2012 оны Барометрийн Судалгааны тайлан плакат

488 views

Published on

Published in: Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012 оны Барометрийн Судалгааны тайлан плакат

  1. 1. ÁÀÐÎÌÅÒÐÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ-2012 ÀÆÈËËÀÕ Õ¯×ÍÈÉ ÕÝÐÝÃÖÝÝ: Àæèë ìýðãýæèë áîëîí õ¿éñèéí øààðäëàãà, á¿ñ /àéìàã, ä¿¿ðýã òóñ á¿ðýýð/, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð õàðüöóóëñàí áàéäàë 2 9313-00 Áàðèëãà óãñðàëòûí òóñëàõ àæèëòàí 4118 2903 73 1142 2949 16 3 9213-00 Ìàë, òàðèàëàí õîñîëñîí ôåðìèéí àæèëòàí, 2458 904 113 1441 12 80 4 9329-00 ¯éëäâýðëýëèéí àæèëòàí, òóñëàõ, Ýíý àíãèëàëä îðîîã¿é ¿éëäâýðèéí áóñàä àæèëòàí 2102 1256 220 626 6 15 5 8322-00 Æîëîî÷, ìàøèí òîì òýðýãíèé, òàêñè áîëîí á¿õýýãò òýðýãíèé æîëîî÷ 1872 1600 63 209 180 6 6111-00 Òàðèàëàí÷ íîãîî÷èí 1547 204 157 1186 7 7114-00 Áåòîí÷èí, Àðìàòóð÷èí, áåòîí ãàäàðãóó ºíãºëºã÷, ò¿¿íòýé õîëáîãäîõ ìýðãýæëèéí àæèëòàí 1262 1019 28 8 5414-00 Õàìãààëàëòûí àëáàíû àæèëòàí 1177 822 6 9 7115-00 Áàðèëãà óãñðàëòûí ìóæààí 978 817 10 3434-00 Òîãîî÷ 773 154 11 5131-11 Ǻºã÷ 761 230 361 12 7123-00 Çàñàë÷èí, øàâàð÷èí 718 321 203 13 8111-25 ªðìèéí ìàñòåð, Öîîíîã ºðºìäºã÷, Óóðõàé÷èí, Îïåðàòîð÷, èë óóðõàéí òîì îâðûí ýêñêàâàòîðûí, Çàñâàð÷èí, õºäºëã¿¿ðèéí 642 403 15 224 118 14 5223-11 Õóäàëäàà÷èí /æèæèãëýíãèéí ãàçðûí/ 628 95 419 114 3 12 15 7112-00 ªðëºã÷èí, õîëáîãäîõ áóñàä àæèëòàí 601 362 10 229 535 3 16 2142-19 Èíæåíåð, áàðèëãà óãñðàëòûí, çàì, ã¿¿ðèéí, äóëààí õàíãàìæèéí 586 440 33 113 357 4 17 7533-00 θäîë÷èí, õàòãàìàë÷èí, áóñàä àæèëòàí 474 61 265 148 5 18 7212-00 Ãàãíóóð÷èí 448 340 0 108 182 6 21 19 7126-00 Ñàíòåõíèê÷, õîîëîé óãñðàã÷ 418 308 0 110 240 5 2 Ñîíãèíîõàéðõàí Áàãàõàíãàé ×èíãýëòýé Ñ¿õáààòàð Áàÿíãîë Íàëàéõ Áàÿíç¿ðõ Áàãàíóóð Õàí-Óóë Õýíòèé Ñ¿õáààòàð Äîðíîä Òºâ Ñýëýíãý ªìíºãîâü Äóíäãîâü Äîðíîãîâü Ä¿¿ðýã òóñ á¿ðýýð Äàðõàí-Óóë Ãîâüñ¿ìáýð Õºâñãºë ªâºðõàíãàé Îðõîí Áóëãàí Áàÿíõîíãîð Àðõàíãàé Õîâä Óâñ Çàâõàí Òºâèéí á¿ñ Ãîâü-Àëòàé