Your SlideShare is downloading. ×
Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011

319
views

Published on

Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2012 …

Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2012
www.hoasen.edu.vn
www.tuyensinh.hoasen.edu.vn

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
319
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. K Y U T T NGHI P L n 2 Lưu hành n i b
 • 2. GI I THI U CHUNG V HOA SEN Cơ s Q u a n g Tr u n gTr i q u a g n 20 năm hình thành và phát 4. Chính tr ct r i n , H o a S en đư c bi t đ n như m t ngôi 5. Năng đ ng sáng t ot r ư n g l u ô n trung thành v i tr i t lý đào t o 6. Cam k t d n đ u v ch t lư ngc h t l ư n g th t nh m đem đ n cho x ã h i 7. Tôn tr ng s k hác bi tn g u n n h â n l c có đ nh ng năng l c và H th ng các chương tr ình đào t o c a trư n g r t đ ap h m c h t c n thi t. D o v y s m nh mà d ng, t b c Đ i h c, Cao đ ng, đ n b c Tr u n g c pH o a S e n đ t ra cho mình là đào t o n h ng chuyên nghi p và K thu t viên cao c p. Đ i h c H o aco n n g ư i có th c h c, có k h năng thích S en cũng đi đ u trong đào t o xen k gi a lý t h u y t vàn g h i , h c t p su t đ i và có ti m l c đ th c hành, t c là h c t i trư ng và hai l n th c t p t ic n h t ra n h lâu dài trong môi trư ng toàn doanh nghi p đ đem đ n cho sinh viên m t c á i n h ì nc u l u ô n t hay đ i. Đi u này đư c th hi n toàn di n v môi trư ng làm vi c th c t . H ì n h t h cc t h t ro n g 7 giá tr c t lõi mà đ i ngũ sư đào t o này đã đem đ n nh ng thành qu r t đ á n gp h m n h à trư ng luôn c g ng gi v ng k hích l : con s hơn 90% sinh viên t t nghi p có v i ct ro n g n h i u niên h c: làm ngay đã k h ng đ nh s thích nghi nhanh c h ó n g c a1. H i u h c, hi u tr i các b n sinh viên trong môi trư ng làm vi c t h c t i n2. Tư duy đ c l p t i các doanh nghi p. B ên c nh đó, chương t r ì n h đ à o3. Ti n h th n trách nhi m t o c a nhà trư ng k hông ng ng đư c c p nh t và p h át tr i n theo nhu c u c a đ t nư c cũng như tă n g c ư n g trao đ i, h p tác qu c t . Đ C T H Ù ĐÀO T OC h ư ơ n g t r ì nh đào t o c a Trư ng Đ i h c Hoa S en giúp sinh viên đư c h c t p trong m t m ô i t r ư n ggi á o d c n ă ng đ ng, thông qua: ■ Đ i n g ũ gi ng viên có tr ình đ chuyên môn cao, phương pháp gi ng d y tiên ti n cùng n h i u k i n h n g h i m th c t . ■ M ô h ì n h đào t o ti p c n các tiêu chu n qu c t , sinh viên có th h c liên thông các ch ư ơ n g t r ì n h q u c t hay theo h c t i các trư ng đ i tác c a Đ i h c Hoa S en nư c ngoài. ■ S i n h v i ên đư c tham gia chương tr ình h c b ng c a Trư ng Đ i h c Hoa S en và các trư n g đ i t á c ( M , Ph áp… ) ■ C h ư ơ n g tr ình đào t o theo h c ch tín ch , l i th nhóm ngành cho phép sinh viên t t h i t k l t r ì n h h c đ rút ng n th i gian và có cơ h i nh n song song hai b ng Đ i h c. ■ M ô h ì n h đào t o xen k , thông qua hai k ỳ th c t p nh n th c và th c t p t t nghi p giú p s i n h v i ê n t í c h l ũ y k i n th c và k năng th c t . 02
 • 3. www.hoasen.edu.vnH I Đ NG QU N TR& BAN GIÁM HI UH I Đ NG QU N TR BA N G I Á M H I UCh t c h 1. H i u trư ngLu t s ư Tr n Văn T o Bà Bùi Trân Phư ng Ti n sĩ K hoa h c L ch sP h ó Ch t ch (Université Lumière Lyon 2, France)B à B ù i Trân Phư ng Th c sĩ Q u n tr k inh doanh (United Business I nstitutes, B elgium)Cá c y viên1. Ông Đ S Cư ng 2. Phó H i u trư ng2. Bà Ph m Th Th y Ông Đ S Cư ng3. Ông Đ Hoài Nam Th c sĩ Đi n t và Tin h c4. Ông Nguy n Trung Đ c (Đ i h c K hoa h c t nhiên Tp.HCM)5. Ông Ph m M inh Phương6. Ông Võ Nam Tân 3. Phó H i u trư ng7. Ông Tôn Th t Nguy n Thiêm Bà Ph m Th Th y Th c sĩ Q u n tr k inh doanh (United Business I nstitutes, B elgium) 03
 • 4. PHÒNG THƯƠNG M I & CÔNG NGHI P VERSAILLES - PHÁP Cơ s Q uang Trung1/ M. Yves FOUCHE T Ch t ch2/ M. R ichard SKRZYPCZAK Phó T ng Giám đ c3/ M. Jean – M ichel PR ATS Ph trách H p tác qu c t v đào t oDANH SÁCH CÁC CƠ S ĐÀO T O PHÁP Đ NG KÝ B NGV I TRƯ NG Đ I H C HOA SENEco l e S u p é r ieure de G estion et de Finance (ESCIA)M . G i l l b e r t DEUNF, Direc teurI n s t i t u t d e s Techniques I nfor matiques (ITIN)M . G i l b e r t DEUNF, Direc teurI n s t i t u t d e For mation par Alter nance Pier re SALVIM . Pi e r re G EOR GEL, Direc teurĐ I TÁC QU C THi n nay, trư ng Đ i h c Hoa Sen là đ i tác uy Ngoài ra, trư ng Đ i h c Hoa Sen còn h p tác, trao đ i, giaotín c a nhi u trư ng Đ i h c trên th gi i trong lưu gi ng viên, sinh viên v i nhi u trư ng trên th gi i như:liên k t đào t o b c Đ i h c như Đ i h c Claude Đ i h c Su olk (Boston, M ), Đ i h c Versailles Saint-Bernard Lyon 1 (Pháp), H c vi n Công ngh Quentin-en-Yvelines (Pháp), Đ i h c Claude Bernard Lyon 1thông tin ITIN (Pháp), H c vi n UBI (B ), Đ i h c (Pháp), Lake Washington Technical College (Washington, M ),Lyon 1 (Pháp), Đ i h c Paris 12 - Val de Marne, Groupe Ecole Supérieure de Commerce Chambéry SavoieVi n đào t o Ngh thu t và Th i trang qu c t (Pháp); Groupe Ecole Supérieure de Commerce de TroyesMod’Art (Pháp), Cao đ ng Manchester (Anh). Champagne School of Management (Pháp) ; The AlamoH p tác v i H c vi n Công ngh thông tin NIIT Colleges (Texas, M ); Ohlone College (California, M ) ; De Anza( n Đ ) đ đào t o chuyên viên công ngh ph n college (California, M ); San Francisco State Universitym m và công ngh m ng máy tính, Hi p h i K (California, M ); Đ i h c Seinajoki (Ph n Lan); The Manchestertoán viên công ch ng ACCA (Anh qu c) đ đào College (Anh) và Pannasastra University of Cambodiat o chuyên viên K toán - Tài chính qu c t , có (Campuchia)kh năng liên thông v i các trư ng Đ i h c trênth gi i. 04
 • 5. w w w.hoasen.edu.vnGI I THI U CÁC KHOAKHOA KH OA H C & CÔ N G N G H K H OA K I N H T T H Ư Ơ N G M IĐ c đ i m n i b t: Đ c đi m n i b t:■ Đ i n g ũ sư ph m năng đ ng, nhi t huy t, ■ Đ i ngũ sư ph m đ y nhi t huy t, có trình đ có n h i u k inh nghi m và k h năng chuyên chuyên môn cao và nhi u kinh nghi m th c ti n. m ô n c a o. ■ Các chương tr ình đào t o đư c t h i t k t h e o■ C h ư ơ n g tr ình đào t o và hình th c gi ng sát yêu c u th c t c a th trư ng l a o đ n g. d y h i n đ i, sáng t o, chú tr ng trau d i ■ Phương pháp gi ng d y tiên ti n c ù n g v i k h n ă ng tư duy và làm vi c th c t cho giáo tr ình đư c biên so n trên cơ s t h a m s i n h v i ên. k h o chương tr ình gi ng d y c a c á c t r ư n g■ Có m i liên h ch t ch v i các ngành Đ i h c tiêu bi u c a Anh, M ... cô n g n ghi p và các t ch c chuyên nghi p t ro n g và ngoài nư c. Các ngành đào t o b c Đ i h c: ■ Q u n tr k inh doanhCá c n g à n h đào t o b c Đ i h c: ■ Q u n tr nhân l c■ Cô n g n gh thông tin ■ M ar keting■ Tr u y n thông và m ng máy tính ■ K toán■ To á n ng d ng ■ Tài chính - Ngân hàng■ Cô n g n gh k thu t môi trư ng■ H t h ng thông tin qu n lý Các ngành đào t o b c Cao đ ng: ■ Q u n tr k inh doanhCá c n g à n h đào t o b c Cao đ ng: ■ Kinh doanh qu c t (chuyên ngành Ngo i thương)■ Cô n g n gh thông tin ■ K toán■ Tr u y n thông và m ng máy tính 05
 • 6. KHOA NGÔN N G VÀ VĂ N H ÓA H C K H OA ĐÀO T O C H U YÊ N N G HI PĐ c đ i m n i b t: Đ c đi m n i b t:■ Đ i n g ũ gi ng viên năng đ ng, nhi t huy t, có ■ Đ i ngũ gi ng viên có tr ình đ ch u yê n m ô n c a o, k i n h n g h i m gi ng d y, k inh nghi m th c ti n nhi u k inh nghi m th c ti n, t t n g h i p t c á c và k h n ă n g chuyên môn cao. trư ng Đ i h c trong và ngoài nư c.■ Áp d n g p h ương pháp và quan ni m giáo d c ■ Phương th c đào t o xen k k t h p v i p h ư ơ n g m i t ro n g c hương tr ình đào t o, chú tr ng pháp gi ng d y hi n đ i, chú tr ng p h át t r i n k h p h át t r i n k h năng tư duy và làm vi c th c t năng tư duy và k i n th c qu n tr ch o s i n h v i ê n . c h o s i n h v i ê n. ■ Hư ng đ n qu c t hóa t i đa các ch ư ơ n g t r ì n h đ à o■ C h ư ơ n g t r ì n h đào t o và tài li u gi ng d y t o c a t t c các h đ ư c b i ê n s o n và c p nh t theo xu hư ng m i t rê n cơ s tham k h o các chương tr ình Ngành đào t o b c Đ i h c: đ à o t o và tài li u gi ng d y c a các trư ng ■ Thi t k th i trang (h p tác v i Vi n q u c t Ngh Đ i h c d a n h ti ng. thu t và Th i trang M od ’Ar t, Pháp)■ S i n h v i ê n s có k i n th c sâu r ng v chuyên ■ Thi t k đ h a m ô n , có k năng gi i trong ngh nghi p và có■ l i h à n h x thích ng ngoài xã h i. Ngành đào t o b c Cao đ ng: ■ Q u n tr văn phòngCá c n g à n h đ à o t o b c Đ i h c: ■ Q u n tr k inh đoanh – chuyên ngành Tà i c h í n h■ N g ô n n g Anh (h p tác v i trư ng Cao đ ng Manchester, Anh qu c)■ Q u n t r d c h v D u l ch và L hành Các ngành đào t o b c K thu t viên:■ Q u n t r K h ách s n ■ Thi t k th i trang■ Q u n t r n h à hàng và d ch v ăn u ng ■ Đ h a M ultimedia ■ Anh văn thương m i Cá c n g à n h đ à o t o b c Cao đ ng: ■ Thư k ý y k hoa■ Ti ng Anh (chuyên ngành Anh văn thương m i) ■ Thư k ý văn phòng■ Q u n t r d c h v D u l ch và L hành Các ngành đào t o b c Trung c p chuyên n g h i p :■ Q u n t r K h ách s n ■ K toán■ Q u n t r n h à hàng và d ch v ăn u ng ■ D u l ch (chuyên ngành K hách s n – N h à h à n g ) ■ Công ngh thông tin 06
 • 7. DANH SÁCH TRƯ NG KHOAKHOA K H OA H C CÔ N G N G HTr ư n g k hoa: Th y Bùi Xuân AnP G S . N ô ng nghi p/ sinh h c ( Trư ng ĐH Nông Lâm)Ph ó Tr ư ng k hoa: Th y Vũ Văn T nTh S . K thu t chuyên ngành m ng (ĐH Amer ican S entinel- M )KHOA N G Ô N N G VÀ VĂ N H ÓA H CTr ư n g k hoa: Th y Julio Aramber r iG i á o s ư Lu t (Universidad Complutense de M adr id, Spain)Ph ó t r ư ng k hoa: Th y Lê Xuân Q uỳnhTh S . G i ng d y ti ng Anh Nghiên c u qu c t (ĐH Nottingham- Anh)KHOA K I N H T T H Ư Ơ N G M IPh ó Tr ư ng k hoa: Th y Nguy n Thiên PhúTS . K i n h t và qu n lý (ĐH Lyon 2- Pháp)KHOA ĐÀO T O C H U YÊ N N G H I PTr ư n g k hoa: Th y Nguy n Trung Đ cF CC A , B A in Finance, BA in LinguisticsPh ó t r ư ng k hoa: Cô Đào Th H iTh S . Cô ng ngh đào t o (ĐH Caen Basse Nor mandie - Pháp)GIÁO D C T N G Q UÁTG i á m đ c chương tr ình: Ph m Q u c L cTS . Vă n h c S o sánh (ĐH M assachusetts- M ) 07
