA ŒŸr ŒMjaIr ka‹ b£cCÜ ka‹ naIcae ŒAmaMö¤ata ka‹rbyaA.® ddddIIIIppppaaaaaaaaDDDDaaaaaaaarrrr ŒŒŒŒŸŸŸŸ dddduuuu”””” jjjjaaaa””””ttttaaaaUUUUnnnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ bbbbaaaa&&&&ccccCCCCÜÜÜÜ taba Œoka‹r paACeÜ jaŸna sargÜÜadUta maohsae baatana ka‹rta rha/ vaAipasa ŒAŽsa ŒŸr maoka‹A jagÜÜaAŽsa. maoka‹A Œ”saA LÜAgÜÜa ja”saA ka‹Ÿnao ka‹ naIåd jagÜÜaAyaA jaAta h. 2 Ÿ maosae paUCeÜsa/ "taU ka‹a LÜKata ŒhaÀ® ma”< javaAba idheŸ</ "ma”< Žka‹ WÜu WÜosa saonaa ka‹ fIbawÜ LÜKata hŸ<M. h¦vaA< Œoka‹re isare pa” Žka‹ WÜu ipaŒaLÜa Œh”. ipaŒaLeÜ ma< sa saata WÜu dIpaka‹ Œh”<. ” saba” dIpaka‹ fIbawÜ pa” Œh” ŒŸr Ÿ saba” naALÜI ka‹ jauùfA BavaA Œh”.® 3 ŒŸr du” ja”taUna ka‹ paeùf ipaŒALÜA ka‹ paICeÜ ma< Œh” Žka‹ WÜu ipaŒALÜ dAihnae tarpa‹ ŒŸr dUsarA ipayaALeÜ ka‹ baAyae tarpa‹ Œh”.® 4 taba ma”</ Ÿ sargÜÜadUta sa jaŸna paUCeÜsa jaŸna taoh sa baatana ka‹rta rha/ "mahodya/ Žna sabanka‹ ŒrTa ka‹a Œh”À® 5 taba sargÜÜadUta jaŸna maohsae baatana ka‹rta rhA javaAba idhesa/ "ka‹a taU naahIå jaana yaa ika‹ ” saba” icaijayana ka‹a Œh”<À® ma”< ka‹heŸ</ "naahIå/ mahodya.® 6 taba Ÿ maohsae ka‹hesa/ "” yahovaa ka‹ sa<desaA jaäbbaabaeLÜ bare baawÜ”> 'taohrI sakaÍtaI ŒŸ PaBautaa sa madd naahIå imaLÜI. varnaa taohka‹a madd maorI Œaitamaa sa imaLÜI.¾ savaRsakaÍtaImaana yahovaa ” saba ka‹hta h. 7 Ÿ ¬<cakae‹ mahAna pavaRta/ taU ka‹A Œh”À jaäbbaabaeLÜ samanvaA taU Žka‹ samataLÜ Bau”<yaa ka‹ naA”ª 4
 • 55. 833 jjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹yyyyaaaaAAAARRRRhhhh 4:8-6:13 Œh”. Ÿ maMidr ka‹ banaa”R. jaba ŒaiKarI paaTar ” pa” rKaa jaa” taba LÜogÜÜa nairyaa” ŸiWÜhIå/ 'vaAh kae‹ta«naA saunnar/ vaAh bahota saunnar?¾® 8 taŸ yahovaA vacana maor LÜgÜÜae ŒAvaA/ 9 "jaäbbaabaeLÜ ka‹ hATana ” maMidr ka‹ naIMva paATar rAKabyaA ŒŸr Œoka‹r hATana ” maiNdr ka‹ paUrA ka‹rbyaA. he LÜogÜÜao taba taU pacae samauJabyaa ika‹ savaRsakaÍtaImaana yahovaA maoka‹a taU LÜogÜÜana ka‹ LÜgÜÜae paWÜŽsa h. 10 jaŸna ka‹Ÿnao BaI jaŸna Ÿ idna ka‹ majaAka‹ ŸùfAvata h jaba CÜoweÜ star pa” inamaAR,ÜÜaka‹ArI ka‹AyaR sauä ka‹INh gÜÜavaA rhA taŸ jaba Ÿ pacae jaäbbaAbaeLÜ ka‹ hATa ma< samaAroh ka‹ paATar jaŸna ika‹ Œö–tama paATar ho” taŸ ŒAiNdta ho”. ” saAta dIpaka‹ yahovaA ka‹ ŒA<Ka Œh”. sacamauca Bau”<yaA pa” Kaoja” bare Ÿ pacae ŒAgÜÜae paICeÜ öpa‹rta.® 11 taba ma”< Œohsae ka‹heŸ</ "” du” WÜu ja”taUna ka‹ b£cCÜ Œh”<. Žka‹ dIpaaDaar ka‹ da”RM ŒŸr Žka‹ baA”ª ka‹”<taI Œh”. ” saba” ka‹a Œh”<À® 12 ma”< Œohsae ” BaI ka‹heŸ</ "ma”< ja”taUna ka‹ du”naŸ< saaKaa saonae ka‹ rMgÜÜa ka‹ taeLÜ LÜ” jaata/ saonaa ka‹ naLÜna ka‹ sahare LÜKaeŸ<. Žna icaijayana ka‹ ŒrTa ka‹a Œh”À® 13 taba sargÜÜadUta maosae ka‹hesa/ "ka‹a taU naahIå jaana yaa ika‹ Žna icaijayana ka‹ ŒrTa ka‹a ŒrTa ka‹a baaÀ® ma”< ka‹heŸ</ "naahIå mahodya.® 14 Žh bare Ÿ javaAba idhesa/ "” du” ŒiBaisaka›ta ka‹INh BavaA mana”R ka‹ Pastauta ka‹rta h jaŸna ika‹ samaUca” DartaI ka‹ sauŒAmaI ka‹ bagÜÜaLÜ ma< KaùfA Œh”.® ŸŸŸŸùùùùffffttttaaaa BBBBaaaavvvvaaaaaaaa ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaooooLLLLÜÜÜÜ LLLLÜÜÜÜppppaaaawwwwÜÜÜÜaaaa ppppaaaa¤¤¤¤aaaakkkkaaaa‹‹‹‹ ma”< pau‹na inagÜÜaah ¬<ca ika‹heŸ< ŒŸr ma”< Žka‹ WÜu Ÿùfta Bavaa LÜpawÜa pa¤aka‹ LÜKaeŸ<. 2 sargÜÜadUta maohsae paUCeÜsa/ "taU ka‹a LÜKata ŒhaÀ® ma”< javaAba idheŸ</ "ma”< Žka‹ WÜu Ÿùfta Bavaa LÜpawÜa pa¤aka‹ LÜKata hŸ< jaŸna taIsa pau‹wÜ LÜmbaa ŒŸ pan™h pau‹wÜ caŸùfa Œh”.® 3 tabba” Ÿ maohsae ka‹hesa/ "Ÿ LÜpawÜa pa¤aka‹ pa” Žka‹ sarapa iLÜKaa baa jaŸna paUrA DartaI pa” pa΋iLÜhIå. LÜpawÜa pa¤aka‹ ka‹ Žka‹ ka‹onaA ma< iLÜKaA Œh”/ 'hr ka‹Ÿnao jaŸna caor Œh” Baeja dINh jaAbyaA.¾ dUsar ka‹”<taI iLÜKaA BavaA Œh”/ hr ka‹Ÿnao jaŸna LÜbaAr PaitagÜÜyaa ka‹irhI Baeja dINh jaAbyaA. 4 savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta h/ ma”< ” sarApa BaejaeŸ< h. ” maor naAŸ< LeÜ”kae‹ hr caorna ka‹ Gare ŒŸr Œona LÜogÜÜana ka‹ Gare jaŸna gÜÜaLÜta PaitagÜÜyaa ka‹rta h/ Gausaba. ” sarApa Œoka‹re Gare ma< rhba ŒŸr Œoka‹re Gare ka‹ paaTar ŒŸ ka‹aWÜ duu”naŸ< ka‹ barbaad ka‹rba.® mmmmaaaaeeeehhhhrrrraaaaääää ŒŒŒŒŸŸŸŸ wwwwÜÜÜÜooookkkkaaaa‹‹‹‹rrrrIIII 5 taba maor saMgÜÜa baata ka‹r”vaaLÜa sargÜÜadUta baaher Œavaa. Ÿ maohsae ka‹hesa/ "naùjar ŸWÜA ŒŸ LÜKaa. ka‹A taU jaAnata h ika‹ hmaAr ka‹”<taI ka‹A ŒvaAta hÀ® 6 ma”< ka‹heŸ</ "” ka‹a Œh”À® Ÿ ka‹hesa/ "Ÿ maapaka‹ wÜoka‹rI Œh”.® taŸ Ÿ ka‹hesa/ "Ÿ wÜoka‹rI samauca” DartaI ka‹ doKa ka‹ Pastauta ka‹rba.® 7 taba wÜoka‹rI ka‹ Fka‹naa jaŸna saIsaa banaA rhA ŸWÜAvaA 5 gÜÜavaA/ ŒŸr h¦vaA< wÜoka‹rI ka‹ iBatare Žka‹ marehrAä ba”WÜI rhA. 8 ŒŸr Ÿ ka‹hesa/ "” maehraä baura”R Pastauta ka‹rta Œh”.® Žh bare Ÿ Œoka‹A wÜoka‹rI ma< Dakae‹LÜ idhsa ŒŸ saIsaa ka‹ Fka‹naa sa Œoka‹re ma<uhe baNd ka‹” idhesa. 9 taba ma”< naùjar ŸWÜaŽsa ŒŸ LÜKaesa ika‹ du” maehräŒna hmaAr ka‹”<taI ŒAvata hIå. Ÿ saarsa ka‹ naa”ª paKanaa rKaeta rhA. Ÿ pacae ŒApana paKanana ka‹ hvaA ka‹ paùfka‹r” bare pa‹”LÜAŽsa. Ÿ pacae wÜoka‹rI ka‹ iLÜŽ BaŽ hvaa ma< Ÿùfta rihna. 10 taba ma”< sargÜÜadUta sa paUCeÜŸ< ika‹ ka‹Ÿna maosaA baAta ika‹he rhena/ "Ÿ pacae wÜoka‹rI ka‹ ka‹ha< LÜ” jaata Œh”<À® 11 Ÿ maohsae ka‹hesa/ "Ÿ saba” Žka‹A isanaar ma< LÜ” jaAta h. h¦vaA< Ÿ pacae Žka‹ WÜu Gar banaAba. jaba Gar ta”yaAr ho” jaA”/ taŸ Ÿ pacae Ÿ wÜoka‹rI ka‹ Œoka‹re jagÜÜah pa” DairhIå.® ccccaaaaaaaarrrr WWWWÜÜÜÜuuuu rrrrTTTTaaaa taba pau‹na ma”< GaUmaAŽŸ< ŒŸ ŒApana inagÜÜaAh ka‹ ŸWÜAŽŸ< ŒŸr ma”< caar rTana ka‹ LÜKaeŸ<. Ÿ saba” ka‹a<sae ka‹ du”< WÜu pavaRtana ka‹ baIca sa inaka‹rta rhI. 2 PaTama rTa ka‹ LÜaLÜ Gaoùfna hIcaMta rhena. dUsar rTa ka‹ ka‹iryaa Gaoùfna hIcaMta rhena. 3 taIsar rTae ka‹ ŸÆar Gaoùfna hIåcata rhena. 4 taba ma”< sargÜÜadUta sa paUCeÜŸ< ika‹ ka‹Ÿna maosa baAta ika‹hesa./ "mahodya/ Žna icaijayana ka‹ taatpayaR ka‹a Œh”À® 5 sargÜÜadUta ka‹hesa/ "” saba” caairh<u idsaa ka‹ h•vaa ka‹ PataIka‹ Œh”<. Ÿ saba” sabaihM saAre saMsaar ka‹ sauŒamaI ka‹ ihŒa< sa ŒaŽna h<. 6 ka‹iryaa Gaoùfna Ÿttar ka‹”<taI ja”hIå. LÜaLÜ Gaoùfna paUrba ka‹”<taI ja”hIå. ŸÆar Gaoùfna paicCÜma ka‹ ja”hIå ŒŸr BaorA Dabbaadar Gaoùfna dikaÍKana ka‹ ja”hIå.® 7 taba taAka‹tavar Gaoùfna baAher ŒAŽna. Ÿ saba” pa]TvaI ka‹ gÜÜasta LÜgÜÜaA” bare Ÿ sauka‹ rhena. Žh bare Ÿ Œonasae ka‹hesa/ "jaa/ pa&TvaI ka‹ gÜÜasta LÜgÜÜaavaa?® Žh bare/ Ÿ pacae pa&TvaI ka‹ gÜÜasta ika‹hena. 8 taba Ÿ jaor sa gÜÜaohrata BaŽ ka‹hesa/ "LÜKaa/ Ÿ saba” jaŸna Ÿttar ka‹”<taI jaata rhena. Ÿ saba” Ÿ(ar ka‹”<taI ma< maor Œaitamaa ka‹ saanta ka‹” idhna.® yyyyaaaaaaaajjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ yyyyaaaahhhhoooossssaaaaUUUU ŽŽŽŽkkkkaaaa‹‹‹‹ WWWWÜÜÜÜuuuu mmmmaaaauuuukkkkaaaauuuu‹‹‹‹wwwwÜÜÜÜ ppppaaaaaaaavvvvaaaattttaaaa hhhh 9 ŒŸr yahovaa ka‹ bacana maor LÜgÜÜae ŒAŽsa/ Ÿ ka‹hesaÉ 10 "Œona LÜogÜÜana sa caa<dI ŒŸr saonaa lyaa jaenaka‹A baNdI banaA gÜÜavaA Œh”. heldq/ taoibayyaAh ŒŸr yadAyaAh sa lyaA jaŸna baALeÜLÜ sa ŒAvaA rhA. ŒŸr Ÿh” idna sapanyaah ka‹ paUta yaoisayaah ka‹ Gar jaa. 11 saonaa ŒŸr caa<dI lyaA ŒŸr Žka‹ WÜu maukau‹wÜ banaavaA. ŒŸr Ÿ maukau‹wÜ ka‹ yahosaadaka‹ ka‹ paUta mahA yaAjaka‹ yahosaU ka‹ ma<Uùfe pa” raKaa. 12 ŒŸr taU ŒosaA ka‹hA/ ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta hÉ ihŒA< Žka‹ mana”R Œh” jaeka‹r naAŸ< "saaKa® Œh”. Œoka‹A saAKa ka‹hA gÜÜavaA ka‹Aheika‹ Ÿ h¦vaA< sa jahA< Ÿ Œh” saAKaA inaka‹Arba ŒŸr yahovaA ka‹ Žka‹ maiNdr banaA”R. 13 Ÿ Ÿh” Œh” jaŸna yahovaA ka‹ maiNdr ka‹ banaA”R ŒŸr Ÿ Ÿh” Œh” jaŸna sammaana paa”R. Ÿ Œapana rajaisaMhasana pa” ba”WÜI/ ŒŸ saasana ka‹irhIå. ŒŸr h¦vaA< Œoka‹re isaMhasana ka‹ 6
 • 56. jjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹yyyyaaaaAAAARRRRhhhh 6:14-8:14 834 bagÜÜaLÜ ma< Žka‹ WÜu yaajaka‹ ho” ŒŸr ” du”naŸ< mana”R Žka‹ saMgÜÜa sad•BaAvanaA ka‹ saATa ka‹ama ka‹irhIå. 14 "Ÿ maukau‹wÜ yahovaA ka‹ maindr heldq/ taoibayyaah/ yadayaah ŒŸ sapanyaah ka‹ paUta yaoisayaah bare sm£ita icaNh ho”. 15 LÜogÜÜa jaŸna dUr rihhIå yahovaA ka‹ maindr ka‹ inamaAR,ÜÜa ka‹r” bare ŒA”hIå. taŸ taU pacae samauJabyaa ika‹ savaRsa(aáImaAna yahovaa maoka‹a taU LÜogÜÜana ka‹ LÜgÜÜae paWÜŽsa h. ” saba ka‹CÜU GaiwÜta ho” jaid taU pacae yahovaa ŒApana parmaessar ka‹ WÜIka‹ tarh sa paALÜna ka‹rbyaA.® yyyyaaaahhhhoooovvvvaaaaaaaa ddddaaaayyyyaaaaaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ kkkkaaaa‹‹‹‹ääää,,,,ÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaaaaa ccccaaaaaaaahhhhttttaaaa hhhh pa‹arsa ma< dara ka‹ rAÆaka‹aLÜ ka‹ caŸTae bairsa/ jaka‹yaaRh ka‹ yahovaa ka‹ Žka‹ sa<desaa imaLÜa. ” naŸvaeÎ mahInaa ŒTaRata• ika‹sLÜva ka‹ caŸTaa idna rha. 2 baetaeLÜ ka‹ LÜogÜÜa saresaer/ regÜÜaemLeÜka‹ ŒŸ Œapana saaiTayana ka‹ yahovaa sa Žka‹ WÜu savaaLÜ paUCÜ” ka‹ paWÜŽsa. 3 Ÿ pacae yahovaa ka‹ maMidr ma< naibayana ŒŸ yaajaka‹na ka‹ LgÜÜae gÜÜaŽna. Œona LÜogÜÜa Œonasae ” savaaLÜ paUCeÜna> "hma LÜogÜÜa ka‹”R bairsa taLÜka‹ maMidr ka‹ naesta naabaUd ho” ka‹ saoka‹ manaaŽ ŒhI. hr bairsa ka‹ paa<cavaeM mahInaa ma</ rova” ŒŸr Ÿpavaasa raKa” ka‹ hma LÜogÜÜana ka‹ Kaasa sama” rha. ka‹a hmaka‹a Žka‹a ka‹rta rh” caahIÀ® 4 taba savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹ ” bacana maoh pa” ŒAŽsa ŒŸ ka‹hesa> 5 "yaajaka‹na ŒŸ ” desa ka‹ Œnya LÜogÜÜana sa ” ka‹ha> jaŸna Ÿpavaasa ŒŸr saoka‹ paaCe ka‹ sattar bairsa sa bairsa ka‹ paa<cavaeÎ ŒŸ saatavaÎ mahInaa ma< taU pacae ka‹rta Œavata Œha ka‹a Ÿ Ÿpavaasa/ saca hI/ maore bare rhaÀ naahIå. 6 ŒŸr jaba taU pacae Kaayaa ŒŸ ipayaa/ Œapana bare ijana KaAyaA ŒŸ ipayaA rha. 7 ka‹A ” Ÿh” bacana naAhIå Œh” jaeka‹A yahovaA ŒApana paihLeÜ ka‹ naibayana duŒArA Ÿ sama” GaosanaA ika‹he rhena jaba yaäsaLeÜma ŒAbaAd rhA/ ŒŸr Œpana cairh¦< ka‹”<taI ka‹ nagÜÜarna saihta sam£ë rhA/ ŒŸr jaba naegÜÜava sakae‹LÜA ŒTaARta naIcae ka‹ desa BaI ŒAbaAd rhAÀ® 8 jaba yahvaA bacana jaka‹yaaRh ŒAvaA ŒŸ ka‹hA> 9 ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta hÉ 'jaba taU inaŒAva ka‹rI sahI pa‹”saLÜA de”. Žka‹ dUsar bare dyaa ŒŸ ka‹ä,ÜÜaa idKaAvaA. 10 ra<ùf ŒŸrtana/ ŒnaaTana/ ibasaeisayana yaa dIna LÜogÜÜana pa” ŒtyaAcaAr ijana ka‹rA. Žka‹ dUsar ka‹ baura ka‹r” ka‹ ivacaar BaI ihrd” ma< na Œava” d•yaa.® 11 mauLÜa Ÿ pacae ŒnasaunaI ika‹hena. Ÿ pacae iba™oh ika‹hena ŒŸ ŒApana paIWÜ GaumaA” idhena. Ÿ pacae sauna” sa Œapana ka‹ana baMd ka‹” iLÜhena. 