Õàíãàéí á¿ñ Áàÿí-ªëãèé Áàðóóí á¿ñ Óëààíáààòàð õóäàëäàà Ç¿¿í á¿ñ պ人 àæ àõóé 18 5320 232 619 78 63 138 565 179 225 10 83 50 1195 6 140 10 1021 24 210 1723 57 3 64 149 437 233 63 1220 20 756 268 181 351 116 21 18 379 9 1445 0 0 0 8 46 22 2 992 254 54 21 226 215 1140 2 1 61 31 27 25 5 48 5 1179 349 68 59 23 29 17 902 78 22 49 31 18 1059 10 151 810 3 3 3 120 14 1 24 42 21 22 6 887 387 232 34 186 5 34 70 381 23 40 46 40 68 14 605 170 8 355 5 1 28 283 5 194 644 4 4 28 14 54 52 97 3 86 35 1 3105 1287 76 38 29 64 28 602 24 116 14 32 15 541 19 4 113 40 7 478 80 414 48 46 41 23 470 42 11 7 104 13 16 13 455 42 62 3 30 28 17 8 6 527 431 23 1 12 23 10 60 24 144 43 10 18 16 28 9 2 393 24 53 65 7 22 41 10 11 2 354 324 22 2 1469 44 2 40 381 396 268 26 102 160 11 6 27 61 102 2 27 44 11 4 3 334 380 77 176 127 35 5 30 19 60 101 6 124 17 14 10 5 334 Ýíý àíãèëàëä îðîîã¿é áóñàä ýíãèéí àæèë, ìýðãýæèë 373 320 31 22 50 33 2 56 106 75 13 38 36 7 26 16 288 9112-00 Çî÷èä áóóäàë, àëáàí êîíòîð, áóñàä áàéãóóëëàãûí öýâýðëýã÷, òóñëàã÷ 361 6 292 63 32 101 7 6 37 105 3 70 31 22 35 5 268 24 1221-00 Áîðëóóëàëò, ìàðêåòèíãèéí ìåíåæåð 356 115 92 149 27 3 44 12 44 57 3 166 2 9 4 3 338 Òåõíîëîãè÷, õ¿íñ, óíäààíû 341 239 78 24 11 2 5 7 Áàðèëãà÷èí 324 262 38 24 240 305 30 185 83 30 7512-27 Íàðèéí áîîâ õèéã÷ 295 42 151 102 31 9333-00 À÷àà 纺ã÷ 293 259 9 25 6 32 2141-00 Àæ ¿éëäâýðèéí èíæåíåð,ìàøèí òîíîã òºõººðºìæèéí /êîìïüþòåðýýñ áóñàä/ 265 160 54 51 44 33 2146-00 Óóë óóðõàé èíæåíåð, ìåòàëëóðãè÷, õîëáîãäîõ áóñàä ìýðãýæèëòýí 241 152 5 84 3 34 7511-11 Ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðëýëèéí àæèëòàí 204 42 55 107 35 5132-00 Áàðìåí 190 44 109 37 36 2512-00 Ïðîãðàì çîõèîã÷ 183 119 31 33 1 29 37 2144-00 Ìåõàíèê÷ èíæåíåð 181 143 6 32 14 9 38 9412-00 Ãàë òîãòîîíû òóñëàõ àæèëòàí 178 11 91 76 39 8331-00 Àâòîáóñ, òðîëëåáóñ, òðàìâàéíû æîëîî÷ 176 124 2 50 40 2643-00 Îð÷óóëàã÷, õýëìýð÷, áóñàä õýë øèíæýý÷ 169 25 60 84 6 41 2151-00 Öàõèëãààíû