 • 8. TRƯ NG B MÔN w w w.hoasen.edu.vnLÝ LU N CHÍNH TR TÀI CHÍNH – K TOÁNTh y Lư ơ n g Văn Tám Cô Phan Th N hi H i uTS . Tr i t h c TS. K inh t (ĐH K inh T )( H c v i n c hính tr qu c gia TP.HCM) DU L CH & KHÁCH S N – NHÀ HÀ N GK T H U T MÁY TÍNH Cô Nguy n Th VânTh y Lư u Th anh Trà ThS. Q u n tr du l ch (ĐH Hoa S en)TS . Th ô n g t i n & M ng (Edite de Par is- Pháp) NGÔN NG VÀ VĂN HÓA ANH – MTOÁ N NG D NG Th y Nguy n Thu HươngTh y N g u y n Đ nh TS. Ngôn ng ng d ng (Groningen- Hà La n )P G S . To á n h c (B GD và ĐT ) TI NG PHÁPH T H N G THÔNG TIN Th y Nguy n Văn PhápTh y Lê An h Vũ ThS. Nghiên c u chính tr h c và giáo d c t h c h à n hTS . Cô n g n g h thông tin (ĐH R ennes 2, Pháp)( Đ i h c Eo t vos Lorand , Budapest, Hungar y) K NĂNG & KI N TH C T NG QUÁTK T H U T PH N M M Cô Nguy n B o Thanh NghiTh y Lê Th a nh Tùng TS. Xã h i h c (Đ i h c B oston, ti u bang M a s s a c h u -Th S . Cô n g n gh thông tin setts, Hoa Kỳ)( U n i ve r s i t y of Wales – Anh) THƯƠNG M IM Ô I T RƯ NG Cô Hà Th Ng c OanhCô Ph m Th Hoa PGS. K inh T (H i đ ng ch c danh giáo sư N h à N ư c )TS . M ô i t r ư ng (ĐH TOHOKU) GIÁO D C TH CH TCƠ B N Th y Nguy n H u VũCô Lê Th Thiên Hương ThS. Giáo d c th ch tTS . To á n - Lý (ĐH T ng h p Voronhet) (ĐH Th d c Th thao B c N inh)Q U N T R KINH DOANHTh y N g u y n Thiên PhúTS . K i n h t và qu n lý (ĐH Lyon 2- Pháp) 08
 • 9. CH NHI M CHƯƠNG TRÌNHH Đ IH CNgôn ng Anh MarketingTh y H u ỳ n h Văn Tài Th y D ương Đ nh Q u cTS . N g vă n (ĐH Q u c Gia TP.HCM) ThS. K inh t phát tr i n( Vi n ISS - Hà L a n )Qu n tr kinh doanh Thi t k đ h aTh y Lê N g c Đ c Th y Đ H u ThànhTh S . QT K D (ĐH Bách K hoa) ThS. Đ h a truy n thông ( Trư ng Fi n e Ar t s a n d Applied Ar ts, Thành ph B esancon , Ph á p)Th y Lê An h ChungTh S . QT K D - k inh doanh qu c t (UBI- B ) Công ngh thông tin Th y Nguy n Ng c TúTài chính ngân hàng ThS. k thu t (ĐH Bách k hoa)Th y N g ô H u HùngTh S . Tà i c h í nh (ĐH Cur tin- Úc) Qu n tr nhân l c Cô Nguy n Thanh VânTh y Tr n L inh Đăng ThS. Q u n tr k inh doanh (Lincoln U n i ve r s i t yTh S . Tà i c h í nh (ĐH Lincoln-M ) (Aseanci))K toán H th ng thông tin qu n lýTh y H S Tuy Đ c Th y Võ Hoàng H iTh S . K to á n và QT T T (UTD,Dallas,Taxas,USA) ThS. K Thu t (ĐH Bách K hoa)Ph ù n g Th Vinh Thi t k th i trangTh S . K i n h D oanh & Q u n Lý (ĐH K inh t ) Estelle Her bet Emmanuelle, Hélène C nhân Thi t k th i trang (M od Ar t I nte r n a -Truy n thông và m ng máy tính tional Par is, Pháp)Th y N g ô Vi t PhươngTh S . V t l ý - Đi n t (ĐH KHTN) Qu n tr d ch v du l ch l hành Qu n tr khách s nToán ng d ng Qu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ngCô Lê Th N g c Huyên Th y Hà Đình TùngTh S . Toán- Lý thuy t xác xu t th ng kê (ĐH KHTN) ThS. Q u n tr K inh D oanh/Ngh thu t (Q u n g c á o ti p th ) (H c vi n Holmes, M elbou r n e, Ú c /Công ngh k thu t môi trư ng Trư ng Đ i h c RMIT, M elbour ne, Ú c )Ph m Th H oaTS . M ô i t r ư ng (ĐH TOHOKU) 09
 • 10. H CAO Đ NG H K THU T VIÊNQu n tr d ch v du l ch l hành Thư ký Y khoaQu n tr khách s n Cô Đào Th H iQu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ng ThS. Công ngh đào t oCô T ng Th Thu Hương (ĐH Caen Basse Normandie- Pháp)Th S . Truy n thông đa văn hóa (ĐH Bedfordshine) Thư k ý văn phòngTi ng Anh Cô Đào Th H iCô Lê Đào Thanh Bình An ThS. Công ngh đào t oTh S . Gi ng d y Ti ng Anh (Victoria University HCMC) (ĐH Caen Basse Normandie- Pháp)Công ngh thông tin Anh văn thương m iCô Nguy n Th Thanh Tâm Cô Q uách Th Vân TrangTh S . Công ngh thông tin (ĐH Bách khoa) ThS. Ngôn ng ng d ng (ĐH La Trobe - Ú c )Qu n tr kinh doanh Đ h a MultimediaTh y Nguy n Văn M Cô Phan Th K i u M yTh S . Kinh Doanh và Qu n lý (ĐH Kinh t ) C nhân Công ngh thông tin (ĐH KHTN )Ngo i thương (Kinh doanh qu c t ) Thi t k th i trangCô Tr n Th Trúc Lan Estelle Her bet Emmanuelle, HélèneTh S . QTKD- Kinh t , K toán ngo i thương C nhân Thi t k th i trang (M od Ar t I nte r n at i o n a l(Bruxelles- B ) Par is, Pháp)K toánCô Đinh Thanh LanTh S . k toán (ĐH Kinh t ) H TRUNG C P CHUYÊN NGHI PQu n tr văn phòng K toánCô Đào Th H i Cô Tr n Th Hoàng Phư ngTh S . Công ngh đào t o C nhân K toán (ĐH K inh T )(ĐH Caen Basse Normandie- Pháp) Công ngh thông tinTruy n thông và m ng máy tính Th y Nguy n Phư ng HoàngTh y Ngô Vi t Phương ThS. Q u n lý CNT T (I nnotech Pháp - VN)Th S . V t lý - Đi n t (ĐH KHTN) D u l ch (chuyên ngành Khách s n nhà hàng) Cô Võ Th Nga C nhân Q u n tr k inh doanh (UBI- B ) 10
 • 11. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O QU C T CHƯƠNG TRÌNH TH C SĨ KHOA H C TÀI CHÍNH VÀ Đ NH PH Í B O HI M Chuyên gia Khoa h c tài chính và Đ nh phí b o hi m là ngư i làm vi c trong lĩnh v c nghiên c u gi i pháp qu n tr r i ro. h có s k t h p tuy t v i gi a k năng phân tích nh y bén, k i n th c k inh doanh uyên bác và k h năng n m b t hành vi ng x c a con ngư i đ thi t l p mô hình qu n tr r i ro. Các đánh giá, k i n ngh c a h làk hung sư n cho vi c ra quy t đ nh chi n lư c c a công ty. Vì v y, h luôn là nh ng ng viên sáng giácho các v trí qu n tr cao c p như Chief Financial O cer, Chief Risk O cer, Chief Executive O cerCô n g v i c c hính c a chuyên gia K hoa h c tài chính và Đ nh phí b o hi m g m:■ L p k h o ch và đ nh phí b o hi m;■ Th e o d õ i k h năng sinh l i c a công t y b o hi m;■ Tí n h to á n đ m b o ngu n qu an toàn cho công t y b o hi m;■ Th a m m ư u cho các quy t đ nh mang t m chi n lư c;■ Tư v n đ u tư tài chính. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T OINTERNATIONA NHÀ THI T K TH I TRANG QU C T MOD’ARTVi n Q u c t Ngh thu t và Th i trang M od ’Ar t (M od ’Ar t I nter national - I nstitute of Ar t and Fa s h i o n )l à t r ư n g h àng đ u c a Pháp đào t o v th i trang và ngh thu t t i Par is, là s l a ch n h o à n h oc h o n h n g b n tr mong mu n tr thành nhà thi t k th i trang chuyên nghi p.C h ư ơ n g t r ì nh Thi t k th i trang c a M od ’Ar t đư c đánh giá là s c b t trong tính sáng t o và s nx u t t h i t rang, k t h p nhu n nhuy n văn hóa phương Đ ông và phương Tây. Toàn b chươ n g t r ì n hđ ư c t h i t k đ c bi t nh m đánh th c k h năng sáng t o và ni m đam mê ngh thu t c a h c v i ê n . CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O KI M TOÁN VIÊN CÔNG CH NG ANH QU C – ACC A ACCA H i p h i K toán viên công ch ng Vương qu c Anh (ACC A - the Associ at i o n o f Char tered Cer ti ed Accountants, UK ) là H i p h i k toán chuyên nghi p to à n c u l n nh t và phát tr i n nh t trên th gi i.C h ư ơ n g t r ì n h ACC A cung c p cho các h c viên k năng và k i n th c chuyên môn t m qu n t r n h mgi ú p h có k h năng phát tr i n s nghi p trong các ngành K i m toán đ c l p, cơ quan nhà nư c, k h id o a n h n g h i p ho c các công t y d ch v tài chính. S au k hi hoàn t t 14 môn thi, môn h c v Đ o đ cn g h n g h i p và c ng v i ít nh t 3 năm k inh nghi m th c t , h c viên s đư c c p b ng ACC A d a n hgi á .C AT (Ce r t i ed Accounting Technician) là m t ch ng ch ngh qu c t duy nh t đư c B Tài ch í n h Vi tN a m cô n g nh n. Chương tr ình đư c xây d ng và công nh n b i H i p h i K toán viên côn g c h n gVư ơ n g q u c Anh (ACC A - the Association of Char tered Cer ti ed Accountants, UK ).C AT c u n g c p cho b n k năng đ th c hi n các nghi p v k toán theo chu n m c và tr ình đ c ak to á n v i ê n các nư c phát tr i n. Trung bình các h c viên Vi t Nam c n k ho ng 1.5 năm là h o à n t tc h ư ơ n g t r ì n h. S au k hi hoàn t t 9 môn thi do ACC A t ch c c ng v i 1 năm k inh nghi m th c t , h cv i ê n s có c h ng ch C AT và có th chính th c hành ngh ho c h c ti p lên chương tr ình ACC A . 11
 • 12. www.hoasen.edu.vn CHƯƠNG TRÌNH C AO Đ NG KINH DOANH Chương tr ình h p tác đào t o Cao đ ng K inh doanh chuyên n g à n h Tà i chính c a trư ng Đ i h c Hoa S en và trư ng Cao đ ng M anches te r. Đây là chương tr ình chu n c a Vương qu c Anh. Các gi ng v i ê n c at r ư n g Ca o đ ng M anchester s qua Vi t Nam đ tham gia gi ng d y t 25% đ n 50% chươ n g t r ì n hh c. Th i gi a n đào t o t i Đ i h c Hoa S en kéo dài ba năm. Toàn b chương tr ình đư c gi ng d y b n gt i n g An h , t heo công ngh đào t o c a trư ng Cao đ ng M anchester và k i m đ nh ch t lư n g t h e oc h u n c a t ch c Edexcel. Sinh viên có th chuy n qua trư ng Cao đ ng M anchester h c ti p t ro n gb t c t h i đi m nào trong hai năm cu i.Đ i t ư n g t uy n sinh: ngư i có tr ình đ t i thi u Trung h c ph thông và ti ng Anh IELTS 4. 5S i n h v i ê n t t nghi p đư c c p b ng H igher National D egree in Business Studies. Văn b ng c p n àyđ ư c s cô n g nh n c a B Giáo D c Anh, đư c t ch c Edexcel k i m đ nh có giá tr liên thô n g q u ct và t ro n g h th ng văn b ng qu c gia Vi t Nam.Vă n b n g n ày đư c nhi u t ch c ngành ngh Vương qu c Anh công nh n như: Association o f C h a r -te re d Ce r t i ed Accountants, Char tered I nstitute of Bankers, Char tered I nstitute of M ana g e m e nt,C h a r te re d I n stitute of M ar keting, Char tered I nstitute of Public Finance Accountants, Char tere d I n s u r -a n ce I n s t i t u te, I nstitute of Personnel and D evelopment... (xem thêm các t ch c ngh công nh n b n gc p n ày t rang web: w w w.edexcel.org.uk) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O C NHÂN KINH DOANH QU C TChương trình C nhân Kinh doanh qu c t liên k t gi a Đ i h c Paris Est và Đ i h c Hoa Sen đư c thi tk giúp sinh viên tích lũy ki n th c chuyên sâu v kinh doanh qu c t , tr i nghi m môi trư ng đa văn hóavà đ t đư c b ng C nhân c a trư ng Đ i h c Paris Est danh giá ch v i th i gian ba h c kỳ.Chương trình đư c gi ng d y hoàn toàn b ng ti ng Anh. Sinh viên đư c c p nh t nh ng ki n th c, thôngtin m i nh t c a tình hình kinh t th gi i l ng ghép trong các tình hu ng kinh doanh qu c t , các bu ith o lu n c a nh ng môn h c sát th c t như: Giao ti p trong doanh nghi p, Qu n tr đa văn hóa, Toànc u hóa, Ki n th c tri th c qu c t , Phương pháp l a ch n và xâm nh p th trư ng m c tiêu… CHƯƠN G TRÌNH ĐÀO T O CÔNG NGH THÔNG TIN QU C TĐ ư c t h à n h l p vào năm 1981 t i n Đ , NIIT là m t trong nh ng t p đoàn hàng đ u trong lĩn h v c đ à ot o và c u n g c p các gi i pháp công ngh thông tin trên toàn c u. NIIT cũng là H c vi n t i C h â u Á đ ut i ê n và d u y nh t đư c IDC x p h ng m t trong 15 H c vi n Đào t o Công ngh thông tin hàn g đ u t hgi i .S a u h ơ n 2 9 năm ho t đ ng t i 44 qu c gia, NIIT đã và đang đào t o hơn 4 tr i u h c viên trê n to à n c uc ũ n g n h ư c u ng c p các gi i pháp đào t o, ph n m m và gi i pháp tr i th c cho các t ch c, cá c t p đ o à nđ a q u c gi a như Wor ldbank , Citigroup, Br itish Air ways, Ford M otors, IBM, M icrosof t…T i Vi t N a m, sau 9 năm phát tr i n, H c vi n NIIT đã xây d ng h th ng 31 trung tâm NIIT t i 1 4 t n ht h à n h t rê n toàn qu c. H i n NIIT đã và đang tr i n k hai chương tr ình đào t o Công ngh thôn g t i n q u ct v i 3 c h u yên ngành đào t o: Phát tr i n ph n m m, Q u n tr m ng và L p tr ình G ame.Ư u đ i m c h ương tr ình đ o t o c a NIIT:■ B n g c p NIIT có giá tr trên toàn c u;■ Vi c l à m đ ư c đ m b o: 90% sinh viên NIIT đư c tuy n d ng ngay k hi v a t t nghi p;■ Cơ h i l i ê n thông Đ i h c qu c t t i Vi t Nam và các nư c. 12