12 Ÿ pacae baùfka‹a hWÜI rhena. Ÿ pacae parmaessar ka‹ vyavasTaa ka‹ paaLÜna ka‹rba naamaMjaUr ka‹” idhna. Œapana Œaitamaa ka‹ sakaÍtaI sa yahovaa naivayana ka‹ jairyae Œapana LÜogÜÜana ka‹ sa<desaa paWÜŽsa. mauLÜa LÜogÜÜa Œoka‹a naahIå saunaena/ Žh bare savaRsakaÍtaImaana yahovaa naibayana ka‹ jairyae Œapana LÜogÜÜana ka‹ sa<desaa paWÜŽsa. mauLÜa LÜogÜÜa Œoka‹r naahIå saunaena/ Žh bare savaRsakaÍtaImaana yahovaa bahota ka‹oha” gÜÜavaa. 13 jaba Œonaka‹a pauka‹areŸ< Ÿ pacae naAhIå saunaena. Žh bare WÜIka‹ ”saI tarh ma”< BaI Œonaka‹A naAhIå saunaba jaba Ÿ maoka‹A pauka‹ArbyaA.® yahovaA savaRsa(aáImaAna parmaessar ” ka‹hta h. 7 14 taba ma”< Œonaka‹A jaAitayana ka‹ baIca itatar-ibatar ka‹” idhesa. Ÿ pacae jaeka‹r baAre ma< naahIå jaanataena. Œoka‹r ŒnaupaöstaTa ma< Bau”<yaA ka‹ Œ”saA ŸjaAùf dINh gÜÜa rhA/ taAika‹ na ka‹Ÿnao ŒA saka‹taena ŒŸr na hI ka‹Ÿnao jaA saka‹taena. Ÿ pacae ” sauhavanaa desa GaiwÜyaA Bau”<yaA banaA” idhena.® yyyyaaaahhhhoooovvvvaaaaaaaa yyyyaaaaäääässssaaaaLLLLeeeeÜÜÜÜmmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒaaaassssaaaaIIIIbbbbAAAAaaaaRRRRdddd ddddeeee”””” kkkkaaaa‹‹‹‹ PPPPaaaaiiiittttaaaaggggÜÜÜÜÜÜÜÜyyyyaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrttttaaaa pau‹na savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹ bacana maor LÜgÜÜae ŒAŽna ŒŸ ka‹henaÉ 2 ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta hÉ "isayyaona bare maoka‹A Œ yaiDaka‹ jaLÜna BavaA. ma”< Œohsae bahota ijayaAdA jaLÜna ka‹rta hŸ<.® 3 ” Ÿh” Œh” jaŸna yahovaa ka‹hta hÉ "ma”< isayyaona ka‹ LÜgÜÜae vaapasa Œavata hŸ< ŒŸr ma”< yaäsaLeÜma ma< rhbaŸ<. yaäsaLema ibassaasa sahr ka‹ha jaa”. maor pavaRta/ paiva(ar pavaRta ka‹ha jaa”.® 4 ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta hÉ "Žka‹ baAr pau‹na Žka‹ baUùF manasaeDau ŒŸr Žka‹ baUùFA maehrAä yaäsaLeÜma ka‹ caQrAhe pa” ba”WÜba. LÜogÜÜa Ž«tanaI LÜmbaI Ÿmar taLÜka‹ ijaŒta r”hIå ika‹ Œonakae‹ sahAre ka‹ CÜùfI ka‹ jaärta ho”. 5 sahr ka‹ caQrAhe LÜirka‹na ŒŸ LÜiùfika‹yana sa Bara ho”.¾ 6 ” Ÿh” Œh” jaŸna yahovaA savaRsa(aáImana ka‹hta hÉ 'BaLÜe hI ” ijaŒta LÜogÜÜana ka‹ naùjar ma< ŒsamBava LÜgÜÜae/ ka‹A Žka‹A maor naùjar ma< BaI ŒsamBava LÜgÜÜa” caAhIÀ yahovaA savaRsa(aáImaAna ka‹hta h. 7 ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta h/ "LÜKaa/ ma”< paUrba ŒŸ paicCÜma ka‹ desana sa Œapana LÜogÜÜana ka‹ bacaAŸba/ 8 ŒŸr ma”< Œonaka‹a yaäsaLeÜma ma< rh” bare iLÜŒaŸba. Ÿ pacae maor LÜogÜÜa ho”hIå ŒŸr ma”< Œonaka‹r baiùFyaa ŒŸ ibassaasa ka‹ jaogÜÜgÜÜa parmaessar hobaŸ<.® 9 savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta h/ "Ÿ jaŸna ” sabdna ka‹ nabaI ka‹ mau<he sa saunyaA h/ sakaÍtaIsaaLÜI banaa? taU pacae Ÿ naibayana sa saunae rhA jaŸna jaba savaRsakaÍtaImaana yahovaa Œapana maMidr ka‹ pau‹na sa banaava” bare naevaM faŽsa. ” maiNdr savaRsa(aáImaAna yahovaA ka‹ Œh”. 10 ŒŸr Ÿ sama” ka‹ paihLeÜ/ h¦vaA< LÜogÜÜana ka‹ yaa jaanavar ka‹ ika‹rayaa pa” LeÜ” bare Dana naahIå rha. h¦vaA< dusmanana ka‹ ka‹Ar,ÜÜa ŒavaagÜÜamana sauricCÜta naahIå rha. ka‹heika‹ Ÿ ma”< rhA jaŸna Žka‹ dUsare ka‹ iKaLÜapa‹ ka‹” idhe rheŸ<. 11 mauLÜa Œba ma”< va”saa naahIå ka‹rba ja”saA ” bacaA BavaA LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa baItae idnaA ma< ika‹he rheŸ< h/® savaRsakaÍtaImaana yahovaa ” saba” ka‹hesa h. 12 "ka‹Aheika‹ h¦vaA< saaintapaUvakaR‹ KaetaI-baArI ho”hIå. ŒMgÜÜaUre ka‹ LÜtaA pa‹LÜ de”hIåÉ Bau”<yaa ŒcCÜI pa”dAvaAr de”/ ŒŸ Œka‹asa ŒApana Œosa de”hIå. ma”< ” sabaihM icaijayana LÜogÜÜana ka‹ deba jaŸna ijaŒta rhba. 13 he yaäsaLeÜma ŒŸ yahUda LÜogÜÜa/ ma”< taohka‹A bacaAŸba. baItae sama” ma< taU LÜogÜÜa jaAitayana ka‹ baIca ma< sarApa ka‹ ŸdAhr,ÜÜa baina gÜÜa rhena. mauLÜA Œba ma”< taU LÜogÜÜana ka‹ jaAitayana ka‹ baIca ma< ŒAsaIbaARd ka‹ ŸdAhr,ÜÜa baAŸba. ijana feraŒ. sakaÍtaIsaaLÜI banaa.® 14 pau‹r” ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta hÉ "jaba taU sabana ka‹ paurKana maoka‹a ka‹oha” idhna/ ma”< Œona pa” ivapai(ayana LÜAva” ka‹ jaojanaA banaAŽŸ</ ŒŸr ma”< Œapana 8
 • 57. 835 jjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹yyyyaaaaAAAARRRRhhhh 8:15-9:16 ”rada ka‹ na badLeŸ<.® savaRsakaÍtaImaana yahovaa ” saba ka‹hta h/ 15 "WÜIka‹ Ÿh” tarh/ Œba ma”< yaäsaLeÜma ŒŸ yahàda ka‹ LÜogÜÜana bare naIka‹ ka‹r” ka‹ jaojanaA ika‹heŸ< h. ijana feraŒ. 16 mauLÜa taU sabana ka‹ ” ka‹r” caahI/ "Žka‹ dUsar ka‹ saMgÜÜa taohka‹A isarpa‹ pau‹r” baoLÜ” caAhIÉ jaba taU pacae Œapana ŒdALÜtana ma< ina,ÜÜaRya lyaa/ taŸ LÜogÜÜana ka‹ Ÿicata inaŒAva PadAna ka‹rA. 17 Œpana ihrd” ma< dUsar bare baurA yaojanaa ijana banaavaa ŒŸr LÜbaar PaitagÜÜyaa ijana ka‹ra. ka‹aheika‹ ma”< Œona baatana sa iGanaa ka‹rta hŸ<.® yahovaa ” saba” ka‹hesa. 18 savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹ ” sa<desaa maor LÜgÜÜae pau‹na ŒAŽna ŒŸr ka‹henaÉ 19 ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta hÉ "caŸTae mahInaA pacaA<Ž mahInaA sataŽ< mahInaA ma< taohAr saoka‹ manaAva” ŒŸr ŸpavaAsa ka‹ idna yahàdA ka‹ LÜogÜÜana bare gÜÜaAva”/ Œnand manaA”/ ŒŸ Kausa ho” ka‹ ho”. Žh bare taU pacanka‹ saccaa”R ka‹ ŒŸ saainta ka‹ iparema ka‹r” caahI.® 20 ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta hÉ "BaikaÍssa ma</ jaAitayana ŒŸ Œnaeka‹ sahrna sa LÜogÜÜa yaäsaLeÜma Œ”hIå 21 ŒŸr Žka‹ sahr ka‹ inavaAsaI dUsar sahr ka‹ inavaAisayana LÜgÜÜae jaA”hIå/ ŒŸr ka‹”hIå/ 'hma LÜogÜÜana ka‹ savaRsaka›taImaAna yahovaA ka‹ LÜgÜÜae parATaRnaA ka‹r” bare ŒŸr Œohsae madd maA<gÜÜa” bare ŒŸr Œoka‹r Ÿpaasanaa ka‹r” bare caLÜ” caAhI. dUsar mana”R ka‹ihhIå ma”< BaI ŒAŸba.¾® 22 Œnaeka‹ LÜogÜÜa ŒŸ Œnaeka‹ sakaÍtaIsaaLÜI rasw°Ü yaäsaLeÜma ŒAhhIå ŒŸ savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹ ŸpaAsanaA ka‹irhIå ŒŸ Ÿ pacae Œosae madd maAigÜÜahIå. 23 ” Ÿh” Œh” jaŸna savaRskaÍtaImaana yahovaa ka‹hta hÉ "Ÿ idnaA ma</ ŒLÜgÜÜa ŒLÜgÜÜa rasw°Üna sa ŒLÜgÜÜa-ŒLÜgÜÜa BaaKana ka‹ baoLÜ”yaa dsa WÜu mana”R Žka‹ WÜu yahàdI ka‹ ka‹owÜ ka‹ palLÜa DairhIå ŒŸr ka‹”hIå/ 'hma pacae taohAr saMgÜÜa ŒAva” caAhta hŸ</ ka‹Aheika‹ hma pacae saunaa h ika‹ parmaessar taU pacanka‹ saMgÜÜa Œh”.¾® ddddUUUUssssaaaarrrr rrrraaaasssswwww°°°°ÜÜÜÜnnnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa iiiinnnnaaaaŒŒŒŒaaaavvvvaaaa Žka‹ WÜu BaivassabaA,ÜÜaIÉ yahovaa ka‹ sa<desaa h™aka‹ ka‹ desa ŒŸ Œoka‹r rajaDaanaI dimaska‹ ka‹ iKaLÜApa‹ Œh”. ” sa<desaA ” ibadesaI desa ka‹ baAre ma< dINh gÜÜa rhA. "ka‹Aheika‹ na isarpa‹ ”êaaŽLÜ ka‹ pairvaar samaUh bailka‹ saba” maAnava jaAita yahovaA ka‹ madd bare Œoka‹rI ka‹”<taI LÜKata Œh”<. 2 ” BaivassabaA,ÜÜaI BaI hAmaAta ka‹ iKaLÜApa‹ Œh” jaŸna h™Aka‹ ka‹ caŸhd•dI ma< Œh”. ” BaivassabaA,ÜÜaI saor taTaa saIdona ka‹ BaI iKaLÜApa‹ Œh”< BaLeÜ hI Ÿ bahota bauiëmaana Œh”<. 3 saor Žka‹ WÜu ika‹LÜa ka‹ naa”R banaa Œh”. h¦Œa< ka‹ LÜogÜÜa caa<dI Ž«tanaa bawÜor iLÜhe Œh”</ ika‹ Ÿ DaUiLÜ ka‹ naa”RM sauLÜBa baawÜ” ŒŸr saonaA Ž«tanaa saaDaar,ÜÜa Œh” ja”sae maawÜI. 4 mauLÜa Œba yahovaA Œoka‹re saba” ŒiDaka‹Ar ka‹ LeÜ” bare jaAta h. Ÿ pacae Œoka‹r sakaÍtaIsaaLÜI naQsaenaa ka‹ naswÜ ka‹rI ŒŸr Ÿ sahr ŒagÜÜaI sa naswÜ ho” jaa”. 5 "Œska‹LÜona ma< rh”vaaLeÜ LÜogÜÜa ” saba” GawÜnaa ka‹ LÜiKahIå ŒŸ Ÿ pacae fer”hIå. Œjjaa ka‹ LÜogÜÜa ka‹a<pa ŸiWÜhIå ŒŸ Žk“a‹ona ka‹ LÜogÜÜa samaUcaI Œasaa ka‹ taija de”hIå/ jaba Ÿ pacae 9 Œona GawÜnana ka‹ hoba hota LÜiKahIå. Œjjaa ma< ka‹Ÿnao rajaa bacaa naahIå rhI. ka‹Ÿnao BaI mana”R Œba Œska‹LÜona ma< naahIå rhI. 6 Œsdad ma< bahota saArA LÜogÜÜa ” BaI naahIå jaainahIå ika‹ Œonaka‹r ipataa ka‹Ÿna Œh”</ ŒŸ ma”< paiLÜstaI LÜogÜÜana Gama,f ka‹ hwÜA” deba. 7 ma”< Ÿ pacanka‹ mau<h sa Ÿ pacaNka‹ gÜÜaosa ka‹ LÜ” LeÜba jaehmaA< KaUna Œh”; ma”< Ÿ pacanka‹ ka‹ Ÿ G£i,ÜÜata Baojana ka‹ LÜ” LeÜba jaŸna Œoka‹r dA<tana ka‹ baIca ho”. saba” ijaŒta bacaA BavaA PaAi,ÜÜayana maor parmaessar sa sambaönData ho”. taŸ Ÿ yahàdA ka‹ baMsaja ka‹ naA”ª ho” jaAbyaA/ ŒŸr Žk˜a‹ona ka‹ LÜogÜÜa yabaUsaI LÜogÜÜa ka‹ ja”saA ho” jaA”. 8 ma”< ŒApana maiNdr pa” isaibar LÜgÜÜaAŸba. ma”< Œoka‹r rcCÜA isapaAhI h äpa ma< Œona LÜogÜÜana sa ka‹rba jaŸna ŒA” ŒŸr hmaLÜA ka‹r” bare jaA”. ka‹Ÿnao ŒtyaAcaArI maor LÜogÜÜana ka‹ iKaLÜApa‹ ŒŸr naAhIå baùF saka‹ba/ ka‹Aheika‹ ma”< Œoka‹A inahArta hŸ<.® BBBBaaaaiiiivvvvaaaassssssssaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ rrrraaaajjjjaaaaaaaa 9 he ibaiwÜyaA isayyaona/ Kauza h•vaa? he ibaiwÜyaA yaäsaLeÜma/ Œanand ka‹ icalLÜAvaA? LÜKaa/ taohar rajaa taohre LÜgÜÜae Œavata baawÜ”. Ÿ ivajaya paava”vaaLÜA naIka‹ Œh”. Ÿ ivanam˜a sa gÜÜadha pa”/ Žka‹ WÜu gÜÜadha ka‹ baccaa pa” savaAr Œh”. 10 rajaa ka‹hta h/ "ma”< ŽPaqma ma< rTana ka‹ ŒŸ yaäsaLeÜma ma< Gauùfsavaarna ka‹ babaRad ika‹heŸ<. ma”< jaud•Da ma< PayaogÜÜa ka‹INh gÜÜaŽ Danausana ka‹ naswÜ ika‹heŸ<.® dUsar rasw°Ü saainta - sainDa ka‹ baatana saunaena. Ÿ rajaa saagÜÜar sa saagÜÜar taLÜka‹ rajja ka‹rI. Ÿ nadI sa LÜ”kae‹ pa&TvaI ka‹ dUrtama jagÜÜaihyana pa” rajja ka‹rI. yyyyaaaahhhhoooovvvvaaaaaaaa ŒŒŒŒaaaappppaaaannnnaaaa LLLLÜÜÜÜooooggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ rrrrccccCCCCÜÜÜÜaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrIIII 11 yaäsaLeÜma hma Œapana vaacaa ka‹ KaUna sa maUhrband ika‹heŸ<. Žh bare ma”< taohre pacanka‹ baindyana ka‹ Œjaad ka‹” idheŸ</ taohAr LÜogÜÜa Œba saUnaI jaeLÜ ma< Œba naahIå rih gÜÜaŽna. 12 baindyao/ Œpanae Gare jaa. Œba taohre LÜgÜÜae ŒAsaA ka‹r” bare ka‹CÜU Œh”. Œjau ma”< taU pacanka‹ du”R gÜÜau,ÜÜaA ŒAsaIbaARd deba. 13 yahàda/ ma”< taohar pacanka‹ ŸpayaogÜÜa Žka‹ Danausa-ja”saA ka‹rba. ŽPaqma ma”< pacanka‹ ŸpayaogÜÜa baa,ÜÜana ja”saa ka‹rba. ”êaaŽLÜ/ ma”< taohar pacanka‹ ŸpayaogÜÜa yaUnaana sa LÜùf” bare majabaUta tarvaar ja”saa ka‹rba. 14 yahovaa Œoh pa” pargÜÜawÜ ho”/ ŒŸr Œoka‹r baa,ÜÜa ibajauLÜI ka‹I tarh caLÜa”R. yahovaa/ maor sauŒamaI taurhI bajaa”R. pa‹Ÿja ma¨BaUima ka‹ taUpa‹ana ka‹ naa”RM ŒagÜÜae baùFI. 15 savaRsakaÍtaImaana yahovaa Œonaka‹r rcCÜa ka‹rI. pa‹ŸjaI paaTar ŒŸ gÜÜauLeÜLÜ ka‹ ŸpayaogÜÜa dusmana ka‹ hrava” ma< ka‹irhIå. Ÿ pacae Œapana dusmanana ka‹ KaUna bah”hIå/ Ÿ daKarsa ja”saa bahI. ” vaedI ka‹ ka‹onana pa” pae΋kae‹ gÜÜaŽ KaUna ja”saa ho”. 16 Ÿ sama”/ Œonaka‹r parmaessar yahovaa Œapana LÜogÜÜana ka‹ va”saena hI bacaa”/ ja”sae gÜÜaùfiryaa Baeiùfna ka‹ bacaavata h. Ÿ pacae Œoka‹re bare bahota maUlyavaana ho”hIå. Ÿ pacae Œonakae‹ haTana ma< jagÜÜamagÜÜaata rtana sa ho”hIå.