èíæåíåð 162 112 11 39 76 42 5245-11 ¯éë÷èëãýýíèé öýãèéí õóäàëäàà÷èí 162 55 58 49 152 268 25 5 269 8 2 15 17 23 2 102 7 137 21 214 6 3 82 52 2 85 7 11 163 12 10 44 6 213 30 7 3 3 74 41 21 31 2631-11 Åðºíõèé ýäèéí çàñàã÷ 161 14 88 59 2 2114-00 Ãåîëîãè÷, ãåîôèçèê÷ 138 116 6 16 45 8342-00 Ãàçàð øîðîî, çàì çàñâàðûí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ ìàøèíû îïåðàòîð÷ /áóëüäîçåð/ 125 115 0 10 21 5230-00 Êàññ÷èí, òàñàëáàð îëãîã÷ 121 8 70 43 2 7233-17 Ìåõàíèê÷, óóë óóðõàéí ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæèéí 121 115 2 4 3 48 3322-11 Һ뺺ëºã÷, áîðëóóëàëòûí 118 107 1 7 4 3 3 90 5112-11 Êîíäóêòîð, àâòîáóñíû 116 22 73 21 1439-11 Àÿëàë æóóë÷ëàëûí êîìïàíèé ìåíåæåð, Õóäàëäààíû òºâèéí ìåíåæåð 112 58 47 7 3 56 113 10 22 11 3 33 89 101 15 2 19 4 31 63 1 14 79 3 1 89 10 5162-14 ¯éë÷ëýã÷, çî÷èä áóóäëûí 109 10 92 7 5113-00 Àÿëàë æóóë÷ëàëûí õºòº÷ 104 51 3 5 50 53 1322-00 Óóðõàé ìåíåæåð 103 103 0 0 54 8152-00 Íýõýõ, ñ¿ëæèõ ìàøèíû îïåðàòîð÷ 99 36 63 0 55 6113-14 Öýöýðëýã÷ 99 35 20 44 56 4321-00 Íÿðàâ, àãóóëàõûí,Ìàòåðèàëûí íººöèéí àæèëòàí 89 40 31 18 10 57 4226-00 Õ¿ëýýí àâàã÷ 88 13 60 15 7 58 7321-21 Õýâëýëèéí ýõ áýëòãýã÷ 87 45 23 19 1 59 2654-35 Íàéðóóëàã÷, òåëåâèçèéí íýâòð¿¿ëãèéí, òåõíèêèéí àæèëòàí, ïðîäþññåð 85 27 2 56 54 60 2262-00 Ýì ç¿é÷ 83 4 71 8 61 1211-00 Ñàíõ¿¿ãèéí ìåíåæåð 79 1 20 58 50 3 6 56 6 25 12 5 1 112 2 5 1 3 107 9 9 1 2 99 50 7 7 3 78 1 2 10 5 6 77 15 4 2 3 82 11 1 6 67 4 5 4 59 1 1 27 10 19 3 5 6 63 2 35 3 2 7 20 19 2 5 65 3 Àìðàëòûí òºâèéí ìåíåæåð 78 33 42 3 Èíæåíåð, öàõèì ç¿éí /öàõèëãààí õîëáîîíû/ 78 39 2 37 1 64 9121-00 Ãàð àðãààð óãààã÷, èíä¿¿äýã÷, õàòààã÷ 78 36 21 21 65 8343-00 Îïåðàòîð÷, êðàí÷, ºðãºã÷ öàìõàã ò¿¿íòýé àäèëòãàõ ìàøèíû 77 68 0 9 66 7536-00 Ãóòàë÷èí, õîëáîãäîõ áóñàä àæèëòàí 73 47 24 2 67 3117-22 Òåõíèê÷, óóðõàéí, Çàñâàð÷èí, õÿíàëò, óäèðäëàãûí òºõººðºìæèéí 69 63 0 6 68 7412-00 Öàõèëãààí øóãàì, øàò òºõººðºìæèéí ìåõàíèê÷ /òîõèðóóëàã÷/ 69 68 0 1 69 