 • 13. www.hoasen.edu.vn L IH AC A SINH VIÊN T T NGHI P Tôi, sinh viên t t nghi p Trư ng Đ i h c Hoa Sen xin h a r ng: Tôi s th c hi n h o à i b ã o c a Trư n g Đ i h c Ho a S en là đóng góp n ă n g l c c a b n t h â n và o s p h át tri n c a con ng ư i và x ã h i Vi t N a m t ro n g m i quan h giao lưu t h â n t h i n v i c ng đ ng qu c t . Tôi s s d ng tr i t h c, k n ă n g và p h o n g c á c h chuyên nghi p c a m ì n h p h c v c h o l i í c h c h u n g c a c ng đ ng và s n s à n g c h i a s v i n g ư i k h á c. Tôi s k hông ng n g h c h i , t h o à n t h i n b n thân, nâng c ao k h n ă n g t h c t r n đ i v i t í n h trung th c và lòn g t t r n g.Tôi h a nh ng đi u n ày t ro n g d a n h d và s t nguy n. 13
 • 14. THƯ CHÚC M NG C A HI U TRƯ NG TS. BÙI TRÂN PHƯ NGĐ i di n cho t p th sư ph m Trư ng Đ i h c Hoa Sen, tôi nhi t li t chúc m ng thành công c a cácTân khoa khi đã hoàn thành xu t s c nh ng năm tháng h c t p mi t mài, đ y gian khó và nhi uth thách t i Đ i h c Hoa Sen.Khi bư c lên b c danh d đ nh n b ng T t nghi p, các Tân khoa hãy ghi nh n sâu s c giây phútquan tr ng này vì nó đánh d u s trư ng thành và là m t bư c ti n m i c a các b n trong cu cs ng. Đây không ch là thành t u c a riêng các b n, mà còn là bi t bao s hy sinh và kỳ v ng c agia đình, là s t n t y h t lòng c a đ i ngũ sư ph m Trư ng Đ i h c Hoa Sen.Khi đ t bàn tay ph i c a mình lên ng c nói l i tuyên h a T t nghi p, các b n hãy l ng nghe nh pđ p c a trái tim mình và hãy h a v i b n thân s s ng h t mình v i nh ng giá tr văn hóa t t đ pvà ngu n tri th c vô t n, làm r ng danh ngôi trư ng đã đào t o các b n.Chúng tôi đ t tr n ni m tin và hy v ng vào các b n.Chúc các b n nhi u thành công và h nh phúc!Thân ái,TS. BÙI TRÂN PHƯ NG 14
 • 15. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P C NHÂN QU N TR KINH DOANH - I H C HOA SEN - UBISTT H TÊN KHÓA NƠI LÀM VI C 1 Võ Th Thùy Dương 2 2 H Vĩ Thành 5 Công ty TNHH SX D t may Nam Long 3 Chung Kh i Ân 6 4 Nguy n Vũ Nh t Khánh 6 Công ty Tokio Marine 5 Võ Văn Minh 6 6 Nguy n Huỳnh Khánh Khang 6 Công ty TNHH c Nguyên 7 Th Lan Anh 6 Công ty Dragon Capital 8 Cao Ng c Qu Lan 7 Công ty Nchil 9 ng Th Huy n 7 Công ty B o hi m ACE Live10 Dương Xuân Uyên 711 Nguy n Thanh Lam 7 Công ty C ph n Lâm Vi t12 Cao Nguy n Quỳnh Nhiên 813 inh c Sang 8 Trư ng i h c Hoa Sen14 Anh Tu n 8 Công ty C ph n Vi n thông Gia Phát15 Lê Minh H i 8 Kênh truy n hình Style TV16 Lê Minh Phương Hòa 817 Lê Nguy n H ng oan 818 Lê Nguyên Vũ 8 Công ty Pischoxperger19 Lê Th y H ng Ân 820 Lưu Ng c Quỳnh Như 821 Ngô Phư c Linh Giang 8 Trư ng i h c Hoa Sen22 Nguy n Hoàng Oanh 8 Công ty TNHH Giamital23 Nguy n Ng c Xuy n 824 Nguy n Phú Sĩ 8 Ngân hàng TMCP Á Châu
 • 16. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P C NHÂN QU N TR KINH DOANH - I H C HOA SEN - UBISTT H TÊN KHÓA NƠI LÀM VI C25 Nguy n Th y Khánh Chương 8 Công ty SABS26 Nguy n Tr n Thùy Vân 8 Công ty Somsy27 Ph m Hoàng M nh Ti n 8 Công ty HP Vietnam28 Ph m Th H ng Nhung 829 Ph m Th Ng c H nh 830 Tr n Th B ch Y n 8 Công ty B o hi m Chartis31 Tr nh Văn T 8 Ngân hàng TMCP Phương Nam32 Vũ Hoàng Quỳnh Trâm 8 Công ty HP Vietnam33 ng Chí Hi u 9 Công ty Sa Huỳnh Food34 H Văn Qu c Dũng 9 Công ty TMA Solutions35 Hooàng Thanh Phương 9 Công ty C ph n Sáng t o Truy n thông36 Hoàng Thùy Dương 9 Công ty Sojitz Vietnam37 H a Nh t Linh 9 T p oàn qu ng cáo M t Tr i Vàng38 Huỳnh Nam Phong 939 Nguy n Chí Minh Tùng 9 Công ty Ph n m m SPT40 Nguy n t Văn 941 Nguy n c Tú 9 H c cao h c42 Nguy n Thanh Mai 9 ài ti ng nói nhân dân TP.HCM43 Nguy n Th Tuy t Minh 944 Nguy n Th Xuân Oanh 945 Phan C m M 9 Công ty Europ Continue Vietnam46 Phan Tr n c Trung 9 Công ty Cung c p Y n Sào47 Tr n Anh Thi 9 H c cao h c48 Võ Th Hà Thu 9 Công ty HP Vietnam49 Vòng Ch n Nguyên 9 Ngân hàng HSBC
 • 17. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P C NHÂN QU N TR KINH DOANH - I H C HOA SEN - UBISTT H TÊN KHÓA NƠI LÀM VI C50 Vũ Vinh Hi n 9 Công ty B.H51 inh Th H ng Vân 10 NTUV Price-fair Corporation Lmt.52 oàn Th Thanh Lan 1053 Dương c Trung 10 Công ty B o hi m B o Long54 Lê Kim Hương 1055 Mai c Chánh 1056 Ngô Sanh Huy 10 Công ty Newsplus57 Nguy n Thu Th o 10 Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities VN58 Ph m ình Phùng 10 Công ty EDGE59 Ph m Thanh Ng c 1060 Tr n Th Kim Duy 1061 T Gia Phúc 1062 Nguy n Khoa Liên ài 1063 Nguy n Th Bích Phương 10 Ngân hàng Sacombank64 Nguy n Tú Ng c 1065 Nguy n Th Ánh Nguy t 10 Công ty TNHH Kêu66 Trương Xuân nh 10 Công ty Liên doan Y h c Vi t - Hàn67 Nguy n Hoàng Ly 1168 Nguy n Kim Y n 11 Công ty MC Master69 Chu Ti n Vinh 1170 inh Quang Vũ 1171 Lê Th Thanh Thúy 1172 Ph m Ng c Hà 11 Công ty Gameloft
 • 18. CÁC SINH VIÊN ƯU TÚ TH KHOA NGÀNHDương Ng c Phương Tôn N Th o Xuân Phù S HùngNgành: K toán (Đ i h c) Ngành: Qu n tr kinh doanh (Đ i h c) Ngành: M ng máy tính (Đ i h c)Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Huy chương: VàngNơi làm vi c: Công ty TNHH Ki mtoán CPA HÀ N iTr n Th Ng c Oanh Huỳnh Kim Xuy n Võ Lan HươngNgành: TI ng Anh (Đ i h c) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH (Đ i h c) Ngành: Qu n tr nhân l c (Đ i h c)Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Huy chương: VàngNơi làm vi c: Đ i h c Hoa SenĐ ng Thu n Phát Bùi Đ ng Phương Anh Lê Quang Th y TrúcNgành: Qu n tr Marketing (Đ i h c) Ngành: Ngo i thương (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr văn phòng (Cao đ ng)Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Huy chương: VàngNơi làm vi c: VPĐD Abbott Nơi làm vi c: Công ty CP XNK Th y H i s n Nơi làm vi c: H c liên thông Đông Dương 18
 • 19. Lê Kim Ng c Tr n Nh t Vy Ngành: K toán (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH (Cao đ ng) Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Nơi làm vi c: H c liên thôngNguy n Thanh Th o Tr n Thanh Huy n Lý Phương LinhNgành: Qu n tr kinh doanh (Cao đ ng) Ngành: Thư ký Y khoa (K thu t viên) Ngành: Anh văn thương m iHuy chương: Vàng Huy chương: Vàng (K thu t viên)Nơi làm vi c: H c liên thông Nơi làm vi c: B nh vi n Pháp Vi t Huy chương: Vàng Nơi làm vi c: H c Paris Est ĐH Hoa Sen Á KHOA 1Đ H nh Nguyên Ph m Quang Trung Tr n Kim Phư ngNgành: K toán (Đ i h c) Ngành: Qu n tr kinh doanh (Đ i h c) Ngành: M ng máy tính (Đ i h c)Huy chương: B c Huy chương: B c Huy chương: B cNơi làm vi c: Ngân hàng Nơi làm vi c: Công ty TNHH MTV KD Nơi làm vi c: Công ty NTT DataTechcombank Khí hóa l ng Mi n Đông 19
 • 20. Huỳnh Nhu n M n Tr n Th Tuy t Loan Nguy n Xuân HuyênNgành: Qu n tr Du l ch và KSNH (Đ i h c) Ngành: Qu n tr nhân l c (Đ i h c) Ngành: Ti ng Anh (Đ i h c)Huy chương: B c Huy chương: B c Huy chương: B cNơi làm vi c: Nơi làm vi c:Công ty Mekong Leisure Travel Apollo English VietnamTr n Th Ng c Mai Nguy n Th Vy Nguy n Th Minh TrangNgành: K toán (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH Ngành: Ngo i thương (Cao đ ng)Huy chương: B c (Cao đ ng) Huy chương: B cNơi làm vi c: H c liên thông Huy chương: B c Nơi làm vi c: Nơi làm vi c: H c liên thông Công ty CP XNK Th y H i s n Đông Nguy n Th Huy n Di p Th Hoàng Nga Ngành: Qu n tr kinh doanh (Cao đ ng) Ngành: Thư ký Y khoa (K thu t viên) Huy chương: B c Huy chương: B c Nơi làm vi c: Công ty CP Th Gi i Di Đ ng 20
 • 21. Á KHOA 2 B CĐ IH C Phùng Minh Phương Bùi Lê Kim Ngân Ngành: K toán (Đ i h c) Ngành: Qu n tr kinh doanh (Đ i h c) Huy chương: Đ ng Huy chương: Đ ng Nơi làm vi c: Công ty B o hi m Manulife Nguy n Th Thanh H ng Lương Thư ng Chi n Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH Ngành: Ti ng Anh (Đ i h c) (Đ i h c) Huy chương: Đ ng Huy chương: Đ ngNguy n Qu c Hi p Lê Th Xuân Hi n Tr n Th C m TúNgành: K toán (Cao đ ng) Ngành: Ngo i thương (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNHHuy chương: Đ ng Huy chương: Đ ng (Cao đ ng)Nơi làm vi c: H c liên thông Nơi làm vi c: Ngân hàng Sacombank Huy chương: Đ ng Nơi làm vi c: H c liên thông 21
 • 22. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I X P i M NGÀNH L P MSSV H VÀ TÊN LO I NƠI LÀM Vi C TBTN TNSinh viên t t nghi p lo i Gi i - 10 h ng u1. B c ih cK toán KT092L 09067L ào Th Bích Phư ng 3.52 Gi iK toán KT092L 09042L ng Ng c B o Châu 3.46 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070211 Lê Th Minh H ng 3.45 Gi i Công ty Tân ThanhK toán KT092L 09075L Võ Th M ng Thùy 3.43 Gi i Công ty UnileverK toán KT092L 09051L Vương Ng c Liên 3.40 Gi i Vietnam Công ty TNHH Th iK toán KT092L 09068L Nguy n Th Phương Quỳnh 3.38 Gi i trang Cây Thư ng Xuân Công ty Mekong LeisureQu n tr Du l ch & KSNH DL092L 09107L Lê Anh Thư 3.38 Gi i TravelK toán KT092L 09056L Lê Thanh Nhàn 3.37 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070665 Trương Ng c Thúy Dung 3.37 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070234 Tô Th y Thiên Hương 3.36 Gi i Công ty Rich MediaQu n tr kinh doanh TV092L 09147L Nguy n Thanh Hoàng 3.36 Gi i CorporationK toán KT092L 09055L Tr n Anh Như 3.35 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070862 Lê Th Thùy Trang 3.34 Gi i Ngân hàng HSBCQu n tr kinh doanh TV062 060483 Tr n Anh Thi 3.31 Gi i H c cao h cQu n tr kinh doanh TV092L 09118L Tr n Thúy An 3.31 Gi iQu n tr Du l ch & KSNH DL092L 09092L Huỳnh L Huê 3.23 Gi i Công ty ASCO Vietnam Công ty Lu t TNHHTi ng Anh TA062 061349 Lê Tr n Thúy Vy 3.22 Gi i Th ng & Các ng nghi p2. B c Cao ngNgo i thương NT081A 080664 Phan Kim Nh t Anh 3.26 Gi i H c liên thôngNgo i thương NT081A 080668 Nguy n Vi Hoàng Anh 3.22 Gi i H c liên thông
 • 23. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I X P i M NGÀNH L P MSSV H VÀ TÊN LO I NƠI LÀM Vi C TBTN TNSinh viên t t nghi p lo i Gi iK toán KT092L 09072L Tr n Th Ng c Th o 3.35 Gi iK toán KT092L 09052L Lê Th M Ly 3.33 Gi i Công ty Honda VNK toán KT082L 084018 ào Ng c Bích 3.32 Gi i Chi nhánh HCMK toán KT092L 09071L Nguy n Thanh Th o 3.32 Gi i H c liên thôngK toán KT081 080391 Võ Minh Tài 3.31 Gi i H c cao h c T ng công ty HàngQu n tr kinh doanh TV071 070010 Nguy n Hoàng Ngân 3.31 Gi i không Vi t NamK toán KT092L 09059L Ph m Ng c Y n Nhi 3.30 Gi i H c các khóa h c ng nK toán KT092L 09070L Huỳnh Tú Sương 3.29 Gi i h nQu n tr kinh doanh TV092L 09148L Mai Trúc Huỳnh 3.29 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09166L Lý Ánh Minh 3.29 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070350 S m M Linh 3.27 Gi i Ngân hàng ANZQu n tr kinh doanh TV092L 09197L Nguy n Ng c Thanh Th o 3.27 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09203L Huỳnh Thanh Thúy 3.27 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09168L Huỳnh Ng c M 3.26 Gi i Anh văn h i Vi t M Công ty TNHHQu n tr kinh doanh TV092L 09188L Nguy n H u Phúc 3.26 Gi i H u Phư cQu n tr kinh doanh TV092L 09209L Nguy n Ng c Trang 3.26 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09191L Mai Khánh Quỳnh 3.26 Gi i H c cao h cK toán KT062 060138 Tr n Long Hòa 3.25 Gi i