 • 58. jjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹yyyyaaaaAAAARRRRhhhh 9:17-11:14 836 17 hr Žka‹ caIja naIka‹ ŒŸ saunnar ho”. h¦Œa< Œd•Bauta pa‹saLÜ ho”/ mauLÜa h¦Œa< kae‹vaLÜ Œnna ŒŸ daKarsa naahIå ho”. h¦Œa< yauvaka‹ ŒŸ yauvaitayana ho”hIå. yyyyaaaahhhhoooovvvvaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ PPPPaaaaiiiittttaaaaggggÜÜÜÜÜÜÜÜyyyyaaaannnnaaaa basanta ±Ütau ma< yahovaa sa barKaa bare parATanaA ka‹ra. yahovaa ibajaurI paWÜ” ŒŸ barKaa ho”. Ÿ hr Žka‹ mana”R ka‹ Kaetae ma< ŒnaAjana ŸgÜÜaa”. 2 maUitaRyana sa PaApta ka‹INh gÜÜavaA sa<desa baeka‹Ar Œh” jaadUgÜÜar LÜbaAr dsaRna rKata hIå; sapana dsa# vyaTaR baAta ka‹rta hIå; Ÿ pacae ka‹Ÿnao Žka‹ ka‹ BaI ŒArAma naAhIå pahAÎcaA” saka‹ta. Žh bare parmaesasr ka‹ LÜogÜÜa Baeiùfna ka‹ tarh Žhr-Œohr BawÜka‹ta Œh”< ŒŸr Œonaka‹a rAh deKaava”vaaLÜa ka‹Ÿnao gÜÜaùfiryaa naahIå. 3 yahovaa ka‹hta h/ "ma”< gÜÜaùfiryana :PamauKanaò pa” bahota ka‹ohana ŒhŸ<. ma”< Œona PamauKana ka‹ Œapana Baeiùfna ka‹ :LÜogÜÜanaò deKareKa ka‹ ijammaedarI saQMpae rheŸ<.® yahàda ka‹ LÜogÜÜa parmaessar ka‹ Karka‹a Œh”< ŒŸr savaRsakaÍtaImaana yahovaa/ pau‹r”/ Œapana Karka‹a ka‹ deKareKa ka‹rta h. Ÿ Œonaka‹r Œ”saI deKareKa ka‹rta h/ ja”sae ka‹Ÿnao pa‹ŸjaI Œapana Gaoùfa ka‹ raKata h. 4 "ka‹onae ka‹ paaTar/ fera ka‹ KaU<wÜI/ yaud•Da ka‹ Danausa ŒŸ ŒgÜÜavaa baaùFta pa‹ŸjaI sabaihM yahUda sa Žka‹ saMgÜÜa Œ”hIå. 5 jaud•Da ma< Ÿ pacae jaod•Dana ka‹ samaAna ho” jaŸna dusmanana ka‹ gÜÜaiLÜyana ka‹ ka‹IMca ma< rAÏd deta hIå. Ÿ pacae yauë ka‹irhIå/ ŒŸr yahovaa Œonakae‹ saMgÜÜa Œh”. Žh bare Ÿ pacae Gaoùfsavaarna ka‹ BaI hr”hIå. 6 ma”< yahàda ka‹ LÜogÜÜana ka‹ sakaÍtaIsaaLÜI banaaŸba ŒŸ ma”< yaUsaupa‹ ka‹ LÜogÜÜana ka‹ rcCÜA ka‹rba. ma”< Œonaka‹A vaAipasa LÜ” ŒAŸba ka‹Aheika‹ ma”< Œoh pa” dAyaA mahsaUsa ka‹rta hŸ<. ma”< Œoka‹r saMgÜÜa Œ”saA baeŸhAr ka‹rba ja”saA ika‹ ma”< ka‹BaI Œoka‹A naAhIå tajaeŸ< h. ka‹Aheika‹ ma”< yahovaa/ Œonaka‹r parmaessar hŸ< ŒŸr ma”< Œonaka‹r parATanaA ka‹ javaAba deba.¾ 7 ŽPaqma ka‹ LÜogÜÜa jaod•Dana ka‹ naA”ª ho”. Ÿ pacae ŒApana ihrd” ma< Œ”saA KausaI mahsaUsa ka‹rba ja”saA ika‹ Ÿ dAKarsa sa BarA gÜÜavaA Œh”. Œonaka‹r santaanana Žka‹A LÜKaehIå ŒŸr Ÿ pacae ŒanaMd mana”hIå ŒŸr Œonaka‹r ihrd” yahovaA ma< Kausa ho”. 8 "ma”< Œonaka‹a saIwÜI d”kae‹ sabana ka‹ Žka‹ saMgÜÜa baoLÜaŸba. ka‹Aheika‹ ma”< Œonaka‹r irhAr”R bare Dana de” cauka‹A ŒhŸ</ Ÿ saba” LÜogÜÜa ŒnaigÜÜanata ho” ja”hIå ja”saA Ÿ paihLeÜ rhena. 9 ma”< sabaihM rasw°Üna ka‹ baIca ma< sa Œoka‹A iCÜrtaA” deba/ mauLÜa maoka‹A dUr ka‹ desana ma< yaad ka‹irhIå. Ÿ pacae ŒŸr Œonaka‹r santaanana bacaI r”hIå. ŒŸr Ÿ pacae vaapasa Œ”hIå. 10 ma”< Œonaka‹a imaêa vaapasa iLÜŒaŸba ŒŸr ma”< Œonaka‹A ŒssaUr ma< Žka‹wÜ•WÜA ka‹rba. ma”< Œonaka‹a igÜÜaLÜad ŒŸ LÜbaAnaona ka‹ BaU”<yaA ma< iLÜŒaŸba ŒŸr h¦Œa< Œona LÜogÜÜana bare ka‹apa‹I jagÜÜaihyaa naahIå ho”.® 11 Ÿ gÜÜaurARta BavaA samaud•dr ka‹ paAr ka‹rba ŒŸ LÜhrna pa” caowÜ ka‹rba. taba naILÜ nadI ka‹ saba” GahrA BaAgÜÜa saUKa jaA”R/ ŒssaUr ka‹ Gama,ÜÜf naIcaA ho” jaA”R/ ŒŸ imaêa saka›taI CÜIna LÜINh jaA”R. 12 yahovaa Œapana LÜogÜÜana ka‹ sakaÍtaIsaaLÜI banaa” ŒŸr Ÿ pacae Œonakae‹ ŒŸ Œonakae‹ naaŸ< bare ijaŒta r”hIå. yahovaa ” saba ka‹hesa. 10 ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr yyyyaaaahhhhààààddddaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ccccaaaaaaaaiiiirrrrhhhh<<<<uuuu kkkkaaaa‹‹‹‹””””<<<<ttttaaaaIIII kkkkaaaa‹‹‹‹ rrrraaaasssswwww°°°°ÜÜÜÜnnnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaajjjjaaaaaaaa ddddeeee”””” LÜbaanaona/ Œapana duŒar KaoLÜa/ ka‹aheika‹ ŒagÜÜaI iBatare Œa” ŒŸr Ÿ taU pacana ka‹ devaraä ka‹ ba&cCÜna ka‹ baair de”. 2 saa”Pasa ka‹ ba&cCÜ ro”hIå ka‹Aheika‹ devadaä ka‹ ba&cCÜ Bahra” gÜÜaŽna. baasaana ka‹ Œoka‹ ba&cCÜ rovaa ka‹ahena jagÜÜaLÜ jaŸna ka‹aiwÜ favaa gÜÜavaa. 3 rovata gÜÜaùfiryana ka‹ saunaA? ka‹Aheika‹ Œonaka‹r Bavya carAgÜÜaAh tabaAh ka‹” dInh gÜÜaŽna. saunaA? saerna dhaùfta hIå ka‹Aheika‹ yardna nadI ika‹naare ka‹ jaMgÜÜaLÜ-JaAùfI naswÜ ka‹INh gÜÜavaA Œh”. 4 ” Ÿh” Œh” jaŸna yahovaA maor parmaessar ka‹hta hÉ "Œona Baeiùfna ka‹ Jau,f ka‹ caùFvaAh ho” jaA jaenaka‹a jaùbah ka‹r” bare inayauka›ta ka‹INh gÜÜavaA rhA. 5 jaŸna LÜogÜÜa Œonaka‹A KarId LeÜta hIå ŒŸr Œonaka‹A ùjabah ka‹” deta hIå ŒŸr Ÿ saùjaA naAhIå paAvata hIå. ŒŸr jaŸna Ÿ Baeiùfyana ka‹ baecata hIå ka‹hta h/ 'yahovaa ka‹ Danya ho” ka‹Aheika‹ hma pacae DanaI ho” gÜÜavaA hŸ<.¾ Œonaka‹A ŒApana gÜÜaùfiryana Œoh pa” dAyaA naAhIå ka‹rtaena 6 Žh bare ma”< ” desa ma< rh”vaaLÜna pa” ka‹CÜU dAyaA naAhIå ka‹rba.® yahovaa ka‹hta h.¾ "LÜKaa/ ma”< hr Žka‹ ka‹ Œoka‹r paùfosaI ŒŸ rajaa ka‹ haTa paka‹ùfvaA” deba. Ÿ pacae Œoka‹r BaU”<yaA rAÏd de”hIå/ LeÜika‹na ka‹Ÿnao Žka‹ ka‹ BaI Œoka‹r saka›taI sa mauka›ta naAhIå ka‹rba.® 7 Žh bare ma”< Œona Baeiùfna ka‹ deKareKa ika‹heŸ</ jaenaka‹a ùjabah ka‹r” ka‹ vaAstae baeca” bare rhena. sacamauca ma< ma”< Œona baecaArA Baeiùfyana ka‹ caùfvaAhI ika‹hA taŸ ma”< du” WÜu CÜiùfyana iLÜhesaÉ Žka‹ WÜu CÜùfI ka‹ naaŸ< "Œnauˆah® raKaeŸ< ŒŸ dUsar CÜùfI ka‹ naaŸ< "Žka‹taa® rAKaeŸ< ŒŸr taba ma”< Baeiùfna ka‹ deKareKa ika‹heŸ<. 8 Žka‹ mahInae ma< ma”< Œoka‹re taInaŸ< gÜÜaùfeiryana ka‹ hwÜA” idhe rhA/ ka‹Aheika‹ ma”< Œona sa ŒApana DaeyaR Kao idhe rhA/ ŒŸr Ÿ maosae iGanaA BaI ika‹he rhA. 9 Žh bare ma”< ka‹heŸ</ "ma”< taU pacanka‹ ŒŸr gÜÜaùfeiryaA naAhIå rhba. Baeùf jaŸna marh h/ mair d•yaA; Baeùf jaŸna naswÜ ho” bare jaAta h/ naswÜ ho” d•yaA. Baeùf jaŸna baicahIå/ Œonaka‹A Žka‹ dUsar ka‹ gÜÜaosa KaA”Rkae‹ mair jaA”R d•yaA.® 10 taba ma”< Œnauˆah naaŸ< ka‹ CÜùfI iLÜheŸ< ŒŸr Žka‹ taoùf idheŸ<. ma”< ” baata ka‹ pargÜÜawÜ ka‹r” bare ika‹heŸ< ika‹ sabaihM rasw°Üna ka‹ saMgÜÜa parmaessar ka‹ vaacaa wÜUwÜ gÜÜa”. 11 Žh bare ” Ÿ idnaA taoùf dINh gÜÜa rhA. Œona baecaAre Baeiùfna jaŸna maor ka‹”<taI LÜKata rihna/ jaAna iLÜhna ika‹ ” sa<desaa yahovaa ka‹ Œh”. 12 taba ma”< Œosae ka‹heŸ</ "ŒgÜÜar ” taohAr naùjar ma< WÜIka‹ baAwÜ”/ taŸ maoka‹a maor BaugÜÜataana ka‹rA; ŒgÜÜar ” taohAr naùjar ma< WÜIka‹ naAhIå baAwÜ”/ taŸ maoka‹A BaugÜÜataana ijana ka‹ra.® Žh bare Ÿ pacae maoka‹A caa<MdI ka‹ taIsa wÜUka‹na majadUrI ka‹ äpa ma< idhna. 13 taba yahovaa maohsae ka‹hesa/ "Ÿ baùfka‹A Dana ka‹ jaeka‹A Ÿ pacae maore bare ka‹Imata WeÜhrAŽsa h KajaAnaA ma< fA” d•yaA.® Žh bare ma”< caa<dI ka‹ taIsa wÜUka‹na ka‹ iLÜheŸ< ŒŸr Œonaka‹a yahovaa ka‹ maöndr ka‹ Kajaanaa ma< fa” idheŸ<. 14 taba ma”< "Žka‹taa® naaŸ< ka‹ dUsar CÜùfI ka‹ ” pargÜÜawÜ ka‹r” bare ika‹ ”êaaŽLÜ ŒŸ yahàda ka‹ baIca ka‹ Žka‹taA wÜUiwÜ jaA”R/ taoiùf idhena. 11
 • 59. 837 jjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹yyyyaaaaAAAARRRRhhhh 11:15-13:9 15 taba yahovaa maohsae ka‹hesa/ "Žka‹ baAr pau‹na maUrKa gÜÜaùfeiryaA ka‹ samaAna LÜ” lyaA.® 16 ka‹Aheika‹ ma”< ” Bau”<yaA ma< Žka‹ gÜÜaùfeiryaA inayau(aá ka‹r” bare jaAta hŸ<. Ÿ Žka‹ Œ”saA gÜÜaùfeiryaA hoba jaŸna KaoyaA BavaA ka‹ icantaA na ka‹rba/ jaŸna javaAna ka‹ na Kaojaba/ jaŸna GaAyaLÜ ka‹ caMgÜÜaA na ka‹rba/ jaŸna tandu¨sta ka‹ KaA”yaA na iKaLÜAba. Žka‹r jagÜÜah pa”/ Ÿ maowÜe Baeiùfna ka‹ gÜÜaosta KaAŸba/ ŒŸr jaŸna Œoka‹re Kaurna ka‹ taoùf deba.® 17 he maor vyaTaR gÜÜaùfeiryaA/ ka‹Ÿna Jau,f ka‹ taija idha? tarvaar ka‹ Œoka‹r Baujaa ŒŸ daihnaI Œa<KaI pa” caowÜ ka‹r” d•yaA? Œoka‹r dAihnaI BaUjaA ka‹ JaUrAna ho” jaA” d•yaA? Œoka‹r dAihnaI ŒA<KaI ka‹ paUrI tarh sa ŒA<Dar ho” d•yaA?® yyyyaaaahhhhààààddddAAAA kkkkaaaa‹‹‹‹ ccccaaaaaaaaiiiirrrrhhhh<<<<uuuu kkkkaaaa‹‹‹‹””””<<<<ttttaaaaIIII kkkkaaaa‹‹‹‹ rrrraaaasssswwww°°°°ÜÜÜÜnnnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ bbbbaaaarrrreeee mmmmaaaa<<<< ddddssssaaaaRRRRnnnnaaaa Žka‹ BaivassabaA,ÜÜaIÉ ” ”êaaŽLÜ ka‹ baare ma< yahovaa ka‹ sa<desaa Œh”É ” Ÿh” Œh” jaŸna yahovaa ka‹hta h/ ka‹Ÿna ŒAka‹sae ka‹ banaAŽsa/ ka‹Ÿna pa&TvaI ka‹ sTaApanaA ika‹hesa/ ka‹Ÿna mana”R ka‹ BaItar Œaitamaa ka‹ rcaesa/ 2 "LÜKaa/ ma”< yaäsaLeÜma ka‹ ipaŒ” ka‹ ùjahrILÜA ipaŒALÜA banaA” bare jaAvata hŸ< jaŸna ika‹ Œoka‹re caairh<u ka‹”<taI ka‹ rasw°Üna bare maUsaIbata JaeLÜ” ka‹ ka‹Ar,ÜÜa ho”. yahàda ka‹ BaI Œona rAsw°Üna ka‹ baIca jaŸna ika‹ yaäsaLeÜma ka‹ Gaerta h hova” bare majabaUr ka‹INh jaAbyaA. 3 Ÿ idnaA ma”< yaäsaLeÜma ka‹ saba” jaAitayana bare BaarI caw•ÜwÜana ka‹ naA”ª banaaŸba. ŒŸr jaŸna ka‹Ÿnao Žka‹a ŸWÜava” ka‹ ka‹oisasa ka‹rI jaor sa caowÜ KaA”/ ŒŸr pa&TvaI ka‹ saare rasw°Üna yaäsaLeÜma ka‹ iKaLÜapa‹ ho”hIå. 4 yahovaA ka‹hta h/ Ÿ idnaA ma</ ma”< hreka‹ Gaoùfna ka‹ frAŸba ŒŸr hreka‹ Gaoùfsavaar ka‹ paAgÜÜaLÜ banaA” deba; ika‹–tau ma”< yahàda ka‹ LÜogÜÜana pa” iDayaAna deba/ ŒŸr ma”< jaAitayana ka‹ saba” Gaoùfna ŒA<Dar ka‹” deba. 5 taba yahàda ka‹ PamauKana ŒApana ŒApa sa ka‹ihhIå/ 'yaäsaLeÜma ka‹ inavaAisana savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹A ka‹r,ÜÜa maùjabaUta Œh” ŒŸr Ÿ Œoka‹r parmaessar Œh”.