2642-14 Ñýòã¿¿ë÷ 62 17 18 27 70 9214-12 Öýöýðëýãæ¿¿ëýëòèéí àæèë ýðõëýã÷ 62 0 2 60 2 71 9321-00 Ãàðààð ñàâëàõ, áàãëàõ àæèëòàí 59 21 25 13 37 1 72 7522-00 Íàðèéí ìóæààí, Ìîäîí ñàâ, ñ¿éõ òýðýã, òàâèëãà, òîãëîîì, òýðýã õýðýãñýë, øàò õèéã÷ 58 48 10 0 5 34 73 1420-00 Æèæèãëýí áîëîí Ẻíèé õóäàëäààíû ìåíåæåð 56 16 20 20 1 74 2113-00 Õèìè÷, Ôèçèê÷ 55 4 4 47 75 3134-00 Íåôòü, õèé òºõººðãèéí îïåðàòîð÷, Ò¿ãýýã÷, 54 37 16 1 76 3432-00 Äîòîîä çàñàë ÷èìýãëýëèéí äèçàéíåð, ÷èìýãëýã÷ 53 37 9 7 40 77 6121-00 Ìàë ìàëëàã÷, ñ¿¿, öàãààí èäýý ¿éëäâýðëýã÷ 52 28 20 4 3 78 3112-34 Òºñºâ÷èí, Áîäëîãî, òºëºâëºëò, Òåõíèê÷, õºðñ, ñóóðèéí /èðãýíèé áàðèëãà, áàéãóóëàìæèéí/ 51 37 3 11 22 79 2165-11 Ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàã÷, Çóðàãç¿é÷, áàéðç¿é÷ 50 22 17 11 15 2424-00 Ñóðãàëòûí áîëîí áîëîâñîí õ¿÷íèéã õºãæ¿¿ëýõ àëáàíû ìýðãýæèëòýí 50 25 25 0 28 9 1 24 5 1 2 32 78 17 2 1 3 66 4 13 34 1 3 65 2 22 77 67 16 1 18 2 7 1 60 1 22 4 15 5 7 9 34 2 20 1 10 2 1 16 3 14 6 43 7 2 3 7 1 11 3 23 2 8 4 44 41 3 4 81 5211-11 Ìóõëàã /ëàíãóóíû õóäàëäàã÷ 50 0 48 2 1212-00 Õ¿ì¿¿íèé íººöèéí ìåíåæåð 47 6 13 28 6 9 5 50 83 1223-00 Äàðãà, ýðõëýã÷, àëáà, õýëòýñ, òàñãèéí, ñóäàëãàà, õºãæëèéí ìåíåæåð 47 26 4 17 13 84 3521-27 Îïåðàòîð÷,Ëàáîðàíò,Ýâë¿¿ëýã÷, äóó, ä¿ðñ,ºíãºò ôîòî çóðàã õýâëýõ 47 12 10 25 5 85 2132-12 Àãðîíîìè÷, ¿ðèéí,æèìñ æèìñýãíèé 46 28 5 13 86 3114-00 Öàõèì èíæåíåðèéí òåõíèê÷, òåëåâèçèéí 46 25 1 20 8 87 1330-18 Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ìåíåæåð 43 5 12 26 43 88 9411-00 Ò¿ðãýí õîîë áýëòãýõ àæèëòàí 43 1 42 0 89 1411-16 Ìåíåæåð, çî÷èä áóóäëûí 42 5 13 90 4110-11 Êîíòîðûí ¿íäñýí àæèëòàí 41 2 21 50 5 3 33 4 10 12 4 1 2 22 9 3 4 1 3 8 30 23 9 10 7 10 2 11 2 21 35 6 1 27 5 1 3 3 5 31 4 7 44 1 2 42 2 1 46 10 21 3 7 11 1 45 3 4 13 18 91 5142-00 Ãîî ñàéõàíõ÷, õîëáîãäîõ áóñà àæèëòàí 41 3 30 8 18 92 3421-15 Ãîëüô÷èí 40 40 0 0 93 9520-12 ¯¿ðãèéí õóäàëäàà÷èí 40 0 40 0 94 7543-00 39 0 38 1 23 15 95 8341-17 