 • 24. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I X P i M NGÀNH L P MSSV H VÀ TÊN LO I NƠI LÀM Vi C TBTN TNSinh viên t t nghi p lo i Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070701 Lâm Trung Tín 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070799 Lưu Nguy n Kim Hoàng 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070329 Ngô Th Kim Thành 3.25 Gi i Ngân hàng Á ChâuQu n tr kinh doanh TV071 070962 Nguy n Th Th o Trâm 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09171L Nguy n Th Hà Nam 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 071180 Tr n Uy n Sang 3.24 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 071361 Trang Ng c M Hi n 3.23 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070276 Nguy n Y n Nhi 3.23 Gi i Công ty CP L&AQu n tr kinh doanh TV092L 09117L Tri u Ngân ào 3.23 Gi i Công ty TNHH Ki mK toán KT071 070628 Nguy n c Vi H ng 3.22 Gi i toán Sao Vi t H c các khóa h c ng nK toán KT092L 09060L oàn Th H ng Nhung 3.22 Gi i h n Công ty UnileverQu n tr kinh doanh TV071 070805 Nguy n Th Phương Th o 3.22 Gi i VietnamQu n tr kinh doanh TV071 071152 Châu C m Vinh 3.22 Gi i Ngân hàng BangkokK toán KT071 070922 Nguy n Th Ng c Anh 3.21 Gi i Công ty C ph n S aQu n tr kinh doanh TV071 070844 Nguy n Phư c Minh Khôi 3.20 Gi i THQu n tr kinh doanh TV071 070622 Nguy n Huy n Trân 3.20 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070208 Ph m Th Ng c Trinh 3.20 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09192L Nghiêm Tú Quyên 3.20 Gi i Ngân hàng Maritime
 • 25. KHOA NGÔN NG VĂN HÓA H CNgành Ti ng AnhChuyên ngành Anh văn thương m i X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 062 Công ty TNHH Căn h Vư n060988 TA062 Phan Th y Hoàng Kim 3.09 Khá Ph VN061288 TA062 Tr n Kim Loan 2.71 Khá Ngân hàng HSBC060641 TA062 Bùi Th Trúc Ly 2.61 Khá060300 TA062 oàn Minh Quang 3.06 Khá Trư ng THCS Tăng B t H A061315 TA062 Nguy n Th Thu 2.91 Khá Công ty Alterian Vi t Nam Phòng khám qu c t Victoria060339 TA062 Tr n Th Bích Trâm 2.91 Khá Heath care M M061436 TA062 Vũ Hoàng Trân 2.64 Khá Công ty IKEA060746 TA062 ng ào Chí Trung 3.19 Khá060407 TA062 inh Quỳnh Vi 3.09 Khá B nh vi n SOSKhoá 071071120 TA071 Phan ình Cư ng 3.45 Gi i071415 TA071 ng Th Thanh Huy n 3.01 Khá Công ty Faro recruitment071119 TA072 Mai Khánh 2.82 Khá070305 TA071 Võ Quỳnh Như 3 Khá Trung tâm anh ng ILA071004 TA071 Nguy n Duy Tu n 2.89 Khá Cao ng Vi n ông
 • 26. Chuyên ngành Biên phiên d ch X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070372 TA0712 Nguy n Th Di u Hi n 3.03 Khá Công ty Bitexco070330 TA0712 Tr n Kim Hoa 2.96 Khá070280 TA0712 Lê Mai an Khuyên 2.92 Khá Vietnam Supply Chain070012 TA0712 Vũ Th Kim Ngân 2.81 Khá Công ty Le & Associates070399 TA0712 H Th Tuy t Nhung 2.89 Khá070101 TA0712 Hà Quang Trí 3.03 Khá Siêu th Big CChuyên ngành Qu n tr Du l ch X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 062060702 DL062 Lý Nguy n Mai Anh 2.86 Khá Khách s n Norfolk061450 DL062 Nguy n Tu n Cư ng 2.93 Khá060295 DL062 Hà Tr n Khánh Linh 2.74 Khá Công ty V&Trade Alliance061508 DL062 oàn Qu c Vi t 2.81 Khá H c Văn B ng 2Khoá 071070041 DL071 Hoàng Ng c Minh 2.8 Khá Khách s n Norfolk070122 DL071 Nguy n Th Ki u My 3.07 Khá
 • 27. Chuyên ngành Qu n tr Khách s n nhà hàng X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 062061041 KS062 Tr n Th Phi Ánh 3.03 Khá060653 KS062 Nguy n Th Hương 3.11 Khá061493 KS062 Ph m Nguy n T Loan 3.00 Khá Công ty TNHH TM DV Tân B ch060899 KS062 Võ B o Long 2.85 Khá Dương061374 KS062 Thái Ng c Như 2.92 Khá H c cao h c061487 KS062 Bùi Ti n Thành 3.08 Khá061067 KS062 Vương Ng c Trâm 2.93 Khá H c khóa h c ng n h nKhoá 071070285 KS071 Ph m Kim Di m An 3.05 Khá070794 KS071 inh Quang Duy 2.72 Khá H c CAT & Logistic071323 KS071 Nguy n Vương Minh H ng 2.93 Khá Công ty chuy n phát nhanh TNT070086 KS071 Nguy n Th Thu Hi n 2.88 Khá Savills Vietnam071376 KS071 Lê Duy Hoài 2.76 Khá Khách s n New Pacific070004 KS071 Tr n Phương Khanh 3.11 Khá Hotel Nikko Saigon
 • 28. Chuyên ngành Qu n tr Khách s n nhà hàng X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070821 KS071 Lâm T Loan 2.81 Khá H c Văn B ng 2070189 KS071 ào Nh t Long 2.95 Khá Công ty Viêt Nam Artic Agency070860 KS071 Nguy n Thành Long 2.69 Khá Công ty TNHH ANCHI071284 KS071 Bùi Tr n Th o Ly 2.97 Khá H c Văn B ng2 H Kinh t071305 KS071 Tr n Th B ch Mai 3.06 Khá Vi t Nam Airline070272 KS071 Lê H ng Ng c 3.07 Khá Nhà hàng Bobby Chinn070067 KS071 Lê Th Minh Tâm 2.95 Khá070114 KS071 L Ng c Phương Th o 3.17 Khá Khách s n Riverside070328 KS071 Nguy n Thanh Thư 3.12 Khá070739 KS071 Bùi Th Y n Thương 2.68 Khá
 • 29. Ti ng Anh (C liên thông lên H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081L083104 TA081L Mai Ng c Long 2.94 KháKhóa 082L084103 TA082L Phan H ng H nh 3.05 Khá Công ty TNHH Adora Paintsc084104 TA082L Nguy n c Ng c 3.06 Khá Vi t Nam084105 TA082L Ph m Như Quỳnh 2.69 Khá084106 TA082L Nguy n Th Kim Thanh 3.1 Khá084107 TA082L Lê Th Minh Trang 2.94 Khá084108 TA082L Nguy n Tư ng Vi 2.94 KháKhóa 092L09222L TA092L Nguy n Th Thúy An 3.02 Khá Công ty TNHH MTV HIPT SG09228L TA092L Võ Th Thùy Dung 3.19 Khá Crown Worldwide09227L TA092L Nguy n Ti n Dũng 3.05 Khá09236L TA092L Th Thùy Linh 2.94 Khá H c khóa h c ng n h n09237L TA092L Mai Hoàng Kim Ngân 2.86 Khá Công ty CP Sao Phương Nam09264L TA092L Tr n B o Ng c 2.81 Khá09245L TA092L Võ Nguy n B ch Trúc 2.88 Khá B t ng s n t Xanh09246L TA092L Nguy n Th Chu Tuy n 3.04 Khá09251L TA092L Phan B u Vinh 3.01 Khá
 • 30. Qu n tr Du l ch KSNH (C liên thông lên H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 092L09085L DL092L Nguy n Thúy Ái 3.16 Khá Công ty TNHH Vinametric09087L DL092L Dương Ng c Minh Châu 3.17 Khá Du h c Công ty CP u tư V n Th nh09089L DL092L H Xuân Hương 3.03 Khá Phát Công ty C ph n B S V n Phú09098L DL092L Nguy n T n Minh Luân 3.02 Khá Hưng09111L DL092L Phan Nguy n Thùy Trang 2.86 Khá Nhà hàng Bobby ChinnNgành Anh văn thương m i (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 061A Công ty TNHH TMDV060480 AV061A Ph m Tu n Anh 2.83 Khá Cư ng Nam060002 AV061A Nguy n Thu Hoàn 2.85 Khá061118 AV061A Lê Hà Vân Khanh 2.67 Khá H c liên thông060755 AV061A Nguy n Thu Phương 2.59 Khá060088 AV061A Lê Võ Minh Qu c 2.5 Khá H c liên thông Trung061087 AV061A Võ Th H i Y n 2.48 bình
 • 31. Ngành Anh văn thương m i (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 071A070490 AV071A Vương Thái Châu 2.67 Khá070798 AV071A Nguy n Th Bích Hương 2.78 Khá071297 AV071A Lê Kim Ngân 2.57 Khá H c liên thông070460 AV071A Lê Tr n Tr ng Nghĩa 2.8 Khá Furama resort070796 AV071A Tr n Hoàng B o Trân 2.58 Khá H c liên thông070493 AV071A Vũ Th ài Trang 2.52 Khá H c liên thông070753 AV071A Dương C m Tu n 2.93 Khá H c liên thông070541 AV071A Nguy n Th Bích Vân 2.54 Khá H c liên thôngKhóa 081A080015 AV081A Võ Lê Thiên Ân 3.11 Khá H c liên thông Công ty may u tư & phát tri n080003 AV081A Nguy n Th Kim Chi 2.72 Khá Phong Phú080016 AV081A Huỳnh Trang ài 2.83 Khá080019 AV081A Lâm Th Ng c Di m 2.75 Khá080018 AV081A Ph m Th Ng c Di m 2.88 Khá H c liên thông080004 AV081A Tr n Chí Dũng 2.68 Khá H c liên thông080017 AV081A Ph m Thái Dương 2.93 Khá Công ty Bitexco Công ty Tư v n & D ch thu t Vi t080022 AV081A Ph m Th Kim Hoàng 2.77 Khá M
 • 32. Ngành Anh văn thương m i (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080020 AV081A Nguy n Th Thanh Hương 2.64 Khá H c liên thông080023 AV081A Bùi Anh Huy 2.91 Khá Công ty Study link080007 AV081A Thái M Linh 2.99 Khá080026 AV081A H Th Thùy Linh 2.89 Khá080027 AV081A Drong ái My 2.88 Khá080029 AV081A H a Kim Ngân 2.59 Khá080008 AV081A Tr n Lê Kim Ngân 2.76 Khá H c liên thông080031 AV081A Ph m Chí Nghĩa 2.86 Khá Công ty TNHH Thi t b khoa h c080033 AV081A Nguy n Th Thanh Nguyên 2.95 Khá KT Vi t Huy080035 AV081A Ph m Th Tuy t Nhung 2.79 Khá080038 AV081A Lý Vi Quy n 3.1 Khá Công ty TNHH Immica080039 AV081A Lê Ng c Sáng 2.89 Khá H c liên thông080045 AV081A Phú Thanh 2.98 Khá H c liên thông080044 AV081A Hoàng Th Thanh Th o 2.79 Khá H c liên thông080043 AV081A Nguy n Phương Th o 2.76 Khá H c liên thông Trung080040 AV081A Ph m Th Hương Th o 2.47 H c liên thông bình Công ty B o Hi m080002 AV081A Ph m c Tr ng 2.79 Khá Cathay Life080049 AV081A Tr n Anh Trung 2.82 Khá H c liên thông080051 AV081A Nguy n Th Vi 2.89 Khá Công ty Kính Gia Thy080001 AV081A Nguy n Th Thanh Xuân 2.89 Khá H c liên thông080052 AV081A T Thanh Xuân 2.66 Khá H c liên thông080053 AV081A Trương Th Hoàng Y n 2.74 Khá H c liên thôngKhóa 091A090003 AV091A Hà Phi Y n 3.06 Khá Công ty Rudol Liez
 • 33. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 061A061176 DL061A Nguy n Ng c M Hoàng 2.74 Khá Trung tâm Sivananda-Yoga061176 DL061A Nguy n Ng c M Hoàng 2.74 Khá061329 DL061A Tr n Nguyên Huy 2.92 Khá061318 DL061A Nguy n B o Th H ng Loan 2.65 Khá061202 DL061A Lê ình Ngh 2.57 Khá061121 DL061A Tr n Ng c Phong 2.66 Khá060778 DL061A Lê Th Thùy Vân 2.57 Khá Khách s n Legend061261 DL061A Tr n Th Vi t 2.65 KháKhóa 071A070996 DL071A Trương Vũ Hoàng An 2.71 Khá070610 DL071A Lâm i 2.89 Khá070581 DL071A Ph m Anh Khoa 3.05 Khá H c liên thông070478 DL071A Ph m Ng c Thanh Tuy t 2.98 Khá Du h c070662 DL071A Nguy n Ng c Phương Uyên 2.88 Khá Khách s n Nikko070602 DL071A Huỳnh T Uy n 2.95 Khá
 • 34. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080233 DL081A Châu B o Phương Anh 2.9 Khá080232 DL081A oàn Nguy n Hoàng Anh 2.94 Khá H c liên thông080206 DL081A Huỳnh Kim Anh 3.09 Khá H c liên thông080234 DL081A Tr n Th Thanh Bình 2.98 Khá080235 DL081A Ph m Th M Chi 2.87 Khá H c liên thông080193 DL081A Văn H ng ào 2.89 Khá H c liên thông080208 DL081A Ph m Nguy n Ki u Di m 2.87 Khá DNTN Gió Xanh080246 DL081A Võ Th Thu Hà 2.96 Khá Ngân hàng ông Á080240 DL081A Nguy n Lê Thanh H ng 2.87 Khá080241 DL081A Ph m Vi t H ng 2.83 Khá H c liên thông080209 DL081A Nguy n Th M H nh 2.81 Khá H c liên thông080210 DL081A L i Minh H u 2.86 Khá H c liên thông080248 DL081A Huỳnh Phương Hi n 2.99 Khá080194 DL081A Nguy n Th Thanh Hi n 2.89 Khá H c liên thông080245 DL081A Huỳnh Song Hương 2.81 Khá080244 DL081A Nguy n Th M Hương 2.68 Khá Khách s n Legend080251 DL081A Lê Ng c Huy n 2.85 Khá080252 DL081A Lê Ki u Khanh 2.98 Khá H c liên thông
