<ul><li>Chuyªn ®Ò 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp </li></ul><ul><li>Chuyªn ®Ò 2: KÕ to¸n tµi s...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tµi liÖu t×m ®äc <ul><li>- §Ò c­¬ng bµi gi¶ng kÕ to¸n tµi chÝnh - §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi </l...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tµi liÖu t×m ®äc <ul><li>- Lª ThÞ Hoµ (2006), S¬ ®å h­íng dÉn kÕ to¸n doanh nghiÖp ViÖt Nam , Nxb...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Chuyªn ®Ò 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp Biªn so¹n: ThS. §Æng Ngäc Hï...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1. Lịch sử phát triển kế toán Việt Nam 1.1. Giới thiệu: <ul><li>Sự hoàn thiện Hệ thống các quy địn...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1. Lịch sử phát triển kế toán Việt Nam 1.1. Giới thiệu: <ul><li>Gần đây với sự ra đời của Luật kế ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1.2. Các nguyên tắc và thực tiễn: <ul><li>Những chuẩn mực nếu được áp dụng trên nền tảng Hệ thống ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1.3. Lịch sử hình thành và phát triển kế toán Việt Nam Hình 1-1 Những mốc lịch sử quan trọng của k...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1.3. Lịch sử hình thành và phát triển kế toán Việt Nam Hình 1-2:Quá trình ban hành các hệ thống tà...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1.3. Lịch sử hình thành và phát triển kế toán Việt Nam Hình 1-3: Quá trình ra đời của hệ thống tài...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Luật kế toán năm 2003 Luật kế toán năm 2003 là một bước tiến lớn trong toàn bộ quá trình cải cách ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 2. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 3 . Các nhân tố hình thành các nguyên tắc kế toán Việt Nam Hình 1-4: Nhân tố hình thành các nguyê...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 3 . Các nhân tố hình thành các nguyên tắc kế toán Việt Nam Hình 1-5: Hệ thống kế toán Việt Nam thờ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 4. Khái niệm và vai trò của kế toán 4.1. Khái niệm <ul><li>Trong cuèn “tõ ®iÓn thuËt ng÷ kÕ to¸n” ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 4.2. Vai trò <ul><li>Thø nhÊt , kÕ to¸n cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n c...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 5. Phân loại kế toán <ul><li>KÕ to¸n ë ®¬n vÞ kÕ to¸n gåm: kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ. ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 6. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n ChuÈn mùc chung ThËn träng Träng yÕu NhÊt qu¸n Phï hîp Gi¸ gèc H/®éng ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 7. Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán tài chính <ul><li>Trung thùc </li></ul><ul><li>Kh¸ch quan </...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 8. Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Kh¸i niÖm c¬ b¶n C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n §V tiÒn tÖ KT vµ Th­íc ®o GT Kú kÕ to¸n Tµi s¶n DT & TN k...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Tµi s¶n lµ nguån lùc do doanh nghiÖp kiÓm so¸t vµ cã thÓ thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ trong t­...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Chi phÝ lµ tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n lµm gi¶m lîi Ých trong kú kÕ to¸n d­íi h×nh thøc c¸c kho...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n ChuÈn mùc chung ThËn träng Träng yÕu NhÊt qu¸n Phï hîp Gi¸ gèc H/®éng liª...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Cash-Based Measurement KÕ to¸n trªn c¬ së tiÒn KÕ to¸n trªn c¬ së tiÒn ghi nhËn doanh thu khi nhË...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Cash-Based Measurement KÕ to¸n trªn c¬ së tiÒn KÕ to¸n trªn c¬ së tiÒn kh«ng ®o l­êng thùc sù ®­îc...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng C¬ së dån tÝch ( Accrual Basis) GAAP KÕ to¸n trªn c¬ së dån tÝch Records revenues when they are ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Accrual Basis Revenues are earned when goods or services are provided to customers at a determi...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Company Performs Promised Acts Revenue is recorded here. Timing of Revenue vs. Cash Receipt
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Company Performs Promised Acts Revenue is recorded here. Cash could be received . . . Timing of Re...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Cash is received in the same period as the promised acts are performed. </li></ul><ul><l...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng When cash is received before promised acts are performed, the company receiving the cash will re...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Cash is received in the same period as the promised acts are performed. </li></ul><ul><l...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Accrual-Based Measurement of Expenses Company incurs a cost. Expense If no benefit to future perio...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Đặc tính nào trong các đặc tính dưới đây của các thông tin kế toán là đối tượng bỏ qua của...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Một doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động. Tổng giám đốc hy vọng đợi cho đến khi các hợp đồng...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Phương pháp doanh thu nào trong những phương pháp doanh thu dưới đây là thận trọng nhất. ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Nguyên tắc phù hợp để hướng dẫn kế toán về: </li></ul><ul><li>Chi phí </li></ul><ul><li>V...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Công ty MASA sản xuất một chiếc máy trong tháng 1, bày nó trong quầy bán lẻ vào tháng 2. Ô...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 9. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp <ul><li>Nguyªn t¾c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Nguyªn t¾c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp </li></ul><ul><li>Ph¶i tu...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Néi dung tæ chøc c«ng t¸c KTTC doanh nghiÖp </li></ul><ul><li>Néi dung tæ chøc c«ng t¸c KT...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n <ul><li>HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo nh÷n...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n ....?? Tæ chøc vËn dông HTTK kÕ to¸n thèng nhÊt. <ul><li>+ Tæ c...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc lùa chän, vËn dông h×nh thøc KT phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña DN <ul><li>C¸c h×nh thø...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng H×nh thøc sæ kÕ to¸n NKC Chøng tõ gèc NhËt ký ®Æc biÖt nhËt ký chung Sè, thÎ chi tiÕt Sæ c¸i B¶n...