Æîëîî÷, ìîä 纺ã÷, ÷èðýã÷, êîìáàéí, òðàêòîðûí, Îïåðàòîð÷, ìåõàíèêæñàí ôåðìèéí ºâñ, òàðèà õàäàõ òºõººðºìæèéí 38 38 0 0 2 2221-00 Ñóâèëõóéí ìýðãýæèëòýí 37 6 24 7 97 2163-13 Äèçàéí÷, á¿òýýãäýõ¿¿íèé 35 21 8 6 98 2166-00 Ãðàôèê, ìóëüòèìåäèà çîõèîìæèéí äèçàéíåð, âýá äèçàéíåð 34 21 4 9 1 99 3115-00 Ìåõàíèê èíæåíåðèéí òåõíèê÷ 32 25 1 6 7 100 1412-16 Ìåíåæåð, ðåñòîðàíû 32 8 13 11 1 1 1 36 96 2 4 5 2 7 1 7 3 5 3 11 23 2 23 4693 3204 7871 3.7 4.5 6.6 17.6 12.6 8.6 21.2 7.9 4.9 7.6 1.3 78.2 2.6 6.0 2.0 4.9 ¯éë÷èëãýý /áàíê, ñàíõ¿¿ äààòãàë, ¿ë õºäëºõ õºðºíãº, íèéãýì áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýý/ պ人 àæ àõóé õóäàëäàà Áàðóóí á¿ñ Õàíãàéí á¿ñ Òºâèéí á¿ñ Ç¿¿í á¿ñ Óëààíáààòàð Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí 26 ¯éëäâýðëýë 22.3 19 35 Óóë óóðõàé 25.9 5 Òýýâýð, õàðèëöàà õîëáîî 9616 8294 1387 1666 2450 6514 21.3 Õ¿éñýýð (4) 2 1 Çî÷èä áóóäàë, ðåñòîðàí, êàôå 19581 7915 8 31 6 Áàðèëãà Àæèë ìýðãýæëèéí íýð (2) 6 1 52.8 Íèéò õýðýãöýýò àæèëëàõ õ¿÷ (3) 38 2 Õ¿éñ õàðãàëçàõã¿é ¯ÀÌÀÒ-08 Ä/ä êîä (1) 32 1 2 Ýìýãòýé 37112 Íèéò õýðýãöýýíä ýçëýõ õóâü /%/ 1 33 3 15 1 40 9 20 1 20 40 31 Ýðýãòýé Á¿ãä 3 7 39 40 40 Á¿òýýãäýõ¿¿í çýðýãëýã÷,Íîîñ àíãèëàã÷, øàëãàã÷ /Õîîë õ¿íñ áîëîí óíäààíààñ áóñàä/ 1 40 15 32 43 5 18 1 15 44 50 82 53 52 3 8 26 45 1 3 4 13 4 2 37 1 34 62 20 17 72 8 55 3 1 1 5 8 11 3 71 78 77 2 32 66 23 1431-15 2152-30 33 32 1 62 24 83 104 2 63 5 82 120 4 54 2 44 118 93 2 147 67 2 3 1 5 20 2 2 47 128 24 66 1 2 1 165 103 97 17 151 2 102 3 5 1 4 10 37 149 2 63 103 1 5 138 32 3 177 5 3 5 51 18 11 84 52 1 175 30 2 14 4 115 2 5 6 4 23 176 70 7 27 48 61 3 4 4 50 237 141 1 2 2 10 49 15 30 18 24 47 10 2 13 3 46 49 34 13 15 255 1 1 1 5 43 80 29 111 44 50 1 92 11 18 49 4 56 295 1 14 10 287 3 200 4 14 13 5 4 8 123 20 25 61 2932 1810 2838 495 29021 213 485 165 399 1658 388 166 38 728 210 272 Ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð(5) Á¿ñýýð (6) ÀØÈÃËÀÕ ÇÀÀÂÀÐ: Ýíýõ¿¿ õ¿ñíýãòýä õàðóóëñàí òîîí