Your SlideShare is downloading. ×
Fundraising
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Fundraising

320
views

Published on


0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
320
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Prezentace vznikla v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství(CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtemČeské republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.FUNDRAISINGKatarína Potfajová - Portešová
 • 2. FUNDRAISINGPředtím, než začnete…
 • 3. FUNDRAISING je systematický a organizovaný proces získáváníprostředků pro zajištění programových iprovozních aktivit a rozvoje neziskové organizace zahrnuje získávání dárců a udržování dobrýchvztahů s nimi (komunikace, péče o dárce) umožňuje získat finanční prostředky, materiálníprostředky, služby, morální podporu, partnery zajišťuje: přežití, zabezpečení aktivit a běžnéhochodu organizace, budování podpory a sociálníhokapitálu, udržitelnost organizace, rozvojorganizace
 • 4. FUNDRAISINGOVÁ STRATEGIEVychází ze:Znalosti tématu, které řešímeZnalosti prostředí (další NNO, odborníci, politickásituace, naši protivníci apod.)Definice potřeb organizace/programu/kampaněOrientace ve finančních zdrojíchFundraisingová strategie musí odpovídat časovémuhorizontu, v jakém je naplánován rozvoj organizaceči kampaň.Nutnou součástí přípravy fundraisingové strategieje analýza zdrojů a metod jejich získávání.
 • 5. VLASTNÍ PŘÍJMY NEZISKOVÉORGANIZACE/ SAMOFINANCOVÁNÍ Výdělečná činnost: prodej výrobků či služeb(sociální podnikání) Členské příspěvkyVlastní příjmy organizaci zajišťují jistou mírufinanční stability a nezávislosti.
 • 6. ZÁKLADNÍ TYPY FUNDRAISINGU Individuální fundraising Firemní fundraising Grantový fundraisingOptimální je dosáhnout maximální diverzifikacijednotlivých fundraisingových zdrojů, případnějejich kombinace se zajištěním vlastních příjmů.
 • 7. INDIVIDUÁLNÍ FUNDRAISINGVýhody:Výrazná flexibilitaStabilní dlouhodobýzdroj příjmuBudování okruhusympatizantůNevýhody:nutnost dlouhodobé asystematické práce –trvá i několik let než jestabilně ziskovýnutnost budování azachování dobréhojména
 • 8. FIREMNÍ FUNDRAISINGVýhody:FlexibilitaMožnost dlouhodobéspolupráceMožnost získatrelativně vysokéfinanční prostředky vrelativně krátkém časeNevýhody:Prostředky jsouvázány smlouvou sdárcemPropojení se jménemfirmyMožnost, že jde ogreenwashing
 • 9. GRANTOVÝ FUNDRAISINGVýhody:Možnost získat relativněvysoké finančníprostředky v relativněkrátkém časeUzávěrky jsou častokaždý rok ve stejném časeMožnost podílet se naveřejném připomínkováníprogramůNevýhody:Finanční prostředky jsouvázány a využitíkontrolovánoNároky naadministrativuNutnost archivacePotřeba zajímat se opůvod finančních zdrojůZávislost na vypsanýchtématech
 • 10. ETICKÝ KODEX Organizační dokument, který řeší téma, odjakých donorů a za jakých podmínek organizacepřijímá, resp. nepřijímá finanční prostředky,materiál či službyTento dokument dále může řešit podmínkyvstupování organizace do různých partnerství ataké formální nastavení vztahu mezi donorem aorganizací.
 • 11. GRANTOVÝ FUNDRAISINGKdo „dává“ granty
 • 12. GRANTOVÉ ZDROJE Veřejné (stát, samosprávy) Jiné státy (velvyslanectví, vlády aj.) Nadace, nadační fondy (zahraniční, české) Evropská unie (operační programy, komunitárníprogramy…)
 • 13. VEŘEJNÉ ZDROJE Ministerstva Státní fondy a agentury Dotační programy krajů Dotační programy měst, obcí, městských částíNěkterá ministerstva nebo kraje rozdělujíkupříkladu i evropské fondy nebo fondy jinýchstátů.
 • 14. JINÉ STÁTY Velvyslanectví Speciální finanční mechanismy (v ČR aktuálněnorské a švýcarské) Zahraniční vládyNěkteré zahraniční zdroje jsou rozděloványnezávislými nadacemi nebo státními orgány.