¾ 6 Ÿ idnaA ma</ ma”< yahàda ka‹ PamauKana ka‹ ka‹AWÜ ma< barta Ba” ŒMgÜÜaWÜI/ ŒŸ baArta BavaA ŒnaAja ka‹ gÜÜaucCÜA ka‹ naA”ª banaA” deba. Ÿ pacae Œapana caairh<u ka‹”<taI ka‹ jaAitayana ka‹ naswÜ ka‹” deba saATa hI jaŸna Œoka‹r dAihnaI tarpa‹ ŒŸ jaŸna Œoka‹r baA” tarh ho”. ika‹–tau yaäsaLeÜma ka‹ inavaasaI pau‹na yaäsaLeÜma ka‹ jagÜÜah pa” ho”hIå.® 7 paihLeÜ yahovaa yahàda ka‹ pairvaAr samaUhna ka‹ ivajaya idLÜA”/ Žh bare dA¬d ka‹ pairvaAr samaUh ka‹ maihmaA ŒŸ yaäsaLeÜma ka‹ inavaaisayana ka‹ maihmaA yahàdA ka‹ baMsaja sa ijayaAdA ho”. 8 Ÿ idnaA ma</ yahovaa yaäsaLeÜma ka‹ inavaAisayana bare FALÜ ho”hIå. jaŸna ka‹Ÿnao ŒadmaI Œonaka‹r baIca ma< d]ùFtaA sa rhI Ÿ da¬d ka‹ samaana baùfvaar jaoDaa bana jaA”. LÜogÜÜana ka‹ samanvaA/ da¬d ka‹ pairvaar devataA ka‹ samaAna yaA yahovaa ka‹ Œapana sargÜÜadUtana ka‹ naa”ª ho”hIå. 9 "Ÿ idnaA ma</ ma”< Œona rasw°Üna ka‹ naswÜ ka‹r” bare rvaAnaA hoba jaŸna yaäsaLeÜma ka‹ iKaLÜapa‹ jaud•Da ka‹r” bare ŒAvata Œ”hIå. 10 ma”< da¬d ka‹ pairvaAr pa” ŒŸ yaäsaLeÜma ka‹ inavaaisayana pa” maihmaA ka‹ ŒAitamaA ŒŸ parATanaA ka‹ Ÿùfer deba. Ÿ pacae maor ka‹”<taI LÜiKahIå/ jaenaka‹a Ÿ pacae CeÜd faŽ rhena. Ÿ pacae Œoka‹re bare Œ”saA rova” ja”saA Ÿ Œpanae 12 ”ka‹LÜQtaa paUta ka‹ maŸta pa” rova”vata h. Ÿ pacae Œ”saA gÜÜaihrA duÉKa ma< ho” ja”saA vyai(aá ŒApana paihLQwÜI paUta ka‹ maŸta pa” rova”vata ho”. 11 Ÿ idnaA ma</ yaäsaLeÜma ma< ivaLÜApa bahota BayaMka‹r ho”hIå/ ” Ÿ sama” ka‹ naa”RM ho”/ jaba maigÜÜad•do GaawÜI ma< hdid•maona ka‹ maŸtae pa” ivaLÜApa hota rhena. 12 samapaU,ÜÜaR BaU”<yaA Kaud hI ivaLÜApa ka‹irhIå/ ŒŸr hreka‹ pairvaAr Kaud hI ivaLÜApa ka‹irhIå; da¬d ka‹ pairvaar Kaud hI ro”hIå/ ŒŸr Œonaka‹r paötnayana Kaud hI r”hIå. ŒŸr Œonaka‹r paötnayana ŒApana ŒApa hI ivaLÜApa ka‹irhIå. 13 LeÜvaI ka‹ pairvaar Kaud hI ivaLÜApa ka‹irhIå/ ŒŸr Œonaka‹r paitnayana ŒApana ŒApa hI ivaLÜApa ka‹irhIå; isamaA” ka‹ pairvaar ka‹ Kaud hI ivaLÜApa ka‹irhIå/ ŒŸr Œonaka‹r paitnayana ŒApana ŒApa hI ivaLÜApa ka‹irhIå. 14 sabaihM pairvaar samaUhna ka‹ hr ka‹Ÿnao jaŸna ijaŒta h Kaud hI ivaLÜApa ka‹irhIå/ ŒŸr paötnayana ŒApana ŒApa sa ivaLÜApa ka‹irhIå.® Ÿ idnaA/ da¬d ka‹ pairvaar ŒŸ yaäsaLeÜma ma< rh”vaaLÜa LÜogÜÜana bare Žka‹ WÜu saotaa Œoka‹re paapana bare ka‹ Dao” de” ŒŸr LÜogÜÜana ka‹ saud•Da ka‹r” bare paU‹wÜba. LLLLÜÜÜÜbbbbaaaaaaaarrrr nnnnaaaabbbbaaaaIIII BBBBaaaaiiiivvvvaaaassssssssaaaa mmmmaaaa<<<< nnnnaaaaaaaahhhhIIIIåååå 2 savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹hta h/ "Ÿ idnaA/ ma”< pa&TvaI pa sa sabaihM maUitaRyana ka‹ naAŸ< hwÜa” deba. ŒŸr LÜogÜÜa Œonaka‹r naaŸ< BaI yaad naahIå riKahIå. ŒŸr ma”< LÜbaar naibayana ŒŸr Œsaud•Da ŒAitamaA ka‹ ” Bau”<yaA sa hwÜA” deba. 3 jaid ka‹Ÿnao mana”R BaivassabaanaI ka‹rta h taŸ Œoka‹a sajaa imaLÜI. ihŒa< taLÜka‹ ika‹ Œoka‹re maataa-ipataa/ Œoka‹r Œapana mahtaarI ŒŸr Œapana baapa Œohsae ka‹”hIå/ 'taU yahovaa ka‹ naaŸ< JaUWÜ baolyaa h. Žh bare taohka‹a mair jaa” caahI.¾ Œoka‹r Œapana mahtaarI ŒŸr Œoka‹r Œapana baapa Baivassavaa,ÜÜaI ka‹r” ka‹ ka‹ar,ÜÜa Œoka‹a CÜUrI BaokaM‹ de”hIå. 4 "Ÿ sama” nabaI Œapana Baivassavaa,ÜÜaI ŒŸr Œapana dsaRna ka‹ Kaaitar LÜiÆata ho” ja”hIå. Ÿ pacae LÜogÜÜana ka‹ DaoKaa de” bare rAÎŽdAr caoùgÜÜaA naAhIå pahirhIå. 5 Ÿ saba” LÜogÜÜa ka‹”hIå/ 'ma”< nabaI naahIå hŸ< ma”< Žka‹ ika‹saana hŸ<. ma”< bacapanaa sa ika‹saana ka‹ äpa ma< ka‹ama ika‹heŸ< h.¾ 6 dUsar LÜogÜÜa ka‹”hIå/ 'mauLÜa taohre haTana pa” Gaava ka‹”sae Œh”<À¾ Ÿ ka‹hI/ '” caowÜ maoka‹a Œpanae ima¤a kae‹ Gare LÜgÜÜaI.¾® 7 savaRsakataImaana yahovaa ka‹hta h/ "tarvaar/ gÜÜaùfiryaa pa” caowÜ ka‹ra. maore ima¤a ka‹ maara. gÜÜaùfiryaa pa” vaar ka‹ra ŒŸr Baeiùfna para” ja”hIå ŒŸr ma”< Œona CÜowÜna ka‹ sajaa deba. 8 savaRsa(aáImaAna yahovaA ka‹rta h/ "paUrI DartaI ka‹ du” itaha”R LÜogÜÜa hwÜA” jaA”hIå ŒŸr Ÿ pacae mairhIå/ mauLÜa Žka‹ itaha”R LÜogÜÜa bacaa r”hIå. 9 ma”< ” Žka‹ itahA”R LÜogÜÜana ka‹ ŒagÜÜaI ma< fA” deba. ma”< Œoka‹A Ÿh” tarh sa saud•Da ka‹rba ja”saA caa<dI ka‹ saud•Da ka‹INh jaAta h. ma”< Œoka‹A Œ”saA parKaba ja”saA saonaA ka‹ jaA<caA jaAta h. taŸ Ÿ pacae maoka‹A ŒApana naAŸ< sa pauka‹AirhIå ŒŸr ma”< Œoka‹A javaAba deba. ma”< ka‹hba/ 'Ÿ pacae maor LÜogÜÜa Œha/¾ ŒŸr Ÿ pacae ka‹”hIå/ 'yahovaa maor parmaessar Œh”.¾® 13
 • 60. jjjjaaaakkkkaaaa‹‹‹‹yyyyaaaaAAAARRRRhhhh 14:1-21 838 iiiinnnnaaaa,,,,ÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaRRRRyyyyaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ iiiiddddnnnnaaaa LÜKaa/ yahovaa ka‹ Žka‹ idna ŒAvata h jaba taohAr ka‹ImataI caIja taohre samanvaA taoiùf jaA”hIå. 2 ma”< sabaihM rasw°Üna ka‹ yaäsaLeÜma ka‹ iKaLÜapa‹ LÜùf” bare Žka‹ saMgÜÜa iLÜŒaŸba. sahr pa” ŒiDaka‹ar ka‹INh jaAbyaA/ Garna ka‹ ñwÜ LÜINh jaAbyaA/ maehr¨Œna ka‹ baLÜAtka‹Ar hobyaA; ŒADaA LÜogÜÜa bandI ka‹ äpa ma< desa inaska‹Asana ma< jaA”hIå/ ika‹–tau bacaA BavaA LÜogÜÜa sahr sa hwÜAvaA naAhIå jaAbyaA. 3 taba yahovaa jaAba ŒŸ Œona rasw°Üna ka‹ iva¨d•Da va”saA hI jaud•Da ka‹rba ja”saA Ÿ pahLeÜ ika‹he rhena. 4 Ÿ idnaA/ Ÿ ja”ÜtaUna ka‹ pahAùf pa” Kaùfa ho”/ jaŸna yaäsaLeÜma ka‹ paUrba Œh”. ja”taUna ka‹ pavaRta Žka‹ gÜÜaihrA GaAwÜI ka‹ duŒArA du” WÜu hIåsaA ma< paUrba sa paicCÜma taLÜka‹ baiwÜ jaA”<. Žh bar ŒADaA pavaRta Ÿttar ka‹”<taI ŒŸr ŒADaA FikaÍKana ka‹”<taI baiùFhIå. 5 ja”sae-ja”sae Ÿ pahaùfI GaawÜI taU pacana ka‹ inagÜÜacae Œa”/ taU pacae para” jaA” ka‹ jatana ka‹rbyaA. taU pacae Ÿh” sama” ka‹ naa”ª parabyaa/ ja”sae taU pacae yahàda ka‹ rajaa Ÿijjayaah ka‹ saAsana ka‹ sama” ma< Bau”<foLÜ sa para” gÜÜa rh•yaa. jaba yahovaa/ maor parmaessar Œa”/ ŒŸr Œoka‹r sabaih paiva(ar Œoka‹re saMgÜÜa ho”hIå. 6 Ÿ idnaA na gÜÜama# yaA na WÜMfA yaA na hI paaLÜa ho”. 7 Ÿ LÜgÜÜaAtaAr idna ho”. Žka‹ idna jaŸna isairpa‹ yahovaa hI jaanata h. h¦vaA< na hI idna ho” na rata. h¦vaA< hmaesaA ŸijayaArA ho” ihvaA< taLÜka‹ ika‹ saA<Ja ma< BaI. 8 Ÿ sama”/ yaäsaLeÜma sa LÜgÜÜaataar paanaI bahI. Ÿ Daar ba<iwÜ jaa” ŒŸr Žka‹ hIåsaa paUrba ka‹”<taI bahI ŒŸr Žka‹ hIåsaa paicCÜma ka‹ BaUmaDma saagÜÜar taLÜka‹ jaa” ŒŸr paUre saaLÜ gÜÜamaIR ŒŸ sadIR ma< bahI 9 ŒŸr yahovaa Ÿ sama” saMsaar ka‹ rajaa ho”. yahovaa Žka‹ Œh”. Œoka‹r naaŸ< "Žka‹® Œh”. 10 samaUca”R BaU”<yaA gÜÜaeba sa LÜ”kae‹ irmmaona taLÜka‹ jaŸna yaäsaLeÜma ka‹ dika›Kana ka‹”<taI baAwÜ”/ rbbaA ma”dAna ka‹ naA”ª sapaAwÜ ho” jaAba. ika‹–tau yaäsaLeÜma ŒApana ¬<caA jagÜÜah pa” hI ibanyaamaIna duŒAr sa paihLeÜ duŒar jaŸna ka‹onaa ka‹ duŒar Œh”/ ŒŸr hnanaeLÜ ka‹ maInaar sa rajaa ka‹ daKarsa inaka‹ar”vaaLÜa taLÜka‹ rhbyaA. 11 PaitabaMDa ŸWÜa” 14 LÜInh jaa” ŒŸr LÜogÜÜa h¦Œa< Œapana Gar bana”hIå. yaäsaeLÜma sauricCÜta ho”. 12 mauLÜa yahovaa Œona rasw°Üna ka‹ sajaa de” jaŸna yaäsaLeÜma ka‹ iKaLÜapa‹ LÜùfena. Ÿ Œonaka‹a BayaMka‹r baImaarI LÜgÜÜaa” de”. Kaùfa Kaùfa Œonaka‹r badna gÜÜaiLÜ jaa”. Œonaka‹r Œa<iKana Œonakae‹ ka‹owÜre ma< gÜÜaiLÜhIå ŒŸr Œonaka‹r jaIBa Œonakae‹ ma<uhnaa ma< gÜÜaLÜI. 13 - 15 Ÿ KaŸpa‹naaka‹ baeramaI dusmanana ka‹ ferna ma< ho” ŒŸr Œonaka‹r Gaoùfna/ Kaccarna/ ¬<wna ŒŸr gÜÜadhna ka‹ f KaŸpa‹naaka‹ baeramaI LÜigÜÜa jaa”. Ÿ sama”/ Ÿ saba” LÜogÜÜa/ pau‹r”/ yahovaa sa fer”hIå. Ÿ pacae Žka‹ dUsar ka‹ gÜÜawÜ” dba”hIå. Ÿ pacae Žka‹ dUsar pa” vaar ka‹r” bare hTavaa ŸWÜ”hIå. yahàda ka‹ LÜogÜÜa yaäsaLeÜma ma< jaud•Da ka‹irhIå/ mauLÜa Ÿ pacae sahr ka‹ caairh<u ka‹”<taI ka‹ rasw°Üna sa Dana pa”hIå. Ÿ pacae bahota ijayaada saonaa/ caa<dI ŒŸr ŒoùFnaa pa”hIå. 16 ŒŸr saba” rAsw°Üna sa bacaA BavaA ka‹CÜU LÜogÜÜa jaŸna yaäsaLeÜma ka‹ iKaLÜApa‹ jaud•Da ka‹r” Œ”hIå/ hr bairsa Ÿ pacae rajaa ka‹ ŒrADanaA ka‹r” bare/ savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹ Ÿpaasanaa ka‹ ka‹r” bare ja”hIå/ kau‹wÜIr ka‹ tyaQhAr manaava” jaA”hIå. 17 ŒŸr ŒgÜÜar pa&TvaI ka‹ ka‹Ÿnao pairvaar ka‹ LÜogÜÜa rajaa ka‹/ savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹ Ÿpaasanaa ka‹r” yaäsaLeÜma naahIå ja”hIå/ taŸ Ÿ pacae baKaAR sa baMicata ho” jaA”hIå. 18 ŒŸr jaid imaêa ka‹ ka‹Ÿnao pairvaar naAhIå ŸiWÜhIå ŒŸr naAhIå ŒA”hIå/ taŸ Œonaka‹A Ÿh” mahAmaArI jaŸna yahovaa dUsar rasw°Üna bare Baejae rhA jaŸna kau‹wÜIr ka‹ yaQhAr manaAva” bare naAhIå ŒAvata rhA/ ka‹swÜ pahAÎcaAŸba. 19 ” saùjaA imaêa bare ho”hIå ŒŸr ” saùjaA Ÿ samaUca” rasw°Ü bare jaŸna ka‹wÜIr ka‹ tyaQhAr manaava” naahIå Œa”. 20 Ÿ idnaA/ "yahovaA bare paiva(ar® Gaoùfa ka‹ GaMiwÜyana pa” BaI KaudA ho”. ŒŸr yahovaa ka‹ maindr paka‹Ava” ka‹ bataRna vaedI ka‹ samanvaA rKaA BavaA ipayaaLÜa ka‹ samaAna ho”. 21 yahàda ŒŸ yaäsaLeÜma ka‹ hr bataRna savaRsakaÍtaImaana yahovaa bare paiva(ar ho”. jaŸna ka‹Ÿnao baiLÜdAna caùFAva” bare ŒA” ŒonamaA< sa LeÜ” LeÜba ŒŸr Œoh ma< hI paka‹AŸbyaA. Ÿ idnaA/ savaRsakaÍtaImaana yahovaa ka‹ maindr ka‹Ÿnao va”paArI naahIå ho”.