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng H×nh thøc sæ kÕ to¸n CT- GS Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng TH chøng tõ gèc Sè thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chø...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ <ul><li>Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NKCT lµ: </li>...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NKCT - 10 NKCT - 10 B¶ng Kª - C¸c mÉu sæ c¸i Chøng tõ gèc v...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i - §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n C«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n trong DN ®­îc tiÕn hµnh theo nh÷ng néi...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>§èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c sæ kÕ to¸n, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ kÕ to¸n víi sè liÖu cña c...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o kÕ to¸n <ul><li>HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña doanh nghiÖp gåm hÖ ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>ViÖc c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc: </li></ul><ul><ul><ul>...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Néi dung ph©n tÝch b¸o c¸o kÕ to¸n gåm: </li></ul><ul><ul><li>Ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn øng dông m¸y vi tÝnh <ul><li>Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña ...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Néi dung tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn øng dông tin häc. </li></ul><ul><ul><li>...
03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn øng dông m¸y vi tÝnh SỔ KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp - Sổ chi ti...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kttc chuong 1

686

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • lỗi phông rồi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
686
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Like most people, you probably look at the balance in your bank account to gauge our financial performance. If the overall balance increased this month, you likely take that as a sign that you’ve done a good job of managing your finances. If it has gone down, that is a clue that you need to tame yourself a little more next month. Because the cash inflows and outflows occur close in time to the activities that cause those cash flows, using your bank balance tends to give a decent measure of financial performance. This is a cash basis of accounting. The cash basis of accounting records revenues when cash is received and expenses when cash is paid.
 • However, the cash basis of accounting doesn’t measure financial performance very well when transactions are conducted using credit rather than cash. The problem is that credit often introduces a significant delay between the time an activity occurs and the time it impacts the bank account balance. So, what accounting method is preferred?
 • Generally accepted accounting principles requires the use of the accrual basis of accounting. The accrual basis of accounting records revenues when they are earned and expenses when they are incurred , regardless of the timing of cash receipts or payments.
 • Part I Revenues are earned when goods or services are provided to customers at a determined price and with reasonable assurance of collection. Part II Expenses are incurred when the economic benefits of an item are used up in the current period, resulting in a decrease in the company’s resources. Let’s take a closer look at accrual-based measurement of revenues and expenses.
 • Recognizing revenues when they are earned means a company reports revenue when it performs the acts promised to the customer, regardless of when the customer pays cash. The timing of the cash receipt does not dictate when revenues are reported. Instead, the key factor in determining when to report revenue is whether the company has done what it promised.
 • Part I This means that cash can be received at three different points. Part II First, Cash can be received in the same period as the promised acts are performed. Part III Second, Cash is received in a period before the promised acts are performed. Part IV Third, Cash is received in a period after the promised acts are performed.
 • Receiving cash in the same period as the promised acts are performed is a common occurrence for Supercuts stores because c ustomer typically pay within a few minutes of getting a haircut. In this situation, the company reports an increase in cash and an increase in revenue.
 • Sometimes customers pay in advance of receiving services or goods from a company. For example, Supercuts receives cash for gift certificates, but the haircut services will be provided in the future. When cash is received before promised acts are performed, the company receiving the cash will report an increase in cash and an increase in a liability, called unearned revenue , which represents the obligation to perform the acts in the future. When the services are eventually performed, the company will report a decrease in unearned revenue, the liability account, and an increase in revenue.
 • Sometimes customers pay for services or goods after they have received them. This typically arises when companies sell to customers on account. In these cases, when the company performs the services, the company reports an increase in its revenues and an increase in its accounts receivable, an asset account. In the future, when the customer pays the cash, the company reports an increase in cash and a decrease in accounts receivable.
 • Part I Companies encounter a variety of costs when running a business. The cost of an item is the amount of resources used to obtain it. A cost is said to be incurred when the company pays the cash or uses credit to obtain them. Initially, when costs are incurred, accountants must decide whether to report them as assets or expenses. Part II Costs that do not benefit future periods are immediately reported as expenses on the income statement when they are incurred. Part III Costs that have probable future economic benefits are capitalized initially as assets (on the balance sheet). A capitalized cost is the cost that is reported as an asset on the balance sheet. Part IV Later, costs are transferred from assets to expenses (on the income statement) when the assets’ future benefits are used up.
 • This problem may take a while to solve, but it will be well worth your time to work it carefully.
 • This problem may take a while to solve, but it will be well worth your time to work it carefully.
 • This problem may take a while to solve, but it will be well worth your time to work it carefully.
