Your SlideShare is downloading. ×
Rozšiřující materiál - Právo na informace
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Rozšiřující materiál - Právo na informace

180

Published on

Učební materiál určený pro Školu občanské iniciativy Hnutí DUHA.

Učební materiál určený pro Školu občanské iniciativy Hnutí DUHA.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
180
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. PRÁVO NA INFORMACE Petra Humlíčková Únor 2013 Škola občanské iniciativy pro pokročilé Prezentace vznikla v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství (CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 • 2. OBČANSKÁ PRÁVA V OCHRANĚ ŢP  Právo na informace  Právo na účast v řízeních  Právo na soudní ochranu  => Aarhuská úmluva  Výbor pro dodrţování Aarhuské úmluvy http://www.unece.org/env/pp/cc.html
 • 3.  Čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy Navíc - aniž by tím bylo dotčeno přezkoumání zmíněné výše v odstavcích 1 a 2 - strany zajistí, aby osoby z řad veřejnosti splňující kritéria, pokud jsou nějaká stanovena ve vnitrostátním právu, měly přístup ke správním nebo soudním řízením, aby mohly vznášet námitky proti jednání, aktům nebo opomenutí ze strany soukromých osob nebo orgánů veřejné správy, jež jsou v rozporu s ustanoveními jejich vnitrostátního práva týkajícího se životního prostředí.  Čl. 11 směrnice EIA 1. Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva příslušníci dotčené veřejnosti, kteří: a) mají dostatečný zájem; nebo b) namítají porušování práva v případech, kdy to správní řád členského státu požaduje jako podmínku, měli možnost dosáhnout přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným zákonem a mohli tak napadat hmotnou nebo procesní zákonnost jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti podléhajících ustanovením o účasti veřejnosti obsaženým v této směrnici. Co představuje dostatečný zájem a porušování práva, určí členské státy v souladu s cílem poskytnout zúčastněné veřejnosti široký přístup k právní ochraně. Za tímto účelem je zájem jakékoli nevládní organizace, která splňuje požadavky uvedené v čl. 1 odst. 2, pokládán pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku za dostatečný. Pro účely odst. 1 písm. b) tohoto článku se předpokládá, že tyto organizace mají práva, která mohou být porušována.
 • 4.  www.zakonyprolidi.cz  www.otevrete.cz  http://www.bezkorupce.cz/  Komentář – Furek
 • 5. KDE JE UPRAVENO?  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  Zákon č. 123/1998 Sb., o poskytování informací o ţivotní prostředí
 • 6. KDO MŮŽE O INFORMACE POŽÁDAT?  Kdokoliv  FO  PO  (ne)občan
 • 7. KOHO SE LZE PTÁT?  Tzv. povinný subjekt  Státní orgán  Ministerstva, soudy, kancelář prezidenta, ČNB, NKÚ  Samosprávné celky  Obce, kraje  Veřejné instituce  Školy, nemocnice, ČEZ, dopravní podniky  2Ans 4/2009-93 (definice povinného subjektu – firmy)
 • 8. CO JE „INFORMACE“?  stav ţivotního prostředí a jeho sloţek: vzduchu, vody, půdy, krajiny, přírodních stanovišť, atd.  biodiverzita, včetně geneticky modifikovaných organismů  vlivy jako jsou chemické látky, hluk, záření, radiace, emise a imise, atd., které mohou mít vliv na ţivotní prostředí  plány, programy, implementované politiky, právní předpisy, ekonomické analýzy  stav lidského zdraví, veřejné bezpečnosti a ţivotních podmínek  stav kulturních památek a budov, které mohou být ovlivněny stavem ţivotního prostředí  Informace:  jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoli podobě,  zaznamenaný na jakémkoliv nosiči,  text, fotografie, zvukový /audiovizuální záznam z jednání orgánu veřejné moci, údaje z knihy návštěv;  doprovodná informace  taková informace, která úzce souvisí s poţadovanou informací  například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán
 • 9. FORMA A NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE  Ústně  Písemně  Emailem - prostřednictvím elektronické podatelny  Sloţitější případy/neochota – písemně/datová schránka  Náleţitosti:  kterému povinnému subjektu je ţádost určena a;  ţe se ţadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. („InfZ“).  FO: jméno a příjmení; datum narození; adresa/email  PO: název; IČO; adresa sídla; adresa pro doručování  Chybějící údaje – výzva k doplnění (do 7 dnů ode dne podání ţádosti), doplnit do 30 dnů - jinak odmítnutí ţádosti
 • 10. JE NUTNÉ PŘIPOJIT K ŽÁDOSTI O INFORMACE ELEKTRONICKÝ PODPIS?  Ne  datové schránky, není potřeba přikládat k takovéto ţádosti elektronický podpis (identifikátor datové schránky)  Obrana - stíţnost
 • 11. JAK SE PTÁT A CO VŠECHNO MŮŽU ŽÁDAT?  jasně a konkrétně (např. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona o veřejných zakázkách, Smlouva o dílo uzavřená obcí atd.)  kopie určité smlouvy – i dodatky, přílohy ke smlouvě  „Jsou členové výběrové komise kompetentní?“ x „Jaké je vzdělání a praxe jednotlivých členů komise?“  v rámci mezirezortní spolupráce (např. stanoviska dotčených orgánů)  obchodní tajemství  Označeny předem  Označeny ze strany soukromoprávního subjektu  ObchZ:  informace obsahuje skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem  informace má skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu  informace nejsou v příslušných obchodních kruzích běţně dostupné  podnikatel má vůli tyto informace utajovat  podnikatel vhodným způsobem utajení informací zajišťuje