 • 35. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080253 DL081A Nguy n ăng Trư ng Lam 2.81 Khá080254 DL081A Phan Th Ng c Lan 2.8 Khá Khách s n Bezu080215 DL081A Bùi Th C m Linh 2.96 Khá Nhà hàng Tokyo Deli080258 DL081A Nguy n Ng c Phương Linh 3 Khá Café Take Away080195 DL081A Trương Ph m Kim Loan 2.9 Khá Family Mart Công ty TNHH MTV DVHK Sân080197 DL081A i n H ng Uyên Ly 2.79 Khá bay Tân Sơn Nh t080229 DL081A Mai Th Ly Ly 2.79 Khá080259 DL081A Nguy n Ng c B u Minh 2.94 Khá080263 DL081A Nguy n Ng c Nga 2.66 Khá Công ty TNHH Vòng Liên K t080262 DL081A Võ Th Thúy Ngà 3.05 Khá080261 DL081A Võ Th Thu Ngân 3.01 Khá080212 DL081A Th Bích Ng c 2.85 Khá H c liên thông080198 DL081A Phùng Th Thanh Nhã 2.88 Khá080266 DL081A Vương Th Kim Phát 2.99 Khá H c liên thông080270 DL081A Nguy n oan Quyên 2.89 Khá Du h c
 • 36. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080213 DL081A Lê Thanh Tâm 2.84 Khá080276 DL081A Lê Th Thanh Th o 3.04 Khá080278 DL081A Nguy n Th Th o 2.83 Khá H c liên thông080277 DL081A Dương Ng c Th o 2.97 Khá080280 DL081A Ph m Ng c Kim Thoa 3.01 Khá H c liên thông080274 DL081A Nguy n Song Anh Thư 3.07 Khá080287 DL081A Nguy n Ng c Trâm 2.96 Khá H c liên thông080285 DL081A Lê Th Thanh Trâm 2.83 Khá Khách s n Sheraton080228 DL081A Ngô Th H ng Trang 2.84 Khá H c liên thông080290 DL081A Nguy n Thanh Quỳnh Trang 3.05 Khá080289 DL081A Nguy n Thu Trang 2.96 Khá H c liên thông An Lâm Sài Gòn Resort080225 DL081A Tr n Th Di m Trang 2.98 Khá Riverside080200 DL081A Nguy n Lê Minh Trí 2.95 Khá Khách s n Palace Sài Gòn080291 DL081A Tr nh Th Tuy t Trinh 2.78 Khá Công ty Du l ch Hello Tour080282 DL081A Thông M Tú 2.97 Khá080292 DL081A Mai Lê Minh Tuy n 3.06 Khá Trung tâm Anh ng ILA080202 DL081A Nguy n Vũ Hoàng Vân 3.04 Khá080295 DL081A Nguy n Hoàng B o Vi t 3.1 Khá H c liên thông080223 DL081A Ph m Châu Như Ý 3.15 Khá Công ty Th i trang My One080298 DL081A Ngô Th Kim Y n 2.99 Khá Khách s n Hoàng Phú Gia
 • 37. KHOA ÀO T O CHUYÊN NGHI PNgành Qu n tr Văn phòng (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 061A060454 VP061A Lê Th Kim Vy 2.96 KháKhóa 071A071377 VP071A Hoàng Ng c Hưng 2.63 Khá Th gi i Di ng071285 VP071A Dương Bích Ng c 2.91 Khá Công ty Ph n m m IrelandKhoá 081A081589 VP081A Nguy n Minh c 2.7 Khá H c liên thông081579 VP081A Châu M Dung 2.78 Khá081594 VP081A Hoàng Văn H nh 2.59 Khá H c liên thông081581 VP081A Lê Th H ng Hoa 2.62 Khá081597 VP081A Ph m Minh Hoàng 2.73 Khá H c liên thông081592 VP081A Ngô Th Thu Hương 3.08 Khá H c liên thông081598 VP081A Tr n Lâm Huy 2.86 Khá H c liên thông081600 VP081A Dương Th Lên 3.03 Khá H c liên thông081603 VP081A Hoàng Khánh Ngân 2.89 Khá H c liên thông081604 VP081A Hoàng Th Ng c 2.84 Khá H c liên thông Công ty TNHH XD-KT- T Cát081587 VP081A Lê Th Huỳnh Như 2.87 Khá M c081607 VP081A Huỳnh Anh Tài 2.8 Khá H c liên thông
 • 38. Ngành Qu n tr Văn phòng (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 081A081611 VP081A H Thiên Thanh 3.08 Khá H c liên thông081610 VP081A Huỳnh ào Thanh Th o 3.11 Khá H c liên thông081609 VP081A Nguy n Th Thanh Th o 2.87 Khá H c liên thông081608 VP081A Huỳnh Ng c Anh Thư 2.8 Khá H c liên thông081612 VP081A Tr n Th Thùy Trâm 2.83 Khá H c liên thông081613 VP081A àm Th Ki u Trang 2.74 Khá081614 VP081A Võ Ng c Ki u Trang 2.9 Khá Công ty TNHH Phương Phát081585 VP081A Mã Th Tú Trinh 2.92 Khá Công ty Taekwang081615 VP081A Quách M Trinh 3.02 Khá H c liên thông081584 VP081A Tr n Th Thanh Trúc 2.86 Khá H c liên thôngNgành Anh văn thương m i (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 06C/2 Trung06848K AV06C/2 L Thành Phú 6.79 Công ty tin h c Vi n Sơn bìnhKhóa 07C/107442K AV07C/1A Ngô Hoàng Cúc 7.58 Khá Trung07309K AV07C/1A Tr n H u Long 6.03 bình
 • 39. Ngành Anh văn thương m i (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 08C1 Trung08438K AV08C/1A inh Khánh Di u 5.88 Công ty MTV Indochina Sky bình Trung Công ty CP TMDV V n Cát08234K AV08C/1B Tr n Th Ng c Dung 6.12 bình Tư ng Trung08456K AV08C/1A Trương Hoàng Minh 6.4 bình Trung08135K AV08C/1B Trương Cát Quỳnh 5.87 Công ty TNHH Vĩnh Th nh bình Trung08125K AV08C/1A Nguy n Th Di m Tuy n 6.29 bìnhKhóa 09C1 Trung09024K AV09C/1A Võ Nguyên An 6.7 bình Trung09014K AV09C/1A Cao Ng c Trâm Anh 6.73 English Zone bình09030K AV09C/1A Nguy n Th Vân Anh 7 Khá Trung tâm ào t o chi nhánh09033K AV09C/1A Nguy n Hoàng Quỳnh Anh 7.74 Khá Bình Th nh Trung09071K AV09C/1A Nguy n Bá Vũ B o 5.99 Lotteria bình09051K AV09C/1A ng Ti u Bình 7.47 Khá H c các khóa h c ng n h n09005K AV09C/1A Bùi Th Phương ông 7.03 Khá H c các khóa h c ng n h n Trung09013K AV09C/1A Nhâm Lê Thùy Dương 6.71 H c các khóa h c ng n h n bình Trung H c Paris Est c a trư ng H08176K AV09C/1A Nguy n Th L H ng 5.88 bình Hoa Sen Trung09004K AV09C/1A Trang Tuy t Hoàn 6.56 Englishzone bình09037K AV09C/1A Lê Ng c Hưng 7.31 Khá H c NIIT Trung09025K AV09C/1A Quang Hoàng Linh 6.96 Quán Cafe IDEN Garden bình
 • 40. Ngành Anh văn thương m i (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 09C109064K AV09C/1A Nguy n Th Thanh Loan 7.53 Khá Công ty TNHH XNK Bình Minh Trung09056K AV09C/1A Tri u D Luân 6.72 H c các khóa h c ng n h n bình08051K AV09C/1A Viên M Oanh 7.18 Khá09006K AV09C/1A Nguy n Hoàng Oanh 7.02 Khá H c các khóa h c ng n h n09067K AV09C/1A Tr n Cao H i Quý 7.17 Khá Trung08020K AV09C/1A Tr n Th c Quỳnh 6.81 bình Trung09076K AV09C/1A L m Dì Sênh 6.95 bình Trung09026K AV09C/1A Nguy n Xuân L Sơn 6.67 bình09072K AV09C/1A Th Thanh Th o 7.24 Khá H c các khóa h c ng n h n09023K AV09C/1A Lê Th Ng c Thư 7.62 Khá H c các khóa h c ng n h n Trung09075K AV09C/1A Trương Th Minh Thư 6.85 H c các khóa h c ng n h n bình Công ty TNHH 1TV TM, VT Du09015K AV09C/1A Lương Minh Thư ng 7.08 Khá l ch Minh Ki t Trung Công ty TM & Qu ng cáo09041K AV09C/1A Võ Chí Ti n 6.88 bình Vút Lên Trung09045K AV09C/1A Lâm Nguy n Toàn 5.95 bình Trung09065K AV09C/1A Vũ oan Trang 6.63 bình09055K AV09C/1A Nguy n Ng c Thanh Trung 7.21 Khá09214K AV09C/1A Nghê Thiên Vũ 7.76 Khá
 • 41. Ngành K thu t âm thanh (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 08C1 Trung08344K AT08C/1 Ch Nguyên Khôi 6.86 bình08513K AT08C/1 Nguy n Thái Long 7.39 Khá Trung08514K AT08C/1 Nguy n H u Quy n 6.32 H c l p Camera bìnhQu n tr Du l ch KSNH (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 06C2 Trung06836K KS06C/2 Nguy n Thanh Vân 6.61 Khách s n Nikko Sài Gòn bìnhKhóa 07C107416K KS07C/1B Lê Thiên Kiêu 7.29 Khá Trung07484K KS07C/1B Huỳnh Ng c Linh 6.56 bình Trung07417K KS07C/1B Nguy n Châu Hoàng Oanh 6.7 bình Trung07032K KS07C/1B Nguy n H ng Phúc 6.44 bình Trung Công ty Th m nh giá07397K KS07C/1A Lê Kh c Thanh H ng Trân 6.8 bình Tây Nam BKhóa 08C108071K KS08C/1A Ph m Tr n Ng c Anh 7.52 Khá Western Union08121K KS08C/1A Võ Cao Huỳnh 7.33 Khá Khách s n Nikko Sài Gòn08414K KS08C/1A Vy ình Nam 7.08 Khá Khách s n Sheraton Trung06800K KS08C/1A Nguy n Ph m H ng Nhung 6.72 bình Trung08441K KS08C/1A T Lâm B o Trang 6.32 bình08017K KS08C/1A c Trung 7.34 Khá Trung08192K KS08C/1A Tr nh Thái Vân 6.65 Highland Coffee bình
 • 42. Ngành K toán (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 06C2 Trung06713K KT06C/2 Lâm Huỳnh Phương Loan 6.76 bìnhKhóa 07C1 Trung07268K KT07C/1B Tr n Tr ng Th ng 6.71 bình Trung07279K KT07C/1B Tr nh Thanh Tú 6.00 bìnhNgành Thi t k th i trang (Mod Art- HSU) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 08C Trung08366K MH08C/1 Trương Minh Nghĩa 6.65 Báo Bazaar bình08506K MH08C/2 Ngô Quỳnh Phương 7.87 KháKhóa 09C109217K HM09C/1 Ki u Giang 7.49 Khá Công ty Quỳnh Paris09218K HM09C/1 Nguy n Th Phương Hà 7.95 Khá Trung09219K HM09C/1 H Th Giáo Hi u 6.17 H c Văn b ng 2 bình Trung09220K HM09C/1 Võ Nguy n Anh Huân 6.7 bình Trung09221K HM09C/1 Vũ H ng Quang 6.79 Công ty Minh Hoàng bình Trung09225K HM09C/1 Lê Th C m Trang 6.56 H c các khóa h c ng n h n bình
 • 43. Ngành Thư ký Y khoa (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 07C1 Trung07085K YK07C/1 Nguy n Th Thiên Trang 5.83 bình Trung07082K YK07C/1 Nguy n C m Vân 5.44 Công ty XD Ng c Anh bìnhKhoá 08C1 Trung07064K YK08C/1A inh Th Thanh Hoa 6.54 bình Trung08053K YK08C/1A àm Trúc Quỳnh 6.23 Phòng khám M Qu c bình Trung08174K YK08C/1A Nguy n Th Thu Th o 6.03 bình Trung08103K YK08C/1A Lê Kim Minh Thư 6.17 H c v t lý tr li u bình Trung08213K YK08C/1A Tr n Th M Xong 6.05 bìnhKhoá 09C109199K YK09C/1A Nguy n Th Thanh An 7.04 Khá Trung09176K YK09C/1A Nguy n Tri u Hoàng Ân 6.98 B nh vi n a khoa Hoàn M bình Trung09189K YK09C/1A Lê Th Kim Anh 6.9 bình09177K YK09C/1A Nguy n Vân Anh 7.39 Khá B nh vi n a khoa Hoàn M09190K YK09C/1A Ph m Th Ng c Châu 7.15 Khá Phòng khám David Shepherd Trung09209K YK09C/1A T Kim Châu 6.41 bình Trung09173K YK09C/1A Nguy n Th Phương Dung 6.59 bình09184K YK09C/1A Nguy n Th Ng c Dung 7.73 Khá B nh vi n Hoàn M09210K YK09C/1A Ph m H H nh Dung 7.39 Khá B nh vi n M t TP.HCM09175K YK09C/1A Mai Khánh Duy 7.25 Khá
 • 44. Ngành Thư ký Y khoa (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 09C109195K YK09C/1A Tr n Th Kim Duyên 7.16 Khá Trung09179K YK09C/1A Lê Nguy n Liên Hân 6.66 bình09211K YK09C/1A Dương Th Ng c Hi n 7.08 Khá09201K YK09C/1A Lê Th Vi n Hương 7.26 Khá B nh vi n a khoa Hoàn M09172K YK09C/1A Ph m Mai Lan 7.46 Khá B nh vi n M t TP.HCM09239K YK09C/1A Tr n Th ánh Loan 7.26 Khá B nh vi n Hoàn M09196K YK09C/1A oàn Th ánh Loan 7.36 Khá09187K YK09C/1A Lưu Hà Di u Lý 7.24 Khá B nh vi n a khoa Hoàn M09237K YK09C/1A Nguy n Kim Ngân 7.88 Khá Trung09169K YK09C/1A Tr n Th H ng Nhung 6.5 bình Trung09206K YK09C/1A Nguy n Ng c H Phi 6.94 B nh vi n a khoa Hoàn M bình Trung09204K YK09C/1A Võ Th H ng Phư ng 6.32 bình Trung09183K YK09C/1A Nguy n Th Minh Phư ng 6.49 bình Trung09178K YK09C/1A Tr n Th Thu Sương 6.44 bình Trung09197K YK09C/1A Lê Thiên Thanh 6.88 bình Trung09181K YK09C/1A Nguy n Th Thanh Th o 6.98 bình
 • 45. Ngành Thư ký Y khoa (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 09C1 Trung09171K YK09C/1A Hà Th Kim Thơ 6.8 bình Trung09244K YK09C/1A Nguy n Ng c Hoài Thương 6.56 B nh vi n a khoa Hoàn M bình Trung09207K YK09C/1A T ng Lê Thanh Thúy 6.92 bình Trung09186K YK09C/1A H Th Thanh Th y 6.51 bình Trung09205K YK09C/1A ng Võ Huỳnh Trâm 6.13 bình Trung09193K YK09C/1A Nguy n Hoài Minh Trân 6.24 bình Trung B nh vi n a khoa Hoàn M Sài09170K YK09C/1A Tr n Ng c Vương Trân 6.45 bình Gòn Trung09191K YK09C/1A Huỳnh Tôn N Minh Trang 6.91 B nh vi n M t TP.HCM bình Trung09200K YK09C/1A Th Tuy t Trinh 6.69 B nh vi n M t TP.HCM bình Trung09180K YK09C/1A Trà C m Tú 6.99 B nh vi n Hoàn M bình Trung09194K YK09C/1A Tr n H ng Xuân 6.31 B nh vi n Hoàn M bình Trung09182K YK09C/1A Ph m Nguy n Kim Y n 6.4 B nh vi n Hoàn M bình09208K YK09C/1A Nìm Chí Z nh 7.36 Khá B nh vi n Hoàn M