 • 61. 829 mmmmaaaaMMMMiiiiddddrrrr bbbbaaaannnnaaaaaaaavvvvaaaa”””” kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaammmmaaaa”””” parmaessar yahovaa ka‹ sa<desaa nabaI hagÜÜgÜÜQ ka‹ jairyae saaLÜtaIŽLÜ ka‹ paUta yahàda ka‹ saasaka‹ ja¨bbaabaeLÜ ŒŸr yahosaadaka‹ ka‹ paUta mahayaajaka‹ yahosaU ka‹ imaLÜa. ” sa<desaa pa‹arsa ka‹ rajaa dara ka‹ dUsar bairsa ka‹ CÜWÜŽ< mahInaa ka‹ paihLeÜ idna imaLÜa rha. ” sa<desaa ma< ka‹ha gÜÜavaa rha> 2 savaRsaka›taImaana yahovaa ” ka‹hta h/ "” saba” LÜogÜÜa ka‹hta hIå ika‹ yahovaa ka‹ maMidr ka‹ paunaÉinamaA,ÜÜaR ka‹ sama” naahIå Œavaa Œh”.® 3 tabaihM Žka‹re baAre ma< yahovaa ” inamna iLÜiKata sa<desaa hagÜÜgÜÜaq nabaI ka‹ jairyae sa paWÜAŽsa h/ jaehma<a ka‹ha gÜÜavaa rha/ 4 "ka‹a ” taU pacana ka‹ Kaud Kaaitar ka‹aWeÜ sa maùFa maka‹anana ma< rh” ka‹ sama” Œh” jabaika‹ ” maMidr ŒbaihM KaaLÜI paùfa Œh”À 5 ”h” ka‹ar,ÜÜa Œh” ika‹ savaRsaka›taImaana yahovaa ka‹hta h> 'jaŸna ka‹CÜU taohre pacana ka‹ saMgÜÜa GawÜta baawÜ” Œoka‹re baare ma< saocaa. 6 taU pacae baovaa bahota h/ mauLÜa taU pacae ka‹awÜtyaa naahIå ka‹ barabar. taU pacae Kaata Œha/ mauLÜa taohar pacana ka‹ paewÜ Barta naahIå. taU pacae ipaŒta Œha/ par taU pacanka‹ nasaa hota naahIå. taU pacae ŒoùFnaa paihrta Œha/ ika‹ntau taU pacanka‹ ka‹apa‹I gÜÜarmaahwÜ imaLÜta naahIå. taU pacae jaŸna Taoùfa bahota ka‹maata Œha pataa naahIå ka‹ha< caLÜa jaata h; LÜagÜÜata ” ja”sae jaebana ma< CeÜd ho” gÜÜa ho”.¾® 7 savaRsaka›taImaana yahovaa ka‹hta h/ "jaŸna ka‹CÜU taU pacana ka‹ saMgÜÜa GawÜta baawÜ” Œoka‹re baare ma< saocaa. 8 pavaRtae pa” caùFa. LÜka‹ùfI iLÜŒavaa ŒŸr maMidr banaavaa. taba ma”< maMidr sa Pasanna hobaŸ</ ŒŸr sammaainata hobaŸ<.® yahovaa ” saba ka‹hta h. 9 savaRsaka›taImaana yahovaa ka‹hta h/ "taU pacae bahota” ijayaada paava” ka‹ caah ma< rhta h/ mauLÜa taU pacanka‹ naahIå ka‹ barabar imaLÜta h. taU pacae jaŸna ka‹CÜU BaI Gare pa” iLÜŒavata Œha ma”< Žka‹a Ÿùfa” LÜ” jaata hŸ<. ka‹aheika‹ maor maMidr KaMfhr paùfa Œh”. mauLÜa taU LÜogÜÜana ma< hr Žka‹ ka‹ Œapana Œapana Gare ka‹ paùfI baa. 10 ”h” ka‹ar,ÜÜa baawÜ” ika‹ Œasamaana Œapana Œosa taka‹ LÜ” LeÜta h/ ŒŸr ”h” ka‹ar,ÜÜa Bau”<yaa Œapana pa‹saLÜ naahIå deta. Œ”saa taU pacana ka‹ ka‹ar,ÜÜa hota h. 11 yahovaa ka‹hta h/ "ma”< DartaI ŒŸ pavaRtana bare saUKaA paùf” ka‹ h¦kau‹ma idheŸ< h. Œnaaja/ daKarsa/ ja”taUna ka‹ taeLÜ ŒŸr Ÿ saba” ka‹CÜU jaeka‹a ” DartaI pa”da ka‹rta h/ barbaad ho” jaa”. saba” LÜogÜÜa ŒŸr saba” janaAvarna ka‹ ka‹Arja ka‹Ÿnao caIja naAhIå pa”dA ka‹r” saka‹IM.® hhhhaaaaggggggggQQQQ 1 nnnnaaaavvvvaaaaAAAA mmmmaaaaMMMMiiiiddddrrrreeee kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹aaaarrrrjjjjaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaauuuu¨¨¨¨ŒŒŒŒaaaattttaaaa 12 taba saaLÜtaIŽLÜ ka‹ paUta ja¨bbaabaeLÜ ŒŸ yahosaadaka‹ ka‹ paUta mahayaajaka‹ yahosaà ŒŸr saba” dUsar LÜogÜÜana yahovaA Œapana parmaessar ka‹ sa<desaa ŒŸr Œoka‹r paWÜŽ BaŽ hagÜÜgaq nabaI ka‹ bacanana ka‹ ŒMgÜÜaIka‹ar ika‹hesa. ŒŸr LÜogÜÜa yahovaA sa fera” gÜÜaŽna. 13 parmaessar yahovaa ka‹ sa<desaa vaahka‹ hagÜÜgÜÜaq LÜogÜÜana ka‹ yahovaa ka‹ sa<desaa idhsa. Ÿ ” ka‹hesa/ "ma”< taohre saMgÜÜa hŸ<.® 14 taba parmaessar yahovaa saaLÜtaIŽLÜ ka‹ paUta yahàda ka‹ saasaka‹ ja¨bbaabaeLÜ ka‹ Paer,ÜÜaa idhsa ŒŸ parmaessar yahovaa yahosaadaka‹ ka‹ paUta mahayaajaka‹ yahosaU ka‹ BaI Paer,ÜÜaa idhsa ŒŸ parmaessar yahovaa baaka‹I sabaihM LÜogÜÜana ka‹ Paer,ÜÜaa idhsa. taba Ÿ pacae ŒaŽna ŒŸ Œapana savaRsaka›taImaana parmaessar yahovaa ka‹ maMidr ka‹ inamaaR,ÜÜa ma< ka‹ama ka‹r” LÜagÜÜaena. 15 Ÿ pacae ” parisayaA ka‹ rajaa dara ka‹ dUsare bairsa ka‹ CÜWÜŽ< mahInaa ka‹ caQbaIsavaÎ idna ika‹hna. yyyyaaaahhhhoooovvvvaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ LLLLÜÜÜÜooooggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ PPPPaaaaeeeerrrr,,,,ÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaaaaa ddddeeeebbbbaaaa yahovaa ka‹ sa<desaa sataŽ< mahInaa ka‹ ”ka›ka‹IsavaeÎ idnaa hagÜÜgÜÜaq ka‹ imaLÜa. sa<desaa ma< ka‹ha gÜÜavaa/ 2 Œba yahàda ka‹ saasaka‹ saaLÜtaIŽLÜ ka‹ paUta jaäbbaabaeLÜ/ yahosaadaka‹ ka‹ paUta mahayaajaka‹ yahosaU sa baAtana ka‹rA ŒŸ jaŸna LÜogÜÜa bacaa Œh”< Œonasae ka‹ha> 3 "ka‹a taU pacana ma< ka‹Ÿnao Œ”saa bacaa Œh”< jaŸna Ÿ maMidr ka‹ Œapana paihLeÜ ka‹ baqBava ma< deKaesa h. Œba taU pacanka‹ ka‹”saa LÜagÜÜata hÀ ka‹a Ka,ÜÜfhr Bavaa ” maöndr Œo paihLeÜ baqBavavaaLÜa maMidr ka‹ mauka‹abaLeÜ ka‹hU< WÜhr paavata hÀ 4 mauLÜa jaäbbaabaeLÜ/ 'Œba taU ihmmataI banaa?¾ ŒŸr yahosaadaka‹ ka‹ paUta mahayaajaka‹ yahosaU/ 'taU BaI ihmmataI banaa.¾ ŒŸr taU saba” LÜogÜÜa jaŸna ihŒA< rhta h/ ihmmataI banaA. yahovaa ” BaI ka‹hta h/ 'ka‹ama ka‹ra/ ka‹aheika‹ ma”< taohare saMgÜÜa ŒhŸ<.¾ savaRsaka›taImaana yahovaa ” ka‹hta h.® 5 yahovaa ka‹hta h/ "jah<a taLÜka‹ maorI PaitagÜÜyaa ka‹ baana Œh”/ jaŸna ma”< taU pacana ka‹ imaêa sa baaher inaka‹ar” ka‹ sama” taU pacana sa ika‹heŸ</ Ÿ maor Œaitamaa taU pacana ma< Œh”. feraŒ ijana. 6 ka‹aheika‹ savaRsaka›taImaana yahovaa ” ka‹hta h> Žka‹ da”Rª pau‹na ma”< haLÜI hI Bau”<yaa ŒŸ Œasamaana ŒŸ samaud•dr ŒŸ saUKaI Bau”<yaa ka‹ ka‹<paka‹<paa” debaŸ<. 7 ma”< sabaihM rasw°Üna ka‹ ka‹<paa” deba/ ŒŸr Ÿ sabaihM rasw°Ü ŒApana sampai(ayana ka‹ saMgÜÜa taU pacana ka‹ LÜgÜÜae Œ”hIå. taba ma”< ” maöndr ka‹ maihmaA sa Bair debaŸ<. savaRsaka›taImaana yahovaa ” ka‹hta h. 8 Œonaka‹r caa<dI maor Œh” ŒŸr Œonaka‹r saonaa maor Œh”.¾ savaRsaka›taImaana yahovaa ”h” ka‹hta h. 9 ” maMidr ka‹ parvataIR gÜÜaQrva paihLeÜ 2
 • 62. hhhhaaaaggggggggQQQQ 2:10-23 830 maMidr ka‹ gÜÜaQrva sa baiùFkae‹ ho”. savaRsaka›taImaana yahovaa ” ka‹hta h ŒŸr ” WÜŸr pa” ma”< saaönta ka‹ WÜhraŸba. savaRsaka›taImaana yahovaa ” ka‹hta h.® kkkkaaaa‹‹‹‹aaaarrrrjjjjaaaa ssssaaaauuuuääää hhhhoooo”””” ccccaaaauuuukkkkaaaa‹‹‹‹aaaa ŒŒŒŒhhhh”””” bbbbaaaarrrrddddaaaannnnaaaa iiiimmmmaaaaLLLLÜÜÜÜIIII 10 yahovaa ka‹ sa<desaa dara ka‹ dUsar bairsa ka‹ naQvaÎ mahInaa ka‹ caŸbaIsavaÎ idnaa nabaI hagÜÜgÜÜaq ka‹ imaLÜa. sa<desaa ma< ka‹ha gÜÜa rha/ 11 savaRsaka›taImaana yahovaa ” ka‹hta h/ Œba yaajaka‹ sa paUCÜa ika‹ ” ibasaya ka‹ baAre ma< vyavasTaa ka‹A ka‹hta h. 12 ho” saka‹ta h ka‹Ÿnao mana”R Œapana ŒoùFnana ka‹ tahna ma< paiva(ar maaMsa LÜ” caLÜ”. ho” saka‹ta h ika‹ Ÿ ŒoùFnaa jaŸna ma< Ÿ paiva(ar maaMsa LÜ” jaata rha ho”/ rowÜI yaa paka‹a Baojana/ daKarsa/ taeLÜ yaa ka‹Ÿnao dUsar Baojana ka‹ CÜu” LeÜ”. ka‹a Ÿ caIja jaeka‹r CÜuŒba ŒoùFnaA sa hota h paiva(ar ho” jaa”À® yaajaka‹na javaaba idhsa/ "naahIå.® 13 taba hagÜÜgÜÜaq paUCeÜsa/ "ka‹A ho” ŒgÜÜar ka‹Ÿnao mana”R ka‹Ÿnao jaŸna ika‹ lhasae ka‹ CÜu” ka‹ ka‹Ar,ÜÜa Œsaud•Da ho” gÜÜavaA h/ ” icaijayana ma< sa ka‹Ÿnao caIja ka‹ CÜuvata hÀ ka‹a ” BaI Œpaiva(ar ho” jaabaÀ® taba yaAjaka‹na javaaba idhsa/ "ha</ Ÿ Œpaiva(ar ho” jaa”.® 14 taba hagÜÜgÜÜaq javaaba idhsa/ "parmaessar yahovaa ka‹hta h/ 'maor naùjar ma</ ” Ž«na LÜogÜÜana ŒŸr ” rAsw°Ü bare naema Œh”. jaŸna ka‹CÜU Ÿ ka‹rI ŒŸr jaŸna ka‹CÜU Ÿ maoka‹A BaÎw ka‹irhIå Ÿ Œpaiva(ar ho”. 15 Œba saocaa Œaja ka‹ paihLeÜ ka‹a Bavaa. yahovaA parmaessar ka‹ maiNdr ma< taohAr jairyae Žka‹ paaTar pa” dUsar paaTar rKa” sa paihLeÜ icaijayana ka‹”saA rhenaÀ 16 Žka‹ mana”R baIsa maapa Œnaaja ka‹ Fer ka‹ inaŒre Œavata h/ mauLÜa h¦Œ<a Œoka‹a isairpa‹ dsa hI imaLÜta h ŒŸr jaba taLÜka‹ Žka‹ mana”R daKarsa ka‹ paIpaa ka‹ inaŒre pacaasa maapa inaka‹ar” Œavata h taŸ h¦Œ<a Ÿ isairpa‹ baIsa hI paavata h? 17 ma”</ taU pacana ka‹ ŒŸr taU pacana ka‹ ka‹Ama ka‹ sajaA idhna. ma”< taohAr paŸDana ka‹ naAsa ka‹r” bare jaeka‹A taU ŸgÜÜaAŽsa h baerAimayana ka‹ BaejaA hŸ<. ma”< pa‹pa<U‹dI ŒŸr ŒoLÜna ka‹ Baejaesa jaŸna ika‹ taohAr saAre pa”dAvaAna ka‹ tabaAh ka‹” idhesa. mauLÜa taU pacae pau‹na BaI maore LÜgÜÜae naahIå Œayaa.¾ yahovaa ” ka‹hta h.® 18 yahovaa ka‹hta h/ "” idnaa sa ŒgÜÜavaa saocaa ŒTaRata naQvaa< mahInaa ka‹ caQbaIsavaÎ idna jaŸnae idna yahovaa/ ka‹ maMidre ka‹ naÎva ta”yaar ka‹Inh gÜÜa”. saocaa. 19 ka‹a ibaŒa Œbah¦< BaI Ba,ÜÜfar-gÜÜa&h ma< baawÜ”À ka‹a ŒMgÜÜaUre ka‹ baeLÜna/ ŒMjaIr ka‹ ba&cCÜ/ Œnaar ŒŸ ja”taUna ka‹ ba&cCÜ Œba taLÜka‹ pa‹LÜ naahIå d” paavata Œh”<À naahIå. mauLÜa Œajau ka‹ idna sa/ ŒgÜÜavaa ka‹ bare ma”< taU pacana ka‹ ŒasaIvaaRd debaŸ<.® 20 taba mahIna ka‹ caQbaIsavaeÎ idna hagÜÜgÜÜaq ka‹ dUsarI da”Rª yahovaa ka‹ sa<desaa imaLÜa. sa<desaa ma< ka‹ha gÜÜavaa/ 21 "yahàda ka‹ Pasaasaka‹ ja¨bbaabaeLÜ sa ka‹ha/ 'ma”< Œasamaana ŒŸ Bau”<yaa ka‹ ka‹<paava” jaata hŸ< 22 ŒŸr ma”< rajjana ka‹ isaMhasanana ka‹ LÜoka‹a” debaŸ< ŒŸ rasw°Üna ka‹ rajjana ka‹ saka›taI ka‹ barbaad ka‹” debaŸ< ŒŸr ma”< rTana ŒŸr Œonakae‹ savaairyana ka‹ naIcae pae‹Mka‹ debaŸ<. taba Gaoùfna ŒŸr Œonakae‹ Gauùfsavaar Bahr”hIå. Baa”R/ Baa”R ka‹ dusmana ho” jaa”. 23 savaRsaka›taImaana yahovaa ka‹hta h/ ma”< Ÿ idnaa saaLÜtaIŽLÜ ka‹ paUta/ Œapana saevaka‹/ ja¨bbaabaeLÜ ka‹ LeÜbaŸ<. yahovaa ” ka‹hta h ŒŸr ma”< taU pacana ka‹ mauM™a sa CÜapaI Ba” ŒMgÜÜaUWÜI banaaŸba. ka‹aheika‹ ma”< taU pacana ka‹ caunaeŸ< h.® savaRsaka›taImaana yahovaa ” saba ka‹hesa h.