 • This problem may take a while to solve, but it will be well worth your time to work it carefully.
 • This problem may take a while to solve, but it will be well worth your time to work it carefully.
 • Kttc chuong 1

  1. 1. <ul><li>Chuyªn ®Ò 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp </li></ul><ul><li>Chuyªn ®Ò 2: KÕ to¸n tµi s¶n ng¾n h¹n </li></ul><ul><li>Chuyªn ®Ò 3: KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh </li></ul><ul><li>Chuyªn ®Ò 4: KÕ to¸n ®Çu t­ dµi h¹n </li></ul><ul><li>Chuyªn ®Ò 5: KÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ thu nhËp </li></ul><ul><li>Chuyªn ®Ò 6: KÕ to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp </li></ul><ul><li>Chuyªn ®Ò 7: B¸o c¸o tµi chÝnh trong doanh nghiÖp </li></ul>03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Häc phÇn: KÕ to¸n tµi chÝnh
  2. 2. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tµi liÖu t×m ®äc <ul><li>- §Ò c­¬ng bµi gi¶ng kÕ to¸n tµi chÝnh - §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi </li></ul><ul><li>- Ng« ThÕ Chi & Tr­¬ng ThÞ Thuû (2007), Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh , Nxb Tµi chÝnh </li></ul><ul><li>- Ng« ThÕ Chi & Tr­¬ng ThÞ Thuû (2003), KÕ to¸n doanh nghiÖp theo luËt kÕ to¸n míi , Nxb Thèng kª </li></ul><ul><li>- NguyÔn V¨n C«ng (2006) KÕ to¸n doanh nghiÖp lý thuyÕt-Bµi tËp vµ bµi gi¶i , Nxb §¹i häc kinh tÕ quèc d©n </li></ul><ul><li>- §Æng ThÞ Loan (2005), Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp , Nxb Thèng kª </li></ul><ul><li>- Bé tµi chÝnh (2006), HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n , Nxb Tµi chÝnh </li></ul><ul><li>- Bé tµi chÝnh (2006), B¸o c¸o tµi chÝnh, chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n, s¬ ®å kÕ to¸n , Nxb Tµi chÝnh </li></ul><ul><li>- Bé tµi chÝnh (2006), HÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam , Nxb Tµi chÝnh. </li></ul><ul><li>- C¸c th«ng t­ h­íng dÉn c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam . Nxb Tµi chÝnh. </li></ul>
  3. 3. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tµi liÖu t×m ®äc <ul><li>- Lª ThÞ Hoµ (2006), S¬ ®å h­íng dÉn kÕ to¸n doanh nghiÖp ViÖt Nam , Nxb Tµi chÝnh </li></ul><ul><li>- Héi nhËp víi c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n quèc tÕ (2005) , Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ Quèc Gia. </li></ul><ul><li>- LuËt kÕ to¸n (2003) </li></ul><ul><li>- NghÞ ®Þnh 129, H­íng dÉn chi tiÕt mét sè ®iÒu cña LuËt kÕ to¸n (2004) </li></ul><ul><li>- Trang Web Bé tµi chÝnh: WWW.mof.gov.v </li></ul><ul><li>- Trang Web: WWW.kiemtoan.com.vn </li></ul><ul><li>- Trang Web: WWW.tapchiketoan.com.vn </li></ul><ul><li>- Trang Web: WWW.chinhphu.gov.vn </li></ul>
  4. 4. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Chuyªn ®Ò 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp Biªn so¹n: ThS. §Æng Ngäc Hïng
  5. 5. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1. Lịch sử phát triển kế toán Việt Nam 1.1. Giới thiệu: <ul><li>Sự hoàn thiện Hệ thống các quy định kế toán Việt Nam (VN GAAP) diễn ra song song cùng với tiến trình cải cách nền kinh tế, bắt đầu từ năm 1986 với công cuộc đổi mới, chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. </li></ul><ul><li>Cũng tương tự như vậy, hệ thống kế toán được chuyển đổi từ việc chỉ đáp ứng nhu cầu cho những cơ quan thuế khoá nhà nước thành một hệ thống có thể đáp ứng nhu cầu của hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp hiện đại. </li></ul>
  6. 6. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1. Lịch sử phát triển kế toán Việt Nam 1.1. Giới thiệu: <ul><li>Gần đây với sự ra đời của Luật kế toán Việt Nam và Việt Nam chấp nhận từng bước triển khai hệ thống các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”), trước đây được gọi là hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (“IAS”) vào Hệ thống các quy định kế toán Việt Nam (VN GAAP), đã đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hoá nền kinh tế và xây dựng một nền kinh tế thị trường. </li></ul><ul><li>Có những khác biệt giữa hệ thống kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế. Nhưng khác biệt quan trọng nhất là khác biệt giữa các chuẩn mực trên lý thuyết và thực tiễn áp dụng </li></ul>