ìýäýýëýë íü õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí ýðýëòèéã îéðûí íýã æèëèéí áàéäëààð òîäîðõîéëñîí “Áàðîìåòðèéí ñóäàëãàà-2012”-íû ¿íäñýí ¿ð ä¿í áîëíî. Òóñ ñóäàëãààãààð îéðûí íýã æèëèéí õóãàöààíä äîòîîäûí õºäºëìºðèéí çàõ çýýëä õýðýãöýýòýé áàéõ àæèëëàõ õ¿÷ àæèë ìýðãýæèë, ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë, áàéðøèë òóñ á¿ðýýð äýëãýðýíã¿é òîäîðõîéëîãäñîí. Áàðîìåòðèéí ñóäàëãààíä óëñûí õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé 2873 àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûã ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë, àéìàã, ä¿¿ðãèéí áàéðøèë, àæèëòíû òîîíû á¿ëãýýð ò¿¿âýðëýí õàìðóóëñàí. Òóñ ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íä òîäîðõîéëîãäñîí äîòîîäûí õºäºëìºðèéí çàõ çýýëä îéðûí íýã æèëèéí õóãàöààíä õàìãèéí ýðýëòòýé áàéõ 100 àæèë ìýðãýæèë òóñ á¿ðýýðõ àæèëëàõ õ¿÷íèé õýðýãöýýã õ¿éñèéí øààðäëàãà, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàð, á¿ñ áîëîí àéìàã, ä¿¿ðýã òóñ á¿ðýýð õàðüöóóëàí òàðõààí õàðóóëëàà. ÒÀÉËÁÀÐ: Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûã ò¿¿âýðëýõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéí íýã áîëîõ àæèëòíû òîîíû á¿ëãèéí àíãèëàëòàé íýãýí àäèëààð ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íä òîäîðõîéëîãäñîí àæèëëàõ õ¿÷íèé òîîã á¿ëýãëýí òóõàéí àæèë ìýðãýæëèéí ýðýëòèéí õýìæýýã ºí㺺ð ÿëãàí õàðóóëëàà. 1-10 àæèëòàí õýðýãöýýòýé áóþó ýðýëò áàãà 11-50 àæèëòàí õýðýãöýýòýé áóþó ýðýëò äóíä çýðýã 51-250 àæèëòàí õýðýãöýýòýé áóþó ýðýëò èõ 251-ýýñ àæèëòàí õýðýãöýýòýé áóþó ýðýëò ìàø èõ 20.5 4.8 2.1 0.5 9.0 2.6 77 720 134 110 485 610 749 225 107 170 3731 99 3444 3.4 1.0 8.9 1.7 1.4 6.0 7.5 9.3 2.8 1.3 2.1 Àéìàã òóñ á¿ðýýð(7) 12.9 0.3 11.9 161 9737 6708 2946 95 1645 0.6 33.6 23.1 10.2 0.3 5.7 Ñîíãèíîõàéðõàí 298 24 Áàãàõàíãàé Ñ¿ëæìýë ýäëýë óðëàã÷, Íýõìýë÷èí, Ýýðìýë÷èí, Ãàð î¸äîë÷èí 56 ×èíãýëòýé 7318-23 1 Ñ¿õáààòàð 29 9 Áàÿíãîë 51 Íàëàéõ 154 263 Áàÿíç¿ðõ 104 55 Áàãàíóóð 309 