Your SlideShare is downloading. ×
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

De co 1 gia dinh hanh phuc tap 3

478

Published on

song hanh phuc

song hanh phuc

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
478
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 1 MUÅC LUÅCPhaái nûä hêëp dêîn phaái nam bùçng sûå dõu daâng........................................ 3Nöîi súå cuãa àaân öng coá vúå .......................................................................... 5Caách chinh phuåc phaái maây rêu ............................................................... 6Giuáp chöìng thaânh danh............................................................................ 7Cû xûã cuãa cha meå khi con bùæt àêìu yïu................................................... 9Daåy treã nhêån biïët vïì thúâi gian .............................................................. 10Nguyïn nhên khiïën àaân öng ghen........................................................ 12Laâm gò khi treã noái tuåc?........................................................................... 15Daåy treã lõch sûå ......................................................................................... 16Khi chöìng bûâa böån .................................................................................. 18Caách xûã lyá khi treã àaánh nhau................................................................ 199 súã thñch cuãa phuå nûä ............................................................................. 21Giuáp chöìng thoaát khoãi stress................................................................. 22Quan têm àïën giêëc mú cuãa con ............................................................. 24Chùm soác baãn thên àïí coá nhûäng àûáa con nhû yá .................................. 25Cha meå chuã àöång giaáo duåc giúái tñnh cho con........................................ 27Nhûäng caách lêëy loâng chaâng.................................................................... 29http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 2. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 25 àiïìu khöng àûúåc noái vúái chöìng ........................................................... 31Traánh cho con khoãi bõ laåc ....................................................................... 32Ngùn ngûâa têm lyá ñch kyã cuãa con möåt .................................................. 33Àïí phoâng nguã thaânh töí êëm tònh yïu..................................................... 34Laâm gò àïí caãm hoáa àûúåc chöìng?............................................................ 36ÛÁng xûã vúái nhûäng cêu hoãi toâ moâ cuãa treã .............................................. 37Giûä maäi tuêìn trùng mêåt trong ngöi nhaâ baån ....................................... 40Nguyïn tùæc àïí söëng haånh phuác ............................................................. 41Khi àoán con muöån ................................................................................... 42Caách khuyïën khñch chöìng laâm viïåc nhaâ ............................................... 44Lyá do khiïën àaân öng thñch lêëy vúå coá thu nhêåp thêëp ............................ 4510 thoái quen cuãa nhûäng gia àònh haånh phuác ....................................... 46Giaáo duåc cho treã yá thûác vïì tiïìn baåc ....................................................... 486 àiïìu laâm cho öng chöìng ngaán vúå ........................................................ 51Taåo nïìn nïëp hoåc têåp cho con.................................................................. 52Mua quaâ tùång vúå, chuyïån khöng àún giaãn ........................................... 53Vò sao àaân öng khöng chõu thöí löå?......................................................... 54Khi chöìng lûúâi laâm viïåc nhaâ .................................................................. 55Daåy con úã tuöíi múái lúán nhû thïë naâo? .................................................... 57Têåp thoái quen tû duy cho con ................................................................ 59Ghen àïën àêu laâ vûâa?............................................................................. 61Hêåu quaã tûâ viïåc laâm lïåch giúái tñnh con................................................. 63Daåy treã lao àöång...................................................................................... 65Giaáo duåc con yá thûác tiïët kiïåm ................................................................ 66Giuáp con baåo daån .................................................................................... 68Caách chûäa trõ nhûäng "cùn bïånh" cuãa hön nhên................................... 69Daåy con nhêån thûác àuáng àùæn vïì nhan sùæc ........................................... 71Böë daåy con vïì giúái tñnh ........................................................................... 73Cêìn coá sûå àöìng vúå àöìng chöìng trong viïåc daåy con............................... 76"Àaánh thûác" tònh yïu cuãa ngûúâi baån àúâi .............................................. 78Dêëu hiïåu chöìng phaãn böåi ....................................................................... 80Bñ quyïët àïí xêy dûång maái êëm gia àònh................................................. 82Nhûäng bêët hoâa thûúâng gùåp úã gia àònh treã ............................................ 84Nuöi con möåt nhû thïë naâo?.................................................................... 85Àiïìu gò laâm cho chöìng baån àau àêìu nhêët?........................................... 87Bñ mêåt cuãa àaân öng................................................................................. 89Vúå seä tha thûá cho chöìng khi naâo?.......................................................... 91Stress laâm phuå nûä khöng coân ham muöën tònh duåc ............................. 92http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 3. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 3Coá nïn cho treã tiïu tiïìn? ........................................................................ 94Laâm gò khi chöìng ngoaåi tònh?................................................................ 95Nïn chiïìu con nhû thïë naâo?................................................................... 986 àiïìu phuå nûä thûúâng che giêëu ............................................................ 1005 quan niïåm sai lêìm vïì hön nhên....................................................... 1025 àiïìu nïn biïët khi daåy con.................................................................. 1036 nguyïn tùæc cuãa “chuyïån vúå chöìng”................................................... 105Laâm gò khi chöìng cau coá? ..................................................................... 106http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 4. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 4 Phaái nûä hêëp dêîn phaái nam bùçng sûå dõu daâng Caác chuyïn gia têm lyá giaãi thñch rùçng, sùæc àeåp chó thoãa maän con mùæt ûangùæm nhòn, coân sûå dõu daâng múái lay àöång traái tim àêëng maây rêu. Coá möåt cö gaáiàeåp, song àanh àaá úã bïn mònh, àaân öng seä haånh phuác trong möåt thúâi gian ngùæn,coân coá möåt phuå nûä nheå nhaâng, caác öng seä haånh phuác suöët àúâi. Nïëu phaát sinh mêu thuêîn, ngûúâi phuå nûä noáng tñnh chùèng giaãi quyïët àûúåcvêën àïì gò, maâ chñnh caách cû xûã nheå nhaâng, coá chûâng mûåc múái khiïën àöëi phûúngxiïu loâng, cöë gùæng tòm ra caách giaãi quyïët töët nhêët. Dên gian coá cêu: laåt mïìmbuöåc chùåt, nûúác chaãy àaá moân hay nhu thùæng cûúng, nhûúåc thùæng cûúâng... laâ vòthïë. Nhiïìu ngûúâi lêìm tûúãng dõu daâng àöìng nghôa vúái yïëu àuöëi, nhu nhûúåc.Quan niïåm naây hoaân toaân sai lêìm. Phuå nûä dõu daâng vêîn coá thïí maånh meä khi àöëidiïån vúái khoá khùn. Àûác tñnh töët àeåp naây phaãi xuêët phaát tûâ traái tim, tûâ loâng nhênhêåu vaâ àûúåc biïíu hiïån bùçng aánh mùæt, gioång noái, cûã chó, chûá khöng phaãi laâ sûå giaãvúâ. Trong bêët kyâ thúâi àaåi naâo, àaân öng cuäng thñch phuå nûä dõu daâng. Caác cögaái dêîu khöng xinh àeåp, song laåi nheå nhaâng, cû xûã tinh yá luön àûúåc caác chaângngûúäng möå, theo àuöíi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 5. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 5 Nöîi súå cuãa àaân öng coá vúå Nhiïìu öng chöìng àaä thaânh àaåt trong cöng viïåc song vêîn chûa bùçng loângvúái mònh. Hoå coá nhûäng nöîi súå vu vú, àöi khi rêët khoá xaác àõnh. Àïí chùm soác àûáclang quên töët hún, baån nïn hiïíu nhûäng nöîi súå cuãa anh êëy. Súå vúå ñt quan têm: Têm traång naây naãy sinh khi àûáa con àêìu loâng trúãthaânh trung têm chuá yá cuãa gia àònh. Ngûúâi chöìng mùåc duâ laâ cha àûáa beá, coá traáchnhiïåm chùm nom, nhûng vêîn thêëy ghen tyå vúái con. Àïí giaãi toãa ûác chïë naây,khöng coân caách naâo khaác laâ ngûúâi vúå phaãi quan têm àïën chöìng hún. Súå thua keám vúå vïì àõa võ xaä höåi: Khi phu nhên àûúåc àïì baåt, khen thûúãng,leä ra chöìng phaãi chia seã niïìm vui thò anh laåi toã ra buöìn phiïìn. Triïåu chûáng thuakeám vúå phaát triïín maånh nhêët úã nhûäng ngûúâi quaá àïì cao caái töi cuãa mònh. Hoåkhöng chõu nöíi sûå àaão ngûúåc vai troâ: àaân baâ cêìm trõch kinh tïë, coân àaân öng laâphuå taá. Súå laâ ngûúâi thua cuöåc: Àa söë àaân öng bûåc böåi khi thêëy baån beâ hoùåc àöìngnghiïåp àûúåc àïì baåt lïn chûác trûúác mònh. Hoå coá caãm giaác moåi ngûúâi àang nhònmònh bùçng con mùæt thûúng haåi. Luác êëy, thay vò phêën àêëu àïí vûún lïn, anh ta laåibuöng thaã vaâ sa àaâ vaâo rûúåu cheâ, cúâ baåc. Traách nhiïåm cuãa ngûúâi vúå luác naây laâphaát hiïån súám nhûäng thay àöíi tònh caãm cuãa chöìng àïí an uãi, àöång viïn.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 6. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 6 Súå mêët maát möåt thûá gò àoá: Àaân öng tröng bïì ngoaâi rêët tûå tin nhûng àöikhi laåi súå bõ thûúng tñch, chïët choác vaâ súå veã bïì ngoaâi xêëu xñ cuãa mònh. Thay vòchï bai chöìng, baån nïn cuâng anh tòm kiïëm giaãi phaáp, haäy khùèng àõnh rùçng duâanh coá thïë naâo thò baån vêîn maäi maäi yïu vaâ söëng bïn anh. Caách chinh phuåc phaái maây rêu Caác cö gaái hêëp dêîn nam giúái khöng chó búãi nhan sùæc maâ coân trong cûã chógiao tiïëp. Nïëu khi tiïëp xuác vúái baån trai, baån laåi cûúâi nhû nùæc neã, noái liïn tuåc,nhêëp nhöím àûáng ngöìi khöng yïn, trang àiïím löå liïîu thò rêët khoá chêëp nhêån. Sauàêy laâ nhûäng àiïìu nïn traánh. - Thò thêìm to nhoã: Àang noái chuyïån vúái chaâng maâ laåi ró tai ngûúâi ài bïncaånh laâ mêët lõch sûå. Anh êëy seä phaãi caãnh giaác vaâ khöng coân hûáng thuá noáihttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 7. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 7chuyïån nûäa. Baån nïn àïí luác khaác thuêån tiïån, hay nïëu thêåt sûå cêìn thiïët, haäy xinlöîi chaâng vaâ ra chöî khaác noái. - Noái liïn tuåc: Khi giao tiïëp vúái ngûúâi àaân öng khöng quen biïët, chó cêìntraã lúâi ngùæn goån, tuyïåt àöëi khöng àûúåc noái thao thao bêët tuyïåt, hay hoãi quaánhiïìu vïì àúâi tû cuãa anh êëy. - Cûúâi nhû nùæc neã: Cho duâ cêu chuyïån coá thuá võ àïën àêu baån cuäng chónïn cûúâi vûâa phaãi, khöng nïn cûúâi to khiïën nûúác mùæt nûúác muäi chaãy raân ruåa.Baån cuäng traánh vûâa cûúâi vûâa noái. - Nhêëp nhöím àûáng ngöìi khöng yïn: Cho duâ coân nhiïìu viïåc chûa laâmxong, nhûng nïëu chûa tiïån thûåc hiïån, baån cuäng khöng nïn húát hú húát haãi, lolùæng nhòn sang chöî khaác. Laâm vêåy, khaách seä nghô àang bõ àuöíi kheáo. - Trang àiïím löå liïîu trûúác mùåt moåi ngûúâi: Khi cêìn àaánh son phêën, baånàûâng múã höåp phêën ra trûúác baân dên thiïn haå. Nïn choån chöî khaác kñn àaáo vaâ phuâhúåp hún. - Noái chuyïån vúái nam giúái cêìn toã ra bònh àùèng, tûå chuã, àûâng laâm ra veã eêëp hay quaá ngoan ngoaän phuåc tuâng. Nïëu coá anh naâo chuá yá àïën mònh, baån khöngnïn luáng tuáng. Nïëu laâ ngûúâi quen lêu ngaây múái gùåp thò haäy chuã àöång chaâo hoãi,song chúá toã ra quaá nhiïåt tònh, cuäng àûâng húâ hûäng, laånh nhaåt quaá.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 8. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 8 Giuáp chöììng thaânh danh Phuå nûä bao giúâ cuäng mong öng xaä mònh thaânh cöng trong sûå nghiïåp,kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn, nhûng möåt söë ngûúâi laåi khöng biïët caách giuáp chöìng. Dûúáiàêy laâ nhûäng lúâi khuyïn maâ chõ em coá thïí tham khaão. - Trûúác hïët baån phaãi taåo cho phu quên möåt goác laâm viïåc riïng, yïn tônh.Nïëu anh êëy laâm nghïì viïët, baån nïn daânh goác laâm viïåc cho chaâng úã gêìn cûãa söí,coá nhiïìu aánh saáng, khöng cêìn röång raäi. Nïëu chöìng laâ kiïën truác sû, haäy cöë gùænggiuáp anh êëy coá möåt cùn phoâng röång àïí anh coá thïí baây biïån caác mö hònh, traãi baãnàöì. Nhúá laâ àûâng àïí con vaâo chúi, chuáng seä quêåy phaá lung tung vaâ chùæc chùænchöìng baån seä caáu gùæt. - Thoãa thuêån giúâ nghó. Hai vúå chöìng nïn thöëng nhêët giúâ laâm viïåc riïng,giúâ nghó ngúi. Vaâo giúâ chúi, baån coá thïí thoaãi maái tiïëp khaách, cho caác con àûúåcàuâa giúän, la heát. - Haäy nêëu cho chöìng nhûäng moán ùn dïî tiïu. Tuây theo khêíu võ cuãa anh êëymaâ chïë biïën. Tuy nhiïn, àa söë àaân öng sau khi lêëy vúå thûúâng tùng cên nhanh,hoå súå phaãi ùn thûåc phêím giaâu chêët beáo. Khi baån ài laâm vùæng, chó coá chöìng úãnhaâ thò nïn àïí trong tuã laånh möåt söë àöì ùn sùén. - Ruã chöìng cuâng ài böå hay hoåc möåt mön thïí thao naâo àoá. Nïëu hai vúåchöìng coá cuâng súã thñch thò thêåt tuyïåt búãi coá thïí dïî daâng chia seã vúái nhau.Nhûäng luác cùng thùèng, caã hai cuâng chúi, giaãi toãa ûác chïë. - Baån haäy noái nùng nhoã nheå, luön biïët àöång viïn chöìng. Nghe nhûäng lúâinhoã nheå cuãa vúå, moåi mïåt moãi cuãa chöìng seä tan biïën. Nhûäng luác anh thêët baåi,baån phaãi lûåa lúâi khuyïn, àöång viïn. Thónh thoaãng phaãi biïët khen ngúåi chöìng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 9. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 9 Cû xûã cuãa cha meå khi con bùæt àêìu yïu Àïën möåt ngaây naâo àoá, con baån böîng thay àöíi tñnh tònh, ngùæm vuöët trûúácgûúng nhiïìu hún, nön noáng chúâ àiïån thoaåi, heån hoâ bñ mêåt thò noá bùæt àêìu yïu.Trong trûúâng húåp naây, baån nïn cöë gùæng laâm con tin rùçng cha meå cuäng laâ baån, coáthïí cúãi múã têm tònh. Sau àêy laâ lúâi khuyïn giuáp phuå huynh chiïëm àûúåc loâng tin cuãa con: - Tuây theo têm traång cuãa con maâ coá caách cû xûã kheáo leáo, traánh soi moáikiïíu nhû thùçng baån con laâm gò, con caái nhaâ ai, sao khöng thêëy trònh diïån chameå? Baån haäy tûâ tûâ, seä àïën luác con têm sûå moåi àiïìu. - Àûâng bao giúâ coi thûúâng tònh caãm cuãa con bùçng caách duâng nhûäng lúâi leätrïu choåc, móa mai. Baån coá thïí kïí cho con nghe möëi tònh àêìu cuãa mònh, taåo sûåthên thiïån, tin cêåy. - Àûâng phúi baây chuyïån tònh caãm cuãa con trûúác mùåt moåi ngûúâi. Vúáinhûäng cö gaái, chaâng trai treã, möëi tònh àêìu rêët thiïng liïng vaâ luön àûúåc giêëu kñn.Àïën ngay caã cha meå, noá cuäng khöng tiïët löå.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 10. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 10 - Àûâng cêëm con gùåp baån trai maâ haäy cho pheáp con múâi baån vïì nhaâ. Thúâigian ra mùæt gia àònh nïn àïí con quyïët àõnh. Thanh niïn thñch sûå giúái thiïåu tûånhiïn, thoaãi maái, khöng thñch nhûäng lïî nghi trõnh troång. - Buöíi töëi, con ài chúi vïì muöån, baån nïn bònh tônh nhùæc nhúã vaâo saánghöm sau. Noái roä mònh àaä noáng ruöåt nhû thïë naâo. Nïëu baån mùæng ngay luác convïì, noá seä nöíi khuâng, coá khi coân boã nhaâ ài. Nghiïm khùæc vaâ cúãi múã àuáng luác, baån seä giuáp con saáng suöët hún trongtònh caãm, kõp thúâi ngùn chùån nhûäng àiïìu àaáng tiïëc coá thïí xaãy ra. Nïn àïí conthêëy rùçng bêët cûá hoaân caãnh naâo, ngoåt ngaâo hay cay àùæng, gia àònh vêîn laâ chöîdûåa vûäng chùæc nhêët. Daåy treã nhêån biïët vïì thúâi gian Trûúác 2 tuöíi, chó coá möåt thúâi gian duy nhêët töìn taåi vúái treã, àoá laâ hiïån taåi.Khoaãng 3 tuöíi, àïën lûúåt caác tûâ “höm qua” vaâ “ngaây mai” àûúåc duâng àïí chó têëtcaã quaá khûá vaâ tûúng lai. Phaãi àúåi 6 hoùåc 7 tuöíi àïí treã bùæt àêìu coá yá thûác vïì thúâigian. Hûúáng dêîn vúái nhûäng tûâ cú baãnhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 11. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 11 Caác khaái niïåm khoá hiïíu, nhû ngaây vaâ thaáng, dêìn dêìn seä àûúåc treã hiïíu roä.