  7. 7. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1.2. Các nguyên tắc và thực tiễn: <ul><li>Những chuẩn mực nếu được áp dụng trên nền tảng Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế sẽ giúp kiến tạo một hệ thống báo cáo tài chính minh bạch, rõ ràng hơn. </li></ul><ul><li>Liệu các chuẩn mực kế toán Việt Nam có hoàn toàn hoà nhập về nội dung và tinh thần với các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ? có lẽ là không. </li></ul><ul><li>Đào tạo không bài bản cùng với thực tế hệ thống kế toán cũ đã được áp dụng trong một thời gian dài có thể khiến các chuẩn mực kế toán Việt Nam mới được ứng dụng không hiệu quả. </li></ul>
  8. 8. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1.3. Lịch sử hình thành và phát triển kế toán Việt Nam Hình 1-1 Những mốc lịch sử quan trọng của kế toán Việt Nam Nghị định 175-CP ngày 28-10-1961 về điều lệ tổ chức kế toán nhà nước và Nghị định 176 (1970) Pháp lệnh kế toán và thống kê năm 1988 Nghị định 25-HĐBT ngày 18-3-1989 về điều lệ tổ chức kế toán nhà nước Xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán (bắt đầu năm 1998) và hoàn thành Luật kế toán 2003 1. Kế toán Việt Nam từ 1954-1987 2. Giai đoạn chuyển đổi của kế toán Việt Nam từ sau đổi mới (1988-1994 ) 3. Cải cách kế toán Việt Nam từ năm 1995 cho đến nay
  9. 9. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1.3. Lịch sử hình thành và phát triển kế toán Việt Nam Hình 1-2:Quá trình ban hành các hệ thống tài khoản kế toán thống nhất từ năm 1954 đến năm 1986 28-10-1961 Nghị định 175-CP, điều đó tổ chức kế toán nhà nước 4-12-1970 Quyết định 425-TC/CĐKT, hệ thống tài khoản kế toán hợp nhất áp dụng cho mọi lĩnh vực và ngành nghề của nền kinh tế 17-5-1971 Thông tư 231-TC/CĐKT hướng dẫn thực hiện Quyết định 425-TC/CĐKT 28-10-1975 Thông tư 34-TC/CĐKT bổ sung hệ thống tài khoản kế toán 16-5-1985 Thông tư 24-TC/CĐKT bổ sung về công tác kế toán 7-2-1987 Thông tư 10-TC/CĐKT bổ sung về kế toán đối với các doanh nghiệp có chế độ báo cáo tài chính độc lập 1-4-1987 Thông tư 26-TC/CĐKT bổ sung hệ thống tài khoản kế toán hợp nhất
  10. 10. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 1.3. Lịch sử hình thành và phát triển kế toán Việt Nam Hình 1-3: Quá trình ra đời của hệ thống tài khoản kế toán thống nhất doanh nghiệp từ năm 1988 đến nay 14-12-1994 Thông tư 113-TC/CĐKT hướng dẫn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán mới cho các doanh nghiệp 1988 Pháp lệnh kế toán và thống kê 18-3-1989 Nghị định 25-HĐBT điều lệ tổ chức kế toán nhà nước (thay thế Nghị định 175-CP) 15-12-1989 Quyết định 212-TC/CĐKT hệ thống tài khoản kế toán hợp nhất áp dụng cho mọi ngành nghề và khu vực kinh tế ở Việt Nam 18-4-1990 Quyết định 224-TC/CĐKT chế độ sổ sách kế toán doanh nghiệp 1-6-1990 Quyết định 257-TC/CĐKT chế đ ộ sổ sách kế toán doanh nghiệp 14-12-1994 Quyết định 1205-TC/CĐKT hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 1-11-1995 Quyết định 1141-TC/QĐ-CĐKT hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp hoạt động kinh doanh 20-3-1 997 Thông tư 10-TC/CĐKT bổ sung chế độ kế toán cho cácd1đi kèm với Quyết định 1141-TC/CĐ/CĐKT 7-10-1999 Th ông tư 120-1999/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
  11. 11. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Luật kế toán năm 2003 Luật kế toán năm 2003 là một bước tiến lớn trong toàn bộ quá trình cải cách kế toán. Đây là văn bản pháp luật chính thống về kế toán đầu tiên kể từ năm 1954. Luật kế toán đưa ra những nguyên tắc cơ bản về kế toán và kết hợp chúng với hệ thống pháp luật Việt Nam.