5 Õàí-Óóë 4311-00 3 271 174 Õýíòèé 28 15 37 Ñ¿õáààòàð 135 14 83 Äîðíîä 0 5 30 Òºâ 188 44 Ñýëýíãý 323 Íÿãòëàí áîäîõ, Íÿðàâ, êàññûí äàíñ á¿ðòãýëèéí àæèëòàí 21 47 ªìíºãîâü Óóðõàé, êàðüåðèéí àæèëòàí 3 Äóíäãîâü 9311-00 9 24 Äîðíîãîâü 27 6 293 10 Äàðõàí-Óóë 7111-11 Ãîâüñ¿ìáýð 2145-24 Õºâñãºë 25 26 ªâºðõàíãàé Íÿãòëàí áîäîã÷, Ñàíõ¿¿ãèéí õÿíàã÷ Îðõîí 23 9 Áóëãàí 9629-00 1 Áàÿíõîíãîð 22 Öàõèëãààí÷èí 5164 Àðõàíãàé 2411-00 1 Õîâä 7411-11 21 23 18 Àéìàã òóñ á¿ðýýð Óâñ 20 140 8 ¯éë÷èëãýý /áàíê, ñàíõ¿¿ äààòãàë, ¿ë õºäëºõ õºðºíãº, íèéãýì áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýý/ 17 Á¿ñýýð ¯éëäâýðëýë 160 Óóë óóðõàé 2581 Òýýâýð, õàðèëöàà õîëáîî 2607 Çî÷èä áóóäàë, ðåñòîðàí, êàôå Áàðèëãà Áîðëóóëàã÷ Õ¿éñ õàðãàëçàõã¿é 5242-12 Ýìýãòýé Àæèë ìýðãýæëèéí íýð Íèéò õýðýãöýýò àæèëëàõ õ¿÷ 5348 ¯ÀÌÀÒ-08 Ä/ä êîä 1 Ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð Ýðýãòýé Õ¿éñýýð Ä¿¿ðýã òóñ á¿ðýýð (8) 1. ¯ÀÌÀÒ 08 êîä: ¯íäýñíèé àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë áà òîäîðõîéëîëòûí àæèë ìýðãýæëèéí íýãæ á¿ëãèéí èíäåêñ /êîä 2. Àæèë ìýðãýæëèéí íýð: ¯íäýñíèé àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë áà òîäîðõîéëîëòûí àæèë ìýðãýæëèéí íýãæ á¿ëãèéí íýð 3. Íèéò õýðýãöýýò àæèëëàõ õ¿÷: Äîòîîäûí õºäºëìºðèéí çàõ çýýëä 2012 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðààñ 2013 îíû 3 äóãààð ñàðûí õîîðîíäîõ 1 æèëèéí õóãàöààíä õàìãèéí ýðýëòòýé áàéõ 100 àæèë ìýðãýæëýýðõ íèéò õýðýãöýýò àæèëòíû òîî 4. Õ¿éñýýð: Íèéò õýðýãöýýòýé áàéõ àæèëòàíä òàâèãäàõ õ¿éñèéí øààðäëàãà áà õ¿éñ õàðãàëçàõã¿é, ýðýãòýé, ýìýãòýé ãýñýí 3 áàéäëààð àíãèëñàí. 5. Á¿ñýýð: Íèéò õýðýãöýýò àæèëòíûã Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí 5 á¿ñ òóñ á¿ðýýð òàðõààñàí áàéäàë 6. Àéìàã òóñ á¿ðýýð: Îðîí íóòãèéí õýìæýýíä õýðýãöýýòýé áàéõ íèéò àæèëòíûã 21 àéìàã òóñ á¿ðýýð òàðõààí õàðóóëñàí áàéäàë 7. Ä¿¿ðýã òóñ á¿ðýýð: Óëààíáààòðûí õýìæýýíä õýðýãöýýòýé áàéõ íèéò àæèëòíûã 9 ä¿¿ðýã òóñ á¿ðýýð òàðõààí õàðóóëñàí áàéäàë

×