 • 15. NADACE A NADAČNÍ FONDY Shromažďují finanční prostředky, které pakprostřednictvím účelově vázaných grantůrozdělují třetím osobám v souladu s poslánímnadace V ČR je registrováno kolem 400 nadací a 1000nadačních fondů
 • 16. TYPY NADACÍ Nezávislé (s dostatečným základním jměním) Spojené se státem Komunitní (viz http://akncr.cz/) Firemní Ostatní (s různou mírou individuálníchfinančních prostředků, které přerozdělují)V ČR: zejména kombinace několika typů
 • 17. VÝBĚR VHODNÉ NADACE Poslání Jaké projekty podporuje (web nebo výročnízprávy) Geografická působnost Druh, výše a podmínky poskytnutí grantu Termíny přijetí žádostíPři přípravě projektu vždy máme na pamětiposlání nadace – nejenom cíle programu.
 • 18. EVROPSKÁ UNIE Strukturální fondy www.strukturalni-fondy.cz Podpora z Evropské komise http://ec.europa.eu
 • 19. JAK A KDE HLEDAT GRANTOVÉZDROJE Grantové kalendáře (termíny uzávěrek, zaměřenígrantů, kontakty, odkazy) Kde na webu: www.granty.ecn.cz,www.neziskovky.cz, www.strukturalni-fondy.czad. Platformy sdružující nadace:http://www.smallfoundations.org ad. Podobně zaměřené organizace a iniciativy
 • 20. MOŽNOSTI FUNDRAISINGU PRONEFORMÁLNÍ SKUPINY - PŘÍKLADYV ČR:ČNA Mládež – kupř. Iniciativy mládežeNadace Vodafone – V pohybuNadace O2 – Think BigV zahraničí:Alert fund for youth activitiesXminY
 • 21. GRANTOVÁ ŽÁDOSTJak to napsat
 • 22. PROJEKT Je soubor promyšlených aktivit, jehožsoustředěnou realizací postupně dosahujeme vpředem omezeném čase vytyčené cíleNebo Projekt popisuje současný stav (problém) astanovuje soubor aktivit, které v konkrétním časedosáhnou kýžené změny (cíle)
 • 23. PROJEKTOVÝ CYKLUS Sestavení projektu, sepsání a odevzdání grantovéžádosti Realizace a ukončení projektu
 • 24. SESTAVENÍ PROJEKTU, SEPSÁNÍ AODEVZDÁNÍ GRANTOVÉ ŽÁDOSTI Identifikace problému Stanovení cílů Hledání vhodného dárce Stručný návrh projektu a konzultace s dárcem Sepsání grantové žádosti Tvorba rozpočtu Přiložení příloh Odevzdání grantové žádosti
 • 25. REALIZACE A UKONČENÍPROJEKTU Podpis grantové smlouvy Realizace projektu Sepsání průběžné zprávy o realizaci projektu Sestavení průběžného vyúčtování projektu Realizace projektu Sepsání závěreční zprávy
 • 26. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O GRANT Prostudovat podmínky grantového kola: obsahovéi formální Zjistit, jaké jsou požadované přílohy: bližšíinformace o projektu, o organizaci Mezikrokem může být konzultace projektovéhozáměru s nadací Pečlivé zpracování žádosti o grant včetněrozpočtu Včasné odeslání žádosti se všemi přílohami donadace: pozor na termín doručení a odeslání
 • 27. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI Formulář a dokumenty blíže specifikující projekt(rozpočet, popis projektu, logický rámec apod.) Přílohy povinné (obvykle kopie stanov, registraceu MVČR, IČ, smlouvy o účtu, někdy výročnízpráva, doporučení, životopisy ad.) Přílohy nepovinné (dokumenty dokladující našikompetenci téma řešit: již vydané tematickémateriály, fotodokumentace, výroční zprávy,doporučení, životopisy)Zejména u povinných příloh hlídat, jestli je kopiedokumentů potřeba ověřovat (příp. jak staré mábýt ověření).U nepovinných příloh – zvážit množství
 • 28. GRANTOVÁ ŽÁDOST Výchozí stav Cíle projektu Cílové skupiny Aktivity Výstupy Výsledky, dopady, multiplikační efekt Časový harmonogram Řešitelé a spolupracovníci Udržitelnost projektu Rizika Rozpočet
 • 29. VÝCHOZÍ STAV Popis problému (stručný a srozumitelný) Kontext projektu (v jakých souvislostechformulujeme projekt, na jaké aspekty problémuse zaměřujeme?) Definování hlavních aktérů (kdo může do řešenítématu významně zasáhnout?) Případně i naše předchozí zkušenosti s řešenímproblému – tzn. naznačíme, proč jsme my tivhodní, kdo se má tématem zabývat
 • 30. CÍLE PROJEKTU Dlouhodobé: překračují časový rámec realizaceprojektu: projekt nestojí sám o sobě, ale jesoučástí nějaké širší činnosti organizace, kterásměřuje ke konkrétnímu cíli Střednědobé – jsou dosaženy realizací projektu Krátkodobé – dílčí cíle, které když dosáhneme,přiblížíme se tím k dosažení cílů střednědobých
 • 31. CÍLOVÉ SKUPINY Veřejnost, nebo její předem definovaný segment Relevantní úředníci, politici… Zájmové skupiny, které mají potenciál zasáhnoutdo vývoje problému Média Předkladatel projektuKrom definování cílových skupin je vhodné zmínit,proč je oslovujeme (jaký dopad, či jak se zapojí) akvantifikujeme. Cílové skupiny můžeme oslovitpřímo i nepřímo.