  12. 12. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 2. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
  13. 13. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 3 . Các nhân tố hình thành các nguyên tắc kế toán Việt Nam Hình 1-4: Nhân tố hình thành các nguyên tắc kế toán Việt Nam được chấp nhận chung (VN GAAP ) Luật kế toán Chế độ quản lý t ài chính Chế độ kế toán Chế độ báo cáo tài chính Các hướng dẫn về cách hạch toán đối với những giao dịch đặc thù Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và hướng dẫn thực hiện VN GAAP
  14. 14. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 3 . Các nhân tố hình thành các nguyên tắc kế toán Việt Nam Hình 1-5: Hệ thống kế toán Việt Nam thời kỳ chuyển đổi Hệ thống kế toán cũ 1. Hệ thống kế toán cũ 2. Hệ thống kế toán các nước xã hội chủ nghĩa Hệ thống kế toán cũ của Việt Nam từ năm 1954 đến nay Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Hệ thống kế toán kết hợp hay VN GAAP Hệ thống kế toán mới
  15. 15. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 4. Khái niệm và vai trò của kế toán 4.1. Khái niệm <ul><li>Trong cuèn “tõ ®iÓn thuËt ng÷ kÕ to¸n” cña PGS.TS §Æng V¨n Thanh cho r»ng: “KÕ to¸n lµ quy tr×nh ghi chÐp, ®¸nh gi¸, chuyÓn ®æi vµ th«ng tin vÒ c¸c sè liÖu tµi chÝnh”. </li></ul><ul><li>Trong cuèn “KÕ to¸n - c¬ së cña c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh” cña c¸c t¸c gi¶ Walter.B.Meisg, Robert F.Meigs, th× “kÕ to¸n lµ nghÖ thuËt ®o l­êng, ph¶n ¸nh, truyÒn ®¹t vµ gi¶i thÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n”. </li></ul><ul><li>Theo Ronald. J. Thacker tr×nh bµy trong cuèn “Nguyªn lý kÕ to¸n Mü” th×: “KÕ to¸n lµ mét ph­¬ng ph¸p cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña mäi tæ chøc”. </li></ul><ul><li>Theo c¸c nhµ khoa häc Häc viÖn Tµi chÝnh, cho r»ng: kÕ to¸n lµ khoa häc thu nhËn, xö lý vµ cung cÊp toµn bé th«ng tin vÒ tµi s¶n vµ sù vËn ®éng cña tµi s¶n (hay toµn bé th«ng tin vÒ tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh) trong c¸c ®¬n vÞ nh»m kiÓm tra toµn bé tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ ®ã. </li></ul><ul><li>Theo LuËt kÕ to¸n ViÖt Nam: KÕ to¸n lµ c«ng viÖc thu thËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh d­íi h×nh thøc gi¸ trÞ, hiÖn vËt vµ thêi gian lao ®éng. </li></ul>
  16. 16. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 4.2. Vai trò <ul><li>Thø nhÊt , kÕ to¸n cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n cho c¸c ®èi t­îng sö dông th«ng tin. </li></ul><ul><li>Thø hai , th«ng qua qu¸ tr×nh thu thËp, xö lý, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin cña kÕ to¸n lµ c¬ së kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh­ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. Tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n lµ c¬ së ®Ó xem xÐt, xö lý vi ph¹m ph¸p luËt. </li></ul>
  17. 17. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 5. Phân loại kế toán <ul><li>KÕ to¸n ë ®¬n vÞ kÕ to¸n gåm: kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ. </li></ul><ul><li>KÕ to¸n tµi chÝnh lµ viÖc thu thËp, xö lý, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh b»ng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho mäi ®èi t­îng cã nhu cÇu sö dông th«ng tin cña ®¬n vÞ kÕ to¸n, chñ yÕu lµ c¸c ®èi t­îng bªn ngoµI Doanh nghiÖp. </li></ul><ul><li>KÕ to¸n qu¶n trÞ lµ viÖc thu thËp, xö lý, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh theo yªu cÇu qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh kinh tÕ tµi chÝnh trong néi bé ®¬n vÞ kÕ to¸n. </li></ul><ul><li>Khi thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ, ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt nh­ng kh«ng cã nghÜa kÕ to¸n tæng hîp lµ KTTC, kÕ to¸n chi tiÕt lµ KTQT </li></ul>
  18. 18. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 6. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n ChuÈn mùc chung ThËn träng Träng yÕu NhÊt qu¸n Phï hîp Gi¸ gèc H/®éng liªn tôc C¬ së dån tÝch C¸c nguyªn T¾c kÕ to¸n Tµi chÝnh
  19. 19. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 7. Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán tài chính <ul><li>Trung thùc </li></ul><ul><li>Kh¸ch quan </li></ul><ul><li>§Çy ®ñ </li></ul><ul><li>KÞp thêi </li></ul><ul><li>DÔ hiÓu </li></ul><ul><li>Cã thÓ so s¸nh ®­îc </li></ul>
  20. 20. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 8. Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính
  21. 21. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Kh¸i niÖm c¬ b¶n C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n §V tiÒn tÖ KT vµ Th­íc ®o GT Kú kÕ to¸n Tµi s¶n DT & TN kh¸c Chi phÝ Nî ph¶i tr¶ NVCSH §¬n vÞ kÕ to¸n
  22. 22. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Tµi s¶n lµ nguån lùc do doanh nghiÖp kiÓm so¸t vµ cã thÓ thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai. </li></ul><ul><li>Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c: lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®­îc trong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th­êng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n gãp vèn cña cæ ®«ng hoÆc chñ së h÷u. </li></ul><ul><li>Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c ®­îc ghi nhËn khi thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai cã liªn quan tíi sù gia t¨ng vÒ tµi s¶n hoÆc gi¶m bít nî ph¶i tr¶ vµ gi¸ trÞ t¨ng ®ã ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy. </li></ul>
  23. 23. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Chi phÝ lµ tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n lµm gi¶m lîi Ých trong kú kÕ to¸n d­íi h×nh thøc c¸c kho¶n tiÒn chi ra, c¸c kho¶n khÊu trõ tµi s¶n hoÆc ph¸t sinh c¸c kho¶n nî dÉn ®Õn lµm gi¶m vèn chñ së h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n ph©n phèi cho cæ ®«ng hoÆc chñ së h÷u. </li></ul><ul><li>Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ chi phÝ kh¸c ®­îc ghi nhËn trong kú khi c¸c kho¶n chi phÝ nµy lµm gi¶m bít lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai cã liªn quan tíi viÖc gi¶m bít tµi s¶n hoÆc t¨ng nî ph¶i tr¶ vµ chi phÝ nµy ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy. </li></ul>
  24. 24. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n ChuÈn mùc chung ThËn träng Träng yÕu NhÊt qu¸n Phï hîp Gi¸ gèc H/®éng liªn tôc C¬ së dån tÝch C¸c nguyªn T¾c kÕ to¸n Tµi chÝnh
  25. 25. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Cash-Based Measurement KÕ to¸n trªn c¬ së tiÒn KÕ to¸n trªn c¬ së tiÒn ghi nhËn doanh thu khi nhËn tiÒn vµ chi phÝ khi tr¶ tiÒn . .