Àïí giuáp treã nhanh choáng nùæm àûúåc nhûäng khaái niïåm thúâi gian sau naây, baån coáthïí thûåc hiïån caác meåo sau: Giúái thiïåu cho treã caác hoaåt àöång àöìng thúâi nhêën maånh nhûäng möëi liïn hïåvaâ nhûäng tûâ chó thúâi gian. Vñ duå: “Trûúác khi ài cöng viïn, chuáng ta seä àïën cûãahaâng kem, sau àoá, con seä àûúåc ùn kem”. Khi treã xem möåt böå phim hay nghe möåt cêu chuyïån, haäy giuáp treã xaácàõnh thúâi gian cuãa caác sûå kiïån. Kïët húåp caác ngaây trong tuêìn vúái caác hoaåt àöång àùåc biïåt. Vñ duå: thûá haiàïën thû viïån, töëi thûá ba veä tranh, chiïìu thûá tû vïì nhaâ baâ ngoaåi. Vaâ nhêën maånh:“Cuöën saách maâ meå àaä àûa cho con töëi höm qua”, hoùåc “Ngaây mai, chuáng ta seäàïën thùm nhaâ baác X.”. Treo möåt túâ lõch lïn tûúâng. Gaåch ngang caác ngaây, tñnh caác ngaây chia taáchvúái kyâ nghó heâ, ngaây sinh nhêåt... Chó cho treã biïët nguyïn tùæc chia tuêìn, thaáng,nùm. Thu huát sûå chuá yá cuãa treã vïì caác muâa vaâ chu kyâ thúâi gian. Kïí cho treã vïìquaá khûá qua nhûäng bûác aãnh. Khuyïën khñch treã hûúáng àïën tûúng lai: “Khi conlúán”, “Caái naây daânh àïí àïën Tïët”. Möåt hïå thöëng phûác taåp: Khoaãng 6-7 tuöíi, treã hiïíu rùçng thúâi gian laâ möåtdoâng liïn tuåc. Nhûng trûúác khi hoåc caác xem giúâ, treã cêìn nùæm àûúåc àöå daâi cuãathúâi gian. Àöå daâi cuãa möåt giêy, laâ khoaãng thúâi gian giûäa hai tiïëng goä “cöëc, cöëc”;möåt phuát laâ voâng quay troån veån cuãa kim phuát. Giöëng nhû möåt cuöåc daåo chúi.Àöi khi sûã duång chuöng baáo: “Meå àaä àùåt chuöng baáo 5 phuát. Khi naâo chuöngkïu laâ àïën giúâ ài tùæm” hoùåc “3 phuát nûäa laâ trûáng chñn”. Giai àoaån thûá hai, thu huát sûå chuá yá cuãa treã vïì möåt vaâi giúâ giêëc sinh hoaåt.Haäy noái vaâ chó àaåo àöìng höì: “Bêy giúâ laâ 9h, con cêìn phaãi ài nguã thöi”, “Vaâobuöíi trûa, khi kim giúâ vaâ kim phuát àïìu chó lïn cao, caã nhaâ seä vaâo baân ùn”.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 12. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 12 Giai àoaån cuöëi cuâng, hoåc caách tûå xem àöìng höì. Laâm möåt chiïëc àöìng höìlúán bùçng bòa caác töng, trïn àoá viïët nhûäng chó dêîn thöng thûúâng nhû: “Giûäa trûa,möåt khùæc (15 phuát), rûúäi, keám 15, keám 25, keám 20, keám 10 vaâ keám 5”. Giaãithñch nguyïn tùæc vúái treã vaâ cuâng chúi troâ xem àöìng höì.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 13. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 13 Nguyïn nhên khiïën àaân öng ghen Múái àêy, caác nhaâ têm lyá ngûúâi Phaáp àaä töí chûác cuöåc höåi thaão vïì chuyïnàïì naây vaâ ruát ra möåt söë kïët luêån. Coá 4 lyá do khiïën phaái maây rêu nöíi maáu ghenlaâ: thiïëu tûå tin, baãn tñnh khöng chung thuãy, caãm thêëy thêëp keám vaâ vò vúå khöngmuöën chöìng hiïìn laânh quaá. Thiïëu tûå tin Àaân öng tröng bïì ngoaâi cûáng rùæn, baãn lônh song thûåc ra hoå thûúâng mangmöåt mùåc caãm naâo àoá. Chaâng thêëp thò ghen tyå vúái anh naâo töët maä, anh ngheâo thòghen gheát vúái anh giaâu coá. Ngûúâi khöng maånh meä vïì sinh lyá rêët lo vúå gùåpnhûäng gaä àaân öng hay taán tónh. Noái chung, anh naâo caâng nhiïìu mùåc caãm caânghay ghen. Búãi vêåy, ngûúâi chûäa àûúåc bïånh ghen cuãa chöìng chñnh laâ baâ vúå. Nïëuchöìng ngheâo, vúå khöng àûúåc khen, toã yá khêm phuåc ngûúâi àaân öng giaâu. Biïëtchöìng xêëu thò àûâng bao giúâ khen ai àeåp trai. Vúå khön ngoan phaãi biïët thûúângxuyïn cuãng cöë loâng tin cuãa chöìng, khiïën anh caãm thêëy trong con mùæt vúå, mònhchùèng thua keám ai.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 14. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 14 Baãn tñnh khöng chung thuãy Chñnh nhûäng anh chöìng hay ùn chaã laåi thûúâng nghô vúå mònh cuäng theâmùn nem. Chó cêìn vúå toã yá khen ngúåi ngûúâi haâng xoám laâ anh ta àaä nöíi maáu ghentuöng, coá khi àaánh àêåp vúå. Trong trûúâng húåp naây, caách töët nhêët àïí trõbïånhchochöìng laâ laâm sao cho anh ta biïët nïëu anh cûá thñch ùn chaã thò töi cuäng biïët ùnnem àêëy. Thûåc tïë, cuäng coá ngûúâi àaân öng hay lùng nhùng, àïën möåt luác naâo àoá caãmthêëy ùn nùn höëi löîi. Anh ta bùæt àêìu xeát neát vúå, cöë tòm möåt dêëu vïët gò àoá chûáng toãvúå coá khaác gò mònh àêu. Trûúâng húåp naây, àaân öng ghen àïí xoa dõu mùåc caãm töåilöîi. Caãm thêëy vúå hún mònh vïì nhiïìu mùåt Öng chöìng naâo coá vúå xinh àeåp, gioãi giang trong khi mònh thêëp keámthûúâng ghen tuöng dûä döåi. Gùåp phaãi ai xêëu buång, phaán möåt cêu meâo muâ vúá caáraán laâ anh ta sùén saâng quùåc laåi, vïì nhaâ nöíi xung vúái vúå. Àïí haå búát maáu ghen cuãa öng chöìng naây, ngûúâi vúå cêìn chûáng toã rùçng anhta khöng hïì laâ meâo muâ, maâ laâ meâo coá àöi mùæt saáng vaâ caá raán chó àïí daânh riïngcho mònh chöìng thöi. Ghen vò vúå thñch thïë Bïn caånh nhûäng phuå nûä khöën khöí vò bõ chöìng ghen, laåi coá chõ buöìn vòchùèng bao giúâ thêëy coá biïíu hiïån àoá. Hoå lyá luêån, coá yïu thò múái ghen, nïëu khöngghen chûáng toã khöng yïu. Thûåc ra, muöën laâm cho chöìng ghen chùèng khoá, song phûúng caách naâynhû con dao hai lûúäi, khöng cêín thêån laâ àûát tay. Búãi coá thïí öng chöìng tûúãng vúåkhöng chung thuãy thêåt laåi tòm caách traã thuâ. Nhû thïë seä vö cuâng tai haåi. Caác nhaâ têm lyá cho rùçng, so vúái phuå nûä, caái ghen cuãa àaân öng maånh meähún. Nguyïn do laâ hoå hay tûå aái, khöng chõu thûâa nhêån mònh coá tñnh xêëu naây.Khi nöîi uêët ûác bõ döìn neán àïën cûåc àiïím, hoå seä phaãn ûáng rêët dûä döåi. Mùåt khaác,àa söë phuå nûä ghen chó àïí baão vïå haånh phuác trong khi àaân öng ghen coá tñnh taânphaá.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 15. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 15http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 16. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 16 Laâm gò khi treã noái tuåc? Khoaãng 3-4 tuöíi, treã thûúâng buöåt miïång noái cêu tuåc tôu. Thûåc ra, noákhöng hiïíu roä yá nghôa cuãa nhûäng lúâi noái àoá, chó muöën bùæt chûúác ngûúâi lúán. Nïëucon baån noái bêåy, haäy tham khaão caách giaáo duåc sau: - Àûâng boã qua khi con noái tuåc, caâng khöng àûúåc cûúâi vui veã. Baån khöngnïn nghô rùçng con mònh coân nhoã, chûa biïët gò, lúán lïn chuát nûäa seä biïët xêëu höí vaâtûå boã thoái xêëu. Nïëu baån im lùång boã qua, treã seä hiïíu rùçng baån àöìng tònh vúáinhûäng cêu tuåc vaâ chuáng seä noái vúái têìn söë nhiïìu hún. - Haäy giaãi thñch cho treã rùçng, noái nhû vêåy laâ khöng ngoan, caác baån seäkhöng chúi vúái. Àûâng la mùæng, àaánh àêåp khi con noái bêåy. Hònh phaåt lúán nhêët laâkhöng cho pheáp noá àûúåc tûå do thûåc hiïån nhûäng àiïìu mònh thñch. Mûa dêìm thêëmlêu, cuâng vúái sûå kiïn trò cuãa ngûúâi lúán, treã seä hiïíu ra vaâ khöng noái bêåy nûäa.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 17. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 17 Daåy treã lõch sûå Nïëu nhaâ coá khaách, con baån laåi cûá voâi tiïìn mua quêìn aáo hay tranh giaânhàöì chúi vúái em thò thêåt khöng hay chuát naâo. Ngay tûâ luác coân nhoã, baån phaãi daåycon nhûäng pheáp xaä giao töëi thiïëu. Haäy tham khaão möåt vaâi gúåi yá sau àêy: - Giaãi thñch taåi sao phaãi lõch sûå: Treã khöng chuá yá pheáp xaä giao nïëu nhûkhöng hiïíu têìm quan troång cuãa noá. Haäy noái rùçng nïëu con àöëi xûã khöng töët vúáimoåi ngûúâi xung quanh thò hoå seä khöng yïu thñch, khöng muöën chúi chung nûäa.Nhû thïë, con seä rêët buöìn chaán.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 18. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 18 - Haäy laâm gûúng töët. Àûâng mong con caái 5 tuöíi coá haânh vi àeåp nïëu nhûbaån laâm àiïìu xêëu trûúác mùæt noá. Treã con bùæt chûúác rêët nhanh, kïí caã thoái xêëu cuãangûúâi lúán. - Cêìn coá thaái àöå àuáng àùæn: Nïëu con thö löî ngùæt lúâi ngûúâi lúán thò baån phaãinhùæc nhúã ngay, biïíu löå thaái àöå khöng haâi loâng. Thêëy cha meå im lùång, treã cûánghô cûã chó àoá khöng coá gò sai traái vaâ mùåc nhiïn chêëp nhêån. Trong trûúâng húåpcon laâm baån xêëu höí trûúác baån beâ thò phaãi nhùæc nhûng vúái thaái àöå bònh tônh. Cêìntòm hiïíu nguyïn nhên vò sao noá laåi nhû vêåy, tuyïåt àöëi khöng àûúåc noáng giêån,mùæng chûãi hay àaánh àêåp treã. - Àûâng chúâ àúåi vö ñch: Àûâng ngöìi àúåi nhûäng haânh vi xêëu cuãa con diïîn ramúái phï phaán, bùæt noá sûãa chûäa. Moåi chuyïån àïìu coá thïí thay àöíi nïëu nhû chuángta luön taåo cho con caái niïìm tin rùçng chuáng laâ möåt cö beá (cêåu beá) ngoan ngoaän,lïî pheáp vaâ rêët àaáng yïu. Khi chöìng bûâa böån Do aãnh hûúãng cuöåc söëng àöåc thên, chöìng baån thûúâng vûát àöì àaåc lungtung. Nïëu khöng coá caách giaãi quyïët nhanh choáng vaâ àuáng àùæn, chuyïån nhoã naâyseä khiïën baån àau àêìu. Haäy tham khaão möåt vaâi lúâi khuyïn sau:http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 19. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 19 - Haäy noái roä cho chöìng quan àiïím cuãa mònh trong viïåc trang trñ, doån deåpnhaâ. Noái rùçng baån rêët mêët thúâi gian vaâ khöng haâi loâng chuát naâo trong viïåc nhùåtnhaånh nhûäng gò anh vûát laåi. Trûúác khi ài vaâo vêën àïì, baån coá thïí múã àêìu: “Emrêët yïu anh nhûng khöng thïí phúát lúâ chuyïån naây”. - Sau möîi lêìn doån deåp nhaâ cûãa, giùåt giuä, haäy yïu cêìu chöìng daânh 10 phuátàïí laâm nhûäng gò maâ baån muöën. Dêìn dêìn, anh êëy seä quen vúái viïåc nhaâ. Nïn àöångviïn chöìng bùçng nhûäng lúâi khen ngúåi. - Duâ àaä phaân naân nhiïìu lêìn maâ chöìng vêîn khöng sûãa àöíi tñnh bûâa baäi thòcaách töët nhêët laâ baån nïn mua thïm gioã àûång quêìn aáo bêín vaâ àùåt úã nhûäng núi anhêëy coá thïí vûát. Têët nhiïn, baån vêîn liïn tuåc nhùæc nhúã chöìng theo kiïíu mûa dêìmthêëm lêu.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 20. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 20 Caách xûã lyá khi treã àaánh nhau Chõ Lyá àang nêëu nûúáng trong bïëp thò cu Tyá chaåy vaâo, quêìn aáo nhemnhuöëc, khoác àoã caã mùæt: "Meå úi thùçng Têm noá àaánh con". Khöng cêìn roä phaãitraái, chõ Lyá sang thùèng nhaâ Têm àïí àoâi sûå cöng bùçng cho con mònh. Theo caác chuyïn gia têm lyá, caách bïnh vûåc con nhû chõ Lyá rêët phaãn giaáoduåc, chó laâm hû treã. Trûúâng húåp con àaánh nhau, cha meå nïn xûã lyá nhû sau: haäykeáo con ra khoãi cuöåc tranh giaânh, tòm hiïíu nguyïn nhên vaâ giaãi thñch phaãi traái.Duâ àuáng, duâ sai, baån cuäng nïn yïu cêìu con nhêån khuyïët àiïím trûúác baån, hûáa lêìnsau khöng taái phaåm. Sau khi va chaåm, tònh caãm cuãa hai àûáa treã thûúâng sûát meã. Cha meå nïn taåoàiïìu kiïån cho caác con àûúåc gêìn guäi, xêy dûång laåi tònh caãm àaä mêët.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 21. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 21 9 súã thñch cuãa phuå nûä Mua sùæm, trang àiïím, tiïët löå bñ mêåt, xem boái, thñch khoaác tay baån trai... laânhûäng súã thñch cuãa phaái nûä. Muöën chinh phuåc baån gaái, caác chaâng trai nïn thamkhaão möåt söë àiïìu sau. 1- Ùn vùåt: Theo caác nhaâ khoa hoåc, phuå nûä thñch ùn vùåt vò daå daây hoå nhoãhún nam giúái, lûúång thûác ùn hêëp thu trong caác bûäa chñnh cuäng ñt hún. Möåt lyá dokhaác laâ ùn vùåt coá taác duång giaãi toãa têm lyá khi cùng thùèng, luác buöìn àau. 2- Tuå têåp mua sùæm: Coá thïí noái àêy laâ cöng viïåc hêëp dêîn nhêët àöëi vúái phuånûä. Hoå rêët thñch àûúåc ài daåo trong caác siïu thõ vaâ xaách vïì möåt lö haâng, àöi khicoá nhûäng moán àöì chùèng àïí laâm gò caã. Khaác vúái àaân öng, chó cêìn nhòn qua haângvaâ ûng mùæt laâ hoå mua luön chûá khöng xem xeát tó mó, sùm soi tûâng chi tiïët nhoã. 3- Thñch nuöi nhûäng loaâi vêåt beá nhoã: Che chúã cho keã yïëu dûúâng nhû laâàùåc tñnh cuãa nûä giúái. Vò thïë khi vïì giaâ, caác baâ quaã phuå daânh rêët nhiïìu thúâi gian,tònh caãm cho con vêåt maâ hoå nuöi. 4- Thñch trang àiïím, laâm daáng: Rêët nhiïìu ngûúâi khöng tiïëc tiïìn baåc, thúâigian vaâ cöng sûác àïí chùm soác sùæc àeåp, nhùçm thu huát sûå chuá yá cuãa phaái maây rêu.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 22. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 22 5- Thñch tiïët löå bñ mêåt: Phuå nûä luön laâm ra veã bñ mêåt vïì möåt chuyïån naâoàoá, song chñnh hoå laåi khöng giûä nöíi nhûäng àiïìu thêìm kñn cuãa riïng mònh. Ngayàïën chuyïån chùn göëi vúå chöìng, hoå cuäng coá thïí noái ra. 6- Thñch dïìn dûá: Trong tònh yïu cuäng nhû hön nhên, phuå nûä thûúâng haybaây àùåt nhûäng maân kõch têm lyá. Vñ duå nhû duâ rêët yïu chaâng song naâng vêîn giaãböå khöng thñch. Thïë nïn nhaâ vùn Henrich Hainer tûâng viïët: "Àaân baâ laâ thiïn sûáhay yïu quyã thêåt khoá lûúâng". 7- Thñch nghe nhûäng cuåm tûâ caãm tñnh: Phuå nûä seä vui veã, haånh phuác khinghe nhûäng cêu noái chan chûáa tònh caãm, kiïíu nhû: Anh yïu em, hay Em thêåtàaáng yïu. 8- Thñch xem boái: Coá àïën 90% phuå nûä thñch xem tûúáng söë, cêìu thêìn,niïåm Phêåt. Àiïìu naây bùæt nguöìn tûâ têm lyá bêët an, luön lo lùæng cho tûúng lai,haånh phuác cuãa chñnh mònh. 9- Thñch khoaác tay nam giúái ngoaâi àûúâng: Khi ài trïn àûúâng phöë, caác cögaái muöën khoaác tay baån trai mònh vaâ caãm thêëy nhû àûúåc che chúã. Sûå va chaåmnaây chó nhùçm thïí hiïån tònh caãm thên mêåt chûá khöng noái lïn sûå ham muöën naâokhaác.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 23. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 23 Giuáp chöìng thoaát khoãi stress Nhiïìu ngûúâi chöìng khöng hïì heá möi vúái vúå vïì nhûäng lo êu cuãa mònh, maâcûá im lùång tòm caách xoay xúã, chúâ àïën khi nöîi lo qua ài. Nïëu luác àoá, baån laåi caäinhau vúái chöìng thò haånh phuác gia àònh khoá àûúåc àaãm baão. Àïí giuáp chaâng tûå tin thoaát khoãi khuãng hoaãng, àiïìu trûúác tiïn laâ baån phaãibiïët khi naâo anh àang khuãng hoaãng vaâ vò lyá gò. Àöi khi, nguyïn nhên cuãa sûåcùng thùèng rêët àún giaãn: khöng àûúåc lïn chûác, baån beâ gùåp khoá khùn trong kinhdoanh, böë meå yïu cêìu sùæm sûãa ngoaâi khaã nùng, anh chõ àoâi vay tiïìn söë lûúånglúán. Trong trûúâng húåp àoá, ngûúâi vúå cêìn quan têm àïën chöìng hún, khúi gúåichuyïån buöìn, khöng nïn noáng ruöåt hoãi anh ngay moåi chuyïån. Baâ vúå cuäng nïn thay chöìng laâm möåt söë viïåc maâ trûúác kia anh àaãm nhêån,haäy hoaän laåi caác quyïët àõnh coá thïí gêy tranh caäi, chúâ àïën khi naâo tònh traångcùng thùèng cuãa chöìng qua hùèn thò múái baân àïën chuyïån àoá.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 24. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 24 Quan têm àïën giêëc mú cuãa con Trong giêëc nguã, treã coá thïí khoác nûác núã hoùåc cuäng coá thïí móm cûúâi vaâ noáichuyïån möåt mònh. Nhiïìu bêåc phuå huynh àaä lo lùæng khi thêëy con nhû vêåy. Thûåchttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 25. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 25ra, theo caác chuyïn gia têm lyá, giêëc mú coá möåt vai troâ quan troång, giuáp treã cênbùçng trong cuöåc söëng. Caác baác sô nhi khoa noái rùçng, trong khi mú, treã chúi gò thò nghôa laâ chuángàaä hoåc àûúåc troâ chúi àoá, thêåm chñ àaä laâm àûúåc nhûäng viïåc maâ thûåc tïë chûa thïílaâm. Àöi khi treã cuäng coá thïí gùåp aác möång vaâ baån àûâng lo lùæng. Àêy chñnh laâ dõpàïí treã xoáa saåch nhûäng xung àöåt cùng thùèng ban ngaây chuáng gùåp phaãi. Trongtrûúâng húåp naây, cha meå nïn öm êëp vöî vïì treã vaâ nheå nhaâng hoãi: “Con laâm saothïë. Àaä coá meå úã àêy, khöng coá gò àaáng lo àêu”. Nhiïìu ngûúâi khöng thñch nghe con kïí vïì giêëc mú vò cho rùçng àoá laâchuyïån têìm phaâo, khöng quan troång, nhûng caác chuyïn gia têm lyá khuyïn rùçng,cha meå nïn lùæng nghe con kïí laåi. Coá nhû vêåy múái giuáp treã truát boã nhûäng lo lùæng.Baån cuäng coá thïí daåy con möåt cêìu thêìn chuá kiïíu nhû: “Töi laâ ngûúâi khoãe nhêët,khöng ai coá thïí laâm töi súå haäi”.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 26. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 26 Chùm soác baãn thên àïí coá nhûäng àûáa con nhû yá Muöën cho ra àúâi möåt àûáa treã khoãe maånh vaâ thöng minh, ngûúâi phuå nûäphaãi chuêín bõ tûâ rêët súám, khöng phaãi laâ luác yïu hay sùæp lêåp gia àònh maâ tûâ khicoân laâ thiïëu nûä. Sûác khoãe: Phaãi chùm lo khi baån coân laâ möåt beá gaái, vò möåt phuå nûä suydinh dûúäng cuäng coá nguy cú sinh con thiïëu cên. Khöng nïn vò lyá do thêím myänaâo maâ ùn kiïng quaá lêu, têåp luyïån quaá sûác. Möåt cuöåc söëng laânh maånh: Ngûúâi meå bõ nhûäng bïånh lêy qua àûúâng tònhduåc coá nguy cú sinh treã khuyïët têåt bêím sinh. Nhûäng cö gaái naåo phaá thai nhiïìulêìn coá thïí seä khöng coân cú höåi laâm meå. Kiïën thûác: Nhûäng nhaâ chuyïn mön àaä kïët luêån, hoåc vêën ngûúâi meå tyã lïåthuêån vúái sûác khoãe cuãa con. Àïí laâm meå töët, phuå nûä luön phaãi àoåc vaâ hoåc bùçngnhiïìu caách. Àaåo àûác: Phêím haånh ngûúâi meå aãnh hûúãng rêët lúán àïën àûáa con. Khi mangthai, ngay caã yá nghô cuãa ngûúâi meå cuäng phaãi trong saåch. Nhûäng haânh vi töåi löîitrong quaá khûá vaâ ngay caã hiïån taåi vêîn coá thïí laâm töín thûúng sêu sùæc àïën tinhthêìn cuãa con. Khöng thïí laâm meå vúái bêët cûá giaá naâo: Àûáa treã naâo cuäng muöën àûúåc sinhra tûâ tònh yïu cuãa cha meå. Khi ra àúâi maâ khöng àûúåc ai chúâ àoán, hay khöng biïëtai laâ cha meå cuãa mònh thò treã seä àau khöí vö cuâng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 27. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 27 Cha meå chuã àöång giaáo duåc giúái tñnh cho con Saáng 2/12, taåi Nhaâ vùn hoáa thiïëu nhi TP HCM, baác sô Lï Thuáy Tûúi àaäcoá cuöåc troâ chuyïån vúái caác bêåc phuå huynh vïì viïåc giaáo duåc giúái tñnh. Dûúái àêylaâ nhûäng cêu hoãi vaâ traã lúâi. - Giaáo duåc cho con bùçng caách naâo, úã tuöíi naâo? - Coá hai caách, möåt laâ tûâ nhaâ trûúâng, hai laâ tûâ gia àònh. Nhaâ trûúâng seä daåycho caác em nhûäng hiïíu biïët cú baãn vïì giúái tñnh, coân cha meå daåy con nhûäng giaátrõ àaåo àûác, caách ûáng xûã vúái ngûúâi khaác giúái. Luác treã àûúåc 13 tuöíi, phuå huynhhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 28. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 28nïn bùæt àêìu truyïìn thuå nhûäng kiïën thûác vïì giúái, biïån phaáp phoâng traánh thai chocon. - Anh 17 tuöíi, em gaái 4 tuöíi, rêët thûúng yïu nhau. Nhiïìu khi anh hoåc möåtmònh trïn gaác, em nhêët àõnh àoâi lïn. Coá gò àaáng ngaåi khöng? - Hai àûáa treã lïn 4 chúi vúái nhau thò khöng coá vêën àïì gò àaáng lo, nhûnggiûäa möåt thanh niïn 17 tuöíi àaä phaát duåc vaâ möåt àûáa treã ngêy thú thò böë meå nïnchuá yá. Chó cêìn möåt chuát lúi laâ, chuyïån khöng hay coá thïí xaãy ra. - Con trai 7 tuöíi thûúâng thùæc mùæc vïì giúái tñnh. Thónh thoaãng laåi cûúâi möåtmònh vaâ baão baån naây, baån noå yïu con. Liïåu sau naây chaáu coá phaát triïín lïåch laåc? - Cuäng coá nhûäng trûúâng húåp ngoaåi lïå - do nöåi tiïët bêët thûúâng nïn treã phaátduåc súám. Vúái nhûäng àûáa treã nhû thïë, cha meå nïn theo doäi cêín thêån, coá thïí àûacon àïën baác sô khaám. - Cha meå êu yïëm trûúác mùåt con coá haåi gò khöng? - Nïn xem xeát mûác àöå cuãa sûå êu yïëm. Nïëu öng böë chó lo hön hñt baâ meåmaâ boã mùåc àûáa con thò chùèng hay ho gò. Haânh àöång naây seä laâm treã coá caãm giaácbõ boã rúi. - Thêëy trïn tivi quaãng caáo bùng vïå sinh, bao cao su, chaáu trai hoãi laâ caáigò. Phaãi laâm sao? - Cha meå nïn giaãi thñch cho con hiïíu möåt caách àún giaãn maâ vêîn àaãm baãosûå tïë nhõ. Àûâng che giêëu, treã seä toâ moâ, tûå tòm hiïíu vaâ nhû vêåy coân nguy hiïímhún.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 29. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 29http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 30. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 30 Nhûäng caách lêëy loâng chaâng Baån àûâng nghô rùçng mònh laâ nûä nïn khöng cêìn thiïët phaãi chiïìu chuöångchaâng. Haäy chûáng toã rùçng mònh laâ ngûúâi yïu tuyïåt vúâi nhêët bùçng caách: - Nêëu nhûäng moán ùn ngon vaâ múâi chaâng àïën thûúãng thûác. Nïn nhúá rùçngvúái àaân öng, tònh yïu ài qua daå daây. - Luön chùm soác àïën ngoaåi hònh cuãa chaâng. Àaân öng vöën cêíu thaã, ùn mùåcàöi luác rêët nhïëch nhaác. Chó cêìn baån tùång chiïëc caâ vaåt phuâ húåp vúái töng maâuquêìn aáo laâ chaâng àaä caãm àöång lùæm. Baån cuäng nïn goáp yá rùçng vúái aáo sú mi maâuvaâng thò phaãi ài vúái quêìn maâu àêåm múái àeåp...http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 31. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 31 - Hïët sûác ngoåt ngaâo, duâ chaâng àöi luác traái tñnh. Baån haäy cûúâi xoâa vaâ tûånhuã, àoá laâ tñnh caách àaân öng. Àaân öng àaä coá vúå cuäng rêët dïî yïëu loâng trûúác caác boáng höìng. Vò vêåy baåncêìn nïu cao tinh thêìn caãnh giaác. Haäy giûä chöìng bùçng caách: - Trau döìi taâi nghïå nûä cöng gia chaánh, laâm sao àïí chöìng ài ùn úã àêu cuängthêëy khöng ngon bùçng baâ xaä nêëu. - Thónh thoaãng khen chöìng àeåp trai, vêîn giûä phong àöå nhû thúâi thanhniïn. - Chöìng quaá roä tñnh nïët cuãa baån. Vò vêåy thónh thoaãng haäy thay àöíi àïí anhêëy ngaåc nhiïn. Vñ duå baån vöën chu àaáo, cêín thêån, böîng coá höm bûâa baäi àïí nhúâchöìng giuáp. Nhû thïë anh êëy seä thêëy mònh laâ ngûúâi àaân öng... vô àaåi. 5 àiïìu khöng àûúåc noái vúái chöìng Laâ vúå chöìng khöng coá nghôa laâ hai baån chia seã moåi suy nghô möåt caáchhöìn nhiïn. Àïí giûä àûúåc haånh phuác, baån cêìn tïë nhõ möåt caách àùåc biïåt trongnhûäng chuyïån "tïë nhõ". 1. "Loaåi bao cao su naây quaá to àöëi vúái anh".http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 32. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 32 Baån seä lêåp tûác thêëy anh êëy àanh mùåt laåi, cûúâi ruöìi, thêåm chñ buöng baånra. Chêëm dûát moåi sûå vui veã! Anh êëy cho rùçng baån quaá "saânh soãi". Khöng coá gòchaåm tûå aái möåt chaâng trai bùçng chï anh êëy "nhoã". 2. So saánh caác loaåi bao cao su. Àûâng noái vúái chöìng múái cûúái cuãa baån rùçng loaåi bao cao su OK töët húnloaåi Trust, hay loaåi Trust töët hún loaåi Papillon... Coá thïí baån chó nghe quaãng caáohoùåc àoåc àûúåc úã àêu àoá, nhûng laâm sao àïí anh êëy tin rùçng baån hoaân toaân vö tûkhi so saánh nhû thïë. Anh êëy chó nghô möåt àiïìu laâ baån àaä tûâng mua nhûäng thûá àoácho ai khaác duâng röìi. 3. "Chûa thêëy ai baåo nhû anh". Hoùåc tïå hún laâ: "Chûa thêëy ai nhaát caáy nhû anh", sau nhûäng phuát yïuàûúng. Coá thïí baån chó noái theo kiïíu so saánh quen miïång, nhûng anh êëy seä nghôrùçng baån àaä tûâng quan hïå vúái nhiïìu ngûúâi. 4. "Vúå trûúác cuãa anh coá haånh phuác bïn anh khöng?" Cêu hoãi naây chûáng toã baån khöng hoaân toaân tin tûúãng anh ta, vaâ cuängkhöng haâi loâng vïì anh ta. Vò nïëu "coá" thò ngûúâi ta àêu coá boã nhau. Coân nïëu"khöng", chûáng toã bêy giúâ baån cuäng khöng haånh phuác nïn múái hoãi nhû thïë. 5. "Anh muöën sao cuäng àûúåc!" Khi hai ngûúâi coá chuyïån bêët hoâa, tuyïåt àöëi khöng noái vúái chöìng nhû vêåy,duâ baån coá yá nhûúâng nhõn. Cêu naây àûúåc coi laâ "cêu chêëm hïët cuãa baâi ca haånhphuác", thïí hiïån sûå chaán chûúâng, buöng tröi hoùåc tïå hún laâ sûå khinh bó.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 33. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 33 Traánh cho con khoãi bõ laåc Giûäa núi cöng cöång, chöî àöng ngûúâi, treã tûâ 3 àïën 7 tuöíi rêët dïî bõ laåc.Viïåc tòm kiïëm khaá vêët vaã. Vaâi lúâi khuyïn giuáp baån traánh gùåp phaãi tònh huöëngnaây. - Cha meå haäy têåp cho treã thoái quen nhúá tïn vaâ àõa chó nhaâ. Daåy treã caáchnhúâ ngûúâi khaác goåi giuáp söë àiïån thoaåi cuãa gia àònh mònh. - Trong àaám àöng, baån haäy têåp cho con biïët laâm dêëu möëc. Vñ duå, àïí àiàïën trûúâng, phaãi qua bûu àiïån, nïëu bõ laåc thò con phaãi àûáng àúåi úã bûu àiïån. -Mùåc cho con nhûäng thûá quêìn aáo ngöå nghônh hoùåc maâu sùæc bùæt mùæt àïí baån dïînhêån ra noá giûäa núi àöng ngûúâi. Dùån con rùçng nïëu bõ laåc thò nïn hoãi caác chuácöng an, cö baán haâng hoùåc caác baâ meå coá con nhoã, khöng àûúåc nghe ai ruã ài àêuàoá. - Duâ baån àaä cöë gùæng daåy con nhûäng kyä nùng trïn nhûng noá vêîn bõ laåc thòcuäng àûâng traách mùæng. Laâm vêåy treã seä caâng súå haäi. Baån haäy vöî vïì treã vaâ têånhûúãng niïìm sung sûúáng khi hai meå con gùåp nhau. Àúåi cho con qua khoãi nöîi súåhaäi, luác êëy múái bùæt àêìu cöng viïåc daåy döî.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 34. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 34 Ngùn ngûâa têm lyá ñch kyã cuãa con möåt Nhiïìu ngûúâi thûúâng nghô, nhaâ chó coá möåt muån con, khöng nhiïìu nhùån gònïn daânh hïët sûå quan têm cho noá. Kïët quaã laâ treã rêët ñch kyã, ngay caã khi böë meåöëm, noá cuäng khöng biïët hoãi thùm. Laâm gò àïí traánh têm lyá naây? - Àûa con vaâo khuön khöí ngay tûâ beá: Ngay khi treã múái 3-4 tuöíi, baånàûâng àïí con muöën laâm gò thò laâm. Haäy giaãi thñch cho con rùçng höm nay muaötö thò ngaây mai seä khöng àûúåc mua maáy bay, phaãi choån möåt trong hai thûá. - Buöåc treã phaãi coá nghôa vuå nhêët àõnh: Cha meå nïn hûúáng dêîn con tûâ nhoãphaãi biïët tön troång vaâ quan têm túái moåi ngûúâi. Haäy giao cho con möåt söë viïåcvûâa sûác. - Giaáo duåc tñnh quêìn chuáng: Baån haäy àïí con hoâa àöìng vúái caác baån tronglúáp, vúái haâng xoám. Tuyïåt àöëi khöng àïí noá nghô mònh laâ trung têm trong giaàònh, tûâ àoá naãy sinh têm lyá kiïu ngaåo. Nïn khuyïën khñch con laâm nhûäng viïåc tûâthiïån.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 35. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 35 Àïí phoâng nguã thaânh töí êëm tònh yïu Khöng cêìn thiïët phaãi töën nhiïìu tiïìn mua àöì, baån vêîn coá thïí trang trñphoâng nguã thaânh núi êëm cuáng. Haäy tham khaão lúâi khuyïn dûúái àêy. - Giaãm búát aánh saáng: Haäy àïí cùn phoâng baån àûúåc sûúãi êëm bùçng möåtchiïëc àeân nguã. Coá thïí cho thïm möåt chiïëc chuåp àeân hoùåc chiïëc àeân löìng giêëyàûúåc trang trñ bùçng nhiïìu hoa vùn àaáng yïu. - Quïn ài chiïëc tivi: Nïëu bêåt tivi, chöìng baån seä chó têåp trung vaâo àoá thöi.Búãi vêåy, caách töët nhêët laâ baån haäy dúâi noá sang phoâng khaác, nhû thïë chùèng coân gògúåi cho chaâng nhúá àïën chûúng trònh boáng àaá, hay phim haânh àöång caã. - Haäy sûã duång nhûäng têëm traãi giûúâng tuyïåt vúâi: Maâu sùæc saáng, chêët liïåumïìm maåi cuãa ga giûúâng seä taåo cho baån caãm giaác saãng khoaái, vui veã, búát àinhûäng cùng thùèng, lo êu. - Haäy chêët thïm göëi: Nhiïìu loaåi göëi vaâ maâu sùæc phong phuá cuãa chuáng seägiuáp cho chiïëc giûúâng cuãa baån trúã nïn quyïën ruä. Baån seä thêåt laäng maån khi nùçmdûåa mònh trïn nuái göëi. - Nhaåc du dûúng: Êm nhaåc àoáng vai troâ quan troång trong viïåc taåo nïnniïìm hûáng khúãi cho vúå chöìng baån, taåo khöng khñ àêìm êëm. Lûu yá, khöng nïnmúã nhaåc quaá nheå vaâ lùåp ài lùåp laåi, vò kïët húåp vúái aánh àeân múâ cuâng möåt chiïëchttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 36. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 36giûúâng ïm, chùæc chùæn chaâng cuãa baån ài vaâo giêëc nguã nhanh choáng, khöng theâmàïí yá àïën vúå àêu. Laâm gò àïí caãm hoáa àûúåc chöìng? Khöng ñt ngûúâi vúå treã àaä nön noáng chia tay vúái chöìng chó vò anh hayuöëng rûúåu, khöng quan têm àïën vúå con. Hoå khöng biïët rùçng chñnh mònh múái laânhên töë quan troång àïí caãm hoáa àûúåc chöìng. Dûúái àêy laâ möåt vaâi lúâi khuyïn cuãachuyïn gia tû vêën. - Vai troâ ngûúâi vúå trong gia àònh rêët quan troång: Ngûúâi àaân öng naâo cuängmong muöën vúå mònh khön kheáo, chiïìu chuöång chöìng con. Khi öng xaä noánggiêån, khöng vûâa yá àiïìu gò, ngûúâi vúå phaãi nhûúâng nhõn. Àûâng nïn cho rùçng nhûhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 37. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 37thïë laâ mònh leáp vïë. Nïëu baån gêy göí vúái chöìng, coá khi coân bõ thûúång cùèng chên,haå thùèng tay. - Khöng àûúåc ghen boáng ghen gioá: Ngûúâi àaân baâ naâo cuäng hay ghen,nhûng phaãi biïët kòm chïë têm traång mònh, phaãi biïët ghen àuáng luác, àuáng chöî.Trûúác mùåt hoå haâng, àöìng nghiïåp cuãa chöìng, baån khöng nïn thïí hiïån mònh àangtûác töëi. Chúâ luác chó coá hai ngûúâi, nïn noái roä cho chöìng biïët têm traång cuãa mònhkhi thêëy anh coá cûã chó thên mêåt vúái cö gaái khaác. - Àöëi xûã tïë nhõ vúái baån cuãa chöìng: Àaân öng rêët thñch cêu giaâu vò baån,sang vò vúå. Nïëu baån niïìm núã, àoán tiïëp chu àaáo nhûäng ngûúâi baån thên cuãa chöìngthò anh seä rêët biïët ún vaâ kñnh nïí baån. Haäy nhúá rùçng, bïn caånh gia àònh, àaân öngcoân coá nhiïìu baån beâ. Taách hoå ra khoãi baån beâ, cuäng coá nghôa laâ troái chên hoå. Tuynhiïn, baån cuäng khöng nïn toã ra söët sùæng hay lùèng lú vúái baån cuãa chöìng. - Chuá troång àïën ùn mùåc: Duâ úã trong nhaâ, ngûúâi vúå cuäng cêìn cêín thêåntrong viïåc trang phuåc, khöng àûúåc àïí mònh luöåm thuöåm, öng xaä seä chaán. Nïëuchöìng laâ cöng nhên, àöìng lûúng ñt oãi, baån khöng nïn àua àoâi, ùn mùåc diïm duáa,töën keám. Nïëu chöìng laâ möåt cöng chûác cao cêëp, baån phaãi ùn mùåc húåp thúâi, lõchsûå, chúá toã ra cêíu thaã, löë lùng. - Cû xûã kheáo leáo vúái nhaâ chöìng: Baån haäy luön toã ra hiïìn hoâa, yá tûá. Àöikhi coá thïí böng àuâa, taåo khöng khñ vui veã, thên thiïån. Tuyïåt àöëi khöng àûúåc noáixêëu, hay toã ra giêån dûä vúái nhûäng ngûúâi trong gia àònh chöìng. Haäy lûåa lúâi phêntñch, khuyïn giaãi khi hoå coá àiïìu gò khöng phaãi vúái mònh. Laâm àûúåc nhûäng àiïìu trïn, baån àaä caãm hoáa àûúåc chöìng röìi àêëy.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 38. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 38http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 39. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 39 ÛÁng xûã vúái nhûäng cêu hoãi toâ moâ cuãa treã Nhiïìu bêåc phuå huynh rêët luáng tuáng khi con hoãi "Taåi sao böë meå boã nhau?"hay "Sao öng nöåi laåi chïët?". Coá ngûúâi traã lúâi cho qua chuyïån khiïën treã laåi caânghoãi nhiïìu hún. Trong nhûäng trûúâng húåp thïë naây, baån nïn laâm theo caách sau. Khi treã hoãi vïì tònh traång ly hön: Sûå chia tay cuãa cha meå luön gêy cho treãnhûäng chêën thûúng têm lyá. Chuáng coá thïí noái: “Böë meå khöng yïu nhau nûäa aâ”,hoùåc “Sao nhaâ mònh khöng söëng cuâng nhau”. Cha meå phaãi giaãi thñch cho conhiïíu sûå thêåt, noái cho noá biïët sau naây seä söëng chuã yïëu vúái ai. Coân chuyïån taái húåpthò coá thïí traã lúâi laâ chûa biïët àûúåc. Hoãi vïì sinh àeã: "Con tûâ àêu maâ ra?", àoá laâ cêu maâ moåi àûáa treã hay hoãi.Nïëu con 3-6 tuöíi, baån haäy giaãi thñch rùçng, haåt giöëng cuãa ngûúâi cha vaâ haåt giöëngcuãa ngûúâi meå húåp thaânh möåt àûáa treã. Lúán lïn treã seä coá yá thûác roä raâng vïì giúáitñnh, khi àoá, baån seä giaãi thñch cùån keä. Hoãi vïì sûå chïët: Trong nhaâ coá ngûúâi qua àúâi, treã thûúâng hoãi: “Taåi sao öngchïët. Chïët laâ thïë naâo haã meå”. Trong trûúâng húåp àoá, baån haäy noái: "Chïët tûác laâhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 40. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 40khöng coân söëng nûäa. Ngûúâi chïët khöng cûã àöång àûúåc, khöng ùn uöëng, suynghô”. Nïëu treã hoãi taåi sao ngûúâi ta laåi chïët thò baån nïn noái: “Moåi sinh vêåt àïìuchïët. Coá ngûúâi chïët ài, coá ngûúâi sinh ra”. Hoãi vïì sûå khaác nhau: Treã rêët tinh yá, biïët nhêån ra nhûäng àiïím khaác nhaugiûäa mònh vaâ moåi ngûúâi. Vñ duå treã coá thïí hoãi taåi sao da cuãa noá àen, trong khibaån khaác trùæng... Àïí traã lúâi cêu nhû vêåy, baån nïn àûa ra nhûäng lyá do àún giaãn,dûåa theo quan àiïím khoa hoåc, àûâng laãng traánh hay traã lúâi cho xong chuyïån. Treãcoá thïí kïët húåp lúâi giaãi thñch cuãa böë meå vúái nhûäng àiïìu tiïëp thu àûúåc úã lúáp àïíhònh thaânh caách suy nghô Giûä maäi tuêìn trùng mêåt trong ngöi nhaâ baån Phêìn lúán moåi ngûúâi khi lêåp gia àònh àïìu luyïën tiïëc quaäng thúâi gian àangyïu. Búãi khi êëy tònh caãm rêët laäng maån, khöng phaãi vûúáng bêån chuyïån cúm aáo,con caái. Coá caách naâo àïí giûä maäi nhûäng ngaây thaáng ngoåt ngaâo àoá? - Haäy tin cêåy nhau. Khöng coá cùåp vúå chöìng naâo luön nghi kyå, ai lo thênngûúâi êëy maâ coá thïí söëng töët àeåp vúái nhau. Muöën taåo sûå tin cêåy, hùçng ngaây, baånhaäy kïí cho baån àúâi nghe vïì cöng viïåc cuãa mònh vaâ nhûäng möëi quan têm khaác,àûâng giêëu giïëm àiïìu gò. Nïëu coá nghe lúâi àöìn àaåi vïì chöìng (vúå) mònh thò cuängkhöng àûúåc vöåi vaâng kïët töåi, phaãi vïì hoãi laåi àïí biïët roä sûå viïåc.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 41. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 41 - Haäy luön tûúi tùæn nhû thuúã ban àêìu. Ngûúâi vúå hêëp dêîn chöìng khöng chóbúãi sûå nghiïåp, traách nhiïåm vúái gia àònh maâ coân do caách ùn mùåc, trang àiïím.Nïëu böîng nhiïn thêëy vúå mùåc möåt böå quêìn aáo àeåp, rêët húåp vúái voác daáng, anhchöìng seä thêëy vúå mònh coá sûác quyïën ruä hún. Baån chúá nïn cho rùçng àaä laâ vúåchöìng, quaá hiïíu roä vïì nhau nïn khöng cêìn thiïët phaãi laâm duyïn. - Laâm cho cuöåc söëng trúã nïn phong phuá. Àiïìu töëi kyå trong cuöåc söëng vúåchöìng laâ sûå àún àiïåu, bònh lùång. Àïí xoáa boã bêìu khöng khñ buöìn teã àoá, hai vúåchöìng baån haäy cuâng ài daåo trong cöng viïn, hoùåc vuâng vêîy búi löåi taåi möåt búâbiïín thú möång. Nhûäng ngaây cuöëi tuêìn, hai ngûúâi coá thïí àoåc möåt söë taåp chñ haytiïíu thuyïët lyá thuá, baân luêån nhûäng vêën àïì caã hai cuâng quan têm. Thónh thoaãng,vúå chöìng nïn taåm thúâi xa nhau trong möåt thúâi gian ngùæn. Khoaãng caách seä laâmtùng nöîi nhúá nhung vaâ laâm naãy sinh nhiïìu tònh caãm múái meã. - Taåo sûå haâi hoâa trong quan hïå tònh duåc. Àiïìu naây coá aãnh hûúãng rêët lúánàïën sûå bïìn vûäng cuãa gia àònh. Nïëu baån húâ hûäng, laãng traánh baån àúâi seä khiïën hoåbuöìn vaâ coá thïí tòm àïën nhûäng ngûúâi khaác. Vò thïë, vúå chöìng phaãi quan têm àïënnhu cêìu cuãa nhau àïí phöëi húåp ùn yá, taåo sûå hûáng khúãi cho caã hai. Nguyïn tùæc àïí söëng haånh phuác Nhiïìu cö gaái chuêín bõ lïn xe hoa, song vêîn khöng mûúâng tûúång rùçnghaånh phuác gia àònh laâ gò, phaãi laâm thïë naâo àïí àaåt àûúåc àiïìu àoá. Coá ngûúâi aái ngaåihttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 42. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 42khi nghe caác bêåc anh chõ phaán rùçng hön nhên laâ nêëm möì chön cêët tònh yïu. Caácchuyïn gia têm lyá àaä giaãi thñch nhû sau. - Haånh phuác laâ phaãi biïët söëng vò nhau, khöng coi caá nhên laâ quan troång,khöng xem thûúâng ngûúâi baån àúâi. Àêy laâ yïëu töë quan troång nhêët trong àúâi söënglûáa àöi. Ngûúâi chöìng phaãi hiïíu mònh laâ truå cöåt gia àònh, baão àaãm cho vúå con coáàúâi söëng àêìy àuã. Ngûúâi vúå phaãi àaãm àûúng àûúåc vai troâ nöåi trúå, ngûúâi liïn kïëtcaác thaânh viïn trong gia àònh. - Phaãi söëng bùçng tònh thûúng vaâ sûå tha thûá: Vúå chöìng phaãi biïët boã quacho nhau nhûäng löîi lêìm nhoã, biïët deåp boã tûå aái sang möåt bïn. Nïëu cûá cùçn nhùçnmaäi vïì viïåc gò àoá, chöìng baån seä phaát chaán vaâ tòm caách laánh xa. Àöi khi anh tacoân ài tòm sûå an uãi úã ngûúâi àaân baâ khaác, nhû thïë seä nguy hiïím gêëp vaån lêìn. - Coá tinh thêìn tûå lêåp: Àaä laâ vúå chöìng têët nhiïn hai ngûúâi phaãi coá traáchnhiïåm giuáp àúä, san seã búát gaánh nùång cho nhau. Tuy nhiïn, baån àûâng vò thïë maâ yãlaåi, viïåc gò cuäng nhûúâng cho baån àúâi. Haäy cöë gùæng laâm hïët khaã nùng cuãa mònh,khi naâo khöng thïí thò múái nhúâ giuáp.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 43. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 43 Khi àoán con muöån Buöíi chiïìu, àûúåc cha meå àoán tûâ nhaâ treã vïì, beá naâo cuäng rêët vui. Vò möåt lyádo naâo àoá, baån àïën muöån, beá seä coá nhûäng phaãn ûáng nhû khoác loác, giêån döîi,khöng chõu vïì. Trong trûúâng húåp naây, baån nïn tham khaão caách xûã sûå sau. - Àöëi vúái treã tûâ 1 àïën 12 thaáng tuöíi, möåt ngaây qua ài laâ rêët daâi. Gùåp chameå vaâo cuöëi ngaây, beá coá caãm giaác mònh àaä xa lêu lùæm. Vò thïë, khi àïën àoán con,baån haäy gheá saát vaâo mùåt beá vaâ noái nhûäng lúâi dõu ngoåt: “Chaâo con, höm nay coávui khöng? Meå àïën àoán con àêy”. Luác àoá, beá seä nhêån ra gioång noái, khuön mùåtcuãa baån vaâ toã roä sûå vui mûâng. - Treã 12-15 thaáng tuöíi thûúâng rêët hiïëu àöång vaâ toâ moâ vúái caác vêåt xungquanh. Nghõch nhiïìu, coá thïí cuöëi ngaây beá seä mïåt nhoaâi. Khi êëy, sûå coá mùåt cuãabaån seä laâm beá yïn loâng. Nhûng nïëu baån àïën muöån, treã seä khoác rêët lêu. Viïåc baåntoã ra thêët voång vïì sûå khöng ngoan cuãa con seä khiïën noá caâng khoác to hún. Vòthïë, haäy kiïn nhêîn giuáp beá nguöi ài sûå húân giêån bùçng nhûäng lúâi noái ngoåt ngaâo,cûã chó êu yïëm. - Àöëi vúái treã trïn 2 tuöíi. ÚÃ àöå tuöíi naây, beá biïët rùçng phaãi chia tay meå vaâobuöíi saáng vaâ àûúåc àoán vaâo buöíi chiïìu nïn rêët chúâ àúåi. Àöi mùæt beá luön doäi racûãa, mong nhêån ra möåt gûúng mùåt quen thuöåc. Nïëu baån khöng àoán àuáng giúâ,treã seä giûä möåt khoaãng caách vúái baån hoùåc giaäy giuåa, tröën ài. Trong trûúâng húåpnaây, baån nïn noái: “Chaâo con yïu, meå xin löîi vò àïën muöån do phaãi laâm viïåc”.Sau àoá, haäy noái chuyïån vúái ngûúâi giûä treã vaâ nhûäng àûáa baån cuãa con, taåo nïn sûågêìn guäi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 44. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 44 Caách khuyïën khñch chöìng laâm viïåc nhaâ Ài chúå, vaâo bïëp nêëu nûúáng, giùåt giuä quêìn aáo laâ nhûäng viïåc àaân öngkhöng thöng thaåo lùæm. Nhiïìu baâ vúå khöng biïët àöång viïn chöìng cuâng giuápmònh, laåi coân ca cêím khiïën hoå rêët khoá chõu. Dûúái àêy laâ möåt vaâi lúâi khuyïn cuãachuyïn gia hön nhên daânh cho caác baâ vúå. - Àûâng lùæm lúâi. Àaân öng luön lyá luêån vúå khöng phaãi laâ sïëp, caâng khöngphaãi laâ meå nïn töët nhêët laâ baån àûâng coá phï phaán hoå suöët ngaây. Nïëu noái nhiïìu,caác öng seä caâng chai lò, khöng chõu laâm viïåc.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 45. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 45 - Haäy phên chia lao àöång cöng bùçng. Vñ duå àïí nêëu möåt moán gaâ hêìm, baånhaäy phên cöng cho chöìng ài mua gia võ, mua vaâ möí gaâ. Coân viïåc nêëu, nïmmùæm muöëi cho vûâa laâ do baån seä àaãm nhêån. - Biïët haå thêëp tiïu chuêín: Khi chuyïín giao cöng viïåc nhaâ cho chöìng, baånnïn biïët caách chêëp nhêån rùçng, anh êëy laâm seä khöng hoaân haão. Chùèng haån nïëuphaãi lau nhaâ, anh seä boã qua vaâi chöî khöng lau. - Àöång viïn chöìng bùçng nhûäng lúâi khen. Nghe nhûäng lúâi khen cuãa vúå,àaân öng thêëy rêët haånh phuác. Hoå seä cöë gùæng laâm nhiïìu viïåc hún nûäa. - Nïëu coá thïí, baån haäy baão con cuâng laâm viïåc nhaâ. Àûúåc laâm cuâng con,caác öng böë seä caãm thêëy vui veã hún. Con baån cuäng hoåc àûúåc möåt söë viïåc. - Àûâng coá raáo riïët àoâi sûå bònh àùèng. Nöåi trúå, chùm soác con caái laâ thiïnchûác cuãa phuå nûä, têët nhiïn, hoå phaãi gaánh vaác cöng viïåc nhiïìu hún. Nïëu baâ vúånaâo cuäng chó nghô àïën thiïåt hún thò cuöåc söëng gia àònh seä nùång nïì. Lyá do khiïën àaân öng thñch lêëy vúå coá thu nhêåp thêëp Nhiïìu àêëng maây rêu khöng thñch lêëy vúå coá thu nhêåp cao vò nhûäng nguyïnnhên nhû: naâng seä kiïu, toã ra lûúâi biïëng, khöng àöëi xûã töët vúái nhaâ chöìng, khiïëngia àònh khöng hoâa thuêån.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 46. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 46 - Lêëy vúå coá thu nhêåp thêëp, àaân öng múái xûáng àaáng laâ truå cöåt trong giaàònh, khöng bõ mang tiïëng laâ leáp vïë vúå. Thöng thûúâng, baâ vúå coá thu nhêåp cao seätoã ra tûå cao tûå àaåi, luön sai khiïën chöìng con, laâm öng chöìng caãm thêëy mêët mùåt. - Ngûúâi vúå coá thu nhêåp thêëp múái thêëu hiïíu sûå vêët vaã kiïëm tiïìn cuãa chöìng.Hoå seä quyá troång àöìng tiïìn hún, khöng tiïu hoang phñ vaâ àùåc biïåt laâ rêët quan têmàïën chöìng con. - Khi coá thu nhêåp thêëp, caác baâ vúå luön khao khaát àûúåc kiïëm tiïìn. Hoå seäbiïët tiïët kiïåm thúâi gian trong viïåc trang àiïím, chùm soác baãn thên àïí chuá têmlaâm viïåc. Ngûúåc laåi, ngûúâi coá thu nhêåp cao luön ngöìi haâng giúâ trûúác gûúng,mua sùæm àêìy tuã quêìn aáo, rêët laäng phñ. - Àïí àaãm baão cuöåc söëng gia àònh, baâ vúå coá thu nhêåp thêëp seä quaãn lyá rêëtkheáo tiïìn lûúng cuãa chöìng. Caác öng vò thïë cuäng ngoan hún, khöng coá nhiïìu tiïìndaânh cho viïåc rûúåu cheâ, cúâ baåc. Ngûúâi coá thu nhêåp cao khöng theâm àïí yá àïëntiïìn lûúng cuãa chöìng, nhû vêåy seä rêët nguy hiïím.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 47. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 47 10 thoái quen cuãa nhûäng gia àònh haånh phuác Caác nhaâ xaä höåi hoåc Myä àaä àiïìu tra vaâ phaát hiïån úã nhûäng àöi vúå chöìnghaånh phuác thûúâng coá möåt söë thoái quen nhû: biïíu löå tònh yïu bùçng haânh àöång cuåthïí, ca tuång truyïìn thöëng gia àònh, ruát ngùæn thúâi gian xem truyïìn hònh. - Biïíu löå tònh yïu bùçng lúâi noái, cûã chó: Buöíi saáng, baâ vúå naâo cuäng bêån röånvúái viïåc chuêín bõ bûäa àiïím têm, laâ quêìn aáo cho chöìng ài laâm, sûãa soaån cho conàïën trûúâng... Vúái caác gia àònh haånh phuác, duâ bêån àïën àêu, hoå cuäng khöng quïnnoái: “Meå yïu con” hay “Chuác anh (em) möåt ngaây vui veã”. Nhûäng cêu giaãn dõnaây laâ lúâi nhùæn nhuã vúái caác thaânh viïn rùçng, hoå luön àûúåc yïu thûúng. - Thöí löå khi buöìn: Caác nhaâ têm lyá cho rùçng nïëu cûá giûä kñn nhûäng àiïìuphiïìn muöån trong loâng, baån seä thêëy mònh ngaây caâng töìi tïå. Têm sûå vúái ngûúâithên seä giuáp baån búát nùång nïì, hai ngûúâi gêìn guäi nhau hún. - Chia seã nhûäng muåc tiïu chung: Öng baâ, cha meå, con chaáu cuâng baân baåcvïì nhûäng dûå àõnh, kïë hoaåch tûúng lai. Haânh àöång naây coá taác duång àoaân kïët moåithaânh viïn trong gia àònh. Möîi ngûúâi caãm thêëy mònh àûúåc quan têm, tön troång. - Cuâng nhau vûúåt qua khoá khùn: Khi möåt ngûúâi gùåp hoaån naån, caác thaânhviïn khaác cuâng ngöìi baân tòm giaãi phaáp töët nhêët àïí giuáp àúä. ÚÃ caác gia àònh haånhphuác, khöng bao giúâ thêëy coá sûå thúâ ú trûúác nöîi àau cuãa ngûúâi thên. - Cuâng tuå têåp vui chúi: Caác bûäa ùn ngoaâi trúâi hay nhûäng dõp tham quanthùæng caãnh laâ cú höåi cho gia àònh coá thúâi gian thû giaän, traánh àûúåc caãm giaácnhaâm chaán vò cöng viïåc. Chñnh trong luác àoá, ngûúâi naây coá thïí phaát hiïån ranhûäng khña caånh múái meã úã ngûúâi kia.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 48. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 48 - Daânh thúâi gian riïng tû cho nhau: Nhûäng cùåp vúå chöìng haånh phuácthûúâng rêët saáng suöët khi thu xïëp cho mònh möåt khoaãng thúâi gian bïn nhau,khöng phaãi bêån têm vò con caái. - Giao möåt söë viïåc cho con ngay tûâ nhoã: Doån phoâng, rûãa baát àôa, giùåtquêìn aáo laâ nhûäng viïåc vûâa sûác àöëi vúái treã. Laâm àûúåc möåt viïåc gò àoá, con baån seäcaãm thêëy tûå tin hún, khöng phaãi laâ ngûúâi thûâa trong gia àònh. - Thúâi gian xem truyïìn hònh àûúåc giúái haån: Theo möåt nghiïn cûáu múáinhêët, nhûäng gia àònh haånh phuác úã Myä chó xem tivi 7 tiïëng/tuêìn. Do àoá, hoå coánhiïìu thúâi gian àïí troâ chuyïån vúái ngûúâi thên. - Ca tuång truyïìn thöëng gia àònh: Nïëu nhaâ baån coá bïì daây truyïìn thöëng töëtàeåp thò viïåc giaãng giaãi cho con treã hiïíu laâ rêët cêìn thiïët. Treã seä thêëy tûå haâo, mongmuöën goáp phêìn vun àùæp cho maái êëm cuãa mònh. - Giûä möëi quan hïå thûúâng xuyïn vúái baån beâ, tham gia caác hoaåt àöång xaähöåi: Duâ gia àònh baån coá àêìm êëm, haånh phuác àïën àêu cuäng coá nguy cú bõ buöìnchaán. Búãi vêåy, nhûäng gia àònh haånh phuác úã Myä luön múã röång caác möëi quan hïåbaån beâ, tñch cûåc tham gia cöng taác tûâ thiïån, baão vïå àöång vêåt...http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 49. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 49 Giaáo duåc cho treã yá thûác vïì tiïìn baåchttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 50. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 50 Caác chuyïn gia phûúng Têy cho rùçng, treã em àûúåc daåy döî àêìy àuã vïìquaãn lyá vaâ sûã duång àöìng tiïìn, sau naây lúán lïn seä laâm kinh tïë gioãi. Hoå coân xêydûång möåt baãng kïë hoaåch daåy cho treã laâm quen vúái tiïìn baåc. - 3 tuöíi: Nhêån biïët caác loaåi tiïìn vaâ giaá trõ cuãa chuáng. - 4 tuöíi: Hoåc caách duâng tiïìn àïí mua nhûäng thûá àún giaãn nhû buát veä, keåo,àöì chúi, àöì ùn. Têët nhiïn, viïåc mua baán naây phaãi coá ngûúâi lúán hûúáng dêîn. - 5 tuöíi: Daåy con hiïíu rùçng, tiïìn laâ thaânh quaã do lao àöång maâ coá. - 6 tuöíi: Treã coá thïí àïëm àûúåc möåt söë tiïìn tûúng àöëi lúán. Daåy cho treã caáchcêët giûä tiïìn, böìi dûúäng yá thûác "tiïìn cuãa mònh". - 7 tuöíi: Treã coá thïí quan saát baãng giaá. Biïët mua möåt söë àöì vêåt àún giaãn. - 8 tuöíi: Nghô caách tûå kiïëm tiïìn tiïu vùåt nhû baán baáo, mua giuáp haâng xoámnhûäng moán haâng àïí àûúåc nhêån tiïìn thûúãng. - 9 tuöíi: Coá thïí tûå lêåp ra kïë hoaåch tiïu tiïìn cho mònh, biïët mùåc caã khi muahaâng, hoåc caách giao dõch. - 10 tuöíi: Biïët tiïët kiïåm tiïìn tiïu vùåt. Nhûäng luác cêìn, treã coá thïí muanhûäng thûá khaá àùæt nhû: duång cuå thïí thao hay möåt loaåi nhaåc cuå yïu thñch. - 11 tuöíi: Hoåc caách àaánh giaá saãn phêím, tûâ àoá phaát hiïån àûúåc haâng töët, reã.Coá khaái niïåm vïì baán haå giaá, khuyïën maäi. - 12 tuöíi: Biïët quyá troång àöìng tiïìn, hiïíu rùçng kiïëm àûúåc tiïìn khöng dïîdaâng, coá yá thûác tiïët kiïåm. - Sau 12 tuöíi, treã hoaân toaân coá thïí tham gia möåt söë hoaåt àöång thûúng maåi,biïët quaãn lyá tiïìn baåc.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 51. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 51 6 àiïìu laâm cho öng chöìng ngaán vúå Trong cuöåc söëng, coá nhûäng àiïìu tûúãng chûâng nhû vuån vùåt, nhûng laåi aãnhhûúãng rêët lúán àïën haånh phuác gia àònh. Dûúái àêy laâ möåt söë àiïím maâ caác öngchöìng khöng muöën vúå mònh coá. 1- Vúå luön miïång hoãi: “Anh coá yïu em khöng?” vaâo luác nûãa àïm, khichöìng àang nguã say. Sau möåt ngaây laâm viïåc vêët vaã, chöìng baån muöën àûúåc nghóngúi àïí phuåc höìi laåi sûác khoãe. Töët nhêët laâ caác baâ vúå àûâng laâm phiïìn hoå. 2- Vúå xõ mùåt khi thêëy chöìng khöng chuá yá túái chiïëc aáo, hay àöi giaây múái.Àaân öng thûúâng rêët àaäng trñ, ñt àïí yá túái nhûäng chi tiïët nhoã nhùåt. Hoå khoá phênbiïåt àêu laâ chiïëc aáo múái, nhêët laâ khi chuáng cuâng töng maâu. 3- Vúå luön ca ngúåi diïîn viïn X, ca sô Y... trûúác mùåt chöìng. Àaân öng luönthñch mònh laâ ngûúâi àeåp nhêët trong mùæt vúå, vò vêåy viïåc khen ngúåi ngûúâi naây,ngûúâi khaác seä khiïën hoå caãm thêëy tûå aái. 4- Ngaây naâo vúå cuäng caâu nhaâu laâ chöìng löån xöån. Nam giúái vöën ûa cêíuthaã. Nïëu baâ vúå muöën sùæp xïëp moåi thûá trong phoâng riïng cuãa hoå thò nïn noáitrûúác, àûâng lùèng lùång laâm. Àïën khi caác öng chöìng khöng tòm thêëy möåt vêåt gòàoá, hoå seä nöíi noáng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 52. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 52 5- Kïí chuyïån riïng tû vúái ngûúâi ngoaâi. Nam giúái luön muöën thïí hiïånmònh laâ ngûúâi cûáng rùæn, laâm chuã mònh. Hoå tuyïåt àöëi khöng thñch ngûúâi ngoaâibiïët chuyïån riïng tû cuãa gia àònh. Búãi vêåy, baâ vúå naâo hay beáp xeáp chuyïån riïnghaäy cêín thêån. 6- Ngaây naâo cuäng phaãi ùn möåt moán. Bûäa cúm gia àònh luön laâ thûá hêëpdêîn caác öng chöìng, búãi khöng khñ vui veã vaâ sûå àa daång cuãa moán ùn. Nïëu ngaâynaâo hoå cuäng phaãi ùn möåt moán dïî dêîn àïën nhaâm chaán Taåo nïìn nïëp hoåc têåp cho con Thuã khoa ÀH Ngoaåi thûúng TP HCM Voä Hoaâng Linh kïí, khi em vaâo lúáp1, meå têåp cho thoái quen ngöìi vaâo baân hoåc àuáng giúâ. Luác àêìu, meå coân ngöìi caånhgiaám saát, sau möåt thúâi gian, viïåc hoåc àuáng giúâ àaä trúã thaânh nïìn nïëp, meå àïí Linhtûå giaác hoåc, chó thónh thoaãng múái hoãi. Möåt võ phuå huynh coá con àang du hoåc taåi Australia cuäng cho biïët, ngaytûâ nhoã, chõ àaä taåo cho con nïìn nïëp hoåc têåp, giúâ naâo viïåc nêëy. Khi con hoåc, tiviàûúåc tùæt, cha meå ngöìi vaâo baân laâm viïåc àïí taåo bêìu khöng khñ hoåc têåp chung chocaã gia àònh. Chõ noái: “ÚÃ nhûäng nùm àêìu cuãa cêëp I, II, töi rêët vêët vaã vò vûâa phaãitêåp cho con caách sùæp xïëp thúâi gian möåt caách khoa hoåc, vûâa baám saát chûúnghttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 53. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 53trònh àïí coá thïí hûúáng dêîn con. Khi vaâo cêëp III, chaáu hoåc rêët chuã àöång, khöngcêìn phaãi nhùæc nhúã nhiïìu". Thaây Trêìn Àöìng Minh, cûåu giaáo viïn vùn trûúâng PTTH Lï Höìng Phong,khuyïn cha meå hûúáng dêîn con phaát triïín suy nghô bùçng caách àûa ra cêu hoãixung quanh baâi hoåc àïí con traã lúâi, hoùåc kïí nhûäng cêu chuyïån coá liïn quan àïënbaâi. Ngoaâi ra, viïåc lêåp cho con möåt tuã saách vúái nhiïìu taác phêím vùn hoåc, nhiïìucuöën saách khaám phaá thiïn nhiïn, vuä truå hay nhû Dïë meân phiïu lûu kyá, Têëmloâng cao thûúång, Mûúâi vaån cêu hoãi vò sao... seä giuáp caác em hònh thaânh thoái quenàoåc saách. Khi bûúác vaâo cêëp II, III, caác em phaãi laâm quen vúái nhûäng mön hoåc múái,vúái lûúång kiïën thûác nhiïìu vaâ khoá hún. Vò thïë, theo thaây Trêìn Àûác Huyïn, giaáoviïn daåy toaán trûúâng PTTH Lï Höìng Phong, cha meå nïn mua trûúác böå saáchgiaáo khoa trong dõp heâ àïí con coá thïí àoåc trûúác vaâ khöng bõ búä ngúä khi tiïëp xuácvúái mön hoåc. Haäy khuyïn con nïn àoåc trûúác saách giaáo khoa. Viïåc naây rêët coá lúåivò khi àoåc caác em seä biïët àûúåc chöî naâo khoá, chöî naâo coá kiïën thûác múái àïí têåptrung khi thaây cö giaãng. Mua quaâ tùång vúå, chuyïån khöng àún giaãn Anh Quang Duäng vö cuâng thêët voång khi möîi lêìn mua quaâ vïì tùång vúå àïìubõ naâng chï laâ àùæt. Chõ cuäng chùèng noái àûúåc möåt lúâi caãm ún chöìng. Viïët nhûängdoâng naây, anh Duäng hy voång vúå àoåc àûúåc vaâ thay àöíi cû xûã.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 54. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 54 Gia àònh töi seä haånh phuác hún, töi seä luön luön laâ möåt öng chöìng lõch sûå,ghi nhúá têët caã nhûäng ngaây 8/3, 20/10... nïëu nhû naâng àûâng quaá bêån têm vïì caáckhoaãn chi phñ töi mua sùæm cho gia àònh. Möîi lêìn mua haâng, duâ àaä tòm àuã moåicaách biïën tûúáng giaá caã, nhûng lêìn naâo töi cuäng khöng traánh àûúåc cùåp mùæt doâxeát, nghi ngaåi cuãa naâng. Ngaây 8/3 nùm ngoaái, töi mua tùång naâng möåt boá höìng thêåt àeåp. Trïnàûúâng vïì nhaâ, töi sung sûúáng tûúãng ra khuön mùåt vúå haånh phuác thïë naâo, seä caãmún phu quên bùçng möåt nuå hön ngoåt ngaâo. Thïë nhûng, traái vúái suy àoaán cuãa töi,naâng húâ hûäng vaâ chó vaâo chiïëc baân. Trïn àoá laâ möåt bònh hoa höìng nhung àoãthùæm. Boá hoa cuãa töi luác àoá tröng thêåt töåi nghiïåp. Naâng nhñu maây hoãi: "Anhmua bao nhiïu?". Töi noái söë tiïìn, lêåp tûác naâng traã lúâi: "Anh bõ gaåt röìi, àaä khöngbiïët thò àûâng mua, töën tiïìn...". Boá hoa sau àoá àûúåc vûát ngay vaâo thuâng raác. Lêìn khaác, vò vui veã vúái baån beâ húi lêu, töi nghô ra viïåc mua tùång naângmöåt cuöën saách àïí höëi löå. Loay hoay mêët caã tiïëng àöìng höì múái choån àûúåc möåtcuöën ûng yá, buång chùæc mêím phen naây naâng seä haâi loâng. Vùn hoa möåt chuát, töicoân ghi vaâo saách doâng chûä: "Tùång vúå thên yïu cuãa anh". Khi àûa tùång, naâng chóliïëc qua tûåa àïì, chùèng noái chùèng rùçng vaâo trong kïå saách lêëy ra möåt cuöën giöëng ynhû vêåy, chó húi cuä möåt chuát. Naâng noái: "Cuöën naây anh mua àùæt gêëp böën lêìn emmua úã hiïåu saách cuä". Tûâ àoá, töi boã hùèn viïåc mua quaâ tùång vúå, búãi chó súå mua nhêìm, mua húá,naâng laåi chï... Thïë maâ coá yïn àêu, lêu lêu naâng laåi nhùæc kheáo: "Chùèng coá öngchöìng naâo nhû anh, ngaây sinh nhêåt, lïî tïët gò maâ khöng hïì coá moán quaâ naâo chovúå". Quaã laâ oan cho töi!http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 55. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 55 Vò sao àaân öng khöng chõu thöí löå? Theo caác chuyïn gia têm lyá, phêìn lúán nam giúái quan niïåm rùçng nïëu àïíphuå nûä biïët con ngûúâi thêåt cuãa mònh, hoå seä caâng töín thûúng vaâ thêët voång hún.Do vêåy, hoå giêëu kñn nhûäng tònh caãm sêu kñn nhêët, ngay caã vúái ngûúâi thûúng yïunhêët. Ngoaâi ra möåt coá möåt söë lyá do khaác nhû khi àïì cêåp àïën möåt vêën àïì naâo àoámaâ bõ phaái nûä phaãn àöëi, àaân öng seä khöng bao giúâ nhùæc àïën noá nûäa. Hoå khöngchõu kïí vúái ai vò cho rùçng phaái àeåp chó thñch nghe nhûäng àiïìu dïî chõu vaâ khöngcoá thaái àöå töët àeåp khi trao àöíi vïì nhûäng vêën àïì khaác. Möåt nguyïn nhên nûäa khiïën nam giúái thûúâng co mònh laåi laâ vò khöngàûúåc phuå nûä thûâa nhêån sûå cöë gùæng cuãa hoå. Thûåc tïë, coá möåt söë phuå nûä chùèng àïíyá nhûäng haânh àöång töët àeåp cuãa nam giúái maâ chó chùm chùm bùæt löîi caác öng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 56. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 56 Khi chöìng lûúâi laâm viïåc nhaâ Sau giúâ tan súã vïì nhaâ, nïëu chöìng khöng chõu nhuáng tay vaâo laâm viïåc gògiuáp vúå con, chó nùçm àoåc baáo thò baån haäy aáp duång möåt vaâi caách dûúái àêy àïí chóhuy chöìng. - Giêëu biïën caái àiïìu khiïín cuãa tivi cho chöìng mêët cöng tòm kiïëm. Àêycuäng laâ caách bùæt anh ta vêån àöång vaâ nhùæc kheáo anh rùçng cêìn phaãi biïët sùæp xïëpàöì vêåt trong nhaâ cho goån gaâng. - Khi lïn giûúâng nguã, baån chó cho anh ta baân chên coân dñnh àêìy gheát bêínvaâ tyã mêín lûúåm nhûäng caái moáng chên tay bõ cùæt trïn nïåm boã vaâo tay chöìng. Sauàoá, baån haäy nhùæc chöìng cêìn giûä vïå sinh cho nhaâ cûãa. - Cho anh ta biïët con caái luön coá yá thûác phuå meå doån deåp nhûäng gò chabaây ra, sau àoá nhoã nheå: "Em muöën caác con coi anh nhû thêìn tûúång, nhûng emsúå rùçng chuáng khöng hoåc àûúåc gò tûâ anh, ngoaâi chuyïån lûúâi biïëng".http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 57. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 57 - Noái vúái chöìng bùçng gioång böng àuâa: "Theo caác chuyïn gia hön nhên,àaân öng chõu khoá úã nhaâ thûúâng xuyïn vúái vúå vaâ biïët phuå viïåc nöåi trúå seä duy tròàûúåc hön nhên lêu bïìn". Daåy con úã tuöíi múái lúán nhû thïë naâo? Àêy laâ chuã àïì àûúåc hún 300 phuå huynh úã TP HCM rêët quan têm trongbuöíi trao àöíi vúái nhaâ giaáo, chuyïn viïn têm lyá Nguyïîn Thõ Huyïn. Baâ Huyïnhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 58. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 58goåi tuöíi 13-16 laâ tuöíi “2 trong 1”, búãi caác em vûâa laâ con nñt, vûâa laâ ngûúâi lúán,luön muöën khùèng àõnh mònh. Vïì têm lyá, àêy laâ thúâi kyâ caác em hònh thaânh yá thûác tûå lêåp, thñch laâm theoyá mònh vaâ hay bêët àöìng vúái cha meå. Tñnh tûå aái cuäng laâ möåt àùåc àiïím lúán úã lûáatuöíi naây, vò thïë caác em rêët dïî töín thûúng khi bõ mùæng nùång lúâi, àöi khi dêîn àïënhaânh àöång nöng nöíi. Baâ Hiïn àûa ra dêîn chûáng, möåt em gaái àaä uöëng thuöëc diïåtkiïën àïí tûå tûã vò khöng chõu àûúåc nöîi oan cho rùçng em ùn cùæp tiïìn vaâ caã lúâimùæng nùång nïì cuãa meå. Bïn caånh sûå phaát triïín vïì têm lyá, úã tuöíi dêåy thò caác em cuäng ham hiïíubiïët hún, thu nhêån nhiïìu thöng tin töët xêëu lêîn löån tûâ möi trûúâng vaâ qua caácphûúng tiïån truyïìn thöng. Àoá cuäng laâ lyá do nhiïìu em thûúâng cho rùçng mònhhiïån àaåi, biïët nhiïìu hún caã cha meå. Nhaâ giaáo Nguyïîn Thõ Huyïn khùèng àõnh, ngaây nay, treã úã tuöíi dêåy thò biïëtnhiïìu hún, nhûng khöng khön hún, thêåm chñ coân daåi hún nhûäng thïë hïå trûúácàêy. Búãi, caác em chó biïët coá hoåc vaâ thûâa hûúãng thaânh quaã cuãa cha meå maâ khöngcoá traách nhiïåm vúái baãn thên vaâ gia àònh. Lao àöång laâ nhu cêìu cuãa con ngûúâiàöìng thúâi laâ caách giaáo duåc nhên caách töët nhêët, nhûng cha meå vò quaá thûúng con,nghô rùçng phaãi daânh thúâi gian cho con hoåc nïn àaä laâm hïët moåi viïåc gia àònh. Vò thïë, baâ Huyïn khuyïn caác bêåc phuå huynh àûâng biïën con em mònhthaânh ngûúâi taân phïë, haäy àïí caác em laâm viïåc vaâ haäy khuyïën khñch thaânh quaãcuãa con. Tuyïåt àöëi khöng àûúåc àem vêåt chêët laâm cöng cuå thûúãng phaåt maâ phaãilaâm sao àïí con em mònh tûå giaác lao àöång. Khi tûå tay laâm viïåc, caác em seä biïët locho baãn thên, quan têm àïën tûâng thaânh viïn trong gia àònh, dêìn dêìn, nhêån thûácseä chñn chùæn hún. Cha meå nïn taåo cú höåi cho con àûúåc thïí hiïån mònh, àöi khi phaãi chêëpnhêån sûå thêët baåi cuãa noá àïí röìi nêng àúä, giaãi thñch cùån keä sûå àuáng sai. Khöng nïnlo súå con bõ löi keáo búãi àaám baån xêëu maâ ngùn cêëm con kïët baån. Toám laåi, úã tuöíidêåy thò, nhûäng suy nghô vaâ haânh àöång cuãa caác em thûúâng coá nhiïìu lïåch laåc. Chameå phaãi laâ ngûúâi àöìng haânh, tûâng bûúác uöën nùæn sai lïåch cuãa con bùçng ngön ngûäthên thiïån cuãa ngûúâi cha, ngûúâi meå, àûâng vò nön noáng maâ àêíy con vïì thaái cûåcàöëi lêåp vúái mònh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 59. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 59http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 60. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 60 Têåp thoái quen tû duy cho con Muöën treã thöng minh, caác bêåc cha meå khöng chó tröng chúâ vaâo baãn thênchuáng, vaâo sûå giaáo duåc cuãa nhaâ trûúâng, xaä höåi, maâ cêìn lûu yá túái viïåc chùm soác,àõnh hûúáng vúái con. Dûúái àêy laâ vaâi lúâi khuyïn, baån coá thïí aáp duång. - Haäy baây ra nhûäng tònh huöëng khoá xûã, àûa ra caác cêu hoãi, buöåc con phaãiàöång naäo suy nghô. Chùèng haån bêy giúâ, cha con baån àang ài trïn àûúâng, baånàûa ra giaã àõnh chaáu bõ laåc vaâ àùåt cêu hoãi xem noá coá thïí laâm thïë naâo àïí tòm vïìnhaâ an toaân.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 61. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 61 - Khi con hoãi, baån àûâng vò bêån viïåc maâ cho qua, hoùåc caáu gùæt vúái noá. Chameå vaâ con nïn cuâng xem phim, saách baáo, triïín laäm, baão taâng vaâ cuâng tranhluêån. - Giuáp treã xaác lêåp möëi liïn hïå giûäa caác sûå viïåc, hiïån tûúång trong cuöåcsöëng. Caâng moác nöëi àûúåc nhiïìu chi tiïët, cûã chó, traång thaái biïíu hiïån cuãa möåt sûåviïåc naâo àoá, treã seä dïî daâng nhúá. - Gúåi múã caác yá tûúãng, khuyïën khñch sûå toâ moâ tòm hiïíu cuãa con treã. Têëtnhiïn àûâng àûa ra caác yá tûúãng quaá khoá, treã seä naãn, khöng chõu suy nghô. - Reân luyïån nùng lûåc diïîn àaåt cho treã. Haäy khuyïën khñch con viïët vùn,nhêåt kyá, ghi cheáp vùåt vaâ saáng taác nghïå thuêåt. - Hûúáng dêîn treã nghô vïì doâng chaãy thúâi gian, luön àùåt vaâ tûå traã lúâi caáccêu hoãi kiïíu nhû: Mònh àaä laâm gò ngaây höm qua, ngaây mai seä laâm gò? - Têåp cho con thoái quen so saánh mònh vúái ngûúâi khaác, sûå viïåc naây vúái sûåviïåc khaác, ngaây höm nay vúái ngaây höm qua. Coá nhû vêåy, treã seä dïî phaát hiïånnhûäng àiïìu múái laå. - Cuöëi cuâng, baån haäy àoâi hoãi treã luön phaãi suy nghô, tûå lêåp trong moåihaânh àöång, traánh lïå thuöåc.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 62. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 62 Ghen àïën àêu laâ vûâa? Coá rêët nhiïìu yá kiïën khaác nhau vïì vêën àïì naây. Ngûúâi thò noái, tònh yïu seätrúã nïn teã nhaåt, keám hêëp dêîn nïëu khöng coá sûå ghen tuöng. Ngûúâi laåi baão, ghenchó laâm taân luåi tònh yïu. Dûúái àêy laâ yá kiïën cuãa möåt söë baån treã. Gaái hay ghen chöìng laâ gaái yïu chöìng Àêy laâ yá kiïën cuãa anh Ngö Duy Chêu (söë 50, Lyá Thûúâng Kiïåt, Haâ Nöåi).Trong cú quan anh coá nhiïìu cö gaái treã. Biïët tñnh vúå anh thêåt thaâ, dïî tin ngûúâi,caác cö caâng hay àuâa, gaán gheáp anh vúái ngûúâi naây, ngûúâi noå. Nghe thïë, vúå anhtin laâ thêåt, luön êëm ûác trong loâng. Hïî chöìng vïì muöån, chõ laåi tra khaão. Chó túáihöm sinh nhêåt con gaái àêìu loâng, coá àêìy àuã caác baån àöìng nghiïåp, thêëy moåi ngûúâivö tû, chùèng ai coá tònh yá àùåc biïåt naâo vúái chöìng mònh, chõ múái tin chöìng trongsaáng vaâ caâng yïu anh hún. Anh Chêu kïët luêån: “Ghen cuäng laâ möåt àùåc àiïímsinh lyá cuãa phaái nûä. Tuy nhiïn, khöng nïn laåm duång àiïìu naây”. Ghen laâm cuöåc söëng thi võ thïm Baån Àaâo An Viïåt (Soác Sún, Haâ Nöåi) cho rùçng, tònh yïu seä trúã nïn teã nhaåt,buöìn chaán vaâ keám hêëp dêîn biïët bao nïëu khöng hïì coá sûå ghen tuöng. Baån seächaán naãn, mïåt moãi möîi khi vïì nhaâ laåi phaãi chõu sûå luåc vêën, tra hoãi, nhûäng lúâi chòchiïët quaát thaáo búãi sûå ghen tuöng muâ quaáng cuãa ngûúâi baån àúâi. Búãi vêåy, ghen laâyïëu töë cêìn thiïët àïí nuöi dûúäng tònh yïu, nhûng phaãi sûã duång noá àuáng luác, àuángchöî. Àûâng biïën mònh thaânh... con ma yïu Àêy laâ thöng àiïåp cuãa baån Vuä Dung (Àöëng Àa, Haâ Nöåi) gûãi túái têët caã caácbaån àang yïu. Theo Dung, ghen tuöng trong tònh yïu chùèng phaãi laâ caái töåi,nhûng ghen àïën àêu laâ vûâa thò thêåt khöng dïî traã lúâi. Ngaây chûa yïu, Dung nghômònh seä khöng ghen, nhûng khi phaãi loâng anh haâng xoám, chõ múái hiïíu chùèng töåigò maâ khöng ghen. Ghen àïí àöëi phûúng biïët mònh khöng phaãi laâ keã ngúâ nghïåch,vö têm trong tònh yïu. Möåt chuát giêån döîi, húân ghen seä laâm chaâng, naâng caãmthêëy quan troång hún trong mùæt nhau. Vaâ sau cún giêån húân nhoã àoá, hoå thïm hiïíu,yïu thûúng hún.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 63. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 63 Nhûäng cún ghen löìng löån, daám taåt caã axñt vaâo mùåt ngûúâi yïu laâ khöng thïíchêëp nhêån àûúåc. Möîi baån gaái nïn lûu yá, chó ghen àïí chûáng minh àöëi vúái mònh,ngûúâi êëy laâ quan troång nhêët, khöng thïí chia seã vúái bêët cûá ai. Àûâng ghen maâ biïënmònh thaânh con ma yïu, sùén saâng laâm bêët cûá àiïìu gò.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 64. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 64 Hêåu quaã tûâ viïåc laâm lïåch giúái tñnh con Nhiïìu ngûúâi sinh con möåt bïì nïn rêët thêët voång. Hoå cöë gùæng cho con ùnmùåc quêìn aáo cuãa giúái khaác, thay àöíi haânh vi cuãa con. Kïët quaã laâ khi lúán lïn,con hoå coá nhêån thûác sai lïåch vïì giúái tñnh, khoá khùn trong viïåc tòm baån àúâi. Vò khao khaát cêåu con trai nöëi doäi töng àûúâng, àïën khi sinh àûúåc quyá tûã,chõ Xuên hïët loâng chiïìu con. Luác naâo chõ cuäng bao boåc, bùæt chaáu phaãi mùåc quêìnhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 65. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 65daâi vò súå muöîi cùæn, súå chúi àuâa vúái baån bõ trêìy xûúác. Lúán lïn möåt chuát, chõ cêëmcon leo treâo, àaá boáng, súå gaäy chên. Ài hoåc vïì laâ chaáu bõ giûä trong phoâng. Àûúåcmeå quaá cûng chiïìu, cû xûã nhû con gaái, nïn àïën tuöíi dêåy thò, phêìn nam tñnh cuãachaáu cuäng nguã quïn luön. Àïën tuöíi thanh niïn, con chõ bõ baån beâ goåi laâ yïíu àiïåuthuåc nam. Giöëng nhû chõ Xuên, vúå chöìng anh Minh - chõ Höìng cuäng rêët khaát contrai. 4 àûáa con àïìu laâ gaái khiïën vúå chöìng hoå rêët buöìn loâng. Khi Haâ, cö con uát àimêîu giaáo, àïí cho vui cûãa vui nhaâ, chõ cho con mùåc quêìn aáo, cùæt toác giöëng contrai, khiïën ai cuäng nhêìm. Caã nhaâ coá veã thuá võ vò sûå nhêìm lêîn êëy nïn khöng caãichñnh. Dêìn dêìn, chñnh Haâ cuäng yá thûác rùçng con trai múái laâ muåc àñch tòm kiïëmcuãa böë meå. Chaáu cöë gùæng ài àûáng oai vïå, chúi troâ cuãa baån nam. Àïën nöîi úãtrûúâng, khi ài tiïíu, súå baån phaát hiïån mònh laâ gaái, chaáu àaä nñn nhõn vïì nhaâ. Bêy giúâ, úã àöå tuöíi àöi mûúi, nhòn bïì ngoaâi, khöng ai nhêån ra Haâ laâ gaái.Bêëy giúâ, baâ meå múái bùæt àêìu buöìn rêìu vò vúái tñnh caách êëy, con chõ laâm sao lêëychöìng. Múái àêy, Haâ laåi rúi vaâo traång thaái khuãng hoaãng trêìm troång vò cö baånthên sùæp ài lêëy chöìng. Hiïån nay, khöng ñt ngûúâi coá suy nghô maáy moác vïì sûå bònh àùèng giúái. Hoåcho rùçng, caái gò phaái nam laâm àûúåc thò phaái nûä cuäng laâm àûúåc, caã trong nghïìnghiïåp lêîn vui chúi. Xeát vïì khaã nùng, àiïìu naây khöng sai nhûng laâm àûúåc àiïìuàoá, nhiïìu ngûúâi phaãi traã möåt caái giaá khaá àùæt laâ àaánh mêët giúái tñnh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 66. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 66 Daåy treã lao àöång Vúå chöìng chõ Vinh phaân naân, nhaâ coá hai con, cêåu lúán 16 tuöíi, cö em lïn11. Vêåy maâ khi cha meå ài vùæng, àïí tiïìn úã nhaâ, thûác ùn coá sùén trong tuã laånhnhûng hai anh em chõu nhõn àoái, chó uöëng sûäa chúâ böë meå vïì. Theo caác nhaâ xaä höåi hoåc, hiïån nay, àúâi söëng khaá giaã, caác bêåc phuå huynhthûúâng coá xu hûúáng chiïìu con, muöën con têåp trung thúâi gian hoåc têåp, vui chúi.“Thúâi mònh khöí röìi, bêy giúâ caác con phaãi àûúåc hûúãng caái sûúáng”, àoá laâ caáchnghô cuãa nhiïìu bêåc cha meå. Tuy nhiïn, àiïìu naây àaä vö tònh laâm haåi con. Sau naâykhi cha meå giaâ yïëu, con caái seä chùèng biïët nûúng tûåa vaâo àêu, luön laå lêîm vúáicuöåc söëng. Búãi vêåy, ngay khi con coân beá, baån cêìn hûúáng dêîn cho chuáng lao àöångchên tay. Trûúác hïët laâ tûå phuåc vuå, sau àoá laâ giuáp àúä böë meå, öng baâ laâm moåi viïåctrong nhaâ, cao hún laâ giuáp àúä haâng xoám. Seä caâng töët nïëu böë meå àùåt muåc tiïu cuåthïí cho con nhû 3 tuöíi phaãi biïët mùåc quêìn aáo, tûå ài tiïíu tiïån. 4 tuöíi biïët soaångiûúâng nguã, nhùåt rau, doån baát àôa, tûå doån àöì chúi. 7 tuöíi biïët nêëu cúm, 10 tuöíibiïët laâm thûác ùn cho gia àònh. Möåt àiïìu quan troång trong phûúng phaáp laâ biïët biïën lao àöång thaânh niïìmvui, niïìm tûå haâo cuãa treã. Cha meå khöng bao giúâ laâm thay hoùåc nhên nhûúång khicon ngaåi hoùåc laâm cho xong chuyïån, cêìn nïu gûúng cho con.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 67. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 67 Giaáo duåc con yá thûác tiïët kiïåm Daåy con tiïët kiïåm tiïìn baåc laâ möåt quaá trònh lêu daâi, phaãi bùæt àêìu tûâ khi 5-7 tuöíi. Quan niïåm cho rùçng phaãi àúåi luác treã biïët tiïu tiïìn múái daåy tiïët kiïåm laâhoaân toaân sai lêìm. Chuyïn gia taâi chñnh Greg Smith (Australia) àaä àûa ra möåtsöë lúâi khuyïn vïì vêën àïì naây. Lûáa tuöíi tûâ 5 àïën 7: Giao cho treã möåt söë cöng viïåc nho nhoã phuâ húåp vúáituöíi taác vaâ thïí chêët. Cuöëi tuêìn hay cuöëi thaáng, baån töíng kïët cöng viïåc, àaánh giaákïët quaã vaâ phaát cho treã möåt moán tiïìn nho nhoã tûúång trûng, goåi laâ tiïìn lûúng chonhûäng nöî lûåc lao àöång cuãa treã. Khöng nïn sa àaâ vaâo viïåc duâng tiïìn àïí laâm möìinhûã, chùèng haån nhû queát nhaâ 2.000 àöìng, lau nhaâ 3.000 àöìng khiïën treã coá thoáiquen phaãi cho tiïìn múái chõu laâm. Tuy àaä phaát lûúng, baån khöng nïn cho treã tuây tiïån duâng tiïìn theo yá thñch.Haäy mua möåt con lúån nhûåa àïí cêët tiïìn. Cha meå nïn hûúáng con vaâo viïåc muasùæm coá ñch nhû nhûäng duång cuå hoåc têåp, saách vúã, tuyïåt àöëi khöng àûúåc chiïìu conmua àöì chúi àùæt tiïìn, mang tñnh baåo lûåc, phaãn giaáo duåc duâ chuáng coá giaäy giuåa,ùn vaå àïën àêu. Lûáa tuöíi tûâ 7 àïën 12: Baån haäy giuáp con xaác àõnh muåc tiïu tiïët kiïåm lêudaâi vaâ lïn kïë hoaåch thúâi gian àïí thûåc hiïån muåc tiïu àoá. Cuäng coá thïí cho treã xemnhûäng hoáa àún chi tiïu trong gia àònh àïí giuáp treã hiïíu rùçng cha meå phaãi laoàöång vaâ tiïët kiïåm nhû thïë naâo. Baâi hoåc ruát ra úã lûáa tuöíi naây laâ: Tiïët kiïåm laâ möåt viïåc laâm coá kïë hoaåch vaâàoâi hoãi phaãi coá àêìu oác tû duy chûá khöng phaãi laâ muöën tung hï tiïìn theo kiïíu gòcuäng àûúåc. Cêìn phaãi coá tiïìn vaâ vaâ sûå quaãn lyá tiïìn àuáng àùæn múái coá thïí xêydûång möåt gia àònh bònh öín. Lûáa tuöíi niïn thiïëu: Möîi thaáng chó phaát möåt moán tiïìn cöë àõnh àïí chi traãcho nhûäng nhu cêìu caá nhên àuáng àùæn vaâ cho nghiïn cûáu hoåc têåp. Treã phaãi tûåxoay xúã vúái söë tiïìn àoá. Baån khöng nïn mïìm loâng tùng tiïìn vò bêët cûá lyá do naâo.