 • 46. Ngành h a Multimedia (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 07C1 Trung07490K TT07C/1B Nguy n Minh Giang 6.5 bình Trung07485K TT07C/1B Tr n Minh Hi u 6.39 Công ty Thi t k -In n Mekong bình Trung07191K TT07C/1B Huỳnh Thanh Kim Long 6.64 bình Trung07372K TT07C/1A H Ng c Sơn 6 H c khóa h c ng n h n bình Trung07433K TT07C/1A Tr n Lê Anh Vũ 5.73 Công ty TNHH Columbo bìnhKhoá 08C1 Trung07160K TT08C/1A Lý Tr n Thái Châu 6.55 bình08143K TT08C/1A Lư Kim H i 7.18 Khá Sailly Wood Trung08226K TT08C/1A Lương Công Hưng 5.43 bình Trung08167K TT08C/1A Nguy n Ng c Quỳnh Hương 6.01 bình Trung08129K TT08C/1A Vũ Phi Phư ng 6.13 bình Trung08416K TT08C/1A Tr nh Minh Toàn 6.86 bình Trung08139K TT08C/1A Nguy n Thành Minh Vũ 6.25 bìnhKhoá 09C1 Trung09151K TT09C/1A Nguy n Qu c B o 6.73 Công ty Sailly Wood bình Trung09103K TT09C/1A oàn Thành Chung 6.51 bình09138K TT09C/1A Nhan Qu c t 7.06 Khá09088K TT09C/1A Ph m Xuân 7.08 Khá Công ty Saillywood Trung Công ty TNHH M thu t ng09104K TT09C/1A Nguy n Minh Dương 5.92 bình d ng C Lũy Trung09106K TT09C/1A Nguy n Quang H u 6.76 bình09094K TT09C/1A Tr n Qu c Duy Khang 7.19 Khá H c các khóa h c ng n h n
 • 47. Ngành h a Multimedia (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 09C1 Trung09110K TT09C/1A Tr n Th Trúc Ly 6.99 Công ty i n Quân Media bình Trung09122K TT09C/1A Ph m Th Thúy Ng c 6.47 bình Trung09089K TT09C/1A Tr n Minh Nh t 6.44 Công ty i n Quân Media bình Trung09148K TT09C/1A Lý Th Quỳnh Như 6.76 Công ty i n Quân Media bình09154K TT09C/1A Nguy n Tr ng Nh t 7.5 Khá Công ty Viettravel Công ty Thi t k th i trang R ng09132K TT09C/1A Lý Gia Phú 7.02 Khá Vàng Trung09125K TT09C/1A Bùi Kim Phú 6.62 bình Trung09135K TT09C/1A ào Thành Phúc 5.98 bình Trung09108K TT09C/1A inh H ng Phúc 6.53 H c các khóa h c ng n h n bình09095K TT09C/1A inh Quang Kim Ph ng 7.12 Khá Trung09149K TT09C/1A Trương Th M Phư ng 6.74 H c các khóa h c ng n h n bình Trung09092K TT09C/1A Trương Khánh Quân 6.68 H c khóa h c ng n h n bình Trung09164K TT09C/1A Nguy n Tr ng Tài 6.28 bình09099K TT09C/1A Lưu Ni m Thăng 7.1 Khá Công ty Bpro Trung09116K TT09C/1A Ph m Tr n Thanh Trà 6.59 bình Trung09097K TT09C/1A Nguy n Ng c Bích Trâm 6.41 bình09100K TT09C/1A Ph m Th Thanh Trúc 7.82 Khá Công ty TCM Trung09109K TT09C/1A Tr n Quang Trư ng 6.85 i h c Hoa Sen bình09123K TT09C/1A Tr n ng Ng c Tùng 7.36 Khá Digital Xpress Vietnam09093K TT09C/1A Ph m Hoàng Th o Uyên 7.1 Khá H c các khóa h c ng n h n Trung09090K TT09C/1A Tr n Ch n Văn 6.7 bình Trung09150K TT09C/1A Tr n Thanh Vy 6.82 bình
 • 48. H Trung c pNgành Du l ch (Chuyên ngành KS-NH)09014T KS09T/1 M c Th H ng i p 7.3 Khá H c các khóa h c ng n h n09025T KS09T/1 Nguy n Th Phương H ng Hu 7.8 Khá H c các khóa h c ng n h n Trung09039T KS09T/1 Bùi Ng c Kim Ngân 6.1 Khách s n Elios bình Trung09053T KS09T/1 Nguy n Ng c T Quyên 6.9 Quán karaoke Ánh Dương bình khá Trung09054T KS09T/1 Ph m Xuân Quỳnh 6.8 bình Trung09077T KS09T/1 Xuân Tu n 6.4 bình09079T KS09T/1 Ph m Châu Di m Uy n 7.2 Khá H c liên thông09082T KS09T/1 Trương Xuân B o Vân 7.3 KháNgành K toán09111T KT09T/1 Tr n Th Minh Tâm 7.7 KháKHOA KINH T THƯƠNG M INgành K toán ( H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 062060851 KT062 Nguy n Th M n 2.73 Khá061002 KT062 Tr n Th M n 2.73 Khá061437 KT062 Nguy n Hoàn Vũ 2.85 Khá
 • 49. Ngành K toán ( H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070324 KT071 Lâm Th c Linh 3.14 Khá071112 KT071 Nguy n Th Kim Loan 2.9 Khá070331 KT071 Th Thanh Ly 2.9 Khá070731 KT071 Tr n Văn Ly 2.88 Khá070643 KT071 Bùi Vũ Duy t ình Nhi 3.11 Khá071101 KT071 H Ng c T Quyên 2.95 Khá070154 KT071 Dương Th L Sương 2.87 Khá070392 KT071 Ph m Ng c Th ch 3.01 Khá070037 KT071 Ph m Th Bích Trâm 3 Khá H c văn b ng 2071017 KT071 Nguy n Mai Trang 2.94 Khá070384 KT071 Nguy n Th Ng c Vân 3.03 Khá H c văn b ng 2070645 KT071 ng Khánh Vân 3.08 KháKhoá 081Ngành K toán (C liên thông H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 081L083155 KT081L Huỳnh Văn H i 2.63 Khá Công ty Ki m toán Khang Vi t083030 KT081L Lương Xuân Hưng 2.88 Khá083047 KT081L Hoàng Nguy n Qu Phương 3.13 Khá083169 KT081L Tr n Th y Thanh Phương 2.81 Khá Công ty Qu n lý B S Kapitaland
 • 50. Ngành K toán (C liên thông H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 082L Công ty TNHH XD&KD Nhà L p084027 KT082L Dương Th Lý 2.91 Khá Phúc Công ty TNHH DV GT Phong084037 KT082L Nguy n Th Minh Trang 2.89 Khá Cách M iKhoá 092L09038L KT092L Cao M Anh 3.08 Khá H c cao h c09053L KT092L Nguy n Huỳnh Phương Mai 3.18 Khá09069L KT092L Lê Ng c Sơn 3.09 KháNgành K toán (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 061A Trung060773 KT061A Nguy n Lê Duy Khôi 2.49 H c liên thông bình061185 KT061A Nguy n Th Di u Mi 2.62 Khá061308 KT061A Nguy n Th Hoàng Oanh 2.8 Khá Công ty TNHH XNK Hưng Th nh070708 KT071A Hà Th Thanh Loan 2.68 Khá070948 KT071A Ph m Phi Phư ng 2.64 Khá Du h c Công ty Ki m toán DFK070600 KT071A Nguy n Minh Thu n 2.7 Khá Vi t Nam
 • 51. Ngành K toán (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071A070872 KT071A Nguy n Tr n Bích Trâm 2.88 Khá H c liên thông071409 KT071A Nguy n Quang Vi t 2.66 KháKhoá 081A080428 KT081A Vũ H ng An 3.16 Khá080444 KT081A Nguy n H u Duy Anh 2.54 Khá H c liên thông080445 KT081A H Th y Ng c Châu 2.68 Khá080446 KT081A Tr n H i Dương 2.96 Khá080430 KT081A Quang Duy 2.7 Khá080447 KT081A Nguy n Châu Ng c Duyên 3.02 Khá H c liên thông080431 KT081A Bùi Khánh Hà 3.09 Khá080449 KT081A Giang Trúc Hi n 3.1 Khá H c liên thông080448 KT081A Nguy n Th Thu Hư ng 2.85 Khá H c liên thông080453 KT081A Nguy n Th Ng c Huy n 2.7 Khá080454 KT081A Tr n Anh Khoa 3.18 Khá080439 KT081A Huỳnh Cát Thiên Kim 3.02 Khá
 • 52. Ngành K toán (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 081A080429 KT081A Vòng Kim Liên 2.79 Khá H c liên thông080455 KT081A Vũ Thùy Liên 2.92 Khá080456 KT081A Nguy n Th Di u Linh 3.18 Khá080440 KT081A Ph m Th Trà My 2.74 Khá T p oàn Era Công ty Tư v n u tư Liên k080443 KT081A Võ Th ông Nghi 3.17 Khá Tín Nhi m080441 KT081A Lê Tr n Kim Ng c 2.68 Khá080460 KT081A H Ng c Oanh 2.75 Khá080462 KT081A Nguy n Th Thanh Phương 3.11 Khá080433 KT081A Nguy n Hoàng Khánh Phương 2.82 Khá080466 KT081A Nguy n Hoàng Quyên 3.05 Khá080464 KT081A Nguy n Lê T Quyên 2.72 Khá H c liên thông080470 KT081A Lâm Th Thy Th o 2.91 Khá080469 KT081A Tr n Kim Th o 2.87 Khá Công ty Evegreen Logistis080467 KT081A Võ Th Minh Thư 3.02 Khá080472 KT081A Nguy n Th Thu n 2.94 Khá H c liên thông080474 KT081A Trương Văn Toàn 2.9 Khá080475 KT081A Vũ B o Trâm 2.9 Khá080476 KT081A Th Thu Trang 3.01 Khá H c liên thông080477 KT081A Ngô Di m Trang 2.86 Khá H c liên thông080435 KT081A Phùng Th Huy n Trang 2.71 Khá H c liên thông080478 KT081A Châu Tú Trinh 2.92 Khá H c chương trình Big C080436 KT081A Nguy n Th Thanh Trúc 3.04 Khá H Hoa Sen080437 KT081A Nguy n Anh Tu n 2.7 Khá H c liên thông080480 KT081A Nguy n Thái Ng c Y n 3 Khá H c liên thông
 • 53. Ngành Marketing ( H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 062061390 MK063 L c Ái Bình 3.06 Khá061347 MK062 Nguy n Th M ng Huy n 3.04 Khá061486 MK062 Nguy n Ng c Khánh Thu 2.95 KháKhoá 071070390 MK071 Nguy n oàn Duyên An 2.95 Khá070403 MK071 Nguy n Th Ng c Bi n 3.08 Khá Công ty TGM Corporation071287 MK071 Nguy n Th Huy n Di m 2.89 Khá071036 MK071 Nguy n Th Khang 2.86 Khá070402 MK071 Nguy n Th Hoàng Kim 2.77 Khá Doanh nghi p Vi t071320 MK071 Nguy n Lê Thùy Linh 2.95 Khá Công ty TNHH Tư v n070624 MK071 H Nguy n Th o Nguyên 3.07 Khá Ng c L c B o070216 MK071 Huỳnh T n Phát 3.01 Khá Công ty C ph n Ôtô Trư ng H i070241 MK071 Quách Th Thiên Thanh 2.99 Khá071267 MK071 Nguy n Th Thu Trang 3.01 Khá Công ty Music Face070052 MK071 Võ Thanh Tú 2.75 Khá Co-op Mart
 • 54. Ngành Qu n tr Nhân l c ( H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071071274 NL071 Võ Lê Di m Ki u 2.99 Khá Công ty TNHH Hi p Phong Công ty TNHH TV XD Sino-071115 NL071 H ng Nguy t Minh 3.08 Khá Pacific070638 NL071 Huỳnh Th Thúy Nga 3.05 Khá Du h c071242 NL071 Lê Quang Phát 2.66 Khá071266 NL071 Giang Văn Thái 2.65 Khá Công ty C ph n Hoàng c071368 NL071 Ph m Th Vân Trâm 2.86 Khá Long Khánh070990 NL071 Mai Th Trân 3.15 KháNgành Qu n tr Kinh doanh ( H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 062061456 TV062 Nguy n Thùy Vân Anh 3.00 Khá060934 TV062 Nguy n Hoàng Châu 2.94 Khá Western Union060892 TV062 Tr n Ng c Lan Chi 2.99 Khá061516 TV062 Phan B i Di 2.64 Khá Công ty Saleco Trung060604 TV062 Ph m Vũ Duy 2.4 FPS bình061438 TV062 Nguy n Hoàng 2.75 Khá060758 TV062 Nguy n Th Huy 2.7 Khá Công ty Tân Hi p Phát061350 TV062 Bùi Phan Thanh Long 2.65 Khá061042 TV062 Nguy n Th H i Y n 3.09 Khá
 • 55. Ngành Qu n tr Kinh doanh ( H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070070 TV071 Ca Th Quỳnh Anh 2.85 Khá Công ty TNHH Philips Electronic070258 TV071 Ph m Kim Anh 3.04 Khá Vietnam071182 TV071 Dương Minh Châu 3.08 Khá H c các khóa ng n h n070263 TV071 H Ng c Châu 3 Khá C a hàng U-Best House070867 TV071 Tr n Chí Cư ng 2.93 Khá Thi oàn Thu n An071411 TV071 Nguy n Hoàng o 2.91 Khá071202 TV071 Nguy n c nh 2.79 Khá071095 TV071 Nguy n Văn ng 2.59 Khá Công ty Kim Cương Công ty TNHH Qu n lý Life070170 TV071 Ngô H u c 3.06 Khá Resort071100 TV071 Nguy n Qu c Duy 2.78 Khá071151 TV071 Nguy n Ng c Duy 3.14 Khá B n Thành Land070736 TV071 Kim Ng c Hà 3.08 Khá070257 TV071 Nghiêm Tr ng Hào 3.18 Khá070626 TV071 Võ Thanh Hi n 2.95 Khá Công ty C ph n Vietstar071149 TV071 Lê Văn Hoàn 2.58 Khá Công ty Hoàng Ngoãn070028 TV071 Minh Hoàng 2.88 Khá071006 TV071 Nguy n Th Hoàng 2.87 Khá070128 TV071 Tr n Tư c Huy 3.11 Khá Bridal Cookie070045 TV071 H B o Hoàng Lan 3.05 Khá
 • 56. Ngành Qu n tr Kinh doanh ( H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070957 TV071 Bùi Hoàng Linh 2.93 Khá070218 TV071 Nguy n Hà Phư ng Linh 3.08 Khá Công ty Anova Công ty TNHH TMDV trang thi t070633 TV071 Nguy n Ng c M Linh 3.15 Khá b Ánh Dương070863 TV071 Nguy n Th Thùy Linh 2.89 Khá071060 TV071 T ng Th Ki u Loan 3.18 Khá CMA CGM JSC VN070059 TV071 T Hoàng L c 2.9 Khá070169 TV071 Ngô Phúc L c 2.6 Khá Công ty Xây lúa mì Vietnam070850 TV071 i n Tr n B o Long 2.95 Khá H c thi t b h a071188 TV071 ng Th Th o Ly 3.04 Khá Du h c071358 TV071 Nguy n Th Ng c Mai 3.03 Khá071126 TV071 Nguy n Hoàng Minh 2.91 Khá070215 TV071 Tr n Quang Minh 3.15 Khá Công ty Thanh Ngân070131 TV071 Cao Hu M 3.06 Khá California Wow Vietnam070972 TV071 Lý Phư ng Nga 2.98 Khá070388 TV071 Hoàng Kim Ngân 2.89 Khá California Wow Vietnam070251 TV071 Lê ng Kim Ngân 2.75 Khá Công ty TNHH MTV Nguy n070168 TV071 Tr n Vũ Quỳnh Ngân 2.8 Khá Bình Công ty Toàn Gia070083 TV071 Nguy n Th Bích Ng c 2.8 Khá Hi p Phư c070995 TV071 Tr n B o Ng c 3.1 Khá VN Airlines