  26. 26. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Cash-Based Measurement KÕ to¸n trªn c¬ së tiÒn KÕ to¸n trªn c¬ së tiÒn kh«ng ®o l­êng thùc sù ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh khi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh khi c¸c giao dÞch chñ yÕu c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n chËm h¬n lµ tiÒn.
  27. 27. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng C¬ së dån tÝch ( Accrual Basis) GAAP KÕ to¸n trªn c¬ së dån tÝch Records revenues when they are earned and expenses when they are incurred , regardless of the timing of cash receipts or payments.
  28. 28. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Accrual Basis Revenues are earned when goods or services are provided to customers at a determined price and with reasonable assurance of collection. Expenses are incurred when the economic benefits of an item are used up in the current period, resulting in a decrease in the company’s resources.
  29. 29. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Company Performs Promised Acts Revenue is recorded here. Timing of Revenue vs. Cash Receipt
  30. 30. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Company Performs Promised Acts Revenue is recorded here. Cash could be received . . . Timing of Revenue vs. Cash Receipt <ul><li>Cash is received in the same period as the promised acts are performed. </li></ul><ul><li>Cash is received in a period before the promised acts are performed. </li></ul><ul><li>Cash is received in a period after the promised acts are performed. </li></ul>here (2) here (1) here (3)
  31. 31. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Cash is received in the same period as the promised acts are performed. </li></ul><ul><li>Cash is received in a period before the promised acts are performed. </li></ul><ul><li>Cash is received in a period after the promised acts are performed. </li></ul>Company Performs Promised Acts Revenue is recorded here. here here here Cash could be received . . . or or (2) (1) (3) Timing of Revenue vs. Cash Receipt
  32. 32. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng When cash is received before promised acts are performed, the company receiving the cash will report an increase in cash and an increase in a liability, called unearned revenue , which represents the obligation to perform the acts in the future. Company Performs Promised Acts Revenue is recorded here. here here here Cash could be received . . . or or (2) (1) (3) Timing of Revenue vs. Cash Receipt
  33. 33. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Cash is received in the same period as the promised acts are performed. </li></ul><ul><li>Cash is received in a period before the promised acts are performed. </li></ul><ul><li>Cash is received in a period after the promised acts are performed. </li></ul>When cash is received after promised acts are performed, the company performing the services will report an increase in revenue and an increase in accounts receivable. Later, when the cash is received, the accounts receivable is reduced. Company Performs Promised Acts Revenue is recorded here. here here here Cash could be received . . . or or (2) (1) (3) Timing of Revenue vs. Cash Receipt
  34. 34. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Accrual-Based Measurement of Expenses Company incurs a cost. Expense If no benefit to future periods, directly report the cost as an … As the benefits are used up, reduce the asset and report this cost as an … Asset If benefit extends to future periods, initially report the cost as an … A capitalized cost is the cost that is reported as an asset on the balance sheet.