 • 12. CO NEMUSÍ POSKYTNOUT?  utajované informace  obchodní tajemství  autorská díla  probíhající trestní řízení  rozhodovací činnost soudů (výjimka rozsudky)  majetkové poměry osoby, která není povinným subjektem  osobní údaje fyzické osoby (výjimka příjemci veřejných prostředků – také zaměstnance veřejné správy - 5 As 57/2010)  Začernění v textu (7 A 3/2002)  Politicky aktivní osoby (30 Cdo 1174/2007)  profesionální sféra osob působících ve veřejném ţivotě patří do sféry veřejné (IV. ÚS 23/05 , I. ÚS 453/03, I. ÚS 517/10 a 3 As 3/2010-182)  nepříznivý vliv na ochranu ţivotního prostředí v místech, kterých se informace týká,  ţádost je formulována zjevně provokativně nebo obstrukčně,  porušením obchodního tajemství není pokud  se poţadovaná informace týká působení provozní činnosti podnikatele na ţivotní prostředí,  hrozí bezprostřední ohroţení lidského zdraví a ţp,  poţadovaná informace byla získána z prostředků z veřejných rozpočtů.  porušením práva na ochranu osobnosti není info o původci činnosti znečišťující ţivotní prostředí obsaţené v pravomocném rozhodnutí o TČ, správním deliktu  Info o emisích – nelze obchodní tajemství, osobní údaje
 • 13. JAK DLOUHO TRVÁ VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE?  do 15 dnů  Prodlouţit max o 10 dní  vyhledání a sběr poţadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleně od úřadovny vyřizující ţádost;  vyhledání a sběr objemného mnoţství oddělených a odlišných informací poţadovaných v jedné ţádosti;  konzultace s jiným povinným subjektem, který má závaţný zájem na rozhodnutí o ţádosti,  do 30 dnů  Prodlouţit max o 30 dnů
 • 14. JE POSKYTNUTÍ INFORMACE ZPOPLATNĚNO?  materiálové náklady (pořízení kopií, CD/DVD)  za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací  oznámit předem včetně výše úhrady a zdůvodnění  ne  materiálové náklady
 • 15. JAK POSTUPOVAT, KDYŽ NESOUHLASÍM S VÝŠÍ STANOVENÉ ÚHRADY ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE?  Stíţnost do 30 dnů dle 16a odst. 1 písm. d) InfZ,  Rozhoduje nadřízený orgán  Není moţnost soudní obrany  Zaplatit + civilní ţaloba na vydání bezdůvodného obohacení za nepřiměřeně vysoký administrativní poplatek
 • 16. JAK POSTUPOVAT, KDYŽ NESOUHLASÍM S ROZHODNUTÍM O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE?  Odvolání (do 15 dnů)  kdo ho podává (identifikace odvolatele – tj. jméno a příjmení, adresa pro účely doručování);  Jaké rozhodnutí je odvoláním napadáno;  V jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá (jinak platí, ţe se napadá celé rozhodnutí);  v čem odvolatel spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo.  Správní ţaloba (do 2 měsíců)  kdo ji podává (identifikace ţalobce – tj. jméno a příjmení, adresa pro účely doručování);  identifikace ţalovaného (tj. nadřízeného orgánu povinného subjektu, který o odvolání rozhodoval), popř. i identifikace osob na řízení zúčastněných;  označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení ţalobci;  označení výroků rozhodnutí, které ţalobce napadá;  ţalobní body, z nichţ musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů povaţuje ţalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné;  jaké důkazy k prokázání svých tvrzení ţalobce navrhuje provést;  návrh výroku rozsudku;  datum;  podpis.
 • 17. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ABSOLUTNÍ NEČINNOSTI POVINNÉHO SUBJEKTU?  Stíţnost na postup podle § 16a odst. 1, písm. b) nebo c) InfZ  nečinný i odvolací orgán - stíţnost dle § 80 odst. 3 správního řádu  ţalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu prvního stupně  Fikce negativního rozhodnutí (§ 9 odst. 3)
 • 18. ÚČAST NA ŘÍZENÍCH - PRAMENY  Správní řád (§ 27)  ţadatel  dotčené osoby, jimţ má rozhodnutí zaloţit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost  další dotčené osoby - rozhodnutím přímo dotčeny  osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon  Zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 70)  Občanské sdruţení je oprávněno … účastnit se správního řízení.  Zákon o posuzování vlivů na ţp (§ 23)  občanské sdruţení - předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů se stává účastníkem navazujících řízení pokud:  podala písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo posudku,  příslušný úřad toto vyjádření do svého stanoviska zahrnul  správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, ţe veřejné zájmy, které občanské sdruţení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny.  Občanské sdruţení, jejichţ předmětem činnosti je ochrana ţivotního prostředí, pokud podaly písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou ţalobou z důvodu porušení tohoto zákona domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí. Odkladný účinek ţaloby je vyloučen.  Stavební zákon
 • 19. DĚKUJI ZA POZORNOST Petra.humlickova@zelenykruh.cz Prezentace vznikla v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství (CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

×