 • 63. 826 ” sa<desaa Œh” jaeka‹a yahovaa sapanyaah ka‹ idhsa. sapanyaa” ” sa<desaa taba paaŽsa jaba Œamaona ka‹ paUta yaoisayyaah yahàda ka‹ rajaa rha. sapanyaah kaU‹saI ka‹ paUta rha. kaU‹saI gÜÜadlyaah ka‹ paUta rha. gÜÜadlyaah ŒmayaaRh ka‹ paUta rha. ŒmayaARh ihjaika‹yyaah ka‹ paUta rha. LLLLÜÜÜÜooooggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ iiiinnnnaaaaŒŒŒŒaaaavvvvaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹rrrr”””” kkkkaaaa‹‹‹‹ yyyyaaaahhhhoooovvvvaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ iiiiddddnnnnaaaa 2 yahovaa ka‹hta h/ "ma”< desa ka‹ hr caIja ka‹ paUrI tarh na§wÜ ka‹” debaŸ<. 3 ma”< sabaihM LÜogÜÜana ka‹ ŒŸr sabaihM janaavarna ka‹ na§wÜ ka‹rbaeŸ<. ma”< Œka‹asa ka‹ icar”yana ŒŸ saagÜÜare ka‹ maCÜiryana ka‹ na§wÜ ka‹rbaeŸ<. ma”< paapaI LÜogÜÜana ka‹ ŒŸr Œona sabaihM caIjana ka‹ jamaIna pa” sa naaŸ< inasaana maewÜ debaŸ<.® yahovaa ” saba ka‹hesa. 4 yahovaa ka‹hesa/ "ma”< yahàda ŒŸ yaäsaLeÜma ka‹ vaAisa”yana ka‹ iKaLÜApa‹ ŒApana hATa ŸWAÜŸba. ma”< ” jagÜÜahna sa Ÿ saba” ka‹ hwÜA” deba jaŸna Œbah¦< taLÜka‹ LÜbaAr devataA baALÜ ka‹ paUjaA ka‹rta h. ŒŸr Ÿ yaAjaka‹na ka‹ naAŸ< ka‹ jaŸna baALÜ ka‹ saevaA ka‹rta h. 5 ma”< Œona sabaihM LÜogÜÜana ka‹ hwÜA” deba jaŸna ŒApana CÜtae sa taArna ka‹ paUjaA ka‹rta h/ ŒŸr Ÿ LÜogÜÜana ka‹ jaŸna yahovaA ka‹ naAŸ< ka‹ ika‹iryaA KaAta hŸ</ ika‹–tau pau‹na Ÿ pacae LÜbaAr devataA maoLeÜka‹ ka‹ ika‹iryaA KaAta h. 6 ka‹CÜU LÜogÜÜa yahovaa sa ivamauKa ho” gÜÜaŽna. Ÿ pacae maore paaCeÜ rhba taija idhena. Ÿ pacae yahovaa sa madd maa<gÜÜaba BaI baMd ka‹” idhena. Žh bare ma”< Œona LÜogÜÜana ka‹ Ÿ jagÜÜaihyaa sa hwÜaŸba.® 7 maor sauŒAmaI yahovaA ka‹ samanvaA caupa rhA? ka‹aheika‹ LÜogÜÜana ka‹ inaŒava ka‹r” bare yahovaa ka‹ idna haLÜI hI Œavata Œh”. yahovaa Œapana BaÎwÜ baiLÜ ta”yaar ka‹” iLÜhsa h ŒŸr Ÿ Œapana baoLÜaŽ BaŽ maehmaanana ka‹ ta”yaAr ka‹” iLÜhsa h. 8 yahovaa ka‹hesa/ "yahovaa ka‹ baiLÜ ka‹ idna/ ma”< raja pau¤ana ŒŸr dUsar PamauKana ka‹ rajaa debaŸ<. ma”< dUsar desana ka‹ ŒoùùFnana ka‹ paihr” vaaLÜna ka‹ sabaihM LÜogÜÜana ka‹ sajaa debaŸ<. 9 Ÿ idnaA ma”< Œona sabaihM LÜogÜÜana ka‹ sajaa debaŸ< jaŸna ŒnDaivassaAsa ka‹ dehLÜIùja pa” kaU‹dta hIå. ma”< Œona LÜogÜÜana ka‹ sajaa debaŸ< jaŸna sauŒamaI ka‹ Gare ka‹ ka‹pawÜ ŒŸr ihMsaa sa bawÜore BaŽ Danae sa Barta hIå.® 10 yahovaa ” BaI ka‹hesa/ "Ÿ idnaA/ LÜogÜÜa yaäsaLeÜma ma< maCÜrI-duŒare pa” madd bare gÜÜaohravata rha ho”hIå. sahr ka‹ dUsar hIåsana ma< LÜogÜÜa nairyaata rha ho”hIå ŒŸr LÜogÜÜa sahr ka‹ caairh<u ka‹”<taI ka‹ pahaiùfyana ma< icaijayana ka‹ naasa ho” ka‹ jaordar Œavaaja Œnaka‹ta rha ho”hIå. 11 taU KaALeÜ nagÜÜar ka‹ inavaAisayao ivaLÜApa ka‹rA? ka‹Aheika‹ ba”paAiryana ka‹ roka‹ dINh jaA”hIå. ŒŸ DanaI ba”paarI barbaad ka‹” dInh ja”hIå. ssssaaaappppaaaannnnyyyyaaaaaaaahhhh 1 12 "Ÿ sama”/ ma”< idŒa LÜ”kae‹ samaUca”R yaäsaLeÜma ma< Œonaka‹A Kaojata rhba. ma”< Œona sabaihM LÜogÜÜana ka‹ herba jaŸna ika‹ dAKarsa ka‹ taLÜCÜwÜ ka‹ naA”ª Œh”<. Ÿ pacae ka‹hta h/ 'yahovaA ka‹CÜU naAhIå ka‹rta h/ na ŒcCÜA ŒŸr na hI baurA.¾ 13 taba dUsar LÜogÜÜa Œonaka‹r saarI sampai(a LÜ” LeÜ”hIå ŒŸr Œonaka‹r Garna ka‹ barbaad ka‹irhIå. Ÿ sama” jaŸna LÜogÜÜa Gar banaaŽ ho”hIå/ Ÿ pacae Œonamaa< naahIå r”hIå ŒŸr jaŸna LÜogÜÜa ŒMgÜÜaUre ka‹ baeLÜna ka‹ Kaetae ma< ropae ho”hIå/ Ÿ pacae Œona ŒgÜÜaMUrna ka‹ daKarsa naahIå paI”hIå/ Œona caIjana ka‹ dUsar LÜogÜÜa LÜ” LeÜ”hIå.® 14 yahovaa ka‹ inaŒava ka‹ idna haLÜI Œavaita Œh”. Ÿ idna inaŒre Œh”/ ŒŸr taejaI sa Œavaita Œh”. yahovaa ka‹ inaŒava ka‹ Kaasa idna LÜogÜÜa icaicaŒana Bavaa saur sauinahIå. ihŒ<a taLÜka‹ ika‹ vaIr jaoDaa BaI icaicaŒ”hIå. 15 Ÿ sama” parmaessar Œapana ika‹roDa pargÜÜawÜ ka‹rI. Ÿ KaQpa‹naaka‹ ivapai(ayana ka‹ sama” ho”. Ÿ ivaDvaMsa ka‹ sama” ho”. Ÿ ka‹irŒa/ BaŽ baadr ŒŸr taUpa‹anaI idna ka‹ Œ<iDayaara ka‹ sama” ho”. 16 ” idna saqinaka‹na ka‹ ika‹LÜAbaMDa nagÜÜarna ŒŸr rcCÜA-maInaArna pa” hmaLÜA ka‹ ŒLÜAmaR sa BarA BavaA hobyaA. 17 yahovaa ka‹hesa/ "ma”< LÜogÜÜana ka‹ ijannagÜÜaI bahota dUBar ka‹” debaŸ<. LÜogÜÜa Œona Œa<Darna ka‹ naa”Rª caairh¦< ka‹”<taI ja”hIå jaenaka‹a ” BaI maaÜñma naahIå ika‹ Ÿ pacae ka‹ha< jaata Œh”<À ka‹aheika‹ Ÿ saba” LÜogÜÜa yahovaa ka‹ iKaLÜapa‹ paapa ika‹hena. Œnaeka‹ LÜogÜÜa maair favaa ja”hIå. Œonaka‹r KaUna jamaInae pa” bahI. Œonaka‹r lhAisayana gÜÜaobare ka‹ naa”Rª Bau”<yaa pa” paùfI Ba”R saùfta rhI. 18 Œonaka‹r saonaa caa<dI Œonaka‹r madd naahIå ka‹” paa”R. Ÿ sama”/ yahovaa bahota” CÜubDa ŒŸ ka‹ohana ho”. yahovaa paUre saMsaar ka‹ Œapana ika‹roDa ka‹ ŒagÜÜaI ma< baairkae‹ barbaad ka‹” de”. yahovaa paUrI tarh Bau”<yaa pa” saba ka‹CÜU barbaad ka‹” de”.® yyyyaaaahhhhoooovvvvaaaaAAAA LLLLÜÜÜÜooooggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ PPPPaaaaeeeeiiiirrrrttttaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrttttaaaa hhhh inaLÜRjja LÜogÜÜao/ maurJaata ŒŸ marta paU‹LÜna ka‹ naa”Rª ho” ka‹ paihLeÜ/ 2 Œapana ijannagÜÜaI ka‹ badiLÜ d•yaa. idna ka‹ gÜÜamaIR ma< ka‹Ÿnao paU‹LÜ maurJaa”R ŒŸr mair jaa”. taU pacae va”saena hobyaa jaba yahovaa Œapana KaŸpa‹naaka‹ ika‹roDa pargÜÜawÜ ka‹rI. Žh bare Œapana ijannagÜÜaI ka‹/ yahovaa ka‹ jairyae taohre pacana ka‹ iKaLÜapa‹ ika‹roDa pargÜÜawÜ ka‹r” ka‹ paihLeÜ/ badLÜ favaa. 3 taU sabaihM ivanam˜a LÜogÜÜao/ yahovaa ka‹ LÜgÜÜae Œavaa. Œoka‹r naemana ka‹ maanaa. naIka‹ ka‹ama ka‹rba saIKaa. ivanam˜a ho” saIKaa. ho” saka‹ta h taba taU pacae sauröcCÜta rih saka‹byaa jaba yahovaa Œapana ika‹roDa pargÜÜawÜ ka‹rI. 2
 • 64. 827 ssssaaaappppaaaannnnyyyyaaaaaaaahhhh 2:4-3:13 yyyyaaaahhhhoooovvvvaaaaaaaa ””””êêêêaaaaaaaaŽŽŽŽLLLLÜÜÜÜ kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaùùùùffffooooiiiissssaaaayyyyaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaajjjjaaaaaaaa ddddeeee”””” 4 ŒÆaa sahre ma< ka‹Ÿnao BaI naahIå bacaI. Œska‹LÜIna barbaad ka‹” dInh jaa”. dopahre taLÜka‹ LÜogÜÜa Œsadod taja” ka‹ majabaUr ka‹” dInh ja”hIå. Žk“a‹ona saUnaa ho”. 5 he samaud••dr-tawÜ pa” basa”yaa LÜogÜÜao ŒŸr ka‹retaI LÜogÜÜao/ yahovaa ka‹ ” saMdesaa isairpa‹ taohre bare Œh”. he ka‹naana desa/ paiLÜstaI desa/ ma”< taU pacanka‹ babaARd ka‹” deba. h¦Œ<a ka‹Ÿnao naahIå rhI. 6 samaud•dr ka‹ ika‹naare ka‹ taohar pacana ka‹ Bau”<yaa ibanaA ika‹saI nagÜÜarna yaA Kaetana ka‹ baMjar rhIå. taohAr Bau”<yaA isarpa‹ gÜÜaùfeiryana ŒŸ Baeiùfna bare KauLÜA carAgÜÜaAh rhIå. 7 taba Ÿ Bau”<yaa yahàda ka‹ bacae BaŽ LÜogÜÜana ka‹ bare ho”. yahovaa yahàda ka‹ Œona LÜogÜÜana ka‹ yaad rKaI. 5 saba” LÜogÜÜa ibadesa ma< baMdI Œh”<. mauLÜa yahovaa Œonaka‹a vaapasa iLÜŒa”. taba yahàda ka‹ LÜogÜÜa Œona Kaetana ma< ŒpanaI Baeiùfna ka‹ Gaasa car” de”hIå. saa<Ja ka‹ Ÿ pacae Œska‹LÜona ka‹ KaaLÜI Garna ma< ŒoLÜirhIå. 8 yahovaa ka‹hta h/ "ma”< jaanata hŸ< ika‹ maoŒaba ŒŸ Œmmaona ka‹ LÜogÜÜa ka‹a ika‹hena. Ÿ saba” LÜogÜÜa hmare LÜogÜÜana ka‹ LÜöjjata ika‹hena. Ÿ saba” LÜogÜÜa Œapana desa ka‹ ŒŸr ijayaada baùfvaar ka‹r” bare Œonaka‹r Bau”<yaa iLÜhena. 9 Žh bare ja”saa ika‹ ma”< sadoma ŒŸr ŒmaorA ka‹ saùjaA idhesa h. ma”< maoŒabaI ŒŸ ŒmmaonaI ka‹ BaI saùjaA deba. ma”< savaRsaka›taImaana yahovaa/ ”êaaŽLÜ ka‹ parmaessar ŒhŸ<. ma”< PaitagÜÜyaa ka‹rta hŸ< ika‹ Ÿ saba” desa sada ka‹ Kaaitar paUrI tarh barbaad ka‹” dInh ja”hIå. Œonaka‹r Bau”<yaa ma< jaMgÜÜaLÜI Gaasa jaimahIå. Œonaka‹r Bau”<yaa ma&ta saagÜÜar ka‹ naona sa Fka‹I Ba” Bau”<yaa ja”saI ho”. maore LÜogÜÜana ma< sa bacaI Ba” Ÿ Bau”<yaa ka‹ ŒŸ Žhmaa< tajaI gÜÜa” hr caIja ka‹ LeÜ”hIå.® 10 Ÿ saba” baatana/ maoŒaba ŒŸ Œmmaana bare GaiwÜta ho”hIå ka‹aheika‹ Ÿ pacae savaRsaka›taImaana yahovaa ka‹ LÜogÜÜana ka‹ LÜöjjata ika‹hena. 11 Ÿ saba” LÜogÜÜa yahovaa sa fer”hIå. ka‹aheika‹ yahovaa Œonaka‹r devatana ka‹ barbaad ka‹rI. taba sabaihM dUr-draja ka‹ desa yahovaa ka‹ Ÿpaasanaa ka‹irhIå. 12 kaU‹sa ka‹ LÜogÜÜao/ Žka‹r ŒrTa taU pacae BaI Œha. yahovaa ka‹ tarvaar taohre LÜogÜÜana ka‹ maair fa”. 13 ŒŸr yahovaa Ÿttar ka‹”<taI Œapana haTa baùFa”R ŒŸ ŒssaUr ka‹ sajaa de”. Ÿ naInavae ka‹ barbaad ka‹rI/ Ÿ sahr KaaLÜI Jaurana reigÜÜastaana ja”saa ho”. 14 taba isairpa‹ Baeiùfna ŒŸ jaMgÜÜaLÜI janaavar Ÿ barbaad sahr ma< r”hIå. kau‹cakau‹cavaa ŒŸr ka‹ŸŒa Œona KaMBana pa” ba”iWÜhIå jaaŸna Kaùf BaŽna taija dInh gÜÜa Œh”<. Œonaka‹r Œavaaja iKaùfika‹yana sa Œavaita Ba” saunaa” paùfI. ka‹ŸŒna/ duŒare ka‹ saIiùFyana pa” ba”iWÜhIå. Œona saUnae Garna ma< ka‹irŒa paMCÜI ba”iWÜhIå. 15 naInavae Žna idnana Ž«tanaa ijayaada Gama,fI Œh”. Ÿ Œ”saa Kausa sahr Œh”. LÜogÜÜa samauJata hIå ika‹ Ÿ pacae sauröcCÜta Œh”<. Ÿ pacae samauJata hIå ika‹ naInavae saMsaar ma< saba sae baùfka‹a WÜŸr baawÜ”. mauLÜa Ÿ sahr babaARd ka‹Inh jaa”. ” Žka‹ WÜu saUnaI jagÜÜaihyaa ho”/ jah<a isairpa‹ jaMgÜÜaLÜI janaavar Œarama ka‹r” jaata hIå. jaba LÜogÜÜa Œohr sa gÜÜaujairhIå ŒŸr LÜiKahIå ika‹ kae‹tanaI baurI tarh sahr barbaad ka‹Inh gÜÜa Œh”/ taba Ÿ pacae saIwÜI baja”hIå ŒŸr maU<iùf ihLÜ”hIå. yyyyaaaaäääässssaaaaLLLLeeeeÜÜÜÜmmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ BBBBaaaaiiiivvvvaaaassssssssaaaa yaäsaLeÜma/ taohar pacana ka‹ LÜogÜÜa parmaessar ka‹ iKaLÜapa‹ LÜùfena. taohar pacana ka‹ LÜogÜÜa dUsar LÜogÜÜana ka‹ caowÜ pahoåcaaŽna ŒŸr taU pacae paapae sa ka‹LÜMika‹ta Œha. 2 taohar LÜogÜÜa maor Žka‹ WÜu naahIå saunataena. Ÿ pacae maor isacCÜa ka‹ ŒMgÜÜaIka‹ar naahIå ka‹rtaena. yaäsaLeÜma yahovaa ma< ibassaasa naahIå raKata. yaäsaLeÜma Œapana parmaessar ka‹ LÜgÜÜae naAhIå ŒAvata h. 3 yaäsaLeÜma ka‹ PamauKa gÜÜauraRta BavaA isaMhna ja”saena Œh”<. Žka‹r inaŒava ka‹ jaja Œ”sae BauKaana Baeiùfyana ka‹ tarh Œh”< jaŸna Baeiùfna pa” hmaLÜa ka‹r” saa<Ja ka‹ Œavata h/ ŒŸr iBaMsaare ka‹CÜU bacaa naahIå rhta. 4 Œoka‹r naibayana ijammaedAr ŒŸr ibassaAsayaogya naAhIå Œh”. Œoka‹r yaajaka‹na paivattar icaijayana ka‹ Œpaiva(ar ka‹rta hIå. Ÿ pacae parmaessar ka‹ naema bare ihMsaA ika‹hena h. 5 mauLÜa parmaessar Œbah¦< BaI Ÿ sahr ma< baawÜ” ŒŸ Ÿ Œonakae‹ bare LÜgÜÜaatar inaŒava sa Bara rha h. parmaessar ka‹CÜU BaI baura naahIå ka‹rta. Ÿ Œpanae LÜogÜÜana ka‹ BaLÜa” ka‹rtaa caLÜa Œavata h. LÜgÜÜaataar hr iBaMsaare Ÿ Œapana LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa inaŒava ka‹rta h. mauLÜa baure LÜogÜÜa Œapana ka‹Inh BaŽ baure ka‹rmana bare LÜöjjata naahIå hotaena. 