  35. 35. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Đặc tính nào trong các đặc tính dưới đây của các thông tin kế toán là đối tượng bỏ qua của các báo cáo tài chính </li></ul><ul><li>Tính kịp thời </li></ul><ul><li>Thích hợp/Dễ hiểu </li></ul><ul><li>Đáng tin cậy </li></ul><ul><li>Dễ so sánh </li></ul>Câu hỏi 1
  36. 36. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Một doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động. Tổng giám đốc hy vọng đợi cho đến khi các hợp đồng quan trọng được thực hiện đầy đủ trước khi báo cáo các hoạt động của doanh nghiệp. Khái niệm nào dưới đây phục vụ như là cơ sở cho việc lập các báo cáo tài chính ở những khoản thời gian như nhau: </li></ul><ul><li>Tổ chức </li></ul><ul><li>Tiếp tục hoạt động </li></ul><ul><li>Kỳ kế toán </li></ul><ul><li>Đơn vị tiền tệ </li></ul>Câu hỏi 2
  37. 37. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Phương pháp doanh thu nào trong những phương pháp doanh thu dưới đây là thận trọng nhất. </li></ul><ul><li>Phương pháp doanh thu bán hàng thông thường </li></ul><ul><li>Phương pháp thực thu tiền. </li></ul><ul><li>Phương pháp phần trăm hoàn thành </li></ul><ul><li>Tất cả những phương pháp trên là thận trong như nhau. </li></ul>Câu hỏi 3
  38. 38. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Nguyên tắc phù hợp để hướng dẫn kế toán về: </li></ul><ul><li>Chi phí </li></ul><ul><li>Vốn chủ sở hữuPhương pháp thực thu tiền. </li></ul><ul><li>Tài sản </li></ul><ul><li>Công nợ. </li></ul>Câu hỏi 4
  39. 39. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Công ty MASA sản xuất một chiếc máy trong tháng 1, bày nó trong quầy bán lẻ vào tháng 2. Ông Bắc, một khách hàng đồng ý ký hợp đồng mua chiếc máy vào tháng 3, nó được giao cho ông vào tháng 4 và ông Bắc thanh toán tiền vào tháng 5. Doanh thu được ghi nhận vào tháng: </li></ul><ul><li>Tháng 2 </li></ul><ul><li>Tháng 3. </li></ul><ul><li>Tháng 4 </li></ul><ul><li>Tháng 5. </li></ul>Câu hỏi 5
  40. 40. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng 9. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp <ul><li>Nguyªn t¾c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp </li></ul><ul><li>Néi dung tæ chøc c«ng t¸c KTTC trong doanh nghiÖp </li></ul>
  41. 41. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Nguyªn t¾c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp </li></ul><ul><li>Ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n Nhµ N­íc, LuËt kÕ to¸n, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ N­íc. </li></ul><ul><li>Ph¶i tu©n thñ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n, chÕ ®é s¸ch, chÕ ®é thÓ lÖ vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n… </li></ul><ul><li>Ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm H§SXKD, ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña DN. </li></ul><ul><li>Ph¶i phï hîp víi yªu cÇu vµ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé KT trong DN. </li></ul><ul><li>Ph¶i ®¶m b¶o tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ </li></ul>
  42. 42. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Néi dung tæ chøc c«ng t¸c KTTC doanh nghiÖp </li></ul><ul><li>Néi dung tæ chøc c«ng t¸c KTTC doanh nghiÖp : </li></ul><ul><ul><li>Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n </li></ul></ul><ul><ul><li>Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n </li></ul></ul><ul><ul><li>Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n </li></ul></ul><ul><ul><li>Tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n </li></ul></ul><ul><ul><li>Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n </li></ul></ul><ul><ul><li>Tæ chøc ph©n tÝch B¸o c¸o kÕ to¸n </li></ul></ul>
  43. 43. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n <ul><li>HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo nh÷ng h×nh thøc sau: </li></ul><ul><ul><li>Lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung </li></ul></ul><ul><ul><li>Lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph©n t¸n </li></ul></ul><ul><ul><li>Lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n. </li></ul></ul>
  44. 44. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n ....?? Tæ chøc vËn dông HTTK kÕ to¸n thèng nhÊt. <ul><li>+ Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n. </li></ul><ul><li>+ Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt. </li></ul><ul><ul><li>Tµi kho¶n kÕ to¸n dïng ®Ó ph©n lo¹i hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh theo néi dung kinh tÕ. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n lµ b¶ng kª c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n dïng cho ®¬n vÞ kÕ to¸n. </li></ul></ul><ul><ul><li>HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ®­îc ban hµnh chÝnh thøc theo quyÕt ®Þnh sè 1141TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh, chÝnh thøc ¸p dông ngµy 1/1/1996 vµ c¸c Q§, Th«ng T­ söa ®æi, bæ sung nh­ Q§ 167/2000/C§KT-BTC ngµy 25/10/2000, Th«ng t­ 89, Th«ng t­ 105, th«ng t­ 23… </li></ul></ul><ul><ul><li>Tµi kho¶n trong b¶ng chia lµm 9 lo¹i, trong ®ã c¸c tµi kho¶n 1, 2, 3, 4 lµ c¸c tµi kho¶n cã sè d­ gäi lµ “tµi kho¶n thùc”, cßn cã tµi kho¶n lo¹i 5, 6, 7, 8, 9 kh«ng cã sè d­ gäi lµ “tµi kho¶n t¹m thêi”. </li></ul></ul>
  45. 45. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc lùa chän, vËn dông h×nh thøc KT phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña DN <ul><li>C¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n quy ®Þnh ¸p dông : </li></ul><ul><ul><li>H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chung; </li></ul></ul><ul><ul><li>H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i; </li></ul></ul><ul><ul><li>H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ; </li></ul></ul><ul><ul><li>H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ. </li></ul></ul>
  46. 46. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng H×nh thøc sæ kÕ to¸n NKC Chøng tõ gèc NhËt ký ®Æc biÖt nhËt ký chung Sè, thÎ chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸O C¸O TµI CHÝNH B¶ng tæng hîp chi tiÕt
  47. 47. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng H×nh thøc sæ kÕ to¸n CT- GS Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng TH chøng tõ gèc Sè thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè PS B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¸o c¸o tµi chÝnh
  48. 48. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ <ul><li>Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NKCT lµ: </li></ul><ul><ul><li>TËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo bªn cã cña c¸c tµi kho¶n kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng nã. </li></ul></ul><ul><ul><li>KÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian víi hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ(theo tµi kho¶n). </li></ul></ul><ul><ul><li>KÕt hîp réng r·i viÖc h¹ch to¸n tæng hîp víi h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng 1 sæ kÕ to¸n vµ trong cïng mét qu¸ tr×nh ghi chÐp. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sö dông c¸c mÉu in s½n c¸c quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n, chØ tiªu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. </li></ul></ul>
  49. 49. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NKCT - 10 NKCT - 10 B¶ng Kª - C¸c mÉu sæ c¸i Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ ThÎ, sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt
  50. 50. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i - §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc kÕt hîp ghi theo thø tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ (theo tµi kho¶n kÕ to¸n) trªn cïng 1 quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ sæ nhËt ký - sæ c¸i. - C¨n cø ghi vµo sæ nhËt ký - sæ c¸i lµ c¸c chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc.