 • 57. Ngành Qu n tr Kinh doanh ( H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070140 TV071 ng Thu n Phát 3.21 Gi i Công ty Savino Del Bene070406 TV071 Huỳnh Thanh Phong 3.07 Khá Vietnam070077 TV071 Nguy n H ng Phúc 3.12 Khá Công ty TNHH MTV Vissan070279 TV071 ng Th H i Ph ng 3.25 Gi i070090 TV071 Dương Th Thanh Phương 3.01 Khá070878 TV071 Phùng Bích Phương 2.9 Khá Công ty TNHH a i m Vàng070202 TV071 Nguy n Th Bích Phư ng 2.97 Khá070220 TV071 Nguy n Th Ng c Phư ng 2.94 Khá070035 TV071 Lê B o Qu c 2.68 Khá070256 TV071 Tr n oàn B o Quyên 2.88 Khá070116 TV071 Nguy n Xuân Minh Tâm 3.18 Khá Milano071365 TV071 Lê Th Thanh Tâm 3.04 Khá070074 TV071 Tr n Minh Tân 3.01 Khá071024 TV071 Tr n Nguy n Phương Thanh 2.98 Khá071366 TV071 Tr n c Thư 3.16 Khá070058 TV071 Nguy n Anh Thư 3.05 Khá Công ty TNHH C.T Smart VN070022 TV071 Ph m Minh Thu n 2.94 Khá071399 TV071 oàn Quang Vĩnh Thúy 2.76 Khá071140 TV071 Ngô ình Lưu Ti ng 3.09 Khá i h c Hoa Sen
 • 58. Ngành Qu n tr Kinh doanh ( H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071071243 TV071 Nguy n H u Tín 2.88 Khá070549 TV071 Phan Tr n B o Trâm 2.97 Khá Công ty CNAHTE VN Công ty TNHH DV071154 TV071 Mai Th Huy n Trang 3.1 Khá Hoàng Kim Phát070623 TV071 Th Huy n Trang 2.98 Khá070163 TV071 M c Thanh Trúc 3.09 Khá H c anh văn070233 TV071 Lý Ni m T 3.09 Khá Vinagame070130 TV071 Võ Minh Tu n 3.1 Khá071144 TV071 ào Duy Tùng 2.86 Khá070335 TV071 Huỳnh Th Thanh Tuy n 3.09 Khá070993 TV071 u Th Ly Uyên 3.08 Khá070340 TV071 Nguy n Th B ch Vân 3.08 Khá Ngân hàng Hàng H i070118 TV071 Ph m Tư ng Vi 2.66 Khá071178 TV071 Hoàng Qu c Vi t 3.11 Khá071038 TV071 Nguy n Th Vinh 2.94 Khá Công ty TNHH La Vie Công ty CP Tư v n u tư B S070196 TV071 Hoàng Hà B o Vy 2.94 Khá Khánh Nghi071364 TV071 Huỳnh Hoàng Y n 3.14 KháKhoá 081081434 TV081 Hoàng Ng c H nh 3.16 Khá Công ty TNHH B S081458 TV081 Nguy n Th ch Thúy Nga 2.96 Khá ông Hưng
 • 59. Ngành Qu n tr Kinh doanh (C liên thông H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 081L083077 TV081L ng Th ch Hoàng 2.71 Khá083079 TV081L Âu Qu c Huân 2.97 Khá Công ty Thiên Long083080 TV081L Nguy n Th Tuy t Linh 2.66 KháKhóa 082L84046 TV082L Nguy n Mai Hân 2.84 KháKhoá 091L09124L TV092L Ng c Di m Châu 3.19 Khá Ngân hàng Maritime09126L TV092L Tr n Th Thu Di m 2.9 Khá09130L TV092L Ph m Nguy n Khánh Duy 3.03 Khá09137L TV092L H Th Thu H nh 3.04 Khá09143L TV092L Nguy n Nhâm H i Hi n 3.17 Khá Công ty TETRA PAK09145L TV092L Tr n Th Trung Hi u 3.1 Khá09140L TV092L Ngô Th Phương H ng 3.11 Khá09142L TV092L ng Hùng 2.85 Khá09146L TV092L Lê Khánh Hưng 3 Khá09152L TV092L Nguy n ình Khoa 3.03 Khá09156L TV092L Nguy n Y n L c 2.94 Khá
 • 60. Ngành Qu n tr Kinh doanh (C liên thông H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 091L09161L TV092L Nguy n Kim Loan 3.17 Khá09167L TV092L ng Quang Minh 3.02 Khá Ngân hàng Bangkok09169L TV092L Nguy n Th Ki u My 3.1 Khá Samco Th c09173L TV092L H Th Kim Ngân 3.19 Khá09176L TV092L Tô B o Ng c 3.08 Khá09185L TV092L Ngô Hoàng Oanh 3.14 Khá09189L TV092L Cao Kim Ph ng 3.05 Khá Công ty International Lifestyle09194L TV092L Tr n oàn Tâm 3 Khá09198L TV092L Nguy n Tr n Kim Thanh 2.94 Khá Công ty Lead Group Properties09205L TV092L Châu Th Ng c Trâm 3.21 Gi i Công ty i n máy Ekest09215L TV092L Nguy n M nh Tu n 3.42 Gi i09216L TV092L Vũ Hoàng Khánh Vân 3.04 KháNgành Qu n tr Kinh doanh (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 061A060779 TV061A Tô Minh Quân 2.6 Khá
 • 61. Ngành Qu n tr Kinh doanh (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071A070942 TV071A Lư Th Thu Ngân 2.59 Khá070929 TV071A Lê Thanh Nhã Nh c 2.91 Khá70584 TV071A Ngô Thanh Như 3.13 Khá H c liên thông070542 TV071A Nguy n Trang Phương Th o 2.9 Khá070702 TV071A Mai Th Tuy t Trinh 3.02 Khá070561 TV071A Lê Phan Hoàng Tu n 2.8 Khá H c liên thông070743 TV071A Lê Ng c M Vy 2.77 KháKhoá 081A081530 TV081A Lê Kim Anh 3.11 Khá H c liên thông081532 TV081A Ngô Chu Ng c Anh 2.81 Khá081534 TV081A Trương Kim Thái Bình 2.95 Khá081537 TV081A Tr n Qu c Ch nh 2.84 Khá081521 TV081A Luân Ki n Cư ng 3.11 Khá081529 TV081A Nguy n Văn c 2.9 Khá081683 TV081A Tr n Th Ng c Hân 2.95 Khá081507 TV081A Lương Vinh Hi n 3.05 Khá081596 TV081A Nguy n Tr ng Hi u 3.07 Khá081544 TV081A Lê Th Phư ng Ki u 2.89 Khá081549 TV081A Nguy n Th Thanh Mai 3 Khá
 • 62. Ngành Qu n tr Kinh doanh (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 081A081548 TV081A Tô Th Tuy t Mai 2.84 Khá081553 TV081A Nguy n Th Y n Nhi 2.99 Khá H c liên thông081514 TV081A oàn Quỳnh Như 2.94 Khá Th gi i Di ng081552 TV081A H Tuy t Quỳnh Như 3 Khá081558 TV081A Kim Tu n Phong 2.64 Khá H c liên thông081557 TV081A Lê Hoàng Phúc 2.81 Khá H c liên thông081556 TV081A Trang Thiên Phúc 3.06 Khá H c liên thông081517 TV081A Tr n H ng Phúc 2.89 Khá H c liên thông081555 TV081A Nguy n H u Phư c 2.84 Khá H c liên thông081685 TV081A Nguy n Th Anh Thư 2.71 Khá081578 TV081A Lê Th Hoài Thương 2.99 Khá081569 TV081A Nguy n Vương B o Trân 2.81 Khá081524 TV081A Tr nh Th Tuyên 3.09 Khá H c liên thông081573 TV081A H Du Minh Tuy n 2.88 Khá H c liên thông081617 TV081A Nguy n Th Thanh Tuy n 2.79 Khá H c liên thông081616 TV081A Lê Th Thanh Tuy n 3.05 Khá081574 TV081A Nguy n Th Ng c Uyên 2.9 Khá H c liên thông081575 TV081A Nguy n Th Bích Vân 3.07 Khá H c liên thông081576 TV081A Tr n Lâm Quang Vinh 2.99 Khá Englishzone
 • 63. Ngành Ngo i thương X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 071A070968 NT071A Lê Th Quỳnh Châu 2.97 Khá071044 NT071A Phan S c C m Ly 3.11 Khá071080 NT071A ng Thái Nguyên 2.54 Khá H c liên thông070449 NT071A Nguy n Ng c Phương 2.89 Khá071035 NT071A Lưu Nguy n Hoàng Trang 2.9 Khá070977 NT071A Nguy n Th Tuy t Trinh 2.7 KháKhóa 081A080687 NT081A Nguy n Th Thúy An 3.12 Khá080685 NT081A ng Th Ân 2.92 Khá H c liên thông080667 NT081A Lê Phư c Quỳnh Anh 3.01 Khá080690 NT081A Ph m Duy Anh 2.74 Khá Công ty TNHH TM&DV XNK Thái080686 NT081A Nguy n Th y Thùy oan 3.19 Khá Vi t080694 NT081A Nguy n Th M Dung 2.93 Khá080696 NT081A Nguy n Hoàng H i 2.73 Khá080697 NT081A Tr n Th M H nh 3.09 Khá H c liên thông
 • 64. Ngành Ngo i thương X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080700 NT081A Lương Thanh Hi u 2.81 Khá H c liên thông080703 NT081A Nguy n Th Ái Hoàn 2.83 Khá H c liên thông080702 NT081A inh Hưng 3.18 Khá080670 NT081A Tr nh Th Thu Huy n 2.9 Khá080705 NT081A Ph m Thanh Lan 2.92 Khá Công ty Metro080673 NT081A Ngô c Long 2.5 Khá080708 NT081A Nguy n Th C m Ly 2.93 Khá080709 NT081A Tr n Th Tuy t Mai 2.96 Khá H c liên thông080713 NT081A Lê Th Ng c Ngân 3.01 Khá080712 NT081A Nguy n Th Ng c Ngân 3.04 Khá H c liên thông080715 NT081A Nguy n H nh Nguyên 3.02 Khá081689 NT081A Tr n L Nhi 2.83 Khá H c liên thông080716 NT081A Trương Th Kim Như 2.88 Khá H c liên thông080677 NT081A Nguy n Th Y n Nhung 2.98 Khá H c liên thông080720 NT081A Tr n Th Th o Quyên 2.92 Khá080723 NT081A Dương Thanh Tâm 2.84 Khá H c liên thông080681 NT081A Tr n Ng c Xuân Th o 2.83 Khá H c liên thông
 • 65. Ngành Ngo i thương X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080729 NT081A T Anh Thi 2.93 Khá080727 NT081A ng Văn L c Th 2.95 Khá080678 NT081A Nguy n Th Anh Thư 2.83 Khá080675 NT081A Nguy n Th Th y 2.93 Khá H c liên thông Công ty Cartina Enterprises Vi t080733 NT081A Tr n Th Ái Trân 2.73 Khá Nam080735 NT081A Nguy n Th Th o Trang 2.88 Khá080736 NT081A Nguy n Thùy Trang 2.88 Khá080741 NT081A Hoàng Minh Trí 2.71 Khá H c liên thông080684 NT081A Tr n Th Ty 2.86 Khá Harvey Nash080666 NT081A Lưu Thái Vân 3.04 Khá Hecny080744 NT081A Vũ Bích Vân 2.8 Khá080747 NT081A Tr n Minh Vui 2.81 Khá080753 NT081A Nguy n Th Hoàng Y n 3.06 Khá080755 NT081A Ph m Th Ng c Y n 2.74 Khá
 • 66. KHOA KHOA H C CÔNG NGHNgành Công ngh thông tin ( H)Chuyên ngành H th ng thông tin X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 062 Công ty B t ng s n Southfil061465 HT062 Ph m Huy Hân 2.71 Khá (England)060814 HT062 Tr nh Huy Hoàng 2.57 Khá H c anh văn061373 HT062 Mai H ng Linh 2.66 Khá H c các b ng nghi p v Trung060370 HT062 Nguy n Ph m Huy Thanh 2.46 Công ty Ifo Nam bình061389 HT062 Nguy n H u Trí 2.91 Khá Công ty CP TMA061028 HT062 Vương Vũ 2.97 Khá y ban Nhân dân Qu n 6Khoá 071070316 HT071 Nguy n Ng c n 2.68 Khá H c văn b ng 2071156 HT071 Dương Vi t Anh 2.58 Khá070394 HT071 Nguy n Th Trâm Anh 3.15 Khá Công ty Bamboo Solution070323 HT071 Nguy n T n B o 2.74 Khá070020 HT071 Quách t 2.62 Khá070831 HT071 Nguy n Thanh Dũng 2.86 Khá Trung070397 HT071 Ph m Văn Hoàn 2.48 bình070033 HT071 Phó Vĩnh Huy 2.77 Khá Công ty Greenleaf070197 HT071 Nguy n Trí Huỳnh 2.66 Khá
 • 67. Ngành Công ngh thông tin ( H)Chuyên ngành H th ng thông tin X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070051 HT071 Võ Tu n Khanh 2.81 Khá070172 HT071 Quách Ki n L i 2.76 Khá Công ty CP Th gi i Di ng070880 HT071 Huỳnh Lương Hoàn Nguyên 2.64 Khá H c các khóa ng n h n070380 HT071 Tr n ăng Nguyên 2.7 Khá070097 HT071 Tr n Ng c Quân 2.71 Khá070019 HT071 Ph m Minh Quang 2.78 Khá H c các khóa ng n h n070034 HT071 Ph m Tú Thanh 2.8 Khá Công ty King Corp. Trung070346 HT071 Lý Qu c Toàn 2.44 Công ty TNHH TM DV Ng c Hu bình070375 HT071 Chu Minh Trí 2.74 Khá Công ty Sài Gòn Phương ông070283 HT071 Mai Xuân Vinh 2.73 KháChuyên ngành Công ngh ph n m m X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070802 QL071 inh Như Vũ Anh 2.98 Khá Công ty Gameloft071256 QL071 Ph m Th Huy 2.79 Khá070319 QL071 oàn Duy Khiêm 2.81 Khá Công ty Harvey Nash071121 QL071 Nguy n Huỳnh Qu c Luân 2.74 Khá
 • 68. Chuyên ngành Công ngh ph n m m X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070277 QL071 Nguy n T n Phát 2.71 Khá070038 QL071 Nguy n Hoàng Ph ng 2.68 Khá070242 QL071 Nguy n Thanh Quang 2.78 Khá070181 QL071 ào Hoàng Sao 2.72 Khá070164 QL071 Lê Tr n Trung 2.5 Khá070699 QL071 Nguy n Xuân Trư ng 2.73 Khá Công ty Anh TínNgành Công ngh thông tin (C liên thông H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 081L083001 QL081L ng Khúc Duy Anh 3.08 Khá083141 QL081L Lê Nguy n H i ăng 2.91 Khá083142 QL081L Mã Qu c Phong 2.61 Khá083014 QL081L Tr n Vũ Thiên 2.55 Khá Công ty CP Lê B o Minh083147 QL081L Tr n Th Kim Tuy n 3.01 KháKhoá 092L09004L QL092L Nguy n Quang ng 3.04 Khá
 • 69. Ngành Công ngh thông tin (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 061A060194 QL061A oàn T n Hi u 2.69 Khá060362 QL061A Nguy n Phi Hi u 2.65 Khá Công ty Becax Trung060518 QL061A Cao Thanh Hoàng 2.39 bình060708 QL061A Huỳnh Nghĩa Toàn 2.56 Khá Công ty GameloftKhoá 071A070608 QL071A Ngô Khương Duy 2.56 Khá H c liên thông Trung070426 QL071A M ch Nguy n Qu c Giang 2.45 Công ty Trí Nhân bình070309 QL071A Ph m Minh Hà 2.63 Khá Công ty Trí Nhân Trung070825 QL071A Tr n Trung Hi u 2.47 Công ty Harvey Nash bình070677 QL071A Lê Minh Hòa 2.88 Khá H c liên thông070508 QL071A Ph m Thanh Hoàng 2.72 Khá Công ty Giftcard Lab070653 QL071A Nguy n ăng Khoa 2.74 Khá H c liên thông071388 QL071A Tr n ăng Khoa 2.52 Khá H c liên thông070641 QL071A Huỳnh Tu n Ki t 2.56 Khá Công ty NTT Data070563 QL071A Lê Duy Minh 2.64 Khá H c liên thông070747 QL071A Huỳnh Qu c Nam 2.73 Khá H c khóa h c ng n h n071069 QL071A Nguy n Vĩnh Phát 2.54 Khá Công ty Ifo