6 parmaessar ka‹hta h/ "ma”< samaUcae rasw°Üna ka‹ barbaad ka‹” idheŸ< h. Œ”< Œonaka‹r rcCÜa-maInaarna ka‹ naswÜ ika‹heŸ< h. ma”< Œonaka‹r saba” saùfka‹ ka‹ naswÜ ika‹heŸ< h ŒŸr Œba h¦Œ<a ka‹Ÿnao naahIå jaata. Œonaka‹r nagÜÜarna saUnaa Œh”</ Œonamaa< Œba ka‹Ÿnao naahIå rhta. 7 ma”< taU pacansa ” Žh bare ka‹hta hŸ< taaika‹ taU pacae isacCÜa lyaa. ŒgÜÜar taU pacae Œ”saa ka‹rbyaa taŸ taohar pacana ka‹ Gar naswÜ naahIå ho”. ŒgÜÜar taU pacae Œ”saa ka‹rbyaa taŸ ma”< Œapana banaa”R Ba” yaojanaa ka‹ Œnausaar taU pacana ka‹ sajaa naahIå debaŸ<.® mauLÜa Ÿ pacae baure LÜogÜÜa va”saena hI baure ka‹rmana ŒŸr ijayaada ka‹r” caahta hIå jaenaka‹a Ÿ pacae paihLeÜ hI ka‹” rKae Œh”<. 8 yahovaa ka‹hesa/ "Žh bare tainaka‹ PataIcCÜa ka‹ra. maor Kaùfa ho” ŒŸ inaŒava ka‹Inh jaa” sa paihLeÜ maor PataIcCÜa ka‹ra. Œnaeka‹ rasw°Üna sa LÜogÜÜana ka‹ iLÜŒava” ŒŸ taU pacana ka‹ sajaa de” bare Œonaka‹r ŸpayaogÜÜa Œapana ika‹roDa taU pacana ka‹ iKaLÜapa‹ pargÜÜawÜ ka‹r” bare ka‹rba. ma”< Œonaka‹r ŸpayaogÜÜa ” deKaava” bare ka‹rbaŸ< ika‹ ma”< kae‹tanaa CÜubDa hŸ</ ŒŸr yahàda ka‹ samaUcaa Padesa naswÜ ho”. 9 taba ma”< dUsar rasw°Üna ka‹ LÜogÜÜana ka‹ badLÜ deba Žh bare Ÿ saapa‹-saapa‹ baoLÜ” saka‹ba ŒŸr yahovaa ka‹ naaŸ< ka‹ taarIpa‹ ka‹r saka‹ba. Ÿ pacae saba” Žka‹ saMgÜÜa maor ŒrADanaA ka‹rba. 10 LÜogÜÜa kaU‹sa ma< dUsar ka‹”<taI sa paUrI rah taya ka‹”kae‹ Œ”hIå. maore ibaKare BaŽ LÜogÜÜa maore LÜgÜÜae Œh”Iå. maor ŸpaAsaka‹ maore LÜgÜÜae Œ”hIå ŒŸr Œapana BaÎwÜ LÜ”hIå. 11 "yaäsaLeÜma/ taba taU ŒgÜÜavaa caiLÜkae‹ Œona baure ka‹rmana bare LÜjaaba ho” baMd ka‹” debyaa. ka‹aheika‹ ma”< yaäsaLeÜma sa Œona sabaihM baure LÜogÜÜana ka‹ inaka‹airkae‹ baaher ka‹rba. ma”< Œona sabaihM Gama,ÜÜfI LÜogÜÜana ka‹ dUr ka‹” debaŸ<. Œona Gama,ÜÜfI LÜogÜÜana ma< sa ka‹Ÿnao BaI maore paivattar pavaRtae pa” naahIå rhI paa”. 12 ma”< isairpa‹ saoJa ŒŸ ivanam˜a LÜogÜÜana ka‹ Œapana sahr ma< rh” debaŸ< ŒŸr Ÿ pacae yahovaa ka‹ naaŸ< ma< ibassaasa ka‹irhIå. 13 ”êaaŽLÜ ka‹ bacae BaŽ LÜogÜÜa baure ka‹rma naahIå ka‹irhIå. Ÿ pacae 3
 • 65. ssssaaaappppaaaannnnyyyyaaaaaaaahhhh 3:14-20 828 LÜbaar naahIå baoiLÜhIå. Ÿ pacae LÜbaar baoiLÜkae‹ LÜogÜÜana ka‹ WÜgÜÜa” naahIå ca”hIå. Ÿ pacae Œona Baeiùfna ka‹ naa”Rª ho”hIå jaŸna Kaata hIå ŒŸr saanta ŒoLÜrta hIå/ ŒŸr ka‹Ÿnao BaI Œonaka‹a taMgÜÜa naahIå ka‹rI.® ŒŒŒŒaaaannnnaaaannnndddd ssssaaaa<<<<ddddeeeessssaaaaaaaa 14 he yaäsaLeÜma/ gÜÜaavaa ŒŸ Kausa h•vaa? he ”êaAŽLÜ/ KausaI sa Gaosa ka‹ra? yaäsaLeÜma/ Pasanna h•vaa/ tamaasaa ka‹ra. 15 ka‹aheika‹ yahovaa taohar pacana ka‹ sajaa roika‹ idhsa. Ÿ pacae taohre pacana ka‹ dusmanana ka‹ vaAipasa maoùf d•yaA jaŸna taohAr tarpa‹ ŒAvata rhena. he ”êaAŽLÜ ka‹ rajaa/ yahovaa taohre saMgÜÜa Œh”. Œba taU pacanka‹ ŒŸr ka‹Ÿnao baurI GawÜnaA bare ica–taA ka‹ jaärta naAhIå. 16 Ÿ sama”/ yaäsaLeÜma sa ka‹ha jaa”/ "majabaUta banaa/ feraŒ ijana? 17 taU pacana ka‹ parmaessar yahovaa taU pacana ka‹ saMgÜÜa Œh”. Ÿ saka›taIsaaLÜI pa‹ŸjaI ka‹ naa”Rª Œh”. Ÿ taU pacana ka‹ rcCÜA ka‹rI. Ÿ deKaa”R ika‹ Ÿ taU pacana sa kae‹tanaa ipayaar ka‹rta h. Ÿ deKaa”R ika‹ Ÿ taU pacana sa kae‹tanaa Pasanna Œh”. Ÿ h<saI ŒŸr taU pacana ka‹ baare ma< Œ”sae Kausa ho”. 18 ja”sae LÜogÜÜa davata ma< hota hIå.® yahovaa ka‹hesa/ "ma”< taU pacanka‹ LÜÆaa ka‹ dUr ka‹rba. ma”< taU pacanka‹ duBaaRgÜÜya ka‹ taU pacansa dUr ka‹rba. 19 Ÿ sama”/ ma”< Œona LÜogÜÜanka‹ sajaa debaŸ< jaŸna taU pacanka‹ caowÜ pahoåcaaŽna. ma”< Œapana GaayaLÜ LÜogÜÜanka‹ rcCÜa ka‹rba. ma”< Œona LÜogÜÜanka‹ vaapasa iLÜŒaŸba/ jaŸna para” ka‹ baebasa ka‹Inh gÜÜa rhena ŒŸr ma”< Œonaka‹a Paisad•Da ka‹rba. LÜogÜÜa saba jagÜÜah Œonaka‹r taarIpa‹ ka‹irhIå. 20 Ÿ sama”/ ma”< taU pacanka‹ vaapasa iLÜŒaŸba. ma”< taU pacanka‹ Žka‹ saaTa vaapasa iLÜŒaŸba. ma”< taU pacanka‹ Paisad•Da banaaŸba. saba jagÜÜah LÜogÜÜa taU pacanka‹ taarIpa‹ ka‹irhIå. ” taba ho” jaba ma”< taU pacanka‹ Œ<iKayana ka‹ samanvaa taU saba” bandI LÜogÜÜanka‹ iLÜŒaŸba.® yahovaa ” saba” ka‹hesa.
 • 66. 823 hhhhbbbbaaaakkkkaaaa››››kkkkaaaaUUUU‹‹‹‹kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr ssssaaaa iiiissssaaaakkkkaaaa‹‹‹‹aaaa””””ttttaaaa ” Ÿ saMdesa Œh” jaŸna hbaka›kaU‹ka‹ nabaI ka‹ dInh gÜÜa rha. 2 he yahovaa/ ma”< LÜgÜÜaatar taohar doha” deta rhta hŸ<. taU maor ka‹ba saunabyaaÀ ma”< ” ihMsaa ka‹ baare ma< taohre ŒgÜÜavaa nairyaata rhta hŸ< mauLÜa taU ka‹CÜU naahIå ika‹ha. 3 LÜogÜÜa LÜUwÜ LeÜta hIå ŒŸr dUsar LÜogÜÜana ka‹ naoska‹ana pahoåcaavata hIå. LÜogÜÜa tahttauka‹ ka‹rta hIå ŒŸr JagÜÜaùfta hIå. he yahovaa? taU Œ”saI Bayaanaka‹ baatana maoka‹a ka‹ahe deKaa«vata ŒhaÀ 4 vyavasTaa bagÜÜaqr sahAra ka‹ ho” cauka‹I Œh” ŒŸr LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa inaŒava naahIå ka‹” paavaita Œh”. duwÜ•WÜ LÜogÜÜa sajjana LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa Œapana LÜùfa”yana jaItana baaweÜna. taŸ/ vyavasTaa Œba inaspacCÜ naahIå rih gÜÜa”R baa. hhhhbbbbaaaakkkkaaaa››››kkkkaaaaUUUU‹‹‹‹kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ jjjjaaaavvvvaaaaaaaabbbbaaaa 5 yahovaa javaaba idhsa/ "dUsar jaaitayana ka‹ LÜKaa. Œonaka‹a iDayaana sa deKaa. taU Œcarja ho” jaAbyaA. ma”< taohrI ijannagÜÜaI ka‹ sama” ma< ka‹CÜU Œ”saa ka‹rba jaŸna taohka‹a caika‹ta ka‹” de”. ŒgÜÜar taohka‹a Œoka‹re baare ma< bataavaa jaa” taŸ taU Œoh pa” Barosaa naahIå ka‹” paŸbyaa. 6 ma”< baabauLÜ ka‹ LÜogÜÜana ka‹ Žka‹ WÜu baLÜvaana jaaita banaa” debaŸ<. Ÿ saba” LÜogÜÜa baùfka‹vaa duwÜ•WÜ ŒŸr saka›taIsaaLÜI jaoDaa Œh”<. Ÿ pacae ŒgÜÜavaa baaùFta BaŽ saarI DartaI pa” CÜa” ja”hIå. Ÿ pacae Œona Garna ŒŸ Œona sahrna pa” ka‹bjaa ka‹” LeÜ”hIå jaŸna Œonaka‹r naahIå Œh”<. 7 baabauLÜ ka‹ LÜogÜÜa dUsar LÜogÜÜana ka‹ sasaa” de”hIå. baabauLÜ ka‹ LÜogÜÜa jaŸna ca”hIå/ taŸna ka‹irhIå ŒŸr ja<ha caihhIå/ h¦Œ<a ja”hIå. 8 Œonaka‹r Gaoùfna caItana sa BaI taeja dŸùf”vaaLÜa ho”hIå ŒŸr saUrja ka‹ Âka‹a” jaa” ka‹ paaCeÜ baùfka‹a kaU‹kau‹r sa BaI ijayaada KaU<KaAr ho”hIå. Œonaka‹r Gaoùfsavaar pa‹ŸjaI saudUr WÜŸrna sa Œ”hIå. Ÿ pacae Œapana dusmanana pa” va”sae wÜUiwÜ paiùfhIå ja”sae Œka‹asae sa ka‹Ÿnao BaUKaa igÜÜad•Da JapawÜ•wÜa maarta h. 9 Ÿ pacae sabaihM ihMsaA ka‹r” bare ŒA”hIå. Œonaka‹r pa‹Ÿja reigÜÜastaana ka‹ hvaa ka‹ tarh naakae‹ ka‹ saoJa ma< ŒgÜÜavaa baiùFhIå. baabauLÜ ka‹ pa‹ŸjaI ŒnaigÜÜanata LÜogÜÜana ka‹ baMdI banaa”kae‹ LÜ” ja”hIå. Œonaka‹r igÜÜanataI Ž«tanaI ijayaada ho”R jaeta«naI reta ka‹ ka‹,ÜÜana ka‹ hota h. 10 "baabauLÜ ka‹ pa‹ŸjaI dUsar desana ka‹ rajaa LÜogÜÜana ka‹ h<saI Ÿùf”hIå. dUsar desana ka‹ rajaa Œonakae‹ bare cauwÜkau‹LÜa bana ja”hIå. baabauLÜ ka‹ pa‹ŸjaI ¬<caa saud]ùF maInaArvaaLeÜ sahrna pa” h<isahIå. Ÿ pacae Œona ika‹LÜna ka‹ badLeÜ ma< baA ka‹ rAstaA banaA”kae‹ Œona sahrna ka‹ ŒasaanaI sa hra” de”hIå. 11 pau‹na Ÿ pacae dUsar jagÜÜahna pa” jaud•Da bare Œona jagÜÜahna ka‹ taijakae‹ Œ”saena hI hhhhbbbbaaaakkkkaaaa››››kkkkaaaaUUUU‹‹‹‹kkkkaaaa‹‹‹‹ 1 ŒgÜÜavaa baiùF ja”hIå ja”sae Œ<aDaI Œavaita Œh” ŒŸr ŒgÜÜavaa baiùF jaata h. baabauLÜ ka‹ Ÿ saba” LÜogÜÜa basa Œapana saka›taI ka‹ hI paUijahIå.® ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr ssssaaaa hhhhbbbbaaaakkkkaaaa››››kkkkaaaaUUUU‹‹‹‹kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaavvvvaaaaaaaaLLLLÜÜÜÜ 12 pau‹na hbaka›kaU‹ka‹ ka‹hesa/ "he yahovaa/ taU Œmar Œha. taU maor paiva(ar parmaessar Œha. hma naAhIå marba. he yahovaa/ taU baabauLÜ ka‹ LÜogÜÜana ka‹ dUsar LÜogÜÜana ka‹ sajaa de” ka‹ rcyaa h. he hmaar cawÜ•wÜana/ taU Œonaka‹a yahàda ka‹ LÜogÜÜana ka‹ sajaa de” ka‹ rcyaÜa h. 13 taohar BaLÜI Œ<aiKana ka‹Ÿnao doKa naahIå LÜKaita hIå. taU paapa ka‹rta BaŽ LÜogÜÜana ka‹ naahIå LÜiKa saka‹ta h. taŸ taU Œona paaipayana ka‹ jaIta ka‹”sae LÜKa saka‹ta hÀ taU ka‹”sae LÜKa saka‹ta h ika‹ sajjana ka‹ dujaRna hra” de”. 14 taU hI LÜogÜÜana ka‹ Œ”sae banaayaa h ja”sae saagÜÜare ka‹ ŒnaigÜÜanata maCÜiryana jaŸna saagÜÜar CÜowÜA jaIva Œh”< bagÜÜa”r ka‹Ÿnao mauiKayaa ka‹. 15 dusmana h¦ka‹ ŒŸ jaaiLÜ fa”kae‹ Œonaka‹a paka‹iùf LeÜta h. Œapana jaaiLÜ ma< pa‹<saa”kae‹ dusmana Œonaka‹a hIåca LÜ” jaata h. dusmana bahota Kausa hota h jaŸna Ÿ paka‹ùfta h. 16 ” pa‹Mda ŒŸr jaaLÜ Œoka‹re bare Œ”saI ijannagÜÜaI ma< jaŸna Danavaana ka‹ hota h ŒŸr Ÿöttama Baojana Kaa” ma< Œoka‹r sahayaka‹ banata hIå. Žh bare Ÿ dusmana Œapana hI jaaLÜ ŒŸ pa‹Mdna ka‹ paUjata h. Ÿ Œonaka‹a maana de” bare saba” baiLÜ deta h ŒŸr Ÿ Œonakae‹ bare DaUpa baarta h. 17 ka‹a Ÿ Œapana jaaLÜ sa ”h” tarh LÜgÜÜaAtaAr paka‹ùfta rhbaÀ ka‹a baabauLÜ ka‹ pa‹Ÿja ”h” tarh inadRya ho”kae‹ jaAitayana ka‹ naasa ka‹rta rhbaÀ "ma”< pahre ka‹ maInaare pa” jaa”kae‹ Kaùfa hobaŸ<. ma”< h¦Œ<a Œapana jagÜÜah LeÜba ŒŸr rKavaarI ka‹rba. ma”< ” LÜKa” ka‹ ”Mtajaar ka‹rba ika‹ Ÿ maosae ka‹a ka‹hta h. ma”< ”Mtajaar ka‹rba ŒŸr ” jaana LeÜba ika‹ maore isaka‹A”ta ka‹ baAre ma< maoka‹A ka‹A javaaba de” caAhI.® ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ jjjjaaaaiiiirrrryyyyaaaaeeee hhhhbbbbaaaakkkkaaaa››››kkkkaaaaUUUU‹‹‹‹kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaauuuunnnnaaaavvvvaaaaaaaa””””RRRR 2 yahovaa maoka‹a javaaba idhsa/ "ma”< taohka‹a ka‹CÜU deKaavata hŸ</ taU Œoka‹a iLÜKa lyaa. saUcanaa pawÜ•wÜI pa” Žka‹a saaùpa‹-saaùpa‹ iLÜKa d•yaa taaika‹ LÜogÜÜa ŒasaanaI sa Œoka‹a ba<aica saka‹”<. 3 ” saMdesa ŒgÜÜavaa Œava”vaaLÜa Žka‹ Kaasa sama” ka‹ baare ma< Œh”. ” sa<desa ŒaiKarI sama” ka‹ baare ma< Œh” ŒŸ ” sacca isad•Da ho”. Œ”saa LÜgÜÜa saka‹ta h ika‹ va”saa sama” taŸ ka‹bah¦< Œa” hIå naahIå. mauLÜa DaIra ka‹ saMgÜÜa Œoka‹r ”Mtajaar ka‹ra. Ÿ sama” 2