  51. 51. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n C«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n trong DN ®­îc tiÕn hµnh theo nh÷ng néi dung sau: - KiÓm tra viÖc lËp vµ lu©n chuyÓn c¸c chøng tõ kÕ to¸n, kiÓm tra viÖc sö dông tµi kho¶n vµ ghi chÐp trªn c¸c sæ kÕ to¸n ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh cña LuËt kÕ to¸n, chÕ ®é kÕ to¸n, chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. - KiÓm tra hiÖn vËt th«ng qua kiÓm kª tµi s¶n, ®¶m b¶o cho sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp phï hîp víi thùc tr¹ng tµi s¶n hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp.
  52. 52. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>§èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c sæ kÕ to¸n, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ kÕ to¸n víi sè liÖu cña c¸c bé phËn cã liªn quan trong hÖ thèng qu¶n lý cu¶ doanh nghiÖp, ®èi chiÕu gi÷a chøng tõ kÕ to¸n víi sæ kÕ to¸n vµ ng­îc l¹i nÕu cÇn, </li></ul><ul><li>§èi chiÕu víi sè liÖu cña c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan (nh­ ®èi chiÕu víi ng©n hµng, ®èi chiÕu víi kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp...) </li></ul><ul><li>KiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm vµ sù phèi hîp c«ng viÖc gi÷a c¸c thµnh viªn trong bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. </li></ul>
  53. 53. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o kÕ to¸n <ul><li>HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña doanh nghiÖp gåm hÖ thèng BCTC vµ b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ. </li></ul><ul><li>Theo luËt kÕ to¸n vµ quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh, b¸o c¸o tµi chÝnh quy ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp bao gåm 4 biÓu mÉu b¸o c¸o : </li></ul><ul><ul><li>B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (MÉu sè B01 - DN) </li></ul></ul><ul><ul><li>B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (MÉu sè B02 - DN) </li></ul></ul><ul><ul><li>B¸o c¸o L­u chuyÓn tiÒn tÖ (MÉu sè B03 - DN) </li></ul></ul><ul><ul><li>ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (MÉu sè B09 - DN) </li></ul></ul>
  54. 54. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>ViÖc c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc: </li></ul><ul><ul><ul><li>Ph¸t hµnh Ên phÈm; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niªm yÕt; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. </li></ul></ul></ul><ul><li>B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña doanh nghiÖp mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i kiÓm to¸n th× ph¶i kiÓm to¸n tr­íc khi göi cho c¬ quan Nhµ N­íc cã thÈm quyÒn vµ tr­íc khi c«ng khai. </li></ul>
  55. 55. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Néi dung ph©n tÝch b¸o c¸o kÕ to¸n gåm: </li></ul><ul><ul><li>Ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh, vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña mét sè chØ tiªu chñ yÕu kh¸c. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph©n tÝch ®¸nh gi¸, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ ®Ó ®¸nh gi¸ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tõng cÊp, tõng bé phËn; ph©n tÝch, dù ®o¸n, dù b¸o ®Ó t­ vÊn cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tiÕp theo cña doanh nghiÖp. </li></ul></ul>
  56. 56. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn øng dông m¸y vi tÝnh <ul><li>Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc tin häc ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n </li></ul><ul><li>So s¸nh kÕ to¸n m¸y víi kÕ to¸n thñ c«ng </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c c¬ b¶n khi thùc hiÖn tæ chøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh </li></ul>
  57. 57. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng <ul><li>Néi dung tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn øng dông tin häc. </li></ul><ul><ul><li>Tæ chøc m· ho¸ c¸c ®èi t­îng qu¶n lý </li></ul></ul><ul><ul><li>Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n </li></ul></ul><ul><ul><li>Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n </li></ul></ul><ul><ul><li>VËn dông h×nh thøc kÕ to¸n </li></ul></ul><ul><ul><li>Tr×nh bµy vµ cung cÊp th«ng tin </li></ul></ul><ul><ul><li>Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ qu¶n trÞ ng­êi dïng </li></ul></ul>
  58. 58. 03/06/10 Đặng Ngọc Hùng Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn øng dông m¸y vi tÝnh SỔ KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị PHẦN MỀM KẾ TOÁN MÁY VI TÍNH
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×