 • 70. Ngành Công ngh thông tin (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071A071061 QL071A Huỳnh H i Phương 2.69 Khá H c liên thông071387 QL071A Lê Thanh Phương 2.79 Khá Công ty FPT Software070555 QL071A Tr n Qu c Quang 2.72 Khá Công ty NTT Data071056 QL071A Ngô Th Thanh Th o 2.52 Khá071394 QL071A Huỳnh Thanh Trà 2.69 Khá H c liên thông Trung071039 QL071A Ph m Hoàng T Trinh 2.44 bình070583 QL071A Lê Nguy n Minh Tú 2.5 Khá070937 QL071A Nguy n Th Minh Tuy n 2.67 Khá Công ty Zim071389 QL071A T ng Quang Vinh 2.77 Khá H c liên thông Trung071133 QL071A Nguy n Quang Xuân 2.47 bìnhKhoá 081A080936 QL081A Nguy n c Chánh 2.77 Khá H c liên thông080937 QL081A Nguy n Thi n Chí 2.57 Khá080950 QL081A T ng Thành Danh 2.52 Khá Công ty FPT Software080940 QL081A Nguy n Th Bích ào 2.67 Khá081673 QL081A Tr n Th Duyên 2.55 Khá080957 QL081A Nguy n Anh Khoa 2.59 Khá H c liên thông080958 QL081A T ng ăng Khoa 2.61 Khá H c liên thông
 • 71. Ngành Công ngh thông tin (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 081A080960 QL081A Lê Văn Lành 2.72 Khá H c liên thông080942 QL081A Nguy n Th Thanh Thúy 2.83 Khá H c liên thông080976 QL081A Thái B o Tri u 2.6 Khá H c liên thông080979 QL081A Bùi c Trung 2.81 Khá Công ty VTB080978 QL081A Nguy n Thành Trung 2.88 Khá H c liên thông080977 QL081A Tr n Minh Trung 2.87 Khá H c liên thông080980 QL081A Nguy n Hoàng Tu n 2.71 Khá Công ty I Phone080981 QL081A Nguy n Ng c Tu n 2.62 Khá H c liên thông080974 QL081A ào Thanh Tùng 3.01 Khá H c liên thôngNgành M ng máy tính ( H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 062060364 VT062 Nguy n Thanh Khi t 2.61 Khá060353 VT062 Dương Văn Nam 2.75 Khá
 • 72. Ngành M ng máy tính ( H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071071312 VT071 Nguy n Th H nh 2.83 Khá070378 VT071 Lê Anh Khoa 2.99 Khá Công ty Sao B c u070109 VT071 Lê Hoàng Khương 2.63 Khá FPT Telecom071338 VT071 Nguy n Tr ng Nghĩa 2.93 Khá i h c Bách Khoa070813 VT071 Nguy n Th C m Nhung 2.85 Khá070219 VT071 Nguy n H ng Sanh 2.79 Khá071311 VT071 Bùi c Toàn 2.6 Khá Gameloft070261 VT071 Nguy n Anh Tú 2.88 Khá Công ty Xynapsys070142 VT071 Vũ ình Tùng 2.76 Khá Trư ng i h c Bách khoaNgành M ng máy tính (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 061A061295 VT061A Tr nh Kim Long 2.7 Khá H c các khóa h c ng n h n061107 VT061A oàn Công Nghĩa 2.52 Khá Nhà hàng Âu-L c Trung061194 VT061A Nguy n Ng c Trung 2.44 bình
 • 73. Ngành M ng máy tính (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071A071012 VT071A Lê ình Thành Công 2.72 Khá071308 VT071A Nguy n Qu c Cư ng 2.6 Khá070618 VT071A Nguy n Anh Khoa 2.65 Khá H c liên thông070918 VT071A Lê Anh Nghi 2.66 Khá071253 VT071A Tr n Phư ng Nghi 2.8 Khá H c liên thông070842 VT071A Ph m Hoài Phương 2.61 Khá070949 VT071A Nguy n Vĩnh Tài 2.99 Khá H c liên thông070590 VT071A Nguy n Minh Th ng 2.52 Khá Công ty Datalogic070516 VT071A Nguy n Bá Tòng 2.59 Khá070668 VT071A H Thanh Tu n 2.7 Khá H c liên thôngKhoá 081A081654 VT081A Bùi Nguy n Phương Anh 2.9 Khá H c liên thông081653 VT081A Lý Nguy n ông 2.75 Khá H c liên thông081655 VT081A Ph m Huỳnh Kh c Dư c 2.97 Khá H c liên thông081656 VT081A Huỳnh Khánh Hưng 2.65 Khá081651 VT081A Nguy n Th Phương Ng c 2.9 Khá Công ty CP V t tư Xăng d u
 • 74. Ngành M ng máy tính (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 081A081660 VT081A Quan Minh Tâm 2.95 Khá081649 VT081A ng Ng c Thành 3.01 Khá H c liên thông081665 VT081A Nguy n Thành Tín 3.06 Khá081650 VT081A Nguy n Trung Tín 2.82 Khá H c liên thông081690 VT081A Huỳnh Công To i 2.84 Khá H c liên thông081652 VT081A Ngô Hi p Toàn 2.88 Khá H c liên thông081684 VT081A Quan Thi Tr ng 2.97 Khá H c liên thông081662 VT081A Lê Minh Tùng 2.72 KháKhóa 04 Trung040146 VT04A/1 H ng Ng c Cát Tư ng 6.36 bình khá
 • 75. DOANH NGHI P NH N SINH VIÊN TH C T PSTT TÊN CÔNG TY STT TÊN CÔNG TY 1 Lowe Lintas 23 Louis Dreyfus Commodities Co 2 Future World 24 ANZ bank 3 Sagawa Express Vietnam 25 Armajaro Vietnam 4 DLuxy_Transforming Ideas 26 Avira Vietnam 5 Choo Communication 27 TMA Mobile Solutions 6 Grant Thornton 28 Decathlon Vietnam Tracimexco-Supply chains and Agency Services 7 29 HSBC J.S Co 8 CARREFOUR GLOBAL SOURCING VN 30 Vietway Deport 9 Rex Hotel 31 SHB10 Grey Group 32 Sotrans Logistic11 Kuehne + Nagel 33 Big C - Casino Global SOURCING12 Centre Of Business Study & Asistances 34 The VietNam Bank for Social Policies13 New Port Sài Gòn 35 B&H Furniture Co14 U-land co.ltd 36 Công ty TNHH T H i15 Bourbon Anhoa 37 Công ty IDM16 Indochina Research 38 Công ty Tư v n Thi t k Ki n Xanh17 Big C Supercenter 39 Công ty CP Cao su Sài Gòn - KYMDAN18 Talent Pte 40 Hoa Sen Group19 Nielsen Company 41 Công ty CP Công ngh Truy n thông S 120 CW SINGAPORE PTE, LDT 42 Công ty Manpower Business Solutions Phòng khám a khoa qu c t21 MK Pacific 43 Columbia Asia Sai Gon22 Global Cybersoft JSC 44 Phòng khám Vigor
 • 76. DOANH NGHI P NH N SINH VIÊN TH C T PSTT TÊN CÔNG TY STT TÊN CÔNG TY45 B nh vi n Pháp Vi t 67 Khách s n Amara Saigon46 B nh vi n Hoàn M 68 Khách s n Milano47 B nh vi n H ng c 69 Khách s n Inter Continental48 B nh vi n i h c Y Dư c 70 Khách s n Continental49 B nh vi n Ch R y 71 Khách s n Elios50 B nh vi n M t Thành Ph 72 Phú Quý Corporation51 B nh vi n Ch n Thương Ch nh Hình 73 Công ty FPT Trading52 B nh vi n Nhi t i 74 Công ty Pythis53 B nh vi n Tai Mũi H ng 75 Công ty Brighten Her Trend54 B nh Vi n Nhi ng 2 76 Công ty Harvey Nash55 Công ty Ninh Khương 77 ng Tâm Group56 Khách s n Quê Hương 4 78 Công ty CP MISA57 Khách s n Windsor 79 Trung tâm Giáo d c Qu c t EF58 Khách s n REX 80 Công ty Masan Food59 Khách s n New World 81 Cty TNHH K Thu t CN VGI Trung tâm Ngo i Ng60 Khách s n Park Hyatt 82 i h c Qu c Gia TP.HCM (AUSP) Công ty Liên k t h c thu t qu c t61 Khách s n Equatorial 83 Studylink International62 Khách s n Bát t 84 Công ty Natrural apporach63 Khách s n Caravelle 85 Công ty Tư v n du h c HAT Khoa Khoa h c và Công ngh64 Khách s n Sheraton 86 Trư ng i h c Bách Khoa Công ty TNHH ào t o & Tư v n65 Khách s n Movenpick 87 Trí Tu Vi t Công ty CP TT Qu ng cáo & T66 Khách s n Park Royal 88 Th ng Th ng
 • 77. DOANH NGHI P NH N SINH VIÊN TH C T PSTT TÊN CÔNG TY STT TÊN CÔNG TY89 Câu l c b Doanh nhân Sài Gòn 108 Công ty Tin h c FPT90 Ngân hàng Sacombank 109 Big C Vietnam91 Ngân hàng MHB 110 Metro Vietnam92 Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam 111 Liên hi p HTX Thương m i TP.HCM93 Ngân hàng HSBC - Chi nhánh TP.HCM 112 Công ty TNHH Ph n m m Minh M94 Ngân hàng VIB 113 Công ty GfK95 Ngân hàng Techcombank 114 FPT Information System96 Ngân hàng TMCP Hàng H i 115 Cty C ph n Thi t b y t Minh Tâm97 Ngân hàng BIDV 116 Công ty Gameloft98 Ngân hàng Agribank 117 Công ty Vina Game99 Ngân hàng TMCP Phương ông 118 Công ty TMA Solutions100 Ngân hàng TMCP Phương Nam 119 Trung tâm Anh ng Cleverlearn101 Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam 120 Công ty Prudential Finance102 Công ty Ki m toán Vi t Úc 121 Ngân hàng An Bình Công ty Tư v n thí t k xây d ng103 122 Công ty TNHH TM & DVKT nh Thiên Phương ông Nhà sách Thăng Long104 Công ty TNHH XD Hoàng i p 123 Cty Minh Thành (b Qu c phòng) Công ty Cyworld Vi t Nam105 Cty XD Bưu chính Vi n thông 124106 Công ty Tin h c HPT 125 Ngân hàng ông Á107 Công ty Tin h c HiPT 126 Công ty Ki m toán Vi t Nh t
 • 78. w w w.hoase n.edu.vnPHÒNG H TR SINH VIÊN■ Có q u an h ch t ch v i hơn 1000 doanh nghi p ho t đ ng trong nhi u lĩnh v c k hác n h a u đ g i s i nh viên đ n th c t p cũng như đ m b o t o cơ h i vi c làm cho hơn 90% sinh v i ê n s a u k h i t t nghi p.■ Tì m n gu n vi c làm ng n h n và dài h n t các công t y có uy tín, chuyên nghi p đ tư v n và gi i t hi u vi c làm cho sinh viên.■ Tư v n, h tr sinh viên vay v n h c t p t i ngân hàng chính sách.■ Tư v n, h tr sinh viên làm h sơ d tuy n các lo i h c b ng.■ L n g nghe, thu th p, ph n h i thông tin và tham gia gi i quy t nh ng k hó k hăn c a si n h v i ê n t ro n g quá tr ình h c t p, thi c .THƯ C ÁM ƠN DOA N H N G H I PTro n g n h ng năm qua, nhi u th h sinh viên Trư ng Đ i h c Hoa S en t t nghi p đã đư c c á cd o a n h n ghi p, các t ch c k inh t - xã h i quan tâm tuy n d ng. V i t l trên 90% sinh v i ê n rat r ư n g đ u có vi c làm ngay, sinh viên Trư ng Đ i h c Hoa S en k hông nh ng đáp ng đư c n h uc u c h u ng c a th trư ng lao đ ng mà còn đư c đánh giá cao v năng l c chuyên môn và k hn ă n g l à m vi c. Đ đ t đư c nh ng thành qu t t đ p đó, ngoài s n l c k hông ng ng c a t h yvà t rò Tr ư ng Đ i h c Hoa S en còn có s đóng góp và giúp đ to l n c a các doanh nghi p, c á ct c h c k inh t - xã h i trên đ a bàn Thành ph H Chí M inh nói r iêng và c nư c nói ch u n g k h iđ ã t o môi trư ng th c t p thu n l i, t n tình hư ng d n trong quá tr ình làm vi c t i cô n g t yc ũ n g n h ư quan tâm tuy n d ng sinh viên sau k hi t t nghi p.C h ú n g tôi hy v ng s ti p t c nh n đư c s giúp đ , h tr hi u qu t quý doanh nghi p và c á ct c h c k inh t - xã h i đ đ m b o đư c ch t lư ng đào t o cua trư ng.Trâ n t r ng cám ơn,B a n G i á m hi u Trư ng Đ i h c Hoa S en 75
 • 79. KH O SÁT THU NH P C A TÂN KHOA ĐÃ CÓ VI C LÀM TÍNH Đ N NGÀY 05/12/2011 Đ i h c (liên k t qu c t ) Đ ih c Đ i h c liên thông 5.71% 10% 4.44% 8.89% 48.57% 17% 24% 20% 31.33% 25.71% 42% 62.22%200 - < 400 USD 600 - < 800 USD <4 tri u 6 tri u - <8 tri u < 6 tri u 8 tri u - < 10 tri u400 - < 600 USD > 800 USD 4 tri u - <6 tri u > 8 tri u 6 tri u - < 8 tri u > 10 tri u (Kh o sát 35/72 SV ) (Kh o sát 150/245 SV ) (Kh o sát 45/103 SV ) Cao đ ng K thu t viên, Trung c p chuyên nghi p 8.06% 18% 21%` 20.51% 28.49% 20.51% 42.47% 41.03% < 2,5 tri u 4 - < 6 tri u < 2 tri u 3 - < 4 tri u 2,5 - < 4 tri u > 6 tri u 2 - < 3 tri u > 4 tri u (Kh o sát 186/392 SV ) (Kh o sát 78/163 SV ) T L TÂN KHOA CÓ VI C LÀM TÍNH Đ N NGÀY 05/12/2011 100% 90% 95.83% 93.75% 92.92% 80% 90.28% 89.92% 89.01% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Đ ih c Đ ih c Đ ih c Cao đ ng K thu t viên T l chung (liên k t qu c t ) liên thông (Kh o sát 65/72 SV) (Kh o sát 94/103 SV) (Kh o sát 230/245 SV) (Kh o sát 330/349 SV) (Kh o sát 140/163 SV) (Kh o sát 859/932 SV)
 • 80. 93 Cao Thắng, Q.3, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (848) 3830 1877 Fax : (848) 3925 7851 Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn Website: www.hoasen.edu.vn

×