 • 67. hhhhbbbbaaaakkkkaaaa››››kkkkaaaaUUUU‹‹‹‹kkkkaaaa‹‹‹‹ 2:4-3:8 824 Œa” ŒŸr Œoka‹a der naahIå LÜagÜÜaI. 4 ” saMdesa Œona LÜogÜÜana ka‹ madd naahIå ka‹” paa” jaŸna Žh pa” ka‹ana de” sa ”naka‹ar ka‹rta hIå. mauLÜa sajjana ” saMdesa pa” ibassaasa ka‹rI ŒŸr Œapana ibassaasa ka‹ ka‹ar,ÜÜa sajjana ijaŒta rhI.® 5 parmaessar ka‹hesa/ "daKarsa mana”R ka‹ gÜÜaumarAh ka‹” saka‹ta h. ”h” tarh ka‹Ÿnao saka›taIsaaLÜI mana”R ka‹ Œoka‹r Gama,f maUrKa banaa” deta h. Ÿ mana”R ka‹ saaönta naahIå imaLÜI. maŸta ka‹ naa”Rª ka‹bah¦< Œoka‹r paewÜ naahIå Barta Ÿ hr sama” ijayaada sa ijayaada ”cCÜa ka‹rta rhta h ŒŸr maŸta ka‹ naa”Rª hI Œoka‹a ka‹bah¦< ta]öpta naahIå imaLÜI. Ÿ dUsar desana ka‹ hravata rhI. Ÿ dUsar desana ka‹ Œona LÜogÜÜana ka‹ Œapana parjaa banaavata rhI. 6 inahcaya hI/ ” saba” LÜogÜÜa Œoka‹r h<saI masaKarI Ÿùfavata BaŽ ” ka‹ihhIå/ 'Œoh pa” haTa paùf” jaŸna Žtanae idnana taLÜka‹ ÜñwÜta rha h. jaŸna Œ”sae Œona icaijayana ka‹ hiTayaavata rha h jaŸna Œoka‹r naahIå rihna. jaŸna kae‹tanae hI LÜogÜÜana ka‹ Œapana ka‹jaeR ka‹ baoJae tare dbaavata rha h.¾ 7 "ka‹A taU naAhIå jaAnata ika‹ Ÿ saba” jaŸna taohka‹A ±,ÜÜa idhesa h taohAr iKaLÜApa‹ ŸiWÜkae‹ Kaùfa ho”hIåÀ Ÿ pacae ŸiWÜhIå ŒŸr taohka‹A ka‹ ka‹paA”hIå ŒŸr Ÿ taohAr icaijayana ma< sa jaŸna ka‹CÜU Ÿ caAhta h LeÜ” jaA”hIå. 8 taU bahota sa desana ka‹ icaijayana ñwÜ•yaa h. taŸ Ÿ pacae taohsae ŒŸr ijayaada LeÜ”hIå. taU bahota sa LÜogÜÜana ka‹ höttayaa ika‹ha h. taU Kaetana ŒŸr sahrna ka‹ babaRad ika‹ha h. taU h¦Œ<a sabaihM LÜogÜÜana ka‹ maar fayaa h. 9 saunaA? jaŸna gÜÜaLÜta tarIkae‹ sa Dana jamaA ika‹hesa h? Œonaka‹A Œoka‹r pair,ÜÜaAma BaugÜÜata” ka‹ ho”. taU pacae saocaa ka‹rta h ika‹ taU ŒApana icaijayana caorava” sa dUsar mana”R ka‹ roka‹ saka‹ta h. mauLÜa ” taohAr bare bahota baurA ho”. 10 "taU bahota sa LÜogÜÜanka‹ naasa ka‹r” ka‹ jaojanaa banaa” rKyaa h. Žesae taohar Œapana LÜogÜÜana hI LÜiÆata ho” ŒŸr taohka‹a BaI Œapana jaana sa haTa Daova” ka‹ paùfI. 11 taohre Gare ka‹ devaArna ka‹ paaTar taohre iKaLÜapa‹ gÜÜavaAhI de”hIå. ihŒ<a taLÜka‹ ika‹ taohar Gare ka‹ CÜtae ka‹ sahtaIrna BaI ” Gaosa,ÜÜaA ka‹r”hIå ika‹ taU baura mah”RR ŒhA. 12 haya LÜagÜÜa” Ÿ baure ŒiDaka‹arI pa” jaŸna KaUna baha”kae‹ Žka‹ sahr ka‹ inamaRa,ÜÜa ka‹rta h ŒŸr duwÜ•WÜtaa ka‹ jairyae cahardIvaare sa imaLÜa Žka‹ WÜu sahr ka‹ saudù]F banaavata h. 13 savaRsaka›taImaana yahovaa ” WÜana iLÜhsa h ika‹ Œo LÜogÜÜa jaŸna ka‹CÜU banaaŽ rhena/ Ÿ saba ka‹CÜU ka‹ Žka‹ WÜu ŒagÜÜaI Basama ka‹” de”. Œonaka‹r samaUcaa êama baeka‹ar ho” jaa”. 14 pau‹na saba ka‹hà< ka‹ LÜogÜÜa yahovaa ka‹ maihmaa ka‹ jaana ja”hIå ŒŸr Žka‹ Kabar Œ”sae sa<car jaa” ja”sae samaud•dre ma< paanaI pa‹”LÜa ho”. 15 taU jaŸna ŒApana paùfoisayana ka‹ dAKarsa ipaLÜAvata h/ saunaA? taU ŒApana ùjahr ka‹ imaLÜAvata h ŒŸ Œoka‹A ipaLÜAvata h taAika‹ taU Œoka‹re nagÜnataA ka‹ LÜiKa saka‹IM. 16 "taU pacae sammaAna ka‹ jagÜÜah LÜÆaA sa Bair jaAbyaA. taU pacae jaär paIŸbyaA taŸ taU pacae ŒApana nagÜnataA ka‹ PadisaRta ka‹rbyaA. Ÿ ipayaALeÜ sa ipaŒA jaŸna yahovaa ka‹ daihnae haTae ma< Œh”. taŸ taU pacae sammaAna ka‹ jagÜÜah pa”R LÜÆaA paAŸbyaA. 17 "LÜbaanaona ma< taU bahota sa LÜogÜÜana ka‹ höttayaa ika‹ha h. taU h¦Œ<a bahota sa gÜÜao¨ ÜñwÜ•yaa h. taŸ jaŸna LÜogÜÜa maara gÜÜavaa rhena/ taU Œonasae sasaa” jaabyaa ŒŸr taU Ÿ desa bare jaŸna baurI baatana ika‹hena/ Œonakae‹ ka‹ar,ÜÜa taU fera” jaabyaa. Œona sahrna ka‹ saMgÜÜa ŒŸr Œona sahrna ma< basa”yana ka‹ saMgÜÜa jaŸna ka‹CÜU taU ika‹h•yaa h/ Œonasae taU fera” jaabyaa.® mmmmaaaaUUUUiiiittttaaaaRRRRyyyyaaaannnnaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ iiiinnnnaaaarrrrTTTTaaaaRRRRkkkkaaaa‹‹‹‹ttttaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaa<<<<ddddeeeessssaaaa 18 Œoka‹r ” LÜbaar devataa/ Œoka‹r rcCÜa naahIå ka‹” paa” ka‹aheika‹ Ÿ taŸ basa Žka‹ Œ”saI maUitaR Œh” jaeka‹a ka‹Ÿnao mana”R Daatau sa maùF idhesa h. Ÿ isairpa‹ Žka‹ WÜu maUrita Œh”. Žh bare jaŸna mana”R Kaud Œoka‹a banaavata h/ Œosae madd ka‹ ŒpaecCÜa naahIå ka‹” saka‹ta. Ÿ maUitaR taŸ baoLÜ taLÜka‹ naahIå saka‹ta. 19 iDaka›ka‹ar Œh” Ÿ mana”R ka‹ jaŸna Žka‹ WÜu ka‹aWÜpautarI sa ka‹hta h- "Œo devataa/ jaaigÜÜa ŸWÜa.® Ÿ mana”R ka‹ iDaka›ka‹ar Œh” jaŸna Žka‹ WÜu Œ”saI paaTar ka‹ maUrita sa baoLÜ taLÜka‹ naahIå paavata/ ka‹hta h/ "Œo devataa/ ŸiWÜ ba”WÜa.® ka‹ahe Ÿ ka‹CÜU baoLÜI ŒŸr Œoka‹a rah deKaa”. Ÿ maUrita caahe saonaa sa maùFI ho”/ caahe caa<dI sa/ mauLÜa Œohmaa< parana taŸ baawÜ” hI naahIå. 20 mauLÜa yahovaa Žhsae ŒLÜgÜÜa Œh”. yahovaa Œpanae paivattar ma<idr ma< rhta h. Žh bare yahovaa ka‹ samanvaa saMpaU,ÜÜaR pa]TvaI ka‹ caupacaapa rihkae‹ Œoka‹re bare Œadr pargÜÜawÜ ka‹r” caahI. hhhhbbbbaaaakkkkaaaa››››kkkkaaaaUUUU‹‹‹‹kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaarrrraaaaTTTTaaaannnnaaaaaaaa hbaka›kaU‹ka‹ nabaI bare isagÜÜyaonaIta paraTanaa> 2 he yahovaa/ ma”< taohre baare ma< saunaeŸ< h. he yahovaa/ baIta gÜÜaŽ sama” ma< jaŸna saka›taI sa Bara ka‹arja taU ika‹he h/ Œona pa” maoka‹a ŒcaMBaA Œh”. Œba maor taosae ibanataI baawÜ” ika‹ hmare sama” ma< taU pau‹na Œonasae baùfka‹a ka‹arja ka‹ra. mauLÜa taU gÜÜaussaA ma< BaI hma pacana pa” dayaa ka‹ deKaaŸba sauimara. 3 parmaessar taeÜmaana ka‹”<taI sa Œavata Œh”. Ÿ paivattar parana ka‹ pahaùfe sa Œavata Œh”. Œoka‹r maihmaA ŒAka‹Asae ka‹ CÜA” LeÜ”R. Œoka‹r stauita DartaI ka‹ Bair de”. 4 Ÿ maihmaa Œ”saI Œh” ja”sae ka‹Ÿnao Ÿjjar jaoita ho”. Œoka‹re haTae sa jaoita ka‹ ika‹r,ÜÜana paU‹wÜita Œh”< ŒŸr Œoka‹re haTae ma< Œoka‹r saka›taI Âka‹ana Œh”. 5 Œoka‹re samanvaa saba” mahamaarI caLÜta hIå ŒŸr Œoka‹re paaCeÜ ibaDvaMsaka‹ naasa caLÜa ka‹rta h. 6 yahovaa Kaùfa Bavaa ŒŸr DartaI ka‹ inaŒAva ika‹hsa. Ÿ dUsar jaaitana ka‹ LÜKaena ŒŸr Ÿ pacae ka‹<aipa ŸWeÜna. ŒtaIta ka‹ALÜIna pahAùfna FhI gÜÜaŽna ŒŸr caka‹naacaUr ho” gÜÜaŽna. paurana bahota” paurana pahaùf Fih gÜÜaŽna. parmaessar sada Œ”saa hI ka‹rta h. 7 ma”< kau‹saana ka‹ tambauŒna ka‹ duÉKa ma< LÜKata h. imad•yaana ka‹ tambauŒna ka‹ padRna ka‹A<pata rhena. 8 he yahovaa/ ka‹a taU naidyana pa” ka‹ohana Œh”À ka‹a jaLÜDaarna pa” taohka‹a ika‹roDa Œavaa hÀ ka‹a samaud•dr taohar ika‹roDa ka‹ paa¤a bana gÜÜavaaÀ jaba taU Œapana ibajaya ka‹ Gaoùfna pa” Œavata rha ŒŸr ivajaya ka‹ rTana pa” caùFa rha/ ka‹a taU ika‹roDa sa Bara rh•yaaÀ 3
 • 68. 825 hhhhbbbbaaaakkkkaaaa››››kkkkaaaaUUUU‹‹‹‹kkkkaaaa‹‹‹‹ 3:9-19 9 taU Œapana Danausa taana iLÜha ŒŸr taIrna Œapana LÜcCÜ ka‹ baeDa idhna. jaLÜ ka‹ Daarna ka‹ caIr” bare paU‹wÜ paiùfna. 10 pahaùfna taohka‹a inaharena ŒŸr Ÿ saba” ka‹<aipa ŸWeÜna. jaLÜ DartaI ka‹ pa‹oirkae‹ bah” LÜagÜÜa. DartaI sa ¬<caa pa‹vvaara jaor sa gÜÜajaRta BaŽ paU‹wÜ” LÜagÜÜaena. 11 saUrja ŒŸ caa<d Œapana Paka‹asa taija idhna. Ÿ pacae jaba taohar BaALÜna ibajaurI ka‹ tarh camaka‹ta LÜKaena/ taŸ camaka‹ba taija idhna. ibajauiryana ka‹ Ÿ saba” camaka‹na ibajauiryana Œ”saI rihna ja”sae BaaLÜna ŒŸ taIrna hvaa ma< LÜwÜka‹ta Œh”<. 12 taU DartaI pa” ika‹roDa ma< caLeÜna ŒŸr taU ŒApana ika‹roDa ma< jaAitayana ka‹ rQåd idhena. 13 taU hI Žka‹ Œh” jaŸna Œapana LÜogÜÜana ka‹ bacaava” rh•yaa. taU hI Œapana caunaa BaŽ rajaa ka‹ maAgÜÜaRdsaRka‹ rh•yaa. taU Padesa ka‹ hr baura pairvaare ka‹ mauiKayaa LÜogÜÜana ka‹/ sabanta ka‹ma mahtva vaALeÜ mana”R sa LÜ”kae‹ bahota mahtva sa Bara mana”R taLÜka‹ maar fayaa. 14 dusmana ka‹ isapaAihyana hma LÜogÜÜana ka‹ iKaLÜApa‹ LÜùf” bare saka›taIsaALÜI ŒA<DaI ka‹ tarh ŒAŽna. Ÿ pacae KausaI ma< saocata rhena ka‹ Ÿ pacae Žka‹ baesahArA mana”R pa” hmaLÜA ka‹r” ka‹ ja”saA jaba na ka‹Ÿnao Žka‹A LÜKata h ŒŸr na hI ka‹Ÿnao Œoka‹re madd bare ŒAvata h/ ka‹ naA”ª hma LÜogÜÜana ka‹ ŒAsaAnaI sa hrA saka‹ta h. mauLÜA taU Œonaka‹A ma<Uùfe ka‹ ŒApana BaALÜA sa CeÜd ka‹” idhena. 15 mauLÜa taU saagÜÜare pa ŒApana Gaoùfna pa” savaAr ho”kae‹ caLÜta rh•yaa/ saka›taIsaALÜI jaLÜ ka‹ Ÿ(aeijata ka‹” idh•yaA. 16 ma”< ” saba” baatana saunaeŸ< ŒŸr maor paew fr sa ka‹<aipa ŸWÜI. jaba ma”< ” ŒAvaAùja ka‹ saunaeŸ</ maor hoåWÜ ka‹A<pa” LÜagÜÜaena. maor hif•fyana dubaRLÜ ho” gÜÜa”na. maor wAÜ<igÜÜayana ka‹<apa” LÜaigÜÜana. Žh bare ma”< ibanaasae ka‹ idna ka‹ baawÜ jaohba jaŸna Œona LÜogÜÜana pa” ŒA”R jaŸna hma pa”R hmaLÜA ika‹hesa. yyyyaaaahhhhoooovvvvaaaaaaaa mmmmaaaa<<<< ssssaaaaddddaaaa ŒŒŒŒaaaannnnaaaannnndddd ssssaaaa rrrrhhhhaaaa 17 ŒMjaIr ka‹ ba]cCÜ caahe ŒMjaIr na Ÿpajaava”</ ŒMgÜÜaUre ka‹ baeLÜna pa” caahe ŒMgÜÜaUr na ŸpajaAva”</ ja”taUna ka‹ ba]cCÜ caAhe ja”taUna na pa”dA ka‹r”</ ŒŸr caahe ” saba” Kaeta Œnaaja pa”da na ka‹r”</ baaùfna ma< caahe Žka‹ BaI Baeùf na rh” ŒŸr caAhe pasausaaLÜa ma< Žka‹ BaI pasau na rh”<. 18 mauLÜa pau‹na BaI ma”< yahovaa ma< magÜÜana rhbaŸ<. ma”< Œapana rcCÜka‹ parmaessar ma< Œanand LeÜbaŸ<. 19 yahovaa/ jaŸna maor sauŒamaI Œh”. maoka‹A saka›taI sa Bar idhsa h. Ÿ maoka‹a ihrnaa ka‹ naa”Rª para” ma< sahayataa deta h. Ÿ maoka‹a saurcCÜa ka‹ saMgÜÜa pahaùfna ka‹ ¬par LÜ” jaata h. saMgÜÜaIta inadeRsana bare maor taArdAr Ÿpaka‹r,ÜÜana ka‹ saMgÜÜa.
 • 69. 820 ” naInavae ka‹ baare ma< Žka‹ WÜu du>Kad samaAcaAr Œh”. ” ika‹taaba nahàma ka‹ dsaRna ka‹ ika‹taaba Œh”. nahàma Žlka‹osa sa rha. yyyyaaaahhhhoooovvvvaaaaaaaa nnnnaaaaIIIInnnnaaaavvvvaaaaeeee ssssaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹oooohhhhaaaannnnaaaa ŒŒŒŒhhhh”””” 2 yahovaa ”RsyaA ŒŸr PaitasaoDaI parmaessar Œh”. yahovaA badLÜA LeÜta h. yahovaa bahota” ka‹ohana Œh”. yahovaa Œapana dusmanana ka‹ iKaLÜApa‹ badLÜA LeÜta h. Ÿ Œapana dusmanana pa” ka‹ohata rhta h. 3 yahovaa DaIra raKata h. mauLÜa Ÿ bahota” saka›taIsaALÜI Œh”. yahovaa ŒparaDaI LÜogÜÜana ka‹ sajaa deta h. Ÿ Œonaka‹a ŒAjaAd caLÜa jaa” naAhIM de”. LÜKaa/ yahovaa duwÜ•WÜ LÜogÜÜana ka‹ sajaa de” Œavata h. Ÿ Œapana saka›taI deKaa«va” bare cak“a‹vaAta ŒŸr taUpa‹anana ka‹ ka‹ama ma< iLÜŒAba. baAdr Œoka‹re gÜÜaoùfna ka‹ naIcae DaUir ka‹ samaAna Œh”. 4 jaid yahovaa saagÜÜar ka‹ Gauùfka‹” taŸ saagÜÜar BaI Jaura” jaa”. Ÿ saarI naidyana ka‹ JaurA” saka‹ta h. baasaana ŒŸ ka‹maeRLÜ ka‹ hrI-BarI Bau”<yaa Jaura”kae‹ mair jaata hIå. LÜbaanaona ka‹ paU‹LÜ maurJaa”kae‹ igÜÜair paùfta hIå. 5 yahovaa ka‹ Œvaa”R ho” ŒŸr pahaùf fr sa ka‹<ipahIå ŒŸr ” saba” pahaiùfyana wÜeGara”kae‹ baih ja”hIå. yahovaa ka‹ Œvaa”R ho” ŒŸr ” DartaI fr sa ka‹<aipa ŸWÜI. ” jagÜÜata ŒŸr jaŸna ka‹CÜU Žhma<a Œh” jaŸna ijaŒta Œh”/ fr sa ka‹<apaI. 6 yahovaa ka‹ mahaka‹opa ka‹ mauka‹abaLÜa ka‹Ÿnao naahIå ka‹” saka‹ta/ ka‹Ÿnao BaI Œoka‹r Bayaanaka‹ ka‹opa naahIå saih saka‹ta. Œoka‹r ika‹roDa ŒagÜÜaI ka‹ naa”Rª DaDaka‹I. jabaihM Ÿ paDaarI tabaihM cawÜ•wÜanana cawÜika‹ ja”hIå. 7 yahovaa saMka‹wÜ ka‹ ka‹aLeÜ ma< Ÿöttama Œh”. Ÿ sauröcCÜta sarna Œ”sae Œona LÜogÜÜana ka‹ Œh” jaŸna Œoka‹re Barosae Œh”<.