 • 32. AKTIVITY Svorník mezi výchozím stavem a cílem Vedou k realizaci cílůJe potřeba strukturovat!
 • 33. VÝSTUPYTo, co z projektu vznikne:Výstupy aktivit: informační materiály, letáky,brožury, semináře atd.Výsledek souboru aktivit: připravený legislativnínávrh, popř. prosazený zákon, realizovanáspotřebitelská osvětová kampaň apod.Je žádoucí výstupy kvantifikovat a také mítpředstavu, jak dokážeme, že jsme tyto předpokladynaplnili.
 • 34. VÝSLEDKY, DOPADY Dlouhodobé dopady na cílové skupiny, region,řešení problému Multiplikační efekt
 • 35. ČASOVÝ HARMONOGRAM Specifikace jednotlivých časových fází realizaceprojektu Obvykle po měsících nebo kvartálech Je dobré při jeho sestavení použít strukturuaktivit
 • 36. ŘEŠITELÉ A SPOLUPRACOVNÍCI Realizační tým projektu: stručné životopisy,relevantní zkušenosti, pracovní náplň v rámciprojektu, případně i výše úvazku Externí spolupracovníci – experti: relevantnízkušenosti a pracovní náplň v rámci projektu Partneři (i zahraniční) – a jejich role v projektu
 • 37. UDRŽITELNOST PROJEKTU Udržitelnost výsledků a výstupů (tzn.dlouhodobých dopadů) Následné aktivity (co budeme dělat po skončeníprojektu) Financování (jak zajistíme financování aktivit ašíření výstupů po skončení projektu)
 • 38. RIZIKA Jaká jsou rizika, která mohou ohrozit dosaženícílů projektu? Jak předpokládáme, že je budeme eliminovat?
 • 39. ROZPOČETObvyklé rozdělenípoložek:PersonálníMateriálníNemateriální, službyOstatní (např. rezerva)Zásady:Návaznost na popsanéaktivityPřiměřenostKomplexnostPečlivě dodržovatpokyny pro žadatele
 • 40. ZABEZPEČENÍ KOFINANCOVÁNÍ Kofinancování – vícezdrojové financováníprojektu: dodržujte podmínky dárce Realisticky!!!
 • 41. ZÁSADY DOBRÉHO PROJEKTUProjekt by měl být:KonkrétníHutnýSrozumitelnýVěcnýČtivýObjektivníPřehlednýNázornýGramaticky správnýDodržujte stanovený rozsah pro jednotlivé částipopisu projektu a pro celý popis projektu!
 • 42. DŮVODY PRO ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI Nesplnění podmínek vyhlášení – obsahovýchnebo formálních Nesrozumitelnost (jazyk, chybí cíle nebo návrhřešení, nedostatečně popsaný problém) Nekonkrétní aktivity Nedopovídající rozpočtové náklady, chyby vevýpočtech, uplatňování nákladů, které programnepodporuje Harmonogram – časový horizont se míjís vypsaným programem apod. Partneři – partneři, kteří nejsou z hlediskaprogramu povoleni
 • 43. VÝSLEDEK GRANTOVÉHO ŘÍZENÍÚspěšná žádost:podpis grantovésmlouvypostupné financování,včasné odeslání reportů(většinou průběžná azávěrečná zpráva +vyúčtování) komunikace s nadací oprůběhu projektuNeúspěšná žádost:pokusit se zjistit, pročbyla žádost zamítnuta
 • 44. PRŮBĚŽNÉ A ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Popis průběhu projektu Kvantifikace výsledků Zdůvodnění odchylek od předloženého projektu Finanční vyúčtování Přílohy (vydané materiály, prezenční listiny,fotodokumentace, mediální výstupy apod.) V případě, že to donor požaduje, audit projektu
 • 45. DĚKUJI ZA POZORNOST ASPOUSTU ÚSPĚŠNÝCHGRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍPrezentace vznikla v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství(CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtemČeské republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.