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 68. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 68 Khuyïën khñch con tûå kiïëm tiïìn bùçng nhûäng viïåc laâm chên chñnh vaâ húåpsûác nhû: giao baáo, phuå giuáp gia àònh. Baâi hoåc tiïët kiïåm ruát ra cho lûáa tuöíi naây laâsûã duång àöìng tiïìn phuâ húåp vúái nhu cêìu baãn thên, quyá troång cöng sûác lao àöångvaâ coá yá thûác vïì vai troâ cuãa vêën àïì taâi chñnh trong cuöåc söëng tûúng lai. Giuáp con baåo daån Theo caác chuyïn gia giaáo duåc, thúâi gian töët nhêët àïí têåp cho con tñnh baåodaån laâ ngay tûâ luác beá, khi treã coân buá meå. Sau khi cho con ùn uöëng àêìy àuã, ngûúâimeå cêìn àùåt con riïng möåt chöî röìi ru nguã. Khöng nïn böìng bïë con suöët caã ngaây. Khi treã àaä nhêån biïët àûúåc xung quanh, böë meå nïn cho con nguã riïng.Tuyïåt àöëi khöng àûúåc lêëy hònh aãnh öng ba bõ, ma quyã àïí àe doåa, cuäng khöng kïíchuyïån kinh dõ cho con nghe. Hùçng ngaây, nïn àûa con àïën nhûäng chöî vui chúicuâng nhûäng àûáa treã khaác. Nïëu treã coân e ngaåi, cha meå haäy chúi cuâng chuáng. Khi con lúán, cêìn têåp cho chuáng tûå ài xe àaåp, nhêån biïët caác biïín baáo vaâ tñnhiïåu àeân giao thöng. Cuäng nïn têåp cho con quen vúái nhûäng àaám àöng nhû àûacon ài phöë, vaâo siïu thõ... Àöång viïn con tham gia nhûäng troâ chúi têåp thïí do nhaâtrûúâng töí chûác. Cêìn quan têm àïën con, nhanh choáng phaát hiïån caác biïíu hiïån cuãa tñnhnhuát nhaát nhû súå mûa, súå chuöåt, giaán, ngûúâi laå... Cha meå haäy têåp cho con laâmhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 69. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 69quen dêìn, àûâng noáng vöåi bùæt con phaãi quen ngay khiïën noá caâng súå haäi, nhuátnhaát. Caách chûäa trõ nhûäng "cùn bïånh" cuãa hön nhên Thúâi gian gêìn àêy, vúå chöìng baån hay caäi coå vïì nhûäng chuyïån khöng àêukhiïën caã hai caãm thêëy nùång nïì. Baån khöng biïët laâm thïë naâo àïí thoaát ra khoãi tònhtraång àoá. Dûúái àêy laâ 5 cùn bïånh thûúâng gùåp nhêët cuãa hön nhên vaâ caác giaãiphaáp chûäa trõ: Bïånh khöng chia seã: Baån àang buöìn vò möåt ngûúâi baån thên bõ öëm nùångnhûng anh chöìng thò cûá cûúâi àuâa vui veã, chùèng hïì biïët àïën nöîi buöìn cuãa vúå. Giaãi phaáp: Caã hai ngûúâi phaãi cuâng chia seã suy nghô, tònh caãm cuäng nhûcöng viïåc nhaâ cho nhau, àöìng thúâi haäy tön troång nhûäng nhu cêìu vaâ yá kiïën caánhên cuãa baån àúâi. Khi phaãi àöëi mùåt vúái nhûäng khuãng hoaãng, baån àûâng thu mònhlaåi maâ haäy cúãi múã têm sûå vúái chöìng àïí nhêån àûúåc sûå giuáp àúä vaâ cuäng àïí thùætchùåt thïm möëi quan hïå tònh caãm giûäa hai vúå chöìng. Àöí vúä thêìn tûúång: Thuúã coân yïu nhau, têët caã nhûäng gò thuöåc vïì àöëiphûúng àïìu thêåt àeåp. Baån coá thïí dïî daâng chêëp nhêån caã nhûäng thoái quen xêëu cuãangûúâi yïu. Nhûng khi àaä thaânh vúå chöìng, baån nhêån ra rùçng chaâng cuãa mònh chóhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 70. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 70bònh thûúâng chûá khöng phaãi laâ ngûúâi lyá tûúãng. Vêåy laâ nhûäng phêím chêët löicuöën, hêëp dêîn trûúác àêy coá thïí trúã nïn chaán gheát. Giaãi phaáp: Laâm söëng laåi hònh aãnh lyá tûúãng cuãa baån àúâi bùçng caách giúãxem nhûäng kyã vêåt cuä. Khi giêån dûä, muöën chó trñch àöëi phûúng, baån haäy cöë gùængkiïìm chïë, tuyïåt àöëi khöng àûúåc noái kiïíu nhû: “Ngaây xûa töi tûúãng anh chùmchó, coá loâng giuáp àúä gia àònh, ai ngúâ chó biïët noái maâ khöng biïët laâm”. Mêu thuêîn vò viïåc nhaâ: Do bêån möåt viïåc gò àoá, baån khöng doån deåpgiûúâng chiïëu, chöìng baån cuäng àïí nguyïn nhû vêåy. Anh khöng coá yá thûác giuápàúä vúå con. Giaãi phaáp: Lùèng lùång biïíu tònh, khöng doån deåp nhaâ cûãa trong vaâi ngaâycho túái khi chöìng baån nhêån ra rùçng anh àaä dûåa dêîm quaá nhiïìu vaâo vúå trong viïåcchùm lo gia àònh. Tûâ àoá, hai ngûúâi seä ài àïën nhûäng thoãa thuêån chung nhùçm chiaseã cöng viïåc cho nhau. Coân nïëu nhû phûúng phaáp naây khöng hiïåu quaã, baån haäythuï möåt ngûúâi giuáp viïåc vaâ àûa hoáa àún thanh toaán cho chöìng. Húân giêån: Khi chöìng laâm àiïìu gò khöng phaãi, baån toã ra tûác töëi nhûngquyïët khöng cho chöìng biïët lyá do taåi sao giêån. Giaãi phaáp: Baån nïn nhúá rùçng, húân döîi laâ caách êëu trô vaâ khöng hiïåu quaãtrong viïåc löi keáo sûå quan têm cuãa àöëi phûúng. Khi chöìng hoãi coá chuyïån gò,baån haäy noái thùèng ra. Töët nhêët laâ àûâng àúåi cho túái khi àûúåc hoãi maâ ngay khi coáàiïìu gò khöng haâi loâng, baån haäy noái chuyïån vúái chöìng. Àïí duy trò möëi quan hïåvúå chöìng töët àeåp, möîi thaânh viïn àïìu phaãi cöë gùæng cöng khai yá kiïën vúái nhau,nhêët laâ khi xaãy ra rùæc röëi. Khöng coân sûå laäng maån trong cuöåc söëng chung: Ngaây trûúác, baån ùn mùåcthêåt diïån àïí ài chúi, coân bêy giúâ thò toaân mùåc quêìn aáo nhaâu nhô, leåt xeåt àöi deáplï. Coân chöìng baån thò chùèng bao giúâ múâi vúå ài xem phim, suöët ngaây daán mùætvaâo maân hònh xem boáng àaá. Giaãi phaáp: Coá rêët nhiïìu caách àïí àem laåi sûå laäng maån cho quan hïå cuãa haingûúâi, chùèng haån nhû àûa caã nhaâ ài biïín hoùåc túái cöng viïn. Trong khi luä treãchaåy quanh àêu àoá, caã hai thay phiïn àoåc cho nhau nghe möåt cuöën tiïíu thuyïët,http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 71. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 71möåt mêíu chuyïån ngùæn hoùåc duâ chó laâ möåt cêu noái haâi hûúác. Baån cuäng coá thïí gûãiboån treã cho öng baâ àïí coá möåt ngaây cuöëi tuêìn troån veån bïn nhau. Nïn nhúá rùçngtònh yïu rêët cêìn sûå nuöi dûúäng, caãm thöng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 72. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 72 Daåy con nhêån thûác àuáng àùæn vïì nhan sùæc Sùæc àeåp laâ möåt trong nhiïìu yïëu töë àûúåc moåi ngûúâi àaánh giaá khaá cao, nhêëtlaâ úã tuöíi thanh niïn. Tuy nhiïn, nïëu quaá chuá troång vaâo hònh thûác bïì ngoaâi,nhiïìu baån gaái seä lú laâ chuyïån hoåc haânh, aãnh hûúãng àïën sûå nghiïåp sau naây. Àïígiuáp con coá caách nhòn àuáng àùæn vïì hònh thûác, böë meå cêìn uöën nùæn cho connhûäng àiïìu sau: - Chuá troång phêím chêët nöåi têm. Muöën con gaái tûå tin vaâo hònh thûác cuãamònh, baån haäy luön nhùæc con coi yïëu töë hònh thûác chó laâ phuå, nhêën maånh àïënnhûäng phêím chêët khaác nhû trñ tuïå, sûå khön kheáo khi ûáng xûã, loâng hûúáng thiïån...Haäy nhúá cêu caái nïët àaánh chïët caái àeåp. - Baån nïn noái vúái con rùçng àa söë phuå nûä khöng coá thên hònh vaâ nhan sùæccuãa ngûúâi mêîu. Haäy khuyïn con múã röång têìm nhòn, xem xung quanh coá baonhiïu ngûúâi khöng àeåp nhûng vêîn coá àûúåc sûå thaânh àaåt, haånh phuác vaâ àûúåc moåingûúâi ngûúäng möå. Böë meå cêìn khen ngúåi con vïì thaânh tñch hoåc gioãi, chùm chólaâm viïåc nhaâ, giuáp con chuyïín tûâ sûå chuá yá hònh thûác sang têåp trung vaâo hoåchaânh, cöng viïåc. - Daåy con laâm àeåp cho baãn thên. Khöng àïí con gaái chuá troång quaá nhiïìuvaâo nhan sùæc cuãa mònh nhûng khöng coá nghôa laâ cêëm con laâm àeåp, khöng böìidûúäng kiïën thûác thêím myä cho con. Baån haäy khuyïën khñch con gaái tûå laâm àeåpbaãn thên nhûng àûâng quaá cêìu kyâ, àûâng chaåy theo möët thúâi thûúång. - Khi con gaái mùåc möåt böå quêìn aáo kyâ quùåc, böë meå àûâng chï traách vöåi.Haäy tòm hiïíu xem taåi sao con baån mùåc nhû thïë. Khi cêìn phï bònh gò thò haäy cöëgùæng noái nheå nhaâng, hûúáng sûå chuá yá cuãa con gaái vaâo mùåt tinh thêìn, vñ duå, baåncoá thïí noái: “Höm nay, trúâi àeåp quaá, con maâ mùåc böå quêìn aáo saáng maâu chùæcchùæn seä caãm thêëy saãng khoaái”.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 73. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 73 - Cêìn daåy con gaái coá thaái àöå taán thûúãng chûá khöng phaãi ganh àua vúáinhan sùæc cuãa ngûúâi khaác. Trong quaá trònh con tòm hiïíu caái àeåp, vai troâ cuâa böëmeå khöng chó haån chïë trong viïåc hûúáng dêîn, maâ coân phaãi can thiïåp khi cêìnthiïët. Tön troång con gaái khöng coá nghôa laâ mùåc chuáng tûå do phaát triïín, cêìn coákiïím soaát thoãa àaáng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 74. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 74 Böë daåy con vïì giúái tñnhhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 75. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 75 Caác öng böë coá thuêån lúåi hún caác baâ meå khi giaãng giaãi cho con trai vïì vêënàïì giúái tñnh. Tuy nhiïn, àïí coá thïí taåo dûång àûúåc hònh aãnh möåt ngûúâi böë àaángkñnh, hiïíu biïët vaâ tin cêåy thò möëi quan hïå böë con cêìn àûúåc xêy dûång ngay tûâ khicon trai coân nhoã. Tûâ khi treã coân beá, caác öng böë nïn taåo cú höåi maâ chó coá 2 ngûúâi àaân öngnhû: ài cêu caá, daåo trong cöng viïn, thùm vûúân thuá. Àoá laâ cú höåi àïí treã hoåcàûúåc nhiïìu àiïìu, tûâ sûå kheáo leáo, thaáo vaát, caách ûáng xûã cêìn coá úã nam giúái choàïën nhûäng hiïíu biïët àêìu tiïn vïì sinh saãn vaâ giúái tñnh. Tûâ 3 tuöíi vaâ nhiïìu nùm sau, con trai coá khuynh hûúáng suâng baái böë nhûmöåt ngûúâi toaân nùng, viïåc gò cuäng laâm àûúåc, caái gò cuäng biïët, gêìn giöëng nhûmöåt siïu nhên. Ngay úã lûáa tuöíi naây, treã coá thïí àùåt nhiïìu cêu hoãi liïn quan àïënsûå khaác biïåt giúái tñnh vaâ sinh saãn. Ngûúâi böë khöng nïn boã lúä cú höåi àïí giaãnggiaãi cho treã. Möëi quan hïå böë con àûúåc vun tröìng nhû vêåy seä àùåt nïìn moáng thuêån lúåiàïí àïën tuöíi thaânh niïn, con baån dïî daâng chêëp nhêån chia seã vúái böë nhûäng vêën àïìvïì tònh baån, tònh yïu hay lûåa choån nghïì nghiïåp. ÚÃ tuöíi võ thaânh niïn, möåt söë treãkhöng coân suâng baái böë nhû trûúác, àöi khi coân toã ra quaá tûå tin hoùåc nghe baån húnnghe böë. Búãi vêåy, böë meå khöng nïn àûa ra nhûäng mïånh lïånh aáp àùåt maâ chókhuyïn baão nheå nhaâng, lyá leä thuyïët phuåc. Àïí giuáp caác öng böë khöng luáng tuáng khi àïì cêåp àïën vêën àïì sinh saãn vaâtònh duåc, caác baån coá thïí tham khaão möåt söë lúâi khuyïn dûúái àêy: - Biïíu thõ sûå haâi loâng khi con trai hoãi vïì giúái tñnh, khöng toã ra luáng tuánghay ngûúång nguâng. Nïëu con trai khöng hoãi thò cuäng nïn chuã àöång khúi gúåi vêënàïì. Baån haäy nhúá rùçng, trang bõ kiïën thûác giúái tñnh trûúác coân hún laâ nhêån möåthêåu quaã nùång nïì do thiïëu kinh nghiïåm. - Biïíu thõ möåt thaái àöå chên thaânh, khöng giïîu cúåt. Nïëu chûa coá hiïíu biïëtàêìy àuã àïí traã lúâi cho con thò haäy hûáa seä tòm hiïíu vaâ traã lúâi sau, traánh àïí cho concoá möåt thaânh kiïën sai lêìm.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 76. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 76 - Haäy baân luêån nghiïm tuác vúái con vïì nhûäng sûå kiïån xaãy ra trong àúâisöëng nhû chuyïån cö gaái haâng xoám coá thai khi chûa kïët hön, chuyïån möåt öngchöìng coá hoåc àaánh vúå àïí dêîn dùæt con trai tiïëp cêån vúái leä phaãi. Toám laåi, giuáp àúä con trai vûúåt qua nhûäng thaách thûác cuãa giai àoaån phaáttriïín tònh duåc khöng chó laâm möåt lêìn laâ àuã maâ laâ cöng viïåc lêu daâi, bùæt àêìu tûâkhi treã coân nhoã cho àïën khi trûúãng thaânh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 77. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 77 Cêìn coá sûå àöìng vúå àöìng chöìng trong viïåc daåy con “Böë traã tiïìn cöng cho con ài. Tûâ naäy àïën giúâ, con chúi vúái beá Na nïn emmúái khöng khoác nheâ. Böë àaä hûáa röìi maâ”. Chõ Lan sûäng ngûúâi khi con mònh kyâkeâo vúái böë noá, caâng ngûúång hún búãi nhaâ chõ àang coá khaách. Àúåi khaách ài khoãi, chõ Lan giêån dûä tra hoãi con. Thùçng Huâng tröën saulûng böë, thoâ àêìu noái: “Thò böë àaä giao keâo vúái con maâ. Böë noái chúi vúái em Na,àûâng àaánh, àûâng giaânh àöì chúi cuãa em thò böë seä cho tiïìn mua àöì chúi àiïån tûã”.Chõ Lan chaán naãn. Trong khi chõ luác naâo cuäng nghiïm khùæc tûâng ly tûâng tñ möåt,thò chöìng chõ luön chiïìu con khiïën noá trúã nïn bûúáng bónh. Nhûäng luác coá khaách,thùçng beá caâng toã ra höîn laáo.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 78. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 78 Trûúâng húåp chõ Têm thò laåi khaác. Chõ luác naâo cuäng daåy con, nhaâ ngoaåimúái laâ nhaâ mònh, coân nhaâ nöåi chó laâ... khaách. Con beá laâm theo àuáng lúâi meå. Baác,cö bïn àùçng böë sang chúi, noá chó chaâo chiïëu lïå röìi chaåy biïën vaâo phoâng riïng.Coân dò, cêåu àïën, noá lùng xùng roát nûúác chaâo hoãi lïî àöå àïën mûác chöìng chõ Têmphaãi ngaåc nhiïn. Thò ra, trong giai àoaån laâm dêu, chõ Têm àaä chõu nhiïìu àùængcay vaâ quyïët phuåc thuâ bùçng caách khöng cho con mònh thên thiïån nhaâ chöìng. Coá nhiïìu bêåc cha meå quïn mêët viïåc daåy con phaãi cöng bùçng, saáng suöët.Hoå chó biïët truyïìn àaåt cho con kinh nghiïåm cuãa mònh, khöng cêìn biïët noá àuánghay sai. Hêåu quaã laâ con caái hû hoãng, gia àònh luåc àuåc. Thûåc ra, daåy con laâ möåtquaá trònh lêu daâi, muöën con nïn ngûúâi böë meå phaãi coá sûå thöëng nhêët vïì caách daåydöî. Dên gian coá cêu “thuêån vúå thuêån chöìng taát biïín Àöng cuäng caån” laâ vò thïë.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 79. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 79 "Àaánh thûác" tònh yïu cuãa ngûúâi baån àúâi Thûåc tïë thò caác àêëng nam nhi rêët thñch sûå laäng maån, tuy nhiïn hoå khöngbao giúâ cöng nhêån àiïìu àoá. Àïí thùæt chùåt thïm möëi quan hïå vúå chöìng, nhêët laâkhi noá coá dêëu hiïåu sa suát, baån nïn aáp duång möåt söë "chiïu thûác" dûúái àêy: Mùåc àeåp: Khi cêìn khïu gúåi tònh yïu lêu nay àaä nguã yïn giûäa hai ngûúâi,baån nïn thay àöíi caách trang phuåc hùçng ngaây cuãa mònh sao cho àeåp hún, têëtnhiïn laâ phaãi phuâ húåp vúái lûáa tuöíi. Nïëu chöìng mua cho baån möåt böå quêìn aáo,nhûng vò lyá do naâo àoá baån laåi quïn bùéng mêët thò àêy laâ luác baån nïn lêëy ra mùåcàïí chöìng chiïm ngûúäng. Haäy cuâng chöìng ài mua sùæm vaâ àïí anh êëy choån quêìnaáo cho baån. Haäy thên mêåt hún: Thónh thoaãng, baån nïn coá nhûäng cûã chó va chaåm thênmêåt nhû àûáng àùçng sau ghïë, röìi choaâng tay lïn vai anh. Vúái cûã chó àoá, àaáng phuquên hiïíu rùçng baån muöën chuyïín àïën chöìng möåt thöng àiïåp: “Em yïu anh, haichuáng ta laâ möåt”. Haäy àïí chöìng coá möåt töëi àûúåc tûå do vúái baån beâ: Têët caã àaân öng sau khilêåp gia àònh àïìu thêëy mêët tûå do, khöng thïí vö tû ài chúi vúái baån beâ àûúåc. Vò vêåycaác öng chöìng àïìu muöën coá nhûäng ngaây àûúåc thoaãi maái àïí ngao du vúái baån."Thaã loãng" möåt buöíi töëi trong thaáng cuäng khöng àaáng ngaåi lùæm àêu. Haäy khen ngúåi nhûäng àiïím maånh cuãa chöìng: Baån cêìn thûúâng xuyïnkhñch lïå chöìng, nhêët laâ khi anh êëy vûâa àaåt àûúåc thaânh cöng. Coá thïí thuã thó vúáichöìng rùçng baån rêët tûå haâo khi àûúåc anh che chúã, caám ún cuöåc àúâi àaä mang anhàïën cho baån. Haäy noái cho chöìng möåt bñ mêåt: Bao giúâ anh chöìng cuäng muöën laâ ngûúâitrúå giuáp cho vúå vïì mùåt tinh thêìn, haäy noái vúái anh êëy möåt bñ mêåt àïí biïíu löå rùçngbaån hoaân toaân tin tûúãng vaâo chöìng. Àöìng thúâi baån cuäng khuyïën khñch chöìngchia seã nhûäng bñ mêåt vúái mònh. Nïn nhúá laâ phaãi tön troång bñ mêåt cuãa nhau àûângnïn giïîu cúåt.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 80. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 80 Keáo daâi bûäa ùn töëi: Coá yá kiïën cho rùçng, traái tim cuãa àaân öng ài qua caái daådaây. Vò vêåy, caách nêëu ùn cuãa ngûúâi vúå laâ vö cuâng quan troång. Noá khöng chóthoãa maän cún àoái, maâ coân laâm àûác öng chöìng luön quyá troång vúå. Caác baâ vúå nïnkeáo daâi thúâi gian bûäa töëi vúái sûå chuêín bõ cêìu kyâ möåt chuát, nhû thïë khöng chókeáo daâi caãm giaác ngon miïång vaâ sûå haâi loâng cuãa àûác öng chöìng maâ coân giuáp vúåchöìng baån coá thúâi gian noái chuyïån vúái nhau nhiïìu hún.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 81. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 81 Dêëu hiïåu chöìng phaãn böåi Khi àaân öng ngoaåi tònh thò cuöåc söëng riïng tû vaâ caác möëi quan hïå coá ñtnhiïìu thay àöíi, xaáo tröån. Nïëu chõ em tinh yá möåt chuát seä nhêån ra nhûäng dêëu hiïåunaây. Dûúái àêy laâ möåt söë biïíu hiïån khi chöìng àang coá "böì". Thûúâng xuêët hiïån têm lyá lo lùæng, súå haäi: Cuâng luác öng chöìng baån phaãiàöëi phoá vúái nhiïìu aáp lûåc gia àònh, ngûúâi thên, dû luêån xaä höåi... do àoá tinh thêìnhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 82. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 82luön cùng thùèng, àûáng ngöìi khöng yïn. Luác úã nhaâ cuäng nhû khi laâm viïåc anh taluön noáng vöåi, bêån röån, hay noái döëi. Chaâng thûúâng vïì muöån vaâ ñt quan têm àïën gia àònh: Chaâng seä viïån ranhiïìu lyá do nhû laâm thïm giúâ, gùåp gúä àöìng nghiïåp, hoåp haânh. Khi vïì àïën nhaâseä mïåt moãi vaâ ñt quan têm àïën con caái, gia àònh. Bñ mêåt hún khi nghe àiïån thoaåi: Möîi khi nghe àiïån thoaåi reo chaângthûúâng hay giêåt mònh, lo lùæng nïëu coá vúå úã bïn. Chaâng thûúâng tranh phêìn nhêëcmaáy vò súå vúå nùæm bùæt àûúåc thöng tin. Khi noái chuyïån qua àiïån thoaåi cuängkhöng àûúåc thoaãi maái, tûå nhiïn, thûúâng nhòn vúå möåt caách leán luát. Khöng àûa vúå túái cú quan: Cöng súã laâ núi hay xuêët hiïån nhûäng lúâi àöìn coáthïí laâm löå têíy bñ mêåt cuãa chaâng. Vò vêåy, nïëu muöën biïët caác möëi quan hïå cuãachöìng, baån coá thïí hoãi möåt àöìng nghiïåp úã cú quan anh êëy, têët nhiïn laâ phaãi thêåtkheáo leáo. Tröën vúå nhûäng ngaây nghó cuöëi tuêìn: Ngaây múái quen baån, chaâng rêët quantêm àïën viïåc àûa vúå ài chúi, ài picnic, mua sùæm. Vêåy maâ giúâ chaâng laåi thúâ ú,tröën traánh. Lyá do chñnh laâ chaâng àaä daânh cú höåi naây cho ngûúâi tònh múái. Quan hïå chùn göëi vúái baån ngaây caâng laånh nhaåt: Thúâi gian naây sûå hûngphêën trong quan hïå àaä san seã búát cho ngûúâi tònh. Anh chöìng chó quan hïå vúái vúåmang tñnh traách nhiïåm, khoãa lêëp sûå nghi ngúâ.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 83. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 83 Bñ quyïët àïí xêy dûång maái êëm gia àònh Nïëu baån thûåc loâng muöën xêy dûång möåt gia àònh yïn êëm, haånh phuác bïìnlêu thò haäy tham khaão lúâi khuyïn dûúái àêy cuãa Tiïën sô têm lyá Tordlman. Öngcho rùçng, khi xung àöåt, caác cùåp vúå chöìng nïn traánh möåt söë àiïìu nhû cöng kñchnhên caách cuãa nhau, àem chuyïån cuä ra búái moác. - Haäy quïn moåi oaán thuâ. Nïëu baån cûá ghi loâng taåc daå nhûäng chuyïån hêånthuâ thò khöng khñ gia àònh seä cùng thùèng, giöëng nhû möåt loâ thuöëc suáng, chó chûåcbuâng nöí. - Möåt khi thêëy coá thïí gêy ra àöí vúä gia àònh thò haäy chêëm dûát ngay cuöåccaäi löån giûäa hai vúå chöìng. - Haäy cên nhùæc tûâng cêu noái, àùåc biïåt laâ khi hai vúå chöìng caäi nhau. - Àûâng coá cöng kñch nhên caách cuãa nhau theo löëi noái: àöì bêìn tiïån, àöì buãnxón, àöì noå, àöì kia... - Khi caäi vaä maâ àem chuyïån cuä ra thò chó nhû àöí dêìu vaâo lûãa. Vêën àïì seäkhöng àûúåc giaãi quyïët maâ chó phûác taåp thïm. - Khi xung àöåt, haäy dûâng laåi úã möåt chuã àïì nhêët àõnh, chúá nïn dêy caâ radêy muöëng, noái têët caã moåi chuyïån. - Haäy nhúá rùçng khöng coá keã thùæng hay baåi trong cuöåc caäi vaä. Chó coákhöng khñ gia àònh nùång nïì, con caái súå haäi, khöng daám gêìn böë meå. - Traánh nhûäng lêìn caäi nhau maâ chó xoay quanh möåt àïì taâi cuä. Thñ duå töëinaâo cuäng traách nhau vïì chuyïån khöng rûãa baát àôa.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 84. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 84 Nhûäng bêët hoâa thûúâng gùåp úã gia àònh treã Trong cöng trònh nghiïn cûáu vïì hön nhên úã TP HCM, PTS Nguyïîn MinhHoâa nhêån xeát, xung àöåt gia àònh treã hiïån nay coá xu hûúáng gia tùng vaâ biïíu hiïåncuãa noá ngaây caâng phûác taåp, àa daång. Bêët hoâa dêîn àïën ly thên vaâ ly hön thûúângbùæt nguöìn tûâ nhûäng yïëu töë sau. Thûá nhêët laâ do caá tñnh vaâ súã thñch caá nhên cuãa hai vúå chöìng traái ngûúåcnhau. Coá cö nùçng nùåc xin ly hön chó vò anh chöìng kyä tñnh, coân cö thò quen söëngthoaãi maái, àïën àêu hay àïën àoá. Coân anh chöìng thò ca cêím khöng thïí chõu nöíitñnh cêíu thaã cuãa vúå. Cö ta hay xuác phaåm ngûúâi khaác... Hoùåc vúå thñch xem phimtrong khi chöìng laåi mï boáng àaá. Chñnh viïåc ai cuäng muöën giûä lêëy caái "töi" cuãamònh, khöng chõu hy sinh cho caái "ta" àaä khiïën cho khöng khñ gia àònh nùång nïì,dïî dêîn àïën tan vúä. Mêu thuêîn trong caác gia àònh treã thûúâng naãy sinh vaâ caâng thïm gay gùætkhi xuêët hiïån "nhên khêíu thûá ba". Niïìm vui khi àûáa con àêìu loâng ra àúâi thò aicuäng biïët nhûng chi tiïu trong gia àònh tùng voåt. Nïëu khöng kiïëm àûúåc tiïìn,hoùåc khöng biïët chi tiïu, thu veán thò dïî dêîn àïën sûå thiïëu trûúác huåt sau, vúå chöìngcaäi coå. Tûâ xa xûa, caác cuå àaä coá cêu: “Hai vúå chöìng son coá con thaânh böën” laâvêåy.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 85. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 85 Nhûäng mêu thuêîn liïn quan àïën möëi quan hïå cha meå, anh chõ em hoå haângcuäng laâ nguyïn nhên dêîn àïën ly hön. Nhiïìu baån treã chûa yá thûác àûúåc quan hïåvúå chöìng chó thûåc sûå töët àeåp ngoaâi yïëu töë hoâa húåp giûäa hai ngûúâi coân phaãi coá sûåhêåu thuêîn laâ tònh yïu thûúng, tön troång cuãa caác thaânh viïn khaác trong gia àònh,cuãa hoå haâng hai bïn. Nuöi con möåt nhû thïë naâo? Taåi Nhaâ Thiïëu nhi TP HCM àaä diïîn ra buöíi trao àöíi giûäa caác bêåc cha meåvaâ baâ Lyá Thõ Mai, Phoá giaám àöëc Trung têm Tû vêën - Giaáo duåc - Hön nhên giaàònh vïì vêën àïì nuöi daåy con möåt, ngaây 10/6. Caác baâ meå àaä àûa ra nhiïìu tònhhuöëng nhúâ baâ Mai lyá giaãi. - Töi coá àûáa con trai hoåc àaân vô cêìm, nùm 12 tuöíi chaáu àoaåt giaãi nhò êmnhaåc Haâ Nöåi. Töi cûng noá lùæm nïn nêëu moán gò ngon àïìu daânh cho con, khöngcho noá laâm viïåc gò. Nay con àaä 20 tuöíi, àaân rêët gioãi, nhûng chó biïët chúâ ngûúâikhaác chùm soác cho mònh. Caâng àaáng buöìn hún laâ khi ùn, noá choån moán ngonnhêët, möåt mònh ùn hïët, chùèng biïët múâi ai, chùçng chûâa cho ai? - Nhiïìu baâ meå súå con laâm viïåc nhaâ khöng coá thúâi gian hoåc têåp nïnthûúâng laâm hïët. Lêu dêìn, àûáa con khöng coá thoái quen lao àöång, noá chó muöënngûúâi khaác phuåc vuå. Sau naây, nïëu lúä coá biïën cöë gò xaãy àïën vúái con thò noá khoáhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 86. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 86maâ chöëng choåi àûúåc. Cûá thûã tûúãng tûúång, möåt öng böë àoáng cêy àinh khöngxong, möåt ngûúâi meå nêëu bûäa ùn khöng àûúåc thò laâm sao chia seã cöng viïåc giaàònh, nuöi daåy con töët. Moåi thûá böë meå àïìu daânh cho con, viïåc àoá khöng coá gò laâsai nhûng àûâng quïn laâ cêìn phaãi daåy noá chia seã vúái ngûúâi khaác. Moán ùn ngonphaãi àïí phêìn cho böë meå, öng baâ. Àoá cuäng laâ caách giaáo duåc àaåo àûác, nhên caáchcho con. Nïëu khöng mai naây lúán lïn, con baån chó biïët hoãi taåi sao böë meå, xaä höåikhöng laâm gò cho noá, maâ quïn rùçng noá phaãi coá traách nhiïåm, nghôa vuå vúái giaàònh vaâ xaä höåi. Rêët coá thïí möåt àûáa treã trúã thaânh thiïn taâi nhûng laåi àem bêëthaånh àïën cho ngûúâi khaác. - Töi coá àûáa con trai 9 tuöíi, caã nhaâ rêët chiïìu song chaáu laåi nhuát nhaát, súåma, súå boáng töëi, ài àêu cuäng phaãi coá meå. Töi àûa chaáu ài hoåc voä vúái hy voångcon mònh seä maånh daån hún, nhûng noá luön bùæt meå phaãi ngöìi àêëy. Töi phaãi laâmthïë naâo? - Giaãi phaáp cho con hoåc voä àïí chaáu búát nhuát nhaát laâ caách rêët hay, nhûngàûáa treã cêìn phaãi coá thúâi gian àïí chuyïín biïën. Trong khi chúi vúái baån beâ, viïåccaäi nhau, khoác loác, buöìn baä cuäng laâ möåt caách goáp phêìn hoaân thiïån nhên caáchtreã. Treã seä tûå tin hún khi vêëp ngaä. Nïëu böë meå thñch thêëy con chó thaânh cöng, chócûúâi maâ khöng biïët thïë naâo laâ thêët baåi, àau khöí thò chñnh laâ ta àaä àem bêët haånhcho con vaâ cho caã mònh sau naây. - Töi coá àûáa con trai 15 tuöíi. Luác chaáu ñt tuöíi, töi thûúâng chúi vúái noá.Nhûng gêìn àêy, chaáu thûúâng than phiïìn: "Con chúi vúái ai meå cuäng cêëm, ài àêu,meå cuäng khöng cho. Meå cûá theo doäi con nhû laâ mêåt thaám êëy". Xaä höåi bêy giúâphûác taåp quaá maâ töi chó coá möåt con, nïn phaãi quaãn lyá noá chùåt cheä nhû vêåy.Nhûng töi rêët lo, khöng biïët laâm vêåy coá àuáng khöng? - Quaãn lyá con laâ àuáng, nhûng phaãi lûu yá laâ con baån àang tuöíi dêåy thò, lûáatuöíi muöën khùèng àõnh mònh. Cho con tûå do kïët baån khöng coá nghôa laâ treã seä hû.Cö lêåp treã vúái thïë giúái bïn ngoaâi laâ khöng bònh thûúâng vaâ hêåu quaã laâ treã seä leánluát chúi vúái baån, àiïìu àoá coân nguy hiïím gêëp vaån lêìn. Böë meå phaãi tïë nhõ tòm hiïíucaác möëi quan hïå cuãa con, chúá tra hoãi thùèng thûâng. Nïn taåo lêåp möëi quan hïå vúáiböë meå cuãa baån con àïí qua àoá súám phaát hiïån nhûäng lïåch laåc úã con. Viïåc naây tuyrêët mêët cöng vaâ mêët thúâi gian nhûng àoá laâ chuyïån phaãi laâm, nïëu baån thêåt sûåquan têm àïën con caái.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 87. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 87 - Töi coá möåt con gaái àang hoåc mêîu giaáo. Chaáu àoâi gò laâ àûúåc nêëy. Möåtlêìn töi chúã con ngang qua haâng àöì chúi. Noá àoâi mua, töi khöng cho thò noá nhaãyxuöëng àêët duâ xe àang chaåy. Töi chùèng biïët laâm gò trûúác sûå voâi vônh cuãa con? - Sûå cûúng quyïët cuãa böë meå laâ rêët cêìn thiïët. Khöng nïn àïí cho con àoâi gòàûúåc nêëy. Böë meå phaãi giaãi thñch cho con biïët vò sao noá khöng àûúåc àoâi hoãi quaánhiïìu. Coá thïí con baån seä khoác nhûng röìi noá seä nñn vaâ hiïíu rùçng coá nhûäng àiïìuduâ coá muöën cuäng khöng thïí àûúåc.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 88. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 88 Àiïìu gò laâm cho chöìng baån àau àêìu nhêët? Nhiïìu baâ vúå phên vên tûå hoãi khöng biïët taåi sao chöìng mònh luön gùæt goãngkhi vïì nhaâ. Hoå khöng biïët chñnh vò tñnh cêíu thaã, noái nhiïìu... cuãa mònh àaä àêíychöìng ra xa gia àònh, dïî nöíi noáng. Dûúái àêy laâ möåt vaâi àûác tñnh maâ öng chöìngkhöng thñch. Nuöi daåy con caái khöng àuáng àùæn: Viïåc caác baâ vúå àùåt quaá nhiïìu thamvoång vaâo con caái mònh, daåy döî chuáng thiïëu khoa hoåc, hoùåc quaá nuöng chiïìu àaälaâm cho caác öng chöìng rúi vaâo tònh thïë khoá xûã. Hoå caãm thêëy mònh mêët uy tñntrûúác con caái. Nhùæc laåi chuyïån cuä àïí traách moác chöìng: Coá thïí trong loâng, baån khöngcoân nghô àïën nhûäng löîi lêìm hay nhûäng chuyïån tònh caãm trûúác kia cuãa chöìng.Nhûng khi tûác giêån, baån laåi thûúâng xuyïn nhùæc laåi nhûäng chuyïån àaä qua àïíhaânh haå anh êëy cho boä giêån. Àiïìu naây gêy aáp lûåc têm lyá rêët lúán vaâ laâm chochöìng baån caãm thêëy nïëu cöë gùæng nhiïìu ài chùng nûäa, thò trong mùæt vúå, anhchùèng laâ gò caã. Noái nhiïìu: Möåt khi àaä mùæc bïånh noái nhiïìu thò rêët khoá traánh noái nhûängàiïìu khöng cêìn thiïët. Sûå lùæm lúâi cuãa caác baâ vúå chùèng nhûäng laâm nhiïìu ngûúâiàau àêìu maâ coân dêîn nhiïìu taåi hoåa. Caác öng chöìng rêët khoá thöng caãm vúái têåt xêëunaây. Giaânh lêëy quyïìn kiïím soaát: Coá möåt ngûúâi vúå biïët thu veán trong gia àònhlaâ àiïìu àaáng quyá. Nhûng nïëu nhû baån cûá giaânh lêëy hïët moåi quyïìn, bùæt chöìnghttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 89. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 89phaãi phuåc tuâng mònh thò möåt luác naâo àêëy, anh êëy seä tòm möåt ngûúâi khaác biïët töntroång mònh hún. Hay ngûúäng möå ngûúâi khaác: Möåt baâ vúå suöët ngaây khen ngúåi, so bò chöìngvúái ngûúâi khaác seä laâm töín thûúng loâng tûå troång cuãa chöìng. Àaân öng rêët gheát bõvúå mònh cöng kñch, àem ra so saánh. Haäy toã ra bao dung, àöå lûúång vúái chöìng. Bñ mêåt cuãa àaân öng Giöëng nhû phuå nûä, phaái maånh cuäng coá möåt söë àiïìu che giêëu, khöng muöënngûúâi khaác, kïí caã vúå mònh biïët. Nhûäng bñ mêåt àoá laâ: khöng thñch bõ coi laâ treãcon, bõ thu huát búãi tñnh tûå tin cuãa phuå nûä, coi troång tònh duåc. Khöng thñch bõ coi laâ treã con Ngûúâi àaân öng luön muöën laâm truå cöåt gia àònh. Nïëu baån chùm soác chöìngmònh giöëng nhû meå chùm soác con thò luác àêìu, anh ta seä caãm thêëy thñch thuá.Nhûng sau àêëy, nïëu phuå nûä àoáng vai troâ ngûúâi meå quaá lêu thò ngûúâi chöìng seäcaãm thêëy khoá chõu búãi hoå bõ tûúác ài baãn tñnh àaân öng. Dïî bõ thu huát búãi tñnh tûå tin cuãa phuå nûähttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 90. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 90 Nhiïìu phuå nûä tûå haå thêëp mònh, dûåa dêîm vaâo ngûúâi àaân öng. Hoå cho rùçnglaâm nhû vêåy seä dïî daâng coá àûúåc tònh yïu cuãa phaái maånh. Thûåc tïë, ngûúâi àaânöng möåt khi phaát hiïån vúå mònh quaá yïëu àuöëi, hay cöë tònh giaã vúâ yïëu àuöëi seä mêëtngay hûáng thuá. Hoå caãm thêëy yïn öín bïn ngûúâi vúå tûå tin, thöng minh, kheáo leáo. Coi tònh duåc laâ biïån phaáp giaãi toãa nöîi buöìn Khi àaân öng khöng thïí biïíu àaåt àûúåc tònh caãm cuãa mònh, caãm thêëy súåhaäi, thêët voång, hoå thûúâng sûã duång biïån phaáp tònh duåc àïí giaãi toãa moåi vêën àïì.Tuy nhiïn, hoå coá thïí àaåt àûúåc caãm giaác thoaãi maái vïì thïí xaác chûá khöng thïí giaãitoãa àûúåc têm traång cùng thùèng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 91. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 91 Vúå seä tha thûá cho chöìng khi naâo? Múái àêy, caác nhaâ nghiïn cûáu cuãa Höåi têm lyá hoåc thaânh phöë Rome (Italia)phaát hiïån rùçng phuå nûä cuäng dïî tha thûá cho öng chöìng ngoaåi tònh vúái àiïìu kiïånkeã tònh àõch thûåc sûå hêëp dêîn. Kïët luêån naây àûúåc àûa ra sau möåt cuöåc àiïìu tra 500 baâ vúå. Coá 20% ngûúâiàûúåc hoãi yá kiïën cho biïët, hoå sùén saâng tha thûá cho chöìng vaâ quïn ài chuyïån cuä,nïëu “keã thûá ba” laâ ngûúâi xinh àeåp.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 92. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 92 Cuäng tûâ cuöåc àiïìu tra naây, ngûúâi ta àaä tòm ra hai nguyïn nhên khiïënngûúâi phuå nûä u uêët. Àoá laâ do nghe thêëy chöìng nhùæc àïën tïn ngûúâi tònh trong luácmú nguã vaâ chöìng cûá vö tû kïí hïët bñ mêåt cuãa vúå cho ngûúâi khaác nghe.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 93. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 93 Stress laâm phuå nûä khöng coân ham muöën tònh duåc Theo nghiïn cûáu cuãa caác nhaâ khoa hoåc, höåi chûáng stress nhiïìu hún úã namgiúái. Tuy nhiïn, chó coá möåt àiïìu nghõch lyá rùçng khi tònh duåc khöng coân laâ möëiquan têm cuãa phuå nûä thò hoå dïî bõ caãm giaác töåi löîi rùçng mònh chûa laâm troân thiïnchûác ngûúâi vúå. Vò thïë, stress caâng tùng thïm. - Mïåt moãi, kiïåt sûác vaâ mêët nguã. Súå nghó ngúi, vöåi vaâng chuyïín tûâ hoaåtàöång naây sang hoaåt àöång khaác. - Caãm thêëy cö àún hoùåc tuyïåt voång, thñch huát thuöëc vaâ uöëng rûúåu. - Khöng ùn caác thûác ùn böí dûúäng, thñch àöì laâm sùén. - Khöng daânh thúâi gian chùm soác baãn thên vaâ möîi khi thû giaän baån àïìucoá caãm giaác töåi löîi. - Khöng têåp thïí duåc thïí thao thûúâng xuyïn, dïî nöíi caáu vúái caác thaânh viïntrong gia àònh. - Khöng àuã thû giaän trong luác ên aái, ngay caã khi chöìng baån rêët cöë gùængmang laåi caãm giaác dïî chõu cho baån. Tònh duåc laâ möåt phêìn khöng thïí thiïëu trong cuöåc àúâi con ngûúâi. Tòm radêëu hiïåu vaâ loaåi boã stress khöng phaãi laâ thuöëc chûäa baách bïånh, nhûng theo TSLaura Berman vaâ TS Jennifer Berman (Trung têm Y tïë tònh duåc phuå nûä, ÀHTHNew York, Myä) thò noá seä giuáp baån caãi thiïån àaáng kïí cuöåc söëng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 94. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 94 Coá nïn cho treã tiïu tiïìn? Theo baâ Lyá Thõ Mai, Phoá Giaám àöëc Trung têm Tû vêën giaáo duåc tònh yïu,hön nhên vaâ gia àònh TP HCM khùèng àõnh, cha meå coá thïí cho con tiïìn tiïu vùåtnhûng phaãi biïët caách cho. Treã ài mêîu giaáo, chûa coá nhu cêìu cêìn tiïìn nïn cha meåkhöng àûúåc cho. Khi treã vaâo lúáp 1, böë meå nïn cho con ùn saáng àêìy àuã. Coá thïí cho treã tiïëpxuác vúái tiïìn tûâng bûúác möåt. Àêìu tiïn cho con 1.000-2.000 àöìng, hûúáng dêîn connïn cêët kyä trong cùåp, chó khi cêìn múái duâng. Nhùæc con rùçng nïëu àaä tiïu tiïìn thòphaãi baáo cho cha meå biïët lyá do tiïu vò viïåc gò. Böë meå àûâng quaá tin tûúãng conmaâ haäy kñn àaáo kiïím tra söë tiïìn cuãa chuáng. Khi con àaánh mêët tiïìn, cha meå cuängàûâng quaát mùæng, phaãi tòm hiïíu cùån keä nguyïn nhên. Thêëy con coá nhiïìu tiïìntrong cùåp phaãi tòm ra lyá do, àûâng kïët töåi con ùn cùæp, duâ noá coá lêëy tiïìn cuãa ngûúâikhaác, búãi treã lúáp 1 chûa yá thûác àûúåc haânh àöång cuãa mònh. Khi treã lïn cêëp 2, coá nhiïìu nhu cêìu tiïu tiïìn hún nhû tiïìn ùn vùåt cuâng baånbeâ, tiïìn quyä lúáp... Phuå huynh nïn tñnh toaán möîi tuêìn cho con möåt khoaãn tiïìnnhêët àõnh sao cho vûâa àuã. Nïëu treã coá nhu cêìu mua sùæm baån nïn dêîn con ài mua,cho pheáp con choån vaâ kñn àaáo theo doäi. Nïëu con choån moán àöì khöng vûâa yámònh cuäng chúá nïn chï bai, maâ cêìn giaãi thñch cho con hiïíu vaâ khöng nïn têåpcho treã thoái quen tiïu duâng haâng ngoaåi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 95. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 95 Trong möåt söë trûúâng húåp, cha meå nïn taåo cho treã quyïìn tham gia vaâoviïåc chi tiïu gia àònh. Vñ duå caã nhaâ cuâng baân luêån hay cuâng ài mua sùæm möåt vêåtduång naâo àoá. Sûå trao àöíi baân baåc giûäa cha meå vaâ con caái seä àem laåi khöng khñthên thiïån vaâ bònh àùèng trong gia àònh, cuäng nhû taåo cho treã thoái quen cên nhùæckhi mua sùæm. Treã seä rêët haänh diïån khi àûúåc moåi ngûúâi tin tûúãng. Böë meå nïn thöëng nhêët caách cho con tiïìn, khöng khen thûúãng con bùçngtiïìn cuäng nhû khöng duâng àöìng tiïìn àïí mua chuöåc, löi keáo con vïì phe mònh.Böë meå àûâng noái quaá nhiïìu vïì tiïìn trûúác mùåt con, cuäng khöng nïn àïí tiïìn lungtung duâ chó vaâi nghòn, vò biïët àêu vö tònh taåo cú höåi cho treã lêëy cùæp. Khi cha meåmêët tiïìn duâ ñt, duâ nhiïìu cuäng phaãi tòm ra nguyïn nhên, khöng àûúåc quaát mùænghay truy hoãi con gay gùæt. Laâm thïë naâo àïí con hiïíu giaá trõ cuãa àöìng tiïìn laâ àiïìu maâ böë meå naâo cuängmong muöën. Baâi hoåc àêìu àúâi cuãa treã bao giúâ cuäng laâ têëm gûúng cuãa böë meå. Vòvêåy, trûúác khi daåy baão con, böë meå haäy xem laåi caách sûã duång àöìng tiïìn cuãa mònhàaä húåp lyá chûahttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 96. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 96http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 97. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 97 Laâm gò khi chöìng ngoaåi tònh? Phaát hiïån chöìng àang quan hïå vúái cö gaái khaác, caác baâ vúå nïn bònh tônhsuy nghô “Taåi sao coá cúm, nhûng anh khöng ùn laåi ài tòm phúã?”. Sau àoá, baånnïn tòm hiïíu nhûäng ûu khuyïët àiïím cuãa “tònh àõch” vaâ laâm theo möåt söë lúâikhuyïn dûúái àêy cuãa caác chuyïn gia hön nhên. 1- Trûúác tiïn, baån haäy "löi keáo" chöìng vïì nhaâ thöng qua caác con. Khuyïncon nïn quêën quyát böë nhiïìu hún. Tuyïåt àöëi khöng àûúåc “giêån caá cheám thúát”,mùæng con kiïíu nhû: “Maây röìi cuäng giöëng böë úã tñnh lùng nhùng”. Thaái àöå khoandung cúãi múã cuãa ngûúâi vúå cuâng vúái sûå höî trúå cuãa con seä khiïën nhiïìu öng chöìngnghô laåi. 2- Baån àûâng bao giúâ ra “töëi hêåu thû”, bùæt chöìng phaãi choån “hoùåc laâ töihoùåc laâ ngûúâi tònh”. Moåi gaä àaân öng àang say tònh àïìu coá thïí muâ quaáng choån cö“böì” röìi muöën ra sao thò ra. Haäy luön thuã thó vúái chöìng rùçng moåi viïåc em àaäbiïët caã, nhûng chuyïån àaä qua em seä khöng nhùæc laåi nûäa. 3- Nïëu chöìng àaä dûát khoaát cùæt boã ngûúâi tònh thò baån àûâng lêëy chuyïån cuämaâ chò chiïët chöìng. Búãi laâm vêåy chùèng khaác naâo baån cuãng cöë trñ nhúá cho chöìngvïì keã tònh àõch kia. Nhúá laåi nhûäng kyã niïåm ngoåt ngaâo bïn ngûúâi tònh, biïët àêuanh ta laåi muöën xa laánh vúå con àïí àïën vúái cö “böì”. 4- Tuyïåt àöëi àûâng bao giúâ thaách chöìng, kiïíu nhû: àöë anh tòm àêu àûúåcngûúâi vúå nhû töi, cö naâo khöng coá mùæt múái yïu anh... hoùåc àoâi ly hön. Tñnh tûåaái cuãa àaân öng rêët cao, hoå seä kyá ngay vaâo àún maâ khöng lûúâng trûúác hêåu quaã. 5- Àûâng bao giúâ chúi troâ “öng ùn chaã, baâ ùn nem”. Quan niïåm xaä höåihiïån nay vêîn cho rùçng àaân öng ngoaåi tònh thò coá thïí tha thûá àûúåc, chûá phuå nûä seähttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 98. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 98bõ lïn aán khùæt khe. Nïëu traã àuäa theo caách naây, baãn thên baån seä bõ thiïåt thoâi, concaái àau khöí, danh dûå bõ sûát meã maâ chöìng baån cuäng seä coi thûúâng vúå. 6- Buöìn àïën àêu baån cuäng nïn giûä veã bïì ngoaâi àeåp àeä, ùn mùåc lõch sûå,trang àiïím kheáo leáo, ruát ngùæn khoaãng caách giûäa mònh vaâ tònh àõch bùçng taâi nêëuùn, caách ûáng xûã kheáo leáo. Haäy laâm cho chöìng baån nghô rùçng mònh rêët àûúåc vúånïí troång vaâ úã nhaâ duâ sao cuäng hún caái öí taåm búå cuãa nhên tònh. 7- Keáo àûúåc chöìng xa rúâi khoãi ngûúâi tònh röìi, baån àûâng nguã quïn trïnchiïën thùæng, haäy nhúá mònh àaä tûâng lú laâ àïí chöìng coá dõp phaát huy tñnh hoa laá, vòthïë phaãi biïët ruát kinh nghiïåm. Tuy nhiïn, àûâng àïí cho chöìng biïët laâ baån luöncaãnh giaác. 8- Haäy luön nhúá rùçng phoâng chaáy hún chûäa chaáy, möåt ngûúâi vúå hoaânhaão, àeåp àeä, tïë nhõ seä caãi hoáa àûúåc têåt "ùn vuång cuãa chöìng. Haäy àïí cho öngchöìng thêëy vúå mònh vêîn coân hêëp dêîn, nïëu cûá ài “böì bõch” thò coi chûâng mêët caãvúå vaâ con.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 99. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 99 Nïn chiïìu con nhû thïë naâo?http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 100. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 100 Nhiïìu bêåc cha meå thûúâng vò quaá yïu thûúng maâ nuöng chiïìu con quaámûác. Hoå vö tònh taåo cho con nhûäng thoái quen xêëu nhû hay laâm nuäng, ñch kyã.Theo caác nhaâ têm lyá giaáo duåc, cha meå nïn coi troång nhu cêìu vïì tinh thêìn, hún laânhûäng àoâi hoãi vïì vêåt chêët, nïn giaáo duåc tñnh thûåc tïë, tûå lêåp cho con. Coi troång nhûäng nhu cêìu vïì tinh thêìn Àïí coá thïí phaát triïín vïì caã vêåt chêët lêîn tinh thêìn, treã cêìn ùn no, mùåc êëm,vui chúi hoåc têåp... Treã cêìn àûúåc nuöi dûúäng trong voâng tay êëm aáp cuãa cha meå,nïn chuá troång vïì nhu cêìu tinh thêìn hún laâ nhûäng nhu cêìu vïì vêåt chêët. Àaáp ûáng nhu cêìu vûâa phaãi vaâ húåp lyá Tuây theo hoaân caãnh gia àònh, cha meå chó nïn thoãa maän nhûäng nhu cêìucêìn thiïët cuãa treã. Khöng nïn àaáp ûáng moåi àoâi hoãi trong khi gia àònh khöng coákhaã nùng. Cha meå cuäng khöng nïn cho con nhiïìu tiïìn tiïu vùåt, cho con chúinhûäng troâ vö böí búãi vò àiïìu naây coá thïí hònh thaânh thoái quen yã laåi vaâo cha meå vaâhaânh àöång thiïëu suy nghô cuãa treã. Giaáo duåc tñnh thûåc tïë vaâ oác tûå lêåp trong cuöåc söëng Cêìn giaáo duåc cho treã hiïíu àûúåc giaá trõ cuãa àöìng tiïìn, thaânh quaã cuãa laoàöång. Tuây theo sûác, têåp cho con thoái quen töët trong sinh hoaåt, hoåc têåp, lao àöångnhû biïët giuáp àúä cha meå möåt vaâi cöng viïåc nhoã, tûå giaác hoåc vaâ laâm baâi. Cha meånïn daåy cho con caái coá kïë hoaåch chi tiïu húåp lyá vaâ biïët tiïët kiïåm àöìng tiïìn laâmra. Luác nhoã treã biïët söëng tûå lêåp, lúán lïn noá seä thaáo vaát vaâ dïî thaânh cöng húntrong cuöåc söëng. Àiïìu quan troång laâ caác bêåc cha meå cêìn giaáo duåc cho con loâng tûå troång,biïët yïu cuöåc söëng, coá baãn lônh, loâng nhên aái... Coá nhû vêåy, tònh thûúng cuãa chameå múái mang laåi lúåi ñch thûåc sûå cho con caái vaâ con hoå múái súám trûúãng thaânh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 101. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 101 6 àiïìu phuå nûä thûúâng che giêëu Tiïën sô Têm lyá hoåc Matti Gershen Fell cho rùçng: “Phuå nûä luön giûä nhûängbñ mêåt riïng cuãa hoå nhû nhûäng suy nghô vïì tònh duåc, taâi chñnh, chi tiïu riïng...Maäi maäi hoå vêîn laâ nhûäng gò huyïìn bñ, khoá coá thïí hiïíu nöíi”. Sau àêy laâ 6 àiïìu bñmêåt: 1- Tuöíi taác vaâ cên nùång. Coá möåt söë ngûúâi chöìng àaä chung söëng vúái vúånhiïìu nùm nhûng khöng hïì biïët roä tuöíi thêåt cuãa ngûúâi baån àúâi. Vaâ coá khöng ñtphuå nûä chùèng bao giúâ daám bûúác lïn baân cên khi coá ngûúâi baån trai bïn caånhhoùåc tûå haå búát troång lûúång thûåc cuãa mònh khi coá ai hoãi àïën. Lyá do àún giaãn laâhoå rêët súå mêët ài sûå quyïën ruä khi tuöíi giaâ keáo àïën. 2- Quyä àen. Phuå nûä, nhêët laâ nhûäng ngûúâi àaä coá gia àònh ñt khi hoaân toaântin tûúãng vaâo àaân öng. Thïë nïn, hoå phaãi thiïët lêåp quyä riïng cuãa mònh àïí phêìnnaâo àaãm baão cuöåc söëng sau naây. 3- Chi tiïu caá nhên. Hêìu hïët phuå nûä khöng bao giúâ tiïët löå söë tiïìn hoå àaächi tiïu àïí laâm àêìu, mua myä phêím, quêìn aáo thúâi trang, vêåt trang sûác. Hoå thñchàaân öng nghô rùçng sùæc àeåp cuãa hoå laâ tûå nhiïn. 4- Súå ruöìng boã. Möåt ngûúâi phuå nûä duâ coá sùæc nûúác nghiïng thaânh, àaãmàang nhû thïë naâo ài nûäa cuäng khöng daám caã quyïët laâ giûä àûúåc öng chöìng maäimaäi. Hoå súå bõ boã rúi vaâ luön lo lùæng rùçng àûác lang quên phaãi loâng cö gaái khaác. 5- Têån têm vò meå. Hêìu hïët phuå nûä àïìu lúán lïn trong voâng tay êu yïëm gêìnguäi cuãa ngûúâi meå. Khi coá con, hoå hiïíu àûúåc cöng lao mang nùång àeã àau cuãa meåvaâ muöën àïìn àaáp ún nghôa êëy. Nhûng vò coá möåt söë àaân öng ganh tõ vúái àiïìu naâynïn hoå phaãi cöë gùæng che giêëu möëi quan têm cuãa mònh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 102. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 102 6- Suy nghô vïì tònh duåc. Phuå nûä khöng muöën àaân öng biïët nhûäng suynghô cuãa hoå vïì tònh duåc. Hoå cho rùçng, nïëu noái ra àiïìu naây, àaân öng seä nghô hoå laângûúâi khöng àûáng àùæn. Hiïíu roä àûúåc phuå nûä laâ möåt àiïìu khöng àún giaãn, àoâihoãi phaãi coá thúâi gian vaâ vúái möåt têëm loâng yïu thûúng vö búâ bïën. 5 quan niïåm sai lêìm vïì hön nhên Chõ Thuây Dûúng, chuyïn viïn tû vêën hön nhên vaâ gia àònh (Trung têmTû vêën Tònh yïu - Hön nhên - Gia àònh) cho rùçng, nguyïn nhên dêîn àïën viïåc lyhön cuãa hêìu hïët caác cùåp vúå chöìng laâ do khöng coân tònh yïu. Theo chõ, muöënnuöi dûúäng tònh caãm lûáa àöi, caác cùåp vúå chöìng nïn khùæc phuåc 5 quan niïåm lïåchlaåc sau àêy: 1- Khöng coi troång viïåc quan têm, chùm chuát cho nhau. Nhiïìu ngûúâi chorùçng àaä laâ vúå chöìng thò phaãi thûúng yïu, chung thuãy, quyá troång lêîn nhau, nhûänghaânh àöång giûä yá tûá, àûa àoán nhau laâ khöng cêìn thiïët. 2- Khöng cêìn quan têm àïën chuyïån tònh yïu vò nhiïåm vuå bêy giúâ laâ sinhàeã, chùm lo laâm ùn... Chñnh vò suy nghô naây maâ nhiïìu ngûúâi chöìng chó biïët àïëncöng viïåc, nhiïìu baâ vúå chó biïët àïën con. 3- Khöng coi troång chuyïån nûä cöng gia chaánh. Coá baån gaái “sûu têåp” àuãcaác loaåi bùçng cêëp, bùçng àaåi hoåc, ngoaåi ngûä, vi tñnh nhûng hoãi vïì nöåi trúå, nêëuhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 103. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 103nûúáng thò lú mú, thêåm chñ nhiïìu ngûúâi coân khöng nêëu àûúåc bûäa cúm àún giaãncho gia àònh. 4- Quan niïåm têët caã nhûäng viïåc nêëu ùn, chúå buáa, giùåt giuä, nuöi daåy, àûaàoán con laâ viïåc cuãa phuå nûä nïn phoá thaác cho vúå, khöng hïì coá sûå höî trúå giuáp àúävúå. 5- Khöng chuá yá àïën chuyïån chùm soác sùæc àeåp, ùn mùåc vaâ phêím haånhnhû höìi múái yïu nhau. 5 àiïìu nïn biïët khi daåy conhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 104. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 104 Cha meå khöng nïn daåy con hoåc quaá súám, boã qua löîi lêìm hay duâng biïånphaáp àoân roi àöëi vúái con. Àùåc biïåt, cêìn traánh khöng nuöng chiïìu quaá mûác vaânoái döëi treã. 1. Khöng nuöng chiïìu con quaá mûác. Nïëu böë meå cho con ùn uöëng luönmöìm, cho tiïìn tiïu vùåt thoaãi maái, àaáp ûáng ngay moåi yïu cêìu seä laâm cho chuángquen löëi söëng hûúãng thuå, khöng chõu hoåc têåp, lao àöång. Sau naây, nïëu coá bêët kyâkhoá khùn naâo xaãy ra, treã rêët dïî phaåm phaáp. 2. Traánh duâng lúâi giaã döëi àïí döî daânh con. Möåt söë ngûúâi thûúâng döî conbùçng nhûäng lúâi leä khöng àuáng sûå thêåt khi chuáng quêëy nhiïîu. Lêu dêìn, treã seä mêëtniïìm tin àöëi vúái böë meå, hay hoaâi nghi, khöng tin tûúãng nhûäng ngûúâi xungquanh. Thêåm chñ treã coân nhiïîm tñnh noái döëi. 3. Khöng nïn boã qua löîi lêìm cuãa con. Khi con caái laâm bêët cûá viïåc gò saitraái, böë meå biïët nhûng laåi biïån höå “noá coân nhoã chûa biïët gò”, hay “noá khöng cöëyá laâm nhû vêåy” thò rêët nguy hiïím. Búãi vò nïëu nhiïìu lêìn nhû vêåy, boån treã seä nghôchuáng àûúåc böë meå hêåu thuêîn, coá thïí laâm bêët cûá viïåc gò ngay caã nhûäng viïåc xêëu. 4. Tuyïåt àöëi khöng duâng àoân roi àïí daåy con. Coá möåt söë ngûúâi thay vòduâng lyá leä thuyïët phuåc con, hoå chûãi mùæng, duâng roi voåt, thêåm chñ àuöíi con ài.Hoå cho rùçng, khöng àaánh con thò noá khöng tiïën böå àûúåc. Song thûåc tïë thò khöngphaãi nhû vêåy. Treã seä caâng hêån thuâ cha meå, seä tòm sûå an uãi ngoaâi xaä höåi vaâ nhûthïë nguy hiïím hún nhiïìu. 5. Daåy treã hoåc toaán quaá súám cuäng khöng töët. Cha meå khöng cùn cûá vaâokhaã nùng tiïëp thu cuãa con, cöë eáp con hoåc tñnh hay nhêån biïët con chûä quaá súám seäkhiïën treã caãm thêëy mïåt moãi vò phaãi chõu aáp lûåc lúán. Nïëu keáo daâi nhû vêåy, treã seänaãy sinh têm lyá súå sïåt, chaán hoåc vaâ aãnh hûúãng àïën sûác khoãe cuãa chuáng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 105. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 105 6 nguyïn tùæc cuãa “chuyïån vúå chöìng” Quan hïå vúå chöìng khöng thïí traánh khoãi nhûäng luác nhaâm chaán. Nïëukhöng kõp àöíi múái, gia àònh baån seä trúã nïn nùång nïì vaâ rêët coá thïí dêîn àïën chiatay. Baáo Red Book (Myä) àaä àûa ra möåt söë nguyïn tùæc giuáp baån "hêm noáng" möëiquan hïå naây. 1- Àaâm phaán vaâ daân xïëp Do àùåc àiïím sinh lyá tûå nhiïn, trong chuyïån vúå chöìng, ngûúâi àaân öngthûúâng noáng vöåi, thñch mau àïën àñch hún. Àöëi vúái phuå nûä, chó khi hoå rung àöångmúái naãy sinh nhu cêìu cêìn àûúåc êu yïëm. Vúå chöìng nïn töí chûác hoåp nöåi böå vaâ kyágiao keâo àïí ngûúâi chöìng khöng huåt hêîng vò bõ tûâ chöëi. Nguyïn tùæc chung laâ nïncoá giai àoaån hêm noáng trûúác khi tiïën haânh. 2- Nhûäng phuát giêy riïng tû Sau nhiïìu thêåp niïn chung söëng, rêët nhiïìu cùåp vúå chöìng vêîn thêëy haånhphuác nhû múái lêìn àêìu vò hoå biïët daânh cho nhau nhûäng phuát giêy riïng tû, biïëtàùåt têìm quan troång cuãa hön nhên lïn haâng àêìu. Con caái vaâ viïåc mûu sinh khöngphaãi laâ cúá àïí hoå chöëi boã nhu cêìu tûå nhiïn cuãa con ngûúâi. 3- Vûúåt qua sûå nhaâm chaánhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 106. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 106 Nïëu caác öng chöìng chó chùm chùm têën cöng vúå mònh bùçng möåt baâi baãnquen thuöåc thò rêët dïî dêîn àïën sûå buöìn teã. Caác öng chöìng nïn saáng taåo ra nhiïìuphûúng aán tiïëp cêån hún: bùçng aánh mùæt yïu thûúng, lúâi noái dõu daâng, sûå khenngúåi chên tònh hay caách thay àöíi khöng gian vaâ thúâi gian cho chuyïån êëy. 4- Sûå thùèng thùæn Khöng nïn e ngaåi, giêëu giïëm quan àiïím cuãa mònh vïì chuyïån chùn göëi vòàaä laâ vúå chöìng thò nghôa vuå cuãa ngûúâi naây laâ phaãi laâm cho ngûúâi kia àûúåc haånhphuác. Vúå chöìng nïn cuâng nhau baân baåc vïì nhûäng caái thñch vaâ khöng thñch, vïìcaái àûúåc vaâ chûa àûúåc àïí cuâng sûäa chûäa. 5- Nhoám ngoån lûãa bùçng sûå têån têm haâng ngaây Coân gò àaáng yïu hún khi baån thûúãng cho chöìng möåt nuå hön, möåt voângtay tròu mïën möîi khi anh êëy xùæn tay aáo vaâo bïëp giuáp baån? Coân ngûúâi chöìngthónh thoaãng nïn àûa vúå ài siïu thõ, ngùæm caãnh hay daåo cöng viïn. 6- Haäy quan têm vaâ tïë nhõ Möåt nguyïn tùæc quan troång trong chuyïån vúå chöìng laâ haäy lùåp laåi nhûängàiïìu àûúåc khuyïën khñch vaâ tûâ boã nhûäng àiïìu laâm ngûúâi khaác phêåt loâng. Ngoaâira, coân phaãi biïët àiïìu chónh nhu cêìu baãn thên möîi khi ngûúâi kia àïì nghõ, phaãidûåa trïn tònh traång sûác khoeã, giai àoaån naâo cuãa thúâi kyâ thai ngheán hay súã thñchcaá nhên. Cûá sau möîi àúåt caãi caách, baån seä thêëy ngûúâi baån àúâi cuãa mònh luön múáinhû thuúã ban àêìu.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 107. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 107http://www.ebooks.vdcmedia.com
 • 108. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 108 Laâm gò khi chöìng cau coá? Tiïën sô têm lyá hoåc Jerry Gillies, giaãng viïn Àaåi hoåc Harvard (Myä) cuângcöång sûå nghiïn cûáu vïì nhûäng ngûúâi chöìng hay gùæt goãng. Kïët luêån àûa ra: Àa söëàaân öng lêåp gia àònh tûâ 5-10 nùm laâ thay àöíi tñnh nïët, trúã thaânh ngûúâi khoá khùn,dïî nöíi noáng. Öng khuyïn caác baâ vúå nhû sau: 1- Caác baâ vúå nïn kiïìm chïë, khöng “àöí dêìu vaâo lûãa” khi chöìng caáu gùæt,muöën gêy göí. “Möåt sûå nhõn, chñn sûå laânh” 2- Ngûúâi vúå duâ bûåc böåi àïën àêu thò mùåt muäi cuäng nïn tûúi tónh. Haäy gúåimúã, tòm caách taåo cú höåi cho chöìng noái ra nhûäng àiïìu bûåc böåi. Búãi khi chöìng àaänoái ra nhûäng àiïìu bûåc böåi trong loâng thò hoå seä nheå hún vaâ búát caáu kónh 3- Ngûúâi vúå tuyïåt vúâi laâ ngûúâi hiïíu tñnh nïët vaâ cöng viïåc laâm ùn cuãachöìng nhûng tuyïåt àöëi khöng tham gia nïëu chöìng khöng hoãi yá kiïën Theo Tiïën sô Jerry Gillies, sûå cau coá hay gêy göí cuãa ngûúâi àaân öng thúâiàaåi höm nay laâ möåt cùn bïånh cuãa xaä höåi àang phaát triïín. Nïëu ngûúâi vúå khöngnhanh choáng thñch ûáng vúái hoaân caãnh, àöëi phoá möåt caách tïë nhõ thò gia àònh rêëtdïî tan naát.http://www.ebooks.vdcmedia.com

×